Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2003-12-09T10:01:00Z 2003-10-09T10:51:00Z 2003-10-09T10:51:00Z 3 548 3129 26 6 3842 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

3 üncü Birleşim

7 Ekim 2003 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

        

 

 

                                                         Birinci Oturum

 

 

Genel Kurulun 7.10.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci ve 2 nci sıralarında yer alan (9/1) ve (9/2) esas numaralı Meclis soruşturması önergeleri dışında, sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesine, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 40 ıncı sırasında yer alan 248 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 27 nci sırasında yer alan 228 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sırasına alınmasına, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ve çalışma süresinin özel gündemde yer alacak işlerin görüşmelerinin ve işlemlerinin tamamlanmasına kadar olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Uluslararası Uçuş Emniyeti ve Güvenliği Zirvesine katılmak üzere bir heyetle birlikte Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete Ankara Milletvekili Mustafa Tuna’nın da iştirak etmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

 

Gereği, kapsamı, sınırı ve zamanı hükümet tarafından belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak’ta güvenlik ve istikrara katkı yapmak amacıyla Irak’a gönderilmesine ve bu kuvvetlerin görev ve kullanılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılmasına Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu.

 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, Başbakanlık tezkeresinin kapalı oturumda görüşülmesine dair önergesinin okunmasından sonra, saat 15.24’te açık oturuma son verildi.

 

 

 

 

                                                             İkinci Oturum

                                                            (Kapalıdır)

 

        

 

 

 

                                             Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar

        

 

 

Görüşmeleri kapalı oturumda tamamlanan, gereği, kapsamı, sınırı ve zamanı hükümet tarafından belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak’ta güvenlik ve istikrara katkı yapmak amacıyla Irak’a gönderilmesine ve bu kuvvetlerin görev ve kullanılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılmasına Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin yapılan açık oylamasına 543 milletvekilinin katıldığı, 2 çekimser, 183 ret, 358 kabul oyunun kullanıldığı, Anayasanın 96 ncı maddesinde karar için öngörülen salt çoğunluğun sağlandığı ve Başbakanlık tezkeresinin kabul edildiği açıklandı.

 

 

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 77 milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin plansız ve programsız projelerle kaynak israfına yol açmasına göz yumduğu ve gerekli önlemleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu (9/1),

2 nci sırasında bulunan, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 76 milletvekilinin, oğlu ve kızının sahibi olduğu denizcilik şirketi ile ticarî ilişkileri bulunan ve daha önce görev yaptığı bir denizcilik şirketine ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım (9/2),

Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerinin, görüşmelerini müteakiben yapılan gizli oylamaları sonucunda, kabul edilmediği açıklandı.

 

8 Ekim 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.30’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Suat KILIÇ               Ahmet KÜÇÜK

            Samsun        Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye