Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-10-15T12:01:00Z 2003-10-15T12:01:00Z 2003-10-15T12:01:00Z 2 722 4119 34 8 5058 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

6 ncı Birleşim

14 Ekim 2003 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Ankara’nın başkent oluşunun 80 inci yıldönümüne,

Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan, Avrupa Konseyinin çalışmalarına ve Türkiye’nin Konseye üyeliğinin önemine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Hükümetin bilim politikasına ve son zamanlarda TÜBİTAK’la ilgili gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

 

İstanbul Milletvekili Hasan Aydın’ın, Kamu İktisadî Teşekkülleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi ile,

Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8,48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurt dışında da çalışabilmesine ilişkin önerisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görüşülmüş olduğuna; ilgili İçtüzük hükümlerinin yurtiçi araştırmayı kapsamasına rağmen, konunun gereği ve özelliği nedeniyle, istemin karşılanmasına; ancak, gidilecek ülkelerle, gidecek komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesine,

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine,

İlişkin Başkanlık,

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerde bulunmak üzere Fransa’ya yaptığı resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesinin uygun bulunuğuna ilişkin Başbakanlık,

Tezkereleri ile;

 

Genel Kurulun 14.10.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde 10.10.2003 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 181 sıra sayılı, Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi konusundaki (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer almasına ve görüşmelerinin bu birleşimde yapılmasına; özel gündemde yer alacak işler ve sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 105 inci sırasında yer alan (10/127) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin ise 21.10.2003 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 7 nci sırasında yer alan 201 sıra sayılı, 13 üncü sırasında yer alan 210 sıra sayılı, 21 inci sırasında yer alan129 sıra sayılı, 22 nci sırasında yer alan 138 sıra sayılı, 23 üncü sırasında yer alan 139 sıra sayılı, 24 üncü sırasında yer alan 140 sıra sayılı, 25 inci sırasında yer alan 161 sıra sayılı, 26 ncı sırasında yer alan 176 sıra sayılı, 39 uncu sırasında yer alan 245 sıra sayılı, 40 ncı sırasında yer alan 250 sıra sayılı, 42 nci sırasında yer alan 255 sıra sayılı, 43 üncü sırasında yer alan 256 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin ise, bu kısmın 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 inci sıralarına alınmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 milletvekilinin, Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu (10/5), (S. Sayısı: 181) üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/260) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu,

2 nci sırasında bulunan    (6/263),

3 üncü            “                   “                   (6/270),

Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin,

4 üncü sırasında bulunan (6/274) esas numaralı soruya, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen,.

5 inci sırasında bulunan (6/275) esas numaralı soruya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü,

 

10 uncu sırasında bulunan (6/284),

11 inci              “                   “    (6/285),

16 ncı               “                   “    (6/296),

Esas numaralı sorulara, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu,

Cevap verdiler; (6/260), (6/263), (6/274), (6/275), (6/285) ve (6/296) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

 

6 ncı sırasında bulunan    (6/277),

7 nci                   “                   “                   (6/278),

8 inci                   “                   “                   (6/281),

9 uncu            “                   “                   (6/282),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

15 Ekim 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.38’de son verildi.

 

 

 

                       

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

                       

 

 

                       

 

 

             Mevlüt AKGÜN             Mehmet DANİŞ

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye