BIM 2 3 2004-05-12T12:37:00Z 2004-05-12T12:37:00Z 24 14316 81602 TBMM 680 163 100212 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 48

 

82 nci Birleşim

29 Nisan 2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, üzüm üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

2. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı

3. - Muş Milletvekili Seracettin Karayağız'ın, Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması

B) Çeşİtlİ İşler

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagin Bagabandi ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi

C) Tezkereler ve Önergeler

1. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in (6/1005) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/177)

2. - Hırvatistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/548)

IV. - ÖNERİLER

A) DanIşma Kurulu Önerİlerİ

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. - SEÇİMLER

A) Komİsyonlarda AçIk Bulunan Üyelİklere Seçİm

1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349)

5. - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/238) (S. Sayısı : 428)

6. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı : 427)

7. - Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 413)

8. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/673) (S. Sayısı : 414)

9. - Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/774) (S. Sayısı : 415)

10. - Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (S. Sayısı : 419)

11. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 420)

12. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı : 421)

13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/708) (S. Sayısı : 422)

14. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 423)

15. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sayısı : 426)

16. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300)

17. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı : 201)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Ordu Milletvekili Enver Yılmaz, TBMM Başkanı Bülent Arınç Başkanlığındaki Parlamento heyetiyle birlikte Suriye'ye yaptıkları resmî ziyaretle ilgili bilgi ve görüşlerine,

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, Çanakkale İli Çan İlçesinde bulunan Çan Termik Sant-ralına alınacak işçilerin seçimine,

Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün, Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle veteriner hekimliğin önemine ve veteriner hekimlik mevzuatının bir an önce çıkarılmasına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek üzere Siyasî Parti Grup Başkanlıklarınca Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin (6/974) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi.

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın :

Ukrayna'ya,

İsviçre'ye,

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un, İsrail'e;

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılmaları uygun görülen milletvekillerine;

Ulaştırma Ana Planı Stratejisinin uygulamaya konulması için yapılacak çalışmaları yürütmek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Yönlendirme Komitesinin koordinatörlüğünü yürütmek üzere, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın 6 ay süreyle görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisince izin verilmesine;

İlişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının :

1 inci sırasında bulunan (6/543) esas numaralı soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi.

2 nci sırasında bulunan (6/552),

3 üncü sırasında bulunan (6/554),

4 üncü sırasında bulunan (6/557),

10 uncu sırasında bulunan (6/565),

19 uncu sırasında bulunan (6/578),

24 üncü sırasında bulunan (6/585),

Esas numaralı sorulara Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler;

5 inci sırasında bulunan (6/558),

16 ncı sırasında bulunan (6/573),

18 inci sırasında bulunan (6/577),

27 nci sırasında bulunan (6/588),

31 inci sırasında bulunan (6/592),

Esas numaralı sorulara Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

Cevap verdi; (6/554), (6/565), (6/578), (6/585), (6/592) esas numaralı soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :

1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı : 428),

5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı : 349),

Görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı : 146),

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı : 152),

4 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı : 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

Ertelendi.

6 ncı sırasında bulunan, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun (1/777) (S. Sayısı : 424), yapılan görüşmelerden;

7 nci sırasında bulunan, Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın (1/513) (S. Sayısı : 409),

8 inci sırasında bulunan, Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın (1/514) (S. Sayısı : 410),

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının (1/732) (S. Sayısı : 412),

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan;

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

29 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.50'de son verildi.

İsmail Alptekin

Başkanvekili

 

Mehmet Daniş

Yaşar Tüzün

 

Çanakkale

Bilecik

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

 

 

                                                    II. - GELEN KÂĞITLAR                                       No. :120

29 Nisan 2004 Perşembe

Tasarı

1. - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/793) (İçişleri; Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

Teklif

1. - Malatya Milletvekilleri Muharrem KILIÇ ve Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun; Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/279) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.2004)

Raporlar

1. - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi : 29.4.2004) (GÜNDEME)

2. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 28.4.2004) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. -  Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

2. - Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

3. - Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU'nun, Çorum'da üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

4. - Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

5. - Edirne Milletvekili Necdet BUDAK'ın, köylerde görevlendirilen sandık görevlilerinin oy kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, THY Milano Ofisi tarafından dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2385) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, ilköğretimde öğretilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2386) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

3. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Başbakanlık binasında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2387) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

4. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yatırımların ve istihdamın teşvik kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2388) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

5. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, AİHM'ne Türkiye aleyhine yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2389) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, AİHM'nin Türkiye aleyhine sonuçlanan yargılamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2390) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

7. - Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, seçim yasakları sırasında propaganda yaptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2391) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

8. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kısa zamanda fon alacağının tahsiliyle ilgili yöntemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2392) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

9. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, bir yayın grubunun mal varlıklarına el konulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2393) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

10. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, din eğitimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2394) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

11. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, baskıya dayalı din propagandasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2395) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

12. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Mavi Akım Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2396) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

13. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Mavi Akım Projesiyle ilgili bir beyanına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2397) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

14. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, "Trafik Güvenliği Ödülü 2004" önerisinde bulunan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2398) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

15. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, servis araçlarıyla ilgili yasal düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

16. - Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR'ın, bir eğlence kulübünde işlenen cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

17. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun THY yolcularına dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2401) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

18. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Zeugma Antik Kenti mozaiklerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

19. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

20. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, 2863 sayılı Kanuna aykırı davrandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2404) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

21. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Zeugma mozaiklerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2405) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

22. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesi amacıyla bir müze kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

23. - Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, Tokat İlindeki öğretmenlerin teşvik edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2407) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

24. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, okul servis araçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2408) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

25. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, TIR'lara uygulanan yaş haddine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2409) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

26. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, hemzemin geçitlerdeki bariyer ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2410) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

27. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU'nun, THY yolcularına dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2411) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

28. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Avrupa'dan gelip Ortadoğu ülkelerine giden araçların transit geçişlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2412) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.2004)

29. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sabancı suikastı sanığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2413) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

30. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, ayçiçeği, buğday ve çeltik ürünlerinde destekleme prim uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2414) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2004)

31. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, yatırım teşvikiyle ilgili kriterlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2415) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

32. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, İSDEMİR Limanında tutulan toksik atık yüklü gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2416) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2004)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

29 Nisan 2004 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekilimize gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, üzüm üretiminin ve üreticisinin sorunları hakkında, Manisa Milletvekili Sayın Mehmet Çerçi'ye aittir.

Buyurun Sayın Çerçi. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, üzüm üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bildiğimiz gibi, üzümün, asmanın anavatanı Türkiye. Ülkemizde yaklaşık, 5 000 000 dekar arazide yılda  3 500 000 ton üzüm üretimi gerçekleşmektedir. Ülkemiz, dünyanın beşinci büyük üzüm üreticisi konumundadır ve bölgelere göre, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Orta Anadolu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerinde üzüm üretimi yapılmaktadır. Türkiye'de, gelişmiş dünyayla kıyaslandığı zaman, yıllık üzüm tüketimi, kişi başına, ortalama 40 kilo civarındadır. Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yaklaşık 750 000-800 000 ton civarında olup, bunun da üçte 1'lik bir kısmı Türkiye'de üretilmektedir. Türkiye, Amerika'dan sonra dünyanın ikinci büyük çekirdeksiz kuruüzüm üreticisi konumundadır.  Türkiyemizde de bu oranın yaklaşık yüzde 90'ı Ege Bölgesinde, onun da yüzde 75'lik bir kısmı Manisa bölgemizde üretilmektedir.

Tabiî, Türkiye'de çekirdeksiz kuruüzüm üretimi, hem yaşüzüm hem de kuruüzüm olarak...Yani, öncesinde bunun bir de yaş üzüm safahatı var. Dünyaya, hem yaş üzüm olarak hem kuruüzüm olarak ihraç edilmekte. Tabiî ki, kuruüzümün yanında, yaşüzüm ihracatımız çok düşük rakamlardadır ve kuruüzüm konusunda, özellikle tüccarlarımız, üretici birliği olarak Tariş ve bir de, bazı zamanlarda Tekel alım yapmaktadır.

Ülkemiz, hem bağ alanında hem de üzüm üretiminde dünya düzeyinde önemli bir yer almasına karşılık, sofralık üzüm ticaretinde istediğimiz oranda söz sahibi olamamıştır; ancak, bugün, dünyada, kuruüzüm ihracatının yaklaşık yüzde 35'i ülkemiz tarafından yapılmaktadır.

Tabiî ki, Türkiye'de, kuruüzüm, fındıkla beraber, arz fazlası ürünlerden bir tanesi; ihracatımızda bazı sıkıntılarımız var. Özellikle Avrupa Birliğine girmeye çalıştığımız bugünlerde, üzümün ihracatının önünün açılması için, mutlaka, Avrupa Birliği standartlarında üretilmesi, nakliyesi, depolanması sağlanmalıdır.

Geçtiğimiz yıl, üreticilerimiz, kuru üzümlerini 1 dolar civarında sattılar. Güzel bir yıl oldu; ancak, bu yıl, özellikle, 5 Nisanda Türkiye'yi vuran bu don olayı neticesinde, bizim bölgemizde, üzüm üretiminde de ciddî bir sıkıntı olacağa benziyor. Biz, yetkililerle görüştük. Tarım İl Müdürlüğüyle, ilçe müdürlükleriyle görüştük; bu, tahminen yüzde 20-25 oranında bir rekolte azalmasına neden olacak.

Bu konuda, üreticilerimizin, temelde iki talepleri var; bunlardan biri, özellikle, bu yıl, Ziraat Bankası kredilerinin faizsiz olarak ertelenmesi talebi, ikincisi de, doğrudan gelir desteğinin, bir an önce, afetten zarar gören bölgelere ödenmesi. İnşallah, bu konuda, Bakanlığımız da ilgili çalışmaları yapacaktır diye umut ediyorum. Üreticilerimizin mağdur olmaması için, bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Üzümle ilgili bir diğer konu -sık sık dile getiriliyor üreticilerimiz tarafından- şudur: Yurt dışından, özellikle kaçak yollarla Türkiye'ye gelen yabancı üzümler, özellikle de İran üzümü konusunda ciddî tepkiler var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Biz, bunu, ilgili Gümrük Müsteşarlığından soruşturduk.

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Araştırma önergemiz gündemde...

MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Bazı belgeler bende Sayın Vekilim.

Resmî yoldan Türkiye içerisine ciddî bir üzüm girişi yok; ancak, genellikle kaçak yollardan geliyor ve bazı -maalesef diyorum- ihracatçılarımız, bazı işletmecilerimiz daha çok kazanma hırsı uğruna buna tevessül ediyorlar. Tabiî ki, ihracatçılarımızın, işletmecilerimizin çoğunu tenzih ediyorum; ama, bazı kişiler, daha çok kazanma hırsı uğruna bu yola tevessül edip, Türk üzümünün ve üzümcüsünün zarar görmesine neden olabiliyorlar. İnşallah, bununla ilgili olarak da ilgili Bakanlığımız gereken çalışmayı yapacaktır.

Üzümle ilgili bir diğer konu -kısa kısa geçiyorum- şudur : Özellikle, Türkiye bu kadar üzüm ihraç ederken, dünyada en büyük kuruüzüm ihracatçısı bir ülke iken, iç tüketimde, maalesef, yıllık 25 000-30 000 ton gibi çok cüzi bir rakamdadır. Bunun mutlaka artırılması lazım. Özellikle unlu mamuller üretenlerin, pastacıların, gıda fakültelerinin, özellikle de toplu tüketim yerlerinin, mutlaka, üzümle ilgili yeni bir anlayışa gitmeleri gerekir diye düşünüyorum. Mesela okullarımızda, mesela askerî birliklerimizde, yurtlarımızda, kalori değeri ve vitamin değeri bu kadar yüksek olan bu ürünün değerlendirilmesi düşünülebilir.

Biz, en büyük üzüm üreticisi ve ihracatçısı bir il olarak, üzüm şûrasını da Manisa'da yapmayı istiyoruz, düşünüyoruz.

Tabiî ki, üzümde arz fazlası olmasının bir nedeni de, yıllar içerisinde gelen yanlış tarım politikalarıdır.

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye yılda 2 000 000 ton mısır ithal ediyorsa, bugün Türkiye yılda 500 000 ton mahluç pamuk ithal ediyorsa ve üzümde de arz fazlası sıkıntılarıyla karşılaşıyorsa, geçmiş dönemlerde yaşadığımız yanlış tarım politikalarının buralarda mutlaka etkisi var demektir. İnşallah, yıllar içerisinde tekrar ihtiyaç duyulan bazı sektörlerde, bazı tarım sektörlerinde destekleme, prim, teşvik politikalarıyla, belki de bu arz fazlası sıkıntısından kurtulabiliriz diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, tabiî, üretici birliklerimiz var. Bizim bölgemizde Tariş var, Türkiye'nin değişik yörelerinde değişik üretici birlikleri var. Bunlar da bu piyasanın regülasyonu adına, düzenlenmesi adına önemli fonksiyonlar icra ediyorlar. Fiyatların düşmemesi, piyasanın belli bir standartta stabil olarak kalması noktasında önemli görevleri var. Ben, şahsen, inanıyorum ki, bu birliklere de biz destek olmalıyız; ancak, bu birliklerin de, artık, bundan sonra, kendilerine yeniden, yeni bir anlayışla çekidüzen vermeleri, geçmişte yapılan yanlışları tekrarlamamaları, çağa uygun, yeni bir standartla önlerini açmaları gerekir diye düşünüyorum. Bizlerin de, bu konuda, kendilerine elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizin sözünü veriyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki...

BAŞKAN - Sayın Çerçi, toparlar mısınız.

MEHMET ÇERÇİ (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım, son cümlelerim.

Dünyada, özellikle, kuruüzüm ihracatında birinci ülke olan Türkiye, maalesef, üzümün piyasasının belirlenmesi noktasında o etkinliğini gösteremiyor. Özellikle bu konularda, ihracatçı birliklerimize, üretici birliklerimize ve borsalarımıza ve tabiî ki, hükümetimize önemli görevler düşüyor.

Ben, özellikle, borsalar noktasında, Türkiye'de ihtisas borsacılığının mutlaka geliştirilmesi ve kurulmasının gerektiğini düşünüyorum. Biz, Manisa olarak, Manisa'da, üzümün merkezi olan bu ilimizde böyle bir borsanın kurulmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu konuda da, inşallah, gereken desteği alacağımızı umut ediyorum ve buradan, üzüm üreticilerimize ve Türkiye'nin her tarafında bu don afetinden zarar gören diğer tüm üreticilerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah, hükümetimiz de, onlara yardım noktasında elinden geleni yapacaktır; buna da inanıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çerçi.

Efendim, bu konuda, Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü cevap verecek.

Buyurun Sayın Bakan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Manisa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Çerçi'nin, özellikle kendi bölgesinde ortaya çıkan tabiî afetle ilgili olarak üzüm üreticilerinin sorunları hakkında dile getirdiği düşüncelerine, ben de, kendi düşüncelerimi katmak ve olayı değerlendirmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Gerçekten de, ülkemiz, tarımsal üretim potansiyeli bakımından dünya üzerinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu ekolojik zenginlik, başta meyve ve sebze olmak üzere, pek çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine de imkân vermektedir.

Ülkemiz, dünya yaşüzüm üretiminin yüzde 6'sını, kuruüzüm üretiminin ise yüzde 27'sini karşılamaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte, üzüm üretimimiz 3 500 000 ton civarında seyretmektedir. Bunun yüzde 30'u sofralık, yüzde 37'si kurutmalık, yüzde 30'u pekmez, pestil, şıra ve yüzde 3'ü de şaraplık olarak değerlendirilmektedir.

Kuruüzüm, ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz, dünya kuruüzüm ihracatında -Sayın Milletvekilinin de belirttiği gibi, yıllara göre değişmekle beraber- yaklaşık 200 000 ton ihracat miktarı ve 190 000 000 dolar ihracat geliriyle lider ülke durumundadır.

Manisa İlimiz ise, ülkemizdeki gerek kuruüzüm gerekse yaşüzüm üretiminin önemli bir kısmını karşılamaktadır. İlde, yaklaşık, 25 000 çiftçimiz, 650 000 dekar alanda üzüm üretimi yapmaktadır.

Türkiye genelinde olduğu gibi, Manisa İlimizdeki çiftçilerimizin, üretim, hastalıklarla mücadele, işleme ve pazarlama gibi konularda bazı sorunları bulunmaktadır. Külleme, salkımgüvesi, bağ mildiyösü gibi hastalık ve zararlılar, ziraî ilaçların kalıntıları -özellikle kurşun kalıntısı- çiftçinin ürününü değeriyle satamaması, örgütlenme yetersizliği, başlıca sorunları teşkil etmektedir.

Bütün bunlara ilave olarak, bu yıl ülkemizin birçok yöresinde meydana gelen ve Manisa İlimizde de yaşanan don zararı, çiftçimizin sorunlarını daha da artırmıştır.

Manisa İlimizdeki don olayı, 5 Nisan günü meydana gelmiş -diğer birçok ilimizde olduğu gibi- bu ilimizin Ahmetli, Alaşehir, Akhisar, Saruhanlı, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara, Sarıgöl, Kırkağaç İlçeleri ile merkez ilçede toplam 290 000 dekar alanda zarar oluşturmuş ve ildeki toplam bağ alanının 650 000 dekar olduğu dikkate alındığında, ortalama zararın yüzde 30-50 arasında olduğu ve bağ alanlarının da yaklaşık yüzde 15-20'sinin ciddî biçimde zarar gördüğü tespit edilmiştir. Nispeten yüksek kesimler ve kapalı alanlarda bulunan geç uyanan bağlarda herhangi bir zarar tespit edilememiştir. Bu da, olayın sevinilecek tarafıdır.

5 Nisan gününde ise, il merkezinde ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturularak, bu zararla ilgili çalışmalar bir takvime bağlanmıştır. Ayrıca, il genelinde 15 adet teknik ekip oluşturulmuş olup, ekipler müracaat sahibi çiftçilerimizin bağlarında gerekli tespitleri yapmaktadır ve bu çalışma devam etmektedir.

Bakanlığımızın, genel olarak tarım ürünleri ve özelde de üzüm üreticileriyle ilgili olarak ortaya koyduğu çalışmalarla ilgili de bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum.

Tarım sektörümüzün geliştirilmesi ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması, bu arada çiftçilerimizin zaman zaman karşılaştıkları tabiî afetler karşısında gelir kayıplarına uzun vadeli kurumsal tedbirler getirilmesi amacıyla, bir dizi yeni program uygulamaya koyduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bu bağlamda, sağlam temellere dayalı bir üretim politikasının oluşturulması amacıyla, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte üretimin yönlendirilmesi, rasyonel girdi kullanımı, yeni üretim teknikleri, sağlıklı üretim, örgütlenmenin teşvik edilmesi ve doğal afetlere karşı risk yönetim mekanizmalarının devreye konulması önem arz etmektedir.

Bu öncelikli programlardan bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Teknik çalışmalar :

Bakanlığımızca, üreticilerimiz, üretim maliyetini düşürmeye yönelik olarak, çeşit seçimi, doğru ve zamanında ilaçlama, gübreleme ve budama gibi üretim teknikleri konularında eğitilmektedir. Üzümün hasadı ve işlenmesi aşamalarında da, özellikle kurutma tekniklerine yönelik eğitimler yapılmaktadır.

Son yıllarda yaşanan yaşüzümde kullanılan ziraî ilaçtan kaynaklanan ağır metal kalıntıları sorunuyla ilgili olarak, tarım teşkilatımız, çiftçilerimiz, üniversitelerimiz ve özel sektörün ortaklaşa yaptığı bir dizi çalışma başlatılmıştır. Bu konuda, özellikle bilinçli ilaç kullanımı konusunda önemli mesafeler alınmıştır. Bu da, çok önemli ve sevinilecek bir husustur.

Ayrıca, bölgede kurutmalık üzüm yerine, başka çeşit ve özellikteki üzümlerin üretimi ve organik üzüm üretiminin artırılmasına yönelik eğitim ve yayım çalışmaları da devam etmektedir.

Yasal düzenleme çalışmaları :

Bu hususta, daha önce de birçok kere dile getirdiğim gibi, sektörümüzün yasal düzenlemeler içerisinde en önemli beklentisi tarım ürünleri sigortası yasasıdır. Bununla ilgili çalışmalar uzun bir zamandan beri devam etmektedir; ama, henüz Meclise intikal ettiremedik. Şu anda, esas sorumlu olan kurumumuzun, Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığımızın bununla ilgili çalışmaları son hale getirdiğini, hatta Devlet Bakanımızın bu tasarıyı imzalayarak Başbakanlığa sevk ettiğini öğrendik; ancak, yine de bir gecikmenin olduğunu huzurlarınızda kabul ediyorum ve şu ana kadar bu yasayı çıkaramamış olmaktan dolayı da üzüntülü olduğumu belirtiyorum. İnşallah, bundan sonra, bu gelişmeye çok daha hız katarak, çiftçilerimiz açısından hayatî önemde olan bu düzenlemeyi çok çabuk gerçekleştiririz ve birçok olumsuzluğun da telafisi yolunda adım atmış oluruz.

İkinci yasal düzenleme çalışmamız, yine hepinizin bildiği gibi, üretici birlikleri yasası tasarısıdır. Konu, Bakanlık ve ilgili kuruluşların bütün çalışmaları tamamlanarak, Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. Meclise intikali konusunda, yerel yönetimlerle ilgili yasa tasarılarıyla ahenkleştirilmesi konusunda Başbakanlıkta son çalışmalar devam etmektedir. Bunun da, yine, Başbakanlıktaki süresinin oldukça uzun bir zaman aldığını belirtmek istiyorum.

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Bu seneki zararları ne olacak, onu söylemiyorsunuz. Bu söyledikleriniz ileriye dönük şeyler. Şu an zararı olan çiftçilerin durumu ne olacak?

BAŞKAN - Sayın milletvekilimiz, böyle bir usulümüz yok; varsa bir sorunuz, ayrıca sorarsınız.

Buyurun Sayın Bakan, Genel Kurula hitap edin efendim.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Tamam efendim, ben kendilerine de konuşmamın sonunda kısmen cevap olacak açıklamalar yapmaya çalışacağım.

Bu idarî düzenlemeler, yasal düzenlemeler içerisinde, hepinizin bildiği, bu sene çok önemli bir gelişme ortaya koyduk. Bu, 25 Şubat 2004 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırılması konusudur. 1 katrilyonluk bir kredi kullandırılması hedefi vardır. Biliyorsunuz, bununla ilgili olarak, birincisi işletme kredisidir, ikincisi ise üç yıl vadeli yatırım kredisidir. Bu yatırım kredileri özellikle çiftçilerimiz bakımından hayatî önemdedir; üç yıl vadeli ve cari faizden yüzde 40 ilâ 60 oranında indirim yapılarak çiftçilerimize kullandırılacaktır. Bunların içerisinde organik tarıma yönelik, hayvancılığa yönelik, diğer bazı faaliyet alanlarına yönelik uygulamalar vardır. Dolayısıyla, dört yıl aradan sonra, çiftçilerimize bu kadar düşük oranda bir faizle kredi kullandırılması ve bu kredinin yatırım amaçlı kullandırılacak bir alanı da kapsaması sevindiricidir. İnşallah, bundan sonra, bunun hem toplam boyutunu hem de ilgili alanını daha da genişleterek, sektörün ihtiyaç duyduğu kredi imkânını genişleterek kullanma imkânı bulacağımızı düşünüyorum.

Dördüncüsü ise, biliyorsunuz -bu tabiî eski bir uygulama- 12 Haziran 2003'te çiftçilerimizin borçlarının yeniden yapılandırılması hadisesidir. Bununla ilgili gelişmeleri ifade etmek istemiyorum.

Bir başka konu, yasal ve idarî düzenlemelerden sonra desteklemeler konusudur. Bugünlerde çiftçilere vereceğimiz müjde niteliğinde bir haber, mazot desteğinin ikinci diliminin, şu anda Maliye Bakanlığı ile Hazine arasındaki mutabakat tamamlanarak bir transferin gerçekleştirildiği ve 3 Mayıs 2004 tarihi itibariyle çiftçilerimize mazot desteğinin ikinci diliminin tamamının ülke çapında ödeneceğidir. Geriye kalan doğrudan gelir desteğiyle ilgili uygulamalar ise, müteakip ayda devam edecektir ülke çapında; fakat, ben, Sayın Milletvekilimiz Mehmet Çerçi'nin konuşmasında, özellikle üreticilerimizin talepleri olarak belirttikleri hususlara teker teker dönerek bakmak istiyorum.

Ziraat Bankası kredi faizlerinin ertelenmesiyle ilgili çalışmayı intikal ettireceğim.

İkincisi, doğrudan gelir desteğinin erken ödenmesi konusu. Bu uygulamayı, biliyorsunuz, zaman zaman, afete maruz olan yerlerde, geçmişte uygulama imkânı bulduk. En son, Erzurum yöresine, doğrudan gelir desteğinin ödemesinin ikinci dilimleri, bu kapsamda erken ödendi. Başka illerimizde de oldu, ilçelerimizde de oldu. Bu, halen, sadece Manisa değil, Amasya, Gaziantep, Malatya ve benzeri afete maruz kalan illerimizde de doğrudan gelir desteğinin erken ödenmesi konusunda Bakanlığımız, illerden bu konuda gelen çalışmaların tamamlanmasını beklemektedir; ama, usul ve yöntem olarak, bununla ilgili, biz, Tarım Bakanlığı olarak, bu bölgelerin öne çekilmesi, özellikle zarar olayının yoğun olarak yaşandığı il ve ilçelerde bunun mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz, uygulamamız da bu doğrultudadır. Bunun, Hazine tarafından da bugüne kadar hep makul görüldüğünü ve yerine getirildiğini de hatırlatmak istiyorum. Kendilerine, bu konuda gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum.

Tabiî, burada, Türkiye açısından en önemli husus, yurtiçi talep bakımından, üzümde bir doygunluk noktasına gelinmiş olmasıdır. Dolayısıyla, yurtiçi tüketimin çok fazla artırılmasının kolay olmayacağını tahmin ediyoruz. Biz bunu ne kadar teşvik edersek edelim, fert başına tüketimin çok önemli rakamlarda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, biz, yurtdışı talebin oluşturularak, bu elimizdeki üretim fazlasının tüketilmesini hedefliyoruz, çalışmalarımız bu yöndedir. Bu konuda ilk akla gelen de, ek birkısım teşvikler ve desteklerdir. Konuyla ilgili olan arkadaşlarımız biliyorlar ki, bu konuda da gerekli tedbirler, çalışmalar vardır. Zaten, uygulama da bu yöndedir; yani, ihracata yönelik birkısım teşvik edici unsurlar da olayın içindedir. Dolayısıyla, konu, yeni pazarlar bulunması, talebi olan ürünlerin üretilmesi konusudur.

Sayın Çerçi'nin belirttiği bir husus da, üretimde, yanlış politikalar sonucu bazı ürünlerde, üzümde olduğu gibi,  arz fazlası oluşurken -ki, üzüm, bu konuda çok büyük bir problem arz etmemektedir; esas, ekonomik bakımdan çok daha başka kayıplara yol açan ürünlerimiz vardır, arz fazlası açısından; ama- onun yanında, mısır, pamuk üretiminde arzu ettiğimiz gelişmenin sağlanamamasıdır.

Burada, pamukla ilgili konuda, biraz daha ihtiyatlı konuşulması lazım geldiğini düşünüyorum; çünkü, Türkiye'de tekstil sektörü bu kadar hızlı gelişirken, ihtiyaç duyduğumuz pamuğu, temel hedef olarak ille yurt içerisinde üreteceğiz diye bir anlayışı çok da doğru bulmuyorum; çünkü, biz, eğer tekstilde rekabet edebilir bir pozisyonu korumak istiyorsak, hammaddeyi düşük almak zorundayız. Bunu ille ülkede üreteceğiz diye bir şart, belki ekonomik analiz bakımından da doğru olmayabilir; ama, mısırla ilgili konuya katılıyorum; çünkü, mısır, Türkiye'de ekim alanları itibariyle çok elverişli ve bu alanlarda, biz, arz fazlası bazı ürünleri üretiyoruz. Dolayısıyla, burada, mutlaka bu dengeyi kurmalıyız; ancak, çok sevindirici bir haber şudur: Mısır üretim alanlarımız hızla artıyor ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu mısırı giderek daha çok büyük ölçüde yurt içinden karşılayacağız.

Bir örnek vermek istiyorum.  Özellikle, Ege Bölgemizde, mısır ekim alanlarının ne kadar çok arttığını, başta, soruyu soran Mehmet Çerçi Bey biliyor; ama, ben de şahit olduğum bir hadiseyi ifade edeyim: Sanıyorum, Ödemiş İlçemizde, toplam ekim alanlarının yüzde 27,5'inin mısır ekim alanları olarak genişlediğini ve sadece bölge için değil, âdeta piyasa için yemlik, yani, silajlık mısır ekiminin yaygınlaştığını öğrendim. Tabiî, bu da, bizim sektörümüz açısından önemlidir.

Efendim, ben, ilginize teşekkür ediyorum ve tabiî afetler karşısında zor durumda kalan çiftçilerimize, özellikle besicilik sektörünün içerisinde bulunduğu durum karşısında, bu kesim üreticilerimize geçmiş olsun diyor ve sabırlar diliyorum.

Ayrıca, tarım ürünleri sigortası yasası ve üretici birlikleri yasası konusunda tüm milletvekili arkadaşlarımdan da destek bekliyorum.

Saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Gündemdışı ikinci söz, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle söz isteyen, Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet Çetin'e ait.

Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

2. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 1 Mayıs değil; ama, 1 Mayıs günü cumartesi gününe rastladığı için 1 Mayısla ilgili olarak bugün gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayıs, ülkemizde, çeşitli tarihlerde, zaman zaman, gerginlik ve kavga günleri olarak anılırken, bazı zaman dilimlerinde de bahar bayramı gibi pikniğe gidilip eğlenilecek bir gün haline getirilmeye çalışıldı. 1 Mayıs, ne bir kavga zemini ne de kırlarda eğlenerek piknik yapılacak bir gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününün adıdır; 1 Mayıs, işçi bayramıdır.

1977 yılının 1 Mayısında yaşanan bir provokasyon sonucu bu uğurda yaşamını yitiren 37 emekçimizi rahmetle anarken, o dönemi hatırlamanızı rica ediyorum. O dönemde o provokasyonun kontrgerilla tarafından yapıldığı hepimizin bilgileri dahilinde. Zamanın Başbakanı ve Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanları Sayın Demirel ve Sayın Ecevit'i -artık, aradan geçen neredeyse yirmiyedi yılda çok şey değişti, korkmalarına gerek yok- bu olayın faillerini buradan açıklamaya davet ediyorum.

Buradan, AKP Hükümetine ve Grubuna da seslenmek istiyorum. Avrupa Birliği uyum yasalarını gerçekleştirerek demokratikleştiğimizi söyleyebilmemiz, sadece onunla yetinebilmemizin olanağı yok. Biz, geçmişimizle hesaplaşmadan gerçek bir demokratikleşmeyi sağlayamayız. O nedenle, 1977'nin hesabını sormanızı ve faillerini gün ışığına çıkarmanızı da sizlerden bekliyoruz.

Değerli milletvekilleri, 1 Mayısın tarihine kısaca bakacak olursak, hepimizin yakından bildiği gibi, 19 uncu Yüzyılda çalışma koşulları son derece ağır. İşçiler, günde -kadınlar ve çocuklar dahil- 15-16 saate varan çalışma sürelerine maruz kalıyorlar ve evlerine gitmek yerine, fabrikalarının bir köşesinde uyuyarak dinlenip, ertesi gün yine işlerine gidiyorlardı. Bıçak kemiğe dayandıktan sonra, 1886 yılının 1 Mayısında, 15-16 saatlik çalışma sürelerine dayanamayan 80 000 işçi sokağa döküldü; talepleri 8 saatlik işgünüydü. Tabiî, pek çok ülkede olduğu gibi, orada da, olaylar provokasyonla sonuçlandırıldı; 6 işçi öldü, daha sonra, bu olaylara bağlı olarak, 4 işçi önderi de idama mahkûm oldu ve idam edildi. Bunun üzerine, olaylar yaygınlaştı, gelişti ve 1889 yılında, İkinci Enternasyonal toplantısında, işçilerin 8 saatlik işgünü talebinin anısına, mücadelelerinin anısına, 1 Mayıs, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kabul edildi. 1 Mayısın kısa öyküsü, dünyada bu.

Bugün, bütün dünyada, 1 Mayıs, işçilerin ve diğer tüm emekçilerin demokratik hak ve özgürlüklerini gündeme getirdikleri, taleplerini gündeme getirdikleri özel bir gün haline geldi. 1 Mayısın tarihi, eğer iyi bakılacak olursa, emeğiyle geçinen, alınteriyle geçinen işçilerin mücadelelerinin tarihidir. Dünyanın pek çok ülkesinde, 1 Mayıslarda talep edilen hakların büyük bir bölümü yaşama geçerken, ne yazık ki, ülkemizde, durum istenilen noktaya gelebilmiş değildir.

Dünyada, 1 Mayıs, işçi sınıfının ve emeğin bayramı olarak kutlanırken, ülkemizde, 1 Mayısa halen kuşkuyla yaklaşılıyor. Hatta, geçtiğimiz hafta, Kıbrıs'ta halkoyuna sunulan ve AKP Hükümeti tarafından da hararetle savunulan Annan Planında bile, Birleşik Kıbrıs'ın bayramları arasında 1 Mayıs yer alırken, kendi ülkemizde, bu konudaki girişimlere duyarsız kalmanızın anlaşılabilir bir mantığı ne yazık ki yoktur. 1 Mayısın işçi bayramı olmasına ilişkin olarak birinci yasama yılında vermiş olduğumuz kanun teklifi altkomisyonlarda, komisyonlarda bile görüşülmedi.

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayısın bayram ilan edilmesine kulaklar tıkandığı gibi, işçinin, memurun, köylünün, esnafın, kısaca emeğiyle geçinen tüm toplum kesimlerinin yükselen talepleri de görmezden gelinmektedir, kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Çetin, tamamlayın lütfen.

İZZET ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

1 Mayısa tarihsel anlamını kazandıran 8 saatlik işgünü, işverenlerin talepleri doğrultusunda hazırlanarak yasalaştırılan 4857 sayılı Yasayla yeniden ortadan kaldırılmış, 45 saatlik işhaftası yerine, 69 saate varan çalışmanın yolu açılmıştır. Yine, bu hükümet, kısa dönemde önüne gelen her grevi "millî güvenlik" gerekçesine dayandırarak erteleme yolunu seçmiştir. İşçilerin örgütlü mücadelesini kırmak adına ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Emek örgütleri güçsüzleştirilmekte, hatta birbirlerine düşürülmeye çalışılmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk hızla tırmanırken, kalıcı çözümler yerine, önlem olarak "zekat devleti" anlayışını yansıtan günlük iaşe yardımları öne çıkarılmaktadır. Gelir dağılımı bozulurken, kamusal üretim çökertilmeye çalışılmakta, sosyal devleti ortadan kaldıracak her türlü girişim ve düzenleme hızla hayata geçirilmektedir.

Memurlar, son yıllarda yapılan maaş düzenlemeleriyle yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası yeniden ele alınıp grev ve toplusözleşme hükümlerinin düzenlenmesi şöyle dursun, var olan toplugörüşme sisteminde sendikaların talepleri bile ciddîye alınmamaktadır. Kamu reformu yasalarıyla mevcut memurluk sistemi de çökertilerek memurların işsiz bırakılmasının altyapısı hazırlanmaktadır. 2 500 000'i aşkın memurumuz, bugün, huzursuzdur.

Kendisinin ve ailesinin emeğini koyarak üretim yapan köylünün durumu yürekler acısıdır, biraz evvel Sayın Bakanımız da üreticilerin durumlarına değindi. Tarımsal desteklerin tümden kaldırılıp, yerine parasal yardım uygulamasına geçilmesi, onun da zamanında ödenmemesi, köylüyü üretemez duruma getirmiş ve yoksulluğun içine atmıştır. Bugün, kırsal kesim hızla yoksullaşmaktadır. Maalesef, bu yoksulluğu da ortadan kaldıracak hiçbir girişime rastlanmamaktadır. Yine, emeğiyle geçinen esnaf kesimimizin durumunda da hiçbir ilerleme yoktur, her geçen gün esnafımızın aleyhine işlemektedir, senetlerini ödeyemez durumdadırlar. Emekliler ise, bırakın ayın sonunu, ortasını bile bulamamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Türk-İş tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırına göre, emeklilerimizin büyük bir bölümünün emekli aylıkları, yoksulluk sınırının altındadır.

Değerli arkadaşlarım, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin içinde yaşadıkları sorunlara, 1 Mayıs vesilesiyle, bu kısa zamanın elverdiği ölçüde bir kez daha değinmek istedim.

1 Mayısta, emekçiler, haklarının geriletildiğini, gasbedildiğini değil, geliştirildiğini görmek istiyor.

1 Mayısı, tüm emekçi kesimler, barış içerisinde, dayanışma içerisinde, özgürce, alanlarda kutlamak istiyor, Taksim'i kullanmak istiyor. Taksim Meydanı toplumun bütün kesimlerine, her türlü gösteriye açıkken, sadece 1 Mayıs günü yasaklanmasının hiçbir mantığı yok. Kaldı ki, bugün, yine, İstanbul bir gerilim yaşamakta. Biraz evvel, sendika, konfederasyon liderleriyle görüştüm, hiçbirisi Taksim diye ısrarcı olmuyor; ama, Beykoz Çayırı ya da Abidei Hürriyet Meydanı diye daracık bir alanın kendilerine gösterilmiş olmasını kabullenemiyorlar. İstanbul'da pek çok meydan var.

BAŞKAN - Sayın Çetin, sürenizi çok aştınız; son cümlelerinizi rica ediyorum.

İZZET ÇETİN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum; toparlıyorum Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlarım, bu gerilimden ülkemizi kurtarmamız gerekiyor. 1 Mayısla ilgili olarak, 7 Mart 2003 tarihinde vermiş olduğum kanun teklifi ile yine eski bakanlarımızdan Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın aynı konuda vermiş olduğu kanun teklifini bir an önce yasalaştırarak, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, 1 Mayısın, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak, işçi bayramı olarak yasalaştırılmasını bu Meclisin yapması gerektiğine inanıyorum.

Bunu gerçekleştireceğinize olan inancımla, hepinizi kutlarken, tüm emekçilerin 1 Mayısını da buradan kutluyor, sevgiler saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin.

Hükümet adına, Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İzzet Çetin'in 1 Mayıs günü dolayısıyla yaptığı konuşmaya cevap vermek üzere huzurunuzdayım; böyle bir fırsatı verdiği için kendilerine de teşekkür ediyorum ve yine sözlerimin başında, 1 Mayıs gününün, bütün çalışanlarımız için kutlu olmasını, faydalı olmasını, beklenen murada uygun bir gün olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'de de, bütün dünyada olduğu gibi, 1 Mayıs günü, her sene kutlanmaktadır. Bu, bütün çalışanlarımız için anlamlı bir gündür. Dünyadaki gelişmeye paralel olarak, Türkiye'de, çalışanlarımızın da, düşüncelerini, isteklerini, beyanlarını, mesajlarını, iktidarlardan beklentilerini, bu 1 Mayıs günü vesilesiyle dile getirmiş olmaları onların haklarıdır. İktidarlar olarak bize düşen de, bu hakkın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Ancak, biraz evvel Sayın Çetin'in de belirttiği gibi,1 Mayıs, geçtiğimiz yıllarda, zaman zaman, çalışanlarımız için, bir yönüyle böylesine anlamlı bir gün olurken, zaman zaman da hepimiz için bir endişe kaynağı da olmuştur. Şüphesiz, bunun sebebi, çalışanlar değil ya da bu günün anlamına inanan insanlar değildir; ama, bir vakıa olarak tespit ettiğimizde de, bu ülkede hepimizi üzen birkısım olaylar da cereyan etmiştir. Yeni 1 Mayısları kutlarken, şüphesiz, yaşadığımız bu acı derslerden istifade ederek, onlardan gerekli sonuçları çıkararak, bundan sonraki 1 Mayısları, o tip olaylara meydan vermeden, fırsat vermeden kutlamış olmamız gereklidir.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum.

B) Çeşİtlİ İşler

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagin Bagabandi ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagin Bagabandi ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanımızla birlikte şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine, Yüce Meclisimiz adına, hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar)

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam)

2. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (Devam)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Elbette, Türkiye'de, her kesimin olduğu gibi, çalışan kesimlerin de birçok sorunları, birçok sıkıntıları var; ama, kabul etmeliyiz ki, bu 1 Mayıslar kutlandığı günden beri de, birçok alanda olduğu gibi, çalışma hayatımızda da önemli değişiklikler yapılmıştır, yasal düzenlemeler yapılmıştır, birkısım özlemler anayasa hükmü haline getirilmiştir.

Bunların hepsi yeterli midir dersek, şüphesiz, buraya bir nokta koymamız mümkün değil; bundan sonraki çalışmalarımızda da, çalışanlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi noktasında birlikte çalışmaları yaparız ve yapmalıyız.

Tabiî, bütün bu çalışmaların yapılabilmesi için hep birlikte bir şeye dikkat etmemiz gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasının 2 nci maddesinde ifade edildiği gibi, devlet olarak, bir hukuk devletidir. Neyi söyleyeceksek, neyi talep edeceksek, hukuk kuralları içerisinde ve yasalar çerçevesinde bunu yapmış olmamız gerekiyor. Şüphesiz, 1 Mayısın Türkiye'de beklentilere uygun kutlanabilmesi açısından, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun sağladığı imkânlar neyse, Hükümet olarak biz, çalışanlarımıza bu hakkı vermeye kararlıyız. Bu noktada herhangi bir kısıtlamadan yana değiliz; ama, bunu yaparken, geçmişte yaşadığımız birkısım sıkıntıları dikkate alarak gerekli önlemleri almak da, bizim, Hükümet olarak görevimizdir. Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günü bir üzüntü kaynağı haline getirmememiz gerekiyor; ona da dikkat etmemiz lazım. Biz, Hükümet olarak, bu hakları tanırken, özellikle 1 Mayıs günü bu kutlamaları, bu değerlendirmeleri yapacak, bu toplantıları yapacak sendikalarımıza ve tertip heyetlerimize de, geçmişte yaşadığımız olayların sorumluları ya da tertipçilerinin aralarına karışarak yeni üzüntü kaynağı olmamasını da buradan temenni ediyoruz. Maalesef, böylesine anlamlı ve önemli günlerde aralara sızmalar oluyor, dükkânlar tahrip ediliyor, işyerleri tahrip ediliyor, devletin güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmeler söz konusu oluyor; toplantı mahallinin dışına çıkılarak, yasaklanmış ya da o gün için tahsis edilmemiş bir kısım yerlere doğru yürüyüşler söz konusu oluyor.

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede her şey söylenebilir; ama, usulüne uygun olarak söylenmesi lazım. Usulüne uygun söylenmesi demek de, mevcut yasaların uygulanması demektir. O yasalar eksikse, o yasalar yanlışsa, o yasalar çağın gereklerine uymuyorsa, bunları değiştirebiliriz; ama, yasalar yürürlükte olduğu sürece, bunlara uymak gibi de bir mükellefiyetimiz herkes için vardır. Özellikle, bugünü kutlamak için önde olan kesimler bakımından da böyle bir yükümlülük var.

Şimdi, birkısım sendikalarımız, 1 Mayıs günü dolayısıyla miting yapmak için, bulundukları yerlerin valiliklerine başvurmuşlardır. Onlar da, yasalarda belirtilen şekilde, nerede miting yapacaklarsa, bunları göstermişlerdir.

Şimdi, hiçbir hukuk devletinde herkes, her istediği yerde her şeyi söyleyemediği gibi, her şeyi de yapamaz. Şimdi, 1 Mayıslardaki birkısım sıkıntılar, işte, herkesin her istediğini istediği gibi söyleyip, istediği yerde söylemek gibi bir serbestliği istemesinden kaynaklanıyor. Bu, doğru değildir, bunun beraberinde getirebileceği sakıncaları var; onu bugün buradan ifade etmeye çalışıyorum.

Kaldı ki, bu bayramı kutlayacak tek bir sendika da değil, birden fazla sendika var, birden fazla kuruluş var, birden fazla organizasyon bugünü kutlamak istiyor olabilir. Herkesin belli bir mekânda "ille biz burada yapacağız" demiş olması halinde, korkarım ki, bu hak kullanılamaz hale gelir; bu mesaj, 1 Mayıs dolayısıyla verilemez hale gelir. Onun için, biz de Hükümet olarak, tedbir almak gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna göre, bütün bu talepleri en iyi şekilde, en uygun şekilde değerlendirmek durumundayız. Onun için, Sayın Çetin'in biraz evvel burada ifade ettiği gibi, bazı sendikalarımız yer  talebinde bulunmuşlardır İstanbul Valiliğinden; hepimizin miting yaptığı -ki, 500 000'lik, 1 000 000'luk mitingler o meydanda rahatlıkla yapılabilmektedir; bunun geçmişte sayısız örnekleri vardır- Çağlayan Meydanı tahsis edilmiştir. Bir kısmına, isterlerse Kazlıçeşme'de bu mitingi yapabilecekleri ifade edilmiştir; ama, bazıları, ille de biz Taksim'de yapacağız diyorlarsa, tabiatıyla, herkesin isteğine uygun böylesine bir imkânı sağlamak gibi bir imkânımız da yoktur. Onun için, bunu, bence, daha 1 Mayısa gelmeden bir gerginlik konusu yapıp, yasaların çiğnenmesinin bir vesilesi olarak kullanmak yerine, bu kutlamaları yasalara uygun yapmak herkesin menfaatınadır, en evvel de çalışanlarımızın menfaatınadır.

Bundan sonraki 1 Mayısların daha görkemli, daha anlamlı, daha çok katılımlı yapılabilmesi için de, 1 Mayıslardan endişe etmeden, huzur içerisinde, barış içerisinde, ama, neyi söyleyeceklerse, bu çerçevede söylemelerinde sayısız fayda vardır diye düşünüyorum.

Tekrar, bu düşüncelerle, 1 Mayısın bütün çalışanlarımız için kutlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz isteği, Muş İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıldönümü münasebetiyle, Muş Milletvekili Sayın Seracettin Karayağız'a aittir.

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

3. - Muş Milletvekili Seracettin Karayağız'ın, Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması.

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; konuşmama başlamadan önce, sizleri ve televizyonları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt Ovasında Bizans ordularını bozguna uğratmasıyla Anadolu'nun kapılarını Selçuklulara açan Muş İlimiz, o tarihten sonra değişik zamanlarda Müslüman sultanlarca el değiştirmişse de, ilk defa Ruslar tarafından 18 Şubat 1916'da işgal edilmiştir. Eli silah tutan çoğu evladını Birinci Dünya Savaşı münasebetiyle Çanakkale'den Yemen'e kadar değişik cephelere gönderen Muş halkı, içerideki Ermenileri de kışkırtıp silahlandırarak yanına alan Rus saldırılarına uzun süre dayanamamış ve şehir, 18 Şubat 1916'da teslim olmuştur.

845 yıl Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmalarına rağmen, dinî ve kültürel hiçbir değerlerine müdahale edilmeyen Ermeniler, Osmanlının en zayıf anında Ruslarla birlik olup, Müslüman ahaliyi yaşlı, -genç, kadın- erkek demeden hunharca katletmişler ve birçoğunu binalara doldurarak canlı canlı yakmışlardır. Dün bunu yapanlar, bugün ise, sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi, değişik ülkelerde Ermeni katliamını tescil ettirmek için çabalar sarf etmekte ve maalesef, başarılı da olmaktadırlar.

Şimdi, iki amcası Ermeni çetelerince şehit edilmiş biri olarak bütün dünyaya sesleniyorum ve soruyorum: İmparatorluğun en güçlü dönemlerinde Ermenilerin kılına dahi dokunmayan bir devletin, en zayıf anında, yani, İngiltere'den Rusya'ya, Fransa'ya, İtalya'dan Yunanistan'a, Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya âdeta tüm dünyanın kendisini işgale geldiği bir anda yeni bir düşman cephesi açmasını hangi akıl ve izan sahibi kabul edebilir?! Böyle bir şeye nasıl inanılır da Ermeni tasarısı kabul edilir?!

Bir yılı aşkın bir süre düşman işgalinde kalan ve büyük acılar yaşayan Muş halkı, Çarlık Rusyasında komünist ihtilali sebebiyle Rus ordularının geri çekilmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş hareketini başlatması ve Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki orduya halkın da destek vermesiyle, 30 Nisan 1917'de Ermeni işgalinden ve katliamlardan da kurtarılmıştır.

1 500 kilometrekarelik ovasıyla ülkemizin üçüncü büyük ovasına ve iki nehir ile sayısız dereye, ormana sahip olan ilimiz, düşman işgalinden o tarihten kurtarılmasından bu yana seksen yıl geçmesine rağmen, maalesef, fukaralıktan, geri kalmışlıktan ve cehaletten kurtulamamıştır.

Daha önceleri tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olan ilimiz, özellikle, terör olayları, köy boşaltmaları yüzünden bu potansiyelinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş, fakirleşmiş ve devletten bu mağduriyetinin giderilmesi noktasında gerekli ilgiyi de görememiştir.

Bilgisizlik ve eğitimsizlik yüzünden hâlâ klasik yöntemlerle tarım ve havancılık yapan ve bu yüzden de gelişemeyen köylülerimizin acilen bu konularda eğitime ihtiyaçları vardır. Tarım Gönüllüleri Projesinden kısmen faydalanan ilimizin, daha ciddî katkılara ihtiyacı olduğu açıktır.

Muş'u geri kalmışlık zincirinden kurtaracak olan önemli proje, ovanın sulanması projesidir. Yıllardan beridir konuşulan, ancak, bir türlü hayata geçirilemeyen Alparslan-II. Barajı Projesi, halkımızın heyecan ve hasretle beklediği bir projedir. İnanıyoruz ki, 1 500 kilometrekare alanı sulayacak bu proje, şehrimizin, hatta ülkemizin kaderini değiştirecek, yüzünü güldürecek tarihî bir gelişme olacaktır.

Gene, bu  yıl Devlet Su İşleri tarafından başlatılacak olan Karasu Nehri Islah Projesi, taşkınların ve erozyonun önlenmesi açısından ilimiz için çok önemli bir projedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Karayağız, buyurun.

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Devamla) - Bayındırlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve Diyarbakır, Erzurum, Van gibi çevre illerimizle bağlantımızı kısaltan yol projelerinin de, gene ilimizin kalkınmasında önemli payları olacaktır. Bundan dolayı, hemşerilerim adına, Bayındırlık Bakanımıza  teşekkürü bir borç biliyorum.

İktidara geldiğimizde had safhada olan sağlık personeli ve doktor ihtiyacımızın önemli bir kısmının Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanması ve özel idareye ait üç yıldızlı otelin kadın ve çocuk hastalıkları hastanesine çevrilmesi, gene ilimiz için büyük bir kazanım olmuştur. Sayın Sağlık Bakanımıza bu konudaki desteği için teşekkür ediyor, hizmetlerinin devamını diliyoruz.

Öğretim yılı başında had safhada olan öğretmen ihtiyacımızın büyük bir kısmı da gene Millî Eğitim Bakanımızın katkılarıyla giderilmiştir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum; ancak, derslik sayımızdaki büyük ihtiyaçların da tamamlanması noktasında kendisinin desteğini bekliyoruz.

Fırat Üniversitesi tarafından yıllar önce kararı alınmış ve bu yıl açılmasını beklediğimiz eğitim fakültesinin açılması için de Sayın Millî Eğitim Bakanımızın desteklerini beklemekteyiz.

Yine, Maliye Bakanımız tarafından, geri kalmış yörelerin desteklenmesi amacıyla fert başına millî geliri 1 500 doların altında olan illere gelen teşvikleri de ilimiz adına sevinçle karşılıyor ve sanayileşmeye adım atılması konusunda faydalı olacağına inanıyoruz.

Bu konuyla alakalı olarak da, iktidara ve muhalefete mensup tüm milletvekilleri, Muş'un içindeki ve dışındaki işadamlarımız, ticaret, sanayi, esnaf ve ziraat odalarımızla, ilimiz için, kardeşlik duyguları içerisinde, koordineli bir çalışmayı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalara samimî katkılarından dolayı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, hemşerimiz Sayın Zafer Çağlayan Beye de teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu kısa konuşma süresi içerisinde sayamadığım daha nice güzel gelişmeyle güzel Muşumuzun geri kalmışlık zincirinden kısa zamanda kurtulacağı inancıyla, hepinizi saygıyla selamlıyor, kurtarılış günümüzün ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Karayağız.

Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Efendim, Kâtip Üyenin oturduğu yerden okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge var; okutuyorum :

C) Tezkereler ve Önergeler

1. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in (6/1005) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/177)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 427 nci sırasında yer alan (6/1005) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                            İlyas Sezai Önder

                                            Samsun

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

2. - Hırvatistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/548)

                                        28.4.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Hırvatistan Parlamentosu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolararası dostluk grubu kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur.

                                   Bülent Arınç

                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                           Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.

IV. - ÖNERİLER

A) DanIşma Kurulu Önerİlerİ

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No. : 75                                 Tarihi : 29.4.2004

Genel Kurulun 29.4.2004 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 inci sırasında yer alan 427 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 25 ilâ 30 uncu sıralarında yer alan 419, 420, 421, 422, 423 ve 426 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 10 ilâ 15 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin,

4.5.2004 Salı günü de Genel Kurulun saat 13.00'te toplanmasının,

Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

                                   Bülent Arınç

                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                           Başkanı

 

Salih Kapusuz

K. Kemal Anadol

 

AK Parti Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Söz isteği?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

V. - SEÇİMLER

A) Komısyonlarda AçIk Bulunan Üyelİklere Seçİm

1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen bir üyelik için İzmir Milletvekili Bülent Baratalı aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.57

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 16.21

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.

 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayıs : 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresini erteliyoruz.

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.

5. - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/238) (S. Sayısı : 428)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Komisyon bulunmadığından, kanun hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresini erteliyoruz.

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

6. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı : 427)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yok.

Komisyon ve Hükümet bulunmadığından, tasarının müzakeresini erteliyoruz.

Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

7. - Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 413) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 413 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

ASTRONOTLARIN KURTARILMASI, ASTRONOTLARIN VE UZAYA FIRLATILMIŞ OLAN ARAÇLARIN GERİ VERİLMELERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 Aralık 1967 tarihli ve 2345 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1968 yılında imzalanan "Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma"nın beyanda bulunulmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                     

(x) 413 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 257

Kabul : 257 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

8. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/673) (S. Sayısı : 414) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 414 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDAKİ HOLLANDA PSO KATILIM ÖNCESİ PROGRAMI VE MATRA KATILIM ÖNCESİ PROGRAMINA İLİŞKİN 2003 YILI MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 414 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 242

Kabul : 242 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

9. - Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/774) (S. Sayısı : 415) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 415 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 415 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BÖLGESEL SİLAHLARIN KONTROLÜ DOĞRULAMA VE UYGULAMA YARDIM MERKEZİ (RACVIAC) KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 8 Mart 2001 tarihinde imzalanan "Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşma"ya katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı: 228

Kabul : 228 (x)

                                      

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

10. - Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (S. Sayısı : 419) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 419 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FEDERAL DEMOKRATİK ETYOPYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 16 Kasım 2000 tarihinde Addis Ababa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da  taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

                                      .

(x) 419 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 218

Kabul : 218 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

11. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 420) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 420 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TAYLAND KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 11 Nisan 2002 tarihinde Bangkok'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 420 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin, teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 212

Kabul : 212 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

12. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı : 421) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 421 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 421 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ESTONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 25 Ağustos 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 207

Kabul : 207 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/708) (S. Sayısı : 422) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 422 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MALTA HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 10 Ekim 2003 tarihinde Antalya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

                                      

(x) 422 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Kullanılan oy sayısı : 197

Kabul : 197 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

14. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 423) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 423 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İRAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 19 Aralık 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

                                      

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 423 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

Kullanılan oy sayısı : 185

Kabul : 185 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

15. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sayısı : 426) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 426 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?..Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR  KANUN TASARISI

MADDE 1. - 6 Ocak 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN -  Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 426 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

Kullanılan oy sayısı : 196

Kabul : 196 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Sayın milletvekilleri, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

16. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

17. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı : 201)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, ortaya çıkan bu duruma göre, komisyonların bulunamaması sebebiyle, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 4 Mayıs 2004 Salı günü, alınan karar gereğince, saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 17.30

 

                                     

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.