Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

 

DÖNEM : 21        YASAMA YILI : 4

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 101

 

121 inci Birleşim (Olağanüstü)

29 . 7 . 2002 Pazartesi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşİtlİ İşler

1.- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in vefatı dolayısıyla saygı duruşu

2.- Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu

3.- Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılması ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüşmek için, TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu

B) Tezkereler ve Önergeler

1.- MHP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Hatay Milletvekili Mehmet Şandır ve 121 arkadaşının, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve erken seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılmasını öngören önergeleri (4/497)

2.- ANAP Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ile SP Grup Başkanvekili Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 122 arkadaşının, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin  (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/498)

3.- H. Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in, Recep Önal'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli'nin, M. İstemihan Talay'dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Suat Çağlayan'ın, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili M. Zeki Sezer'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1128)

4.- Mustafa Yılmaz'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz'ın, Hasan Gemici'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Melda Bayer'in, Metin Bostancıoğlu'ndan boşalan Millî Eğitim Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili Prof. Dr. Necdet Tekin'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1129)

5.- İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in atanması ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1130)

6.- Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına Adana Milletvekili Tayyibe Gülek'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1131)

7.- Karabük Milletvekili Erol Karan'ın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/502)

8.- Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/503)

V.- SEÇİMLER

A) Komısyonlarda Açik Bulunan Üyelıklere Seçım

1.- Anayasa

Adalet

İçişleri

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786)

2.- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759)

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) Yazili Sorular ve Cevaplari

1.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağrı İlinde yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7239)

2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Sinop'ta yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7307)

3.- Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7393)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, yurt dışında çalışmış olanların alamadıkları keseneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7496)

5.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Türk Cumhuriyetlerinde Türkçe eğitim veren okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in cevabı (7/7539)

6.- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, terörist başı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde faydalandığı hizmetlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7596)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, pedagojik formasyon sahibi İlahiyat Fakültesi mezunlarına ve dindersi öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in cevabı (7/7603)

8.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, gazetede yer alan DGM yargıcı hakkındaki soruşturma iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/7607)

9.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ortaöğretim Kurumları Öğrence Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in cevabı (7/7634)

10.- İstanbul Milletvekili M.Murat Sökmenoğlu'nun, Suudi Arabistan'da öldüğü bildirilen bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7648)

11.- Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Bilim Araştırma Vakfı ile ilgili davada yürütülen soruşturmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7691)

12.- Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7778)

13.- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Abdullah Öcalan'ın teslim alınması ile ilgili bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7796)

14.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7801)

15.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesinin denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7805)

16.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Şişli Belediyesine aktarılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7806)

17.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Dicle ve Fırat nehirleri üzerine kurulu barajlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7809)

18.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, yurt dışında temsilcilikleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7813)

19.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İmam Hatip Lisesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in cevabı (7/7815)

20.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, serbest muhasebeci ve malî müşavirliklerin Bağ-Kur'da iş takibi yapabilmelerini sağlayacak düzenleme çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7816)

21.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun;

Sinop İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine,

Ağrı İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine,

Adıyaman İline verilen KOBİ ve işletme kredilerine,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/7824, 7825, 7826)

22.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, muhtarların ekonomik durumunun iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7837)

23.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in TEM'den Bolu-Dörtdivan İlçesine bağlantı yolu açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/7838)

24.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Arap sermayesinin ülkemize çekilmesine yönelik çalışmalar olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı V. Nami Çağan'ın cevabı (7/7846)

25.- İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, Romanya'da tutuklu bulunan Türk balıkçılara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7847)

26.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl-İnallı ve Tatlarin beldelerinin kanalizasyon arıtma tesisi ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/7856)

27.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılan motorin ithalatının durdurulmasının sebeplerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/7859)

28.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cevabı (7/7862)

29.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Suriye sınırındaki selden zarar gören köylere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/7864)

30.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerinin değiştirilmesi için dayanak yapıldığı iddia edilen düzenlemelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7888)

31.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bazı vatandaşların isimlerinin değiştirilmesi için yargısal ve idari yollara başvurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/7890)

32.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, köy sayısına ve köy kanununun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/7897)

33.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, alüminyum ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/7906)

34.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, yurt içi ve dışındaki Türk kültür ve tarihi eserlerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Suat Çağlayan'ın cevabı (7/7908)

 


I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanlığı, olağanüstü toplantı çağrısı üzerine saat 14.00’te açıldı.

Elektronik cihazla yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 1 Eylül 2002 Pazar günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 14.08’de son verildi.

 

 

 

Ömer İzgi

 

 

 

Başkan

 

 

Sebahattin Karakelle

 

Kemal Albayrak

 

Erzincan

 

Kırıkkale

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

No. :                           171

II. – GELEN KÂĞITLAR

29 . 7 . 2002  PAZARTESİ (Olağanüstü)

Tasarılar

1. - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1016) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

2. - Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1017) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

3. - Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1018) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

4. - Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğine İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1019) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

5. - Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1020) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

6. - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/ 1021) (Adalet, İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

7. - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızî Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1022) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.2002)

8. - Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1023) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2002)

9. - Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/ 1024) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2002)

10. - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin ve Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1025) (Millî Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.7.2002)

11. - Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1026) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.2002)

12. - Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1027) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.7.2002)

13. - Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1028) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.7.2002)

14. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1029) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.7.2002)

15. - Tıbbî Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı (1/1030) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.7.2002)

Teklifler

1. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanun Teklifi (2/1011) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

2. - Malatya Milletvekili Recai Kutan ve 8 Arkadaşının; Muhtaç Annelere Süt Yardımına Dair Kanun Teklifi (2/1012) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1013) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.2002)

4. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1014) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.2002)

5. - Kocaeli Milletvekili M. Turhan İmamoğlu'nun; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/1015) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.7.2002)

6. - Kocaeli Milletvekili M. Vecdi Gönül'ün; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1016) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.7.2002)

7. - Kocaeli Milletvekili M. Vecdi Gönül'ün; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Madelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1017) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.7.2002)

8. - Kocaeli Milletvekili M. Vecdi Gönül'ün; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1018) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.7.2002)

9. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ile Mersin Milletvekili Turhan Güven'in; XXII nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1019) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.7.2002)

10. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1020) (Anayasa ve İçişleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.7.2002)

11. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1021) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.7.2002)

Tezkereler

1. - Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1125) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

2. - Adem Kepeneklioğlu, Mehmet Hakan Canpolat ve Turhan Tarakçı Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1126) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2002)

3. - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1127) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.2002)

Önergeler

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Turhan Güven, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ile Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/499) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

2. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/500) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.2002)

3. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/501) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.2002)

Sözlü Soru Önergeleri

1. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Spor Toto Teşkilatının elektronik ortamda bahis oynanmasına yönelik çalışmalarının aileye etkilerine ilişkin Devlet Bakanından (Melda Bayer) sözlü soru önergesi (6/1949) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

2. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, dış ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1950) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

3. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, doğrudan gelir desteği olarak verilen paranın niteliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1951) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tarımda kullanılan elektrik bedellerinin ödeme sıkıntısına ve Bafra'daki su baskını zararının telafisine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1952) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

5. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'un bazı köylerindeki yol ve su çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Kocabatmaz) sözlü soru önergesi (6/1953) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

6. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okulların düzenlediği içkili mezuniyet merasimlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1954) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

7. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ekonomik şartları kötüye giden un fabrikalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

8. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yabancı ülkelerle gizli anlaşmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956) (Başkanlığa geliş tarihi  8.7.2002)

9. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ağrı Dağı'ndaki özel mülkiyet iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

10. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, buğday taban fiyatının belirlenmesinde doğrudan gelir desteği ödemesinin dikkate alındığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

11. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, sağlık kuruluşlarının sayıları ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1959) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

12. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sabit gelirlilerin aylıklarına yapılan artışlara ve faiz ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

13. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, öğrencilere yapılan harcamalar ile öğrenci ve gençlere yönelik bazı faaliyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1961) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

14. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Spor Toto Genel Müdürlüğünün sanal ortamda bahis oynatmaya yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1962) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

15. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Beyaz Enerji" olarak bilinen dava dosyalarından bazılarının kaybolduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1963) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

16. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı kamu ve özel bankalar hakkındaki raporlara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) sözlü soru önergesi (6/1964) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

17. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ABD'nin Irak'a yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

18. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, üst kurullara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) sözlü soru önergesi (6/1966) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

19. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin zarar tespiti ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1967) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

20. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fona devredilmeyen ve zararda olan özel bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1968) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

21. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Güreş Vakfına ve Vakfın Güreş Federasyonu ile ilişkilerine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/1969) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

22. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Giresun'da meydana gelen sel felaketinden zarar gören tesislere ve Samsun'da semt sahaları yapmak için ek ödenek olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/1970) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

23. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, ayçiçeği ihtiyacı ve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1971) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.002)

24. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, basında yer alan Ankara Adliyesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) (Başkanlığa geliş tarihi :  19.7.2002)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, damızlık sığır yetiştiricileri kooperatiflerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TSMSF'na devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7951) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

3. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TSMSF'na devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7952) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

4. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, sağlık sorunlarına rağmen Pamukbank operasyonu toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7953) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

5. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın Fona devriyle ilgili BDDK'nın açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7954) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank ile Yapı Kredi Bankasının birleşmesine izin verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7955) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

7. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TMSF'na devrinin Turkcell üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7956) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

8. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7957) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

9. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, yabancıların satın aldığı kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7958) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

10. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank'ın TMSF'na devrinden sonra Karamehmet Grubuna yapılan uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7959) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

11. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Pamukbank operasyonunun nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7960) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

12. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara Kalesi ve civarındaki kültürel mirasın korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7961) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

13. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara'daki kamuya yararlı derneklere ve yönetim kurullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7962) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

14. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, kamuya yararlı derneklere ve bu derneklere yapılan Devlet yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7963) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

15. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Dikmen Köyünün Ankara'nın mücavir alan sınırları içine alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7964) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

16. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki bazı eğlence programlarının maliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7965) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

17. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin kurum dışında yaptırdığı programlarda TRT'nin mekân ve malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7966) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

18. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'de yayımlanan çizgi filmlere ve bunlar için yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7967) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

19. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'de yayımlanan yerli ve yabancı filmlere ve bunlar için yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7968) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

20. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'de yayımlanan siyasî parti haberlerine ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7969) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

21. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki siyasî içerikli programlara ve bu programlara katılan kişilere yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7970) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

22. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki spor programlarına ve bu programlara katılan kişilere yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7971) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

23. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'deki müzik-eğlence programlarına ve bu programlara katılan sanatçılara yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7972) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

24. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin yayından kaldırdığı programlara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7973) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

25. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT stüdyolarında yangın çıkıp çıkmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7974) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

26. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin izlenme oranını artırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7975) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

27. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, TRT'nin kurum dışında yaptırdığı programlar için yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/7976) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

28. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Edremit-Akçay Gümrük Müdürlüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/7977) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

29. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, TBMM Başkanlığına intikal eden idam dosyalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7978) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7.2002)

30. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bekletilen idam dosyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7979) (Başkanlığa geliş tarihi :  1.7.2002)

31. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Kırıkkale MKEK tesislerinde meydana gelen yangına ve TSK'nın mühimmat ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7980) (Başkanlığa geliş tarihi :1.7.2002)

32. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Abdullah Öcalan'ın idam prosedürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7981) (Başkanlığa geliş tarihi :.1.7.2002)

33. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, 2001 yılında tahsil edilemeyen vergi miktarına ve işini terk eden mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7982) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

34. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Pamukbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7983) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

35. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, DASK fonunda toplanan para miktarına ve olası bir depremde İstanbul'un durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7984) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

36. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Spor Toto Genel Müdürlüğünün sanal ortamda bahis ve kumar oynatılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7985) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

37. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, termik santrallerdeki kapasite oranının artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7986) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

38. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, afete uğrayan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7987) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

39. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bankaların görev zararlarının Devlet tarafından karşılanmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7988) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

40. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KTÜ Tıp Fakültesinde usulsüz estetik ameliyat yapıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7989) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

41. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, rüzgârla çalışan elektrik santralleri projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7990) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

42. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye ve Kıbrıs'ın AB üyeliğine alınmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7991) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

43. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Pamukbank'ın TMSF'na devrine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/7992) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

44. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Üsküdar İmam-Hatip lisesi öğrenci ve velilerine hakaret ettiği iddia edilen görevliler hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7993) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

45. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, sivil toplum örgütleri ile ilgili yeni düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/7994) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

46. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Çapa Tıp Fakültesinde kıyafetinden dolayı bir hastanın tedavi edilmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7995) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

47. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Çelebi-Karayakup Köyünün içme suyu ve yol ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Kocabatmaz) yazılı soru önergesi (7/7996) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

48. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve iki meslektaşının yazdığı Laparoskopik Cerrahi kitabıyla ilgili alıntı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7997) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

49. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, İstanbul Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7998) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

50. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, DHMİ'de usulsüz olarak bir başmüfettiş ataması yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7999) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

51. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, DHMİ'deki teknik kadro ihtiyacına ve yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8000) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

52. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Atatürk Hava Limanı Kuvvet Santralıyla ilgili bir tadilat ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8001) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

53. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Antalya Hava Limanı yer hizmetleri için gereken alt yapı ve bağlantı yolları ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8002) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

54. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İnönü Vakfına ait olan yalının çevresindeki arazinin vakıf tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8003) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

55. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Millî Piyango İdaresinin elektronik ortamda bahis oynatmaya yönelik çalışmaları olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/8004) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

56. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, DHMİ'de Personel Yönetmeliğinin yayımından sonra personel alındığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8005) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2002)

57. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8006) (Başkanlığa geliş tarih:1.7.2002)

58. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8007) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8008) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

60. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, sağlık karnelerindeki resimlerde kıyafet şartları arandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8009) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

61. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafet nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8010) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

62. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafet nedeniyle tedavi edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8011) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

63. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafet nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/8012) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

64. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin belediyelerin elektrik bedeli borçlarının taksitlendirilmesi kararına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8013) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

65. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, TEDAŞ'ın bazı kamu abonelerinin borçlarını taksitlendirme kararına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8014) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

66. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir hastanın sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafeti nedeniyle tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8015) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

67. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8016) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

68. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, 6 ncı Hudut Alay Komutanlığının ihtiyacı olan meyve ve sebze ihalesine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8017) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

69. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, kamu ihalelerinin uygun bedel kriterlerine göre yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8018) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.2002)

70. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'da TEDAŞ'ın elektrik faturalarında hesaplama hataları yaptığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8019) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.7.2002)

71. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, depremzedeler tarafından kurulacak kooperatiflere verilmesi düşünülen krediler hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8020) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.2002)

72. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Doğu ve Güneydoğuda terör nedeniyle boşaltılan köylere dönüşe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8021) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

73. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan şahsa ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/8022) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

74. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Adnan Menderes Havalimanı su deposu inşaatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8023) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

75. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Sivas Divriği Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/8024) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

76. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, DHMİ Genel Müdürü olarak atanan şahsa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8025) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

77. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır-Ergani- Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir arazinin tapu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/8026) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

78. - İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun, bağımsız denetim şirketlerinin faaliyetlerine ve güvenilirliğine ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8027) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

79. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, askerliğini yapanlara ve diğer askeri personele ibadetlerini yapmalarında kolaylık sağlanıp sağlanmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8028) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2002)

80. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8029) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2002)

81. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır-Batman il sınırındaki köylerdeki öğrencilerin Zore Çayını geçişde yaşadıkları soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8030) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.7.2002)

82. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, ABD'nin Afganistan'da sivillerin ölümüne neden olan bir hava saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8031) (Başkanlığa geliş tarihi :3.7.2002)

83. - İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince ödemeye mahkûm edildiği tazminatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8032) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.2002)

84. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır'ın ilçelerindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8033) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.2002)

85. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, TÜRKSEV'e aktarılan gelirlere ve yönetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8034) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

86. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sarıveliler-Alanya yolunun ve iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8035) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

87. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesindeki orman koruma ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8036) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

88. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi ve köylerinin meyve fidanı ve buğday tohumu taleplerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8037) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

89. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Gaziantep-Şanlıurfa ve Pozantı-Ankara otoyollarının ne zaman tamamlanacağı ve maliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8038) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

90. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Ermenek Barajı ve HES Projesine ve baraj suları altında kalacak arazilerle ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8039) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

91. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesinde Ziraat Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8040) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

92. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık karnesinde bulunan resimdeki kıyafet nedeniyle bir hastanın tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8041) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

93. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İstanbul Üniversitesi Rektörünün bir tıp kitabını izinsiz alıntıyla hazırladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8042) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

94. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir-Altınova Ziraat Bankası Şubesinin kapatılması kararına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8043) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

95. - Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, TEAŞ'ın aldığı, yerel yönetimlerin ve bazı kurumların elektrik borçlarını ödeme kolaylığı kararının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8044) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

96. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, bir hastanın sağlık karnesindeki başörtülü resminden dolayı tedavisinin yapılmayıp ölümüne sebebiyet verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8045) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

97. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, yapımı süren Edremit Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8046) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

98. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Körfez Havaalanının uluslararası uçuşa açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8047) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

99. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, sendikal faaliyet yürüten kamu görevlilerine baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8048) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

100. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, MKE Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8049) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

101. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Afganistan'daki Türk Birliğinin, sivillerin öldüğü ABD hava saldırısı karşısındaki durumuna ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8050) (Başkanlığa geliş tarihi :5.7.2002)

102. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Samsun'da bir sağlık ocağı bitişiğinde bulunan hayvan borsası ve mezbahanın çevreye etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8051) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

103. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır'ın Bismil ve Ergani ilçelerindeki Ziraat Bankası şubelerinin kapatılması kararına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8052) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.7.2002)

104. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Devletten kredi ve teşvik alan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8053) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

105. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8054) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

106. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8055) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

107. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/8056) ( Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

108. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazete ve verilen reklamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8057) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

109. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8058) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

110. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8059) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

111. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8060) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

112. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8061) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

113. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8062) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

114. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/8063) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

115. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8064) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

116. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8065) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

117. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8066) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

118. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8067) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

119. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8068) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

120. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8069) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

121. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/8070) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

122. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (H. Tayfun İçli) yazılı soru önergesi (7/8071) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

123. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Reşat Doğru) yazılı soru önergesi (7/8072) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

124. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Edip Safder Gaydalı) yazılı soru önergesi (7/8073) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

125. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/8074) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

126. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Melda Bayer) yazılı soru önergesi (7/8075) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

127. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/8076) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

128. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/8077) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

129. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Kocabatmaz) yazılı soru önergesi (7/8078) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

130. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/8079) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

131. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Bal) yazılı soru önergesi (7/8080) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

132. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (M. Zeki Sezer) yazılı soru önergesi (7/8081) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

133. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/8082) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

134. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8083) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

135. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanından (Tayyibe Gülek) yazılı soru önergesi (7/8084) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

136. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (A. Mesut Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/8085) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

137. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, alınan gazetelere ve verilen reklamlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/8086) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

138. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığının bir takım çalışmalarına ve personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Tayyibe Gülek) yazılı soru önergesi (7/8087) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

139. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Petrokok kömür ithalatına ve kullanımına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/8088) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

140. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fona devredilen bankalara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/8089) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

141. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Çemberlitaş'ta bir kuyumcunun soyulması olayının soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8090) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

142. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, yufkacılık ve pastacılık yapan esnaf hakkında Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8091) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2002)

143. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, kuyumcular için hazırlanan yasa tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8092) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2002)

144. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, imam hatip liselerinde meydana gelen olaylar nedeniyle İstanbul Valisi hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8093) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

145. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, çocuklara konulacak isimlerin sakıncalı olup olmadığının hangi kriterlere göre belirlendiğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8094) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

146. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İstanbul Üniversitesi Rektörünün Loparaskopik Cerrahi adlı kitabının alıntı olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8095) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

147. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, BOTAŞ'ın avukatlık hizmetlerini bir özel hukuk bürosuna vermesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8096) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

148. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonundan verilen burs ücretlerinin ödemesindeki gecikmeye ilişkin Devlet Bakanından (Melda Bayer) yazılı soru önergesi (7/8097) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

149. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 Malî Yılı Konsolide Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8098) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.7.2002)

150. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Amasya-Gümüşhacıköy-Kabaoğuz yöresinde bir yatılı bölge okulu kurulup kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8099) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.2002)

151. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, İstanbul 1 numaralı DGM'de rüşvet alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8100) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.7.2002)

152. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İskilipli Atıf Hoca'nın idamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8101) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.2002)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

29 Temmuz 2002 Pazartesi

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, Ankara Milletvekili Koray Aydın ve 123 milletvekilinin ve ayrıca, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve 123 milletvekilinin Başkanlığa verdiği önergeler üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüyorum ki toplantı yetersayısı var; ama, arzu ederseniz, 1 dakikalık süre vereyim, elektronik cihazla yoklama yapalım ve burayı teşrif eden arkadaşların isimleri de tarihe geçmiş olsun.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Lüzum yok Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, 1 dakika süre vereceğim ve elektronik cihazla yoklama yapacağım.

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, 2 dakika verin; yetişmez...

BAŞKAN - Efendim, ziyanı yok...

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi burada, Anavatan Partisi burada, DSP burada, Yeni Türkiye Partisi burada oturuyorlar.

Efendim, bakıyorum; partilerin yerleri değiştiği için, hangi arkadaşımız nerede, ona göre hareket edeceğim; grupların yerleri değişti, malumunuz...

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır.

451 arkadaşımız iştirak etmiştir, 99 arkadaşımız yoktur efendim.

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in vefatı dolayısıyla saygı duruşu

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, vefat eden Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in aziz hatırası önünde, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

Buyurun efendim.

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN - Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun aziz arkadaşımızın efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir miyim, Grubumuz üyesidir, izin verir misiniz efendim.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Sayın Başkanım, zatıâlinizin kadirşinaslığına, Divanın nezaketine ve Yüce Heyetin yine kadirşinaslığına teşekkür ediyorum.

Bir arkadaşımızı kaybettik.

BAŞKAN - Allah rahmet eylesin.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Gerek 21 inci Dönemde ve gerekse son yasama yılında başka arkadaşlarımızı da kaybettik; hepsi için üzgünüz, hepsi için Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim yeni kaybettiğimiz ve acımızın yeni olduğu, yeni acılara gark eden Ahmet Derin kardeşimiz, gerçekten, şimdilerde daha çok görüyoruz ki, çok sevilen bir arkadaşımızdı. Hep benim  hicranım, yüreğimde yüktür ki, neden insanlar acaba hep öldükten sonra  takdir edilirler?! Bu, ayrı bir derstir.

Ahmet Bey, özellikle, ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarına sahip çıkılması konusunda çok büyük çalışmaları olan bir arkadaşımızdı. Tekerlekli sandalyede idi; ama, hâlâ Tavşanlı, hâlâ Kütahya, hâlâ Türkiye, hâlâ yeraltı kaynakları diyordu.

Biz, kaybetmiş olmaktan hep beraber çok üzgünüz. İzninizle ben, kendisine şöyle seslenmek istiyorum kısaca:

"Bin cefanın çemberinden sen de geçtin Ahmedim.

Duymadın hiçbir husumet kalbin açtın Ahmedim.

Bitti dünya, şimdi artık yol göründü vuslata

 Sundular bir kâse şerbet nurla içtin Ahmedim"

Makamı nur olsun.

Size ve Yüce Heyete çok teşekkür ediyorum. (SP ve YTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim.

Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan, olağanüstü toplantı çağrı önergeleri ve Başkanlığın çağrı yazılarını okutacağım; ancak, uzun oldukları için, Kâtip Üyenin, yerinden, oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Buyurun efendim.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – MHP Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Hatay Milletvekili Mehmet Şandır ve 121 arkadaşının, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve erken seçimin 3.11.2002 Pazar günü yapılmasını öngören önergeleri (4/497)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye, içte ve dışta olumsuz şartların hâkim olduğu hassas bir dönemden geçmektedir.

Görevdeki üçüncü yılını geride bırakan 57 nci Cumhuriyet Hükümeti, bu güç sorunlar karşısında büyük bir özveriyle ve uyum içinde çalışmış ve başarılı bir icraat ortaya koymuştur.

Yılların birikimi sonucu ortaya çıkan ağır ekonomik sorun ve sıkıntıların aşılması ve Türk ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için kapsamlı bir ekonomik programı kararlı biçimde uygulamıştır.

Bunun yanı sıra, Türkiye'de her alanda köklü değişimleri sağlayacak bir dizi reform hayata geçirilmiştir.

Bu alanlarda kaydedilen çok önemli ilerlemelere rağmen, son dönemde Türkiye'nin gündemine taşınan siyasî belirsizlik tartışmaları, siyasî ve ekonomik istikrarı etkileyecek boyutlara ulaşmıştır.

Ekonomik alandaki gelişmelere ve ekonomik göstergelerdeki olumlu tabloya karşın, siyasî istikrarı sorgulayan bu yaklaşımların güven ortamını olumsuz biçimde etkilediği görülmüştür.

Bu durum karşısında, Türkiye'deki siyasî ve ekonomik istikrar ortamının bu gelişme ve dinamiklerden daha fazla etkilenmesini önlemek amacıyla, millet iradesine dayanan yeni ve güçlü bir siyasî yapının ortaya çıkmasının sağlanması artık ertelenemeyecek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu yönde gelişen şartlarda, millet iradesinin mutlak üstünlüğü ilkesi ışığında millî iradenin tecelli etmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerinin yenilenmesi yegâne çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaları da göz önünde tutarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi ve erken seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına daha önce vermiş bulunduğumuz önergemizi görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

1- Koray Aydın 2- İsmail Köse 3- Mehmet Şandır

          (Ankara)               (Erzurum)                   (Hatay)

MHP Grup Başkanvekili  MHP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili

Liste:

  4-  Mehmet Metanet Çulhaoğlu               (Adana)

  5-  Ali Halaman                (Adana)

  6-  Adnan Fatin Özdemir               (Adana)

  7-  Recai Yıldırım  (Adana)

  8-  Hasari Güler                (Adıyaman)

  9-               Abdülkadir Akcan  (Afyon)

10-  Müjdat Kayayerli                (Afyon)

11-  Mehmet Telek      (Afyon)

12-  Nidai Seven      (Ağrı)

13-  Kürşat Eser        (Aksaray)

14-  Sadi Somuncuoğlu                (Aksaray)

15-  Adnan Uçaş       (Amasya)

16-  Mehmet Arslan    (Ankara)

17-  Şefkat Çetin      (Ankara)

18-  Sedat Çevik      (Ankara)

19-  Ali Işıklar                (Ankara)

20-               Abdurrahman Küçük                (Ankara)

21-  Mustafa Cihan Paçacı                (Ankara)

22-  Hayrettin Özdemir                (Ankara)

23-  Şevket Bülend Yahnici                (Ankara)

24-  Nesrin Ünal       (Antalya)

25-  Osman Müderrisoğlu                (Antalya)

26-  Tunca Toskay   (Antalya)

27-  Bekir Ongun    (Aydın)

28-  Ali Uzunırmak                (Aydın)

29-  Aydın Gökmen                (Balıkesir)

30-  Hüseyin Kalkan    (Balıkesir)

31-  Şaban Kardeş    (Bayburt)

32-  Hüseyin Arabacı   (Bilecik)

33-  İbrahim Halil Oral                (Bitlis)

34-  Ersoy Özcan     (Bolu)

35-  Süleyman Çoşkuner                (Burdur)

36-  Burhan Orhan     (Bursa)

37-  Orhan Şen                (Bursa)

38-  Hakkı Duran     (Çankırı)

39-  İrfan Keleş      (Çankırı)

40-  Bekir Aksoy    (Çorum)

41-  Melek Denli Karaca                (Çorum)

42-  Vahit Kayrıcı   (Çorum)

43-  Salih Erbeyin (Denizli)

44-  Ali Keskin    (Denizli)

45-  Mustafa Gül         (Elazığ)

46-  Mihrali Aksu      (Erzincan)

47-  Mücahit Himoğlu                (Erzurum)

48-  Cezmi Polat       (Erzurum)

49-  Süleyman Servet Sazak                (Eskişehir)

50- Mehmet Ay                (Gaziantep)

51- Ali Özdemir                (Gaziantep)

52- Mehmet Hanifi Tiryaki                (Gaziantep)

53-Mustafa Yaman    (Giresun)

54- Bedri Yaşar               (Gümüşhane)

55- Süleyman Turan Çirkin                (Hatay)

56- Mehmet Nuri Tarhan                (Hatay)

57- Abbas Bozyel   (Iğdır)

58- Osman Gazi Aksoy                (Isparta)

59- Mustafa Zorlu      (Isparta)

60- Ahmet Çakar      (İstanbul)

61- Mehmet Gül         (İstanbul)

62- Nazif Okumuş                (İstanbul)

63- Esat Öz                (İstanbul)

64- Bozkurt Yaşar Öztürk                (İstanbul)

65- Mehmet Pak         (İstanbul)

66- Mustafa Murat Sökmenoğlu                (İstanbul)

67- Mustafa Verkaya (İstanbul)

68- Yusuf Kırkpınar                (İzmir)

69- Ahmet Kenan Tanrıkulu                (İzmir)

70- Oktay Vural      (İzmir)

71- Mehmet Kaya               (Kahramanmaraş)

72- Nevzat Taner                (Kahramanmaraş)

73- İlhami Yılmaz    (Karabük)

74- Hasan Çalış       (Karaman)

75- Arslan Aydar     (Kars)

76- Mehmet Serdaroğlu                (Kastamonu)

77- Hamdi Baktır     (Kayseri)

78- Sabahattin Çakmakoğlu                (Kayseri)

79- Hasan Basri Üstünbaş                (Kayseri)

80- Osman Durmuş                (Kırıkkale)

81- Mustafa Haykır    (Kırşehir)

82- Ramazan Mirzaoğlu                (Kırşehir)

83- Mehmet Nacar      (Kilis)

84- Meral Akşener (Kocaeli)

85- Cumali Durmuş (Kocaeli)

86- Kemal Köse       (Kocaeli)

87- Faruk Bal                (Konya)

88- Ali Gebeş                (Konya)

89- Mustafa Sait Gönen                (Konya)

90- Hasan Kaya      (Konya)

91- Seydi Karakuş (Kütahya)

92- Basri Coşkun   (Malatya)

93- Namık Hakan Durhan                (Malatya)

94- Hüseyin Akgül     (Manisa)

95- Mustafa Enöz       (Manisa)

96- Ali Serdengeçti                (Manisa)

97- Yalçın Kaya      (Mersin)                       

98- Hidayet Kılınç     (Mersin)

99- Enis Öksüz    (Mersin)

100- Cahit Tekelioğlu                (Mersin)

101- İsmail Çevik      (Nevşehir)                       

102- Mükremin Taşkın               (Nevşehir)

103- Mükerrem Levent                (Niğde)

104- Cemal Enginyurt                (Ordu)

105- Yener Yıldırım (Ordu)

106- Devlet Bahçeli                (Osmaniye)

107- Birol Büyüköztürk                (Osmaniye)

108- Mehmet Kundakcı                (Osmaniye)

109- Osman Fevzi Zihnioğlu                (Sakarya)

110- Ahmet Aydın     (Samsun)

111- Vedat Çınaroğlu               (Samsun)

112- Hüsnü Yusuf Gökalp                (Sıvas)

113- Muzaffer Çakmaklı                (Şanlıurfa)

114- Hasan Hüseyin Balak               (Tokat)

115- Lütfi Ceylan    (Tokat)

116- Reşat Doğru     (Tokat)

117- Orhan Bıçakçıoğlu               (Trabzon)

118- Nail Çelebi     (Trabzon)

119- Armağan Yılmaz    (Uşak)

120- Ayhan Çevik      (Van)

121- Ahmet Erol Ersoy                (Yozgat)

122- Mesut Türker    (Yozgat)

123- Şuayip Üşenmez                (Yozgat)

124- İsmail Hakkı Cerrahoğlu                (Zonguldak)

 

BAŞKAN - Efendim, Başkanlığın çağrı yazısını da okutuyorum:

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam)

2. – Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergenin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisini; milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergeyi görüşmek için, yetersayıdaki üyenin istemi üzerine, 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum.

Sayın milletvekillerinin, belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.

        Ömer İzgi

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer çağrı önergesini okutuyorum.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

2.- ANAP Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ile SP Grup Başkanvekili Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 122 arkadaşının, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin  (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/498)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

10 - 11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği toplantısında ülkemizin tam üyelik için aday kabul edilmesini müteakip, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Tam üyelik sürecinde, ülkemizle ilgili olarak 4 Aralık 2000 tarihinde onaylanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve ardından 19 Mart 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Ulusal Program yürürlüktedir.

Avrupa Birliği üyeliğimiz ulusal bir hedeftir. Bu hedef, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve çağdaş uygarlık bütünleşme hedefiyle örtüşmektedir.

Avrupa Birliğinin Kopenhag Kriterleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel hürriyetlerinin güvence altına alınması, ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefine hizmet edeceği gibi insanımızın en temel hakkıdır.

Arz ettiğimiz nedenlerle hazırlanan, Avrupa Birliğine uyumla ilgili olarak ve 3 Kasım 2002 tarihinde milletvekili genel seçimlerinin yapılmasına ilişkin;

1- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin 25.07.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan (Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Evrak Kayıt No: 39138) kanun teklifinin,

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan ve görüşmeleri yarım kalan 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısının,

3- Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin 273 üncü sırasında bulunan 759 sıra sayılı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının,

Siyasî partiler ve toplumdan gelen talepler, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarının değiştirilmesini zarurî kılmaktadır. Bu  nedenle;

1- Siyasî parti grupları ve bazı milletvekillerince çeşitli zamanlarda verilen ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda bulunan Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454), (2/819), (2/820), (2/826), (2/854), (2/725), (2/816), (2/724), (2/627), (2/723) Esas Numaralı Kanun Tekliflerinin,

2- Ekte takdim ettiğimiz 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin,

Görüşmelerinin yapılabilmesi amacıyla, Anayasamızın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

 

1.- Beyhan Aslan

2.- Yasin Hatiboğlu

 

(Denizli)

(Çorum)

 

ANAP Grup Başkanvekili

SP Grup Başkanvekili

 

 

 

Liste:

  3- Mehmet Ali Bilici                                (Adana)

  4- Musa Öztürk                                (Adana)

  5- Halil İbrahim Özsoy                                (Afyon)

  6- Yaşar Eryılmaz                                (Ağrı)

  7- Celal Esin                                (Ağrı)

  8- Nejat Arseven                                (Ankara)

  9- Birkan Erdal                                (Ankara)

10- Yücel Seçkiner                                (Ankara)

11- Cengiz Aydoğan                                (Antalya)

12- İbrahim Gürdal                                (Antalya)

13- Cengiz Altınkaya                                (Aydın)

14- Yüksel Yalova                                (Aydın)

15- Zeki Çakan                                (Bartın)

16- Ataullah Hamidi                                (Batman)

17- Burhan İsen                                (Batman)

18- Edip Safder Gaydalı                                (Bitlis)

19- Kenan Sönmez                                (Bursa)

20- Turhan Tayan                                (Bursa)

21- Mustafa Cumhur Ersümer                                (Çanakkale)

22- Nurettin Dilek                                (Diyarbakır)

23-  Abdulbaki Erdoğmuş                                (Diyarbakır)

24- Sebgetullah Seydaoğlu                                (Diyarbakır)

25- Seyyit Haşım Haşimi                                (Diyarbakır)

26- Evren Bulut                                (Edirne)

27- İbrahim Yaşar Dedelek                                (Eskişehir)

28- Mustafa Rüştü Taşar                                (Gaziantep)

29- Mecit Piruzbeyoğlu                                (Hakkâri)

30- Hakkı Oğuz Aykut                                (Hatay)

31- Levent Mıstıkoğlu                                (Hatay)

32- Ali Güner                                (Iğdır)

33- Erkan Mumcu                                (Isparta)

34- Rüştü Kâzım Yücelen                                (Mersin)

35- Bülent Akarcalı                                (İstanbul)

36- Ahat Andican                                (İstanbul)

37- Aydın Ayaydın                                (İstanbul)

38- Şamil Ayrım                                (İstanbul)

39- Ediz Hun                                (İstanbul)

40-Yılmaz Karakoyunlu                                (İstanbul)

41- Cavit Kavak                                (İstanbul)

42- Ali Emre Kocaoğlu                                (İstanbul)

43- Nesrin Nas                                (İstanbul)

44- Sühan Özkan                                (İstanbul)

45- Güneş Taner                                (İstanbul)

46- Şadan Tuzcu                                (İstanbul)

47- Mehmet Fuat Fırat                                (İstanbul)

48- Işın Çelebi                                (İzmir)

49- Sümer Oral                                (İzmir)

50- Işılay Saygın                                (İzmir)

51- Rifat Serdaroğlu                                (İzmir)

52- Ali Doğan                                (Kahramanmaraş)

53- İlhan Aküzüm                                (Kars)

54- Murat Başesgioğlu                                (Kastamonu)

55- Nihat Gökbulut                                (Kırıkkale)

56- Cemal Özbilen                                (Kırklareli)

57- Sefer Ekşi                                (Kocaeli)

58- Mehmet Keçeciler                                (Konya)

59- Miraç Akdoğan                                (Malatya)

60- Tevfik Ahmet Özal                                (Malatya)

61- Ekrem Pakdemirli                                (Manisa)

62- Süleyman Çelebi                                (Mardin)

63- Ömer Ertaş                                (Mardin)

64- Hasan Özyer                                (Muğla)

65- Erkan Kemaloğlu                                (Muş)

66- Sefer Koçak                                (Ordu)

67- Şükrü Yürür                                (Ordu)

68- Ahmet Kabil                                (Rize)

69- Ahmet Mesut Yılmaz                                (Rize)

70- Ersin Taranoğlu                                (Sakarya)

71- Mehmet Çakar                                (Samsun)

72- Yaşar Topçu                                (Sinop)

73- Eyyüp Cenap Gülpınar                                (Şanlıurfa)

74- Mehmet Güneş                                (Şanlıurfa)

75- Mehmet Salih Yıldırım                                (Şırnak)

76- Ali Kemal Başaran                                (Trabzon)

77- Kâmran İnan                                (Van)

78- Yaşar Okuyan                                (Yalova)

79- Lutfullah Kayalar                                (Yozgat)

80- Veysel Atasoy                                (Zonguldak)

81- Yakup Budak                                (Adana)

82- Mehmet Zeki Çelik                                (Ankara)

83- Rıza Ulucak                                (Ankara)

84- Mehmet Zeki Okudan                                (Antalya)

85- Alaattin Sever Aydın                                (Batman)

86- Suat Pamukçu                                (Bayburt)

87- Hüsamettin Korkutata                                (Bingöl)

88- Ahmet Sünnetçioğlu                                (Bursa)

89- Hüseyin Karagöz                                (Çankırı)

90- Sacit Günbey                                (Diyarbakır)

91- Ömer Vehbi Hatipoğlu                                (Diyarbakır)

92- Latif Öztek                                (Elazığ)

93- Ahmet Cemil Tunç                                (Elazığ)

94- Lütfü Esengün                                (Erzurum)

95- Fahrettin Kukaracı                                (Erzurum)

96- Aslan Polat                                (Erzurum)

97- Turhan Alçelik                                (Giresun)

98- Lütfi Doğan                                (Gümüşhane)

99- Mustafa Geçer                                (Hatay)

100- Süleyman Metin Kalkan                                (Hatay)

101- Mukadder Başeğmez                                (İstanbul)

102- Süleyman Arif Emre                                (İstanbul)

103- Ali Oğuz                                (İstanbul)

104- Osman Yumakoğulları                                (İstanbul)

105- Bahri Zengin                                (İstanbul)

106- Mustafa Kamalak                                (Kahramanmaraş)

107- Mehmet Batuk                                (Kocaeli)

108- Veysel Candan                                (Konya)

109- Teoman Rıza Güneri                                (Konya)

110- Lütfi Yalman                                (Konya)

111- Oğuzhan Asiltürk                                (Malatya)

112- Yaşar Canbay                                (Malatya)

113- M. Recai Kutan                                (Malatya)

114- Fehim Adak                                (Mardin)

115- Mehmet Bekâroğlu                                (Rize)

116- Nezir Aydın                                (Sakarya)

117- Cevat Ayhan                                (Sakarya)

118- Ahmet Demircan                                (Samsun)

119- Musa Demirci                                 (Sıvas)

120-Temel Karamollaoğlu                                (Sıvas)

121- Ahmet Karavar                                (Şanlıurfa)

122- Mustafa Niyazi Yanmaz                                (Şanlıurfa)

123- Şeref Malkoç                                (Trabzon)

124- Fethullah Erbaş                                (Van)

BAŞKAN - Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum:

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam)

3.- Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılması ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüşmek için, TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisini, daha önce yapılmış olan olağanüstü toplantı çağrı konusu milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergeye ilaveten; yeter sayıdaki milletvekilinin istemi üzerine, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin  (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) Esas Numaralı Kanun Teklifleri ile  298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini de görüşmek için 29 Temmuz 2002 Pazartesi günü saat 14.00'te Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum.

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.

        Ömer İzgi

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

            Başkanı

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının 4 adet tezkeresi vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

3.- H. Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in, Recep Önal'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli'nin, M. İstemihan Talay'dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Suat Çağlayan'ın, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili M. Zeki Sezer'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1128)

9 Temmuz 2002

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlığın, 9 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10429 sayılı yazısı.

İstifa eden ve istifaları kabul edilen,

H. Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel,

Recep Önal'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Hüseyin Tayfun İçli,

M. İstemihan Talay'dan boşalan Kültür Bakanlığına, İzmir Milletvekili Prof. Dr. B. Suat Çağlayan,

Görev değişikliği nedeniyle, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili M. Zeki Sezer,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmışlardır.

Bilgilerinize sunarım.

Ahmet Necdet Sezer

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

4.- Mustafa Yılmaz'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz'ın, Hasan Gemici'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Melda Bayer'in, Metin Bostancıoğlu'ndan boşalan Millî Eğitim Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili Prof. Dr. Necdet Tekin'in atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1129)

10 Temmuz 2002

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlığın, 10 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10483 sayılı yazısı.

İstifa eden ve istifaları kabul edilen,

Mustafa Yılmaz'dan boşalan Devlet Bakanlığına, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz,

Hasan Gemici'den boşalan Devlet Bakanlığına, Ankara Milletvekili Melda Bayer,

Metin Bostancıoğlu'ndan boşalan Millî Eğitim Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili Prof. Dr. Necdet Tekin,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmışlardır.

Bilgilerinize sunarım.

Ahmet Necdet Sezer

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

5.- İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in atanması ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1130)

12 Temmuz 2002

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 12 Temmuz 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/10718 sayılı yazısı.

İstifa eden ve istifası kabul edilen İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in atanması ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Yasanın 4391 sayılı Yasayla değişik 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Ahmet Necdet Sezer

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

6.- Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına Adana Milletvekili Tayyibe Gülek'in atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1131)

12 Temmuz 2002

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 12 Temmuz 2002 günlü B.02.0.PPG.0.12-300-02/10732 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığına atanan Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den boşalan Devlet Bakanlığına, Adana Milletvekili Tayyibe Gülek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Bilgilerinize sunarım.

Ahmet Necdet Sezer

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, 2 adet, komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum:

7.- Karabük Milletvekili Erol Karan'ın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/502)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

       Erol Karan

           Karabük

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

8.- Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/503)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ayşe Gürocak

             Ankara

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

V.- SEÇİMLER

A) Komısyonlarda Açik Bulunan Üyelıklere Seçım

1.- Anayasa

Adalet

İçişleri

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN - Bazı komisyonlarda boş bulunan üyelikler için seçim yapacağız.

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, Mersin Milletvekili Edip Özgenç, Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu ve Kars Milletvekili Çetin Bilgir aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun efendim.

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen 1 üyelik için, İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun.

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, İstanbul Milletvekili Erol Al, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Günay aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Erzurum Milletvekili Cezmi Polat aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, Manisa Milletvekili Mustafa Cihan Yazar, İzmir Milletvekili Kemal Vatan ve Muş Milletvekili Zeki Eker aday gösterilmişlerdir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen 2 üyelik için, İstanbul Milletvekili Osman Kılıç ve İzmir Milletvekili Mehmet Çümen aday gösterilmişlerdir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık, İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi ve Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak aday gösterilmişlerdir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda boş bulunan ve Yeni Türkiye Partisi Grubuna düşen 3 üyelik için, Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu, İstanbul Milletvekili Perihan Yılmaz ve Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu aday gösterilmişlerdir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantı çağrı önerilerinin konusunu oluşturan, milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve erken seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılmasını öngören önergeler ile çağrı önerilerine konu edilen diğer kanun teklifleri, Başkanlığımızca, ilgili komisyonlara havale edilmiştir. Şimdi imzaladım efendim; hayırlı olsun.

Olağanüstü toplantı çağrı önerilerinin konuları arasında sayılan ve gündemde yer alan kanun tasarılarının görüşmelerine şimdi başlayacağız.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Olağanüstü toplantı konusu olan ve gündemin 1 inci sırasında yer alan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VI. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri  Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (1)

BAŞKAN - Komisyon yerinde mi efendim? Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Bu kanun tasarısının görüşmeleri üçbuçuk ay evvel bendenizin riyasetinde başlamıştı. Ne tesadüftür ki, ben, doksan gün sonra kürsüye geldim, şimdi geçireceğiz.

Efendim, bir yere ayrılmayın; oylama yapacağım; istirham ederim.

Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.

Şimdi, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun.

Bugün çalışma süremiz 19.00'a kadardır.

5 inci maddeyi okutuyorum efendim:

İKİNCİ KISIM

Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Eğitim Merkezi Müdürlüğü

MADDE 5. - Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.

BAŞKAN - Efendim, 5 inci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, ayaktaki arkadaşlar bakımından, görüntü, konuşma yapmaya pek müsait değil efendim.

BAŞKAN - Efendim, uğultu kalacak şimdilik. Bir dakika... Arkadaşlarımızı sıkmayalım. Sayın Başbakan teşrif ediyor; ondan sonra düzelir.

Efendim, ayakta olan sayın milletvekilleri ya oturacaklar yahut da dışarıyı teşrif edecekler. Efendim, bu orta sırayı bir boşaltsak... Hasret gideriyorsunuz anlaşılan!.. Orada ne var?! Efendim, lütfen, sükûneti temin edelim...

Sayın Çetinkaya, nispeten sağlayabildim, şimdi başlayabiliriz efendim.

Buyurun.

AK PARTİ GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, şahsım ve AK Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde görüşlerimi sizlere arz etmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere, suç ve ceza, kişilerin, müstahak olduğu, yani tutuklandıktan ve hüküm giydikten sonra, işlemiş olduğu ve kanuna karşı geldiğinden dolayı, toplumun huzurunu, toplumun güvenlik ve asayişini ihlalden dolayı, cezaevlerinde nedamete uğraması, yani cezaevinden çıktıktan sonra nadim olması, pişman olması, bir daha o suçu işlememesi, kanuna karşı gelmemesi ve kendi nefsi için tahammül edemeyeceği herhangi bir şeyi başkalarına da layık görmemesi konusunda, cezaevinden eğitilerek çıkabilmesi... Şimdi, yıllardan beri, cezaevlerimizde...

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan...

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, sükûneti temin ederseniz, ben söyleyeceğimi daha toparlayıcı bir şekilde ifade ederim; dinleyenleri de ve Sayın Bakanı da...

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, Sinop'ta ani bir sel felaketi var. Efendim, bu sel felaketinden dolayı Sinoplulara geçmiş olsun diliyorum. Başbakanımız, Sayın Yaşar Topçu'yu ve Enerji Bakanımızı görevlendirdi; onun için izin istediler. Yoksa, sizin sözünüzü kesmek, sizi kürsüde bekletmek haddim değil.

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Estağfurullah...

BAŞKAN - Buyurun.

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim.

Ben, her şeyden önce, gerek daha önce görev yaptığım -Çayeli Kaymakamlığım sırasında- Çayeli'de ve Güneysu'da, Yozgat-Şefaatli'de ve şu anda da Sinop'ta vuku bulan sel felaketinden...

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Adilcevaz'da...

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - ...Adilcevaz'da vuku bulan sel felaketinden dolayı hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve geride kalanlara da sabır diliyoruz. Allah'tan dileğimiz, inşallah, bu son olsun.

Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların ıslah edilmesi... Zaten, bir ismi de ıslahevleri. Şimdi, nasıl eğitilecek?.. Yıllardan beri, bence, toplumun en önemli konularından birisi bu; yani, suçlu veyahut da mahkûm olan bir kişinin cezaevinden çıktıktan sonra, tertemiz bir vatandaş olarak topluma mal olması.

Biz, Grup olarak, tabiî, bu tasarıyı destekliyoruz. Niye destekliyoruz; çünkü, her şeyden önce, o insan, gerek kader kurbanı olmuştur gerek hislerine mağlup olmuştur ve nefsine hâkim olmadan suç işlemiştir. İşte, bu suçlu psikolojisi içinde olan kişi cezaevinde en iyi bir şekilde eğitilmelidir; eğitilebilmesi için de neler yapılmalıdır; bir kere, bu eğitim kadrosunun çok iyi bir şekilde tespit edilmesi lazım.

Sayın Bakanım, her şeyden önce, eğitecek kişinin çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir; çünkü, eğer, siz eğitecek kadroyu iyi yetiştirmemişseniz... "Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede" derler; onun için, eğitecek kadro çok mükemmel olmalı. Bu nedir; eğiticidir; bu, psikologdur; bu, din görevlisidir... Bu kadronun, oradaki bütün konuları ihtiva eden her konuda çok mükemmel bir şekilde yetişmesi lazım. Orada, cezaevlerinde istifade edilecek kütüphanenin çok mükemmel bir şekilde olması lazım. Cezaevi şartlarının onun eğitimine uygun bir şekilde olması lazım.

Yıllar öncesi, gerek bizim toplumda gerek diğer toplumlarda, diğer ülkelerde, cezaevlerinde, maalesef, bu konular, yeteri derecede önemle üzerinde durulmamış olan konulardı; ama, dileriz ki, işte, bu tasarı -infaz kurumları ve tutukevleri personelinin eğitim merkezleriyle ilgili bu tasarı- kanunlaştıktan sonra, eğitilecek infaz memurlarını ve dolayısıyla, cezaevlerinde muhatap olacakları insanları, en iyi şekilde yönetebilmek ve muamele edebilmek...

Ben meslek itibariyle çok iyi biliyorum; cezaevlerinin denetim ve kontrolü, yıllardan beri -bu kanundan önce öyleydi, şimdi de öyledir- il valisi, il başsavcısı, emniyet müdürü ve alay komutanından müteşekkil... Kanunda "asgarî her ay bu denetimin yapılması" der. Yıllarca, bu denetim yapılırken noksanlıklar raporlarda çok iyi bir şekilde derpiş edilmemiştir. Derpiş edilmediği için de ne yapılmıştır; işte, cezaevlerine girip çıkanlar, son 57 nci hükümetin Af Yasasıyla salıvermiş olduğu, işte dışarıya bırakmış olduğu 60 000 küsur insanın...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, affedersiniz... Sözünüzü kestiğim süre de dahil, 7 dakikayı geçtiniz. Ben, size toparlamanız için bir imkân daha vereceğim.

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, çünkü, biliyorsunuz...

BAŞKAN - İlave etmiştim efendim. 7 dakika oldu; ama, siz toparlarsanız minnettar olurum.

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Anlayışınıza çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Estağfurullah...

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, af kanunları hep şunun için yapılmıştır: Af, haddizatında o şuura, o bilince sahip olan kişiler için en büyük cezadır, ikazdır; ama, gelin görün ki, siz onu eğitmemişseniz, o cehalet çemberinden onu kurtaramamışsanız, o kişi, affedildiği günün hemen ertesi günü gider, yeniden suç işler. Maalesef, şu anda toplumumuzda suç işleme oranındaki muazzam tırmanışın sebebi, çıkarılmış olan, cezaların ertelemesiyle ilgili kanundur. Her ne kadar, ismi erteleme yasasıysa da, bal gibi af yasasıydı ve dışarıya çıkan suçlu ve sabıkalıların büyük çoğunluğu yeniden, daha ağır şekilde suç işlemişlerdir.

Şimdi, buna niye temas ediyorum; temas etmemdeki sebep şudur: İşte, bundan sonra eğitilecek personel ile oradaki mahkûmlar ve tutuklular arasındaki münasebetler ve onların yönetilmesi, eğitilmesi, cezaevinde onu en mükemmel bir şekilde eğitebilecek kadronun mükemmelliğiyle doğru orantılı olacaktır ve o dışarıya çıktığı zaman, toplumda mükemmel bir vatandaş olma şuuruna erişmiş olacaktır. Eğer, siz bu şuuru verirseniz, işte o zaman, bu kurullar görevini mükemmel bir şekilde yapmış olurlar.

Bütün mesele, eğitimden geçer. Eğitimsiz toplumlar, şimdiye kadar, devamlı olarak cehaletin korkunç ejderinin elinde, bütün melaneti yapmışlardır. İşte, bunlara son vermenin yolu, mükemmel bir şekilde insanımızı eğitmek; bu mahkûm olur, bu tutuklu olur ve bu diğerleri olur. Tabiî, bu arada, o ıslahevlerindeki çocuklarımızın, benim meslek itibariyle yaptığım o zamanki denetimlerde görmüş olduğumuz korkunç tabloları vardır. Burada ifade etmekten hicap duyuyorum; o çocukların, orada bulunan, o sübyan olarak nitelediğimiz yavruların, oradaki namüsait şartlar içerisinde, oradaki şartlar karşısında, ruhen ne kadar muazzep olduklarını, hepimizin de rahatsız olduğunu biliyoruz ve dileriz ki, işte, bu tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra, inşallah, bu noksanlıklar giderilmiş olur.

Hepinize teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, bu konuda çok uzun müddettir hassasiyetini korudu.

Bu arada, Emin Çölaşan'ın dünkü makalesindeki "Atatürk" soyadı meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisini de alakadar ettiğini ifade etmek isterim; ama, Sayın Bakan burada yok. Onun cevabını, 1934'te çıkan kanun çok sarih...

Efendim, şimdi, Saadet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

SP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı hakkında Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Genel olarak, cezaevlerindeki, infaz kurumlarındaki personel eğitildiği an mahkûmların da eğitimi peşinden geleceği için, bizim, parti olarak çok önem verdiğimiz ve desteklediğimiz bir tasarıdır bu. Yalnız, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü dönemde, Saadet Partisi Grubu olarak da bir muhalefet şerhi yazmıştık. Muhalefet şerhimizdeki ana konumuz -Sayın Bakanımıza da biz konumuzu iletmiştik- kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim ve sosyal tesisler adı altında, birçok yerde kurulmuş tesisler bulunmaktadır. Bunların birçoğu da eğitim dışında kullanılmaktadır. Bunlardan faydalanmamız gerektiğini söylemiştik. Bunu neden söylemiştik; şundan dolayı söylemiştik: Tabiî, Sayın Bakanım da kabul edeler ki, bu bütçe içerisinde en az öncelik verilenlerden bir tanesi de Adalet Bakanlığı bütçesidir. Örnek vermek icap ederse, 2001 yılı bütçesine göre, başlangıçtaki artış oranı, 2002 yılı bütçesinde yüzde 103 olmasına rağmen, Adalet Bakanlığı bütçesindeki artış yüzde 79,8 olmuştur. Yani, bu hükümet döneminde, Adalet Bakanlığı bütçesine, yeni yapılan 2002 yılı bütçesi ortalamasının takriben 20-22 puan aşağısında bir para ayrılmıştır. Bu da, bu hükümetin Adalet Bakanlığı bütçesine gereken önemi vermediğine bir örnektir.

Bakın, başka bir rakam daha söyleyebilirim. Cari harcamalar bakımından incelendiği zaman, bu bütçede, askerî ve güvenlik harcamalarına yüzde 41,1; sağlık harcamalarına yüzde 6,7; adalet harcamalarına ise sadece yüzde 2,6'lık bir pay ayrıldığı görülmektedir.

Şimdi, bu kadar az ödeneğin ayrıldığı ve hükümet tarafından ne kadar konuşulursa konuşulsun, önemsenmeyen Adalet Bakanlığı bütçesi içerisinde, ceza infaz ve tutukevleri personelinin eğitimi için yeni binalar yapmak, yeni yerler yapmak -her ne kadar başlangıçta belki daha cazip görülse de- bu bütçe olanaklarıyla olanaksız gibi görüleceği için, biz, Grup  olarak, kamuda atıl halde bulunan ve eğitim dışında kullanılan mevcut binaların bu eğitim için kullanılmasının doğru olacağını, bütçe gerçeklerine uygun olacağını belirtmiştik.

Sayın Bakanım, şimdi, bir de şunu söylemek istiyorum: Sizin, cezaevi personelinizin kadro durumu da önemlidir. Mesela, 28.11.2001 tarihi itibariyle, kanundaki psikolog kadronuz 150 olmasına rağmen, 42 kadronuz dolu, 108 kadronuz boştur. Şimdi, siz, psikolog gibi, cezaevindeki mahkûmlara en iyi eğitimi verecek, onların ruhsal durumundan anlayacak 150 kişilik kadronun sadece 42'sini doldurur, 108 tanesini boş bırakırsanız, bu, psikologların olmadığı yerlerde, bu eğitimin iyi yapılamayacağının da bir başka gerçeğidir.

Mesela, bir başka konuda daha örnek verebilirim. Cezaevindeki insanların en çok ihtiyaç duyduğu bir diğer eğitim de, dinî eğitimdir. 1.12.2001 tarihi itibariyle, cezaevlerinde dolu 6, boş 65; toplam 71 vaiz kadrosu vardır. Şimdi, bunu da ben anlamıyorum; 71 kadronun sadece 6'sını dolduruyoruz, 65'ini -geçen yılın son 12 nci ayı itibariyle- boş bırakıyoruz. Halbuki, hepimiz de biliyoruz ki, cezaevlerinde bulunan gerek mahkûmların gerekse personellerin en çok ihtiyaç duyacağı eğitimler, psikolojik ve dinî eğitimlerdir, onların buna çok ihtiyaçları vardır; fakat, her halükârda da görülüyor ki, bu kadrolar, burada boş bulunmaktadır.

Şimdi, size bir başka konudan, bir başka araştırmadan da söz etmek isterim. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün kendi çıkardığı yayınlarında psikososyal hizmet çalışmalarına önem verildiğinden bahsediliyor ve "hükümlü ve tutuklular, kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal sorunların çözümü için, kurumlarımızda görevli psikolog ve sosyal çalışmacılara başvuruda bulunabilirler" demişlerdir; ama, demin gördük ki, 150 psikolog kadrosunun108'i boş; kime müracaat edilecek?! Yine, sizin, buradaki yayınınızın (f) bendinde deniliyor ki: "Dinî Eğitim: Hükümlü ve tutukluların talepleri halinde mensubu bulundukları dinin gereklerini yerine getirmeleri ya da bir din görevlisiyle görüşmeleri sağlanmaktadır." Güzel bir ifade; ama -biraz önce de belirttim- 71 kadronun 65'i boş, sadece 6 kadro dolu. Bu durumda, bu şahıslar nereye müracaat edebileceklerdir?

Sayın Bakanım, bakın, büyük bir avantajımız vardır. Zannedildiğinin dışında, Türkiye, dünyanın en güvenli ülkelerinden birisidir. Bu durum, aile yapısının sağlamlığından, dinî ve manevî yönden ailelerin sağlam olmasından geliyor. Bakın, yine, bir misal var: Her 1 milyon kadın nüfusu başına tecavüz sayısı Estonya'da 4 636, Amerika Birleşik Devletlerinde 968, dünyanın en medenî ülkelerinden birisi olarak kabul edilen İsveç'te 499 iken, Türkiye'de, bu, sadece 25'tir. Bunun en büyük özelliği de, bu şahısların ailelerinden gördükleri sağlam eğitimdir.

Yine, eğitim neden ihtiyaçtır, neden sizin bu personeli istihdam etmeniz lazım; çünkü, bu mahkûmların büyük bir bölümü genç ve eğitimsizdirler. Bu konuda da, size, 30.11.2001 tarihi itibariyle yapılmış bir anketten bahsetmek istiyorum, o da şu: 15-18 yaş grubunda bulunanlar, mahkûmların yüzde 32'si, hemen hemen üçte 1'i, 18-21 yaş arası yüzde 12'si, 21-24 yaş arası yüzde 20'sidir ki, bunları da topladığımız zaman, hemen hemen mahkûmların yarıdan fazlasını, yüzde 60'a yakın bir bölümünü meydana getiriyorlar.

Yine, mahkûmların eğitim durumuna baktığımız zaman, eğitimsiz olanlar yüzde 3'ünü, okur-yazar olanlar yüzde 7'sini, ilkokula devam edenler yüzde 1'ini, ilkokul mezunları yüzde 52'sini oluşturuyor; yani, azamî ilkokul eğitimi almış olanların bütün mahkûmlara oranı yüzde 63'lerde kalıyor. Bu da gösteriyor ki, mahkûmlarımızın büyük bölümü hem eğitimsiz -azamî ilkokul eğitimi almış- hem de çok genç yaşta hapse düşen insanlardır ve bunlar eğitim almaya çok müsait insanlardır; bunları eğitmenin önemi çok fazladır.

Yine, bir başka anketten de örnek verirsek burada, eğitimin özelliğine dikkat çekmiş oluruz; o da şudur: 59 108 mahkûm arasında yapılan bir ankette, 76 mühendis, 28 doktor vardır. Türkiye'de en çok mahkûm olanlar, serbest meslek sahipleri ve tarımla uğraşanlardır. 9 409 mahkûm tarımla, 4 049'u hayvancılıkla uğraşan insanlardır; ki, bunlar, toplam mahkûm sayısının yüzde 23'ünü oluşturmaktadır. Yani, her 4 mahkûmdan 1'i, bu hükümetin uygulamış olduğu politikalar yüzünden hapse düşmek zorunda kalan tarım kesimi çalışanlarıdır. Bu bölümün de, gerçekten, eğitim almaya mecbur olduğunu, eğitim almaya çok müsait bir toplum olduğunu belirtiyorum.

Onun için, Saadet Partisi Grubu olarak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunun için destekliyoruz; ama, belirttiğimiz sebeplerden dolayı, hem gereken parayı ayırmadığınız için eğitim tesisi yapamayacağınızı hem de psikolojik ve dinî yönden eğitime muhtaç olan bu insanları eğitecek gerekli kadroları vermediğinizi, bu kadroları doldurmanız gerektiğini belirtiyor, tasarının hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen'de.

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADINA SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz aldım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, bugün, Sinop İlimizde ve bazı ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar görenlere Allah'tan yardım, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten de, hükümetimiz, bu ülkeyi iflas haline getirdiği için, artık, devletin yardım edecek pek hali de kalmadı.

Değerli milletvekilleri, üzerinde söz aldığım eğitim merkezlerinin bir başkan ve iki başkan yardımcısı ile bir bürodan oluşacağının açıklandığına ilişkin madde, daha sonra komisyonda, eğitim merkezlerinin bir müdür, iki müdür yardımcısı ve bir bürodan oluşacağı şeklinde düzeltilmiş haliyle gelmiş bulunmaktadır.

Gerçekten de, bu kanun tasarısı, Adalet Bakanlığının değerli bürokratları tarafından hazırlanırken, sayın bürokratlar hâkim sınıfından oldukları için, hâkimlik titrine ve vasıflarına uygun bir şekilde eğitim merkezi amirinin başkan sıfatıyla sıfatlandırılmasını uygun bulmuşlardır. Lakin, hükümetimiz, her konuda olduğu gibi, eleştirmek istemediğim bu hükümetimiz, maalesef, beceriksizliği nedeniyle, komisyonda, hâkim sınıfından gelen kurum amirlerini müdür olarak vasıflandırmıştır. Aslında, adlî teşkilatta müdür, yazı işleri müdürü şeklinde, hâkim sınıfından olmayan, hiçbir şekilde küçümsemediğimiz, vefakâr, cefakâr, gece gündüz çalışan değerli bürokratlardır; ancak, yazı işleri müdürlerinin üzerinde hâkimler olur.

Şimdi, bir teşkilat kuruyoruz, müdür ve müdür yardımcılarını hâkimlerden atıyoruz. Dediğim gibi, müdür sıfatını taşıyanları eleştirmek mümkün değil, onların her zaman için başımızın üzerinde yeri var; fakat, hâkim sınıfından olan kişileri müdür yardımcısı olarak sıfatlandırmak, yazı işleri müdürlerinin yardımcısıymış gibi bir konuma getirir ki, bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu düzenleme komisyonda yapılmıştır, mutlaka Genel Kurulda düzeltilmesi gerekir.

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, bu kanun tasarısı beş altı aydan beri Meclis gündeminde bulunuyor. Günlerce ilk sırada yer aldı; ama, maalesef, hükümet Genel Kurulu toplayamadığı için bu kanun tasarısı görüşülemedi. Bize göre önemli olan bu kanun tasarısının müzakereleri öyle bir günde gelmiştir ki, Türk Milletinin inim inim inlediği "bir an önce seçim olsun" dediği bir güne gelmiştir.

Gerçekten de, bu kanun tasarısı önemlidir; zira, ceza ve tutukevlerindeki personelimiz son derece eğitimsizdir. Yapmış olduğum araştırmaya göre, Amerika'da ceza ve tutukevleri personeli, başlangıçta 2 ay ve her yıl 40 saat; Almanya'da 1,5 yıl, Avusturya'da 8,5 ay, Fransa'da 6,5 ay, İngiltere'de 12 ay gibi fevkalade uzun süreli eğitime tabi tutuluyorlar. Türkiye'de, maalesef, mesleğin başlangıcında sadece 2 aylık bir eğitim süreci, arkasından hiçbir şekilde hizmetiçi eğitim yapılmamaktadır. O nedenle, bugün getirilen bu tasarı, son derece önemli bir tasarıdır.

Değerli milletvekilleri, daha önce de söylediğim gibi, Türk Milleti, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir erken seçim kararı almasını beklemektedir. Türkiye, şu an, bu hükümetin uygulamaya koyduğu programlarla, ekonomik programla, maalesef, esenliğe çıkmamış, yerin dibine girmiştir. Türk Milleti, kurulan bu hükümete ilk başta çok büyük oranda destek vermiş, güven vermiş, moral bulmuşsa da, bugün, artık, bu hükümetten Türk Milletinin sıtkı sıyrılmıştır.

BAŞKAN - Sayın Çelen, konuya gelseniz...

SALİH ÇELEN (Devamla) - Efendim, deminden beri konuyu anlatıyorum, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde konuşuyorum; fakat, bu tasarının...

BAŞKAN - Efendim, malumunuz, erken seçim kararını komisyonlara havale ettik. Hatta, ben, size bu vesileyle bir şey daha ifade etmek isterim: Danışma Kurulunda alınan karar İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre alındığı için, 48 saat beklenmeden görüşülmesi komisyonlara tavsiye olarak gitti. Yani, biz -Başkanlığımız vasıtasıyla- gerekeni yaptık, komisyonlardan gelecek olan rapor burada görüşülecek, oylanacak. Onun için, siz, bu konuda müsterih olun; seçim kararını alıp almamak Yüce Genel Kurulun uhdesindedir.

SALİH ÇELEN (Devamla) - Sayın Başkanım, bu açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum; ama, benim endişem odur ki, hükümeti oluşturan partiler seçimden kaçmak için birtakım yan yollara gidiyorlar; yani, bana göre, 6 aydan beri ilk sırada yer alan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının bugüne getirilmiş olması, bana öyle geliyor ki...

BAŞKAN - Efendim, Sayın Beyhan Aslan -müsaade edin, ben, onun yerine müdahale edeceğim- Avrupa Birliğine uyum yasa tasarılarını ve kadın haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmeyi ifade ederek, Anavatan Partisi Grubu ve Saadet Partisi Grubunun, Meclisi, bu maddelerin de görüşülmesi için olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirttiler. Bunu, onun için görüşüyoruz. Burada, hatır için kanun görüşülmez.

Buyurun efendim.

SALİH ÇELEN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum.

Avrupa Birliğine uyum yasaları bu ülke için çok önemlidir, öncelikle onlar gelseydi belki daha iyi olurdu. Hükümetimizin bu konuda çalışma yapmadığı anlaşılıyor. Her neyse, getirilen bu kanunî düzenlemeye Doğru Yol Partisi olarak olumlu bakıyoruz, gerekli olduğunu düşünüyoruz; ancak, getirilen düzenlemenin komisyondan çıkış şeklinin hâkim vasfını taşıyan, hâkim titrini taşıyan değerli meslektaşlarım açısından doğru olmadığı kanaatindeyim.

Yüce Heyeti tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.

Madde üzerinde başka söz isteyen yok.

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

6 ncı maddeyi okutuyorum:

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri

MADDE 6. - 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek.

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbirleri almak.

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak.

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına sunmak.

e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak.

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

2. Müdür yardımcısı, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar.

3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir.

BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Eyüp Fatsa söz istemişlerdir.

Buyursunlar efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, konuşmama geçmeden önce, bugün Sinop ve çevresinde, geçtiğimiz hafta Rize, Çorum, Yozgat ve yurdumuzun değişik yörelerinde meydana gelen sel afetinde zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi arz etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, tasarının genel gerekçesinde "modern ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün iç varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesinin önüne geçerek, topluma faydalı bir fert olarak serbest bırakmaktır" denilerek, ceza infaz kurumlarında çalışacak personelin, hizmet öncesinde ve hizmet içinde özel bir eğitim vererek yetiştirilmesi ve insan haklarına yer veren ve bu haklara üstünlük tanıyan ceza sisteminin amaçlarına ulaşılması hedeflemektedir.

Getirilen bu tasarının fiili durumu ortadan kaldırıp kaldırmayacağını zaman içerisinde hep beraber göreceğiz.

Değerli arkadaşlar, suçluyu ıslah edip, yeniden topluma kazandırmak düşüncesiyle mahkûm edilen insanların mahkûmiyetleri sonunda hedeflenen neticeyi vermediği gibi, serbest bırakılan insanlar, mahkûmiyet öncesinden daha tehlikeli, âdeta patlamaya hazır bir bomba gibi toplumun içerisine salınmaktadır. Bu da, ceza infaz kurumlarımızın suçluyu topluma kazandırma ve ıslah etme fonksiyonunu yerine getiremediğinin açık bir göstergesidir.

Değerli arkadaşlar, cezaevine girmek, kişiyi insan haklarından değil, bazı haklarını kullanmaktan alıkoyar ve hukuk devletinde kişi, cezaevine girdikten sonra da hukukun güvencesi altındadır. Ancak, bu durum Türkiye'de tersten okunmakta ve cezaevlerinde bulunan insanlar neredeyse devletin mutlak egemenliğinin nesneleri haline getirilmektedir.

Bu nedenle, cezaevlerinde zaman zaman patlak veren olaylar, devletin cezaevlerine hâkim olamadığının göstergesi olarak yorumlanıp, yetkililer istifaya çağrılmaktadır.

Her şey olup bittikten sonra, yine aynı açıklamalar; yok tünel kazıyorlardı da, yok silah vardı da, vesaire gibi iddia edilenlerin varlığı, dört duvar arasındakilerin her açıdan güvenliğini sağlamakla görevli devleti aklamaya yetmez.

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de insan hakları ihlalleri gündeme geldiğinde ilk akla gelen yerler ceza ve tutukevleridir. Âdeta, Türkiye, dünyada cezaevleri olaylarıyla anılmaktadır. Türkiye, bir an önce, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmalı, uluslararası temel insan hakları belgelerindeki cezaevi standartlarını gerçekleştirmelidir.

Değerli arkadaşlar, cezaevlerinin ıslahı, hak ihlallerinin giderilmesi, kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve cezaevlerindeki yapılanmanın Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi noktasında bir dizi düzenlemeler yapılmaktadır. Hükümetler, cezaevlerinde uluslararası standartları yakalamak için birtakım olayların meydana gelmesini beklememelidir; olayların peşinden sürüklenmemelidir. Sorumluluk devletindir. Bu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yönetilenlerin rızasını yitiren bir devlet, meşruiyetini de yitirir.

Değerli arkadaşlar, getirilen bu tasarının 6 ncı maddesinde, ceza infaz kurumlarında oluşturulan eğitim merkezi müdürlüklerinin görevleri sayılmaktadır. Yapacağı görev, yerine getireceği fonksiyon ne olursa olsun, burada insan faktörü öne çıkmaktadır. Mevcut kadro ve uygulamalarla bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu, bilgi, birikim, pedagoji ve formasyon gerektirmektedir. Kaldı ki, mahpusların ıslahı için konulan uluslararası asgarî standartlarda her personel için, dürüstlük, insancıllık, meslekî ehliyet ve kurumun yönetimi için gerekli ön çalışmaya şahsen uygunluk; kurumda mümkün olduğu kadar yeterli sayıda psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, meslek eğitimcisi bulundurmak; bu personelin, maddî olarak kendi kendine yetecek bir imkâna sahip olmaları esas alınmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Fatsa.

EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu şartları taşımayan, açlık sınırının altında bir ücrete mahkûm olan cezaevi çalışanlarının her şartta kanun ve kurallara uymak konusunda çok istekli olmayacakları ve olmadıkları geçmişte gözlenmiş, bugün de durum aynıdır.

Sayın Hükümetin, bu tasarıdan önce, cezaevi çalışanlarının geçim standartlarını iyileştirmesiyle ilgili bir düzenleme yapması gerekirdi.

Değerli arkadaşlar, çok iyi niyetle hazırlandığını düşündüğüm bu tasarının kanunlaşmasıyla, başta, cezaevlerinde eğitimli personelin görev almasına, mevcut personelin eğitilmesine, yaşanan olumsuzlukların ve üzücü olayların giderilmesine, insan hak ve hürriyetlerinin tesisine, kırılan ve sarsılan güvenin yeniden kazanılmasına, ülkemizi içte ve dışta zor durumda bırakan cezaevleri şartlarının ıslahına ve hepsinden önemlisi, demokratik bir açılımın sağlanmasına yardımcı olur düşüncesiyle, kanunun, hayırlı hizmetlere başlangıç olması temennisiyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa.

Şimdi, söz sırası, Saadet Partisi Grubunda.

Ankara Milletvekili Sayın Rıza Ulucak; buyursunlar efendim.

SP GRUBU ADINA RIZA ULUCAK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, Saadet Partimiz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimizin Sayın Başkanını ve değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından, 2.8.2000 tarih ve 3757 sayılı yazıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına intikal ettirilen tasarı birbuçuk yılda nihayet Kurulumuzda görüşülmeye başlanabilmiş, üç dört ay ara verilerek, iki yılı doldururken tekrar gündeme gelebilmiştir.

Gerekçede de belirtildiği üzere, modern ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün iç varlığına nüfuz ederek, onun ıslahını sağlamak suretiyle, bir daha suç işlemesinin önüne geçerek topluma faydalı bir fert olarak topluma kazandırmaktır. Bu amaç, yani topluma kazandırmak, elbette ve öncelikle cezaevlerinin menfi yönde eğitimden kurtarılması ve her sahada olduğu gibi, cezaevlerinde de gerektiği şekilde eğitimin verilmesi suretiyle gerçekleşebilecektir.

Bu eğitimi gerçekleştirmek de, kuşkusuz, ceza infaz kurumlarındaki bazı kişilerin etkisini ortadan kaldırmak suretiyle, ceza infaz kurumlarında görev yapan personele bağlıdır. Görevlendirilecek personelin özel bir eğitimle yetiştirilmesi, yukarıda arz ettiğim amacın gerçekleşmesi bakımından elbette çok önemli bir olgudur.

Ceza ve tutukevlerinin, maalesef, tıka basa dolu olması, elbette, hiçbir kesimde tasvip görecek bir durum değildir. Manevî bakımdan yeteri kadar teçhiz edilmeyen kimselerin suç işlemeye daha eğilimli olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Zerre miktarı hayır işleyenin mükafatını göreceği, zerre miktarı şer işleyenin de cezasını çekeceği inancının hâkim olduğu toplumlarda, her halükârda, ceza ve tutukevlerinin ülkemizdeki gibi dolup taşması elbette söz konusu olamaz.

Suç işleyen kimselerin topluma kazandırılması maksadıyla kurulması öngörülen eğitim merkezlerinin teşkilatından münbais ikinci kısmın birinci bölümü, tasarıda "Eğitim Merkezi Başkanlığı" olarak yer almışsa da, bu ibare, Plan ve Bütçe Komisyonunca "Eğitim Merkezi Müdürlüğü"ne, "Başkan ve başkan yardımcıları ile büronun görevleri" başlığı da "Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri"ne dönüştürülmüştür.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Ankara'da kurulması öngörülen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi yanında, dört ilimizde de, yine, Genel Müdürlüğe bağlı eğitim merkezleri kurulabilecektir.

Tasarının komisyondan gelen şekliyle, 6 ncı maddede, Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri belirtilmektedir.

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri başlığı altındaki maddede, merkez müdürünün, müdür yardımcısının görevleri ile büronun oluşumu ve görevlerinin yönetmelikle düzenleneceği belirlenmiştir.

"1- Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek.

b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun göreceği tedbirleri almak.

c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak.

d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak, Eğitim Kurulunun onayına sunmak.

e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak.

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

2- Müdür Yardımcısı, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar.

3- Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikle düzenlenir."

En büyük temennimiz, ülkemizde, suçların en az seviyeye inmesi, ceza ve tevkifevlerinin artması değil, azalması ve bunların, hayırlı başka maksatlara tahsis edilmesidir.

Nitekim, Ankaramızın şirin bir ilçesinde, Ayaş'ta cezaevi olarak yapılmaya başlanılan, fakat tamamlanamayan inşaatın üniversiteye devrinin bugünlerde gündeme gelmesi, inşallah, bu temennimizin gerçekleşmesinde bir başlangıç olur diyorum.

Bu vesileyle, bu yeni kuruluşun hayırlı hizmetler görmesi dileğiyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan; buyurun efendim.

Sayın Aslan, Doğru Yol Partisi Grubu konuşmaktan vazgeçti; onun için, siz de...

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Çok kısa konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Ben hür kürsüye karışmam; ama, hatırlatma yapıyorum.

Buyurun.

ANAP GRUBU ADINA BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Biz, çağrı yazımıza, bu iki yasayı; yani, öncelikle yarım kalmış olan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısını ve ayrıca, bir uluslararası anlaşma olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine ilişkin tasarıyı Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde olduğu için koyduk; yani, her ikisi de Avrupa Birliği uyum yasaları içerisindedir ve hazır Genel Kuruldayken bunun konulmasında fayda vardır diye koyduk. Onun için, biraz önce, buradan konuşan arkadaşımız "yani, bunları görüşmeye ne gerek var; çünkü, biz seçimi görüşecektik, bunlar seçimi engellemek için bir şey olmasın" dediler. Bir kere, seçim isteyen parti başta iktidar partisi; yani, Milliyetçi Hareket Partisi seçimi istemiş; onların çağrısıyla, bir kere, seçim yapılacak, yapılacaksa. Arkasından Anavatan Partisi istemiş. İki çağrı var; biri Milliyetçi Hareket Partisinin çağrısı, biri de Saadet Partisinin desteğiyle Anavatan Partisinin çağrısı. Onun için, gündemde bulunan bu iki konunun buraya getirilmesi ve olağanüstü çağrıda konu edilmesi, Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde değerlendirildiği içindir; bunu, Genel Kurula arz etmek için söz aldım.

Ayrıca, cezaevi personelinin eğitimi ve eğiticilerin standardının yükseltilmesi konusu fevkalade önemli bir hadisedir. Dileğimiz, cezaevlerinin altyapılarının da Avrupa Birliği kriterlerine uygun hale getirilmesidir. Biz, hem cezaevi personelinin eğitimi konusunda Avrupa standartlarının yakalanması hem de cezaevlerinin altyapılarında Avrupa Birliği standartlarının yakalanması, ulaşılması konusunda gerek bu hükümetin, bu Meclisin, gerekse bundan sonra gelecek hükümetlerin ve Meclislerin gereğini yapacağına inanıyoruz.

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

6 ncı madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

7 nci maddeyi okutuyorum:

Müdür ve Müdür Yardımcılarının atanması

MADDE 7. - Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından: Müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl görev yapmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.

Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümleri uygulanır. Üniversite öğretim elemanlarının hakları saklıdır.

BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik.

Sayın Hüseyin Çelik mi, Sayın Faruk Çelik mi?

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Vazgeçiyoruz.

BAŞKAN - Sayın Hüseyin Çelik vazgeçti...

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Hüseyin Çelik değil...

BAŞKAN - Efendim, anladım işte; Faruk Çelik'in vazgeçmesi için, Grup başkanvekili olarak Hüseyin Çelik'in müracaatı kâfi geliyor.

Teşekkür ediyorum.

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, geçmesini istediğimiz bir yasa olduğu için konuşmaktan vazgeçtik.

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. Meclis adına uzlaşma kültürü diyoruz ya buna biz.

Saadet Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Turhan Alçelik idi; değiştiniz mi?

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Evet efendim.

BAŞKAN - Ben nereden bileceğim değiştiğinizi!..

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Arz ediyoruz efendim.

BAŞKAN - Estağfurullah; sizin arzınız tamam da, yine usulü bozmayalım; grup başkanvekilinizin imzası lazım.

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - 2 dakika konuşacağım.

BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, sonra düzeltip gönderebilirsiniz; istirham edeyim de işi, kaideyi bozmayalım.

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Evet, göndeririz efendim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Mehmet Bekâroğlu. (SP sıralarından alkışlar)

SP GRUBU ADINA MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz aldım. Bu madde, eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcılarının atanmasıyla ilgilidir.

Maddeyle ilgili düşüncelerimi belirtmeden önce, Rize'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Bildiğimiz gibi, geçtiğimiz günlerde, Rize'nin Çayeli ve Güneysu İlçelerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 30'un üzerinde hemşerimizi kaybettik, trilyonlarca liralık da zarar meydana geldi. Bu vesileyle, bakanlarımız, siyasî partilerin milletvekilleri Rize'ye geldiler, geçmiş olsun dileklerinde bulundular; ben, öncelikle, kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, bakanlarımız, meydana gelen yaraların çok kısa zamanda sarılacağını ifade ettiler, vaatlerde bulundular; bu vaatlerin de yerine getirileceğine inanıyorum.

Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz Bölgesinde, başta Rize olmak üzere, her sene iki üç kere sel ve heyelan felaketi meydana geliyor ve çok sayıda hemşerimizi kaybediyoruz, insan kaybı oluyor, yine, trilyonlarca liralık hasar meydana geliyor. Elli yılda bölgede meydana gelen sel ve heyelan felaketinde, bugüne kadar 500'ün üzerinde insan kaybedilmiştir.

Değerli arkadaşlarım, elbette, sel ve heyelan doğal afetlerdir, bunların önlenmesiyle ilgili yapılacak çok şey yoktur; ancak, böyle durumlarda hasarın azaltılması, can kaybının azaltılması için yapılacak şeyler var. Bunların tespit edilmesi için Meclise vermiş olduğumuz araştırma önergesi, maalesef, bugüne kadar Meclis gündemine alınamadı; umarım bundan sonra alınır.

Değerli milletvekilleri, üzerinde konuşmakta olduğumuz ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin eğitimiyle ilgili yasa tasarısı, gerçekten, bu dönemde cezaevleriyle ilgili çıkarılan önemli yasalardan bir tanesi. Anavatan Partisi Grup Başkanvekili de ifade ettiler, bu yasa tasarısı, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. İsteniliyor ki, cezaevlerindeki düzen, Avrupa'daki düzenle uyumlu hale gelsin.

Elbette, bunu isterken, Avrupa Birliği sürecinin devam etmesinin arzulanması var, buna bir itirazımız yok; ama, diğer Avrupa Birliği uyum yasalarında olduğu gibi, öncelikle, milletimizin rahat etmesi, demokrasinin gelişmesi, insan hakları ve özgürlüklerinin gelişmesi için bu tekliflerin ve tasarıların bir an evvel yasalaşmasını istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, cezaevleri, geçtiğimiz dönemde, toplumun önemli, kanayan yaralarından biri oldu. Değişik vesilelerle -sorumluları kimlerdir, tartışılabilir- cezaevlerinde ortaya çıkan olaylarda yüzlerce insan kaybedildi. Neredeyse, her sene, ceza ve tutukevlerinde olaylar meydana geldi ve bu olaylar can kaybıyla sonuçlandı. Ayrıca, cezaevleriyle ilgili şikâyetler de, özellikle insan hakları konusundaki şikâyetler de hiç bitmedi.

Cezaevlerindeki şikâyetlerin en temel sebeplerinden bir tanesi de cezaevi personelidir. Cezaevi personelinin eğitiminin tamamlanması, gerçekten, olması gereken, istenen bir tekliftir ve bunu destekliyoruz; ancak, cezaevi personelinin eğitiminin tamamlanması yetmiyor değerli arkadaşlarım. Bugün, cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurları, gerçekten, asgarî ücret düzeyinde para almaktadırlar. Bu arkadaşlarımız 12 saat mesai yapmaktadırlar, can güvenlikleri yoktur ve silah da taşıyamamaktadırlar. Bu arkadaşlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, en az eğitimleri kadar önemlidir.

Bir başka önemli konu: Bugün, Meclis gündemine alınan ve önümüzdeki günlerde inşallah görüşeceğimiz, Avrupa Birliği uyum yasalarıdır.

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğiyle ilgili uyum yasaları, hep, Avrupa istedi böyle yapıyoruz psikolojisiyle ele alınıyor; bu psikolojiyle ele alındığından dolayı, bu tekliflerin, bu tasarıların yasalaşmasında zorluk var, en azından, psikolojik bir sorun var.

Değerli arkadaşlarım, eğer, bu tasarıyı okumuşsanız, bu tasarıyla değiştirilmeye çalışılan yasaların tamamı, yeni getirilen düzenlemeler, gerçekten, ülkede demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin genişlemesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Elbette, aynı zamanda bu tasarının yasalaşması, devam etmekte olan sürecin, özellikle aralık ayında Kopenhag' ta yapılacak olan zirvede Türkiye'nin bu süreci devam ettirmesi ve müzakere takvimi alması açısından da son derece önemlidir.

Şimdi, deniliyor ki, önce seçim kararı alınacak ve arkasından da bu tasarı... Değerli arkadaşlarım, bu Meclis seçim kararı aldıktan sonra bu tasarının üzerinde çalışması -geçmiş tecrübelerden hareketle söylersek- çok zor; ama, eğer, üç, beş gün bu tasarı üzerinde ciddî bir şekilde çalışılırsa, biz bunları çıkarabiliriz. Ne olur; Avrupa bize müzakere takvimi verir mi, vermez mi, onu bilemiyorum. Belki de vermeyecek; ama, bu vesileyle, insan hakları konusunda, özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda iyileşme olur ki, bu da milletimizin yararınadır diyorum ve sizlerden destek bekliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Şimdi Doğru Yol Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun efendim.

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 786 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz aldım; Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, cezaevlerinin düzeltilmesi, cezaevlerine girenlerin -yok, alkış falan yok, düzgün bir kanun bu- ıslah edilerek, topluma kazandırılarak cezaevlerinden çıkması asıl. Daha doğrusu, bu, modern dünyanın, modern hukukun vardığı bir sonuç. Tabiî ki, öncelikle insanlarımızı cezaevine sokmamak asıl. Bu nasıl olur; önce ülkenin ekonomik durumunun düzeltilmesi lazım. Fert başına 2 000 dolar düşen bir Türkiye'de... Ki, bu 2 000 doları da herkesi aldığını söylemek mümkün değil. Türkiye'nin birçok yerinde millî gelirden yılda 300 dolar almayan insanlar var. O bakımdan, bu insanların suç işleme ihtimali daha doğrusu, mecburiyetleri daha çok olabilir. Onun için, cezaevlerine az insanın girmesi veya girmemelerini sağlamak için ülkemizin ekonomik durumunun düzeltilmesi; ikincisi, eğitim düzenimizin, eğitimdeki adaletsizliğin sona erdirilmesi lazımdır. Bugün Türkiye'de eğitimde adaletin var olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Üniversite imtihanına 1,5 milyon insan girmiş; bunların içerisinde ancak 300 000 kişi üniversiteye girecek, 1 200 000 kişi dışarıda kalacak. Ayrıca, Türkiye'nin en iyi fakültelerinden mezun olmuş birçok mühendis, öğretmen ve diğer üniversite mezunları iş bulamayacak ve ondan sonra, bu insanlardan kafası bozulanlar banka soymaya kalkacak, suç işlemeye kalkacak. Yani, cezaevlerine girmeyi önlememiz için eğitimdeki düzensizliğe ülke olarak son vermek mecburiyetimiz vardır.

Bunlar ve diğer sosyal sebeplerle, maalesef, ne kadar af çıkarırsak çıkaralım, birçok suçlu insanı "acaba düzelirler mi" diye dışarıya çıkarırsak çıkaralım, bu, kimin tavsiyesi üzerine olursa olsun -ister Rahşan Hanımın tavsiyesi, telkiniyle olsun, ister bu Meclisin yarısına yakınının kararıyla olsun- yine de hapishaneler dolmaya devam etmektedir. (DYP sıralarından alkışlar)

Bu bakımdan, devlet olarak, Meclis olarak ve ülkeyi yönetenler olarak, hele bu seçim kararını çıkarırsak, bundan sonra -3 Kasımdan sonra- gelecek hükümetler... Ki, Doğru Yol Partisi, herhalde iktidara doğru geliyor. O bakımdan, biz, bu vaadin içerisine giriyoruz. Biz, bu düzensizlikleri düzeltme gayreti içerisindeyiz.

Burada görüşmekte olduğumuz 7 nci maddede, eğitim merkezi müdürü ve müdür yardımcılarının atanması ele alınmakta. Ben, burada, gerçekten, hükümetin getirdiği tasarıdaki "başkan ve başkan yardımcıları" tabirini yerinde bulduğumu düşünüyordum; biraz önce Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Salih Çelen de bu hususu belirttiler. Gerçekten, hani müdürlükleri küçümsediğimden değil; ama, birinci sınıfa yükselmiş bir hâkim ve savcının "müdür veya müdür yardımcısı" adlarıyla buralarda görevlendirilmesinin yanlış olduğu kanaatindeyim.

Bunu düzeltmek mümkün müdür derseniz, ikaza rağmen, hükümetten herhangi bir teklif gelmedi. Bilmiyorum, bir önergeyle bu yanlışı düzeltebilirler mi diye düşünüyorum.

Bu tasarıyı başından bu yana Doğru Yol Partisi olarak olumlu gördüğümüzü, olumlu bulduğumuzu, komisyonda da olumlu görüş beyan ettiğimizi ifade ediyorum. Doğru bir düzenlemedir, eksikleri vardır; ama, ileride düzeltilebilir diye düşünüyorum.

Tasarıya olumlu oy vereceğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

7 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum:

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri

Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 8. - 1. Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı,

b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,

e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,

f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkanı,

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı Müsteşarı başkanlık eder.

Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve kararlar almak,

b) Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma programlarını incelemek ve onaylamak,

c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek,

d) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak,

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için 1000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.

Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

BAŞKAN - Efendim, 8 inci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Batuk; buyurun efendim.

SP GRUBU ADINA MEHMET BATUK (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; Saadet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarının 8 inci maddesi, eğitim merkezinin, eğitim ünitesinin kimlerden oluşturulacağından söz ediyor ve bunlara huzur hakkı ödenmesiyle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Bu kurulun, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtaydan 1 üye, Danıştaydan 1 üye, YÖK tarafından seçilecek 3 öğretim üyesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Eğitim Daire Başkanından oluştuğu ifade edilmektedir.

Değerli arkadaşlar, ceza ve tevkifevleri personelinin elbette ciddî bir eğitimden geçirilmesi ve eğitimlerinin sürekli devam ettirilmesi gerekmektedir; çünkü, suçlu insanlarla meşgul olanlar, suçlu insanları idare edenler, elbette özel eğitime tabidirler. Bunlar, bir yönüyle de ceza ve tevkifevlerinde bulunan insanların eğiticileri durumunda olacaktırlar. İlla eğitici olmak vasfı veya ismi, görevi olmasa da ceza ve tevkifevlerinin bütün personelinin bu eğitimden geçirilmiş olması, bu eğitimlerinin sürekli diri tutulması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, suçlu insanın psikolojisi çok iyi bilinmelidir. Suçu işleyen insan, bu suçtan sonra pişman olması durumunda bile, psikolojik olarak o suçun altında ezilmektedir. Elbette, insanının manevî yönünün çok canlı ve diri tutulması lazım. İslamdan başka hiçbir inanç sisteminde tövbe müessesesi yoktur. İnsanın bir suçtan kurutulabilmesi, suçun psikolojik baskısından kurtulabilmesi, sadece çevreye verdiği maddî zararların telafisiyle mümkün olamamaktadır. Bu yönüyle, bu eğitim kurumunda, eğitim merkezinde, mutlaka manevî yönün de ihmal edilmeden karşılanması gerekir.

Ceza ve tevkifevlerinde, suçlularımız, tutuklularımız ve mahkûmlarımız için eğitici olarak zaten, Diyanet İşleri personelinden veya Millî Eğitim personelinden yararlanılmaktadır. "Din kültürü ve ahlak bilgisi" adı altında bunları personele de vermemiz lazım. Bu eğitim kurumu içinde, mutlaka, Diyanet İşlerinin eğitimle ilgili başkan yardımcısının da bulunmasının uygun olacağını düşünmekteyim.

Bu maddeyle ilgili vermiş olduğumuz bir önergede, bu kurul içinde Diyanet İşleri Başkanlığının eğitimden sorumlu başkan yardımcısının da mutlaka temsil edilmesini ve bu kurulun çalışmalarının bu merkezden eksiklik kalmadan temin edilmesini amaçlamaktayız.

Ben, bu maddeyle ilgili düzenlemede, verdiğimiz önergeye destek olacağınızı ümit ediyorum; çünkü, manevî yönü onarılmadan, manevî yönü eksiksiz şekilde tamamlanmadan, bir insanın, toplum içinde, suçundan arınarak topluma kazandırılması mümkün olamayabilir. Özellikle önergemize desteğinizi bekliyorum.

Bu maddenin, cezaevi personelimizin eğitimine ve cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerimize karşı davranışlarında olumlu gelişmeler sağlamasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SP ve AK Parti  sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.

Sayın Gözlükaya ne düşünüyor? İyi şeyler düşünüyorsanız, buyurun.

Efendim, şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisinde.

Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya. (DYP sıralarından alkışlar)

İyi şeyler düşünüyormuş!..

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Biz, bu yasanın tümü hakkında iyi şeyler düşündüğümüzü söylemiştik. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz, bu maddeyle ilgili de müspet düşünüyoruz; ama, biraz önce, Saadet Partili arkadaşımızın ifade ettiği hususa katıldığımızı, önergeye katıldığımı ifade etmek istiyorum.

Gerçekten, burada, bu maddede, öğretim üyeleri arasından, yani, Yükseköğretim Kurulundan, sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler alanlarından seçilecek iki öğretim üyesi var. Eğer...

BAŞKAN - Sayın Çakmaklı...

Efendim, buyurun.

MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Zaten dinleyen yok da, ben, hani, bakınıyorum şöyle; bazı aykırı laf ediyorum. Dikkat çekebilir miyim...

BAŞKAN - Sayın Çakmaklı dinliyordu da efendim, kaçırdı; onun için dikkat çektim. Sayın Bakanımız, Tarım Bakanımız dinliyor.

Buyurun efendim.

MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Eğer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, eğitimden sorumlu başkan yardımcısı olmuyor ise, Yükseköğretim Kurulundan seçilecek bir ilahiyat mezunu, yani, ilahiyat profesörlerinden birisinin de bu kurulda görev alması, en azından, eğitim düzeyi çok düşük olan hükümlüler, dinen etkilenmek suretiyle, manevî yönleri güçlendirilmek suretiyle ıslah edilebilirler, daha rahat, daha kolay ıslah edilebilirler diye düşünmekteyim. Bu bakımdan, buraya Sayın Bakanımız ne der bilmiyoruz; gerçi, Sayın Bakanımızın bir özelliği de, komisyonunun önüne veyahut da Genel Kurula gelen yasanın virgülüne dokundurmaz; bugüne kadarki tatbikatımız bu. Eğer, düşünürlerse, burada, biraz önce söylediğimiz bir ilahiyat profesörünün de kurulda olması yönünde bir görüşleri olur ise bir önergeyle düzeltmek mümkün olabilir diye düşünüyoruz.

Ayrıca, şunu belirtmek lazım: Personeli eğiteceğiz de, yalnız, bu personelin, defalarca, cezaevleriyle ilgili konularda görüştüğümüz bir husus var, o da şu: Cezaevlerinde görevli personelin büyük ekseriyeti, alt gelir grubunun veya en azından, en yüksek olarak, orta gelir grubunun, yani, ortadireğin temsilcisi olan insanlardan teşekkül eder; yani, azamî lise mezunudur. Lise mezunları bugün gerçi iş bulamazlar; çaresiz,  gardiyan olmak için gardiyanlık imtihanına girerler, orada görev alırlar.

Şimdi, bu insanların maaşları çok düşüktür. Yaptıkları görevle mukayese edildiğinde, bunların, bu görevlerini suiistimal etme ihtimalleri -ediyorlardır diye bir şey söylemek istemiyorum- olabilir. Bu bakımdan, öncelikle, varoşlarda oturan, oturmak zorunda kalan, en çok suçluların geldiği mahallelerden, bölgelerden gelen insanların korumalığını yapacak personeli eğitirken, ekonomik durumlarının da düzeltilmesi için gerekli gayretlerin, düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ediyorum.

Ayrıca, sivil personeli eğittik, acaba dış güvenliği sağlayan jandarmayla, yani, senede bir değişen jandarmayla siviller arasındaki uyumu nasıl sağlarız ve bugüne kadarki firarlardan dolayı aksayan birtakım konular var, o konuların derinlemesine inmek istemiyorum; bazen, tabiî, mutlaka ki bazı görevlilerin dışarıdan, özellikle, dış güvenliği sağlayan görevliler arasında birtakım ihmallerin olduğu, hatta cep telefonlarının dışarıdan atıldığı, dışarıdan birtakım alışverişlerin olduğu yönünde değişik rivayetler vardır; bunların eğitimiyle ilgili acaba ne düşünüyoruz; bu konuda da eğer, Sayın Bakanımız açıklamalarda bulunur ise memnun oluruz.

Uyumlu bir eğitimin yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Yasa tasarısına olumlu oy vereceğimizi düşünüyorum. 9 uncu maddeden sonra Doğru Yol Partisi olarak konuşmama kararı aldık; 9 uncu maddede Sayın Yalçınkaya konuşacak.

Yasanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Madde üzerinde başka söz isteyen yok.

2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin (f) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mehmet Bekâroğlu

Nezir Aydın

Turhan Alçelik

 

Rize

Sakarya

Giresun

 

Mehmet Batuk

 

Aslan Polat

 

Kocaeli

 

Erzurum

"f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci"

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutup, işleme alacağım efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,"

Mehmet Batuk

            Kocaeli

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Sayın Batuk, gerekçeyi mi okutayım?

MEHMET BATUK (Kocaeli) - Gerekçeyi okutun.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gerekçe:

Tutuklu ve hükümlülerin eğitim programlarında manevî eğitimin yer alabilmesi ve bu hususların doğru ve güvenilir kaynaklardan teminini sağlamak amacıyla, eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının kurulda yer almasının uygun olacağı düşüncesiyle bu önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (SP, AK Parti ve DYP sıralarından alkışlar)

İkinci önergeyi okutup, oylarınıza sunacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin (f) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

           Mehmet Bekâroğlu

              (Rize)

   ve arkadaşları

"f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci"

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet?..

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.

Sayın Bekâroğlu, gerekçeyi mi okutalım?

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Hayır, konuşacağım efendim.

BAŞKAN - Peki, buyurun.

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergeyle, oluşturulan Eğitim Kurulunun yapısının değiştirilmesini istiyoruz.

Şimdi, biraz evvel, burada ifade edildi "Avrupa Birliği uyum yasası" denildi; ama, biz, Avrupa Birliği uyum yasasında da kendi bildiklerimizi okuyoruz. Bu Meclis, bu dönemde, çok sayıda kurullar oluşturdu ve bu kurullarda da, yine kendi bildiğimiz okuduk. Şimdi, Avrupa Birliği diyorsak ya da Avrupa Birliğini bir tarafa bırakalım, demokrasi diyorsak, demokratik toplumun işleyişinden söz ediyorsak, sivil toplum örgütlerini öne çıkarmak zorundayız. Sayın Bakanımız, daha evvelde, buraya, cezaevleriyle ilgili yasa tasarıları gönderdi ve orada da izleme kurulları oluşturuldu; kendisine, hem Genel Kurulda hem komisyonlarda anlatıldı, bu izleme kurullarını niye kuruyoruz; yönetime karşı bir güvensizlik ortaya çıkmış, bu güvensizliğin telafi edilmesi için izleme kurulları koyuyoruz; ki, cezaevlerindeki uygulamalar gerçekten yasalara uygun bir şekilde yapılıyor mu yapılmıyor mu?! Peki, kim kimi denetleyecek; uygulamaları yapanlar kendi kendilerini mi denetleyecek; bu denetimin güvenli olup olmadığına nasıl karar vereceğiz?! Eğer, sivil toplum örgütleri işin içine çekilirse, ilgili meslek kuruluşları işin içine çekilirse, biz, bu denetimin güvenilirliği konusunda daha sağlıklı bir şekilde hareket edebileceğiz. Şimdi, burada oluşturulan eğitim kurullarında da, evet, Yargıtaydan, Danıştaydan insanlar geliyor; ama, sivil toplum örgütleri yok. Biz, bu önergeyle, ilgili sivil toplum örgütümüz olan Barolar Birliği temsilcisinin de bu komisyonda bulunmasını istiyoruz.

Değerli arkadaşlarım, demokrasi bize özgü olmaz. Demokratik toplumu, biz, işte, bize özgü, bizim önceliklerimiz, hassasiyetlerimiz dolayısıyla şu kuralları uygulamayacağız, şunları koyacağız... Böyle bir şey olmaz! Yani, bunu, bu şekilde söyleyerek bir şey yapmış olmuyoruz. Demokratik toplumların nasıl işlediği, nasıl olduğu bellidir. Orada, gerçekten, toplum kendi kendini yönetiyor. Elbette kamu olacak, elbette devlet olacak; ama, devlet, yetkilerini sivil toplumla paylaşıyor, istişare ediliyor, tartışılıyor, olgunlaştırılıyor; toplum, her aşamada karar merciinde, karar yerlerinde bulunuyor, birlikte karar veriliyor. Bu şekilde, bu kararlar, daha çok toplum kesimi tarafından kabul ediliyor ve bu toplum, bu şekilde demokratik toplum oluyor. Avrupa Birliğine girmemiz olacak veya olmayacak, onu bir tarafa bırakalım; ama, demokratik toplum olacaksak, sivil toplum örgütlerini, toplumu dikkate almak zorundayız. Bu önergeyle talep edilen budur.

Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci de bu kurulun içinde bulunsun diyor, sizlerden destek bekliyor, saygılarımı sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bekâroğlu.

Komisyonun ve Hükümetin kabul etmediği önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge de kabul edilmiştir efendim. (Alkışlar)

Şimdi, efendim 8 inci maddeyi oylayacağım. Sayın Batuk ve arkadaşlarının, Sayın Bekâroğlu ve arkadaşlarının kabul edilen önergeleriyle birlikte 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Şimdi, 5 dakika ara veriyorum efendim.

Kapanma Saati: 16.00
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.15

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER :Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 121 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VI. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – Ceza  İnfaz  Kurumları  ve Tutukevleri  Personeli  Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/744) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

İnşallah, Meclis tekrar tatile girmeden evvel, işçilerimizin iş güvencesi yasasını da getirmiş olur sayın hükümet, onları da görüşür, seçime gideriz. Dışarıda, Türk-İş Genel Başkanımız, DİSK Genel Başkanımız, Hak-İş Genel Başkanımız var...

Efendim, 9 uncu maddeyi okutuyorum:

Öğretim görevlileri

MADDE 9. - Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.

Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime ilişkin görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve usuller yönetmelikte belirlenir.

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Samsun Milletvekili Sayın Başkan...

BAŞKAN - Pardon efendim, Samsun... Tokat nereden çıktı?!

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Evet, Tokat nereden çıktı?..

BAŞKAN - Belli olmaz efendim, Allah söyletiyor belki de... Bizim kendi yerimiz belli mi ki...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Altı sene Tokat'ta bulunduğumu biliyorsunuz herhalde Sayın Başkan, ondandır...

BAŞKAN - Buyurun.

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, özellikle son günlerde, başta Rize olmak üzere, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, kazazede vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; bu tür kazalardan, felaketlerden, semavî afatlardan milletimizi korumasını Rabbimden niyaz ediyor; devletimizin de acilen, bu gibi sorunlara -elindeki imkânları neyse- koşarak, sadece o günü, günü kurtarmak için yapılan ziyaretler değil, ardından, sağlıklı tedbirlerin gelebileceği uygulamalar yapmasını da temenni ediyoruz; millet adına umuyor ve bekliyoruz.

Değerli arkadaşlar, 9 uncu madde üzerindeki konuşmamın esas nedeni, 8 inci maddede verilen iki önergeyle âdeta ortadan kalkmış gibi oldu. Ben, bir anlamda da, Genel Kurula teşekkür etmek için huzurlarınızda bulunuyorum.

Bildiğim kadarıyla eğitim merkezlerimizin -genel gerekçede gördüğümüz gibi- iki temel amacı var. Birisi, cezaevleri, infazevlerinin personelinin de eğitilmiş olması lazım. Bu birimler, ilgili uzmanlık alanları tarafından oradaki insanların psikolojisini yakinen takip etmeli, onlarla ilgilenmeli, onların sorunlarını yakinen bilen insanlar olabilmelidir. Onların, gerçekten, psikolojik eğitim ihtiyaçları var.

Yıllarca, mesleğim icabı, bulunduğum il ve ilçelerde cezaevlerine girmiş, ders vermiş bir kardeşinizim. 1975 yılından beri, o günkü Adalet Bakanlığının -bildiğim kadarıyla, sadece Bakanlık olarak- bir yasaya bağlı olarak değil, ama bir genelgeye bağlı olarak tüm cezaevlerinde başlattığı uygulama, bir ders olarak, din ve ahlak kültürü, manevî moral eğitimi şeklinde cezaevlerinde, o gün bugün esasen devam ediyor ve yine bildiğim kadarıyla, halen, Diyanet İşleri Başkanlığının elinde cezaevleri vaiz kadroları var. Tabiî, Diyanet İşleri Başkanlığının, son dönemde, devletin en yetim, en ilgisiz, en öksüz kurumlarından birisi olduğunu biliyorum. Tabiî, bugüne kadar, ilgili Devlet Bakanımız, Diyanetten başka her şeyle ilgilenmek durumunda oldu! Sayın Bakanımız burada yoklar, bağışlasınlar; ama, Sayın Başbakandan sorumlu oldu, diğer bakanlıklar arası koordinasyondan sorumlu oldu; ama, nedense, ilgili Bakanlıktan pek sorumlu ve o sorunlara da çözüm üretebilecek bir sorumluluk makamında bulunamadı; keşke, bulunabilselerdi. Bunu temin edebilmiş olsalardı, iki noktada Türkiye'nin acil ihtiyacını fark edeceklerdi. Bunlardan birisi, dışarıdaki insanımızın cezaevine düşmesini önleyici tedbirler nelerdir; yani, halkın dinî anlamda motivasyonu, dinî eğitimi, ahlakî eğitiminin... Cezaevlerine düşenleri çok yakinen bilirsiniz. Allah kimseyi düşürmesin. Ben, düşmedim; ama, düşenlerin halini orada görüyorum. Yani, hırsızlıktan alınız, dolandırıcılıktan, yankesicilikten, son dönemlerin ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan çek ve benzeri ödemeleri yapamadığı için çok kısa zaman aralıklarıyla oraya düşen insanlar, orman suçları, bir kısım, fiilî, insanlara tecavüz anlamındaki saldırılar ve nihayet öldürmeler, vesaire... Bütün bunlarda, bu insanların, manevî boşluktan kaynaklanan bir suçluluğu var.

Tasarıyı hazırlarken, Sayın Bakanımızın -ki, hakikaten, yetkin ve etkin bir akademisyendir- Türkiye'de bu alanda -doğrudan kendileri yapmamış olsalar bile- yapılan analitik çalışmaları, tezleri, uzmanlık çalışmalarını çok iyi biliyor olmaları lazım. Kaldı ki, Avrupa ülkelerinde de cezaevlerinde pastörlerin -yani, din adamlarının- mutat ve her gün eğitim yaptığı bilinmektedir. Bizzat papazlar gider. Ben dört yıl da Hollanda'da kaldım, cezaevleriyle orada da irtibatım oldu. Papazlar gider ve bizzat, talep eden her vatandaşa, Hıristiyanlık açısından, kendi inancı, akidesi neyse, o açıdan kendisine psikolojik destek verir; çünkü, birkısım insanlar oradan sağ çıkmayacağını düşünür. Hatta, o kadar saplantılara girerler ki, şişleneceklerini, öldürüleceklerini zannederler. Bu vehimleri aşmak için manevî bir psikolojik desteğe ihtiyacı var; ama, ne hikmetse, buradaki bölümlerde ve sanki Bakanlığımızın da, üzülerek söyleyeyim, deminki önergelerin kabulünden pek memnun olmadıklarını hissettim; keşke, memnuniyetlerini ifade buyurmuş olsalardı. Bu değişiklik, haddizatında, Bakanlığın, zühulen, işin başında unuttuğu; ama, Mecliste değerli arkadaşlarımızın ikazlarıyla, bir önergeyle yapılan bir değişiklik olarak yasa tasarısına yansımış olması takdir edilecek bir husustur; çünkü, değerli arkadaşlar, gerçekte bu insanların topluma kazandırılması şarttır. Topluma kazandırılmış olmak demek, onlara, sadece, dışarıda -ki, dışarıdakilere iş bulamıyoruz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum.

Bunların büyük bir çoğunluğu, işsizlikten dolayı düşebildikleri bazı suçlardır, ailesini geçindirememenin verdiği bazı sorunlar ve bunlardan sonra işlenen suçlardır.

Dolayısıyla, hükümetimizin, bu yasa tasarısında, özellikle istenilen, psikolojik alanda, diğer kültürel alanlarda ve özellikle dinî ve manevî eğitim açısından, toplumun en çok bilgiye ihtiyacı olduğu yerlerden birisi -çok net olarak söylüyorum, uygulamadan gelen bir kardeşiniz olarak söylüyorum- cezaevleridir.

Ceza ve infaz evlerinin aynı zamanda bir ıslah ve topluma kazandırma evleri olduğunu düşünüyorsanız, onlara hizmet verenlerin de aynı birikime, onların dinî değerlerine, ahlakî anlayışlarına saygılı olmalarını ve büyük ihtimalle kaybettikleri değerlerden dolayı oralara düştüklerini anlatmak ve mutlaka, yarın, toplumun olgun, seviyeli birer ferdi olacağını, onlara uygun bir lisanla, uygun bir manevî telkinle anlatmanın gereğini düşünüyorum.

Bu alanda yapılacak değişiklikle, 9 uncu maddedeki öğretim görevlileriyle ilgili düzenlemenin bu eksikliği giderecek bir çalışma olduğuna inanıyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

Saadet Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

SP GRUBU ADINA SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin eğitim merkezleriyle ilgili 786 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.

Muhterem milletvekilleri, tıp alanında koruyucu hekimlik denilen bir saha vardır -ki, bu, çok önemsenen bir konudur- burada, insanlar hastalanmadan önce hastalık yapan sebepler belirlenir ve insanlar hastalanmadan önce, bu hastalık yapan sebepleri ortadan kaldıracak tedbirler devlet tarafından alınır ve tıp alanında da bu konuda çalışmalar yapılır. Zannediyorum, adalet alanında da böyle olması gerekir. İnsanlar, suç işlemeden önce, suçu yapan unsurlar, suça teşvik eden unsurlar, zemin neyse, bunların tespit edilmesi gerekir ve insanların suçtan alıkonulması için, devlet, elinden gelen gayreti gösterir.

Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye'de, insanları suça teşvik eden unsurların nelerdir, bunların profili nedir ve son yıllarda, hangi sebepler insanları daha fazla suça teşvik etmektedir, bunları ortadan kaldıracak hangi tedbirler alınabilir; bu konularda çalışma yapıldığını zannetmiyorum.

Bu kanun tasarısı önümüze getirilmeden önce, bu konularda hazırlık yapılması gerekirdi ve Türkiye'de suça teşvik eden unsurların belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir tasarı, bir teklif buraya getirilmiş olabilirdi.

Bakın, bu hükümet sayesinde, gazetelerde, basında sürekli okuyoruz. Türkiye'de intiharlar arttı, boşanmalar arttı, insanların gelirleri olağanüstü seviyede azaldı ve insanların çok önemli bir kısmı açlık seviyesinin altında yaşıyor. Bugün, Türkiye'de, milyonlarca çocuk, belki 3 000 000 çocuk korunmaya muhtaç halde bulunmaktadır ve bu korunmaya muhtaç çocukların yüzbinlercesi, maalesef, sokak çocuğu, köprü altı çocuğu şeklinde hayatını sürdürmektedir. Yine, maalesef, Türkiye'de, uyuşturucu kullanma yaşı, sigaraya başlama yaşı, son yıllarda, çok alt seviyelere kadar inmiştir. Bunlar konusunda, sosyal hizmetler konusunda, bu hükümetin yaptığı hiçbir şey yoktur maalesef.

Tutukevlerindeki tutukluları eğitmek için bir kanun tasarısı getirilmiş. İyi, güzel de, ne kadar eğitim müessesi açılacağı, nerelerde açılacağı, sürelerinin ne olacağı bu kanun tasarısında, açık ve sarih bir şekilde belirtilmemiştir. Aslında, böyle bir hizmet yapılmak isteniyorsa, Türkiye'de, bu hizmetleri satın alma yoluyla yapmak ve daha kaliteli bir şekilde yapmak mümkündür. Bakın, Türkiye'de TODAİE denilen bir kurum vardır. Bu kurum vasıtasıyla, kurumların hizmet içi eğitimleri yapılabilir. Bu kurumlar vasıtasıyla, mesela üniversitelerle anlaşmak yapmak suretiyle, yeni bir yatırım yapmadan, yeni kadrolar ihdas etmeden, bu hizmetlerin yürütülmesi mümkündür. Bu yollar tercih edilmeden, maalesef, yine, birtakım resmî kurumlar kurulmakta, müesseseler kurulmakta, personel alınmakta ve bu personel alınırken de, bu hükümetin daha önceki memur atamalarında yapmış olduğu gibi, hakkıyla kazanan çocuklar, gençler değil, birtakım siyasî kriterler göz önünde bulundurularak bu kadrolara elemanlar atanacak endişesini taşımaktayız.

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun faydalı gözükmekle beraber, bu mahzurları taşımaktadır. Bir de, insanların suça teşvik edilmemeleri için veya suçtan korunmaları için, manevî değerlere özellikle önem verilmesi gerekir. Bu manevî değerler, toplumun içerisinde, eğitim müesseseleri içerisinde olabileceği gibi, hapishanelerde, suç işleyen insanların topluma kazandırılması amacıyla da, manevî ve dinî eğitim verilmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum.

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor, bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.

Şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisinde.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

DYP GRUBU ADINA MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım.

Cezaevi dediğimiz zaman, tarihte bunun adı Yusufiye Medresesi; yani, oradan çıkan insan, topluma kazandırılmış, kendisiyle barışık ve ıslah edilmiş insandır. Bu iktidar döneminde, cumhuriyet tarihinin görmediği bir cezaevi fotoğrafıyla karşı karşıya kaldık. İş makineleri, buldozerler, kepçeler, greyderler, bu dönemde, cezaevlerini yapmak üzere değil, oradaki isyanı, oradaki yangını söndürmek üzere işbaşındaydı. Arkasından, Af Yasa Tasarısı geldi, kanunlaştı; 30 000 kişiyi serbest bıraktınız; fakat, bugün, cezaevleri yine tıka basa dolu. Bu insanlar orada kaderleriyle baş başa.

Şimdi, insan hastaneye de düşebilir, hapishaneye de düşebilir. Bu, insanın elinde olan bir şey değildir; fakat, burada Adalet Bakanlığına düşen şey, bu hizmetiçi eğitimi yapacak olan personelin hayat şartlarının mutlaka düzeltilmesidir. Bu tasarıyı canı gönülden destekliyoruz. Mutlaka, eğitim merkezleri kurulmalı. Burada, hizmetiçi eğitime alınacak personelin ekonomik şartları mutlaka düzeltilmeli.

Şimdi, yirmibeş yıl stresli bir hayat yaşayan ceza infaz memurları ve oradaki müdürleri, bunlar, kendi paralarıyla orada can güvenliklerini temin edecek silahı temin etmektedirler. Bu, gülünç bir durumdur; yani, Adalet Bakanlığı, burada çalışan herkese silah vermek zorundadır. Neden; çünkü, caniler, katiller, gangsterler ve büyük soygun yapan insanlar cezaevlerinden gelip geçmektedirler ve burada hizmet yapan bütün personel gecesini gündüzüne katarak, bayram, cumartesi, pazar tatil yapmayarak bu insanlarla günlerini geçirmektedirler. Yarın emekli oldukları zaman bu insanların can güvenliği yoktur. Can güvenliğinin sağlanması için mutlaka silah verilmesi gerekir ve Adalet Bakanlığından parasız olarak temin edilmesi gerekir.

Şimdi, ceza infaz kurumlarında çalışan personelin sorunları sayılamayacak kadar çoktur. İç kanunlarımızda verilen toplusözleşmeli sendika ve grev hakkının, mutlaka, ceza ve tutukevlerinde bulunan memurlara tanımamız gerekir. Beş yıllık fiilî hizmetin tüm ceza ve infaz kurumlarında çalışanlara uygulanması gerekir. Özel hizmet tazminatının verilmesi ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi gerekir. Ceza infaz kurumlarında çalışan tüm sivil memurlara silah taşıma ruhsatı verilmesi gerekir. Adalet Bakanlığının, diğer bakanlıklar gibi, Türkiye'nin tüm illerindeki sosyal tesislerinden yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Güvenlik için, çalışanlara lojman tahsis edilmelidir. Emeklilikten sonra da silah taşıma ruhsatı verilmelidir. Ceza infaz kurumlarının dış güvenliği de Adalet Bakanlığı tarafından sağlanmalıdır. Ceza infaz kurumlarına yönetici atanmasında, liyakate, tecrübeye ve başarıya mutlaka prim verilmesi gerekir. Bütün bunları temin ettiğimiz zaman, hizmetiçi eğitimin, burada, mutlaka değeri ve önemi büyüktür.

Bütün bunları yaparsak, burada, cezaevindeki insanların ıslah edilmesi, topluma kazandırılması ve bunların yeniden hayata bağlanması mümkün olacaktır. Bu işi yapacak olan, hizmetiçi eğitimi yapacak olan infaz memurlarının ve yönetici kadrolarının mutlaka ekonomik şartlarının düzeltilmesi gerekir. Bu şartlar düzeltilmeden, açlık sınırında olan bir memurun "akşam evime ne götüreceğim, hangi iaşeyi temin edeceğim" kaygısı içinde olan bir memurun oradaki insanlara ümit vermesi, onları eğitmesi, onları ıslah etmesi mümkün değildir.

BAŞKAN - Toparlayın efendim.

MEHMET YALÇINKAYA (Devamla) - Bu sebeple, buradaki bütün hizmetiçi memurlarının ve yönetici kadrolarının ekonomik şartlarının düzeltilmesi gerekir ve biraz önce bütün hususlarını saydığım hakların verilmesi gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

MEHMET YALÇINKAYA (Devamla) - Toparlıyorum Başkanım.

Bu sağlandığı takdirde, işte, bu yasa, gayesine, hedefine hizmet edecektir.

Adalet Bakanımızı burada bulmuşken... Özellikle Şanlıurfa'nın adalet binası ihtiyaca cevap verememektedir. Şanlıurfa'nın nüfusu 60 000 iken  bu Adalet Sarayı yapılmış; bugün Şanlıurfa 1 000 000 nüfusa erişmiştir. Bu şartlar altında orada bütün adalet mekanizması ağır ve aksak işlemektedir. Burada herkes zarar görmektedir.

Ayrıca, Şanlıurfa, hinterlandı itibariyle, güneydoğunun cazibe merkezî haline gelmiştir. İdarî açıdan bölge idare mahkemesinin mutlaka burada kurulması gerekir; bunu da, Adalet Bakanlığının dikkatine sunma gereği duyuyorum. Bu vesileyle, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunu-yorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Efendim, 9 uncu madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

10 uncu maddeyi okutuyorum:

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim,

Sınav ve Atama

Eğitim merkezlerine kabul

MADDE 10. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü ve mülakat sınavlarında başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi?..

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmayacağız Sayın Başkan.

BAŞKAN - Konuşmayacak; teşekkür ediyorum.

Saadet Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Niyazi Yanmaz; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

SP GRUBU ADINA MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, bu yasa tasarısı, aşağı yukarı dört aydır Meclisin gündeminde. Benim üzerinde konuşacağım 10 uncu maddede, Adalet Bakanlığı bir eğitim kurumu açıyor; gelecekte hizmetlerine alacağı personelini hizmet öncesi bir eğitime tabi tutuyor. Doğal olarak, bizim, eğitimden geçecek hiçbir personele karşı çıkmamız, böyle bir müesseseye karşı çıkmamız söz konusu değil. Sadece, burada süreler konusu var; sürenin ne kadar olacağı, ne tür eğitimin verileceği, formatının ne olacağı konusunda, mutlaka, tabiî, birtakım açıklıklar getirilseydi iyi olurdu.

Değerli arkadaşlar, 10 uncu madde, ceza infaz kurumu personeli ve tutukevi personelinin eğitim süresi içerisinde nasıl maaş alacakları, katsayılarının ne olacağı, harçlıkların ne olacağı konusunda bir madde; buna açıklık getiriyor.

Değerli arkadaşlar, esasında, üzerinde tartışılması gereken, Türkiye'deki hukuk sistemi,. adaletin tesisi konusunda birtakım endişeler, şüpheler var. Hatırlarsanız, geçmişte, yargımızın değerli mensuplarından biri "Türkiye'de yargı, vicdan ile cüzdan arasına sıkışmıştır" diye bir ifade kullanmıştı ve yine, yargının siyasallaştığı noktasında, geçmişten bugüne herkeste hâkim bir kanaat var. Halbuki, Anayasamızın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti olduğunu içeriyor. Bu konuda, değerli arkadaşlar, hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması noktasında, hepimize vazifeler düşüyor.

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada ifade edilen, infaz ve koruma memurları ve tutukevi personeli, gerçekten, çok zor şartlarda hizmet veriyorlar. Bir yerde, tabiri caizse, bu insanlar, gönüllü mahkûm konumundalar. Hatta, bir tutuklu, bir mahkûm, infaz ve koruma memurları için aynen şu ifadeyi kullanıyor; diyor ki: "Siz, mesainiz bittiğinde, dışarı çıktığınızda, gece başınızı yastığa indirdiğinizde, kendinizi cezaevinde zannediyorsunuz; ama, biz, cezaevinde başımızı yastığa indirdiğimizde, hayal kurduğumuzda, bir an için kendi kendimizi özgür, hürriyetine kavuşmuş, dışarıda hissediyoruz." Buradan da ne olduğu çok iyi anlaşılıyor.

Değerli arkadaşlar, infaz ve koruma memurlarının, tutukevi personelinin muhataplarının kimler olduğu herkesçe malum; bunlar suçlu ve o ortam da, maalesef, çok sağlıksız bir ortam; yani, her an şişlenme korkusu var, hastalık kapma korkusu var, Hepatit B kapma korkusu var ve bunların yanında, bu insanların, bu infaz memurlarının, tutukevi personelinin maaşları da, özlük hakları da, maalesef, hiç mi hiç iyi değil.

Değerli arkadaşlar, zaten, Türkiye'de hangi memurun, hangi çalışanın yanına gitseniz, kendi halinden şikâyet ediyor; yani, emniyet mensupları da aynı durumda, infaz ve koruma memurları da -daha saymakla bitmez- mühendislerimiz de, Köy Hizmetlerinde çalışanlarımız da, teknik personel de, sağlık personeli de, hepsi özlük haklarının yetersizliğinden, çok zor şartlarda hayatlarını idame ettirdiklerinden şikâyet ediyorlar.

Değerli arkadaşlar, bu çerçeve içerisinde, gönüllü mahkûm olan bu infaz ve koruma memurlarının, tutukevi personelinin durumunun iyileştirilmesi gerekir; aksi takdirde, bununla bir yere varmak mümkün değil. Siz, kendilerine eğitim veriyorsunuz; ama, değerli arkadaşlar, bataklığı kurutmadan bu olmuyor. Bakın, bu Meclisten bir Af Kanunu çıktı bizim hiç istemememize rağmen. Neydi; cezaevleri doluydu, tıklım tıklım doluydu; yani, artık yapılacak bir şey yoktu, son noktaya gelmişti, tutukluda, mahkûmda tavan yapmıştı cezaevleri; boşaltıldı afla. Usulsüz, ne olduğu keşmekeş içerisinde bir Af Kanunu çıkarıldı; fakat, şimdi, tekrar dolmaya başlıyor. Siz, suçu, bataklığı kurutmaya niyet etmiyorsunuz; ama, cezaevindeki üç beş personeli eğitiyorsunuz. Zaten bunların kendileri perişan durumda. Bunlar koruma memuru; ama, dışarı çıktıklarında kendileri korumasız durumda, perişan durumda, her türlü saldırıya, her türlü şantaja, blöfe açık durumda olan insanlar. Değerli arkadaşlar, onun için, bunların silah taşımasına, ceza infaz memurlarının, tutukevi personelinin silah taşımasına müsaade edilmeli, özlük hakları bir an evvel rehabilite edilmeli.

Değerli arkadaşlar, bu çerçeve içerisinde, bizim bu eğitim kurumuna karşı çıkmamız söz konusu edilemez; ama, bunun da Türkiye'nin adalet sistemine, personel sistemine çok büyük yarar getireceği noktasında kuşkularımız var. Onun için, meseleyi kökünden, radikal tedbirlerle, radikal çözümlerle halletmek lazım. Bu tür palyatif çözümlerle bir yere varmak mümkün olmuyor.

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu, Şanlıurfa Türkiye'nin 9 uncu büyük ili, maalesef, adalet sisteminde, özellikle fizikî şartlarda, adalet sarayı tamamen yetersiz. 9 uncu büyük ilde nerden bakarsanız bakın, kime yaklaşmışsak, Şanlıurfa'daki hâkimlerimiz, savcılarımız "sayın milletvekilim, çok zor şartlarda görev yapıyoruz; yani, adeta üç beş savcı, üç beş hâkim aynı odada görev yapmak durumunda kalıyoruz, bu yetersizlikler içerisinde sağlıklı kararlar vermemiz güçleşiyor; ama, bütün bunlara rağmen cansiparane, canhıraş bir şekilde vazifemizi yapmaya gayret ediyoruz" diyorlar. Sayın Adalet Bakanımız da buradayken, ben kendilerinin, özellikle Şanlıurfa konusunu, dikkatlerine arz ediyorum.

Değerli arkadaşlar, beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (SP, ANAP ve YTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Bir önerge vardır; okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde geçen "sözlü ve mülakat sınavlarında" ibaresinin "sözlü sınav ve mülakatta" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Aydın Tümen

İsmail Köse

İ.Yaşar Dedelek

 

Ankara

Erzurum

Eskişehir

 

Salih Dayıoğlu

Atilla Mutman

Mehmet Çümen

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

 

Rahmi Sezgin

 

 

 

İzmir

 

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KABİL (Rize) - Çoğunluğumuz olmadığı için takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddede ifade düzgünlüğünün sağlanması amacıyla önerge verilmiştir.

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin kabul ettiği önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

11 inci maddeyi okutuyorum efendim:

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı

MADDE 11.- Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptırılır.

Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar.

Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez.

BAŞKAN - 11 inci madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmuyoruz efendim.

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz; teşekkür ediyorum efendim.

Saadet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

SP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; neredeyse bir seneye yaklaşan bir zaman içerisinde, bugün müzakere edeceğiz, yarın müzakere edeceğiz şeklinde bekletmelerle, hatta, şu kanunlar tercih edildi, bugün bunları görüşelim de, ona da sıra gelecek dediğimiz bir tasarı, bugün huzurlarınıza hiç beklenmedik bir zamanda geldi. Görevli arkadaşlar, neredeyse, görevlerini unuttular; görevli olmayan arkadaşlara verilen vazifeler de ifa edilmeye gayret edildi ve inşallah çıkacak; çünkü, bu, çok mağdur kardeşlerimizin meselelerinin dile getirildiği ve müzakere edildiği önemli bir tasarı.

Her şeyden evvel, bu tasarıyla, cezaevlerinde görev yapan arkadaşlarımızın durumları ıslah edilecek, özellikle özlük haklarına dair durumları iyileştirilecek. Yıllarca bekledikleri ve emniyetli bir şekilde vazifelerini yapabilmeleri konusunda kendilerine vaat edilen ve bizden de defaatle söz aldıkları, ama, gücümüz yetmediği içindir ki, neredeyse, onlara aylarca, yıllarca faydalı olamadığımız konularda da durumları iyileştirilmiş olacak.

Can emniyetlerinin temini için kendilerine vaat edilen silahlarının verilmesi, hatta, bunların taksitle ödenmesi hususunda kendilerine vaat ettiğimiz sözler de yerine getirilmedi. Hiç olmazsa, polislere yapılan iyilik veya yardım konusu kendilerine temin edilsin ve onlar gelsinler silahlarını alsınlar. Hatta, bir kısmına, önemli görevlerde bulunanlara, yerli değil, dış menşeli, müessir silahlar verilsin ve ödemeleri hususunda da kolaylık getirilsin şeklinde sözler sarf edildiği halde, bunlar da yıllardır yerine getirilemedi. Kendilerinin, çok az maaş almaları sebebiyle, çok uzak yerlerde mesken bulabilmeleri, ev bulabilmeleri, bu uzak yerlerden gelmeleri ve gece hizmetlerinde, dışarıda hiçbir koruma imkânları olmadığı halde, hatta özel kıyafetleriyle dolaşamadıkları halde, hiçbir surette can emniyetleri temin edilmediği halde, bu kardeşlerimiz yine görevlerine devam ettiler; çünkü, çaresizdiler, başka yapacak bir şeyleri yoktu.

Bugün, 11 inci maddede, ben, bir görev olarak huzurlarınıza geldim ve bunların nasıl bir eğitimden geçirilecekleri ve bu eğitim sırasında hangi imkânlardan faydalanacakları ve neticede başarılı olamazlarsa, kendilerine sarf edilecek husustaki harcamaların da alınıp alınmayacağı konusunda endişeleri vardı; bu da, hiç olmazsa, böylece kanunlaşmış oldu. Eğitimleri yapılacak, arkasından, kendilerinin eğitimlerine uygun bir şekildeki görevlerine tayin edilmeleri hususu hiç olmazsa belirlenmiş olacak ve sonra da, bu eğitime harcanmış olan paraların kendilerinden talep edilmeyeceği hususu da, böylece, 11 inci maddeyle kanunlaşmış olacak.

Memleketimiz, milletimiz ve ilgili kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyor ve bu vesileyle, sizi ve başta Değerli Başkanım olmak üzere, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

Efendim, başka, söz isteyen?.. Yok.

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

12 nci maddeyi okutuyorum:

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri

MADDE 12. - Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki personelin atanması ve her türlü özlük işlem-leri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmuyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz; teşekkür ederim.

Saadet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Nezir Aydın?.. Yok.

12 nci madde üzerinde önerge yok.

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

13 üncü maddeyi okutuyorum:

Eğitim merkezlerinin denetimi

MADDE 13. - Eğitim merkezleri, Adalet Müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür ve müdür yardımcıları dışındaki per-sonel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce de denetlenir.

BAŞKAN - 13 üncü madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmayacağız Sayın Başkan.

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Nezir Aydın?.. Yok.

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

14 üncü maddeyi okutuyorum:

Yatılı tesisler, giderler

MADDE 14. - Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek tabelasına dahil edilir.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz.

BAŞKAN - 14 üncü madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi konuşacak mı?

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Konuşmayacağız Sayın Başkan.

BAŞKAN - Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik; buyurun. (SP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesi üzerine Saadet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu maddeyle, eğitim görenlerin konaklamalarını, yemelerini, içmelerini, yatmalarını sağlamak ve bunların parasız olduğunu ifade etmek maksadıyla bir düzenleme yapılmış.

Değerli arkadaşlar, ceza infaz kurumlarındaki personelin eğitimini yeterli seviyeye getirilmeden bu kurumlardaki sorunları çözmek mümkün değildir. Şu anda, yeni alınan personel haricinde, bu kurumlarda çalışan personelin iyi bir eğitim aldığını söylemek mümkün değildir; çünkü, bunların formasyonları, gördükleri eğitim, böyle bir kurumda çalışmalarına uygun değildir; ancak, karşı karşıya olduğumuz gerçek de, personelin, yeterli ve işe uygun bir eğitiminin olmamasıdır. Yeni alınacakların eğitimi mutlaka önemli; ama, sorunu çözmüyor; bu nedenledir ki, şu anda, bazı memurlar için uygulanan altı aylık eğitimin yaygınlaştırılması ve belli periyotlar dahilinde sürdürülmesi elzemdir.

Bugün, cezaevlerinin sorunları dağlar kadardır. Cezaevlerinde bir mahkûmu ziyarete giderseniz, sanki kuş uçurtulmuyor zannedersiniz; bunlar, görüntüde böyledir; eğer böyle olsa, bazı cezaevlerinde ele geçirilen silahların ve cephanelerin, cep telefonlarının, esrarın, eroinin ve kokainin nasıl içeri girdiğini düşünmemiz gerekir.

Cezaevlerinde önemli bir diğer problem de fizikî şartlardır. Maalesef, birçok cezaevimiz, içeri girenlere ve orada yaşayanlara sanki ceza olarak düşünülmüştür; ancak, cezaevlerinde meydana gelen olayların, alınan tüm güvenlik tedbirlerine rağmen, fizikî eksikliklerin bir sonucu olarak çıktığı unutulmamalıdır. Mesela, Ankara Kapalı Cezaevi, eski bir Osmanlı askerî kışlasıdır; cumhuriyet döneminde de süvari birliği olarak kullanılan alan, halihazırda cezaevi olarak kullanılıyor.

Arkadaşlar, Ankara Cezaevi olarak kullandığımız yer, eski at ahırlarıdır. Maalesef, biz, mahkûmları, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz şu dönemde bile at ahırlarında tutuyoruz; sadece onları mı, tek suçu, ekmek parası için çalışmak olan ceza infaz kurumları personelini de aynı fizikî şartlara mahkûm ediyoruz. Mahkûm ile kendilerine yardımcı olmak için orada bulunan personel arasında hiçbir fark yok; tek fark, biri, cezasını çekmek ve ıslah edilmek üzere kamu gücüyle o mekâna tıkılıyor; diğerleri de, aldıkları üç beş kuruş ücrete mahkûm oldukları için.

Değerli arkadaşlar, Ankara Kapalı Cezaevi, şu anda şehrin tam merkezindedir. Ticaret Odası "bu alanı bize verin, size, şehir dışında, istediğiniz şekilde modern bir hapishane yapalım" diyor; ama, Bakanlık, ne yenisini yaparak buraya girmek zorunda olan ve onlara bakan kişileri rahat ettiriyor ne de çözüm buluyor; sorunu olduğu gibi muhafaza ediyor, bu mantığı anlamak mümkün değil.

Ceza infaz kurumları personelinin zor şartlarda hizmet verdiği hepimizin malumudur; ancak, bu zor şartlarda görev alan kişiler, bekçi ve polislere sağlanan yıpranma düzenlemelerinden istifade edememektedirler. Personelin durumu düzeltilmeden Türkiye'de mahkûmların sorunlarının çözülmesi de mümkün değildir.

Hapishaneye düşen insanlara yardımcı olanların eğitimleri önemlidir; ancak, mahkûmların da eğitimleri, onların, orada bulundukları zaman diliminde de, kendilerini ifade edebilecekleri ve topluma faydalı olabilmeleri için üretime katılacakları imkânların sağlanması ve bunun için de hapishanelerin birer fabrika gibi çalışması gerekir.

İnsanları içeri tıkıyorsunuz, hâkimiyet sağlayamıyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde yapılan cezaevi operasyonların, Sayın Başbakan, cezaevlerini devletin denetimine vermek için yapıldığını söylüyordu. Bu nasıl mantıktır; yoksa cezaevleri başka bir ülkenin hâkimiyetinde midir?! Mühim olan, zecrî tedbirlerle insanları enterne etmek ve baskı altında tutmak değil, önemli olan bu cezaevlerinde insanların, insan haklarına saygın devlet hâkimiyetinin sağlanmasıdır.

Değerli arkadaşlar, son yıllarda ardı ardına yaşanan banka hortumlama, bunca bakanlık soyma, hastane dolandırma, örtülü ödenek çalma, rüşvet, hırsızlıklar sonucu numunelik olarak bazı kişiler yargılanmakta veya mahkûm olmaktadır; ancak, garibanlar, at ahırlarında yatarken, bu kişilerin hastanelerde istirahat ettirildiğini görmekteyiz. Bu yapılanlar, toplumda hak ve adalet duygusunu zedelemekte, mahkûmlar arasında da...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız.

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

"...ah, banka soymak varken, neden gidip üç beş kuruş çaldım!" şeklinde moral bozukluklarına sebep olmakta ve onları, topluma bedeli daha ağır yansıyacak suçlara teşvik etmektedir.

Değerli arkadaşlar, bugün, hapishanelerimizde, eğer, manevî duygular yerleştirilmiş olan bir çalışma ortaya konulursa, zannediyorum, bundan farklı bir netice alınacak ve daha sağlıklı bir ortam doğacaktır.

Bu kanunun hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

14 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

15 inci maddeyi okutuyorum:

Mecburi hizmet

MADDE 15. - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar.

BAŞKAN - Efendim, 15 inci madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi adına...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşmuyoruz.

BAŞKAN - Bizi serbest bıraktınız, teşekkür ediyoruz.

Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Zeki Okudan? Yok.

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.

16 ncı maddeyi okutuyorum:

Ders ve ek ders ücreti

MADDE 16. - Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu Hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir.

BAŞKAN - Efendim, 16 ncı madde üzerinde Saadet Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak; buyurun. (SP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 Dakika.

SP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; cezaevleri, tarih boyunca bütün yönetimlerin baş ağrısı olmaya devam etmiştir. Modern ülkelerde de böyle, geri kalmış ülkelerde de öyle. Hatta, en ilkel kabileler de bile cezaevi uygulamaları olmuş, bunlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmişlerdir. Özellikle, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz, insan haklarının, düşünce ve fikir özgürlüğünün önplana geçtiği günümüzde de bütün ülkelerde cezaevleri problem olmaya devam etmektedir; çünkü, cezaevlerinde uygulanan ilkeler, tatbik edilen birtakım programlar insan tabiatına uymadığı için, insanın yapısına uymadığı için bu sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de de özellikle son yıllarda, maalesef, cezaevlerimiz "devlet ele geçirebildi mi, geçiremedi mi" tartışmalarıyla ki, oldukça çirkin tartışmalardır, devlet olmaya, ülke olmaya yakışmayan tartışmalardır televizyon ekranlarında görmek istemediğimiz birtakım görüntülerle, gazete sayfalarında görmek istemediğimiz birtakım yazılarla sürekli olarak gündemde tutulmuştur. Biraz önce arkadaşlarımız ifade buyurdular, bu hali güzel bir şekilde ortaya koydular.

Elbette, cezaevlerinde huzurun sağlanması en öncelikli konulardır. Cezaevlerinde huzuru, rahatı sağlayamayan ülkeler, normal hayatta da huzuru sağlayamayan ülkelerdir. Onun için, cezaevlerinde yaşayan insanların huzurunun sağlanması, eğitimi ve oradaki hayat standardının yükseltilmesi, aynı zamanda, normal hayat için de ayrıca bir göstergedir. Buradaki insanlara insanca yaşayacak bir ortamın sağlanabilmesi için de birtakım tedbirlerin alınması gerekir. Gerçekten, hükümet, son aylarda, bu konuyla ilgili ceza infaz hâkimliği gibi ceza ve tutukevleriyle ilgili birtakım yasalar çıkardı. Bu yasa da bunu tamamlamaya dönük bir yasadır, bir adımdır; ama, yeterli değildir. Özellikle, cezaevlerindeki insanların rahatları düşünülürken, onların huzur ortamında yaşamalarının temini için gerekli çalışmalar yapılırken, acaba cezaevlerimizde bu insanların huzurunu sağlayacak, eğitimlerini sağlayacak yeterli miktarda yöneticimiz var mı, psikoloğumuz var mı, sosyoloğumuz var mı, din görevlimiz var mı, bu insanları rehabilite edecek insanlarımız var mı noktasında, baktığımızda, yok diyoruz. Yeterli mi?.. Elbette, Bakanlık yetkilileri var diyecekler; vardır da; ama, yeterli sayıda değildir, cezaevinin koşullarıyla uygun değildir; fizikî şartlar uygun değildir, sosyal şartlar uygun değildir. Sosyal çalışmacılar var mı; göstermelik olarak var, isim olarak var, cisim olarak var; ama, bu insanların görev yapabilecekleri bir ortam var mı diye konuştuğumuzda, maalesef, bu insanların görevlerini icra edebilecekleri yeterli ortam yok, yöneticilerin, sosyal tavırlar itibariyle, bu insanların mesleklerini icra edebilecekleri ortam da yoktur. Onun için, cezaevleri, bir ıslahevi olmak zorundadır, topluma kazandırma mekanizmasının işlediği yerler olmak durumundadır.

Bunun yanında, burada ders verecek olan öğretmenlerin, yöneticilerin, sosyologların, sosyal çalışmacıların ücretlerinin de tatminkâr olması lazım gelir; çünkü, cezaevi şartlarından sadece oradaki mahkûmlar etkilenmiyor, o cezaevi şartlarında görev yapan bütün personel, gardiyanından polisine, jandarmasına, sosyoloğuna varıncaya kadar, öğretmenine varıncaya kadar hepsi etkilenmektedir. Bu insanların motivasyonlarının sağlanması, görevlerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri bir ortamın meydana getirilmesi, büyük ölçüde bu insanların sosyal haklarının, özlük haklarının, derslerle ilgili ücretlerin tespit edilmesine bağlıdır. Bu noktada, maalesef, bakanlığın yeterli imkâna sahip olduğunu söylemek de oldukça zordur.

Sadece mahkûmların sorunlarıyla ilgilenmek değil, burada görev yapan insanların sorunlarıyla da ilgilenmek, cezaevlerinin sorunlarının çözümü noktasında ileri bir adım olacak denilmektedir. Personelin yeterliliği, personelin eğitimi ve kalitesi, cezaevinden beklenen sonuçların elde edilmesinde büyük katkı da sağlayacaktır. Mahkûmların eğitimi kadar, cezaevinde görev yapan yetkililerin, yöneticilerin ve öğretmenlerin eğitimi de önemlidir. Bu eğitimin gerçek manada üretime dönüşebilmesinde maaşların, özlük haklarının, ek ders ücretlerinin ve sağlanan sosyal ortamın da büyük etkisi vardır. Bakanlık, bu noktada bir adım atmıştır. Umarım, bu adımını daha da geliştirir.

Bu vesileyle, tekrar, hepinize saygılar sunuyorum. (SP sıralarından alkşılar)

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim.

 16 ncı madde üzerinde görüşmeler tamamlandı.

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birleşime saat 17.15'e kadar ara veriyorum.

Kapanma saati: 17.05
ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.35

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER :Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 121 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN

DİĞER İŞLER (Devam)

1. – Ceza  İnfaz  Kurumları  ve Tutukevleri  Personeli  Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları(1/744) (S. Sayısı: 786) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

17 nci maddeyi okutuyorum:

Kadro ihdası

MADDE17. - Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

BAŞKAN - Efendim, 17 nci madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Batman Milletvekili Sayın Alaattin Sever Aydın; buyurun efendim.

SP GRUBU ADINA ALAATTİN SEVER AYDIN (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 786 sıra sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 17 nci maddesi hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu madde, eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmesiyle ilgilidir. Cezaevlerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için, personelin, meslek içi ve meslek öncesi eğitime tabi tutularak, kendi işlerine uygun vasıflar kazandırılması amaçlanmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevlerinde çalışan personelin özlük haklarının düzeltilmesi de -hem Partim hem şahsım adına söylüyorum- burada en büyük temennimizdir.

Burada, hükümetten de şunu arzu ediyorum: Yalnız cezaevlerinde çalışanların değil, bütün memurların -sağlıkta çalışan memurların, doktorların, millî eğitimde çalışanların ve diğer kurumlarda çalışanların- özlük haklarının düzeltilmesi en büyük arzumuzdur. Memurlarımız, artık, açlık sınırındadır; buna, mutlaka bir çare bulmamız gerekir.

Değerli milletvekilleri, eğitim ve sosyal tesisler adı altında, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait 3 371 adet tesis bulunmaktadır. Bakınız, bu tesislerin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığına, bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ziraat Bankasına, Maliye Bakanlığına vesaire... Yani, toplam 3 371 adet sosyal tesis bulunmaktadır; ama, ne yazık ki, bunların çoğu, eğitim merkezi dışında ve değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yeni eğitim merkezi tesislerinin kurulması yoluna gidilmemelidir. Mevcut tesislerin tam kapasiteyle çalıştırılmasına özen gösterilmeli ve hatta gerekirse, diğer kurum ve kuruluşlardaki tesislerden de faydalanma cihetine gidilmelidir.

Bu maddeyle yeni kadrolar ihdas ediliyor. Böylesine önemli bir kuruma -ne eğitim merkezi tesislerinin kurulmasına ne de yeni kadrolar ihdas edilmesine- karşı değiliz. Endişemiz, bu eğitim merkezlerinin de, diğer kurum ve kuruluşlardaki eğitim merkezleri gibi, amacı dışında kullanılmasıdır.

Bir taraftan devleti küçültelim derken, öbür taraftan da üst kurullar oluşturup, dev binalar inşa etmekteyiz. Buna paralel olarak da, kamu kurum ve kuruluşların yeni yeni eğitim tesisleri ve sosyal tesisler ilave edilmektedir.

Bu yasa tasarısının genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, buradaki amaç, hükümlünün iç varlığına nüfuz etmek, onu ıslah etmek, bir daha suç işlemesini önlemek ve topluma faydalı olmasını sağlamaktır.

Bu eğitim merkezlerinde, personelin eğitimi yanında, dinî bilgilerin verilmesi çok faydalı olur kanaatindeyiz; hatta, mahkûmlarımıza da din eğitimi verilmelidir. Gerek hükümetin talep ettiği ve gerekse komisyonca ihdas edilen kadrolarda, maalesef, eğitim verecek öğretmen olmadığı gibi, din eğitimi verebilecek hiçbir din görevlisi kadrosu da yoktur; eğer bu kadrolar ihdas edilmezse, Diyanet İşleri Başkanlığıyla temasa geçip, dinî eğitim için istifade edilmelidir.

Gerçek anlamda din eğitimi alan kişilerde suç işleme oranı hemen hemen hiç yoktur; bunu eğer bilmiyorsam, Sayın Bakanım bize bildirirse, memnun oluruz. Bu eğitim kurumlarımızda suç işleme oranı çok azdır. Arz ettiğim gibi, anarşik olayların en yoğun olduğu dönemlerde bile, din eğitimi veren okullarda, özellikle imam-hatip okullarında, hiçbir olaya rastlanmamıştır; bunun sebebi de dinî eğitim almalarıdır. İşte bunun için, ceza ve infaz kurumlarında da görev yapan personele ve dolayısıyla, bunların eğitim vereceği hükümlülere, genel eğitim yanında, mutlaka, dinî eğitim vermek suretiyle, bu hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması yönünde büyük bir katkı sağlanacaktır.

Aksi takdirde, son çıkarılan Af Yasasıyla hapishanelerden çıkanlar, çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar suç işleyerek, hapishanelere yeniden girmiş olmaktadırlar. Devlet olarak en önemli görevimiz, suç işlemiş bu insanları topluma kazandırmak olmalıdır. İşte, eğitimin temel amacı da bu olmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ALAATTİN SEVER AYDIN (Devamla) - Sonuç olarak: Cezaevlerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için, çalışanların özel bir eğitimden geçmeleri gerekir ve acilen bu eğitim de yapılmalıdır.

Mahkûm ve tutukluların insanca yaşamalarını sağlamak, hak ve hukuklarının korunması için, personelin çok iyi eğitilmesi gerekir. Aslında, bu eğitim, yalnız cezaevi personeline değil, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele de verilmelidir. Herhangi bir devlet kurumuna gittiğiniz zaman kötü bir muameleyle karşılaşmamak için bu eğitim kaçınılmazdır. Ayrıca, bu hizmetlerin verimli yürütülebilmesi için kadrolar hiçbir surette boş bırakılmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu yasanın milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

17 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

17 nci maddeyi, ekteki listelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

18 inci maddeyi okutuyorum:

Yönetmelikler

MADDE 18. - Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi ile eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, eğitim görenleri tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

BAŞKAN - 18 inci madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu konuşmayacak.

Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Zeki Okudan; buyurun. (SP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Değerli Başkanım, kıymetli arkadaşlarım; 18 inci madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, üzerinde konuşmakta olduğumuz kanun Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı olarak geçmekte; yani, cezaevlerinde çalışacak olan personelin eğitimi söz konusu.

Cezaevinde yatıp çıkan arkadaşların söyledikleri şu: "Allah oraya kimseyi düşürmesin."

Değerli arkadaşlar "Allah düşürmesin" lafının altında, psikolojik etki, fizikî şartların insan üzerinde bıraktığı etki ve oradaki çalışan personelin tutuklu üzerinde bıraktığı etki yatmaktadır.

Burada, özellikle içerisinde yaşadığımız son günlerde, piyasanın, ekonomik şartların ağırlığı ve ekonomik şartların beraberinde getirdiği kader kurbanlarını düşünecek olursak -hapishanelerde, belki de hiç hak etmediği halde, bir trafik kazasından veya bir iflastan veya bir senedi ödeyememiş, bir çekini yatıramamış olmaktan veya Bağ-Kur primini ödeyememekten dolayı, sekizer onar günlük de olsa, hapis cezalarının uygulandığını hep biliyoruz- buradaki insanların suç işlemekten öte, suç işlemiş pozisyonuyla oraya girdiklerini, gerek taksir suçları gerekse maddî imkansızlıklar nedeniyle orada olduğunu görüyoruz. Şimdi, bu insanlar, hapse hasbelkader düşmüş insanlar; bunlara yapılacak olan davranışları, oradaki personelin o insanlara karşı olan tutumlarını, belki de hiç hak etmedikleri davranışlar olarak kendi içerisinde değerlendirecektir. O yüzden, mutlaka, personelin eğitilmesi gerekir. Personelin eğitimi için bu kanunun çıkması zaten elzemdi; bu kanunun çıkması için Meclisimizi çalıştıran gerek Başkanımıza gerek Bakanımıza huzurunuzda teşekkürü borç biliyorum.

Değerli arkadaşlar, burada personel eğitimi hakikaten çok önemli. Personelin, sadece, orada, o hapiste yatan insanlara veya infaz kurumunda bulunan insanlara iyi davranmaları yetmez, onların psikolojik, fizikî ve tıbbî yönden, sıhhî bakımdan da değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Bununla ilgili bir hatıram var: Hasta, tüberküloz ve tutukevinde; bir taraftan etrafına mikrop saçabilir, bir taraftan da rahatsız, ateşi var. Bu hastanın, mutlaka, zamanında hastaneye ulaştırılıp tedavisinin yapılması gerekir. Eğer bunu personel fark edemezse, eğer bunu hapishanedeki sağlık görevlisi fark edemezse, o zaman sıkıntılar olmakta. Maalesef, ben bunu yaşamış bir kardeşiniz olarak, personel eğitiminin ne kadar önemli olduğunu hissettim ve bunu vurgulamış olmak isterim.

Değerli arkadaşlar, personelin, hapis cezası çekmekte olan kişiye davranışı da çok önemli. İsterse bal yiyecek olsun, zorla bal yedirilmesi bir insana, züldür. Hakikaten, personelin oradaki davranışı ile insanın psikolojik olarak ne hissettiğini değerlendirmek ve buna göre personelin davranışının tespiti çok anlam taşımaktadır.

Değerli arkadaşlar, biz, geçmiş 15 inci maddede, burada çalışacak olan arkadaşlarımızla, personelimizle ilgili bir mecburî hizmetten bahsediyoruz. Bu "mecburî" lafı, biraz yanlış bir laftır; mecburî değil, gönüllü çalışması gerekir. Aslında, şu içinde bulunduğumuz şartlarda -Mecburî Hizmet Yasası değil, mecburî çalıştırma değil- insanların mecburî hizmete mecbur olduğu bir günde, bu "mecburî" lafının burada kullanılmasını şahsen uygun görmedim.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, hapis cezalarının olmadığını, hapse girildiği zaman da, mahkûmlara iyi davranacak, insanî ölçüler içinde davranacak personelin bulunmasını dileyerek ve personel eğitimi yanında, hapisteki kişilerin de eğitiminin sağlanacağını düşünerek, çıkacak bu kanuna "evet" diyeceğimizi bildiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum.

18 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum efendim:

GEÇİCİ MADDE 1.  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile tutukev-lerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, aday memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.

BAŞKAN  Sayın Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu herhalde konuşmayacak?..

HÜSEYİN ÇELİK (Van)  Evet, konuşmayacağız.

BAŞKAN  Tamam¸teşekkür ediyorum efendim.

Geçici 1 inci  madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Yaşar Canbay; buyurun efendim.

SP GRUBU ADINA YAŞAR CANBAY (Malatya)  Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci maddesi üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bu maddeyle, görevi aksatmamak kaydıyla ve eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık hizmetiçi ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulacak personelle ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

1998 ve 2000 yıllarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bazı cezaevlerinde yaptığımız incelemelerde, bazı cezaevlerinin fizikî yönden olumsuz şartlarda olduğu görülmüştür. Bu olumsuzluk, başta cezaevi yönetimi, infaz koruma memurları ve görevlileri bakımından, aynı zamanda tutuklu ve hükümlüler bakımından da problem oluşturmaktadır. Görev yapabilme ve insana yaraşır bir ortamda bulunma hakkı itibariyle, bu fizikî şartların uygun hale getirilmesi gerekir.

Ekonomik sorunlarımızın cezaevleri yönetimlerine yansıması, fiziksel koşulların olumsuzluğu, eğitim, sağlık gibi sosyal ve kültürel imkânların yetersizliği şeklinde kendisini göstermektedir.

Bugün, bir tutuklu ve bir hükümlü için belirlenen bir günlük 1 800 000 lira iaşe bedeli, bir insan için yeterli olmamaktadır. Üç öğün yemeği bu bedelle karşılamaya çalışan cezaevi yönetimi bunu çok zorlukla denkleştirmektedir. Bazıları diyebilir ki "yani, bir de orada onları besleyecek miyiz." Evet, suçlu da olsa, bir insanın, hele hele ıslah edilmek ve topluma yeniden kazandırılmak üzere devletin koruması altında olan bir insanın, ceza infaz sistemimiz içinde karnının doyurulması da gerekir.

Uluslararası norm ve standartlarda bir uygulamanın sağlanması, devletimizin görevlerindendir. Bunun yanında, cezaevi personelinin sosyoekonomik sorunları yanında eğitimlerinin yetersizliği de bazı sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır. Cezaevi personeline, hizmet içi eğitimlerle, hukuk içerisinde kalarak görevini yerine getirmesi bilincinin kazandırılması gerekir. Cezanın mahkemeler tarafından belirleneceği, infazın bunu aşan bir uygulama olamayacağı henüz tam olarak algılanmış değildir.

Kuşkusuz, cezaevleri toplumun bir parçasını oluşturmaktadır. Toplumsal gelişmeler cezaevlerini de etkilemektedir. Cezaevlerindeki sıkıntıların azalması, ülke ekonomisinin düzelmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi ve demokrasinin olgunlaşmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

İnfaz rejimi, güvenlik ve insan hakları kavramları arasında sıkışmıştır. Cezaevi yönetimi, aldığı tüm tedbirlerde ve yaptığı uygulamalarda güvenliği öne çıkarmaktadır. Sorunların azaltılması, ancak güvenlik ve insan haklarının örtüştüğü bir anlayışla mümkündür. Anlayış, yaklaşım değişmedikçe, fizikî koşullar ve mevzuat ne kadar iyi olursa olsun, cezaevindeki sorunlar bitmeyecektir. Fizikî koşulların düzeltilmesi, güvenlik için gerekli cihazların alınması, iaşe bedellerinin ve diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Adalet Bakanlığına cezaevleri için ayrılan ödeneğin artırılması gerekir.

Her cezaevinde her zaman eşit uygulanan çağdaş bir cezaevi mevzuatı yoktur. Uygulamalar kişilere ve zamana göre değişmektedir. Bu nedenle, güvenlik kadar, insan haklarını da dikkate alan yeni bir cezaevleri mevzuatına ihtiyaç vardır.

Cezaevine giren herkes ve bunların yakınları hangi kurallara uyması gerektiğini bilmelidir, bu kuralların kişiye ve zamana göre değişmeyeceğinden emin olmalıdır.

Cezaevinin yönetimi güvenlik dahil tek yerde toplanmalıdır.

Cezaevinde çalışanların eğitimlerinin yükseltilmesi için düzenlemeler yapılmalı, bu personelin özlük hakları ve ücretleri iyileştirilmelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN  Efendim, toparlarsanız minnettar kalırım.

Buyurun.

YAŞAR CANBAY (Devamla)  Cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurlarının gerek eğitimleri gerek ellerindeki imkânlar gerekse aldıkları maaş, yaptıkları görevin tabiatına uygun değildir. Her şeyden önce, infaz koruma memurları, hem görev başında hem de dışarıdaki yaşamlarında can güvenliği açısından tehdit altındadırlar ve bu tehdidi savuşturacak imkânlardan yoksundurlar. 12 saat mesai yapmalarına rağmen aldıkları ücret çok düşüktür. Bu nedenle, hem terör örgütleri hem de çıkar amaçlı suç örgütleri karşısında zayıftırlar.

İnfaz koruma memurlarının eğitimlerinin geliştirilmesi, özlük haklarının düzeltilmesi, ücretlerinin iyileştirilmesi, güvenlikleri konusunda tedbir alınması dileklerimizle, bu kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN  Teşekkür ederim Sayın Canbay.

Geçici 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

19 uncu maddeyi okutuyorum:

Madde 19. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN  Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

20 nci maddeyi okutuyorum:

Madde 20. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN  Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, lehinde, Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu söz istemiştir; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

Kanun çok eski olduğu için, unutmuş Sayın Bıçakçıoğlu, üçbuçuk ay evvel söz istediğini!..

Buyurun.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon)  Unutmadım Sayın Başkan, sözüm olduğu için Meclis Genel Kurulundayım.

BAŞKAN  Ama, biz unutmuyoruz yani... Başkanlığımız sağlam.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon)  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oylarınızla biraz önce kabul ettiğiniz bu kanunun, cezaevi personeline ve cezaevlerinde zor şartlar altında yatan bütün kader kurbanı mahkûm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN  Şimdi, tasarının tümünü oylayacağım; ondan sonra Sayın Bakana teşekkür konuşması yapması için söz vereceğim efendim.

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun.

Sayın Bakanı kürsüye davet ediyorum; teşekkür konuşması yapacak.

HÜSEYİN ÇELİK (Van)  20 dakika değil, değil mi Sayın Başkan? Biz konuşmaktan sarfınazar ettik de...

BAŞKAN  Efendim, Sayın Bakan, hocamız; bu konuda bir konuşma yapacaklar, takdir kendilerinin. Ben, makineyle ayarladım; hiç merak etmeyin.

MÜKERREM LEVENT (Niğde)  Sayın Başkan...

BAŞKAN  Bir dakika efendim... Sayın Levent söz istemiş...

Sayın Levent, söz mü istediniz?

MÜKERREM LEVENT (Niğde)  Hayır, Sayın Bakana bir soru sormak istiyordum; ama...

BAŞKAN  Efendim, böyle bir usulümüz yok; keşke Sayın Bakana yazılı verseydiniz de, Sayın Bakan da size onun cevabını daha sonra verseydi.

Buyurun Sayın Bakanım.

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon)  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclis, son birbuçuk yıl içinde, cezaevleri reformunun hukukî temellerini oluşturan çeşitli kanunlar kabul etmiştir. Bunlar arasında, Terörle Mücadele Kanununun 16 ncı maddesinde değişiklik yapan kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu özellikle belirtilmeye değer. Biz, bütün bu çalışmalarla, ceza infaz kurumlarını evrensel ölçülere göre örnek kurumlar haline getirmek istiyoruz.

Bugün de, Yüce Meclis, bu yolda yeni bir adım atmıştır. Cezaevleri reformunun hukukî temellerini oluşturan kanun tasarılarından biri daha, oylarınızla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bundan böyle, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, mesleğe girmeden önce bir hizmet öncesi eğitimden geçecek, görevi sırasında da düzenli olarak hizmetiçi eğitim programlarına katılacaktır. Bu, hizmet kalitesini yükseltecektir. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, birçok arkadaşımızın da belirttiği gibi, son derece zor koşullar altında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. O nedenle, bundan sonra ele almamız gereken ilk konu, ceza infaz kurumları personelinin özlük haklarını iyileştirmektir.

Şimdiye kadar cezaevleri reformunu çeşitli yönleriyle düzenleyen kanunları kabul eden Yüce Meclis, şüphe etmiyorum ki, bundan sonra da bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Hükümetim adına, cezaevleri reformuna şimdiye kadar verdiğiniz destek için bütün siyasî parti gruplarımıza, bütün milletvekili arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yüce Meclisi bu düşüncelerle saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakana ben de teşekkür ediyorum.

Kanun hayırlı uğurlu olsun efendim.

Şimdi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

2. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S.Sayısı : 759)

BAŞKAN  Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, komisyon olmadığından ve süremiz de dolmak üzere olduğundan, müsaade ederseniz -olağanüstü toplantı kararımızda sadece bu iki konu vardı; onun için- 759 sıra sayılı kanun tasarısını görüşmek, yani biraz evvel okuduğum tasarıyı görüşmek için, 30 Temmuz 2002 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatırken, yarın görüşeceğimiz tasarının açık oylamaya tabi olduğunu da Yüksek Heyetinize sunarım efendim.

Kapanma Saati: 18.01

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.