BIM 2 1 2004-06-02T11:00:00Z 2004-06-02T11:00:00Z 3 1144 6523 TBMM 54 13 8010 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22  CİLT : 49  YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

89 uncu Birleşim

13 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

 IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hastane derneklerinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2270)

2. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Atak Maden İnşaat Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti'nin Denizli'deki çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/ 2282)

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin ve bazı ülkelerin enerji tüketimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2300)

4. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Sosyal Sigortalar Kurumunca açıklanan uzman tabip ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2303)

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Milas ve Yatağan'daki linyit işletmelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2315)

6. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, bazı bürokrat atamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/ 2316)

7. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, performansa dayalı dönersermaye ödemesi uygulamalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/2346)

8. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalıkla ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/ 2444)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak yedi oturum yaptı.

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar

Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun, ABD ve İngiliz askerlerinin Irak'ta ortaya koydukları insanlıkdışı eylemlere,

İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu, Anneler Gününe,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Batman Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu'nun, Batman Merkez ve bazı ilçelerinde şiddetli yağmur ve dolunun tarım alanlarına verdiği zarara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener cevap verdi.

Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu ve 23 milletvekilinin, Çernobil faciasının neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Üsküp'te düzenlenecek üçüncü Güneydoğu Avrupa Kadın Parlamenterleri Konferansına Makedonya Cumhuriyeti Meclisinin çağrısı üzerine TBMM'den 3 bayan milletvekilinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

Genel Kurulun 12.5.2004 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 27 nci sırasında yer alan 441 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına; 26 ve 25 inci sıralarında yer alan 440 ve 439 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 8 ve 9 uncu sıralarına, 6 ncı sırasında yer alan 431 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 30 uncu sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin 12.5.2004 Çarşamba günü 441 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı : 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı : 349),

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı : 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı : 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı : 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

6 ncı sırasına alınan, Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/797) (S.Sayısı : 441) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 6 ncı maddesine kadar kabul edildi.

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın, yapmış olduğu konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Saat 02.30'da toplanılmak üzere, Beşinci Oturuma 01.52'de son verildi

Sadık Yakut

Başkanvekili

 

Mevlüt Akgün

Türkân Miçooğulları

 

Karaman

İzmir

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Altıncı ve Yedinci Oturumlar

Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/797) (S.Sayısı : 441) görüşmeleri tamamlandı, istem üzerine elektronik cihazla  yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

13 Mayıs 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 10.06'da son verildi.

Nevzat Pakdil

Başkanvekili

 

Mevlüt Akgün

Türkân Miçooğulları

 

Karaman

İzmir

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

 

 

 

                                                    II. - GELEN KÂĞITLAR                                 No. :129

13 Mayıs 2004 Perşembe

Rapor

1. - Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/360, 2/128) (S. Sayısı : 451)(Dağıtma tarihi :13.5.2004) (GÜNDEME)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

13 Mayıs 2004 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu)

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN- Elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını teknik personel aracılığıyla 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri toplantı yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.04

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.12

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN- Birinci Oturumda yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, elektronik cihazla tekrar yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 18 Mayıs 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.16