Normal TBMM 2 2 2004-02-25T07:47:00Z 2004-02-25T07:47:00Z 19 10840 61788 TBMM 514 123 75880 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 40       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

51 inci Birleşim

11 Şubat 2004 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, NATO'ya üyelik anlaşmamızın Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasının 52 nci yıldönümü ile NATO'daki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresinde tütün ekiminin yasaklanması ve tütün alım noktalarının kapatılmasının üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

3.- Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk'ün, Büyük Menderes Nehri taşkınlarını önlemek amacıyla yapımına devam edilen Çine Barajında son yağışlardan sonra meydana gelen hasara ilişkin gündemdışı konuşması

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166)

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- (9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun başkanvekili ve sözcü seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkeresi (3/471)

2.- (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkeresi (3/472)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Kostarika Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/473)

4.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, 4 üncü Avrupa-Akdeniz Meclis Başkanları  Konferansına katılmak üzere Malta Meclis Başkanının resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/474)

IV. - SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1.- (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

4.- Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5023 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/724)  (S. Sayısı: 339)

5.- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 Tarihli ve 5022 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi   ile Tarım,  Orman  ve  Köyişleri  Komisyonu  Raporu (1/723) (S. Sayısı: 370)

6.- İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı: 372)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/661) (S. Sayısı: 344)

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nın, Keçiören Belediyesinin borçları ile öğrencilere ve ailelere yaptığı yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1704)

2.- İzmir Milletvekili Türkân Miçooğulları'nın, 3.11.2002 tarihinden sonra göreve başlatılan kamu personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1706)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türk dili ve Türk kültürünün daha iyi öğretilmesi konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1719)

4.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, serbest bölge uygulamasındaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1757)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, vergi barışı olarak bilinen uygulamadaki mağduriyet iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1778)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Şanlıurfa Belediyesi evlendirme dairesinde resmî nikâhla birlikte imam nikâhı kıyıldığı haberlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1780)

7.- Denizli Milletvekili Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1795)

8.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî sevkıyat yaptığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1799)

9.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Başbakanlığa yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1817)

10.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Hepatit-B virüsüne karşı ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1862)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, taşımalı eğitim yapılmayan illere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1880)

 


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Konya Milletvekilleri,

Özkan Öksüz ile

Nezir Büyükcengiz'in,

Konya İlinde bina çökmesi ile, çökmenin oluş sebeplerine, mevcut konutlar bakımından yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, cevap verdi.

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Slovenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento Heyetini Slovenya'ya resmî davetine icabet edecekleri daha önce bilgiye sunulan milletvekillerinden mazeret belirtenlerin yerlerine gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için (10/164),

Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak (10/165),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması;

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 milletvekilinin, kamudaki araştırma ve geliştirme birimleri ve faaliyetleri (8/6),

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Kıbrıs (8/7),

Konusunda genel görüşme;

Açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, İran'ın Bem kentinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye sunmak ve yapılacak yardımlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İran'a yaptığı resmî ziyarete, Batman Milletvekili Ahmet İnal'ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi,

Genel Kurulun 10.2.2004 Salı günkü birleşiminde, sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 17 nci sırasında yer alan 339 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 9 uncu sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 370 ve 372 sıra sayılı kanun tasarılarının 48 saat geçmeden 10 uncu ve 11 inci sıralarına; 32, 33, 34 ve 36 ncı sıralarında yer alan kanun tasarılarının ise 20 ilâ 23 üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; çalışma sürelerinin ise, bugünkü birleşimde 343 sıra sayılı kanun tasarının görüşmelerinin bitimine kadar, 11.2.2004 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ve 370 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 12.2.2004 Perşembe günkü birleşiminde de 360 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/403),

2 nci    "             " (6/405),

Esas numaralı sorulara, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan;

4 üncü sırasında bulunan (6/409),

16 ncı        "        " (6/444),

26 ncı        "        " (6/463),

Esas numaralı sorulara, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler;

5 inci sırasında bulunan (6/417) esas numaralı soruya, Devlet Bakanı Ali Babacan;

Cevap verdi; (6/409), (6/417) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar.

3 üncü sırasında bulunan  (6/408),

6 ncı        "               "      (6/422),

7 nci        "          "      (6/425),

8 inci      "          "      (6/426),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; (6/408), (6/425), (6/426) esas numaralı soru sahipleri görüşlerini açıkladılar.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

4 üncü sırasında bulunan, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/526, 1/190, 1/205) (S. Sayısı: 362);

5 inci sırasında bulunan, Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında (1/728) (S. Sayısı: 363);

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği (1/375) (S. Sayısı: 341),

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma (1/425) (S. Sayısı: 342),

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin (1/481) (S. Sayısı: 343),

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında;

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

11 Şubat 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.16'da son verildi.

                                                       

İsmail Alptekin

 

 

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Mevlüt Akgün

 

Türkân Miçooğulları

 

Karaman

 

İzmir

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

                                                                                                           No. : 80

II. - GELEN KÂĞITLAR

11 Şubat 2004 Çarşamba

Raporlar

1.- Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 11.2.2004) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/553) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 11.2.2004) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergesi

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

11 Şubat 2004 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mevlüt AKGÜN (Karaman)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç değerli arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, NATO'ya üyeliğimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasının yıldönümü münasebetiyle, Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'a aittir.

Sayın Alaboyun, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakika.

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1.- Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, NATO'ya üyelik anlaşmamızın Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasının 52 nci yıldönümü ile NATO'daki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması

ALİ RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; NATO'ya üyelik anlaşmamızın Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasının elliikinci yılı ve NATO'daki gelişmeler üzerine gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İkinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa'da savaşın tarafı ülkelerin yaşadıkları acı tecrübeler iki yeni oluşumun temellerinin atılmasına neden olmuştur. Bunlarda biri, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünü yaptıkları, bugün Avrupa Birliği olarak adlandırdığımız siyasî bir oluşum olan Avrupa Kömür ve Çelik Birliğidir. Diğeri ise, gelişmekte olan Sovyet yayılmacılığına karşı, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisini benimseyen ülkelerin ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen ve askerî bir oluşum olan NATO'dur.

NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülkenin imzaladığı bir anlaşmayla Washington'da kurulmuştur. Türkiye, kuzey komşusu Sovyetler Birliğinden gelen tehdit üzerine NATO'ya üye olmak için başvurmuş; üyelik anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisince 18 Şubat 1952 yılında onaylanarak resmen yürürlüğe girmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin Sovyetler Birliğiyle sınır komşusu olması, ülkemizi doğal olarak NATO'nun cephe ülkesi konumuna sokmuştur. İçinde bulunduğumuz jeopolitik durum, ülkemizin NATO içerisinde saygınlığını ve ağırlığını artırmıştır. Sovyet tehdidinin genel olarak sınırlarının ve askerî gücünün belli olması, ideolojisini ve amaçlarını gerçekleştirmede uyguladığı yöntemlerin tanımlanabilir bir yapıya sahip olması, NATO üyelerinin tehdide karşı sağlıklı bir savunma mekanizması geliştirmesini sağlamıştır.

Sovyetlerin, bazı ülkelerde giriştikleri askerî müdahaleleri, işgalleri, iç karışıklıkları, rejim değişikliği ve demokrasinin rafa kaldırılması gibi faaliyetlerini tüm dünya geneline yayma arzusu, evrensel barışı ve istikrarı tehdit altında tutmuştur. NATO, bu tehdide karşı bir bütün olarak karşı durmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Berlin Duvarının 1989 yılında yıkılmasının ardından, hantal bir şekilde büyümüş olan Sovyetler Birliği ve onun temsil ettiği blok resmen dağılarak, soğuk savaş dönemi sona ermiştir. Kırk yılı aşkın süren soğuk savaş döneminde, ülkemiz ve askerî varlığımız, NATO bünyesinde dünya barışına çok büyük katkılar sağlamıştır.

Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte NATO'ya gerek kalmadığı ve önemini yitirdiği yolunda görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşleri ileri sürenlerin tezini güçlendiren, yine, NATO'nun Sovyetlere karşı kurulmuş bir savunma ittifakı olduğuydu. Ancak, Sovyet bloğundan ayrılan Balkan ülkelerindeki istikrarsızlık ve yeniden canlanan etnik milliyetçilik duyguları, Bosna ve Kosova gibi ülkelerde acı olayların ve katliamların yaşanmasına neden olmuştur. Dünya ülkelerinin bu bölgeye müdahalede kararsız ve yetersiz kalması, Birleşmiş Milletlerin, kınamanın ötesinde, bu tür krizlere karşı bir altyapısının olmaması, NATO'nun önemini bir daha önplana çıkarmıştır. NATO, barışı temin etmek üzere Balkanlarda ve Afganistan'da güç bulundurmakta ve Silahlı Kuvvetlerimiz de burada görev üstlenmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başta Balkanlar olmak üzere, dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen beklenmedik olaylar ve 11 Eylülle zirveye ulaşan, tüm dünyada hızla yayılma eğilimi gösteren terör faaliyetleri, tehdidin nereden ve ne zaman geleceği konusunda belirsizlik yaratmıştır. Bu gelişmeler karşısında, Prag Zirvesinin hemen ardından, NATO, konumunu ve stratejilerini hızlı bir şekilde yeniden değerlendirmiş ve bölgesel bir savunma ittifakından global bir güvenlik ittifakına geçişi hızlandıracak bir dönüşüm sürecine girilmiştir. Bu amaçla, beklenmedik krizlere ve kriz bölgelerine kısa sürede müdahale edebilecek, NATO Karşılık Gücü olarak adlandırdığımız eğitimli ve donanımlı bir birlik, sürekli hazır olarak bekletilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; NATO, askerî konuların dışında, bölgesel diyalogların geliştirilmesinde en önemli rolü üstlenmektedir. Rusya, Akdeniz ve Kafkas ülkeleriyle geliştirilen diyalog girişimleri ve ortak işbirliği çabaları sürmektedir. Gelinen nokta itibariyle, şunu söyleyebiliriz ki, NATO, eski NATO değildir; NATO, artık, global barışın ve istikrarın güvencesi olarak varlığını sürdürecektir.

Bu yıl, haziran ayında, İstanbul'da, NATO'nun bir zirve toplantısı yapılacaktır. İstanbul zirvesine, başta Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya Devlet Başkanları olmak üzere, üye ülkelerin başbakanları ve NATO'nun üst düzey temsilcileri katılacaklar. Ülkemizin temsil ve tanıtımı açısından da önemli olan bu zirvenin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alaboyun.

Gündemdışı ikinci söz isteği, Malatya İli ve yöresinde tütün ekiminin yasaklanması ve tütün alım noktalarının kapatılması konusunda, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na aittir.

Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresinde tütün ekiminin yasaklanması ve tütün alım noktalarının kapatılmasının üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Malatya'da, 3 tütün alım merkezi var. Bu merkezler, tütün üreticileriyle sözleşme yaparlar ve yaptıkları sözleşmelerle, bu 3 merkez tütün alır. Ocak ayı sonunda, bir yazıyla, Malatya'daki, Malatya-Merkez, Doğanşehir ve Akçadağ İlçelerindeki tütün alım merkezlerini kapattım ve sözleşme yapmayacağım denildi. Tabiî, Malatya'ya, tütün üretme denilmiyor, dikkatinizi çekerim; ama, bu 3 merkezi kapattım deniliyor. Bu 3 merkezi kapatırsan, zaten, Malatya'da hiç kimseyle sözleşme yapmayacaksın; bu 3 merkez olmazsa, tütün alımı yapmayacaksın. Tütünün pazarı neresi; Türkiye'de, tütünün alternatif alıcısı mı var?! O zaman, Malatya köylüsüne "arkadaş, sen tütün ekemezsin" deniliyor. Bu, hakikaten çok acı bir uygulama. Malatya köylüsünün alternatif ürünü yok. Malatya köylüsünü, öyle, bir dakikada çizemezsiniz. Bu, insanın insanca özgürlüğüne vurulan bir hançerdir. Onun için "efendim, köylü tütünü eksin. Tamam kardeşim, onda yasak yok" diyorlar. Peki, köylü tütünü ekecek de, kime satacak? Türkiye'de herkes bunu bilmiyor mu?! Türkiye'de, tütünün bir tek alıcısı var. Peki, ondan sonra ne olacak; "efendim, ikinci piyasa var" diyorlar. Hangi piyasa; kaçak piyasası. İnsanları kaçakçılığa alet ediyorlar. Kime satacak tütünü; piyasada yasadışı olarak öngörülen ve kaçak işlem yapılan yerlere; kaçak tütüne insanlar yönlendiriliyor. Böyle bir mantık olamaz!..

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sigara üreten 6 fabrikadan 1 tanesi Malatya Sigara Fabrikasıdır. Eğer, sen, Malatya köylüsünün tütün ekmesini engelliyorsan, Malatya Sigara Fabrikasının bahçesine hançer vuruyorsun. Böyle bir mantık olamaz!.. Onun için, Malatya insanının, Malatya köylüsünün yıllarca ekmeğini çıkardığı -yaklaşık 5 000 ailenin ekimini yaptığı, 20 000 kişiyi ilgilendiren- tütünün Malatya'da ekimini engelleyemezsiniz, engellemeyelim.

Bu nereden kaynaklanıyor? Bir yıl önce burada bir konuşma yapmıştım Tekelin özelleştirilmesi gündeme geldiğinde. Tekel, millî bir kurumdur, bu kurum bir araçtır; ama, esas amaç, Türkiye'de, bu ürünü yetiştiren insanların ekmeğidir. Bakın "yarın, Tekel, tütünü almayacak, yarın, tamamen yabancı sigaralara bu ülke terk edilecek" demiştik; nitekim, bunların ayak sesleri. Artık, bugün Malatya, yarın İzmir, öbür gün Adana. Bunun içinde Adana da var.

Değerli arkadaşlar, Tekel, Türkiye'nin millî bir kurumudur. Türkiye'nin tahsil ettiği verginin yüzde 5'i Tekel kanalıyla toplanmaktadır. Özelleştirme mantığı son derece yanlıştır. Aslında, Tekeli Tekel Genel Müdürlüğü yönetmiyor arkadaşlar, Tekeli Tekel Genel Müdürlüğü yönetmiyor, altını çiziyorum, Tekeli Ankara'daki Özelleştirme İdaresi yönetiyor. Tekelin gerek teknik ihtiyaçlarının gerek piyasadaki ihtiyaçlarının en iyisini bilen Tekel yöneticilerinin hiçbir yetkisi yok arkadaşlar, tamamen talimatla yönetiliyor; bunu açık açık bilelim. Artık, Tekeli özelleştirme kapsamından bir an önce çıkaralım. Tekel Genel Müdürlüğü, yıllarca yönettiği bu kurumu adam gibi yönetir; ama, bu insanların yakasını bıraksınlar. Nitekim -eylül ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden- yasalara, toplu iş sözleşmelerine aykırı olarak Tekel çalışanları katledildi. Sayın Mehmet Ali Şahin Bakanımın imzası olmasına rağmen, toplusözleşmeyi dinlemediler. 40 yaşına gelen bayanların ve 42 yaşına gelen erkeklerin tümü zorla emekli edildi. Günde 40 ton sigara üreten Malatya Sigara Fabrikasının üretimi 10 tona düştü arkadaşlar ve 1 000 kişilik fabrika 370 kişiye düştü ve şu anda fabrikanın tüm teknik kadroları gitti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Fabrika üretim yapılamaz hale geldi. O zaman, biz, Malatyalı olarak şöyle düşünüyoruz: Acaba, bu, yarın Malatya Sigara Fabrikasının yok edileceğinin ayak sesleri mi?! Çünkü, hep bunu görüyoruz. Malatya Sigara Fabrikası, Malatya köylüsünün, Malatya insanının yıllarca ekmeğiydi. Ne olursunuz, Malatya insanının ekmeğini elinden almayın. Sözleşmeli tütün almıyorum diye "tütün ekemezsin" dayatmasını Malatya köylüsüne yaşatmayalım; çünkü, bu insanlar yıllarca bunu üretti. Biz, devlet, bize bedava para versin demiyoruz. Türkiye'de tütünün tek alıcısı devlettir, Tekeldir. Her yerde üretilen tütünü alıyorsa, Malatya'da üretilen tütünü de almak zorundadır. Malatya, bir başka ülkenin toprağı değildir, Malatya köylüsü başka bir ülkenin köylüsü değildir. Eğer, Türkiye'de tütün üretimi kısıtlamasına gidiyorsanız, bundan oransal olarak biz de etkilenelim; ama, bizi bundan mahrum etmeyin.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu.

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Erkal, bir isteğiniz mi var?

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun, bir iki cümleyle... (CHP sıralarından "böyle bir usul yok" sesleri)

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Bakanımız cevap verecekse, aynı konuyla ilgili söz alacaklarsa, feragat edebilirim.

BAŞKAN -  Yani Malatya Milletvekili olarak bir sözünüz mü var?

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Evet, Sayın Aslanoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Yaptığımız incelemelerde, Tekeli yok etmek veya kapatmak gibi bir irade kesinlikle söz konusu değil. Yaptığımız görüşmelerde, aksine, Tekel Malatya Sigara Fabrikasının kapasitesinin daha da artırılarak aktif hale getirileceği ve ek işçi kaydırması da yapılarak daha yüksek potansiyel kazandırılacağı kesin ortadadır; ama, tütün alınmama konusu ayrı bir konudur...

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erkal; anlaşıldı.

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Zannediyorum, zaten, Sayın Bakan bu konuda açıklama yapacaklar, Sayın Bakana söz vereceğim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, söz hakkı doğdu, söz istiyorum.

BAŞKAN - Hayır efendim, söz hakkı yok.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞU (Malatya) - İki kelime efendim...

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, ben, size gerekeni söyledim. Siz, onu Sayın Bakandan sorarsınız.

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, Tekel Genel Müdürlüğünün yazısı burada; tütün yasaklaması fabrikayla ilgili değil ki!..

BAŞKAN -Sorarsınız burada efendim.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın üyenin cevap hakkı var mı Sayın Başkan?

BAŞKAN - Cevap hakkı olarak değil, Malatya Milletvekili olarak bir fikri varsa, onu sordum. Cevap hakkı deyince de, zaten, sözünü kestim.

ALİ DİNÇER (Bursa) - Sayın Milletvekili gerçekdışı beyanda bulundu. Özelleştirilecek fabrika büyütülmez Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlık gereğini yapmıştır; bunu tartışmaya gerek yok.

Buyurun Sayın Bakan.

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Bakan, farklı bir şey mi söyleyeceksiniz? Sizin yerinize cevap verdi...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Malatya Milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu Bey, bölgesiyle ilgili bir sorunu dile getirdi. Konuşma metni bize tam olarak intikal etmediği için, biz de genel bir değerlendirme yaptık. Tütün Üst Kurulundan, Tekel İdaresinden aldığımız cevaplar ile konuyla ilgili Bakanlığımızın düşüncelerini birleştirdim; ben, genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu, konunun, aynı zamanda, şu anda burada ortaya çıkan durumundan biraz daha farklı olduğunu da ortaya koyuyor. Evvela, kısa bir değerlendirme için biraz önbilgiye ihtiyaç var.

Dünya tütün üretimi her yıl ortalama 6 000 000-8 000 000 ton arasında değişmekte. Dünyada önemli tütün üreticisi ülkeler, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dır. Bu ülkeler, dünya üretiminin yüzde 70'inden fazlasını karşılamaktadır; ancak, bu ülkelerin üretimi bizim ülkemizde üretilen tütün tipi değil, büyük oranda Virginia ve Burley tütünleridir. Dünya tütün üretim alanı oldukça sabit bir seyir izlemekte, üretim miktarı ise, iklime bağlı olarak yıldan yıla değişebilmektedir.

Ülkemizin ekolojik koşullarına ve sosyal yapısına oldukça uygun bir ürün olan tütün, çeşitli bölgelerimizde, yıllardır, yaygın şekilde, aile tarımı olarak, üretilmekte, başta ihracat olmak üzere, istihdam ve ulusal gelir açısından Türk ekonomisine de önemli katkılar yapmaktadır. Türkiye'nin tütün üretimi son yıllarda 152 000 ton, tütün tüketimi ise 43 000 ton civarındadır.

Sayın milletvekilleri, bu iki rakama dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'nin tütün üretimi 152 000 ton, tütün tüketimi ise 43 000 tondur. Ülkemiz, şark tipi tütün yetiştiriciliği yapan ülkelerin başında yer almakta ve dünyadaki bu tip tütünün yüzde 35- 40'ını üretmektedir. Coğrafik anlamda dört ayrı tütün üretim bölgesinden söz etmek mümkündür; bunlar, Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir.

Ülkemizin önemli tütün ihracatçısı bir ülke olduğunu da biliyoruz. 2003 yılı itibariyle, 70 000 ton tütün ihraç ediyoruz ve 245 000 000 dolarlık da bir ihracat gelirimiz var; toplam tarımsal ürünler ihracatımızın içerisinde de yüzde 8 ile 10 arasında bir paya sahip. Tütün tarımı oldukça emekyoğun bir tarım ve büyük bir istihdam olanağı yarattığını da biliyoruz.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum.

Değerli arkadaşlar, bakın, biraz önce Sayın Aslanoğlu'nun konuşmasından sonra birçok arkadaşımız bu konuya ilgi gösterdi ve yerinden fikir beyan etti. Sayın Bakan bu konuda önemli açıklamalar yapıyor; o bakımdan, arkadaşlarımızın Sayın Bakanı dikkatle dinlemesini rica ediyorum.

Buyurun Sayın Bakan.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan tütünden bahsediyor, Malatya'dan bahsetmiyor ki!.. Malatya'ya gelsin Sayın Bakan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, ben, bu geçen süre içerisinde iki rakam söyledim, Türkiye'nin yıllık tütün üretiminin 152 000 ton, tüketiminin ise 43 000 ton olduğunu. Evvela, bu rakamlara dikkat ederek konuşmalarımızı sürdürmemiz ve yorumumuzu yapmamız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum.

Malatya yöresine gelince, Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 26 000 üreticimiz var. Malatya İlinin ise 152 köyünde yaklaşık 5 500 dekarlık bir alanda 723 ton üretim yapılıyor; yani, Türkiye'nin toplam üretimi içerisinde çok az bir payı var ve 7 400 üretici bu ürünle meşgul bu bölgede.

Şimdi, yürürlükteki mevzuata göre, üretici tütünleri, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınır ve satılır. Bu iki sistem yürürlüktedir. Söz konusu uygulamaya göre, Malatya-Doğanşehir ve Akçadağ üretim merkezlerinde tütün üretimini yasaklayan kanunî veya idarî bir tasarruf bulunmamaktadır; ancak, sözleşmedışı üretilen tütünün pazarlanmasında sorun yaşanması muhtemeldir. Halihazırda, tütün üreticisi, yazılı sözleşme esasına göre veya sözleşme harici tütün üretebilir. Bir uygulama, bir mevzuat çerçevesi içerisindeki ifadeden bahsediyorum. Sözleşme harici ve sözleşme fazlası üretilen tütünler, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun gözetim ve koordinasyonu altında, tütün satış merkezlerinde açık artırma yöntemiyle tütün satış merkezlerinin kurulması için gerekli şartların oluşmaması veya ihtiyaç duyulması halinde ise, kataloğa dayalı açık artırmalı satış yöntemiyle, alınıp satılması mümkündür. Bu sistemin uygulama yeri ve şartları kurumca belirlenmektedir.

Malatya ve yöresinde tütün üretimini yasaklayan ve tütün alım noktalarının kapatılması gibi algılanan olay, Tekel AŞ'nin, bu bölge tütünlerini sigara harmanlarında kullanmaması ve halihazırda depolarında stok fazlası olduğu için, 4733 sayılı Yasaya istinaden, adı geçen alım noktalarında tütün üretim ve alım-satım sözleşmesi yapmayacağını beyan etmesinden kaynaklanmaktadır.

Tekel, bölgede yazılı sözleşme yapmayacağı ve tütün almayacağı hususunu, yaprak tütün işletme müdürlükleri vasıtasıyla Malatya İline bağlı 3 alım noktasının yanı sıra, ekonomik olma özelliğini yitiren diğer alım noktalarına da bildirmiştir. Bu duyurudan sonra, üretici, bölgede tütün üretiminin yasaklandığı yönünde bir kanaate ulaşmıştır. Bu, tam anlamıyla doğru bir ifade değildir; ancak, buradaki, bölgedeki Tekel yönetiminin de belirttiği gibi, bir stok fazlası olduğu hakikatini görmezden gelemeyiz.

Bu hususun Bakanlığımızı ilgilendiren bir yönü var. Buraya kadar olan kısmı, Özelleştirme İdaresinin, Tekelin ilgi alanında olan hususlardır. Bizi ilgilendiren yönü, elbette, tarım kesiminde çalışan ve düne kadar ürettiği ürünleri satma konusunda bir belirsizlik olmayan üretici için, elbette bir çözüm üretmek durumundayız. Bununla ilgili olarak da, şu anda kullanılabilecek bir imkân, Alternatif Ürün Projesidir. Bu proje, arz fazlası olan ürünler ve tütün için de geçerlidir ve bu bölgemizde de uygulanmaktadır. Toplam bütçesi 180 000 000 dolar olan bu projede, tütün ekiminin yerine alternatif ürüne geçenler için dekar başına 80 dolarlık bir ödeme yapılmaktadır. Tütün yerine, yağlı tohumlu bitkiler, yem bitkileri, açıkta ve örtü altında sebzecilik, meyvecilik ile tıbbî ve aromatik bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bugüne kadar, Malatya İlimizde, proje kapsamına çok sınırlı sayıda çiftçimiz dahil olmuştur; bunların sayısı 2002 ve 2003 yıllarında -her yıl için söylüyorum- 100 çiftçinin daha altındadır ve bu insanlara 12 000 dolarlık bir destek yapılmıştır.

Yörede projeye ilginin şimdiye kadar az olduğu bir gerçektir. Bugüne kadar yapılan uygulamada alternatif ürün projesi kapsamında Tekelle sözleşme yapan 3 619 çiftçimizin üretimden vazgeçmesi hedeflenmiştir; ancak, bu konuda bir yöntem değişikliğine gidilmiş ve 2004 yılından itibaren tütün kotası olan üreticilerin müracaatlarının alınmaya başlanması ilke olarak benimsenmiştir. Böylelikle, 2004 yılı içerisinde, proje kapsamında, müracaat sayısının artacağı beklenmektedir. Bakanlığımızın bu konudaki hedefi, ilde tütün üretimi yapan 7 400 çiftçimizin alternatif ürün projesinden yararlanmasını sağlamaktır.

Ülkemizin önemli bir tütün üreticisi olması, çok sayıda çiftçimizin bu üründen geçimini sağlaması ve önemli bir ihracat geliri bulunması nedeniyle, tütün, tarım sektörü içerisindeki önemini korumaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu tütün çeşitlerinin üretilmesi için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde üretimi yapılmakta olan bazı tütün çeşitlerinin gerçek özelliklerini ortaya çıkaracak ıslah çalışmalarının yapılması, bu tütünlerin, Amerikan tütünlerine kısmen benzerliği dikkate alınarak bu yönde ıslah edilmeleri, hasat sonrası kurutma ve fermantasyon ve benzeri işlemlerde değişiklikler yapılarak, bunların Amerikan Blend sigaralarında kullanım olanaklarının araştırılması önem arz etmektedir. Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, Ege Tarımsal ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığımızca uygulanan alternatif ürün projesiyle, ihtiyaç fazlası tütün üretimi yerine yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkilerinin üretilmesiyle hem çiftçilerimiz daha çok gelir elde etmiş olacak hem de yöreye uygun alternatif ürünlerin üretilmesiyle arzu edilen tarımsal potansiyelin sağlanması imkân dahiline girecektir.

Efendim, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Efendim, araştırma önergesi var tütünle ilgili; onu gündeme alalım. 3 500 000 insanı ilgilendiriyor...

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz isteği, Aydın İlinde inşaatı devam eden ve Büyük Menderes Nehri taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan Çine Barajıyla ilgilidir ve Aydın Milletvekili Sayın Ahmet Ertürk bu konuda söz istemiştir.

Buyurun Sayın Ertürk. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

3.- Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk'ün, Büyük Menderes Nehri taşkınlarını önlemek amacıyla yapımına devam edilen Çine Barajında son yağışlardan sonra meydana gelen hasara ilişkin gündemdışı konuşması

AHMET ERTÜRK (Aydın) - Sayın Başkanım, milletimin çok değerli vekilleri; Aydın İlimizde, geçtiğimiz ocak ayının 22'sinde ve 30'unda aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkın hadiseleri ve inşaatı devam eden Çine Barajında oluşan büyük hasarı Yüce Heyetin nazarına sunmak üzere gündemdışı söz aldım; bu vesileyle, Heyeti Umumiyeyi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, son günlerde, depremler, su baskınları, Konya İlimizde 100'e yakın vatandaşımızın vefatı ve siyaset kurumuyla ilgilenmek isteyen çok değerli arkadaşlarımızın Erzurum İlimizden Ankara'ya gelirken geçirdikleri trafik kazasında vefatları dolayısıyla, Türkiyemiz, geçen hafta zor günler yaşadı. Ben, şahsım adına, vefat eden arkadaşlarımıza, gerek Konya'da vefat eden arkadaşlarımıza gerekse memlekete yararlı hizmetler sunmak için siyaset kurumunda görev almak üzere, yerel yönetimlerde görev almak üzere Ankara seyahati esnasında vefat eden değerli partili arkadaşlarıma Yüce Allah'tan rahmet ve arkada kalan kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Aydın İlimiz, Büyük Menderes Vadisinde yer alan ve tarımsal faaliyetlerle harman olan önemli bir ilimizdir. Son yıllarda meydana gelen yağışların mevsim normallerinin üzerinde olmasından ötürü, kış aylarında Büyük Menderes Nehrinin taşması ve ekili tarım arazilerimizin sular altında kalması sonucu büyük zararlar meydana gelmektedir. İlimizde, tarım arazilerimizin çok verimli olması, ikinci, hatta, üçüncü ürünün ekilebilmesine imkân vermesine rağmen, bu taşkınlardan ötürü ekim yapılamamakta; yapılmış olsa dahi, kış mahsulleri sular altında kaldığından, ekili ürünün telef olmasına neden olmaktadır.

Şu anda, Aydın İlimiz, tarım arazileri, yoğun yağışlar sonucu oluşan taşkın suları altındadır; bütün ova, yarım metre ile 1 metre arasında su altındadır. Bu noktada, ilimizde yapımı devam eden Çine, İkizdere ve Dandalaz Barajları inşaatlarının bir an önce bitirilmesi de çok büyük bir ehemmiyet ve önem arz etmektedir. Bu barajlarımız bitirildiğinde, ilimizde meydana gelen taşkın olaylarının önüne geçilmiş olacak ve yaz aylarında üreticilerimizin ihtiyacı olan sulama suyu talepleri de çok rahatlıkla karşılanabilecektir.

Yöremizde yağan son yağmurlardan dolayı, uzun yılların en büyük taşkınları meydana gelmiştir. Bu yağışlardan en çok zarar gören inşaatlardan birisi de, Çine Barajı inşaatı olmuştur. Çine Barajı hidroelektrik santralı inşaatı, Aydın İlimizin Çine İlçesi sınırları içerisinde olup, Çine Çayı üzerinde, sulama, enerji ve taşkın koruma gibi çok amaçlı ve hayatî önemi olan bir proje olarak inşaatı sürdürülmektedir. Baraj inşaatı bittiğinde, toplam 22 358 hektar alana sulama hizmeti verilecek, bu hizmetten, yaklaşık olarak, 11 000 çiftçi ailesi yararlanacaktır. Hidroelektrik santralı hizmete girdiğinde de 118 000 000 kilovat/saat enerji üretimi gerçekleşecektir. Ayrıca, değerli milletvekilleri, her yıl taşkınlardan oluşan sel zararı 80 trilyon Türk Lirası civarındadır. Bu paranın ödenek olarak tahsis edilmesiyle bile, kısa zamanda bu baraj inşaatı tamamlanabilecektir.

Baraj inşaatına şu anda devam edilmekte olup, fizikî gerçekleşmesi yüzde 36 seviyesindedir. İnşaatımız bittiğinde 350 000 000 metreküp suyun depolanması sağlanmış olacaktır.

Aşırı yağışlar sonucu barajdaki ön seddenin arkasında biriken sular, derivasyon tüneli tam kapasiteyle saniyede 500 metreküp su taşımasına rağmen, taşkın suları nedeniyle ön seddeyi aşmış ve baraj gövde çukuru dolmuştur. Eğer, ön sedde sıkıştırılmış beton kullanılarak yapılmamış olsaydı, aşırı yağışlardan ötürü -saniyede 850 metreküpten dolayı- ön seddenin arkasında fazla birikimin oluşturduğu 6 000 000 metreküp su, kısa zamanda ön seddeyi yıkarak, baraj şantiyesi tesislerini ve Çine İlçemizin bir kısmını da etkisi altına alabilecek, belki de, büyük oranda can ve mal kaybına neden olabilecekti.

Değerli milletvekilleri, derivasyon tünelinden çıkan su, 2,5 kilometre aşağıdaki imalatı henüz bitmiş olan ve bölgedeki santral binası inşaatının kuru alanda yapılmasını sağlayacak ikinci derivasyon tüneli önündeki kaya dolguyla yapılan seddeyi de yıktıktan sonra, ikinci derivasyon tünelinin içine girerek, yarı dolu şekilde akmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim.

AHMET ERTÜRK (Devamla) - Eğer beton kaplaması bitmemiş olsaydı, bu tünelde büyük göçükler meydana gelebilecek, belki de, çalışan işçiler ve iş makineleri sular altında kalabilecekti.

Taşkınlar sırasında, Devlet Su İşleri 21 inci Bölge Müdürlüğümüz çalışanları ve Sayın Aydın Valimiz, zararların en aza indirilmesi için yoğun çaba ve gayret göstermiştir; onlara da teşekkür ediyoruz.

Kış aylarında oluşan aşırı yağışların meydana getirdiği taşkın olaylarının ve zararlarının en aza indirilmesi, biraz önce isimlerini saydığım baraj inşaatlarımızın hızla bitirilmesiyle sağlanacaktır; bununla birlikte, ayrıca, yöremizde tarımsal faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesine de katkıda bulunacaktır; insanlarımızın zarar görmelerinin önüne geçilecek, insanlarımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin ekonomilerine katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla, bu işten ülke ekonomisi kazançlı çıkacaktır.

Bu vesileyle, tekraren, üreticilerimizin bu tip afetlerle karşılaşmamasını diliyorum. Bu duygularla, bana bu imkânı sağladığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ertürk.

Hükümetin bir söz isteği yoktur.

Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

 B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kalitesiyle dünyada bir numara olan Türk çekirdeksiz kuru üzümünün yapısal düzenlemelerinin (stoklama müessesesi, stoklama yardımı gibi) yapılması, dahilde işleme kapsamında ülkemize getirilen çekirdeksiz kuruüzüm girişinin engellenmesi, Türkiye'de serbest bölgelerde işlendiği öğrenilen İran üzümüyle ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1 - Nuri Çilingir

(Manisa)

2 - Mustafa Erdoğan Yetenç

(Manisa)

3 -Ufuk Özkan

(Manisa)

4 -Mustafa Gazalcı

(Denizli)

5 - Türkân Miçooğulları

(İzmir)

6 - Fahrettin Üstün

(Muğla)

7 -  Ali Cumhur Yaka

(Muğla)

8 - Mehmet Semerci

(Aydın)

9 - Muharrem İnce

(Yalova)

10 - Hasan Aydın

(İstanbul)

11  -Ramazan Kerim Özkan

(Burdur)

12  - Ali Kemal Kumkumoğlu

(İstanbul)

13  - Hüseyin Özcan

(Mersin)

14  - Atilla Başoğlu

(Adana)

15  - Mehmet Boztaş

(Aydın)

16  - Kemal Kılıçdaroğlu

(İstanbul)

17  - Mehmet Nuri Saygun

(Tekirdağ)

18  - Sedat Pekel

(Balıkesir)

19  - Muharrem Eskiyapan

(Kayseri)

20  - Mustafa Özyurt

(Bursa)

21  - Özlem Çerçioğlu

(Aydın)

22  - Erdoğan Kaplan

(Tekirdağ)

23  - Halil Tiryaki

(Kırıkkale)

Gerekçe:

Türkiye, çekirdeksiz kuruüzüm üretiminde 250 000 tonluk payla, dünyada, ABD'den sonra ikinci, 200 000 000 dolarlık ihracat tutarıyla birinci sırada yer almaktadır.

Ege Bölgesinde yaklaşık 60 000 üretici bu ürünle uğraşmaktadır. Yurtiçi üretim ile toplam tüketim karşılaştırıldığında, her yıl 20 000-25 000 ton ürün arz fazlası oluşturmaktadır. Bu arz fazlası olan ürün, tabi olunan yasa ve anasözleşme gereği Tariş tarafından satın alınmaktadır.

Türk çekirdeksiz kuruüzüm ihracatının ağırlığını Avrupa Birliği ülkeleri teşkil etmektedir. Kalite ve fiyatı daha düşük olan İran üzümü, arkasındaki devlet desteğiyle bu piyasadaki en büyük rakiplerden birisidir.

Dünya piyasalarında işlem hacmi itibariyle birinci olduğumuz bu üründe, rakip ülkelerdeki gibi herhangi bir destek ve Türk üzümü adına fiyat dalgalanmalarını dengeleyecek mekanizmalar olmadığından, hem üreticiler hem de ihracat geliri zarar görmektedir. Halbuki, Avrupa Birliği ülkeleri dahil, rekabet halinde olduğumuz ülkeleri dahil, rekabet halinde olduğumuz ülkelerin tamamında, fiyat ve rekabet avantajı sağlayacak düzenlemeler yıllardır uygulanmaktadır. Bu şartlar altında, Türk üzümü aleyhine haksız rekabet doğmaktadır.

2003 sezonunda üründe yaşanan rekolte düşüklüğünden dolayı çekirdeksiz kuruüzüm ihraç fiyatları yükselme eğilimine girmiştir. Bu nedenle, bazı ihracatçılarımız tarafından ucuz İran üzümünün yurdumuzda işlenerek ve menşei değiştirilerek Avrupa'daki müşterilerine Türk üzümü olarak satıldığına ilişkin bilgi ve belgeler Tariş Üzüm Birliğine ulaşmaktadır.

Üzüm üretimi ve ihracatımız için büyük tehlike oluşturan bu gelişmelerin önüne geçilemediği takdirde, Türk üzümünün yıllardır büyük çabalarla kazanılan kalitesi ve özelliği kaybedilecek, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılacaktır.

Bu doğrultuda, Türk üzümünün sorunlarının tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi için bir Meclis araştırması önergesine ihtiyaç bulunmaktadır.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında kurulan (9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun başkanvekili, sözcü seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

 C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- (9/4,7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun başkanvekili ve sözcü seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkeresi (3/471)

                                                                                                        10.2.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, Başkanvekili ve Sözcü üyelerini seçmek üzere 10.2.2004 Salı günü saat 14.00'te, Ana Bina, PTT Karşısı Soruşturma Komisyonu Toplantı Salonunda 12 üyeyle toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

Komisyon Başkanı

 

Musa Sıvacıoğlu

 

 

 

 

Kastamonu

 

 

 

 

Adı Soyadı

Seçim Bölgesi

Aldığı Oy

 

Başkanvekili  :

Mehmet Soydan

(Hatay)

 

7

Sözcü            :

Mehmet Güner

(Bolu)

 

7

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner haklarında kurulan (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

2.- (9/5,6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkeresi (3/472)

                                                                                                        10.2.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmek üzere 10.2.2004 Salı günü saat 17.30'da Ana Bina PTT Karşısı Soruşturma Komisyonu Toplantı Salonunda 15 üye ile toplanmış, aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

   İsmet Atalay

       Komisyon Geçici Başkanı

           İstanbul

 

Adı Soyadı

Seçim Bölgesi

Aldığı Oy

Başkan          :

Mustafa Demir

(Samsun)

10

Başkanvekili  :

Kerim Özkul

(Konya)

10

Sözcü            :

Muzaffer Külcü

(Çorum)

10

Kâtip            :

Ahmet Çağlayan

(Uşak)

10

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

Birinci tezkereyi okutuyorum:

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Kostarika Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/473)

                                                                                                        10.2.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kostarika Parlamentosu arasında Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması, TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasvibine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum:

4.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, 4 üncü Avrupa-Akdeniz Meclis Başkanları  Konferansına katılmak üzere Malta Meclis Başkanının resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/474)

                                                                                                        10.2.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Malta Meclis Başkanlığı makamından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'a hitaben gönderilen mektupta, 20-21 Şubat 2004 tarihlerinde Malta'da yapılacak 4 üncü Avrupa-Akdeniz Meclis Başkanları Konferansına TBMM Başkanının davet edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu konferansa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

IV. - SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1.- (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi

BAŞKAN - Kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Kurulun 2.12.2003 tarihli 22 nci Birleşiminde kurulan (10/12, 28) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım.

Listeyi okutuyorum:

 Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/12, 28)

(12)

                    

Adı Soyadı

Seçim Çevresi

 

AK Parti (8)

 

 

 

Fahrettin Poyraz

(Bilecik)

 

Abdurrahim Aksoy

(Bitlis)

 

Bayram Özçelik

(Burdur)

 

Tevhit Karakaya

(Erzincan)

 

İrfan Gündüz

(İstanbul)

 

Alaettin Güven

(Kütahya)

 

Hasan Ali Çelik

(Sakarya)

 

Musa Uzunkaya

(Samsun)

CHP (4)

 

 

 

Mehmet Uğur Neşşar

(Denizli)

 

Ahmet Güryüz Ketenci

(İstanbul)

 

Mehmet S. Kesimoğlu

(Kırklareli)

 

Mehmet Vedat Melik

(Şanlıurfa)

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 11 Şubat 2004 Çarşamba günü -yani, bugün- saat 17.30'da Halkla İlişkiler Binası, B Blok, 2 nci Kat, 4 üncü Bankoda bulunan Meclis Araştırması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Komisyonun toplantı yer ve saati, ayrıca, ilan tahtalarına asılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmeyeceğiz.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

 V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

 1.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin görüşmelerini erteliyoruz.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 tarihli ve 5023 sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

 4. - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 tarihli ve 5023 sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/724)  (S. Sayısı: 339) (x) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Hazır.

Komisyon raporu 339 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Kanunun tümü üzerinde söz isteği?.. Şu ana kadar, kanunun tümü üzerinde bir söz isteği yok.

Böylece, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış olup, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, usulî bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanun, Sayın Cumhurbaşkanınca bir defa daha görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir. Bildiğim kadarıyla, bu tür kanunların tümü üzerinde görüşme yapılmıyordu, sadece geri gönderilen maddeleri üzerinde görüşme yapılıyordu. Bir yanlışlık olmaması için dikkatinize sunmak istedim.

BAŞKAN - Sayın Başkanım, sizin o düşüncenize saygı duyuyorum. Yalnız, kanunun tümünü iade etti. Eğer bazı maddelerini iade etmiş olsaydı, onun üzerinde müzakere olacaktı. Dolayısıyla, Başkanlığın işleminde, İçtüzük hükümlerine göre bir yanlışlık görmüyoruz.

1 inci maddeyi okutuyorum:

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

 MADDE 1. - 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2. - Geçici 1 inci maddenin yedinci fıkrası gereğince olağanüstü halin bittiği tarihten itibaren kırkbeş günlük süre içinde mahallî mülkî amirliklere müracaat ederek taşıma ruhsatlarını bulundurma ruhsatına dönüştürmeyenler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, geçici 1 inci madde hükmünden yararlandırılır ve bunlar hakkında devam eden soruşturma ve davalar düşer. Ancak soruşturma veya dava dosyasının bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya davaya devam olunur."

 BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Mehmet Kartal söz istemişlerdir.

Sayın Kartal, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika.

  CHP GRUBU ADINA MEHMET KARTAL (Van) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, görüşülmekte olan  339 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının geçici 2 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, bazı şartlarda silah  ruhsatı verme  izni verilmişti. Terörün  yoğun  olduğu  yıllarda, doğu ve güneydoğu halkının kendi can  güvenliğini   koruyabilmesi için  ellerindeki  mevcut  silahların ruhsata bağlanması istenmişti. İlgili mülkî amirlere müracaatlarıyla taşıma ruhsatları alan vatandaşlarımıza,

                                

(x) Kanunun ilk görüşmeleri 17.12.2003 tarihli 29 uncu Birleşimde yapılmıştır.

(xx) 339 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

30.11.2002 tarihinde olağanüstü halin kalkmasıyla taşıma ruhsatlarını bulundurmaya çevirmeleri için kırkbeş günlük bir süre verilmişti. Bu süre içerisinde iletişimin sağlanamaması ve yoğun kış şartlarından dolayı kırkbeş günlük süre içerisinde insanlarımız müracaat edememiştir. Bununla ilgili bir geçici madde Mecliste görüşülmüş ve bu kırkbeş günlük süre üç ay uzatılmıştır. Şimdi, 17.12.2003 tarihli 5023 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir geçici madde eklenmesiyle ilgili yasayı görüşmek üzere söz almış bulunmaktayım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi 18.12.2003 tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamına sunulan bu tasarı Anayasamızın 89 ve 104 üncü maddeleri gereğince uygun bulunmayarak, tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iade edilmiştir.

Anayasanın 87 nci maddesinde, 4709 sayılı Yasayla yapılan değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel ve özel af ilanına karar verebilmesi üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun kararına bağlanmıştı. Gerçekten de, incelendiğinde görüleceği gibi, 5023 sayılı Yasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun kararıyla kabul edildiğine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

Sayın milletvekilleri, ben, buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Genel Kurulumuz bu beşte 3 çoğunluğu sağlasın; böylece, insanlarımızın yararına olan bu yasa için Genel Kurulda olumlu oy kullanarak, kronik bir yara niteliğindeki bu sorunu kökünden halledelim. Bunu, sizlerden, bir yöre milletvekili ve dramı çok yakından yaşamış bir arkadaşınız olarak, hassaten rica ediyorum.

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal deyince akla, boşaltılmış köyler geliyor; yıkılmış evler, yakılmış evler geliyor; göçe zorlanan insanlarımız geliyor. Seçim öncesi, hepimiz, o bölgede çok büyük vaatlerde bulunduk ve köye dönüş için, maalesef, hükümetimiz, bugüne kadar hiçbir proje üretmemiştir. Bu insanlarımız da bu yörede çok mağdur olmuşlardır ve işsizler ordusuna bir o kadar daha insan eklenmiştir.

Göçe zorlanan insanlarımızın sayısı 380 000; 2 500 hane. 2 500 hane, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yardım elini uzatmasını ve yeniden köylerine dönmeyi, en azından, kendi koşulları içerisinde yaşamlarına dönmeyi bekliyor.

İsmi üzerinde, olağanüstü hal dedik. Tanrı, hiçbir ülkeye, hiçbir insana, bunu bir daha nasip etmesin. Doğu ve güneydoğu halkı, olağanüstü halin en ağır şartlarından nasibini alan bölgenin halkıdır. Bölge halkı, köy koruculuğuyla tanıştı. Böylece, köylerarası geleneksel derin dostluklar, hatta, akrabalıklar zedelendi. Halk, ıstırap çekti, telafisi imkânsız zararlara, kederlere gark oldu. Şöyle ki; köy korucuları devletten para aldı, silah aldı; faili meçhuller aldı başını yürüdü ve yörede adaleti, âdeta, devletten geçinen bu insanlar sağlamaya kalkıştı. Bu bölgede  huzurun, birlik ve beraberliğin yok olmasına, husumetin, nefretin, güvensizliğin, adam kayırmanın, muhbirliğin, ikiyüzlülüğün gelişmesine, kardeşin bile kardeşine gizli düşman gibi bakmasına neden oldu.

İşte, Yüce Meclisten beşte 3 çoğunluğun oylarıyla geçmesini dilediğim bu yasa, olağanüstü halin kalkmasıyla yeşeren olumlu gidişatın, kısmî rahatlamanın, çözüme dönük beklentilerin bir halkasını teşkil edecektir kanaatindeyim. Kabul etmek gerekir ki, devletin yöreye bakışında bir şefkat, bir yumuşama olduğu açıktır.

İşte, makro anlamda yürütülmeye başlanılan bu siyaset, sistem, devletin o bölgede şefkatli vali, tarafsız kaymakam, objektif polis, hoşgörülü jandarmayla pekiştirilirse, yurdumuzun kanayan bu yarası pansumanla değil, yerinde, bilinçli cerrahî müdahaleyle sarılacaktır. Bütün temennimiz budur.

Olağanüstü hal bölgesi, doğu ve güneydoğu insanına ağır bedeller ödetti. Ben, bu bölgenin bir milletvekili ve insanı olarak, olağanüstü halin kalkmasıyla daha iyi bir noktada olduğumuz, çözüme dönük bir arayışın yakalandığı  inancındayım. En azından, bir rahatlama var; insanlar kendini daha özgür ifade etme imkânını bulabiliyor.

Konuyu toparlayacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu tasarıyı, mağdur olan halkımızın mağduriyetini gidermek ve ruhsatlarına kavuşturmak ümidiyle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kartal.

1 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak, madde af ilanını içerdiğinden, Anayasanın 87 nci ve İçtüzüğün 92 nci maddeleri hükümleri uyarınca kabulü için üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun oyunu arayacağım. Bu nedenle, maddenin oylamasını açıkoylama şeklinde yapacağım.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 tarihli ve 5023 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 435

Kabul                     : 430

Ret                        :    2

Çekimser               :    3 (x)

Böylece, 1 inci madde aranılan çoğunlukla kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

 MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

 MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, kanunun 1 inci maddesi af ilanını içerdiğinden, tümünün oylamasını da açıkoylama şeklinde yapacağız ve üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun oyunu arayacağız.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

                                

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

 BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 17.12.2003 tarihli ve 5023 sayılı Kanunun tümünün açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 432

Kabul              : 429

Ret                  :    1

Çekimser                         :    2 (x)

Böylece, kanun kabul edilmiştir; hayırlı olsun.

At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz.

 5.-  At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/723) (S. Sayısı: 370) (xx) (xxx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 370 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, işin doğrusu, Genel Kurul salonunda bir uğultu var; Başkanlık olarak, çalışmakta zorlanıyoruz; değerli arkadaşlarımızın, lütfen, oturmalarını rica ediyorum. Sayın milletvekilleri, lütfen, oturalım arkadaşlar.

At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterilen gerekçeyle birlikte, Başkanlığımıza geri gönderilmiştir.

Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir" hükmü ile İçtüzüğümüzün 81 inci maddesinin son fıkrasında da "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmayan kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine başlamadan önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükümlere göre, geri gönderilen kanunun bütün maddelerinin veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesi Genel Kurulun kararına bağlıdır. Kanun, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmüş ve Komisyon, Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak geri gönderilen 4 üncü maddeyi aynen kabul etmiştir.

                                

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) Kanunun ilk görüşmeleri 16.12.2003 tarihli 28 inci ve 17.12.2003 tarihli 29 uncu Birleşimlerde yapılmıştır.

(xxx) 370 S. Sayılı Basmayazı tutanağı eklidir.

Şimdi, sadece 4 üncü maddenin görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

4 üncü maddenin görüşülmesine başlıyoruz.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 4. - 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle verilmiş disiplin cezaları bir defaya mahsus olmak üzere bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu durum, ilgililere daha önce verilmiş ve uygulanmış olan cezalardan dolayı atın ikramiye, kupa ve sair mükâfatları ile herhangi bir parasal talep için hak doğurmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren eylemlerden dolayı ilgililer ve yarış atları hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. Bu Kanunun kapsamına giren ve Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş disiplin suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlük tarihinden önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen hükümler uygulanır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun söz isteği var.

Sayın milletvekilleri, sayın hatibi kürsüye çağırmadan önce, ayakta olan milletvekillerimizin oturmasını rica ediyorum. Hükümet üyelerinin bulunduğu bölümün arkasındaki arkadaşlarımızın da oturmasını rica ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Nail Kamacı; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere Meclise gönderilen, 370 sıra sayılı, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, biraz önce yine, beşte 3 çoğunluk aranılan bir kanun maddesi bu Meclisten geçti. Maalesef, bu, Meclis açıldığından beri sürekli olarak, yenilenen ve her zaman Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilip tekrar buradan geçirilen bir kanunlar manzumesi haline getirilmeye çalışıldı.

Değerli arkadaşlar, şunu açıkça söylemek istiyorum : Belki de, Türkiye'de saate, zamana en fazla önem göstermesi gereken yer, Türkiye Büyük Millet Meclisidir diye düşünüyorum; çünkü, Türkiye'de bekleyen bunca sorun varken, çözüm bekleyen bunca sorunlar varken, bir madde üzerinde 2 kez ve 3 kez konuşmak kadar, bana göre,  yanlış  yapılacak  bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bu anlamda, bir daha, kanunlar çıkarken, yasa tasarıları geçerken, üçte 2 çoğunluk aranıyorsa, beşte 3 çoğunluk aranıyorsa, bunu dikkatlice inceleyip, bu Meclisten, bir daha geri gönderilmemek üzere geçmesini sağlamak durumunda olduğumuzu hissediyor ve düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, at yarışları, geçen aralık ayının 17'sinde konuşulduğu gibi, ülkemizde önemli şekilde katkılar sağlayan, binlerce kişiye iş sağlayan veya bazı kurumlara da destek sağlayan yarışlardır.

Değerli arkadaşlar, bunlar, geçtiğimiz dönemlerde, ülkemizde, maalesef, dopingli şekilde yarıştırılan atlar ve dopingli şekilde yarıştırılan atlarla beraber sağlanan rant şekline dönüştürülmüştür; ama, bir defaya mahsus olmak üzere bu geriye dönük af uygulaması başlatılmıştır; ancak, bunun bir daha olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Değerli arkadaşlar, bir konu daha var. Bu madde komisyondan geçirildiği zaman, bir gün sonra çıkan bir günlük gazetede şöyle bir makale geçti; dediler ki: "24 komisyon üyesinin her birine bu kanun maddesini komisyondan geçirmek üzere bir ganyan bayiliği verildi." O dönemlerde, sanıyorum, Komisyon Başkanı bu konuda itiraz etti; ama, biraz daha yaygın olmasını istiyordum. Cumhuriyet Halk Partisinin komisyonda üye hiçbir milletvekili ve Meclis Grubundaki hiçbir arkadaşımızın kendisine bu konuda bir ganyan bayiliği verilmemiştir. Bunu, sadece bir görevimiz olarak değerlendiriyoruz. Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin görevi de budur. Bu konuda sorumlu olanlar, özellikle basında sorumlu olanlar, milletvekilleri kadar, etik değerlere önem vermek zorundadırlar.

Bu anlamda, eğer böyle bir konuda milletvekillerine rüşvet verildiğini söyleyenler varsa, bunların isimlerini de açıklamak zorunda olduklarını hissediyorum; çünkü, uluorta "milletvekillerine birer tane ganyan bayiliği verilmiş" diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bir milletvekilini veyahut da kurumu kötülemeye veya onu başka yönlere götürmeye hakları olmadığını düşünüyorum. Kendilerini Türkiye'de güç olarak gösterenlerin, bu konuda yazarken daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.

Bu maddenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamacı.

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak, madde af ilanını içerdiğinden, Anayasanın 87 nci ve İçtüzüğün 92 nci maddeleri hükümleri uyarınca, kabulü için üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun oyunu arayacağım. Bu nedenle, maddenin oylamasını açıkoylama şeklinde yapacağız.  

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 406

Kabul                     : 405

Çekimser                :    1 (x)

Böylece, madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, kanunun 4 üncü maddesi af ilanını içerdiğinden, tümünün oylamasını da açıkoylama şeklinde yapacağız ve üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun oyunu arayacağız.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

      (Elektronik cihazla oylama yapıldı)

 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2003 tarihli ve 5022 sayılı Kanunun açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 388

Kabul                                   : 388  (xx)

Böylece, yasa kabul edilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 16.45

 

 

                                

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 17.00

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mevlüt AKGÜN (Karaman)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

6.-  İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 372)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

7.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/661) (S. Sayısı : 344)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, komisyonlar ve Hükümet yok. Bundan sonrakiler de, uluslararası anlaşmalar ve Dışişleri Komisyonumuz Genel Kurulumuzda bulunmamaktadır. Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 12 Şubat 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. Hayırlı günler diliyorum.

 

Kapanma Saati : 17.03