Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 7 2003-10-07T08:01:00Z 2003-10-07T08:07:00Z 2003-10-07T08:07:00Z 4 915 5219 43 10 6409 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

2 nci Birleşim

2 Ekim 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı..

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, 22 nci Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarının, milletimize, Parlamentomuza hayırlı ve uğurlu olmasını; geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, dileyen bir konuşma yaptı.

 

Sıvas Milletvekili Selami Uzun’un,

Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in,

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun meslek hayatındaki başarılarına ve milleti için yaptığı hizmetlere ilişkin gündemdışı konuşmalarına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, görüşleriyle katkıda bulundu.

Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral de, medyada hakkında çıkan mesnetsiz haberlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Millî EğitimTemel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4967,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4960,

Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4965,

Sayılı Kanunların bazı maddelerinin bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının (10/126),

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 20 milletvekilinin, BDDK’nın İmar Bankası yönetimine el konulması sürecindeki sorumluluğunun (10/127),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(10/29, 31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, Komisyona 1 aylık kesin süre verildiği;

 

 

Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın (6/641),

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin (6/276), (6/290),

İzmir Milletvekili Enver Öktem’in (6/419),

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın (6/450), (6/451)

İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un (6/584),

İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın (6/538), (6/539),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği;

İstanbul Milletvekili Ali Coşkun hakkındaki soruşturma dosyasının iadesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan dosyanın Hükümete geri verildiği;

 

Açıklandı.

 

 

 

10.7.2003 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve aynı gün Genel Kuruda okunmuş bulunan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkındaki (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi ile 24.7.2003 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve aynı gün Genel Kurulda okunmuş bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkındaki (9/2) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci ve 2 nci sıralarında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerin 7.10.2003 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen’in, Bosna-Hersek’e,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın:

Avusturya’ya,

Portekiz’e,

Görüşmelerde bulunmak üzere birer heyetle birlikte yaptıkları resmî ziyarete, ekli listelerde adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmelerinin uygun bulunduğuna dair Başbakanlık tezkereleri,

Kabul edildi.

 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Batman Milletvekili Ahmet İnal seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

 

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

3 üncü sırasında bulunan, Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin (1/512) (S. Sayısı: 175),

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün (1/389) (S. Sayısı: 188),

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/428) ( S. Sayısı: 190),

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/453) (S. Sayısı: 191),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/457) (S. Sayısı: 192),

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/459) (S. Sayısı: 193),

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün (1/461) (S. Sayısı: 194),

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/463) (S. Sayısı: 195),

11 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın (1/492) (S. Sayısı: 196),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

 

 

7 Ekim 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu              Bilecik

Kâtip Üye         Kâtip Üye