BIM 2 2 2004-07-21T08:03:00Z 2004-07-21T08:03:00Z 27 12322 70241 TBMM 585 140 86260 9.2812 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 54       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

108 inci Birleşim

30 Haziran 2004 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GündemdIşI Konuşmalar

1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, memur maaşlarındaki dağılım adaletsizliğine ilişkin gündemdışı konuşması

2.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, av tezkeresi ile avlanma belgesi harçlarının yüksekliği dolayısıyla avcıların sorunlarına, ekonomiye etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

B) Tezkereler ve Önergeler

1.- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tezkeresi (3/603)

2.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/1128 ve 6/1129) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/203)

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203)

IV.- ÖNERİLER

A) DanIşma Kurulu Önerİlerİ

1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349)

5.- Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı: 618)

6.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/300, 2/302) (S. Sayısı : 620)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460)

12.- Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 462)

13.- Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/750) (S. Sayısı: 608)

14.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/791) (S. Sayısı: 609)

15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/792) (S. Sayısı: 612)

16.- Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı.

Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Kocaeli'nin düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü yıldönümü ve ilin sosyoekonomik sorunlarına,

Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesinin denetim sürecinden çıkarılmasının AB sürecindeki önemine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, patatesin ülke ekonomisindeki önemi ile üreticilerin ve çiftçilerimizin içinde bulundukları sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, (6/1134, 6/1135, 6/1143 ve 6/1147) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi.

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 milletvekilinin, Türkiye Kızılay Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/201),

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların (10/202),

Belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Genel Kurulun 29.6.2004 Salı günkü birleşiminde, sözlü sorular ve diğer denetim konularının, 30.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde ise sözlü soruların görüşülmemesine; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 617 ve 618 sıra sayılı kanun tasarılarının, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci ve 6 ncı sıralarına alınmasına; bu kısmın 26 ncı sırasında yer alan 458 sıra sayılı, 28 inci sırasında yer alan 464 sıra sayılı, 29 uncu sırasında yer alan 579 sıra sayılı, 36 ncı sırasında yer alan 614 sıra sayılı kanun tasarılarının ise, 7, 8, 9 ve 10 uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bugünkü birleşimde çalışma süresinin, 614 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ve 30.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde Genel Kurulun saat 14.00'te toplanmasına; ayrıca, İçtüzüğün 5 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2004 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine ve Genel Kurulun 1 Temmuz 2004 Perşembe günü de saat 14.00'te toplanmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

5 inci sırasına alınan, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısının (1/803 )(S.Sayısı: 617), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra;

7 nci sırasına alınan, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında (1/561) (S. Sayısı: 458),

8 inci sırasına alınan, Savunma Sanayii Güvenliği (1/562) (S.Sayısı: 464),

9 uncu sırasına alınan, Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/815) (S. Sayısı: 579),

10 uncu sırasına alınan, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/817) (S. Sayısı: 614),

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben;

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

6 ncı sırasına alınan, Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/827)(S.Sayısı:618) 12 nci maddesine kadar kabul edildi, birleşime verilen aradan sonra, ilgili Komisyon ve Hükümet yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadıkları anlaşıldığından, müzakereleri ertelendi.

30 Haziran 2004 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 00.38'de son verildi.

 

 

Nevzat Pakdil

 

 

 

 

Başkanvekili

 

 

 

Enver Yılmaz

 

Yaşar Tüzün

 

 

Ordu

 

Bilecik

 

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

Ahmet Küçük

 

 

 

 

Çanakkale

 

 

 

 

Kâtip Üye

 

 

 


               No.: 159

II. - GELEN KÂĞITLAR

30 Haziran 2004 Çarşamba

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in; Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/300, 2/302) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 29.6.2004) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

30 Haziran 2004 Çarşamba

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin konuşma süresi 20 dakikadır.

Gündemdışı ilk söz, güneydoğu ve doğu sınır illerinden kaçak hayvan girmesi nedeniyle hayvan üreticilerinin mağduriyeti hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu'na aittir.

Sayın Daloğlu?.. Yok.

Memur maaşlarındaki dağılım adaletsizliği nedeniyle söz isteyen Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır; buyurun. (Alkışlar)

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GündemdIşI Konuşmalar

1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, memur maaşlarındaki dağılım adaletsizliğine ilişkin gündemdışı konuşması

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen sevgili yurttaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben, sözlerime başlamadan önce, tüm emeklilerimizin Emekliler Gününü yürekten kutluyorum ve emekli maaşından vergi alma hesabı yapan AKP Hükümetine atfen de Atatürk'ün şu veciz sözlerini söylemek istiyorum: "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken, bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur" diyor Mustafa Kemal Atatürk.

Değerli arkadaşlarım, AKP Hükümeti, geçen hafta içerisinde, kamu çalışanlarına, o bordro mahkûmu insanlara yüzde 6'lık bir zam yaptı; tabiî, ona yakın bir oranda da asgarî ücrete zam yaptı; ama, hükümette bir telaş, benzine aynı oranda zam... Bugün, Enerji Bakanlığı açıklıyor; doğalgaza yüzde 6 oranında bir zam. Daha memurun eline yüzde 6'lık zam farkı geçmeden, hani hep bilinen bir deyim vardır ya "kaşıkla verip kepçeyle alma" işi, vermeden alan bir anlayışınız var.

Sayın Başbakanın 19.5.2002 tarihinde bir simit hesabı vardı; Sayın Başbakan, 5 kişilik bir ailenin sadece çay ve simit yemesi için ayda 270 000 000 lira gerektiğini, asgarî ücretin ise 160 000 000 lira olduğunu belirterek mevcut hükümeti eleştirmiş ve bakın ne demiş: "Bu hükümet benim vatandaşıma bir çay ve simidi layık görmüyor. Bunlar duymaz, görmez ve gerçekleri konuşmaz; bunların saygısı da yok; saygıları olsa, sandığı getirirler."

Sayın Başbakan, şimdi simit kaç lira, şimdi çay kaç lira, şimdi asgarî ücret kaç lira, siz bunu unuttunuz. Sayın Başbakan, işte bunun adı simit. Siz, iki yıl kadar önce duygu sömürüsü yaparak, insanların, yoksul insanların oyunu aldığınız simitten yüzde 18 oranında KDV almaya devam ediyorsunuz; havyardan alınan KDV yüzde 18, simitten alınan KDV de yüzde 18. (CHP sıralarından alkışlar)

Asgarî ücrete 15 000 000 lira zam verdiniz. Sayın Maliye Bakanına soruyorlar, Maliye Bakanı kendine has edasıyla cevap veriyor: "Çok bile verdik." Hadi oradan! Oyunu aldığın insanlara 15 000 000 liranın ne anlama geldiğini bilmiyorsan, Maliye Bakanlığı yapma kardeşim! 1,7 kilo kıyma parası bu, 2,2 kilo peynir parası, 3,8 kilo tavuk parası, 15,5 kilo un parası bu. Asgarî ücretli, bu verilen zamla, 900 000 liralık abonman biletiyle, 8 gün ancak otobüse binebilir ve çıkıyorsunuz buralarda insanların umudunu sömürmeye devam ediyorsunuz. Her gün yeni bir umut, her gün yeni bir masal.

AKP Hükümeti temsilcilerinin söyledikleri neye benziyor biliyor musunuz; binbir gece masallarına benziyor; Avrupa Birliği masalı, dolar masalı, euro masalı, vergiyi tabana yayma masalı, acil eylem masalı; ama, tutmadı, olmadı.

Kendi bünyenizde çalışan devlet memurları arasındaki maaş adaletsizliğini hiç düşündünüz mü?! Bir mühendisi ele alalım; eğer bu mühendis Bayındırlık ve İskân Bakanlığında çalışıyorsa aldığı ücret 890 000 000 lira, aynı mühendis Demiryollarında çalışıyorsa aldığı ücret 1 450 000 000 lira, Maliye Bakanlığı, İşkur, SSK, Bağ-Kurda çalışıyorsa aldığı ücret 1 160 000 000 lira, Telekomda çalışıyorsa aldığı ücret 1 400 000 000 lira.  Bunun neresi adalet?!

HALİL İBRAHİM YILMAZ (Kütahya) - AK Parti mi yaptı bunları?

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Evet, bana bakın; AK Parti mi yaptı filan demeyin. Kardeşim, iki yıldır iktidarsınız, kırkınız da çıktı, cılkınız da çıktı!

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Vur vur inlesin, AKP dinlesin Hüseyin.

HALİL İBRAHİM YILMAZ (Kütahya) - Memurluk yaptınız mı siz?

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Evet, evet.

İki yıldır iktidardasınız, düzelteceksiniz, düzeltme vaadiyle geldiniz.

HALİL İBRAHİM YILMAZ (Kütahya) - Düzelteceğiz, hiç endişen olmasın; bunlar bitti bu dönemde.

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Bakın, şunu söyleyeyim, bayram tatili yapamayan, cumartesi-pazar tatilini görmeyen, her daraldığımızda, hırsızlıkta ya da toplu olaylarda o 155 numarasını aradığınız polisler var ya, onların aldığı maaştan haberdar mısınız?! Bana bakın, emniyet...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bayındır...

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Sayın Başkan, eski bir devlet memuruyum, lütfen biraz tolerans tanırsanız.

BAŞKAN - Tamam, siz devam edin Sayın Bayındır, vakit geçmesin; size ekstra süre verdim; buyurun.

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Emniyet müdürüne layık gördüğünüz maaş 1 057 000 000 lira, başkomisere 732 000 000 lira, komisere 676 000 000 lira, bir polis memuruna 594 000 000 lira maaş veriyorsunuz.

AHMET YENİ (Samsun) - Haftaya karpuz gelecek.

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Son zamanları bir değerlendirin, bu insanların içinde bulunduğu psikolojik duruma bir bakın, o insanların, bırakın olayları önlemeyi, kendi sıkıntılarından kendileri sorun haline gelmiştir. Bununla ilgili, Sayın İçişleri Bakanından da, yıllardır hizmet etmeye çalıştığı, bakanlık etmeye çalıştığı emrindeki insanların da durumlarını düzeltmesini rica ediyorum.

Bakın, Türkiye'de ilginç bir sistem var. Arkadaşlarım, ben uzun yıllar devlet memurluğu yaptım. Bakın, çarpıcı bir örnek; 5 inci derecenin birinci kademesinde çalışan bir devlet memuru eğer Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışıyorsa -aynı görev- maaşı 872 150 000 lira, bu memur Maliye Bakanlığındaysa 760 450 000 lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaysa 530 000 000 lira, Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde çalışıyorsa 849 000 000 lira, Telekomda ise 1 127 400 000 lira; ama, Devlet Su İşlerinde, Kültür ve Turizmde, Millî Eğitim Bakanlığında çalışıyor ise bu insanın maaşı 526 000 000 lira. Neresinde adalet bunun?!

HALİL İBRAHİM YILMAZ (Kütahya) - Doğru, bunlar doğru...

RESUL TOSUN (Tokat) - Doğru söylüyorsunuz; ama, biz yapmadık. Kanun gelecek, destekleyin.

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Kıstasınız ne, ölçünüz ne?

Peki, eskiden mi yapılmış; düzeltin kardeşim. Düzeltmeye gelmediniz mi? Beceremiyor musunuz?

RESUL TOSUN (Tokat) - Kanun gelince hatırlatacağım; bu sözünü unutma Hüseyin.

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Bakın, size şunu söyleyeyim: Bunları yapmak durumundasınız.

AHMET YENİ (Samsun) - Yapıyoruz, yapıyoruz. 

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Bakın, size şunu söyleyeyim: Arkadaşım, bordro mahkûmu, yaşamında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bayındır, süre tamam; teşekkür eder misiniz. (CHP sıralarından "devam etsin" sesleri)

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Sayın Başkan, bırakalım mı?

BAŞKAN - Devam edin.

HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Peki.

Arkadaşlar, kamu emekçilerinin, bizlere hizmet etmeye çalışan insanların unvanları şube müdürüdür, şeftir, doktordur, hemşiredir, gardiyandır, polistir, hele bunların emeklisidir; bunlara yapabileceğiniz ne varsa yapmak durumundasınız. Açlık sınırının altında maaş alan memur var, memurların tamamı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Bunları çözmeniz gerek. Bunlarla ilgili yeni masallar istemiyoruz, yeni hikâyeler istemiyoruz. Çıkarsınız ortaya, yaparsınız gereğini; biz de sizlere teşekkür ederiz. 

Bu kadar insan gözünüze bakıyor diyorum; hükümetin bu yeni zammı yeniden gözden geçirmesini rica ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bayındır.

Gündemdışı ikinci söz, ülkemizde avcılığın sorunları ve son durumuyla ilgili söz isteyen, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a aittir.

Sayın Sarıçam, buyurun. (Alkışlar)

2. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, av tezkeresi ile avlanma belgesi harçlarının yüksekliği dolayısıyla avcıların sorunlarına, ekonomiye etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

AHMET GÖKHAN SARIÇAM (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde av tezkeresi sahibi olup avcılık yapan yaklaşık 2 000 000 vatandaşımız bulunmaktadır. İnanıyorum ki, sizler de, benim gibi, seçim çevrenize gittiğinizde, son avcılık kanunu ve harçlarındaki düzenlemelerden dolayı yaşanan sıkıntılarla ilgili sitemler alıyorsunuz. Bu 2 000 000 vatandaşımızın sorunlarını Yüce Meclisin bilgisine sunmak ve dertlerine dikkat çekmek için gündemdışı söz almış bulunuyorum.

Bildiğiniz gibi, 11 Temmuz 2003 tarihinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce, avcılarımızın sahip oldukları yivsiz tüfekleri taşımak ve avlanmak için av tezkeresi çıkarmaları yeterli oluyordu. 4915 sayılı Kanunla değişik 2521 sayılı Kanunda değişiklik yapılmadan önce av tezkeresi beş yıl süreli olarak verilmekte ve bu belgenin alınması için, belge düzenlenmesi sırasında bir defa 125 000 000, her yıl için de 12 840 000 lira olmak üzere, toplam beş yıllık maliyeti 189 200 000 lira olmaktaydı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundan sonra ise, avcıların, yivsiz tüfeklerini taşımak için İçişleri Bakanlığınca verilen yivsiz tüfek ruhsatnamesini, avcılılık yapabilmeleri için de Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen avcılık belgesini almaları gerekmektedir. Avcılık belgeleri de bir sefere mahsus olmak üzere, eğitim ve sınava katılarak başarılı olanlara verilmektedir.

4915 sayılı Kanunla getirilen bu düzenlemeler herkesi memnun etmiştir; ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2004 başına kadar olan dönemde beş yıllık avcılık belgesi maliyeti 189 200 000 lira iken, 2 Ocak 2004 tarihinde 5035 sayılı Kanunla bu belgelerin harçlarında ciddî artırımlar yapılmış, beş yıllık avcılık belgesi maliyeti 560 000 000 liraya yükselmiştir. Ayrıca, avcıların avlanabilmeleri için miktarı her av yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen avlanma izin ücretini de, her av yılı ödemeleri gerekmektedir. Bu yıl için 50 000 000 lira olan avlanma izin ücretinin beş yıl süreyle hiç artırılmadığını varsaydığımızda, 250 000 000 lirayı da eklersek, önceki sisteme göre tam 630 800 000 liralık bir fark oluşturmaktadır ki, bu da oran olarak yüzde 333 artışa tekabül etmektedir.

Bu durum, seçim bölgem olan Kırklareli ve Trakya'da avlanan vatandaşlar kadar, ülkemizin diğer bölgelerinde avlanan avcılarımızı da olumsuz etkilemiştir. Bunu, kendi seçim bölgemden aldığım verilerle somutlaştırmak istiyorum. Kırklareli Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünce, 4915 sayılı Kanunun çıktığı 11 Temmuz 2003 tarihinden sonra, her yıl vize ettirilmek üzere verilen avcılık belgelerinden, 2003 yılı içinde, yani yaklaşık beş aylık sürede 366 adet avcılık belgesi verilmiştir; fakat, bu belgelerden 2004 yılı içinde hiç vize edilen olmamıştır. Yine, 2004 yılı içinde bugüne kadar geçen altı aylık  zaman zarfında sadece 13 adet avcılık belgesi verilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak 2003 yılı içerisinde avlanma bedeli yatıran avcı sayısı 1 585 iken, 2004 yılının ilk altı ayında avlanma bedeli yatıran hiç olmamıştır.

Konuyla ilgili olarak yaptığım araştırmalar sonucunda, ülkemizde, Emniyet Teşkilatınca kontrol edilen bölgelerde yaklaşık olarak 1 162 000, Jandarma Teşkilatınca kontrol edilen bölgelerde de yaklaşık 713 000 olmak üzere toplam 1 875 000 adet av tezkeresi sahibi vatandaşımızın bulunduğunu tespit ettim.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle çevre ve orman il müdürlüklerinin yaptığı koruma ve kontroller neticesinde avlanma izni alarak yasal avcılık yapan avcı sayısı her gün artmaktayken, 5035 sayılı Kanunla belirlenen yüksek harçlar nedeniyle birçok avcının bu harçları yatıramayacağı, hatta avlanma belgelerinin iptali yoluna gideceği, bunun sonucunda da kaçak ve usulsüz avcılığın artacağı kanaatine varılmıştır.

Böyle bir durumun hiç kimseye fayda getirmeyeceği açıktır. Zira, aktif avcılıktan dolayı gerçekleşmesi beklenen gelir devlet kasasına girmeyecek, yasadışı avcılığa yönelenlere ilgililerce kesilecek idarî para cezaları nedeniyle de, avcılar ile devlet görevlileri arasında sıkıntılar yaşanacaktır. Avcılar ile devlet görevlileri arasında yaşanan bu sıkıntılar, özellikle Çevre ve Orman Bakanlığına duyulan sempatiyi ve onun görevlerini yerine getirmesi noktasındaki gücünü zayıflatacaktır.

Hepimizin bildiği gibi, avcılık, kültürümüzde de önemli bir yer tutmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sarıçam.

AHMET GÖKHAN SARIÇAM (Devamla) - Bazı bölgelerimizde, özellikle kış mevsiminde, iç turizme önemli bir hareket getirmekte olan avcılar sayesinde, otel konaklamalarında ve lokantaların müşteri sayılarında önemli artışlar olmakta, dağlık yörelerde bile ekonomik canlanma olabilmektedir. Hepsi birer doğa dostu olan ve dağlarımızın, ormanlarımızın gönüllü bekçiliğini yapan avcılarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi için, 5035 sayılı Kanundaki harç miktarlarının yeniden ilgililerce gözden geçirilmesi kaçınılmazdır.

Tüfek ve fişek sanayii işkolu da, avcı kitlesine bağımlıdır. Avcılık aktivitesiyle, bu sanayi kolu da katmadeğer üretmekte ve istihdam yaratmaktadır. Av malzemeleri satan, ülke genelinde binlerce işyeri bulunmaktadır. Ne yazık ki, bu işyerleri de, oldukça zor durumda; bir kısmı, kepenk kapatma noktasına gelmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak, hem Batı ülkelerinde olduğu gibi çağdaş bir şekilde planlı avlanma ve av yaban hayatı yönetimine geçilebilmesi için hem de yaklaşık 1 875 000 av tezkeresi sahibi kişinin yasal avcı kimliğine kavuşturularak devletimizin gelirlerinin artması için, 5035 sayılı Kanunla yüksek oranda artırılmış olan avcılık belgesi harçlarının yeniden düzenlenerek makul bir seviyeye indirilmesi gerekmektedir.

Konunun, ilgilileri tarafından değerlendirileceğine olan inancımı belirtir, bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Sarıçam, teşekkür ediyorum.

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Kâtip üyemizin sunumunu oturduğu yerden yapmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun bir raporu vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - Bayındırlık , İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tezkeresi (3/603)

     29.6.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlığınızca 4.12.2002 tarihinde Komisyonumuza esas komisyon olarak havale edilen 1/268 esas numaralı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 29.6.2004 tarihli 22 nci Birleşiminde, İçtüzüğün 90 ıncı maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına yönelik olarak müzakere edilmiştir.

29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 13/a maddesi gereği yürürlükten kaldırılan söz konusu 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, mezkûr İçtüzük hükmü ve uygulamalar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de işlemden kaldırılması amacıyla Genel Kurula bilgi sunulması uygun görülmüştür.

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.

Adem Baştürk

            Kayseri

       Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname işlemden kaldırılmıştır.

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum:

2. - Kars Milletvekili Selami Yiğit’in (6/1128 ve 6/1129) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/203)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 475 ve 476 ncı sıralarında yer alan (6/1128 ve 1129) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

     Selami Yiğit

                 Kars

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

20 Haziran 2004 tarihinde yapılan ÖSS'ye girmek için 1 786 828 kişi başvurdu. Kendi alanlarında sınavsız meslek yüksekokullarına geçmek isteyen 115 250 aday da eklenirse, 2004'te yükseköğretime başvuranların sayısı 1 902 250'dir.

2003 yılında ÖSS'ye başvuranların sayısı 1 597 302, 2002'de 1 540 240, 2001'de 1 474 288 idi.

Oysa, 1980 yılında ÖSS'ye başvuranların sayısı 467 280 idi. 1960 yılından sonra, üniversite önünde yavaş yavaş yığılmalar olmuş, son yıllarda bu sayı büyük boyutlara ulaşmıştır.

1932-33 öğretim yılında, ortaöğretimi bitirenlerin yüzde 79,32'si yükseköğrenime yerleşirken, 1942-43'te yüzde 52,48'e, 1958-59'da yüzde 42,94'e düşmüştür. Son yıllarda ise başvuranların oran olarak çok az bir bölümü yerleştirilebilmiştir. Örneğin, 2001 yılında başvuranların yüzde 19,06'sı, 2002'de 21,08'i, 2003'te ise yüzde 24,60'ı yerleşmiştir. 2004 yılında başvuranların 193 715'i lisans programlarına, 189 043'ü iki yıllık önlisans, 13 483'ü de özel yetenekle öğrenci alacak programlar olmak üzere toplam 396 241'dir. Bu da başvuranların sadece yüzde 22,17'sidir.

Ortaöğretimi bitiren gençlerin bir bölümü istediği bir yükseköğrenim kurumuna yerleşemeyince öğrenim görmek için yurtdışına gitmektedir. Ankara Ticaret Odasının 20 Haziran 2004 tarihinde yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında 11 inci sırada yer almaktadır. 24 000'i Almanya'da, 15 000'i Amerika Birleşik Devletlerinde olmak üzere yaklaşık 50 000 genç yurtdışında öğrenim görmektedir. Bunların yıllık maliyeti 1 500 000 000, beş yıllık maliyeti 7 500 000 000 doları bulmaktadır. Üstelik yurtdışına giden öğrencilerin büyük bir bölümü yurda dönmediği için ülke ekonomik ve kültürel bir kayba uğramaktadır.

1999 verilerine göre kimi ülkelerin yükseköğretimde okullaşma oranları şöyledir:

Kanada'da yüzde 88, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 81, Norveç'te yüzde 62, Fransa'da yüzde 51, İsveç'te yüzde 50, Yunanistan'da yüzde 47, Almanya'da yüzde 47, Rusya'da yüzde 43.

Türkiye'de ise yükseköğretimde okullaşma oranı örgünde yüzde 19, açıköğretimle birlikte yüzde 28'dir.

Görüldüğü gibi ülkemizde yükseköğretim okullaşma oranı, çağdaş ülkelere göre oldukça düşüktür. Öğrenciler meslekî ve teknik eğitime de yeterince yönlendirilememektedir.

Ülkemizde konsolide bütçe içindeki YÖK bütçesinin payı 1990'da yüzde 3,89; 1995'te 3,44; 2000'de yüzde 2,24; 2001'de 2,82; 2002'de 2,54; 2003'te 2,32; 2004'te 2,59'dur. Konsolide bütçe yatırımlarından YÖK yatırımlarına ayrılan pay ise 1990 yılında yüzde 7,2; 1995'te 11, 2000'de yüzde 10,60; 2001'de yüzde 9,93; 2002'de yüzde 10,88; 2003'te 9,42; 2004'te ise 10,88'dir.

Bütçeden yükseköğretime yeterli pay ayrılamayınca, gerekli yatırım yapılamamakta ve okullaşma oranı da özlenen düzeyde olamamaktadır.

Başvuranların sayısı her yıl arttığı halde, artış oranında yükseköğretim kontenjanları artmadığı için gençler dışarıda kalmaktadır. Biraz varlıklı olan ailelerin çocukları yurtdışında okuma yolları aramakta, yoksul halk kesimlerinin çocuklarıysa dışarıda beklemektedir.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olması, yükseköğrenim için alınacak önlemlere duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için, sistemin gereği olarak, dershanelere, özel kurslara gitmektedir; bu alanda trilyonlarca lira para dönmektedir. Çok zaman, yükseköğrenim kontenjanları sınırlı olduğu için umutlar boşa gitmektedir.

Eğer önümüzdeki yıllarda köklü önlemler alınmazsa, üniversite önündeki yığılmalar daha da artacaktır; sorun, toplumsal bir yaraya dönüşecektir.

Daha fazla zaman yitirilmeden, orta ve yükseköğretimde alınacak önlemlerin saptanması, ÖSS'ye giriş konusunun çok boyutlu olarak incelenmesi için Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını saygıyla dileriz.

  1.- Mustafa Gazalcı                                 (Denizli)

  2.- Osman Coşkunoğlu                                (Uşak)

  3.- Harun Akın                                (Zonguldak)

  4.- Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu                                (Ankara)

  5.- Hüseyin Özcan                                (Mersin)

  6.- İsmail Değerli                                (Ankara)

  7.- Nurettin Sözen                                (Sivas)

  8.- Mehmet Ziya Yergök                                (Adana)

  9.- Ersoy Bulut                                (Mersin)

10.- Mehmet Nuri Saygun                                (Tekirdağ)

11.-Mustafa Sayar                                (Amasya)

12.- Hasan Güyüldar                                (Tunceli)

13.- Mehmet Tomanbay                                (Ankara)

14.- Mehmet S. Kesimoğlu                                (Kırklareli)

15.- Hakkı Akalın                                (İzmir)

16.- Hasan Aydın                                (İstanbul)

17.- Turan Tüysüz                                (Şanlıurfa)

18.- Muharrem Toprak                                (İzmir)

19.- Mehmet Vedat Melik                                (Şanlıurfa)

20.- Sıdıka Sarıbekir                                (İstanbul)

21.- Ahmet Güryüz Ketenci                                (İstanbul)

22.- Mehmet Mesut Özakcan                                (Aydın)

23.- A. İsmet Çanakcı                                (Ankara)

24.- Erol Tınastepe                                (Erzincan)

25.- Gökhan Durgun                                (Hatay)

26.- İnal Batu                                (Hatay)

27.- Atila Emek                                (Antalya)

28.- Muhsin Koçyiğit                                (Diyarbakır)

29.- Mevlüt Coşkuner                                (Isparta)

30.- Hüseyin Bayındır                                (Kırşehir)

31.- Ahmet Küçük                                (Çanakkale)

32.- İzzet Çetin                                (Kocaeli)

33.- Feridun Fikret Baloğlu                                (Antalya)

34.- İsmet Atalay                                (İstanbul)

35.- Mustafa Özyurt                                (Bursa)

36.- İlyas Sezai Önder                                (Samsun)

37.- Nuri Çilingir                                (Manisa)

38.- Mehmet Boztaş                                (Aydın)

39.- Muharrem Kılıç                                (Malatya)

40.- Selami Yiğit                                (Kars)

41.- Emin Koç                                (Yozgat)

42.- Tuncay Ercenk                                (Antalya)

43.- Kemal Kılıçdaroğlu                                (İstanbul)

44.- M. Akif Hamzaçebi                                (Trabzon)

45.- Birgen Keleş                                (İstanbul)

46.- Feramus Şahin                                (Tokat)

47.- N. Gaye Erbatur                                (Adana)

48.- Atilla Kart                                (İzmir)

49.- Bülent Baratalı                                 (İzmir)

50.- Türkân Miçooğulları                                (İzmir)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme sırası geldiğinde yapılacaktır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

IV. - ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 87    30.6.2004

Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan, 620 sıra sayılı kanun teklifinin 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı sırasına alınması, bu kısmın 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 ve 33 üncü sıralarında yer alan 442, 444, 445, 459, 460, 462, 608, 609 ve 612 sıra sayılı kanun tasarılarının ise aynı kısmın 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Bugünkü birleşimde çalışma süresinin, 612 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının,

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

                                                                   Bülent Arınç

                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                           Başkanı

Haluk İpek                                                          K.Kemal Anadol

AK Parti Grubu Başkanvekili                                CHP. Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmüyoruz ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Genel Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2 . - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresi ertelenmiştir.

Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

5. - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı: 618)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.31

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.39

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

5.- Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı: 618) (Devam)

BAŞKAN- Komisyon?.. Burada.

Hükümet?..

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Sayın Başkan, Bakan, ara verildiği için kulise çıkmıştı; hemen çağırıyoruz.

ALİ RIZA BODUR (İzmir)- Bakanı mı bekliyoruz Sayın Başkan?

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.42


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 14.45

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin 3 üncü oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

5.- Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı: 618) (Devam) (X)

BAŞKAN - Komisyon ?..Burada.

Hükümet ?..Burada.

12 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 12. - 30.6.1934 tarihli ve  2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu maddeye göre tahsil edilen harçlar bütçeye gelir kaydedilir."

"Madde 5. - Bu Kanuna göre alınacak yiyecek bedellerinden toplanan paralar mahallindeki saymanlık hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 13. - 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin % 5'i oranındaki tutar, sigorta şirketi tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20'sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 14. - 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 2. - Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak özel döviz hesabına Euro olarak kaydedilir. Bu tutarlar transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 15. - 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(d) ve (e) bentlerine göre elde edilen gelirler İşyurtları Kurumunun İşyurtları Yüksek Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplarına yatırılır."

"İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçlarına harcama yapılabilir." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.50


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

618 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

5. - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 618) (Devam)

BAŞKAN- Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifinin müzakerelerine başlıyoruz.

6. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/300, 2/302) (S. Sayısı : 620) (X)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 620 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Recep Yıldırım; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 29.6.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair, Grup Başkanvekilimiz Bursa Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik ve şahsımın vermiş olduğu teklif hakkında, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da karşılaştığımız asrın felaketinin yarattığı fiziksel ve ekonomik tahribatı hepimiz hatırlıyoruz. Yurdumuz, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Halkımızın yüzde 95'i deprem kuşağında yaşıyor. Hızlı kentleşmenin eseri olan, zemine uygun yapılmamış binalarda halkımızın can ve mal güvenliğinin tehdit edildiği hepimizin malumudur. Buna karşın, yapı denetimi adına alınan tedbirler, konut sahibi olmak isteyen dargelirli vatandaşlarımızın önüne bürokrasi duvarını örmekten öte bir işe yaramamıştır.

Depremler sonrası yaşanmış tecrübelere rağmen yapıların, fen, sanat, sağlık kurallarına uygunluğu, halkın can ve mal güvenliğini temin eden niteliklere uygun yapılaşma, gerek mevzuatın elverişsizliği gerek sosyoekonomik problemler nedeniyle sağlanamamıştır. Ülkemizde yaşanan büyük depremler neticesinde, çok sayıda insanımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda insanımız sakat kalmıştır. Halihazırda, depreme maruz kalmış olan insanlarımız üzerinde depremin olumsuz psikolojik etkileri devam etmektedir.

Gündeme gelen bu teklifimiz vesilesiyle, depreme maruz kalan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ne var ki, bunca insanımızın hayatını kaybetmesine sebep olan olayların meydana gelmesinde, gerek Meclis olarak ve gerek idare olarak büyük sorumluluk ve vebal altında olduğumuzu unutmamamız lazım.

Deprem sonrasında, halkımız, prefabrike konutlara, derme çatma yapılara ve kulübelere, çadırlara sığınmıştır. Bu vesileyle, deprem sonrasında ortaya atılan, yapı izninin şartlara bağlanmasıyla insanlarımızın konut sıkıntısına çare bulunamamıştır. Kaçak yapılaşma, derme çatma, plansız ve programsız bir yapılaşma -hepimizin, deprem geçirmiş olan tüm arkadaşlarımızın, illerinde, beldelerinde, köylerinde- yaşandığı malumunuzdur.

Bunun için, vermiş olduğumuz teklifte, gerekçenin ana hedefi şudur: Dünyanın aktif bir deprem kuşağı içerisinde olan, toprak ve nüfus itibariyle neredeyse tamamı deprem tehlikesi altında bulunan ülkemizde, henüz etkili bir yapı denetim sistemi kurulamamıştır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan depremler sonucu, bu konudaki mevzuat eksikliğini gidermek amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması hedeflenmiş; ancak, 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrasında çıkarılan 4708 sayılı kanunun uygulanmasında aksaklıklarla karşılaşılmıştır. Bu kanunlardan önce, hatırlanacağı üzere, kanun hükmünde kararnameyle, 180 metrekareye kadar olan yapılara yapı denetim muafiyeti getirilmiş, daha sonra, bu kanun çıktıktan sonra, kanun hükümdeki kararname de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanun hükmündeki kararnameyle, vatandaşlarımızın konut sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesi ve belediyelerimiz tarafından kontrolleri sağlanmış idi. Bu kanunun getirdiği yükümlülükler neticesinde, mağdur vatandaşlarımız, gereken yapıları kaçak olarak şehir dışında, imar alanları dışında uygulamaya başlamışlardır.

Mezkûr kanunun uygulanmasıyla ortaya çıkan aksayan yönler düzeltilmeli ve bu konuda yapılan çalışmalar bir an önce sonuçlandırılmalıdır. Bu doğrultuda, yapı denetim sistemine sigortanın dahil edilmesi, yapı denetim kuruluşlarının denetiminin daha etkin hale getirilmesi, sistemde sorumlu konumda olanların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi, cezaların daha caydırıcı olması, yapı denetim sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

İnşaat sektörünün önünün açılması, çok sayıda sektörün ve dolayısıyla, ülke ekonomimizin canlanmasını ve hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan, yapılması düşünülen değişiklik, öncelikli olarak dargelirli vatandaşların konut sorununun çözümünü amaçlamaktadır.

Teklifimizin dışında kalan yapılarda, tüm yurtta yapı denetimi uygulanmasının sağlanmasının kanunun ruhuna daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Takdirlerinize arz etmiş olduğumuz bu teklifle, tek parselde, bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 200 metrekareyi  geçmeyen müstakil yapılar, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun kapsamından çıkarılmaktadır. Bu yapıların denetimi için, 3194 sayılı İmar Kanununun esasları devreye sokulmaktadır.

Teklifimizin temel toplumsal gerekçesi de, bu yapıların diğer yapılara nazaran daha az risk taşımasıdır, denetimleri daha kolaydır. Halkımızın mesken ihtiyacının karşılanmasına, maliyetlerin düşürülmesi suretiyle katkı sağlanacaktır. Bu yapılar, yapı sahiplerinin, bizzat, kendi mesken ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapıldıklarından, yapının fen, sanat, sağlık kurallarına uygun yapılmasına azamî önem gösterilecektir. Bu teklif, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Bir yandan vatandaşın satın alma gücünü artırmak için uğraşacaksın, bir yandan da vatandaşın cebinden daha fazla parayı alacaksın; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler.

Hazırlamış olduğumuz bu teklifle, inşaat sektörünün önünü açmış bulunmaktayız. Teklifimiz yasalaştığında, inşaat sektörünün önünü açarak istihdamın artmasına, dolayısıyla ekonominin canlanmasına yol açacaktır. Bunun yanında da, işsizlerimize yeni bir iş imkânı sağlanmış olacaktır.

Kaçak yapılaşmanın ülkemizin başına açtığı sorunlar hepimizin malumudur. Vatandaş konutunu yaparken, yapı maliyeti yanında denetim maliyetini de yüklenmek istemiyor; bu yüzden, inşaatı kafasına göre yapıyor; bu da, kaçak yapılaşmaya yol açıyor.

Bu vesileyle, yukarıda saydığım gerekçelerle huzurunuza getirdiğimiz bu teklifi desteklemenizi bekler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Nuri Çilingir; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 620 sıra sayılı kanun teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emeklilik günü; dolayısıyla, aynı zamanda, Türkiye Emekliler Günü. Bütün emeklilerimize, refah içinde, huzurlu, mutlu günler diliyorum; ama, AKP İktidarında, ne yazık ki bunları göremiyoruz.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Bu gidişle de zor görürüz!..

NURİ ÇİLİNGİR (Devamla) - Bu gidişle de zor görürüz!..

Değerli arkadaşlar, konuya girerken, önce mesleğimi söylemek durumundayım; otuziki yıllık inşaat mühendisiyim, mezun olduğumdan bu yana da fiilen mühendislik yapıyorum, müteahhitlik yapıyorum, projecilik yapıyorum. Bunları, bir memur zihniyetiyle bakmadığımı göstermek için söylüyorum.

Şimdi, burada, belediye başkanı arkadaşlarımız, genellikle haklıdırlar, popülist yaklaşıyorlar; diyorlar ki: "Canım, vatandaş 200 metrekare bir bina yapacak, ne gerek var bunu denetim içinde tutmaya." O zaman, devam edelim, şöyle de diyebiliriz; proje yapmaya ne gerek var, belediyeden ruhsat almaya ne gerek var, kaliteli malzeme kullanmaya ne gerek var... Bunun sonu, depremlerde, özellikle 1999 depreminde yaşadığımız felakettir; bunu, asla unutmayacağız. Ben, meslek hayatımda, Türkiye'nin yüzde 96'sının deprem kuşağında olduğunu bilerek ve bunun için büyük mücadeleler vererek geldim. O yüzden, böyle popülist yaklaşımlarla bu işlere çözüm bulunmayacağını çok iyi biliyorum.

Biraz önce, milletvekilli arkadaşımız dedi ki: "İnşaat sektörünün önü açılacak, işsizler iş bulacak." Bu gerçek değil arkadaşlar. 200 metrekare bir binanın maliyetini aldığınız zaman 80 milyar bedel yapar; eğer, siz, bu maliyeti aşağı düşürmek istiyorsanız -ki, bunun denetim ücreti, yüzde 3'ten, 2 400 000 000 liradır- bunu azaltmak istiyorsanız, yapılması gereken şey, 5 inci maddeyle ilgili teklif getirirsiniz, yüzde 3'ü, 1'e, 1,5'e düşürürsünüz; bunu yapmanız lazım; yani, bazı konutları denetim dışına çıkarmak kesinlikle çözüm değildir.

Denetim, projeden başlar, projenin yapımından başlar. O zaman, olayı daha geniş boyutla almamız gerekir; üniversiteden mezun olan öğrencilerimizden başlamamız gerekir, yetkin mühendislik kanunu çıkarmamız gerekir ve denetimi nasıl ve kimin yapacağına karar vermemiz gerekir. İmar Kanununda bir denetim mekanizması var; ama, bu mekanizmanın işleyip işlemediğini herkes biliyor. Eğer o mekanizma iyi işlemiş olsaydı Marmara depreminde 20 000 insanımızı kaybetmezdik. Demek ki, orada bir sıkıntı var ki bu olaylar meydana geldi. O zaman çözüm arandı, 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Bu kararnamenin, Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edildi, bu arada 36 000 konut denetimsiz yapıldı, daha sonra değiştirmeyi düşündüğümüz 4708 sayılı Yasa çıkarıldı. Bu yasa 2001'den bu yana uygulanıyor. Bu yasada da sıkıntılar var, hepimiz biliyoruz; bu yasanın yeniden ele alınması gerekir, yeni bir düzenleme getirilmesi gerekir. Zaten değişikliğin gerekçesinde de bu söylenilmiş. Neden, bu değişiklikleri, sivil toplum örgütleriyle, inşaat mühendisleri odasıyla, mimarlar odasıyla, belediyelerle, taraf haline getirip tümüyle yeniden düzenleyerek yapmıyorsunuz da bir maddeyi değiştirmek için bu tasarıyı getiriyorsunuz? Soruyorum ben hükümete, katılıyor mu acaba hükümet bu tasarıya? Sayın Bakanımız başka şeyle meşgul, bizi dinlemiyor.

Düzenleme yapacağız diyorsunuz; doğru, yapılması gerektiğine inanıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı vermeye de hazırız; ama o düzenlemenin içerisinden bir maddeyi çekip getiriyorsunuz. Ne olacak; yazın 200 metrekarenin altında binalar çok çok yapılacak, Türkiye'de işsizlik çözülecek, maliyetler de aşağıya düşecek... Bunlar ham hayalden ibaret. 2 500 000 000 yerine 1 000 000 000 alırsınız; o değişikliği yapmak istiyorsanız ille, onu yaparsınız; o da bir şey kurtarmaz. O zaman, bu konuyu yeniden ele almamız gerekir, masaya yatırmamız gerekir, bütün tarafların bir araya geleceği ortak çözüm bulmamız gerekir. Şu anki denetim şirketlerinden şikâyetler de çok, bunu da biliyoruz; zincirler kurulmuş, bunu da biliyoruz. Bu zincirlerin önüne geçecek, bütün bunları engelleyecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var; ama, AKP'liler ne yazık ki, böyle palyatif çözümleri çok seviyorlar. Bir kanun değişikliği, bir madde, altı ay sonra bir madde, bir sene sonra bu madde uymadı yeniden bir madde... Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ciddiyetine uymuyor, yakışmıyor.

Biraz önce şurada yaşamış olduğumuz olaylar bile bizi derinden üzmüştür. Burada, sıraya bir kanun teklifi alınmış, görüşülmesine başlanılacak, Sayın Bakan yerinde yok, görüşülemiyor; Başkanlık Divanı oturuma ara veriyor. Meclisin 14.00'te çalışmaya başlayacağına dün karar verdik, neden 15.00'e kadar vakit kaybettik o zaman?

Değerli arkadaşlar, vaktinizi almamak için çok fazla konuşmayacağım; diyorum ki, gelin, bu teklifi geri çekin. Çok ciddî bir hazırlıkla, denetim yasasını da yeniden gözden geçirerek, yeni mekanizmalar oluşturarak, bu tasarıyı tümden ele alalım; o zaman, onun içerisinde bu küçük yapıların da sorununu çözmüş oluruz; ama, kaçak yapılara engel olacaktır düşüncesi kesinlikle doğru değildir. Kaçak yapı yapacak zaten belediyeye gelmiyor ki; ne işi var da denetim şirketine gitsin. Dolayısıyla, kaçak yapı tamamen ayrı bir olay. Bu, ruhsat alan yapılar için getirilen bir iştir, inşaat sektörünün de önünü açacak değildir, kaçak yapılaşmaya da engel olacak değildir. Bana göre, bu gerekçelerin hiçbir tanesi doğru değildir.

Sayın Çelik, bunu hazırlamış; ama, herhalde, kendisi biraz mesleğin dışında olduğu için imzalamış, öyle hissediyorum. Onun için, kendisinden de rica ediyorum, lütfen, bu teklifi geri alın. Geri almazsanız, fazla da muhalefet etmeyeceğiz; ama, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bunun yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz; destek vereceğimizi de söylüyoruz.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çilingir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına "ruhsata tabi olmayan yapılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar" ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (X)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 442 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİTKİ KORUMA VE KARANTİNA ALANINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE l. - 16 Eylül 2003 tarihinde Tel-Aviv'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                           230

Kabul              :                          227

Ret                  :                              1

Çekimser        :                       2 (X)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (XX)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 444 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI TERÖRİZMLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 19 Aralık 2003 tarihinde Taşkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                           214

Kabul              :                           211

Ret                  :                       3 (X)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

9. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) (X)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 445 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SUÇUN ÖNLENMESİ VE SUÇLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 13 Ocak 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                           240

Kabul              :                    240 (X)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

10. - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (XX)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 459 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA  DAİR  KANUN  TASARISI

MADDE 1. - 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı  ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                           224

Kabul              :                  224 (X)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum..

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (XX)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu, 460 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE OMAN SULTANLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 13 Ocak 2004 tarihinde Muskat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma  rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                          224

Kabul              :                  224 (X)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

12. - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 462) (XX)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 462 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 11 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum.

Kullanılan oy sayısı                      :                          221

Kabul              :                  221 (X)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

13 . - Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/750) (S. Sayısı: 608) (X)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 608 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

KARADENİZ'İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN KARADENİZ'DE

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE PEYZAJIN KORUNMASI PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Haziran 2002 tarihinde Sofya'da imzalanan "Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü" nün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü  maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma  rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz'de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                          228

Kabul              :                    228(X)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

14. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/791) (S. Sayısı: 609) (XX)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 609 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR, EĞİTİM, BİLİM, BASIN-YAYIN, GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 3 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakikalık süre vereceğim. 2 dakika içerisinde oyunu kullanamayan üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen de oyunu kullanamayan üyelerin, oy pusulalarını, belirtilen süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, adı, soyadı  ve imzası ile oyunun rengini de belirten oy pusulasını, yine, 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                          215

Kabul              :                  215 (X)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

15. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/792) (S. Sayısı: 612) (XX)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 612 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MERKEZÎ VE DOĞU AVRUPA İÇİN BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ YÖNETİM KURULU ARASINDA TÜRKİYEDE BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİ HAKKINDA İKİLİ ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 19 Ocak 2004 tarihinde Szentendre'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de BÇM'nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma  rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                           245

Kabul              :                  245 (X)

Tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.08


BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.15

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

16.  - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 1 Temmuz 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 16.16