BIM 2 1 2004-10-06T12:49:00Z 2004-10-06T12:49:00Z 4 547 3121 TBMM 26 6 3832 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 60       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

123 üncü Birleşim (Olağanüstü)

18 Eylül 2004 Cumartesi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - YOKLAMALAR


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açıldı.

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 665 sıra sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 tarihli ve 5229 sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, 48 saat geçmeden olağanüstü toplantı gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un,

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın,

Yapmış olduğu konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle birer açıklamada bulundular.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Türk Ceza Kanunu Tasarısının (1/593) (S.Sayısı: 664) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden, ertelendi.

2 nci sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 tarihli ve 5229 sayılı Kanunun (1/872) (S.Sayısı: 665) görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edildiği açıklandı.

Alınan karar gereğince, 18 Eylül 2004 Cumartesi günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 12.57'de son verildi.

 

 

 

Nevzat Pakdil

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Suat Kılıç

 

Ahmet Küçük

 

Samsun

 

Çanakkale

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.00

18 Eylül 2004 Cumartesi

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum.

II. - YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 11.10
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.20

18 Eylül 2004 Cumartesi

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

II. - YOKLAMA

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için 2 dakikalık süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan her iki yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Bu durumda, olağanüstü çağrı önerisinde yer alan kanunun görüşülme imkânı kalmamış ve çağrı önerisi düşmüştür. Bu nedenle, Anayasa ve İçtüzük gereği, 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 11.23