Normal TBMM 2 2 2004-04-09T08:02:00Z 2004-04-09T08:02:00Z 29 16603 94639 TBMM 788 189 116223 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 44       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

67 nci Birleşim

31 Mart 2004 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

 

 

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak'ın, 28 Mart mahallî idareler seçimleri ve sonuçları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ve Yaşlılar Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın, 28 Mart mahallî idareler seçimleri ile Yerel Yönetimler Yasasında değişiklik yapılması gereken konulara ilişkin gündemdışı konuşması

3.- Çorum Milletvekili Agâh Kafkas’ın, çalışma hayatının bazı güncel sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 5100 sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/504)

2.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al Abrash'ın resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ve heyete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/505)

3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan hakkındaki Meclis soruşturması açılması ile ilgili dosyaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/506)

4.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın (6/902) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/152)

5.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/958) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/153)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/507)

7.- (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi (3/508)

8.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelwahad Radi'nin resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/509)

9.- Belediyeler Kanunu Tasarısı (1/766), İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı (1/767) ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının (1/768) Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna da havale edilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/510)

10.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, Kiev'de yapılan Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomi Komisyonu dördüncü dönem toplantısına katılmak üzere Ukrayna'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/511)

11.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Avusturya'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/512)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)

2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)

IV.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449)

2.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/453)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)

4.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/458)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/459)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

8.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

10.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464)

11.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

12.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

13.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, tıpta uzmanlık sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

14.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

15.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin öğretmenevi ve halk eğitim merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

16.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı payı miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı

17.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467)

18.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

19.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

20.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)

21.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S.Sayısı: 349)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 391)

6.- Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/679) (S. Sayısı: 353)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 357)

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 31 Mart 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.31'de son verildi.

                                                       

İsmail Alptekin

 

 

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Suat Kılıç

 

Yaşar Tüzün

 

Samsun

 

Bilecik

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

                                                                                                                             No. : 101

II. - GELEN KÂĞITLAR

31 Mart 2004 Çarşamba

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, kültür mantarı üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2230) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

2.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, TPAO Genel Müdürlüğünün personel alım sınavına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2231) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.2004)

Genel Görüşme Önergesi

1. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının sorunları konusunda  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.2004)

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

31 Mart 2004 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç değerli arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz isteği, yerel yönetim seçimleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak, Ankara Milletvekili Sayın Remziye Öztoprak'a aittir.

Buyurun Sayın Öztoprak. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak'ın, 28 Mart mahallî idareler seçimleri ve sonuçları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ve Yaşlılar Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçirdiğimiz 28 Mart mahallî idareler seçimleriyle ilgili gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, 28 Mart 2004 tarihinde, mahallî idareler seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde, il, ilçe, belde belediye başkanları ile il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlarımız seçildi ve beş yıl süreyle hizmet vermek üzere göreve başladı. Kendilerine başarılı çalışmalar diler, bu seçimlerin milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Bu seçimlerdeki yoğun çalışmalarımızın ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 Kasım seçimlerinde olduğu gibi, başarısını artırmış, seçimden yüzakıyla çıkmıştır; oy yüzdesini artırarak, çoğunluğun partisi olduğunu da göstermiştir. Elde edilen başarı, hepimiz için gurur kaynağıdır. Seçimlerin ardından ortaya çıkan diğer bir konu ise, seçim sonuçlarının, hem yeni seçilen belediye başkanlarının hem de Parlamentoda görev yapan milletvekillerinin ve hükümetimizin sorumluluğunu bir kat daha artırmış olmasıdır. Ülkemiz sorunlarını çözmedeki kararlılığımız, azmimiz ve çalışma isteğimizle, bu sorunların altından da alnımızın akıyla kalkacağımızdan eminiz.

İktidarımız döneminde, bugüne kadar, Parlamentoda çıkarılan yasalarla, birçok acil soruna çözüm sağlanmıştır. Bu dönemde ise, yapılacak çok iş vardır. Meclis gündeminde yer alan tasarılardan biri de, yerel yönetimler yasası tasarısıdır. 1970'li yıllardan beri üzerinde konuşulan, tartışılan; fakat, ne yazık ki, bugüne kadar Meclis gündemine bir türlü gelemeyen bu çok önemli yasa tasarısının kanunlaşmasıyla şu an belediyelerin yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyoruz.

Yerel yönetimler yasası tasarısının, belediyelerin daha etkin hizmet vermesini sağlarken, sorunların mahallinde çözümüyle Ankara'nın yükünü büyük ölçüde hafifleteceğine inanıyoruz; yani, yerinden yönetimle illeri, ilçeleri rahatlatırken, merkezin daha önemli çalışmalara yönelmesini sağlayacağına inanıyoruz; hatta, Meclisteki biz milletvekillerinin dahi aslî görevini daha iyi yapmasına imkân sağlayacağına inanıyoruz.

Bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Yaşlılar Haftası, seçim çalışmaları dolayısıyla Meclis tatiline denk geldiği için, Meclis kürsüsünde bu konuyla ilgili konuşma imkânı olmamıştır.

Kadınlarımızın eğitim düzeyi arttıkça toplumdaki konumunun olumlu yönde gelişeceğine inanıyoruz. Ayrıca, sosyal faktörler nedeniyle de kadınlarımızın çok daha fazla çalışması gerektiğine inanıyoruz. Toplumun çeşitli kesimlerinde, farklı alanlarda başarıyla hizmet veren çok sayıda kadın olduğu halde mahallî idareler seçimlerinde kazananlar arasında çok az sayıda kadının olması, bir kadın ve bir parlamenter olarak beni çok üzmüştür.

Kadın sorunlarının ve kadının toplumda karar mekanizmalarında etkin yer alamamasının tartışılmasının sadece 8 Mart tarihiyle sınırlandırılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu konuda en büyük isteğim, başta Parlamento olmak üzere, tüm çalışma alanlarında kadınların daha fazla katılımının sağlanmasıdır. Bu konuda üzerime düşen görevleri yerine getirmek istiyorum.

Toplumumuzun çok önemli bir bölümünü oluşturan yaşlılarımızın da Yaşlılar Haftasını kutluyor, onlara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yeni çalışma dönemimizde Meclisimize hayırlı çalışmalar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztoprak.

İkinci gündemdışı söz isteği, yerel yönetimler yasası tasarısı hakkında, İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar'a aittir.

Buyurun Sayın Bayraktar. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

 2.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar'ın, 28 Mart mahallî idareler seçimleri ile Yerel Yönetimler Yasasında değişiklik yapılması gereken konulara ilişkin gündemdışı konuşması

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 28 Mart yerel yönetim seçimleri ve Yerel Yönetimler Yasasıyla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

1946 yılından bu yana 12 kez yerel, 15 kez ise genel seçimler yapılmış olup, son seçim 28 Mart yerel yönetimler seçimleridir. Bu seçimler beklendiği gibi, demokratik bir şekilde, birkaç müessif olay dışında sakin ve başarılı geçmiştir. Halkımızın ve seçmenlerin hür iradeleriyle oluşan seçim sonuçlarının, halkın yüzde 30'unun seçimlere katılmamasına rağmen, ülkemiz için, halkımız için, iktidar ve muhalefet partileri için önemli mesajlar içerdiğini hissediyor ve bu konuda birkaç cümleyle sizlerle duygularımı, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; seçim sonuçları il il, ilçe ilçe hatta belde belde, köy köy, mahalle mahalle, bölge bölge, ayrıca detaylı olarak irdelenmeli ve alınması gereken mesajlar mutlaka iyi okunmalı, iyi değerlendirilmelidir. Özellikle İktidar Partisi olarak AK Parti, seçimde elde ettiği başarının, sebep, istek, etki ve beklentilerini iyi tahlil etmeli, Anamuhalefet Partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi elde ettiği neticeden gerekli sonuçları çıkarmalıdır.

Vurgulanmasında fayda gördüğüm Kayseri, Konya, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Antalya, İzmir, Ordu, Trabzon, Elazığ gibi illerin; Şişli gibi ilçelerin; Güneydoğu ve Doğu Anadoludaki illerin, seçimlerde elde edilen neticeler itibariyle çok detaylı bir şekilde tahlil edilmesinin öneminin altını çizmek istiyorum.

AHMET IŞIK (Konya) - Özellikle Konya...

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bütün bunları detaylı olarak inceleme imkânımız, fırsatımız yok; bunları zaman içerisinde irdeleyeceğiz.

Tespit edebildiğim, alınması gereken dört önemli mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum:

1 - Seçmen ve halk, istikrarı istediğini göstermiş, tercihini AK Partiden yana kullanarak iktidara olan güvenini bir kez daha tazelemiştir.

2 - Halk, kavgadan değil, barıştan, uzlaşmadan, konsensüsten yana olduğu, böylece içte ve dışta itibar kazanmak suretiyle elde edilebilecek neticelerin neler olduğu hususunda mesaj vermiştir.

3 - Statüko ve merkezî hantal yapıyı istemeyerek, değişimden yana tavrını koymuştur.

4 - Halkımız, etkin, süratli ve verimli hizmetlerin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyor; bana göre en önemlisi bu. Bunun yanında, iş istiyor, aş istiyor, mal ve can güvenliği konusunda alınması gereken tedbirlerin zaman kaybetmeden devletçe alınmasını istiyor. Bu hizmetlerin hızlandırılarak verilebilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyu gündeminde olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının ve yerel yönetimlerle ilgili değişikliklerin halkın beklediği şekilde hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için de desteğini ve mesajını, bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna takdim etmiş oluyor.

1923 yılında 436 olan belediye sayısı bugün 3 125'e yükselmiştir. Bunların 16'sı büyükşehir belediyesi, 65'i il belediyesidir. 1950 yılında bu belediyeliklerde yaşayan halkın oranının, yüzde 27,5; 2000 yılında yüzde 79, şimdi ise yüzde 85'lere doğru tırmanmakta olduğunu gördüğümüz bu dönemde, halk, altyapı, ulaşım, sosyal güvenlik, iş, istihdam, imar ve mülkiyet konularının çözümü ve daha mutlu bir yaşam standardını yakalayabilmek için, yerel yönetimlerden ciddî destek ve hizmet beklemektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerin, bir insanın, do-ğumla başlayıp ölümle biten dünya hayatında mutlu olabilmesine ve onu gece-gündüz en yakın hizmet müessesesi olarak görmesine paralellik arz edecek tarzda yetki ve kaynaklarının yeterli olmadığı herkesin malu-mudur. Mahallî idareler, gayri safî millî hâsılanın yüzde 4,4'ünü kullanmakta, bunun yarısının da merkezî idareden aktarıldığını görmekteyiz. Oysa, çağdaş, demokratik ülkelerin çoğunda, mahallî idarelerin toplam kamu harcamaları içerisindeki payı yüzde 50'leri aşarken, Türkiye'de bu oranın yüzde 20'nin çok altında olduğunu görmekteyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bayraktar, sözlerinizi tamamlayın efendim.

Buyurun.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum; tamamlıyorum.

Sonuç olarak, ülkemizde, belediyelerin ve mahallî idarelerin, özerkliğinin gerektirdiği bağımsız karar alma, açıklık ve katılımı sağlama mekanizmalarına sahip olmadıklarından, demokratik nitelikleri  zayıf kurumlar haline geldiğini görmekteyiz. İhtiyaçların mahallî idarelerce karşı-lanacağının hükme bağlanmış olduğu Anayasanın 127 nci maddesinin aksine bir gelişme gördüğümüz bu dönemde, kamuoyunun süratle beklediği kamu reformu yasasının çıkarılması ve Belediye Yasasının bir an önce değiştirilerek -il özel idareleri de dahil- halkın, doğduğu yerde do-yamadığı, doyma arzu ve ihtiyaçları içerisinde bulunduğu büyük kentlere göç ederek, belediyelerden elde etmek istediği hizmetlere daha etkin ve süratli bir şekilde kavuşabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki iktidar ve muhalefet partilerinin, mutlaka, daha fazla zaman kaybetme-den, halkın seçimlerde vermek istediği asıl mesaja paralel olarak hizmeti alabileceği tarzda, Anayasa, yasa, yönetmelik ve uygulama değişikliklerini süratle yapmaları gerektiğini tekrarlıyor, bu gerekli değişikliklerin yapılacağı ümidiyle, seçimlerden başarıyla çıkan başkanları, il genel meclisi üyelerini, belediye meclisi üyelerini ve muhtarlarımızı tebrik ediyor, bu yeni dönemde başarılı hizmet sunabilmeleri hususunda kendilerine Allah'tan başarılar dilerken, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar.

Sayın milletvekilleri, Genel Kuruldan bir ricam var; kürsüde değerli hatip konuşurken Genel Kurulda ciddî manada uğultu var. Evet, hepimiz seçimden döndük, söyleyecek çok şeyimiz var; ama, hatibi dinlemenizi rica ediyorum.

Gündemdışı üçüncü söz isteği, çalışma hayatının güncel sorunlarıyla ilgili söz isteyen Çorum Milletvekili Sayın Agâh Kafkas'a aittir.

Buyurun Sayın Kafkas. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

3.- Çorum Milletvekili Agâh Kafkas’ın, çalışma hayatının bazı güncel sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

 AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çalışma hayatının güncel sorunlarından birkaçının altını çizmek üzere karşınızdayım.

Çalışma hayatımızda yeni düzenlemelere şiddetle ihtiyaç var. Bildiğiniz gibi, 4857 sayılı İş Kanununu sosyal tarafların büyük bir uzlaşısı içerisinde hayata geçirdik ve hayata geçiş süreci içerisinde, baktığımız zaman, işçi-işveren kesimlerinin haklı olarak dile getirmeye çalıştıkları endişelere yer olmadığını bu on aylık dönem içerisinde müşahede ettik. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca hazırlanan yönetmelikler süratle tamamlanmak üzeredir. Bu noktada Sayın Bakandan, üçlü danışma kurulunu bir an önce toplayarak, bu yönetmelikler çıktıktan sonra yasanın uygulamasında aksaklıklar varsa bunların tespitinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

Diğer taraftan, çalışma hayatını tümüyle yenileme iddiasıyla çıkmıştık; İş Kanununu çıkardık, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunuyla ilgili düzenlemeleri de yapmak durumundayız. Bu konuda yine üçlü bir bilim heyeti -profesörler- tarafından hazırlanan taslaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sosyal taraflara iletilmiştir; ama, maalesef, hazırlanan taslak günümüzün ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayacak durumda değildir. Bu noktada, ILO normları, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde sosyal kesimlerle bir diyalog içerisinde bir an önce bu yasayı çıkararak, toplusözleşme düzeninin önündeki barajları ve engelleri kaldırmamız gerektiğine inanıyorum.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasında yaşanan sıkıntılar vardır; yaşanan sıkıntılar, bu kanunda yeni düzenlemeleri ve değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Yapılacak değişikliklerle, halen devam eden personel reformu çalışmalarıyla birlikte ele alınarak, işçi, memur ve çalışan kavramının yeniden düzenlenmesi, böylece uluslararası çalışma normlarına memurlarla ilgili kanunumuzun da uydurulması gerektiğine inanıyoruz.

Diğer taraftan, bu yıl, hem belediyelerimizde hem de özel sektörümüzde yoğun bir şekilde toplusözleşme dönemi içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki, sosyal tarafların, Türkiye gerçeklerini, işçi ve işveren gerçeklerini gözönüne alarak, bugüne kadar olduğu gibi, uzlaşı sağlayacaklarına inanıyorum; ancak, burada hükümetimizin de, grev ertelemesi konusunda daha hassas olması gerektiğine inanıyorum; çünkü, tarafların uzlaşmasına, bu, engel teşkil etmektedir.

Çalışma hayatındaki sorunlarımızdan önemli olan bir başka boyut, özelleştirme nedeniyle mağdur olan, emekliliğine hak kazanmadığı halde işini kaybeden çalışanlarımız vardır ve bunlar mağdurdur; bu konudaki gerekli yasal çalışmalar sürdürülmekteydi. Bu konuda, Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin'in başkanlığında bir çalışmanın sürdürüldüğünü memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. İlgili kamu kuruluşlarının ihtiyaçları tespit edilmek üzere yazı yazılmıştır. Bu konudaki çalışmaların hem Başbakanlıkça hem de ilgili kamu kuruluşlarınca hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz; çünkü, bu mağduriyet had safhaya varmıştır. Bu, bugüne kadarki özelleştirmeden doğan mağduriyetleri önleyecektir ve bundan sonra özelleştirme nedeniyle mağdur olacakların da mağduriyetlerini gidermesi ve özelleştirmenin önünün açılması konusunda da çok önemlidir diye düşünüyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir başka önemli konu da, önemli sorunlarımızdan bir tanesi de istihdam, işsizlik sorunudur. Bunun önünde, engel olarak, bir taraftan, yatırımların teşvik edilmesi meselesi vardır, diğer taraftan da istihdam vergilerinin ağırlığı söz konusudur. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2000 yılı için tespit edilen gayri safî millî hâsıladan fert başına düşen yıllık millî gelir miktarı ortalama 1 500 doların altında olan illere, istihdamı ve üretimi teşvik konusunda bir yasa çıkarılmıştır; bu yasa, mutlaka, revize edilmelidir. Bu, bölgeler arasındaki dengesizliği gidermeyecek, bölgeler arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmayacaktır; sadece belli bölgelerdekilerin yararlanmasını sağlayacaktır. Özellikle, burada, 1 500 doların çok altında olan doğu ve güneydoğu illerinden başlamak üzere, bu teşvikin, hem ithal ve ihraç ürünlerine hem de bölgeler arasında kademeli olarak yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun bir an önce düzenlenmesi lazım.

İkinci bir konu da, Bağ-Kur ve SSK primleri konusunda çok ciddî anlamda sıkıntı vardır. Bu sorunun çözülmesi noktasında, öncelikle, devlet, sosyal devlet olarak, sosyal güvenlik sistemine prim katkısını birinci öncelik olarak ortaya koymak durumundadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kafkas, tamamlar mısınız; süreniz bitti.

AGÂH KAFKAS (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum.

Bugüne kadar, bu primler, bütçe açığı ya da sosyal güvenlik kurumlarının açığı olarak finanse edilmekteydi; oysaki, sisteme, doğrudan devleti katıp, SSK ve Bağ-Kur primlerini makul hale getirerek kayıtdışını önleme konusunda bir mücadele başlatılması lazım.

Maliye Bakanlığımız tarafından, bu yıl, kayıtdışı ekonomiyi önleme konusunda hamle yılı olarak ilan edilmiştir. Bunu desteklemek için, prim miktarlarının makule indirilerek kaçağın ve kayıtdışının önlenmesi konusunda gayret gösterilmelidir; çünkü, bugün, küçük esnafımız Bağ-Kur primlerini ödeyemez noktaya gelmiştir. Bu, Bağ-Kurlunun, sistemin dışına kaçışına neden olmaktadır. O nedenle, sosyal güvenlik sistemimizin bu boyutuyla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor, Heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kafkas.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, kâtip üyenin, sunuşları oturduğu yerden yapması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var; okutup, bilgilerinize sunacağım.

 B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 5100 sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/504)

     15.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 2.3.2004 gününde kabul edilen 5100 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun incelenmiştir:

İncelenen Yasanın,

23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci tümcesinde, 17 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan ve ceza gören kişi kulübün ya da bir taraftar derneğinin mensubu ise, suçun yinelenmesi durumunda mensubu bulunduğu kulüp ya da derneğe üç milyar lira,

24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci tümcesinde, karşılaşmanın yapıldığı spor alanında zarara neden olan taraftarın mensubu bulunduğu kulübe, zarar tutarı kadar,

25 inci maddesinde de, karşılaşma yapılan spor alanlarında gerçekleşen şiddet olayları nedeniyle ilgili kulübe, belirlenen yöntemle bulunacak tutarda,

idarî para cezası verileceği belirtilmiştir.

1- 20 nci Yüzyılın ikinci yarısından başlayarak süren bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ülkelerin gönencini artırmış, sosyal yaşamda spora daha çok önem verilmesi sonucunu doğurmuştur. Ne var ki, spor dünyasında yaşanan gelişmeler çeşitli sorunları da birlikte getirmiştir.

Sporcuların ve diğer ilgililerin haklarının korunması ve spor alanlarında görülen düzensizlik ve şiddet olayları, basit güvenlik sorunlarının ötesinde, kamusal düzen bağlamında ele alınması gereken konulardır.

Spor alanlarında, hakem, sporcu ve diğer ilgililere karşı eylemli ve sözlü saldırıların önlenmesi ve bu kişilerin cangüvenliğinin sağlanması yalnız ulusal bazda değil, uluslararası alanda da sporun temel sorunu olarak algılanmaya başlanmıştır.

Bu nedenle, uluslararası düzlemde sorunların çözümü için Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi 25.9.1986 gününde Strasbourg'da imzalanmış, ülkemizde de 3608 sayılı Yasayla sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur.

Özellikle futbolda ve taraftar kitlelerince izlenen diğer spor dallarında, yöneticilerin ve medyanın olumsuz tutumundan kaynaklanan, sporcuların ve diğer ilgililerin kişilik haklarının ihlali, kimi zaman da ortadan kaldırılması sonucunu doğuran saldırılar, ulusal bazda da bu tür eylemlerin engellenmesine yönelik kamusal önlemlerin ve cezaî yaptırımların yaşama geçirilmesini gerektirmiştir.

Ancak, Anayasanın 2 nci maddesindeki "hukuk devleti" ilkesi ve 11 inci maddesinde yer verilen yasaların Anayasaya aykırı olamayacağı kuralı karşısında, yapılan düzenlemenin anayasal kurallara uygun olması zorunludur.

2- Anayasanın "Suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlıklı 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında, ceza sorumluluğunun kişisel olduğu belirtilmiştir.

Böylece, ceza hukukunun temel kurallarından olan "cezaların kişiselliği" ilkesine, idarî ceza-adlî ceza ya da para cezası-hürriyeti bağlayıcı ceza ayırımı yapılmadan Anayasada yer verilmiştir.

Bu ilkeyle, suçu kim işlemişse cezanın yalnız ona hükmedilip uygulanması, başkalarının cezalandırılmaması amaçlanmıştır.

Başka bir anlatımla, cezaların kişiselliği ilkesi, herkesin, ancak kendi eyleminden sorumlu tutulmasını, suç işlemedikçe ya da işlenmesine katılmadıkça kimseye ceza sorumluluğu yükletilmemesini gerektirmektedir.

Suçlunun cezalandırılmasının yakınlarını da maddî ve manevî yönden etkilemesi kaçınılmazdır. Özellikle para cezalarının suçlu kadar aile bireylerini de etkileyeceği yadsınamaz. Ancak, bu, cezanın çoğu kez önleme olanağı bulunmayan dolaylı sonucudur.

Oysa, incelenen Yasanın 23 ve 24 üncü maddelerinin ikinci fıkralarının ikinci tümceleri ile 25 inci maddesinde, suçu işleyen kişilerin mensubu oldukları kulüp ya da derneklere, nesnel sorumluluk gereğince idarî para cezası verilmesi öngörülmüştür.

1982 Anayasasının 38 inci maddesinde olduğu gibi "cezaların kişiselliği" ilkesine yer verilen 1961 Anayasasının 33 üncü maddesinin gerekçesinde,

"İnsanları, başkalarının fiilinden dolayı cezalandırmaya cüret edebilen totaliter rejimlerin insanlığa getirdiği acı tecrübelerden sonradır ki, kimsenin yalnız kendi fiili veya ihmalinden sorumlu olabileceği esasının anayasalarda yer alması lüzumu bilhassa hissedilmektedir. Esasen, bu kaidenin Anayasaya konulması sayesinde, basın davalarında yazı ve karikatürün müellifinden başkasının (gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin) rasgele cezalandırılmasını derpiş eden kanun hükümleri bertaraf edilmiş olacaktır."

1982 Anayasasının 38 inci maddesinin gerekçesinde de,

"... ceza sorumluluğunun şahsî olduğu; yani, failden gayri kişilerin bir suç sebebiyle cezalandırılamayacağı hükmünü getirmektedir. Bu ilke dahi, ceza hukukuna yerleşmiş ve 'kusura dayanan ceza sorumluluğu' ilkesine dahil, terki mümkün olmayan bir temel kuraldır"

denilerek, ceza hukuku yönünden nesnel sorumluluğun kabul edilmediği belirtilmiş ve ceza sorumluluğunun kişiselliği ilkesinin, herkesin kendi eyleminden sorumlu olması anlamına geldiği vurgulanmıştır.

Cezalandırma, devlete özgü bir hak ve yetkidir. Devletin bu egemenliğinin sınırları da anayasalarda belirlenmiştir. "İnsan onuruyla bağdaşmayan cezaların verilemeyeceği", "kimsenin, işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasanın suç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırılamayacağı", "ceza sorumluluğunun kişiselliği" gibi ilkeler söz konusu sınırların örnekleridir.

Yasa koyucunun, ceza alanında yasama yetkisini kullanırken, Anayasanın temel kurallarına ve ceza hukukunun ana ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, toplumda belli eylemlerin suç sayılıp sayılmaması, suç sayılırsa hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımıyla karşılanmaları gerektiği, hangi durum ve davranışların ağırlaştırıcı ya da hafifletici öğe olarak kabul edileceği konularında takdir yetkisinin bulunduğu tartışmasızdır.

Bu durumda, incelenen Yasanın 23 ve 24 üncü maddelerinin ikinci fıkralarının ikinci tümceleri ile 25 inci maddesinde, taraftarın eyleminden dolayı, mensubu bulunduğu kulüp ya da dernekler için idarî para cezası öngörülmesi, Anayasanın 38 inci maddesindeki "cezaların kişiselliği" ilkesine aykırı düşmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5100 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.

Ahmet Necdet Sezer

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım.

Birinci tezkereyi okutuyorum.

 2.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al Abrash'ın resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ve heyete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/505)

     29.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Suriye Halk Meclisi Başkanı Mahmoud Al Abrash'ın davetine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Suriye'ye resmî ziyarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, 15 Mart 2004 tarihinde, TBMM Başkanı başkanlığında siyasî parti grup temsilcileriyle yapılan toplantıda kabul edilmiştir.

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildirilen isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

İsim Listesi :

Kemal Demirel Bursa Milletvekili

Sadullah Ergin Hatay Milletvekili

Enver Yılmaz   Ordu Milletvekili

Mahmut Kaplan Şanlıurfa Milletvekili

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

İkinci tezkereyi okutuyorum.

 3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan hakkındaki Meclis soruşturması açılması ile ilgili dosyaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/506)

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan hakkında, Bakanlığı sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bünyesinde yaptırılan bazı iş ve işlemlerde devleti zarara uğratan mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiası konusunda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporu, Başbakanlığın 26.2.2004 tarihli ve B.02.O.TKB.090-0345 sayılı yazısına ekli olarak Anayasanın 104 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda 1'inin (55) vereceği önergeyle istenebilmektedir.

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, söz konusu dosyayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Bu tezkere okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, Başkanlığımızda bulunan dosya, sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılacaktır.

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

 BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, sözlü soruların geri alınmasına dair 2 adet önerge vardır; okutuyorum:

 4.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın (6/902) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/152)

     19.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 402 nci sırasında yer alan (6/902) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

        Kemal Sağ

                                                                                                           Adana

 BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

 5.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/958) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/153)

     16.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 454 üncü sırasında yeralan (6/958) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

     Selami Yiğit

                                                                                                           Kars

 BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Sayın milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

 C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

1981 yılında üretime alınan, 100 000 ton/yıl gazete kâğıdı ve 82 000 ton/yıl termomekaniksel odun hamuru üretim kapasitesine sahip Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları AŞ (SEKA) Balıkesir İşletmesi, 13. 5.2003 tarihli ve 2003/25 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 1 100 000 ABD Doları bedelle Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satılmıştır.

Satış işleminin gerçekleşmesinden bugüne kadar bu satışa ilişkin pek çok iddia gündeme gelmiş ve tartışmalar yaşanmıştır. Bu iddialardan en önemlilerini, SEKA Balıkesir İşletmesinin değerinin çok altında bir bedelle satıldığı ve işletmeyi satın alan firmanın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı oluşturmaktadır.

İşletmenin değer tespitine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Eylül 1999 tarihli Balıkesir İşletmesi Değerleme Raporunun eki olarak hazırlanan Revize Değerleme Raporunda üç ayrı yöntemle yapılan değerlemenin her birinde farklı değerler elde edilmiştir.

Örneğin, Amortize Edilmiş Yenileme Değeri yöntemiyle 55 995 000 ABD Doları değer belirlenirken, bir diğer yöntem olan Piyasa Kapitalizasyonu yöntemiyle 52 200 000 ABD Doları değer tespit edilmiştir. Yine aynı raporda işletmenin yeniden kurulma değeri 242 000 000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

1 255 942 m2 arazisi, içerisinde 201 adet lojmanı, çalışır vaziyette 47 adet iş makinesi ve depolarında 4 trilyon TL tutarında yedek parçanın bulunduğu belirtilen bu işletmenin 1 100 000 ABD Doları gibi büyük kentlerde bazı semtlerdeki neredeyse bir daire fiyatına satılmış olması, ka-muoyunda bu konuda rahatsızlık yaşanmasına neden olmuştur. İşletmeye dahil olan ve arızalı durumda bulunan enerji türbininin SEKA tarafından Almanya'da 1 570 000 euro bedelle tamir ettirildiği bilinmektedir. Bu tamir bedeli bile işletmenin satış bedelinden çok yüksektir. Yine satış be-deli, işletmenin sadece lojmanlarının rapordaki değerini bile karşılamaktan uzaktır. Emsal satışlar baz alınarak yapılan hesaplamalarda lojmanların değeri 1 321 000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir.

Nitekim, Bursa 2. İdare Mahkemesi 2003/791 esas nolu kararında, piyasa değeri 51 200 000 ABD Doları olan işletmenin 1 100 000 ABD Dolarına satılması işleminde kamu yararına ve özelleştirmenin amacına uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararın kaldırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Bursa Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmiş; ancak, itiraz mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Ayrıca, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, Sayın Başbakanla birlikte ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanarak hapis ve para cezasıyla bir yıllık ihaleden men cezası alan Albayraklara böyle bir işletmenin bu fiyata satılması, kamuoyu tarafından, işletmenin bu gruba hediye edildiği şeklinde algılanmıştır.

SEKA Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi işleminde satışın gerçek değerinin çok altında gerçekleşmesiyle, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, işletmeyi alan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'yle olan yakınlığının bu satış üzerinde bir etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi, satış işlemine ilişkin yapılan ihalede bir kusur ya da eksikliğin bulunup bulunmadığının, özelleştirme işleminin kamu yararına olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1.- İzzet Çetin

 

(Kocaeli)

2.- Orhan Sür

 

(Balıkesir)

3.- Sedat Pekel

 

(Balıkesir)

4.- Ali Kemal Deveciler

 

(Balıkesir)

5.- Ali Kemal Kumkumoğlu

 

(İstanbul)

6.- Ali Oksal

 

(Mersin)

7.- Yılmaz Kaya

 

(İzmir)

8- Atila Emek

 

(Antalya)

9.- Hüseyin Ekmekcioğlu

 

(Antalya)

10.- Nuri Çilingir

 

(Manisa)

11.- Kemal Kılıçdaroğlu

 

(İstanbul)

12.- Osman Kaptan

 

(Antalya)

13.- Nail Kamacı

 

(Antalya)

14.- Sıdıka Sarıbekir

 

(İstanbul)

15.- Nurettin Sözen

 

(Sivas)

16.- Yakup Kepenek

 

(Ankara)

17.- Salih Gün

 

(Kocaeli)

18.- Engin Altay

 

(Sinop)

19.- Atilla Başoğlu

 

(Adana)

20.- Gökhan Durgun

 

(Hatay)

21.- Mustafa Sayar

 

(Amasya)

22.- Ferit Mevlüt Aslanoğlu

 

(Malatya)

23.- Mevlüt Coşkuner

 

(Isparta)

24.- Mehmet Kartal

 

(Van)

25.- V. Haşim Oral

 

(Denizli)

26.- Mehmet Mesut Özakcan

 

(Aydın)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum:

 2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hükümetin, halkın bilgilenme hakkını engellemeye yönelik girişimleri ve basının sorunları hakkında Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, TBMM CHP Grubu adına genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Ali Topuz

K. Kemal Anadol

Haluk Koç

 

İstanbul

İzmir

Samsun

 

CHP Grup Başkanvekili

CHP Grup Başkanvekili

CHP Grup Başkanvekili

Gerekçe:

Anayasanın 26 ncı maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü güvence altına alınmış ve "Basın hürriyeti" başlıklı 28 inci maddeyle de "basın hürdür, sansür edilemez" hükmüne yer verilmiştir. Anayasamız devlete, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alma ödevini yüklemiştir. Anayasada temel haklar kapsamında değerlendirilen basın özgürlüğünün korunması, devletin olduğu kadar medya kuruluşlarının da görevidir. Bu anlamda, bugün yaşananlar, halkın gerçekleri öğrenme hakkına ilişkin sorumluluğun iki aktör tarafından da zaman zaman zedelendiği bir sürecin yaşandığını ortaya koymaktadır.

2000 yılında yaşanan ekonomik kriz, siyaset-medya ilişkilerinin de yeniden şekillenmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Medya gücünü elinde bulunduran kuruluşların, medyadışı faaliyetlerinden dolayı ekonomik krizle birlikte düştükleri zorluklar, bu kuruluşlarımızı kamu otoritesinin kararlarına bağımlı kılmıştır. Bu durum, Star-TV ve Star Gazetesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından el konulmasından ve benzer gelişmelerin diğer medya gruplarının sahiplerini de kapsayarak devam edeceğine ilişkin hükümetin yaptığı tehditlerle, basın özgürlüğünü zedeleyecek noktaya ulaşmıştır. Bu gelişmenin ardından Basın Konseyi, hükümeti "yasal bahaneler kullanarak iletişim özgürlüğünü boğmayı amaçlamakla" suçlamıştır. Benzer tepkiler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi diğer meslek kuruluşları tarafından da dile getirilmiştir. Yaşananlara Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da tepki göstererek, 29 Ocak 2004 tarihinde Başbakan Erdoğan'a gönderdikleri mektupla, hükümete basın özgürlüğüne yönelik sorumluluklarını hatırlatmak durumunda kalmıştır.

Bu durum, medya kuruluşları üzerinde yasalardan kaynaklanmayan, ancak, meslek mensuplarının kendi içlerinde otosansür uygulamalarını beraberinde getirmiştir. AKP'nin iktidara gelmesinden sonra hükümetle paralel düşünmeyen birçok basın çalışanının, işini kaybettiği, yazı yazdığı köşesinin ya da programının kaldırıldığı bir süreç yaşanmaya başlanmıştır. Yaşanan bu süreci, AKP'nin basın üzerinde kurduğu baskıdan ayrı düşünmenin olanağı yoktur.

Hükümetin, kamu olanaklarını kullanarak uyguladığı baskılar, son dönemde örtülü sansür taleplerinin açıkça dile getirilmesine kadar varmıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat 2004 tarihinde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın açıklamaları için "bizce, KKTC ve Türkiye medyası kendi içinde bunu tartışmalı ve sansür etmeli" diyerek, açıkça, basın kuruluşlarına örtülü sansür uygulamaları için baskı yapmıştır. Başbakanın bu açıklaması, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve diğer meslek kuruluşları tarafından kınanmıştır. Kıbrıs gibi ulusal bir davada halkın bilgi edinme özgürlüğünün gasbı anlamına gelen bu girişim, müzakereleri yürüten Rauf Denktaş'ın, Türk tarafının çıkarlarını korumak için gösterdiği çabaların da zayıflatılması sonucunu doğurmaktadır.

Başbakanın bu tutumu, sadece temel hak ve özgürlüklerin başında gelen basın özgürlüğünün ihlali değil, ulusal konularda özel toplantılarda yaptığı taahhütleri yerine getirmek amacıyla, II. Meşrutiyetle birlikte kaldırılan sansürü bile geri getirmekten kaçınmayan bir anlayışın da göstergesidir. Bu nedenlerle, gerek medya kuruluşlarının ekonomik krizin ardından yaşadıkları sorunların gerekse bu sorunların yarattığı baskılarla görev yapmak zorunda bırakılan basın çalışanlarının sorunlarının ve basına örtülü sansür uygulaması için baskı yapan Başbakanın tutumunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınmasını demokrasinin gereği olarak görmekteyiz.

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

 6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/507)

     23 Mart 2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

 İLGİ: a) Adalet Bakanlığının 1.8.2003 tarihli ve 36697 sayılı yazısı.

b) 12.9.2003 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-310-13914 sayılı yazımız.

c) Adalet Bakanlığının 5.3.2004 tarihli ve 10703 sayılı yazısı.

Halkı suç işlemeye tahrik etmek suçunu işlediği iddia olunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası Adalet Bakanlığının ilgi (a) yazısı ekinde alınarak, Anayasanın 83 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere ilgi (b) yazımızla sunulmuştu.

Ancak, Adalet Bakanlığının ilgi (c) yazısı eki Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının 9/2/2004 tarihli ve 2003/B-1238-7 sayılı yazısıyla soruşturma evrakının, adı geçenin 29 Haziran 2003 tarihinde Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşma  tutanaklarının tasdikli suretiyle beraber tekrar değerlendirilmek üzere iadesi talep edilmektedir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

         Başbakan

BAŞKAN - Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosya hükümete geri verilmiştir.

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğratılmasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları gerekçesiyle Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal hakkında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

7.- (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi (3/508)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğratılmasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları gerekçesiyle Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonumuz; 3.3.2004 tarihinde yapılan toplantısında; Komisyon çalışmalarını süresinde tamamlayamadığı için, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, 29.3.2004 tarihinden itibaren iki aylık eksüre istenmesine karar vermiştir.

Eksüre verilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Ergün Dağcıoğlu

               Tokat

       Komisyon Başkanı

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu komisyon, daha önce iki ay süre kullanmıştır. Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 110 uncu maddeleri, soruşturmasını iki ay içinde bitiremeyen komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilebileceği hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, komisyona, 29.3.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin süre verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.

 8.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelwahad Radi'nin resmî davetine beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/509)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelwahad Radi'nin davetine icabet etmek üzere, beraberinde Parlamento heyetiyle, Fas'a resmî ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarıca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığının, Belediyeler Kanunu, İl Özel İdareleri Kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarıları hakkında, İçtüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

 9.- Belediyeler Kanunu Tasarısı (1/766), İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı (1/767) ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının (1/768) Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna da havale edilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/510)

     18.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlığınızca 4.3.2004 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan Belediyeler Kanunu Tasarısı (1/766), İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı (1/767) ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı (1/768), ülkemizde yerel yönetimler alanında reform yapmaktadır.

Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerel yönetimlerin kuruluş ve işleyişi konusunda belirli standartlar bulunmaktadır. Komisyonumuzca, Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki düzenlemelerin tasarılara yansıtılması amacıyla, söz konusu tasarılara ilişkin görüş belirtilmesi kararlaştırılmıştır. İçtüzüğümüzün 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, tasarıların Komisyonumuza da havale edilmesini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.

     Yaşar Yakış

              Düzce

       Komisyon Başkanı

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun bulunduğundan, bu istem, İçtüzüğün 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Başkanlığımızca yerine getirilmiştir.

Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım:

 10.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, Kiev'de yapılan Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomi Komisyonu dördüncü dönem toplantısına katılmak üzere Ukrayna'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/511)

     15.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, Kiev'de yapılan Türkiye-Ukrayna Karma Ekonomi Komisyonu 4 üncü dönem toplantısına katılmak üzere bir heyetle birlikte 24-27 Şubat 2004 tarihleri arasında adı geçen ülkeye yaptığı resmî ziyarete, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni'nin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

         Başbakan

BAŞKAN - Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum:

 11.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Avusturya'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/512)

     15.3.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 7-10 Mart 2004 tarihlerinde Avusturya'ya yaptığı resmî ziyarete, Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

         Başbakan

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

 IV. - ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 70      Tarihi: 31.3.2004

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 44 üncü sırasında yer alan kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 31 ilâ 43 üncü sıralarında yer alan kanun tasarılarının ise 18 ilâ 30 uncu sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

                       

Bülent Arınç

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Başkanı

 

Salih Kapusuz

Haluk Koç

 

AK Parti Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Öneriyle ilgili söz isteği?.. Yok.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulan dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/12) ve (10/28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 31 Mart 2004  Çarşamba günü, yani bugün saat 17.00'de Halkla İlişkiler Binası (B) Blok, 2 nci kat, 4 üncü Bankoda bulunan Meclis Araştırması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca ilan tahtasına asılmıştır.

Sayın milletvekilleri, hem aranızda sohbet etmemenizi rica ediyorum hem de sohbetin çok yüksek sesle yapılmamasını rica ediyorum.

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Başkan, sen şurayı biliyor musun; yürek yanıyor, yürek! (AK Parti sıralarından gülüşmeler)

Derdimi kime diyeyim Başkan, kime?!..

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanımız Doç. Dr. Sayın Hüseyin Çelik, sözlü soruların 6; 28 ve 49 uncu sıralarında yer alanlarını Devlet Bakanımız Sayın Atalay adına; 21, 46 ve 55 inci sıralarında yer alan soruları Bayındırlık Bakanı Sayın Ergezen adına ve 9, 11, 12, 18, 19 ve 23 üncü sıralarında yer alan soruları da, bizzat Bakanlığı adına şahsen toplu olarak cevaplandırmak istediğini Başkanlığımıza yazılı olarak bildirmiş olduğundan, sorular bu şekilde üç bölümde Sayın Bakan tarafından cevaplandırılacaktır, Genel Kurula arz ediyorum.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

 V. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

 2.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/453)

 BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge de, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

 3.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

4.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/458)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/459)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

8.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

BAŞKAN - Bu üç soru önergesini Sayın Bakan müştereken cevaplandıracaktır.

Şimdi, soru önergelerini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı maddeleri uyarınca Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından sözlü yanıtlanmasını saygıyla dilerim.                   8.5.2003

M. Vedat Melik

          Şanlıurfa

Sorular :

1- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan geçtiğimiz yıl burs alan dargelirli üniversite öğrencisi sayısı ne kadardır?

2- 2002-2003 yılında kaç öğrenciye burs verilmesi kararlaştırılmıştır?

3- Bu yıl ve geçen yılki sayılar arasında önemli bir fark var mıdır, varsa nereden kaynaklanmaktadır, kriterlerde değişiklik var mıdır?

4- Bu yıl burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenci sayısı geçen yıla göre artmış ya da azalmış mıdır, uyruklarına göre dağılımı nasıldır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

  Atilla Başoğlu

              Adana

Soru :

Yeğeniniz İbrahim Atalay, soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi görevde bulunmaktadır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte, hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletlerinizle Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

          Mahmut Göksu

        Adıyaman

TRT, Aralık 2001 ile Aralık 2002 arasında;

1- Toplam kaç kanaldan yayın yaptı?

2- Toplam kaç saat haber programı ve siyasî içerikli program yaptı?

3- 2001 Aralık ayında TBMM'de olan ve olmayan partilere ayrı ayrı ve toplam ne kadar yer verdi?

4- 2002 Aralık ayında TBMM'de olan ve olmayan partilere ayrı ayrı ve toplam ne kadar yer verdi?

5- 1999 Aralık ayında iktidara ve anamuhalefete ayrılan süre ne kadardır?

6- 2002 Aralık ayında iktidara ve anamuhalefete ayrılan süre ne kadardır?

BAŞKAN - Sayın Bakanım, size, üç soru önergesi için toplam 15 dakikalık süre veriyorum.

Buyurun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü sorulara cevap vermeden önce, 28 Martta yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak seçilen, belediye meclis üyesi olarak seçilen, il genel meclisi üyesi olarak seçilen, muhtar olarak seçilen bütün vatandaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. 28 Mart seçimleri sonuçlarının demokrasimiz, milletimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay'a sorulan soruya -daha doğrusu, burslarla ilgili soru Sayın Başbakana sorulmuştur; fakat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuyla Sayın Beşir Atalay ilgilendiği için, onun sorumluluğunda bir kurum olduğu için, onun cevaplandırması gereken soruya- ben, huzurlarınızda cevap vereceğim; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin, Sayın Başbakanın cevaplandırması talebiyle vermiş olduğu sözlü soru önergesini cevaplıyorum.

Birinci sorunun cevabı: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan -bu tevcih tarihi itibariyle kastedilen- 2001-2002 öğretim yılında, toplam 264 984 yükseköğrenim öğrencisine, 107 071 065 000 000 Türk Lirası burs ödemesi yapılmıştır. Burs miktarı, o dönem itibariyle 45 000 000 Türk Lirası idi.

İkinci sorunun cevabı: Fondan, 2002-2003 öğretim yılında ise, toplam 234 008 öğrenciye, dokuz ay süreyle burs ödemesinde bulunulmuştur. Bursiyerlere, 2002-2003 öğretim yılında aylık burs tutarı olarak 65 000 000 Türk Lirası (özürlü öğrencilere 75 000 000 Türk Lirasıdır) ödeme yapılmıştır. Yıl boyunca ödenen burs tutarı ise 134 000 000 000 000 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü sorunun cevabı: Burs için, sadece üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler -ki, açıköğretim fakültesi öğrencileri ile özel üniversitelerin öğrencileri hariçtir- başvuru yapabilmektedirler. Başvurular, öğrenci ailesinin gelirine göre, alt sınır belirlenerek düzenlenen puanlama tablosuna göre değerlendirilmektedir.

Puanlama, anne babanın işi ve aylık geliri, anne babanın sağ veya ölü olup olmadığı, kanunen ayrı olup olmadığı, anne babanın özürlü olup olmadığı, öğrencinin, ailesinin ikamet ettiği yer dışında okuyup okumadığı ve kendisi dahil okuyan kardeş sayısı gibi kıstaslar esas alınarak yapılmaktadır.

Bilgisayar ortamında yapılan bu puanlama sonucunda, başvurular, en düşük puan alandan en yüksek puan alan öğrenciye doğru sıralanmakta ve burs tahsisleri, yine bilgisayar ortamında yapılan sıralamaya göre gerçekleştirilmektedir. Burs, şehit çocuğu, özürlü ve yetiştirme yurdunda kalan öğrencilere şartsız olarak verilmektedir.

Yıllar itibariyle yeni bursiyer sayısı kaynaklar ölçüsünde planlanmakta olup, burs verilen toplam öğrenci sayılarında önemli sapmalar bulunmamaktadır. Dikkat edilirse, ödenen burs miktarı ve toplam miktar, bir önceki yıla göre oldukça yüksektir.

Dördüncü sorunun cevabı: Yabancı uyruklu öğrencilere yapılan burs ödemeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Burs verilen yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunu, Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. 2001 - 2002 öğretim yılında 1 608, 2002- 2003 öğretim yılında 1 640 yabancı uyruklu öğrenciye burs verilmiştir. 2002 - 2003 öğretim yılında burs verilen yabancı öğrenciler ve uyrukları uzun bir liste; bunu da huzurlarınızda okumak istiyorum: Afganistan 28, Almanya 5, Arnavutluk 187, Avustralya 1, Avusturya 1, Azerbaycan 150, Bangladeş 1, Bosna - Hersek 103, Brezilya 1, Bulgaristan 257, Burundi 1, Cezayir 52, Çeçenistan 34, Çin 42, Estonya 1, Filistin 11, Güney Afrika Cumhuriyeti 24, Gürcistan 34, Hırvatistan 3, İngiltere 4, Irak 39, İsrail 2, İtalya 1, İran 75, Kamboçya 1, Kazakistan 213, Kenya 11, Kırgızistan 158, Kolombiya 1, Kore Cumhuriyeti 3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 18, Kuzey Kore 1, Litvanya 3, Lübnan 19, Madagaskar 1, Makedonya 46, Malawi 1, Martinique 1, Moğolistan 83, Moldova 26, Nepal 1, Nijerya 2, Özbekistan 163, Pakistan 13, Romanya 8, Rusya 88, Senegal 2, Sırbistan 1, Sudan 1, Suriye 47, Suudî Arabistan 2, Tanzanya 19, Tacikistan 31, Tataristan 8, Tayland 2, Tunus 1, Türkmenistan 362, Ukrayna 47, Ürdün 10, Yunanistan 97.

Öte yandan, yıllar itibariyle burs verilen öğrencilerin dökümünü de ifade etmek istiyorum: 1996 - 1997 öğretim yılında 10 907; 1997 - 1998 öğretim yılında 3 576; 1998-1999 öğretim yılında 1 610, 1999-2000'de 1 436, 2000-2001'de 1 584, 2001-2002'de 1 608, 2002-2003'te ise 1 640 yabancı öğrenciye burs verilmiştir.

Bu vesileyle, 2003-2004 öğretim yılında başlattığımız yeni burs-kredi uygulama sisteminden de kısaca -bu, aynı zamanda benim Bakanlığımı ilgilendirdiği için- bahsetmek istiyorum.

Bu öğretim yılında, hem kaynakları daha tasarruflu kullanmak hem de mükerrerliği, birden fazla yerden burs ve kredi almayı önleyerek, daha çok sayıda öğrenciye ve daha yüksek miktarda burs ve kredi vermek için, Devlet Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu arasında işbirliği yapılmıştır. Bu yıl ilk defa, önceki yıllardan farklı olarak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuyla işbirliği yapılarak, burs başvuruları, kredi ve yurt başvurularıyla birlikte alınmıştır.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi almak için müracaat eden ve başvurusuna ilişkin belgelerini gönderen 235 000 öğrenciyle ilgili bilgiler alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, ara sınıf, özel üniversite, açıköğretim fakültesi ve yüksek lisans öğrencisi olanlar çıkarıldıktan sonra, kalan 169 661 öğrenciden, ailesinin geliri en düşük olan 54 757 öğrenciye burs verilmiştir, diğer bütün başvuru sahibi öğrencilere de kredi verilmiştir. Böylece, burs veya kredi talep eden, ihtiyaç sahibi bütün öğrencilere, ya kredi ya da burs verilmiştir. Sadece ailesinin geliri en düşük olan öğrencilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılıksız burs, geliri nispeten daha iyi olanlara ise Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kredi verilmektedir. Bu işbirliği sayesinde, açıkta kalan ihtiyaç sahibi öğrenci bulunmamaktadır.

Burs ve kredi miktarı bu yıl 90 000 000 Türk Lirasına çıkarılmıştır; yani, 1 yıl içerisinde, 45 000 000'dan 90 000 000'a çıkarılmıştır. 2003 yılı sene sonu enflasyonu yüzde 18,5 olarak gerçekleşmesine rağmen, öğrenci burslarında, Hükümetimiz tarafından, yüzde 100 artış sağlanmıştır. Burs ve kredi miktarı bu yıl 90 000 000 Türk Lirasına çıkarılmıştır; şehit ailesi  çocuğu ve özürlü öğrenciler için ise bu miktar 100 000 000 Türk Lirasıdır.

Diğer taraftan, Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay'a, Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu tarafından tevcih edilen sözlü soru önergesine cevap vermek istiyorum. Sayın Başoğlu, soru önergesinin verildiği tarihte Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Sayın İbrahim Atalay'ın buraya nasıl atandığı, hangi kıstaslara göre atandığı şeklinde bir soru tevcih etmiştir.

Sayın Bakan bana, kendisiyle ilgili, kendisine bağlı bir kurumda olmadığı için buna cevap vermenin kendi işi olmadığı, dolayısıyla, kendi tasarrufu olmadığına dair bir doküman vermiştir; ancak, Sayın İbrahim Atalay'ı Kültür Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığına atayan kişi ben olduğum için, huzurlarınızda, bu atamanın çok isabetli bir atama olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın İbrahim Atalay'ın, Kültür Bakanlığında çeşitli kademelerde yirmibeş yıl boyunca çalışmış, tecrübeli, kalifiye bir eleman olduğu için ataması yapılmıştır ve üçlü kararnameyle atanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ataması tasdik edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlıkları birleştikten sonra da yurtdışına kültür ataşesi olarak gönderilmiştir. Sayın İbrahim Atalay'ın, sadece Sayın Beşir Atalay'ın akrabası olduğu için, hak ettiği bir pozisyona atanmaması gibi bir tercih söz konusu olamazdı; bu, yanlış olurdu. Ataması yönünde de Sayın Beşir Atalay'ın bir telkini olmamıştır. Bunu huzurlarınızda ifade etmek isterim.

Yine, sözlü soruların 49 uncu sırasında bulunan ve Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu'nun sormuş olduğu soruya cevap vermek istiyorum. Sayın Göksu, Aralık 2001-Aralık 2002 tarihleri arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Sayın Devlet Bakanına bir sözlü soru önergesi tevcih etmiştir. Burada, TRT'nin iktidara ve muhalefete geçmiş yıllarda ve bu dönemde ne kadar yer verdiği şeklinde bir soru sorulmaktadır. Bunu huzurlarınızda cevaplandırmak istiyorum.

TRT, haber bültenlerinde ve haber programlarında hükümet icraatları ve siyasî parti faaliyetlerine, TRT Kanununun 5 inci maddesinin (k) bendinde yer alan "haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak", (l) bendinde yer alan "haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak", (m) bendinde yer alan "kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlarına alet olmamak" ve 20 nci maddede yer alan "bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı doğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla; Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlanması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, hükümet veya bir siyasî parti açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir" hükümleri çerçevesinde yer vermektedir.

TRT, Aralık 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında toplam 7 kanalda TV yayını yapmıştır. Bu tarihler arasında;

a) Aile kanalı olan TRT1'den günde 24 saat süreyle - 8 760 saat,

b) Bilgi kanalı olan TRT2'den günde 24 saat süreyle - 8 760 saat,

c) TRT3'ten, zaman paylaşımlı olarak, TRT GAP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu ve spor yayınlarıyla günde 8 saat, toplam 2 955 saat,

d) TRT GAP'ta 3 565 saat,

e) Eğitim kanalı olan TRT4'ten 7 343 saat,

f) TRT INT'ten  günde 24 saat süreyle, 8 760 saat,

g) TRT TÜRK'ten günde 16 saat süreyle, 4 651 saat yayın yapılmıştır.

Aralık 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında toplam haber program süresi ise, TRT1'de 42 saat, TRT2'de 362 saattir. Söz konusu haber programlarının bir kısmı TRT INT ve TRT TÜRK'te de tekrar edilmiştir.

3 üncü ve 5 inci sorulara birlikte cevap veriyorum: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun "Düzeltme ve Cevap Hakkı" başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, televizyon yayınlarımızın yayın kopyaları, yayınının ardından bir yıl süreyle saklanmaktadır. Bu nedenle, 1999 ve 2001 yılları aralık aylarına ait yayın kayıtları kurumda bulunmadığından -yani TRT'de bulunmadığından- Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan ve olmayan partiler ile iktidar ve muhalefete ayrılan süreler tespit edilememiştir.

4 üncü ve 6 ncı soruların cevabı ise şöyle: 2002 Aralık ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan ve olmayan partilere ayrı ayrı ve toplam yer verilen süreler ile 2002 Aralık ayında iktidara ve anamuhalefete ayrılan sürelerin çıkarılabilmesi için, çok sayıda personelin aylarca çalışarak tüm yayınları dakika bazında tasnif etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu ayrıntıda bilginin çıkarılabilmesi mümkün görülmemektedir.

Saygılarımla arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Soruyla mı ilgili?

ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Bakanımızın vermiş olduğu cevaba bir görüş bildirmek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun. 

ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Beşir Atalay'a "yeğeniniz, siz göreve geldiğinizde nerede görevde bulunuyordu" diye soru sormuştuk. Sayın Bakan, vermiş olduğu cevapta "Bakanlığımın personeli değildir" diyor.

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın cevaplarına, ben, teşekkür ediyorum; o, açıkyüreklilikle yanıtladı. Millî Eğitim Bakanımıza söyleyeceğimiz bir şey yok; ama, Sayın Beşir Atalay, herhalde yapmış olduğu işlem doğru bir işlem olmadığı için, kamuoyuna bunun cevabını veremeyeceğine inandığı için, tahmin ediyorum, cevap veremedi; çünkü, bu yakın akraba atamaları, bana göre, pek etik bir işlem değil Sayın Başkanım.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

10.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

11. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

12.  - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

13.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, tıpta uzmanlık sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin öğretmenevi ve halk eğitim merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

16. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik, 9, 11, 12, 18, 19 ve 23 üncü sıralardaki sözlü soruları birlikte cevaplandıracaklardır.

Soru önergelerini ayrı ayrı okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 96 ve 98 inci maddeleri gereğince Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını istiyorum.

Saygılarımla.

              Yakup Kepenek

             Ankara

Öğretmenevlerinin (a) bazılarında içki yasağı uygulandığına; (b) kimilerinde Cumhuriyet Gazetesinin alınmasının yasaklandığına ve (c) yine kimi öğretmenevlerinde, yemek ve oturma salonlarının kadın-erkek ayırımına göre bölündüğüne ilişkin haberler basında yer almaktadır.

1- Bu uygulamalara hangi yasal yetkiye dayanılarak ve hangi öğretmenevlerinde gidilmektedir?

2- Bakanlık olarak bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruları sözlü olarak Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in yanıtlamasını dilerim.

Saygılarımla.

           Mustafa Gazalcı

             Denizli

1- Millî Eğitim Bakanlığı işvereni olarak imzaladığınız 13.1.2003 tarihli Kurum İdare Kurulu (KİK) kararlarının bugüne kadar hangilerini uyguladınız?

2- Uygulamadıysanız niçin uygulamadınız?

3- Bu kararları uygulamamanız Anayasanın ve adı geçen yasanın açık hükmüyle çelişmiyor mu? Bu durum, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşır mı?

4- Tutumunuz, ellerinde KİK kararlarından başka bir yaptırımı olmayan kamu sendikalarını işlevsiz kılmıyor mu? Bu durum, demokrasimizi zayıflatmaz mı?

5- 10.5.2003 tarihinde ülkemizin her yerinden Ankara'ya gelen Eğitim-Senli öğretmenlerin KİK kararlarının uygulanması için hazırladıkları dilekçeleri kabul etmediğiniz, size haber verildiği halde Ankara dışına çıktığınız doğru mu? Bu tutumunuz dilekçe hakkını ve eğitim barışını engellemiyor mu? Öğretmenlerin güvenini sarsmıyor mu?

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

    Fahri Keskin

          Eskişehir

Tıpta uzmanlık sınavına (TUS) ilişkin zaman zaman kamuoyunda rahatsızlık uyandıran değerlendirmeler yapılmaktadır. Başta tıp fakültesi mezunları olmak üzere, kamu vicdanında bu konuların açıklığa kavuşturulması gerektiği kanısındayız.

1- TUS soruları ve cevap anahtarı sınavdan sonra neden açıklanmamaktadır? Sınava girenlerin doğru ve yanlışlarını öğrenme hakkından mahrum bırakılma sebepleri nelerdir?

2- TUS soru ve cevaplarını hazırlayan komisyonun aynı fakülte öğretim üyelerinden hatta aynı kişilerden teşekkül ettiği iddiaları doğru mudur? Komisyonu belirleme kriterleri nelerdir? Komisyon kimlerden oluşmaktadır?

3- Her sorunun birden fazla cevabının olduğu, soruların bilgi ölçmekten ziyade, yanıltıcı nitelikte olduğu, sorularda çelişkili şıklara sıkça rastlandığı, bu durumun TUS'a yönelik özel kurslar tarafından da ispat edildiği iddialarına ne diyeceksiniz?

4- Bu soru hazırlama sisteminden vazgeçilecek midir? Alternatif arayışlar söz konusu mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesinde ilköğretim düzeyendeki öğrencilerin sınıfları kalabalık olup, yeni dersliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yine, ilçe merkezi ve köylerinden, pansiyonlu bir ilköğretim okuluna ihtiyaç ve talep vardır.

Lise düzeyindeki öğrencilerin de, yeni bir teknik liseye ihtiyaçları bulunmaktadır.

Soru 1: Çiftlik İlçesine bir pansiyonlu ilköğretim okulu açılması düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise, hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir?

Soru 2: Çiftlik İlçesinde ihtiyaç duyulan okullara yeni derslikler eklenmesi düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise, hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir?

Soru 3: Çiftlik İlçesine yeni bir teknik lise açılması düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise, hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesinde eğitim kadrosunun giderek artması nedeniyle bir öğretmenevine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca, halk eğitim faaliyetlerinin daha verimli ve daha çok sayıda kişiye ulaşması bakımından yeni bir halk eğitim merkezi hizmet binasına ihtiyaç vardır.

Soru 1: Çiftlik İlçesinde öğretmenevi yapılması düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise, hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir?

Soru 2: Çiftlik İlçesinde yeni bir halk eğitim merkezi binası yapılması düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise, hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirttiğim soruların Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

          Fahrettin Üstün

              Muğla

1.- 8 yıllık eğitime geçişle birlikte vatandaştan alınan 8 yıllık eğitime katkı payının ve toplanan vergilerin bugün itibariyle miktarı ne kadardır?

2.- Toplanan bu paranın 8 yıllık eğitime ne kadarı harcanmıştır?

3.- Toplanan bu paranın ne kadarıyla kaç tane okul yapılmıştır?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 9, 11, 12, 18, 19 ve 23 üncü sıralardaki sorulara, müştereken, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik cevap verecektir.

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (6/465) esas numaralı, Sayın Yakup Kepenek tarafından öğretmenevleriyle ilgili olarak sorulan soruya cevap veriyorum.

Öğretmenevleri, 20.8.1990 tarih ve 2319 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmenevleri, Lokaller ve Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereğince, kurum müdürü ve valiliklerce oluşturulan 7 kişilik yönetim kurulunca yönetilmektedir.

Yönetim kurulları;

a) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklif ettiği üyeler arasından valilikçe seçilecek üyelerden, varsa 1 veya 2'si bayan, 1'i emekli öğretmen olmak üzere 4 asil ve 2 yedek üyeden,

b) İl ve ilçe merkezindeki orta dereceli okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri 1 asil ve 1 yedek üyeden,

c) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği 5 ilköğretim okulunun yönetici ve öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri 1'i yönetici, 1'i öğretmen olmak üzere 2 asil ve 2 yedek üyeden,

Bir takvim yılı için teşekkül ettirilir.

Anılan yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre de, kurumların faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak kontrol ve takip edilmesini sağlamak için bir denetleme kurulu teşekkül ettirilir. Denetleme kurulu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklif ettiği üyelerden valiliklerce seçilecek en az 3 üyeden teşekkül eder.

Öğretmenevlerinde, yönetim kurullarınca oyçokluğuyla alınan kararlar doğrultusunda uygulama yapılmakta olup, her türlü alım yönetim kurullarınca yapılmakta; günlük, haftalık, aylık yayınların alımı da bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza, öğretmenevlerinde söz konusu uygulamaların yapıldığına dair herhangi bir duyum intikal etmemiştir. Mevzuata aykırı uygulamaların yapılması durumunda, şüphesiz buna ilişkin yasaların gereği yerine getirilmektedir.

Arz ederim.

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı tarafından sorulan sorulara cevap veriyorum.

Kurum idare kuruluyla ilgili olarak Sayın Gazalcı'nın 5 sorusu vardı; Divan tarafından okutuldu. Bunlara toplu olarak cevap vermek istiyorum.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesi ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 9.11.2001 tarih ve 24578 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde oluşturulan Bakanlığımız kurum idare kurulu, Ekim 2002 tarihinden itibaren, 13.1.2003 tarihli raporda belirtilen çalışmaları yapmıştır. Söz konusu kurulun, 4688 sayılı Kanuna göre Bakanlığımız veya personeli adına herhangi bir karar alma yetkisi bulunmayıp, her iki tarafça yapılacak faaliyet veya alınacak kararlarda gözönünde bulundurulmak üzere, tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunabilmekle yetkilidir. Kurum idare kurulunun 13.1.2003 tarihli söz konusu raporunda eğitim çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesine ve sorunlarının çözümüne yönelik görüş ve önerilere yer verilmiş olup, bu görüş ve öneriler çerçevesinde eğitim çalışanlarının Bakanlığımızca giderilebilecek sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sonuçlandırılma aşamasındadır. Bunun yanında, tüm kamu kurumlarının personelini ortak olarak ilgilendiren, hangi alandaki mevzuatta ne yönde değişiklik yapılması gerektiği konusunda hazırlanan rapor, 21.4.2003 tarihinde, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca haziran ayında oluşturulacak yüksek idarî kurulda görüşülmek üzere gönderilmiştir.

Diğer taraftan, eğitim iş kolunda faaliyet gösteren sendikalardan ve üyelerden gelen dilekçelerin Bakanlığımızca kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, tümü kabul edilerek değerlendirilmekte ve yasal süresi içerisinde cevaplandırılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan görevlerin konuyla ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yürütüldüğü bilinmektedir.

Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Fahri Keskin'in TUS sınavında, yani, tıpta uzmanlık sınavında sorulan soruların kamuoyuna açıklanmamasıyla ilgili soru önergesine cevap veriyorum.

Merkezî olarak test usulüyle yapılan sınav sorularının sınavdan sonra yayımlanmaması, genel olarak kabul edilmiş bir ilkedir. Bunun nedeni, testler uygulandıktan sonra sorular üzerinde istatistiksel çalışmalar yapılması, soruların arşivlenmesi ve gerektiğinde bu soruların tekrar kullanılması imkânına sahip olunmasıdır. Böylelikle çok pahalıya mal olan test sorularının tekrar kullanılmasıyla daha ekonomik olunacak, üzerinde çalışma yapılan soruların kullanılmasıyla da daha etkili testler oluşturulabilecektir.

Yukarıdaki ilke gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde geliştirilerek uygulanan tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı, yani, TUS; kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı, KPDS; üniversitelerarası kurul yabancı dil sınavı, ÜDS; lisansüstü eğitim giriş sınavı, LES; dikey geçiş sınavı, DGS ve kurum sınavlarının test soruları bugüne kadar yayımlanmamıştır. Bu sorular, gelecekte ÖSYM'nin yararlanabileceği bir arşiv oluşturmaktadır.

Her yıl yaklaşık 1 500 000 adayın girmiş olduğu öğrenci seçme sınavının -yani, ÖSS- soruları ve onun tamamlayıcısı olan yabancı dil sınavının -yani, YDS- soruları, 1974 yılından beri yayımlanmakta olduğundan, ÖSS, yukarıda sözü edilen ilke dışında tutulmuştur.

Sayın Keskin'in ikinci sorusuna, yani "TUS soru ve cevaplarını hazırlayan komisyonun aynı fakülte öğretim üyelerinden, hatta, aynı kişilerden teşekkül ettiği iddiaları doğru mudur? Komisyonu belirleme kriterleri nelerdir? Komisyon kimlerden oluşmaktadır" sorusuna cevap veriyorum:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde hazırlanan TUS ile ilgili soruların aynı fakülte öğretim üyeleri, hatta, aynı kişiler tarafından hazırlandığı iddiası doğru değildir. Türkiye'de tıp fakültesi bulunan her üniversite, ÖSYM'ce, TUS için soru yazmaya teşvik edilmekte ve tıp fakültelerince hazırlanan sorular, ÖSYM'de incelenip geliştirildikten sonra arşivlenmektedir. Ankara'da tıp fakültesi bulunan her üniversitenin TUS sınavının oluşturulmasında katkıları vardır. ÖSYM, bu uygulamalarla da yetinmeyerek, İstanbul'daki tıp fakültelerinin öğretim üyelerinin de soru yazmaya teşvik edilmesi amacıyla bir büro kurmuş ve bu büroyu faaliyete geçirmiştir.

Yukarıda da değinildiği gibi, TUS'ta yer alacak sorular, tıpta ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Ankara'da bulunan tıp öğretim üyeleri, TUS sorularını, ÖSYM'ye gelmek suretiyle yazmaktadırlar. ÖSYM'de yazılan ve Ankara dışından gelen sorular, ÖSYM'de tıp bilimi ve ölçme tekniği yönünden incelenmekte ve arşivlenmektedir. TUS'taki testler, arşivdeki sorulardan oluşmaktadır. TUS'ta yer alan soruların gizliliğinin korunması ve ÖSYM'de çalışan öğretim üyelerinin üzerinde vaki olacak baskının önlenmesi amacıyla bu üyelerin isimleri açıklanmamaktadır.

Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın sormuş olduğu iki soruya cevap veriyorum:

İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, valiliklerce, mahallinde, ilköğretim kurumları yapım programıyla gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızca, devlet katkısı olarak, 2003 yılı için, Niğde İline, ilköğretim yatırımlarında kullanılmak üzere, 2 trilyon lira tahsis edilmiştir.

Niğde'nin 2003 yılı ilköğretim kurumları yapım programında, Çiftlik İlçesinde pansiyonlu bir ilköğretim okulu yapımı bulunmamaktadır. Anılan yatırım programında, söz konusu ilçenin Kula Köyü ve Divarlı Kasabası ilköğretim okullarına 6'şar ek derslik yapımı yer almıştır; ancak, ihale aşamasında uygun teklif olmadığından, ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilmiş ve inşaat mevsiminin sonuna gelinmesi nedeniyle de tekrar ihaleye çıkılamamıştır.

Sayın Eraslan, diğer sorusunda "Çiftlik İlçesinde yeni bir teknik lise açılması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa, hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir?" demektedir.

Bakanlığımızca, yatırım teklifleri, her yıl, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Programı Hazırlama Esaslarına İlişkin Genelge çerçevesinde, bütçe imkânlarına dayalı olarak, ilgili malî yıl içerisinde hazırlanmakta olup, Bakanlığımızın 2003 yılı yatı-rım programında, Niğde İlinin Çiftlik İlçesinde yeni bir teknik lise binası yapımı yer almamıştır.

Yine, Niğde Milletvekili Sayın Eraslan, bir başka sorusunda "Çiftlik İlçesinde öğretmenevi yapılması düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir" diyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükte bulunan bütçe kanunu ve uygulanmakta olan tasarruf tedbirleri nedeniyle, genel bütçe kaynaklarından sosyal tesis hizmet binası yaptıramamaktadır. Bu nedenle, Niğde İlinin Çiftlik İlçesinde öğretmenevi yapılması, 2003 yılı programında yer almamıştır. Ayrıca, Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu, mevcut öğretmenevinin belediyeye ait başka bir binaya taşınması için belediyeyle anlaşma sağlandığı ve hizmete açılması için gerekli düzenlemelerin yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.

"Çiftlik İlçesinde yeni bir halk eğitim binasının yapılması düşünülmekte midir; düşünülüyor ise hangi program dahilinde gerçekleştirilecektir" şeklindeki soruya da şu cevabı veriyoruz:

"2003 yılı yatırım programında Niğde Çiftlik İlçesinde yeni bir halk eğitim merkezi binası yapımı da yer almamıştır. Hizmet binasının yapılabilmesi için, mahallen en az 3 000 metrekarelik bir arsanın tahsis edilmesi ve tahsis edilen arsaya ait hukukî bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler Bakanlığımıza ulaştığı takdirde 2004 yılı yatırım programı çalışmalarında diğer yatırım teklifleriyle birlikte değerlendirmeye alınacaktır" denilmiş; ancak, bu 2004 yılıyla ilgili olarak da, gerekli program hazırlandığından, buna da yetişmesi söz konusu değildir.

Muğla Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Üstün'ün "8 yıllık eğitime geçişle birlikte vatandaştan alınan 8 yıllık eğitime katkı payının ve toplam vergilerin bugün itibariyle miktarı nedir" diye bir sorusu vardır. Bu hazırlanan cevaplar birkaç ay öncesine ait cevaplardır; bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. İkinci sorusu ise "toplanan bu paranın sekiz yıllık eğitime ne kadarı harcanmıştır" şeklindedir. Birinci ve ikinci sorunun cevaplarını müştereken veriyorum:

8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretime ilişkin 4306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Ağustos 1997 tarihinden 18 Kasım 2003 tarihine kadar, bu kanuna göre "eğitim katkı payı" adı altında toplanan verginin miktarı 1 903 606 653 863 000 Türk Lirasıdır. Toplanan bağış ile nemaların miktarı ise 7 748 313 313 000 Türk Lirası olup, toplam 1 911 353 967 176 000 Türk Lirasıdır.

Bu paranın harcanmasıyla ilgili tablo da şöyledir: Etüt proje için 412 158 770 000 Türk Lirası, kitap-kırtasiye için 20 588 656 110 000 Türk Lirası, taşımalı eğitim için 493 877 197 854 000 Türk Lirası, donatım için 173 691 056 718 000 Türk Lirası, yapı tesis için 1 072 141 710 128 000 Türk Lirası, kamulaştırma transfer için 61 261 857 150 000 Türk Lirası, borç ödeme için 2 203 445 220 000 Türk Lirası olmak üzere, toplam 1 824 176 081 950 000 Türk Lirası kullanılmıştır.

Şimdi "toplanan bu paranın ne kadarıyla kaç okul yapılmıştır"sorusuna cevap veriyorum: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesine göre oluşturulan bütçeyle gerçekleştirilen okullar da dahil olmak üzere, 1997 yılında, 960 okulda 12 103; 1998 yılında, 2 029 okulda 21 620; 1999 yılında, 1 981 okulda 26 745; 2000 yılında, 1 831 okulda 23 375; 2001 yılında, 1 559 okulda 20 133; 2002 yılında, 1 099 okulda 10 685 olmak üzere, toplam 9 459 okulda 114 661 derslik yapılmış olup, 2003 yılında da, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesi gereğince valiliklerce oluşturulan il yapım programları çerçevesinde, 1 240 okulda 13 137 dersliğin yıl sonu itibariyle hizmete açıldığını ifade etmek isterim.

Saygılarımla arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Sayın Gazalcı, kısa ve öz olmak üzere, buyurun.

 MUSTAFA GAZALCI (Denizli)- Peki Sayın Başkanım.

Sayın Millî Eğitim Bakanına teşekkür ediyoruz; ama, birazcık, böyle, çok hızlı ve genel yanıtlar verdi. Özellikle, benim, kurum idare kurulu kararlarına ilişkin sorduğum somut ne gibi çözümler üretilmiştir sorusuna karşılık, kurum idare kurulu kararlarının kesin bağlayıcı niteliği olmadığını, tavsiye niteliği taşıdığını söyledi. Yani, dostlar alışverişte görsün gibi, sendikalarla görüşüp kararlar alındığı izlenimi verdi. Buna çok üzüldüm. Zaten, memur sendikacılığı öğretmen sendikacılığı, toplusözleşme ve grev hakkından yoksun olduğu için, o yönetmelikte, kurum idare kurulu kararları karşılıklı oturup alınıyor. Eğitim iş kolunda, Eğitim-Sen ile Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, günlerce uğraşarak, Sayın Bakanın da söylediği gibi, 13.1.2003 tarihinde birtakım kararlar almış. Bu kararlar, hem öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili hem de eğitimin niteliğinin yükseltilmesiyle ilgili.

Sayın Bakanım, beni dinlerseniz sevinirim.

Şimdi, bu kararlar içerisinde, aradan bir yıl geçtiği halde, somut olarak, yani, kurum idare kurulu kararlarından şunlar,  şunlar, şunlar çözülmüştür; ama, şunlar, şunlar, şunlar çözülememiştir yanıtını beklerken... Sayın Bakan, örneğin, ekders ücretlerinin artırılmasına ilişkin bir karar alınmış; ama, bu konuda bir adım atılmamış. Görev tazminatıyla ilgili, o kararlar içinde, artırılmasına ilişkin karar var; yine, ektazminatla ilgili, günün koşullarına göre düzenlenmesine ilişkin karar var; eğitim hizmetlileri için, fazla çalıştığı takdirde, onlara bir ekgösterge verileceğine ilişkin bir şey var; o konu da yok. Okulöncesi öğretmenlerinin aralarında farklı ders ücretleri var; kimisi 12 saat alıyor, kimisi 24 saat. Bunlar karar altına alınmış, bunlarla ilgili somut bir şey yok.

Sayın Bakanım, yani, ilgili sendika Eğitim-Sen ile sizin Bakanlığınızın mensupları oturmuşlar, bir karar almışlar; bu, kitapçık haline gelmiş. Şimdi, ben size soruyorum; diyorum ki bu kararlardan hangisini uyguladınız?.. Hepsini uygulayamamış olabilirsiniz; ama, uygulayamadıklarınızı da niçin uygulayamadınız; bu konuda bir yanıt bekledim.

Sayın Bakanım, benim bildiğim, 100'e yakın karardan, bir tek -o da çok dişe dokunur bir şey değil- öğretmenlikte on yıl süreyi aşmış, yeniden dönmek isteyenlerle ilgili koşul kaldırılıyor; onun dışında, öğretmenlerin ekders ücretleriyle ilgili,  tazminatlarıyla ilgili, hizmetlilerle ilgili, anaokullarıyla ilgili, okulöncesiyle ilgili -belki, burada, sözlü olarak, birçok soruya birden toptan yanıt verdiniz- sizden ayrıntılı bir yanıt bekliyoruz, kamuoyu bekliyor, öğretmenler bekliyor, biz bekliyoruz.

Siz, seçim sırasında Van'da dediniz ki, işte "muhalefetin adam gibi bir icraatı yok." Yani, icraatı siz yapacaksınız, biz denetleyeceğiz. Böyle şey olur mu?! İşte, bu, denetleme görevi.

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gazalcı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Cevap verebilir miyim?..

BAŞKAN - Tabiî Sayın Bakan.

İsterseniz kürsüden cevap verin.

Sayın Bakan, Sayın Gazalcı'nın açıklaması üzerine söz almıştır.

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Gazalcı'nın "yerine getirilmedi" dediği hükümler, daha çok malî durumla ilgili hükümlerdir. Kaldı ki, bu, hüküm değil.

Biraz önce ifade ettim; ilgili yasa gereği, kurum idare kurulunun aldığı kararlar, tavsiye niteliğinde kararlardır. Öğretmenlerin ekders ücretlerinin artırılması başta olmak üzere, bu meseledeki karar, sadece Millî Eğitim Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanının vereceği bir karar değildir. Netice itibariyle, bu, bir bütçe meselesidir; Maliye Bakanlığını ilgilendiren, bütün hükümetin alması gereken bir karardır; bütçe yasası çerçevesinde, bütçeye konulması gereken bir paradır bu.

Şimdi, şunu, muhalefet olarak çok rahat söyleyebiliriz: "Öğretmenlerin ekders ücretini artıralım."

Biz, öğretmenlerin ekders ücretinin artırılması için Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına yazı yazdık, kurum idare kurulunun aldığı bu tavsiye kararlarıyla ilgili, diğer tazminatlarla ilgili yazılar yazdık; ama, dediğim gibi, yürütülen program sebebiyle ve öğretmen sayımızın çok fazla olması sebebiyle, yapılan ufak artırımların büyük rakamlar olarak bütçeye yansıması sebebiyle bunlar yerine getirilememiştir. Ancak, hemen şunu söyleyeyim: Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, biz, her vesileyle şunu ifade ettik: Ekonomideki iyileşmeler devam ettikçe, ekonomik dengeler rayına oturdukça, maaşlarında, ders ücretlerinde, eködeneklerinde artırım yapacağımız, durumlarını iyileştireceğimiz ilk sınıf arasında öğretmenler bulunmaktadır; öğretmenlerin daha iyi ücret alması, daha iyi ders ücreti alması hepimizin arzusudur; ama, tekrar ifade ediyorum, olmayan bir şeyi vermek Allah'a mahsustur; dolayısıyla, olmayan bir parayı kimse talep edemez. Biz, netice itibariyle, öğretmenlerimizin durumunu iyileştirmeyi sayın muhalefet kadar arzuluyoruz, istiyoruz, inşallah, bunları yapacağız; ama, bir kez daha altını çizeyim, kurum idare kurulunun kararları kesinlikle tavsiye kararlarıdır, bir yaptırım gücü yoktur; ama, makul olanları zaten karar altına alınmaktadır ve biz de, bunları, imkânlarımız ölçüsünde yerine getirmekteyiz.

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Böylece, 9, 11, 12, 18, 19 ve 23 üncü sıralardaki sorular Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmıştır.

 17.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

18.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?... Yok.

Soru ertelenmiştir.

19.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

20.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

21.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

BAŞKAN - Sayın Bakan?.. Hazır.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçe merkezinde, hizmetlerin daha iyi yürütülmesi bakımından yeni PTT ve Telekom hizmet binalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu hizmet binaları için gereken arsa tahsisinin yapılmış olmasına karşın bugüne kadar inşaatlarına başlanamamıştır.

Bu itibarla:

Soru 1: Çiftlik İlçesinde 2003 yılında yeni PTT ve Telekom hizmet binalarının inşaatına başlanacak mıdır?

Soru 2: Söz konusu binaların yapımı bu yıl başlatılmayacak ise, ne zaman ve hangi program dahilinde gerçekleşecektir?

BAŞKAN - Soruyu, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binalı Yıldırım cevaplandıracaktır.

Buyurun Sayın Bakanım.

Süreniz 5 dakikadır.

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soruyu cevaplandırmadan önce, 28 Martta yapılan yerel seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını ve tüm yerel yöneticilere başarılar diliyorum.

Niğde Milletvekilimiz Sayın Orhan Eraslan'ın soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum.

Çiftlik İlçesinde, 2003 yılında, yeni PTT ve Telekom hizmet binası programımız yoktur, yapılmayacaktır.

Başbakanlığın 2002/4 sayılı genelgesinde, yatırım tekliflerinin hazırlanmasında, kuruluşların temel hedefleri, önceliği ve yapılabilirliği, devam eden yatırımların öncelik ve tamamlanması öngörüldüğünden, PTT ve Telekom binaları için yaptığımız bu teklif DPT'ce uygun görülmemiştir. 2004 yılı yatırım programına konulamayan bu yatırımın önümüzdeki yıllarda değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Ancak, tabiî, bu arada, Niğde'nin Çiftlik İlçe merkezinde, söz konusu PTT ve telekom hizmetleri kiralanan mülklerde ifa edilmektedir ve şu an için ciddî bir sorun da yaşanması söz konusu değildir.

Durum bundan ibarettir. Bilgilerinize sunuyorum.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 16.57


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.10

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Sözlü soruların görüşülmesi için ayrılan süre tamamlanmıştır; şimdi, görüşmelere devam ediyoruz.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

 VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

 1.- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

 5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 391) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 391 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

                                  

(x) 391 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 2 Haziran 2002 tarihinde Ulan Bator'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

 MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN- 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum :

Kullanılan oy sayısı : 185

Kabul         : 185 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

6.- Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/679) (S. Sayısı : 353) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 353 sıra sayısıyla bastırılmış ve sayın milletvekillerine dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

                                  

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 353 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

 GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 MADDE 1. - Gümrük İşbirliği Konseyinin 26 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da yapılan oturumunda  imzaya  açılan,  Ülkemiz  adına 28 Haziran 1990 tarihinde imzalanan ve İstanbul Sözleşmesi adıyla anılan "Geçici İthalat Sözleşmesi"nin çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 187

Kabul                     : 187 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 357) (xx)

                                  

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 357 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 357 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteği?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

 BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

 MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı:108

Kabul                    :108 (x)

Böylece, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 17.42

 

                                  

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 17.48

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin   67 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

357 sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine devam ediyoruz.

 VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 357) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

357 sıra sayılı kanun tasarısının tümünün açıkoylamasında toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, yeniden tasarının açıkoylamasını yapacağım ve toplantı yetersayısını arayacağım.

Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu arz ediyorum:

Kullanılan oy sayısı : 118

Kabul                     : 118 (x)

Toplantı  yetersayısı  bulunamadığından,  kanun  tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 1 Nisan 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 17.55

 

 

 

 

                                  

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.