BIM 2 3 2004-10-06T07:26:00Z 2004-10-06T07:26:00Z 31 19328 110170 TBMM 918 220 135296 9.2812 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 60       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

122 nci Birleşim (Olağanüstü)

17 Eylül 2004 Cuma

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - ÖNERİLER

A) Danişma Kurulu Önerılerı

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

IV.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, yapmış olduğu konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması

2. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın, yapmış olduğu konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı : 664)

2.- 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı : 665)

 


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak beş oturum yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.9.2004 Perşembe günü yapacağı toplantısına saat 14.00'e kadar ara verilmesine ve toplantının saat 14.00'te başlayarak saat 22.00'ye kadar sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1 inci sırasında bulunan Türk Ceza Kanunu Tasarısının (1/593) (S.Sayısı: 664) görüşmelerine devam olunarak 344 üncü maddesine kadar kabul edildi.

Adalet Komisyonunun, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre tasarının son iki maddesini geri çekmesi nedeniyle görüşmelere son verildi.

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Alınan karar gereğince, 17 Eylül 2004 Cuma günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 20.07'de son verildi.

 

 

 

Nevzat Pakdil

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Ahmet Küçük

 

Mevlüt Akgün

 

Çanakkale

 

Karaman

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

Mehmet Daniş

 

 

 

Çanakkale

 

 

 

Kâtip Üye

 


No. :                         176

 

II. - GELEN KÂĞITLAR

17 Eylül 2004 Cuma (Olağanüstü)

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/890) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.2004)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

6.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

7.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

8.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

12.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

15.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde görülen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.8.2004)

16.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, gıda denetimi ile ilgili sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

17.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

18.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

20.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

21.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, TBMM'de çalışan personel ve bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3381) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kamu bankalarından verilen kredilerle ilgili bir araştırma komisyonu raporunda yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3382) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

3.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, el konulan basın yayın organlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3383) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, MTA Genel Müdürlüğüne bağlı Doğa Tarihi Müzesinin açılışının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3384) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, TÜBİTAK'a yapılan atamalara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3385) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

6.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, kamu kurumlarının eczanelere olan borçlarına ve ödemedeki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3386) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

7.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, depremzedelerin yapılan iş yerleriyle ilgili sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3387) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

8.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3388) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

9.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, sınavsız olarak istisnai memurluklara atananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3389) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya Eti Elektrometalurji A.Ş.'nin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3390) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Spor Toto tarafından başlatılacak yeni bir müşterek bahis oyununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3391) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

12.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının gazetecilerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3392) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Anayasa Mahkemesinin bir kararının Resmi Gazetede yayımlanmasının gecikmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3393) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bazı seçim bölgelerinde görev yapan seçim kurulu üyelerinin ücretlerinin hala ödenmemiş olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3394) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Başbakanın yurtdışı gezilerine katılan gazeteci ve iş adamlarından alındığı iddia edilen paralara ve gezilerin maliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3395) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

16.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, Irak'taki terör örgütlerinin elinde bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye-Irak ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3396) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

17.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU'nun, Irak'a giden Türk vatandaşlarının can güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3397) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

18.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Marmara Denizinde fay hattı ile ilgili yapılan çalışmalara ve olası depremin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ'un, Van Valisinin basına yansıyan açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3399) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

20.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, artan trafik kazalarına ve önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2004)

21.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme-Çiftlikköy'de bir oteldeki uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3401) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

22.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Ergene Havzasındaki kirlenme sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3402) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

23.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Kıbrıs Türk Hava Yollarının bazı uçaklarının kiralanmasına ve bu kuruluştaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3403) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, kaçak yapılara ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

25.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kredi kartı borçlularına ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3405) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, aşırı yağışın İstanbul'da sebep olduğu zarara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3406) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, yoksulluk ve işsizliği önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3407) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

28.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Atatürk'ün Ankara-Bala-Beynam Köyünde konakladığı evin müzeye dönüştürülmesi ve restorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3408) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

29.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamu kurumlarının lojman, meslekiçi eğitim ve sosyal tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3409) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

30.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, kuraklığın doğal afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3410) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

31.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Alaaddin Çakıcı'nın yurtdışına çıkışından sonra yaşanan olaylara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3411) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

32.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, İstanbul-Alibeyköy'de yaşanan sel felaketinden doğan zararlara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3412) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

33.- Denizli Milletvekili Haşim ORAL'ın, ruhban okulunun açılması yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3413) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

34.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, bankaları denetlemekle sorumlu özerk kurumların İmar Bankası ile ilgili görevlerini yapmadıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3414) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

35.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme'deki Orkinos Balığı Besi Çiftliğinin çevreye verdiği zarara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3415) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Van'da meydana gelen olayın çözüme kavuşturulamamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3416) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.7.2004)

37.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, şoför esnafının karşılaştığı sorunlara ve sosyal güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2004)

38.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamu ve özel bankalar hakkındaki bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3418) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

39.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Türk Telekom'un alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3419) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

40.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ'nin, Adli Tıp Kurumunun uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3420) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

41.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfının faaliyetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3421) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

42.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3422) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Abdullah Öcalan hakkındaki "kısıtlılık" kararının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3423) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2004)

44.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU'nun, cezaevinde hayatını kaybeden bir tutuklu hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3424) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

45.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, turizm gelirlerine ve bu gelirin hesaplanma yöntemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3425) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

46.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Iğdır'daki doğal afetin yol açtığı zararlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3426) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Düzce depreminde mağdur olanların sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3427) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

48.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TOKİ'nin konut projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3428) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

49.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, deprem bölgelerindeki kamu binalarının dayanıklılık tespiti yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3429) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

50.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, tamamlanmayan Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yeni binasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3430) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

51.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Bakanlığın kiraladığı özel uçaklara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3431) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

52.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN'ın, mıcır dökülerek yapılan yol çalışmalarının kazalara yol açtığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3432) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

53.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, İstanbul'daki 49 ilköğretim okulunun yapım ihalelerindeki bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'da yaşanan sel felaketi ile ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3434) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

55.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli eski sanayi sitesi yanındaki kültür sitesi inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3435) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

56.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir'deki SSK'ya bağlı hastanelerin anestezi uzmanı ihtiyacı ile tedavi ve ilaç kuyruklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3436) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.2004)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, SSK'ya pahalı ilaç satılmasına ve bazı ilaç firmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3437) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

58.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, SSK Diyarbakır Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcısının tayinine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3438) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

59.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Roche firmasına ait neoreccormon 2000 ıu isimli ilacın fahiş fiyatlarla SSK'ya satılmasıyla ortaya çıkan zarara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

60.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, ülkemizin ILO sözleşmelerini ihlal ettiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3440) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

61.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, emekli, dul ve yetim aylıklarında bazı kesintilerin olacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3441) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

62.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, SSK hastanelerinin yüksek fiyatla ilaç aldığı ve zarara uğradığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3442) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

63.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, elektrik nakil hatlarının neden olduğu orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3443) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

64.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli'ndeki longoz ormanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3444) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

65.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde bir hizmetlinin müdürlük binasında yasadışı dini eğitim verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3445) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

66.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, orman yangınlarının önlenmesine ve yangınların oluşturduğu maddi zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

67.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralinin çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin Çevre ve Orman bakanından yazılı soru önergesi (7/3447) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

68.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Antalya-Gündoğmuş-Eskibağ mevkiindeki orman yangınında hayatını kaybedenler ile orman işçilerinin iş güvenliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3448) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

69.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Karadeniz'e kıyısı olan il ve ilçelerin evsel ve endüstriyel atıklarının arıtımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3449) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

70.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Marmara Denizine kıyısı olan il ve ilçelerin evsel ve endüstriyel atıklarının arıtımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3450) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

71.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, İskenderun Limanında batan gemi ile ilgili iddialara ve sorumlulara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3451) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

72.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İskenderun Körfezinde batan gemi hakkındaki iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3452) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

73.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İskenderun Körfezinde batan geminin çevreye verebileceği zarar ve hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3453) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

74.- Denizli Milletvekili Haşim ORAL'ın, Irak'taki Türk rehinelere ve kurtarma girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3454) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

75.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Irak'ta öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3455) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

76.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, bir yargı kararının uygulanmamasına ve bundan doğan mağduriyete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3456) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

77.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Hatay Antlaşmalarının gizli maddeleriyle ilgili yerel bir gazetede çıkan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

78.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Batı Trakyadaki bazı Türklerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açacağı dava ve Türkiye'nin hukuki desteğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3458) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2004)

79.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 4916 sayılı Kanun çerçevesinde yabancıların taşınmaz alımının doğuracağı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3459) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin bir firmanın hisseleri ile ilgili olarak ABD'de anlaştığı avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3460) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

81.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin belli tarihlerde borcunu ödeyenlere uygulayacağı indirime ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3461) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

82.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ABD Federal Deposit Insurance Corporation'un, Interbank hakim hissedarının New York'ta banka kurma talebini kabul edip etmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3462) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

83.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Interbank ile yapılan sulh görüşmelerinden doğabilecek kamu zararına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3463) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

84.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Lehman Brothers adlı yatırım şirketinin Türkiye'deki faaliyetleri ve ekonomiye vermiş olduğu zarara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3464) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

85.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF ve BDDK ile ilgili bazı sorun ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3465) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

86.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, uluslararası yolsuzluk ve kara para aklamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3466) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

87.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı bankalara danışmanlık hizmetinin yabancı bir firma tarafından verilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3467) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

88.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Etibank ile ilgili açılan davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3468) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

89.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir banka hesabına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3469) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin Bebek Varlık A.Ş.'ye sattığı kredi alacağına ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3470) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

91.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Millî Atlet Süreyya Ayhan Kop'un olimpiyatlardan çekilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3471) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

92.- Tunceli Milletvekili Sinan YERLİKAYA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3472) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

93.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, atletizm dalında yarışan bir sporcunun çalışma şartlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3473) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

94.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3474) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

95.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'de yayınlanan Yaz Kokteyli Programında bir şarkının yayınının engellendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3475) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

96.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, TRT'de çalışan güvenlik görevlileri arasında eşitsizlik yaratıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3476) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

97.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, TRT Genel Müdürünün yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3477) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

98.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, bir partinin grup başkanvekilinin RTÜK Başkanını ziyaretiyle ilgili haberlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3478) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

99.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TRT yönetim kuruluna atanacak kişiler ve RTÜK Kanununda öngörülen değişikliklere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

100.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Adana-Yumurtalık serbest bölgesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

101.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Bulgaristan'a yeni bir sınır kapısı açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

102.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, ele geçirilen kaçak malların değer tespitine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

103.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ülkemizdeki Kur'an Kurslarına ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

104.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Cuma namazında okutulan hutbelerin hazırlanışına ve içeriğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

105.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, yap-işlet-devret santrallerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

106.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Güllük Dinlenme Tesislerinin kiraya verilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

107.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Kars Çayının temizlenmesi ve üzerinde bulunan İstihkam Köprüsünün onarımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

108.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Edirne-Uzunköprü-Elmalı Köyü Göleti inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

109.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Türkiye'de nükleer enerji santrali kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralı bacagazı kükürt arıtma tesisine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

111.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli-Üsküp Belediyesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

112.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut YILDIZ'ın, tarımsal sulamada enerjiye farklı ücret uygulanması ve çiftçilerin TEDAŞ'a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

113.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Alacalı Barajı rezervuarı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

114.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa İli ve ilçelerindeki elektrik tellerinin yeraltına alınması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

115.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Vatan Gazetesindeki bir ropörtajın içerdiği bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

116.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ömerli Su Havzasında yapıldığı iddia edilen kaçak villaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

117.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

118.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Bartın İnkumu girişinde araçlardan, bir spor kulübüne para toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

119.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

120.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, köy ve mahalle muhtarlarının aldıkları ödeneğin yetersizliğine ve prim borçlarını ödeyememelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

121.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı EKDAĞ A.Ş.'nin kapatılarak işçilerin istifa etmeye ya da asgari ücretle çalışmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

122.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Bolu Belediye Başkanının büfelerde alkol satışını yasakladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

123.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Kızılay Kayyum Heyeti hakkındaki iddialar ve Afyon maden sodası fabrikasının kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

124.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. yetkilileri ile Kızılören Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

125.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, İranlı bir rejim muhalifinin Ankara'da öldürüldüğü iddiası ile Türkiye'de öldürülen İranlılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

126.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, Türkiye'ye göç eden Bulgar Türklerinin isimlerinin Bulgarca olarak değiştirilerek Bulgaristan Nüfus Kayıtlarına kaydedildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

127.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Meram Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzcilik Kampına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

128.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Erzurum-Aşkale İlçesi polis karakolunda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

129.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Muğla-Datça-Kargı Koyundaki Rum kilisesini restore eden işadamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

130.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Belediye ve il özel idarelerine 2004 yılında yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

131.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, hakkında suç duyurusu bulunan ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3511) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

132.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, SİT alanlarının imara açılması sebebiyle yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.7.2004)

133.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Millî Kütüphane ve diğer kütüphanelerdeki kitap, süreli yayınlar ve materyallerin kayıt, saklanma ve korunma koşullarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

134.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, mağara turizmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

135.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis'deki eski kültür merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

136.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, turizm gelirleri ve bu gelirlerin hesaplanması yöntemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

137.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa TEMA'lı Park Projesine ve mali kaynağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

138.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, Antalya Ferrokrom Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

139.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, sağlık ve sosyal güvenlik konularındaki bazı uygulamalara ve SSK'nın bazı ilaçları pahalıya satın aldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3519) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

140.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bankalarda 1 trilyon TL.'sının üzerinde mevduatı bulunan kişilerin ödedikleri stopaj ile vergilerin tadadi dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

141.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, yurtdışına çıkan T.C. vatandaşlarından alınan Konut Fonundan sağlanan gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk Telekom'un elindeki gayrimenkullerin tadadi dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2004)

143.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TCDD için ayrılan yatırım ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

144.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli-Dereköy yolu kenarındaki Taş Tabyaların bulunduğu alanın kiraya verilmesi ve bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

145.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, 4916 sayılı Kanun ve bu çerçevede yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

146.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, elmas ve mücevheratta KDV uygulamasına son verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

147.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Millî Piyango İdaresinin Sayısal Oyunlar Bayiliği tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

148.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THY'nin yedek parça stoklarıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

149.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Gelir Vergisi Mükellefi sayısına ve bu sayının artması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

150.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, okullarda kullanılan bilgisayar sayısı ve kalitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

151.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, 5216 sayılı Kanunun İzmir'de uygulanmasının doğurduğu sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

152.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir-Konak'ta görevli bir öğretmene verilen disiplin cezası ve bir mahkeme kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

153.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, yurtdışı görevine atama ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3534) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

154.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, öğrenci kayıtları sırasında velilerden herhangi bir para alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3535) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

155.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Kandil Kasabasında Çok Programlı Lise açılması yönünde çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

156.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, sıtma hastalığı ile ilgili olarak GAP Bölgesinde alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2004)

157.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır-Ergani İlçesinin tam teşekküllü hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

158.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ilaç fiyatlarında yapılan zamma ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

159.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, trafik kazaları sonrası uygulanan acil müdahaleler ve ilk yardıma ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

160.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Aydın-Karacasu İlçesine bağlı Geyre Beldesindeki sağlık ocağına doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.8.2004)

161.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Sağlık Bakanlığınca çıkarılan bazı dergilere, sözleşmeli doktorlara ve aile planlamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

162.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, ilaç fiyatlarının saptanmasına ve jenerik biyotek ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

163.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Erzincan İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

164.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Erzincan İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ve atamalarda gözetilen ölçütlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

165.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhaneli İlçesi-Altıntaş ve Gümüşpınar köylerindeki sağlık ocaklarının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

166.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhaneli termik santralinin çevreye verdiği zararlar ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

167.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, il sağlık müdür ve müdür yardımcılarının sayısı ve atanma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)

168.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

169.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, ülke genelindeki anestezi ve reanimasyon uzmanı sayısına ve ameliyatlardaki aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

170.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, Denizli İl Sağlık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

171.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde görevli başasistanların tayine zorlandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

172.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, başasistan, şef ve şef yardımcılarının tayinleri hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

173.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Iğdır'da yaşanan doğal afetten mağdur olan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2004)

174.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Elmalı İlçesindeki elma üretimi ve ihracına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

175.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, bazı illerde hayvan sağlığı şube müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

176.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, ayçiçek piyasasında oluşacak fiyat seviyesi ve ithalat politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.8.2004)

177.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Türkiye'ye kaçak hayvan ve et girişine ve TİGEM'e bağlı işletmelerin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3558) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

178.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, buğday ithalatı ve nedenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

179.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2004)

180.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Tunceli-Nazimiye-Yayıkağıl Köyü sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2004)

181.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralinin çevreye verdiği zarar ve çevre halkının tarımsal destekleme ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)

182.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hayvan hastalıkları ile mücadele için ayrılan bütçeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2004)

183.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Enerji İçecekleri Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

184.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, narenciye ihracat ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

185.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, 5179 sayılı Kanun gereğince gıda denetimi ve tüketici sağlığının korunması ile ilgili yönetmeliklerin neden düzenlenmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2004)

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Orhangazi'deki çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

187.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinde yağmurdan zarar gören zeytin üreticilerine yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.9.2004)

188.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Güllük'e yeni liman yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, demiryolları için ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2004)

190.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, TCDD için ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.2004)

191.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, THY'deki uçuş güvenliği ile personelin çalışma koşulları ve sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2004)

192.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Tavşancıl'daki tren kazasında ölenlerin cenaze törenine ve Afyon-Kızılören'deki yük treni kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2004)

193.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Eskişehir Demiryolu Meslek Okulunun kapatılmasına ve tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2004)

194.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, İskenderun Limanı'nda batan gemi ile ilgili iddialara ve sorumlulara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.2004)

195.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin neden olduğu bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

196.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İskenderun Körfezinde batan gemi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2004)

197.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, esnaf kefalet kooperatifleri ve esnaf kredi miktarında yapılan kesintilere ve TESKOMB hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.00

17 Eylül 2004 Cuma

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

III. - ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurul Önerisi

No: 97                                                              Tarihi: 17.9.2004

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan, 665 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun, 48 saat geçmeden olağanüstü toplantı gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınmasının, Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

                                                       

                               

 

Bülent Arınç

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Başkanı

 

Faruk Çelik

Haluk Koç

 

AK Parti Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

 

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Sayın Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, ben de aleyhinde söz istiyorum.

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu 10 dakikalık süre içerisinde... Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz aldım, öncelikle onu ifade edeyim; ama, bu arada da, son gelişmeler üzerine hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem şahsımın görüşlerini de ifade etme fırsatı bulacağımı da düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 6 bir maddesi nedeniyle bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını oldukça zedeleyen bir madde. O konuda, belki, tekrar söz alma fırsatı doğabilir; oradaki, o görüşlerimizi saklı tutarak devam etmek istiyorum. Bu kanunun görüşülmesi sırasında, veto edilmeyen 3 maddesiyle ilgili, İçtüzüğün 81 inci maddesinin son fıkrası gereğince, tekrar görüşülmesi için önerge verdik. Bunun gerekçelerini İktidar Partisi Grup Başkanvekili muhatap arkadaşlarım biliyorlar, konuyla ilgili sayın bakanlar biliyorlar. Dün yaşanan, Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki çeşitli denge arayışlarının, bu konuda da, sürdüğünü biliyorum, çeşitli çelişkiler yaşandığını biliyorum; ama, burada, topluma verilen bir sözün gerçekleşmesi bakımından ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ay önce çıkardığı, bir yasayı, bir yasayı bir ay sonra, ben yanlış yaptım, şimdi tekzip ediyorum dercesine yeniden birtakım değişikliklere uğratmasının düzeltilmesi yönünde girişimlerimiz olacak. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bağımsız yapacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, kişisel görüşlerim arasında... Dün akşam belirli bir olgunlukla, belirli bir noktaya kadar taşınan Türk Ceza Kanunuyla ilgili tasarının, yürürlük ve yürütme maddelerinin tam görüşüleceği sırada, Sayın Komisyon Başkanı tarafından Komisyona geri çekilmesi olayına tanık olduk. Tabiî, bu, sizin kendi değerlendirmeleriniz içerisinde nasıl bir süreç alacak, onu göreceğiz; ama, biz olayı uzlaşma kültürü açısından, grubu bulunan iki siyasî partinin oluşturduğu bir Parlamento çalışmasını beş yıllık bir süreç için ele aldığımızda, önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisinin dün yaşananlardan sonra nasıl bir politika izlemesi gerektiği konusunda da kendi değerlendirmelerini yapacağını, bütün netliğiyle yapacağını sizlere Grubum adına ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, uzlaşma kültürü, güvene dayalı, sürdürülebilir bir kavramdır. Yineliyorum, uzlaşma kültürü, güvene, karşılıklı siyasî güvene dayandırılan sürdürülebilir bir kavram olursa geçerlidir. Şimdi, belirli bir noktaya kadar uzlaşma adı altında yürüyeceksiniz, ondan sonra, kendi heterojen yapınızın, kendi karmaşık yapınızın, içdengelerinizin sorunu olarak bu uzlaşma sürecini baltalayacaksınız ve bundan sonra kalan üç yıllık Parlamento döneminde de Cumhuriyet Halk Partisinden, sorumlu, uzlaşmaya dayalı bir muhalefet anlayışı bekleyeceksiniz!.. Yani, ağustos ortasında kar yağsın diye dua edeceksiniz... Bunun mümkün olmadığını şimdiden ifade ediyorum size. Dün yaşananlar bunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.

Değerli arkadaşlarım, sorun, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi sorunu değildir, sorun, Türkiye sorunudur. Bakın, sorun, Türkiye sorunudur. Türkiye, Parlamento olarak çok iddialı bir yol kavşağındadır, Türkiye olarak iddialı bir yol kavşağındadır. 6 Ekim, 17 Aralık 2004. Türkiye'nin önünde iki tane çok önemli tarih var.

Kısır iççekişmeleri, kısır içdenge hesaplarını gözardı edip, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını önplanda tutmanın günü değildi de neydi dün allahaşkına?!

Değerli arkadaşlarım, şimdi, siz bize inandırıcı olamıyorsunuz; sizler, burada birlikte mesai yaptığınız Anamuhalefet Partisi Grubuna inandırıcı olamıyorsunuz belli konularda. Kaldı ki "Türkiye için olumsuz bir şey çıksın da, biz bunu siyaset olarak 6 Ekimde, 17 Aralıkta, kullanalım" diyen mihraklara nasıl inandırıcı olacaksınız?! Siz, buna inanabiliyor musunuz?! Böyle bir koz verilebilir mi?! Ondan sonra, finişe 5 kala toplantıları yapıyorsunuz. Finişe 5 kala toplantısı olmaz!.. Bu şekilde, finişe 5 kala toplantısı olmaz!..

Hep söylüyorum -zaman zaman belki haddimi de aşıyorum, biliyorum- herhalde, bir özeleştiri yapma gereği var sizler açısından.

Değerli arkadaşlarım, bakın, çok geniş bir kesim tarafından verilen destekle, Parlamentonun, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda verdiği olumlu destekle, Türkiye, Kopenhag Siyasî Kriterlerinin hemen hemen hepsini tamamladı. Uygulama noktasındaki sıkıntıların aşılacağı noktasında, bizler de sürekli olarak olumlu görüşler bildirdik. Hem Avrupa Birliği Uyum Komisyonu hem Karma Parlamento Komisyonu Üyeliğimde, İktidar Partisi Grubundaki milletvekili arkadaşlarımızla, ilgili ülkelere gittiğimizde, Cumhuriyet Halk Partisinin de -Anamuhalefet Partisinin de- Türkiye'nin bu politikası noktasında sarsılmaz bir dik duruşla Türkiye'nin yanında olduğunu ve birlikte bu işi götürdüğümüzü ifade ettik. Şimdi, siz, bizi de baltalıyorsunuz; sadece kendinizi değil, bizi de baltalıyorsunuz ve o insanları inandıramazsınız.

Değerli arkadaşlarım, çok geniş bir kesim, sizleri, Avrupa Birliği sürecinde bir lokomotif olarak gördü, bu şekilde gösterdi. Burada, çekinceleri olan insanlar bu çekincelerini bir müddet tutma ihtiyacı hissettiler.

Şimdi, dünkü manzaradan sonra, bu tablonun ne şekilde yorumlanacağını, yine, ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Yani, "gömlek değiştirdik, kabuk değiştirdik, yüz değiştirdik, bir şeyler değiştirdik..." Yani, bir şeylerin değişmediğini mi ifade etmek istiyorsunuz? Şimdi, böyle bir sürecin, bakın, Parlamentoya değil -inanın, bunu samimiyetle söylüyorum- Türkiye'ye yaşatılmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bunu da bütün samimiyetimle ifade ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabiî, şimdi, bu iççelişkiler sizin sorununuzdur. Bu iççelişkiler, Türkiye'yi tıkama noktasına gelmemeli değerli arkadaşlar. Türkiye, bu zaman sürecini yanlış harcamamalı. Bu konuda bizden bundan sonrasında "uzlaşma" adı altında, üç günlük yasama sürecinin son noktasını da değerlendirmeye katarsak, "uzlaşma kültürü" adı altında büyük bir adım atmamızı artık bekleyemezsiniz; bunu da samimiyetimle söylüyorum.

Değerli arkadaşlarım, şöyle bir sanı doğdu: Adalet ve Kalkınma Partisinin ipiyle kuyuya inilmez!. (CHP sıralarından alkışlar) Bakın, bu, sadece muhalefet partisinde değil, size destek veren toplum kesimlerinde de oluşmaya başladı. Bundan sonra artık sizin içinizi konuşacaklar, sizin içdengelerinizi konuşacaklar, kendi kendinize haksızlık yapıyorsunuz, bindiğiniz dalı kesiyorsunuz.

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kendini tarif etme, kendi partinle alakalı konuş!..

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Laf atma, laf atma... Dinle, dinle...

HALUK KOÇ (Devamla) - Siz, kendi dengelerinizi kendiniz sağlayacaksınız, o sizin sorununuz; ama, ben, görünen tabloyu ifade ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, bir kere daha tekrar ediyorum: Türkiye'nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok, hiç kimsenin hakkı da olamaz bu noktaya geldikten sonra.

Yaşananların kısa bir özetini sundum. Bundan sonrasında, veto edilen kanunun tüm maddeleriyle ilgili görüşme açılmasını 81 inci maddenin son fıkrası gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz teklif ediyoruz. Bu konuda, 14 üncü maddede özelleştirme mağdurlarının -altı ayla ilgili- 1600 kişiye yaklaşan -tam kesin sayı belli değil ama, 1 600'ün üstü değil, 1 000-1 600 kadar- özelleştirme mağdurunun, Türkiye'de haksız, hukuksuz, altyapısı tam oluşturulmadan yapılan özelleştirmelerden dolayı mağdur olan insanların, o 1 600 kişinin daha 14 üncü madde kapsamına alınması konusunda bir önerge olacak. Bir de, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununda -tıpkı TOBB Yasası gibi çıkmıştı, uzlaşmayla çıkmıştı- bir ay sonra, hayır, biz yanlış yapmışız, şimdi tekzip ediyoruz dediğimiz noktada da önergelerimiz olacak.

Bir kere daha yineliyorum; bu önergeler Cumhuriyet Halk Partisinin kendi üyelerinin verdiği imzalarla olacak. Sizler kendi başınıza bu konuda neler düşünürsünüz, neler yaparsınız... Kendi davranışınızı belirlersiniz.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç.

Önerinin aleyhinde; Sayın Anadol; buyurun.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisinin bir grup başkanvekili Danışma Kurulu önerisinin lehinde, bir diğer grup başkanvekili, yani ben de aleyhinde söz almış bulunuyoruz. Bu çelişki Cumhuriyet Halk Partisinin çelişkisi değil; bu çelişki, maalesef, çoğunluk partisinin, İktidar Partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisinin çelişkisi.

Önce, neden aleyhte söz aldım... Danışma Kurulu neden kurulmuştur?

Arkadaşlar, inşallah politik yaşamınız uzun yıllar devam eder ve devam ettiğinde, ilerideki yıllarda göreceksiniz ve anlayacaksınız ki, politikada, çek yoktur, emre muharrer senet yoktur, noterde düzenlenmiş taahhütname yoktur; politikada, ağızdan çıkan söz vardır ve bu söze riayet etmek esastır. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, bu Danışma Kurulu önerileri, bir kâğıdın üzerinden buhar olup uçacaksa, yazılı veya sözlü herhangi bir taahhüdün kıymeti olmayacaksa, biz, birbirimize inanmayacaksak... Tek başına İktidar Partisi, tek başına Anamuhalefet partisi olarak millet bizi buraya göndermiş. Politikanın nüansları vardır, labirentleri vardır, incelikleri vardır; hepsi kabul; ama, politikada kazık atmak, atana hiçbir vakit fayda vermez, hiçbir vakit yarar sağlamaz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakınız, bugün Başkanlıkça dağıtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemi: "122 nci Birleşim (Olağanüstü), 17 Eylül 2004 Cuma, Saat: 11.00..." Sizlere de dağıtıldı, açın 2 nci sayfasını ve okuyun arkadaşlar:

"Danışma Kurulu Önerisi

664 sıra sayılı -yani, Türk Ceza Kanunu Tasarısı- kanun tasarısının görüşmelerinin bitirilememesi halinde, 20.9.2004 Pazartesi günü de Genel Kurulun saat 11.00'de toplanması ve bu işin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin  uzatılmasının,

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görüşmüştür.

(Genel Kurulun 14.9.2004 tarihli 119 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)"

Bugün dağıtıldı. Şimdi, bugün dağıtılan gündemin 2 nci sayfasındaki Danışma Kurulu metni buhar olup uçacaksa, geçerliliği kalmayacaksa, bir kâğıt parçası haline gelecekse, bugünkü Danışma Kurulunun geçerliliği ne olacak arkadaşlar, nasıl inanacağız buna?! (CHP sıralarından alkışlar)

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bir daha Danışma Kuruluna gitme!

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Evet, bir değerli arkadaşımın söylediği gibi, bir daha Danışma Kuruluna temsilci göndermesin mi Cumhuriyet Halk Partisi?! Yani, uzlaşma bozulsun mu, hep kavga mı edelim?! Siz İktidar Partisisiniz; kavga bizim işimiz. Tam tersine, biz uzlaşalım diyoruz, siz kavgadan yanasınız. Sadece bizle değil, birbirinizle kavga ediyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

GÜROL ERGİN (Muğla) - Kendinizle alay ediyorsunuz...

K.KEMAL ANADOL (Devamla) - Arkadaşlar, partilerin içsorunu başkalarını ilgilendirmez, tamam; ama, bu Parlamento çalışmalarına yansırsa...

Arkadaşlar, bu Parlamentoda beraber bulunduğumuz, çok değer verdiğim, hem sevdiğim hem saydığım, en eski arkadaşlarımdan birisi Sayın Köksal Toptan -hâlâ da sevgim, saygım devam etmektedir, bundan sonra da devam edecek; 12 Eylülden önce, yıllarca, beraber bu Parlamentoda görev yaptık- tasarıyı geri çekerken yaptığı konuşmada, bölge adliye mahkemeleri kurulacak, bununla ilgili kanun çıkacak, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası değişecek, Ceza İnfaz Yasası değişecek; hepsini beraber ele alacağız, onun için geri çekiyoruz dedi. Hangi maddede geri çekti; yürürlük maddesinde. Yürürlük maddesi ne kadar süre tanımış; bir sene. Arkadaşlar, elinsaf! Bir sene sonra yürürlüğe girecek bir konuyu, yürürlük maddesinde geri çekmenin anlamı nedir?! Bu laflar doğru mu?! Olur mu öyle şey! Peki, Ceza Kanununda uzlaşacağız; siz, yürütme maddesinde geri çekeceksiniz. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda uzlaşmayacak mıyız? Ceza İnfaz Yasasında uzlaşmayacak mıyız? Bölge Adliye Mahkemeleri Yasasında uzlaşmayacak mıyız? Ne demek bu! Geri çekerken...

Bakınız, arkadaşlar, Sayın Köksal Toptan'ı, değerli arkadaşımı, Komisyon Başkanını ve daha da ötesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Genel Başkanını, Sayın Başbakanı açıklamaya davet ediyorum; bunu, burada, daha sertleştirmeden bırakmak istiyorum. Öğrenmek istiyoruz Anamuhalafet Partisi olarak, beklediğimiz açıklama şudur: Bu uzlaşma, mutabakat devam ediyor mu etmiyor mu? Yani, Sayın Deniz Baykal'ın, Başbakan Vekili sıfatıyla ziyaret ettiği Sayın Abdullah Gül'ün, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in ve çok değerli grup başkanvekili arkadaşlarımın bulunduğu toplantıdan sonra yapılan açıklamadaki mutabakat devam ediyor mu etmiyor mu? Bunu öğrenmek hakkımızdır. "Ediyor" veya "etmiyor" dersiniz; biz de, tavrımızı, bundan sonraki politikamızı ona göre belirleriz; milletin önüne çıkar, doğruları söyleriz. Eğer, böyle bir açıklama olmazsa, her şeyi flu bırakırsanız, iki gerçekle karşı karşıya kalırsınız arkadaşlar; birincisi, iktidar olmak kolaydır, güvenilir olmak zordur; ikincisi, istediğiniz kadar sırtınızdaki millî görüş gömleğini çıkardığınızı iddia ediniz, istediğiniz kadar kendinize kimlik arayışı içinde muhafazakâr demokrat, milliyetçi demokrat vesaire gibi...

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Öyle bir şey yok!

K.KEMAL ANADOL (Devamla) - Öyle bir şey yok mu?! Millî görüş devam mı ediyor?!

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Yok öyle bir şey!

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, kendinize istediğiniz kadar isim arayınız, merkez partisi olmak kendinize yeni sıfatlar bulmakla sağlanmaz; merkez partisi olmak, uygulama ister, merkez partisi kimliğine yakışan politikalar izlemek ister. Bu, bir gerçektir.

Şimdi, tabiî, bu, sadece sizin sorununuz değil; Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorsunuz; biz, millî görüş gömleğini çıkardık, merkez partisiyiz diye ve sizi...

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Evet.

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Öyle mi?! O zaman, böyle tutarsızlıklar içinde bocalamayın! Avrupa Birliğine başka, Türkiye'ye başka, Cumhuriyet Halk Partisine başka, kadınlara başka, sivil toplum örgütlerine başka, tarikatlara başka mesajlar vererek merkez partisi olunmaz! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Ben, böyle bir mutabakatın devam edip etmediği konusunda açıklama bekliyorum; Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol.

Sayın İpek...

KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz istiyorum.

BAŞKAN - Haluk Beye söz vereyim Sayın Başkanım, size de sonra söz vereceğim.

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Açıklama yapacaksa buyursun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın İpek, lehinde mi?..

HALUK İPEK (Ankara) - Lehinde Başkanım...

GÜROL ERGİN (Muğla) - Hepiniz konuşun, hepiniz...

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım...

Lehinde, buyurun Sayın İpek.

HALUK İPEK (Ankara) - Tabiî, şu an konuşulan konu Danışma Kurulu önerisi; bunun lehinde ve aleyhinde söz alınıyor; fakat, burada, onunla ilgili hiçbir şey gündeme getirilmiyor, dünkü konular gündeme getiriliyor. Biraz da, konu, hem abartılarak hem de çarpıtılarak gündeme getiriliyor.

ATİLA EMEK (Antalya) - Gerçekler konuşuluyor.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sizin bütün yaptığınız çarpık.

HALUK İPEK (Devamla) - Şimdi...

BAŞKAN - Sayın İpek, bir dakika...

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın İpek, bir selamlasaydın önce, bir merhaba deseydiniz...

BAŞKAN  - Saygıdeğer arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; lütfen, hatibi sükûnetle dinleyelim. Biraz önce, bakınız, grup başkanvekili arkadaşlarımız konuştular, sükûnet içinde dinlenildi. Lütfen hatibi dinleyelim.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Ajitasyon yapıyor orada.

BAŞKAN - Ona siz karar veremezsiniz Sayın Milletvekilim, lütfen...

GÜROL ERGİN (Muğla) - Ben verdim bile...

BAŞKAN - Lütfen...

GÜROL ERGİN (Muğla) - Verdim bile...

BAŞKAN - Öyle bir hakkın yok.

Buyurun.

HALUK İPEK (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, esasen, çok güzel, tarihî bir süreçte, Ceza Kanununu, çok uzun süre uyguladığımız, bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayan, bizden olmayan, İtalya'dan aldığımız, o geçmişteki Mussolini döneminin Zanardelli Ceza Kanununu ortadan kaldıran, bunun yerine, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan bir Ceza Kanununu, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok iyi bir şekilde, yürütmüş olduğu çalışmalarla, burada, çok güzel bir aşamaya getirdi. AK Parti olarak, Anamuhalefet Partisiyle birlikte hareket etmeye de azamî dikkat ettik.

Bu Meclisten, tek başına iktidarlar da geçti, koalisyonlar da geçti. Cumhuriyet Halk Partisinin değerli grup başkanvekillerine şunu hatırlatmak istiyorum. Beraber, görüşmeleri yürüttük. Tek başına iktidar olan hiçbir parti, muhalefeti bu kadar dikkate alarak bir çalışmayı yürütmedi. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bizler bu kanunu tek başımıza yapabilirdik.(CHP sıralarından gürültüler)

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Her şeyi yaparsınız!..

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye yapmıyorsunuz?!

GÜROL ERGİN (Muğla) - Bundan sonra her şeyi tek başınıza yapın!

HALUK İPEK (Devamla) - Düşüncelerinizi burada gelir dile getirirdiniz, buna hukuken imkân var, Anayasa yazmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunların ne şekilde geçirileceği çok açık seçik belli. Eğer biz mutabakat aramasaydık...

GÜROL ERGİN (Muğla) - Yahu, lütufta mı bulundun, arama kardeşim!

HALUK İPEK (Devamla) - Eğer aramasaydık, burada, bu Ceza Kanunu bu şekilde görüşülmezdi. Biz hep şunu düşündük, dedik ki, bu bir temel kanun, bu temel kanunda toplumun tamamı yaşantısını bu kanuna göre devam ettirecek, uzun yıllar bu Ceza Kanunu herkese tatbik edilecek, mutlaka, muhalefetin de hassasiyetleri olur, onun tabanının hassasiyetleri olur. iktidar gurubunun, iktidarımızın da hassasiyetleri olur... Bunu, bizzat Sayın Baykal, bizimle yaptığı görüşmelerde "ben anlıyorum, sizin tabanınızın hassasiyetleri var, bunları dikkate alalım, biz de o konularda sizlere yardımcı olalım ve bunu birlikte çıkaralım" dedi.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Tamam işte.

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - 13 tane önerge hazırladık beraber.

HALUK İPEK (Devamla) - Ceza Kanunu bitinceye kadar, bu mutabakatı, hep birlikte, dün çok sıkıntılı süreçler olmasına rağmen, birlikte aştık. Şu an Ceza Kanunumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. (CHP sıralarından gürültüler)

GÜROL ERGİN (Muğla) - Nerede?!

HALUK İPEK (Devamla) - Kabul edilmiştir.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, kabul edildi mi?..

HALUK İPEK (Devamla) - Ancak, dün, herkesin de çok iyi bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinin hukukla ilgili bu çalışmalarına, toplumu ilgilendiren bu çalışmalarına, Ceza Kanunu gündeme geldiği andan itibaren müdahale başladı. Konu hukuk zemininden dışarı çıkarılmaya ve tek bir maddeye indirgenmeye çalışıldı.

Avrupa Birliği konunun içine çekilmeye çalışıldı. Avrupa Birliği, o bahsedilen zinayla ilgili, hiçbir ülkeye, hiçbir şekilde, başka bir şekilde şart ileri sürmemiştir

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Onu ulusal basına söyleyeceksin Sayın Başkan.

HALUK İPEK (Devamla) - Sürmemiştir.

Eğer Avrupa Birliğinin bu tür dayatmalarına göz yumarsak, ileride, başka ülkelere ileri sürmediği birçok hususu Türkiye'den ister hale gelirdi. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Dolayısıyla, buna göz yumamazdık.

Şimdi, burada Sayın Grup Başkanvekillerinin söylemiş oldukları bir husus var, ona da cevap vermek istiyorum. Aslında, Genel Kurulun gerilmesini istemiyordum; ama, biraz kantarın topuzunu kaçırdılar "bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisinin ipiyle kuyuya inilmez" gibi ağır bir ithamda bulundular.

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Yalan mı?!

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Konu bayağı derinleşti Sayın Başkan!..

HALUK İPEK (Devamla) - Burada her şey, Anayasada öngörülen şekilde devam ediyor, her şey bunun üzerinde devam ediyor. Kimin ipiyle kuyuya inilip inilmeyeceğine millet karar verecek!

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Verdi zaten millet...

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Doğru, doğru!..

HALUK İPEK (Devamla) - Dolayısıyla, bunu millete havale edeceğiz.

Uzlaşma konusu soruldu. Eğer uzlaşma devam etmiyor olsaydı, biz bunu çok önceden keserdik, bu tartışmalarla beraber, dün geç saatlere kadar, tüm o maddeleri, uzlaşma adına, Sayın Grup Başkanvekilleriyle de tartışmazdık. Uzlaşmamız devam ediyor; ancak...

GÜROL ERGİN (Muğla) - Tek taraflı mı devam ediyor?!

HALUK İPEK (Devamla) - Hayır...

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Çocuk mu kandırıyorsunuz, hayret bir şey!

HALUK İPEK (Devamla) - ... Ceza Kanunu Türkiye'de istismar konusu yapılmasın, Türkiye'nin önündeki çok önemli süreçler soğukkanlılıkla devam etsin diye, zaten yürürlüğü bir yıl sonra olan kanun şu anda komisyona geri çekildi, komisyonda duruyor; ama, bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler geçerli. Bir yıl sonra yürürlüğe girecek kanunla ilgili olarak niye bu kadar telaş ediyoruz?! (CHP sıralarından "Siz niye telaş ediyorsunuz" sesleri)

Dolayısıyla, kanunumuzu görüştük...

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Niye olağanüstü toplandık o zaman?!

HALUK İPEK (Devamla) - Olağanüstü toplanmamızın sebebi şu: Çok uzun maddelerden oluşan Ceza Kanunumuzu şu anda yürürlüğe koyduk.

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Daha bir yıl var!..

HALUK İPEK (Devamla) - Yürürlük tarihi geçirilmeyecek inşallah...

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - İnkâr ediyorsun söylediğini!..

HALUK İPEK (Devamla) - Ben, Ceza Kanunumuzun, özellikle toplumun ihtiyacını karşılayan, yeni suçlar getiren; gecekondularla ilgili, doku nakliyle ilgili, doku nakliyle ilgili, bilişim suçlarıyla ilgili, çocuk pornosuyla ilgili, hiç Ceza Kanununda yer almayan hususları düzenleyen...

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Yasalaştı mı?..

HALUK İPEK (Devamla) - ... bu devrim niteliğindeki kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum, Genel Kurulun çalışmalarının başarılı olmasını temenni ediyorum.

Bazen iktidar ve muhalefet arasında bu tür gerginlikler olabilir; ancak, bunu aşmak yine hepimize düşmektedir. Biz, muhalefete önem veren bir partiyiz.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Savunmanız çok geçersiz.

HALUK İPEK (Devamla) - İktidarlar her yerde olabilir; ama, demokrasilerde muhalefetin olduğuna inanıyoruz, muhalefeti dikkate alıyoruz. Bundan sonra bizlere de çok görev düşüyor. Daha yapacağımız çok iş var; o yüzden, şimdiden böyle peşin kararlar vermeyelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlar [!])

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İpek.

Önerinin aleyhinde, Grup Başkanvekili, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biraz teamüle uygun değil; ama, ben de Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz aldım. Biraz önce Sayın Koç buraya çıktı...

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Koç gibi konuştu.

EYÜP FATSA (Devamla) - Koç gibi konuştu, konuşmadı; o, ilgililer tarafından takdir edilir. Bize ait olan lehinde konuşma hakkımızı kullandığı için, biz de görüşlerimizi ifade etmek için, Tüzük gereği, mecburen aleyhinde söz almak zorunda kaldık. Bu hususu Genel Kurulla paylaşıyor; Genel Kurulu da saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu Tasarısı üzerinde uzun bir altkomisyon, komisyon ve Genel Kurul çalışmasından sonra bir sonuca gelindi.

Ben, sadece, siyasîler adına, bu ülkenin aydınları, entelektüelleri adına, medyası adına bir üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz, olağanüstü dönemlerden gelmiş bir ülkeyiz. Zaman zaman Anayasanın ve hukukun askıya alındığını, insanların hiçbir sorguya tabi tutulmadan yargısız infazlara maruz kaldığını, hak mahrumiyetlerine uğradığını, aylarca bazen senelerce hiç sorguya çekilmeden, mahkeme huzuruna çıkarılmadan cezaevlerinde, nezaretlerde bekletildiğini yaşayan arkadaşlarımız içimizde de vardır.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Var tabiî, var.

EYÜP FATSA (Devamla) - Vardır.

Bakın, bir Ceza Kanunu tartışıldı. Bu  Ceza Kanununda temel haklardan özgürlüklere kadar işkencenin önlenmesine kadar, çocuk ve kadın haklarına kadar, alabildiğine geniş yelpazede -belki bazı maddeler üzerinde farklı düşüncelerimiz oldu; ama- gerçekten, toplumun kahir ekseriyetinin mutabakata vardığı, herkesin de takdirle karşıladığı önemli maddeler vardı, bölümler vardı.

Değerli arkadaşlar, bütün bu acı tecrübelerden sonra, bizim Parlamentomuzun, bizim ülkemizin aydınlarının ve entelektüellerinin, medyasının, Ceza Kanununun sadece bir maddesine takılıp kalmamasını beklerdim. Bu ülke için belki en önemli olan özgürlüklerin kısıtlanması, demokratik hakların daraltılması olmalıydı; ama, gördüm ki, hiç kimse koskoca Ceza Kanununu bu  zeminde tartışmadı. Esasında, bu Ceza Kanununun, geldiğimiz noktada, en fazla, toplum olarak, siyasîler olarak, bu ülkenin aydınları ve entelektüelleri, medyası olarak kendimizi sorgulamamız gereken bölümü burasıdır. Anlıyorum ki, demek ki, insanlar hâlâ temel haklar konusunda, demokratik hakların kullanılması noktasında, özgürlüklerin kullanılması noktasında kafasının arkasındaki planlarından ve düşüncelerinden kurtulamamışlar, bireysel düşüncelerinden, siyasî ideolojilerinden arınamamışlar. Özgürlükler konusunda, demokratik hakların kullanılması noktasında önyargısız davranmayı beceremedik. Gerçekten, belki, bu kanun tasarısıyla ilgili konuşulması gereken, kafa yorulması gereken ve herkesin, ama herkesin, siyasîlerden medyasına kadar, bu ülkenin aydınları, entelektüelleri, bir kere daha kafasını iki elinin arasına alarak, bunu acı acı düşünmesi lazım. Bu konuda çok acı tecrübeler yaşadık, siyasî yelpazede en sağ çizgiden en sol çizgiye kadar, herkeste bunun acı deneyimleri ve tecrübeleri vardır; ama, biz, yaşadıklarımızı unuttuk; çok marjinal bir şeyin peşine takıldık, koskoca bir Ceza Yasasını bir madde üzerine indirgemek suretiyle, marjinalleştirmek suretiyle Ceza Kanununun gerçek yönleriyle tartışılmasına fırsat vermedik; bu, gerçekten, hepimiz için düşünülmesi gereken bir mesele.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Onu siz yaptınız, biz değil.

EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, tabiî, İktidar ve Anamuhalefet Partilerine mensup grup başkanvekili arkadaşlarım düşüncelerini, tepkilerini ortaya koydu, hassaten ben de bir hususun altını çizerek söylemek istiyorum. Mutabakat devam ediyor mu etmiyor mu diye soruldu, Sayın Haluk İpek de, Grubumuz adına, bu konuda net bir açıklama yaptı.

Evet, arkadaşlar, biz, bir mutabakatla geldik ve mutabakatımızın da üzerindeyiz. Kimse öküzün altında buzağı aramasın.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa.

Sayın Anadol, konuşması sırasında, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Köksal Toptan'ın, dün, tasarıyı geri çekerken söylediği sözlere atıfta bulunmuştu. O konuyla ilgili olarak, Sayın Toptan'ın bir açıklaması, izah edici bir konuşması olacak.

Buyurun Sayın Toptan.

IV. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. - Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, yapmış olduğu konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin çok değerli üyeleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşım Kemal Anadol'a da, bazı müphem görülen yahut yanlış anlaşılan, yanlış yorumlanan konulara açıklık getirilmesi bakımından bana bir fırsat yaratmış olduğu için de çok teşekkür ediyorum.

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Hiçbir şey yanlış anlaşılmadı.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dünkü konuşmamda da ifade etmeye çalıştığım gibi, ceza hukukumuzu, ceza sistemimizi yakından ilgilendiren dört temel yasa tasarısının birincisi, Yüce Genel Kurul tarafından kabul edilen ve son iki maddesi -dün olduğu gibi- Komisyonumuza geri çekilen, eski hukukçuların deyimiyle istinaf mahkemeleri, yeni adıyla bölge idare mahkemeleriyle ilgili tasarı; ikincisi, dün heyetiniz tarafından kabul edilen Ceza Kanunu Tasarısı; üçüncüsü, Komisyonumuz tarafından kurulan altkomisyonda görüşülmesine başlanılan ve yarısına gelinen Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasıyla ilgili tasarı ve nihayet dördüncüsü de, Komisyonumuzda, altkomisyonda henüz görüşülmesine başlanılamayan Ceza İnfaz Yasasıyla ilgili tasarıdır. Bunların dördünün beraber yürürlüğe girmesi kaçınılmazdır; çünkü, bunların dördü de, birbirini tamamlayan temel yasalardır.

Sayın Anadol, 1.1.2006'da yahut bir sene sonra yürürlüğe girmesiyle ilgili bir yürürlük maddesi varken, niçin bu, Komisyona geri çekiliyor, yeni bir zaman tanınıyor diye bir eleştiride bulundu. Bu, belki, teorik olarak haklı görülebilir; ama, sonuç  itibariyle, Ceza Kanunu Tasarısı, 343 maddesiyle Yüce Genel Kurulunuz tarafından kabul edilmiştir ve Sayın Bakanın ifadesiyle, Adalet Bakanlığı, bu Ceza Kanunu uygulaması içerisinde, çok yakında, hâkim ve savcıların eğitimine başlayacak bir süreci sağlayacaktır. Zaten, bu yasanın bir sene sonra yürürlüğe girmesinin, öyle öngörülmesinin temel nedenlerinden biri de buydu; hâkim ve savcıların, yepyeni bir yasalar demetiyle karşı karşıya bulunduğu keyfiyeti dikkate alınarak, hâkim ve savcıların mutlaka eğitimden geçirilmesi gereği... Bu düşüncelerle yapıldı; ama, şimdi, televizyonlara sabahleyin baktık, gazetelere bakıyoruz; deniliyor ki: "Komisyona bu tasarı geri çekildi; çünkü, komisyonda buna zina maddesi eklenecek." Böyle bir şey söz konusu olabilir mi; böyle bir şey, hukuken mümkün mü?! Şunu kesinlikle ifade etmek istiyorum ki, Komisyonumuzun geri çektiği iki madde dışında, bizim, Yüksek Heyet tarafından kabul edilen maddelerde tasarruf yapmamız söz konusu değil, hukuken de bu mümkün değil; çünkü, komisyonlar, hep biliyorsunuz ki, Genel Kurul adına hareket ederler, Genel Kurul adına çalışırlar; şu çatının en yüksek organıdır Yüce Heyetiniz, Genel Kurul. O nedenle, bizim yahut başka herhangi bir komisyonun, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bir metinde değişiklik yapma, bir şey ilave etme, bir şey çıkarma hakkı, İçtüzüğe göre kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir şeyi zaten biz aklımızdan da çıkarmayız.

"Mutabakat devam edecek mi?.." Bizim komisyon çalışmalarını bilen arkadaşlarım, özellikle Adalet Komisyonunda görev yapan arkadaşlarım bilirler ki, en problemli konularda bile, biz, Adalet Komisyonu çalışmalarında, mutabakatı ilke haline getirmişizdir. Ceza Kanunu Tasarısının, hem anakomisyon hem altkomisyon çalışmalarında, birçok arkadaşım bilir ki, komisyon çalışmalarının tartışmalarla kesildiği hallerde bile, komisyon çalışmasının devamını, mutabakatı sağlayarak devamını sürdürmek için büyük gayretler sarf etmişizdir. Biz, yine bütün arkadaşlarım biliyor ki, özellikle Ceza Kanunu gibi çok temel kanunlarda, sadece Mecliste bulunan Anamuhalefet Partisinin değil, toplumun bütün kesimlerinin de katkısını sağlayarak, toplumun ürünü -sadece AK Partinin değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partinin değil- toplumun bütün kesimlerinin ürünü bir kanun yapmaya gayret ettik ve zannediyorum, dün oylarınızla da bir kere daha teyit edildi ki, bunda da başarılı olduk.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Grup Başkanvekili farklı düşünüyor...

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Devamla) - Yoksa, temel yasa, Türk Ceza Yasası, hep söyledik, zaman zaman anayasalardan bile daha önemli yasa olarak nitelendirilen bir ceza yasası toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilmezse, katkı sağlanmadan yapılırsa, o zaman, toplum yasası olmaz, sadece iki partinin yasası olur yahut bir partinin yasası olur. Aklımızın ucundan geçmedi ki -grup başkanvekili arkadaşlarım da dile getirdi- biz, Parlamentodaki çoğunluğumuza dayanarak bunu çıkaralım. Yoksa, yapılabilirdi, siz de takdir edersiniz. Üç günde bitmezdi, yirmiüç günde biterdi; ama, o bizim içimize sinmezdi; sinmediği için öyle yaptık.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bu, içinize sindi mi Sayın Başkan?..

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Devamla) - Sayın Oral, bana laf atmayın. Bana laf atarsanız ben de laf atarım. O zaman, ben, kendi normal üslubumun da dışına çıkarım. Yoksa, burada siyaset de yapmıyorum, Sayın Anadol'un siyaset yapma anlamına gelen sözlerine de cevap vermiyorum, vermeyeceğim; ama, biliniz ki, yine, bundan sonra da ortak hareket etmeye çalışacağız.

Elbette, ben, şu anda AK Parti adına konuşmuyorum; grup başkanvekili arkadaşlarım dile getirdiler, onları teyiden söylüyorum; bizim amacımız, hangi konuda olursa olsun, olabildiği kadarıyla, buradan çıkacak olan yasaları, kararları, özellikle temel yasaları hep beraber yapmak; çünkü, siz de, biz de bu milletin refahını, esenliğini diliyoruz. Halk bize bunun için oy verdi, halk bizi bunun için buraya gönderdi. Avrupa Birliği sürecinde de hep beraber bunun için gayret sarf ettik. Avrupa Birliği bizden ne istediyse, onu yaptık. Değerli arkadaşlarım burada, biliyorlar; Avrupa Birliğinin bizden Ceza Kanunuyla ilgili istedikleri her şeyi, yine sizin desteğinizle, sizin yardım ve katkınızla beraber gerçekleştirdik ve dün, Ceza Kanunundaki birçok maddeye, o zaman biz karar vermiştik; yani, Avrupa Birliğinin, bize, Kopenhag Kriterleri çerçevesinde önerdiği "Ceza Kanununuzda şunları şunları değiştirin" dediği her şeyi biz düzeltmiştik; onlar, şu anda yürürlükte. Onun dışında, Avrupa Birliği, bizden "Ceza Kanununuzu da değiştirin" diye bir talepte bulunmadı, "Ceza Kanunundaki şu hükümleri değiştireceksiniz" dedi, biz de onları değiştirdik, beraber değiştirdik.

O nedenle, ben, bir üzüntümü ifade edeyim; yani, böylesine, toplumun, ileride hukukçular tarafından da -öyle diliyorum, ümit ediyorum ki- takdirle anacağı bir büyük eserin, bir ceza yasasının zina tartışmaları gölgesinde kalmasından, gerçekten, üzüntü duyuyorum. Bu üzüntüyü, değerli arkadaşlarımın da, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın da paylaştığına yürekten inanıyorum.

Şimdi, sizden habersiz bir şey yapmadık. Önergeleri, hem Komisyonda hem altkomisyonda hem de Genel Kurulda beraber verdik. Bazı konularda anlaşma oldu, bazı konularda olmadı.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada ilk defa söylüyorum. Ben, kendi arkadaşlarıma bile söylemeden, sadece grup başkanvekillerine söylediğimiz "biz, bu tasarıyı, son iki maddesine gelindiği zaman geri çekeceğiz" fikrimizi arkadaşlarıma söylemeden, sevgili arkadaşım, kardeşim Kemal Anadol'a söyledim. Yani, Sayın Anadol, bizim bu tasarıyı geri çekeceğimizi, biz kararı açıklamadan biliyordu.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, olumlu yanıt vermedim herhalde, "evet" demedim.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Devamla) - Her şeyi açıklıkla yapıyoruz. Dediğim gibi, polemiklere girmeye gerek yok. Merkez partisi AK Parti oldu mu, olmadı mı... Yani, ona, bizim, burada oturup "biz merkez partisi olduk, siz olmadınız", "siz oldunuz, biz olduk" gibi bir karar verme şansımız yoktur; buna, halk karar verir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Şimdi, Türkiye'de, son yerel seçimleri dikkate aldığımızda, halkın yüzde 42'sinin millî görüşçü olduğunu varsayarsak, o zaman olmadı Sayın Anadol; yani bu yanlış olur.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, geri çekeceğinizi ne zaman söylediniz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Devamla) - Sayın Oral, bir dakika.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ama, yanlış bilgi vermeyin kamuoyuna, lütfen...

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Devamla) - Sadece merkez partiler o kadar oy alabilir. Kendi seçim bölgemden vereyim. Sosyaldemokratların kalesi olan Zonguldak'ta Adalet ve Kalkınma Partisinin son seçimlerde almış olduğu oy 159 000'dir, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın aldığı oy da 70 000'i bulmamıştır.

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum; çok teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toptan.

III. - ÖNERİLER (Devam)

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam)

1. - Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerisi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce yarım kalan işlerden başlayacağız.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.- Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı: 664)

BAŞKAN - Olağanüstü toplantı gündeminin 1 inci sırasında yer alan Türk Ceza Kanunu Tasarısının görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tasarının görüşmelerini erteliyoruz.

Alınan karar gereğince, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz.

 2.- 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı : 665) (x), (xx)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 665 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Kanun, 2 nci maddesi Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterilen gerekçeyle birlikte Başkanlığımıza geri gönderilmiştir.

Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir" denilmekte, İçtüzüğün 81 inci maddesinin son fıkrasında ise "Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine başlamadan önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır" hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, geri gönderilen kanunun tümünün veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesi Genel Kurulun kararına bağlıdır.

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre, kanunun tümünün yeniden görüşülmesini isteyen bir önerge vardır. Önergeyi okutup oylarınıza sunacağım. Bu önerge kabul edildiği takdirde kanunun tümü, reddedildiği takdirde sadece 2 nci maddesi görüşülecektir.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tekrar açıklıyorum: Bu önerge kabul edildiği takdirde kanunun tümü, reddedildiği takdirde sadece 2 nci maddesi görüşülecektir.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 5229 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 81 inci maddesinin son fıkrası uyarınca tümünün görüşülmesini arz ve teklif ederiz.

 

 

Haluk Koç

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Hüseyin Ekmekcioğlu

 

Samsun

Ankara

Antalya

 

Muhsin Koçyiğit

Osman Özcan

Atila Emek

 

Diyarbakır

Antalya

Antalya

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Önerge kabul edilmediğine göre, kanunun sadece 2 nci maddesi görüşülecektir.

Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum:

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 2. - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Üniversite ödeneği, idarî görev ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam, temsil veya görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar.

b) 40 ıncı maddesine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.

d. (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

c) 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

Kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri ve 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz.

d) 58 inci  maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafındaki "% 80'ini" ibaresi "% 100'ünü" şeklinde, "% 80 oranı" ibaresi "% 100 oranı" şeklinde, aynı paragrafın son cümlesi ise "Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki beşinci paragraf eklenmiş ve mülga (b) fıkrasından sonra gelen ilk paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner sermaye gelirlerinden ayrılan en az % 35'lik tutar, bu ihtiyaçların  yanı  sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan tutarı, ilgili yüksek öğretim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu projelerde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumunun bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, üniversite döner sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın % 5'inden az olmamak kaydıyla, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

e) 60 ıncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

f) Ek 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 26. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam ikiyüzseksen ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarların tespitinde, normal süresi içinde mezun olamayan veya lisans düzeyinde ikinci bir yüksek öğretim yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler tarafından peşin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70'i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir; kalan kısmı ise üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve sınav ücreti ödenir. Bu fıkranın uygulanmasında, son fıkrasının ilk cümlesi hariç olmak üzere 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi dikkate alınır.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu maddeye göre yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin yaz okulu açılması halinde bu madde uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

EK MADDE 27. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarihlerde asgarî iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır.

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarında yer alan mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilerek 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren  öğretim  üyelerine  ek  ders ve sınav ücreti; 3843  sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre bu program için görevlendirilen idarî personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu maddenin uygulanmasında yukarıda belirtilmeyen hususlar hakkında 2914 sayılı Kanun ile 3843 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Gerektiğinde yukarıda yer alan hükümler kısmen veya tamamen, ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanılmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 69 uncu maddesi gereğince Sayın Anadol kısa bir açıklama yapmak için söz talep etmiştir; kendisine söz veriyorum.

Buyurun.

IV. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın, yapmış olduğu konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, bana bu olanağı sağladığınız için.

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, amacım polemik yapmak falan değil, sadece bir açıklama yapmak. O nedenle huzurunuzu işgal ettim; özür dilerim hepinizden.

Değerli arkadaşım Sayın Köksal Toptan, yaptığı konuşmada -benimle ilgili söyledikleri doğrudur, yanlış değildir; ama, noksandır- yanlış anlamalara yol açacak bir cümle kullanmıştır.

Arkadaşlar, Sayın Köksal Toptan'ın dünkü müzakereler bitmeden, yani, Türk Ceza Yasasını geri çekeceğini Meclis Genel Kuruluna yaptığı konuşmayla duyurmasından en fazla onbeş dakika, yarım saat önce bana söylediği doğrudur, kendisine de teşekkür ederim; ama, baştan Cumhuriyet Halk Partisinin bu geri çekme olayına muvafakati varmış gibi yanlış anlaşılması tehlikesi karşısında söz aldım; Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok duyarlıyız, onu izah etmek için huzurunuza çıktım. En fazla onbeş dakika ile yarım saat önce haberimiz oldu ve buna "evet" demedik arkadaşlar...

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bu da bir takıyye demek!

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - ...Cumhuriyet Halk Partisi olarak "evet" demedik.

Bunu, zabıtlara geçmesi açısından, ileride Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihini yazacak kişilerin yanlış sonuçlara varmaması açısından açıklamayı bir görev saydım.

Hepinize saygılar sunuyor, Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bu da bir takıyye örneğidir!

ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Ne takıyyesi yahu?!

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bal gibi takıyye işte! Bundan daha iyi takıyye olur mu?! Konuşuyorsunuz bir de!

ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Ne alakası var?!

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ayıp denilen bir şey var!

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2.- 16.7.2004 Tarihli ve 5229 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 665) (Devam)

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Haluk Koç.

Sayın Koç, buyurun efendim.

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir maddesinin yeniden görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen kanunun, yeniden görüşülmesi gerek olan 2 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, geçen yasama döneminde sık rastladığımız bir olayı gözlerinizin önüne getirmeye çalışıyorum. Bakın, benim, tüylerim diken diken oluyor. Ne zaman biliyor musunuz; ta ki, Grup Başkanvekili olarak önüme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmek üzere, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair şu sayılı kanun tasarısı diye bir kitapçık geldiğinde. Bunu, değerlendirmelerimizin ortak olacağını düşünerek, sizler adına da söylemek istiyorum.

Şimdi, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı dediğiniz zaman, bu bir manav dükkânına benziyor; burada elma var, armut var, incir var, her şey var. Böyle bir kanun tasarısı üzerine, her maddesi ayrı bir kanun olabilecek olan konuların hepsini birbirine ekleyip, bir yamalı bohça gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne, bir de hızlandırılmış bir yasama trafiği içerisinde, sanki, milletvekilleri o maddeler hakkında yeterince bilgi sahibi olmasınlar, bu karambolde bunlar da görüşülsün, geçsin tarzında bir mantık yatıyor mu, bilmiyorum ve bunu üzüntüyle karşılıyorum. Müsaade ederseniz, yasama görevini layıkıyla yapmaya çalışan tüm milletvekilleri adına, bu davranışı, bu yasama girişimini, bu tarz bir yasama faaliyetini bu Meclisin -dayatma lafını söylemek istemiyorum ama- gündemine getirenleri kınamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kanuna bakacak olursak, üniversitelerden tutun, üniversitelerin çeşitli konularıyla ilgili, yabancı konsoloslukların bilmem nesiyle, Maliye Bakanlığının çeşitli yetkileriyle, meşhur Haydarpaşa Limanının imar planının Üsküdar Belediyesinden alınıp, hani, şu meşhur sekizde dört Binali Beyin sorumlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ve Ulaştırma Bakanlığına verilmesine kadar, meteorolojiden, Ağrı'da, Erzurum  Ilıca'da ve Doğu Beyazıt'ta meydana gelen depremlerle ilgili Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının yetkisine, ziraat odalarına kadar her konuyu içerisinde barındıran bir kanun tasarısı.

Değerli arkadaşlarım, böyle bir kanun tasarısı geldiğinde -sizler, komisyonda olun, Genel Kurulda olun ve yasama görevini layıkıyla yapma sorumluluğunu taşıyın; iyi niyetle taşıyın- bunu hak ettiği liyakatle değerlendirebilmenize, bilgi birikimini toplamanıza ve bu konuda bir değerlendirme yapabilmenize imkân var mı? Buna "evet" diyecek kişi yok herhalde. Yani, bu ucubeliklere son vermek zorundayız ve böyle olduğu için Parlamentonun saygınlığı nasıl zedeleniyor...

Ben, 2 nci maddenin veto edilmesine neden olan iki cümleyi oraya ekleyen önergedeki arkadaşlarımın isimlerini ismlerini sizlere ifade etmek istemiyorum; ama, Parlamentonun saygınlığı bakımından büyük bir sıkıntı yaratmışlardır.

Bakın, çok uzun bir madde, geçici ek maddeler var; üniversitelerin ödenekleriyle ilgili bütün düzenlemeler, bir tür malî haklar, özlük haklarıyla ilgili bir sürü düzenleme ve iki, hatta birbuçuk cümlelik bir ilave. O da şu: "Bakanlar Kurulu veya Yasama Organı üyeliğinde geçen süreler, akademik unvanların kazanılması için gerekli sürelerinde değerlendirilir." Bu laf kalabalığı arasında bu önerge geçip gidiyor.

Değerli arkadaşlarım, ben şu anda bir milletvekiliyim, ana görevim bu; ama, akademisyen kökenli bir milletvekiliyim. Böyle bir iki satırın, demin söylediğim böyle bir elma armut kanunu içerisinde buraya sıkıştırılmasından ben -bu kelimeyi de söyleyeceğim- hicap duyuyorum; çünkü, bundan faydalanan on oniki milletvekili arkadaşımız olabilir. Hukukun temel şartlarından biri, kişiye özel hukuk olmaz. Bunu biraz daha genişletelim; zümreye özel hukuk da olmaz, bir heyete özel hukuk da olmaz, bir heyetin içerisindeki bir gruba özel hukuk da olmaz. Kim çiğniyor bunu; yasa yapma görevi olan Parlamento çiğniyor. Nasıl çiğniyor; böylesi bir karmaşık yasama trafiği içerisinde, bir önerge karışıklığıyla bunu buraya sokan arkadaşlar çiğniyor ve tüm Parlamentoyu bu ayıbın altına sokuyorlar. Bunu kabul etmek mümkün mü?

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu bir parlamentoiçi özeleştiridir. Bu sıkıntılı duruma keşke sebep olmasaydı bu Parlamento.

Sayın Cumhurbaşkanını zaman zaman eleştiriyorsunuz; ama, Sayın Cumhurbaşkanının o kadar kibar yazılmış bir veto gerekçesi var ki, o kibarlık karşısında insan, bu hataya düşen bir heyetin üyesi olarak, inanın, sıkıntı çekiyor.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, biz hata yapmışız, bunu çıkarıyoruz. Keşke yapmasaydık, keşke o hatayı yapmasaydık! Hata yapa yapa "saygınlık" dediğimiz kavram, kum saatinin terse dönmesi gibi, elimizden akıp gidiyor.

Sayın milletvekilleri, bakın, yine size eleştirilerim olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü gündemle toplanacak. Eylül ayının ilk haftası içerisinde Grup Başkanvekili olarak ben görevliydim burada; Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin telefonla aradı "Türk Ceza Kanunu Tasarısını 14 Eylülde görüşmek üzere toplantıya çağıracağız biliyorsunuz. Eğer siz de uygun görürseniz, bir maddesi veto edilmiş bu kanun tasarısını da getirelim; çünkü, burada, bilhassa özelleştirme uygulamalarından doğan mağdurların beklentileri var, onlarla ilgili süreci de tamamlamış oluruz. Sonra, maliyeyle ilgili özel hükümler çerçevesinde yapılması gereken, ödenek aktarılması gereken birçok konu var, bunu da çıkaralım. Ekim başında, Başkanlık Divanı seçimleri için, komisyonların belirlenmesi için Parlamento çalışmalarına bir süre ara verilecek" dedi; yani, "biraz daha gecikmesin" tarzında bir ifade oldu. Ben de "tabiî Sayın Bakan, biz de katkı yapmak isteriz; ama, burada bu özelleştirme mağdurlarıyla ilgili bir 'altı ay' ibaresi 1 600'e yakın kişinin bundan faydalanamamasını ortaya koyuyor, isterseniz bunu da tashih edelim" dedim. "Peki, ben, gerekli noktalarla, Devlet Personel Başkanlığıyla, Maliye Bakanlığıyla konuşacağım, bu konuda hemfikirim" dedi. Sayın Başbakanın da bu konuda açıklamaları vardır. Sayın Grup Başkanvekili arkadaşlarımla, en aşağı üçüyle "evet, biz de bu konuda gereken desteği vereceğiz..." O insanlar her gün grupların kapılarında... Bu sözleri verdik, siz de verdiniz. Biz verdik, biz gereğini yapıyoruz, siz gereğini yapmıyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, sizi şikâyet ediyorum. O "altı ay" ibaresinden dolayı sıkıntı çekecek, sorunlarına çözüm bulamayacak, işinden, aşından yoksun kalan o insanlara sizi şikâyet ediyorum; sözlerinizi yerine getirmediniz. Artık, takıyye demeyeceğim. Eğer yapmayacaksanız o zaman aynı İmar Bankası bonozedelerinde yarattığınız tablo gibi o insanlara da söyleseydiniz "biz yapamayız bu işi, onun için bunun altına girmiyoruz" deseydiniz. Net olun biraz, açık olun, cesur olun, söyleyin; insanları son güne, son dakikaya kadar... Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantısında, kapıda evet, içeride hayır; dün gece evet -burada, Genel Kurulda görüşülmesinde maddelerin çoğu okunarak geçecek, bir tek bir ibare çıkacak bir maddeden- burada hayır...

Değerli arkadaşlarım, ilk yaptığım konuşmadan aklınızda kalanlara lütfen bunları da ekleyin.

Değerli arkadaşlarım, bu Parlamento üzerine düşen saygınlık gölgesi, bu 2 nci maddede iki satırın çıkarılmasıyla son buluyor. Umarım, böyle bir yanlış, böyle bir haksız talep ve bu talepten faydalanacak unsurların, kişilerin de, bu yasama görevini yapan arkadaşlarımızın içinde olması durumuna bir daha bu Parlamentoda tanık olmayız diye düşünüyorum.

Sayın Başkan, bitireceğim, sürem sıfırlanıyor; ama, bir de, Ziraat Odaları Birliğiyle ilgili bir süreç var, yine bu kanunda var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALUK KOÇ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen.

Buyurun Sayın Koç.

HALUK KOÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 9 Haziran 2004 tarihinde 5184 sayılı bir yasa çıkarıyor. Sayın Ali Topuz, Grup Başkanvekili olarak ben, Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi grup odasında, Sayın Tarım Bakanıyla bir saate yakın konuşuldu, komisyonda biraz tıkanıklık vardı, her konuda mutabakat sağlandı, Sayın Tarım Bakanı da "evet" dedi. Hatta, telefon görüşmeleri yapıldı tıpkı dün gece olduğu gibi, Sayın Başbakanın da onayını aldı Sayın Tarım Bakanı ve komisyondan bu tasarı 9 Haziranda geçti. Aşağıda, tıpkı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasası gibi, kararlaştırıldı, yasalaştırıldı ve yürürlüğe girdi.

Değerli arkadaşlarım, bakın, 9 Haziran, 16 Temmuz, arada beş hafta var. Ne oldu bu beş haftada? Bu beş haftada ne oldu da, benim, bu, elma armut olarak nitelendirdiğim...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen, tamamlar mısınız konuşmanızı.

Buyurun.

HALUK KOÇ (Devamla) - ...çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısına, 9 Haziranda yaptığımız yasal düzenlemeleri değiştiren iki madde koyuyoruz? Yani, bir meclis düşünün; 9 Haziranda dediğini beş hafta sonra tekzip ediyor, aynı meclis. Hangisi doğru arkadaşlar?! Bizim saygınlığımız ne olacak bu sivil toplum kuruluşlarının önünde?

Şimdi, bunları, ben, ortaya açık ve net koyuyorum, söylüyorum; ama, hiçbir şey olmamış gibi siz yolunuza devam edecekseniz, yolunuz açık olsun, Allah hepinize selamet versin.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç.

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş.

Sayın Yalçıntaş, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de aynı konu üzerinde duracağım.

Aziz arkadaşlar, ilim, bir ülke için en değerli varlıklardan birisi. Yani, bu yaşadığımız asır, ilmin yarışı, teknolojinin yarışı, bilginin yarışı, kalifiye, vasıflı insangücü yarışı. İlim de, artık, ferdî, bireysel yapılmıyor eski Yunan'da olduğu gibi, İslam medeniyetinin ilk yıllarında olduğu gibi; ilim, kuruluşlarda, müesseselerde yapılıyor, yani, üniversitelerde, araştırma enstitülerinde yapılıyor. Buradaki kişilerin ilim yapacak seviyede yetişmiş olmaları, kendilerini yetiştirmiş olmaları lazım. Ülkenin ilmî seviyesinin mukayesesi... Bunun göstergeleri var, uluslararası yayınlar var Birleşmiş Milletlerde, UNESCO'da; açıyor bakıyorsunuz, neredesiniz; arkalarda nal mı topluyorsunuz, önde at mı koşturuyorsunuz...

Başka bir şey; gençliğinizi bu kişilere tevdi ediyorsunuz. Bu gençler, erkek-kız geliyorlar, üniversite sıralarında ilim öğrenecekler. Bu ilmin bugünkü seviyede olması lazım. İlim adamlarının motive olması lazım, heyecan duyması lazım kürsüye çıktığı zaman.

Şu kadar senelik hocayım, emin olun, her derse, hazırlanarak çıkmışımdır. Yani, kitabım var, anlatmışım falan; hayır... Özellikle, bizim, okuduğuz sosyal ilimler mütemadiyen değişiyor, gelişiyor; hesapları yapılmış, günde bilmem kaç bin sayfa ekleniyor bazı ilimlerde, yayınlar olarak; dünyanın toplamı.

Biz, kurnazlık yapacağız. Peki, bu şahıs nasıl yetişir? Bu kürsüye koyduğumuz, evlatlarımızı gönderdiğimiz... Hepimizin çocukları, yeğenleri var. İlim, derinleşmekle olacak, zamanla olacak; lisan öğrenecek, asistan olacak, doktora yapacak, imtihanlardan geçecek, yayın yapacak, doçent olacak, vesaire, vesaire...

Ben, şimdi, çoğu vefat etmiş olan hocalarıma rahmet okuyorum; İstanbul Üniversitesinde bizi iğnenin deliğinden geçirdiler. Allah'tan ki, böyle yaptılar. Göğsümüzü gere gere, kendi sahamızdaki bütün milletlerarası toplantılara gidiyoruz, konuşuyoruz, katkıda bulunuyoruz ve tebliğler veriyoruz. Burada oturduğum seneler içerisinde de verdiğim tebliğleri görünce, rektör bana telefon etti. "Hocam, liste geldi, hakikaten öyle misiniz, şu kadar senedir Meclistesiniz, Tokyo'da tebliğ vermişsiniz, Moskova'da tebliğ vermişsiniz, Paris'te, Berlin'de tebliğ vermişsiniz." Geldi, "bu seneki verilen tebliğe girmesi..." Doğrudur, ben, ayrıca, sana -onların Japonca tercümesi, Rusça tercümesi, İngilizce tercümesi vesaire- bir dosyamı göndereceğim dedim; yani, tereddütün kalksın...

Arkadaşlar, sorumluluğumuza... Biz, şimdi, kestirmeden gidiyoruz. Bunu 12 Eylül de yaptı -hatırlayanlar vardır içinizde- liste yayımladı, onlarda doktora bile aramadı, kimini doçent yaptı, kimini profesör yaptı. Yani, şeye benziyor; Osmanlı zamanında, buna "beşik uleması" derlerdi. Şimdi, biz, beşik ulemasını başka türlü mü getireceğiz?! Şu sıralarda oturuyoruz diye beş sene, Bakanlar Kurulunda hizmet yapıyoruz diye, beş sene, by-pass, kes, hemen git... Zaten üniversitelerde kargaşalık var, zaten üniversitelerimiz eski. Artık, itibar demeyeyim, benim için yakışmaz bu laf; ama, vakarını diyelim... Olan, cereyan eden hususları görüyorsunuz. Bu olaylar içinde, bir ülkenin üniversiteleri, enstitüleri, akademik kadrosu nasıl inkişaf edecek, yayınlarla nasıl yarışacağız?! Bir YÖK meselesine dolandık gidiyoruz.

Bir de, biz, beş sene burada oturduk, Bakanlar Kurulunda bulunduk diye, muafiyet... Bu süreler dünyada ve Türkiye'de niye tanınır; okusun, literatürü takip etsin, yayında bulunsun, lisan öğrensin, ilmin merkezî olan yerlere gönderelim -kanunda vardı bilgi ve görgüsünü artırmak için- ondan sonra da, bu insanlar, bilgilerine, birikimlerine dayanarak toplumda hizmetlerini versinler diye. O bilgi ve birikim yoksa, politikada da neler olduğunu görüyoruz; teslim oluyorlar, yanlışa teslim oluyorlar; burada değil, her yerde teslim oluyorlar veyahut da ideolojilere teslim oluyorlar; bazı üniversitelerde bunlar cereyan etti, hükümet darbelerine yol açtılar.

Bu yanlıştır. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Biz şimdi Bağdat'a hesap gönderemiyoruz, Çankaya'ya gönderiyoruz. Çankaya'nın bize gönderdiği, reddettiği her şey yanlış değil. Orada da objektif olmamız lazım. Çankaya bize yanlış şeyler de gönderebilir. Orada da, yanlışlıklar teşekkül edebilir, elbette, boyun eğecek değiliz; ama, bu doğru, gerekçesi doğru, hepsi doğru. İnsanlar geldi, burada oturdu, Bakanlar Kurulunda... Zaten, Bakanlar Kurulunda atın önüne et, öbürünün de ot koyuyoruz!.. Yani, doktordan Ulaştırma Bakanı olabilir bu memlekette, bilmemneden de Sağlık Bakanı olabilir; yani, orada geçen süre yöneticilik süresidir. Yöneticilik süresi de ilmî bir süreç değildir.

Onun için, ben de Haluk Beyin sözüne katılıyorum. Bizden ne isteniyor; bunun çıkarılması, çıkaralım ve bu ayıbı kaldıralım.

Hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalçıntaş.

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu.

Sayın Hacaloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize saygılarımı sunuyorum.

Önce, AGİTPA Türk Grubu Başkanı çok değerli Sayın Nevzat Yalçıntaş'a biraz evvel yapmış olduğu konuşma nedeniyle teşekkür ediyorum. Doğru bir konuda, doğru  tespit yaptılar.

Tabiî, asıl teşekkürüm, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çok seçkin, aynı zamanda çok değerli bir hukukçu olan Sayın  Cumhurbaşkanının, sık sık Parlamentomuzun, hukuku, kamu yararını ve Anayasamızın kurallarını gereğince dikkate almadan, hükümetin buradaki sayısal çoğunluğuna dayanarak çıkarmakta olduğu, çıkardığı bazı yasalardaki bu boşlukları yerinde tespit ederek, bu tasarıları Meclise göndermekle bizleri bu konularda yeniden düşünceye sevk etmesi ve bu hataların düzeltilebilmesi için bize bir olanak sağlaması nedeniyle, kendisine derin şükranlarımı sunuyorum.

Biraz evvel ifade edildi; Sayın Cumhurbaşkanımız, dağıtılmış olan kanunu, Cumhurbaşkanlığından gelen tezkeresinde de ifade edildiği gibi, bu konuyu, Anayasamızın iki temel noktası açısından geri göndermekte. Bunlardan birincisinde, Anayasamızın 2 nci maddesindeki "hukuk devleti" ilkesindeki, yasaların kamu yararı gözetilerek yapılması gerektiğinin altını çizmekte ve sonrakinde ise, yine, Anayasamızın 10 uncu maddesi kapsamında olan "eşitlik" ilkesinin burada yer alan maddeyle çeliştiğini ifade etmektedir.

Gerçekten "bakanlar kurulu ve yasama organı üyeliğinde geçen süreler akademik unvanların kazanılması için gerekli süreler içerisinde değerlendirilmelidir" şeklinde yer alan hüküm, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yasanın bütününü desteklediğimiz halde, bu ve diğer bir iki maddesine yönelik koyduğumuz itirazlara rağmen, buradan onaylanarak gitmişti. Şimdi, bunu yeniden düşünme fırsatımız var ve Yüce Meclisimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım, akademik kariyer, ancak ve ancak, bilimsel araştırmada etkinlik, beceri ve emek düzeyiyle taçlandırılır; bunun ötesinde bir kriter yoktur, olamaz. Hiçbir gerçek akademik kariyer mensubunun, bu konuda, kendisine, böyle bir çaba içerisinde olmadan, hele halkımızın kendisine tevdi etmiş olduğu çok ulvî bir görevi, yani milletvekilliği görevi süresi içerisinde bunun kendiliğinde kendisine kazanımlar yaratması şeklinde bir beklenti içerisinde olabileceğine inanmıyorum; dolayısıyla, bu değişikliği destekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, ancak, bu sabah tartıştığımız, dün gece yaşadığımız olaya ilişkin de bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, meclislerde taktik izlenebilir, farklı stratejiler izlenebilir ve kurallar içerisinde birbirimizi, halka şikâyette bulunulabilinir; birbirimizi kurallar içerisinde açık düşürmek doğaldır, mümkündür. Ancak, bir parlamentonun saygınlığı, tüm bunların tutarlılık ve zarafet içerisinde yapılmasına bağlıdır. Bunlar, laik, demokratik cumhuriyetimizin, hukuk devletimizin ve toplumumuzun çıkarlarının, kamu yararının çerçevesi içerisinde ele alınmasıyla bir anlam kazanır. Burada, sık sık...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN -Sayın Hacaloğlu, devam edin, konuşmanızı tamamlayın.

Buyurun

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Millî iradenin, laik, demokratik cumhuriyet değerlerinin eksiksiz, titremeden korunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığının yükseltilmesi hepimizin ortak duyarlılık alanıdır, görevidir. Ancak, dün gece, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, mutabakat içerisinde, destek vererek geçirttiğimiz tasarının, son 2 maddeye gelindiği zaman burada geri çekilmiş olması, gerçekten, hepimizi büyük ölçüde üzdü, hepimizi derin düşünceye sevk etti. Bunun -zamanım da yok- bu topluma karşı, Parlamentoya karşı, yurttaşlarımıza karşı bir haksızlık olduğunu, bir kandırmaca olduğunu, bir takıyye olduğunu bir kez daha ifade ediyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu.

Sayın Akdemir, yerinizden, buyurun efendim.

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün görüşülmekte olan konu, gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan herkesi huzursuz etmesi gereken bir konudur.

Ben, bir kariyer elemanı olarak, doktor, profesör olarak, bu çatının altına gelip de bu konudan faydalanmak isteyen bir öğretim üyesinin olacağını sanmıyorum ve bu kanun çıksaydı dahi -benim tanıdığım, arkadaşlarım var- bu unvanı kabul etmezlerdi. Dolayısıyla, kanunların acele olarak Meclisten geçirilmiş olması, milletvekillerinin Mecliste görüşülmekte olan tasarıları inceleme fırsatı bulamaması, bu şekilde yanlışların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ne güzel olmuştur ki, Cumhurbaşkanlığındaki hukukçular ve Cumhurbaşkanı tarafından bu eksiğin fark edilerek kanunun geri gönderilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyetini bir bakıma korumuştur. Bundan sonra, kanun tasarılarının, Meclise getirilirken, bu şekilde, acele olarak getirilmemesini ve milletvekillerine tasarıları inceleme fırsatı verilmesini, eğer, İçtüzükte değişiklik gerekiyorsa da, bunun yapılmasını temenni ediyorum.

Her ne kadar grubu olmasa dahi, böyle bir kanun geçirilirken, Doğru Yol Partisi de, bilgisi olmuş olsaydı, önceden inceleme fırsatı olsaydı, belki, bu hatanın olmamasına yardımcı olabilirdi.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir bilim adamı -Sayın Hocamız, bilge kişiliğiyle Nevzat Yalçıntaş Hoca belirlediler- çok kolay yetişmiyor. Bulunduğu branşta, ilgi alanında, belli süreler içerisinde, hele, özellikle tıp alanında, gece gündüz deneyler yaparak, hastalar üzerinde yaptığı ameliyatları takip ederek, müşahede ederek, gözlemleyerek ve onları kaydederek, belli bir sonuca vardıktan sonra, bu sonuçları, araştırma halinde yayımlama imkânı buluyor -ki, yayımlanırken dahi, her kelimenin anlamı özel olarak seçilerek yazılıyor- ve uluslararası dergilerde yayımlanıyor.

Düşünelim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde süresi geçen bir arkadaşımızın, beş yıl sonra tekrar üniversiteye döndüğünde, sıfırdan başlaması gerekecek.

BAŞKAN - Sayın Akdemir, lütfen toparlar mısınız efendim.

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Toparlıyorum Sayın Başkanım.

Bilim o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki, belki, şu anda doğru olan bir konunun, 24 saat sonra yanlış olduğu ispatlanacak. O nedenle, böyle bir unvanın verilmemiş olması ve Cumhurbaşkanının geri göndermesinin haklılığının buradan belgelenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da sevindirici oldu.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir.

Sayın Özyurt, buyurun.

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; ben de, benden önce konuşan arkadaşlarım gibi, bu kanunun geri çekilmesi taraftarıyım.

Otuzsekiz yıllık hekimlik dönemim ve yirmiiki yıllık da profesörlüğüm var. Doçentlik zor alınan bir unvandır arkadaşlar; profesörlük kolay alınır. Bu kanunu buraya getiren arkadaşların ne amaçladıklarını bilmiyorum. Ben, bir üniversite öğretim üyesi olarak -Sayın Nevzat Yalçıntaş'ın Hocamın söylediği gibi- birçok bariyerden geçerek bu unvanı aldım. Parlamentoda yahut Bakanlar Kurulu koltuğunda oturup da profesör olunmaz arkadaşlar. Finlilerin bir atasözü vardır; derler ki: "Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığına soyunmayın."

Arkadaşlar, cerrah olarak, beş yıl burada oturup da, ondan sonra "ben cerrahi profesörüyüm" diye kimse üniversiteye gidemez ve bu unvanı kullanamaz; ayıp olur.

SONER AKSOY (Kütahya) - Süreç bu, süreç; sadece süreç.

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Efendim, süreç olsun... Beş yıllık süreçte, yazı yazmamışsınız, çalışma yapmamışsınız, hiçbir eğitim vermemişsiniz; siz diyorsunuz ki, ben bu süreyi kullanayım, bunun sonunda profesör olayım. Olur mu böyle şey?!

Arkadaşlar, öğretim üyeliği güzel bir unvandır. Geçenlerde -önceki yasama döneminin sonuna doğru- buraya Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri cüppeleriyle geldi diye, AKP'li arkadaşlar rahatsız oldular; Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri cüppeleriyle geldiler diye... Aynı gün, Millî Eğitim Bakanımız eşofmanla geldi komisyona.

Unvanlar, o cüppeler işportadan alınmaz; öyle, sokakta vermezler adama.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Eşofmana benzemez.

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Arkadaşımın çok iyi söylediği gibi, eşofmana benzemez. Onun için, biz, bunun kadrini, kıymetini biliriz.

Hangi üniversiteye gittimse, arkadaşlarım "bu, Parlamentodan nasıl geçti" diye sordular. Zaten, dün, yeterince, Parlamentonun şahsiyetini zedelediniz; alabildiğine, yapacağınızı yaptınız.

BAŞKAN - Sayın Özyurt, toparlar mısınız efendim.

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Toparlıyorum efendim.

343 maddesini geçirdiğimiz bir tasarının son 2 maddesini geri çektiniz. Gelin, bununla, biraz daha, bu Parlamentonun şahsiyetini zedelemeyin, bunu geri çekin.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, komisyon görüşmeleri sırasında, Sayın Cumhurbaşkanının iade ettiği husus metinden çıkarılmıştır. Arkadaşlarımız okumuşsa, bu husus açıktır. Bunu kürsüden, Başkanlık Divanı olarak belirtmekte fayda gördüm; yani, şu anda, metinde böyle bir husus yok. Komisyon bu hususu tashih etmiştir, düzeltmiştir.

Bilgilerinize sunuyorum.

Sayın Ilıcalı, buyurun efendim.

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Haluk Koç, konuşmasında, bu tasarının bazı farklı maddeler içerdiğinden bahsetti, bunlardan bir tanesi de geçici maddedir ki, bizim seçim bölgemizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın milletvekilleri de, daha önce, yaptıkları incelemelerde, oradaki çok zor olan şartları görmüşlerdi. Doğal Afet Sigortasından dolayı belediye sınırları içerisinde Bayındırlık Bakanlığımız tarafından orada herhangi bir işlem yapılamıyordu, inşaat süresi de çok kısa, iki aylık bir zaman kaybımız olmuştu. Bu maddenin eklenmesinde, hükümetimizin, Maliye Bakanımızın, iktidarın, muhalefetin, o anki Meclis Başkanımızın büyük katkıları oldu; yani, şu maddenin çıkmasıyla, orada çok sayıda kişinin önemli bir problemi çözülmüş olacak. Bayındırlık Bakanımız, bölgemizde bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalarını biraz daha artırmak durumunda kalacak. Bu vesileyle bunu gündeme getirmek istedim.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan...

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Sayın Başkan, bizdeki kitapçığın içerisinde madde aynen duruyor efendim.

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gündüz.

İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben bu konuyla ilgili Yüce Meclisimizi bilgilendirmek istiyorum, bu önergenin sahibi benim.

Bu önergeyi hazırlarken, CHP Grubundan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Yakup Kepenek ile bu konuyu görüştük. Esas, buradaki eşitsizlik şudur: 2547 sayılı YÖK Kanununun 38/1 inci maddesine göre, geçici görevle bakana danışman olan bir kişinin ya da genel müdür, genel müdür yardımcısı olan bir kişinin burada geçen süresi akademik süreden sayılıyor; ancak, seçimle gelen bir doçent ya da yardımcı doçent milletvekilinin, ister milletvekilliğinde isterse bakanlıkta geçen süresi akademik süreden sayılmıyor. Şimdi, danışmanlık ya da genel müdürlük icradan sayılarak, kamu hizmeti sayılarak akademik takvimden sayılıyor; ama, doçent ya da yardımcı doçent olarak seçimle gelmiş milletvekilliği bir anlamda cezalandırılarak kamu hizmeti sayılmıyor ve akademik süreden de sayılmıyor. Biz, esas bu eşitsizliği gidermek üzere bu teklifi getirdik. Gerekçemiz de budur.

Burada hiç kimseye profesörlük ya da doçentlik unvanı dağıtılmıyor; ancak, akademik sürenin sonunda milletvekilliği biten, icradaki görevi biten sayın bakan ya da milletvekili, döndüğünde, bir yıl, iki yıl, burada bekleme süresine dahil edilmesi şartıyla tezini hazırlar, akademik jürinin önünde de savunur ve başarılı olursa profesör olur, doçent olur. Aksi halde, kimseye ulufe olarak burada akademik unvan dağıtılmadığını, sadece bu eşitsizliği gidermek üzere bu önergenin verildiğini özellikle arz ediyorum. Çünkü, biz, gerek Sayın Bakanla gerek Sayın Müsteşarla gerek Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanıyla ve muhalefetteki bazı arkadaşlarımızla diyalog kurarak bu teklifi verdik.

Ben bu açıklamanın Yüce Meclisin huzurunda bir defa daha tarafımdan dile getirilmesini faydalı gördüm.

Arz ediyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gündüz.

Sayın Koç, buyurun.

HALUK KOÇ (Samsun)- Ben, o önergede hiçbir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin, grup başkanvekillerinin bilgisi olmadan imza koyduğunu zannetmiyorum. Öyle bir süreç de yoktur Mustafa Bey.

İkincisi, bir yanlış anlamayı tashih etmek, düzeltmek istiyorum. Ben, Erzurum'da, Aşkale'de, Ağrı'da, Doğubeyazıt'ta yaşanan sıkıntılardan sonra devletin oraya el atmasının hâlâ yetersiz olduğu kanısındayım. Onu engellemek gibi bir süreç yok. Daha fazlasını sağlayacak bir düzenleme getirin, ayrı bir tek kanun maddesi olarak getirin, hep beraber desteği verelim. Ağrı'ya da verelim, Erzurum'a da verelim. Yani, onu engellemiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Koç.

Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kanunun tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.7.2004 Tarihli ve 5229 sayılı Kanunun yapılan açıkoylama neticesini arz ediyorum:

Kullanılan oy  :                          254

Kabul              :                          248

Ret                  :                               5

Çekimser        :                        1(X)

Böylece, kanun kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, bugün görüşülecek başka bir kanun tasarısı kalmadığından, Türk Ceza Kanunu Tasarısını görüşmek için, 18 Eylül 2004 Cumartesi günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 12.57