BIM 2 1 2003-11-06T07:32:00Z 2003-11-06T07:32:00Z 6 1945 11092 TBMM 92 22 13621 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

DÖNEM : 22        CİLT : 28                                                   YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

10 uncu Birleşim

22 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. -  SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, oğlunun ve kendisinin bazı ticarî faaliyetlerde bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/970)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yurtiçi ve yurtdışı seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1110)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, PTT bürolarından çekilen fakslarla ilgili uygulamalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1128)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, medyanın toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan yayınlar yapmasını özendirici çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1151)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, özel hayatın ve özel haberleşmenin güvenliğine yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1152)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iletişimde serbestleştirme ve özelleştirme çalışmalarına ve mevzuat düzenlemelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1162)

7.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, il sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1236)

 

 


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün, ikinci ve üçüncü futbol ligindeki spor kulüplerinin içinde bulundukları ekonomik sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap verdi.

Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan, Uşak İlinin genel problemlerine ve alınması gereken önlemlere,

Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak, Kelkit Vadisi Projesinin son durumuna ve önemine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda (10/129),

Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/130),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, belirtilen sebep ve süreyle izinli sayılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalyan düşünce kuruluşu Ambrosetti tarafından düzenlenen foruma katılmak üzere İtalya'ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi,

Genel Kurulun 21.10.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; sözlü soruların görüşülmemesine, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 1 inci sırasında yer alan (10/10), 2 nci sırasında yer alan (10/11), 17 nci sırasında yer alan (10/36), 20 nci sırasında yer alan (10/39) esas numaralı Meclis araştırması önergeleri ile daha önce görüşmelerinin bu birleşimde yapılması kararlaştırılan 105 inci sıradaki (10/127) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin birleştirilerek yapılmasına; "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 37 nci sırasında yer alan 250 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına ve bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin de görüşülerek çalışma süresinin 17 nci sıraya kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar uzatılmasına; daha önce 15.10.2003 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan 266 sıra sayılı (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun ise gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 30.10.2003 Perşembe günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Siirt Milletvekili Öner Ergenç seçildi.

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 20 milletvekilinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun İmar Bankası yönetimine el konulması sürecindeki sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/127),

Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 milletvekilinin, Pamukbankın Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesiyle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/10),

Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/11),

İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 milletvekilinin, Tarişbankın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması (10/36),

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 milletvekilinin, bankacılık ve finans sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/39),

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edildiği açıklandı.

Kurulacak komisyonun:

12 üyeden teşekkül etmesi,

Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, 3 ay olması,

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması,

Kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

3 üncü sırasına alınan, Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/645) (S. Sayısı: 250) yapılan görüşmelerinden sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.

4 üncü sırasına alınan, Akdenizde Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) Dışişleri Komisyonu yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi.

Alınan karar gereğince görüşülecek diğer kanun tasarılarının görüşmelerinde de aynı komisyon görevli olduğundan ve komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 22 Ekim 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.20'de son verildi.

 

İsmail Alptekin

Başkanvekili

 

Enver Yılmaz             Yaşar Tüzün

                Ordu                     Bilecik

     Kâtip Üye Kâtip Üye                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                                   No.:  14

II. - GELEN KÂĞITLAR

22 Ekim 2003 Çarşamba

 

Raporlar

1.- Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları  (1/606) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) (GÜNDEME)

2.- İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, keçiboynuzu üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

5.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

6.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

7.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

8.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir toplantıda sarf ettiği sözlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ve görevden alınan Kurul personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, basında çıkan akıl sağlığını yitirmiş bir gaziye ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, alternatif enerji kaynakları konusunda izlenen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, uluslararası pamuk piyasasındaki gelişmelere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, cezaevi infaz koruma memurlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'ın çöp depolama alanı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çeşitli toplumsal kesimlere yönelik ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ve İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

10.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın, Sabah Yayıncılık hisse senetlerinin satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2003)

 

 

 

 

 

                       

 

 


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

22 Ekim 2003 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, yine, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.04


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.12

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik)

 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN- Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Yoklama için 2 dakikalık süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 2 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum ve yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı temin edilememiştir.

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 15.16