BIM 2 2 2004-06-08T07:27:00Z 2004-06-08T07:27:00Z 6 1425 8127 TBMM 67 16 9980 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 49       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

91 inci Birleşim

20 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - YOKLAMALAR

III. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, bir millî eğitim müdürünün bir etkinlik talebini reddetmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2324)

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Dalaman Akköprü Barajı inşaatı nedeniyle konulan konut yasağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2354)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Alanya'daki Dim Barajı inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2355)

4.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya-Ankara arası hızlı tren hattı projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2372)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, fırtınada hasar gören Antalya Çayağzı Limanının onarımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2373)

6.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, Tokat İlindeki öğretmenlerin teşvik edilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2407)

7.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, hemzemin geçitlerdeki bariyer ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2410)

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, taşımalı eğitime ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2436)

9.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, tarımın desteklenmesi çalışmalarına,

- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, tarım çalışanlarının desteklenmesine,

- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, elma üreticisinin sorunlarına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2517, 2518, 2519)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2522)


I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy, Adıyaman İlinin sorunlarına,

Sivas Milletvekili Osman Kılıç, madenciliğin önemine, Sivas'ın maden potansiyeli ile bu potansiyelin değerlendirilmesi için,

Alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nın, Modern Çarşı yangını sonrasındaki gelişmelere, çarşı ve Ulus esnafının sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun cevap verdi.

Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosundan bir grup milletvekiline Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelwahad Radi'nin davetine icabetle Fas'a yapacağı resmî ziyarete katılacak heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması (10/190),

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili Haluk Koç, İzmir Milletvekili  K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası (8/14),

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve 21 milletvekilinin, Irak Halkına yöneltilen şiddet ve işkence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları (8/15),

Konusunda genel görüşme;

Açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda bulunan Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına,

Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarında bulunan Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna,

Dair Kanun Tasarılarının, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu; tasarıların geri verildiği bildirildi.

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, St. Petersburg'ta yapılacak olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kuruluna katılmasına ilişkin Başkanlık;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir heyetle birlikte:

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Bosna-Hersek'e,

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının açılışına katılmak üzere Almanya'ya,

Yaptığı resmî ziyaretlere iştirak etmeleri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık;

Tezkereleri;

Genel Kurulun 18.5.2004 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 36 ncı sırasında yer alan 453 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 37 nci sırasında yer alan 452 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 432 sıra sayılı kanun tasarısının ise 9 uncu sırasına alınmasına, diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ve bu birleşimde, 452 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve Genel Kurulda okunmuş bulunan Irak Halkına yönelik şiddet ve Türkiye'nin Irak politikası konularında Anayasanın     98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin önerge (8/14) ile benzer mahiyetteki (8/15) esas numaralı önergenin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 25.5.2004 Salı günkü birleşiminde, birleştirilerek yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

Kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

6 ncı sırasına alınan, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/769) (S. Sayısı: 453),

7 nci sırasında bulunan, İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/796) (S. Sayısı: 440)

8 inci sırasına alınan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar (1/789) (S. Sayısı: 452),

Kanun Tasarılarının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

20 Mayıs 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 22.18'de son verildi.

 

                                             Yılmaz Ateş

                                           Başkanvekili

                              

Mehmet Daniş Ahmet Küçük           Enver Yılmaz

                Çanakkale                 Çanakkale                        Ordu

Kâtip Üye Kâtip Üye               Kâtip Üye


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

20 Mayıs 2004 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum.

II. – Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 3 dakikalık süre veriyorum.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak, salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati :15.08


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.22

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşiminin     İkinci Oturumunu açıyorum.

II. – Y O K L A M A

BAŞKAN - Birinci Oturumda yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için 3 dakikalık süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen sayın üyelerin, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 25 Mayıs 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 15.27