BIM 2 3 2004-01-28T15:35:00Z 2004-01-28T15:35:00Z 47 26107 148815 TBMM 1240 297 182755 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 37       YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

41 inci Birleşim

13 Ocak 2004 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GündemdIşI Konuşmalar

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, intihar girişiminde bulunan bir insana karşı orada, izleyici durumunda bulunan insanların tutumlarına ilişkin gündemdışı konuşması

2. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Bucak ve Ağlasun İlçelerinde sel felaketinin meydana getirdiği hasara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

3. - Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp'in, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 705 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması

B) Tezkereler ve Önergeler

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Meclis Başkanı Dr. Andreas Khol'ün davetine icabetle Avusturya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/438)

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Nijerya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/439)

3. - Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/440)

4. - Avrupa-Akdeniz Parlamenter Forumunun Avrupa- Akdeniz Parlamenter Asamblesi haline dönüştürülmesi amacıyla Brüksel'de yapılacak çalışma grubu toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin iştirak etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/441)

5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a yaptığı resmî ziyarete katılan  milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/442)

6. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/443)

7. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının Sinanpaşa Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/89) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/133)

8. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/134)

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 milletvekilinin, sözleşmeli sağlık personeli seçme ve yerleştirme sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)

IV. - ÖNERİLER

A) DanIşma Kurulu Önerİlerİ

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. - SEÇİMLER

A) Komİsyonlarda AçIk Bulunan Üyelİklere Seçİm

1. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

B) Komİsyonlara Üye Seçİmİ

1. - (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) Sözlü Sorular ve CevaplarI

1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması

3. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367)

4. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

6. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

7. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

8. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374)

9. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)

10. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

11. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

12. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382)

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

17- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385)

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)

20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı Kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köykent Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)

25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

B) YazIlI Sorular ve CevaplarI

1. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1276)

2. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Abdullah Öcalan ile ilgili bazı konulara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1373)

3. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, AİHM kararlarının uygulamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1430)

4. - Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Manavgat'ın yeni adliye sarayı binası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1493)

5. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce depreminde hasar gören okulların onarımına ve yeni okul açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1531)

6. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, ülkemizin eğitimle ilgili uluslararası yarışma ve projelerde temsiline ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1540)

7. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Ankara-Konya hızlı tren projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1547)

8. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İslamî Cemiyetler ve Cemaatler Birliğinin yöneticisinin Türkiye'ye iadesi için yapılan girişimlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1593)

9. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Organize Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1598)

10. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, TMSF'ye devredilen bankaların ihalesiz satılan mallarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1600)

11. - Diyarbakır Milletvekili Ahmet Fehmi Uyanık'ın, 3 Kasım 2002 seçimlerindeki mükerrer seçmen yazılımı ve oy kullanımı nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1601)

12. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Millî Eğitim Vakfı'nın bazı faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1606)

13. - İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in, Millî Eğitim Vakfı adına toplanan paralara, vakıf yönetimine, vakıf şirketleri ile gayrimenkullerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1607)

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, klasik batı müziği ve klasik Türk müziğinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1617)

15. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankasının Adabank ile ilişkilerine ve el koyma sonrasındaki bazı gelişmelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1622)

16. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinde ekonomiyi canlandıracak tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1632)

17. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un, İhsaniye İlçesinde Askerlik Şubesinin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1647)

18. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1664)

19. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1665)

20. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, buğday sineği ve süne zararına karşı mücadele yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1668)

21. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, çiçek üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1675)

22. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1707)

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

4. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 255)

5. - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/435) (S. Sayısı: 258)

6. - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar,  Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri  Komisyonları  Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259)

 


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.

Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan'ın, nişasta bazlı şeker üretimine ağırlık verilmesi dolayısıyla şeker fabrikalarının üretimlerine kota konulmasının zararlarına ve alınması gereken tedbirlere,

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın, GAP kapsamında yer alan Suruç Ovası Sulama Projesinin bir an önce hayata geçirilmesinin bölge tarımına sağlayacağı yararlara,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

Mersin Milletvekili Ersoy Bulut, Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 82 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin iddiaların araştırılarak bankacılık ve finans sektörünün sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması amacıyla kurulan (10/10,11,36,39,127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler; Başkanlıkça, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden,

3 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/212) (S. Sayısı: 305), 2 nci maddesine kadar kabul edildi; birleşime verilen aradan sonra Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/598) (S. Sayısı: 251), görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra,

5 inci sırasında bulunan, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/669) (S. Sayısı: 323), görüşmelerini takiben yapılan oylamadan sonra,

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

13 Ocak 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.27'de son verildi.

İsmail Alptekin

Başkanvekili

 

Mevlüt Akgün

Türkân Miçooğulları

Ahmet Küçük

 

Karaman

İzmir

Çanakkale

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Kâtip Üye

No. : 64

II. - GELEN KÂĞITLAR

12 Ocak 2004 Pazartesi

Tasarılar

1. - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/734) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

2. - Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Tasarısı (1/735) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

3. - Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

4. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Millî Savunma ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

5. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/738) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/739) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2003)

7. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/740) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2003)

8. - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısı (1/741) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2004)

Raporlar

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/2) (S.Sayısı: 328) (Dağıtma tarihi: 12.1.2004) (GÜNDEME)

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 2002 Ayları Hesabına  Ait  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Hesaplarını  İnceleme  Komisyonu Raporu (5/3) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 12.1.2004) (GÜNDEME)

3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 2002 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi: 12.1.2004) (GÜNDEME)

Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri

1. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, bir emekli orgeneralin geçirdiği tıbbî operasyona ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesini 12.1.2004 tarihinde geri almıştır. (7/1736)

2. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, bir orgeneralin ölüm nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesini 12.1.2004 tarihinde geri almıştır. (7/1738)

          No. : 65

13 Ocak 2004 Salı

Tasarılar

1. - Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/742) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

2. - Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/743) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

3. - Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/744) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

4. - Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/745) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

Teklifler

1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/235) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2003)

2. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 52 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/236) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

3. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 18 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/237) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

Raporlar

1. - Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı: 331) (Dağıtma tarihi: 13.1.2004) (GÜNDEME)

2. - Elektronik İmza Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 333) (Dağıtma tarihi: 13.1.2004) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

2. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir basın açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

4. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

5. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2004)

Yazılı  Soru Önergeleri

1. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

2. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, belediyelerdeki üst düzey yöneticilere makam tazminatı ödenmesi için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, kanalların ulusal düzeyde yayın haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Uluslar Arası Ceza Mahkemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

5. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı şirketlere ve araç kayıt bilgilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

6. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, İSDEMİR'in pelet ve parça cevher alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2004)

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Atatürk'ün Selanik'teki evinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

8. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

9. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, DSİ Genel Müdürlüğünde görevli iki personelin geçici olarak İstanbul'da görevlendirilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

10. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Tuz Gölü Yer Altı Gaz Depolama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

11. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, BOTAŞ'taki bazı personel hareketlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

12. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, kapari bitkisi üretiminin özendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

13. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Batman İlindeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

14. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Batman'daki mobil santraldan kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

15. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, TÜPRAŞ Batman Rafinerisine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

16. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, IMF ve dış ülkelerden alınan borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

17. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, SSK'nın işitme cihazı ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

18. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, bekçi kadrolarına ve silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

19. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, üniversitelerin kullanmadığı 2003 yılı araştırma ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

20. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa Harmancık Ballısaray Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2004)

21. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir cenaze törenine katılanların kıyafetlerine ve bunlar hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

Meclis Araştırması Önergesi

1. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2004)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Melen Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1473)

2. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, uygulanmadığı iddia edilen bir gıyabi tutuklama kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1496)

3. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, bir açılışa giden bakanların ağırlanma şekline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1497)

4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ayasofya Müzesinden kaybolan tarihî eserlere ve tarihî eserlerin biyolojik etkilerden korunmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1502)

5. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yolsuzluklarla mücadelede IMF'in engel olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1503)

6. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemleriyle ilgili dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1510)

7. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, bazı gösterilerde polislerin eylemcilere müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1512)

8. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir eczacının elindeki Atatürk'le ilgili bazı belgelerin müzeye nakledilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

13 Ocak 2004 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, intihar girişiminde bulunan bir vatandaşımız karşısında izleyici vatandaşlarımızın tutumları ve toplumsal buhranımızla ilgili söz isteyen, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'na aittir.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GündemdIşI Konuşmalar

1. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, intihar girişiminde bulunan bir insana karşı orada, izleyici durumunda bulunan insanların tutumlarına ilişkin gündemdışı konuşması

ATİLLA BAŞOĞLU (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; intihar girişiminde bulunan bir vatandaşımız karşısında izleyici vatandaşlarımızın tutumları ve toplumsal buhranımız hakkında rahatsızlıklarımı Yüce Heyetinize arz etmek için gündemdışı söz alarak huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

23 Aralık 2003 tarihinde, bir vatandaşımız, Sağlık Bakanlığı binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştur. Burada, milletvekili arkadaşlarımla paylaşmak istediğim, onu çatıya çıkaran ve 1999 senesinden beri süregelen politikalar değildir; paylaşmak istediğim, hadiseyi "açılın, çocuk da görsün" neşesiyle seyreden ve seyretmeye koşan vatandaşlarımızdır.

Bir insanımızın ölümle yüzleştiği anda, izleyenlerin endişelenmesi, onu çatıya çıkaran sebepleri düşünmesi bir tarafa, hadiseyi şakalaşma konusu yapmaları yüz kızartıcıdır. Kanıksamışlıklar, kültür hayatı yarım asırdır boşlukta bırakılmış dimağlarla birleşince, izleyicilerin yüzlerinde, yılışık birer gülüş, alaycı birkaç sözcük haline gelebilmektedir. Alaycı ifadelerle "atlayamaz ki, atlayamaz ki" diyenler; arkadaşlarıyla, yılışarak "ağabey, gel iddiaya girelim, 1'e 5 ki, atlayacak" şeklinde şakalaşanlar, çirkin esprileri uyarıldığında "ne olacak, ben de ondan sonra çıkacağım zaten" diye ifadede bulunanlar, tek kelimeyle, utanç vesilesidir.

Olayın cereyan ettiği binanın karşı tarafındaki binanın üstüne bakışlarını kaldırarak topluluğu işletmekle kendilerine eğlence arayan delikanlılarımızın gözlerindeki ve ruhlarındaki mutluluksa, hepsinin cabasıdır. Bu arada, bir can, omuzları düşmüş, sinmiş, gözünden akan yaşları silerek, bedenini bırakacağı kaderine bakıyor; düz, soğuk, sert betona.

Sayın milletvekillerim, intihar, cinnet işidir derler. Şimdi size soruyorum, cinnet, atlayanda mı, izleyende mi? Siz karar verin, damdakiler mi hasta, yoksa yerdekiler mi?

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemiz bir toplumsal cinnetin arifesindedir. Bunun sorumluları ise öncelerde aranmalıdır; kalkınmayı ekonomik gelişmelere bağlayan Atatürk'ün, bütüncü, topyekûn kalkınma anlayışını ortadan kaldıranlarda.

Malumlarınızdır, Osmanlı İmparatorluğu, son iki asrında, Avrupalı devletler karşısında geri kalmışlığını idrak etmiş, hatalı Batılılaşma politikaları sonunda, bir senteze varmak yerine, Doğu'nun ve Batı'nın değer sistemlerinin çatışma merkezi haline gelmiştir.

İşte, Büyük Atatürk, düşüncelerinde büyük etkisi olduğunu ifade ettiği Ziya Gökalp'in "anomi" tabir ettiği şayi; yani, Sayın Gökalp'i kafasında bir mermiyle hayatının sonuna dek yaşatan, onu intihara sürükleyen bunalımın, toplumsal bunalımın ortadan kaldırılması amacıyla, coğrafyamız üzerinde tek bir kültürler sistemini hâkim kılacak kültür ihtilaline başlamıştır. Sümerbankı, İş Bankasını kurarken, İzmir'de İktisat Kongresini toplarken, Mustafa Kemal, millî dil, millî musiki, millî tarih, hatta millî din konusunda çalışmalarını olanca hızıyla devam ettirmişti. İşte bu sebeple, Ulu Önder Atatürk, 10 uncu Yıl Nutkunda, Türk Cumhuriyetinin temelinin Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olduğunu ifade etmiştir. İşte bu anlayışla, bütüncü kalkınma yaklaşımını ortaya koymuş olan Atatürk, ekonomi ve kültürün müşterek bir seyirde ilerlememesi halinde, bir milletin sonunun felaket olacağının farkındaydı. Tıpkı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'yı ziyaret eden Türk işadamları, yollar, hastaneler, fabrikalar kurulurken, kurulmakta olan bir tiyatro binasının karşısında hayrete düştüklerinde, o binanın, en az diğer binalar kadar elzem olduğunu söyleyen Almanlar gibi farkındaydı; ancak, onun ebedî âleme göçüşü, kademe kademe bu anlayışı unutturmuş, tören Atatürkçülüğüyle sözleri sloganlaştırılarak fikirleri bir tarafa bırakılmış ve özellikle, bilhassa, 1980 sonrası iktidarlar, kalkınmayı, sadece ekonomi boyutuyla algılayagelmişlerdir. Mamafih, yaptıkları işler de ortadadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Başoğlu, konuşmanızı toparlayabilir misiniz.

ATİLLA BAŞOĞLU (Devamla) - İşte, kültür alanındaki bu başıboşluk, iki önemli sonucu ortaya çıkarmıştır. İlerlemeyen kültürel yapıyı işaret eden kültürel gecikme ve Holywood destekli globalleşme masallarıyla toplumla müşterekleri aşındırılan ve millî endişelerden arındırılarak atomize hale getirilen Türk insanı. Eğer ki, bayrak, işgal edilen, egemenlik kurulan yerlere dikilmekte ise, göğüslerinin üzerine başka ülkelerin bayraklarını asarak dolaşan gençlerimiz, işte bu yüzdendir; kimlik bunalımı yaşayan delikanlılarımız, bu yüzden; iş bitirici düşüncelerle "memleketi sen mi kurtaracaksın be Selo" sözlerinin bu kadar çok ve çabuk tutulması, bu yüzden; hırsızlığı, ahlaksızlığı, meşru algılayanların bunca artması, bu yüzden; canını pazarlık meselesi yapan insanı eğlence yapan anlayış da, işte, maalesef, bu yüzdendir saygıdeğer milletvekillerim.

Sayın milletvekilleri, kültürel kalkınma olmaksızın ekonomik kalkınmanın olabileceğini hangi sağlıklı kafa düşünebilir?!

Sayın Kültür Bakanım, altına girmiş olduğunuz sorumluluğun farkında mısınız?.. Lütfen, dile getirmiş olduğumuz kültürel gecikmenin, kimlik bunalımının, anominin ve değersizleştirmenin önüne geçmek için acilen tedbir alınız ve aldırınız. Bakanlığa geldiğiniz gün, kültür adamı olmadığınızı ifade etmiştiniz. O halde, lütfen, bir sempozyum düzenleyiniz; kültür adamlarını, buraya davet ediniz, ağırlayınız; kültür politikalarından nerelerde aksadığımızı tespit ettiriniz. Sempozyumun ertesinde, çalışma grupları oluşturarak, Ata'nın bırakmış olduğu yerden, lütfen, çalışmaları devam ettiriniz. Bu eylemi, makamınızın ağırlığı ve gerekli objektiflik içerisinde yaparsanız, başta ben ve arkadaşlarımdan ve milletimden olmak üzere, büyük hayır duaları alırsınız. "Proje getiriniz" diyordunuz; işte, size proje.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ATİLLA BAŞOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başoğlu...

ATİLLA BAŞOĞLU (Devamla) - Selam ve saygılarımı  Yüce  Heyetinize  arz  ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Burdur İli Bucak İlçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili söz isteyen, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'a aittir.

Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar)

2. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Bucak ve Ağlasun İlçelerinde sel felaketinin meydana getirdiği hasara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 25 ve 26 Aralık günlerinde yağan yoğun kar ve yağmur nedeniyle Burdur İli Bucak ve Ağlasun İlçelerinde meydana gelen afetten dolayı gündemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti ve şu anda bizleri heyecanla izleyerek yardım bekleyen değerli hemşerilerimi saygıyla selamlarım.

Konuya geçmeden önce, dün uçak kazasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Mehmet Ali Yandım ve Pilot Üsteğmen Mehmet Ata'ya Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk Milletine başsağlığı dilerim.

Ayrıca, 11-12 Ocak 2004 günleri, Antalya İlimizde meydana gelen yağış ve fırtınalardan hasar görerek, ekili alanlarını, portakal bahçelerini, seralarını ve evlerini kaybeden Doyranlı, Kemerli, Kumlucalı, Demreli ve Finikeli hemşerilerimize de, buradan, geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

Burdur Milletvekili olarak, edindiğimiz izlenim, bölgede yarım kalmış, tamamlanmayı bekleyen göletlerin en kısa zamanda bitirilmesidir. Bölge halkı acilen maddî yardım beklemektedir.

Burdur-Bucak İlçemizde, söz konusu yağışlardan dolayı, ilçe merkezi ve 19 yerleşim yerinde 24 000 dekar ekili ve dikili arazi su altında kalmıştır. Buğday ve arpa ekilişinden, tahmini, toplam 1 trilyon 350 milyar liralık zarar mevcuttur.

6 Ocak günü yapılan kontrollerde ise, ilçenin Avdancık, İncirdere, Karapınar, Keçili, Ürkütlü, Gündoğdu, Uğurlu, Kızılkaya, Kızılağaç, Dağarcık, Alkaya ve Seydiköy Köylerindeki suların çekilmiş olduğu, Bucak merkezde 1 000, Kestel'de 4 500, Kuşbaba'da 700, Üzümlübel'de 1 700, Yüreğil'de 500, Yuva'da 300 dekar olmak üzere, toplam 17 200 dekar ekili ve dikili arazinin su altında olduğu tespit edilmiştir.

Bu arada, bozulan ve daralan, Bucak, Kestel, Heybeli, Ürkütlü, Yuva, Kızılkaya yollarının yolun acilen düzenlenip asfaltlanması gerekmektedir.

Bu bölgedeki vatandaşlarımız, Afet Yardım Fonundan yararlanmak istemektedirler. Zaten, bu bölgedeki elma üreticilerimiz, şu anda soğuk hava depolarındaki ürünlerini satamamaktan dolayı mağdur durumdadırlar. Acilen, ihracat olanaklarının araştırılarak, müşteri bekleyen üreticilerimize bir müjde verilmesi, yaraları biraz olsun hafifletecektir.

Yine, bölge üreticilerimiz, Ziraat Bankasından, tarım kredi kooperatiflerinden kullandıkları ve kullanacakları kredilerle ve TEDAŞ elektrik borçlarıyla ilgili iyileştirmeler beklemektedirler.

Geçtiğimiz yılda, pancar, anason, haşhaş ve tütün kotasından mağdur olan bölge üreticilerimize, ürün alımında ve ekim alanlarının artırılmasında yardımcı olunması gerekmektedir.

Hayvancılıkta, bölgenin gördüğü zararın yansıması bu yıl sonunda olacaktır. Bölgedeki vatandaşlarımız, hayvanları için, önümüzdeki yıl, saman ihtiyacı duyacaklardır. Bunun için, vakit geçirmeden, bölge hayvancılığına özel bir önem verilip, silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve hayvan pancarı ekimine özel bir destek verilmelidir. Bunun da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından izlenmesi ve denetlenmesi sağlanmalıdır.

Bu yağışlar neticesinde, Ağlasun İlçemiz, Yeşilbaşköy Beldesi, Çanaklı Beldesi, Yazır, Dereköy, Çamlıdere, Hisar, Yumrutaş ve Kibrit Köylerimiz ile Bucak Çamlık civarında bulunan beton, demir ve ağaç yapımı elektrik ve telefon direklerinin yaklaşık 3 000 tanesinin büküldüğü, devrildiği ya da kırıldığı, bu nedenle, TEDAŞ verilerine göre, yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası hasar meydana geldiği anlaşılmıştır. Bölgedeki elektrik direklerinin metal ömrü tamamlanmıştır. Bu nedenle, enerji nakil hatlarının yenilenmesi, acil bir ihtiyaçtır; 2004 yılı yatırım programında yerini almalıdır.

Yöredeki yem ve tuğla fabrikaları da hasar görmüştür.

Bucak İlçe merkezinde, yaklaşık 150 binanın ve Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katlarına su dolmuştur. Kanalizasyon sisteminde de hasarlar mevcuttur. Toplam hasar, 5 trilyon lira civarındadır. Bu konuda, vatandaşlarımız ve belediyemiz desteklenmelidir.

Konuyla ilgili kuruluşlardan gelen hasar tespit tutanakları, Valiliğimiz kanalıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Bu arada, çalışmalarda emeği geçen Burdur Valiliğimize, Bucak Kaymakamlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze, Bucak İlçe Tarım Müdürlüğümüze, TEDAS İl Müdürlüğümüze, Bayındırlık İl Müdürlüğümüze, belediyelerimize ve emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimi sunarım.

Değerli arkadaşlarım, yağışlardan dolayı bu kadar çok arazinin su altında kalmasının nedenleri ise şunlardır...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Özkan, konuşmanızı toparlayabilir misiniz.

Buyurun.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Kanalların yeterli olmaması.

Arazi içerisindeki kanalların yeterli büyüklükte ve temiz olmaması.

Suyu çeken düdenlerin yeterli ve temiz olmaması.

Onaç Barajından aşırı miktarda su bırakılması.

Kuşbaba Köyü Başgöz Mevkiinden gelen suların gelişigüzel bir şekilde araziye akması.

Çözüm için yapılması gerekenler:

Yapımı bir türlü tamamlanamayan Onaç Barajının, bir an önce faaliyete geçirilmesi ve dolayısıyla, buradan aşırı su bırakılmasının önlenmesi.

Arazi içerisinde bulunan kanalların genişletilip, temizlenmesi ve ara kanallar yapılması.

Düdenlerin ağzının temiz tutulması ve açılması.

Başgöz Mevkiinden gelen suyun belirli bir kanala aktarılması,

Heybeli ve Yüreğil Köylerinde kanal açılarak, suyun, Bozova Çayına aktarılması.

Kod tuttuğu takdirde, Kestel Ovasında biriken suların, Susuz, Karapınar, Uğurlu, Boğazköy, Kızılkaya güzergâhını takip ederek, Bademağaç ve Dağ Nahiyesi üzerinden çay yataklarına aktarılması.

Böylelikle, hem su taşkınları önlenecek, hem de elde edilen suyla tarıma son derece elverişli olan bu arazi kolaylıkla sulanabilecektir.

Değerli arkadaşlarım, Burdur İlimizin sorunlarıyla ilgili birkaç konuya değineceğim. Bunlardan en önemlisi, Burdur İlimize kazandırılması düşünülen Mehmet Akif Ersoy üniversitesidir.

Diğer bir konu da, Bozçay Çayı üzerinde inşası devam eden Karaçal Barajının tamamlanmasıdır. Bölgede bulunan Karaçal, Hacılar, Düğer, Yarıköy, Yazıköy, Aşağımüslümler, Yassıgüme, Akyaka, Kuruçay, Suludere, Çendik ve Kumluca köylüleri, daha çok üretmek için, ovalarının sulanmasını bekliyorlar. Ayrıca, Bucak İlçemizin geleceğine yön verecek Karacaören Barajından, çoğu yıllar kuraklık çeken Bucak Ovasına su aktarılması için, DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir projeye ve bu projenin hayata geçirilmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştiğinde, Bucak İlçemiz, ikinci bir Bucak olacaktır.

Burdur İli arıtma tesisi eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

İlimizde et ve süt üretiminin desteklenmesi amacıyla geniş çaplı bir hayvancılık organize sanayi bölgesinin kurulması ve yetiştiricilerin, KOBİ-KOSGEB türü kredilerle desteklenmesi, İlimizin tekrar hayvancılıktaki eski konumuna kavuşmasını sağlayacaktır. Kooperatiflerimiz bu konuda destek beklemektedir.

İlimizdeki haşhaş, pancar, anason ve tütün gibi tarımsal ürünlerdeki üretim alanlarının kısıtlanmasıyla, yetiştiricilerimiz mağdur duruma düşmüşlerdir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurun; son cümleler...

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - En kısa zamanda kotaların bu mağduriyeti giderecek ölçüde artırılmasını istiyoruz. Gelecek dönemde, haşhaşta, üreticilerimizin beyaz taneli haşhaş ekimi istedikleri, bölgedeki çalışmalarımda tespit edilmiştir.

Yeşilova, Çavdır ve Kemer İlçelerine doğrudan gelir desteğinden yüzde 50'lik payları verilmektedir. Bu ilçelerimizin ve il genelinde diğer ilçelerimizin de en kısa zamanda yüzde 100'lük paylarının verilmesi için ilgili bakanlığımızdan çalışma bekliyoruz.

Bilindiği üzere, bir deprem bölgesi olan Burdurumuzda, tahsis edilen arama-kurtarma teknisyeni kadrolarına gerekli atamaların yapılarak tamamlanması, acil bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Burdur'da kurulacak olan kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin müjdesini duymak istiyoruz.

Yine, seçimlerden önce Burdur halkına söz verildiği şekilde, Burdur-Antalya demiryolu projesinin ve Burdur-Antalya, Burdur-Fethiye duble yol çalışmalarının bir an önce başlatılması istenmektedir.

Yeşilova Salda Gölü, Sultanpınarı ve çevresinin de turizme engelsiz olarak kazandırılması acil ihtiyaçtır.

Bucak İlçemiz Kızılkaya Beldesinde hizmet vermekte iken kapatılan Ziraat Bankası şubesinin yeniden hizmete açılmasını, bölge halkı ısrarla istemektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yöre halkının yaşadığı sel felaketini, güzel Burdurumun güzel insanlarının istek ve dileklerini bilgilerinize sunmuş bulunuyorum; gerçekleşmesi temennisiyle, Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan.

Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Güçlü. (AK Parti sıralarından alkışlar)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burdur Milletvekilimiz Sayın Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak gündemdışı yapmış olduğu konuşmaya ben de katkı sağlamak düşüncesiyle söz almış bulunuyorum; yine, hepinize saygılarımı ifade ediyorum.

Efendim, geçtiğimiz günlerde Burdur İlimizde yaşanan sel felaketi ve aynı günlerde Antalya İlinde yaşanan benzer felaket ve yine Antalya'da iki gün önce fırtına sebebiyle meydana gelen felaket, bölgemizde gerçekten çok büyük olumsuzluklara sebep olmuş, dolayısıyla, bölgedeki, başta çiftçilerimiz olmak üzere, üretim faaliyetini büyük ölçüde etkilemiştir; altyapıda zararlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla, ben, bölge halkına geçmiş olsun diyorum; bu konuda özverili bir çalışma gösteren idarecilerimize, kamu personelimize buradan teşekkür ediyorum.

Tüm tarım sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunların başında, hepimizin bildiği gibi, tabiî afetler gelmekte. Aynı tarihte hem Antalya'da hem Burdur İlimizde bu olayı çok canlı olarak yaşadık. Şiddetli yağış ve kanal taşmaları sonucunda, ilk belirlemelere göre, Bucak İlçemizde, Sayın Ramazan Kerim Özkan'ın da belirttiği gibi, 20 köyde yaklaşık 700 çiftçimize ait 24 000 dekar alan, Çeltikçi İlçemizde de 500 çiftçimize ait 5 000 dekar alan olmak üzere toplam 29 000 dekarlık tarım alanımız zarar görmüştür. Zarar gören bu alanlar içerisinde buğday, arpa, haşhaş, macar fiği ve sera alanları da zarar görmüştür. İl müdürlüğümüz tarafından hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Kesin hasar sonuçları, yağışların kesilip suların çekilmesinden sonra, elbette, tespit edilecek ve bildirilecektir.

Ülkemiz, başta kuraklık, sel, dolu gibi afetlere daima açık olan ve bu afetlerin sık sık vuku bulduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Tabiî, buna, kendi ellerimizle yaptığımız birkısım olumsuzlukları da katacak olursak, meydana gelen bu tabiî gelişmeye, âdeta, kendi ellerimizle, ekstra zarar etkisini artırıcı katkıları da ilave edersek, bölgedeki insanlarımız büyük bir zararla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, daha önce de ifade ettiğim gibi, bugün itibariyle, doğal afete maruz kalan ve bunun gibi, üreticilerimize yardım etmemizi sağlayacak mevcut yasalar bugün için mevcut değildir.

2001 yılından önce, ülkemizde, doğal afete maruz kalan üreticilere yardım yapılmasını sağlayan iki yasa mevcuttu. Bunlardan birincisi, 1950'den önce yürürlüğe giren 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanundu. Bu kanun çerçevesinde, kuraklık, don, sel, haşere, yangın ve benzeri afetlerden mahsulü zarara uğrayıp tohumluğu kalmamış ve kredi kuruluşlarından tohum kredisi alamayacak halde bulunan üreticilere gerekli yardım yapılmaktaydı. Bu, 5254 sayılı Kanun, 3 Mart 2001 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunla 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır ve böylece, doğal afete maruz kalan üreticilere yardım sağlayan bir önemli kanun yürürlükten kaldırılmış.

Bir diğeri ise, yine 20 Haziran 1977 tarihinde yürürlüğe giren 2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanundur. Yine, bu kanun da, 1 Ocak 2002 tarihinde fonu kaldırıldığı için âdeta işlevsiz hale gelmiştir; böylece, Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında, tarımsal ürünleri, canlı-cansız üretim araçları ve tesisleri, değer itibariyle en az yüzde 40 oranında zarar gören ve tarımsal üretim imkânı kalmayan çiftçilere yardım yapılması mümkün iken, gerekli fonun ayrılamaması sonucu, bu da fiilen yerine getirilememektedir.

Dolayısıyla, Hükümetimizin elinde, bugün gündeme gelen Burdur'un Bucak İlçesindeki çiftçilerimizle ilgili, bunların zararlarını telafi edecek bir yasal mevzuat olmadığını bütün milletvekili arkadaşlarımız, Ramazan Kerim Özkan Bey de bilmektedir; ama, elbette, bununla ilgili bu yasal dayanağın olmaması, tedbirleri alacak bir mevzuatın olmaması, tabiî, sorunu ortadan kaldırmamaktadır.

Hükümet olarak, bu konuda daha önce söylediğimiz bir ifadeyi tekrar ediyorum: Bugün, üzerinde ümitle beklediğimiz ve çiftçilerimizin uğrayacakları afetlere karşı zararlarını telafi edecek mekanizma, hepimizin bildiği gibi, programımızda da yer alan bir yasa tasarısıdır. Bu, sigorta yasası olarak ifade ettiğimiz tasarı ve konu, gerçekten de çok ileri bir safhaya gelmiştir; inşallah, kısa bir süre içerisinde, Meclisimizin gündemine gelecek ve dolayısıyla, çiftçilerimiz bakımından önemli bir boşluğu gidereceğiz. Bununla ilgili ifadelerimi, büyük bir samimiyetle, en kısa sürede getirme konusunda zorunluluğu da bilerek ifade ediyorum.

Sayın Ramazan Kerim Özkan Bey, bu vesileyle, Burdur'un birçok sorununa değindi. Bu afet vesilesiyle altyapıda meydana gelen olumsuzlukları, bölgenin, sulama dahil temel sorunlarını, birkısım tarımsal faaliyetlerini, hayvancılık ve bitkisel üretimle ilgili konuları, haşhaş üretiminde meydana gelen, gelmesi gereken iyileşmeyi ve cins itibariyle yeni bir cinsin uygulanmasını dile getirdi. Elbette, bölgelerimizin, illerimizin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek konusunda, hep beraber bir gayret ve çalışmanın içerisinde olmalıyız.

Ben, bununla ilgili olarak, bölge çiftçilerimize yönelik olarak, ilk öncelikli üzerinde durduğumuz bir hususu belirterek konuşmamı sona erdirmek istiyorum. O da, Antalya İlimizde 24-25 Aralıkta meydana gelen afetin merkezi olan Antalya Merkez ve Kemer İlçesiyle ilgili, bugün de Burdur'un Bucak İlçesi ve Çeltikçi İlçesiyle ilgili olarak, doğrudan gelir desteğinin öncelikli olarak ödenmesi konusunda, Bakanlığımız, Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığına müracaatta bulunmuş -ilk, özellikle Antalya'yla ilgili cevabı sözlü olarak aldığım için, bunu genelleyerek söylüyorum- ve böyle bir gerekçeyi, ödemeyi öne alma konusunda bir tabiî sebep olarak algıladığımızı ifade ediyorum. Bunun takibi konusunda da, gelişmeler konusunda da sayın milletvekilimize bilgi vereceğimi ifade ederek sözlerimi bitiriyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

MEHMET KARTAL (Van) - Afet beklemeden Van'a da ödeyelim  Sayın Bakan.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Gündemdışı üçüncü söz, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 705 inci yıldönümüyle ilgili söz isteyen Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp'e aittir.

Buyurun Sayın Alp. (AK Parti sıralarından alkışlar)

3. - Bursa Milletvekili Abdulmecit Alp'in, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 705 inci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması

ABDULMECİT ALP (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı Devletinin kuruluşunun 705 inci yıldönümü münasebetiyle söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Osmanlı Devleti, Söğüt Yaylasında doğan bir beylikten, üç kıta üzerinde hükümran olan Osmanlı Cihan Devletinin kuruluşu, yediyüzbeş yıl evvel, bir rüyanın tabir edilmesiyle başladı. Şeyh Edebali, damadı Osman'ın görmüş olduğu rüyayı tabir ederken, kendisine "oğul, devletin insana dayanmalı ve insanın hakkını teslim eden bir adalet, onun refahını sağlayan gayretle ayakta kalmalıdır" dedi ve böylece, Söğüt Yaylasında kurulan bir beylikten, üç kıta üzerinde hükümran olan, adaletin timsali bir cihan devleti durumuna gelmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Partinin "devlet, millet; milleti yaşat ki, devlet yaşasın" diye savunduğu kural, işte, bu inanç ve insan idrakinin günümüzde tezahür eden çağdaş yorumudur. Osmanlı Devleti, kuruluşunu takip eden doksan yıl sonrasında, Kosova Meydan Muharebesinden hemen kısa bir süre sonra, Avrupa'nın ortasına, kuruluşundaki temel ilkeleri götürdü. Yönetiminde basiret, adaletinde insaf, hükmünde dirayet olan ve üslubunda sanat ve medeniyetin doruklaştığı bir terkiple gitti. Bu terkip, yaklaşık altmış yıl sonra, yani, kuruluşunu takip eden yüzellinci yılın sonunda dünyada yeni bir çağ değiştiren büyük fethin ilahî ilhamıyla bir araya geldi ve bir cihan imparatorluğu oluşunu idrak etti. Demek ki, üç kıtada bir devlet ve çokkültürlü medeniyet tarifinin simgesi olan Osmanlı Devleti, bu kültür ve medeniyet zirvesi, 21 inci Yüzyılın eşiğinde dünyanın en iddialı devletinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu gösterir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı devlet düzeni ve tarih tahlili, sadece fetihlerden, egemenliklerden ve askerî üstünlüklerden ibaret değildir; asıl ve önemli olan özelliği, devlet örgütlenişi, devlet disiplini, dengeli ve adil yönetimi, kültür ve sanat üstünlüğü ve bütün vatandaşlarına hiçbir ayırım gözetmeksizin tanıdığı din ve vicdan özgürlüğüdür. Osmanlıya bu açılardan baktığımızda, savaş yetkilerini bile sınırlandıran bir hukuk devleti olduğunu görebilmekteyiz. Çöküş dönemlerinin birtakım olaylarını kötü niyetlerle ve mübalağalı üsluplarla anlatarak kendi güzelliklerimizi karalamaya çalışmak bu gerçeği değiştirmez.

Ayrıca, kabul etmeliyiz ki, bize ait, kültürümüze ait bir kurumun çöküşünün değil, yükselişinin sebeplerini taşımakta daha büyük psikolojik üstünlük ve güven telkin edicilik vardır. Bizler, demokratik ve cumhuriyet devletimizin ebediyetine inanan insanlar olarak, Osmanlı Devletimizi, medeniyetimizin bu görkemli dönemini heyecanla benimsiyor ve onu, geleceğe bir meşale gibi tutmak istiyoruz. Cumhuriyetin gücü ve geleceğe yönelişteki hızı, bu kökten beslenmekle mümkün olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı tarihinin kayıtlarında, Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetlerinin temel ilkesinde, insan, Allah'ın emanetidir; o ilke, ona o gözle bakacaksın ve adaletle hizmet edeceksin ilkesidir. Türk-İslam kültürünün temel inanç sisteminde de insan, varlığın en şereflisi ve en değerlisidir. Bütün varlık ona nispetle anlam ve değer kazanır. Devlet de böyledir; insanı korumak ve ona hizmet etmek için vardır. İnancımızın emri de bu yöndedir. Bu nedenledir ki, tarih boyunca Osmanlı toplumunun hiçbir döneminde Batı'daki anlamında sömürücü, çatışan sınıflar var olmamış; bilakis, fethettiği yerlerdeki kendinden olmayan toplumlara karşı tutumu da sömürücü değil, merhametli ve hizmet edici olmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, yediyüzbeş yıllık haşmet dolu bir geçmişten geleceğe uzanan bu derin tarih şuuru ve kültür mirası bizim en önemli değerlerimizdir; onun için, 21 inci Yüzyılın eşiğinde yediyüzbeş yıllık geçmişimize dönerek ve bu iftihar zemininde abideleşerek diyoruz ki, cumhuriyetimiz, inancımızın geleceğe yönelen en seviyeli varlığıdır. Cumhuriyetimiz, kültür damarları itibariyle Osmanlının kültür akımlarını benimsemiş, oradan beslenmiş ve orada gürleşmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Alp.

ABDULMECİT ALP (Devamla) - Cumhuriyetimizin medeniyet anlayışı da Osmanlıdan kaynaklanmaktadır. Bu kültür ve medeniyet anlayışı içerisinde topluma yön veren en önemli taban dinamiğimiz adalet ve kalkınma hedefimizdir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; umutların ve hayallerin pürüzsüz başarıya ulaştığı her akıllı gayretin derinliğinde Allah inancı ve takdiri ilahî tevekkülü vardır. Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek kudreti damarlarımızdaki asil kanda bulacağımızı Atatürk söylemiştir. Bu inanç, bu akıl ve bu tevekkül asil kandaki kudretimizin terkibidir ve bu, cumhuriyetimizi ebediyete kadar yaşatacaktır. Ebediyete uzanan her yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti, insanlık idealinin maziden kaynaklanan iftiharlarını geleceğe taşıyan bir büyük kültür ve medeniyet abidesi olarak tarih sahnesindeki şerefli yerini daima alacaktır. Bunun meşru zemini, Yüce Meclisimizdir.

Osmanlı Devletinin yediyüzbeşinci kuruluş yıldönümünü, Türkiye Cumhuriyetinin ebediyete kadar devam edecek onurlu ve şerefli yerinin hazırlandığı zemin olarak değerlendiriyor ve yeşil Bursamızın Tophane Meydanında türbeleri bulunan Osman Gazi, Orhan Gazi ve bütün devlet büyüklerimizi rahmetle anıyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarında alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alp.

Başkanlığın, Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım.

B) Tezkereler ve Önergeler

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Meclis Başkanı Dr. Andreas Khol'un davetine icabetle Avusturya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/438)

9.1.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Avusturya Meclis Başkanı Dr.Andreas Khol'un davetine icabetle, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Avusturya'ya resmî ziyarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun 17.12.2003 tarihindeki 29 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildirilen isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

                            İsim Listesi

Ali Osman Sali                                Balıkesir Milletvekili

Yaşar Tüzün                                Bilecik Milletvekili

İbrahim Özdoğan                                Erzurum Milletvekili

Ahmet Sırrı Özbek                                İstanbul Milletvekili

Suat Kılıç                                Samsun Milletvekili

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3 tezkeresi daha vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım:

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Nijerya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/439)

8.1.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Nijerya Parlamentosu ile TBMM arasında parlamentolararası dostluk grubu kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum:

3. - Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/440)

9.1.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosunun girişimleriyle 1998 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Akdeniz ülkelerinin katılımlarıyla oluşturulan Parlamenterler forumunun, Avrupa-Akdeniz sürecinin bir parçası olarak, Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Asamblesine dönüştürülmesine, 2 Aralık 2003 tarihinde Napoli'de düzenlenen forumda karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olması hususu Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Üçüncü tezkereyi okutuyorum:

4. - Avrupa-Akdeniz Parlamenter Forumunun Avrupa- Akdeniz Parlamenter Asamblesi haline dönüştürülmesi amacıyla Brüksel'de yapılacak çalışma grubu toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin iştirak etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/441)

12.1.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosunun girişimleri üzerine kurulan Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumunun "Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi" haline dönüştürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, Asamblenin Mart 2004'te yapılacak kuruluş toplantısından önce, 19-20 Ocak 2004 tarihleri arasında Brüksel'de, Asamblenin çalışma esasları, bütçesi, yapılanması ve sekreteryasını tespit etmek üzere bir çalışma grubu toplantısı yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca anılan toplantıya iştirak edilmesi hususu Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.

5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a yaptığı resmî ziyarete katılan  milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/442)

8.1.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 18-20 Aralık 2003 tarihlerinde Özbekistan'a yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

         Başbakan

                                 Liste:

Ömer Çelik                                Adana Milletvekili

Haluk İpek                                Ankara Milletvekili

Egemen Bağış                                İstanbul Milletvekili

Ali İbiş                                İstanbul Milletvekili

Mehmet Ali Özpolat                                İstanbul Milletvekili

İdris Naim Şahin                                İstanbul Milletvekili

Zeynep Karahan Uslu                                İstanbul Milletvekili

Hayati Yazıcı                                İstanbul Milletvekili

Nihat Eri                                Mardin Milletvekili

Şaban Dişli                                Sakarya Milletvekili

Osman Coşkunoğlu                                Uşak Milletvekili

Mehmet Kartal                                Van Milletvekili

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

6. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/443)

6 Ocak 2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) Adalet Bakanlığının 02.05.2003 tarih ve 20699 sayılı yazısı.

b) 08.05.2003 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-310-7226 sayılı yazımız.

c) Adalet Bakanlığının 14.05.2003 tarih ve 23400 sayılı yazısı.

d) 22.05.2003 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-310-7940 sayılı yazımız.

e) Adalet Bakanlığının 23.12.2003 tarih ve 57195 sayılı yazısı.

Yedieminlik görevini kötüye kullanmak ve ihkakı hak suçlarını işlediği iddia olunan Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere hakkında tanzim edilen ve Adalet Bakanlığının ilgi (a) ve (c) yazılarının suretleri ile eki soruşturma dosyası Anayasanın 83 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere ilgi (b) ve (d) yazılarımızla sunulmuştur.

Ancak, Adalet Bakanlığının ilgi (e) yazısı eki Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının 8/12/2003 tarihli ve 2003/1280 B.M., Fez.No: 2003/64 sayılı yazısında soruşturma evrakının tekrar değerlendirilmek üzere iadesi talep edilmektedir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

         Başbakan

BAŞKAN - Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan dosya Hükümete geri verilmiştir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclİs SoruşturmasI ve Meclİs AraştIrmasI Önergelerİ

1. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 milletvekilinin, sözleşmeli sağlık personeli seçme ve yerleştirme sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlık Bakanlığının sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla, 13 Aralık 2003 tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırmış olduğu Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı yerleştirme sonuçları 29 Aralık 2003 tarihinde açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre "0" puan alan 16 kişinin kadrolara yerleştirildiği, yüksek puan alanların ise hiçbir yere yerleştirilmediği görülmektedir. Bu sonuçlar, doğal olarak, kamuoyunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği içinde gerçekleştirdiği bu sınav sonucu yapılan yerleştirmelere karşın bir güvensizlik ve rahatsızlık yaratmıştır.

"Sınav"ın sözlük anlamı, öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, testtir. Sözlük anlamından da görüldüğü gibi sınav bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini ölçmek için yapılmaktadır. Yani, sınav yapılmasının mantığı, belli bir puanı alarak bilgi derecesinin yeterli düzeyde olduğunu kanıtlayan kişinin sınavı kazanması, bilgi derecesi düşük seviyede olan kişinin ise yeterli puanı alamayarak sınavı kaybetmesidir. Yapılan bu sınavın sonucunda ise tam tersinin olduğu görülmektedir. Yüksek puan alanların çoğu hiçbir yere yerleştirilmezken, çok daha düşük puan alanlar kadrolara yerleştirilmişlerdir. Burada yüksek puan alanlara haksızlık yapıldığı görülmekle beraber ayrıca, bilgi derecesi yeterli olmayan ve hatta "0" olan kişilerin, insan hayatı için hizmet veren sağlık alanlarında çalıştırılacağı da görülmektedir. Yani, artık, insanlarımızın sağlığı, hayatı, yeterli meslekî bilgi düzeyine sahip olmayan sağlık personelinin ellerine teslim edilecektir.

Yapılan bu sınavın sonucunda başarılı olanla başarısız olan arasında madem bir fark gözetilmeyecekti, o zaman neden bu sınav yapıldı ve neden sınavı başarırsa atanacakmış izlenimi yaratılarak, sınava günlerce hazırlanarak emeğini ve parasını harcayan bu insanlar umutlandırıldı? Yapılan bu mantıksız uygulamanın telafi edilebilmesi için yüksek puan alıp da tercih ettikleri kadrolara yerleştirilemeyenlerin diğer kadrolara puan sıralaması esasına göre yerleştirilmeleri gerekirdi.

Yukarıda açıklanan tüm bu gerekçeler sebebiyle, kamuoyunda büyük şüphe ve rahatsızlık yaratan Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu yapılan yerleştirmelerde gözüken yanlışlıkların, çelişkilerin; bu hususlarla ilgili gerek Millî Eğitim Bakanlığı ve gerekse Sağlık Bakanlığının sorumluluklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 7.1.2004

1- Muharrem Kılıç                                 (Malatya)

2- Mehmet Ali Özpolat                                 (İstanbul)

3- A. İsmet Çanakçı                                 (Ankara)

4- Şevket Gürsoy                                 (Adıyaman)

5- Orhan Eraslan                                 (Niğde)

6- Mehmet Ziya Yergök                                 (Adana)

7- Mehmet Vedat Melik                                 (Şanlıurfa)

8- Sıdıka Sarıbekir                                 (İstanbul)

9- Atilla Başoğlu                                 (Adana)

10- Mehmet Parlakyiğit                                 (Kahramanmaraş)

11- Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                 (Malatya)

12.- Mustafa Özyurt                                 (Bursa)

13- Osman Kaptan                                 (Antalya)

14- Ahmet Sırrı Özbek                                 (İstanbul)

15- Necdet Budak                                 (Edirne)

16- Yakup Kepenek                                 (Ankara)

17- Halil Akyüz                                 (İstanbul)

18- Mehmet Kartal                                 (Van)

19- Orhan Ziya Diren                                 (Tokat)

20- Mustafa Gazalcı                                 (Denizli)

21- N. Gaye Erbatur                                 (Adana)

22- Ali Kemal Kumkumoğlu                                 (İstanbul)

23- Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu                                 (Ankara)

24- İsmail Değerli                                 (Ankara)

25- Muharrem Eskiyapan                                 (Kayseri)

26- Berhan Şimşek                                 (İstanbul)

27- Memduh Hacıoğlu                                 (İstanbul)

28- Ali Kemal Deveciler                                 (Balıkesir)

29- Salih Gün                                 (Kocaeli)

30- Hüseyin Bayındır                                 (Kırşehir)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.

 

IV. - ÖNERİLER

A) DanIşma Kurulu Önerİlerİ

1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu önerisi

No. : 60                                 Tarih: 13.1.2004

Genel Kurulun 13 Ocak 2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 16 ncı sırasında yer alan 255 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına, daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 333 sıra sayılı Kanun Tasarısının ise 48 saat geçmeden 33 üncü sırasına; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  21, 22, 23 ve 26 ncı sıralarında yer alan kanun tasarı ve teklifleri ile İçtüzük teklifinin ise aynı kısmın 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 14.1.2004 Çarşamba günkü birleşimde de çalışma süresinin, 327 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

    Bülent Arınç

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı 

Faruk Çelik

Haluk Koç

AK Parti Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, doğrudan gündeme alma önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup işleme koyacağım ve oylarınıza sunacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

7. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının Sinanpaşa Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/89) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/133)

11.12.2003

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

26.02.2003 tarihinde vermiş olduğum (2/89) esas numaralı, Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının Sinanpaşa Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifim, üzerinden 45 günden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen komisyonda görüşülmemiştir. Kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Halil Ünlütepe

              Afyon

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci önergeyi okutuyorum:

8. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/134)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/199) esas numaralı kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim.

Saygılarımla. 7.1.2004

    Nuri Çilingir

            Manisa

BAŞKAN - Söz talebi? Yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, kabul edilmiştir...

BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.47

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.57

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

8. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/199) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/134) (Devam)

BAŞKAN - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in doğrudan gündeme alınma önergesini yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

(10/ 10, 11, 36, 39 ve 127) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapamamıştır. Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 13 Ocak 2004 Salı günü (bugün) saat 17.00'de, Halkla İlişkiler Binası B Blok 2 nci Kat Dördüncü Bankoda bulunan Meclis araştırması komisyonları toplantı salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ederim.

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

V. - SEÇİMLER

A) Komİsyonlarda AçIk Bulunan Üyelİklere Seçİm

1. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, Genel Kurulun 9.12.2003 tarihli 25 inci Birleşiminde kurulması kabul edilen (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapacağız.

Meclis soruşturmasını yürütecek komisyon üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî partilerin güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekmek suretiyle tespit edilecektir.

Bu soruşturma komisyonunda, Adalet ve Kalkınma Partisi 10, Cumhuriyet Halk Partisi 5 üyeyle temsil edilecektir.

Şimdi, bakanlıkları sırasında, ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkân sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet eski Bakanı Recep Önal haklarında kurulması kabul edilen (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimine başlıyoruz.

B) Komİsyonlara Üye Seçİmİ

1. - (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi

BAŞKAN - Siyasî parti gruplarına düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adayların adlarını okutacağım.

Kâtip Üyenin oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adayların adlarını okutuyorum:

(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Üye Aday Listesi: (45)

Adı ve Soyadı                                Seçim Çevresi

            Adalet ve Kalkınma Partisi (30)

İbrahim Hakkı Aşkar                                 (Afyon)

Telat Karapınar                                 (Ankara)

Faruk Anbarcıoğlu                                 (Bursa)

Mustafa Dündar                                 (Bursa)

Muzaffer Külcü                                 (Çorum)

Metin Kaşıkoğlu                                 (Düzce)

Mücahit Daloğlu                                (Erzurum)

Fuat Geçen                                (Hatay)

Recep Özel                                (Isparta)

Nusret Bayraktar                                (İstanbul)

Zeynep Karahan Uslu                                (İstanbul)

Mehmet Sekmen                                (İstanbul)

Tevfik Ensari                                (İzmir)

Mehmet Ali Bulut                                (Kahramanmaraş)

Mehmet Yılmazcan                                (Kahramanmaraş)

Fatih Arıkan                                (Kahramanmaraş)

Ramazan Can                                (Kırıkkale)

Ahmet Gökhan Sarıçam                                (Kırklareli)

Kerim Özkul                                (Konya)

Halil İbrahim Yılmaz                                (Kütahya)

İsmail Bilen                                (Manisa)

Süleyman Sarıbaş                                (Malatya)

Mustafa Eyiceoğlu                                (Mersin)

Seyfi Terzibaşıoğlu                                (Muğla)

Hamit Taşcı                                (Ordu)

Ayhan Sefer Üstün                                (Sakarya)

Mehmet Kurt                                (Samsun)

Mehmet Atilla Maraş                                (Şanlıurfa)

Mehmet Ergün Dağcıoğlu                                (Tokat)

Şükrü Önder                                (Yalova)

           Cumhuriyet Halk Partisi (15)

Uğur Aksöz                                (Adana)

İsmail Değerli                                (Ankara)

Tuncay Ercenk                                (Antalya)

Hüseyin Ekmekcioğlu                                (Antalya)

Ensar Öğüt                                (Ardahan)

Rasim Çakır                                (Edirne)

Nejat Gencan                                (Edirne)

Mehmet Ali Arıkan                                (Eskişehir)

Halil Akyüz                                (İstanbul)

Bihlun Tamaylıgil                                (İstanbul)

Hakkı Akalın                                (İzmir)

Ali Cumhur Yaka                                (Muğla)

İlyas Sezai Önder                                (Samsun)

Erdoğan Kaplan                                (Tekirdağ)

Şevket Arz                                 (Trabzon)

BAŞKAN - Siyasî parti gruplarının gösterdikleri adayların adları iki ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 oranında isim çekeceğiz.

Adçekme işlemine, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan başlıyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adayları arasından, kurayla 10 üye belirleyeceğiz.

Mehmet Yılmazcan                                (Kahramanmaraş)

Metin Kaşıkoğlu                                (Düzce)

İsmail Bilen                                (Manisa)

Mustafa Eyiceoğlu                                (Mersin)

Şükrü Önder                                (Yalova)

Faruk Anbarcıoğlu                                (Bursa)

Mehmet Ergün Dağcıoğlu                                (Tokat)

Ayhan Sefer Üstün                                (Sakarya)

Zeynep Karahan Uslu                                (İstanbul)

Telat Karapınar                                (Ankara)

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 5 üyenin seçimini yapacağız.

İsmail Değerli                                (Ankara)

İlyas Sezai Önder                                (Samsun)

Ensar Öğüt                                (Ardahan)

Hüseyin Ekmekcioğlu                                (Antalya)

Bihlun Tamaylıgil                                (İstanbul)

Böylece,  (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in cevabı

BAŞKAN -  Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Anayasanın 98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı ve devamı maddeleri uyarınca, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından sözlü yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 04.04.2003

    Mehmet Vedat Melik Şanlıurfa

Sorular:

1- Haklarında yetkili mercilerce verilen tutuklama kararı bulunanların ve bu konuda istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri gerekçesiyle yakalananların, ilgili makamlarca salıverilmeleri, tutukevinden bırakılmaları, takipsizlik kararı almaları veya ceza ve infaz kurumlarında cezalarını çekerek tahliyelerinden veya afla salıverilmelerinden sonra, durumları, yakalamayı yapan emniyet ve/veya jandarma birimlerine derhal bildirilmekte midir?

2- Salıverildikleri halde, kendileriyle ilgili fişlere kayıt düşülmeyen yurttaşlarımızın yeniden ve haksızca yakalanmalarının yol açtığı mağduriyetleri önlemek ve gidermek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

3- Emniyetteki kayıtların zamanında silinmemesi, yurttaşları, masumiyetlerini kanıtlamak gibi bir yükümlülükle karşılaştırmakta, denk gelmesi halinde bir hafta sonu nezarette geçirilmektedir. Önlem olarak ne düşünülmektedir?

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara)- Sayın Başkan,  değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin emniyet ve jandarmadaki kayıtlarına ilişkin sorusuyla ilgili olarak huzurunuzdayım.

Ülkemizde, suç işleyerek aranıyor durumda olan ve yargı mercilerince çeşitli nedenlerle haklarında yakalama müzekkeresi çıkarılan kişilere ilişkin kayıtlar, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca tutulmakta olup, bu kayıtlar ülke çapında sorgulanarak, arananların yakalanması çalışmaları sürdürülmektedir. Soru önergesiyle bize tevcih edilen hususlarla ilgili olarak;

1- Yakalanarak adlî makamlara teslim edilen kişiler ile yargılama sonucunda haklarında beraat, takipsizlik ya da ceza verilen kişilere ilişkin kayıtlar, yargı mercilerince verilen kararlar doğrultusunda iptal ya da düşüm işlemine tabi tutulmakta ya da sistemde muhafaza edilmektedir. Bu nedenle, yargı mercilerince verilen kararlardan, kayıtları tutan güvenlik kuvvetlerinin haberdar edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış olup, konuyla ilgili olarak  Bakanlığımızca  1984 yılından bu yana 6 adet genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelgelere rağmen uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar üzerine, son olarak, Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığının ilgili birimleriyle yapılan koordinasyon sonucu yeni bir genelge çıkarılmış ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine de duyurulmuştur.

Öte yandan, yargı mercilerince bildirilmesi ya da yapılan kişisel başvurularla anlaşılması üzerine, haklarında takipsizlik veya beraat kararı verilenlere ait olanlar ile dava zamanaşımına uğramış olan kayıtlar, Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca iptal edilmektedir. Bu konuda kişilerin mağdur olmalarını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığınca ilgili yönerge değiştirilerek, herkesin kendi kaydı hakkında bilgi edinebilmesine, böylece, varsa, bu şekildeki kayıtların kişisel başvuru yoluyla da silinebilmesine imkân sağlanmıştır.

2- Aranıyor durumda kayıtları bulunan ve yakalanarak yargı mercilerine veya askerlik şubelerine teslim edilen kişilerin kayıtlarında gerekli düşüm işlemlerinin yapılması, il güvenlik kuvvetlerince yapılan bildirimler doğrultusunda, ilgili Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesinin POL-NET bilgisayar ağına alınmasını takiben yayımlandığı, 28.2.2003 tarihli ve (3/54) sayılı emir uyarınca, bilgisayar üzerinden ya da mesaj yöntemi kullanılarak bir gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamadan sonra, kişilerin, tekrar ve haksız yakalanmalarının önüne çok büyük ölçüde geçilmiştir.

3- Aranıyor durumda olan kişilerin yakalanmaları halinde, yakalayan güvenlik kuvvetlerince yapılan araştırmayla, halen aranıyor durumda olup olmadığının tespiti gerekmektedir. 24 saat görev yapan güvenlik kuvvetleri bu araştırmayı her an yapabilmekte olup, adlî makamlar ve askerî birimlerden yapılması gereken işlem sorulmakta ve buna göre gerekli işlem yapılmaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu yerlerden alınan bilgiler doğrultusunda, yakalanan kişi, ya cumhuriyet savcılıklarına veya askerlik şubelerine teslim edilmekte ya da serbest bırakılmaktadır. Hafta sonlarında yakalanan kişilerle ilgili olarak da bu çerçevede işlem yapılmaktadır.

Bilgilerinize saygıyla sunarım.

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sayın Melik, kısa bir açıklama yapacaksanız; buyurun.

MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Efendim, ben, Sayın Bakana, öncelikle, verdiği bu bilgilerden ötürü teşekkür etmek istiyorum.

Bu, gerçekten, çok önemli bir sorundur. Bizim çevremizde de yaşanmış bir sorundur. Gerçekten, güvenlik güçlerinin burada yapacakları hiçbir şey yoktur. Çünkü, onların önüne böyle bir arama tezkeresi, aranıyor kayıtları geldiği zaman, güvenlik güçleri, elbette ki, o kişileri alıkoymak zorundadır. Bu kayıtların süratle düşürülmesi gerektiği inancındayım.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Melik.

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması

BAŞKAN - Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Baloğlu.

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; turizmle en fazla ilgilenmesi gereken Bakanın, bir turizm bölgesi milletvekilinin aylardır bekleyen sorusuna yanıt vermek için burada bulunmamasını yadırgıyorum. Sayın Bakan, zaman zaman Antalya'ya gelmektedir. O gezilerinde de, turizme milyarlarca dolar katan Antalya'nın bu iktidardan hiç pay almadığını açıkça görmektedir. Biz, bundan duyduğumuz üzüntüyü defalarca ifade ettik. Ne ki, yankı bulamadık. Bugün de, bu duyarsızlığın yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Sayın Bakan, Antalya deniz ulaşımının ne kadar önemli bir proje olduğunu kavrayamadığını, buraya gelmemekle ve aylardır soru önergeme yazılı da olsa bir yanıt vermemekle göstermiştir.

Sayın milletvekilleri, benim ilim Antalya, yaklaşık iki aydan beri ağır bir sel ve fırtına tehdidi altındadır. Demin de söyledim, milyarlarca dolar turizm gelirini Türkiye'ye katan bu kent, geniş çapta tahrip olmuştur. Gazetelerde gördüğünüz resimler yeterli değildir durumu anlatmaya. Konyaaltı sahil yolu, geçmişte yanlış inşa edilen bir yol olduğu için, bu kez kesinlikle tahrip olmuş, yol ortadan kalkmıştır. Bunun dışında, Kumluca'da, Finike'de, Antalya'nın birçok bölgesinde çok ağır tahribat meydana gelmiştir.

Sayın Turizm Bakanı Antalya'ya geldiği zaman, partisine bağlı olmayan belediye başkanlarına transfer teklifleri yapacağı yerde turizmin yok olan altyapısına baksaydı, bugün burada ben bu konuşmayı yapmak zorunda kalmayacaktım. Oysa ki Sayın Bakan, Antalya'ya her gelişinde, kendi partisinden olmayan belediye başkanlarına transfer teklifleri yapmakta, bunlar yerel basına yansımaktadır. Ben bu gerçeği, burada, bu Meclis kürsüsünde, bir defa daha, bu transferlerden haberi olmayanlara ifade etmek istiyorum.

Antalya'ya 1 trilyon lira, sadece 1 trilyon lira yardım yapılmıştır. Bu 1 trilyon liralık yardımla -ki, büyük bir bölümü yerel imkânlarla sağlanmıştır- turizmin yok olan altyapısını, yıkılan turistik tesisleri, su basan yolları, yok olan yolları gidermek mümkün değildir. Bu 1 trilyon lira yardım, sadece, Antalya'ya ilgi gösterilmiş olduğuna ilişkin bir gösteridir; o kadar... Antalya halkının bu gösteriyle kandırılacağını sananlara, 28 Mart seçimlerinde gereken cevabı halkla birlikte vereceğiz, Antalya'da hesaplaşacağız.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu.

3. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sayın Öktem?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

4. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

     Ersoy Bulut

             Mersin

Mersin İli Mut İlçesine bağlı Hocalı ve Haydar Köyleri ile Silifke İlçesine bağlı Evkaf Çiftliği Köyleri arazilerinin Göksu Nehrinden sulanmasıyla ilgili olarak 2001-2002 yıllarında birkısım çalışmaların yapıldığı; ancak, ödenek olmadığı gerekçesiyle müteahhidin çalışmayı bıraktığı; ve iş mahallini terk ettiği, muhtarlar ve köylüler tarafından beyan edilmektedir.

Yıllarca süren mücadeleden sonra topraklarının sulanacağı umut ve sevincini yaşayan köylüler, hükümetten, umutlarının söndürülmemesini beklemektedirler.

Bu nedenle;

Soru 1- Mevcut projenin 2003 yılında faaliyetine devam etmesi için ödenek ayrılıp ayrılmadığı?

Soru 2- Ödenek ayrılmışsa, ilgili müteahhide, bıraktığı çalışmayı devam ettirmesi için ne zaman talimat verileceği?

Soru 3- Bu projeye dahil edilmek üzere ölçümü yapılmış bulunan Haydar ve Hocalı Köyleri arasındaki arazilerin de sulama projesi kapsamına alınıp alınmadığı?

BAŞKAN - Soruyu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler cevaplayacaklar.

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mersin Milletvekili Sayın Ersoy Bulut Beyin sorularını cevaplandırmak üzere buradayım.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 2003 yılında "küçük su işleri" diye adlandırdığımız faaliyetlerine 540,4 trilyon ödenek ihtiyacı tespit edilmiş; ancak, buna 89 trilyon lira ayrılabilmiştir. İçel-Silifke-Evkaf Çiftliği Köyü arazileri pompaj sulaması işinin ödenek ihtiyacı da 2003 yılı yatırım programında 412 milyar lira olarak tespit edilmiş; ancak, projeye her yıl tahsis edilen ödeneklerle Silifke-Mut karayolunda pompa istasyonu ulaşım yolunda çalışılmış, ödenek yetersizliği nedeniyle ulaşım yolu tamamlanamamıştır. 2003 malî yılı yatırım programı uygulama planının onaylanması ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak bütçe uygulama talimatı çerçevesinde, söz konusu projelerle ilgili çalışmalara başlanabilecektir. Bununla ilgili ödenek 200 milyar lira -keşif bedeli- olarak tespit edilmiştir. Ancak, bu, henüz onaylanmadığı için kesinleşmedi.

Haydar ve Hocalı Köyleri arasındaki yaklaşık 100 hektarlık sahanın proje kapsamına alınması konusunda, yöre halkının talebinin karşılanması için de etüt ve proje çalışmalarına, değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda da, bu bölge özellikle ele alınacaktır ve sulama projesi kapsamına alınmış olarak da etüdü sürdürülmektedir.

Hepinize saygılarımı sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Buyurun Sayın Bulut.

ERSOY BULUT (Mersin) - Sayın Bakana, verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum.

Ancak, ben, geçen sene köylerde birkısım ziyaretlerde bulunurken, mevzubahis, Silifke'ye bağlı bu 2 köyde köylüler beni buldular ve müteahhidin, bir miktar çalışma yaptıktan sonra terk ettiğini, bir daha hiç kazma vurulmadığını söylediler. Ben de, bunun üzerine, bu konuyla ilgili, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması için sözlü soru önergesi vermiştim.

Bu sene gittiğimde de -tabiî, Sayın Bakan da aynı şeyi söyledi- bir tek kazmanın dahi vurulmadığını gördüm. Köylüler, gerçekten, son yıllarda -tabiî, köylülerin hepsi çiftçilik yapıyor- çiftçilerin içine düştüğü o perişan durumdalar. Ne ekmişlerse ellerinde kalmış. Nohut, geçen senenin yarı fiyatı; üzüm ekmiş, satamamış; yani, ne varsa, bunların hiçbirini satamaz duruma düşmüş.

Ben, şunu gördüm: Köylerden kasabaya altı aydır inemeyen, dolmuş parası olmadığı için inemeyen köylüleri gördüm ve gerçekten içim sızladı.

BAŞKAN - Sayın Bulut, açıklama isteyecek misiniz? Yorum yapmayın lütfen.

ERSOY BULUT (Mersin) - Tabiî Sayın Başkan, bitireceğim.

BAŞKAN - Bir hakkı kötüye kullanmayalım.

ERSOY BULUT (Mersin) - Hayır, kesinlikle hayır...

BAŞKAN - Süremiz 1 saat; diğer arkadaşlarımız bekliyor... Açıklamanızı isteyin; Sayın Bakan cevaplandırsın.

ERSOY BULUT (Mersin)-Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bulut.

ERSOY BULUT (Mersin) - O itibarla, mademki bu köylere gerçekten güzel bir başlangıç yapılmış, sulanacak arazilerle ilgili bir proje yürürlüğe girmiş, bari önümüzdeki yıllarda, hiç olmazsa 2004'te, 2003'te yapılamayan bu yardım yapılabilsin, ödenek ayrılabilsin, ödenek gerçekleşsin ve bu köylüler de hiç olmazsa umutlarını söndürmesinler. Sayın Bakandan ricamız bu.

Sayın Bakan, köylülerin özellikle size selamları var; "bize ilgi göstersin, yardım etsin"diyorlar.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bulut.

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz?

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu)- Evet.

BAŞKAN - Buyurun.

5 dakikadır süreniz Sayın Bakan.

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu)-  Sayın Başkan, tekrar teşekkür ederim.

Aslında, biz sulamaya önem veriyoruz; fakat, maalesef, ayrılan  paralar yeterli değil; onu siz biliyorsunuz; ancak, bu seneden itibaren sulamaya özellikle ağırlık vereceğiz ve bizzat yerinde ben takip edeceğim; yani, bunu diğer arkadaşlara da bırakmadan takip edeceğim.

Bu, müteahhidin bırakma meselesi de... Kazma vurmamış değil. Geçen senenin ödeneğini bitirdikten sonra ayrılmış durumda. Ama, bu sene ayrılan para, yeterli olmamakla beraber, onu sıkı bir şekilde takip edip, o bölgenin yüzünü güldüreceğiz.Yani, o bakımdan müsterih olabilirsiniz. Sadece o bölge değil, sulamaya özellikle ağırlık veriyoruz. Her ne kadar Devlet Su İşleri bize bağlı olarak çalışan bir genel müdürlük ama, Tarım Bakanlığının projelerine de özel önem veriyoruz ve ortak projelerimiz var. Sulama, bu dönemden itibaren, yani, 2004 yılından itibaren çok önem verdiğimiz bir saha olarak ele alacağımız bir yatırım konusudur. İki tane büyük baraj başlatıyoruz. Bunlar, hem enerji barajı olarak devreye girecek, hem sulamaya ağırlık verilecek. Ayrıca, diğer yarım kalmış yatırımlarda da, geçen sefer, biliyorsunuz, yüzde 80'i biten yatırımlara ağırlık vermiştik ve bir günde 33 tanesini birden açmıştık; bu sene de, yüzde 60'ın üzerinde bitenlere ağırlık vereceğiz, onların kazancıyla da yüzde 50 ve 40'lara ineceğiz; böyle bir programımız var ve 2004 yılı, bunların çok bariz olarak görüldüğü bir yatırım dönemi olacak.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

5. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

6. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

7. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 10.4.2003

Yücel Artantaş

                 Iğdır

Et fiyatlarının yüksek oluşu gerekçe gösterilerek et ithalatının serbest bırakılacağı iddia edilmektedir.

1- Son beş yılda et ithalatı yapılmış mıdır? Yapılmışsa, yıllara göre dağılımı ne kadardır?

2- Et ithalatını serbest bırakacak mısınız?

3- Eğer ithalatı serbest bırakacaksanız, ekonomik güçlükler içerisinde olan hayvan üreticisini destekleyecek bir önlem aldınız mı?

BAŞKAN - Soruyu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevaplandıracaktır.

Buyurun Sayın Bakan.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Iğdır Milletvekilimiz Sayın Yücel Artantaş'ın, et ithalatıyla ilgili olarak biraz önce okunan üç sorusuna genel olarak şöyle cevap vermek istiyorum:

Ülkemizde, özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadelede istenen sonuca ulaşabilmek amacıyla, canlı hayvan ve et ithalatı, 1996 yılından itibaren durdurulmuştur. Ülkemizde, yılda yaklaşık 2 000 000 baş büyük, 500 000 baş küçük kurulu besi kapasitesi dikkate alındığında, et ithalatının serbest bırakılması ihtiyacı da görülmemektedir.

Devlet İstatistik Enstitüsünün 2001 yılı rakamlarına göre, ülkemizde, yaklaşık olarak 11 000 000'a yakın büyükbaş hayvan, 27 000 000 baş koyun, 7 000 000 baş kıl keçisi, 350 000 baş tiftik keçisi, 140 000 baş manda mevcudu bulunmaktadır. Et üretimimiz ise, yıllık ortalama, beyaz ve kırmızı et toplamı olarak, 1 400 000 tondur. Son yıllarda, hayvancılık sektöründe, hayvan sayılarının azalmasına rağmen, hayvansal üretimde artış görülmektedir. Bu artış ise, popülasyondaki kültür ırkı ve melez hayvan sayılarındaki artış ile diğer girdi kullanımlarındaki artışlardan kaynaklanmış olup, buna bağlı olarak büyükbaş hayvan başına karkas ağırlığı yüzde 100'e yakın bir yükselme göstermiştir.

İthalatla ilgili kısıtlama, yasaklama gibi günübirlik tedbirler yerine, ıslah, yetiştiricilerin örgütlenmesi, pazarlama ve yem bitkileri üretimi gibi sorunların çözümlenerek, sistemli ve organize bir şekilde üretim faaliyetinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmalarda kısa vadede sonuç alınamaması nedeniyle, konunun öneminin bilincinde olan Bakanlığımız, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretecek çalışmaları yürütmektedir. Bakanlığımızca, et ithalatının serbest bırakılması düşünülmediği ifade edilmekle birlikte, ülkemizde et talebinin karşılanması için, yurtiçi üretimin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. Bu kapsamda, bildiğiniz gibi, 2003 yılında, yem bitkileri üretimini artırma konusunda çok önemli gelişme olmuştur. Türkiye'de, yem bitkileri üretim alanındaki gelişme, her yıl, hızlı bir şekilde artmaktadır; çünkü, doğrudan gelir desteği vesilesiyle, biz, işlenir alanlara verdiğimiz dekar başına miktarın neredeyse 2 katını yem bitkisi üretenlere ödüyoruz. Dolayısıyla, bu, yeteri kadar bir teşvik görevini yerine getirmektedir ve bu alanın, yem bitkileri ekim alanlarının genişlemesi sürmektedir; bu, hayvancılığımız bakımından hayatî önemdedir. Ayrıca, yurt içinde çiftçi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yetiştirilen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilmiş damızlık belgeli gebe düveleri satın alanlara desteklerimiz vardır; bu, hayvan başına 360 000 000'a kadar yapılmaktadır.

Sunî tohumlama amaçlı desteklerimiz vardır. Bunun dışında, süte yönelik desteklerimiz vardır. Soy kütüğüne kayıtlı olanlarda sunî tohumlama desteği ve Trakya bölgesinde de, hayvancılıkta, hastalıklardan arındırılmış bir bölge oluşturulması hedefimiz vardır.

Bunlar, hayvancılık sektörü için 2003 yılında yaptığımız önemli faaliyetlerimizdir ve hayvancılık sektöründe piyasanın da etkisiyle çok önemli bir gelişme zemini oluşmuştur; yani, teşvikler yanında piyasa mekanizması da bu sektörü kârlı hale getirmiştir ve dolayısıyla, büyük bir yatırım talebi doğmuştur. Bununla ilgili bir örneği birkaç cümleyle ifade edebilirim:

12 işletmemizin özelleştirilmesi konusunda 128 firmanın tekliflerinde, her bir firma hayvancılıkla ilgili teklif getirmiştir; yani, bu arazilerde böyle bir yatırım yapmak için. Dolayısıyla, sektör, artık piyasa mekanizması tarafından da çok kuvvetli bir şekilde, ilerlemesi konusunda, teşvik görmektedir. Esas, hayvancılık konusundaki gelişmelerin 2004 yılında çok daha kayda değer olacağını ifade etmek istiyorum ve çok uzatmadan şöyle bir mukayese yaparak sözlerimi tamamlayacağım efendim.

2003 yılında hayvancılık sektörüyle ilgili desteklerin toplam ödenen miktarı 130 trilyondur. 2004 yılında bu maksat için harcanacak paranın yekûnu ise 489 trilyondur, dolayısıyla 3,5 kat bir artış hedeflenmiştir. Bu teşvik tedbirinin, piyasa mekanizmasının da etkisiyle hayvancılık sektöründe canlanmayı hızlandıracağını ve gözle görülür bir gelişmeyi hep birlikte izleyebileceğimizi ifade ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlar mısınız.

Buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda çok önemli gayretlerimiz olacak. Özellikle Atlantik ötesinden haberi gelen hastalıkla ilgili Türkiye'de de çok ciddî tedbirler alacağız; ama, esas önemli gelişme hayvan ıslahı konusundadır ve iki büyük ıslah projesini de 2004 yılı içinde ülkemizde gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. İnşallah, hayvancılık sektörü açısından 2004 yılının çok ümitvar gelişmelere, hepimizi memnun edecek gelişmelere sahne olmasını bekliyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

8. - Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

9. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

10. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını dilerim.

    Ahmet Ersin

                İzmir

Özelleştirilen bazı kamu kuruluşlarını satın alan kişi ve özel sektör kuruluşlarının edimlerini yerine getirmedikleri ve taksit borçlarının sürekli ertelendiği bilinen bir gerçektir.

1- Bugüne kadar kimler için ve kaç kez taksit ertelemesi yapıldı?

2- Taksit ertelemeleri kim veya hangi kurum tarafından yapılmaktadır? Bu ertelemeler yasal mı?

3- Özelleştirme ile satılan kamu kuruluşlarının taksitleri tahsil edilecek mi? Ertelemeler sürecek mi?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Konunun giriş kısmını geçerek, esas cevap niteliği taşıyan ve 1,2,3 diye sıralanmış cevapları okuyorum:

1- Satış bedellerinden bakiye borçları yeniden vadelendirilen  28 şirket ve bu konuda  alınan 46 adet borç erteleme kararı mevcuttur.

2 - Taksit ertelemeleri, nihaî devir işlemlerini onaylayan kurum tarafından yapılmıştır.

Buna göre, satış onayı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen şirket ve varlıklarda, onay kararındaki ödeme planının değiştirilmesine ilişkin kararlar Özelleştirme Yüksek Kurulu, satış onayı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen şirket ve varlıklarda, onay kararındaki ödeme planının değiştirilmesine ilişkin kararlar da Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alınmıştır.

3 - Özelleştirme uygulamaları sonucunda satılan şirket ve varlıkların satış bedelinden vadeye bağlanan ve her biri banka teminat mektubuyla garanti altına alınmış bulunan taksit bedellerinin tahsil edilememesi ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Satış devir sözleşmelerindeki yeniden vadelendirme kararı alınan şirket ve varlıklarda, bu kararlara istinaden imzalanan eksözleşmelerdeki ödeme planlarının değiştirilmesi konusunda gelebilecek alıcı taleplerinin değerlendirilmesi hususu ise Özelleştirme Yüksek Kurulu tasarrufunda bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz olunur efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

11.  - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

12. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.04.2003

Feramus Şahin

               Tokat

1- 2000 yılı kârı yaklaşık 70 trilyon TL, 2001 yılı kârı ise yaklaşık 138 trilyon TL olan; dünyanın beşinci büyük sigara üreticisi firması ve Türkiye'de büyük firmalar içerisinde sekizinci sırada bulunan ve sermayesinin tamamı kamuya ait bir kuruluş olan, kârı da sürekli artan Tekelin, neden yeniden yapılandırılmasına değil de, özelleştirilmesi yoluna gidilmektedir?

2- Tekelin özelleştirilmesiyle, özellikle çokuluslu şirketlerin, ülkemizde, yalnız sigara pazarına hâkim olmakla kalmayacaklarının, aynı zamanda ekici tütün piyasalarını ve bu piyasalarda oluşacak fiyatları, dolayısıyla da ihraç fiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileyeceklerinin ve sonuçta da bizzat belirleyici konumuna geleceklerinin farkında mısınız?

3- Tekel yatırımlarının 1980'den sonra yavaşlatılması ve 1984'te de tamamen durması ile Türkiye'ye yabancı sigara ithaline izin verilmesinin 1984 yılında gerçekleşmesi, tabiî ki bir rastlantı değildir. Siz de, bu uygulamanızla, bu düşüncenin devamına hizmet edeceğinizi biliyor musunuz?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Maliye Bakanımıza yöneltilen bu sözlü soru önergesine de, onun adına, yazılı metinden okuyarak cevap vermek istiyorum.

Tabiî, Hükümetimizin bu popüler Bakanına yöneltilen bu zor soruları, ben, metin dışına çıkmak yerine, ona sadık kalarak cevaplandıracağım.

Tokat Milletvekili Sayın Feramus Şahin'in, Tekelin özelleştirilmesinin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin, tarafımca cevaplandırılması istenen sözlü soru önergesiyle ilgili cevabımız aşağıdadır:

1- Özelleştirmenin esas amacı, ekonominin uluslararası rekabet gücüne kavuşturulması ve rasyonelleştirilmesi olarak görülmelidir. Bu çerçevede, kâr eden bir kuruluş olan Tekelin özelleştirilmesi sonrası, sigara ve alkollü içki faaliyetlerinin daha etkinleştirilerek kârın artması, kâr üzerinden alınan dolaysız ve ürünler üzerinden alınan dolaylı vergiler yoluyla Hazineye kaynak girişinin artırılması amaçlanmaktadır.

2- Memleketimizde yetiştirilen şark tipi tütünlerin yaklaşık 60 000 tonu yurt içinde, başta Tekel olmak üzere, diğer özel sektör kuruluşları tarafından, sigara fabrikalarında kullanılmakta; 100 000 ton kadar tütün ise, tütün tüccarları ve Tekel tarafından üreticiden alınarak ihraç edilmektedir.

Şark tipi tütünler, dünyada yaygın olarak üretilen blended sigara harmanlarında belirli bir oranda kullanılmakta olduğundan, tütün ihracatı artarak devam edecek, memleketimizdeki sigara üretiminde kullanılan tütün miktarlarında bir değişiklik olmayacaktır.

Son iki yılda, memleketimizde üretilen yaprak tütün miktarı, ihracat ve yerli kullanım için, 150 000 ton olarak öngörülen ideal seviyeye oturmuş bulunmaktadır. Bu miktarın, yazılı sözleşme ve açık artırma yöntemiyle alınıp satılması, rekabeti ve kaliteli tütün üreticiliğini teşvik edecek, kaliteli tütün üreticisinin daha çok gelir elde etmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışında kullanım şansı bulunmayan tütünlerin destekleme alımı adı altında alınarak kaynak israfına yol açılması uygulamasına son verilmiş, kaliteli tütün üretimi ve satışı özendirilmiş olacaktır.

Bu suretle, kullanım ve ihraç imkânı bulunmayan tütün stoklarının birikmesi önleneceğinden, ihraç fiyatlarını olumsuz etkileyen bu durumun ortadan kaldırılmasıyla, ihraç fiyatlarının artması sağlanmış olacaktır.

3- İkinci Dünya Savaşından sonra dünyada değişen içim zevki nedeniyle, blended sigaralara olan talep artmış; bu durum, ülkemize de yansımıştır. 1984 yılı nisan ayından itibaren ekonomik tedbirlerle kaçakçılığı önlemek, rekabet şartları içerisinde kaliteyi geliştirmek amacıyla, ilk defa yurtiçi ihtiyacı için kendi tesislerimizde üretilen mamullere ek olarak, blended sigara ithalatına başlanılmıştır.

Öte yandan, piyasa talepleri gözönüne alınarak programlanan yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilen Tokat Sigara Fabrikası, 1985 yılında üretime başlamış ve 1988 yılında ilk blended karakterde yerli üretim olan Tekel 2000 markası bu fabrikada üretilmiştir. Böylece, sigara ithalatı önemli ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca, oriental sigara üretimi yanında, blended sigara üretimini de gerçekleştirmek üzere, İstanbul Maltepe Sigara Fabrikasının modernizasyonu çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar, 1995 yılında tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra, yine, blended sigara üretimini gerçekleştirmek üzere, Samsun Ballıca Sigara Fabrikası da 1997 yılında üretime geçirilmiştir.

Her yönüyle dışa açılan ve Avrupa Birliğiyle uyum sürecinde olan ülkemizin, sigara sanayiinde görülen gelişmelerin dışında kalması beklenemez.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

13.  - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

15. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Yoğun geçen kış şartları nedeniyle Niğde-Çiftlik İlçesi arasındaki ulaşımı sağlayan Niğde-Tepeköy-Azatlı-Çiftlik karayolu son derece bozulmuş durumdadır. Yine Niğde-Gölcük-Bağlama-Çiftlik karayolu da araçla seyredilemeyecek derecede bozulmuş bulunmaktadır.

Soru 1:  Niğde-Tepeköy-Azatlı-Çiftlik yolunun onarımı düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise ne zaman yapılacaktır?

Soru 2: Niğde-Gölcük-Bağlama-Çiftlik karayolunun onarımı düşünülmekte midir? Düşünülüyor ise ne zaman yapılacaktır?

BAŞKAN - Soruyu Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevaplandıracaklardır.

Buyurun Sayın Bakan.

HALUK KOÇ (Samsun) - Bu, geçen seneden kalma bir soru. Bu sene aynı koşullar devam ediyorsa, sorumuzun cevabı budur.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, başka bakanlıklara yöneltilen soruları okuyarak çok uzun bir süre huzurlarınızda kaldım; ama, ben, elçiyim. Biliyorsunuz -Türkçemizdeki o güzel ifade hepimizin hafızasındadır- elçiye zeval olmaz.

Sayın Bayındırlık Bakanımız, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan'ın Niğde-Tepeköy-Azatlı-Çiftlik yolunun onarımının ne zaman yapılacağı hakkında Bakanlığına yöneltmiş olduğu sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere bana görev vermiş bulunuyor; bu vesileyle Yüce Meclisimizin siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Cevapları:

1- Niğde-Tepeköy-Azatlı-Çiftlik yolunun Tepeköy-Azatlı-Çiftlik çıkışından 2 kilometre hariç bölümü Karayolları Genel Müdürlüğümüz yol ağında olup, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunmaktadır.

2- Niğde-Tepeköy arası ile 63 kilometre uzunluğundaki Niğde-Gölcük-Bağlama-Çiftlik yolu, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yol ağında olup, asfalt yama çalışmaları tamamlanmıştır. Şu an için herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Arz eder, Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlarım.

Efendim, bu, çok eski bir bilgi midir; maalesef, ben bilmiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

16. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok

Soru ertelenmiştir.

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesi Kitreli Kasabasında 14.07.2002 tarihinde sel felaketi yaşanmıştı. Niğde Valiliğinin koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar sonucu 2002 yılı birim fiyatlarıyla kasabanın yol, köprü, menfez ve benzeri ulaşım ve ulaşımla ilgili sanat yapılarında 61 milyar Türk Lirası tutarında, içmesuyu şebekesinde ise 40 milyar Türk Lirası tutarında zarar meydana geldiği saptanmıştı. İlgili dosyalar resmî kanallardan Bakanlığınız Afet İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Soru 1: Söz konusu afetin yarattığı zararların karşılanması için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyor ise uygulama programı nedir?

Soru 2: Bu afet sonucu Kitreli-Ulukışla yolu üzerinde yer alan Derinöz Köprüsü yıkılmış durumdadır. Köprünün yapımıyla ilgili olarak bir çalışma var mıdır? Eğer var ise uygulama programı nedir?

BAŞKAN - Soruyu Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevaplandıracaktır.

Buyurun Sayın Bakan.

HALUK KOÇ (Samsun) -  Herhalde, bir yılda köprü yapılmıştır Sayın Bakan!..

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Efendim, ben, Niğde Milletvekilimiz Sayın Orhan Eraslan'ın sorduğu sorulara cevaplarımı, şöyle, okuyarak aktarıyorum.

1- 14.7.2002 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Niğde İli Kitreli Beldesinde altyapı hasarı meydana gelmiştir. Bunun üzerine, Bakanlığımızın teknik elemanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda 61 124 000 000 TL'lik hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Hasar keşifleri kararname taslak listesinde işlenmiştir. Ayrıca, kasabanın içmesuyu tesisiyle ilgili gerekli çalışmalar, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup, herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

2- Niğde İli Çiftlik İlçesi Kitreli Kasabasının yolu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yol ağında ve sorumluluğunda olduğundan, Derinöz Köprüsü onarımının Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapılması mümkün olmamaktadır.

Arz eder, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlarım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı Kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı

BAŞKAN - Soruyu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler cevaplandıracağından, soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesine bağlı Kitreli Kasabası ile Duvarlı Kasabasının elektrik şebekeleri ekonomik ömürlerini doldurmuştur.

57 nci hükümet döneminde her iki kasabanın elektrik şebekelerinin yenilenmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmekteydi.

Soru 1: Kitreli ve Duvarlı Kasabalarındaki elektrik şebekesi yenileme çalışmaları hangi aşamadadır?

Soru 2: Hükümetiniz döneminde de yenileme çalışmalarına devam edilecek midir? Edilecek ise gerçekleşme programı nasıldır?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Orhan Eraslan'ın tarafıma yönelttiği Niğde İli Kitreli ve Duvarlı Kasabalarının elektrik şebekelerinin yenilenmesine ilişkin sorularına cevaplarımı arz ediyorum.

Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu ve ucuz bir şekilde tüketicinin kullanımına sunulmasının temini açısından, 2004 yılında yapılacak yatırımlar için -TEDAŞ'ın ayırdığı para- 1,824 katrilyon ödenek talebinde bulunulmuş; ancak, bunun 430 trilyon liralık miktarı ödenek olarak ayrılabilmiştir. Bu kapsamda, 2004 yılında Niğde İli Merkez İlçe ve kasabalarının elektrik şebekeleri için 1 trilyon 370 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Devam eden işlerin bitirilmesi bu parayla gerçekleştirilecektir.

Ayrılan ödenekler çerçevesinde, Duvarlı Kasabası elektrik şebekesinin yenileme çalışmaları, il bazında ayrılan global ödenekten yapılacaktır. 2004 yılında elektrik projesi tamamlanacak olan Kitreli Kasabasının elektrik şebekesinin acil olan kısımları 2004 yılı yatırım programında global ödenekten, geri kalan kısmının da TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 2005 yılı yatırım programına alınarak yenilenmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla, olayı iki adımda ele alıyoruz ve artan kısmını da 2005 yılında gerçekleştireceğiz Kitreli Kasabasının.

Dolayısıyla, bu bilgiyi de arz eder, hepinize saygılar sunarım.

BAŞKAN -  Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köykent Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN -Soruyu Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevaplandıracağından, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesi Kitreli Kasabasına tarımsal sulama için 2 adet kuyu açılmıştı. Bakanlığınıza bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından -yağmurlama sistemiyle sulama amacıyla- 3 adet daha kuyu açılması için yürütülen çalışmalar yarım kalmıştır.

Soru: Yarım kalan kuyuların açılabilmesi için çalışmaların tamamlanması düşünülmekte midir? Eğer düşünülüyor ise ne zaman gerçekleşecektir?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu, tabiî, Bakanlığımıza yöneltilmiş bir sorudur, cevabı da kısadır.

Sayın Orhan Eraslan Beyin yönelttiği soruya cevabımız kısaca şöyle: Niğde İli Çiftlik İlçesi Kitreli Kasabasında tarımsal sulama amaçlı yeraltı suyu kuyuları açılması için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve DSİ Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü 7.11.2001 tarihinde yapılan koordinasyon toplantısında, anılan kuyuların açılmasına karar verilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kitreli Kasabasında açılan 3 adet sondaj kuyusu olumlu sonuç vermiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce söz konusu kasaba, 2004 yılı yatırım programında tarım sektörü sulama yatırımlarına alınacaktır.

Orhan Eraslan Bey burada mı acaba?

HALUK KOÇ (Samsun) - Komisyonda.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Peki efendim.

Ben, hiç olmazsa, bir müjdeli haber verdik diye iletmek istiyordum.

HALUK KOÇ (Samsun) - Ben ileteyim Sayın Bakan.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/391)ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı

BAŞKAN - Soruyu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler cevaplandıracağından, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesi Azatlı Kasabasına sulama amaçlı olarak yeni bir baraj yapılması için fizibilite çalışmaları yapılmaktaydı.

Melendiz Ovasının sulanması açısından önem taşıyan bu projenin fizibilite çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Soru 1 : Bu yıl veya önümüzdeki yıl için Azatlı'ya yeni bir baraj ya da gölet yapımı planlanmakta mıdır?

Soru 2 : Böyle bir planlama var ise hangi aşamadadır?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Orhan Eraslan'ın tarafıma yönelttiği Niğde-Çiftlik-Azatlı Göletinin yükseltilmesi ve yeni bir depolama tesisi yapılmasına ilişkin sorularına cevaplarımı arz ediyorum.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce önceki yıllarda inşa edilen Niğde-Çiftlik-Azatlı Göletinin yükseltilmesi veya yeni bir depolama tesisinin yapılması konusu DSİ Genel Müdürlüğünün çalışma programında bulunmaktadır; ancak, yapılan inceleme sonucu mevcut göletin yükseltilmesinin teknik ve ekonomik yönden uygun bulunmadığı tespit edilmiş ve mansapta belirlenen yeni aks yerinde de bir depolama tesisi yapılması imkânları araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda, söz konusu projenin su kaynağının aynı zamanda Mamasın Barajını besleyen kaynaklardan da biri olduğu hususu göz önünde bulundurulacaktır.

Yapılması düşünülen depolama tesisiyle ilgili akım ölçümleri devam ediyor. Devam eden bu ölçümlerden yeterli akım doneleri elde edildikten sonra da çalışmalar, proje, teknik ve ekonomik yönden ele alınarak ilerletilecek; bu da uygun bulunduğu takdirde, uygulama programına alınarak inşaatı gerçekleştirilecektir. Yani, bu çalışmalar, bu adımları devam ettirerek, belli bir süreci izlemektedir.

Bunun yanında da, DSİ Genel Müdürlüğünce geliştiren halen işletmede olan Azatlı-1, Azatlı-2 kısım yeraltı suyu sulama kooperatifleri vasıtasıyla da orada 150 hektarlık arazi zaten sulanıyor.

Şimdi, Azatlı-3'ü ele alıyoruz. Azatlı-3 kısım arazilerinin de yeraltı suyundan sulanması için ilgili çalışmalar DSİ tarafından sürdürülmektedir. Bunun da sonucu eğer olumlu çıkarsa -Azatlı-3'e de- uygulama projesinin ele alınması neticesinde, bu proje de gerçekleştirilecektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

24. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

25. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün cevabı

BAŞKAN - Soruyu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü cevaplandıracağından, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

  Orhan Eraslan

               Niğde

Niğde İli Çiftlik İlçesi Kitreli Kasabasının süt inekçiliğiyle ilgili projesi, yaklaşık on yıldır Bakanlıkta beklemektedir.

Soru: Bakanlık olarak süt inekçiliği projesine destek olmayı düşünüyor musunuz? Eğer düşünülüyor ise ne zaman gerçekleşecektir?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Niğde Milletvekilimiz Orhan Eraslan Beyin, Niğde İli Çiftlik İlçesi Kitreli Kasabasında kurulan ve on yıldır desteklenmeyi bekleyen tarımsal kalkınma kooperatifiyle ilgili sorusuna şöyle bir cevap vermek istiyorum:

Türkiye'de hayvancılığı destekleme konusunda en önemli araçlarımızdan birisi, bu kalkınma kooperatiflerine verilen desteklerdir. Bunların özelliği, çok düşük faizli bir kredi kullandırılmasıdır ve geri dönüş süresinin uzun olmasıdır. En az bu hususlar kadar önemli olan bir başka husus ise, bu hayvanların verimli olarak üretiminin sürdürülmesi açısından, bir gelir getirmesi açısından, örgütlenmenin beraberinde getirdiği kolaylıkla, çiftçilerin eğitilmesi, yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması, hayvanların sağlıklı bir şekilde üretiminin sürdürülmesi ve daha sonra da, pazarlanma faaliyetindeki birlikte hareketin sağlamış olduğu avantajdır. Dolayısıyla, ülkemizin değişik yörelerinde çok sayıda kooperatif, bu imkândan faydalanmak üzere organize olmuş, kurulmuştur. Bunların sayısı, şu anda, 1 461'dir ve sıra beklemektedir. Oniki yıllık bir sürede, yani, 1990'dan 2002 yılına kadar olan bir süre içerisinde, desteklenen kooperatif sayısı ise 600'dür. Dolayısıyla, bu maksat için ayrılan kaynakların ne kadar sınırlı olduğu da ortadadır. 2003 yılında desteklenen kooperatif sayısı 35 olmuştur. Dolayısıyla, bu büyük talebi karşılayacak bir kaynak tahsis edilemediği için, bir yığılma beklemektedir. Sayın Orhan Eraslan'ın kendi bölgesinde on yıldır sıra bekleyen kooperatif olduğu gibi, başka bölgelerde, çiftçilerimizin, desteklenmek için sıralarının gelmesi uzun yıllar alabilmektedir.

Şimdi, efendim, bu konuda, 2004 yılında, hepimiz açısından önemli bir gelişme, sevindirici bir gelişme ortaya çıkacaktır. Evvela, biraz önce söylediğim gibi, hayvancılıkla ilgili çok büyük bir destek artışı söz konusudur; kooperatifçilikle ilgili de bu destek, çok anlaşılır, çok memnun edici bir seviyededir. Biraz önce söyledim; 2003 yılında, biz, 35 kooperatifi destekleyebilmiştik; 2004 yılında, bu rakam 250 olacaktır. Yani, artışın bu kadar büyük çapta olması, bizim, her ilimizde, ortalama olarak 3 ilçemizi, 3 kooperatifimizi desteklememiz demektir. Bu da, geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde, önemli bir kıymet ifade edecektir. Benim de, zaten, biraz önce genel ifademde söylediğim gibi, hayvancılık sektörünün 2004 yılında gelişmesi konusunda en önemli ümidimiz, bu alandaki gelişmedir. Hem, bu,  kırsal kesimdeki üretim faaliyetini canlandıracaktır hem de hayvan ıslahı konusunda, bu örgütlenme yapısı içerisinde, daha dengeli, daha iyi bir gelişme imkânı bulacağımızı ümit ediyorum. İnşallah, bu kapsam içerisinde, kendileri bugün burada olmadığı halde, ismiyle ve sorularıyla, bizleri, bugün epey gündeminize taşıyan Sayın Orhan Eraslan'ın bölgesindeki kooperatifin de desteklenme imkânı bulunabilir.

Tekrar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -  Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 17.08

 


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.23

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 41 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146)

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152)

BAŞKAN - 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ile 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, tasarıların müzakerelerini erteliyoruz.

305 sıra sayılı Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

BAŞKAN - Bu konuda Komisyonun bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurul gündeminde bulunan 305 sıra sayılı Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 2 nci ve 3 üncü maddelerinin İçtüzüğün 88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Komisyonumuza geri verilmesini arz ve teklif ederim.

         Sait Açba Afyon Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

BAŞKAN - Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri, İçtüzüğün 88 inci maddesi uyarınca, Komisyona geri verilmiştir.

Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

4. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 255) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 255 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

                                 

(x) 255 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Teklifin tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç; buyurun.

Konuşma süreniz 20 dakika.

CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünü açıklamak üzere, söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Getirilen teklif, avukatların sosyal güvenliklerine, bir nebze olsun, çözüm getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle teklifi destekliyoruz. Yargı, demokrasilerde yasama ve yürütmeyle birlikte, devlet erkini oluşturan üç kuvvetten birisidir. Bu kuvvetlerin, birbirini dengeler biçimde, bağımsız olması gerekir; ancak, ülkemizde, yürütme ve yasama, maalesef, ayrı güçler biçiminde değil, hükümeti kuran parti bünyesinde bir arada bulunduklarından, yasama ve yürütme ayrılığı fazla bir anlam ifade etmemektedir. Hükümeti kuran parti, Parlamentoda da çoğunluğu oluşturduğundan, hükümet, hem yürütme hem de yasama görevini üzerine almıştır. İşte, böyle bir ortamda, üçüncü kuvvet olan yargının önemi öne çıkmaktadır; ancak, ülkemizde, ne yazık ki, yargı da, hükümet karşısında, tam anlamıyla bağımsız değildir.

Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı, Müsteşarı da Kurulun üyesidir. Adlî teftiş mekanizması Adalet Bakanlığına bağlıdır, Kurulun sekretaryası Bakanlıktır. Bu çerçeveden bakınca, yargı bağımsızlığından bahsetmek, her halde mümkün değildir. Bu durumu, zaman zaman iyi niyetinden kuşku duymadığımız Sayın Adalet Bakanımız da dile getirmektedir; ancak, yargının bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir girişimi, ne yazık ki, şimdiye kadar göremedik.

Yargı, hükümetler tarafından yıllarca ihmal edilmiştir. Bu ihmal halen devam etmektedir. Yine, Sayın Adalet Bakanımızın da dile getirdiği gibi, bütçeden yargıya ayrılan pay, ne yazık ki, yüzde 1'i bile bulmamaktadır. Halen, çoğu adliyelerimiz, kiralık apartmanlarda ve hanlarda yer almakta, yargı mensuplarımız, ışıksız, güneşsiz, loş salon ve odalarda adalet dağıtmaya çalışmaktadırlar. İster istemez kuşkulanıyoruz, acaba, yargıya, yasama ve yürütmenin kararlarını denetlediği, çoğu zaman da hukuka aykırı bularak iptal ettiği için kasıtlı olarak mı önem verilmiyor? Tüm bu sorunlarına karşın, yargı, yine de, ülkemizde, güven duyulan, saygı duyulan kurumlarımızdan birisidir.

İşte, demokratik bir ülke için bu kadar önemi olan yargının kurucu unsurlarından birisi de avukatlıktır. Diğer kurucu unsurların, hâkim ve savcılarımızın içerisinde bulundukları zorlukları zaman zaman dile getiriyoruz; ancak, kanunlarımızda da açıkça belirtildiği gibi, aynı zamanda bir kamu görevi de yapan avukatlarımızın sorunları yeterince dile getirilmemektedir. Bugün için, ülkemizde, sosyal güvenlikten yoksun tek meslek mensupları avukatlardır. İşte, bu teklif, avukatlık mesleği açısından, bir eksikliği değil, bir ayıbı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bu nedenle, bu teklifi hazırlayan sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olması; ayrıca, avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak, özel yaşantısında da buna özen göstermek zorunluluğu ve yükümlülüğünde bulunması gerçeği ile avukatın emekli olana kadar sosyal güvenliğinin olmayışı gerçeğini bağdaştırmak elbette mümkün değildir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik çöküş avukatları da olumsuz şekilde etkilemiştir. Büro giderleri, büro çalışanlarının ücret ve sigorta giderleri, vergi yükü, hukuk fakültelerini bitiren genç avukatların avukatlık bürosu kurma çabalarını olumsuz etkilemektedir. Avukatlık Kanununda 2.5.2001 gün ve 4667 sayılı Yasayla yapılan değişiklikle, stajyerlere, Türkiye Barolar Birliğince kredi verilmesi imkânı getirilmiştir. Bu kredilerin kaynağı, şimdi getirilen teklifte olduğu gibi, avukatların vekâletname örneklerinde kullanacakları harç bedelleridir. Bu yasayı çıkararak stajyer avukatların bir nebze olsun rahatlamalarını sağlayan Parlamentomuzun 21 inci Dönem milletvekillerine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin kararıyla bu teklif yasalaştığı takdirde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda birikecek paralar, kuralları Türkiye Barolar Birliğince hazırlanarak Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelik gereğince avukatların sosyal güvenliğinde kullanılacaktır. Avukatlar, sosyal güvenlikleri olmadığı için, bugün için büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Ciddî anlamda hasta olduklarında, emekli değilse, sağlık harcamalarını şahsî bütçesinden karşılamak zorundadır. Sağlık harcamalarının çok büyük rakamlar oluşturduğu günümüzde pek çok avukat bu masrafları karşılayamamakta, barodaki diğer avukat arkadaşlarının veya yakınlarının yardımıyla tedavi olabilmektedir. Meslek, cazibesini giderek kaybetmektedir. Ne acıdır ki, Adalet Bakanlığının açmış olduğu zabıt memurluğu sınavına bile başvuran avukatlar olmuştur. Yine, devlet memuru olarak düzenli bir gelir elde etmek, sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmek için pek çok avukat kamu personel sınavına girmiş, bazıları da ek pedagoji eğitimi alarak öğretmenlik atamalarına başvurmuştur.

Tüm bu durumları dikkate alarak, getirilen bu teklifi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak desteklediğimizi bildirir, Yüce Heyete saygılar sunarız. (Alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen Artvin Milletvekili Orhan Yıldız.

Buyurun Sayın Yıldız. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN YILDIZ (Artvin)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan evvel, Yüce Meclisimizin siz saygıdeğer milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, benim ve yine üç saygıdeğer arkadaşımızın imzası olan, Avukatlık Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve bazı yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum.

Öncelikle belirtmeliyim ki, vermiş olduğumuz bu kanun teklifi, Barolar Birliğinin de görüşü alınarak ve Adalet Komisyonumuzdan oybirliğiyle çıkmış olan bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifine muhalefet partimizin değerli üyeleri de destek vermiştir; bu vesileyle kendilerine de teşekkürlerimi sunuyorum.

Özellikle, bu durumun bir açıdan önemi vardır. Bu husus, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarındaki uzlaşmacı ortamı ve katılımcılığa vermiş olduğu değeri göstermesi açısından son derece önemlidir. Çünkü, geçmiş dönemlerde birçok kanun tasarısı kadük olmuşken, bugün, bizim vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin yasalaşma aşamasına gelmesi son derece önemli bir olaydır, sevinilecek bir olaydır.

Sevgili arkadaşlarım, avukatlık mesleği, tarih boyunca her zaman var olmuş ve saygın bir konumda bulunmuştur. Çünkü, avukatlar, her zaman, yönetenlere karşı kendi müvekkillerinin haklarını, hukuklarını en iyi şekilde temsil etmişlerdir ve hiçbir zorluğa karşı da baş eğmemişlerdir ve saygınlıklarını devam ettirmişlerdir, meslek onurlarını her zaman korumuşlardır ve bu şekilde bugüne gelmişlerdir. Bu vesileyle de, bulundukları toplumun her zaman saygısını kazanmışlar ve önemli bir konumda olmuşlardır. Bugün ise, özellikle "hukuka saygı" ilkesi üzerine kurulmuş olan bir toplumda avukat çok daha önemli bir role sahiptir; çünkü, artık, görevi, sadece müvekkilinin hukukunu korumakla sınırlı değildir. Hukuk devletinde avukat, hem adaletin gerçekleşmesinde hem de hak ve özgürlüklerini savunmada yükümlü olduğu kişiler açısından vazgeçilmez bir kişidir. Bu nedenledir ki, avukatlık hizmeti, bir kamu hizmeti olarak kabul edilmiş ve kendine özgü düzenlemelerle diğer serbest mesleklerden ayrılmıştır. Bu denli önemli hizmet ifa eden avukatlık mesleğine, ülkemizde, bugüne kadar, gereken önemin verildiğini söylemek maalesef çok zordur.

Ülkemizde avukatlık mesleği, Avukatlık Kanununda, kamu hizmeti niteliğinde olduğunun belirtilmesine rağmen, sıradan bir serbest meslek faaliyeti olarak görülmeye ve gösterilmeye çalışılmıştır. Bu nedenledir ki, hukuk öğretimine, maalesef, gereken önem verilmemiştir.

1980'li yıllarda, ülkemizde, 3 hukuk fakültesi olmasına rağmen ve onların da eğitim ve öğrenim kalitesi yönünden büyük sorunları olmasına rağmen, bugün, maalesef, hukuk fakültelerinin sayısı 10'larla ifade edilmektedir; buna karşılık, avukat sayısında, tabiî ki, çok büyük artışlar olmuştur. Bu durum, meslek etiğine uygun olmadığı halde, özel sektörde bile yaşanmayan rekabetin, avukatlık mesleğinde, maalesef, yaşanmasına yol açmış ve burada, tabiî ki, avukatlık mesleği de yara almıştır.

Bugün, gelişmiş ülkelerde, en pahalı hizmet, avukatlık hizmetidir. Örneğin, Amerikan mahkemelerinde izliyoruz; mahkemeler, milyonlarca dolara karşılık gelen avukatlık ücretlerine karar veriyor. Bugün, ülkemizde ise, maalesef, avukatlar, ekonomik açıdan çok büyük zorluklar çekmekte ve sigorta primlerini, vergilerini dahi ödemekte zorlanmaktadırlar; hatta, bugünkü mevzuatımıza göre, sağlık sigortası isteğe bağlı olmasına rağmen, avukat meslektaşlarımızın çoğunluğu, sağlık sigortasına bile ekonomik zorluklar nedeniyle katılamamaktadırlar. Bu nedenle, sunmuş olduğumuz kanun teklifi, bu alanda büyük bir boşluğu da dolduracaktır.

Değerli arkadaşlarım, avukatlık mesleğine layık olduğu saygın konumu kazandırmak, şüphesiz, hepimizin görevidir. Bu konuda özellikle meslek kurallarının titizlikle uygulanması çok büyük önem arz etmekte ve bu yönde de Türkiye Barolar Birliğine ve barolarımıza da büyük görev düşmektedir.

Bizler, Meclis olarak, şüphesiz, çağdaş normlara uygun yasal düzenlemeleri yapıyoruz ve yapma gayreti içerisindeyiz. Yalnız, barolar ve Barolar Birliği de, meslek kurallarına aykırı hareket eden meslektaşları hakkında en ağır müeyyideleri uygulamaktan geri kalmamalıdır; çünkü, inanıyoruz ki, çok sınırlı sayıda, yani, münferit sayıda kötü örnekler olmasına rağmen, mesleğe çok büyük zararlar vermektedir.

Saygıdeğer milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; getirilmek istenen bu düzenlemelerden de kısaca bahsetmek istiyorum:

Bu kanun teklifimizin 1 inci maddesiyle, ruhsatname ve avukatlık kimliklerinin Boralar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılması imkânı getirilmekte ve avukatlık kimliğinin, resmî ve özel kuruluşlar tarafından resmî kimlik olarak tanınması imkânı getirilmektedir.

Yine, Barolar Birliği nezdinde, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım ve dayanışma vakfı kurulmaktadır. Hemen belirtmeliyim ki, bu tip düzenleme, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da üye ülkelere tavsiye kararında belirtilmiştir, buna paralel bir düzenlemedir.

Yine, 4 üncü maddede de, avukatlık ücretlerinde çıkan problemlerin halliyle ilgili düzenlemeler vardır. Bu konuda, zaten, kanunda var olan düzenlemelere sadece açıklık ve işlerlik kazandırılmaktadır, başkaca bir düzenleme de söz konusu değildir.

Ben, bu vesileyle, bu kanun teklifinin ülkemize ve avukatlık mesleğine hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

"Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarıdır."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 255 sıra sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Haluk İpek

Mustafa Demir

Mustafa Ilıcalı

 

Ankara

Samsun

Erzurum

 

Ali Temür

Abdullah Veli Seyda

 

 

Giresun

Şırnak

 

Madde 2, ikinci fıkra: "Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde 50 kadarıdır.

Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tabidir."

BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 17.46

 


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.57

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT

        KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 41 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 255) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

2 nci madde üzerinde verilen önergeyi düzeltilmiş şekliyle tekrar okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 255 sıra sayılı teklifin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Haluk İpek

Mustafa Demir

Mustafa Ilıcalı

 

Ankara

Samsun

Erzurum

 

Ali Temür

Abdullah Veli Seyda

 

 

Giresun

Şırnak

 

Madde 2.- Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya bir cümle eklenmiştir.

"Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli, 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde 50 fazlası kadarıdır.

Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tabidir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak)- Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz.

HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların gelir ve giderlerinin herkes tarafından bilinmesi, şeffaflığın sağlanması amacıyla bu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

"Sosyal yardım ve dayanışma fonu

MADDE 27/A. - Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen gelirlerin yarısı olan "Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu" kurulmuştur.

Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından Ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4. - Avukatlık Kanununun 115 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, seçimli genel kurul toplantıları Ankara'da yapılır."

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret Baloğlu; buyurun.

CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklifin 4 üncü maddesiyle, Türkiye Barolar Birliğinin seçimli genel kurullarının tümünün Ankara'da yapılmasına ilişkin bir değişiklik getiriliyor. Bilmiyorum, şu andaki görüşmeler hangi aşamadadır; ama, bu maddenin bu tekliften çıkarılması yönünde görüş bildirmek için, Grubum adına söz almış bulunuyorum.

Türkiye Barolar Birliğinin seçimli kongrelerinin çeşitli illerde yapılmasının meslek açısından bir gereklilik taşıdığını düşünüyorum...

Ankara'da yapılan seçimli genel kurulların, Türkiye kamuoyunda daha çok yankı bulması gibi bir gerekçeyle, böyle bir değişikliğe gidilmiş olsa bile; biz, örgütlerin, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki gücünün, etkinliğinin ve meslek açısından yararını düşünerek, bu değişikliğin yararlı olmadığını düşünüyoruz. Bu, yaklaşık yirmibeş-otuz senedir uygulanan bir yöntemdir. Türkiye'nin birçok yerinde, Türkiye Barolar Birliğinin genel kurulları yapılmıştır. O kente bir meslek heyecanı getirmiştir, oradaki avukatlara destek olmuştur ve bunun ötesinde de o kente bir hareketlilik getirmiştir.

Şimdi, bu değişiklikle, eğer bütün seçimli genel kurulları Ankara'ya alırsak, bu heyecandan, bu meslekî dayanışmadan mahrum kalmış olabileceğimizi düşünüyorum.

AK Partili arkadaşlarıma ve Grup Başkanvekillerine de, bu maddenin geri çekilmesi yönünde bir öneride bulunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baloğlu.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.03

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.12

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 255) (Devam)

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde.

5 inci maddeyi okutuyorum.

MADDE 5. - Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır."

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum.

MADDE 6. - Avukatlık Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Gerektiğinde Adalet Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, baro yönetim kurulunca bir yerde birden fazla hakem kurulu oluşturulabilir. Bu durumda hakem kurulları numaralandırılır."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 7. - Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 21. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflarda bu Kanunun değişik hükümleri uygulanır."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 8. - Bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1.1.2004 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 255 sıra sayılı yasa önerisinin 8 inci maddesinin şu şekilde değiştirilmesini öneriyoruz:

"Madde 8.- Bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1.1.2004 tarihinde, 4 üncü maddesi TBB'nin ilk seçimli genel kurulundan sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

 

Feridun Fikret Baloğlu

Mehmet Ziya Yergök

Muharrem Kılıç

 

Antalya

Adana

Malatya

 

Haluk Koç

Nadir Saraç

 

 

Samsun

Zonguldak

 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Sayın Baloğlu, önergeniz hakkında konuşacak mısınız?

HALUK KOÇ (Samsun) - Hükümet fikrini söyledi.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Daha önce TBB Genel Kurulunda alınan kararla kazanılmış hakkın savunulmasıdır.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin takdire bıraktığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

9 uncu maddeyi okutuyorum:

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, teşekkür konuşması yapacaktır.

Buyurun Sayın Bakan.

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu teklifi veren arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Yargı dediğimiz erk, iddia ve savunmadan müteşekkildir. İddia makamı, ister demokratik rejim, ister totaliter-otoriter rejim olsun, her rejimde var. İster demokratik rejim olsun, ister totaliter rejim olsun, her halükârda, bu iddiaları karara bağlayan bir makam var; ama, savunma ve savunma hakkı, yalnız demokratik rejimlerde var. O sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de demokratik bir hukuk devleti olduğuna göre, savunmayı güçlendirecek, savunma hakkının kullanılmasını teminat altına alacak ve bu mesleği icra edenlerin de olabildiğince teminatlı hale getirilmesi noktasında yapılacak her çalışma, hukuk devletine katkıdır, demokrasiye katkıdır.

O sebeple, bugün yapılmış olan bu düzenleme, arkadaşlarımızın getirmiş olduğu bu teklif, inanıyorum ki, Türkiye'de savunma mesleğinin daha rahat şartlarda icra edilebilmesi bakımından önemli bir aşamayı teşkil edecektir. Bizim gönlümüzde yatan, esas itibariyle, bu Parlamentoda, bunu Barolar Birliğinden ve barolarımızdan bekliyoruz, Türkiye'de savunma hakkının layıkı veçhile kullanılmasına imkân verecek bir düzenlemeyi kendilerinin hazırlayıp, getirip tepeden tırnağa yepyeni bir avukatlık yasasını hazırlamamızdır. Ümit ediyorum ki, Barolar Birliği bunu gündemine alır, genel kurulda bunun tavsiye kararlarını alır ve yeni bir yasama dönemi içerisinde avukatlık kanununu Türk hukuk sistemi içerisine katma imkânını buluruz.

Hepinize, bu vesileyle, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

5. - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar,  Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri  Komisyonları  Raporları (1/435) (S. Sayısı: 258) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu 258 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Akyüz; buyurun. (Alkışlar)

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıyla ilgili bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Büyük Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Dünyada meydana gelen globalleşme sonucunda uluslararası alandaki ortak hedeflerin daha üst düzeye çıkarılması ve savunulması, ortak tarihî, kültürel ve sosyal değerleri paylaştığımız Balkanlar ve Kafkasya'da bulunan bazı ülkelerle Ortaasya Türk cumhuriyetleri arasında son yıllarda sürdürülen ekonomik, kültürel ve siyasî ilişkilerin artmasına paralel olarak posta hizmetlerinde de yoğunluk görülmesi nedeniyle Türk PTT idaresinin öncülüğünde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Pakistan arasında bir posta birliği kurulması hedeflenmiştir. Kurulması hedeflenen söz konusu birliğe, Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Türkiye'nin katılımıyla ilk adım 22-24 Haziran 2000 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen bir seminerde atılmıştır.

Birliğe yasal statü kazandırmak ve birlik kuruluş yasası ile genel tüzüğüne son şeklini vermek amacıyla, ilk kongresi, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan ve Türkiye'nin kurucu üye olarak, Arnavutluk, Gürcistan, Kazakistan ve Makedonya'nın da gözlemci olarak katılımıyla, 5-7 Haziran 2001 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmıştır. Kongrede yapılan müzakereler sonucunda, birliğin kuruluş yasası ve genel tüzüğü, PTT idaresi adına, zamanın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyle diğer kurucu üyelerin hükümetleri adına tam yetkili kılınan temsilcileri tarafından imzalanmış olup, birlik, 6 Haziran 2001 tarihinden itibaren faaliyetlerine resmen başlamıştır.

                                  

(x) 258 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Birliğin kuruluş amaçları arasında;

Üye ülkeler arasında postaların daha düzenli ve hızlı bir şekilde alınıp verilmesinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması,

Üye ülkeler arasındaki kültür iletişimine katkıda bulunulması,

Uluslararası kongre ve toplantılarda tek vücut olarak hareket edilmek suretiyle, dünya platformlarında söz sahibi olunması,

Üye ülkeler PTT personeli arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi; bu bağlamda, staj, toplantı ve seminerler düzenlenerek eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve bilgi alışverişinde bulunulması,

Üye ülkeler transit postalarına aracılık yapılması,

Üye ülkeler arasında hızlı para transferini sağlamayı amaçlayan Avrasya-giro sistemi kurulması,

Ortak konulu pul çıkarılması ve uluslararası sergilerde ortak standdan faydalanılması,

Üye ülkeler arasında mevcut olmayan uluslararası posta ve posta paralı hizmetlerinin karşılıklı olarak yapılması için teknik ve idarî tedbirlerin alınması,

Yer almaktadır.

Değerli milletvekilleri, dünyada ortak tarafları bulunan birçok ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu birlikler vardır. Özellikle, kültür, tarih ve felsefe gibi ortak kavramların ülkeleri bir araya getirdiğini ve birbirleriyle derin bağları bulunan bu ülkelerin kurdukları Avrasya Posta Birliğinin, uzak olmayan bir gelecekte, diğer ülkelerin katılımıyla genişleyeceği temennisiyle sözlerime son verirken, Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı düşüncesinde olduğumuzu belirtir; hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akyüz.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen, Sakarya Milletvekili Sayın Süleyman Gündüz; buyurun.

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında konuşmak üzere, Grubum adına söz almış bulunmaktayım; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrasya, batıda Lizbon'dan, doğuda Vladivostok'a kadar uzanan muazzam kara parçası; dünya nüfusunun yüzde 75'i, yeryüzünün bilinen enerji kaynaklarının dörtte 3'ünü bulunduran bir bölgedir.

"Asya'ya egemen olan dünyaya egemen olur" sözü Batılı jeopolitikçilerin çok iyi bildiği bir deyimdir.

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı, ünlü siyasetbilimci Zbigniew Brzezinski, geniş yankılar uyandıran "Büyük Satranç Tahtası" adlı kitabında, 21 inci Yüzyılda en büyük mücadelenin Avrasya'da yapılacağını belirterek "Avrasya, dünya egemenliği için mücadelenin yapıldığı satranç tahtasıdır" demiştir.

Avrasya, soğuksavaş sonrası yeni küresel sistem arayışının ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Yeni yüzyılda ülkelerin gücü, Avrasya üzerindeki etkinliğine bağlı olacaktır. Bu nedenle, soğuksavaşın bittiği, Sovyetlerin dağıldığı dönemde ve yeni bir uluslararası siyasî ve ekonomik düzen inşa edilmeye çalışılırken, Avrasya bu çalışmaların merkezinde yer almaktadır.

Çin ile Avrupa Birliği arasında uzanan bu bölge üzerindeki hâkimiyet mücadelesi, 21 inci Yüzyılın şeklini belirleyecektir. Avrasya, sadece askerî ve ekonomik alanda değil, siyasî ve kültürel değerler alanında da farklılıkların hem çatışabildiği hem de işbirliği imkânı bulduğu bir coğrafyadır. Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, İran ve Hindistan'ın etkin biçimde yer aldığı, Türkiye'nin tam merkezinde bulunduğu bölgeye yönelik etkinlik mücadelesinin seyri, Türkiye'nin bölgesel rolünü de ileriye dönük olarak tamamlayacak derecede ciddiyet arz etmektedir. Türkiye'nin etkinlik alanları olan Balkanlar ve Kafkaslardaki, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya rekabetinin tam ortasında bulunan Türkiye, bölgesel gücünü kullanarak, bu rekabet içinde aktif biçimde yer almak zorundadır. Doğal kaynaklar, güvenlik stratejileri, ulaşım ve ticaret yolları açısından kritik önem taşıyan bölge, kültürel ve toplumsal açılardan yükselen bir değere sahiptir. Asya'dan Avrupa'ya uzanan köprü olan Türkiye'ye önemli bir rol düşmektedir. Avrasya'da yaşayan halklarımız, köklü bir tarihin mirasını paylaşmakta ve bin yıldan beri süren bir birikimden güç almaktadır.

21 inci Yüzyılda Avrasya'nın barış, istikrar ve refahı, sadece Türkiye açısından değil, aynı zamanda dünya barışı bakımından da belirleyici rol oynayacaktır; hızla gelişen, değişen ve güçlenen Avrasya, bugün hayal edemeyeceğimiz bir noktaya gelecektir.

Avrasya bölgesi, soğuksavaşın sona ermesinin ardından, daha önce birbirleriyle çatışma halinde olan sistemlerin iç içe geçtiği ve ekonomik yapılanmalara geçişin belirgin oranda yaşandığı bir alandır. Türkiye'nin stratejik önemi, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortaasya ile Ortadoğu'daki varlığı kadardır. 1990'lardan sonra Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyada yaşanan mücadele, 11 Eylül saldırılarından sonra daha da netleşmiş, ABD ve İngiltere ile merkezî Avrupa, Rusya ve Çin arasında kıyasıya bir rekabete dönüşmüştür. Bu rekabet ve gerilim, işbirliği imkânlarını tehdit ederken, bölgede sadece ekonomik, enerji ve askerî açıdan öne çıkmaya başlamış, kültürel ve siyasî işbirliği potansiyeli geri plana itilmiştir.

Gürcistan'dan Afganistan'a, Irak'tan Balkanlara kadar Türkiye'nin çevresinde yaşanan hareketlilik, bölgeye yönelik küresel hâkimiyet mücadelesinin ürünüdür. Türkiye, ekonomik, siyasî, askerî ve kültürel olarak bölgede en fazla rol oynayabilecek ülkeler arasındadır ve bu potansiyelini gerektiği kadar kullanamamaktadır.

Enerji kaynaklarını ve bu kaynakları dünya pazarlarına ulaştıracak ulaşım koridorlarını denetim altına almaya çalışan güçler, Afganistan'dan Irak'a ve Ege Denizine kadar geniş coğrafyayı birleştiren dev projeler üretmekte, bu projelere göre siyasî ve askerî planlar uygulamaktadır.

Hazar Havzası ve Ortadoğu enerji kaynakları ekseninde yürütülen çalışmalara bağlı olarak, önümüzdeki yıllarda, Balkanlar, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu, bütün güçlerin yer aldığı ciddî çatışma noktaları olarak öne çıkabilir. Avrasya üzerindeki bu çatışma potansiyelini işbirliğine dönüştürme fırsatlarının aranması yolunda, Türkiye, hiçbir ülkenin sahip olmadığı imkânlara sahiptir; bu açıdan, hem Amerika hem de Avrupa Birliği, Türkiye'ye daha fazla muhtaç duruma gelmişlerdir.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Hilmi Güler'in, Avrasya ülkeleriyle yaptığı görüşmeler ve ikili anlaşmalar sonucunda, Avrasya enerji koridoru açısından ülkemiz önemli hale getirilmiştir. Bu bağlamda, Sayın Güler, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattına Kazakistan'ı dahil ederek, hattı, Bakü-Tiflis-Aktau-Ceyhan hattı haline dönüştürmüştür.

Ayrıca, Türkmenistan'dan ucuz elektrik alımına başlanmıştır. Türkmenistan, elektrik enerjisini doğalgazdan üretmektedir. Dolayısıyla, ülkemiz, Türkmenistan doğalgazını taşımış olmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletlerinin, Balkanlardan Ortadoğu'ya, Kafkaslar ve Ortaasya'dan Güney Asya'ya uzanan bu stratejik hat üzerinde yerleşmesi karşısında, Türkiye'nin üyeliğini bir var oluş meselesi haline getirmiş, birleşik Avrupa vizyonunun gerçeğe dönüşmesi ve Avrupa Birliğinin bu bölgelere açılması için Türkiye'yi vazgeçilmez ülke statüsüne yükseltmiştir. Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri de, ortak bağları nedeniyle, Türkiye'ye, benzer bir misyon yüklemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin Türkiye'ye bakışını şekillendiren Avrasya üzerinde Türkiye'nin rolü bu misyonlarla sınırlanacak mı? Türkiye bölgesel bir güç olarak kendi geleceğiyle ilgili neler yapmalı? Giderek daha da derinleşen çatışmaların ortasında, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dışında bölgeye yönelik ne tür projeler üretebilir?

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, yeni yüzyıla, iki büyük güç merkeziyle işbirliği halinde, ancak, kendi geleceğini de güvence altına alıp öne çıkacak projelerle girmektedir; Balkanlardan Karadeniz çevresinde, Kafkaslarda, Ortaasya'da, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırmakta, bölgesel işbirliği projelerini hayata geçirmeye gayret göstermektedir. Karadeniz işbirliğinin yanında, Irak merkezli krizin etkisini hafifletecek şekilde güney komşularıyla işbirliğini güçlendirmekte, Balkanlardaki etnik sorunların çözümü, Kafkaslardaki enerji kaynaklarına bağlı olarak gelişen karışıklıklara son verilmesi, Orta asya'da hak ettiği yeri bulması için projeler üretmekte, var olan projeleri güçlendirmekte, bu bölgelerde kendi gücüyle var olmanın yollarını aramaktadır. Hem enerji ve ticaret alanının hem de demokratik, siyasî ve sosyal yapıların güçlendirilmesi ve refahın geliştirilmesi için ortak çalışma alanları oluşturulmaktadır. Türkiye, tarih ve kültür bağlarını en etkin şekilde kullanmalı; bu değerleri, siyasî, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde seferber etmelidir. Avrasya üzerinde kendi geleceğini inşa edemeyen Türkiye'nin yeni uluslararası düzende ağırlığı olmayacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği üyelik kartını, Amerika Birleşik Devletleriyle yakınlığını, Balkanlar, Ortadoğu ve Ortaasya'yla ortak bağlarını hak ettiği biçimde harekete geçirmekte; Bosna'dan Azerbaycan'a, Türk cumhuriyetlerinden Pakistan'a ve Malezya'ya, Ortadoğu'dan Rusya'ya ve Çin'e kadar, bölgedeki güçlerle çatışma değil, işbirliği yollarını aramaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin yanında, Rusya, Çin ve Hindistan, Kafkasya ve Ortaasya'daki hareket alanını her geçen gün daha da artırmakta, Moskova ve Pekin, kurdukları Şangay Paktıyla, bölgede, ABD'ye karşı bir direnç oluşturmaktadır. Bu güçler, bölgenin ekonomik ve ticarî hayatındaki ağırlığını gittikçe artırmakta, güvenlik anlamında da etkinliklerini geliştirmektedir.

Türkiye'nin bölgeye yönelik politikaları, şimdiye değin, daha ziyade başka güçlerin inisiyatifi altında yürümekteydi. Türkiye, bu bağımlılığı kırarak, bölgesel ekonomik ve siyasî yakınlaşma projeleri geliştirmektedir. Bu anlamda, İran, Suriye, Irak ve Körfez ülkeleri; Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetleri; Pakistan, Malezya ekseninde Güneyasya ülkeleri gibi bölgesel işbirliği projeleri geliştirmekte ve artık bu projelerin koordinasyonunu yürütmektedir. Irak kriziyle derin güvenlik sarsıntıları geçiren Türkiye, önümüzdeki yıllarda, Ortadoğu, Kafkaslar, Ortaasya ile Güneyasya'da ortaya çıkabilecek ciddî krizlere hazırlanmakta, bu krizlerin yol açacağı sarsıntıları en az zararla atlatabilmek için, söz konusu bölgelerde, şimdiden ciddî ve kalıcı ortak çalışma alanları oluşturarak, 21 inci Yüzyılın kendine sağladığı avantajı, bir sıçramaya dönüştürmektedir. AK Parti iktidar olduğu andan itibaren, Sayın Başbakanımız ile Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcımız, öncelikle komşu ülkelerden başlayarak, bölgesel ülkelerle bozulan ilişkileri, barışçıl, uzlaşmacı ve dostane bir rekabet içinde geliştirmektedirler. Artık, ülkemiz, üzerine düşen tarihî sorumluluğu yerine getirmektedir. Yerel, bölgesel ve küresel bağlamda edilgen siyaset sona erdirilmiş, etken bir siyaset uygulamasına başlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buna paralel olarak, posta hizmetlerinde de yoğunluk görülmesi nedenleriyle, Türk PTT İdaresi öncülüğünde, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya ve Pakistan arasında bir Avrasya Posta Birliği kurulması hedeflenmiştir. Birliğin oluşturulması amacına yönelik ilk adım, 2000 yılının haziran ayında, Antalya'da, bu amaca yönelik olarak düzenlenen bir seminerde atılmıştır; daha sonraları, 2001 yılında, İstanbul'da düzenlenen bir toplantı sonucu, Avrasya Posta Birliğine yasal bir statü kazandırılmıştır.

Bugün, burada, Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısını oylayacağız. Bu, Türkiye'nin Avrasya'yla ilgili düşündüğü ve tasarladığı politikalardan bir tanesidir; dolayısıyla, bunun, ülkemize ve Avrasya'ya hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gündüz.

Başka söz talebi?.. Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

AVRASYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 6.6.2001 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasası"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 250

Kabul : 250 (x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

                                 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo, tutanağın sonuna eklidir.

6. - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı: 259) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Komisyon raporu, 259 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Halil Akyüz söz istemiştir.

Buyurun Sayın Akyüz.

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıyla ilgili bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Uluslararası Posta Birliği, 9 Ekim 1874'te 22 ülke tarafından imzalanan ve "Bern Anlaşması" olarak da bilinen Genel Posta Birliği Anlaşmasıyla kurulmuştur.

Anlaşma, 1 Ocak 1875'te yürürlüğe girmiş olup, 1878'de Birliğin adı, bugünkü adı olan, Dünya Posta Birliği ile değiştirilmiştir.

Birlik, Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz 1948'den beri ihtisas birimlerinden birisi olmuştur. Dünya Posta Birliğinin Anayasası her üye ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış diplomatik bir anlaşmadır. Birlik Anlaşmasının Anayasasını kabul eden ülkeler, mektup ve diğer posta çeşitlerinin değişiminde tek bir posta alanı olarak hareket edeceklerdir; ulaşım özgürlüğü, bu sınırlar içerisinde garanti altına alınmıştır.

Bu Anayasaya göre, birliğin amaçları, posta hizmetlerinin gelişmesini ve örgütlenmesini sağlamak, insanlar arasındaki iletişimin geliştirilmesine etkin posta hizmetleriyle katkıda bulunmak, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda uluslararası işbirliğine katkıda bulunmak, üye ülkelerin talebi üzerine teknik yardımda bulunmaktır.

Dünya Posta Birliğinin en yetkili karar mercii, olağan olarak beş yılda bir toplanan Dünya Posta Kongresidir. Kongre -son üye sayısı 189'dur- 189 üye ülkenin temsilcilerinden oluşmaktadır.

Dünya Posta Kongresince seçilen ve yıllık olarak toplanan İdare Konseyi 41  üye ülkeden oluşmaktadır.

BAŞKAN - Sayın Akyüz, bir saniye...

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; Sayın Akyüz'ün konuşması anlaşılmamaktadır.

Buyurun Sayın Akyüz.

HALİL AKYÜZ (Devamla) - Ne söylediğimi ben de duyamamaktayım arkadaşlar.

Dünya Posta Birliği İdare Konseyi, kongrelerin devamını sağlamak, çeşitli hükümetlerin posta politikaları konusundaki sorunlarını çözmek, zorunlu hizmetlerde genel ilke ve politikaların uygulanmasını ve geliştirilmesini düzenlemek, kongreler arasında stratejik plan değişikliklerini onaylamak, hizmetlerin kalitesini yükseltmek, dağıtım hizmetleri endüstrisini bir bütün olarak etkileyen uluslararası standartlar anlaşmalarından kongreler arasındaki anlaşma hükümlerini değiştiren tekliflerin onaylanmasını takip etmekten sorumludur.

                                  

(x) 259 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Her beş yılda bir yapılan Dünya Posta Birliği kongrelerinde, günün gelişen şartlarını da gözönünde bulundurmak suretiyle hazırlanan ek protokollerle, bu kuruluş yasasında bazı değişiklikler yapılabilmektedir.

Değerli milletvekilleri, 23 Ağustos-15 Eylül 1999 tarihleri arasında Pekin'de yapılan 22 nci Dünya Posta Kongresinde düzenlenen Altıncı Ek Protokolle kuruluş yasasında yapılan değişiklikler, birlik senetleri, birlik senetlerinin onaylanması, tasdiki ve diğer kabul usulleri, tekliflerin sunulması, birliğin diğer senetlerine katılma olarak özetlenebilir.

Bu nedenlerle, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün yürürlüğe konulması ve süresi konularında yapılacak değişikliklerin yararlı olacağı düşüncesiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akyüz.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen, Mardin Milletvekili Sayın Nihat Eri; buyurun efendim.

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA NİHAT ERİ (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 259 sıra sayılı Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, AK Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşlarından biri olan Dünya Posta Birliği -İngilizcesi Universal Postal Union'dır ve UPU diye bilinir- uluslararası düzeyde posta işlemlerinin organizasyonu ve geliştirilmesi amacıyla, 1874 yılında, 22 ülke arasında, Bern'de imzalanan bir konvansiyonla kurulmuştur. Türkiye, kurucu ülkeler arasında yer almıştır.

Kuruluş safhasında teşkilatın adı General Postal Union olarak belirlenmiş; 1878 yılında, bu isim değiştirilerek bugünkü isim verilmiştir.

1874 tarihli Bern Konvansiyonunda yer alan genel hükümler, 1964 yılında Viyana'da yapılan 15 inci Dünya Posta Birliği Kongresi sonucu kabul edilen kuruluş yasası, bilahara, 1969 Tokyo, 1974 Lizbon, 1984 Hamburg, 1989 Washington ve son olarak 1994'te Seul'de yapılan kongrelerdeki değişikliklere rağmen, anahatlarıyla muhafaza edilmiştir.

Teşkilatın amaçları şöyle sıralanabilir:

Üye ülkeler arasında posta açısından tek bir alanın kurulması,

Posta açısından, transit serbestisinin tesis edilmesi,

Posta ücretlerinin standardize edilmesi ve bu hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerin, üye ülkelerin posta idareleri arasında paylaşılması prensibinin ihdas edilmesi,

Posta idareleri arasında doğabilecek ihtilaflarda, tarafların talebi üzerine, teşkilatın hakem rolünü oynayabilmesi,

Posta işlemlerinin modernleştirilmesi için talepte bulunan ülkeye, teknik yardımın yapılması.

1964 yılında Viyana'da toplanan 15 inci Dünya Posta Kongresinde, tüm dünya ülkeleri posta servislerinin etkili bir şekilde hizmet sunarak, uluslararası düzeyde haberleşmeyi gerçekleştirmek ve geliştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ülkeler arasında işbirliğini en yüksek düzeye ulaştırmak amacıyla kabul edilen kuruluş yasası, 1969 tarihli kanunla onaylanmıştı. Her beş yılda bir yapılan Dünya Posta Birliği kongreleri, günün gelişen şartlarını da gözönünde bulundurmak suretiyle hazırlanan ek protokollerle, bu kuruluş yasasında bazı değişiklikler yapabilmektedir. Söz konusu kuruluş yasasının ilgili hükümlerine göre yapılan her değişikliğin, ek protokol olarak, Birliğe üye ülkeler hükümetlerince onaylanması gerekmektedir.

Dünya Posta Birliği, son yıllarda, çağın gelişen iletişim teknolojisine ayak uydurmak üzere, ekspres posta servisi, iş cevap servisi ve elektronik posta gibi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ülkeler arasında anlaşmalar yapılması için bir çerçeve anlaşması da meydana getirmişti. Merkezi İsviçre'nin Bern Şehrinde bulunan Dünya Posta Birliğinin kuruluş yasasına göre, taraf ülkelerin posta işlemlerinden sorumlu teşkilatları -örneğin, PTT Genel Müdürlüğü- örgüt nezdinde doğrudan akredite olduklarından, ülkemizin bu birlikle olan ilişkileri PTT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Görüşmekte olduğumuz bu protokol, 1994 yılında Seul'de yapılan 21 inci Dünya Posta Kongresinde kararlaştırılmıştır. Bu kongrede yapılan değişiklik, birliğe üye ülke hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri tarafından onaylanması kaydıyla kabul edilmiştir. Bu ek protokolle;

1- Üye ülkeler veya bunların posta idareleri küçük birlikler kurabilir ve belirli kurallar dahilinde, uluslararası posta hizmeti konusunda özel anlaşmalar yapabilirler.

2- Kurulan küçük birlikler, Dünya Posta Birliğinin kongre ve etkinliklerine gözlemci gönderebilirler.

3- Aynı şekilde Dünya Posta Birliği de küçük birliklerin kongre, konferans ve toplantılarına gözlemciler gönderebilir.

Altıncı ek protokolle teşkilatın yapısı yeniden tanımlanmış, organların görev ve yetkileri yeni baştan tarif edilmiştir. Buna göre, Dünya Posta Kongresi, merkezi Bern'de bulunan ve 189 ülkenin üye bulunduğu Birliğin en yüksek organıdır ve beş yılda bir toplanır. İdare konseyi, iki kongre arasında Birlik senetleri hükümlerine uygun olarak ve Birlik adına çalışmaların devamlılığını sağlar. Konseyin üye sayısı 40'tır ve üyelikler coğrafî dağılıma göre belirlenmiştir. Posta İşletme Konseyi, kongre tarafından seçilen 40 üye tarafından oluşturulmaktadır. Konseyin temel görevi, posta hizmetlerinin işletimi ile ekonomik ve ticarî alanlardaki sorunların çözülmesine ilişkin incelemeler yapmaktır. Uluslararası büro, sekreterya işlevini görür. Üye ülkeler arasında bağlantı sağlamak, bilgi akışını düzenlemek, danışmalarda bulunmak ve işbirliğini teşvik etmek gibi görevlerinin yanı sıra veri tabanlarının derlenmesi ve işletilmesi ile uluslararası posta servisinin kalitesinin kontrolü gibi görevler de üstlenmiştir.

1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren bu ek protokolün onaylanmasının uygun olduğunu ve Grup olarak buna olumlu oy vereceğimizi bildirir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eri.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA  ALTINCI EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 1999 yılında Pekin'de toplanan XXII. Dünya Posta Kongresinde kararlaştırılan "Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 240

Kabul : 239

Ret  :    1(x)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

                                 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo, tutanağın sonuna eklidir.

 

Kapanma Saati : 19.00