BIM 2 1 2004-02-17T09:06:00Z 2004-02-17T09:06:00Z 6 1518 8656 TBMM 72 17 10630 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 40       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

49 uncu Birleşim

29 Ocak 2004 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YazIlI Sorular ve CevaplarI

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yeraltı kaynaklarının özelleştirilerek yabancılarca alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1755)

2. - Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1766)
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı.

Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, kapatılması yıldönümünde, köy enstitülerinin eğitim modeli olarak eğitim sistemimizdeki yerine,

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, yoğun kar yağışı sonrasında Çanakkale'de yaşanan sıkıntılara, yağışın yol açtığı zararlara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik cevap verdi.

Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Meclis Başkanı Bülent Arınç Başkanlığında parlamento heyetiyle Avusturya'ya resmî ziyaretlerindeki izlenimlerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyanın hükümete geri verildiği bildirildi.

Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun 6/593, 6/594 esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, soruların geri verildiği bildirildi.

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 milletvekilinin:

Başbakanın ticarî ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin belirlenmesi (10/162),

BDDK ve TÜBİTAK üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması (10/163),

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

(10/69, 118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen 3 aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre, komisyona 1 aylık kesin süre verildiği bildirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

6 ncı sırasında bulunan, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/526, 1/190, 1/205) (S. Sayısı: 362),

7 nci sırasında bulunan, Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun Tasarısının (1/728) (S. Sayısı: 363) ,

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından;

Ertelendi.

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi, (1/741) (S. Sayısı: 356),

5 inci sırasında bulunan, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, (1/743, 2/8, 2/15, 2/27, 2/30, 2/119, 2/190) (S. Sayısı: 355),

Hakkında Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

Genel Kurul çalışmalarına 5 Şubat 2004 Perşembe günü ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

29 Ocak 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.27'de son verildi.

 

Yılmaz Ateş

Başkanvekili

Enver Yılmaz            Yaşar Tüzün

                Ordu                      Bilecik                               

Kâtip Üye                Kâtip Üye


No. : 76

II. - GELEN KÂĞITLAR

29 Ocak 2004 Perşembe

Tezkereler

1. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/462) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

2. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/463) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

3. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/464) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

4. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

5. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının  Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/466) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

6. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

7. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/468) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

Yazılı  Soru Önergeleri

1. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, şirket kurduğu yolundaki haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

2. - Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gıda Kodeksine aykırı uygulamaların önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2004)

5. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Çayyolu II Uydukent alanındaki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2004)

6. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, tüketici dernek ve üst kuruluşlarının projelerine aktarılması gereken kaynağa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2004)

7. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul'da yaşanan kar fırtınasında yetkililerin sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2004)

Meclis Araştırması Önergeleri

1. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)

2. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2004)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ

KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimini açıyorum.

III. - Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama  pusulalarını,  teknik personel aracılığıyla 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamadığından, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.07


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.14

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ

KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu  açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN - Birinci Oturumda toplantı yetersayısı bulunamamıştı; yoklama işlemini tekrarlayacağız.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama  pusulalarını,  teknik personel aracılığıyla 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Sizin, ailenizin ve tüm ulusumuzun Kurban Bayramını kutluyorum, iyi bayramlar diliyorum.

Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 10 Şubat 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.18