BIM 2 12 2004-02-11T10:24:00Z 2004-02-11T10:24:00Z 7 2727 15547 TBMM 129 31 19092 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22      CİLT : 28 YASAMA YILI : 2

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

12 nci Birleşim

30 Ekim 2003 Perşembe

   I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, bir eski milletvekilinin bir televizyon programındaki bazı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/808)

2.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, bakanlıklarda görevli yabancı uyruklu danışmanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in ek cevabı (7/864)

3.- Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, 631 sayılı KHK ile öngörülen görev tazminatının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1055)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, kamuda çalışan mühendis ve mimarların özlük haklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1062)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Jokey Kulübünün denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Vekili Vecdi Gönül’ün cevabı (7/1171)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şiddetli yağıştan dolayı Ardahan'ın afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1107)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün,

Ardahan'da doğrudan gelir desteği ve mazot parası ödemelerine yönelik çalışmalara,

Ardahan'da şiddetli yağıştan zarar gören çiftçilerin borçlarına,

- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Veteriner kontrolü yapılan büyükbaş hayvanlara,

- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun,

Tarım sektörü politikalarına,

Tarım, orman ve hayvancılık ürünlerinin dış piyasalara arzını teşvik edici çalışmalara,

Tarım sektörünün kendi kendine yeterliliği konusunda yürütülen çalışmalara,

Karma ve alternatif tarımsal üretim ve metotları çalışmalarına,

Alternatif ürün projesi ile üretimin iç ve dış pazar talebine göre yönlendirilmesi çalışmalarına,

Tarım sektörünün piyasa yapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara,

Hükümet programında yeralan tarım sektöründeki bazı amaçlara yönelik çalışmalara,

Tarım sektöründe piyasa fiyatlarına duyarlı üretim sistemlerinin oluşmasına yönelik çalışmalara,

- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın,

Edirne İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerine,

Edirne'de mazot desteği 2 nci taksitlerinin ne zaman ödeneceğine,

- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Palm yağının kullanımına,

- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Maliye Bakanının oğluna ait bir şirkete mısır ithal izni verildiği iddialarına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1108, 1124, 1143, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1165, 1211, 1185, 1201)

8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Başbakan'ın oğluna oda ve araç tahsis edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1109)

9.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, elli tondan küçük gemilerden sağlık resmi alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1111)

10.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun-Altınkum Belediyesi sınırları içindeki bir orman arazisinin santral yapılmak üzere Türk Telekom'un kullanımına verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1117)

11.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Ahıska Türklerinin topraklarına dönmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1141)

12.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kredi kartı temerrüt faizlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1142)

13.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, dış ticaretin gelişimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1153)

14.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, ulaşım modları arasında denge sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1163)

15.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, yağlı tohum politikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1168)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, BDDK ve el konulan bankalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1169)

17.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BOTAŞ'ın, Turusgazla yapmış olduğu anlaşmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1180)

18.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova-Çiftlikköy-Dereköy Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'iin cevabı (7/1181)

19.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Meriç Çakmak Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1183)

20.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, tabiattan ekonomik değeri için toplanan bitkilerin korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1184)

21.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, pamuk üretiminin desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1190)

22.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜBİTAK Başkanının atama kararnamesinin bekletilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1202)

23.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İmar Bankasının TMSF'ye devrine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1204)

24.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Trakya'daki doğalgaz arama ve üretim sahalarında bazı kurallara ve uygulama esaslarına uyulup uyulmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1205)

25.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Petkim'in bazı mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1207)

26.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki sulama projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1210)

27.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesince işletilen otoparklara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1218)

28.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Dünya Ticaret Örgütü toplantısında Türkiye'nin hangi grupta yer aldığına ve uygulanan tarım politikalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1221)

29.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, emekli memurların maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1230)

30.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, AB ülkelerine yönelik ihracatta EUREPGAP standartlarına uyulup uyulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1241)

31.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, TÜBİTAK Başkanının seçimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1247)

32.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TMSF'ye devredilen bankaların garanti edilen dış borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1250)

33.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, ayçiçeği üreticilerinin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1253)

34.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, orman yangınlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1257)


I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 30 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.15'te son verildi.

                                                                   İsmail Alptekin

                                                                     Başkanvekili

                     Yaşar Tüzün                                                                          Enver Yılmaz

                          Bilecik                                                                                     Ordu

                       Kâtip Üye                                                                             Kâtip Üye

 


     No. : 16

II. – GELEN KÂĞITLAR

24 Ekim 2003 Cuma

Tasarılar

1.- Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

2.- Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı (1/691) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

3.- Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı (1/692) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/188) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

2.- Manisa Milletvekilleri Hasan Ören, Erdoğan Yetenç, Ufuk Özkan ile Nuri Çilingir'in; 4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/189) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

Tezkereler

1.- Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/377) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

2.- Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/378) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/379) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, çeşitli kuruluşlara tahsis edilen arsa ve tesisler ile Baltalimanı Tesislerinin İstanbul Üniversitesine tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Çukurova Elektrik ve Kepez Şirketlerinin küçük hissedarlarının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Elektro Metalurji A.Ş.'ye ait Göcek'teki bir arazinin Tekel’e devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

4.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in, 2001-2002 sezonunda oynanan bir futbol maçının hakeminin bazı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Abdullah Öcalan ile ilgili bazı konulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan'ın, Yamula Barajı Projesi kapsamında su altında kalacak karayollarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/925)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, 1992 yılındaki Sivas olayları anısına müze ve etkinlik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/939)

3.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, bir Türk futbolcusunun taltifine ve ülkemizin tanıtımında değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/944)

 

     No. : 17

27 Ekim 2003 Pazartesi

Raporlar

1.- Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/364) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.10.2003) (GÜNDEME)

2.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi: 27.10.2003) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir gazetede çıkan illerde "Toplumla İlişkiler Büroları" kurulacağı haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2003)

2.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun, STAR Televizyonunun reklam gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2003)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, BP ile TPAO arasında Karadeniz'de sondaj kuyusu açılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/993)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan toplumsal kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/994)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan reel sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1001)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan döviz kurlarına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan ekonominin dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve kurumların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1011)

6.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, belediyelere yapılan Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1027)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Emlakbank ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1035)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Fiskobirlik'in Hazine adına yaptığı fındık satışı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1048)

     No. : 18

30 Ekim 2003 Perşembe

Tasarılar

1.- Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/693) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

2.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2003)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Başak Sigorta Genel Müdürüne ödenen emekli ikramiyesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

2.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

4.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

6.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesindeki çöp depolama alanı sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Sarımsaklı Tarım İşletmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK'nın iyileştirici sarf malzemeleri için yaptığı protokollere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

5.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, kamu çalışanlarının istek dışı emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2003)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

30 Ekim 2003 Perşembe

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN(Karaman),Türkân MİÇOOĞULLARI(İzmir)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum.

III. - Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, yine, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.04

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.09

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - Y O K L A M A

BAŞKAN – Birinci oturumda yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, yeniden, elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşiminin İkinci Oturumunda da toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu ile sözlü soru önergelerini ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 4 Kasım 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.13