Tanju YAZGANARIKAN 2 0 2004-01-12T13:16:00Z 2004-01-12T13:16:00Z 31 21002 119717 Türkiye Büyük Millet Meclisi 997 239 147020 9.3821 0 6 pt 6 pt 0

 

DÖNEM : 22        YASAMA YILI : 2

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 26

 

1 inci Birleşim

1 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R  I.- GELEN KÂĞITLAR

 II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Parlamentonun sayın üyelerine hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle konuşması

III.- SÖYLEVLER

1.- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 22 nci Dönem İkinci Yasama Yılını açış konuşması

IV.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2003 Çarşamba günü başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Genel Kurulda, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, hâkim ve savcıların yer değiştirmelerine ve bir atamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/707)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S.Kesimoğlu'nun stenografların çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/758)

3.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, Bingöl'de deprem nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/759)

4.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kadınlara yönelik tecavüz suçunun önlenmesi amacıyla planlanan tedbirlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/773)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, Tekirdağ-Çorlu Adliyesinin fizikî ve personel yetersizliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/810)

6.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Hükümetin nükleer santral yaklaşımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/816)

7.- Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, Samsun'da küçük ve orta ölçekli çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/841)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bankacılık sektöründeki yolsuzluklara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/848)

9.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, görevine son verilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları üyelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/857)

10.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Pozantı Belediyesinin Çakıt Suyuna çöp döktüğü iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/866)

11.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/867)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait mevduatların Vakıfbank off-shore hesabına aktarılıp aktarılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/872)

13.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan alt-üst geçit, metro ve köprülü kavşak ihalelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/881)

14.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, namus cinayeti mağdurlarına yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/886)

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, katma bütçeden üniversite araştırma fonlarına ayrılan kaynak miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/890)

16.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Sedat Bucak'ın istihbarat ve güvenlik birimleriyle çalıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/892)

17.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde mahalli idarelerden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan personel geçişlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/898)

18.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığındaki atamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/900)

19.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/903)

20.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/904)

21.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, İzmir-Çanakkale çevre yolu projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/907)

22.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'de bir ilköğretim okulunda yapılan kına gecesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/912)

23.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/913)

24.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Çanakkale'de bir ilköğretim okulunda yapılan kına gecesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/914)

25.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/917)

26.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, Eğitime Katkı Payı olarak toplanan kaynağın miktarına ve kullanım şekline ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/921)

27.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, bankaların dış borç miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/922)

28.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, haberleşme ücretlerinin pahalı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/926)

29.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'da yapılmakta olan kapalı yüzme havuzunun ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/927)

30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'nın Armutlu İlçesinin devlet hastanesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/928)

31.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kullanımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/929)

32.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Emniyet Müdürlüklerinde ve Jandarma Komutanlıklarında çalışan koruma ve güvenlik görevlisi personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/930)

33.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, kamuda çalışan mühendis ve doktorların ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/931)

34.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Taekwondo Federasyonu Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/932)

35.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, yükseköğretim mezunu polis amirlerinin terfi esaslarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/933)

36.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, LPG ikmal tesislerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/934)

37.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çeltik ithalatının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/935)

38.- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, uzman erbaşların malulen emekliliklerinde rapor sorununa ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/936)

39.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, İstanbul Müzik Festivalinde bir esere sansür uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/937)

40.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Vergi Barışı Kanunu kapsamında tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen vergi gecikme faizi ve diğer gelirlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/941)

41.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İmar Bankasındaki "Off-shore" hesaplara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/942)

42.- Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, hastanelerde ziyaretçilerden ücret alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/943)

43.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Koç Üniversitesinin kurulduğu orman arazisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/945)

44.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, 4916 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/946)

45.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir Alüminyum Tesislerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/947)

46.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, 4837 sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen ek emlak vergisi tutarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/948)

47.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, yatırımları teşvik edici düzenlemeler kapsamına Afyon İlinin girip girmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/949)

48.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlü personel istihdamına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/950)

49.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Çukobirlik yöneticileri hakkındaki çeşitli iddialara ve Adana'daki bazı fabrikalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/951)

50.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın'ın, Karşıyaka Devlet Hastanesi servisinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/953)

51.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, basında çıkan bir habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/955)

52.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/956)

53.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihalelere ve bankalardan aldığı kredilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/957)

54.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin aldığı Hazine garantili dış kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/958)

55.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ'tan doğalgaz alımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/959)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Valisi ve Damal Kaymakamının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ödeneklerini dengeli dağıtmadıkları iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/960)

57.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ordu İli Ünye Belediyesinin Akçay Deresine atık bıraktığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/961)

58.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, taşımalı eğitim kapsamındaki köy okullarının durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/962)

59.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, LPG istasyonlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/963)

60.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, gemi sökümü işlemleri ile çevre ve insan sağlığına etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/964)

61.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, futbol kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/965)

62.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, ülkemizdeki tehlikeli atık hareketine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/966)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Valisi ve Damal Kaymakamının Atatürk Silüeti oluşan bölgeyi korumadığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/967)

64.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan soruşturma ve incelemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/968)

65.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, toplam kalite çalışmalarına yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/969)

66.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin'in Erdemli İlçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün kiralanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/971)

67.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, üst kurullarla ilgili soruşturma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/972)

68.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Milletvekillerine Başbakanlıkta oda verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/973)

69.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Nahçıvan'dan yapılan mazot ticaretiyle ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/975)

70.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, muhtarların özlük haklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/976)

71.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 2 nci sınıf emniyet müdürlerinin terfisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/977)

72.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, turizmdeki fiyatlandırmaya ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/978)

73.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir hemşirenin TBMM Baştabipliğine atanıp atanmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/974)

74.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, seraların yenilenmesi ve üreticilere teşvik verilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/979)

75.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya demiryolu ulaşımı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/980)

76.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/981)

77.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Kafkasya Bölgesiyle işbirliğine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/982)

78.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Avrasya eksenli dış politikanın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/983)

79.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Karadeniz İşbirliği Teşkilatına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/984)

80.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan Balkan Politikasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/985)

81.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan aktif diplomasiye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/986)

82.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, "Vergi Barışı" uygulamasının sonuçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/988)

83.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 4123 sayılı Kanun kapsamında Bingöl ve çevresinde çalışan memurlara ek ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/987)

84.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Ege Bölgesindeki doğrudan gelir desteği ve destekleme primleri ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/989)

85.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Bağ-Kur ile eczaneler arasındaki ilaç sözleşmelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/990)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçi borçlarına yeni bir ödeme kolaylığı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/991)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Valisi hakkındaki bir iddiaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/992)

88.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan adli sistemin modernizasyonuna yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/995)

89.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun,

Hükümet Programında yer alan aile merkezli politikalara yönelik çalışmalara,

Hükümet Programında yer alan kadınların sorunlarına yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/999,1000)

90.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan finans sektörü vizyonuna yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1002)

91.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan finans sektörünün uluslararası standartlara yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1004)

92.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun,

Hükümet Programında yer alan finansal ürün veya hizmetler ile fon mekanizmasına yönelik çalışmalara,

Hükümet Programında yer alan finans sektörünün derinleşmesine yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1005,1006)

93.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan ar-ge faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1007)

94.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan KOBİ'lerin desteklenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1008)

95.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan katılımcı demokrasinin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1009)

96.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1010)

97.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bazı hizmetlerin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1012)

98.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yoksullar, işsizler ve bakıma muhtaç kimselere yardıma yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'in cevabı (7/1013)

99.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan merkezi yönetimdeki yeniden yapılandırmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1016)

100.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamuda verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1017)

101.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1018)

102.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yolsuzluğun önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1019)

103.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan özerk kurumların denetimlerine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1020)

104.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan esnaf ve sanatkârların desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1021)

105.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun,

Hükümet Programında yer alan yerel düzeydeki demokratikleşmeye yönelik çalışmalara,

Hükümet Programında yer alan yerel yönetim reformuna yönelik çalışmalara,

Hükümet Programında yer alan yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1022,1023,1025)

106.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve istihdam planlamalarına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1024)

107.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, Ege Bölgesinde doğrudan gelir desteği ve destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1026)

108.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, festivallere yapılan maddi desteğe ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1028)

109.- Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin, eczanelerin sosyal güvenlik kurumlarından olan alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1029)

110.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, İzmir'in Beydağı İlçesinde kestane ağaçlarında görülen hastalığa ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1031)

111.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, POAŞ'ın, özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1032)

112.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Hükümetin PKK/KADEK'le herhangi bir temas kurup kurmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1033)

113.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, TMSF'nin takibindeki bir icra dosyasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1034)

114.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK üyeleri hakkında Pamukbank'la ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1036)

115.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ABD ile akaryakıt vergilendirmesinde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/1037)

116.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir gazeteye verdiği demece ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1039)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe, yoksulluğa ve emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1040)

118.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, yabancı ülke limanlarında alıkonan Türk Bayraklı gemilere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1041)

119.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ulusa Sesleniş programının çekimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1042)

120.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, turizm bölgelerindeki tefecilik faaliyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1043)

121.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Kepez Elektriğe el konulmasından sonra ortaya çıkan bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1044)

122.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, bavul ticaretinin geliştirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/1045)

123.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Başbakanlıkta görevlendirilen bir şahsa yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1046)

124.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, son zamanlardaki orman yangınlarının nedenlerine ve alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1047)

125.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, zorunlu tasarruf ana parası ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/1049)

126.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Elektrikte Bölgesel Fiyatlandırma Sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1050)

127.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1051)

128.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1052)

129.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödenmesinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1053)

130.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, eczanelerin SSK ve Bağ-Kur’dan ilaç bedeli alacaklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1054)

131.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili bir iddiaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1056)

132.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, akaryakıttaki dağıtım payına yapılan zamma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1057)

133.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, kirli benzin satışının engellenmesi ve benzin istasyonlarının denetlenmesine ilişkin sorusu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1058)

134.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankasının TMSF'ye devredilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1059)

135.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'nın Finike İlçesinde bazı okulların elektriklerinin borçlarından dolayı kesildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1061)

136.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Kars bağlantılı bazı demiryolu projelerine ve Iğdır Havaalanı Projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1064)

137.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara-Mamak'ta kaçak yapıldığı iddia edilen dükkanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1066)

138.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, İzmir'de inşaatı tamamlanan Onkoloji Hastanesinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1067)

139.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'taki sabit telekomünikasyon cihazlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı (7/1068)

140.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Ağaçlandırma ve Erozyonu Önleme Genel Müdürlüğünün Sinop'taki teşkilatının hangi düzeyde olacağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1069)

141.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in, Cumhurbaşkanınca affedilen hükümlülere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/1070)

142.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Karayolları 5 inci Bölge Müdürlüğündeki atama ve yer değiştirmelere,

- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, İmar Plânlarında umumi hizmetlere ayrılmış olanlara ,

- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Alanya-Taşkent karayolundaki asfalt çalışmasına,

- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, Yabancı danışmanlara,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/1060,1071,1081,1088)

143.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılmış olanlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1072)

144.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne Sağlık Lisesinin bina ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1073)

145.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Süloğlu İlçesine kaymakam atanıp atanmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1074)

146.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın, "2 B" olarak bilinen alanlarda evi olanlar arasında Bülent Tanla'nın bulunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1075)

147.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Kaş-Saklıkent turizm bölgesine yapılan ihaleye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1076)

148.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, TÜPRAŞ ve Petkim'in mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1078)

149.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Gaziantep gezisiyle ilgili basında çıkan bazı haberlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1079)

150.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş Ova Beldesi sağlık ocağının doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1080)

151.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Sakarya gezisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1082)

152.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdırlıların Nahçıvan'a geçişlerinde pasaport yerine başka belgenin geçerli olup olmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1083)

153.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdırlıların Nahçıvan'a geçişlerinde yurt dışına çıkış harcının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1084)

154.- Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu'nun, yabancı danışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1087)

155.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in bazı köylerindeki kekik toplama yasağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1089)

156.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, 4924 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1091)

157.- İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin desteklenmesine,

- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çeltikte prim uygulanıp aygulanmayacağına,

- Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, mısır üretimi ve ithaline,

- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, su ürünleri sektörüne ucuz mazot desteği sağlanıp sağlanmayacağına ve organik tarıma,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1090, 1092, 1095, 1097, 1099)

158.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, eczanelerin Bağ-Kur ve SSK'dan ilaç bedeli alacaklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1093)

159.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, eczanelerin kamu kuruluşlarından olan alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1094)

160.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Bergama'daki Allionoi Antik Kentine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı (7/1096)

161.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, gençliğin sosyal ve kültürel gelişmesini destekleyen projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/1098)

162.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, TMSF'ye devredilen bankalara ve kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1100)

163.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Marmara Ereğlisindeki mezbaha ve çöplüğün insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1101)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizlik fonunda biriken kaynak miktarına ve işçi emeklilerinin ücretlerinde bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/1102)

VI.- KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1.- 14.11.2002 tarihinden 1.8.2003 tarihine kadar komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler (x)


     No. : 1

I.- GELEN KÂĞITLAR

1 Ekim 2003 Çarşamba

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

1.- Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli 4967 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/658) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2003)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 29.7.2003 Tarihli 4960 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/659) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2003)

3.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/660) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2003)

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

2.- Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/662) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

 3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/663) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/664) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

5.- Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/665) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/666) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

7.- Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

8.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasa Dışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/668) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

9.- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/669) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2003)

10.- Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/670) (Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2003)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/671) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

13.- Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve Matra Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/673) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

14.- Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı (1/674) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.2003)

15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/675) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/676) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/677) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/678) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

19.- Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/679) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyükdükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/680) ) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

21.- Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/681) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

Teklif

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın; Bankalar Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/181) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2003)

Tezkereler

1.- Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/337) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/338) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

3.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/339) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

4.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/340) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

5.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/341) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

6.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/342) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

7.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/343) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

8.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

9.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2003)

10.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

13.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

15.- İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

16.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

2.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman verileceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

6.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

7.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

8.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

9.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

11.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne mali destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

13.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

14.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

15.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

16.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

17.- Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

18.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, besicilere destekleme primi ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

19.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2003)

20.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

21.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

22.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

23.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

24.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

25.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

26.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

27.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in, Bilim Araştırma Vakfı mensupları hakkındaki bir araştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

2.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarının ne zaman verileceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şiddetli yağıştan zarar gören Ardahan İlinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hakkındaki bazı iddialar nedeniyle Ardahan Valisinin görevden alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, şiddetli yağıştan dolayı Ardahan'ın afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da doğrudan gelir desteği ve mazot parası ödemelerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

7.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Başbakanın oğluna oda ve araç tahsis edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY'nin yurt içi ve yurt dışı seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

9.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, elli tondan küçük gemilerden sağlık resmi alınmasının nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

10.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevi ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

11.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediyesinin, Millî Emlak Genel Müdürlüğünden alarak sattığı arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2003)

12.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, kütüphanelere alınan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2003)

13.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, İzmir Tekel Çamaltı Tuzlasının özelleştirilmesi kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2003)

14.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Mamak Belediyesinin usulsüz olduğu iddia edilen bazı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2003)

15.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun-Altınkum Belediyesi sınırları içindeki bir orman arazisinin santral yapılmak üzere Türk Telekom'un kullanımına verildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2003)

16.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir çocuk bakımeviyle ilgili basında çıkan bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2003)

18.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin İstanbul'daki bazı ilçe millî eğitim müdürlerinin atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

19.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, TRT Genel Müdürü adaylarının belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

20.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki bir toplantıya Millî Görüş Teşkilatı Genel Başkanını davet etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

21.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir Eti Alüminyum tesislerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da şiddetli yağıştan zarar gören çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, adli kolluk ve ticari sır konularındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yoksulluk ve işsizliğe yönelik çalışmalara ve bankazedelere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2003)

25.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, MGK Genel Sekreterliği Yönetmeliğine ve Millî Güvenlik Siyaseti Belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

26.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, PTT bürolarından çekilen fakslarla ilgili uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

27.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, THY'nin yolculara dağıttığı gazeteleri hangi kriterlere göre belirlediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

28.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Anıtkabir'deki törenlere bazı basın mensuplarının ve bazı AK Parti kurucu üyelerinin alınmamasının nedenlerine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

29.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir fuel-oil taşıma ihalesiyle ilgili iddiaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

30.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, akaryakıt dağıtım şirketlerinin dağıtım payına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

31.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesi kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Valiliğinin bazı işlemlerinin araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

33.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Onkoloji Hastanesinde çalışanlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

34.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, off-shore hesabı açan kamu kuruluşu olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2003)

35.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün 1998 yılında SSK'ya yapılan sözleşmeli personel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

36.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankası ve Adabank'la ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

37.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, vakıf üniversitelerinin ücret politikası ile denetimlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

38.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, özürlülerin araçlarına yönelik vergi indirimlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

39.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Ahıska Türklerinin topraklarına dönmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

40.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kredi kartı temerrüt faizlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

41.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, veteriner kontrolü yapılan büyükbaş hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

42.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Cumhurbaşkanınca affedilen hükümlülere, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlara ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

43.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, okullarda para talep edilmesine ve Kandıra'da gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

44.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bazı büyükşehir belediyelerince verilen öğrenci burslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

45.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, BDDK'nın boş üyeliklerinin İmar Bankasına yapılacak müdahaleyi etkilediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

46.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İktisat Bankasının TMSF kapsamına alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

47.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özel okullarda parasız okutulması gereken öğrenci sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

48.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Lapseki-Bayramiç yolundaki trafik güvenliğine ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

49.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, medyanın toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan yayınlar yapmasını özendirici çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

50.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, özel hayatın ve özel haberleşmenin güvenliğine yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

51.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, dış ticaretin gelişimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

52.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarım sektörü politikalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

53.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarım, orman ve hayvancılık ürünlerinin dış piyasalara arzını teşvik edici çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

54.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarım sektörünün kendi kendine yeterliliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

55.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, karma ve alternatif tarımsal üretim ve metotları çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

56.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, alternatif ürün projesi ile üretimin iç ve dış pazar talebine göre yönlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

57.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarım sektörünün piyasa yapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

58.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan tarım sektöründeki bazı amaçlara yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

59.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tarım sektöründe piyasa fiyatlarına duyarlı üretim sistemlerinin oluşmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

60.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iletişimde serbestleştirme ve özelleştirme çalışmalarına ve mevzuat düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

61.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ulaşım modları arasında denge sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

62.- İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

63.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

64.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinde kapanan okulların bina ve lojmanlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

65.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinde personeli olmayan sağlık kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

66.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, yağlı tohum politikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, BDDK ve el konulan bankalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

68.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı kömür ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2003)

69.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Jokey Kulübünün denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2003)

70.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Almanya'daki bir toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

71.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinden belediyelere indirimli olarak verilen asfalta ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.9.2003)

72.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının Hac organizasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

73.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, polis meslek yüksek okullarındaki kız öğrenci kontenjanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

74.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Almanca öğretmenliği branşındaki aday öğretmen fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

75.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Fransızca öğretmenliği branşındaki aday öğretmen fazlalığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

76.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Türkiye-KKTC Gümrük Birliği Antlaşmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

77.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Garanti Bankası, Finansbank ve Dışbankla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

78.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BOTAŞ'ın Turusgaz'la yapmış olduğu antlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

79.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova-Çiftlikköy-Dereköy Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

80.-İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, velilerden bağış adı altında alınan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

81.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Meriç Çakmak Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

82.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, tabiattan ekonomik değeri için toplanan bitkilerin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

83.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur'un, palm yağının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

84.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, görev yeri değiştirilen yönetici, uzman ve öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

85.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, ücretsiz ders kitaplarına ekli Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı imzalı bildirilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

86.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Düzce depremzedelerinin konut sorunlarını çözmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

87.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Düzce depremzedelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

88.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, pamuk üretiminin desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

89.- Isparta Milletvekili Mevlüt Çoşkuner'in, ilköğretimde ücretsiz kitap uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

90.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında açılan soruşturmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

91.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, seralarda kullanılan elektriğin tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Uğurludağ kayak tesisleri hizmet binası inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Meslek Yüksek Okulu yurt inşaatının bitirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

94.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Özbekistan'ın, 12 nci İstiklal Yıldönümünde ülkemizin temsil edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

95.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, sağlık ocaklarına gelen sigortalı hastaların hastanelere sevk oranına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

96.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, ilköğretim okullarındaki ücretsiz kitap dağıtımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

97.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Talim Terbiye Kurulunda yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

98.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim okullarında ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının yayıncılarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

99.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Maliye Bakanının oğluna ait bir şirkete mısır ithal izni verildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

100.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜBİTAK Başkanının atama kararnamesinin bekletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

101.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürünün başka bir göreve atanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

102.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İmar Bankasının TMSF'ya devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

103.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Trakya'daki doğalgaz arama ve üretim sahalarında bazı kurallara ve uygulama esaslarına uyulup uyulmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

104.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Çanakkale'nin Biga İlçesindeki bir tersanedeki tesislere ve yakınındaki okul inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

105.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Petkim'in bazı mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

106.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

107.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, yasalarla ilgili eğitim çalışmaları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

108.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

109.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'de mazot desteği ikinci taksitlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

110.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Dışbank'ın likidite sıkıntısından kurtulmasına destek verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

111.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

112.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, Başbakanlık Teftiş Kuruluna soruşturulması için verilen dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

113.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi sosyal tesislerinin mali denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

114.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce toplanan harç paralarının yatırıldığı bankalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

115.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa kampüslerindeki inşaat projelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

116.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesince işletilen otoparklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

117.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ABD'den alınacak 8,5 milyar dolarlık kredinin şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

118.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan ders kitaplarından birinin kapak resmine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

119.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Dünya Ticaret Örgütü toplantısında Türkiye'nin hangi grupta yer aldığına ve uygulanan tarım politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

120.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, batık banka sorumlularına yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

121.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yoksul, zeki çocukların özel okullarda okutulması projesiyle ilgili yapılan hazırlıklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

122.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar'ın, alınacak sözleşmeli sağlık personelinin nerede istihdam edileceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

123.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Irak'a asker gönderilip gönderilmeme konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

124.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özel dershane ve öğrenci sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

125.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Vakıfbank'taki bir hesabına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

1 Ekim 2003 Çarşamba

BAŞKAN : Bülent ARINÇ

KÂTİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Dönem İkinci Yasama Yılının 1 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz.

II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Parlamentonun sayın üyelerine hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle konuşması

BAŞKAN - Saygıdeğer üyeler, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisimiz, 83 yıldır, hukuk devleti anlayışına dayalı millet iradesinin üstünlüğü için gayret göstermektedir.

Meclisimiz, kurucusu olduğu cumhuriyetimizin daha güçlü olması için üzerine düşen yasama ve denetim faaliyetlerini hakkıyla yerine getirme çabasındadır.

Bu yıl, genç cumhuriyetimizin 80 inci yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Daha nice 80 yıl yaşayacak olan cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmak için hepimize büyük görevler düşmektedir. Yüce Önder Atatürk'ün de en büyük hedefi olan çağdaş medeniyetler düzeyi, gerçekleştirmemiz gereken en önemli görevdir.

Sayın milletvekilleri, 22 nci Dönem Birinci Yasama Yılında çıkardığınız yasalar, Türkiye'nin kaderini değiştirecek, son kırk yılın en büyük reform niteliğindeki yasalarıydı. Genç cumhuriyetimiz, şimdi, daha bir güçlü, daha bir demokrat, halkımız daha bir özgür ve huzurludur. Demokrasimiz bu yasalarla birlikte, şimdi, daha da güçlenmiştir. Sizler, bu yasaları çıkaran değerli milletvekilleri, gelecek kuşaklarımızın daha özgür ve daha mutlu bir hayat sürmesi için tarihe geçecek bir görev yerine getirdiniz. Eminim ki, gelecek kuşaklar sizin bu çabalarınızı hayırla yâd edecektir. Bu Meclis, Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği çağdaşlaşma projesinde müstesna bir yere sahiptir. Tarih yazılırken, sizler, Türkiye'nin demokratikleşme serüveninde özel bir yerde anılacaksınız.

Değerli üyeler, halk iradesinin belirleyiciliği ve Meclisimizin itibarı her gün artmaktadır. Ancak, görevimiz bitmemiştir, şimdi bizi daha önemli sorumluluklar beklemektedir. Artık, yerleşik demokrasi vaktidir. Çıkardığımız uyum yasalarını hayata geçirmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Türkiye'nin en ücra köşelerinde yaşayan sade vatandaşlarımızın da hissedeceği ve sahipleneceği bir demokrasi için, yani, yerleşik demokrasi için çaba göstereceğimiz dönem, bu dönemdir. Türkiye'de her birey, demokrasiyi, özgürlüğü derinden hissetmeli, onun nimetlerinden faydalanmalıdır. İkinci Yasama Yılı, Türkiye'de özgürlüklerin standardını yükseltme ve demokrasiyi tabana yayma çalışmalarını yapacağımız yıl olacaktır.

Yeni yasama yılını kapsayan 2004 yılı, Avrupa Birliği sürecinde bizim için çok önemli bir tarih kesiti olacaktır. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıl, bütün dünyada, demokratikleşme ve özgürlükler alanında büyük atılımlar yapan Türkiye'nin konuşulacağı bir yıl olacaktır. Biz de, Meclis Başkanlığı olarak, yeni yasama yılında Avrupa Birliği standartlarında bir meclis oluşturmak için çaba harcayacağız.

Değerli vekiller, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Parlamentomuzun sayın üyelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Meclisimiz açıktır, milletimizin temsilcisi vekillerimiz buradadır. Demek ki, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz ilelebet yaşayacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yasama yılını açış konuşmasını yapacaklardır.

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız açış konuşmalarını yapmak üzere şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler; kendilerine Meclisimiz adına "hoş geldiniz" diyorum. (Ayakta alkışlar)

(İstiklal Marşı)

III.- SÖYLEVLER

1.- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 22 nci Dönem İkinci Yasama Yılını açış konuşması

CUMHURBAŞKANI AHMET NECDET SEZER - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri, yoğun bir çalışma içine gireceğiniz yeni yasama yılının başlangıcında, üstün başarı dileklerimle ve saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama başlarken, ulusumuzun temsilcisi Yüce Meclisimizin 22 nci Dönem İkinci Yasama Yılının açılışında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum.

Türkiye Cumhuriyetini kuran ve yaşatan Yüce Meclisimiz, demokratik parlamenter sistemin omurgasıdır. Yüce Meclis, cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana, Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşama geçirilmesi ve korunması konusunda yaşamsal görevler üstlenerek demokratikleşme sürecini başlatmış, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için özveriyle çalışmıştır.

Sizler de, 22 nci Dönem milletvekilleri olarak, bu erekler için çaba göstermekte, ülkemizi daha ileriye götürmek konusunda önemli sorumluluklar üstlenmektesiniz.

Meclisimizin yapacağı çalışmalar ve alacağı kararlar, Yüce Atatürk'ün başlattığı çağdaşlaşma hareketinin hız kazanmasını, Türkiye'nin gelişmiş dünya devletleri arasında hak ettiği konuma yükselmesini sağlayacaktır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamda, ülke ve dünya gündemindeki kimi konularla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler nedeniyle yaşanan köklü değişim süreci, ülkelerin, siyasal ve ekonomik yönlerden güçlü olabilmeleri için, geleceğe dönük, yeniliğe açık stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır.

Ülkeler, kendi değerlerini ve kimliklerini yitirmeden, bunları çağdaş yaklaşımlarla zenginleştirerek, dünyadaki değişimlere, yenilik ve olanaklara kapılarını açmalıdır. Bugün, başarıdan söz edebilmek, çağdaş ve saydam bir yönetim anlayışını etkin kılabilmek için, insan hakları, hukuk devleti, katılımcı demokrasi, etik değerler ve fırsat eşitliği temellerinde işleyen bir düzenin yaşama geçirilmesi gerektiği yadsınamaz.

Temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış, çağdaş dünyanın saygın üyesi olmuş, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden çağın ulaştığı düzeye erişmiş, demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla yaşatan, aklın ve bilimin egemen olduğu bir toplum düzeni, cumhuriyetimizin başlıca ereğidir.

Ulusal birliğimizin temeli olan Atatürk ilke ve devrimleri, bu amaca ulaşma çabalarında yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir.

Ülkemizin çağdaş dünya ile bütünleşme yolunda gerçekleştirdiği yapısal dönüşümlerin olumlu sonuçlarının alınmaya başlanması, demokratikleşme ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde bizlere güç vermektedir. Bu konuda ilerlemeyi ödün vermeksizin sürdürmeli ve gerekli uygulamaları hızla yaşama geçirmeye özen göstermeliyiz.

Avrupa Birliği ile uyum sürecini kısa sürede tamamlayabilmek, benzeri dönüşüm uygulamalarının kararlı biçimde sürdürülmesine bağlıdır. Meclisimizin ve hükümetimizin bu süreçteki etkinliği övgüye değerdir. Siyasal, yönetsel ve yargısal reformların önümüzdeki dönemde sürdürüleceğine inanıyoruz.

Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin sayın üyeleri; gelişmekte olan bir ülke olarak önemli sorunlarımızın bulunduğu bir gerçektir. Bu sorunların çözümü, ancak, bir uzlaşma kültürü içerisinde, elbirliğiyle hareket edilerek sağlanabilir. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine yakınlaştıracak uygulamaları yaşama geçirirken, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, uzlaşıcı bir anlayışa daha fazla gereksinim olacağını vurgulamakta yarar görüyorum.

Toplumumuzun gelişmiş ülkelerin gönenç düzeyine ulaşması için gerekli adımlar atılırken, hoşgörü, yardımlaşma, birlik ve dayanışma gibi toplumsal ve kültürel niteliklerimizin korunmasına da önem verilmelidir. Etnik ya da dinsel kaynaklı ayrışmaya ya da bölgesel farklılıklar üzerinde birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya yönelik hareketlere ödün verilmemelidir.

Bugün Türk Ulusu, onurlu ve saygın bir ulus olarak, cumhuriyetin 80 inci kuruluş yılına ulaşmanın kıvancını yaşamaktadır.

Cumhuriyetle birlikte çerçevesi çizilen, Atatürk ilke ve devrimleriyle güçlendirilen devletimizin yapısı, Türk Ulusunun kendi özgür istenciyle benimsediği çağdaşlık seçiminin sonucudur.

Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri değişemez ve değiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini sonsuza kadar koruyacaktır.

Türkiye, evrensel değerlerin yol göstericiliğinde gelişme ve aydınlanma çabalarını sürdürecek, Yüce Atatürk'ün gösterdiği ereklere doğru kararlılıkla ilerleyecektir.

Ulusumuzun yurt sevgisi, geçmişine ve öz değerlerine bağlılığı, birlik ve dayanışma duygusu, çağdaşlaşma ve aydınlanma istenci, Türkiye Cumhuriyetini geleceğe taşıyacak en büyük güçtür.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu yararı gözetilerek oluşturulan düzenin bozulmaması, ancak hukuk kurallarına uymakla ve uyulmasını sağlamakla olanaklıdır. Hukuk devleti, başta yasama, yürütme ve yargı organları ile yönetim olmak üzere herkesin kurallara uymasını gerektirir. Yasama, yürütme ve yargı organları ile yönetimin hukuka uygun davranması, üstün hukuk kuralları ile anayasal kural ve ilkelere uymasıyla olanaklıdır.

Siyasal iktidarı sınırlayan öğeler, hukuk devleti ve demokrasidir. 20 nci Yüzyılın en büyük özelliği, kuşkusuz, demokrasi düşüncesinin yayılması ve geniş bir uygulama alanı bulmasıdır. Bu yüzyılın sonlarında katılımcılık ve çoğulculuk çağdaş demokrasilerin belirleyici özelliği olmuştur. Özellikle çoğulculuk, demokratik hukuk devletinin yapıtaşıdır.

Çoğulcu demokrasilerde yönetme hakkı, sayısal çoğunluğu seçimle elde eden siyasal iktidara ilişkindir; ancak, sınırsız çoğunluk yönetimi, bir başka deyişle çoğunluğun mutlak egemenliği kabul edilmemiştir. Çoğunluğun sağladığı iktidar gücünün ölçülü kullanılması zorunlu kılınmıştır. Egemen olan, katılımcılıkla desteklenmiş düşünsel çoğunluktur. Farklı düşünceleri anlamak ve onlardan yararlanmak sistemin gereğidir; çünkü "halk" kavramı çoğunluğu da oluştursa yurttaşların bir bölümüne indirgenemez; yurttaşların tümünü kapsayan bir olgudur. Bu nedenledir ki, sayısal çoğunluk, gelenekler, kamu yararı ve hukuk devleti ilkesiyle sınırlandırılmıştır. Kararların, demokrasinin özüne uygun olması, açıklık ve özgürlük içerisinde yeterince tartışılarak olgunlaştırılıp alınması önem taşır. Bir karar organının yapısının demokratik olması kadar, hatta, ondan da çok, eylem ve işleminin demokratik olması önemlidir.

Demokrasi, yalnızca çoğunluk yönetimini öngördüğü için değil, aynı zamanda, azınlıkta kalanların haklarının korunduğu ve onların görüşlerinin yönetime yansıtıldığı için üstün nitelikli bir yönetim sistemidir. Güç sahibi olan iktidarın, kendisine oy vermeyenlerin haklarına ve düşüncelerine saygı gösterip, onları gözönünde bulundurması demokrasinin erdemidir.

Çoğulcu demokraside, toplumda görüşleri birbirinden farklı kesimlerin varlığı, bir arada bulunma zorunluluğu ve birbirini tamamladığı kabul edilmektedir. Çoğunluğu azınlıkta kalanlardan ayıran şey, yalın bir nicelik ölçütüdür. Bu nedenle, çoğulculuk sayıdan değil, farklılıktan kaynaklanır, farklı kesimler arasında denge kurmayı amaçlar. Toplumsal barış ve rejimin istikrarı, bu dengenin kurulabilmesine bağlıdır.

Çoğulcu demokrasinin özü, erkler ayrılığına dayanır. Erkler ayrılığını benimseyen parlamenter sistemlerde, ulusa ilişkin egemenliği, seçimle gelmesi nedeniyle yalnızca meclisler değil, anayasada verilen görevler ve yetkiler çerçevesinde diğer devlet organları da kullanır. Daha açık anlatımıyla, yasama ve yürütme organları, cumhurbaşkanı, yargı organları ile özerk kurullar da anayasada belirtilen görev ve yetkileriyle sınırlı olarak egemenliği kullanırlar.

Erkler ayrılığına dayalı parlamenter sistemlerde erklerarası ilişki, işbirliğine ve dengeleme esasına dayanır. Demokrasinin en temel ilkesi olan çoğulculuğun korunabilmesi için, gerçek gücü elinde bulunduran erkleri dengelemek amacıyla çeşitli hukuksal güvenceler getirilmiştir. Bu güvencelerin aşılması amacıyla yapılacak düzenlemeler, demokrasiye zarar verir.

Bugün, dünya, temsilî demokrasiden katılımcı demokrasiye geçmektedir. Bireylerin karar alma sürecine katılmaları, düşünce ve çözüm üretmelerinin, demokrasi bilincinin yerleşmesi ve siyasal kültürün gelişmesine katkıda bulunacağı tartışmasızdır.

Katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz koşulu, toplumda çok güçlü bir sivil bilincin bulunmasıdır. Sivil duyarlılığın yüksek düzeyde olmadığı toplumlarda katılımcı demokrasinin yaşama geçirilebilmesi olanaksızdır.

Siyasal katılma, zamanı geldiğinde sandık başına gidip salt oy kullanmak değildir. Demokratik yollarla düşünce açıklamasında bulunmak da, katılma kapsamındadır.

Ülkemizde yurttaşların seçme, seçilme ve siyasal etkinlikte bulunma hakları, Anayasanın güvencesi altındadır. Ancak, bu hak, tek başına katılımcı demokrasinin gerçekleşmesi için yeterli olmamaktadır. Siyasal Partiler Yasasında, partiiçi demokrasiyi sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve Seçim Yasasının, katılımcılığı temel alan, adil temsile olanak tanıyan yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Anayasamızın 2 nci maddesinde, cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti ilkesi, tüm çağdaş demokratik rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Hukuk devleti, en kısa tanımıyla, yurttaşların hukuksal güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlatır.

Hukuk devleti, çağdaş demokratik uygarlığın ulaştığı en önemli aşamadır. Yurttaşların devlete karşı güven beslemeleri ve kendi kişiliklerini korkusuzca geliştirebilmeleri, ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı demokratik bir hukuk devleti içinde olanaklıdır.

Hukuk devletinin en önemli öğelerinden biri de hiç kuşkusuz yargı bağımsızlığıdır. Eğer yasama ve yürütme işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek organlar, bu organlar karşısında tam bağımsızlığa sahip değillerse, yargı denetiminden beklenen yarar sağlanamaz.

Bu nedenle, yargı organlarına üye seçimi yetkisi, kimi doğrudan kimi dolaylı olarak, yansız Cumhurbaşkanına verilmiştir. Gerektiğinde kendini yargılayacak Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi hukuksal olmasa da etiksel yönden eleştirilebilir. Öte yandan, aynı gerekçeyle, Anayasa Mahkemesine Türkiye Büyük Millet Meclisince üye seçilmesi de uygun değildir; çünkü, bu yöntemle, zaman içinde Yüksek Mahkemenin siyasallaşacağı, en azından, kararlarının daha eleştirilir duruma geleceği unutulmamalıdır. Yüksek Mahkemenin Yüce Divan sıfatıyla Bakanlar Kurulu üyelerini yargılama olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden biri de bağımsız ve özgür basındır.

Demokratik toplumlarda basının işlevi, kamu yararını ilgilendiren olay ve konularda açıklamalar yapmak, haber ve bilgi vermek, eleştiri ve değeryargıları sunarak kamuoyunu oluşturmak, toplumu aydınlatmaktır.

Basınla ilgili yasal düzenlemeler yapılırken, basın özgürlüğünün demokrasiyi işleten ve ona yaşam veren en önemli öğe olduğu ve anayasal kurallar gözönünde bulundurulmalıdır. Basın özgürlüğü, kamu güçleri karşısında olduğu kadar, özel güçlere karşı da korunmalıdır. Bu bağlamda, medyanın belli kişi ya da grupların elinde toplanmamasına önem verilmelidir. Tekelleşen medya, bir yandan ekonomik alanda haksızlık yaratabilecek bir güce ulaşırken, öte yandan haber alma özgürlüğünü kısıtlayabilecek, medya gücünün çıkar amaçlı kullanılmasına hizmet edebilecektir.

Medya gücünün kötüye kullanılması, kamu yararı ve kamu düzenine zarar vermekle kalmayacak, demokrasiyi de olumsuz yönde etkileyecektir.

Medyanın çoğulculuğunu koruyucu önlemler alınması, bağımsız ve tarafsız yayıncılığın sürdürülebilmesi için gereklidir. Unutulmamalıdır ki, kamu hizmeti yapan medyanın tekelleşerek sorumluluk bilincinden uzaklaşması, bireysel çıkarlara hizmet edecek ticarî nitelik kazanması, medya-siyaset bağlantısının güçlenmesi, medyanın devletle ticarî ilişkiye girmesi, kuşkusuz demokrasinin yozlaşmasına zemin hazırlayacak, basının varlık nedeniyle çelişecektir. (CHP sıralarından alkışlar)

Basın, görevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına, kişilik değerlerine, özel yaşama, gizlilik alanına saygı göstermelidir. Basın çalışanlarının statüleri yasal güvenceye bağlanmalıdır.

Bu ilkelerin gözetilmesi, basının saygınlığının ve güvenilirliğinin korunması yönünden önemli ve zorunludur.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu hizmetinin sağlıklı, etkili ve verimli yürütülmesi, büyük ölçüde kamu görevlilerinin nitelik ve yeterliliklerine bağlıdır. Bu hizmeti yürütecek kadroların deneyimli olması yönetimde başarıyı sağlayan en önemli öğelerden biridir.

Kamu personel rejiminde kamu hizmetinin düzenli, sürekli, etkili, verimli ve ekonomik bir biçimde yürütülebilmesi için "kariyer" ve "liyakat" temel ilkeler olarak benimsenmiştir.

Kamu görevlilerinin hukuksal durumlarının bu ilkeler esas alınarak düzenlenmiş olmasına karşın, ülkemizde her iktidar değişikliğinde yönetim görevindeki kamu personeli de değiştirilmek istenmektedir.

Devletin sürekliliği esas olduğu için kamu görevlilerinin sürekliliği de korunmalıdır. Kamu görevlileri devlette istikrar öğesidir.

Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini engelleyen kamu görevlisinin, görevini yapmamış olacağı ve bunun hukuksal sonuçlarına katlanacağı açık bulunduğundan, sıkça yinelenen "kendi ekibimle başarılı olabilirim" savının, kamu görevlilerinin siyasal partilerin değil, devletin görevlileri olduğu dikkate alındığında, hukuksal dayanağının bulunduğundan söz edilmesi olanaksızdır. (CHP sıralarından alkışlar)

Kuşkusuz, kamu görevlileri siyasal iktidarların kararlarını uygulamak zorundadır. Ancak, bu kararları uygularken kamu yararını ve yasal kuralları gözetirler. Bu nedenledir ki, kamu görevlileri siyasal yozlaşma, yolsuzluk, adam kayırma ve popülist politikalar önünde bir engeldir. Bu yüzden, kamu görevlilerinin siyasallaştırılmamasında büyük kamu yararı vardır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iyi bir gelecek, güçlü, iç ve dış dengeleri istikrarlı bir ekonomiyle kurulabilir. Türkiye'nin güçlü bir ekonomi ve sağlıklı bir demokrasiye sahip olarak gelişmesini sürdürmesi, hepimizin özlemidir.

Son dönemdeki makroekonomik göstergeler, olumlu gelişmelerin öne çıkmaya başladığını göstermektedir. Dış belirsizliklerin süreç içinde netleşme izlenimi vermesi ve ekonomik program uygulamalarının sürdürülmesi, 2003 yılında temel makroekonomik hedefleri ulaşılabilir kılmaktadır.

Gayri safî millî hâsıla büyüme oranı, 2002 yılının aynı dönemine göre 2003 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4; ikinci çeyreğinde yüzde 3,7; ilk altı aylık dönemde de yüzde 5,4 olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sanayi üretiminin yüzde 6 oranındaki artışı, 2002 yılı ikinci döneminde yüzde 75,9 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranının 2003 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 80,4 olarak gerçekleşmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, umut vericidir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Tüm bu gelişmelerden, büyümenin sürdüğü anlaşılmakta, yıl sonu için hedeflenen yüzde 5'lik gayri safî millî hâsıla artışına ulaşılabileceği görülmektedir. Bu, kuşkusuz olumlu bir gelişmedir. Ancak, geçmiş yıllarda büyümenin kararlı bir yön çizememiş olması, bu iyimserlikle yetinmeyerek büyümenin kalıcı kılınması ve ekonomideki kırılganlığı daha da azaltabilmek için çalışılması gerektiğini göstermektedir.

Yıllar boyunca süren fiyat artışlarının ülke ekonomisine yapısal sorunları da birlikte getirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, ekonomide gerçekleştirilen yapısal dönüşümlerin bir sonucu olarak tüketici fiyat endeksi artış oranı, 2003 yılı ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9; toptan eşya fiyat endeksi ise aynı dönemde, yüzde 22,7 olarak gerçekleşmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar, geleceğe daha iyimser bakmamıza olanak vermektedir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Dışticaretteki gelişmelere bakıldığında, hem dışsatımın hem de dışalımın arttığı, dolayısıyla dünya ekonomisiyle bütünleşmenin derinleştiği gözlenmektedir. Ancak, dışsatımda kalıcı bir artış sağlanabilmesi için, verimlilik ve teknolojik gelişmelere ağırlık verilmesi, maliyetler üzerindeki baskıların hafifletilmesi ve özellikle de, dışsatımın lokomotifi olan sektörlerin sayısının artırılması gerekmektedir. Dışalım rakamlarının yükselmesi, bir yönden olumsuz algılanmakla birlikte, sermaye girişlerinde gözlenen gelişmeler ve döviz rezervindeki artış, cari açığın finansmanı konusunda sıkıntıyla karşılaşılmayacağı umudumuzu desteklemektedir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde göreceli bir güven ortamının oluşması sevindiricidir. Ekonomideki olumlu gelişmelerin süreklilik kazanması için, ekonomik programın uygulanma kararlılığı sürdürülmelidir.

Ancak, unutulmamalıdır ki, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2003 yılı ikinci çeyreğinde işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 2 418 000'e ulaşmış, böylece Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,3'ten yüzde 10'a çıkmıştır. (CHP sıralarından alkışlar)

İşsizlik, ekonomik ve sosyal yönden ulusumuzu derinden etkileyen, ülkemizin üzerine ivedilikle eğilmesi gereken temel sorunlardan biridir. Geleceğe güvenle bakabilen, huzurlu ve gönençli bir toplum yapısını oluşturabilmek için, işsizlikle savaşıma öncelik verilmesi ve ekonomik kaynakların bu yönde seferber edilmesi gerekmektedir. İşsizlik sorununa çözüm getirecek önlemlerin bir an önce yaşama geçirilmesi toplumsal barışın da güvencesi olacaktır.

Başta geri kalmış yörelerde olmak üzere, işsizlikle savaşım, yeni istihdam alanları açılmasına, bu da doğal olarak yeni yatırımların gerçekleştirilmesine bağlıdır. Ekonomik gelişmeyi sağlayacak yatırımların devletçe desteklenmesi, bir yandan ekonomik büyümeyi sağlarken, diğer yandan da işsizlikle savaşıma katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde büyük oranlı işsizlik sorunu yaşanırken, kimi sektörlerde de nitelikli işgücüne duyulan gereksinimin karşılanamadığı gözlenmektedir. İşgücü arzı ile işgücü talebini bir araya getirmek için gerekli teknik eğitimin sağlanması, hem devlete hem de sendika ve benzeri toplumsal kuruluşlara düşen bir görevdir.

Yatırım eğiliminin canlandırılması, proje seçiminde istihdam etkisine öncelik verilmesi, KOBİ girişimciliğinin özendirilmesi, beceri kazandıran kursların yaygınlaştırılması ve kendi işini kuracak olanlara finansman desteği sağlanması gibi projelerin geliştirilerek uygulamaya konulmasına büyük önem verilmelidir.

Ayrıca, tarım ve hayvancılık sektöründeki verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Ülkemizin tarım ve hayvancılık alanında kendine yeterliliğini sürdürülebilir kılmanın ötesinde, dışsatım potansiyelini artırmaya da özen gösterilmelidir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke ekonomisinin sağlıklı gelişebilmesi için, başta bankacılık kesimi olmak üzere, malî piyasalardaki etkinliklerin çağdaş ülkelerdeki ilke ve ölçütlere uygun biçimde denetlenmesi ve yönetilmesi önemlidir. Ekonomik büyüme, ancak malî piyasaların aslî görevleri temelinde etkin ve sağlıklı biçimde çalışabilmesi, piyasalarda yeterli güvenin kurulması ve saydamlığın sağlanmasıyla olanaklıdır.

Son yıllarda ekonomimizin geçirdiği yapısal dönüşümler, malî piyasaların ülke ekonomisindeki rolünü ve etkinliğini öne çıkarmıştır. Malî piyasalarda sağlıklı bir düzenin kurulamadığı ortamlarda, ekonomik kararlılığın temeli olan güven duygusu yitirilir.

Ekonomideki hareketlenmenin temel dinamiğini oluşturan malî piyasalarda sağlıklı bir sistem kurulamaması nedeniyle, yakın geçmişte acı deneyimler yaşanmıştır. Bankacılık sektöründe karşılaşılan sıkıntılar, yurttaşlarımızın bu sektöre olan güven duygusunu ve devlete olan inancını zedelemektedir. Bu gelişmeler, bir yandan da, sürdürülmeye çalışılan ekonomik dönüşüm programlarının başarısını olumsuz etkilemektedir.

Son dönemin deneyimlerinden hareketle malî yönetimin yeniden düzenlenmesi ve böylece malî piyasalarda etkin bir kamu denetiminin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Malî sektörde çağdaş ülkelerde uygulanan ölçütte bir örgütlenme ve disiplin kurulması, ekonomimizin sağlıklı biçimde büyüyebilmesi için vazgeçilmez koşuldur. Bu konu, Avrupa Birliğiyle uyum sürecinin de önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Yurttaşlarımızın birikimlerinin, güven duygularını zedelemeden ekonomiye kazandırılması ve reel sektörün katlanılabilir bir kaynak maliyeti ile finansal desteğe kavuşturulması için saydam, etkin ve kararlı bir uygulamanın altyapısı da ivedilikle hazırlanmalıdır.

Bilindiği gibi, 17 Şubat 2004 günü İzmir İktisat Kongresi toplanacaktır. İlk kez 1923 yılında toplanan Kongrede, cumhuriyetimizin ekonomi siyasetinin temelleri atılmıştır. Toplumumuzda ekonomiye ilişkin yerleşmiş bir anlayış yokken ve henüz genç cumhuriyetin uğraşması gereken onlarca sorun varken Yüce Atatürk'ün Kongrede yaptığı konuşma, ekonomi siyasetimizin ileriye yönelik aşamalarında çok yakından izlenmesi gereken vurgular taşımaktadır.

Yüce Önder'in belirttiği gibi, ulusların yazgılarını etkileyen olaylar incelenirken siyasal, sosyal ve diğer pek çok etmenden söz edilebilir; ancak, bir ulusun doğrudan yaşamıyla, yazgısıyla ilgili olan, o ulusun ekonomisidir. Türk tarihi incelenirse, tarihimizdeki çıkış ve inişlerin gerçek nedeninin ekonomideki gelişmelerle bağlantılı olduğu görülecektir. Dolayısıyla, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesi  ve tam anlamıyla bağımsız olabilmesi için ekonomiye büyük önem verilmesi zorunludur. Yine Yüce Önder'in anlatımıyla, siyasal ve askerî zaferler, ekonomik üstünlükle birleştirilmezse kısa sürede etkilerini yitirirler.

Atatürk'ün 1923 Kongresinde yaptığı açış konuşmasında, ekonomik gelişmeyi sağlamak üzere yabancı sermayeden akılcı bir biçimde ve ülke yararını gözeterek en üst düzeyde yararlanılması gerektiği, daha o günlerde açık biçimde anlatılmıştır. Bugün de, ülke ekonomisinde yeterli büyüme yalnızca içkaynakların harekete geçirilmesiyle sağlanamaz; gerek teknolojinin yurdumuza getirilmesi gerek işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunacak yeni işyerlerinin açılması için, yabancı sermayenin ülkemize gelmesi önemlidir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hemen her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de tarihsel süreç içinde bölgeler arasında gelişme farklılıkları oluşmuştur. Bunda, bölgelerin coğrafî konumları, doğal kaynak dağılımı, komşu ülkelerle ilişkiler, çeşitli sosyoekonomik etkenler yanında altyapı eksiklikleri ve terör eylemleri de etken olmuştur.

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını gidermek, Anayasanın 166 ncı maddesinde yer verilen, kalkınmanın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde geliştirilmesi ilkesi çerçevesinde devletin görevidir.

Devlet, kamu yönetimi, ekonomi, sağlık, eğitim, kültür ve toplumla ilişkiler alanlarında önlemler içeren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Eylem Planını Mayıs 2000'de, terörün yarattığı ekonomik ve sosyal yıkımlardan en çok etkilenen bu bölgelerimizde uygulamaya koymuştur. Söz konusu önlemlere yeterli kaynak sağlanarak ivedilikle işlerlik kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Bölgede, insan kaynaklarının, sosyal ve kültürel etkinliklerin geliştirilmesine önem verilmelidir. Kadınların sosyoekonomik etkinliklere daha çok katılımı sağlanmalıdır. Meslekî teknik eğitimde okullaşma oranının yükseltilmesine çaba gösterilmelidir.

İşsizliğin azaltılmasına katkı yapacak yeni kapasiteler oluşturmaya dönük yatırımlara öncelik tanınmalıdır. KOBİ'lerin geliştirilmesi, kırsal ekonomik etkinliklerin çeşitlendirilmesi amaçlarına yönelen tasarımlar desteklenmelidir. Bu bölgelerdeki üniversitelerin bölge kalkınmasına daha büyük oranda katkı yapmaları sağlanmalıdır.

Ülkemizin, üzerinde önemle durulması ve toplumun tüm kesimlerinin anlayış birliği içinde savaşım vermesi gereken temel sorunlarından biri de, ülke kaynaklarının savurganca tüketilmesine ve kimi çevrelerin çıkarları doğrultusunda kullanılmasına olanak sağlayan yolsuzluklardır.

Kayırma, kamu ve banka kaynaklarından haksız çıkar sağlama, yarar karşılığı kamu görevini kötüye kullanma amaçlı yolsuzluk olayları, toplumun ivedi çözüm bekleyen yaşamsal sorunlarından biri olma özelliğini korumaktadır.

Sosyal, kültürel, siyasal ve ahlaksal çöküntü ve çürümüşlüğün ürünü olan yolsuzluk olayları, ekonomik krizlere yol açacak boyutlara ulaşabilmekte, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır.

Yolsuzluk olaylarına karşı etkili önlemler alınması, bu tür eylemlere girişenler için ciddî yaptırımlar geliştirilip uygulanması zorunludur. Yolsuzlukları önleme konusunda yetersiz kalınması, yurttaşların umutsuzluğa kapılmasına, devletin temel kurumlarının güven kaybına uğramasına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve işleyişine olan inancın sarsılmasına yol açmaktadır.

Yolsuzlukların önlenmesi çok yönlü çaba gerektirmektedir. Bu savaşımda, yasama, yürütme, yargı erkleri yanında tüm yurttaşlara da görev düşmektedir. Unutulmamalıdır ki, yolsuzluklar karşısında sessiz kalmayıp, olanaklar ölçüsünde tutum takınılması bir yurttaşlık görevidir. (Alkışlar)

İyi eğitilmiş, etik değerlerle donatılmış erdemli kuşaklar yetiştirilmesi, yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi, ulusal gelirin hakça paylaşımı, etkin bir denetim sistemi, caydırıcı yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler, yargının hızlı ve etkili biçimde işlemesi, saydam bir yönetim, af beklentileri yaratılmaması, medyanın yolsuzluklar konusunda kamuoyunu yansız bilgilendirmesi, basın kuruluşlarının basındışı ticarî işlerle uğraşmamaları, siyasî etik yasası çıkarılması, yolsuzlukların önlenmesinde belirleyici rol oynayacaktır.

Yolsuzluklarla savaşım konusunda, geçen yasama yılında önemli çabalar gösterilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun kurulmuş olması ve bu Komisyonun çalışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yolsuzlukları önleme konusundaki kararlılığının göstergesidir. (Alkışlar)

Yolsuzlukla savaşımda başarılı olabilmenin önemli koşullarından biri de, dokunulmazlıkların sınırlandırılmasıdır. (Alkışlar) Bu bağlamda, Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin yeniden düzenlenmesi önemli gündem konularımızdan biri olmalıdır. Kuşkusuz, yasama dokunulmazlığı sınırlandırılmış bir hukuk sisteminde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kovuşturma açılmasını yetkili makamın iznine bağlı kılan Anayasanın 129 uncu maddesindeki kuralın da değiştirilmesi gerekecektir. (Alkışlar)

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin yönetim sisteminin, beklentileri ve gereksinimleri karşılayamadığı, aşırı merkeziyetçi yapının, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, zaman ve kararların doğruluğu yönünden, öngörülmeyen sorunlar getirdiği bilinmektedir.

Kısa tanımıyla, bir kurumlar ve kurallar topluluğu olan devlet, yönetim ile yurttaş arasında köprü görevi üstlenen bir hizmet aracıdır. Dolayısıyla çözüm ve hizmet üretmek amacıyla oluşturulan bu yapının verimliliğinin ve işlevselliğinin artırılarak, kimi sorunların kaynağı olmaktan çıkarılması temel önceliğimiz olmalıdır.

İzlenecek politikalarda kamu yönetiminde kaliteye öncelik verilmesi ve kalite yönetiminin benimsenmesi de, bir diğer önceliğimizi oluşturmalıdır.

Demokratik rejimin daha iyi işlemesi için toplumun gereksinimlerini karşılayacak saydam, adil, verimli, kaliteli, etkili ve hızlı işleyen bir yönetim sisteminin kurulması gerekmektedir.

Kamu yönetiminde, görev ve yetkilerin dengeli biçimde dağılımı ile insan gücünün yerinde ve verimli kullanılması da önem taşımaktadır.  Bu nedenle, kamu yönetimindeki iyileştirme çabaları ile kamu personel rejiminde yapılacak iyileştirmeler eşzamanlı yürütülmelidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin saptanan ereklere ulaşmasının koşullarından biri de yurttaş-devlet ilişkisinin temeline güven duygusunun yerleştirilmesidir.

Güven duygusunun oluşması ve korunmasında anagörev devlete düşmektedir.  Güvenin oluşabilmesi için devletin bilgi ve hesap veren bir yönetim anlayışını benimsemesi, ayırım gözetmemesi, verdiği sözü zamanında yerine getirmesi ve bireyin saygınlığına özen göstermesi gerekmektedir.

Yurttaşın devlete olan güveninin artması, onun devlete karşı olan görevlerini daha içten ve aksatmadan yerine getirmesinde ve çeşitli toplumsal etkinliklere daha coşkulu olarak katılmasında kuşkusuz etkili olacaktır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyetimizin seksen yıllık başarılarının temelinde, Yüce Önder Atatürk'ün "yurtta barış, dünyada barış" anlayışının ilke edinilmesi ve kararlılıkla uygulanması yatmaktadır.

Türk Ulusunun gönenç ve güvenliğinin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın gözetilmesi ve korunması dışpolitikamızı yönlendiren temel öğeleri oluşturmaktadır.

Dışpolitikamızın ana çerçevesini oluşturan ve uluslararası ilişkilerimizin yürütülmesine ışık tutan Lozan Antlaşmasının imzalanışının 80 inci yıldönümünü kısa bir süre önce kutladık.

Dışpolitikamızın dayandığı temel ilkelerin başında, ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı gelmektedir. Türkiye, bu temel üzerinde tüm ülkelerle dostluk ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tutarlılık, inandırıcılık, sağduyu ve kararlılık dışpolitikamızın temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

Türk dışpolitikası, üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Yasasında yer alan kurallar temelinde, uluslararası hukuka dayalı bir düzeni savunmakta, tüm ulusların dışbaskılardan uzak, özgürce gelişmelerini desteklemektedir.

Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle iyi ilişkiler sürdürülmesi, dışpolitikamızı yönlendiren temel ilkeler arasında bulunmaktadır.

Çağımızın değişen jeostratejik koşullarına kendini uyarlamaya özen gösteren Türkiye, karşısına çıkan tehdit ve belirsizlikleri göğüslemek zorundadır.

Bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden, başta etnik ve dinsel kökenli çatışmalar olmak üzere güvenlik konusunda yaşanan belirsizlikler, dışpolitika alanında çok dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir.

Barışçı, uzlaşıcı ve ortak çıkarlara dayalı uluslararası işbirliğini esas alan yaklaşımlar, karşı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılmasını sağlayacaktır.

Söz konusu akılcı yaklaşımları benimseyegelmiş olan Türkiye, dışpolitikasıyla bölgesinde ve dünyada önemli bir istikrar öğesi olmayı sürdürecektir.

Bu fırsattan yararlanarak, dış politikamızda son dönemde sıkça söz ettiğimiz, kimi ülke ve bölgelere yönelik yaklaşımımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Türkiye'nin dostu ve müttefiki Amerika Birleşik Devletleriyle arasındaki ilişkiler sağlam temellere dayanmaktadır. Yakın geçmişte ilişkilerimizde yaşanan ve artık giderilmiş olmalarından mutluluk duyduğumuz kimi rahatsızlıklar bu gerçeği değiştirmemiştir.

Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda karşılıklı güven ve yarara dayanan, uzun bir süreç sonucunda oluşturulmuş stratejik ortaklık ilişkisine değer vermekteyiz. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortaklık, ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar bölgemiz için de vazgeçilmez öneme sahiptir.

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleriyle, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Ortaasya'yı kapsayan çok geniş bir coğrafyada işbirliği yapılmıştır. İki müttefik olarak, 11 Eylül terör saldırıları sonrasında izlediğimiz ortak tutum, bu işbirliğinin en somut örneğini oluşturmuştur. Bu işbirliğini, önümüzdeki dönemde de, Türkiye'nin çevresindeki geniş bölgenin istikrar ve gönencine katkıda bulunacak biçimde, derinleştirerek sürdürmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinin de aynı isteği paylaşıyor olmasından mutluluk duyuyoruz.

Atlantikötesi bağlantı ve işbirliğine özel önem vermekteyiz. Buna göre, Avrupa'nın güvenliğinde, Amerika Birleşik Devletleri ile Atlantikötesi bağlantının ve NATO'nun temel ve öncelikli rolünün korunmasının, güvenliğin bölünmezliği ilkesinden ödün verilmemesinin, bizim için temel öneme sahip olduğunu vurgulamak isterim.

Uzun yıllardır onurlu bir üyesi olduğumuz NATO ittifakı, dışpolitikamızdaki ağırlıklı konumunu korumaktadır.

Önümüzdeki dönemde, NATO üyeleri olarak, önceliklerimizden birinin Atlantikötesi ilişkileri olumsuz yönde etkilemiş olan ve Irak krizinden kaynaklanan uyumsuzluğun izlerinin silinmesi ve ittifakın ortak savunma örgütü olarak siyasî ve askerî etkinliğinin sürdürülmesi olduğuna inanıyoruz.

Çevremizde barış, istikrar ve gönenç kuşağı yaratılması yönündeki çabalarımız kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Geleneksel barışçı dışpolitikamız uyarınca, tüm komşularımızla olduğu gibi, Yunanistan'la da dostluk ve işbirliğine dayanan iyi ilişkiler sürdürmeyi istiyoruz.

Yunanistan'la aramızdaki sorunların, ortak rızaya dayanacak hiçbir barışçı çözüm yöntemini dışlamadan, diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Gelecekte, Avrupa Birliği içerisinde aynı değer ve ülküleri paylaşan üyeler olarak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelleyen kimi sorunların ortadan kaldırılabileceğini umuyoruz.

Ülkemiz ile Yunanistan arasındaki dostluk ilişkilerinin, karşılıklı saygı ve güven ilkeleri temelinde geliştirilmesinin, bölgemizde de olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz.

Yunanistan'la başlatılmış olan diyalog sürecini, yerleşik kanallar aracılığıyla, daha ileri aşamalara götürme ve yeni işbirliği alanlarına yayma konusunda kararlıyız.

Balkanlar, Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve insanî bağları olduğu, her alanda yoğun ve çok boyutlu ilişkiler sürdürdüğü bir bölgedir. Bölge ülkelerinin egemenliklerinin, bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin korunması, hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkeler temelinde Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmeleri ve bölgesel işbirliğini geliştirmeleri, Türk dışpolitikasının öncelikleri arasında yer almaktadır.

Balkan ülkelerinden Romanya ve Bulgaristan ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz son on yılda her alanda hızla gelişmiştir. Üçlü doruk toplantısının altıncısını, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdik. Söz konusu doruk toplantıları, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğinin vardığı düzeyi yansıtmakta, çok iyi giden ikili ilişkilerimize ek bir katkı sağlayan danışma ve işbirliği forumu oluşturmaktadır. Bu birlikteliğin, çevremizdeki tüm ülkelere örnek olmasını diliyoruz.

Geçtiğimiz yıl içinde, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde hareketlilik yaşanmıştır. Bu süreçte, Kıbrıs Türk Halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın önderliğinde, haklarını koruma, eşit ve egemen konuma kavuşma yönünde gösterdiği kararlılığı takdirle karşılıyoruz. (Alkışlar)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığı gözardı edilerek Ada'da kalıcı bir çözüme ulaşılmasının olanaksızlığını gelişmeler göstermiştir. Bu gerçeğin, yakın bir zamanda, başta Avrupa Birliği olmak üzere, tüm uluslararası toplumca da kabul edilmesini bekliyoruz.

Kıbrıs Türk tarafının son aylarda gerçekleştirdiği açılımların ve Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın gündeme getirdiği yapıcı önerilerin Ada'da var olan güven bunalımının aşılmasına yardımcı olacağını, ilişkilerin normalleştirilmesine katkıda bulunacağını ve Ada'da hakça ve kalıcı çözüm yönündeki çabaları kolaylaştıracağını umuyoruz.

Komşularımız arasında Azerbaycan özel ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu ayrıcalık, coğrafî yakınlığın ötesinde, halklarımız arasındaki güçlü kültürel ve tarihsel bağlardan kaynaklanmaktadır.

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, Türkiye, komşusu Azerbaycan ile olan yakın bağlarını, yeni bir anlayış içinde, hızla canlandırmaya başlamıştır. Halklarımız arasındaki kardeşliğe, ortak tarihsel ve kültürel bağlara dayanan ilişkilerimiz her geçen gün daha da sağlamlaşmakta ve gelişmektedir.

Temelini, geçtiğimiz yıl eylül ayında attığımız Bakü-Tiflis-Ceyhan hampetrol ana ihraç boru hattı, işbirliğimizin gelişmesi yolunda önemli bir kilometretaşı oluşturmuştur. Bu projeye, Kafkaslarda, yine, yakın dostluk ve işbirliği ilişkileri içinde olduğumuz Gürcistan'ın da katılmış olması mutluluk vericidir.

Ülkemizle Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki siyasal ve ekonomik işbirliğinin dev bir yapıtı olan söz konusu boru hattı, ayrıca, halklarımızın yarar ortaklığını da simgelemektedir.

Türkiye, tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek yönündeki isteği doğrultusunda, Ermenistan ile de ilişkilerini normalleştirmek amacındadır; ancak, bu amaca ulaşılması, Ermenistan'ın iyi komşuluk ve uluslararası hukuk ilkeleriyle uyumlu bir dışsiyaset izlemesine, komşularıyla sorunlarını bu doğrultuda çözme yönünde ciddî çaba göstermesine, geçmişiyle barışmak yönünde son seçimini yaparak tarihin yargılanmasını tarihçilere bırakmasına bağlıdır. Doğal olarak, Ermenistan'ın bu davranış içine girmesi ve bu yönde siyasal istenç göstermesi Türkiye tarafından karşılıksız bırakılmayacağı gibi, böyle bir olumlu gelişme, tüm Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve gönencine somut katkı sağlayacaktır.

Komşularımızla ilişkilerimiz kapsamında İran ile ilişkilerimize de değinmek istiyorum. Komşumuz İran ile ilişkilerimiz, iyi komşuluk, içişlerine karışmama ve karşılıklı saygı temelinde gelişmektedir.

Türkiye-İran ilişkilerinin özellikle Sayın Hatemi'nin cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra, olumlu yönde gelişmesi sevindiricidir. İran ile aramızdaki işbirliği olanaklarından daha geniş ölçüde yararlanabileceğimize inanıyorum.

Güney komşumuz Suriye ile üst düzeyli ilişkiler, ikili işbirliğimizin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz ile Suriye arasındaki güvenlik işbirliğinin Adana Mutabakatı temelinde sürdürülmesi mutluluk vericidir.

Öte yandan, Ortadoğu'da önemli gelişmelerin yaşandığı duyarlı bir dönemden geçmekteyiz. İsrail-Filistin sorununda üç yıla yakın süredir görülen olumsuz gelişmeler her iki tarafın da büyük acılar yaşamasına neden olmuştur.

Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırmak amacıyla hazırlanan yol haritasının İsrail ve Filistin makamlarınca kabul edildiğinin zamanında açıklanması sevindirici bir gelişme olmuş ve barış umutlarını artırmıştır; ancak, yol haritası kapsamındaki barış sürecinin sonuçsuz kalması tehlikesinin daha sonra belirmesi üzüntü verici olmuştur. Tarafların ılımlılık göstererek barışa yönelik diyalogu sürdürmelerinin, bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünden, bugün, her zamankinden daha büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Geçmiş deneyimler, sorunlara, barışçıl yöntemler dışında başka yollardan çözüm bulunmasının olanaksızlığını göstermiştir. Ortadoğu'da hakça, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması, bölgede yeni bir dönemi başlatabilecek ve geniş işbirliği olanaklarını harekete geçirebilecektir. Ortadoğu, artık sorunlarıyla anılan bir bölge olmaktan kurtarılmalıdır.

Kökeni yüzyıllar öncesine inen Türkiye-Rusya ilişkileri, son oniki yıl içinde büyük ivme kazanmıştır. Rusya ile aramızdaki diyalog ve işbirliğinin ileri boyutlara taşınabilmiş olmasını mutluluk verici buluyoruz.

Ticaretten, enerji tasarılarından, müteahhitlik hizmetlerinden turizme kadar birçok konuda Rusya ile yoğun ilişki içindeyiz. Ulaştığımız düzeyle yetinmeyerek, Rusya Federasyonuyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmek, işbirliğimizi karşılıklı yarar temelinde geliştirmek istiyoruz.

Dünyanın değişen jeostratejik koşulları kapsamında, dışpolitika önceliklerimiz, özellikle bizi çevreleyen ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesiyle sınırlı kalmamaktadır. Türk dışpolitikası yavaş yavaş küresel bir kimlik kazanarak, eskiye oranla daha geniş bir coğrafî alanda etkinlik gösterme çabası içindedir. Bu bağlamda, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Pasifik bölgesiyle ilişkilerimizin geliştirilmesi, aynı biçimde Afrika ve Latin Amerika'ya açılım politikalarımızın sürdürülmesi önem kazanmaktadır.

Büyük önem verdiğimiz Çin Halk Cumhuriyetiyle ilişkilerimizin gelişmesi mutluluk vericidir. 2003 yılının Japonya'da "Türkiye Yılı" olarak kutlanmasının, Türkiye'nin bu ülkede daha iyi tanınmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Tarihsel ve kültürel bağların bizleri yakınlaştırdığı Ortaasya cumhuriyetleriyle her alanda ilişkilerimizi geliştirmeye önem vermekteyiz. Ortaasya'da istikrar ve güvenliğin sağlanması, Avrasya'nın güvenliği yönünden gereklidir. Aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm gibi çoğu dış kaynaklı tehditlerin baskısı Ortaasya'da kendini hissettirmektedir. Ortaasya ülkelerinin söz konusu alanlarda uluslararası toplumla başlattıkları dayanışma ve işbirliğini sürdürmelerinde yarar bulunmaktadır.

Ortaasya cumhuriyetleri uluslararası toplumun eşit birer üyesi olarak kendilerine saygın bir yer edinmiş ve ulusal çıkarlarını koruyabilme yeteneğini kazanmışlardır. Ortaasya cumhuriyetlerinin evrensel değerleri gözeterek, demokrasi ve insan hakları alanındaki yeni açılımlarla uluslararası saygınlıklarını daha da artırmayı başaracaklarına inanıyoruz.

Dışpolitikamızın temel yönelimleri bağlamında, Avrupa Birliğine tam üyeliğimiz önplanda bulunmaktadır.

Avrupa Birliği üyeliğimizin gerçekleşmesine katkıda bulunacak reform ve değişim süreci, gücünü, cumhuriyetimize yön veren, çağdaş uygarlığa ulaşma felsefesinden ve ulusumuzun bu konudaki haklı beklentilerinden almaktadır.

Ortak siyasal, ekonomik ve stratejik çıkarlar, ülkemiz ile Avrupa Birliğini birbirine bağlamakta ve üyelik sürecimize ivme kazandıran öğeler arasında yer almaktadır.

Avrupa Birliğine tam üyeliğimizin gerektirdiği kapsamlı çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının katkılarıyla, kararlı bir yaklaşımla ve uyum içinde sürdürülmektedir.

Türk Ulusunun demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında çağdaş değer ve ölçütlerin benimsenmesi yönündeki istek ve beklentilerine yanıt veren bu reformların geniş bir siyasal ve toplumsal destekle yaşama geçirilmesi ayrıca mutluluk vericidir.

Gerçekleştirilen reformların ve uyum çalışmalarının etkin biçimde uygulanmasının ve uygulamanın izlenip denetlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasının, üyelik görüşmelerinin başlatılmasında etkili olacağına inanıyoruz.

Öte yandan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin iki yönlü olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte, Avrupa Birliğinin de Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi önem taşımaktadır.

Türk Ulusu, 2004 yılında yapılacak son değerlendirmeden sonra üyelik görüşmelerinin başlatılmasına yönelik kararın en geç 2004 yılı sonunda alınmasını haklı olarak beklemektedir.

Avrupa Birliğinin temellerini atan ileri görüşlü devlet adamlarının düşledikleri, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin egemen olduğu barış, gönenç ve güvenlik içinde yaşayan bir Avrupa'nın, Türkiye'nin de Avrupa Birliğine katılımıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz.

Yüzyıllardır Avrupa sisteminin bir öğesini oluşturan, Avrupa ülkeleriyle kültürel ve toplumsal etkileşim içinde bulunan ve güçlü bağlar geliştiren Türkiye, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, çağdaş Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. Avrupa Birliği üyeliğimizin bu birlikteliği daha da pekiştireceği kuşkusuzdur. Bu anlayışla, Avrupa Birliği üyeliğimizi, güçlü ifadelerle destekliyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Komşumuz Irak'taki gelişmeler, Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yer almayı sürdürmektedir. Türkiye yanı başındaki bu gelişmeleri yakından ve duyarlılıkla izlemektedir.

Bugün, sınırlarımızın hemen ötesinde, her gün, sivil ya da asker can kaybının sürüp gitmesinden üzüntü duyuyoruz. Irak'ın geleceğine, istikrarına ilişkin belirsizlikler, bizleri olduğu kadar uluslararası toplumu da kaygılandırmaktadır.

Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin korunması, Irak'ın ve bölgenin istikrarının vazgeçilmez öğesidir. Bu konudaki duyarlılığımız herkes tarafından bilinmektedir. Irak Halkının bir an önce huzura kavuşmasını, kendi geleceğini özgürce belirlemesini ve uygar uluslar arasındaki yerini almasını diliyoruz.

Irak'taki istikrarsızlık en kısa sürede sona ermeli, ülkede kamu düzeni yeniden oluşturulmalı, Irak'taki tüm etnik grupların hakça temsil edildiği demokratik bir rejim kurulmalı, Irak Halkı, ülkesi ve doğal kaynakları üzerinde tam denetime sahip olmalıdır.

Türkiye, Irak'ı demokratikleşme sürecinde destekleyecektir. Irak demokrasi yolunda ilerlemeye başladığında, bölgedeki en güvenilir ortağı olarak onu destekleyecek ülkelerin başında Türkiye'yi bulacaktır. Gelecekte Irak'ın nasıl biçimleneceği, ülkenin istikrara kavuşması, müttefiklerine oranla Türkiye'yi çok daha yakından ilgilendirmektedir.

Irak'a yönelik askerî bir operasyonun ancak son bir seçenek olarak düşünülebileceğini sürekli dile getirdik. Sorunun barışçı yollardan çözümlenmesine tüm taraflarca olanak tanınmasının gerekliliğini sürekli yineledik. Türkiye, bunalımın başlangıcından itibaren, doğrudan temaslar yoluyla, Irak yönetimine, uluslararası toplumun çağrılarına uyarak, Birleşmiş Milletlerle tam ve eksiksiz işbirliği yapmasını sürekli telkin etmiş, ayrıca, bölge ülkeleri arasında ortak bir zemin oluşturulması amacıyla kapsamlı girişimler gerçekleştirmiştir. Ülkemiz bu çabalarını sürdürürken, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, müttefikleriyle de iletişim içinde olmuş ve içtenlikle barışçı bir çözümü istemiştir.

Gelişmelerin bugün geldiği nokta ortadadır. Ne yazık ki, savaş engellenememiş; ancak, savaşla çözümlenebileceği varsayılan kimi konular, belki biçim değiştirip daha da ağırlaşmış olarak karşımıza çıkmıştır.

Gelinen noktada, Irak'a olası asker gönderilmesi konusu ülkemizde ayrıntılarıyla tartışılmaktadır. Bu konuda bir karar alınırken ulusal çıkarlarımızın öncelikle gözönünde bulundurulması ve ülkemizin bölgesindeki konumu ile tarihsel bağlarını da dikkate alacak kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.

Anayasanın 92 nci maddesinde, uluslararası hukukun meşru saydığı durumlarda savaş hali ilanına, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların ya da uluslararası nezaket kurallarının gerektirdiği durumlar dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğu belirtilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılan 92 nci maddedeki yetkiler ve bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi, Anayasada açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş münhasır bir yetkidir. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu nedenle, uluslararası hukuka uygunluk koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisince saptanması ve gerekli iznin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın yine Türkiye Büyük Millet Meclisince oluşturulması Anayasa kuralı gereğidir. (CHP sıralarından alkışlar)

Dışpolitikanın hızla değişiklik gösteren ve önemli bir bölümü önceden öngörülemeyen koşulları, ülkemizi, kimi zaman bir dizi karmaşık sorunla karşı karşıya bırakabilmektedir. Irak konusunda kritik kararlar alınırken akılcı, sağduyulu ve temkinli yaklaşımlarla tüm öğelerin en iyi biçimde gözetilmesi doğaldır.

Soğuk savaş dönemi sonrası dünyada teknoloji, iletişim, ulaşım sektörlerinde yaşanan gelişmeler, uluslararası dengeleri, güçlü ülkeler yararına hızla değiştirmektedir. Bu durum, uluslararası kurumların ve uluslararası hukukun önemini belirginleştirmektedir. Güçsüz olanın güçlü karşısında korunması, ancak, bu kurumlar ve uluslararası hukuk aracılığıyla sağlanabilmektedir.

Devletlerin, kendilerini uluslararası hukukla bağlı sayması, dünya barışı yönünden önemlidir. Anayasamızın 92 nci maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetkinin, uluslararası hukukun meşru saydığı durumlar için öngörülmüş olması da, uluslararası ilişkilerin ulaştığı boyut yönünden son derece önemlidir.

Yüce Meclisimizin, bu konuda üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz biçimde yerine getireceği kuşkusuzdur. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin sayın üyeleri; 20 nci Yüzyılın sonunda, soğuksavaş döneminin iki kutuplu düzeni yıkılmış, Batı Avrupa'ya yönelik geniş çapta bir savaş olasılığı, tüm zamanların en düşük düzeyine inmiştir. Bu durumda, klasik tehditlerin yerini terörizm, kitle imha silahlarının yayılması ve köktendincilik gibi çok yönlü riskler ve asimetrik tehditler almıştır. 21 inci Yüzyılın başındaki dünya düzeninin, tek kutuplu bir süper güç yanında ana güç merkezlerinin yer aldığı bir yapılanmaya doğru yöneldiği gözlenmektedir.

Diğer yandan, dünya, biri halkların, toplumların ve ekonomilerin bütünleşmesini amaçlayan küreselleşme diğeri de ülkeleri, kültürleri ve toplumları yakınlaştıran iletişim teknolojileri gibi iki etkenin yol açtığı, daha önce örneği görülmemiş düzeyde hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim sürecini doğru algılayamayan toplumların, sürecin yalnızca sonuçlarını izlemekle yetinecekleri görüşü yaygındır.

11 Eylülde Amerika Birleşik Devletlerine yöneltilen terörist saldırılar, kitle terörizminin eriştiği boyutlarla ilgili olarak dünyada geniş yankılara neden olmuştur. Uluslararası güvenlik ortamı, son derece değişken ve öngörüleri zorlaştıran bir nitelik kazanmıştır. Bundan sonra, tehditlerin daha büyük bir hızla ortaya çıkması ve daha az hesaplanabilir olması olasıdır.

Soğuksavaş ertesi, Balkanlar, Kafkasya, Ortaasya ve Ortadoğu'da ortaya çıkan ve küresel belirsizliği artıran jeopolitik güç boşluğunun tek süper güç tarafından doldurulması süreci başlamıştır. Bu çerçevede, soğuksavaş dönemindeki "çevreleme" ve "caydırıcılık" kavramları arka plana itilmiş, terörizmi destekleyen ve barındıran ülkeler ile kitle imha silahları geliştiren ülkelerin yarattığı tehditlerin daha fazla büyümesine izin vermeyen "önleyici vuruş" kavramı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda, uluslararası güvenlik alanındaki tek taraflı eylemlerin Birleşmiş Milletlerin etkinliğinde yarattığı sarsıntının, uluslararası yasallık ve oydaşma ilkelerinden hareketle giderilmesine büyük gereksinim bulunmaktadır.

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikleriyle, Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda, Müslüman ülkelere örnek olabilecek, uygarlıklar arasındaki uyumun güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek, çağdaş tek ülke konumundadır. Türkiye'nin oynayabileceği jeostratejik rolde, bu nokta önem kazanmaktadır.

Bugünkü ortamda, Türkiye'nin temel güvenlik kaygılarını, köktendincilik, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel belirsizlikler ve istikrarsızlıklar olarak sıralamak olanaklıdır.

Uluslararası ortamda yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi, soğuksavaş döneminin "kanat ülkesi" konumundan "cephe ülkesi" konumuna getirmiştir. Türkiye, bağımsızlığına, bütünlüğüne, laik ve demokratik anayasal düzenine, ulus-devlet yapısına yönelik iç ve dış tehditlere karşı savaşımını başarıyla sürdürmektedir.

Türkiye'de, köktendincilik akımının temelinde, din kurallarına dayalı devlet kurmak, çağdaş hukukun yerine şeriat hukukunu getirmek ve toplumumuzun cumhuriyet döneminde elde ettiği tüm çağdaş kazanımları yok etme amacı yatmaktadır. Bu durum, öncelikli bir güvenlik sorunu olarak toplumumuzda haklı kaygılara yol açmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar)

Çağdaşlığın, demokrasinin ve hukuk devletinin temeli olan laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve var oluş felsefesinin özü, değiştirilemez niteliği, din ve vicdan özgürlüğünün, ulusal birliğin ve toplumsal barışın güvencesidir. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelişme, aydınlanma ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıracak en etkili araç eğitimdir. Bilginin sınırsızlığı, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumları eğitim olanaklarını daha da iyileştirmeye zorlamaktadır.

Günümüzün değişen koşulları ve her alanda yaşanan kapsamlı dönüşümler, yeni kuşakların dünyayı anlayabilen, yorumlayabilen ve yön verebilen bireyler olarak yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen tüm atılımların amacı, çocuklarımıza ve gençlerimize daha aydınlık yarınlar ve çağdaş yaşam olanakları sunmaktır.

Dünyada yaşanan dönüşümlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil, yeniliklere yön veren bir ülke durumuna gelebilmek için, eğitim sistemimizi geliştirmek, eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmek zorundayız.

Yurttaşlarımızın bilgiye açık, evrensel değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerini yorumlama becerisine sahip, bilim, teknoloji, kültür ve sanat yaşamındaki gelişmelere duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi, çağdaş eğitimin anaöğeleridir.

Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen yeniden yapılanma girişimlerinin en önemlilerinden biri Eğitim Birliği Yasasının kabulü olmuştur. Eğitim Birliği Yasası, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşlaşma sürecini hızlandıran bir atılımdır. Çağdaş ve laik ulusal eğitim bu temel üzerine kurulmuş, gösterilen çabalarla eğitim alanında sevindirici sonuçlar elde edilmiştir.

Ulusal eğitim alanında atılan önemli bir adım, kesintisiz zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasıdır. Çağdaş eğitimin zorunlu kıldığı bu gelişme, ülke gençliğini bilgi çağının gereklerine göre hazırlayacak eğitim-öğretim sisteminin temelinin oluşturulması amacını gütmektedir. Sistem, eğitimin içeriği, uygulama yöntemleriyle bir bütün olarak düşünülmeli ve bu anlayış çerçevesinde yürütülerek pekiştirilmelidir.

Devletin eğitim yükümlülüğü, genç nüfusu yaşama hazırlayıncaya kadar sürmelidir.

8 yıllık kesintisiz temel eğitimin zorunlu tutulduğu ilköğretim aşaması, gençlerimizi yaşama hazırlayan değil, temel bilgilerin öğretilerek ilgi ve yeteneklerinin belirlenmeye çalışıldığı bir eğitim sürecidir.

Gençlerimizi, ancak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek eğitimi vererek ya da bir üst eğitime yönlendirerek yaşama hazırlayabiliriz. Oysa, ülkemizdeki yasal çerçeve, 13 yaşını henüz bitirmiş çocuklarımıza, geleceğini kurabileceği bilgi ve beceriyle donatmaksızın, eğitim sisteminin dışına çıkabilme olanağı tanımaktadır. Bu olanak ise, tahminlerin ötesinde kullanılmaktadır. 2001 yılında 14-16 yaş nüfusunun yalnızca yüzde 43'ü ortaöğretime kayıtlıdır. Bu oran, 14-16 yaş grubu çocuklarımızın yarıdan çoğunun eğitilmediği ya da devletin gözetim ve denetimi dışında eğitildiğini göstermektedir.

OECD'ye üye 30 ülke içinde zorunlu eğitim süresini 8 yılla sınırlandıran, 13 yaşını bitirmiş çocukların eğitim sistemi dışına çıkabilmesine izin veren bir başka ülke bulunmamaktadır.

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde zorunlu eğitim 11 ilâ 13 yıldır; Türkiye'de de 12 yıla çıkarılması doğrultusunda gerekli çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır.

Bu yönde alınacak karar, 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının doğal bir sonucu olarak çağdaş, laik eğitim sisteminin kökleşmesine, 7-18 yaş kuşağının çağın gereklerine göre donatılmış olarak yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Zorunlu eğitimin kesintisiz 12 yıla çıkarılması, eğitim hizmetinin yurt düzeyinde ve gelir grupları arasında dengeli olarak dağılımına katkıda bulunacak, eğitim sisteminin mesleğe yönlendirme sorununa da yeni bir çerçeve oluşturacaktır.

Ülkemizde, özellikle ilköğretim için üstün zekâlı ya da özel yetenekli çocukların belirlenerek yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla geliştirilmiş ve düzgün işleyen bir sistem kurulmalıdır. Üstün zekâlı ya da özel yetenekli çocuklarımız, ülkemizin zenginliğidir.

Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin sayın üyeleri; üniversitelerin, bilgi üretmek, üretilen bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunmak, toplumu, bilimin ve aklın ışığında yönlendirerek aydınlatmak, bilimsel araştırma ve çalışmalarla gelişme sürecine katkıda bulunmak, ülke sorunlarına gerçekçi çözüm üretmek ve ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli insangücünü yetiştirmek gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının ve üstkurulların bugünkü yapılarıyla, çağdaş beklentileri karşılayamadıkları bir gerçektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu nedenle, yükseköğretim kurumları ve üstkurulların yeniden yapılandırılmasına gereksinim vardır.

Yeniden yapılandırma çalışmaları sırasında konuya bilimsel yaklaşılmalı, mevcut yapının eksikliklerini ve yanlışlarını giderecek, yeni sorunlara neden olmayacak bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Düzenlemenin cumhuriyetin nitelikleriyle bağdaşması, toplumun, gençliğin ve üniversitelerin beklentilerini karşılaması ve ülke gerçekleriyle örtüşmesi gerekmektedir. (Alkışlar)

Yapılacak düzenlemeyle, yükseköğretim kurumları ve üstkurulları, evrensel ölçütler göz önünde bulundurularak, bilimsel özerklik, akademik rekabet ve demokratik katılım ilkeleri temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Demokratik katılım, liyakat temeline dayandırılmalı ve akademik dengeleri bozmayacak biçimde bilimsel ölçütler gözetilerek düzenlenmelidir.

Yasalaşma süreci, üniversitelerin konumuna yaraşır biçimde, siyasal alandan önce akademik alanda başlatılmalı ve konunun toplum yönünden taşıdığı önem gözetilerek yeterince tartışıldıktan sonra siyasal alana aktarılmalıdır.Akademik alanda hazırlanan ve evrensel ilkeleri içeren taslak üzerinde uyuşma sağlanmasında kamu yararı bulunmaktadır.

Özgürlük sınırları geniş tutulmayan yapıdaki üniversitelerin topluma ufuk açması, geleceğe ışık tutması ve katkıda bulunması beklenemez. 

Üniversitelerde temel başarı ölçütü, ideolojik eğilim ve kişisel ilişkiler yerine, bilimsel etik ve evrensel ölçütlere uygunluk olmalıdır.

Türkiye, yıllardır en büyük sorunu olan beyin göçünü de mutlaka önlemelidir. Bilimsel araştırma ve çalışma yapacak bilim insanlarımıza her türlü olanak sağlanmalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya, her alanda önemli ilerlemelerin yaşandığı bir dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecinden geçmekte, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve kullanılması, ülkelerin gelişme düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Kendilerini bilgi toplumunun gereklerine göre yapılandıran ülkelerin demokrasi, insan hakları, hukuk ve ekonomi alanlarındaki gelişmelerini sürdürecekleri ve geleceğe güçlenerek ulaşacakları kuşkusuzdur.

Bilgi toplumu olma yönünde istenen dönüşümün gerçekleştirilmesi, bireylerin gereksinim duydukları bilgiye en kısa sürede ulaşabilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu konuda karşılaşılan temel sorunlar, bilgi sistematiği, kapsamı ve ölçütünün saptanması, hukuksal ve teknolojik altyapının oluşturulması ve bunlara üst düzeyde sahiplenilmesidir.

Kamu kurum ve kuruluşları, bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırarak etkin, verimli ve yurttaş odaklı uygulamaları geliştirme zorunluluğu içindedir. Ülkemiz, bilgi toplumu olma yolundaki gerekli kurumsal yapıya kavuşturulmalıdır.

Çağdaş bir iletişim altyapısı oluşturulması, e-devlet uygulamalarının başarıya ulaşmasının önkoşuludur. Teknolojinin yaygınlaştırılması, yurdumuzun her köşesinde ve toplumun her kesiminin erişimine açık duruma getirilmesi amaçlanmalıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enerji, çağdaş ülkelerde yaşamsal öneme sahiptir. Enerji kullanımı, günümüzde gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ekonominin yüksek verim sergileyebilmesi de enerjiyi yeterince değerlendirebilmemize bağlıdır.

Geçen dönemlerde, elektrik ve doğalgaz enerjisi sektörlerinde gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler, enerji sektörünün Avrupa Birliği uygulamalarına uygun biçimde, rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu, piyasanın devlet denetimi ve gözetimi altında haklı rekabete olanak tanıyacak biçimde özgürleştirilmesi ve saydamlaştırılması, piyasada istikrar ve sürekliliğin sağlanması, yatırımların özel sektörce yeni piyasa yapısı içerisinde gerçekleştirilmesi için zorunludur.

Türkiye'nin enerji alanında önündeki en büyük sorun, yabancı kaynaklara bağımlılıktır. Günümüzde yüzde 70 dolayında olan dışa bağımlılık oranının, tüketimin artması ve yerel kaynaklı enerji üretiminin giderek azalması nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da yükselmesi beklenmektedir.

Bu durum, elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynaklardan yararlanma politikasının yeterince uygulanmadığını ve yabancı kaynaklara ağırlık verildiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, doğalgaz dışalımında kaynak çeşitlemesine gidilmesi de önem taşımaktadır.

Türkiye önemli hidrolik ve termik kaynaklara sahiptir. Var olan kaynakların etkili kullanımı da, enerji verimliliğinin artırılması ve başta dışa bağımlılığın azaltılması için gereklidir. Bu bağlamda, elektrik dağıtımında yüzde 20'ler düzeyinde olan kayıp-kaçak oranı, Avrupa Birliği ortalaması düzeyine çekilmelidir.

Öte yandan, güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji gibi alternatif kaynaklara, hem ucuz ve yenilenebilir olmaları hem de çevreye zarar vermemeleri nedeniyle daha fazla önem verilmelidir. Enerji etkinliklerimizi çevre ile doğal ve kültürel varlıklarımıza karşı yükümlülüklerimizi gözönünde bulundurarak yürütmek, çevreye ve bireyin sağlığına gösterilen duyarlılığımızın bir kanıtı olacağı gibi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum yönünden de bir gerekliliktir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, cumhuriyetin kurulması ve Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşama geçirilmesiyle seçimini çağdaşlaşmadan yana yapmış, bu seçiminden hiçbir zaman ödün vermemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, ulusumuzun ekonomik, toplumsal, siyasal, bilimsel ve teknolojik alanlardaki gecikmişliğini hızla gidermek ve çağdaş uygarlıkla bir an önce bütünleşmek durumundadır. Bu kapsamda, cumhuriyetin, Anayasada öngörülen insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti nitelikleri gözetilerek daha ileri götürülmesi temel önceliklerimizdendir.

Geçmiş yıllardaki Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yılı açılış konuşmalarımda, cumhuriyetin kuruluşunun 100 üncü yıldönümü olan 2023 yılına kadar  tamamlanması gereken temel erekleri belirtmiştim. Bugün de 2023'e uzanan yolda, kısa ve orta dönemde ulaşılmasını zorunlu gördüğüm kimi erekleri vurgulamak istiyorum:

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği gerçekleştirilmelidir.

Avrupa Birliği üyeliğimizin, ortak evrensel değerleri temel alan, barışçı, istikrarlı ve aydınlık bir geleceği Avrupalı ortaklarımızla paylaşmak anlamına geldiği inancındayız. Avrupa Birliği üyeliğimizi, aynı zamanda, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve Atatürk'ün geleceğe bakışını doğrulayan bir aşama olarak değerlendiriyoruz.

Avrupa Birliğine tam üyelik ereği, Türkiye'nin stratejik vizyonunun ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, Türkiye için cumhuriyetin kuruluşundan sonra en büyük çağdaşlaşma tasarımıdır.

Ekonomik gelişme sürdürülmelidir.

Çağdaş Türkiye ülküsüne giden yolda ekonomik güç, iç ve dış güvenlik politikalarında temel öge olma özelliğini korumaktadır. Ekonomide gerekli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi durumunda, önümüzdeki dönemde kişi başına düşen ulusal geliri Avrupa Birliği ülkelerinin düzeyine yaklaştırma ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme ereğine ulaşılabilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü artırılmalıdır.

Dünyanın, özellikle bölgemizin hâlâ belirsizlik ve tehlikelerle dolu olduğu ve askerî gücün geçerliliğini koruduğu göz önüne alınarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 21 inci Yüzyılın gereksinimlerine yanıt verecek, ulusal çıkarlarımızı koruyacak, istikrarı sürdürecek biçimde modernize edilmesi, en yüksek caydırıcılık gücüne ve hazırlık düzeyine yükseltilmesi, ileri teknolojiye dayalı, kendi kendine yeterli ve rekabet gücüne sahip etkin bir savunma sanayiiyle desteklenmesi önem taşımaktadır.

Ulusunun güvenini ve sevgisini kazanmış olan Silahlı Kuvvetlerimizin, içte ve dışta saygınlığının korunması ve gereksinimlerinin devletin tüm olanaklarıyla karşılanmaya çalışılması yaşamsal değerdedir.

Aydınlık geleceğe ulaşma yolunda gerçekleştirilmesi gereken diğer erekleri de şöylece sıralayabiliriz:

Ülkemizde eğitim ve öğretimin, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim ölçütlerini temel alan yapısı korunmalı, eğitim birliği ilkesi içinde, devletin gözetim ve denetimi altında yapılması sürdürülerek bilgi toplumu düzeyine mutlaka ulaşılmalıdır.

Medyanın çoğulculuğunu koruyucu önlemler alınmalı, basın kuruluşlarının varlık nedenlerinden sapmalarına yol açacak düzenlemelerden özenle kaçınılmalıdır.

Kamu yönetimi ve yerel yönetimler çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Ülke genelinde bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve bölgelerarası toplumsal ve ekonomik bütünleşme çabaları sürdürülmelidir.

Toplumda sosyal adalet sağlanmalı ve fırsat eşitliği yaratılmalıdır.

Kadının toplum içindeki konumu yükseltilmelidir.

Bölücü ve gerici tehdidin siyasallaşarak gelişmesi önlenmelidir.

Yolsuzluklarla ve örgütlü suçlarla savaşım konusunda ulusal bir hareket başlatılmalı, yasama dokunulmazlığının sınırlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Siyasal partiler ve seçim yasalarını çağdaş demokratik yapıya kavuşturacak, yurttaşları etkin katılımcılar konumuna getirecek değişiklikler ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Ülkemiz, 21 inci Yüzyılda, kültür ve uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak dünya ölçütlerinde üretim yapan, gelirini adil paylaşan, insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü gerçekleştiren saygın bir ülke konumuna yükselecektir.

Türkiye'yi, cumhuriyetin 100 üncü kuruluş yıldönümünde, çağdaş, demokratik, laik, bilgi çağını yakalamış, mutlu ve gönençli bir ülke olarak gelecek kuşaklara bırakmak tarihsel sorumluluğumuzdur.

Bu sorumluluğumuzu, ulusumuza, devletimize ve demokrasimize inancımızı koruyarak, Yüce Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalıp, çevresinde kenetlenerek, devlet organları arasında düzenli ve uyumlu işbirliğini sağlayarak, ulusal birlik ve bütünlük içinde daha çok çalışarak yerine getirebiliriz.

Yüce Meclisimizin bu süreçte de öncü rol üstleneceğine ve üzerine düşen görevleri kararlılıkla yerine getireceğine inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, hepinizi yeniden, saygıyla selamlıyor, yeni yasama yılının ulusumuza kutlu olmasını diliyorum. (Ayakta alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

IV.- ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2003 Çarşamba günü başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Genel Kurulda, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2003 Çarşamba günü (bugün) başlayacak olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konuların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

                                    Bülent Arınç

                         Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                            Başkanı

Haluk İpek    Mustafa Özyürek

AK Parti Grubu             CHP Grubu

            Başkanvekili             Başkanvekili

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Ekim 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 16.36