BIM 2 1 2003-11-06T07:33:00Z 2003-11-06T07:33:00Z 3 803 4579 TBMM 38 9 5623 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 28                                               YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

11 inci Birleşim

23 Ekim 2003 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 23 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.16'da son verildi.

 

İsmail Alptekin

Başkanvekili

 

Enver Yılmaz            Yaşar Tüzün

                Ordu                     Bilecik

       Kâtip Üye               Kâtip Üye                                                                
                                                                                                                   No.:  15

II. - GELEN KÂĞITLAR

23 Ekim 2003 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, T.C. Emekli Sandığı Kanununun 44 üncü maddesinin uzman çavuşlara uygulanmasındaki soruna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

3.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun ve çevresinin demiryolundan daha fazla yararlanabilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Baltalimanı Tesislerinin İstanbul Üniversitesine tahsisinin kaldırılması kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, İstanbul'da milli emlak niteliğinde olan arsa ve binalardan faydalanan vakıf ve cemiyetlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

 6.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, tarım danışmanı olarak istihdam edilecek personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Bakanlık amblemiyle ilgili ihaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, milletvekillerinin çalışma odalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Raporundaki önerilerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2003)

 

 

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

23 Ekim 2003 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 2 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, yine, 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

                               

Kapanma Saati : 15.05


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.10

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Enver YILMAZ (Ordu)

rumunu açıyorum. III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN- Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 2 dakikalık süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkanım, kapatmadan önce, özellikle milletimizin bilmesi açısından bir şey arz etmek istiyorum.

Bugün, biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz, Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayı nedeniyle, kendi aramızdaki mutabakat sonucu çalışmalara ara vermek mecburiyetinde kaldığımızdan dolayı çalışmalarımızı devam ettiremiyoruz. Bu, AK Partinin Cumhuriyet Halk Partisine bir ikramı gibi de kabul edilebilir; çünkü, bir mecburiyetten kaynaklanmıştır.

Arz eder, teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, yolsuzlukların sebepleri, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyor, hayırlı günler diliyorum.

                       

Kapanma Saati : 15.15