Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 84       YASAMA YILI : 4

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

59 uncu Birleşim

31 . 1 . 2002 Perşembe

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A)YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5322)

2. – Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/5324)

3. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın;

Şanlıurfa Devlet Hastanesi Projesine,

Erzurum Onkoloji Hastanesi Projesine,

Erzurum İli Bilgisayar Otomasyon Projesine,

Ardahan Halk Sağlığı Laboratuvarı Projesine,

Ardahan-Çıldır Sağlık Ocağı Projesine,

Ardahan Doğumevi Projesine,

Erzurum-Pasinler Devlet Hastanesi Projesine,

Erzurum Doğumevi Projesine,

Erzurum-Çat Devlet Hastanesi Projesine,

Iğdır Devlet Hastanesi Projesine,

Kars Devlet Hastanesi Projesine,

Ağrı-Patnos Verem Savaş Dispanseri Projesine,

Kars-Kağızman Devlet Hastanesi Projesine,

Ağrı-Patnos Devlet Hastanesi Projesine,

Ağrı-Eleşkirt Devlet Hastanesi Projesine,

Ardahan Devlet Hastanesi Projesine,

Ağrı Devlet Hastanesi Projesine,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/5354, 5370, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5394, 5405)

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Erzurum Yurt İnşaatı Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5355)

5. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5360)

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5361)

7. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Erzurum Görme Engelliler Okulu ve Lojmanı Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5362)

8. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Ağrı-Tutak Öğrenci Pansiyonu Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5386)

9. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Ağrı-Taşlıçay Halk Eğitim Merkezi Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5387)

10. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Kafkas Üniversitesi Kampus Altyapısı Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5390)

11. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Kafkas Üniversitesi-Kağızman Meslek Yüksek Okulu Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5391)

12. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Kafkas Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Projesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5392)

13. –  Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, KARDEMİR'e başkan olan eski bir Bakanla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5423)

14. – Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Batı Trakyalı soydaşlarımızın eğitim sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/5430)

15. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Japon TV kanalının ülkemizde yaptığı program çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5457)

16. – İstanbul Milletvekili Zafer Güler'in, Darülacezeye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/5459)

17. – Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, THY'nin hac seferi ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/5463)

18. – Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çeşitli sosyal hizmetlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/5474)

19. – Sakarya Milletvekili Osman Fevzi Zihnioğlu'nun, Sakarya İline Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/5575)

 


I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı.

İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, Türkiye'nin, Ortadoğu ve Filistin sorunuyla ilgili politikalarına,

Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt, bazı banka şubelerinin kapatılmasından doğabilecek sorunlara ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut'un, Siirt'in Şirvan İlçesinde bulunan maden sahasının işletme hakkı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel cevap verdi.

AB üyesi ülkeler parlamentoları üyelerinin katılımıyla Paris'te düzenlenecek olan "Karaparanın Aklanması" konulu konferansa TBMM'yi temsilen İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın katılacağına ilişkin Başkanlık tezkeresi;

Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 22 arkadaşının, Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP) konusunda (10/248),

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 19 arkadaşının, yerli silah sanayiinin güçlendirilmesi için alınması gereken önlenmelerin belirlenmesi amacıyla (10/249),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri;

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergelerinin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

30 Ocak 2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 811 sıra sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci sırasına, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 309 uncu sırasında yer alan 803 sıra sayılı kanun tasarısının, 14 üncü sırasına alınmasına; 30 Ocak 2002 Çarşamba günü, gündemin 9 uncu sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin saat 20.00'ye kadar tamamlanmaması halinde, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin  DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan:

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı : 527) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından;

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair (1/593) (S. Sayısı : 643),

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Sayısı : 433),

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı : 666),

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu (1/754, 1/692) (S. Sayısı : 675),

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki (1/756, 1/691) (S. Sayısı : 676),

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu (1/753, 1/690) (S. Sayısı : 685),

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,

Ertelendi.

Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1/949) (S. Sayısı : 811) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan oylamadan sonra, kabul edildi.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının (1/744) (S. Sayısı : 786) tümü üzerinde bir süre görüşüldü.

31 Ocak 2002 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.56'da son verildi.

 

 

Ali Ilıksoy

 

 

 

Başkanvekili

 

 

Kemal Albayrak

 

Melda Bayer

 

Kırıkkale

 

Ankara

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 


                                                                                                                                            No. :79

II. – GELEN KÂĞITLAR

31.1.2002 PERŞEMBE

Sözlü Soru Önergesi

1. – Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Ortaköy Ahmetler Göleti Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1692) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/5787) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

2. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan  Bedük'ün, Ankara'nın bazı ilçelerindeki sokak ve cadde aydınlatmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5788) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

3. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, dış ticarette uygulanan farklı gümrük oranlarına ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/5789) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

4. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Sakarya-Pamukova İlçesi demiryolu istasyon binasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5790) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

5. – Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Ziraat Bankası hizmet binaları tadilatı ile Ziraat ve Halk Bankası personeline ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/5791) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

6. – Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri  Bakanından yazılı soru önergesi (7/5792) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

7. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, MKE'nin ürettiği tabancaların arızalı olduğu yönünde bir rapor olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5793) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

8. – Kırıkkale  Milletvekili Kemal Albayrak'ın, MKE'nin ürettiği tabancaların arızalı olduğu  iddiasına  ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5794) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

9. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynak miktarına ve yapılan yardımlara ilişkin  Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/5795) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

10. – Karaman  Milletvekili Zeki Ünal'ın, İstanbul Valisi tarafından Rotary Klübüne ve tahsis edildiği iddia edilen bir binaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5796) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

11. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ABD'den helikopter alımıyla ilgili basında çıkan bir habere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

12. – Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

13. – Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, IMF'den alınan krediler ile kamu bankalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

14. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Siverek İlçesindeki elektrik kesintilerine ve Siverek TEDAŞ şefliğinin personel ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

15. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, ülkemizdeki yabancı vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

16. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, kamu vakıflarına ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

17. – Aksaray Milletvekili  Ramazan Toprak'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıfların bazı gelirleri ile devredilen yurtlara ve Vakıf Gureba Hastanesine ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/5803) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

18. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkullere ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/5804) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

19. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Vakıflar Bankasınca satın alınan tablolara ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven ) yazılı soru önergesi (7/5805) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

20. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Vakıflar Bankası Genel Müdürünün serbest harcama ödeneğine ilişkin Devlet Bakanından (Nejat Arseven) yazılı soru önergesi (7/5806) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

21. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, azınlıkların kurduğu vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5807) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

22. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, kamu yatırımlarının valiliklerce koordinasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5808) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

23. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, DPT Müsteşarlığının kamu yatırımlarını koordinasyon ve izleme görevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5809) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

24. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa İli kamu yatırım projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5810) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

25. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Ulusal Programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5811) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

26. – Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5812) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

  27. – Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bazı maddelerine göre açılan davalara ve TBMM'ye intikal ettirilmeyen idam dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5813) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

28. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, nakit olarak tahsil edilen trafik cezaları ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5814) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

29. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5815) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

30. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5816) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

31. –  Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, yönetim kurullarına atanan eski Bakan, milletvekili, emekli general ve valilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5817) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

32. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, rüzgâr enerjisinden yararlanmak için bir çalışma olup olmadığına ; AB'de ve ülkemizde doğalgaz ve rüzgâr enerjisi kullanım oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5818) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

33. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Devletin memur ihtiyacı ile son beş yılda göreve başlatılan ve görevden uzaklaştırılan memur sayısına ilişkin Devlet  Bakanından (Şükrü Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/5819) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

34. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, ücretlilerden gelir üzerinden ve kurumlardan alınan vergi miktarının tüm vergilere oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5820) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

35. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, devlet borçlarının faiz ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5821) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

36. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Amatör Spor Kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/5822) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

37. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, kuraklıktan etkilenen çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5823) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

38. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, akarsuların enerji üretiminde değerlendirilmesine ve baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5824) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

39. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, ülke nüfusunun gelir gruplarına göre dağılımına ilişkin Devlet  Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi  (7/5825) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

40. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/5826) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

41. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/5827) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

42. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5828) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

43. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5829) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

44. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5830) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

45. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar  Bakanından yazılı soru önergesi (7/5831) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

46. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret  Bakanından yazılı soru önergesi (7/5832) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

47. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5833) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

48. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri  Bakanından yazılı soru önergesi (7/5834 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

49. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5835) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

50. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/ 5836) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

51. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5837) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

52. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5838 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

53. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim  Bakanından yazılı soru önergesi (7/5839) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

54. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/ 5840) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

55. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5841) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

56. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Reşat Doğru) yazılı soru önergesi (7/5842) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

57. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5843) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

58. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/5844 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

59. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/5845) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

60. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, yardıma muhtaç aile sayısına ve yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/5846) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

61. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/5847 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

62. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/5848 ) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

63. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/5849) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

64. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Bal) yazılı soru önergesi (7/5850) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

65. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Şükrü Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/5851) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

66. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/5852) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

67. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlinin nüfusuna ve Mernis projesine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5853) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.2002)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, enerji ihtiyacına ve yeni enerji yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/5267)

2. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, vergi borçlarındaki gecikme faizi oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5271)

3. –İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, KDV iadelerinin sigorta prim borçlarına mahsup edilmesinde uygulanan gecikme zammına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5272)

4. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, bazı vergi oranlarında indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5273)

5. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, vergilendirmede enflasyon muhasebesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5274)

6. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, vergi sistemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275)

7. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kamuya ait sosyal tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5280)

8. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, rüşvetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5281)

9. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 2002 yılında Karaman'a yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5288)

10. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 2002 yılında Karaman'a yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5289)

11. –Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yabancıların ve vatandaşlarımızın siyasi sığınma taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5299)

12. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Köy-Kent projesine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5306)

13. – İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez'in, yağışlardan sonra zarar gören İzmir'in, alt yapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5313)

14. – Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317)

15. – Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318)

16. – Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 2002 yılında Kayseri'ye yapılacak yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Bal) yazılı soru önergesi (7/5323)

17. – Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, TMSF'ye devredilen bankaların yönetim kurulu üyelerinin gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340)

18. – Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, kılık kıyafetleri nedeniyle okullarıyla ilişikleri kesilen öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

31 Ocak 2002 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Melda BAYER (Ankara), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 3 dakika süre veriyor ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur.

Saat 14.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 14.04

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.15

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY

KÂTİP ÜYELER : Melda BAYER (Ankara), Kemal ALBAYRAK (Kırıkkale)

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN - Yoklama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremeyen arkadaşlarımızın aynı süre içerisinde yoklama pusulalarını Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı, maalesef, bulunamamıştır.

MUSTAFA ZORLU (Isparta) - Pusula gönderiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, 1 kişi, 2 kişi, 5 kişi değil yani...

İHSAN ÇABUK (Ordu) - 10 dakika bekleyelim.

BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğe göre, 2 kez yoklama yaptığımız zaman, birleşimi kapatmak zorundayız. Bu, İçtüzük hükmü, benim hükmüm değil.

Sayın milletvekilleri, sözlü sorular ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için,             5 Şubat 2002 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 14.20


 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.