BIM 2 2 2004-04-22T11:11:00Z 2004-04-22T11:11:00Z 15 7182 40943 TBMM 341 81 50280 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 45       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

71 inci Birleşim

8 Nisan 2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GündemdIşI Konuşmalar

1. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması

2. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüyle, ilde yaşanan sağlık sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

B) Tezkereler ve Önergeler

1. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/966) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/161)

2. - (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/522)

3. - (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/523)

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1. - İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları ve 23 milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178)

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349)

5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 358)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Uşak Milletvekili Alim Tunç, Dünya Sağlık Günü münasebetiyle, yol güvenliğinin insan yaşamındaki önemine ve trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere,

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, SSK'ya ait İzmir-Konak tesislerinde bazı bölümlerin poliklinik olarak kullanılmasının yararlı olacağına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen cevap verdi.

İngiltere-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık,

Başkan ve başkanvekili seçimini yaptıklarına ilişkin (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığı,

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in (2/64) esas numaralı kanun teklifindeki imzasını geri aldığına ilişkin önergesi okundu.

Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda (10/176),

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/177),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/467)

2 nci sırasında bulunan (6/471),

3 üncü sırasında bulunan (6/472),

4 üncü sırasında bulunan (6/473),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; (6/467) esas numaralı soru sahibi de görüşlerini açıkladı.

5 inci sırasında bulunan (6/475),

6 ncı sırasında bulunan (6/479),

7 nci sırasında bulunan (6/480),

8 inci sırasında bulunan (6/482),

10 uncu sırasında bulunan (6/485),

11 inci sırasında bulunan (6/486),

12 nci sırasında bulunan (6/488),

14 üncü sırasında bulunan (6/491),

15 inci sırasında bulunan (6/492),

17 nci sırasında bulunan (6/494),

18 inci sırasında bulunan (6/495),

19 uncu sırasında bulunan (6/496),

20 nci sırasında bulunan (6/497),

21 inci sırasında bulunan (6/498),

23 üncü sırasında bulunan (6/501),

24 üncü sırasında bulunan (6/502),

25 inci sırasında bulunan (6/503),

26 ncı sırasında bulunan (6/504),

27 nci sırasında bulunan (6/505),

28 inci sırasında bulunan (6/508),

30 uncu sırasında bulunan (6/511),

31 inci sırasında bulunan (6/512),

32 nci sırasında bulunan (6/514),

33 üncü sırasında bulunan (6/522),

34 üncü sırasında bulunan (6/525),

35 inci sırasında bulunan (6/526),

37 nci sırasında bulunan (6/528),

38 inci sırasında bulunan (6/529),

40 ıncı sırasında bulunan (6/531),

41 inci sırasında bulunan (6/532),

42 nci sırasında bulunan (6/533),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

9 uncu sırasında bulunan (6/483),

13 üncü  sırasında bulunan (6/489),

16 ncı sırasında bulunan (6/493),

22 nci sırasında bulunan (6/500),

29 uncu sırasında bulunan (6/510),

36 ncı sırasında bulunan (6/527),

39 uncu sırasında bulunan (6/530),

43 üncü sırasında bulunan (6/534),

Esas numaralı sorulara, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi; (6/530) esas numaralı soru sahibi de  cevaba karşı görüşlerini açıkladı.

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında bulunan, 31 Mart 2004 tarihli 67 nci Birleşimde görüşmeleri tamamlanıp tümünün elektronik cihazla yapılan açıkoylamasında Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından bu birleşimde tekrar oya sunulan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/666) (S. Sayısı: 357), elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında (1/731) (S. Sayısı: 349),

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/675) (S. Sayısı: 358),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının (1/678) (S. Sayısı: 359),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının (1/676) (S. Sayısı: 360),

8 inci sırasında bulunan, Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının (1/634) (S. Sayısı: 365),

9 uncu sırasında bulunan, Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının (1/662) (S.Sayısı: 367),

10 uncu sırasında bulunan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının (1/684) (S. Sayısı: 369),

11 inci sırasında bulunan, Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının (1/631) (S. Sayısı: 364),

12 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/553) (S. Sayısı: 373),

13 üncü sırasında bulunan, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın (1/646) (S. Sayısı: 366),

14 üncü sırasında bulunan, Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın (1/665) (S. Sayısı: 368),

15 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/466) (S. Sayısı: 375),

16 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/467) (S. Sayısı: 376),

17 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/472) (S. Sayısı: 377),

18 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının (1/474) (S. Sayısı: 378),

19 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/480) (S. Sayısı: 379),

20 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının (1/485) (S. Sayısı: 380),

21 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/680) (S. Sayısı: 381),

22 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/709) (S. Sayısı: 382),

23 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/712) (S. Sayısı: 383),

24 üncü sırasında bulunan, Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının (1/519) (S. Sayısı: 387),

25 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının (1/677) (S. Sayısı: 388),

26 ncı sırasında bulunan, Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının (1/707) (S. Sayısı: 389),

27 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının (1/711) (S. Sayısı: 390),

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalarından sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

8 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.05'te son verildi.

Nevzat Pakdil

Başkanvekili

Mevlüt Akgün           Ahmet Küçük

          Karaman                Çanakkale

Kâtip Üye               Kâtip Üye

Mehmet Daniş

Çanakkale

Kâtip Üye


No. : 106

II. - GELEN KÂĞITLAR

8 Nisan 2004 Perşembe

Tasarılar

1. - Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/782) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

2. - Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/783) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

3. - Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/784) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

4. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/785) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

Teklifler

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/272) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

2. - Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/273) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

Sözlü Soru Önergesi

1. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana-Nikriz yolu kenarındaki zeytinliklerin korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

2. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, engelliler için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, engellilerin toplu taşım araçlarından daha rahat yararlanmalarını sağlayacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, il belediyelerinin borç miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

5. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Türk Dil Kurumunun bazı kelimelerin doğruluğuyla ilgili bir araştırma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Federasyon Başkanlığına seçilme kriterlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana-Ceyhan-Kurtkulağı beldesinde bulunan Kervansaraya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

8. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, amatör kulüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulundurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

9. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Yenişehir İlçesi Yarhisar Köyündeki bazı eserlerin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

10. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Suriye'deki Türkmenlerin durumlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Suriye sınırından kaçak girişlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

12. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, bazı terör örgütleriyle ilişkilerinden dolayı tutuklanan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

13. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir-Gaziemir yeni Belediye Başkanının, belediye çalışanlarına uyguladığı görev yeri değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

14. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Mudanya-Eşkel Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

15. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, performansa dayalı döner sermaye uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ile Hatay arasına uçak seferleri konulup konulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

17. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul ile çevre ilçeleri arasında feribot seferleri olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

18. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TMO Yeniceoba-Cihanbeyli tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

19. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ÇEAŞ'la sözleşmesi bulunan şirketlerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

20. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eğitim sisteminin geliştirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

21. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın Zeytinbağı Beldesinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

22. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Uludağ'daki Wolfram madeninin işletilmesine ilişkin  Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

23. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, karayolu yatırım programlarına ve maliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taksi şoförlerine özel ehliyet verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

Meclis Araştırması Önergesi

1. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

8 Nisan 2004 Perşembe

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap süresi 20 dakikadır.

Gündemdışı ilk söz, Şanlıurfa İlinin kurtarılışının 84 üncü yıldönümü nedeniyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Müfit Yetkin'e aittir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Sayın Yetkin, buyurun.

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GündemdIşI Konuşmalar

1. - Şanlıurfa Milletvekili  A. Müfit Yetkin'in,  Şanlıurfa'nın düşman  işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması

A. MÜFİT YETKİN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün, gündemdışı söz alarak, Şanlıurfamızın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümünü, Şanlıurfalı milletvekili arkadaşlarımın ve tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin hislerine tercüman olarak, gururlu ve mutlu bir günümüzün sevincini sizinle ve tüm vatandaşlarımızla paylaşmak istedim; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 11 Nisan 1920 tarihinin, Şanlıurfamız için olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti için de önemli bir yeri vardır. Osmanlı Devletinin toprakları Birinci Dünya Savaşındaki galip devletler tarafından işgal edilmeye başlandığında, Urfa'da, savaşacak güçte ve yaşta olan erkekler sayıca çok azdı; çünkü, Birinci Dünya Savaşında, Urfa'da 5 000 mevcutlu bir alay teşkil edilerek Çanakkale'ye gönderilmişti ve bu alay, Mustafa Kemal Paşanın kumanda ettiği tümende Çanakkale Zaferini kazanmış, ancak, savaş sonunda sadece 54 kişi hayatta kalabilmişti. Daha sonra, yine savaşacak durumda olan gençler Irak, Suriye, Kafkasya ve hatta Galiçya cephelerinde savaşlara katılmış ve oralarda şehit veya esir olmuştur.

Türk yurdunun işgali sırasında Urfa'da yaşları 16'nın altında ve 65'in üzerinde olanlardan başka savaşacak hemen hemen kimse kalmamıştı. Memleketin durumu bu kadar kötü, bu kadar acılı halde iken, Mondros Mütarekesinin 7 nci maddesinde yer alan "müttefikler güvenlerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını haiz olacaklardır" hükmü, Urfa'yı işgale gerekçe gösterilerek 7 Mart 1919 tarihinde Urfa İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ancak, 1918 sonbaharında henüz Urfamız düşman işgaline uğramadan, Urfa Mutasarrıfı Nusret Beyin telkinleriyle Urfa ileri gelenlerinden 9 kişilik bir merkez heyeti kurulmuş, Urfalı hamiyetperverlerin gayret ve yardımlarıyla 2 gün içinde 500 kişilik bir milis kuvveti meydana getirilmiş, başlarına yine Urfalılardan bölük ve takım komutanları atanarak, ilk hedef olarak Urfa'da asayiş sağlanmıştır. İstanbul'da İngilizler tarafından şehit edilen Nusret Beyden sonra, Urfa'ya tayin edilen Ali Rıza Bey de Urfalılara destek olmuş, merkez heyeti tarafından Mustafa Kemal Paşa ile sık sık irtibat kurularak, onun cesaret verici sözleri ve direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin hemen sonrasında Urfamızda Mutasarrıf Ali Rıza Bey ve Meclisi İdare eski Âzâlarından Belediye Reisi Hacı Kâmilzade Hacı Mustafa Efendi, Urfa eşrafı ve aydınlarıyla bir toplantı yaparak, Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 12 kişiden kurulu bir şubesini açmışlardır. Bu toplantıda bulunanlar, halk arasında "Onikiler" olarak adlandırılmışlardır; bu şahsiyetli ve vatansever Urfalılara, "Onikiler" derler. Bu şerefli adları, bugünkü ve yarınki nesillere tanıtmak için hürmet, minnet ve şükranla anmayı vazife idrak ediyorum.

Bu arada, 15 Eylül 1919 tarihinde İngilizler ve Fransızlar arasında yapılan bir anlaşmayla, İngilizler, ekim ayında Urfa'yı boşaltarak, Fransızlara teslim etmişlerdir, Fransızlar da Ermenilerle işbirliği yaparak baskılarını artırmışlardır; fakat, Gazi Mustafa Kemal Paşanın "hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; bu satıh bütün vatandır" vecizesi doğrultusunda, 9 Şubat 1920'de başlayan ve altmışbir gün süren fiilî çatışma sonunda, Urfamız, köylüsü, şehirlisi, esnafı, eşrafı, fakiri, zenginiyle, kadınları da dahil olmak üzere, 11 Nisan 1920'de şanlı zaferi noktalamıştır. Bu zaferler Şanlıurfa'da Müftü Hasan Efendi, Belediye Reisi Hacı Kâmilzade Hacı Mustafa ve arkadaşlarının gayretleriyle, sadece Urfa'da kalmamış, bütün vatan sathına yayılarak, Urfamız dahil, tüm vatan istiklaline kavuşmuştur.

İşgalciler, büyük bir hata ve yanılgıya düştüklerini, çok büyük bir bedel ödeyerek, geç de olsa, anladılar; çünkü, karşılarında dünyanın en yiğit, en vatanperver milletinin evlatları olan Şanlıurfalılar vardı. Fransızların Urfa'dan atılması için Urfalılar çok mücadele etmiş ve birçok şehit vermiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Yetkin, buyurun.

A. MÜFİT YETKİN (Devamla) - Urfalı, düzenli bir kuvvet olmadan, şehrin eşrafından Onikiler başta olmak üzere, şehir merkezi, ilçe ve köylerden oluşturulan mahallî çetelerle Urfa'yı düşman işgalinden kurtarmıştır. Urfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile birlikte kendi kendini kurtaran üç ilden biridir.

Halkın oluşturduğu milis kuvvetleri düşmanla göğüs göğüse çarpışıp, şehri düşman işgalinden kurtardığı için, Urfalıların bu kahramanlıklarını teyit etmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisince, Urfa'ya "şanlı" unvanı verilmiştir.

Bu zaferimizi, İsmet Paşa, Atatürk'ün Büyük Nutkundan sonra kendisini ziyarete gelen Urfa heyetine şöyle anlatmıştı: "Biz, Kurtuluş Savaşı hazırlığı içindeyken, Urfa'nın Fransızlara savaş açtığı haberini aldık. Mustafa Kemal Paşayla birbirimize baktık 'Urfalılar acele etti, hırpalanacaklar, çok yazık' dedik. Ara sıra haber alıyorduk; fakat, bir gün düşmanlarını temizlediği haberini aldık. Mustafa Kemal Paşayla göz göze bakarak sevindik ve 'yaşasın Urfalılar' dedik."

Büyük Önder, savaş dehası Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşanın takdir ettiği Urfa kahramanlarını bir kez daha rahmetle anarken, atalarımızdan devraldığımız insanî ve evrensel değerleri, vatan sevgisini, bayrak sevgisini ve özünde var olan bağımsızlık duygularını koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağımı, bölge halkının refah ve ekonomik düzeylerini yükseltmek azim ve kararlılığında olduğumu, bu halka hizmet etmekten büyük onur duyduğumu bir kez daha bildirmek istiyorum.

Türk Milleti olarak, Urfalılar olarak, Urfa savaş kahramanlarından ilk Belediye Reisi Hacı Mustafa Kâmil'in torunu olarak, iç ve dış düşmanlarımıza karşı el ele vererek, düşman yağmacılarına karşı, güzel yurdumuzun bağımsızlığı ve Yüce Milletimizin özgürlüğü için hiç tereddüt etmeden canlarını veren aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun diyor; bizlere, özgür, onurlu ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve yiğit silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal Savaşımıza fikren, fiilen, maddeten ve manen katılanlardan halen sağ olanları şükranla, hayatta olmayanları da minnet ve rahmetle anıyor; tüm hemşerilerimin kurtarılış bayramlarını yürekten kutluyor; sözlerimi, Urfa'nın yetiştirdiği değerli şair Hulusi Kılıçaslan'ın, Kurtuluş Savaşındaki mücadele azmini, kutsal değerlerine bağlılığını, bir hoyratındaki ifadesiyle bitirmek istiyorum:

"Ben ölüm,

Düşman kurşunundan ben ölüm,

Ay yıldızlı bayrak için ben ölüm,

Dumanlı dağlar, gülü bahçalı bağlar,

Şirin Urfam için ben ölüm."

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yetkin.

Biz de, bu vesileyle Şanlıurfalı hemşerilerimizin bayramını canı gönülden kutluyoruz.

Gündemdışı ikinci söz, Erzurum İlinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili söz isteyen, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'a aittir.

Sayın Akbulut, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

2. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum'da meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, 25 Mart 2004 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Erzurum'da 5,1 şiddetinde bir deprem olmuş, Erzurum merkez ilçe ve köyleri ile Aşkale, Ilıca ve Çat İlçelerinde, Dadaşköy, Kandilli, Yeniköy ve Yavi Beldelerinde ve bağlı köylerinde etkili olan bu depremde, resmî binaların önemli bir bölümü ile birçok işyeri ve eklentileri ağır hasar görmüştür. Erzurum merkezde 1, Aşkale İlçesi Küçükgeçit Köyünde 8 ve Karabıyık Köyünde 1 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçok vatandaşımız yaralanmış, yüzlerce hayvan da telef olmuştur.

Bu depremde zarar gören yörelerde hayatlarını kurtaran vatandaşlarımızın gerek evlerinin tamamen yıkılmış olması gerekse birbiri ardına gelen onlarca artçı depremin tedirginliğiyle çadırlarda kalmaları, üç gün sonra, 28 Mart 2004 tarihinde meydana gelen ve daha büyük bir yıkıma neden olan 5,3 şiddetindeki depremde can kaybını önleyen en önemli faktör olmuştur. Can kaybı olmamasına rağmen, vatandaşlarımız için ikinci depremin sonuçları daha ağır olmuş; 28 Mart 2004 tarihinde saat 06.51'de meydana gelen bu depremde, önceden zarar gören birçok bina bu kez tamamen yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmiş, diğer birçok yerleşim birimi ve köy ağır hasar görmüş, 3 000 civarında işyeri, ev ve ahır yıkılmış; 50 kadar vatandaşımız yaralanmış; belediye, okul, cami gibi kamuya ait binalar ile 100'e yakın lojman ağır hasar görmüş; 1 000'e yakın büyük ve küçükbaş hayvan telef olmuş; elektrik, telefon, su ve kanalizasyon hat ve şebekeleri ile köprü ve menfezlerde önemli hasarlar meydana gelmiştir.

Her iki deprem sonrasında da devletimiz, bütün kurumlarıyla birlikte, zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koşmuş; çadır, battaniye, katalitik soba ve iaşe ihtiyaçlarının giderilmesinde ve nakdî yardım yapılmasında her türlü imkân seferber edilmiş; kalıcı konutların yapımı ve bir an önce tamamlatılması konusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kurulan çadırkentlerde yaşanan elektrik, telefon ve benzeri bazı sorunlar da çok kısa bir sürede tümüyle giderilecektir.

Depremden sonra, Çat İlçesi Yavi Beldesinde çadırda kalan bir aileden 3 kişinin, katalitik sobadan sızan gazla zehirlenerek ölmesi, hepimizi derinden etkileyen yeni bir acı olmuştur. Bu vesileyle, meydana gelen afetler sırasında hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Yaşanan deprem felaketleri nedeniyle, konuyu hassasiyetle takip eden ve ihtiyaçların karşılanmasında her türlü imkânı seferber eden, başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Sağlık Bakanımıza, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca, büyük bir gayretle vatandaşlarımızın yardımına koşan Sayın Erzurum Valisine, ilçe kaymakamlarımıza, askerî birlik komutanlarına ve personeline, Kızılay Genel Başkanı ve tüm yetkililerine, sivil savunma görevlilerine, arama-kurtarma ekiplerine, sivil toplum örgütlerine, dernek ve vakıflarımıza, emeği geçen tüm memur ve işçi kardeşlerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Erzurum İli, son aylarda ardı ardına yaşanan, can ve mal kaybına neden olan, hayatı felç eden yoğun kar yağışı, sel felaketi ve deprem felaketleriyle karşı karşıya kalmış, halkın genel hayatı derinden etkilenmiştir. Erzurum'un afet kapsamına alınması için yasal tüm şartlar mevcuttur. Bu nedenle, vakit geçirilmeden, ilimizin afet kapsamına alınması gerekir.

1966 yılında meydana gelen ve 2 400 kadar vatandaşımızın ölümüne neden olan Varto depreminde Erzurum'un Hınıs, Karaçoban, Tekman ve Çat İlçelerinde konutu ağır hasar görenlere yapılacak 4 732 adet konut, aradan otuzsekiz yıl geçmesine rağmen, hiçbir cumhuriyet hükümeti tarafından bugüne kadar yapılamamıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Akbulut.

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Ülkenin tüm sorunlarının çözümü noktasında üstün bir gayret ve kararlılıkla çalışan ve büyük bir başarı gösteren hükümetimizin kırk yıllık bu problemi de çözüme kavuşturacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ülkemizde bir daha afet yaşanmaması hepimizin dileğidir; ancak, her an için tabiî bir afete maruz kalacakmış gibi hazırlıklı olmak da hepimizin görevi olmalıdır.

Bu nedenle, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Akbulut, teşekkür ederim.

Biz de Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi Başkanlık Divanı olarak iletiyoruz.

Gündemdışı üçüncü söz, Şanlıurfa İlinin sağlık sorunları hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'a aittir.

Sayın Yıldız, buyurun. (Alkışlar)

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 84 üncü yıldönümüyle, ilde yaşanan sağlık sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

MAHMUT YILDIZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce, Şanlıurfamızın 84 üncü kurtarılış yıldönümünü ben de kutluyorum ve hemşerilerime saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

Bugün, Güneydoğu Anadolu Projesinin başkenti ve Mezopotamya'nın beşiği olan Şanlıurfamızın sağlıkla ilgili ve herkesin gündeminde yer alan bir sorununu vurgulamak istiyorum.

Şanlıurfamız, 1 500 000 insanı barındıran, 18 000 kilometrekare alanı olan, ülkemizin en büyük illerinden biridir. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirecek Güneydoğu Anadolu Projesinin kendi kaderine terk edilmişliğini bugün burada konuşmayacağım. Urfa'daki açlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa, eğitim ve sosyal güvenlik sorununa da, çiftçilerimizin en büyük beklentisi olan ve bugüne kadar ödenmemiş olan doğrudan destekleme primlerine de değinmeyeceğim. İlimizin sağlık sorunuyla ilgili, Büyük Millet Meclisimize bilgi vermek istiyorum.

İlimizde 120 adet sağlık ocağı mevcuttur; fakat, bunların hemen hemen tamamı kapalıdır açık olanlar da, personel, teçhizat yokluğundan dolayı hizmet verememektedir. İlçelerimizin çoğunda hastane yok, olan hastanelerimiz de cihaz donanımından yoksun oldukları için insanlarımızın ihtiyacına cevap veremiyor. Bunun neticesinde, biz, Urfa'nın 11 milletvekilinin yaptığı en önemli iş, ilimizden gelen hastalarla ilgilenmektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;  biz, milletvekili olarak, artık, hastalarımızı Ankara'ya taşımak yerine, ihtiyaca cevap veren, donatımlı hastanelerin bölgemizde hizmete sokulmasını istiyoruz. Şanlıurfamızda, inşaatı on yıl devam eden 500 yataklı devlet hastanesi nihayet hizmete girdi. İnşaatın bitirilmesine katkısı olan herkese burada teşekkür ediyorum. Temennimiz, eksik olan tıbbî cihazların bir an önce temin edilmesi ve bu hastanenin halkımızın hizmetine sokulmasıdır.

Esas vurgulamak istediğim konu, ne yazıktır ki, bu pırıl pırıl hastanemizin başında, yolsuzluğu ve akçeli kirliliği müfettiş raporlarıyla tespit edilen bir başhekimin bulunmasıdır. Bu başhekim, daha önce de başhekimlik görevinde bulunmuş; fakat, yolsuzluk yapmadaki becerisinden dolayı görevden alınmıştır. Becerisiyle birlikte aynı zamanda şanslı olan bu kişi, köylüsü ve okul arkadaşı Sağlık Bakanı olunca, tekrar aynı göreve atanmıştır. Urfa kamuoyunun kararlı tutumu neticesinde, Sağlık Bakanlığından gönderilen müfettişler, Sayın Bakanımıza rapor sunuyorlar. Bu raporda, başhekimin bu görevden alınarak, dönersermayeyle ilişiğinin acilen kesilip şehir dışına başka bir yere nakledilmesi istenmektedir; fakat "yolsuzlukları bitireceğiz" anlayışıyla göreve başlayan hükümetimizin Sağlık Bakanı, kendi elyazısıyla, kendisine sunulan bu raporun üzerine -Sayın Bakanımızın talimatları yazılı değerli milletvekilleri- şunları yazıyor:

"1- Savunmasını alın; savunmanın neticesini bana bildirin."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldız.

MAHMUT YILDIZ (Devamla) - "2- İdarî göreviyle ilgili herhangi bir uygulama yapılmasın; verilecek ceza maaş kesim cezasının altında bir ceza olsun." Sayın Bakanımızın elyazısıyla bunu yazıyor.

Müfettiş raporunun rafa kaldırıldığını gören bu başhekimimiz, yetenek ve becerisini siyasî destekle bütünleştirerek, hastanenin tam karşısında 5 katlı bir apartman yaptırıyor. Bu apartmanın altındaki eczane olarak devreye soktuğu dükkânların değer kazanması için de hastanenin projesindeki giriş kapısını değiştiriyor, eczanelerin karşısında yeni bir kapı açıyor. Bununla tatmin olmayan bu yetenekli başhekimimiz, hastaneye ait olan otoparkı, temizlik işlerini ve kantini belli kişilere çıkar sağlama yoluyla ihale ediyor. Ayrıca, hastaneye alınması muhtemel olan personel alımına yönelik de Şanlıurfamızda bir rüşvet borsası oluşturuyor.

Tapu kayıtlarındaki mal varlığı ile vergi beyannamelerindeki kazancı arasında çok büyük dengesizlik olan bu kişi, diğer bürokratlarımıza kötü örnek teşkil etmektedir. Bu şahsın, bütün toplumu rahatsız eden ve daha da devam edebilecek yolsuzluklarının önlenebilmesi için -Sayın Bakanımız üzülse bile- görevden alınması bütün Urfalı hemşerilerimin isteğidir.

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldız.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum:

B) Tezkereler ve Önergeler

1. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/966) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/161)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 431 inci sırasında yer alan (6/966) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

     Selami Yiğit

           Kars

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1. - İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları ve 23 milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

3 Mart 2004 Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu'nda, başına nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet eden Önder Babat yaşamını yitirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 üncü sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki Önder Babat'ın ölümü, olay yerinde bulunan kanlı bir taşla ilintili olarak adi bir vaka olarak değerlendirilmiş ve otopsiye bile gerek görülmemiştir. Avukatı ve ailesinin talebi doğrultusunda yapılan otopside ise Önder Babat'ın başına isabet eden 9 milimetrelik bir mermi çekirdeğinin yol açtığı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlenmiştir. Bunun üzerine yapılan açıklamalarda, Babat'ın, Gençlerbirliği-Parma maçı sonrası kutlama yapanların açtığı ateş sırasında serseri ya da yorgun bir kurşuna kurban gittiği ifade edilmiştir. Oysa olay sırasında Önder Babat'ın yanında bulunan arkadaşları, polise verdikleri ifadelerinde, silah sesi duymadıklarını belirtmişlerdir. Avukat Anıt Baba'nın edindiği bilgilere göre ise, olaya, susturucu takılmış gece görüş dürbünlü bir silahın neden olduğu iddia edilmiştir.

Önder Babat, İstanbul Üniversitesinde öğrenci temsilciliği yapmış, birçok kez gözaltına alınmış, hakkında soruşturmalar açılmış, siyasî kimliğe sahip bir öğrenci olarak bilinmektedir. Olay üzerinde yeterince araştırma yapılmadan değerlendirme ve açıklamalarda bulunulmasının yanı sıra, düğün, askere gönderme ve futbol kutlamaları sırasında susturucu takılmış gece görüş dürbünlü silah kullanılması da, ülkemizde bugüne kadar rastlanılmış bir örnek değildir. Ayrıca, olayın sol içerikli bir derginin önünde meydana gelmesi de, kafalarda çeşitli soru işaretleri doğurmaktadır. Gerek olayın hemen sonrasında gerekse otopsiden sonra yapılan açıklama ve ifadelerin çelişkilerle dolu olması, ölümün adi bir vaka değil de cinayet olduğu yönündeki kuşkuları artırmaktadır.

Ülkemiz, siyasal şiddet nedeniyle büyük acılar yaşamış, bir dönem faili meçhul karanlık cinayetlerle anılmış ve terör, demokrasimizin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Son yıllarda terörle mücadelede gösterilen başarı ve insan hakları ihlallerinin kontrol edilebilir düzeye çekilmesiyle, Türkiye, Avrupa'da izlenen ülkeler listesinden çıkarılmış ve saygın bir devlet olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu sürecin kesintiye uğramaması ve yukarıda sunulan nedenlerden dolayı Önder Babat olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

  1- Türkân Miçooğulları                                (İzmir)

  2- Bülent Baratalı                                (İzmir)

  3- Abdulkadir Ateş                                (Gaziantep)

  4- Hasan Fehmi Güneş                                (İstanbul)

  5- Ahmet Yılmazkaya                                (Gaziantep)

  6- Selami Yiğit                                (Kars)

  7- Muhsin Koçyiğit                                (Diyarbakır)

  8- Nadir Saraç                                (Zonguldak)

  9- Abdulaziz Yazar                                (Hatay)

10- Vahit Çekmez                                (Mersin)

11- Kâzım Türkmen                                (Ordu)

12- Osman Özcan                                (Antalya)

13- Atilla Kart                                (Konya)

14- Rasim Çakır                                (Edirne)

15- Hüseyin Ekmekcioğlu                                (Antalya)

16- Tuncay Ercenk                                (Antalya)

17- Mehmet Uğur Neşşar                                (Denizli)

18- Mustafa Özyurt                                (Bursa)

19- Ali Rıza Gülçiçek                                (İstanbul)

20- Mehmet Vedat Yücesan                                (Eskişehir)

21- Memduh Hacıoğlu                                (İstanbul)

22- Yavuz Altınorak                                (Kırklareli)

23- Ali Rıza Bodur                                (İzmir)

24- Feridun Ayvazoğlu                                (Çorum)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

B) Tezkereler ve Önergeler (devam)

2. - (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/522)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 7.4.2004 Çarşamba günü saat 14.00'te AK Parti Grubu Salonu arkasındaki bahçe içinde bulunan Meclis Soruşturması Komisyonu Toplantı Salonunda 12 üyeyle toplanmış, aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

       Komisyon Geçici Başkanı

               Nezir Büyükcengiz (Konya)

            Adı ve Soyadı            

     Seçim Bölgesi

 

Aldığı Oy

Başkan         : Mustafa Elitaş

     Kayseri

 

       7

Başkanvekili : Bekir Bozdağ

     Yozgat

 

       7

Sözcü           : Recep Özel

     Isparta

 

       7

Kâtip            : Hakan Taşçı

     Manisa

 

       7

 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

(10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

3. - (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/523)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 7.4.2004 Çarşamba günü saat 17.00'de Halkla İlişkiler Binası B Blok 2 nci Kat 4 üncü Banko 7-8 No'lu Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 8 üyeyle toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

       Komisyon Geçici Başkanı

           Alaettin Güven (Kütahya)

            Adı ve Soyadı            

     Seçim Bölgesi

 

Aldığı Oy

Başkan         : İrfan Gündüz

     İstanbul

 

       8

Başkanvekili : Fahrettin Poyraz

     Bilecik

 

       8

Sözcü           : Mehmet Neşşar

     Denizli

 

       8

Kâtip            : Alaettin Güven

     Kütahya

 

       8

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakeresini erteliyoruz.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4. - Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz.

5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 358) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 358 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ  ONAYLANMASININ  UYGUN  BULUNDUĞUNA  DAİR  KANUN  TASARISI

MADDE 1. - 5 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

                          

(x) 358 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 134

Kabul                                : 133

Çekimser                                :     1 (x)

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı olmadığından, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

                          

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

 

Kapanma Saati : 15.45


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 358) (Devam)

BAŞKAN - 358 sıra sayılı kanun tasarısının son oylamasında toplantı yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, açıkoylamayı tekrarlayacağım.

Oylama için 2 dakikalık süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 50

Kabul                                : 50 (x)

Saygıdeğer milletvekilleri, toplantı yetersayısı yine bulunamamıştır.

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 13 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

                          

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Kapanma Saati : 15.55