Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-11T05:57:00Z 2003-10-10T08:33:00Z 2003-10-10T08:33:00Z 3 298 1699 14 3 2086 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

5 inci Birleşim

9 Ekim 2003 Perşembe

 

                       

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

 

  Birinci Oturum

 

 

7.10.2003 tarihli 3 üncü Birleşimde yapılan kapalı oturum tutanak özetinin okunabilmesi için, Başkanlıkça, İçtüzüğün 71 inci maddesi uyarınca kapalı oturuma geçilmesi gerektiği açıklandı; oturuma saat 15.06’da son verildi.

 

 

   İkinci Oturum

       (Kapalıdır)

 

 

            Üçüncü Oturum

 

Çorum Milletvekili Murat Yıldırım’ın, Çorum’un demiryolu ve havaalanı problemlerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,

Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, Türkiye’nin genel ekonomik durumu ve bu durumun halkın günlük yaşantısına yansımalarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener,

Cevap verdi.

 

Konya Milletvekili Ahmet Işık, Konya İlindeki birkısım projelerin hayata geçirilmesinin önemine yönelik gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

 

 

Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulan (10/70) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

        

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısının (1/632) (S. Sayısı: 248) görüşmeleri tamamlandı; elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, tasarının kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı.

 

14 Ekim 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ               Ahmet KÜÇÜK

            Samsun        Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye