BIM 2 8 2004-02-06T12:23:00Z 2004-02-06T12:23:00Z 69 37892 215985 TBMM 1799 431 265244 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 38

 

42 nci Birleşim

14 Ocak 2004 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

    I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Samsun Milletvekili Mustafa Demir'in, Türkiye'nin dünya turizmindeki konumuna ve Karadeniz Bölgesinin, Türkiye turizmindeki yerine ilişkin gündemdışı konuşması

2. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Akdeniz ülkeleri arasında "sürdürülebilir kalkınma" ilkesi temelinde "Global Water Partnership" ve "MİO-ECSDE" adlı çevre kuruluşlarının yürüttükleri su ve su kirlenmesinden doğan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması

3. - Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler ve bireysel emeklilik sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10, 11, 36, 39, 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/445)

V. - SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1. - (9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi

 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

2. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

3. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374)

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

6. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)

7. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382)

8. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

9. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385)

10. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

11. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

12. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

13. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

14. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)

15. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezî ısıtma sisteminin yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)

18. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399)

19. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400)

20. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)

21. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAĞ-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)

22. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)

25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)

26. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından  sözlü soru önergesi (6/407)

27. - Denizli Milletvekili V.Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408)

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)

29. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410)

30. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

31. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)

32. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414)

33. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)

34. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumî hizmete ayrılan alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)

35. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

36. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420)

37. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)

38. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422)

39. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/424)

40. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425)

41. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426)

42. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)

43. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428)

44. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429)

45. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/430)

46. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)

47. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/432)

48. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)

49. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)

50. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435)

51. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)

52. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)

53. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)

54. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)

55. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)

56. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)

57. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442)

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444)

59. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445)

60. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanatevi ve müze olarak kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446)

61. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallarının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)

62. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)

63. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449)

64. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)

65. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/453)

66. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454)

67. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)

68. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/458)

69. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/459)

70. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460)

71. - Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

72. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz işletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464)

74. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)

75. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467)

76. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)

77. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

79. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin hükümet konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

80. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde kültür merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)

81. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)

82. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475)

83. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)

84. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin öğretmenevi ve halk eğitim merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)

85. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)

86. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'ta Sarıçay üzerindeki yıkılan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)

87. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)

88. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)

89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482)

90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483)

91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçları için ödeme kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484)

92. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485)

93. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486)

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/487)

95. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/488)

96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491)

99. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/492)

100. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493)

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, adliyelerde dava dosyalarının kaybolması ve rüşvet iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1479)

2. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Samsun-Hopa arasındaki bölünmüş yol çalışmalarına,

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, deprem sonrası Düzce'ye yapılan yatırımların yeterliliğine,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1525, 1530)

3. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, sendikaların üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmemesinin nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1549)

4. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1660)

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

4. - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260)

5. - Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) (S. Sayısı : 261)

6. - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/364) (S. Sayısı : 273)

7. - Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 283)

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/370) (S. Sayısı : 291)

9. - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı : 290)

10. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/372) (S. Sayısı : 292)

11. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/378) (S. Sayısı : 293)

12. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/380) (S. Sayısı : 294)

13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/416) (S. Sayısı : 295)

14. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı : 296)

15. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300)

16. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/411) (S. Sayısı : 309)

17. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) (S. Sayısı : 310)

18. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/612) (S. Sayısı : 313)

19. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/483) (S. Sayısı : 311)

20. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/504) (S. Sayısı : 312)

21. - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı : 314)

22. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 319)

23. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/383) (S. Sayısı : 321)

24. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/382) (S. Sayısı : 320)

25. - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı : 211'e 1 inci Ek)

26. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/515) (S. Sayısı : 324)

27. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/423) (S. Sayısı : 325)

28. - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/451) (S. Sayısı : 326)

29. - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı : 327)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı.

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu, intihar girişiminde bulunan bir insana karşı orada, izleyici durumunda bulunan insanların tutumlarına,

Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 705 inci yıldönümüne,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Bucak ve Ağlasun ilçelerinde sel felaketinin meydana getirdiği hasara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Meclis Başkanı Dr. Andreas Khol'un davetine icabetle Avusturya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Nijerya Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına,

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olmasına,

Avrupa-Akdeniz Parlamenter Forumunun Avrupa- Akdeniz Parlamenter Asamblesi haline dönüştürülmesi amacıyla Brüksel'de yapılacak çalışma grubu toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin iştirak etmesine,

İlişkin Başkanlık tezkereleri;

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a yaptığı resmî ziyarete katılan  milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi;

Kabul edildi.

Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyanın hükümete geri verildiği açıklandı.

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 milletvekilinin, sözleşmeli sağlık personeli seçme ve yerleştirme sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Genel Kurulun 13 Ocak 2004 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 16 ncı sırasında yer alan 255 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 333 sıra sayılı kanun tasarısının ise 48 saat geçmeden 33 üncü sırasına; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  21, 22, 23 ve 26 ncı sıralarında yer alan kanun tasarı ve teklifleri ile İçtüzük teklifinin ise aynı kısmın 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine, 14.1.2004 Çarşamba günkü birleşimde de çalışma süresinin 327 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının Sinanpaşa Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/89) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek seçildi.

Bakanlıkları sırasında, ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulması kabul edilen (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, her grup için ayrı adçekme suretiyle tespit edilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1 inci   sırasında bulunan (6/363) esas numaralı soruya, Adalet Bakanı Cemil Çiçek;

7 nci    sırasında bulunan (6/373),

10 uncu    "    "                   (6/376),

12 nci       "    "                   (6/380),

15 inci      "    "                   (6/383),

18 inci      "    "                   (6/386),

22 nci       "    "                   (6/390),

25 inci      "    "                   (6/393),

Esas numaralı sorulara, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü;

4 üncü sırasında bulunan                   (6/368),

20 nci       "    "                   (6/388),

23 üncü    "    "                   (6/391),

Esas numaralı sorulara, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler;

Cevap verdi; (6/363), (6/368) esas numaralı soru sahipleri de karşı görüşlerini açıkladı.

2 nci   sırasında bulunan                    (6/366),

3 üncü      "    "                   (6/367),

Esas numaralı sorular, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi, (6/366) esas numaralı sorulara, soru sahipleri de görüşlerini açıkladı.

5 inci  sırasında bulunan                   (6/369),

6 ncı         "    "                   (6/372),

8 inci        "    "                   (6/374),

9 uncu      "    "                   (6/375),

11 inci      "    "                   (6/378),

13 üncü    "    "                   (6/381),

14 üncü    "    "                   (6/382),

16 ncı       "    "                   (6/384),

17 nci       "    "                   (6/385),

19 uncu    "    "                   (6/387),

21 inci      "    "                   (6/389),

24 üncü    "    "                   (6/392),

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı : 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı : 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden;

3 üncü sırasında bulunan ve daha önceki birleşimde 2 nci maddesine kadar görüşmeleri tamamlanan Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı : 305) görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının teklifi üzerine, 2 nci ve 3 üncü maddeleri İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona geri verildiğinden;

Ertelendi.

4 üncü sırasına alınan, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/169) (S. Sayısı: 255), yapılan görüşmelerinden sonra;

5 inci sırasına alınan, Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının (1/435) (S. Sayısı : 258),

6 ncı sırasına alınan, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün (1/475) (S. Sayısı: 259),

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra;

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

14 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi.

Sadık Yakut

Başkanvekili

 

Suat Kılıç

Türkan Miçooğulları

 

Samsun

İzmir

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 


                                                                           No. : 66

II. - GELEN KÂĞITLAR

14 Ocak 2004 Çarşamba

Rapor

 

1.- Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/701) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 14.1.2004) (GÜNDEME)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

14 Ocak 2004 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.08

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.20

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Birinci Oturumda yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, yeniden, elektronik cihazla yoklama yapacağım ve toplantı yetersayısını arayacağım.

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum.

Yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, Türkiye'de turizm ve Karadeniz Bölgesiyle ilgili söz isteyen, Samsun Milletvekili Mustafa Demir'e aittir.

Buyurun Sayın Demir.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Samsun Milletvekili Mustafa Demir'in, Türkiye'nin dünya turizmindeki konumuna ve Karadeniz Bölgesinin Türkiye turizmindeki yerine ilişkin gündemdışı konuşması

MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'nin, şu anda, işsizliğinin en büyük, işsizliği en güzel çözülebilecek olan en önemli alanların başında gelen turizm konusunda, Türkiye'nin turizm konusundaki konumu ve Karadeniz Bölgesinin, Türkiye'deki, turizmdeki yeri konusunda şahsım adına gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 21 inci Asrın başında, Türkiye'nin, turizm konusunda, ülkemizi ziyaret eden yabancıların sayısı 10 000 000'u aşmış ve bu ziyaretler neticesinde, verilen hizmetlerle birlikte 12-13 milyar dolarları aşan bir turizm gelirine sahip olma arifesindeyiz, sahip olmuş bulunuyoruz.

Değerli arkadaşlar, ne yazık ki, Türkiye'nin, 21 inci Asrın başında, emsal ülkelerle potansiyeli kıyaslandığında, çok daha geniş imkânlara sahip olmasına rağmen, gelmesi gereken yerin çok daha aşağılarında bir potansiyele sahip olduğunu müşahede etmekteyiz. Ne yazık ki, bu konu, geçmiş cumhuriyet hükümetlerinin uyguladığı yanlış politikalar neticesinde ve bu alana gerekli ağırlığın verilmemesinin bir neticesidir. Rahmetli Özal döneminde, bu konuda, 1983 yıllarından sonra ciddî bir atılım yapılmış ve bugünkü geldiğimiz konumu da o zamanda yapılan atılımlara borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz.

Değerli arkadaşlar, Başbakanımızın 11 Ocakta yaptığı turizm konusundaki açıklama nedeniyle Türkiye'nin gündemine gelmiş olan, tekrar, turizmde ikinci bir atılım hamlesinin arifesindeyiz. Şu anda Türkiye'deki turizm potansiyeli, ne yazık ki, Ege ve Akdeniz Bölgelerine doğru kaymış, deniz ve yaz turizmi niteliği taşıyan, bunun yanında kısmen inanç, tarih ve kültür turizmi olarak önümüze çıkmaktadır.

Değerli arkadaşlar, bu turizm çeşitliliği daha çok ülkemizde yaz aylarında icra edilmekte, kış aylarında ise turizm konusunda ciddî anlamda bir sakinlik geçirmekteyiz; kısmen Akdeniz sahillerinde bir turizm icra edilmektedir.

Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, 2010 yılında ülkemize gelmesini hedeflediğimiz turist sayısı 30 000 000'u, bunlarla bağlantılı olarak elde edilecek olan gelirin de 30 milyar dolarları bulması hedeflenmektedir.

Değerli arkadaşlar, bu hedefe ulaşabilmemiz için, şu anda mevcut turizm imkânlarını kullanan bölgelerdeki yatırımların ve potansiyellerin yeterli olmayacağı gayet açıktır. Türkiye'yi gözönüne getirdiğimizde, esas benim konuşma metnimin konusu olan, söz almamı gerektiren konu, Karadeniz Bölgemizin bugüne kadar mevcut turizm potansiyeli içerisinde, ne yazık ki, hemen hemen hiç yer almıyor olması esas nedendir.

Değerli arkadaşlar, Karadenize bir baktığımızda, turizm altyapısı konusunda hiçbir eksiği olmamasına rağmen, ne yazık ki, uygulanan politikalar çerçevesinde gerekli yatırımlar ve gerekli yönlendirmeler izlenmediği için, bölgemizde çok çeşitli olan turizm alanlarında, hiçbir alanda, neredeyse, mesafe katedememiş bulunuyoruz.

Değerli arkadaşlar, Karadenizde yaz turizmi, deniz turizmi mümkündür, Karadenizde kış turizmi mümkündür, kültür turizmi mümkündür, yayla turizmi en geniş potansiyele sahip olan bölgelerin başında gelmektedir.

Değerli arkadaşlar, bu da yeterli değil; Karadeniz Bölgesinde dünyada pek örneğine rastlanmayacak şekilde uygulanabilecek bahar turizmi, önü açılması halinde çok ciddî bir potansiyel oluşturmaktadır. Ne yazık ki, bugüne kadar, bu konularda gerekli yatırım, gerekli teşvikler ve gerekli yönlendirmeler yapılamadığı için, bugün, Karadeniz Bölgemiz turizmden nasibini, alamamıştır.

59 uncu hükümetimizin yaptığı, Turizm Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde, bugün, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından çevre master planı hazırlanmış bulunmaktadır.

Değerli arkadaşlar, ayrıca, Turizm Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde, Karadeniz Bölgesindeki bütün illerin il envanterleri çıkarılmış bulunmaktadır. Ayrıca, hazineye ait belli parsellerin, şu anda, yatırımcı kuruluşlara tahsisi konusunda çalışmalar da yürütülmektedir.

Değerli arkadaşlar, Bakanlığımızın bu yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyoruz; ama, burada da şunu beyan etmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Demir, konuşmanızı toparlayabilir misiniz.

MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Bu çalışmalar, Karadenizdeki turizmin yeterli düzeye çıkabilmesi için yeterli değildir. Meclis kürsümüzden şunu da Sayın Bakanlığımıza ben iletmek istiyorum: Bu çalışmaların yanı sıra, öncelikle bölgede büyük ölçekli yatırımların önünü açabilmesi için, insanlarımızın mütevazı birikimlerini harekete geçirebilecek şekilde, ilave, hazine kaynaklarından, teşvikten daha ziyade, o insanlarımızın yatırımları, turizme yönlenebilecek yatırımlarından vermek yerine, alması gerekenleri almaması halinde bile, küçümsenemeyecek ölçüde bir turizm yatırımının gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve gerçekleşecek olan bu yatırımlar, bölgede daha üst düzeyde turizm yatırımlarına bir altyapı oluşturacağı, bir istihdam oluşturacağı gayet açıktır.

Değerli arkadaşlar, bunu da yeterli bulmuyoruz. Acilen, Karadeniz Bölgemizde, 22 nci Dönem Parlamentomuzda yasalaşmış olan Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde, 1 inci maddesinde sözü edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgeleri oluşturulması için, Bakanlığımızın, bölgede hızla bir inceleme yapıp, bu konulardaki ilan edilebilecek olan alanların tespitiyle birlikte, hızla, Bakanlar Kurulunda bu bölgelerin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Değerli arkadaşlar, benim seçim bölgem olan Samsun'da, turizm yatırımı diye addedilebilecek, ne yazık ki, bir yatırıma rastlamak mümkün değildir. 1 300 000 nüfusu var; üstelik, turizm yatırımı yapılabilecek Ladik-Akdağ, Vezirköprü'nün ilçe merkezi, Kunduz Ormanları, Yakakent-Çamgölü ve buna benzer alanlarımız bolca olmasına rağmen, üstelik bir millî parkımız olmasına rağmen, ne yazık ki, Samsun'da ne yerli ne yabancı turiste rastlamak pek mümkün olmamaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Demir.

MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum; teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki işsizliğin önüne en etkin şekilde geçilecek olan alanların veya işsizliği aza indirecek olan alanların başında turizm gelmektedir. Bilindiği gibi "dumansız sanayi" olarak adlandırılmakta ve bu konudaki oluşturulan, gerçekleştirilen istihdam, diğer alt sektörlere ve yan sektörlere de ciddî anlamda iş imkânı ve istihdam sağlamaktadır.

Biz, ümit ediyoruz ki, Sayın Başbakanımızın da 11 Ocakta yaptığı açıklama çerçevesinde, önümüzdeki 2010 yılı ve 2020 yıllarında projeksiyonu tutacak şekilde, 2010 yılı hedefini Sayın Başbakanımız 30 milyar dolar olarak açıklamıştır ve ben, 2020 yıllarında Türkiye'nin bu konuda yapacak olduğu gerekli yatırımlarla birlikte, çok rahatlıkla, bugün, tüm ihracat rakamını da aşabilecek potansiyel arz ettiğini Değerli Heyetimize sunuyor; hepinize, bu duygu ve düşüncelerle, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demir.

Gündemdışı ikinci söz, su ve su sorunlarıyla ilgili olarak söz isteyen, Hatay Milletvekili Sayın Züheyir Amber'e aittir.

Buyurun Sayın Amber. (CHP sıralarından alkışlar)

2. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Akdeniz ülkeleri arasında "sürdürülebilir kalkınma" ilkesi temelinde "Global Water Partnership" ve "MİO-ECSDE" adlı çevre kuruluşlarının yürüttükleri su ve su kirlenmesinden doğan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması

ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, televizyonları karşısında bizi izleyen sevgili vatandaşlarım; gündemdışı söz alarak su ve sularımızın kirliliği konusunda araştırmalarımı, fikirlerimi ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim.

12-14 Aralık 2003 tarihlerinde İspanya'nın Murcia Kentinde düzenlenen ve benim de parlamenter üyesi olduğum "Global Water Partnership" ve "MİO-ECSDE" adlı çevre kuruluşlarının Akdeniz ülkeleri arasında "sürdürülebilir kalkınma" ilkesi temelinde su ve su sorunlarıyla ilgili kongresine katıldım.

Avrupa Birliği, UNESCO ve Dünya Bankası tarafından desteklenen, bilimsel başkanlığını da Yunanistan'ın yaptığı bu örgütün toplantıları daha önce Güney Afrika ve Atina'da yapılmıştır. Parlamenter düzeyinde gerçekleşen toplantıya İspanya, Malta, Yugoslavya, Karadağ, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan ve sair ülkeler katılmışlardır. Her ülke temsilcisi kendi ülkesinin su sorunlarını ciddî bir şekilde dile getirmiştir. Uluslararası bilim ve teknoloji politikaları oluşturarak, kriz yönetimi anlayışı yerine risk yönetimi anlayışına geçilmesi ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmasına karar verilen bu toplantıda, diğer ülkelerin bu konuda bizden çok daha ileride olduklarını ve mesafe aldıklarını müşahede ettim. Bu müşahedem beni bayağı üzüntüye soktu. Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, özellikle bu konuyu buraya getirmek istedim.

Su, bildiğiniz gibi, insan hayatı için en önemli unsur olup, temelde, sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Gelişmekte olan dünyamızda halen su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı sağlanamamıştır. Bilindiği gibi dünyadaki toplam su miktarı 1 400 000 000 kilometreküptür. Bu miktarın yüzde 97,5'i deniz ve okyanuslardaki tuzlu sudur, geri kalan yüzde 2,5'i ise tatlı su kaynağıdır. Bu yüzde 2,5'lik oranın yüzde 87'si ise buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılmaz durumdadır. Dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran 80 ülke, şimdiden su sıkıntısı yaşamaktadır.

İspanya'da düzenlenen yukarıda bahsetmiş olduğum kongredeki ilk konuşmamda kısaca, ülkemizin, sanıldığı gibi sürdürülebilir su zenginliğine sahip olmadığını, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yakın gelecekte ülkemizin su sorunları yaşamaya aday ülke konumunda olacağını; ancak, bu tehlikenin ne kadar ciddî olduğunun hâlâ farkında olmadığımızı belirterek, ülkemizin kullanılabilir su potansiyelinin 186 milyar metreküp olup, yüzde 16'sının içme ve kullanımda, yüzde 72'sinin tarımsal sulamada, yüzde 12'sinin de sanayide tüketilmekte olduğunu vurguladım.

Su potansiyelimizin yaklaşık 66,37 milyar metrekübünün sınıraşan sularda olduğunu, bu sularımızdan Fırat ve Dicle Irmaklarının paylaşımı konusunun Fırat üzerine yapılan ilk baraj olan Keban'ın inşaından bu yana sorun oluşturduğunu, GAP gündeme geldiğinde Irak ve Suriye'nin suyun azalacağı ve kalitesinin düşeceği gerekçesiyle bu projeye karşı çıktıklarını; ancak, Türkiye'nin, Atatürk Barajı doldurulmaya başlanmadan önce, 1987 yılında imzaladığı protokolde 500 metreküp/saniye Suriye'ye su bırakmayı taahhüt ettiğini ve bugüne kadar da bu taahhüdünü bu protokole uygun olarak devam ettirdiğini belirttim.

Değerli arkadaşlarım, yapmış olduğum ikinci konuşmamda ise, su kaynaklarımız zaten sınırlı iken, bir de kirlilik problemleriyle uğraşmakta olduğumuzu, örneğin, seçim bölgem olan Hatay İli Samandağ sahillerinin kirlilikle ilgili sorunlarını dikkatlerine sundum.

Türkiye'nin en güzel, dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahillerinin yok olma aşamasına geldiğini, dünyada en hızlı kirlenen deniz olan Akdeniz'deki doğal akıntı nedeniyle; Mısır, Suriye ve İsrail'in bıraktığı kimyasal atıklar ve çöplerin, gemiler tarafından uluslararası sulara bırakılan petrol atıkları, sintinelerin bu sahillerimizi kirletmekte olduğunu, ayrıca Suriye'nin, Asi Nehrine boşalttığı kanalizasyon ve diğer atıkların da Samandağ sahillerinde büyük sorunlar oluşturmakta olduğunu dile getirdim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, suyla ilgili bu kadar sorun yaşanırken, su ve su sorunlarıyla ilgili görev yapan birbirleriyle ilgisiz yaklaşık 6 kuruluş olduğunu saptadım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Amber.

ZÜHEYİR AMBER (Devamla) - Bitirmek üzereyim.

Bu kuruluşlar arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği kaynakların rasyonel kullanımını zorlaştırmaktadır. Gündeme getirilen sorunlar çözülmek yerine, âdeta çözümsüzlüğe dönüşmektedir. İvedi olarak yapılması gereken, bu kuruluşları tek çatı altında toplamaktır veya acilen bir su müsteşarlığının kurulmasıdır.

İlginizi çekmek istediğim diğer bir konu ise, genel bir su yasasının olmadığıdır. Çıkarılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm bu yasanın kapsamı, sularımızın -ekonomik kullanımını, temizliğini, sosyal boyutlarını da dikkate alacak şekilde- stratejik öneme sahip yeraltı ve yerüstü kaynaklarının rasyonel kullanımını, planlanmasını, korunmasını ve kurumsal birlikteliği sağlayacak, su konusundaki mevzuat dağınıklığını giderecek biçimde düzenlenmelirdir.

Su kaynaklarının kontrol edilmemesi, bilinçsiz kullanılması ve kirlenmesi, yağışların bölgelere göre dengesiz dağılımı, su kaynaklarının uzun vadeli planlamalar yerine, bölgesel, bağımsız ve kısa vadeli projelerle kullanıma açılması su sıkıntısına ve israfa neden olmaktadır.

Hükümetin meşhur acil eylem planında da olması gereken aciliyette olan su sorunu, maalesef, bu plan içerisinde değildir. Türkiye'nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su kaynakları bırakılabilmesi için, şimdiye kadar, hükümetin projeleri ve planları arasında su sorunlarıyla ilgili sağlıklı bir bilgiye rastlayamadım. Üzülerek belirtiyorum ve Partimizin bu konuda her türlü desteği vereceğini vurgulayarak, buradan, hükümeti göreve çağırıyor ve uyarıyorum.

Yukarıda saydığım bir dizi yasal ve kurumsal önlemler ivedi olarak uygulamaya sokulmazsa, sanıldığı gibi su kaynaklarımızı uzun yıllar verimli bir şekilde kullanamayacağımız gibi, 2040 yılına varmadan büyük su sıkıntısı içine gireceğiz. Bunun büyük vebalinin maalesef bizim üzerimizde olacağını burada sizlere anımsatmak istiyorum.

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Amber.

Gündemdışı üçüncü söz, sosyal güvenlik sisteminin sorunları ve bireysel emeklilikle ilgili söz isteyen Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'a aittir.

Buyurun Sayın Alaboyun.(AK Parti sıralarından alkışlar)

3. - Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler ve bireysel emeklilik sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı

ALİ RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeleri dile getirmek üzere gündemdışı olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik sistemleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bugün, dünyada ve ülkemizde en yaygın haliyle kullanılan sosyal güvenlik sistemi, literatürde "pay as you go" ya da Türkçe tabiriyle "geçerken öde" diye anılan bir sistemdir. Bu sistem, genelde, mevcut çalışanlardan kesilen primlerle mevcut emeklilerin finanse edildiği bir sistem olarak bilinmektedir. Sistem, tamamen kamu kuruluşları tarafından yönetilmekte ve siyasî etkilere büyük ölçüde açık bir yapı arz etmektedir. Sistemin başarısı, ancak ve ancak, aktuaryel dengelerin çok sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına bağlıdır. Aktuaryel dengelerin sağlanabilmesi için de, genel olarak ve öncelikle, aktif çalışanların aktif emeklilere olan oranının yüksek olması ve bu oranın da artarak devam etmesi gerekir ki, toplanan prim oranları sürekli artış göstersin; ancak, global olarak bütün dünyada nüfus artış oranlarının hızla azalma trendine girmesi, tıpta yaşanan olumlu gelişmelerle yaşam süresinin uzatılması, çalışan nüfusun azalmasına, emekli sayısının da zaman içerisinde artmasına neden olmaktadır. Sonuçta da, bu sistem, kamu üzerine büyük bir yük bindirmektedir.

Diğer bir konu ise, kayıtdışı ekonomidir. Kayıtdışı olarak çalışanlardan devletin prim alamaması, prim tahsilatını istenilen düzeye çıkaramamıştır. Geçmiş dönemlerde uygulanan erken emeklilik sistemleri, uygulamamızın, bu sistemin apayrı bir zafiyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta "pay as you go" diye anılan bu sistem, aktif pasif oranının düşüklüğü, ekonominin kayıt altına alınamaması, sosyal güvenlik sistemleri arasındaki koordinasyonun ve bütünlüğün sağlanamaması üzerine, bütçemiz üzerinde, faizlerden sonra en büyük yükü oluşturmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik birbiriyle iç içe girmiş durumdadır. Bu üç kavramın birbirinden ayrı olarak ele alınması zorunludur. Sağlık sistemimizde yıllardır yaşanan sorunlar nedeniyle, sosyal güvenlik sistemi, toplumda, genel olarak sağlık sigortası olarak algılanmış, sosyal güvenliğin emeklilik ve sonrasıyla ilgili boyutu, toplum tarafından ikinci planda tutulmuştur.

Sosyal güvenlik sistemi, sağlık ve sosyal hizmetten farklı olarak emeklilik ve sonrasına yönelik bir tasarruf anlayışını ifade eder. Bu nedenle, devletin, çalışanlarına dönüp "sizin gelirinizden prim keseceğim ve emekli olunca da size bunu emekli maaşı olarak ödeyeceğim" diyen bir anlayış, sağlıklı bir anlayış değildir.

Emekli maaşları devlet meselesi olmaktan çıkmalıdır. Çalışan bireylerin emeklilik ve sonrası için ne kadar tasarruf etmeleri gerektiğini, ne kadar emekli maaşı alacağını kendilerine bırakmamız gerekir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2001 yılında çıkan 4632 sayılı Kanunla uygulamaya geçen bireysel emeklilik sisteminin, mevcut sistem içerisinde alternatif sistem olarak genişletilmesinde yarar vardır. Hatta, zaman içerisinde bu sistemin mevcut sisteme entegresinde yarar olduğu kanaatindeyim. Kısacası, mevcut sistem, çalışanların emekliyi finanse ettiği bir sistemdir. Çalışanların kendi geleceğini finanse edeceği bireysel emeklilik fonu uygulamalarına geçmemiz gerekiyor ki, devlet, emeklilik, prim toplama gibi işlemlerle uğraşmasın, sadece, denetimini yapsın. Alternatif sistem arayışında olan ülkeler yeni sistemi bireysel emeklilik üzerine oturtmaktadırlar. Örneğin, Şili, Polonya, İsveç, Meksika gibi ülkeler tamamen bireysel emeklilik sistemine geçmişler ve sosyal güvenliğin kamu üzerinde oluşturduğu yükü tamamen ortadan kaldırmışlardır.

Bireysel emeklilik fonları, çalışanları bilinçli bir tasarrufa yönelttiği gibi, kamu borçlanmaları için de yeni bir kaynak oluşturmaktadır. Ülkemizde, sosyal güvenlikte bu yeni adımın atılmasını umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alaboyun.

Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu cevap vereceklerdir.

Sayın Başesgioğlu, buyurun.(AK Parti sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Alaboyun'un gündemdışı yapmış olduğu konuşmaya cevap vermek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Evet, sosyal güvenlik konusu, bizim olduğu kadar bütün Avrupa ülkelerinin de en güncel olarak tartıştıkları ve sürdürülebilirliği konusunda köklü arayışlar içerisine girdikleri çok önemli bir konu.

Değerli arkadaşlarım, bugün nüfusumuzun yüzde 87,7'si sosyal güvenlik kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Geri kalan nüfusumuzun hiçbir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmadığı gerçeği bir tarafta durmaktadır. Ülkemizde sosyal güvenlik hizmetini, bildiğiniz gibi, üç sosyal güvenlik kuruluşu (Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı) yerine getirmektedir ve her yıl, emeklilik sistemimize -sadece Bağ-Kur ve SSK açısından ifade etmek istiyorum- yaklaşık 250 000 vatandaşımız yeni olarak girmektedir. Şu anda Bağ-Kur ve SSK'nın toplam emekli sayısı 5 340 000 civarındadır.

Sayın Milletvekilimin de ifade ettiği gibi, sosyal güvenlik sisteminin veyahut da sigortacılık sisteminin en önemli sıkıntısı, aktuaryel dengelerinin bozulması, malî yapılarının sürdürülebilirliği konusundaki sıkıntılardır. Dünya standartlarında, 1 aktif çalışanın karşılığında 4 emekli, 4 pasif olması gerekirken -ki, dünyadaki normal standart budur- maalesef, bu standart bizde çok düşmüştür, 2'nin altına düşmüştür; 1 çalışanın karşılığında 1,86; yani, 2'nin altında bir pasif oranı söz konusudur. Bu düşük oranlarla, emeklilik sistemini ve sigortacılık sistemini sürdürmek mümkün değildir.

Değerli arkadaşlarım, izninizle, bütçe transferleriyle ilgili de birkaç rakamı sizlere arz etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl, Hazineden, Sosyal Sigortalar Kurumuna 4,9 katrilyon, Bağ-Kura 5 katrilyon, Emekli Sandığına da 6,1 katrilyon mertebesinde bir bütçe transferi söz konusu olmuştur. Bu bütçe transferleri veyahut da diğer bir ifadeyle, sosyal güvenlik açıkları, toplumumuzda ve ekonomik çevrelerde çok tartışılmaktadır.

Aslında, hepinizin de bildiği gibi, sigortacılık sisteminde bir nimet-külfet dengesi söz konusudur; yani, bu kurumlar, toplamış oldukları primlerle hem sigortacılık hizmetini hem de sağlık hizmetini sigortalılarına sunmakla mükelleftir. Ancak, bizde, maalesef, uzun yıllardır, bu sosyal güvenlik kuruluşlarımızda bir fon oluşmaması ve primlerin giderleri karşılamaması dolayısıyla, Hazineye devamlı ihtiyaç duyulmuş ve Hazineden bu şekilde bütçe transferleriyle bu kurumların açıkları kapatılmaya çalışılmıştır.

Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumu açısından ifade etmem gerekirse, geçen yıl 4,9 katrilyon lira civarında olan bütçe transferini veyahut da bu kurumun açığını dikkatle masaya yatırdığımızda şunu görüyoruz: Evet, demin de ifade ettiğim gibi, bu kuruluşlar, almış oldukları primlerle giderlerini karşılamak durumunda. Ancak, değerli arkadaşlarım, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında yaklaşık 35 000 000 nüfus var; yani, aktifi, pasifi, bağımlısıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu, 1946 yılından bugüne kadar bu büyük nüfusa hizmet vermenin gayreti içerisinde.

Şimdi, bir an için şöyle düşünmemiz gerekiyor: Evet, bu prim gelirleri ile giderleri arasında yaklaşık 5 katrilyon açık var. Peki, bunu SSK üzerinden yapmasak, devlet, bu vatandaşlara vermiş olduğu hizmeti, mutlaka, başka bir kurum kanalıyla yapmak zorunda. Örneğin, yeşil kart üzerinden yapmak zorunda veyahut da başka bir sosyal yardım ve hizmet mekanizması üzerinden yapmak zorunda. Dolayısıyla "sosyal güvenlik açıkları" derken, "SSK açıkları" derken, meselenin bu yönüne de bakmamız gerekiyor; yani, Sosyal Sigortalar Kurumu, sosyal devlet olmanın gereğini, bir şekilde, kırk yıldır, elli yıldır üstlenmiş ve bunu yerine getirmek üzere çalışan bir kurum. Dolayısıyla, Sosyal Sigortalar Kurumunu yargılarken, sosyal politikaları ve sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiren bir kurum olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl almış olduğumuz tedbirlerle, Sosyal Sigortalar Kurumunun bütçe açığındaki artış yaklaşık 4 kat azalmıştır. Belki de, Sosyal Sigortalar Kurumu, yakın tarihinde ilk defa, nakit bazda, ekbütçe ihtiyacı duymayarak 2003 yılını kapatmıştır. Bütün bu tedbirlere rağmen, hitap ettiği nüfusun fazlalığı dolayısıyla, elbette, prim gelirleri ile giderleri arasındaki bu dengesizliği de bir anda kapatmak mümkün değildir.

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; elbette, sosyal güvenlik sistemimizin bu açıklarını ve malî yapısındaki bozukluğu düzeltmek ve geleceğe sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi aktarmak bizim en önemli misyonumuzdur. Bu sebeple, göreve geldiğimiz günden itibaren, önemli bir hazırlık çalışması yaptık ve Yüce Meclisin de onayıyla, siz değerli milletvekillerimizin de onayıyla, sosyal güvenlik sistemimize önemli yasal değişiklikleri kazandırdık. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Bağ-Kur Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu gibi kanunları çıkararak, bu kurumların uzun yıllardır yasasız olan durumlarına bir yasal zemin kazandırdık ve bunları kurumsal manada güçlendirmek için de önemli bir avantaj elde ettik. Bu yasaların Meclisten çıkmasıyla birlikte, bu kurumlara eleman alımına başlandı, sigortacılık konusundaki çeşitli farklılıklar giderilmeye başlandı; her zaman  söylendiği gibi, uzun vadeli sigorta kolları ile kısa vadeli sigorta kolları arasındaki ayırım giderilmeye çalışıldı. Dolayısıyla, kısa vadede atılabilecek önemli adımları, bu şekilde atmış olduk.

Sağlık hizmeti konusunda da, yine, eldeki imkânları birleştirerek, sigortalılarımıza, olabildiğince rahat ortamlarda sigortalı sağlık hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. 1 Temmuzdan itibaren Sağlık Bakanlığıyla birlikte başlattığımız "Ortak Kullanım Projesini" 1 Ocak 2004'ten itibaren, bütün Türkiye'ye, yani, 81 ilimize yayarak, sigortalıların da sağlık ocaklarına uğramaksızın, sevke tabi olmaksızın, doğrudan doğruya devlet hastanelerine gitme imkânlarını bu şekilde açtık.

Elbette, bu uygulamanın ilk başlarında bazı sıkıntıların doğabileceğini daha önceden öngördük, bunun, herkes tarafından da hoşgörüyle karşılanması gerektiği kanaatindeyim; çünkü, 35 000 000 nüfusa, bir anda, devlet hastanelerinden de yararlanma imkânını açmış olduğumuz için, başlangıçta, uygulamada çeşitli sıkıntıların ortaya çıkması doğaldır; ama, her iki bakanlık, bu sıkıntıları gidermek için büyük bir gayret içerisindedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bu uygulamaya ilaveten SSK hastanelerindeki çalışma sürelerini uzatarak, gönüllü uygulamayı yeniden başlatacağız.

Üçüncü bir atılım olarak da, Sosyal Sigortalıların, yine, yapılacak paket anlaşmalar çerçevesinde, özel sağlık tesislerinden de yararlanma imkânını getirmeye çalışıyoruz.

Önemli bir konu, ilaca erişim konusudur. İlaç konusunda sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bunu gidermek için de sektörle bir arayış içerisindeyiz. Sosyal Sigortalar Kurumumun kaldırabileceği malî yük çerçevesi içerisinde sektörle bir anlaşma yapabildiğimiz takdirde, serbest eczanelerden de sigortalılarımızın yararlanma imkânını sağlayacağız.

Değerli zamanınızı fazla almamak için sözlerimi toparlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, bunlar, kısa dönem içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığımız faaliyetlerdir. Esas olan, sosyal güvenlik sistemimizin geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması meselesidir. Bunun için de Hükümetimiz, acil eylem planında öngördüğü şekilde, sosyal politikaları üç temel ayak üzerine oturtmuştur. Bunlardan birisi genel sağlık sigortasıdır, bir diğeri birleştirilmiş emeklilik sistemidir, bir üçüncü ayak da sosyal yardım ve hizmet kurumlarının birleştirilmesi meselesidir. Bu konuya ilişkin de altı aydır ilgili bakanlıklarımız çalışmaktadır ve ortaya bu konuda koydukları çalışmalarla taslaklar hazırlanmış bulunmaktadır. Şu anda, bu taslakların tartışma sürecini yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tartışma süreci bittikten sonra bu taslakları Bakanlar Kuruluna ve Yüce Parlamentoya gönderme imkânına sahip olacağız.

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, sosyal güvenlik sistemi bugün sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın tartıştığı önemli ve güncel bir konudur. Biz, Türkiye olarak, bu konuda geç kalmak istemiyoruz ve sosyal güvenlik sistemimizi, şu andaki mevcut sıkıntılarını gidererek, önümüzdeki yıllara, önümüzdeki on yıllara sağlıklı bir şekilde devretmek için bir gayret içerisindeyiz. Bu konuda hazırladığımız çalışmaları da Yüce Meclisin huzuruna getirip sizlerin de takdirlerine ve desteklerine sunmayı amaçlıyoruz.

Bu vesileyle, Değerli Milletvekilimize bir kez daha teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10, 11, 36, 39, 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.- Bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10, 11, 36, 39, 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (3/445)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 13.1.2004 Salı günü saat 17.00'de Halkla İlişkiler Binası B Blok 2 nci kat 4 nolu Banko 7-8 nolu Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 8 üyeyle toplanmış ve aşağıdaki isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

                                 Halil Aydoğan

                                             Afyon

                        (10/10, 11, 36, 39, 127) esas

                        numaralı Meclis Araştırması

                        Komisyonu Geçici Başkanı

 

Başkan : Halil Aydoğan                                (Afyon)                                 8 oy

Başkanvekili : Gülseren Topuz                                (İstanbul)                                8 oy

Sözcü : İlhan Albayrak                                (İstanbul)                                8 oy

Kâtip : Metin Yılmaz                                (Bolu)                                 8 oy

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle, Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları iddiasıyla, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulan (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna seçilmiş bulanan sayın üyelerin, 14 Ocak 2004 Çarşamba günü (bugün) saat 17.00'de, Ana Bina Zemin Kat Üyeler Lokantası yanı Meclis Soruşturması Komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Komisyonun toplantı yer ve saati, ayrıca, ilan tahtalarına asılmıştır.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

Şimdi, Genel Kurulun 9.12.2003 tarihli 25 inci Birleşiminde kurulması kabul edilen (9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimini yapacağız.

Meclis soruşturmasını yürütecek komisyon üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî partilerin güçleri oranında verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından, adçekme suretiyle tespit edilecektir.

Bu soruşturma komisyonunda, Adalet ve Kalkınma Partisi 10, Cumhuriyet Halk Partisi 5 üyeyle temsil edilecektir.

Şimdi, bakanlığı sırasında, enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında kurulması kabul edilen (9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimine başlıyoruz.

V. - SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1. - (9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi

BAŞKAN - Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:

(9/4, 7) esas numaralı  Meclis Soruşturması Komisyonu Üye Aday Listesi: (45)

Adı ve Soyadı                                Seçim Çevresi

                     Adalet ve Kalkınma Partisi (30)

Ayhan Zeynep Tekin                                (Adana)

Ahmet Faruk Ünsal                                (Adıyaman)

Ahmet Ertürk                                (Aydın)

Hacı İbrahim Kabarık                                (Bartın)

Afif Demirkıran                                (Batman)

Mehmet Güner                                (Bolu)

Bayram Özçelik                                (Burdur)

Şerif Birinç                                (Bursa)

Mehmet Emin Tutan                                (Bursa)

Muzaffer Külcü                                (Çorum)

İrfan Rıza Yazıcıoğlu                                (Diyarbakır)

Fatma Şahin                                (Gaziantep)

Fuat Geçen                                (Hatay)

Mehmet Soydan                                (Hatay)

Ünal Kacır                                (İstanbul)

Fatih Arıkan                                (Kahramanmaraş)

Musa Sıvacıoğlu                                (Kastamonu)

Taner Yıldız                                (Kayseri)

Ramazan Can                                (Kırıkkale)

Murat Yılmazer                                (Kırıkkale)

Ahmet Gökhan Sarıçam                                (Kırklareli)

Eyüp Ayar                                (Kocaeli)

Süleyman Sarıbaş                                (Malatya)

Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu                                (Muğla)

Osman Seyfi                                (Nevşehir)

Öner Gülyeşil                                (Siirt)

Mustafa Öztürk                                (Sinop)

Ömer Kulaksız                                (Sivas)

Selami Uzun                                (Sivas)

Bekir Bozdağ                                (Yozgat)

Cumhuriyet Halk Partisi                                 (15)

Tacidar Seyhan                                (Adana)

Mehmet Tomanbay                                (Ankara)

Nail Kamacı                                (Antalya)

Mehmet Boztaş                                (Aydın)

Sedat Pekel                                (Balıkesir)

Muhsin Koçyiğit                                (Diyarbakır)

Ali Kemal Kumkumoğlu                                (İstanbul)

Ahmet Sırrı Özbek                                (İstanbul)

Abdurrezzak Erten                                (İzmir)

Sedat Uzunbay                                (İzmir)

Nuri Çilingir                                (Manisa)

Ufuk Özkan                                (Manisa)

Kâzım Türkmen                                (Ordu)

Mehmet Vedat Melik                                 (Şanlıurfa)

Nadir Saraç                                (Zonguldak)

BAŞKAN - Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları, iki ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 oranında isim çekeceğiz.

Adçekmeye, Adalet ve Kalkınma Partisinin gösterdiği adaylardan başlıyoruz; 10 üye seçilecek:

Fatih Arıkan                                (Kahramanmaraş)

Selami Uzun                                (Sivas)

Murat Yılmazer                                (Kırıkkale)

Musa Sıvacıoğlu                                (Kastamonu)

Ahmet Faruk Ünsal                                (Adıyaman)

Mehmet Güner                                (Bolu)

Ayhan Zeynep Tekin                                (Adana)

Fatma Şahin                                (Gaziantep)

İrfan Rıza Yazıcıoğlu                                (Diyarbakır)

Mehmet Soydan                                (Hatay)

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasından kurayla 5 üyenin seçimini yapıyoruz:

Nuri Çilingir                                (Manisa)

Kâzım Türkmen                                (Ordu)

Nadir Saraç                                (Zonguldak)

Sedat Pekel                                (Balıkesir)

Sedat Uzunbay                                (İzmir)

(9/4, 7) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır.

Seçilenlerin isimlerini tekrar okutuyorum:

Adı ve Soyadı                                Seçim Çevresi

                         Adalet ve Kalkınma Partisi

Ayhan Zeynep Tekin                                (Adana)

Ahmet Faruk Ünsal                                (Adıyaman)

Mehmet Güner                                (Bolu)

İrfan Rıza Yazıcıoğlu                                 (Diyarbakır)

Fatma Şahin                                (Gaziantep)

Mehmet Soydan                                (Hatay)

Fatih Arıkan                                (Kahramanmaraş)

Musa Sıvacıoğlu                                (Kastamonu)

Murat Yılmazer                                (Kırıkkale)

Selami Uzun                                (Sivas)

                         Cumhuriyet Halk Partisi

Sedat Pekel                                (Balıkesir)

Sedat Uzunbay                                (İzmir)

Nuri Çilingir                                (Manisa)

Kâzım Türkmen                                (Ordu)

Nadir Saraç                                (Zonguldak)

BAŞKAN - Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

2. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

3. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Başbakan veya Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Başbakan veya Sayın Bakan?.. Burada.

Soru önergesini, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener cevaplandıracaktır.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını dilerim.

                                    Ahmet Ersin

                                               İzmir

Özelleştirilen kamu kuruluşlarını satın alanların taksit borçlarını ödemedikleri ve taksitlerin ertelenmesi talepleri, ilgili Bakan tarafından kabul edilmeyerek, teminat mektuplarının tahsili için girişimde bulununca da, Sayın Başbakana baskı yaparak, Özelleştirme İdaresinin Maliye Bakanına bağlanmasını sağladıkları iddiası yoğundur.

1 - Özelleştirme İdaresini hangi nedenle Maliye Bakanına bağladınız?

2 - Bu görev değişikliğinin, özelleştirilen kamu kuruluşlarını satın alan, ancak taksit borçlarını ödemeyenlerin baskısıyla yapıldığı doğru mu?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in özelleştirilen bazı kamu kurumlarını satın alan kişi ve özel sektör kuruluşlarının edimlerini yerine getirmedikleri ve taksit borçlarının sürekli ertelendiği hakkında Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Maliye Bakanınca cevaplandırılmasını istedikleri sözlü soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin olarak Sayın Maliye Bakanının bana tevdi etmiş olduğu notlara göre cevaplar şunlardır:

1 - Satış bedellerinden bakiye borçları yeniden vadelendirilen 28 şirket ve bu konuda alınan 46 adet borç erteleme kararı mevcuttur.

2 - Taksit ertelemeleri nihai devir işlemlerini onaylayan kurum tarafından yapılmıştır. Buna göre, satış onayı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen şirket ve varlıklarda onay kararındaki ödeme planının değiştirilmesine ilişkin kararlar Özelleştirme Yüksek Kurulu, satış onayı Özelleştirme İdaresi Başkanınca verilen şirket ve varlıklarda, onay kararındaki ödeme planının değiştirilmesine ilişkin kararlar da Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alınmıştır.

3 - Özelleştirme uygulamaları sonucunda satılan şirket ve varlıkların satış bedelinden vadeye bağlanan ve her biri banka teminat mektubuyla garanti altına alınmış bulunan taksit bedellerinin tahsil edilmemesi ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Satış devir sözleşmelerindeki yeniden vadelendirme kararı alınan şirket ve varlıklarda, bu kararlara istinaden imzalanan ek sözleşmelerdeki ödeme planlarının değiştirilmesi konusunda gelebilecek alıcı taleplerinin değerlendirilmesi hususu ise Özelleştirme Yüksek Kurulunun tasarrufunda bulunmaktadır.

Arz ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

6. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

7. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

8. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

9. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, 10, 12 ve 14 üncü sıralardaki sorulara cevap vereceğim.

10. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

11. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

12. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan burada.

Soruları Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener cevaplandıracağından, 10, 12 ve 14 üncü sıradaki soru önergelerini peş peşe okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Güldal Akşit tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                 Orhan Eraslan

                                               Niğde

Niğde İli sınırları içinde bulunan Nar Vadisi (Narlıgöl Vadisi) çok sayıda "peribacası" tabir edilen doğal oluşumu içermekte ve Göreme Vadisinde mevcut olan her şeyin aynısı bulunmaktadır.

Pek çok eski kilisenin yanında, ayrıca olağanüstü güzelliklere sahip bir krater gölü ile bu gölün kenarında 80 litre/saniye debisinde termal kaynağı mevcuttur.

Nar Vadisi Ihlara-Derinkuyu yoluna sadece 5 kilometre mesafededir.

Soru 1- Nar Vadisinin turizme açılması yönünde Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?

Soru 2- Vadinin kısa dönemde turizme açılması düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyorsa, nasıl bir çalışma programı uygulanacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                 Orhan Eraslan

                                               Niğde

Niğde İlimize bağlı Altunhisar İlçemizde halihazırda hiçbir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. İlçede istihdam alanlarının sınırlı olması nedeniyle, büyük sanayi kentlerine göçler olmaktadır.

Bu itibarla;

Soru 1. - İstihdam yaratacak ve ilçe esnafına rahat çalışma imkânı sağlayabilecek bir küçük sanayi sitesi yapılması düşünülmekte midir?

Soru 2. - Eğer düşünülüyorsa, ne zamana programlanmaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                   Enver Öktem

                                               İzmir

16 Nisan 2003 Çarşamba günü İzmir İlimizde, merkez üssü Urla ve Seferihisar olan bölgemizde 5, 6 ölçeğindeki depremin yarattığı maddî hasar sonucu yerleşim yerleri ve bazı konutların kullanılamaz halde olması, halkımızı derin üzüntüyle sarsmıştır. Bu bina sahiplerinin yaşayacak bir ev ortamı da kalmamıştır. Bu nedenle;

1. - Hasara uğrayan ve söz konusu olan bu bölgemizi afet kapsamına almayı düşünüyor musunuz?

2. - Deprem gününden sonra, söz konusu bölgemizde binası yıkılan, normal yaşamını sürdüremeyen vatandaşlarımızın tespiti yapılmış mıdır? Tespit yapıldı ise, ne tür yardımlar yapılmıştır?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 3 sorudan, önce, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanına yöneltmiş olduğu, Niğde Altunhisar'da küçük sanayi sitesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesine cevap vermek istiyorum.

Niğde İlimize bağlı Altunhisar İlçesinde halihazırda hiçbir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. İlçede istihdam alanlarının sınırlı olması nedeniyle, büyük sanayi kentlerine göçler yaşanmaktadır.

Bu itibarla, istihdam yaratacak ve ilçe esnafına rahat çalışma imkânı sağlayabilecek bir küçük sanayi sitesinin yapılmasının düşünülüp düşünülmemekte olduğu; ikinci olarak da, eğer düşünülüyorsa, ne zamana programlanacağı sorulmaktadır.

Kalkınma programına uygun olarak, küçük sanatkâr ve orta boy sanayicinin modern işyerlerine kavuşması ve böylece verimliliklerinin artırılması amacıyla yapımına ve desteklenmesine önem verdiğimiz ve bakanlığın görev alanına giren küçük sanayi sitelerinin kuruluş işlemlerine, ilgili valilik, belediye veya küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin müracaatı üzerine, yer seçim çalışmalarıyla başlanmaktadır.

Bu kapsamda, Niğde-Altunhisar İlçesinden konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza herhangi bir talep intikal etmemiş olup, küçük sanayi sitesi kurulmasına ilişkin bir talep olması durumunda, konu, Bakanlığımızca değerlendirilecek ve aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

1- Yatırım programında yer alan ya da almayan tüm küçük sanayi sitesi projelerinin yer seçimleri, bakanlığın elemanlarınca mahallinde, yer seçimi kriterleri çerçevesinde yapılmakta ve seçilen küçük sanayi sitesi yerine dair ilgili kurum görüşleri alınmaktadır.

2 - Yer seçim işlemleri tamamlanmış ve Bakanlığın kredi imkânlarıyla bir küçük sanayi sitesi üstyapısı veya altyapı inşaatının yapılmasının talep edilmesi halinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin kurulması; ayrıca, küçük sanayi sitesi yeri olarak uygun görülen alan için Bakanlıkça hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlattırılması ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün onayının alınması; ayrıca, söz konusu etüt raporunun Bakanlıkça da vize edilmesini müteakip, kooperatifçe, küçük sanayi sitesi yeri olarak tespit edilen sahadan yeterli alanın satın alınması ve son olarak, plan ve projelerin onaylanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca yayımlanan 2004 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yatırım programında yer almadığından, bu safhada yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Yine, diğer soru, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın sorusudur. Bu soruda, Nar Vadisinin turizme açılması yönünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır.

Niğde İli sınırları içerisinde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası uyarınca, Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmiş olan 2 adet turizm merkezi bulunmaktadır. Bu çerçeve içerisinde, bu 2 turizm merkezinin, birincisi Niğde Çiftehan turizm merkezidir, ikincisi ise Niğde Narlıgöl turizm merkezidir.

Niğde Narlıgöl termal turizm merkezine ait 1/5000 ölçekli nâzım imar planı, 24.7.2002 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan turizm merkezine ait 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı ise, 20.2.2003 tarihinde Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır.

Niğde Narlıgöl termal turizm merkezinde yapılacak altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılmak üzere, Turizm Bakanlığı 2002 yılı bütçesinden 25 milyar TL ödenek Valiliğe aktarılmıştır.

İkinci soru çerçevesinde ise, vadinin kısa dönemde turizme açılması düşünülmekte midir diye sorulmaktadır.

Anılan alanlarda, yatırımcıların talep etmesi durumunda, turizm yatırımı yapmak için bir engel bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bütçe imkânları çerçevesinde altyapı uygulamalarına ilişkin maddî katkı sağlanması mümkün olabilecektir.

Diğer bir soru ise, İzmir Milletvekili Sayın Enver Öktem'e aittir ve İzmir depremi hakkındadır.

Sayın Enver Öktem'in İzmir depremi hakkında Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da tarafımızdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri soru önergesini şu şekilde değerlendirmekteyiz:

İzmir İlinin, Urla ve Seferihisar İlçeleri, 7269 sayılı afetlerle ilgili Kanunun 1 inci maddesi ve bu maddeye istinaden hazırlanan Afetlerin Genel Hayata Etkinliğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek, 7269 sayılı Yasanın gerektirdiği haklardan faydalanmaları için, Bakanlıkça, 18.4.2003 tarihinde "genel hayata etkinlik" oluru alınmıştır.

Depremden etkilenen yerlerdeki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce, afet tertibi hesabından, İzmir Valiliği emrine 185 milyar lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

TOKİ tarafından, Urla İlçesinde 72 adet, Seferihisar İlçesinde de 180 adet olmak üzere, toplam 252 adet afet konutunun inşaı planlanmış ve ihalesi yapılarak inşaatlara başlanılmıştır. Ayrıca, EYY metoduna göre 80 kişi hak sahibi olarak belirlenmiştir. Bununla ilgili yer seçimi işleri tamamlanmış olup, konutların inşaatlarına başlanılması aşamasına gelinmiştir. Bu işin program ödeneği olan 1 trilyon 360 milyar Türk Lirasının tamamı da Valiliğe gönderilmiştir.

Diğer taraftan, orta hasarlı olarak tespit edilen konut sayısı 712 olup, bunların onarılması ve güçlendirilmesi için, bugüne kadar 1 trilyon 546 milyar Türk Lirası onarım kredisi ödeneği gönderilmiştir. Geriye kalan ödenek miktarı da, ihtiyaca göre, peyderpey mahalline gönderilecektir. Bunun yanı sıra, Bakanlıkça, proje yönünden afetzedelere yardımcı olmak amacıyla, Urla ve Seferihisar İlçelerinde görevlendirilen teknik ekiplerce, Valilikçe uygun görülen ve bir komisyon marifetiyle belirlenen bazı binalarda yapılan incelemeler sonucunda, 145 şahıs, 28 de kamu binası olmak üzere, toplam 173 binada öneri ve takviye projesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Arz eder, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

10, 12 ve 14 üncü sıradaki soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

13.  - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köykent Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

14. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, sağlık yüksekokulları mezunlarının atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

15. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

17. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

18. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

19. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

20. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

21. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

22. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

26. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından  sözlü soru önergesi (6/407)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

27. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

29. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

30. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

31. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

32. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık yüksekokulu mezunlarının atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

33. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

34. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumî hizmete ayrılan alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

35. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

36. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

37. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

38. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

39. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/424)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Temsilcisi?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

40. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

41. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

42. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

43. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

44. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

45. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı Teşvikle İlgili Kanunun süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/430)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

46. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

47. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/432)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

48. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

49. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

50. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ekgöstergesi olmayan ve bir derece verilmesi uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

51. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

52. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

53. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, SARS hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

54. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

55. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

56. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

57. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

58. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

59. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

60. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanatevi ve müze olarak kullanılacak tarihî ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

61. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallarının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

62. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

63. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

64. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

65. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/453)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

66. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

67. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

68. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/458)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

69. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/459)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

70. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

71. - Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

72. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallarına ve elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA Akdeniz işletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

74. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

75. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

76. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

77. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, tıpta uzmanlık sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

79. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin hükümet konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

80. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde kültür merkezi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

81. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

82. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

83. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

84. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin öğretmenevi ve halk eğitim merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

85. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

86. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'ta Sarıçay üzerindeki yıkılan köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

87. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

88. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçları için ödeme kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

92. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi(6/485)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

93. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.(6/486)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/487)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

95. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/488)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in cevabı

BAŞKAN - Soruyu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener cevaplandıracaktır.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                 Atilla Başoğlu

                                              Adana

Soru:

Kardeşiniz Abdullah Şener soru önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisine verildiği tarih itibariyle hangi görevde bulunmaktadır? Adı geçen şahsın ataması hangi tarihte, hangi meziyetleri gerekçesiyle yapılmıştır?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Atilla Başoğlu'nun bu soru önergesi, bildiğiniz gibi, Özelleştirme İdaresinin bana bağlı olduğu ve Erdemir'de yönetim kurulu üyeleriyle ilgili atamaların yapıldığı döneme ilişkindir. O günden bugüne kadar geçen süre, daha doğrusu geçen aylar, soru önergesinin güncelliğini ortadan kaldırmıştır; ama, o günlerde Erdemir'e yapılan yönetim kurulu üyelikleri atamaları sebebiyle konu yoğun bir şekilde gündeme girmiştir, gazetelerde, televizyonlarda tartışılmış, değerlendirmeler yapılmıştır.

Her şeyden önce şunu belirtmek isterim: Erdemir, Türkiye'nin en büyük demir-çelik işletmesidir ve çok büyük bir iş hacmine sahiptir, dünyanın önemli, büyük firmalarından biridir. Türkiye'deki büyük sermayenin burayla çok yakın ilişkileri vardır; çünkü, sanayie, sanayiin her dalına -otomobilden beyaz eşyaya varıncaya kadar her dalına- büyük miktarda hammadde sağlayan, satış yapan, alım yapan büyük bir kuruluştur. Türkiye'nin büyük sermayesi, elbette, böylesine büyük bir kuruluşa yakın ilgi içerisindedir, büyük yakınlık duymaktadır ve böylesi bir kuruluşta meydana gelen yönetim değişikliği de, bu büyük sermaye tarafından çok yakından takip edilmektedir. Bizim tarafımızdan yapılan değişiklik sonrasında, daha önce yıllardır kurdukları ilişkilerin bozulabileceği endişesi içerisinde yoğun bir kampanya başlatmışlardır ve gündeme de bu kampanyanın bir parçası olarak girmiştir. Elbette, sayın milletvekilleri basın yayın kuruluşlarının yayımlarından etkilenmektedirler, büyük sermayenin ve çıkar çevrelerinin kendi çıkarlarını koruma maksadıyla yapmış oldukları yayımları da ayıklayabilme imkânına sahip değillerdir; bunun bir parçası olarak da, böyle bir soru önergesi,Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiştir; ama, belirttiğim gibi, yayımların asıl amacı, yeni yönetimi etkilemek, baskı altında tutmak ve öteden beri kurmuş oldukları çıkar ilişkilerinin devamını sağlayabilmektir.

Yönetim kurulu üyeliklerindeki bu değişiklikler, bildiğiniz gibi, 9 kişinin değişmesi anlamına gelmektedir; yani, 1 değil, 9 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim kurulu üyesi değişmiştir ve bu değişiklik sırasında, yönetim kurulu üyeliklerine atanan isimlerden biri de Abdullah Şener; yani, ağabeyimdir.

Soru önergesinde "sıfatı nedir, özelliği nedir" diye sorulmaktadır. O tarih itibariyle, TÜGSAŞ Teftiş Kurulu Başkanıdır. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur, kamu yönetimi konusunda master yapmıştır, kamu yönetimi uzmanıdır ve daha önceki dönemlerde, benim muhalefette bulunuşum sebebiyle, bir genel müdürlük kararnamesi, o dönemdeki Başbakandan dönmüştür. Teftiş kurulu başkanlığıyla ilgili onay ise, benim muhalefete mensup bir milletvekili oluşum sebebiyle, aylarca, hatta seneleri aşkın bir süre, onay makamının önünde beklemiştir ve böylesi bir görev için herhangi bir tartışma zeminine girmesi gereken bir durumu da söz konusu olmadığı halde, belirttiğim gibi, ilgili firmanın sermayeyle ilişkileri açısından ve yeni yönetimi baskı altında tutabilmek maksadıyla, yayımlar devreye girmiştir.

Bu kuruluşta, yani Erdemirde, zaten, alınan ilave para miktarı sınırlıdır; yani, yönetim kurulu üyesi olduğu için, aldığı ilave para, zaten, 400 000 000 lira idi; yani, aslına bakarsanız, yapılan yayımlar filan, 400 000 000 liralık bir gürültüydü; fakat, kendisi, zaten, istifa etmiştir.

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Parayla ilgili değil; yapılan iş doğru mu değil mi, etik mi değil mi?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bir dakika... Bir dakika...

Gözüm, sormuşsunuz; açıklamama müsaade eder misin.

Haziran ayı itibariyle, yani, bundan altı yedi ay önce, zaten, istifa etmiştir.

Bir laf atıyorsunuz, sonra cep telefonuyla Genel Kurulda konuşuyorsunuz sayın milletvekilim; yani, ne kadar ciddî dinlediğiniz anlaşılıyor!..

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Siz de konuşuyorsunuz...

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Yani, telefondan kulağınızı çekip arkadan laf atıyorsanız bunda bir terslik var demektir.

Şöyle bir durum var: Görevi bırakmıştır bundan altı yedi ay önce ve Erdemir, son beş yılın dördünde zarar etmiş bir kuruluştur. Buna rağmen, görevde bulunduğu altı aylık süre içerisinde, Ocak ve Haziran 2003 itibariyle, Erdemirin net dönem kârı, kümülatif olarak 153 000 000 dolardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Kendisinin görevde bulunduğu süre içerisinde, son beş yılın dördünde ve son iki yılda zarar eden Erdemir, dönemsel olarak altı aylık dönem için 153 000 000 dolar kâr etmiştir ve kendisi de gerek görmediği için bırakmıştır.

Belirttiğim gibi, yönetim kurulu üyeliği sırasındaki ücret 400 000 000 liradır; yalnız, Erdemir, yönetim kurulu üyelerine araba tahsis etmektedir. Kendisi, görevde bulunduğu süre içerisinde de, Erdemirin araba tahsisi dahil, bu tür aynî haklarından da yararlanmamıştır.

Yüce Kurulun bilgisine arz ediyor ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sayın Başoğlu, söz isteyecek misiniz?

ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Evet.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başoğlu.

ATİLLA BAŞOĞLU (Adana)- Sayın Bakanıma vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederim.

Tabiî, içinde bulunduğumuz yıllar itibariyle Türkiye'de işsizlik çok büyük boyutlara gelmiştir; ama, yine de bizim beklentilerimiz, Sayın Bakanımızın, kardeşinin oraya atamasını yapmadan evvel, bu soyismini taşıyan kardeşinin oraya atamasının etik olup olmadığını kendine sorması gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca, Bakanımızın vermiş olduğu bir şey var; altı aylık dönemde Erdemiri çok büyük kâra geçirdiğinden bahsediyor kardeşi vasıtasıyla. Bunun, mantıkla bir izahı olabileceğini düşünemiyorum. Böyle büyük bir kuruluşun bir anda kâra geçmesi, altı ayda kâra geçmesi için, daha büyük, geçmişe dayanık altyapılar olması gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Başoğlu.

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz?

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Evet.

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Ben, soru önergelerinin de, basındaki yayınların da, toplumsal, kamusal denetimin işleyebilmesi açısından faydalı olduğuna inanıyorum.

Ben, olayla ilgili gelişmeleri özet itibariyle verdim ve verdiğim özet bilgilerde tereddütü doğurabilecek herhangi bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Erdemirin ne anlama geldiğini; kimin, hangi boyutlarıyla olayı takip ettiğini; özellikle, Türkiye'deki büyük sermayenin konuya yakınlığını ve hassasiyetini; pek çok önemli kuruluşta birtakım değişiklikler olurken hiç ilgilenmedikleri halde, yönetimde 9, denetim de de 2 olmak üzere, 11 kişilik yönetim ve denetim kurullarındaki bir isme yönelik eleştirilerin, sadece, daha önce ilgili kuruluşla kurmuş oldukları ilişkileri sürdürebilme amacına yönelik olduğunu da net bir şekilde ifade ettiğimi söylüyorum.

Buradaki altı aylık kâr oranının geçmiş yatırımlarla hiçbir ilgisi yok. Bilançolar incelendiği takdirde, önceki dönemlerde düzgün bir yatırım miktarının yapıldığı da görülmüyor; ancak, ben, buradaki yüksek kâr oranının, bu yönetimdeki bir kişiyle ilgili olarak ortaya çıktığını hiçbir zaman söylemedim; anlattıklarımdan dolaylı bir yorum çıkardı sayın milletvekili. Ancak, şunu söyleyebiliriz: Elbette ki, ortaya çıkan kârda konjonktürün etkisi vardır, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisi vardır, iç piyasadaki gelişmelerin etkisi vardır, bunu yadsımak mümkün değil; ama, aynı zamanda, benimle bağlantılı birinin orada görevde bulunuşunun psikolojik açıdan da bir denetim fonksiyonu icra ettiğini ve bu boyutları itibariyle faydalı etkilerinin olduğunu bir tarafa bırakmamak gerektiği kanaatindeyim. Fakat, kendi hassasiyeti de dahil olmak üzere, bırakması gerektiğini düşündüğü için bırakmıştır ve bu noktadan sonra da fazla bir yorum yapmaya gerek olmadığı kanaatindeyim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

99. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/492)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

100. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 17.06

 


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 17.22

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Soru önergelerini cevaplandırmak için verilen süre tamamlanmıştı.

Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305)

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ile Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

4. - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260) (x)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu, 260 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

                                 

(x) 260 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

OTOBÜS VE OTOKARLARLA ULUSLARARASI ARIZî YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye adına 11 Haziran 2001 tarihinde imzalanan "Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                          202

Kabul              :                     202 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

5. - Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) (S. Sayısı : 261) (xx)

                                 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 261 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 261 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

MERKEZî VE DOĞU AVRUPA İÇİN BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye tarafından 10 Ekim 2002 tarihinde imzalanan "Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                          195

Kabul              :                     195 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

6. - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/364) (S. Sayısı: 273) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 273 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ söz istemiştir.

Buyurun Sayın Elekdağ. (Alkışlar)

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletler ve yardımcı personelinin güvenliği sözleşmesine çekince ve beyanlarla katılmasını öngören kanun tasarısı hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, söz konusu sözleşme, gerek Birleşmiş Milletler personeline gerekse örgüte yardımcı olan personele karşı işlenecek ağır suçların cezalandırılmasını sağlayacak bir işbirliği mekanizmasının ortaya çıkarılmasını öngörmektedir. Sözleşmenin bu niteliğiyle, anılan personele karşı tasarlanan suç ve saldırılar üzerinde caydırıcı etkileri olacağı beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler amaç, ilke ve çabalarını destekleyen ve bu örgütün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinin dünya barış ve istikrarına hizmet edeceğini düşünen ve inanan bir devlet olması sıfatıyla Türkiye'nin bu sözleşmeye katılması yararlı olacaktır.

Ayrıca, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler barış gücü operasyonlarına önemli adette askerî ve sivil personelle katılması nedeniyle, bu sözleşmen yürürlüğe girmesi, barışı koruma etkinliklerine katılan Türk personelin güvenliklerinin sağlanması açısından da önemlidir.

Sözleşmeye taraf olurken, Türkiye'nin ileriye sürdüğü birinci ve  ikinci beyanlar, ülkemizin bu tür sözleşmelere katılırken yaptığı ve artık, rutin nitelik kazanmış olan beyanlardır. Türkiye, bu beyanlarla, sözleşme çerçevesinde üstlendiği yükümlülüklerin sadece diplomatik ilişkileri bulunan devletler tarafından kendisine karşı dermeyan edileceğini ve sözleşmenin sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarıyla sınırlı olarak geçerli olacağını belirtmektedir.

Sözleşmenin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına konulan çekinceyse, insancıl hukukun uygulanmasına ilişkin ikinci protokol hükümlerinin Türkiye açısından hiçbir bağlayıcılığı bulunmadığını vurgulamayı öngörmektedir.

Esasında, sözünü ettiğim bu iki protokol, savaş hukukuyla ilgilidir; birincisi, uluslararası silahlı çatışmaları; ikincisiyse, yerel bazda çatışmaları kapsamaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumunun özellikleri ve karşılaştığı bazı tehdit türlerinin nitelikleri, bu iki protokol hükümlerinin ülkemiz çıkarlarıyla uyuşmamasına yol açtığından, Türkiye bu protokolleri kabul etmemiştir; çekincenin gerekçesi budur.

Değerli arkadaşlarım, biraz önce belirtmiş olduğum üzere, Türkiye, Kore Savaşından bu yana, Birleşmiş Milletlerin barışı koruma çabalarına çok önemli katkılar yapmıştır. Objektif bir değerlendirme, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerin barışı koruma çabalarına en aktif şekilde katılan ülkeler arasında yer aldığını göstermektedir. Türkiye, 1993-1994 yıllarında Birleşmiş Milletler Somali operasyonuna katılmış, sonra 1994-1995 döneminde eski Yugoslavya ile ilgili Birleşmiş Milletler Koruma Gücünde, bilahara Barışı Uygulama Gücünde, sonra da İstikrar Gücünde yer almıştır. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Bosna-Hersek misyonuna katılımı da bu çerçeve içinde olmuştur ve bu görev Ocak 2003'te sona ermiştir.

Diğer taraftan, Türkiye, Dayton Barış Anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak ve toplumsal düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere, Birleşmiş Milletler Uluslararası Polis Gücüne 1996'dan itibaren 101 personelle katılım sağlamıştır. Bu görev, Ocak 2003'ten itibaren Avrupa Birliği Polis Gücüne devredilmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği Gücüne de katkıda bulunmaktadır.

                               

(x) 273 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Değerli arkadaşlarım, Türk askeri, barış gücü olarak gönderildiği her ülkede görevlerini en mükemmel şekilde yapmış, yerel halkın ve ülke yöneticilerinin takdir ve övgüsünü kazanmıştır. Bu bakımdan "örnek asker" lakabını kazanan Silahlı Kuvvetler personelimizin başarılı barış misyonlarını saymaktan cidden gurur duyuyorum. Bu barış misyonları meyanında, Türkiye, Kosova'daki çokuluslu barış gücüne 994 askerden oluşan bir taburla katılım sağlamıştır. Keza, ülkemiz, Arnavutluk'a yapılan insanî yardımların bu ülkeye süratli ve güvenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla oluşturulan çokuluslu koruma gücüne 779 kişilik bir birlikle katılmıştır. Türkiye, halen Birleşmiş Milletler misyonlarına destek veren NATO'nun SFOR ve KFOR harekâtlarına 1'er tabur seviyesinde katılmaktadır. Ayrıca, Afganistan'ın en kritik döneminde, barışı koruma görevinin, bir Türk komutan ile Türk birliği tarafından deruhte edilmiş olduğu da unutulmamalıdır. Bütün bunların yanında, Türkiye, Birleşmiş Milletlerin, Gürcistan, Irak, Kuveyt ve Doğu Timor gözlemci ve destek misyonlarına 13 subay tahsis etmiştir.

Değerli arkadaşlarım, barışı koruma operasyonlarında, sivil polis faaliyetleri de önemli bir görev ve sorumluluk alanıdır; Türkiye'nin bu alandaki katkıları da kayda değer niteliktedir. Birleşmiş Milletlerin sivil polis aktiviteleri çerçevesinde, Kosova'da 138, Doğu Timor'da 8, Sierra Leone'de 5, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde 12 ve Liberya misyonunda 3 olmak üzere, toplam 166 polisimiz görev yapmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, görüleceği üzere, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler barışı koruma faaliyetlerine katkısının hatırı sayılır boyutta olduğu, tartışma götürmez niteliktedir. Peki, bu katkının önemi, Birleşmiş Milletler tarafından doğru dürüst değerlendiriliyor mu; Birleşmiş Milletler karar mercileri, Türkiye'nin özverili, yoğun ve etkin faaliyetlerini takdir ediyor mu?

Değerli arkadaşlarım, bu soruya, maalesef, olumlu bir yanıt vermek mümkün değil; çünkü, Birleşmiş Milletler merkezindeki barışı koruma operasyonları bölümünde Türkiye'nin hiçbir askerî temsilcisi yok. Barış operasyonlarına katkıları Türkiye'ninkiyle kıyaslanamayacak derecede zayıf olan devletler, bu bölümde, geniş oranda temsil ediliyorlar, görüşlerini belirtiyorlar, ülkelerinin yaklaşımlarını merkeze aktarıyorlar; buna karşılık, Türkiye, bu bölümden dışlanmış durumda.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarına büyük bir özveriyle ve yoğun şekilde katılıyor. Bu operasyonların yönetiminde sorumlu olan Birleşmiş Milletler merkezi, Türkiye'ye temsil görevi vermiyor; buna karşılık, Türkiye'yle kıyaslanmayacak derecede zayıf faaliyetleri olan, zayıf katkıları olan ülkeler, bu merkezde, geniş ölçüde temsil ediliyor. Değerli arkadaşlarım, burada, adaletsizliğin de ötesinde, bir iyi niyet eksikliği var. Durum, Türkiye açısından böyle devam ederse, tabiatıyla, haysiyet kırıcı hale gelebilir. Bu bakımdan, bu durumun süratle düzeltilmesi için gerekli girişimler derhal yenilenmelidir. Barışı koruma operasyonları bölümünde, kısa sürede, adil bir personelle temsil oranı sağlanamadığı takdirde, Türkiye, tepkisini, operasyonlara hissedilir şekilde katkısını azaltarak ortaya koymalıdır; çünkü, değerli arkadaşlarım, hepinizin de takdir edeceği veçhile, marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir.

Bu görüş ve duygularla, CHP Grubu olarak, Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesinin onaylanmasını uygun bulduğumuzu açıklar, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ.

Başka söz talebi?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE YARDIMCI PERSONELİNİN GÜVENLİĞİ

SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 9 Aralık 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 49/59 sayılı kararıyla kabul edilerek 15 Aralık 1994 - 31 Aralık 1995 tarihleri arasında New York'ta imzaya açılan "Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesi"ne çekince ve beyanlar ile katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 217

Kabul                                : 217 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

7. - Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 283) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 283 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Süleyman Gündüz söz istemiştir.

Buyurun Sayın Gündüz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Grubum adına söz almış bulunmaktayım; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Lahey Sözleşmesi, ülkelerarası evlat edinmenin, çocuğun yüksek yararı ve onun uluslararası hukukta tanınmış temel haklarına uygun olarak gerçekleştirilmesini güvence altına almak ve bu amaçla çocuk kaçırma ve çocuk ticareti gibi durumları önlemek amacına yönelik olarak oluşturulmuş bir sözleşmedir.

Sözleşme, sözleşmeye taraf olan bir devlette oturan; fakat, evlat edinme amacıyla veya evlat edinmeden sonra sözleşmeye taraf olan başka bir devlete götürülen 18 yaşın altındaki çocukları kapsamaktadır.

Sözleşme hükümleri, sadece yasal ana, baba ve çocuk ilişkisi yaratan evlat edinmelere uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşmenin en önemli özelliği, evlat edinmeye ilişkin bir faaliyetten dolayı yasadışı malî veya diğer kazançların elde edilmesini yasaklamış olmasıdır; madde 32 bunu düzenlemektedir.

Sözleşmenin diğer bir özelliği de çocuğun sözleşmeye taraf olan ülkelerden birinde evlat edinilmesinde en fazla yararın bulunması ve çocuğun, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde tanınmış başlıca haklarının korunması ilkesini esas almış olmasıdır. Bu amaçla, evlat edinme işleminin yapılabilmesi için, çocuğun bulunduğu devletin yetkili makamlarınca, çocuğun evlat edinmeye uygun şartlara sahip olması,  çocuğun kendi ülkesinde evlat edinme imkânının araştırılmasından sonra ülkelerarası evlat edinmenin çocuğun menfaatlarına uygun olduğunun tespit edilmiş olması, izni gereken kişilerin veya kurumların bu evlat edinmenin sonuçları hakkında bilgilendirilmiş olması ve çocuğun da görüş ve tercihlerini açıklama olanağının sağlanması öngörülmektedir.

Sözleşmeyi kabul eden devletin ilgili ve yetkili makamları da evlat edinecek kişinin evlat edinmeye ehliyet ve yeterliliğini araştıracak ve gerektiğinde çocuğun bu ülkeye girmesi ve oturmasına izin verilmesini sağlayacaktır. Ülkelerarası evlat edinmede işbirliğini sağlayacak olan böyle bir mekanizmanın oluşturulması, çocuk lehine öngörülmüş bir güvenceyi içermektedir. Bu işbirliği sözleşmesi, ayrıca, evlat edinme işleminin tamamlanmasından sonra denetim mekanizmasını devam ettirmektedir.

Öte yandan, sözleşme hükümleri Türk hukukuyla da uygunluk göstermektedir. Evlat edinmeye ilişkin hükümlerin yer aldığı Türk Medenî Kanunumuzun, evlat edinmede ana, baba ve hâkimin izni şartının aranması, evlat edinme işleminden önce çocuğun yararına olarak araştırma yapılması, eşlerden birinin evlat edinmesinde diğerinin rızasının aranması, evlat edinmede ana, baba, çocuk ilişkisi kurulması ile evlat edinenlerin velayet sorumlulukları, ayrıca çocuğun hak ve görevleri konularını düzenleyen hükümleri, Lahey Sözleşmesinin ilgili hükümleriyle paralellik göstermektedir.

                                   

(x) 283 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Sonuç olarak, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülkeden Türk çocuklarının evlat edinildiği dikkate alındığında, sözleşme kapsamında kurulacak kurumlar arasında, çocuk ile evlat edinecek kimseler hakkında ilişkinin en sağlıklı biçimde kurulması ve çocuğun yararlarının korunması için bu sözleşmeyle kapsamlı ve sürekli izleme ve araştırma olanağının getirilmesi ve böylece evlat edinme sürecinin bir denetim sistemine bağlanması sağlanmış olacaktır.

Bu işbirliği sözleşmesinin en büyük amacı, getirmiş olduğu uluslararası yasal düzenlemeyle çocuk ticaretinin bertaraf edilmesinde önemli bir etken oluşturmaktır.

Bu sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Evlat edinme yaşı 35'ten 30'a inmektedir. Evlat edinilen çocukların kayıtlarının düzenli tutulması gerekmektedir. Şu ana kadar, ülkemizde, evlat edinmekle ilgili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu görevli bulunmaktaydı; ayrıca, bir kurumsal kimlik, bir kurumsal makam oluşmakta ve böylece de evlat edinme kayıt altına alınmaktadır.

Elbette, çocukların içerisinde doğdukları kültürel yapının sürdürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, çocukların korunmasına yönelik hükümleri içermesi ve hem ulusal hem de uluslararası alanda, evlat edinmeye ilişkin faaliyetten dolayı, yasadışı malî ve diğer kazançları kesinlikle yasaklayan ve ülkemiz tarafından 2001 yılında imzalanan, işbirliğine dair Lahey Sözleşmesinin Yüce Meclisimizce de onaylanması önem arz etmektedir.

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kâtip Üyenin oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLAT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. - Türkiye tarafından 5.12.2001 tarihinde Lahey'de imzalanan "Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 212

Kabul                     : 212 (x)

Buna göre, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/370) (S. Sayısı : 291) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 291 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 9 Mayıs 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                    

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 291 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı               : 218

Kabul       : 218 (x)

Böylece, kanun tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakelerine başlıyoruz.

9. - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 290) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 290 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

DÜNYA TURİZM TEŞKİLATI TÜZÜĞÜNÜN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR

KANUN TASARISI

MADDE 1. - 25.6.1973 tarihli ve 1768 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün 15 inci ve 37 nci maddeleri ile Tüzüğün eki Malî Yönetmelik'in 13 üncü paragrafında yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 290 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 216

Kabul                                : 215

Çekimser                                :     1 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

10. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/372) (S. Sayısı : 292) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 292 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Çorbacıoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

                              

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 292 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya ve biraz sonra görüşülecek olan Lübnan ve Letonya Hükümetleri arasında denizcilik anlaşmalarının onaylanması hakkındaki yasa tasarıları üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında, denizcilik alanında karşılıklı ilişkileri, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine uygun olarak ve deniz taşımacılığı alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla bu anlaşmalar imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşmaların hepsinin ortak yönü, Türkiye ile yukarıda saydığımız ülkeler arasındaki denizcilik ilişkilerinde gerekli düzenlemelerin ve geliştirmenin sağlanması, en iyi ticarî seyrüsefer koordinasyonunun sağlanması, denizde güvenliğin geliştirilmesi, deniz taşımacılığın doğal gelişmesine zarar verecek önlemlerden kaçınılması, genel anlamda ticarî ve iktisadî ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunulması ve gemi inşa ve onarım alanında işbirliğinin teşvik edilmesinin amaçlanmasıdır.

Anlaşmaların amacı, eşitlik, mütekabiliyet, yarar ve yardım ilkelerine dayanarak, denize kıyısı veya bağlantısı olan ülkelerin ticarî deniz faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürüterek kuvvetlendirmektir.

Öncelikle, bu ülkelerin, denizcilik sektöründe, bilhassa deniz taşımacılığındaki gelişmeler konusunda bazı bilgileri size sunmak istiyorum.

Özellikle, Avrupa Birliği adaylarından Litvanya ve Letonya, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde denizcilik sektörünü geliştirmek için önemli adımlar atmaktadırlar. Örneğin, Litvanya Parlamentosu, 2000 yılında, güvenli gemicilik idaresinin kurulmasını sağlayan Deniz Güvenliği Kanununu kabul etmiş; ayrıca, Ticarî Gemicilik Kanununda birtakım iyileştirmeler yapmıştır. Bunların yanı sıra, gemilerin teknik teçhizatının korunması, denizlerde yolcu ve yük taşımacılığı, denizcilik rütbesi ve kalite sertifikalarının verilmesi konularında birçok bakanlık direktifi çıkarmıştır.

Litvanya, Uluslararası Denizcilik Trafiğinin Açılması Anlaşmasını imzalamıştır ve petrolden kaynaklanan zararların tazmini için kurulan uluslararası fonun da bir üyesidir.

UNCTAD'ın deniz taşımacılığı raporundaki istatistiklere göre, Litvanya'nın 2000 yılı deniz ticaret filosu 416 000 dwt'dur. Letonya'nın ise, deniz taşımacılığındaki filosunun ağırlığı 101 000 dwt'dur. Baltık ülkeleri olan Letonya ve Litvanya limanları, transit taşımacılık için önemli kavşaklardır.

Dünya Bankasının yayımladığı bir rapora göre, 1999 yılında Letonya limanlarından toplam
49 000 000 ton, Litvanya limanlarından ise 16 000 000 ton yük taşınmıştır. Söz konusu yük miktarını nüfusa oranladığımızda, bu ülkelerin denizcilik aktivitesinin çok fazla olduğunu görürüz. Denizcilik alanında uluslararası arenada boy gösteren bu ülkelerle ikili anlaşmalar yapmak, bizim önümüzü açmaktadır.

İmzalanan bu anlaşmaların 4 üncü maddesi, limanlarda gemilere uygulanacak muameleleri içermektedir. Buna göre, gemilerimize ve gemicilerimize, bu ülkelere gittikleri zaman kılavuzluk, sığınma hakkı, rıhtıma yanaşma, yükleme gibi konularda büyük kolaylıklar tanınacaktır.

İkili anlaşmaların 5 ve 6 ncı maddeleri sayesinde verilen ehliyetle, gemi adamlarının kimlik belgelerinin bu ülkelerin limanlarında tanınması sağlanacaktır. Bu, ülkemiz açısından çok büyük önem taşımaktadır; çünkü, Avrupa Birliğinin nitelikli gemi adamı talebi hızla artmaktadır. Sadece bu yıl itibariyle, AB'nin 6 000 nitelikli gemi adamına ihtiyacı vardır.

Bu anlaşmaların onaylanmasını, Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekliyoruz. Ancak, denizcilik sektöründe, bilhassa deniz taşımacılığında, limanlar konusunda, ulusal çıkarlarımızı savunmak için bazı önlemlerin alınmasını gerekli görüyoruz.

Türkiye, bugüne kadar, 30'u aşkın ülkeyle, ikili deniz anlaşması imzalamıştır. Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü Kurucu Sözleşmesi (1948) başta olmak üzere, Uydular Aracılığıyla Deniz Haberleşmesi Örgütü, Gemi Adamları Eğitimi ve Sertifikalandırılması, Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmeleri gibi tam 18 IMO sözleşmesi ve protokollerine taraftır. Bazı sözleşme, protokol ve eklere taraf olma çalışmaları ise devam etmekte ya da başlamak üzeredir.

Bu arada, 2003 Aralıkta yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulunda, Türkiye, 98 oyla yeniden örgütün konsey üyesi seçilmiş ve (C) kategorisinde olan bir ülkedir.

Bütün bu çalışmalara karşın, Türkiye'nin denizcilik sektöründe, uluslararası arenada yeterince rekabet gücünün olduğu söylenemez. Evvelce de Yüce Mecliste bahsettiğimiz gibi, deniz taşımacılığının güvenilir, taşınan miktara göre en çabuk ve en ucuz ulaştırma şekli olması ile Türkiye'nin deniz taşımacılığına elverişli konumu, dışticaret taşımacılığımızın yüzde 90 oranında deniz yoluyla yapılmasını sağlamaktadır. Denizyoluyla taşımacılık, havayoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre ise 3,5 kat daha ucuza gerçekleşmektedir.

2020 yılında, Türkiye'de, yolcu trafiğinin, bugünkü düzeyinin yaklaşık 3,3 katına, yük trafiğinin ise 2,5 katına çıkması beklenmektedir. Türkiye'de sürekli artma eğilimi gösteren taşıma talebinin karayoluyla karşılanması, sürdürülebilir bir politika değildir. Ayrıca, Avrupa Birliğinin, 2010 yılı için Avrupa Taşımacılık Politikası Raporunda da, denizyollarının canlandırılması öngörülmektedir.

Bir deniz ülkesi olan, ancak, denizcilik ülkesi olmayan Türkiye'de, nüfusun yüzde 50'den, sanayiin de yüzde 70'ten fazlasının sahil kesiminde olmasına ve deniz taşımacılığının ucuzluğuna rağmen, deniz ulaştırması, toplam taşımacılığın içerisinde, yolcu taşımacılığında ancak binde 3, yük taşımacılığında ise yüzde 5 pay alabilmektedir. Ülkemiz mal ve yük hareketlerinin yüzde 90'ının üzerindeki bölümü karayoluyla taşınmaktadır. Bu durum, kaynak israfına yol açmakta ve kayıtdışı ekonomiyi teşvik etmektedir.

Diğer yandan, her yıl, 120 000 000 ton civarında ithalat ve ihracatımızın yapıldığı deniz ulaştırmasında, ne yazık ki, bu miktarın sadece yüzde 30'u Türk bayraklı gemilerle taşınmakta, geri kalan yüzde 70'i için yabancı bayraklı gemilere, toplam 3 milyar dolar civarında taşıma ücreti ödenmektedir. Bu 3 milyar doların tedarik maliyetinin, borçlanma nedeniyle çok daha yüksek olduğu da bilinmektedir. Bu durumun önüne geçmek için, başta kamu yükleri olmak üzere, dışticaret yüklerimizin Türk bayraklı gemiler tarafından taşınması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Dünya ticaret filosu, 800 000 000 dwt kapasitededir. Türkiye'nin filosu ise, dünya ticaret filosunun ancak yüzde 1,2'sini oluşturmaktadır. Bu filoyla, dünya ticaretinin tamamını kapsayan toplam 300 milyar dolarlık dünya ticaret taşımacılık hacminden ancak yüzde 1 pay alabilmekteyiz. Yani, yüzde 1,2 kapasitemizle biraz daha düşük olan yüzde 1'lik bir taşımayı gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda, komşumuz Yunanistan'ı örnek almamız bizce yeterli olacaktır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle birlikte Yunanların dünya deniz ticaret filosunda tonaj olarak payı 90 000 000 tondur. Toplam 800 000 000 tona göre hesap edersek, oldukça yüksek bir orandır. Bu rakam, Yunan bayrağında olmayan; fakat, Yunanlar tarafından işletilen gemilerle birlikte 150 000 000 dwt'u bulmaktadır. 10 000 000'luk nüfusuyla, sanayii gelişmemiş, doğal kaynakları olmayan Yunanistan, denizciliğe verdiği önem sayesinde, denizcilik sektöründen en az 60 milyar dolarlık bir gelir elde etmektedir. Yunanistan, dünyadaki denizcilik pastasının yüzde 17'sini almaktadır. Bizimki yüzde 1 olduğuna göre, demek ki, 10 000 000 nüfuslu Yunanistan, deniz taşımacılığında, dünyadaki hisseden, 70 000 000 nüfuslu ve Yunanistan'dan çok daha uzun kıyıya sahip olan Türkiye'den 17 kat daha fazla pay almaktadır.

Denizcilik sektörüne verilmeyen önemin diğer bir göstergesi, ülkemize büyük kaynaklar sağlayabilecek transit taşımacılıktan yararlanamayışımızdır. Oysa, ülkemiz, bulunduğu konumun sağladığı coğrafî avantajla dünya ulaştırma hatlarının odak noktasındadır. Bugün, Türkiye'den daha az avantajlı coğrafî konumda bulunan İtalya, Yunanistan ve Malta, dünya çapında lojistik üs durumundadır. Bu ülkeler, aktarma limanı konumunda, her yıl 10 milyonlarca ton transit taşımacılık yapmaktadır. Türkiye'de ise, transit taşımacılık yok denilecek noktadadır.

Son yıllarda, dünya çapında önplana çıkan güvenlik, çevre, ekonomik ve politik mülahazaları öne alan kurallar konularak, gemilerin yaşlarına sınırlama getirilmekte, limanlara kabulü güçleştirilmekte, modern gemi dizaynları istenilmektedir. Bu durum, mevcut dünya ticaret filosunun genç nesil gemilerle yenilenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

Ne yazık ki, Türk deniz ticaret filosunun yaş ortalaması 20'nin üzerinde olup süratle yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Türkiye, bugün için ödediği 3 milyar doların çok daha fazlasını yabancı bayraklı gemilere ödemek durumunda kalacaktır. Ayrıca, ülkelerarası taşımacılıktan da pay alarak ülkeye döviz girdisi sağlanması mümkün olabilecektir bu yolla. Diğer taraftan, Avrupa Birliğinin emniyet riski taşıdığı için kara listeye aldığı 112 gemiden, ne yazık ki, 36 tanesinin Türk gemisi olması, ülkemiz hesabına utanç verici bir durum yaratmaktadır. Bu durumun giderilmesi için hükümetin sarf ettiği çabaların ne sonuç verdiği tarafımızca bilinmemektedir.

Deniz ulaştırmasının, Türkiye'nin konumuyla bağdaştırıldığında, çok büyük stratejik önemi bulunmaktadır. İthalat ve ihracatını deniz yoluyla yapmak zorunda kalan Türkiye'nin, ulusal filosu güçlü olmadığı takdirde, karşısında rekabet edecek ulusal bayraklı filoyu görmeyen dış güçler, Türkiye'nin taşımacılığını bugünkü maliyetinin çok üstünde yapacaklar, hatta taşıdığımız kriz ortamındaki gibi olağandışı dönemlerde bu taşımacılığı istemedikleri takdirde yapmayarak ülkeyi çok daha büyük sıkıntıların içerisine sokabileceklerdir.

Ulusal filonun geliştirilmesi için alınması gereken öncelikli tedbir, başta kamu yükleri olmak üzere, ithalat ve ihracat taşımacılığının Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasını sağlamak üzere, uzun vadeli kontratlarla taşımaların Türk girişimcilerine verilmesidir. Bu, ülkelerin, ulusal filolarını geliştirmek için kabul ederek uyguladığı yöntemdir. Japonya, Güney Kore örneklerinde olduğu gibi, 5-10 yıl olarak düzenlenen kontratlar, uluslararası piyasadan, kamunun desteği olmaksızın, dünya koşullarında uzun vadeli, düşük faizli kredi temin ederek, gemi satın alma veya yeni gemi yaptırma imkânı sağlayacaktır. Ayrıca, uzun vadeli kontratların sadece kamu yükleri için düşünülmemesi ve özel firmaların yüklerinin de Türk bayraklı gemiler tarafından taşınması özendirici bir tedbir olarak alınabilir.

Değerli arkadaşlar, son noktayı şu örnekle dikkatinize sunmak istiyorum: 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren İsdemirde yapılan taşımacılığın yüzde 5'i Türk bayraklı gemilerle yapılırken yüzde 95'i yabancı bayraklı gemilerle yapılmıştır.

Gemi inşa sanayii, emekyoğun yapısıyla, bünyesinde barındırdığı istihdam potansiyeli, çok sayıda yan sanayiyle birlikte çalışması ile teknolojik gelişim sağlaması, teknolojik gelişimin diğer sanayi sektörlerinin gelişimine yansıması ve dünyada her yıl 30 000 000 dwt miktarında 150 milyar dolarlık bir inşa pastasına sahip olmasıyla Türkiye için çok önemli bir sektördür. Ancak, dünya tersaneleri, önümüzdeki yıllar için dahi sipariş kabul edemez dolulukta çalışırken, ne yazık ki, Türkiye, pik dönemlerde dahi 500 000 ton yıllık inşa kapasitesinin ancak yüzde 40'ını kullanabilmektedir. Bunun nedeni, tersanelerin, gemi inşaının esasını teşkil eden sipariş sahiplerine teminat gösterememesi, inşa başlangıcı ve bitimi için köprü kredi temin edememesi ve dünyanın uyguladığı destek tedbirlerinden yoksun kalmasıdır.

Değerli arkadaşlar, dünya ülkeleri, ekonomilerine olan katkıları nedeniyle, tersanelerine ve yan sanayilerine yüzde 60'lara varabilen çeşitli devlet destekleri vermektedirler. Bu durum, maliyet açısından tersanelerimizin dünyayla rekabet edebilirliğini azaltmaktadır. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de tersanelerimizin mevcut olmayışı, ekonomik açıdan olduğu kadar, siyasî, askerî ve stratejik açılardan da dezavantajlı bir durumdur. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere, Marmara ve Karadeniz'de büyük tonajlı gemilerin de yapımına müsait yeni tersane yerleri tahsis edilmelidir.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin tersanelerinin büyük çoğunluğu Tuzla Aydınlı Koyunda yer almaktadır. Bu tersanelerde, arazi yetersizliği nedeniyle, 30 000 dwt'un üzerinde gemi inşaı, ne yazık ki, gerçekleştirilememektedir.

Ayrıca, kurulan ve varlığını yıllardan beri sürdüren bazı küçük tersanelerin de, son yıllarda yerel yönetimlerin kısıtlayıcı yaklaşımı ve devletin sahip çıkmaması gerekçesiyle, birer birer kapandıkları görülmektedir. Bunun son örneklerinden biri, Sinop'ta kapanmakta olan tersanelerdir. Bu konuda devletin yerel yönetimlerle çok yakın işbirliği yapması gerektiği düşüncesindeyiz. Belki de Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez 2002 yılında İstanbul'da Karadeniz limanlarımıza yolcu taşımacılığı durdurulmuştur. Benim de bölgem olan ve koskoca bir kıyıyı kapsayan Karadeniz de deniz taşımacılığı yapılmamaktadır. Bu, Türkiye için gerçekten bir yüzkarasıdır. Yapılan gemi seferleri kaldırılmıştır; böylece, Karadeniz illerinde yaşayan vatandaşlarımız, elverişsiz yollar üzerinden yapılmakta olan karayolu taşımacılığına mahkûm edilmişlerdir. İstanbul ile İzmir arasında yapılan yolcu taşımacılığı da kaldırılmıştır. Ege limanlarına uğrayarak, İstanbul'a kadar düzenlenen yolcu taşımacılığı da artık yapılmamaktadır.

Yabancı limanlara yolcu taşımacılığında da, Türkiye, geçmiş yıllara nazaran çok geriye gitmiştir.

Kruvaziyer sektörü tüm dünyada ileri giderken, ne yazık ki, bu konuda da Türkiye geride kalmıştır. Yolcu gemilerinin yaptığı mal taşımacılığına da bunun olumsuz etkileri olmuştur.

Yük taşımacılığında önemli fırsatların kaçırıldığı görülmektedir. Özellikle son günlerde gündeme gelen İsrail'e su taşımacılığında Türk armatörleri için büyük bir potansiyel sağlayabilecek olan taşımacılık hakkı büyük ölçüde İsrail firmalarına bırakılmıştır. Bu, ülkemizin dış ekonomik ilişkiler konusundaki müzakere gücünün yeterince etkili olmamasından kaynaklanmaktadır.

Değerli arkadaşlar, ne yazık ki, deniz turizminin önemli ölçüde geliştiği, dünyada üçüncü sıraya yerleştiğimiz ve bir marka olduğumuz dünya mega yat inşaatında devlet olarak yeterli tahsisatı yapamadık. Bu konuda, bir an önce, yerlerin belirlenmesi ve bu yerlerin altyapılarının tamamlanması sağlanarak, ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi gerekmektedir. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 80'i deniz varlıkları için gelmektedir. Deniz turizminin kullandığı vasıtalar ise, deniz, çalışan elemanı, denizci, denizcilik eğitimi, güvenlik ve eğitim kuralları; kısaca, denizcilik kurallarıdır. Buna rağmen, ülkemizdeki turizm mevzuatı, bu konuyu, teknik detayını ele almaksızın değerlendirmekte ve deniz turizmini, âdeta, konaklama turizmiyle eşdeğer tutmaktadır.

Deniz turizminin hak ettiği noktaya ulaşması ve bugün elde ettiği girdinin 3-4 mislini sağlayabilmesi için, deniz turizmi faaliyet alanlarını denizcilik kurallarına göre yeniden yönlendiren mevzuat hazırlanmalıdır. En pahalı ve en gelir getiren turizm alanı olan kruvaziyer turizmini canlandırmak için liman ücretlerinde yapılan indirim dolayısıyla hükümeti tebrik ederiz. Aynı şekilde, çok yüksek olan kılavuzluk, römorkaj, fener ve sağlıkla ilgili liman ücretlerinin de rekabetçi hale getirilmesi gerekmektedir. Bu ücretler düşürüldüğü takdirde, elde edilecek girdiler, tahsil edilen ücretlerin çok üstünde olacaktır. Dünya limanlarını incelediğimizde kılavuzluk ve römorkörcülük ücretleri düşük, fener ücretleri temsili düzeydedir; sağlık ücreti çoğunlukla tahsil edilmemektedir.

Değerli milletvekilleri, dikkat ederseniz biz, sadece bu konuyla ilgili değerlendirmemizi yapmıyor, aynı zamanda önerilerimizi de sizlere sunuyoruz; yani, bugüne kadar yaptığımız gibi, yapıcı muhalefet anlayışıyla Meclis çalışmalarına katkı sunuyoruz. O anlamda, bundan sonra söyleyeceğim konuların öneri olarak alınması ve hükümetin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması için dikkatlerine sunmayı da istiyorum.

Ayrıca, marina yatırımcılığı kolaylaştırılmalı, izin alma formaliteleri azaltılmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, konuşmanızı toparlar mısınız.

Buyurun.

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Önerileri bence önemli olduğu için, bitirmemde fayda var.

Bugün, bu süre Türkiye'de üçbuçuk yıl olup, üçbuçuk aya indirilmelidir. Bunun için, İtalya'da uygulanan yuvarlak masa yöntemi kullanılmalıdır ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış kıyı yapıları imar planlarıyla ilgili sunulmuş olan yasa taslağı bir an önce kanunlaşmalıdır.

Yatların Türkiye'ye gelişini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Giriş yapacak bir yatın tek bir otoriteye muhatap kılınması sağlanmalıdır.

Deniz kıyısındaki turistik tesislerimizin sadece yüzde 19'unda arıtma tesisi mevcuttur, diğer tesislerin deşarjları doğrudan denize verilmektedir. Bu durum devam ettiği takdirde, İspanya ve Yunanistan'ın çevreye vermedikleri önem nedeniyle yaşadığı sorunları, en geç 2010 yılında ülkemizin de yaşaması kaçınılmazdır. Bu nedenle, deniz kıyısındaki turistik bölgelerdeki tesislerde, arıtma tesisleri ile çevre koruyucu diğer önlemler mutlaka alınmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN- Sayın Çorbacıoğlu, son sözlerinizi söylerseniz...

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla)- Peki.

Teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİTVANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

 BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :  214

Kabul                                :  214 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

11. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/378) (S. Sayısı : 293) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 293 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 19 Aralık 1994 tarihinde Ankara'da imzalan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                      

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 293 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                      :                           191

Kabul              :                          190

Çekimser        :                         1 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 18.51

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 19.00

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

12. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/380) (S. Sayısı : 294) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 294 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 4 Haziran 1997 tarihinde Riga'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?... Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Siz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                               

(x) 294 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                192

Kabul                                :                                192 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarının raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/416) (S. Sayısı : 295) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu 295 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE VENEZUELA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 18 Ekim 1999 tarihinde Karakas'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 295 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin, teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                 :                                199

Kabul                                 :                                 199 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

14. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 296) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 296 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 296 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA SOSYALİST

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANKARA'DA 2 MAYIS 1966

TARİHİNDE İMZALANAN SİVİL HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASINA

EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 19 Şubat 2002 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşması'na Ek Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                194

Kabul                                :                                194 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

15. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

16. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/411) (S. Sayısı : 309) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 309 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 26 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen ?..Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?..Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen ?..Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümüaçık oylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

                                

(x) 309 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                187

Kabul                                 :                                187 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

17. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) (S. Sayısı : 310) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 310 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Süleyman Gündüz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşması hakkında konuşmak üzere, Grubum adına söz almış bulunmaktayım; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Hırvatistan'ı bölge barışının ve istikrarının muhafazası bakımından önemli bir ülke olarak görmektedir. Bosna-Hersek Federasyonunun idame ettirilmesi ve Boşnak toplumunun güvenliği açısından, Hırvatistan'ın Dayton Barış Anlaşmasını uygulaması ve Boşnaklara karşı ılımlı politikalar izlemeye özendirilmesi, bizim açımızdan önem taşımaktaydı. Bu doğrultuda, bağımsızlık ilanından sonra, Hırvatistan ile Türkiye arasında yakın ilişkiler kurulmuştur. Hırvatistan'la yakınlaşmanın hareket noktasını, Bosna-Hersek'in saldırıya uğramasından sonra, aynı şekilde Sırp saldırısına uğramış olan Hırvatistan ile Bosna-Hersek arasında ortak bir cephe oluşturulması yolundaki girişimlerimiz teşkil etmiştir. Diğer bir deyişle, Hırvatistan'la aramızda kurulan yakın ilişkilerin temelinde, savaş sırasında Boşnakların güçlendirilmesi arzusu yatmaktaydı. Bu doğrultuda, Türkiye, ABD ve Almanya'yla birlikte, Bosna-Hersek Federasyonunun oluşumunda aktif rol oynamıştır. Hal böyle olmakla birlikte, Hırvatistan'ın, Bosna-Hersek'in geleceği ve bu bağlamda Dayton Barış Anlaşmasının gözden geçirilmesi yönünde ülkemizle işbirliği yapma girişimlerinin ihtiyatla karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Türkiye, Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ülkelerin başında gelmiş ve kısa sürede, her alandaki ikili ilişkilerimizin ahdî çerçevesi de tamamlanmıştır.

Hırvatistan, Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi bir ülkedir. Aynı zamanda, NATO'ya tam üyeliği hedeflenmektedir ve Türkiye, NATO üyeliğini desteklemektedir; Avrupa Birliğine üyelik için başvuruda bulunmuş olup, bu talebi birlik ülkeleri tarafından desteklenmektedir. Hatta, bundan önce, Avrupa Birliğiyle ilgili yapılan toplantıda, Almanya, 2007 tarihinde, ön anlaşma yapmaksızın, Hırvatistan'ın Avrupa Birliğine dahil olmasını talep etmiştir.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 310 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Hırvatistan'la olan ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla, Sayın Başbakanımız, Uluslararası Bertelsmann Forumuna katılmak üzere Berlin'e yaptığı ziyaret çerçevesinde, 9 Ocak 2004 tarihinde Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader'le, talebi üzerine, bir görüşme yapmıştır.

Toprak bütünlüğünün sağlanmasını takiben, Hırvatistan'ın başlıca dışpolitika hedefini, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmek ve kendini bir Orta Avrupa ülkesi olarak kabul ettirmek oluşturmuştur. Hırvatistan, Balkanlarda Türkiye'nin önemli partnerlerinden bir tanesidir; özellikle Balkan barışının sağlanması konusunda, Türkiye'yle arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır.

Komşularıyla mevcut sorunlarını en kısa zamanda gidermek ve bu suretle, bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanmasını arzu eden Hırvatistan, Bosna-Hersek'e karşı daha açık ve yapıcı bir politika izlerken, mevcut sorunların giderilebilmesi için, Sırbistan ve Karadağ'la da görüşmelere başlamıştır.

Bu bağlamda, 1994 yılında Hırvatistan'la imzalamış olduğumuz Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Yüce Meclisimizce onaylanması, Hırvatistan'la son dönemde gittikçe gelişmekte olan ilişkilerimizi geliştirici bir katkı sağlayacaktır. Halihazırda Türk Hava Yolları, İstanbul-Zagreb hattında, haftada üç sefer uçuş icra etmektedir. Hırvatistan Havayollarının ülkemize seferleri bulunmaktadır. Bu amaçla, anlaşmasının onaylanmasının Hırvatistan'la aramızdaki ekonomik, kültürel, siyasî ve turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN  BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE  1. - 12 Nisan 1994  tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını; oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı   : 194

Kabul                       : 194 (x)

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

18. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/612) (S. Sayısı: 313) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 313 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Onur Öymen; buyurun.

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, terörizmle ve örgütlü suçlarla mücadele alanında Polonya'nın çok özel bir durumu vardır; coğrafî konumu itibariyle, Batı Avrupa ile Doğu Avrupa arasında önemli bir geçit noktası durumundadır. O bakımdan, Polonya ile terörle mücadele konusunda ve diğer örgütlü suçlarla ilgili olarak yapacağımız işbirliğinin de Türkiye açısından çok büyük yarar taşıyacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu sözleşmeyi destekliyoruz ve olumlu oy vereceğimizi Yüce Heyetinize bildirmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, terörizm ve insan kaçakçılığı bağlantısı konusuna değinmek istiyorum; çünkü, pek çok vatandaşımız, Polonya üzerinden, Almanya'ya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine terör örgütleri tarafından kaçırılmaktadır. Bu konunun -kamuoyumuzda zaman zaman yer almakla birlikte- gerçek boyutunu Yüce Meclisin bilgisine bir kere daha sunmakta yarar görüyoruz.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 313 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Başta Almanya olmak üzere, bazı Avrupa ülkelerinin, 1980'li yılların başında Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başlamalarından sonra, bu ülkelere çalışmak için gitmek isteyenler, siyasî mülteci sıfatıyla bu yola başvurmaya başlamışlardır ve çok kısa zamanda, terör örgütleri bu imkânı kendi açılarından değerlendirerek, vatandaşlarımızı para karşılığında Batı Avrupa ülkelerine "siyasî mülteci" adı altında kaçırma yoluna gitmişlerdir. Bizdeki bilgilere göre, vatandaş başına 2 500 ilâ 3 000 euro ödemek suretiyle, sahte belgeler düzenlenmekte ve bu insanlarımız Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden, Polonya üzerinden Almanya'ya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine kaçırılmaktadır.

Yine bizdeki bilgiye göre, terör örgütlerinin, bu insan kaçakçılığından yılda sağladıkları para, yaklaşık 50 000 000 eurodur ve yurt dışında ülkemiz aleyhinde faaliyet gösteren bu terör örgütlerinin başlıca gelir kaynaklarından biri budur. O bakımdan, hükümeti, bu konuda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz; özellikle, insan kaçakçılığı ve terörizm bağlantısı konusunda elimizdeki bilgileri çok iyi değerlendirmeye, ilgili ülkelerle işbirliği yapmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

Bazı gazetecilerimiz bu konuyu derinlemesine araştırmışlardır. Bu konuda yayımlanmış kitaplar vardır. Bu konuda gizli kamera yöntemleriyle çekilmiş filmler vardır, bu filmler Avrupa televizyonlarında gösterilmiştir.

Şimdi, bu konuyu, bizim, görüştüğümüz Batı Avrupa ülkeleriyle çok öncelikli bir mesele olarak ele almamız gerekiyor; çünkü, ülkemizin itibarını zedeleyenler de büyük ölçüde bunlardır.

Ne yazık ki siyasî mülteci adı altında Batı Avrupa ülkelerine gidenler, burada terör örgütlerinin esiri olmakta, en kötü koşullar altında yaşamaktadırlar. Bizim Avrupa'da yaşayan en sıkıntılı durumdaki vatandaşlarımız, terör örgütlerine alet olarak insan kaçakçılığı yöntemleriyle Avrupa'ya kaçırılan vatandaşlarımızdır.

Değerli arkadaşlar, bunların iltica taleplerinin büyük bir bölümü mahkemeler tarafından reddedilmektedir; ama, bazı kilise örgütleri ve bazı sivil toplum örgütlerinin o ülkelerdeki himayesiyle, iltica talebi reddedilenler bile, o ülkede kalma imkânına kavuşmaktadırlar ve bunlar, orada, terör örgütünün sürekli bir destekçisi konumuna getirilmektedir. Bunların bir bölümü, büyükelçiliklerimize, başkonsolosluklarımıza başvurarak, kendilerinin siyasî ilticayla hiçbir ilgilerinin olmadığını, sadece ekonomik amaçlı olarak oraya geldiklerini söylemektedirler ve bizden pasaport talebinde bulunmaktadırlar. Bu yolla, kendilerine pasaport verdiğimiz insanların sayısı, çoğu yıllar, yılda 5 000'e ulaşmaktadır. Bu, son derece ciddî bir sorundur ve ümit ediyoruz ki, bu sorun, gerek bu gibi anlaşmalar çerçevesinde ele alınacaktır gerek ikili ilişkilerimiz çerçevesinde mütalaa edilecektir ve Türkiye'nin bu şekilde istismar edilmesi önlenecektir.

Değerli arkadaşlarım, bu insanların siyasî mülteci olarak kabul edilmesi için, Avrupa ülkelerinin mahkemelerine sahte belgeler sunulmaktadır. Türkiye'de devlet güvenlik mahkemesi olmayan illerden sözde alınmış devlet güvenlik mahkemesi raporlarına dayanılarak, Alman mahkemelerinde, başka ülkelerin mahkemelerinde, bu insanlar, siyasî mülteci olarak kabul ettirilmek istenmektedirler. Bunların iadesi için, Türkiye ile Almanya arasında, başka Avrupa ülkeleri arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi mümkün olamamaktadır. Türkiye'ye gönderilmek üzere uçağa bindirildikleri halde, çeşitli baskı gruplarının etkisiyle uçaktan indirilen vatandaşlarımız vardır.

Hükümetin, bu konunun üzerine gitmesini önemle tavsiye ediyoruz; çünkü, bunlar, ülkemiz aleyhindeki propagandaların başlıca kaynaklarından birini oluşturmaktadırlar. Bu terör örgütleri, bu siyasî mültecileri kabul ettirebilmek için, Türkiye'nin kapkaranlık bir resmini çizmektedirler. Ülkemiz hakkında, gerçeklerle hiç bağdaşmayan bilgileri, orada, kamuoyuna yaymaya çalışmaktadırlar. İşte, gündemimizde olan bu konu, bu kadar önemli bir konudur.

Biz, Polonya'yla, bu konuların, olumlu bir anlayışla hayata geçirileceğine inanıyoruz; çünkü, bu gibi anlaşmaları imzalamaktan daha önemli olan, uygulamaktır. Başka ülkelerle de anlaşmalarımız vardır, yeterince uygulanamamıştır. Evvelce diyorlardı ki, efendim, Türkiye'de idam cezası var; biz, bunları iade edersek, siz idam edeceksiniz; bu bahaneyle göndermiyorlardı. Şimdi, idam cezasını kaldırdık, nedir bahaneleri? Şu anda, niçin, Türkiye'de adi suç işledikleri halde, insanlarımızı, işadamlarımızı, masum vatandaşlarımızı öldürüp, Batı Avrupa'ya kaçtıkları halde, yakalanan insanlar Türkiye'ye geri gönderilmiyor? Bunun hesabını sormak lazımdır. Türkiye, böyle ikinci sınıf bir muameleye tabi olacak ülke değildir arkadaşlar.

Hangi ülkeler bunları göndermiyor, hangi gerekçeyle göndermiyor, hükümetten bilgi istiyoruz; gelsinler, Meclise izahat versinler, biz de hükümete destek olalım ve ülkemizi bu duruma düşmekten kurtaralım.

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, Polonya'nın bir özelliğini Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum.

Polonya-Türkiye ilişkilerine, Polonyalılar nasıl bakıyor? Bu, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde de son derece önemlidir. Bakınız, Polonya Dışişleri eski Bakanı Wladyslaw Bartoszewski, Die Welt Gazetesinde bir süre önce yayımlanan bir mülakatında Polonyalıların Türkiye'ye bakışını nasıl anlatıyor -hep olumsuz şeylerden söz etmeyelim bu kürsüden, biraz da övünülecek şeylerden söz edelim- bakın ne diyor Polonya'nın Dışişleri eski Bakanı Türkiye hakkında: "Bir Polonyalıya Türkiye'yi sormak tehlikelidir. Türkiye Polonya ilişkileri, bizim bütün diğer ülkelerle sağladığımız ilişkiler içinde en iyilerinden biridir. Türkiye, Polonya'nın bölünmesini tanımayan tek devletti. İkinci Dünya Savaşında, Almanya'yla çok dürüst bir ilişkiye sahip olan Türkiye, aynı zamanda Polonya yanlısıydı. Kızılordu Weischel Nehrinin sağ kıyısına vardığında ve top sesleri kentte duyulurken, sadece iki diplomat Varşova'yı terk etmemişti; Papalığın elçisi ve Türk Büyükelçisi. Türkiye'nin inatçı sempatisine ilişkin bu delilleri unutamayız.

Türkiye, Avrupa Birliğinin şartlarını yerine getirdiği müddetçe, bir Polonyalı politikacının, Türkiye'nin Avrupa planlarını eleştirmeye hakkı yoktur."

İşte, değerli arkadaşlarım, Polonya böyle bir ülkedir. Biz, böyle bir ülkeyle, bu kadar önemli bir anlaşmayı imzaladığımız için mutluluk duyuyoruz.

Bir kere daha söylüyorum; bu sözleşmeyi destekliyoruz.

Yüce Meclise, bu vesileyle saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, TERÖRİZM VE DİĞER

SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 7 Nisan 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 200

Kabul                     : 200 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

19. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/483) (S. Sayısı : 311) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 311 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ESTONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1. - 17 Ekim 2001 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                               

 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 313 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                200

Kabul                                :                                200 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

20. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/504) (S. Sayısı: 312) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 312 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 312 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAHİL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 18 Nisan 2002 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                 196

Kabul                                :                                196 (x)

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

21. - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 314) (xx)

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 314 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 314 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA ORTAK SINIRIN

ANTİ-PERSONEL MAYINLARDAN ARINDIRILMASI VE BUNLARIN GELECEKTE

SINIR KORUMA AMACIYLA KULLANILMAMASI İÇİN BİR İKİLİ REJİM TESİS

EDİLMESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 29 Ocak 2001 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                 200

Kabul                                :                                200 (x)

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

22. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 319)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

23. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/383) (S. Sayısı : 321) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 321 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 23 Ocak 1998 tarihinde Pretoria'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                               

(x) 321 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 194

Kabul                                : 194 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 20.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

 


BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 20.17

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

24. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/382) (S. Sayısı : 320) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 320 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                               

(x) 320 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonunu açıklıyorum.

Kullanılan oy sayısı                                :                                 185

Kabul                                :                                 185 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

25. - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı : 211'e 1 inci Ek) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 211'e 1 inci ek sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ.

Buyurun Sayın Elekdağ.

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Konseyinin, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlarım, hemen belirteyim ki, bu sözleşmenin onaylanması Türkiye açısından özel bir önem taşımaktadır. Zira, bu sözleşme, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde Türkiye'nin üstlenmesi gereken yükümlülükler arasında yer almaktadır. İşte bu nedenle, benim de üyesi olduğum Dışişleri Komisyonu, bu sözleşmeyi, hükümet tarafından konulan iki çekinceyi kaldırarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmayı kararlaştırmıştı. Bu çekincelerden en önemlisi, sözleşmeye taraf olan her devletin, parlamento üyeleri tarafından işlenen yolsuzluk fiillerini cezaî yaptırım gerektiren bir suç haline getirecek yasal düzenlemeler yapma yükümlülüğünü içeren sözleşme hükümleri üzerine konulmuştu.

Değerli arkadaşlarım, bu çekincenin muhafazası, Türkiye'yi, uluslararası alanda ve özellikle Avrupa Birliğine karşı çok müşkül bir durumda bırakacaktı. Çünkü, Türk Hükümeti, bu çekinceyle dünyaya şöyle bir mesaj vermiş olacaktı: Türkiye'de çok özel koşullar vardır; bu nedenle, biz, milletvekillerimizin işledikleri ve işleyecekleri cezaî takibat gerektiren yolsuzluk suçlarını kovuşturmayız, bu nedenle de, onları, yolsuzluk suçlarına karşı koruyan bir ayrıcalığı kaldırmayız.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 211’e 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizin girdiği çok hassas dönemde böyle bir algılamaya yol açmanın çok yanlış olacağı ve Türkiye'nin aleyhine istismar edileceği düşüncesiyle, Dışişleri Komisyonu, oybirliğiyle bu çekincenin kaldırılmasının isabetli olacağı kanısına varmıştı. Komisyon, özel sektörde rüşvet verilmesini cezaî yaptırım gerektiren bir suç haline getiren maddeler üzerine konulmuş olan çekinceyi de kaldırmıştı. Ancak, değerli arkadaşlarım, Dışişleri Komisyonunun 27 Haziran 2003 tarihli raporu da, işte, sizlere belirtmiş olduğum bu anlayışa göre kaleme alınmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu. Ne var ki, 11.12.2003 tarihli Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün yazısını içeren ve (1/285) esas sayılı belgeyle, onay için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan sözleşme metnine, Dışişleri Komisyonu tarafından alınan karar hilafına çekinceler konulmuş olduğu görülmüştü. Bu hususun, tarafımdan, Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Dülger'e bildirilmesi üzerine, belge, Meclis gündeminden geri çekilmiş ve Dışişleri Komisyonunda yeniden görüşülmüştür. Tabiatıyla, biraz önce belirtmiş olduğum gerekçeler ışığında Komisyonda sağduyu yeniden hâkim olmuş ve sözleşme, gördüğünüz şekilde, çekincesiz olarak Meclise sunulmuştur. Sözleşmenin çekincesiz olarak kabul edileceğini umut ediyorum; çünkü, ülkemizin yararları bunu gerektiriyor değerli arkadaşlarım.

Şu sorunun yanıtlanması, bu yararları açık seçik ortaya koyuyor. Avrupa Konseyi, böyle bir uluslararası sözleşmeyi ortaya çıkarma ihtiyacını neden duymuş; Avrupa Birliği de, hangi sebeplerle bu sözleşmenin tüm aday ülkeler tarafından kabulünü zorunlu görmüştür?

Değerli arkadaşlarım, bu iki örgütün, hem Avrupa Konseyinin hem de Avrupa Birliğinin bu konudaki tutumları şu üç nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, yolsuzluğun, bir ülkenin siyasî, ahlakî ve toplumsal yapısını kanser gibi kemirip tüketmesi, ekonomik düzenini de tahrip etmesidir. Ne Avrupa Konseyi ne de Avrupa Birliği, böyle mahvedici bir virüsün pençesindeki ülkeleri bünyelerine almak istiyorlar.

İkincisi, bir ülkede parlamenter dokunulmazlığının sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmak suretiyle kaldırılması sağlanmadan ve parlamenterlerin işledikleri suçlar dolayısıyla cezaî müeyyideye tabi tutulmadan yolsuzlukla mücadelede başarılı olunamayacağı hususundaki evrensel kanaattir.

Üçüncüsü ise, yolsuzluğun bugünün dünya koşullarında ulus devlet sınırlarını aşmış olması dolayısıyla, bu konudaki mücadelenin özel sektöre de teşmil edilerek uluslararası düzeyde yürütülmesinin artık zorunlu hale gelmesidir.

İşte, bu gerekçelerden hareketle, sözleşmede, yolsuzluğa karşı verilecek mücadelede başarının ceza hukuku alanında yoğun ve uyumlu bir uluslararası işbirliğine bağlı olduğunun altı çizilmekte ve bu çerçevede, özellikle, parlamenterlerin, rüşvet ve yolsuzluğa karşı dokunulmazlık zırhından yararlanmaları imkânının kaldırılması öngörülmektedir.

Sözleşmenin, bu bağlamda, üye ülkelerin ceza mevzuatlarında suç olarak müeyyideye bağlanmasını zorunlu gördüğü yolsuzluk fiilleri şunlardır:

Birincisi, ulusal kamu görevlilerinin, ulusal parlamento üyelerinin, yabancı kamu görevlilerinin, yabancı parlamento üyelerinin rüşvet alması ve bunlara rüşvet verilmesi.

İkincisi, özel sektörde rüşvet alınması ve verilmesi.

Üçüncüsü ise, uluslararası parlamento üyelerine ve uluslararası mahkemeler hâkim ve görevlilerine rüşvet verilmesi ve bunların rüşvet almaları.

Değerli arkadaşlarım, sözleşmenin kapsadığı cezaî fiillerden anlaşılacağı üzere, ulusal ve uluslararası ortamda yolsuzlukla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için, parlamenter dokunulmazlığının sınırlandırılması zorunludur. Bu husus, sözleşmenin 4 üncü ve 10 uncu maddelerinde hükme bağlanmıştır. Anılan maddelerde, sözleşmeye taraf ülkelerin kendi ulusal parlamento üyeleri veya uluslararası parlamento üyeleri tarafından yapılan yolsuzlukların, cezaî yaptırım gerektiren bir suç haline getirilmesi amacıyla, icap eden yasal ve diğer her türlü önlemi almaları mecburiyeti getirilmektedir.

Ülkemizde parlamenter dokunulmazlığı olduğu cihetle, sözleşmenin anılan hükümleri uyarınca, Anayasamızın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinde değişiklik yapmak gerekeceği takdir edilecektir.

Sözleşmenin 7 nci ve 8 inci maddelerinde ele alınan özel sektörde rüşvet verilmesi ve rüşvet alınması konusu da, Türk mevzuatı açısından ilginç bir durum yaratmaktadır. Zira, Türk yasalarında, özel kesimde rüşvet kavramı mevcut değildir. Bu bakımdan, Türk Ceza Kanununda, buna göre, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekecektir.

Sözleşmede, uygulamaya özel bir önem verilmiş ve bu nedenle, denetim için etkin bir kurumsal mekanizma öngörülmüştür. Denetim faaliyeti, sözleşmenin 24 üncü maddesi gereğince, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu -ki, buna GRECO deniliyor- tarafından yürütülecektir. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, 4 Mayıs 1998'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında alınan kararla kurulmuş olan bir izleme ve denetim kuruluşudur. Sözleşmeye taraf olan devletler, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun denetim sistemini otomatikman kabul etmiş sayılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukları araştırma komisyonu raporunun görüşülmesi sırasında, rüşvet ve yolsuzluğun bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket olduğu, bu kürsüden, etkili bir şekilde dile getirildi. Buna rağmen, sözleşmenin giriş bölümünde yer alan ve rüşvet ile yolsuzluğun zararları konusundaki çarpıcı ve veciz değerlendirmeyi bilginize sunmanın yararlı olacağını düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu hususta, sözleşmede şu görüşler vurgulanıyor: Rüşvet ve yolsuzluk, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için ağır bir tehdit oluşturur. Rüşvet ve yolsuzluk, iyi yönetim, hakkaniyet ve sosyal adalet ilkelerini temelden yıkar, ekonomide rekabet mekanizmasını etkisiz hale getirir, ekonomik gelişmeyi köstekler, demokratik kurumları yozlaştırır, ülke istikrarını bozar, toplumun ahlakî temellerini çökertir.

Daha önce, bu kürsüden yaptığım bir konuşmada, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yayımladığı 2003 yılı dünya yolsuzluk endeksine göre hazırlanan listede, Türkiye'nin, 10 üzerinden 3,1 not verilerek, 77 nci sırada, kirli ülkeler grubu arasına yerleştirildiğini, üst sıralarda bulunan Fas, Suriye, Gana ve Mısır gibi ülkelerin Türkiye'den daha temiz toplumlar olarak gösterildiğini belirtmiştim.

Değerli arkadaşlarım, bu durum, Avrupa Birliğine girme heves ve arzusu içerisinde olan Türkiye'nin, yolsuzluk hususunda bugün içerisinde bulunduğu ve hiç de hak etmediği perişan halini yansıtan yolsuzluk notunu mutlaka düzeltmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu bakımdan, ülkemizde yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum arayışları daima gündemin üst sıralarında olmalıdır.

Yolsuzlukları nasıl ortadan kaldıracağız, yolsuzlukları besleyen nedir? Değerli arkadaşlarım, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, yolsuzluk, siyasetin belli bir desteği olmadan, belli bir anlayışı olmadan, belli bir kollaması olmadan, toplumsal bir sorun haline dönüşemez. Bu bakımdan, siyasetin temizlenmesi ve yolsuzlukla mücadele sorunları ele alındığında, siyasetçinin bu konudaki duyarlılığı ve sorumluluğu konunun odak noktası haline gelmektedir. Nitekim, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi, temiz siyaset ortamının gerçekleştirilmesinde, parlamenterlere son derece önemli bir rol biçmektedir; bu nedenle de, milletvekillerinin işledikleri yolsuzluk fiillerinin, içhukukta, cezaî yaptırım gerektiren bir suç haline getirilmesini amir bulunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yolsuzlukları araştırma komisyonu raporundaki bulgulara dayanarak, çok sayıda siyasetçi, eski başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması kararını almıştır. Böyle bir hesap sorma işlemi, her bakımdan hayırlı ve isabetli olduğu kadar, milletimizin istek ve özlemlerini de tatmin edici niteliktedir; zira, milletimiz, bir kimsenin yaptığının yanına kâr kalmasına isyan ediyor, adaletin yerine getirilmesini istiyor.

Ancak, burada bir noktanın altını çizmeme müsaade buyurun; bu da, başlatılan hesap sorma sürecinde ayrıcalıklar yaratılmaması ve bir çifte standart uygulanmamasıdır. Bu husus, hükümetin bu alandaki icraatının adalet ilkesine uygunluğu, inandırıcılığı, etkinliği ve samimiyeti açısından son derece önemlidir. Bu durumda, şimdi onaylayacağımız Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin icapları, gecikmeden yerine getirilmelidir.

Değerli arkadaşlarım, ancak, iş bununla bitmiyor; bakanların yargılanmasını Parlamentonun iznine bağlayan düzenlemenin de muhakkak değiştirilmesi lazım; bunun için de, Anayasanın 83 üncü maddesine ilaveten, 100 üncü maddesinin de ele alınıp yeniden düzenlenmesi zorunludur.

Değerli arkadaşlarım, siyasetçinin siyasetçi tarafından yargılanmasını öngören 100 üncü madde, yolsuzluğa bulaşmış bakanların ve başbakanların yargıdan kaçmalarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kirli pazarlıklar yapılmasına yol açmıştır. Nitekim, Türkiye'deki başbakan aklama skandalları dünya siyaset literatürüne geçmiştir. Bu bakımdan, süratle yapılması gereken iş, Anayasanın 100 üncü maddesinin de değiştirilerek, siyasetçinin işlediği suçlardan dolayı yargılanması konusunu, siyasetçi arkadaşlarının takdirine değil, yüksek yargıçların kararına bırakmaktır.

Bir dönemde, parlamenterlik görevinin, adaletten korunmanın aracı haline dönüştüğünü hepimiz esefle gördük. Buna yol açan, partilerin, siyasî nedenlerle, kendi mensuplarının dokunulmazlığının kaldırılmasına yanaşmamaları olmuştur. Bir parti kendisine mensup bir milletvekilinin, bakanın veya başbakanın dokunulmazlığının kaldırılmasının, muhalefet partileri tarafından istenmesini, siyasî bir tutum olarak nitelemekte ve buna karşı çıkmayı da zarurî bir siyasî davranış olarak görmektedir. Böyle olunca da, ahlakî olması gereken konular, siyasetmiş gibi ele alınmaktadır.

Oysa, eğer, bir kişi, yasalara aykırı bir iş yapmışsa, bunun siyasetle ilgili bir yönü olmaması iktiza eder. Kişinin suçlu olup olmadığını belirleme yolu ise, bir siyasî kurulun işi değil, yargının görevidir. Eğer, bir milletvekili veya bir bakanın yaptığı yolsuzluk kapatılırsa, bunun anlamı siyaset yoluyla yargının engellenmesi olur; bu da ahlakî olmayan bir tutumdur.

Bunları izahtan maksadım, Anayasamızın 100 üncü maddesinin, tatbikatta yolsuzluğu ve bu çatı altında kirli, çirkin pazarlıklar sonucu karşılıklı aklanma  skandallarını teşvik eden bir nitelik kazanmış olmasıdır.

Değerli arkadaşlarım, bunun bir örneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukları araştırma komisyonu raporunun Türkbank ihalesine ilişkin özel raporunda yer almaktadır. Komisyon tarafından sorgulanan eski Başbakan Mesut Yılmaz, verdiği ifadeyle, kendisinin nasıl aklandığına ilişkin ibret verici skandalı itiraf etmiştir. Sayın Yılmaz'a, kendisi ve Sayın Tansu Çiller hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonlarının vardıkları karşılıklı anlaşma sonucunda, her ikisinin de aklanmasına yol açan, danışıklı dövüş hakkındaki görüşü sorulmuştur. Bu soruyu Sayın Yılmaz aynen şöyle yanıtlamıştır. Komisyon raporunun 991'inci sayfasından aynen okuyorum arkadaşlarım: Sayın Yılmaz diyor ki: "Meselenin özü yasama dokunulmazlığından kaynaklanmaktadır. Türkiye'de yasama dokunulmazlığı bugünkü haliyle devam ettiği sürece, her siyasetçi, yani icrada görev alan, yürütmede görev alan her siyasetçi, benzer tecrübeleri yaşamak zorunda kalacaktır. Yoksa, bu komisyonda... O komisyonlarda da, açıkça, benim hiçbir zaman haberim olmadı. Yani, bana gelip, arkadaşlarımız bu konuda hiçbir şekilde danışmadı; ama, kendi aralarında, arkadaşlarımız, komisyon üyeleri, grup başkanvekilleri istişare etmişler ve bu meselenin siyasî istismar meselesi konusu yapıldığını, siyasî polemik malzemesi olarak kullanılacağını tam seçimler öncesinde, buna mahal vermeme konusunda anlaşmışlar ve dediğiniz gibi, hakikaten, karşılıklı olarak oy kullanmak suretiyle bu komisyonların o şekilde karar almasını sağlamışlar." Evet, Sayın Yılmaz'ın söyledikleri bunlar. Gördüğünüz gibi, eski Başbakan, aklanmasının, hukuk, adalet ve ahlak ölçütlerini dikkate almayan, tamamen siyasî nitelikte bir karara dayandığını itiraf etmektedir; fakat, daha önemlisi, Sayın Mesut Yılmaz'ın söylediklerinin, Anayasanın 100 üncü maddesinin, yolsuzluğu teşvik eden, politikacıları gayri ahlakî yöntemleri benimsemeye iten niteliğini ortaya koymasıdır. Yolsuzluğa karışan bakanlar ve başbakanlar bu maddeyi tahlisiye simidi gibi görüyorlar ve ona sarılıyorlar.

Yukarıda belirtmiş olduğum danışıklı aklamalar yargı yolunu tıkıyor değerli arkadaşlarım; demokrasimizi sakatlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarına gölge düşürüyor, Türk siyasetçisini milletin gözünde şaibeli hale getiriyor.

Demokrasimizin selameti için bu maddeyi süratle değiştirmemiz ve siyasetçinin, işlediği suçlardan dolayı yargılanmasını siyasetçi arkadaşlarının takdirine değil, yargıçlara bırakmamız lazım.

Türkiye'de siyaset ve siyasetçi hakkında yerleşmiş derin ve olumsuz önyargılar var. Bu nedenle, siyasetçiye güven olduğunu söylemek zor oluyor. Halkımız, siyasetin bir kamu hizmeti olmaktan çıktığını, çıkar kapısı ve devleti soyma yöntemi haline dönüştüğünü düşünüyor, buna inanıyor. Halkımız, siyasî nüfuzun servet kazanma aracı haline geldiğine inanıyor. Dokunulmazlığı da, bu kirli emellere ulaşmak için kullanılan bir imtiyaz olarak görüyor. Halkımızın bize ve siyasete güven duymasını istiyorsak, ona, yitirdiği toplumsal adalet inancını kazandırmamız lazım. Bu ülkeyi bir zamanlar çok büyük yapan, devletin varlık nedenini adalet üstüne oturtan inançlarımız ve geleneğimizdi. Adalet hissi, toplumu bir arada tutan mucizevî tutkaldı. Bu his kaybolunca, toplum tel tel dökülür değerli arkadaşlarım, devlet de gücünü kaybeder.

Unutmayalım, Batılı toplumlarda demokrasinin gücünü sağlayan ve adalet duygusunu yüksek tutan unsur, kimsenin yargı karşısında imtiyazlı bir konumu olmadığına ve kimsenin adaletten kaçamayacağına olan inançtır. Bu inancı halkımıza aşılamak istiyorsak, bunun yolunun, milletvekili dokunulmazlığının sınırlanmasından geçtiğinden kuşku duymayalım.

Bu hususta, Meclisimizin bir bölümünde değişik bir zihniyet var. Bu zihniyet sahipleri, dokunulmazlık konusunu dillerine pelesenk edenlerin esas amaçlarının bir siyasî kötüleme kampanyası yürütmek olduğuna inanıyorlar. Bu zihniyet sahipleri, aynı zamanda yargıya güvenmediklerini, yargının siyasallaştığını da tutumlarına dayanak olarak ileri sürüyorlar. Keza, bu zihniyet sahipleri, Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinde değişiklik yapılmasında kamu yararı olmadığını ileri sürüyorlar ve mevcut düzenlemenin yeterli ve maksadına uygun olduğunu söylüyorlar.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben sizlere soruyorum: Şu sözünü ettiğim zihniyette bir katre isabet ve keramet olsa, Avrupa Birliği, onaylayacağımız sözleşmeyi Avrupa ortak hukukunun bir parçası sayar ve Türkiye ile diğer ülkelerden bu sözleşmenin icaplarının yerine getirilmesini ister miydi?!

Evet, değerli arkadaşlarım, bu sözleşme, Avrupa Birliğinin müktesebatıdır ve bize düşen, onu onaylamak ve iç hukukumuzu buna uydurmaktır. Bu bakımdan, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Avrupa Birliği süreci de, ülkemizi, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması açısından direniş kabul etmeyen bir noktaya getirmiştir.

Yargının karşılaştığı bazı sorunların, dokunulmazlık kurumunun yeniden düzenlenmemesi için bir bahane olarak kullanılması son derece hatalıdır. Bir taraftan, halkımızın, hakkını Türk adalet sistemi yoluyla aramasında beis görmeyeceğiz, öte yandan, aynı adalet sistemine güvenmiyoruz diyerek, milletvekillerine yargıdan muafiyet tanınmasını isteyeceğiz... Böyle bir yaklaşım, insaf ve adalet ölçülerine sığar mı... Böyle bir yaklaşım, tüm adalet sisteminin çökmesine yol açmaz mı...

Sözlerime son verirken önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum; bu da, Batılı ülkelerde ve özellikle bünyesinde yer almak istediğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde, politikacıların etik değerlere azamî ölçüde saygı göstermeleridir. Bu ülkelerde siyasî sorumluluk üstlenen liderlerin, örneğin, belediye reislerinin, bakanların, başbakanların oturdukları koltuğun sağladığı imkân ve imtiyazdan yararlanma durumunda olmamak için başvurdukları bir yol vardır. Bu da, ortak oldukları şirketlerle tüm parasal...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elekdağ.

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

...ve ticarî faaliyetlerle ilgilerini tamamen kesmeleri ve bu tür işlerini kayyıma devretmeleridir. Kayyım da bu işleri tam bir şeffaflık ve liderin imajına gölge düşürmeyecek şekilde ifa eder.

Ülkemizde de politik liderlerin bu konuda son derece hassas olmaları ve hem diğer politikacılara hem de bürokratlara ve halka örnek olmaları gerekiyor. Bunu, sadece halkımızın adalet duygusuna saygının bir gereği olarak değil, aynı zamanda, ülkemizin Batı'daki bulanık imajını netleştirmek için de yapmaları zorunlu. Batılı ülkelerde Türkiye, maalesef, siyasal avantacılığın kol gezdiği ve etik değerlerden mahrum politikacıları tarafından soyulup soğana çevrilen bir ülke olarak tanınıyor. Bu imaj, dış ekonomik ilişkilerimize büyük zarar veriyor. Bu bakımdan, siyasetçilerin uymaları gereken etik ve ahlakî ilkeleri içeren bir hukukî düzenlemeyi muhakkak yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım.

Ancak, bundan önce yapmamız gereken, dokunulmazlık kurumunu yeni baştan düzenlemek suretiyle, hem halkımızın siyasetçiye yönelik önyargılarını kırmak hem de Türkiye'nin dünyadaki olumsuz ve bulanık imajını berraklaştırmak olmalıdır.

Bu görüşlerle, değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısını desteklediğimizi bildirir, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde Strazburg'da imzalanan "Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi"nin, onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                200

Kabul                                :                                200 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

26. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/515) (S. Sayısı : 324) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 324 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ; buyurun.

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Taraflar arasında, 3 Mayıs 2002 tarihinde, Bakû'de imzalanmış olan söz konusu anlaşma, Türkiye ile Azerbaycan adlî makamları arasındaki işbirliği usullerini saptayan, hukukî ve ticarî konulardaki mahkeme kararlarının tanınmasında ve tenfizinde izlenecek usul ve şartları belirleyen bir belgedir. Bu niteliğiyle, anılan anlaşma, aralarındaki ilişkiler "bir millet, iki devlet" diye tarif edilen Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sıkı bağların daha da kuvvetlenip kökleşmesine yardım edecektir.

Bağımsızlığına kavuştuğu andan itibaren, Türkiye, Azerbaycan'la yakın ortaklık ilişkilerini geliştirmeye başlamış, genç ve bağımsız bir cumhuriyet olarak çeşitli güçlüklerle karşılaşan Azerbaycan'ın, bu zorlukların üstesinden gelebilmesi için azamî yardımda bulunmayı görev addetmiştir. Türkiye için Azerbaycan, ortak dil, kültür ve tarihi paylaştığı çok önemli bir ülkedir; ama, bunun da ötesinde, istikrar ve huzuru, Türkiye'nin güvenliği açısından büyük önem taşıyan Kafkasya bölgesinde, Azerbaycan, stratejik açıdan kilit bir ülke konumundadır.

Kardeşlik bağlarına ilaveten, bu stratejik nedenle de, Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığının pekiştirilmesine, toprak bütünlüğünün korunmasına ve Hazar Denizindeki doğal kaynaklarından gelen zengin ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir.

Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan, Gürcistan'la birlikte, önemli bir stratejik boyuta sahip olan doğu-batı enerji koridoru üzerinde yer almakta ve Türkiye'nin doğu ve kuzey komşularıyla ticaretinde köprü rolü oynamaktadır.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 324 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Bakû-Ceyhan boru hattı gerçekleştiğinde, bu hattın, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı kenetlemek gibi önemli bir rolü olacaktır. Bu gelişme, Türkiye'nin Kafkasya'ya yaklaşımının temelini oluşturan, bölge ülkeleri Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın katılımıyla kapsamlı bir işbirliğinin kurulması arzusuyla örtüşmektedir.

Ne var ki, Ermenistan, tutumuyla, kendisini bu gelişmenin dışında kalmaya mahkûm etmektedir. Ermenistan'ın bu tür bölgesel gelişmelerden soyutlanmaması için, her şeyden evvel, komşularına karşı sergilediği saldırgan politikalardan ve toprak taleplerinden vazgeçmesi gereklidir.

Ermenistan'ın iyice anlaması gereken ana nokta, Türkiye'den, Gürcistan'dan ve Azerbaycan'dan temelsiz gerekçelerle toprak talebinde bulunur ve irredantist politikalar izlerken, bu ülkelerle ilişkilerini sağlıklı bir temele oturtamayacağıdır. Üç tarafı kendisine düşman gördüğü devletlerle kuşatılmış olan ve denize çıkışı olmayan Ermenistan, dünyaya ekonomik ve ticarî açıdan entegre olmak, bölgesel işbirliğine yeni ufuklar açmak ve özellikle, Türkiye'yle geliştirebileceği işbirliği yoluyla ekonomisini kalkındırmak istiyorsa, gerçekçi ve barışçı yaklaşımlar benimsemeli, komşularına karşı aktif düşmanlık politikasından vazgeçmelidir.

Son zamanlarda, hem Amerika'dan hem de Avrupa Birliği çevrelerinden Türkiye'ye, Ermenistan'la donmuş bulunan siyasî ilişkileri yumuşatması ve sınırlarını açarak serbest ticarete imkân verilmesi hususunda baskılar yöneliyor.

Ayrıca, uluslararası forumlarda, Türkiye'nin Ermenistan'a abluka uyguladığı yönünde, hukukî dayanaktan yoksun ve fiilî durumu da yansıtmayan iddialar, ülkemiz aleyhine yoğun biçimde kullanılıyor. Bu konu, Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirmektedir değerli arkadaşlarım; çünkü, Erivan, bu tür baskılarla, Türkiye'yi, Azerbaycan'a verdiği destekten vazgeçirmek istemektedir.  Bu bakımdan, bu hususta Yüce Meclisi aydınlatmayı bir görev biliyorum.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991'de tanımıştır. Böylece, Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmak sıfatıyla, iyi  niyetini ortaya koymuştur. Türkiye, bu iyi niyetli yaklaşımını sürdürmüş ve bağımsızlığının ardından, ekonomik güçlüklerle karşılaşan Ermenistan'a insanî yardımda bulunmuştur. Yine aynı zihniyetle, Türkiye, kendi inisiyatifiyle kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne, Ermenistan'ın kurucu üye olmasını kabul etmiştir. Ancak, Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'nin bu iyi niyetli yaklaşımına mukabele etmemiş, Türkiye'ye karşı alenen düşmanca tavırlar sergilemiş, bu nedenle de, iki devlet arasında diplomatik ilişkiler tesis edilememiştir.

Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulamaması şu dört nedene dayanmaktadır değerli arkadaşlarım: Birincisi, Ermenistan Bağımsızlık Bildirisinde ve Anayasasında, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorgulayan ifadelerin yer almasıdır. Anılan Bağımsızlık Bildirisinin 11 inci maddesinde, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesine "Batı Ermenistan" olarak atıfta bulunularak "Ermeni Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiyesinde ve Batı Ermenistan'da 1915'te yapılan soykırımının uluslararası alanda tanınması görevinin destekçisi olacaktır" denilmektedir. Ayrıca, Ermenistan Anayasasının giriş bölümünde, Ermenistan Bağımsızlık Bildirisinde kayıtlı ulusal hedeflerin Ermeni Devletinin temel ilkeleri olduğu beyan edilmekte ve yine, Ermenistan Anayasasının 13 üncü maddesinin ikinci paragrafında, devlet armasında Ağrı Dağının bulunduğu kaydı yer almaktadır.

İkinci olarak, Ermenistan, Sovyetler Birliğinin halefi sıfatıyla Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki sınırı saptayan, dolayısıyla, Türkiye ile Ermenistan arasındaki bugünkü sınırları belirleyen ve Sevr Antlaşmasını hükümsüz kılan 1921 Kars Gümrü Antlaşmasının yürürlükte olmadığını savunmaktadır. Sevr Antlaşmasının hâlâ geçerliliğini koruduğu ve Doğu Anadolu'nun vazgeçilmez Ermeni toprakları olduğu tezi, Ermenistan Cumhuriyetinin patolojik bir saplantısıdır.

Üçüncü olarak, sözde Ermeni soykırımı iddiasının uluslararası alanda tanınmasını sağlamanın, Ermenistan'ın öncelikli dışpolitika hedefi olmasıdır. Bu hedefi izlerken, Ermenistan, Türkiye aleyhinde düşmanca ve kötüleyici bir kampanya yürütmekte, Türkiye'nin uluslararası imajını karalamak için yoğun çaba göstermekte, her türlü melaneti yapmaktadır. Ermenistan'ın, sözde soykırım iddiasının uluslararası alanda tanınmasını sağlamak suretiyle ne gibi hedefleri gerçekleştirmek istediğini bu kürsüden daha önce etraflı şekilde açıklamıştım, bu nedenle bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğim; sadece, bu hedefin, Ermenistan Anayasasının dibacesinde yer aldığına işaret etmekle yetineceğim. Zira, Anayasada, Bağımsızlık Bildirisine ve dolayısıyla sözde 1915 soykırımına atıfta bulunulmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin Ermenistan'la diplomatik ilişki kurmamasının dördüncü nedeni de, Ermenistan'ın, 822, 853, 874 ve 884 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymayarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımamaya ve Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutmaya devam etmesidir. Görüleceği üzere, Ermenistan'la diplomatik ilişkilerin kurulamamasının Türkiye açısından çok ciddî ve Türk kamuoyunun çok hassas olduğu nedenleri vardır.

Ermenistan, geçmişiyle barışma yoluna gittiği, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan taleplerden vazgeçtiği, soykırım iddialarını tarihin yargısına bırakmayı tercih ettiği ve Azerbaycan'la sorunlarının çözümü yönünde somut adımlar attığı takdirde, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine girmemesi için hiçbir sebep yoktur. Hemen belirteyim ki, ilişkilerin halihazır durumuna rağmen, Türkiye, Ermenistan'a yönelik olarak iyi niyet jestlerine sırtını dönmüş değildir. Nitekim, Türkiye, Ermenistan vatandaşlarına ülkemize giriş için sınır kapılarında vize verilmesi uygulamasına, 10 Ocak 2002 tarihi itibariyle geri dönülmesini kararlaştırmıştır.

Erivan-İstanbul güzergâhında, haftada 2 charter seferi gerçekleştirilmektedir. Ermenistan'a sefer yapan uluslararası havayolu şirketlerine ait uçaklar, Türk hava sahasını kullanabilmektedirler.

Halen, Ermenistan'ın, İstanbul'daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Merkezinde bir temsilciliği bulunmakta ve temsilcilik görevi, bir Ermeni diplomat tarafından yürütülmektedir.

Görüleceği gibi, Türkiye'nin Ermenistan'a karşı abluka uyguladığı gibi bir durum yoktur; ancak, bunlarla yetinmeyip, Erivan'ın tahrikiyle Ankara'ya "Türkiye, Avrupa Birliğine aday ülke olmak sıfatıyla, Avrupa Birliği normlarını uygulamalıdır; Avrupa Birliği, sınırların kapalı olmasını kabul edemiyor; bu nedenle, Markara sınır kapısını açın" yolunda mesajlar göndermenin de hiçbir yararı yoktur. Markara sınır kapısının açılması ve Türkiye ile Ermenistan arasında ticarî ilişkilerin başlaması için önşart, Erivan'ın, Türkiye'ye karşı düşmanlık politikasından ve Türkiye'nin çıkarlarına zarar vermekten vazgeçmesidir.

Ayrıca, Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerine, zengin petrol ve gaz yatakları, diğer yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden dolayı Avrasya'daki jeopolitik oyunda büyük önem kazanan Kafkasya'da barış ve işbirliği ortamının sağlanması açısından bakmaktadır. Bu nedenle, Ermenistan'ı cesaretlendirici adımlar atarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgalinin ilelebet devamına ve Kafkasya'daki istikrarsızlık ve çatışma ortamının sürmesine, Türkiye, katkıda bulunmak istemez.

Değerli arkadaşlarım, bu görüşlerle ve bu duygularla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısını desteklediğimizi bildirir, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA

HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA ADLÎ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 3 Mayıs 2002 tarihinde Bakü'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                 :                                194

Kabul                                :                                194 (x)

Bu durumda tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

27. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/423) (S. Sayısı : 325) (xx)

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 325 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 325 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLI

KULLANIMI İÇİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 21 Eylül 1999 tarihinde Paris'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                 : 187

Kabul                                 : 187 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

28. - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/451) (S. Sayısı : 326) (x)

BAŞKAN  - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 326 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL KULLANIMINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI VE EKİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 26 Temmuz 2000 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması" ve eki "Mutabakat Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

                               

(x) 326 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                :                                 204

Kabul                                :                                 204 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

29. - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 7.1.2004) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 327 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI STATÜSÜNÜN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 1 Ekim 1999 tarihinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 43 üncü Genel Konferansı sırasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı ve XIV üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.

(xx) 327 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 2 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı                                : 203

Kabul                                : 203 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 15 Ocak 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 21.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir.