BIM 2 4 2004-04-07T07:27:00Z 2004-04-07T07:27:00Z 5 3274 18667 TBMM 155 37 22924 9.2812 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22                                 YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 44

 

66 ncı Birleşim

30 Mart 2004 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak'taki durumla ilgili televizyon yayınlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1782)

* Ek cevap

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, basın bültenine alınan gazetelerin belirlenme kriterlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/1855)

3.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Zonguldak'ta bazı öğretmenler hakkında açılan soruşturmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1935)

4.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, deniz ve demiryolu ulaşımının yaygınlaştırılmasına ve İzmir-İstanbul arası vapur seferlerine başlanılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1943)

5.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'de fırtına felâketi nedeniyle esnaf ve sanatkârların uğradığı zararın telafisine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1987)

6.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, TBMM'de çalışan geçici işçilerin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/1993)

7.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, seçim sürecinde verilecek inşaat ruhsatlarının denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2008)

8.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşlarının şirketlerindeki çalışanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2012)

9.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Almanya'daki vatandaşlarımızın vergi numaralarına internet üzerinden Alman makamlarının da ulaşabilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2014)

10.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün, tren restoranlarında sigara içilmesine ve uçak seferlerindeki rötarlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2046)

11.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, demiryolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2047)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, okul kütüphanelerine kitap hediye edilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/2054)

13.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/2060)

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, boğazlardaki gemi trafiğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2066)

15.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, Adana'da sabit telefon kutularının yağıştan korunmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2083)

16.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Gaziantep Havaalanının sorunlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2084)

17.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da bir proje kapsamında göreve başlatılan ziraat mühendislerinin ücretlerine,

- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, pirinç fiyatlarına ve üretimine,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2085, 2086)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, greyfurta yapılan ihracat desteğinin yükseltilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/2100)

19.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2142)

20.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, domuz çiftliklerinin denetimine,

- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Halıcılar Köyünü Burdur-Antalya karayoluna bağlayan yolun asfaltlanmasına,

Burdur-Askeriye Köyü Göletinin sulama kanallarının yapımına,

- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2146,2147,2148,2149)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, GSM operatörlerinin uyguladıkları konuşma ücretlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/2155)

 

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

Oturum Başkanlığınca, Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerinin Divanda hazır bulunamamaları nedeniyle, İçtüzüğün 55 inci maddesi hükmü uyarınca çalışmalara başlanılmasının mümkün olmadığına;

Grup Başkanvekilleri ve Kâtip Üyelerle önceden yapılan görüşmelerden, birleşime ara verilse bile, mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Başkanlık Divanının oluşturulmasına imkân bulunmadığının anlaşıldığına;

İlişkin açıklamada bulunuldu.

30 Mart 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.03'te son verildi.

 

Sadık Yakut

Başkanvekili

 

 

No. : 99

 

II. - GELEN KÂĞITLAR

29 Mart 2004 Pazartesi

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

2.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, traktör kredilerinde uygulanan limit ve baremlerin tespitine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

4.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

5.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

6.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

7.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

8.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

9.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru önergesi (6/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

11.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

12.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

14.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

15.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

16.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

17.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Konyaaltı Beldesindeki Turem Otele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, ortaklıklarına ve elde ettiği gelirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dolaylı vergilere ve sudaki KDV oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Uzan Grubunun borçlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, ABD ziyaretinde yaptığı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortaklığı bulunduğu şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İstanbul'da çokuluslu şirket yöneticileriyle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, şeker pancarı kotalarına ve kimyasal tatlandırıcı girişine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2004)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sel felaketinin yol açtığı hasarın giderilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2004)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 1998'de Ardahan'ın Çıldır İlçesinde meydana gelen sel felaketinden zarar görenlerin ödenmeyen hasar paralarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

12.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, Bağ-Kur'lu bir hastanın tedavisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)

13.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'da özelleştirme sosyal destek projesinin uygulanması için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

14.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, SSK'nın "e-bildirge" uygulamasını yaptırdığı şirkete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, BDDK'ya ait bazı araçların tahsisleriyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Uzan Grubu medya şirketlerine atanan yöneticilerin giderlerine ve şirketlerdeki makam araçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, DMS ile yapılacak memur atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Korkuteli İlçesindeki stadyumun bakım ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

19.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bir spor kulübü teknik direktörünün basına yansıyan iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

20.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun TEDAŞ Müessese Müdürlüğünce açılan ihalelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bor ürünlerinin ABD'de pazarlanması için kurulan şirkete ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

22.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, altın ve bakır arama ruhsatı alan bir yabancı şirkete ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, doğalgaz anlaşmalarına ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Mavi Akım projesi ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2004)

26.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, EGO Genel Müdürlüğünün hurda malzeme satışıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye sınırları içine alınan bazı yerleşim yerlerinin nüfuslarının fazla bildirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Mudanya-Güzelyalı Beldesinin turistik tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın İznik İlçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

30.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Kaleiçi'ndeki yatçıların sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

31.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir holdingden arsa satın alıp almadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

32.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Karadeniz Bakır İşletmeleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)

33.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, oğlunun kazancına ve ne kadar vergi ödediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

34.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, gelir vergisi beyannameleriyle ilgili bir tamime ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

35.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, belediyelere tahsis edilen arsalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'nın İznik İlçesindeki tarımsal sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

37.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde uçakla süne mücadelesi yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2004)

38.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, kanser tedavisi gören hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

39.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Gölündeki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2004)

40.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, kredi kartı faizlerinin indirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

41.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, basına yansıyan, İstanbul'daki bir tugay komutanlığının istihbarat istemi yazısına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

42.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, Çin mallarına karşı yerli sanayinin korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2004)

43.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, demiryolu ulaşımının desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2004)

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Şeker Fabrikasının taşınacağı alana ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2004)

45.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yargının baskı altında olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

46.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'deki üniversite binalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2211) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

47.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/2212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

48.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, APK'ya yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2217) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

49.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsizlik oranına, yabancı sermayeye, yatırımlara ve yasama dokunulmazlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2218) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

50.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, gelir dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2219) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

51.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2220) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İlinin ikinci derece kritik iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2221) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2004)

53.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Dikmen Vadisi Şelale Evleri bloklarına asılan seçim afişlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2222) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

54.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Alpullu Şeker Fabrikasına bağlı Lüleburgaz Pancar Bölge Şefliğine ait arazilerin kiraya verilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2223) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2004)

55.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2224) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

56.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, İzmir Pınarbaşı Yarış Pistine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2225) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2004)

57.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2226) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2004)

58.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Bağ-Kur ve isteğe bağlı tarım sigortalılarının birikmiş prim borç faizlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2004)

59.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, AK Parti Genel Başkanına seçim gezileri için kiralanan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2228) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

60.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)

 

No. : 100

30 Mart 2004 Salı

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

1. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, konut edindirme yardımının hak sahiplerine ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1816)

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

30 Mart 2004 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak, salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 15.10

 

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.25

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Birinci oturumda yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, elektronik cihazla, tekrar, yoklama yapacağım.

Yoklama için 4 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 31 Mart 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

                              

Kapanma Saati : 15.31