BIM 2 1 2004-04-09T11:44:00Z 2004-04-09T11:44:00Z 8 2011 11468 TBMM 95 22 14083 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 44       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

68 inci Birleşim

1 Nisan 2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerin ihalelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1818)

2. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eyüp Belediyesinin aldığı palmiyelerle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1927)

3. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'ye doğal afet nedeniyle elektrik verilememesine ve elektrik ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1988)

4. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, yeşil kartlı hastaların tedavi ücretlerinin ödenmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2041)

5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölünmüş yol projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/2062)

6. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların sorunlarının çözümüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/2065)

7. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Maliye Bakanının oğluna ait olduğu iddia edilen firmanın yaptığı mısır ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/2075)

8. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, yeşil kartlı hastaların tedavi giderlerinin ilgili kurumlara ödenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2076)

9. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Devlet Hastanesi acil servisindeki güvenlik sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2087)

10. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, mısır ithalatındaki gümrük tarifesinin yükseltilmesiyle ilgili iddiaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/2097)

11. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere,

- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, SHÇEK'de barınırken kaçan çocuk ve yaşlılara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/2112, 2113)

12. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın,

Burdur-Antalya karayolunun Yakaköy yol ayrımında bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına,

Burdur-Antalya karayolunun Askeriye Köyü mevkiinde bir alt veya üst geçit yapılıp yapılmayacağına, Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın,

Denizli'deki bir yol inşaatına,

- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, motorlu araçların fennî muayenelerinin amaca uygun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalara,

- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Acıpayam-Çameli-Fethiye yol projesine,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/2114, 2115, 2116, 2118, 2119)

13. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün, akaryakıt istasyonlarının denetimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/2126)

14. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2137)

15. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/2156)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.

Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak, 28 Mart mahallî idareler seçimleri ve sonuçları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ve Yaşlılar Haftasına,

İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, 28 Mart mahallî idareler seçimleri ile Yerel Yönetimler Yasasında değişiklik yapılması gereken konulara,

Çorum Milletvekili Agâh Kafkas, çalışma hayatının bazı güncel sorunlarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 5100 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı,

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al Abrash'ın resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ve heyete katılacak milletvekillerine;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan hakkında, bakanlığı sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bünyesinde yaptırılan bazı iş ve işlemlerde devleti zarara uğratan mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiası konusunda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporunun Başbakanlıkça Başkanlığa intikal ettirildiğine; Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılmasının, TBMM üye tamsayısının en az onda 1'inin vereceği önergeyle istenebileceğine; böyle bir önerge olmadan, TBMM Başkanlığının, söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesinin mümkün bulunmadığına, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulmasına ve anılan dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine,

İlişkin Başkanlık,

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın (6/902),

Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/958),

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda bir Meclis araştırması (10/175),

CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının sorunları konusunda bir genel görüşme (8/11),

Açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyanın hükümete geri verildiği bildirildi.

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 2 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, komisyona 2 aylık kesin süre verildiği açıklandı.

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelwahad Radi'nin resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanlığınca esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan Belediyeler Kanunu Tasarısı (1/766), İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı (1/767) ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının (1/768), Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki düzenlemelerin tasarılara yansıtılabilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna da havale edilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; tezkerede belirtilen istem Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun bulunduğundan, gereğinin yerine getirildiği açıklandı.

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, Kiev'de yapılan Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomi Komisyonu 4 üncü dönem toplantısına katılmak üzere Ukrayna'ya,

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Avusturya'ya,

Yaptıkları resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri;

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 44 üncü sırasında yer alan kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 31 ilâ 43 üncü sıralarında yer alan kanun tasarılarının ise 18 ilâ 30 uncu sıralarına alınmasının ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

Kabul edildi.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/449),

2 nci " " (6/453),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi.

3 üncü sırasında bulunan (6/456),

4 üncü " " (6/458),

5 inci " " (6/459),

7 nci " " (6/462),

8 inci " " (6/464),

10 uncu " " (6/467),

13 üncü " " (6/471),

14 üncü " " (6/472),

15 inci " " (6/473),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

6 ncı sırasında bulunan (6/460),

9 uncu " " (6/465),

11 inci " " (6/469),

12 nci " " (6/470),

18 inci " " (6/476),

19 uncu " " (6/477),

23 üncü " " (6/481),

28 inci " " (6/487),

49 uncu " " (6/513),

Esas numaralı sorulara, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

16 ncı sırasında bulunan (6/474) esas numaralı soruya, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım;

Cevap verdi; (6/469), (6/487) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

5 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının (1/713) (S. Sayısı: 391),

6 ncı sırasına alınan, Geçici İthalat Sözleşmesinin (1/679) (S. Sayısı: 353),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

7 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/666) (S. Sayısı: 357) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

1 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.55'te son verildi.

 

 

 

İsmail Alptekin

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Suat Kılıç

 

Yaşar Tüzün

 

Samsun

 

Bilecik

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye


                                         No. : 102

II. - GELEN KÂĞITLAR

1 Nisan 2004 Perşembe

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/780) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2004)

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sokak Çocuklarını Koruma ve Güçlendirme Vakfı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/270) (Plan ve Bütçe; İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/271) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

1 Nisan 2004 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini açıyorum.

III. - Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 15.06

 


İKİNCİ OTURUM

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.14

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Birinci oturumda yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, elektronik cihazla tekrar yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 6 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 15.19