Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 99       YASAMA YILI : 4

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

118 inci Birleşim

26 . 6 . 2002 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, son beş yılda yapılan  bürokrat atamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/7449)

2. - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın’ın, basında çıkan, bir çocuk hastanesindeki kanser ilacı israfı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/7493)

3. - Kocaeli Milletvekili MehmetBatuk’un, lösemi hastası çocukların tedavilerine ve yeşil kart sahibi vatandaşların sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/7516)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.

Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas, Van İlinin sorunlarına,

Antalya Milletvekili Nesrin Ünal, Türk Millî Futbol Takımının milletimize yaşattığı duygulara ve bundan çıkarmamız gereken derslere,

Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, 641 incisi yapılacak olan tarihî Kırkpınar yağlı güreşlerine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/1820) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi.

Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide aldığı yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu iddialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/29) okundu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününün, Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın, 9 uncu Hazar Petrol/Gaz Sergi ve Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın da iştirak etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

DSP, MHP ve ANAP Gruplarının:

21 Haziran 2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/29) esas numaralı gensoru önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 25 Haziran 2002 Salı günkü birleşimde yapılmasına,

24 Haziran 2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 880 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12 nci sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 879 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına ve yine aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 882 sıra sayılı kanun teklifinin 14 üncü sırasına alınmasına, diğer tasarı ve tekliflerin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesine, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 265 inci sırasında yer alan 745 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci sırasına alınmasına,

Genel Kurulun, 25 Haziran 2002 Salı günü 15.00-20.00, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü 18.00-22.00 ve 27 Haziran 2002 Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmasına, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine, 25 Haziran 2002 Salı günü (11/29) esas numaralı gensoru önergesi ile 878 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerinin bitiminden sonra diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gündemin 13 üncü sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına, 26 Haziran 2002 Çarşamba günü gündemin 11 inci sırasına ve 27 Haziran 2002 Perşembe günü de gündemin 15 inci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına,

İlişkin müşterek önerilerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği,

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının  2 nci sırasında yer alan 666 sıra sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulmasına, 3 üncü sırasında yer alan 675 sıra sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulmasına, 4 üncü sırasında yer alan 676 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına, 5 inci sırasında yer alan 685 sıra sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulmasına Dair Kanun Tasarılarının, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak görüşülmesine; bu dört tasarı üzerindeki görüşme yöntem ve usulüne,

Genel Kurulun 28 Haziran 2002 Cuma günü saat 14.00'te toplanmasına ve bu dört tasarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine,

İlişkin müşterek önerilerinin, görüşmelerden sonra yapılan açık oylama sonucunda, kabul edilmediği,

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 192 nci sırasında bulunan, Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu ve 24 arkadaşının, Rize İlinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/231) 26 Haziran 2002 Çarşamba günü görüşülmesine ilişkin Saadet Partisi Grubu,

Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasalarının görüşülebilmesi için, İçtüzük gereği 1 Temmuzda tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yeni bir karar alınıncaya kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin Doğru Yol Partisi Grubu,

Önerilerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri,

Açıklandı.

Doğru Yol Partisi Grubu önerisinin görüşülmesi sırasında, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Grubuna sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.

Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide aldığı yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu iddialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/29)  gündeme alınmasının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı.

İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Türk millî eğitim politikasına aykırı, keyfî ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın 100 ve 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis  soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu (S.Sayısı: 878) üzerindeki görüşmeler tamamlandı;

Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 251 inci, Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 4 arkadaşının da, Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci maddeleri uyarınca yargılanmak üzere Yüce Divana sevkine karar verilmesine ilişkin önergeleri okundu; Başkanlıkça önergelerin birleştirilerek oya sunulacağı ifade edildi ve yapılan açık oylama sonucunda, önergelerin kabul edilmediği ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun kabul edilmiş olduğu açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan:

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı: 527) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından;

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (1/744) (S. Sayısı: 786),

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/777) (S. Sayısı: 557),

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/886) (S. Sayısı: 827),

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Sayısı: 433),

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666),

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu (1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675),

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676),

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685),

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/209, 1/228) (S. Sayısı:861),

18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında (1/999) (S. Sayısı: 879),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,

Ertelendi;

Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/950, 2/877, 2/921, 2/928, 2/944) (S. Sayısı: 864),

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/1000) (S. Sayısı: 880),

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

26 Haziran 2002 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime 24.00'de son verildi.

Ali Ilıksoy

 

 

Başkanvekili

 

 

 

Sebahattin Karakelle

Burhan Orhan

 

Erzincan

Bursa

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 

No. : 168

II. - GELEN KÂĞITLAR

26 . 6 . 2002 ÇARŞAMBA

Rapor

1. - Cumhurbaşkanlığı 2001 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye BüyükMilletMeclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1089) (S.Sayısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26.6.2002) (GÜNDEME)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 18.00

26 Haziran 2002 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşimini açıyorum.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz.

BAŞKAN - Yoklamaya geçmeden önce bir hususu belirtmek istiyorum: Bugünkü mağlubiyet bizi üzdü; ama, yine de, Millî Takımımızı yürekten kutluyoruz. (Alkışlar)

 

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

DEVLET BAKANI RAMAZAN MİRZAOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, 100 000 sağlık teknisyeni bekliyor. Açın; devam edelim...

BAŞKAN - Yoklama istiyorlar efendim. İnşallah çoğunluğu buluruz.

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum:

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız, maalesef, yoktur.

Saat 18.25'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 18.05


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 18.25

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

 

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

3 dakikalık süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum.

Bu arada, sisteme giremeyen arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremeyen arkadaşımız olursa aynı süre içerisinde yoklama pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu toplantıda da yetersayıya ulaşılamamıştır.

Bu durumda, iki kez üst üste yaptığımız yoklamada toplantı yetersayısı bulunamadığından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Haziran 2002 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 18.28

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.