Normal TBMM 2 1 2004-05-20T07:24:00Z 2004-05-20T07:24:00Z 7 2299 13105 TBMM 109 26 16093 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 48       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

85 inci Birleşim

6  Mayıs  2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

 

 

 

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana-Nikriz yolu kenarındaki zeytinliklerin korunmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2246)

2.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Türk Dil Kurumunun bazı kelimelerin doğruluğuyla ilgili bir araştırma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2250)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ile Hatay arasında uçak seferleri konulup konulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2261)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eğitim sisteminin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2265)

5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Zeytinbağı beldesinin tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2266)

6.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2276)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün, Şanlıurfa'yı çevre yerleşim yerlerine bağlayan yolların yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/2283)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eğitim kurumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2290)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, sağlık ocağı sayısı ve araç teçhizat eksiklerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2299)

10.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'da yapılan bir toplantıya ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2327)

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, taşımalı eğitime ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/2366)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Adana Milletvekili Recep Garip, Kutlu Doğum ve Yunus Emre Haftalarına,

Antalya Milletvekili Fikret Badazlı, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının açılışı nedeniyle, bir heyetle birlikte Almanya'ya yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa'da çiftçilerin sorunlarına, enerji maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle tarım alanlarının sulamasında karşılaşılan problemlerle alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

TAIEX tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan "Dilekçeler ve AB Vatandaşlarının Hakları" konulu seminere katılacak TBMM Dilekçe Komisyonu üyesi milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanının, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini 8 inci Pan Avrupa Koridoru toplantısına,

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanının, TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Strasbourg'da yapılacak olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Meclis Başkanları Konferansına,

Davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349),

15 inci sırasında bulunan, Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/629) (S. Sayısı: 431)

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/278) (S. Sayısı: 430) ikinci görüşmesi, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacağından;

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

4 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

7 nci sırasında bulunan, Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/747) (S. Sayısı: 429), yapılan görüşmelerden sonra;

8 inci sırasında bulunan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin (1/734) (S.Sayısı: 425),

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının (1/749) (S.Sayısı: 433),

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın (1/751) (S.Sayısı: 434),

11 inci sırasında bulunan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin (1/763) (S.Sayısı: 435),

12 nci sırasında bulunan, Türkiye'de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin (1/771) (S.Sayısı: 436),

13 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının (1/772) (S.Sayısı: 437),

14 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının (1/776) (S.Sayısı: 438),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

6 Mayıs 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.00'de son verildi.

                                                       

Nevzat Pakdil

 

 

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Ahmet Küçük

 

Enver Yılmaz

 

Çanakkale

 

Ordu

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         No. : 124

II. - GELEN KÂĞITLAR

6 Mayıs 2004 Perşembe

Tasarılar

1.- Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/802) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

2.- Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı (1/803) (Adalet; Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/804) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

4.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/805) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

Teklif

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun İkinci Maddesinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/282) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

Rapor

1.- Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/770) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi: 6.5.2004) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, geliriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Selçuklu'daki Zümrüt Apartmanı faciasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

3.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, yolcu trenlerinde dağıtılan veya satılan ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

4.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Yozgat-Esenli Beldesinin ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, üniversitelerdeki araştırma görevlisi kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

6.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Gazi Üniversitesi Rektörünün düzenlediği bir akşam yemeğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Eve Dönüş Yasasından yararlanmak isteyenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 1975 Diyarbakır-Lice depremzedelerinin konut sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

9.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Muğla İlinin karayolu yetersizliğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Aksaray-Akçakent Kasabasında yaşanan sel felaketi mağdurlarının konut sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde edindikleri mülklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

12.- Kilis Milletvekili Veli KAYA'nın, kaybolan bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerinde vizesiz dolaşabilme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir gazetede yer alan BDDK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, sorunlu kurumsal kredilerin tasfiyesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

16.- Kilis Milletvekili  Veli KAYA'nın, kaybolan iki Türk vatandaşına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

17.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Eve Dönüş Yasasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

19.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 17 Ağustos depremi sonrası kurulan yerleşim yerlerinin idari statü belirsizliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

20.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Mamak Belediyesinin SSK'ya olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, sigara fiyat artışına ve sigarayla mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

22.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, avcılardan harç alınması uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

23.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Gazi Üniversitesi Rektörünün düzenlediği bir akşam yemeğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

24.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN'ın, kız çocuklarının okula gönderilmeleri amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

25.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Gazi Üniversitesinin öğretim üyelerini yurt dışına gönderme projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, 2002-2003 yıllarına ait hayvan ve kesilmiş et rakamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, sebze-meyvelerdeki zararlı kimyasal maddelerin analizine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

28.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, bir sanayi tesisinin Manyas Gölüne atıklarını bıraktığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

6 Mayıs 2004 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen de sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 15.07


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.18

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Birinci Oturumda, elektronik cihazla yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, elektronik cihazla tekrar yoklama yapacağız.

Yoklama için 3 dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum:

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yapılan yoklama neticesinde toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 7 Mayıs 2004 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 15.22