BIM 2 2 2004-05-06T14:16:00Z 2004-05-06T14:16:00Z 2 401 2289 TBMM 19 4 2811 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 43                                                   YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

65 inci Birleşim

25 Mart 2004 Perşembe

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

Oturum Başkanlığınca, Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerinden birisinin Divanda hazır bulunamaması nedeniyle, İçtüzüğün 55 inci maddesi hükmü uyarınca çalışmalara başlanılmasının mümkün olmadığına;

Grup Başkanvekilleri ve Kâtip Üyelerle önceden yapılan görüşmelerden, birleşime ara verilse bile, mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Başkanlık Divanının oluşturulmasına imkân bulunmadığının anlaşıldığına;

İlişkin açıklamada bulunuldu.

25 Mart 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.03'te son verildi.

 

     Sadık Yakut

    Başkanvekili

 

  Mevlüt Akgün

          Karaman

       Kâtip Üye

 

 

 

 

No. : 98

II. - GELEN KAĞITLAR

 25 Mart 2004 Perşembe

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

1. - Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 2.3.2004 Tarihli ve 5100 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/777) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2004)

Tasarılar

1. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)

2.- Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/779) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2004)   

Tezkere

1. - Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Modeli Kapsamında Yaptırılan Enerji Projelerini Konu Alan Enerji Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/503) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

25 Mart 2004 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : ........

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, kâtip üyelerimizin hazır bulunmaması nedeniyle, İçtüzüğümüzün 55 inci maddesi hükmü uyarınca, çalışmalarımıza başlayabilmemiz mümkün bulunmamaktadır.

Başkanlığımızca daha önceden her iki siyasî parti grup başkanvekilleri ve kâtip üyelerle yapılan görüşmeler sonucunda, seçimler münasebetiyle Genel Kurulda hazır bulunamayacakları tespit edilmiş; bu nedenle, ara versek bile Divanın teşekkül edemeyeceği kanaatine varılmış olduğundan, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 30 Mart 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 15.02