BIM 2 2 2004-05-06T13:14:00Z 2004-05-06T13:14:00Z 4 1220 6956 TBMM 57 13 8542 9.2812 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22             CİLT : 47                YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

79 uncu Birleşim

26 Nisan 2004 Pazartesi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                               

 

          I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

 

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı.

İstiklâl Marşı okundu;

Genel Kurulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi.

Genel Kurulun 14.4.2004 tarihli 73 üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84 üncü yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla:

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sunuş konuşmasından sonra;

AK Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

CHP Grubu Başkanvekili Ali Topuz,

DYP Genel Başkanı Mehmet Kemal Ağar,

Birer konuşma yaptılar.

Alınan karar gereğince, 26 Nisan 2004 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.10'da son verildi.

 

Bülent ARINÇ

Başkan

 

Suat KILIÇ                     Türkân MİÇOOĞULLARI 

            Samsun                        İzmir

Kâtip Üye                Kâtip Üye

 

 

 

No: 117

II. - GELEN KÂĞITLAR

26 Nisan 2004 Pazartesi

                                                               

Raporlar

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl "Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/708) (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

8.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 2.3.2004 Tarihli ve 5100 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sayısı: 426) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir inşaat ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2048)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yargılandığı bir davaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055)

4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlindeki bir arazi toplulaştırma projesinin ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yurt dışına yapılan kayıt dışı havale miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2063)

6.- İzmir Milletvekili  Erdal Karademir'in, kamuoyunda konuşulan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2069)

7.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, hukuka aykırı Devlet iç borçlanma senedi satışında sorumluluğu bulunanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2082)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da çöken bina mağdurlarına yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2101)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Yüreğir SSK Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120)

11.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Balıkesir ve Samsun'da gözaltına alınan bazı eylemci sendika yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2129)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, töre adına işlenen cinayetlere karşı kadınların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131)

13.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, evden kaçan ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2135)

14.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2157)

 

 

 

 

                                                       

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

26 Nisan 2004 Pazartesi

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşimini açıyorum.

 

III.- YOKLAMA

Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.05

 

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.10

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

 

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Birleşimin başında yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama işlemini tekrarlıyorum.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 27 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 15.17