Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2003-12-17T07:06:00Z 2003-10-16T08:30:00Z 2003-10-16T08:30:00Z 2 343 1960 16 3 2407 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

7 nci Birleşim

15 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Hasan Aydın, son günlerde millî eğitim camiasında yaşanan sıkıntılara,

Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Mudanya Mütarekesinin imzalanışının 81 inci yıldönümüne,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Bandırma-Bilecik-Osmaneli demiryolu hattının bitirilmesinin önemine ve bölgeye getireceği yararlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan cevap verdi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

 

1 inci            sırasında bulunan (6/277) esas numaralı sorunun, soru sahibi tarafından geri çekildiği açıklandı.

 

2 nci sırasında bulunan (6/278) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; soru sahibi de görüşlerini açıkladı.

 

3 üncü sırasında  bulunan            (6/281),

4 üncü                       “                       “                       (6/282),

9 uncu                “                     “                       (6/297),

            11 inci “                     “                       (6/299),

Esas numaralı sorulara, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan cevap verdi; soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

 

 

5 inci sırasında  bulunan                       (6/286),

6 ncı                       “                     “                       (6/287),

7 nci  “                       “                       (6/288),

8 inci “                       “                       (6/291),

            10 uncu                “                     “                       (6/298),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan ve müzakereleri tamamlanan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/615) (S.Sayısı: 228) elektronik cihazla yapılan açık oylamaları sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 16 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

                       

 

 

                       

 

 

           Mehmet DANİŞ Mevlüt AKGÜN         

        Çanakkale           Karaman                        

Kâtip Üye         Kâtip Üye