Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 83       YASAMA YILI : 4

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

52 nci Birleşim

16 . 1 . 2002 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1.-  Genel Kurulu ziyaret eden Fas-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubuna, Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, polis teşkilâtı için yapılacak silah alımlarına ilişkin gündemdışı konuşması

2. - Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz'ün, olumsuz kış şartlarının Kırklareli İlinde neden olduğu zararlara ve bu zararların giderilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

3. - Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne açıktan personel atanmasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in cevabı

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 24 arkadaşının, Türkiye'de ve Balıkesir'de bulunan maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245)

2. - Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ilaç fiyatları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25)

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - Kırgızistan Temsilciler Meclisi Başkanı Altay Borubaev ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/958)

2. - TBMM Başkanı Ömer İzgi ve beraberindeki Parlamento heyetinin, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov'un vaki davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/959)

V. - ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Enerji, doğalgaz ve LPG konusunda uyguladıkları yanlış politikalarla ekonomik krizi ağırlaştırdıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/24) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 22.1.2002 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/984)

2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1054)

3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1055)

4. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray - Eskil İlçesinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin  Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1177)

5. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Bütçeden  Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1240)

6. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'daki Veledrom bisiklet spor sahasına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1256)

7. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, amatör sporlar ve tesisleşmeye ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1263)

8. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Kalkınmada Gençlik Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1268)

9. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Amasya İlindeki yatırım ve projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1303)

10. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelere İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1339)

11. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl İlindeki çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1366)

12. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyünün spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (6/1538) 

13. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880)

14. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)

15. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)

16. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/888) ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı

17. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, tabiî afet nedeniyle İller Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889)

18. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891)

19. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896)

20. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/897)

21. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/898)

22. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)

23. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/911)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.-  Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, sekreterlere ve çay ocağı görevlilerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin cevabı (7/5216)

2. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Bağ-Kur’un eczanelere yaptığı ilaç bedeli ödemelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/5256)

3. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 619 sayılı KHK ile düzenlenen sağlık yardımı ve ölüm aylığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/5339)

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının;  Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527)

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433)

3. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile,  Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666)

4. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675)

5. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676)

6. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile,  Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685)

7. - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 670)

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti  Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı  Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı: 100)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Batman Milletvekili Burhan İsen'in, ilaç fiyatları üzerinde gelişen tartışmalar ile eczacıların yaşayacağı sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Sağlık Bakanı Osman Durmuş cevap verdi.

Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, olağanüstü hâl bölgesinde yaşanan hak ihlallerine ve 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamalarına,

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Ardahan İlinde  sınır ticaretinin tekrar başlatılması ve Kars-Tiflis demiryolu projesinin yeniden hayata geçirilmesi taleplerine,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Niğde Milletvekili Mükerrem Levent ve 32 arkadaşının, doğalgaz konusunda (10/243),

İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 38 arkadaşının, Türk medyasının sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/244),

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri;

Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, enerji, doğalgaz ve LPG konusunda uyguladıkları yanlış politikalarla ekonomik krizi ağırlaştırdıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri (11/24);

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı; gensoru önergesinin görüşülme gününün ise Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

Afganistan'da yeniden başlayacak imar faaliyetleriyle ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti İslamî Şûra Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mohsen Nariman'ın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Elazığ Milletvekili Mustafa Gül'ü İran İslam Cumhuriyetine,

Fransa Millî Meclisi Başkanı Raymond Forni'nin, AB üyesi ülkeler parlamentoları üyelerinin katılımıyla düzenlenecek olan "Karaparanın Aklanması" konulu konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir milletvekilini,

Davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri;

Başbakan Bülent Ecevit'in Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı resmî ziyarete ekli listede yazılı milletvekillerinin de katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi;

Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde (2/688),

Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda (2/385),

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde (2/343),

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliflerinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergeleri, yapılan görüşmelerden sonra;

Kabul edildi.

Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesinin Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla kapatıldığından, bu parti grubunca verilen (10/89), (10/109), (10/159), (10/163) esas numaralı Meclis araştırması önergeleri ile (8/8) ve (8/16) esas numaralı genel görüşme önergelerinin işlemden kaldırılarak gündemden çıkarıldığına ilişkin, Başkanlıkça açıklamada bulunuldu.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/852),

2 nci sırasında bulunan (6/855),

3 üncü sırasında bulunan (6/856),

4 üncü sırasında bulunan (6/857),

5 inci sırasında bulunan  (6/863),

6 ncı sırasında bulunan (6/866),

7 nci sırasında bulunan (6/869),

8 inci sırasında bulunan (6/870),

9 uncu sırasında bulunan (6/871),

10 uncu sırasında bulunan (6/873),

11 inci sırasında bulunan (6/876),

12 nci sırasında bulunan (6/878),

13 üncü sırasında bulunan (6/879),

Esas numaralı sözlü soruların, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadıklarından yazılı soruya çevrildikleri açıklandı. İzmir Milletvekili Güler Aslan, 3 üncü sırada bulunan (6/856) esas numaralı sözlü sorusu üzerinde görüşlerini açıkladı.

14 üncü sırasında bulunan (6/880),

15 inci sırasında bulunan (6/882),

16 ncı sırasında bulunan (6/884),

18 inci sırasında bulunan (6/888),

19 uncu sırasında bulunan (6/889),

20 nci sırasında bulunan (6/891),

22 nci sırasında bulunan (6/896),

23 üncü sırasında bulunan (6/897),

24 üncü sırasında bulunan (6/898),

25 inci sırasında bulunan (6/909),

26 ncı sırasında bulunan (6/911),

27 nci sırasında bulunan (6/912),

28 inci sırasında bulunan (6/913),

29 uncu sırasında bulunan (6/914),

30 uncu sırasında bulunan (6/920),

31 inci sırasında bulunan (6/921),

32 nci sırasında bulunan (6/927),

33 üncü sırasında bulunan (6/928),

34 üncü sırasında bulunan (6/929),

35 inci sırasında bulunan (6/930),

36 ncı sırasında bulunan (6/931),

37 nci sırasında bulunan (6/932),

38 inci sırasında bulunan (6/933),

39 uncu sırasında bulunan (6/934),

41 inci sırasında bulunan (6/936),

42 nci sırasında bulunan (6/937),

43 üncü sırasında bulunan (6/938),

44 üncü sırasında bulunan (6/939),

45 inci sırasında bulunan (6/940),

46 ncı sırasında bulunan (6/941),

47 nci sırasında bulunan (6/942),

48 inci sırasında bulunan (6/943),

49 uncu sırasında bulunan (6/944),

50 nci sırasında bulunan (6/945),

51 inci sırasında bulunan (6/946),

52 nci sırasında bulunan (6/947),

53 üncü sırasında bulunan (6/948),

54 üncü sırasında bulunan (6/949),

55 inci sırasında bulunan (6/950),

56 ncı sırasında bulunan (6/951),

57 nci sırasında bulunan (6/952),

58 inci sırasında bulunan (6/953),

59 uncu sırasında bulunan (6/954),

61 inci sırasında bulunan (6/956),

62 nci sırasında bulunan (6/957),

63 üncü sırasında bulunan (6/958),

64 üncü sırasında bulunan (6/959),

65 inci sırasında bulunan (6/960),

66 ncı sırasında bulunan (6/961),

67 nci sırasında bulunan (6/962),

68 inci sırasında bulunan (6/963),

69 uncu sırasında bulunan (6/964),

70 inci sırasında bulunan (6/965),

71 inci sırasında bulunan (6/966),

72 nci sırasında bulunan (6/967),

73 üncü sırasında bulunan (6/968),

75 inci sırasında bulunan (6/970),

76 ncı sırasında bulunan (6/971),

77 nci sırasında bulunan (6/973),

79 uncu sırasında bulunan (6/977),

80 inci sırasında bulunan (6/978),

81 inci sırasında bulunan (6/979),

82 nci sırasında bulunan (6/980),

83 üncü sırasında bulunan (6/981),

84 üncü sırasında bulunan (6/984),

85 inci sırasında bulunan (6/986),

86 ncı sırasında bulunan (6/987),

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, 17 nci sırada bulunan (6/887),

Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, 21 inci sırada bulunan (6/893),

Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, 40 ıncı sırada bulunan (6/935),

Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, 74 ve 87 nci sıralarda bulunan (6/969), (6/988),

Esas numaralı sözlü sorularına, Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı;

Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, 60 ıncı sırada bulunan (6/955) esas numaralı sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Recep Önal;

Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, 78 inci sırada bulunan (6/974) esas numaralı sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler;

Cevap verdi.

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında bulunan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk sorununun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) üzerinde bir süre görüşüldü.

 

16 Ocak 2002 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.13'te son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

 

Şadan Şimşek

Cahit Savaş Yazıcı

 

Edirne

İstanbl

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye


No. : 69

II. - GELEN KÂĞITLAR

16.1.2002 ÇARŞAMBA

Teklifler

1. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/863) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2002)

2. - Ardahan Milletvekili Faruk Demir'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/864) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2002)

3. - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın; Nevşehir'de Topaklı ve Çalış Kasabalarının Birleşmesi ile Türkeli Adında Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/865) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2002)

4. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, İçel Milletvekili Turhan Güven, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in; Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/866) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2002)

5. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Yeni Bazı Fıkralar Eklenmesine  Dair  Kanun Teklifi (2/867) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2002)

6. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın; Tacettin Dergahının Devri Hakkında Kanun Teklifi (2/868) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2002)

7. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, İçel Milletvekili Turhan Güven ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/869) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2002)

8. - İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/870) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2002)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - İstanbul  Milletvekili Azmi Ateş'in, doğalgazın BOTAŞ'a maliyetine ve fiyatlandırılmasına   ilişkin  Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından  yazılı soru önergesi (7/5609) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2002)

2. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, doğalgaz tüketimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2002)

3. - İstanbul Milletvekili Azmi Azeş'in, doğalgaz fiyatlarındaki indirime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2002)

Genel Görüşme Önergesi

1. - Saadet Partisi Grubu adına, Grup Bakanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve  Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun,  ilaç fiyatları konusunda    Anayasanın 98 inci,  İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir  genel görüşme açılmasına  ilişkin önergesi  (8/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2002)

Meclis Araştırması Önergesi

1. - Balıkesir Milletvekili  Aydın Gökmen ve 24 arkadaşının, Türkiye'de ve Balıkesir'de bulunan maden kaynaklarının değerlendirilmesi   Anayasanın 98 inci,  İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması  açılmasına  ilişkin önergesi (10/245)  (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2002)

Süresi  İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergeleri

1. - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in,  ücretsiz dağıtılan Hıristiyanlıkla ilgili bazı yayınların para kaynağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188)

2. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'deki sel felaketinden etkilenen okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194)

3. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve sosyal tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5202)

4. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, bir tıp kitabının izinsiz alıntıyla hazırlandığı iddialarına ve YÖK Başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5215)

5. - Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in, SSK'nın İzmir'deki DUSAŞ Şirketi ile yaptığı sözleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224)

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Basın İlan Kurumunca verilen ilanlara ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5228)

7. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, bilgi işlem sistemi ile gemi trafik yönetim ve bilgi sistemi projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/5232)

8. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, İstanbul'da düzenlendiği ileri sürülen deniz taşımacılığıyla ilgili uluslararası toplantıya ve boğazların güvenliğine ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/5233)

9. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, TRT'de yayımlanan bir filmle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Yılmaz Karakoyunlu) yazılı soru önergesi (7/5241)

10. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, bir gazetede çıkan YÖK'le ilgili iddialara  ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5243)

11. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da üniversite sınavına giren öğrencilerin başarı durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246)

12. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı bakanların yakınlarına araç ve şoför tahsis edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5249)

13. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın,  Irak'a uygulanan ambargo ve Suriye ile vize ve konsolosluk ilişkilerine ilişkin  Dışişleri Bakanından  yazılı soru önergesi  (7/5254)

14. - Hatay Milletvekili  Mustafa Geçer'in,  BDDK eski Başkanı tarafından İktisat Bankasına yazıldığı ileri sürülen bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5257)

15. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, bir sendika genel başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258)

16. - İstanbul  Milletvekili İrfan Gündüz'ün, bir tıp kitabının izinsiz alıntıyla hazırlandığı iddiasına ve kitabı hazırlayanlarla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261)

17. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, bir sendika genel başkanının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262)

18. - Erzurum Milletvekili Aslan  Polat'ın, Erzurum Havaalanı inşaatında kullanılan dolgu malzemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

16 Ocak 2002 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum.

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Yoklamayla açmanızı talep ediyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Şimdi, Saadet Partili arkadaşlarımız yoklamayla açmamızı talep ediyorlar. Aslında, benim...

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Çoğunluk yok Sayın Başkan.

BAŞKAN - Doğru, doğru... Görünen bir şey var da...

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - İzleyicilere ayıp olmasın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Daha ben bir karar vermedim de... Aslında, benim düşüncem...

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Karar verdiniz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Bir dakika efendim...

Önce, iki arkadaşımıza gündemdışı söz verdik, arkasından, bir saat sorular var, arkasından görüşeceğimiz kanunlar da uluslararası anlaşmalar ve bunlar da açık oylamaya tabi; ama, siz, ille ısrar ediyorsanız...

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Talep ediyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Peki.

III. - Y O K L A M A

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklamaya başlanıldı)

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Doğru Yol Partisinin Aksaray Teşkilatı gelmiş Sayın Başkan!

BAŞKAN - Olabilir canım!.. Her teşkilatın üyeleri gelir, Doğru Yol Partisinin üyeleri Meclise geliyorlarsa, milletvekili olmaya aday arkadaşlarımız; ileride onlar da gelecekler buraya. (Dinleyici localarından alkışlar)

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Genel Kurulda şov yapıyorsunuz...

BAŞKAN - Sizin arkadaşınız söz atıyor bana.

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Parlamentoyu iyice şeye çevirdiniz Başkan!

BAŞKAN - Evvela arkadaşlarınızı susturursanız, daha iyi olur. "Doğru Yol Partisinin Aksaray Teşkilatı da gelmiş" dedi, ben de, gelebilir dedim.

AYDIN TÜMEN (Ankara) - DSP Grubu burada; önce, Doğru Yol Partisi buraya gelsin, ondan sonra alkışlasınlar.

BAŞKAN - Bana ne canım!.. Allah Allah!.. Herkes kendisinden sorumlu.

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Siz sorumlusunuz!

BAŞKAN - Nasıl ben sorumluyum?!

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Şov yapıyorsunuz!

BAŞKAN - Şov size yakışıyor efendim, bize hiç yakışmıyor.

AYDIN TÜMEN (Ankara) - İki gündür burada şov yapıyorsunuz!

BAŞKAN - Sizin milletvekili arkadaşınız söz atıyor. O zaman, milletvekillerinize hâkim olun efendim.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Biz, milletvekillerine hâkimiz beyefendi, siz, önce, Meclise hâkim olun; Başkansınız!..

BAŞKAN - Başkanım... Ne dedim?!.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Tarafsız davranmak zorundasınız.

BAŞKAN - Tarafsızım...

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Bu şekilde ifade etmeniz mümkün değil beyefendi; biraz ağır olun!

BAŞKAN - Şimdi ne dedim ben kardeşim?! Arkadaşınız "Doğru Yol Teşkilatı buraya gelmiş" dedi, ben de, gelebilir dedim.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) - Bu şovu yapacağın yere, önce, kendi Grubuna bak!

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Keyfinize göre... Dün açıyorsunuz, bugün yoklama yapıyorsunuz.

BAŞKAN - Efendim, işte, arkadaşlarımız yoklama istedi; ne yapalım?!

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Onları da sayın o zaman.

BAŞKAN - Yahu, Meclisi çalıştırmak iktidarın işi. Şimdi, buraya muhalefet tümüyle gelse... (DSP sıralarından gürültüler) Bir dakika... Bir şey söyleyeyim size arkadaşlar... Efendim, bakın, muhalefet tüm kadroyla gelse, hükümet ve komisyon oturmadığı zaman bu Meclis çalışır mı; çalışmaz. Meclisi çalıştırmak iktidarın işi; bilerek konuşalım arkadaşlar...

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Onlar maaş almıyor mu, onlar yolluk almıyor mu?!

BAŞKAN - Şimdi, tartışmaya gerek yok... 184 kişi gelirse Meclisi açarım, gelmezse açmam arkadaşlar; benim görevim bu.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Yahu burası bakkal dükkânı mı, açarım, kapatırım!..

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı yok.

Ne kadar ara verelim arkadaşlar?

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - 15 dakika ara verelim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Peki efendim.

Birleşime 15 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.07

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.25

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER: Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. - Y O K L A M A

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Birinci Oturumda yaptığımız yoklamada toplantı yetersayısı bulunmadığından ara vermiştik. Şimdi, yeniden yoklama yapacağım. Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim; bu süre içerisinde, Genel Kurulda bulunan sayın milletvekillerinin elektronik cihaza girmelerini ve Genel Kurul salonunda bulunduklarını bildirmelerini; elektronik cihaza giremedikleri takdirde Divandaki teknik elemanlardan yardım istemelerini; bu halde de giremedikleri takdirde Divana imzalı pusula göndermelerini rica ediyorum.

Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum efendim.

(Elektronik cihazla yoklamaya başlanıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda toplantı yetersayısı bulunmuştur; ancak, yoklamayı sonuna kadar devam ettireceğim; çünkü, olmayan arkadaşlarımızın da olmadığı anlaşılsın. Onun için, muhalefet partili arkadaşlarımız da girebilirler. (DSP ve MHP sıralarından gürültüler)

Doğrusunu yapıyoruz arkadaşlar... (DSP ve MHP sıralarından alkışlar [!])

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Onlar maaş almıyorlar mı!..

BAŞKAN - Efendim, girmek isteyen... Sayın milletvekilleri, doğru olan şeyi yapıyorum; ama, her hareketimi tenkit ediyorsunuz; ben anlamıyorum ki!..

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, biz zaten girmiştik Meclis çalışsın diye.

BAŞKAN - Efendim, girdiniz girmediniz, neyse...

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama süresi bitmiştir; toplantı yetersayısı vardır.

Çalışmalarımıza başlıyoruz.

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Fas-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubuna, Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denilmesi

BAŞKAN - Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu Fas-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu ziyaret etmektedir; kendilerine hoş geldiniz diyoruz. (Alkışlar) Türkiye'de rahat ve huzurlu günler geçirmelerini diliyoruz.

Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim; ancak, bu arada, Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, gönderdiği bir yazıyla, bugün cevaplandırılacak sözlü sorulardan aşağıda okuyacağım soruları birlikte cevaplandıracaklarını bildirdikleri için, birleşimin başında bunları okumak zorundayım:

Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in 6/984-7628 sayılı sorusu, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun 6/1054-7864 ve 6/1055-7865 sayılı soruları, Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın 6/1177-8549 sayılı sorusu, Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar izol'un 6/1240-9095 sayılı sorusu, Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'un 6/1256-9203 sayılı sorusu, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in 6/1263-9240 ve 6/1268-9245 sayılı soruları, Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin 6/1303-9414 sayılı sorusu, Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in 6/1339-9665 sayılı sorusu, Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in 6/1366-9878 sayılı sorusu ve Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in 6/1538-10943 sayılı sorusu, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçtiğimizde, Sayın Bakan tarafından, sıraya tabi olmadan cevaplandırılacaktır.

Gündemdışı ilk sözü, silah alımıyla ilgili olarak söz isteyen, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'a veriyorum.

Buyurun Sayın Albayrak.

Süreniz 5 dakika efendim.

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, polis teşkilâtı için yapılacak silah alımlarına ilişkin gündemdışı konuşması

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; polisimize alınacak olan silahlarla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum. Bu imkânı sağlayan Sayın Başkana da teşekkürlerimi iletirken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Gerek geçen yıl gerekse bu yıl kamuoyunda ve ulusal basında sık sık gündeme gelen bu ithal silahlarla ilgili, geçen sene de yine Millî Savunma Bakanlığına, bu ithal silahların polise verilmesiyle ilgili bir önerge vermiştim.

Buradaki konu da şu: Biliyorsunuz ülkemizde, bu, savunma sanayii ile ilgili fabrikalarımız var. Yani, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu başta olmak üzere, özellikle Karadeniz Bölgesinde silah üreten yerler var; ama, buna rağmen, her nedense, bu, polislere alınan silah genelde hep dışardan tercih ediliyor. Hatta, bu konuyla ilgili, 2000 yılında, polislerimizin bazıları İstanbul'da şehit olduğunda bir yürüyüş yapılmıştı; onda da bu konu gündeme geldi; ancak, ben, burada şunu aydınlatmak istiyorum: Son yıllarda ithalattaki artışın, zorunlu olmayan ve özellikle yurtiçi imkânlarla, yerli sanayi ile daha ucuz fiyatta ve en az eşit kalitede temini mümkün olan ürünlerden olması ekonomide bugünkü sıkıntıları yaratan en önemli etkenlerden birisidir.

Elbette, bir ülkede, ihtiyaç olan mallar ithal edilebilir; ama, bunun belli gerekçeleri olması lazım. Yani, eğer, o ülkede ihtiyaçsa ve üretilmiyorsa, kalite açısından düşükse onu ithal etmek mümkündür; ama, bıkıyoruz ki, ülkemizde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun NATO standartlarına uygun belgesi olduğu halde, en kaliteli silahları ürettiği halde, daha fazla fiyatta olan, aynı değerde olmayan silahlar tercih ediliyor.

Değerli arkadaşlar, bununla ilgili, bizzat gidip Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde ilgili arkadaşlarla veya bu konunun uzmanlarıyla görüştüm -şurada da araştırma sonuçları var- 300 000 000-700 000 000 arasında olan bu silahlar dururken, bir bakıyorsunuz ki, gidilmiş, bir başka ülkeden, 2 500 veya 3 000 dolar değerinde silah alınıyor. Yani, bunun altında, şöyle düşünmek gerekirse, mesuliyet duygusu olan insanlar, özellikle yöneticiler açısından düşünülürse, bana göre, bunun altında ya rant var ya da birilerine peşkeş çekme olayı var. Çünkü, 1950 ile 1975 yılları arasında, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Emniyet Genel Müdürlüğüne bu tür silahları vermişler ve hiçbir zaman da şikâyet olunmamış. Hatta, aldığımız bir duyuma göre, şu anda, ilk etapta alınacak 10 000 tane silahın, daha işlemler yapılmadan, ithal olarak depolanmış durumda olduğudur.

Değerli arkadaşlar, bunlar, gerçekten, hepimizin hassasiyet göstereceği, millî savunmanın belkemiği olan bu sanayi tesislerinin yok olmasına neden olmaktadır. Eğer, vicdanen düşünüyorsak, İçişleri Bakanlığımız, özellikle bu konuda hassas davranıp, bu konunun durdurulması lazım. Yerli sanayie bu imkân verildiği an, bundan daha kaliteli, daha ucuz ve eşdeğer olan silahları yapmak mümkündür. Hatta, şunu da teklif edebilirim: Gidip, Makine Kimya Endüstrisi Kurumundaki bu yapılan yerleri, tezgâhları gezmekte fayda vardır, bunlara bir bakılsın. Yoksa, biz, ithalata karşı olduğumuzdan değil. Bu şekilde düşünceyle, bu şekilde çalışmayla diğer ürünlerde de aynı sıkıntı çekiliyor. İşte, tarımda ve diğer konularda aynı hadise... Hep ithal mala olan özenti, bugün, ithalatla ihracat arasındaki açığın ne kadar fazla olduğunu ve bunun da ekonomiye ne kadar büyük sıkıntılar getirdiğini görmekteyiz.

Onun için, diyorum ki değerli arkadaşlar, özellikle NATO standartlarına uygun olduğu için, ondan daha kaliteli ve ucuz olduğu için, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun ürünlerinin tercih edilmesi; aynı zamanda, Karadeniz'de birçok ilimizde yapılan silah üretimini hepimiz bilmekteyiz; hiç olmazsa, bunlardan alma imkânının olması lazım. Yerli sanayi ancak bu şekilde ayakta kalabilir. Yoksa, her şey ithal olarak düşünülürse, bu ülke çıkarları için hiç de hoş olmaz. Ben, bundan dolayı bu konuyu dile getirdim.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Albayrak.

Efendim, soruyu cevaplandıracak bakanımız burada mı? Var mı? Yok.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Soruyu değil Sayın Başkan, konuşmayı...

BAŞKAN - Konuşmazsanız, tabiî, ben bir şey diyemem; ama, arkadaşımız, çok ciddî bir meseleyi ortaya getiriyor. Eğer doğruysa, facia...

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Facia efendim...

BAŞKAN - Ama, doğru değilse, hükümetin çıkıp buna cevap vermesi lazım. Biz söyleyince arkadaşlarımız bize kızıyorlar...

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, verecekleri cevap yok;  doğru da ondan...

BAŞKAN - Neyse efendim, artık hükümet cevap vermiyorsa... Bence, bu gibi kritik konulara cevap vermek gerekiyor.

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, hassasiyetinizi destekliyoruz. Bu kadar önemli bir konuda hükümetin cevap vermemesi anormaldir.

BAŞKAN - Efendim, gündemdışı ikinci konuşma, olumsuz kış şartlarının Kırklareli İlimizde neden olduğu zararlar ve bunların giderilmesi için alınması gerekli tedbirler konusunda gündemdışı söz isteyen, Kırklareli Milletvekili Sayın Nural Karagöz'e verilmiştir.

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

2. - Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz’ün, olumsuz kış şartlarının Kırklareli İlinde neden olduğu zararlara ve bu zararların giderilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

NURAL KARAGÖZ (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde olumsuz kış şartlarının Kırklareli İlimizde neden olduğu zararlar ve bunların giderilmesi için alınması gerekli tedbirleri aktarmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yurdumuzda yaşanan olumsuz kış şartlarından Trakya Bölgesi ciddî şekilde etkilenmiştir. Aşırı yağışlar, Kırklareli İlinin pek çok yerinde sel felaketlerinin doğmasına neden olmuş, can ve mal kaybıyla sonuçlanan bu yağışlar neticesinde, vatandaşlarımız büyük zarar görmüştür. Ülkemizin muhtelif yerlerinde doğal afetler sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Kırklareli İlinin ekonomisi, genelde tarıma dayanmaktadır. Tarımla ilgili olarak işlenen arazi 268 000 hektardır; ikinci sırayı 239 000 hektarla orman arazisi almaktadır. İşlenen tarım alanlarının yüzde 85'inde kuru tarım, yüzde 15'inde sulu tarım yapılmaktadır. Yoğun olarak yapılan tarla tarımında hububat ve endüstri bitkileri yetiştirilmekte olup, bu bitkilerden ağırlıklı olanlar arpa, yulaf, mısır, ayçiçeği, şekerpancarıdır. Toplam ekilebilir arazinin yüzde 55-60'ında buğday, yüzde 20-25'inde ayçiçeği yetiştirilmektedir.

Bitkisel üretimden sonra, ikinci sıradaki gelir kaynağı hayvancılıktır. İl genelinde 81 000 adet büyükbaş 237 000 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Su ürünleri yönünden önem arz eden 3 adet tabiî göl, 3 baraj ile 30 adet gölet vardır. Bu baraj ve göletler balıklandırılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurdumuzun birçok ilinde olduğu gibi, Kırklareli'nde, Ergene Nehrinin yoğun yağışlar nedeniyle taşması neticesinde, il merkezi, ilçe, belde ve köylerimizdeki tarımsal alanlar sular altında kalmış, ekili araziler büyük zarara uğramıştır. Ayrıca, birçok ev, işyeri ve hayvan barınakları da selden zarar görmüştür.

Diğer taraftan, köy yolları ve bağlantı köprülerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle, köylerle olan bu ulaşımlarda kesilmeler ve aksamalar  meydana gelmiştir. Yine bu meyanda, elektrik hatlarında da arızalar oluşmuş ve bu arazılar elektrik kesintilerine neden olmuştur.

Meydana gelen bu zararlarla ilgili olarak; Lüleburgaz İlçesinde, Düğüncübaşı, Oklalı, Alacaoğlu, Çengelli, Davutlu, Çiftlikköy, Müsellim, Ovacık, Kayabeyli, Karamusul ve Seyitler Köyleri ile Sarmısaklı ve Türkgeldi Çiftliklerinde, 9 200 dekarı ekili olmak üzere, toplam 22 150 dekar tarım arazisi sular altında kalmış ve zarara uğramıştır.

Babaeski İlçesinde; bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, selde mahsur kalan 6 vatandaşımız da hava operasyonuyla kurtarılmıştır. Taşkın sonucu; Büyükmandıra, Düğüncülü, Sinanlı ve Katranca Köylerinde 320 çiftçi ailesine ait  3 500 dekarı ekili olmak üzere, toplam 15 400 dekar arazi sular altında kalmış ve zarara uğramıştır. Ergene Nehrinin bu su seviyesinin aşırı yükselmesi sonucu, tedbir olarak birçok ev, işyeri ve hayvan barınağı boşaltılmıştır. Evleri sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımız Alpullu Şeker Fabrikasının tesislerine yerleştirilerek, barınma ve beslenme sorunları çözümlenmiştir. Ancak, zarara uğrayan bu halkımıza, sosyal yardımlaşmadan, bir an önce, acılarını ve sorunlarını hafifletecek yardımların yapılmasını diliyorum.

Pehlivanköy İlçesinde; sanayi bölgesinde birçok işyeri sular altında kalmış ve zarara uğramıştır. Yine bu ilçemizde, Akarca, Yeşilpınar, Doğanca Köylerinde toplam 9 600 dekar arazi sular altında kalmış, buralardaki 530 çiftçi ailesine ait 2 000 dekar buğday ekili arazi büyük zarar görmüştür. İlimizde zarar gören toplam ekili tarım arazisi 14 250 dekar olup, maddî zarar yaklaşık olarak 600 milyar civarındadır.

İlimizde, nüfusun yüzde 40'tan fazlası, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Bu yaşanan olumsuz hava koşullarından ekili ve dikili arazilerin yüzde 50'sinin sel altında kalarak zarara uğraması, Kırklareli çiftçilerini çok zor durumda bırakmıştır.

Bu zor dönemde, Kırklareli çiftçilerimiz, devletimizi ve hükümetimizi her zamankinden daha çok yanında görmek, onlara yardım elini uzatmasını istemektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde uğranılan zararın bir nebze olsun azaltılabilmesi, mümkün olabildiği takdirde giderilmesi için, doğrudan gelir desteği çerçevesinde çiftçilerimize verilmesi öngörülen dekara 10 000 000 liralık destekleme priminin ödenmesinde, Trakya Bölgesine, özellikle, Kırklareli'ne öncelik verilmelidir. Bu şekilde, zarar gören çiftçilerimize büyük destek olacağımız ve moral vereceğimiz gözden uzak tutulmamalıdır.

Kötü hava şartlarından ilimiz hayvancılığı da büyük zarar görmüştür. Günde 500-600 ton sütün üretilerek işlendiği özel şirket ve kişilerin hizmet verdiği ilimizde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlar mısınız...

NURAL KARAGÖZ (Devamla) - ...Merkez-Dereköy, Ürünlü, Dokuzhöyük, Vize-Topçuköy, Kızılağaç, Demirköy-İğneada, Babaeski-Erikleryurdu, Ağayeri, Lüleburgaz-Celaliye kooperatiflerine süt sığırcılığı, besi, arıcılık ve damızlık sığır yetiştirme projeleri konularında, 1999 yılı yatırım programında yer almasına rağmen, ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek, destekleme yapılmadığı görülmüştür.

2002 yılında kaynak bekleyen 14 kooperatif projesinden hiç olmazsa bir kısmının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızca desteklenmesi, ilimiz için önemli bir gelişme olacaktır.

Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımızın bu yönde göstereceğini umut ettiğim yakın ilgi ve alakasını şahsım ve Kırklareli çiftçisi adına bekliyor, şimdiden teşekkür ediyorum.

Diğer taraftan, selden zarar gören çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ziraî kredi borçlarının ertelenmesinin de uygun olacağı inancını taşımaktayım.

Bu inanç ve duygularla konuşmama son verirken, Kırklareli İlimizde can kayıplarının ve zararın daha fazla büyümesini fedakâr çalışmalarıyla önleyen Kırklareli Valiliğine, kaymakamlıklara, belediyelere, muhtarlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerine, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Karayolları, Orman İşletmeleri, TREDAŞ, Emniyet ve Jandarma görevlilerine huzurlarınızda teşekkür ediyor ve 2002 yılının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karagöz.

Gündemdışı konuşmayı cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Zaten, bütün idareye teşekkür etti arkadaşımız...

Üçüncü gündemdışı söz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki açıktan personel atamalarıyla ilgili, Manisa Milletvekili Sayın Rıza Akçalı'ya verilmiştir.

Buyurun Sayın Akçalı. (DYP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika efendim.

3. - Manisa Milletvekili Rıza Akçalı’nın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne açıktan personel atanmasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez’in cevabı

RIZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 24.12.2001 tarihinde, Aydın-Kuşadası'nda ikamet eden Cem Senih Özemrah isimli bir vatandaşa bir yazı yazıyor. İlgisi de, 1997 yılında verdiği dilekçe.

"Teşkilatımız emrine açıktan atanmak istediğiniz ilgi dilekçenizden anlaşılmış olup, açıktan atamanızın yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakların çok acele Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

Belgeler:

6 adet fotoğraf (renkli, yeni çekilmiş),

Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (yeni tarihli),

Diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti,

Güvenlik soruşturma formu (3 adet),

Mal bildirimi formu,

Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzlü fotokopisi,

Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı,

Tercih formu."

Bu ilgili arkadaşımız, 24 Aralıkta postaya verilmiş bu mektubu 27 Aralık tarihinde alıyor. 28 Aralık Cuma günü hemen işlemlere başlıyor, devlet hastanesine başvuruyor, raporunu almaya çalışıyor. 29, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak günleri zaten tatil, 4 gün ve daha sonra, 2 Ocak günü işlemlerini tamamlıyor, 2 Ocak akşamı atlıyor otobüse Ankara'ya geliyor, 3 Ocak sabahı, evraklarımla geldim diye, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne müracaat ediyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü diyor ki: "Evraklarını getirmekte geç kaldın, süre doldu." Yazıda, "şu tarihe kadar getirin" diye bir tarih yok, "ivedi olarak getirin" var, "çok acele getirin var." İki günden daha acele bu evraklar nasıl tamamlanır; tabiî, bunun izahı da yok.

Ben, bunun üzerine, 4 Ocak günü -yani, 3 ocakta kendisine "hayır" cevabı verildikten sonraki gün- burada, Devlet İhale Kanunu görüşülürken, Sayın Bakana konuyu arz ediyorum, dilekçenin bir örneğini takdim ediyorum ve bana cevap vereceğini söylüyor. Ancak, bugün 16 Ocak; henüz bir cevap yok. Ben de, konuyu Meclisin gündemine taşımayı uygun gördüm; o yüzden huzurunuzdayım.

Tabiî, böylesine bir mektubu alıp, tekrar işe dönme umuduyla dolu, bu işlemleri yapıp, gelip de ters yüz edilen bir insanın haleti ruhiyesini bir düşünün. Devletine nasıl güvenecektir bu insan; devletinin kendisiyle alay etmediğine nasıl kani olacaktır?! Vatandaşın umuduyla alay etmeye kimsenin hakkı yoktur. Acaba, bu, bir alay etmek değilse -ki, böyle olmadığı kanaatindeyim- o zaman, başkalarını açıktan atamayla almak için hazırlanmış bir kılıf mıdır sorusunu sormak gerekir. Acaba, canım, işte müracaat etti; ama, yetişemedi gibi bir şeklî  sebebe bağlayarak bu arkadaşı elemine etmek, onun yerine başkalarını almak için bir kılıf mıdır sorusu burada gündeme geliyor  ve bu, Sayın Bakanın cevaplaması gereken bir husus. Devletin güvenini sarsmaya, devlete güveni sarsmaya kimsenin hakkı olmamak gerekir.

Yine, devlet geleneği, bu tip bir muameleye cevaz vermez. Devleti idare eden kim olursa olsun, devlet kurumlarının başında olan kim olursa olsun, ihtiraslarıyla, kayırmalarıyla devlet geleneğini bozma hakkını... Bu devlet geleneğinin, bu yüce milletin temsilcisi olan devlet geleneğinin buna müsaade etmemesi gerekir.

Şimdi, ben, bir iki soru daha sormak istiyorum.

Açıktan atamayla kaç kişi alınmıştır? Sayın Bakandan bunun cevabını istiyorum. Alınanlara, bu işlemleri yapabilmeleri için, mektup, hangi tarihte gönderilmiştir? Seçerken, alırken, hangi kriterler göz önüne alınarak alınmıştır? Örneğin, daha önce olduğu gibi, akrabalık kriterleri, yandaşlık kriterleri bunda geçerli olmuş mudur, egemen olmuş mudur?

Değerli milletvekilleri, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu, kredi kartı mağdurlarıyla ilgili çok önemli mağduriyetler var. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu konuda, bir kanun teklifi verdik. Gerçekten, insanlar çok mağdur. Bankalarla ilgili bir önemli yasa buradan geçtiği halde, bunu, bunun içerisine katma imkânı olmadı; ama, kriz sırasında, bir günde işini kaybeden ve borcunu ödeyemeyen onbinlerce, yüzbinlerce insan var ve bunlar bankalara borçlu durumda, yüzde 300 - 400 temerrüt faiziyle karşı karşıya...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparla mısınız; bu, biraz, gündemdışı konuşmanın da gündemdışısı oldu.

RIZA AKÇALI (Devamla) - Toparlıyorum.

Bunun, bir şekilde, toplumun huzurunu tekrar normal seviyeye getirecek bir ölçüde çözümlenmesi lazım.

Bu konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine acilen gelmesi gerektiğini ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçalı.

Gündemdışı konuşmaya Sayın Bakanımız cevap verecekler.

Buyurun efendim.

DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Manisa Milletvekilimiz Sayın Rıza Akçalı Beyefendinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde personelin açıktan atanmasıyla ilgili gündemdışı konuşmalarına cevap vermek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Akçalı'nın ilk bilgileri doğrudur. Bana intikal ettikten sonra, ben, derhal ilgililerle temas kurdum; fakat, bugüne kadar, kendilerine, sağlıklı bir cevap bulamadığımız için geciktik ve gündeme taşıdılar. Bilsinler ki, bize intikal eden her husus dikkatle incelenir, sağlıklı şekilde cevap verilir; her vatandaşımıza verilir. Kaldı ki, Sayın Akçalı, burada, Parlamentomuzda uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş ve şahsım üzerinde gayet iyi, müspet etkileri olan sayın parlamenterimiz, milletvekilimiz; hele hele, ondan mı kaçınacağız!

Sayın milletvekilleri, Sayın Akçalı'nın son cümlelerine katılmadığımı ve itham edici o düşüncelerini kendilerine yakıştıramadığımı ifade ederek, açıkça belirteyim ki, bu arkadaşı almama gibi bir durum yok; tam tersine, bahsettiği personel kayrılmıştır.

Bakınız, bu konuda çalışmış olan ve bilgisi olan milletvekillerimiz bilirler; bir bakan, istediğini, istediği zaman atama yetkisine sahip değil; hele hele, cumhuriyetin 57 nci hükümetinin sıkı personel politikası da dikkate alındığında, bu, hiç mümkün değildir. Biz, ihtiyaçlarımızı Başbakanlığa bildiririz; personelle ilgili Bakan, bize, kendi kontenjanları doğrultusunda cevap verirler; biz, Maliye Bakanına yazarız; Maliye Bakanı, müsaade ettiği müddet içerisinde ve sayı itibariyle bize bildirir; sonra Başbakanlığa bildiririz; Başbakanlığın verdiği izin doğrultusunda, biz, elemanları alma yetkisine sahibiz. Kendi başımıza, bakanım diye, herhangi bir kimseyi görevlendirmede, hele hele, söylenildiği gibi, kayırarak ya da başka sıfatlar gözönünde bulundurularak uygulama yapmamız mümkün değildir.

Bakınız, efendim, Başbakanlıktan, 12.11.2001 tarihinde bize izin çıkmış; bu yıl itibariyle, 2001 bütçesi dahilinde alınacak insanların izni çıkmış; biz, ayın 13'ü itibariyle, daha evvel adı geçen kişinin Türkiye Kömür İşletmelerinde çalışması münasebetiyle sicil dosyasını istemişiz. Bakınız, 13.11.2001'de istiyoruz. Özellikle takip ediyoruz. Sonra, Türkiye Taşkömürü Kurumundan, bize, 26.11.2001 tarihinde, böyle bir eleman yoktur diye cevap geliyor. Biz, ısrarla, bu elamanın orada olduğunu bildiğimizi söyleyerek 3.12.2001 tarihinde yeniden bir yazı yazıyoruz. Sonra, 20.12.2001 tarihinde Türkiye Taşkömürü İşletmesinden sicil dosyasının özeti bize geliyor, perşembe günü. Sonra, ayın 24'ü itibariyle de, pazartesi günü, ilgiliye, çok acil damgalı yazımızla bildiriyoruz; 24.12.2001...

Takdir edersiniz, bilirsiniz ki, bize verilen bu izin, ilgili bütçe yılı içindedir. Bize izin verilirken, yine, atama izni verilirken Bütçe Kanununun 46 ncı maddesi gereğince verilmiştir. O yılı kapsayan izindir. O yılın dışında atama imkânına sahip değiliz. O yılın dışında, yani, 2002 yılında atamak istiyorsak, böyle bir personel ihtiyacımız varsa, yine, bu yoldan izin almak durumundayız.

Bu personel bize 2.1.2002 tarihinde evrakını getirmiş. Bu gecikme ve dolayısıyla alamayış sebebimiz budur. Herhangi bir maksat, bunda, güdülmemelidir. Hele hele, bize, Sayın Akçalı'nın yakıştırdığı şekilde, böyle bir tavır, böyle bir şey -tabiî, kendilerinin ifadesi; ben onlara yakıştıramıyorum- bizden de kaynaklanan böyle bir şey olamaz. Bunu yüce huzurunuzda arz etmeyi bir görev biliyorum.

Şimdi, bize verilen 370 kadro... Biz, talep ederken çok ihtiyacımızın olduğunu beyan etmemize rağmen, ancak bu kadar lütfedilmiş. Emekli olanlar haricinde, açıktan atama -daha evvel hiç memuriyet yapmamışları kapsayan bir açıktan atama değil bu- kurumlarından ayrılan, emekli olmanın dışında istifaen ayrılanlara verilen bir haktı ve bize müracaatları doğrultusunda değerlendirmişiz; 370'e karşı, müracaat edenlerden, 100 kadro açıktan atanmıştır. Bunların nitelikleri bellidir; tapu sicil kâtibi olarak 60 kişi, bilgisayar işlemlerinde 1 kişi, kadastro teknisyeni 30 kişi, mühendis 7 kişi, hizmetli 5 kişi olmak üzere atama yapılmıştır.

O yüzden, ben, bunları hazırlayıp, tam Sayın Akçalı'ya bildireceğim sırada, Sayın Akçalı'nın böyle bir talebinin olduğunu ve Yüce Parlamentoya getirdiğini öğrendim ve bunu, açık bir şekilde yüce huzurunuzda arz etmeyi bir görev saydım.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı yineliyorum efendim. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır efendim.

Gündemdışı konuşmalar bitmiştir.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Yalnız, burada okunacak epey yazı olduğu için, Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 24 arkadaşının, Türkiye’de ve Balıkesir’de bulunan maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de ve Balıkesir İlimizde bulunan, yeraltı ve yerüstü maden kaynaklarımızın durumu ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması için gereğini arz ederiz.

1. Aydın Gökmen

 

(Balıkesir)

2. Muzaffer Çakmaklı

 

(Şanlıurfa)

3. Nidai Seven

 

(Ağrı)

4. Ali Halaman

 

(Adana)

5. Mehmet Şandır

 

(Hatay)

6. Mükerrem Levent

 

(Niğde)

7. İrfan Keleş

 

(Çankırı)

8. Basri Coşkun

 

(Malatya)

9. Sedat Çevik

 

(Ankara)

10. Mehmet Nacar

 

(Kilis)

11. Hamdi Baktır

 

(Kayseri)

12. Bozkurt Yaşar Öztürk

 

(İstanbul)

13. Birol Büyüköztürk

 

(Osmaniye)

14. Yener Yıldırım

 

(Ordu)

15. Mehmet Metanet Çulhaoğlu

 

(Adana)

16. Hasan Kaya

 

(Konya)

17. Mehmet Telek

 

(Afyon)

18. Mustafa Sait Gönen

 

(Konya)

19. Bekir Ongun

 

(Aydın)

20. Enis Öksüz

 

(İçel)

21. Mustafa Yaman

 

(Giresun)

22. Osman Müderrisoğlu

 

(Antalya)

23. Hüseyin Kalkan

 

(Balıkesir)

24. İsmail Hakkı Cerrahoğlu

 

(Zonguldak)

25. Mehmet Arslan

 

(Ankara)

Gerekçe:

Gerek yakın gerek antik gerekse de tarih öncesi dönemlere baktığımızda, insanoğlunun tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte madencilik tarihi de başlamıştır. Madencilik ve metalürji, insan yaşamını sürdürmenin vazgeçilmez bir elemanı olmuştur.

Maden kaynaklarının çok önemli bir özelliği vardır. Madenler, yenilenebilir nitelikli değil, kıtlaşabilir, hatta tamamen tükenebilir türden doğal kaynaklardır. Bütün tarım ürünlerini her hasat mevsiminde yeniden üretip pazara sürebiliriz. Keza orman ürünlerini de. Ancak, bir maden ocağının rezervleri tükendiğinde, orada, onu bir daha oluşturamayız. Bu nedenle, madencilikle ilgili politikaların, gelecek nesillerin haklarının da kollanarak tayin edilmesi gerekir.

Millî maden varlıklarımız, yarınlarımız için hayatî bir öneme sahiptir. Bu varlıklarımızı gereği gibi işletemez, ileri teknolojiyi üretemezsek, gelişmiş ülkelerin çıkarlarına göre hareket etmek zorunda kalırız; çünkü, dünyada üretilen hammaddelerin fiyatlarını genelde üretici ülkeler değil, tüketen ve bu alanlarda gerekli teknolojik bilgi birikimine sahip, sanayileşmiş ülkeler tarafından belirlenmektedir.

Dünyanın Türkiye'ye bakışı, hâlâ, hammadde kaynağı bir ülke konumundadır. Bizim, bu bakış açısını değiştirmemiz gerekmektedir. Bu anlamda gerekli önemleri almazsak, millî maden varlıklarımız yabancı tekellerin eline geçecek ve Türkiye'nin bu alandaki gücü elinden alınmış olacaktır.

Bu durumda, ülkelerin kendi kaynaklarından ülkeleri çıkarına azamî fayda sağlamaları için tek yolları, bu varlıkları mümkün olduğu kadar, katma değerlerini daha da yükseltecek nihaî ürün haline getirerek pazarlamaları gerekmektedir.

Madenciliği geliştirmek ve bu gelişmeyi sürdürülebilir bir kalkınma konsepti içinde yapabilmek için, madencilik faaliyetlerinin tamamını kapsayacak bir "Türkiye Madencilik Veri Bankası" ivedilikle oluşturulmalıdır. Rezerv geliştirme ve ciddî bir arama tarama çalışması yapmak için, gerekli yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu konuda ar-ge çalışmalarına gereken destek yapılmalı ve ileri teknoloji yakalanmalıdır.

Balıkesir, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Balıkesir, Yüce Allah'ın cömertçe verdiği yeraltı zenginliklerine ve çok geniş rezervlere sahiptir. Bor, kömür ve demir başta olmak üzere, krom, mermer, kurşun, çimento, antimon ve koalin gibi rezerv bakımından çok zengin yeraltı kaynakları vardır.

1935 yılında MTA'nın kuruluşuyla birlikte bu zengin yataklar bulunmuş ve tespit edilen bu sahalarda bugün hâlâ üretim yapılmaktadır. Bunlar, maden yönünden ve endüstriyel hammadde kaynakları yönünden oldukça zengin yataklardır. Bu durum, Balıkesir sanayiinin gelişmesine de çok olumlu etki yapmıştır.

Madenler, sanayileşmenin ana girdisini oluşturur. Endüstriyel hammadde kaynakları olmaksızın sanayileşmek, bugünkü dünya düzeninde imkânsızdır. Dünya sanayiinin her gün artan oranda ihtiyaç duyduğu madenler, Yüce Allah'ın bize lütfettiği varlıklarımızdır. Bu varlıklarımızı insanlarımızın refah düzeyini artıracak şekilde kullanmamız ve yönetmemiz gerekmektedir.

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum:

2. - Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, ilaç fiyatları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25)

                                                                        15.1.2002

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün artarak büyümektedir. Bunun sorumlusu, 57 nci hükümet ve kötü yönetimidir. Toplumda ve çeşitli meslek kuruluşlarında huzursuzluk her geçen gün artmaktadır.

Hükümette görev alan bazı bakanlar, meseleleri temelden çözme yerine, sonunda vatandaşın aleyhine olabilecek girişimlerde bulunmaktadırlar. Bunun son örneği, Sağlık Bakanının ilaç fiyatları ve eczacıların kâr hadleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ile aldığı tavırdır. Bakan, açıklamasında, yanlış hesaplama neticesinde eczacılara fazla kâr verildiği, bu hesaplama düzeltilirse ilaçların yüzde 10 civarında ucuzlayacağını ifade etmektedir. Eczacılar da, bu karara tepki olarak, nöbetçi eczaneleri açık bırakmak suretiyle, eczanelerini kapatma eyleminde bulunmuşlardır. Açıklamalar gittikçe sertleşmekte ve sorun büyüme istidadı göstermektedir. Aslında, ilaç fiyatlarında taraf sadece eczacılar değildir. Aşağıdaki konular tartışmaya açılarak, sorun kısa zamanda çözülmelidir.

Ülkemizde ilaç fiyatları vatandaşın alım gücüne göre ucuz veya pahalı mıdır? Tüketilen ilaçların yüzde ne kadarı devlet tarafından satın alınmaktadır? İlaçlar nasıl fiyatlandırılmaktadır? Aynı hammaddeyi içeren ilaçlar arasındaki fiyat farklılığının sebepleri nelerdir? İlaç üreten firmaların tanıtım, reklam harcamaları ve genel giderlerinin ilaç fiyatları içindeki payı nedir? İlaçtaki müessir madde ve ambalajlar fiyatın yüzde kaçını teşkil etmektedir? Dünyadaki fiyatlandırma tekniği ile bizdeki fiyatlandırma arasında farklılık var mıdır; varsa, bunlar nelerdir? İthal edilen ilaç hammaddelerinin fatura giriş bedelleri sağlıklı mıdır; yerli hammaddeyle arasındaki fiyat farkı nedir? İlaç üreten firmalar, ilaçlarını hangi fiyat indirimiyle satmaktadır? Dağıtıcı durumunda olan ecza depolarının kâr durumu nedir? Eczacılar hangi ilaçlarını, hangi kâr marjlarıyla satmaktadırlar; yani, kârlılık oranı nedir? Sayın Bakan, nerede yanlış yapılıyordu da şimdi düzeltiyor? Eczacılar resmî kurumlara ve vatandaşlara hangi indirimle ilaç satmaktadırlar? Sattıkları bu ilaçların bedellerini kurumlardan hangi şartlarda ve zamanda tahsil etmektedirler? Bütün bunların tek tek gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı, ilaç üretiminden satımına kadar çeşitli adlar altında vergiler almaktadır; sadece KDV'yle yüzde 18 oranında vergi tahsil etmektedir. Dünya şartlarında bu rakam çok yüksektir. Hükümet âdeta ilaçta, petrolde ve petrol ürünlerindeki KDV gelirleriyle bütçe açıklarını kapatmaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım, sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Bakan ve eczacılar arasındaki bu tartışmadan vatandaşlarımız zararlı çıkacaktır.

Bakanlığın yapması gereken, tarafları, yani, Maliye Bakanlığı yetkilileri, ilaç üreticileri, depocular, eczacı odaları ve büyük oranda ilaç almak durumunda olan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı yetkililerinin yukarıda saymaya çalıştığımız konuları detaylı bir şekilde müzakere ederek sonuçlandırması gerekmektedir. Bu yaklaşım daha akıllıca olacaktır.

İlaç fiyatları yüzde 20'ye varan oranda indirilebilir. Bu indirime, Maliye Bakanlığının aldığı KDV'den başlanmalıdır. Taraflar belli oranda kârlarından fedakârlık yaparlarsa, o zaman ciddî oranda bir indirim rakamına ulaşmak mümkündür. Bunlar yapılmadan doğrudan eczacı kesimi muhatap alınarak yapılacak indirim dayatması sağlıklı da olmaz, netice de vermez. Bu ülke hepimizin; fedakârlık yapmak gerekirse, hepimiz yapmalıyız.

Sağlık Bakanlığı ile eczacılar arasındaki bu tartışmaların daha fazla yanlış mecralara gitmeden bir an önce çözülmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz.

İlaç üreticisi, dağıtımı yapan depo, perakende satışını yapan eczacı ve ciddî anlamda alımını yapan sosyal güvenlik kuruluşları en kısa zamanda bir araya gelerek meseleyi çözmelidirler.

Bu sebeple, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak değerlendirilmelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini temin için Anayasanın 98, İçtüzüğün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

 

Yasin Hatiboğlu

Veysel Candan

 

Saadet Partisi Grup Başkanvekili

Saadet Partisi Grup Başkanvekili

 

Çorum

Konya

 

Ömer Vehbi Hatipoğlu

Saadet Partisi Grup Başkanvekili

Diyarbakır

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - Kırgızistan Temsilciler Meclisi Başkanı Altay Borubaev ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/958)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanlık Divanının 11 Ocak 2002 tarih ve 95 sayılı kararıyla, Kırgızistan Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Altay Borubaev ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

 

 

Ömer İzgi

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Başkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

2. - TBMM Başkanı Ömer İzgi ve beraberindeki Parlamento heyetinin, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov’un vaki davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/959)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi'nin, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov'un vaki davetine icabet etmek üzere, beraberinde altı milletvekilinden oluşan Parlamento heyeti olduğu halde Azerbaycan'a resmî ziyarette bulunması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

 

 

 

Ömer İzgi

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Başkanı

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, işleme koyacağım efendim:

V. - ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Enerji, doğalgaz ve LPG konusunda uyguladıkları yanlış politikalarla ekonomik krizi ağırlaştırdıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/24) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 22.1.2002 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 99                                                 Tarihi: 16.1.2002

14.1.2002 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan, enerji, doğalgaz ve LPG konusunda uyguladıkları yanlış politikalarla ekonomik krizi ağırlaştırdıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/24) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasının ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 22.1.2002 Salı günkü birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

 

Ömer İzgi

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Başkanı

 

 

Aydın Tümen

Koray Aydın

 

DSP Grubu Başkanvekili

MHP Grubu Başkanvekili

 

Nevzat Ercan

Nihat Gökbulut

 

DYP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

 

Hüseyin Çelik

Ömer Vehbi Hatipoğlu

 

AK Parti Grubu Başkanvekili

Saadet P. Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

Ancak, bu konuda, herhalde yeni bir uygulama yapacağız. Birleşimin başında, Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, yedi sekiz soruyu birden cevaplandıracağını bize bildirmişti; ben de, bu konuyu Genel Kurulun bilgisine arz etmiştim.

Yalnız, burada iki şeyi belirteyim. Ya normal sırada soruları okuyup da Sayın Bakanın cevaplandıracağı soruların sırası geldiğinde, o soruların hepsini bir arada cevaplandırmak lazım veyahut da sözlü soruların görüşülmesine başlanırken, önce bu sorulardan başlamak gerekiyor. Tüzükte de böyle bir hüküm var "hükümet adına cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan sözlü soru önergelerinden birden fazlasını sıra gözetmeden cevaplayabilir" diyor.

Uygun görürseniz, Sayın Bakanın cevap vereceği sorulardan başlayalım; çünkü, oraya gelinceye kadar okumak zaman kaybına neden oluyor. Böyle bir uygulama yapalım. Eğer, itiraz yoksa, Sayın Bakanın cevaplandırmak istediği sorulardan başlayalım, ondan sonra da baştaki sorulara döneriz efendim.

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/984)

BAŞKAN - Sözlü soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                     Faruk Çelik

                                               Bursa

1) Göreve geldiğiniz tarihten bu tarihe kadar Bakanlığınıza bağlı kurumlarda kaç genel müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir?

2) Göreve geldiğiniz tarihten bu tarihe kadar kaç daire başkanınız görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir?

3) Göreve geldiğiniz tarihten bu tarihe kadar kaç il müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir?

4) Göreve geldiğiniz tarihten bu tarihe kadar kaç şube müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir?

5) Göreve geldiğiniz tarihten bu tarihe kadar kaç idareci veya memur belediyelerden kurumunuza geçiş yapmıştır?

6) Göreve geldiğinizden bu tarihe kadar kaç memurunuz görevden alınmıştır?

7) Göreve geldiğinizden bu tarihe kadar kaç memurunuz, kendi isteği dışında tayin edilmiştir?

BAŞKAN - Sayın Bakan, hepsini birden okutalım, ondan sonra ayrı ayrı mı cevaplandıracaksınız; yoksa, soruların her birini ayrı ayrı mı okutalım?

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Ayrı ayrı cevaplandırayım.

BAŞKAN - Tabiî; ilgili milletvekili arkadaşımızın itirazı varsa, sizin tekrar konuşma hakkınız var.

Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakika.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bursa Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik'in sorduğu soruları kısaca yanıtlamak istiyorum.

Göreve geldiğim süre içerisinde, hiçbir genel müdür görevden alınmamıştır.

Daire başkanlarıyla ilgili olarak sorulan soruya yanıtımız: Göreve geldiğim tarihten bugüne kadar, Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, 3 daire başkanı emekli olmuş, 1 daire başkanı görevden alınmıştır. Yine, Bakanlığıma bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde ise, görevden alınan veya görev yeri değiştirilen daire başkanı bulunmamaktadır.

"Göreve geldiğiniz tarihten bu tarihe kadar kaç il müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir" diye soruyor Sayın Çelik.

Bakanlığımıza bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, Teftiş Kurulu Başkanlığının teklifi üzerine 10, idarî yargı kararı uygulanmak amacıyla 5 ve görülen lüzum üzerine 9 olmak üzere 24 il müdürü görevinden alınmış, 20 il müdürünün görev yerleri değiştirilmiştir.

Şube müdürleriyle ilgili olarak sorulan sorulara yanıt vermek istiyorum.

Bugüne kadar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 1 şube müdürü görevinden alınmıştır; Teftiş Kurulu Başkanlığı raporları doğrultusunda, taşrada 7 şube müdürünün, görülen lüzum üzerine 3 şube müdürünün görev yerleri değiştirilmiştir. Merkez teşkilatında ise, 12 şube müdürünün, görülen lüzum üzerine, birimleri arasında görev yerleri değiştirilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde de görevden alınan veya görev yeri değiştirilen şube müdürü bulunmamaktadır.

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü belediyelerden naklen personel almamıştır. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde teftiş raporuna istinaden 10, olumsuz sicil yüzünden 1, görülen lüzum üzerine 12 olmak üzere toplam 23 memur kendi isteği dışında tayin edilmiştir. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde ise, görevden alınan memur olmadığı gibi kendi isteği dışında memur tayini de yapılmamıştır.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1054)

3. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1055)

BAŞKAN - Şimdi, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu'nun 2 sorusu vardır, onları okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

 

 

Mahmut Göksu

 

 

Adıyaman

1.- Bakanlık olarak Adıyaman'da yürüttüğünüz projeler nelerdir?

2.- 2000 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır?

3.- 2000 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatırım miktarı ne olmuştur?

4.- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı ne kadardır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

 

 

Mahmut Göksu

 

 

Adıyaman

1.- Adıyaman'a 2001 yılında yeni bir stat yapmayı düşünüyor musunuz?

2.- Adıyaman Altınşehir Stadının bakım ve onarımı için bu yıl ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz?

3.- Adıyaman'da tek olan kapalı spor salonuna bu yıl bir yenisini eklemeyi düşünüyor musunuz?

4.- Adıyaman'daki işsiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden kurtarmak için Bakanlık olarak ne tür projeleriniz var?

5.- Adıyaman'da kaç semt sahası var? Artırmayı düşünüyor musunuz?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, öncelikle, Sayın Göksu'ya teşekkür ediyorum Adıyaman'ın spor tesisleri açısından durumuyla ilgili gösterdikleri duyarlılıklar için.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak, Adıyaman İlinde 2000 yılı yatırım programı dahilinde ve müstakil proje numarasına sahip herhangi bir proje, bu nedenle de, 2000 ve 2001 yıllarında ayrılmış proje ödeneği bulunmamaktadır. Diğer yandan, 2000 yılı içerisinde merkez stadın bakım onarımı için 3418 sayılı Kanunla değişik 3558 sayılı Kanunun 39/b maddesi gelirlerinden 25 milyar, merkez kapalı yüzme havuzu onarımı için kira gelirlerinden 23 milyar Türk Lirası ve ilde bulunan diğer spor tesislerinin çeşitli onarım ihtiyaçları için kira gelirlerden 10 milyar olmak üzere toplam 58 milyar Türk Lirası ödenek, büyük onarımlar bölümünden il müdürlüğüne transfer edilmiştir.

Bakanlığıma bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 2000 ve 2001 yıllarında Adıyaman'da yürütülen bir proje bulanmamaktadır.

Yayımlanan yatırım programı hazırlama esasları ve kısıtlı bütçe imkânları dahilinde hazırlanan yıllık yatırım programlarımızda, mevcut kısıtlamalar nedeniyle, Adıyaman İli merkezinde yeni bir stadyum ile spor salonu yapılmasına yer, ne yazık ki, verilememiştir.

Altınşehir futbol sahası ve çevre tel örgü yapımı için, 2001 yılı içerisinde 3418 sayılı Kanunla değişik 3558 sayılı Kanunun 39/b maddesi gelirlerinden 25 milyar ödenek, büyük onarımlar bölümünden il müdürlüğüne transfer edilmiştir.

Adıyaman'daki işsiz gençliğimizi kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden kurtarmak için, gençliğimizin faydalanacağı spor tesisleri ile özellikle kolay ulaşım ve kullanım sağlayabilecek semt spor sahalarının yapımına devam edilecektir. Adıyaman İli genelinde 19 adet semt sahası mevcut olup, temin ve tahsis edilecek bütçe imkânları dahilinde yenilerinin yapımına da devam edilecektir.

Diğer yandan, merkez kapalı yüzme havuzunun onarımı için, 2001 yılı içerisinde, yine, aynı Kanunun 39/a maddesi gelirlerinden 30 milyar Türk Lirası ve 39/b maddesi gelirlerinden 40 milyar Türk Lirası olmak üzere toplam 70 milyar, büyük onarımlar bölümünden il müdürlüğüne transfer edilmiştir.

Adıyaman Gölbaşı İlçesinde bulunan yatılı ilköğretim okulu spor salonu için 4 300 000 000 değerinde bir hidrolik basketbol potası satın alınarak teslim edilmiştir.

Saygıyla bilgilerinize sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Mahmut Göksu'nun 2 sorusu cevaplandırılmıştır.

4. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray - Eskil İlçesinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin  Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1177)

BAŞKAN - Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.                                

 

17.1.2001

 

 

 

Murat Akın

 

 

Aksaray

Sorular:

1.- Aksaray İli Eskil İlçesi, ilimizin ikinci büyük ilçesidir. Aksaray-Konya yolunun 20 kilometre kuzeyinde iç kesimde yer almaktadır. Önemli bir karayolu güzergâhı üzerinde olmaması, sportif, sosyal ve kültürel yönden geri kalmıştır. Gençlerin boş zamanlarını değerlendireceği, ilçe halkının da spor yapma hakkına sahip olması için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2.- Bakanlığınızca Aksaray İli Eskil İlçesine yapılmasını planladığınız bir tesis çalışmanız mevcut mudur?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Murat Akın'a da, teşekkür ediyorum.

Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve spor tesislerinin ülke geneline dengeli dağılımının yapılabilmesi en önemli hedeflerimizdendir. Ancak, uygulanmakta olan ekonomik politikalar sebebiyle mevcut proje stokuna yeni proje alınması mümkün görülmemektedir. Kaldı ki, bizim bu tesisleşme politikalarımız da, üçbuçuk yıldır aşağı yukarı aynı şekilde yürütülmektedir. Bütçemizin imkân verdiği ölçüde ve uzun vadeli tesis planlamasında Aksaray'ın Eskil İlçesinin ihtiyaçları dikkate alınacaktır. Aksaray'a da, görevde bulunduğumuz dönem içerisinde, tesisleşme konusunda büyük yatırımlar yapılmıştır.

Bunu da saygıyla bilgilerinize sunuyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Soru cevaplandırılmıştır.

5. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Bütçeden  Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1240)

BAŞKAN -Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

 

 

Zülfükar İzol

 

 

Şanlıurfa

1.- Bakanlığınızın 2001 malî yılı bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2.- 2001 yılında Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödenekleri; genel, katma ve bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3.- Ayrılan ödenekler çerçevesinde Şanlıurfa'daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlığımıza bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 2001 yılı yatırım bütçesi 21,3 trilyondur. Bu miktarın 6 trilyon lirası katma bütçeden, 15,3 trilyonu da fon kaynaklarından tahsis edilmiştir.

Yine, Bakanlığıma bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2001 malî yılı bütçe yatırım ödeneği 2 trilyon 720 milyardır.

2001 yılı yatırım programında Şanlıurfa-Suruç antrenman ve okul spor salonu için 130 milyar, 30 000 kişilik stadyum inşaatı için 950 milyar olmak üzere toplam 1 trilyon 80 milyar Türk Lirası ödenek, 3418 sayılı Kanun gelirlerinden sağlanacaktır.

Bakanlığıma bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 2001 yılında Şanlıurfa İlinde yürütülecek olan yatırım ve proje bulunmamaktadır. Ayrılan ödenekler çerçevesinde mevcut yatırımların 2002 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Zülfükar İzol'un sorusu cevaplandırılmıştır.

Kendisinin de bir itirazı yok.

6. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'daki Veledrom bisiklet spor sahasına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1256)

BAŞKAN - Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                              20.2.2001

 

 

Ahmet Sünnetçioğlu

 

 

Bursa

Bursa İlimizde velodrom sahası diye anılan spor tesisimiz yıllar önce bisiklet pisti olarak yapılmış, yapımı esnasında bisiklet pist seviyesinin belirlenenin çok üzerinde çıkması nedeniyle yıllardır bisiklet sporuna hizmet verilememektedir. Yalnızca alanın orta kısmı futbol sahası olarak kullanılmaktadır.

Bursa'da ve Türkiye'de bisiklet sporunun geliştirilebilmesi için velodrom sahasında yapılan pist seviyesinin bisiklet sporuna uygun hale getirilmesi veya başka bir alan belirlenmesi gerekmektedir.

1.- Yukarıdaki bilgiler ışığında Bursamıza bisiklet sporu için gerekli tesisin kazandırılması için hatalı olan velodrom tesisinin hatalarının düzeltilmesini veya yeni bir tesisin kurulmasını düşünür müsünüz?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; eğimi ve boyu itibariyle standartlara uygun olmayan velodromun, yeniden düzenlenmesi, yapımı, ne yazık ki, söz konusu değildir. Yeni bir tesisin yapımı da, devam eden proje stokunun fazlalığı ve dediğim gibi, uygulanmakta olan ekonomik tedbirler çerçevesinde yatırım programlarına yeni proje alınmadığı için, mümkün görülmemektedir. Ancak, önümüzdeki yıllarda, yerel yönetimlerin katkılarıyla ve bu sorumluluğu paylaşarak, Bursamıza -bu geleneğini sürdürebilmek için de ayrıca- uluslararası standartlara uygun bir velodrom düşünülmektedir. Bunu da saygıyla bilginize sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, yerimden kısa bir açıklama yapacağım.

BAŞKAN - Buyurun.

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Pistin yüksekliği söz konusu; yani, ebat olarak uluslararası standartlarda olmadığı söylenmiyor, sadece pistin yüksekliği söz konusu; yani, kazılıp tekrar pist yapılabilirse düzelebilir düşüncesi var.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Sünnetçioğlu, değerli arkadaşlarım; konuyu incelettim, teknik elemanların verdiği rapor böyle. Tabiî ki, kazılıp yeniden yapılması uygun görülmüyor; ama, söylediğiniz gibi ve üzerinde büyük bir duyarlılıkla durduğunuz gibi, Bursa'da bisiklet sporu çok yaygın ve çok sağlıklı bir geleneği, temeli var. Biz, daha müstakil bir velodrom için böyle bir çalışma yürütüyoruz; ama, ben bütün arkadaşlarıma her vesileyle söylemeyi de bir borç biliyorum. Bu anlayışımız da, hem yerel yönetimler düzeyinde hem de Parlamentomuzda anlayışla karşılanıyor. Yeni tesis yapmıyoruz, programa almıyoruz, yalnız ekonomik tedbirler için değil, bugünün koşulları açısından düşünmüyoruz. Ortaklaşa yerel yönetimlerle spor tesislerini yaparsak, hem kısa sürede tamamlayabiliyoruz hem de yerel ihtiyaçlara daha sağlıklı cevap verebiliyoruz ve bu şekilde çok sayıda tesis üretiyoruz.

Ben, burada o konulara girmek istemiyorum; ama, yeri gelmişken bir cümleyle söyleyeyim: Bugün itibariyle, özellikle son üç üçbuçuk yıldır yılda dokuzyüze yakın semt sahası üretiyoruz değerli arkadaşlarım. Tamamen marifet, bu anlayışın yerleşmiş olmasından ve yerel yönetimlerin bunu sahiplenmesinden kaynaklanıyor. Bu anlayış çerçevesi içerisinde velodromu yapmak istiyoruz; fakat, sizlerin de gayretiyle, dediğim gibi, ortaklaşa yerel yönetimlerle bunu başaracağımızı düşünüyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

7. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, amatör sporlar ve tesisleşmeye ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1263)

8. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Kalkınmada Gençlik Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1268)

BAŞKAN - Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik'in 2 sorusu var, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

Faruk Çelik

 

 

Bursa

1) Bakanlığınız döneminde amatör sporlar ve tesisleşmeye ne tür katkılarınız olmuştur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

Faruk Çelik

 

 

Bursa

Bakanlığınızca Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesi adı altında, ulusal gençlik kampları düzenlendi. Ülkemizin değişik bölgelerindeki gençlerimiz bir araya getirilerek, aralarında dostluk bağları kurmak ve bu gençlerin enerjilerini Anadolu'nun dört bir köşesinde yapılan yol, okul, köprü, çeşme ve çevre temizliği gibi işlerde kullanmak amaçlanmış idi.

1) Bu projenin gerçekleştirilmesi kime ihale edildi?

2) Bu ihale Bakanlığınıza kaç liraya mal oldu?

3) Projeden amaçlanan gerçekleşti mi?

4) Bu proje kaç ilde planlandı, kaç ilde gerçekleşti?

5) Kaç gencimizin projeye katılımı amaçlandı, kaç gencimiz projeye katıldı?

6) Bakanlık imkânlarıyla bu proje gerçekleştirilemez miydi? Bu projenin kurum harici bir şirkete ihale edilmesi, kuruma olan bir güvensizliğin ifadesi değil midir?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlık dönemimde, çeşitli kapasitede 17 adet spor salonu, 8 adet futbol sahası ve tribün, 4 adet gençlik merkezi, 1 adet sporcu kamp eğitim merkezi, 1 adet güreş eğitim merkezi, 1 adet stadyum ışıklandırması ve 3 adet kayakevi inşaatı bitirilmiş, semt spor sahalarının sayısı 6 180'e ulaşmıştır.

Yatırım programında yer alan çeşitli projelerin ödenek nakli akışında ve fiyat farklarında büyük bir sorun olmazsa, 9 adet spor salonu, 7 adet stat tribünü, 2 adet il hizmet binası, 1 adet kamp tesisi, 1 adet gençlik merkezi ve 1 adet de açık yüzme havuzunun yıl sonunda bitirilmesi planlanmıştır. Kaldı ki, bütün bunlar, hep söylediğimiz gibi, yarım kalan tesislerdir değerli arkadaşlarım. Bizim, temelini atıp, bitirmeye gayret ettiğimiz tesisler değildir, daha önceleri temeli atılan tesislerdir.

Yine, Tesisleri Tamamlayın Adınızla Yaşasın Projesi çerçevesinde, yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması konusunda, Sabancı Vakfıyla yapılan protokolle, Antalya Merkez 2 500 kişilik spor salonu ve Aydın Doğan Vakfıyla yapılan protokolle, Gümüşhane Merkez 500 seyircili spor salonu, il hizmet binası ve sporcu kamp tesisi tamamlanmıştır.

Yine, bu kapsamda, özellikle, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan değerli milletvekili arkadaşlarımızın ve ayrıca, valilerimizin, belediye başkanlarımızın, tesisleri tamamlayarak yürüttükleri projeler vardır; onları da, önümüzdeki günlerde açılışlarını yaparak, hizmete sunmayı planlıyoruz.

Temel spor dalı olan atletizmde iyi bir sporcu altyapısı oluşturmak için, 30 ilde zorunlu, diğer illerde isteğe bağlı olarak, Türkiye genelinde, Atletizmi Geliştirme Projesi başlatılmıştır.

2001 yılında, Adana, Eskişehir,  Samsun, Konya, Edirne ve Karaman İllerindeki müstakil atletizm pistlerinin altyapıları tamamlanmış, üstyapıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonunda, müstakil atletizm pistleri tamamlanmış olacaktır.

Ayrıca, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesiyle protokoller yapılmıştır. Üniversitelerimize atletizm pisti yapımı için gerekli destek sağlanacaktır.

Yine, Boğaziçi Üniversitenin mevcut olan atletizm pistinin modernizasyonu için, Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü katkı sağlayacaktır.

2002 yılında da, İçel, Gaziantep, Diyarbakır, Sıvas, Erzurum, Bursa, Kocaeli, Manisa, Balıkesir ve Denizli İllerinde atletizm pisti yapımlarına başlanılacaktır.

Spor kulüpleri, teknik direktörler ve sporcular, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödüllendirilmek suretiyle desteklenmektedir. Bu bağlamda, dönem içerisinde ödül almaya hak kazanan 1 238 sporcu, teknik direktör, antrenör ve kulübe, toplam 6 trilyon 99 milyar Türk Lirası tutarında ödül verilmiştir. 30 Mayıs 2001 tarihinde düzenlenen ödül töreniyle, ödül almaya hak kazanan 54 sporcu, 23 antrenör ve 31 kulübümüze , toplam 11 287 adet cumhuriyet altını; 24 Temmuz 2001 tarihinde Başbakanlıkta yapılan törenle, hiç ödül almamış 21 olimpiyat şampiyonu ve 12 dünya şampiyonuna, son yarım yüzyılın bir vefa borcu olarak, 357 milyar Türk lirası; 17-22 Ağustos 2001 tarihlerinde Galatasaray Spor Kulübüne, şampiyonlar iigi çeyrek finali oynaması sebebiyle, 11 940 adet cumhuriyet altını; 9 Ekim 2001 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle, ödül almaya hak kazanan 231 sporcuya, toplam, 17 500 cumhuriyet altını karşılığı 1 697 560 000 lira verilmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun efendim.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Devamla) - Sayın Çelik'in sorularını cevaplandırmaya devam ediyorum. Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projemizle ilgili altı sorusu var Sayın Çelik'in.

Değerli arkadaşlarım, projenin tasarım, tanıtım ve bilgisayar programlarının yazılım ve kullanımlarını içeren teknik konulardaki danışmanlık hizmetleri, Gençlik Servisleri Merkezi Seyahat ve Turizm Şirketi tarafından yerine getirilmiştir. Danışmanlık hizmetleri için adı geçen firmaya, KDV dahil, üç bölümde, toplam 87 milyar ödenmiştir. Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin büyük güvencesi olan gençlerimizin barış, dostluk, kardeşlik duygularını ve yurttaşlık bilincini geliştirmek amacıyla başlatılan Toplumsal Kalkınmada Gençlik, Ulusal Gençlik Kampları 2000 Projesindeki amaçlarımız gerçekleştirilmiş, hedefimize ulaşılmıştır. Bu proje, 81 ilimizde planlanmış olup, deprem bölgesinde yer alan Yalova, Sakarya, Düzce ile Siirt İlleri dışında 77 ilde gerçekleştirilmiştir. Projeye 40 000 gencin katılımı amaçlanmış, 30 000 gencin katılımı sağlanmıştır. Toplumsal Kalkınmada Gençlik, Ulusal Gençlik Kampları Projesinin, planlama, programlama ve uygulanması Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz ile valiliklerimizin olanaklarıyla sağlanmış olup, ülkemiz gençliğine yönelik bu kapsamda ilk defa düzenlenen böylesine büyük bir organizasyonun gerekli kıldığı bazı teknik konuları içeren müşavirlik hizmetlerinin konularında uzman kişi veya kurumlardan sağlanmış olması, bir güvensizlik olarak değerlendirilmemelidir.

Toplumsal Kalkınmada Gençlik Kampları Projesi, ülkemiz gençliğine, bugüne kadar götürülen hizmetlerin en önemlilerinden birisini oluşturmaktadır. Ülkemiz gençlerinin, birlikte, hem ucuz bir tatil yapmak hem de ülkesiyle kucaklaşması düşüncesiyle başlatılan bu projeye, 2001 yılında, uluslararası nitelik kazandırılarak, diğer ülke gençlerinin ülkemiz gençleriyle hem ülkemizi tanımaları hem de geleceğe yönelik köklü dostlukların kazandırılması amaçlanmaktadır. 2001 yılında, 23 ilde uluslararası, 21 ilde ulusal olmak üzere, düzenlenen kamplara, yurt dışından 1 200 genç katılmıştır. Bu projenin, her yıl, bir önceki yıldan daha güzel ve daha geliştirilmiş olarak sürdürülmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün öncelikli bir programı olarak değerlendirilmektedir.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesi çok sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. İki yıl içerisinde aşağı yukarı 50 000'e yakın genç katılmıştır ve bu kamplarda, gençlerimiz arasında, en küçük bir kırgınlığa, bir tartışmaya, göze ve kulağa hoş gelmeyecek en küçük bir davranışa tanık olunmamıştır. Bu, Türk gençliğinin, bir arada yaşama yeteneğinin, olgunluğunun da düzeyini göstermesi açısından son derece önemlidir. Diğer ülkelerden katılan 1 200 kadar gencimiz, bu yıl ilk kez katıldılar. Onlar da, ülkemizden, tahmin edeceğiniz gibi, çok olumlu izlenimlerle ayrıldılar.

Burada, öyle anlaşılıyor ki, sorular, tabiî ki, bir ölçüde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün prestiji, görev alanı düşünülerek de hazırlanmış   -o duyarlılık için de ayrıca teşekkür ediyorum- ama, takdir edersiniz ki, bu tür kamplar, bu tür projeler sivil toplum örgütlerinin -bütün dünyada böyle, bizde değil- öncülüğüyle daha sağlıklı yürütülmektedir ve katılım daha çok olmaktadır. Devlet olarak, gençlik kamplarını -yalnız biz değil- yarım yüzyıldır devam ettiriyoruz; ama, sayıları bu boyutta değildir; hiçbir zaman olamıyor, yurt dışından da o tür kamplara ilgi olmuyor; ama, gençlerin kendileri düzenledikleri zaman, kendileri öncülük ettikleri zaman, çok daha fazla ilgi oluyor ve söylenildiği gibi, böyle büyük paralar da ödenmiyor kendilerine; kaldı ki, ihaleyle yapılıyor. Çok sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Faruk Çelik'in soruları cevaplandırılmıştır.

9. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Amasya İlindeki yatırım ve projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1303)

BAŞKAN - Amasya Milletvekili Sayın Akif Gülle'nin sorusunu okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                       Akif Gülle

                                           Amasya

Sorular:

1. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alıp, yapımına başlanılan Amasya Suluova Stadyumu seyirci tribünü bugüne kadar tamamlanmamıştır. Tamamlanamama sebebi nedir? Tribün ne zaman bitirilecektir?

2. - Yine, programda yer alan Amasya Gümüşhacıköy Spor Salonu inşaatı da yarım bırakılmış olup, bitirilmeyi bekleyen tesislerimiz arasında yer almaktadır. Söz konusu tesisi ne zaman faaliyete geçirip yöre halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyorsunuz?

3. - Amasya İlimiz için 2001 yılı projeleriniz nelerdir?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Akif Gülle'ye çok teşekkür ediyorum. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla, zaman zaman, Bakanlığımıza gelip, Amasya İlimizin spor tesisleri konusunda bilgi alıyorlar; çok da yararlı oluyor. Biz de, Amasya'da, her ilimizde olduğu gibi, spor tesislerinin artırılması gayreti içerisindeyiz. Yine de, arkadaşıma, sorularından ötürü teşekkür ediyorum.

Amasya Suluova Stadyumu tribün inşaatı il emanet komisyonu tarafından yapılmaktadır ve yüzde 80 oranında fizikî gerçekleşme sağlanmıştır. Söz konusu inşaatın tamamlanabilmesi, inşaatın il emanet komisyonunca yapılması nedeniyle, büyük ölçüde, il özel idaresi ve mahallinden temin edilecek finansman katkısına bağlıdır. Biz de, Bakanlık olarak katkı yapmaya devam ediyoruz.

Amasya Gümüşhacıköy Spor Salonu inşaatı da il emanet komisyonu tarafından yapılmaktadır ve fizikî gerçekleşme oranı yüzde 5'tir. Gerekli ödeneğin sağlanması halinde, yine, il emanet komisyonu tarafından inşaatı tamamlanacaktır. Bizler de, yine, dediğim gibi, katkı yapmaya devam edeceğiz.

Devam eden proje stokunun hacmi ve uygulanmakta olan ekonomik tedbirler nedeniyle yeni yatırımlara başlanılması ne yazık ki mümkün görülmemektedir. Bu itibarla, mevcut durumda, Amasya İliyle ilgili yeni projelere yer verilmesi, bu açıdan mümkün değildir; ancak, değerli arkadaşlarımla son bir değerlendirme yaptık -milletvekillerimizle, Amasya Milletvekillerimizle, Sayın Akif Gülle'yle beraber- her zaman söylediğimiz gibi, valiliğimizin öncülüğünde, belediyemizle, spor teşkilatıyla ortaklaşa, yüzme havuzlarını da büyütmek mümkün, onunla birlikte, spor salonları da yapmak mümkün, hem de çok kısa sürede bunları becermek mümkün.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

10. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelere İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1339)

BAŞKAN - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirttiğim soruların Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

                        Teoman Özalp

                                               Bursa

Sorular:

Bursa-Yıldırım spor salonu inşaatının bitirilmesi; Bursa-Merkez gençlik merkezî inşaatının bitirilmesi; Bursa-Mudanya antrenman spor salonu inşaatının bitirilmesi; Bursa-Karacabey kapalı yüzme havuzu inşaatının bitirilmesi; Bursa-Uludağ kayak eğitim merkezî inşaatının bitirilmesi; Bursa-Nilüfer spor kompleksi inşaatının bitirilmesi, mevcut 2001 yılı ödenek rakamlarıyla mümkün müdür? Bu projelerin bir an önce bitirilmesi için, Bakanlık olarak bir çalışma yapıyor musunuz?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, Sayın Özalp'a teşekkür ediyorum.

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2001 yılı yatırım programında, adı geçen projeler yer almaktadır. Bursa-Yıldırım spor salonu, Merkez gençlik merkezî, Mudanya spor salonu ihalesi, ne yazık ki yapılamamıştır; ancak, programda vardır. 4611 sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca, bir işin ihale edilebilmesi için yılı ödeneğinin proje maliyetinin en az yüzde 10'u kadar olması gerekmektedir. Bu projelerin, söz konusu şartı yerine getiremediği için, ihale edilmeleri, bu aşamada mümkün görülmemektedir.

İhalesi yapılan Karacabey kapalı yüzme havuzu, Uludağ kayak eğitim merkezi ile Nilüfer spor kompleksi projesi kapsamında başlatılan 2 500 kişilik spor salonu inşaatlarında yeterli fizikî gerçekleşme sağlanamadığı için, bu projelere iz ödenek tahsis edilmiştir. Kısıtlı bütçe imkânları dahilinde fizikî gerçekleşmeler ve uygulanmakta olan ekonomik politikalar doğrultusunda yılı içerisinde tamamlanabilecek projeler dikkate alınarak hazırlanan 2001 yılı yatırım programında yeterli ödenek tahsis edilemeyen projelere, önümüzdeki yıllar yatırım programlarında öncelik tanınmasına gayret edilecektir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

11. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl İlindeki çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1366)

BAŞKAN - Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler'in sorusunu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                 Mahfuz Güler

                                              Bingöl

1- Bingöl İline bağlı Kığı ve Solhan İlçelerinde 1992 yılında yapımına başlanan spor salonlarının yarım kalan inşaatı ne zaman bitirilecektir?

2- Bingöl-Genç İlçesinde bulunan futbol sahası, Türkiye'de drenajı yapılmayan tek stadyumdur. Bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanız var mı?

3- Türkiye profesyonel liginde mücadele edip de, çim sahası olmayan tek takım Genç Telekom Spordur. Genç İlçesinde bulunan futbol sahasını çimlendirmeyi düşünüyor musunuz?

4- Düşünüyorsanız çalışmalara ne zaman başlamayı planlıyorsunuz?

5- Bingöl Merkezinde ihtiyaçlara cevap veremeyen ve oldukça eski bir spor salonu vardır. Bingöl halkının ve gençlerin spor ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir spor salonunu yapmayı düşünüyor musunuz?

6- Düşünüyorsanız başlatılan herhangi bir çalışmanız var mı?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Güler'e çok teşekkür ediyorum.

Bingöl-Solhan spor salonu, inşaatı bitirilerek yöre halkının hizmetine sunulmuştur.

Kığı spor salonu inşaatı ise yatırım programımızda yer almakta olup, 2003 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilmesi halinde, adı geçen tesisin daha önce bitirilmesine de gayret edilecektir.

Bingöl-Genç İlçemizin çim yüzeyli futbol sahasının ve drenajının, gerekli ödeneğin temin edilmesi halinde ve bütçe imkânları doğrultusunda en kısa sürede gerçekleştirilmesini hedefledik, onu amaçlıyoruz; inşallah kısa sürede tamamlarız.

Kısıtlı bütçe imkânları dahilinde, hepinizin -sürekli söylüyoruz- takdir edeceği gibi, ekonomik kalkınma süreci içerisinde, bütün spor tesislerimizi, yerel yönetimlerin de katkılarıyla -bunların tümü yarım kalan tesislerdir- bitirmeye gayret ediyoruz. Şu kadarını söyleyeyim: 4 200 yarım kalan spor tesisimiz aşağı yukarı 2 000'in altına indi. Bütün valilerimizin ve belediyelerimizin gayretleriyle, bu konuda büyük mesafe aldık. Aynı politikalarımızı, aynı tutarlılıkla ve kararlılıkla sürdürebilirsek, sanıyorum, bir süre sonra, bu görevi yürütecek olan hangi değerli milletvekili arkadaşımız olursa, bütün yarım kalan tesisler tamamlanmıştır diye, bu müjdeyi iki yıl içerisinde verebilir. Biz istiyoruz ki, bütün futbol sahalarımız çim yüzeyli olsun; ama, eldeki olanaklar çerçevesi içerisinde bunu yapmaya gayret ediyoruz.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Mahfuz Güler'in sorusu cevaplandırılmıştır.

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Güler de teşekkür ediyor.

12. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyünün spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün cevabı (6/1538)

BAŞKAN - Son olarak, Bursa Milletvekili Sayın Teoman Özalp'in sorusunu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirttiğim soruların Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

                                Teoman Özalp

                                               Bursa

1- Bursa Osmangazi İlçesi Tuzaklı Köyünün ihtiyaç duyduğu spor sahası için Bakanlığınızca bir çalışma yapıyor musunuz? İhtiyaç duyulan spor sahasının yapılması için, imkânlar çerçevesinde bir ödenek tahsisi mümkün müdür?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, Sayın Özalp'e de tekrar teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, spor salonları konusunda bütün söylediklerimi yenilemek istemiyorum. Spor sahaları, semt sahaları konusunda, teşkilat, çok dinamik bir çalışma yürütmektedir. Sanıyorum, Plan ve Bütçe Komisyonu konuşmalarında ve Genel Kurulda da, burada bulunan arkadaşlarımızın dikkatlerinden kaçmamıştır; bunlar başarıyla sürdürülen projeler. O nedenle, Bursa Orhangazi İlçesi Tuzaklı Köyünün de ihtiyaçları bu çerçeve içerisinde değerlendiriliyor. En kısa zamanda, Tuzaklı Köyünün ihtiyacını da karşılayacağımızı umuyorum. Değerli Milletvekilimiz Teoman Özalp de, yine, takip eder, köyümüze bir spor tesisi kazandırırız.

Sabrınız için, anlayışınız için çok teşekkür ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum Sayın Başkanım. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

Sayın Bakan, size ayrıca teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki, diğer bakan arkadaşlarımız da, kendilerini ilgilendiren konularda buraya gelip, milletvekili arkadaşlarımızın sorularına cevap versinler.

Sayın milletvekilleri, böylece, gündemin sözlü sorular kısmının 65, 107, 108, 206, 254, 268, 273, 277, 301, 334, 357 ve 507 nci sıralarındaki sorular cevaplandırılmıştır.

Şimdi, başa dönüyoruz...

MÜCAHİT HİMOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Himoğlu.

MÜCAHİT HİMOĞLU (Erzurum) - Sayın Bakana bir sorum vardı; ama, Sayın Bakan gittiler.

BAŞKAN - Burada sözlü soruları görüşüyoruz ve böyle bir usulümüz yok. Siz de sözlü soruyu sorun.

MÜCAHİT HİMOĞLU (Erzurum) - Şöyleydi Sayın Başkan: Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı illerde çalışan işçiler, her yıl 9 ay çalışıp 3 ay dışarıda kalıyorlar. Bu sene nasıl olacak?

BAŞKAN - Ormandakiler de öyle... Her bakanlıkta böyle işçiler var; hükümet buna el atsın. Yani, geçici çalışan bütün işçilerimize hükümetimiz kadro verirse, hepimiz bundan mutlu oluruz.

Teşekkür ederim efendim.

Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Sözlü sorular" kısmındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.

13. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880)

BAŞKAN - Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.

Bu soru 3 birleşim cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesi uyarınca, sözlü soru, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

14. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok.

Bu soru da, 3 birleşim cevaplandırılmadığı için, sözlü soru gündemden çıkarılarak, yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

15. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok..

Bu soru da 3 birleşim cevaplandırılmadığı için, sözlü soru gündemden çıkarılarak yazılı soruya çevrilmiştir.

Sayın Sünnetçioğlu burada; ama, konuşmak istemediği için söz vermiyorum.

16. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın cevabı (6/888)

BAŞKAN- Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.

                                   İsmail Özgün

                                          Balıkesir

1- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan ve sayıları Balıkesir İlinde 235, Türkiye genelinde 29 622 olan geçici işçilerin kadro sorunlarının çözümü için herhangi bir çalışma var mıdır?

2- Geçici işçilerin kadro talepleri ne zaman karşılanacaktır?

3- Bugüne kadar kullanamadıkları ifade edilen aylık izin haklarının verilmesi düşünülüyor mu?

4- Her yıl aynı derece üzerinden çalıştırılmaları doğru mudur? Doğru değilse, herhangi bir düzenleme söz konusu mudur?

5- Geçmiş yıllardaki ara boşluklara zorunlu tasarrufların aktarılması düşünülüyor mu?

6- Geçici işçiler uzun yıllardır vaat edilen daimî kadroların 2001 toplusözleşme döneminde net olarak sonuçlanmasını beklemektedirler. Acaba bu beklentiler olumlu sonuçlanacak mıdır?

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakika efendim.

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Sorumuz birkaç madde Sayın Başkanım.

BAŞKAN- Tamam da, birkaç madde olması neticeyi değiştirmiyor. Zaten kadroyu verdiniz.

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Evet.

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; milletvekilimizin sorduğu soru, herhalde, tarihini tam bilmiyorum; ama, eski tarihli olsa gerek.

Ben, 55 inci hükümetin gelişiyle birlikte Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı olunca, önümde -tabiî ki, Türkiye'nin sorunları bitmez; ama, en büyük sorunlarından birisi- Köy Hizmetlerinde çalışan mevsimlik işçilere kadro verilmesi konusu vardı. Genelde 3-5 ay çalışıp 7 ay çalışmayan bu işçi arkadaşlarımız, 5 aylık sigortalı oldukları için, bir insanın emekli olması için de şu kadar sigortalı gün olmasından dolayı topladığımız zaman -o zamanın koşullarında- bir işçinin, çalışarak -böyle beş ay çalışıp, yedi ay boş gezerek, çalışarak- emekli olması olanağı yoktu. Yani, bunun adına, o zaman "mezarda emeklilik" deniliyordu. Bunu çözmek için elimizi kolumuzu çemredik ve çalışmaya başladık. Uzun süreli bir çalışma yaptık; bu konuda, sabırla, sabrederek uzun süreli bir çalışma yaptık. Şöyle ki, Köy Hizmetlerinden emekli olan işçi arkadaşlarımızın yerine bir tane insan almadan... Aşağı yukarı beş yıla yakındır bu işin, bu kurumun Bakanlığını yapıyorum ve şu ana kadar da bir kişi almadım. Onu da açık açık burada söyleyeyim; çünkü, yeni işçi almak, bu çalışan arkadaşlarımızın hepsinin hakkını geriye atmak anlamına gelecekti.

Geldiğimizde işçi sayısı çok fazla abartılmıştı, çoğaltılmıştı. Biz dedik ki... Yani, tabiî ki, işçi alarak birkaç kişiyi memnun etmek her siyasetçinin şeyidir, ister; ama, ben, oradaki, o andaki devlet çıkarını göz önünde bulundurarak, düşünerek, kimseyi almamam gerektiğine, içeridekilerin sorununu çözmem gerektiğine inandım ve uzun bir çalışma yaptım. 46 000 işçi arkadaşımızın önce bir 10 000-15 000 kişisini, Millî Eğitim Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve çeşitli yerlere -ihtiyacı olan yerlere- yine Meclisimizden çıkardığımız 1 maddelik bir yasayla devrettik. Geriye kalan 29 000 arkadaşımız yine mücadeleye devam ettiler; aynı sıkıntılar çekildi. Sonradan, bunu, 57 nci hükümet döneminde Bakanlar Kurulumuza getirdik. Sağ olsunlar, burada, tüm Bakanlar Kurulu üyelerimiz ve bize Mecliste destek veren muhalefet ve iktidar dahil; çünkü, bu konuda hiçbir muhalefet milletvekili de bütçede konuşurken "bunlar olmasın" diye, benim karşımda bir şey söylemedi.

Bu işin içerisinde Meclisin gönlü vardı, herkesin gönlü vardı. Hükümetimiz bu kararı aldı, 57 nci hükümetimiz... Özellikle, üç partinin genel başkanı liderlerimizin bu konuda büyük destekleri oldu ve biz, Köy Hizmetlerinin mevsimlik işçileriyle beraber... O arada tarım devreye girdi. Çok sayıda insanımız Tarım Bakanlığında, Orman Bakanlığında... Bu mevsimlik işçileri, 2 Şubat 2001 tarihinde, hükümetimiz, kadroya kavuşturdu.

Arkadaşlar, şimdi bu arkadaşlarımız eğer girmemiş olsalardı, kadrolu olmamış olsalardı, bugün, Köy Hizmetlerinde gerçekten, makinenin üzerine binecek şoför... Örnek vereyim: Bir Osmaniye'de, herhalde, bu arkadaşlarımız kadrolu olmasaydı, kamyon kullanacak 3 tane şoför yoktu. Bugün, Türkiye'nin her yerinde kar mücadelesi veriyorlar; herkes görüyor. Türkiye Cumhuriyetinin köylerinde, sekiz yıllık eğitimin devam ettiği yerlerde, etmediği yerlerde Türk köylüsünün şehre yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ve bu arkadaşlarımız, bu kadroyu aldılar ve bence, çalışmalarıyla bunu da hak ettiler; bu sene çok daha hak ettiler, herkes görüyor. Bundan dolayı bu işçi sorunu bitmiştir.

Kar makineleri geldi. Bu vesileyle onu söyleyeyim. Bu kar makinelerimizi şimdi gönderiyoruz, o işçilerimizin bu görevi yapmaları için. Kar makinelerinin gönderilmesinde de hiçbir parti ayrımı yapmadan... Bu işçi arkadaşlarımızın hiçbiri, biraz önce söylediğimiz gibi, bizim dönemimizde girmiş değil; ama, kimin döneminde girerse girsin, sonuçta insan, biz bunlara bu şekilde baktık.

Hatta, bir anımı anlatayım: Bu kadro öncesi, ben, Gaziantep'te seçim çalışması yaparken, bir grup işçi arkadaşımızın -olabilir, işçi serbesttir siyaset yapar- seçim sırasında saat 17.00'den sonra Doğru Yol Partisinin, ilgili olduğu partisinin bayrağını alarak karşı sokaktan geldiklerini bana söylediler -ben bakanken- dediler ki, "ya, sen geliyorsun, bak işçiler Doğru Yol Partisini destekliyor." Gayet doğal... Ben dedim ki, beni görüp utanmasınlar, bunlar şimdi bakanlarını görür, belki canları sıkılır diye hemen sokağın öbür yanına döndüm ve yolumu başka bir caddeye giderek değiştirdim. Böylece, onları da hiç görmedim. Yani, böyle bir çalışma yaptık. Onlar da insandır, her partiyi tercih edecekler. Tabiî ki, işçiler memur gibi değil, siyaset yapma şeyleri biraz daha fazla. Biz, bunların hiçbirine aldırmadan, onların insan olduklarına bakarak, o işçilerin hak ettiğine bakarak kadrolarını verdik...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim.

Buyurun.

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ(Devamla) - Şimdi, makineleri de, yine, parti ayrımı, şehir ayrımı yapmadan, Genel Müdürlüğümüzde, DSP'nin oylarının çok olduğu illere değil, karın çok olduğu illere diye emir veriyorum, kar nerede çoksa makine oraya gidecek. Yani, benim oyum şurada çok, DSP'ye şurası az verdi, şurası çok verdi hesabı yok; nerede kar çoksa, oraya gönderiyorum makineleri ve orada çalışmalarını yapıyorlar.

Arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum, soruyu sorduğu için. İşçilerimiz 2 Şubatta girmiştir, 2 Şubatı kutlamışlardır, doğum günleri ilan etmişlerdir. Köy Hizmetlerine, köylümüze, Türk köylüsüne hayırlı olsun bu karar. Buradan, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Başta, Başbakanımız Bülent Ecevit olmak üzere, diğer liderlerimizin, herkesin katkısı vardır; bizim de çalışmalarımız vardır. Bu olay Türkiye'de bitmiştir; ama, buna rağmen kimse demesin ki "70 000 kişilik kadrodan 29 000 insana kadro verdiler, bunlar ne yapıyor, bu hükümet ne yapıyor?" 76 000'den aldığımız işçi sayısını da 49 000'e düşürmüşüz, bu insanların kadro almasına rağmen. Yani, ben Bakan olduğumda, Köy Hizmetlerinde çalışan işçi sayısı 76 000, şu anda, kadrolar dahil, çalışan işçi sayısı 49 000.

Memleketimize, köylümüze hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

17. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, tabiî afet nedeniyle İller Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok.

Soru üç birleşim cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, sözlü soru, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

18. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok.

Bu soru da üç birleşim cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, sözlü soru, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

19. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok.

Bu soru da üç birleşim cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, sözlü soru, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

20. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/897)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok.

Bu soru da üç birleşim cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, sözlü soru, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

21. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/898)

BAŞKAN - Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Yok.

Ancak, bu soru da üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için sözlü soru gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, bu önergem üzerinde konuşmak istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Öksüz'ün söz talebi var; buyurun efendim.

Süreniz 5 dakika efendim.

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu soru önergemi 31.10.2000 tarihinde vermişim. Aşağı yukarı birbuçuk yıla yakındır bu sorularımın cevabını alamadım ve maalesef bugün de Sayın Bakanımız sorularıma cevap vermemiştir.

Sayın Başkan, Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu'nun, sözlü olarak cevaplandırması istemiyle hazırlamış olduğum bu önergelerim, Konya İlinde mevcut olan sorunlara dikkati çekmek, 2000-2001 öğretim yılı içerisinde, Konya'daki okul, öğretmen ve ihtiyaçların ne olduğunun tespit edilmesine yörelikti; ancak, sorularım zamanında cevaplandırılamadığı için 2000-2001 öğretim yılında yaşanan sorunların ne olduğu artık pek önemli değildir; önemli olan mevcut sorunlardır şu anda.

Çok büyük reform olduğu ve eğitimdeki sorunları çözeceği iddia edilen kesintisiz sekiz yıllık eğitime geçilmiş olmasına rağmen, ne verilen sözler tutuldu ne de eğitimde sorunlar çözülebildi.

"Okulsuz köy kalmayacak" denilmesine rağmen hâlâ çoğu köylerimizde okullar kapalıdır. "Çocuklarımız, 25-30 kişilik sınıflarda bilgisayarlı eğitim yapacak" denildiği halde hâlâ çocuklarımız, 70 ve 80 kişilik sınıflarda eğitim yapmaktadır ve bilgisayarlı eğitime geçilmemiştir. "Taşımalı eğitime son verilecek" denildiği halde öğrenciler hâlâ eşek ve at sırtlarında okullara gitmekte veya trafik kazalarında hayatlarını kaybetmektedirler. "Eğitime katkı payı" adı altında -her vatandaştan- katrilyonlarca para toplanmasına rağmen toplanan paralar israf edilmektedir. Ülke çapında okul ihtiyacı had safhadadır. Toplanan paralarla bırakın okul yapmayı çoğu okullarımızın onarımı dahi yapılamamıştır. Ödenek yetersizliği bahane edilerek, okullarımıza yeterli yakacak verilmediği için, öğrenciler, soğukta eğitim görmekte veya okullar, soğuktan dolayı kapanmış durumdadır.

"Kayıt parası alınmayacak" denilmesine rağmen, devletin yeterli para gönderemediğinden yakınan okul idarecileri, öğrenci velilerinden kayıt parasını zorla almaktadır. Öğrencilerden hâlâ vakıf paraları toplanmakta, vermeyen öğrenciler tehdit edilmektedir.

Öğretmen olmadığı için çoğu okullarımız kapalı, çoğunda da dersler boş geçmektedir. Öğretmen açığını gidermek isteyen millî eğitim müdürlükleri, vekil öğretmen adı altında, dersleri, diğer mesleklerden insanlara verdirmektedirler.

Basın organlarından öğrendiğimiz kadarıyla, son dört yıl içerisinde, üniversitelerden 24 000 öğrenci atılmış, Millî Eğitim Bakanlığınca da, kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle yüzlerce öğretmenin görevine son verilmiştir.

Sayın Millî Eğitim Bakanına sormak lazım: Hem devlet bütçesinden hem de eğitime katkı payından toplanan katrilyonlarca para nereye gitmektedir?

Çarpık eğitim sistemimiz ne zaman düzelecek?

Ne zaman, eğitime en düşük payı veren Nijerya, Uganda, Zambiya, Bangladeş gibi ülkeler klasmanından kurtulacağız?

Ne zaman, çocuklarımız, Avrupa Birliği standartlarında eğitim ve öğretim göreceklerdir?

Bu duygularla hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öksüz.

22. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)

BAŞKAN -  Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu sözlü soru da, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, üç birleşimde cevaplandırılmadığı için, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

23. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/911)

BAŞKAN -  Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu sözlü soru da, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, üç birleşimde cevaplandırılmadığı için, gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

Sayın Uzunkaya'ya da, 5 dakika konuşmak üzere söz verilmiştir.

Buyurun.

Süreniz 5 dakikadır.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu soru önergemi 11.6.2000 tarihinde verdim. Demin bir espriyle "milattan önce" kavramı oydu. Bu, 20 nci Yüzyılda verildi, şu anda 21 inci Yüzyıldayız ve bakanlarımız Ankara'da; Amerika'ya giden  iki üç bakan var; diğerleri Genel Kurulda değil. Amerika'da olsalardı, belki bir IMF yardımı, katkı bekliyor olabilirdik onlar adına; ama, bakanlar burada; neden cevaptan imtina ediyorlar bilmiyorum.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakınız, Türkiye'de, genelde, ciddî anlamda bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Ben, özelde, sorularımda, Samsun'un  -140'tan fazla köyü olan bir ilçesi- Vezirköprü İlçesinin sağlık hizmetlerinin ciddî sıkıntıları olduğunu dile getirdim ve o dönemde, Vezirköprü'nün bazı köylerinde toplu çocuk ölümlerine sebep olan vakalar yaşanmıştı; basına da intikal etti. "Bunların önlenmesi için, Bakanlığımızın tedbirleri nelerdir" diye sorduk ve yine, bunlarla ilgili -ciddî önlem, hastalığın gerçek mahiyetinin ne olduğuna dair- bugüne kadar, Bakanlık, bize, lütfedip, bir cevap verme tenezzülünde bulunmamıştır. Dolayısıyla, ben, millete, Sayın Bakanı şikâyet ediyorum; basında, çıkıp, sosyal güvenlikten sorumlu bakanla, eczacılarla sürtüşmesi, tartışması yerine, sorunları çözsünler, meseleleri halletsinler diye bekliyoruz Sağlık Bakanından, bakanlardan.

Bakın, eczanelerin tümü kapalı bugün; kuyruklar -televizyonlarda izliyoruz- neredeyse kilometrelere ulaştı. Bakanlık bu konulara çare bulsun; eczacıların yüzde 10 kârı, avantajı, imkânı neyse, bunlarla uğraşacağına, hükümetin üç ortağı bir araya gelsin, şu hasta üzerinden, ölmekte olan hasta üzerinden kefen parası, KDV almaktan bu hükümet önce vazgeçsin. Ne demek yüzde 18?!. Yahu, hasta; ölümle pençeleşiyor, serumu alınacak, ilacı alınacak, hâlâ hastadan yüzde 18... Sağlık Bakanı bunları çözmeli.

Bakın, Vezirköprü İlçemizde -günlerdir, yerel medyada yayınlandı- diyaliz makinesi var; ama, gerekli altyapı olmadığı için, böbrek hastaları -Samsun'a 140 kilometre mesafe- buradan gidip gelemiyor, gerekli altyapı olmadığı için, imkân olmadığı için.

8 tane sağlık ocağı var köylerinde -dediğim gibi, çok geniş bir ilçe köyleri itibariyle- sağlık ocaklarında doktor yok. 20'den fazla sağlık evi var; eleman yok. Merkezde sağlık personeli eksik. Geçtiğimiz iki yıldan beri, devlet memurluğu sınavına girmiş ve sınavı kazanmış bu kadar sayıda insanlardan dağıtım yapıldı, Samsun'un birçok ilçesi hâlâ aynı sıkıntıyı yaşıyor; ama, az önce arz ettiğim gibi, özelde de, Vezirköprü de aynı sıkıntıyı maalesef yaşamaktadır. Acil olarak nöroloji, fizik, cildiye, çocuk hastalıkları ve diğer alanlarda elemana ihtiyaç var. Özellikle, Öğülü bölgesi, Sarıdibek bölgesi -ki, Vezirköprü'ye ulaşımı ciddî anlamda sorun olan bölgedir, burada 8 civarında köyümüz var- acil bu bölgedeki sağlık ocak ve evlerine sağlık elemanlarının acil olarak verilmesi lazım.

Ama, arz ettiğim gibi, Sağlık Bakanımızın, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, sorunları çözmek yerine, bazı özel gündemler oluşturması, bizi siyaset adına üzmektedir;şahısları adına da üzülmekteyiz.

Değerli arkadaşlar, bu arada sözü gelmişken, yeri gelmişken, yöreyle ilgili bir talebi de hükümete bu vesileyle intikal ettirmek istiyorum. Samsun- Bafra Ziraat Odasının az önce bana intikal eden bir faksı var; faksta diyor ki: "Elektrik tüketiminde, özellikle Bafra yöremizde Anadolu'nun birçok bölgesinde tarımda elektrik ziyadesiyle kullanılıyor."

 Elektrik borçlarının 28.12.2001 tarihine kadar taksitlendirilerek ödenmesi talep edilmişti hükümet tarafından; ancak, onlar, bu tarihe kadar, ürün bedellerini, sattıkları ürünlerin bedellerini alamadılar.

Örneğin, tütün, bugünlerde piyasaya çıkacak, fiyatı belli değil.Tütünün bugün fiyatı... Zaten, tütünü katlettik; bölgem, tütün üreticisi bir bölgedir, tütüne bugün takriben 4 milyonun üzerinde -en az- bir ücret tespit edilmelidir ve bir an önce de piyasası açılmalıdır.

İşte, bir taraftan devletin alacağını tahsilde vatandaş sıkıntıya sokulurken öbür taraftan taksitlendirmede taksidini dahi, ürettiği tarım ürününün bedelini alamadığı için ödeyemeyen çiftçi, iki katlı borç ve sıkıntı altına girmektedir.

Dolayısıyla, bu sadece Bafra Ziraat Odasının değil, belki Türkiye'nin sorunu mutlaka; bu taksitlendirmeyi -en az- marta kadar tehir etmek lazım; çünkü, tütünün fiyatı daha verilecek.

Pancar ürünü satıldı; parası daha henüz daha tahsil edilmedi

Dolayısıyla, tarım sektörüyle meşgul olan arkadaşlarımıza böyle bir kolaylığın sağlanmasında yarar var. Özellikle dikkat çekiyorum, ben sigara içen birisi değilim; ama, Marlboro'nun 20 gramı 2 100 000 lira, bir kilogram tütün, yani Marlboro 110 000 000 lira, yani Anadolu tütünü, tütüncüsü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Arkasından gelen önergemde gerisini tamamlarım Sayın Başkan.

Sağ olun.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim, sağ olun efendim.

Sayın milletvekilleri, böylece, sözlü sorular için ayrılan 1 saatlik süre bitmiştir.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bir tanesini daha alsaydınız da sözlerimi bitirseydim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Süre bitti efendim...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Var, orada 2-3 dakika daha var Başkanım.

BAŞKAN - Geçti... Geçti...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - 2-3 dakika daha var...

BAŞKAN - 16.10'da başladık...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Konuşmamı bitirmiş olacaktım efendim.

BAŞKAN - Hayır, nasılsa konuşacaksınız; konuşmalarınızı böyle bir günde bitirmeyin canım, başka günlere de bırakın.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler"  kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının;  Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik yapılmasına Dair İçtüzük Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız.

2. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile aynı mahiyetteki kanun tekliflerinin  görüşmelerine başlayacağız.

3. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile,  Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 666)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız.

4. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 1/692) (S. Sayısı: 675)

BAŞKAN - Komisyon ?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

5. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/756, 1/691) (S. Sayısı: 676)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

6. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile,  Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

7. - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 670) (1)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporu 670 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde grupları adına söz isteyenler: Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Zeki Okudan.

Şahısları adına, Sayın Aslan Polat, Sayın Masum Türker.

Saadet Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Okudan?..

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Daha sonraki...

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Zeki Bey şu anda yok Sayın Başkan, diğer gruplar adına konuşmalar yapılsın, gelecek.

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok.

O zaman, şahıslara geçiyorum...

Şahısları adına, Sayın Aslan Polat...

LÜTFİ YALMAN (Konya) - O zaman, bir dakika... Cevat Bey konuşacaklar.

BAŞKAN - Peki efendim.

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Grup başkanvekilleri yok Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, ne yapalım, Grup söz istiyor, bu işi hemen... Arkadaşlar söz isterse biz ne yapalım...

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Grup başkanvekilleri yok efendim; olmaz!

BAŞKAN - Yalnız, Sayın Yalman, grup başkanvekiliniz yok efendim.

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Burada imzası var efendim.

BAŞKAN - Hayır, imza filan yok, varsa bize gelmesi lazımdı, burada yok.

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Efendim, öbür gruplar konuşur bizim grup başkanvekili gelinceye kadar.

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz isteyen yok efendim; olmayınca ne yapalım yani!..

Sayın Aslan Polat?.. Yok.

Sayın Masum Türker?.. Yok.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddelere geçilmesi...

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Peki efendim, karar yetersayısını nazara alacağım.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok.

Ne kadar ara verelim?..

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Kapatın gitsin Sayın Başkan, çalışmaya niyetleri yok.

BAŞKAN - Efendim, birleşime 15 dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.15

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.32

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER: Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

7. - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 670) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar.

190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının tümü üzerindeki müzakereler bitmişti; maddelere geçilmesi sırasında karar yetersayısının aranılması istenilmişti ve oylama sonucu karar yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım efendim.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul...

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, karar yetersayısı yok!..

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımızın arasında fikir birliği var.

HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, bırakın kendileri saysınlar.

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, oylamayı elektronik cihazla yapın; burada, karar yetersayısı yok.

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımız saydı "var" dediler.

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Karar yetersayısı yok, neye göre saydınız!..

BAŞKAN - Peki, o zaman 5 kişi ayağa kalkın, oylamayı elektronik cihazla yapalım.

(SP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - İtiraz ediyoruz, elektronik cihazla yapın oylamayı.

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, bakın, karar yetersayısı istemekten bile vazgeçebilirdik, teklif etseydiniz; ama, bu şekilde bir oylama olmaz.

BAŞKAN - Hayır efendim, Divan üyesi arkadaşlarımız saydı, ne yapalım...

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, 5 kişi ayaktayız, isimlerimizi yazın, itiraz ediyoruz.

BAŞKAN - Efendim, tamam; o zaman oylamayı elektronik cihazla yapalım. (DSP sıralarından gürültüler)

Arkadaşlar, sonucunu ilan etmedim. Ben, sonucu ilan etmeden itiraz ettiler. Rica ediyorum... Şimdi, bizi hile yaptırmaya kalkmayın, arkadaşlarımızın doğal hakkı; 5 kişi kalkar, oylamaya itiraz ederse, oylama tekrarlanır. Bu, İçtüzük hükmü.

Evet, maddelere geçilmesini oylarınıza  sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.

Bir bakan arkadaşımız başka bir bakana vekâlet ediyorsa, bize, vekâlet ettiği bakanın adına oy kullandığını bildirebilir. Ayrıca, cihaza giremeyen arkadaşlarımız olursa, o arkadaşlarımız da oyunun rengini bildiren pusula gönderebilir; fakat, pusulaları kontrol edeceğim, onu da söyleyeyim.

Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

 BAŞKAN - Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir; pusulalara gerek görülmeden... Yani, arkadaşlar, rica ediyorum... Herhalde makine de yalan söyleyecek değil. Böyle, her şeye de karşı koymayalım canım...

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, kimsenin bir şey dediği yok; devam edin...

BAŞKAN - Arkadaşlar, biraz önce, Divan Üyesi iki arkadaşımız saydılar, ikisi de 142 dediler, burada da 142 çıktı. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

1 inci maddeyi okutuyorum:

190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Sayıştay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

BAŞKAN - Madde üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Zeki Okudan; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Değerli arkadaşlar, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla ilgili söz almış bulunuyorum.

Arkadaşlar, bu, Sayıştaya 96 güvenlik görevlisinin kadrosunun verilmesiyle ilgili bir tasarı; yapılan değişiklik bu.

Sayıştay denince, malum, devletin gelirlerini-giderlerini denetlemeyle ilgili kurum olduğunu görüyoruz. Sayıştayın hangi devlet bakanlığına bağlı olduğunu sorarsak, hiçbir devlet bakanlığına bağlı olmadığını görürüz. Ayrıca, Meclis Başkanıyla ilişkilidir; yani, Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kuruluş ve biz, bu kuruluşa evrakı korumak için veya binayı korumak için 96 güvenlik görevlisini görevlendirmek için, kadro ihdas etmek için görüşme yapıyoruz.

Değerli arkadaşlar, siz, güvenlik görevini evrakı korumak için yapıyorsunuz. Peki, bu yolsuzlukları veya usulsüzlükleri yapmak için ne gibi görevlendirmeler yapıyoruz? Diyeceksiniz ki, biz, bunlar için de gerekli incelemeleri yapıyoruz. İşte, bu dönemde en çok soruşturmaların yapıldığı bir dönemdeyiz diyeceksiniz belki; ancak, görüyorsunuz ki, güvenlik görevlisini almak her şeyi çözmüyor. O yüzden, daha sağlıklı ve sıhhatli bir yapılanmaya gitmek gerekiyor. Bugün, katma bütçeli ve genel bütçeli idarelerin bir kısmında Sayıştay denetimleri yapılmakta; ancak, bunlar usul olarak yapılmakta. Bunun haricinde katma bütçe ve genel bütçe haricinde, Sayıştay denetiminin dışında, KİT'ler ve özellikle son günlerde oluşturmaya çalıştığımız kurullar var. Bu kurullar gerek Meclis denetimi gerekse Sayıştay denetiminden uzak, sadece Bakanlar Kuruluna karşı sorumlu oluyor. Halbuki, Meclisin üstünde hiçbir gücün olmaması gerekir. Meclisin üstünde ikinci bir otoritenin olmaması gerekir ve demokrasinin gereği bu diye düşünüyorduk; ama, biz, yeni kurullar oluşturarak Sayıştayın o kurullar üzerindeki denetimini engelliyoruz bir taraftan. O yüzden, değerli arkadaşlar, biz, tutup da, oraya 96 değil, 9 600 güvenlik görevlisi koysak, eğer, gerekli düzenlemeleri yapmazsak, 140 yıl önce kurulmuş bir Sayıştay o günden bugüne herhangi bir idarî yapılanmada değişiklik göstermediyse, yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, bir de Sayıştaya ayrılan ödeneklere bakmak lazım; ne kadar ödeneğe ne kadar iş bekliyoruz Sayıştaydan; bunu da gözden geçirmemiz gerekiyor. Şu anda, dünyanın çeşitli yerlerinde Sayıştayın denetim yetkisi yok; ancak, bizde ve Avrupa ülkelerinin birkaçında Sayıştayda denetim yetkisinin yanı sıra, yargı yetkisinin de olduğunu görüyoruz. Bizde de yargı yetkisi var. Eğer, bundan gocunuyorsak, yargı yetkisini de kaldırabilirdik.

Değerli arkadaşlar, netice itibariyle, istediğiniz kadar güvenlik görevlisi görevlendirin, istediğiniz polisiye tedbiri alın; eğer, gönüllerde ve sistem olarak güvenliği sağlayamazsanız, vereceğiniz bu kadrolar sadece devlete yük getirir, kadroyu şişirir, hiçbir işe yaramaz.

O yüzden, yapmamız gereken, Sayıştayın, A'dan Z'ye, sil baştan, bir kere daha gözden geçirilip, Sayıştay denetiminden çıkarılan kurumların Sayıştay denetimi altına alınmasıdır.

Onun için, bizim elimizden gelen -özellikle hükümet tarafına sesleniyorum- onların ellerinden gelmesi gereken şey Sayıştay denetimini daha sıhhatli ve verimli hale getirmektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okudan.

Şimdi, AK Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Şahin; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayıştay, bilindiği gibi, Anayasanın 160 ıncı maddesinde, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak gibi önemli bir görevle yükümlüdür ve Sayıştay Başkanlığı, bu görevini de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır.

Tasarıda da ifade edildiği gibi, Sayıştay Başkanlığı, hepinizin bildiği gibi, yeni bir binaya taşındı.

Yine, bu rapordan öğreniyoruz ki, 32 000 metrekarelik arşiv alanında bu kurumların sarf evrakları muhafaza edilmektedir. Bu bakımdan, bu evrakların, yine tüzük gereği on yıl süreyle saklanması zorunluluğu vardır. O bakımdan, Sayıştay Başkanlığının bunların muhafazasını ve güvenlik tedbirlerini sağlamak üzere güvenlik görevlisi istemi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmış; 96 kadro istenmiş olmasına rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonu 48 kadroyu yeterli görmüştür. Biz de, AK Parti Grubu olarak, Sayıştay Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu görevi ifa eden Sayıştay Başkanlığının, bu 48 kadroyla bu görevi yaptırmasını uygun mütalaa etmekteyiz. Mademki, bizim adımıza, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama gibi bir sorumluluğu vardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, böylesine önemli bir görevin ifası için Sayıştay Başkanlığına bu 48 kadronun verilmesini uygun mütalaa ediyor; hepinize saygılar sunuyoruz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin.

Madde üzerinde, Gruplar adına başka söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Lehte, Sayın Masum Türker söz istemişlerdir.

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Peki.

Aleyhte, Sayın Aslan Polat; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Ben, tasarının tümü üzerinde konuşma yapacaktım, ama, 5 dakika geç kaldım. Demek istediklerimi burada söylemek istiyorum. Konusu şu: Zaten, gelen bu tasarıda, Sayıştay için 96 koruma kadrosu isteniyordu. Bunu, Plan ve Bütçe Komisyonu 48'e düşürdü. Zaten, Plan ve Bütçe Komisyonu, korumalarla ilgili bu tip kadrolarda -güvenlik görevlileri başta olmak üzere- genellikle bir indirim yaparak Meclise sunmaktadır. Buradaki en büyük beklentiyi de, giderlerde bir azaltma yapmak olarak belirtebiliriz.

Şimdi, benim, burada, Sayıştay konuşulduğu için, esas söylemek istediğim şu: Sayıştay, Meclis adına denetim yapan bir kuruluştur. Kuruluşumuzun ana gayesi, Meclis adına denetim yapmasıdır. Meclis adına denetim yaparken, burada, bütün kuruluşları, Sayıştay, maalesef denetleyemiyor. Sayıştay denetiminin dışında önemli bir bölüm var. Mesela, KİT'leri denetleyemiyor, sosyal güvenlik kuruluşlarını denetleyemiyor, belediyelerin kurduğu BİT'leri denetleyemiyor, özellikle bu son günlerde kurulan üst kurulları denetleyemiyor; ki, bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum.

Şimdi, denetim dediğimiz zaman, denetimin bağımsız ve dış denetim olması lazım. Bu kurulların denetimini, Sayıştay gibi bağımsız dış denetim kurumu yapmazsa -bir de yargılama görevi var Sayıştayın tabiî- kurumun içinden seçtiğimiz, birkaç tane kuruluştan aldığımız toplama elemanlarla yapılacak denetim, kesinlikle, Sayıştay denetimi gibi bağımsız denetim olamayacağı için de, çok tatmin edici denetim olmuyor.

Ayrıca, Sayıştay denetiminin bir özelliği de şudur: Sayıştay raporları Meclise de geliyor; Meclise gelince, bunların, artık, Mecliste tartışılması imkânı da doğuyor. Onun için, benim burada isteyeceğim, bilhassa, son günlerde çok iyi bir konu vardı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti, üst kurullar meselesi vardı. Enerji Üst Kurulumuz var, BDDK Üst Kurulu var; bir sürü kurul oluşturduk. Bu kurulların denetiminin Sayıştay tarafından yapılması, işin doğrusuydu; hükümetten de öyle teklif gelmişti, Plan ve Bütçe Komisyonunda da öyle kabul edilmişti; fakat, nedense, Genel Kurulda BDDK'nın ve Sayın Kemal Derviş'in büyük ısrarıyla değiştirildi ve Sayıştay denetimi dışında kaldı. Halbuki, Sayıştay denetimi olsaydı ne olacaktı; bunun tekrar üzerinde durmak istiyorum. Sayıştay denetimi yapıldığı zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapıldığı için, bunun burada tartışılması, görüşülmesi gerekiyordu.

Bir başka konu daha var ki, bu önemli. Şimdi deniliyor ki, Sayıştay hem denetim yapıyor ve hem de bir nevi yargılama yapıyor. Halbuki, bağımsız kurullar yargılanmak istemiyorlar. O zaman şöyle de olabilirdi: Sayıştayın malî denetim yapması istenebilirdi. Sayıştayın malî denetim yapmasının da özelliği var. Sayıştay evrakları incelerdi; bu evraklar doğrudur, yanlıştır, hatalıdır diye ifadeler kullanırdı. Son günlerde Sayıştay Hazine üzerine, Maliye üzerine birçok rapor gönderdi Meclise; fakat, bunların üzerinde gereği gibi konuşulmadı ve bunlar, böyle rapor olarak geldi ne Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ne Plan ve Bütçe Komisyonunun isteği üzerine Genel Kurula geldi. Bunlar üzerinde Genel Kurulda görüşme de açılabilirdi.

Şimdi, önemli raporlar veriyor; Hazine üzerinde rapor veriyor, birçok evrakını kabul etmiyor; Maliye üzerinde rapor veriyor; diyor ki "1974'ten beri 100 küsur milyarlık bir ödenek, Meclis denetimi ve bütçe dışında harcanmıştır." Bunlar nasıl harcanmış, ne edilmiş; bunları bilmemiz lazım.

Sonra, bir şey daha çok önemli. Mesela, deniyor ki, Köy Hizmetleri kapatılsın veya tasfiye edilsin. Peki, bu Köy Hizmetleri kapatılsın veya tasfiye edilsin derken, Sayıştayın bu konuda görüşünü aldık mı? Sayıştayın bunlar üzerinde yaptığı performans denetimleri var mı; yani, Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri nasıl çalışıyor; bunlara verdiğimiz ödeneklerle, bunlara verdiğimiz makine parkıyla, bunlara verdiğimiz mühendislik farkıyla, bunların sabit sermaye giderleriyle acaba bunların yaptığı performans nedir? Bu konuda hiçbir denetim yapılmıyor.

Ben isterdim ki, Sayıştayla çok ciddî ve Sayıştayın ismiyle lazım olduğu kadar, çeşitli yerleri denetletelim. Mesela, Millî Eğitim Bakanlığı sekiz yıllık eğitime geçti. Yaptığımız okullar acaba yeterli oldu mu? Afetler oldu; Bayındırlık Bakanlığının afetler üzerine yapmış olduğu şeyleri kanun hükmünde kararnameyle Sayıştay denetimi dışına çıkardık. Olmaz... Sayıştayın bunları denetlemesi lazımdı, bütün evrakları denetlemesi lazımdı. En azından bu verilen paralar yerine gitti mi, yanlış yapıldı mı, acaba doğru mu yapıldı, noksanlığı var mı? Tarım Bakanlığını ele alalım. Doğrudan gelir desteğine geçilecek. Buradaki Tarım Bakanlığının çalışması yeterli mi, yetersiz mi, ne olduğunu bilelim. Daha doğrusu, Sayıştay bütün kamu kuruluşlarının, BİT'lerin, güvenlik kuruluşlarının en azından malî denetimini yapması, en azından bu evraklarının ne kadar sıhhatli olup olmadığının tespitini yapması, Meclis adına denetlemesini, bunların Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılmasını, Plan ve Bütçe Komisyonu arzu ettiği takdirde bunları Genel Kurula getirmesini, Genel Kurulda arzu edilirse genel görüşme açılmasını ve bu durum karşısında, devletin kuruşunun kuruş kuruş hesabının o zaman sorulacağını söylüyorum ve bu tasarının, ben, her ne kadar aleyhinde söz almış olsam da, lehinde oy kullanacağım.

Hepinize saygılar sunarım. (SP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Efendim, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir.

Böylece, tasarı, Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olmasını diliyorum efendim.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti  Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı  Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı: 100) (1)

BAŞKAN - Komisyon?... Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Komisyon raporu 100 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde Saadet Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Rıza Ulucak, şahısları adına Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet Kaya ve İstanbul Milletvekili Masum Türker söz istemişlerdir.

Şimdi, Saadet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Rıza Ulucak; buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 20 dakika.

SP GRUBU ADINA RIZA ULUCAK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Saadet Partisi Grubu ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair -100 sıra sayılı- Kanun Tasarısı hakkında Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.

Sayın miletvekilleri, ülkeler dışa açılım politikaları çerçevesinde çeşitli ülkelerle, özellikle de komşu ve yakın ülkelerle uluslararası kara taşımacılığı anlaşmaları yapmakta ve bu anlaşmalarla mal akışının artması, ekonomik faydalar sağlanması, ilişkilerin geliştirilmesi ve benzeri faydalar amaçlanmaktadır.

Söz konusu tasarı kanunlaştığı takdirde, İsrail'le de, ileride, karayolu taşımacılığı alanında ayrıntılı bir anlaşma yapılacağı öngörülmektedir. İleride yapılacak bu anlaşmanın temel esasları, bir anlamda yol haritası, bu ilkeler muhtırasıyla çizilmektedir.

Tasarının gerekçesinde, ülkemizin şimdiye kadar, 46 ülkeyle uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşması yaptığı, İsrail'e komşu durumda olan veya İsrail'den transit geçilerek taşıma yapılan ülkelerden Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır ve Tunus'la da, bu anlaşmaların yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu, ilkeler muhtırasında, ileride yapılması düşünülen bu anlaşmanın ilkeleri şu şekilde ifade edilmektedir:

1- İki tarafça anlaşmaya varılan ilkelere uygun olarak, her bir ülke kendi toprağında diğer ülkenin insanlarına ve araçlarına serbest geçiş izni verecektir.

2- Hiçbir ülke ayrımcı vergiler koymayacak ya da diğer tarafın insanlarının ve araçlarının serbest dolaşımına sınırlama getirmeyecektir.

3- İki ülke, yolculuk ve kargoyla ilgili tüm konularda, taşımacılığın güvenliği, ulaşım standartları ve kuralları, araçlara lisans verilmesi, yolcuların taşınması ve ticarî malların ve kargoların taşınmasını içerecek biçimde, aralarında daha ayrıntılı bir kara taşımacılığı anlaşmasının oluşturulması için ortak bir teknik takım kuracaklardır.

Görüldüğü gibi, çok önemli ilkeler belirlenmiş ve bir anlaşma yapma yükümlülüğüne girilmiştir.

Ülkemizin, çeşitli ülkelerle bu tür anlaşmalar yapması en tabiî bir durumdur; ancak, bu ülke İsrail olunca, birkaç şeyi ifade etmek gerekir. Bilindiği gibi, ülkeler arasında yapılan bu ve benzeri anlaşmalar, tek boyutlu değerlendirilemez. Neticede, devletler arasındaki bu tür ilişki ve işbirliklerinin sosyal, siyasal, kültürel sonuçlarının da olduğunu herhalde, söylemeye hacet yoktur. Bu nedenle, İsrail'le ilişkilerimiz hususunda bazı hususlara değinmek istiyorum.

Son zamanlarda, özellikle de 1991 yılından bu yana, Türkiye-İsrail yakınlaşması ve askerî işbirliği de dahil olmak üzere bir çok alanda işbirliği yapıldığı gerçektir. İki ülke arasındaki bu işbirliğinin siyasal ve stratejik sonuçlarının ve marjinal maliyetinin ne olacağını şimdiden kestirmek, oldukça güçtür. Son zamanlarda, bu ilişkilerin perde arkasında daha da geliştiği ve çeşitli bölgesel ittifakların oluşma aşamasında olduğu ifade edilmektedir. Bu yakınlaşmayı isteyen ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesini zorlayan bir devlet vardır ve bu da, Amerika Birleşik Devletleridir. Bu nedenle, bu ilişkilerin arka planını iyi okumak lazımdır.

Sayın milletvekilleri, İsrail'in, dünyanın gözü önünde Filistin Halkına yaptığı muamele hepimizin uykularının kaçırmaktadır. Bizim ecdadımız, dünyada yurt bulamayan bu millete kucağını açmış yıllarca içinde barındırmıştır. Gel gör ki, bugün, onlar, gün geçmiyor ki, bir Filistinlinin evini yıkmasınlar, birkaçını öldürmesinler.

Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye-İsrail üçgeninde, Türkiye'nin İsrail için büyük bir önemi haizdir ve bölge ülkeleri arasında bir ağırlığı vardır. Türkiye, İsrail nezdindeki bu ağırlığını, Filistin Halkının güvenliği ve Filistin'de huzurun sağlanması için kullanmalıdır. Türkiye, İsrail'le ilişkilerini geliştirip anlaşmalar imzalarken, Filistin'le de ilişkilerini geliştirmeli ve bir an önce orada huzur ve barışın sağlanmasına çalışmalıdır. Burada, Türkiye'ye büyük görevler düşüyor. Daha dünkü gazetelerde "İsrail ocak söndürüyor","Yıkımlar İsrail'i böldü" manşetleri vardı. Evet, İsrail, yıkıyor, sakat bırakıyor, öldürüyor; sözüm ona medenî dünya da seyrediyor.

İsrail Hükümetinin dur durak bilmeyen yıkım ve tahribatına, birazcık insaf sahibi kendi bakanları bile karşı çıkıyor. Dünkü basında yer alan bazı haberler şöyle:

"İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkması, Başbakan Ariel Şaron'un bakanlarını bile rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ve hükümetteki diğer İşçi Partili bakanlar, Filistinli mültecilerin evlerinin yıkılmasını eleştirdi" deniliyor ve devam ediyor:"Dışişleri Bakanı Peres, yıkımların İsrail'in imajına büyük zarar verdiğini vurguladı. İsrail İşçi Partisi bakanlarından emekli general Matan Vilnai ise, İsrail'in tepkisinin daha ölçülü olması gerektiğini söyledi. Muhalefetteki Meretz Partisinden belediye meclisi üyeleri, yıkımların önüne geçebilmek için dün sabah yerel mahkemeye başvurdu.

Tel-Aviv'de, Refah mülteci kampındaki Filistinlilere ait olan evlerin yıkımını protesto gösterisi düzenlendi. İsrail radyosu "Barış Şimdi" adlı İsrailli bir örgüt tarafından düzenlenen gösterinin, İsrail Savunma Bakanlığına ait büroların bulunduğu bina önünde yapıldığını bildirdi. Örgütün bildirisinde 'Hükümetimiz tüm ahlakî bilincini kaybetmiştir. Hükümetin (evlerin yıkımı gibi) yasadışı emirleri, başta genç askerlerimiz olmak üzere hepimizi bu işin içine sokmaktadır' denildi."

"...Teröre karşı savaş adı altında Filistinlilere ait ne varsa yakıp yıkmaya alışan Şaron'a, artık birinin dur demesi gerek sözlerine yer verildi." Bu, Alman basınında, Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesinde yayımlandı. Zeitung Gazetesi "Sonuçta bu gibi aksiyonlar, dünya kamuoyuna, İsrail'in itibarını azaltan gelişmeler olarak yansıyor. Avrupa Birliği Dönem Başkanı İspanya'nın Dışişleri Bakanı tarafından dile getirilen eleştiriler de Avrupa'nın bu tür eylemlere tahammülünün giderek azaldığına işaret ediyor" diyerek İsrail'in son dönemde yürüttüğü politikayı eleştiri yağmuruna tuttu.

Yorumda "Arafat'ın kendi safındaki şiddet örgütlerini dizginleyememesi yüzünden bu denli tırmanan olaylara karşı İsrail'in gösterdiği tepki, bu ülkenin inandığı Batılı, uygar değer ölçüleriyle çelişiyor. Peres bundan yıllar önceki bir açıklamasında, İsrail'in onca yıl işgal gücü olarak varlık gösterdikten sonra şimdi giderek 'vicdan erozyonuna' uğradığını söylemekle haksız sayılmaz" şeklinde ifadelere yer veriliyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki, İsrail'in yaptığı bu hareket dünyanın hiçbir yerinde taraftar bulmamıştır. Temennimiz, Ortadoğu'da sulh ve sükûnun hâkim olması için değişik sebeplerle bölgede kuvvetlendirilen İsrail'in bölge halklarının da hakkını teslim etme şuuruna kavuşması dileğiyle, bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (SP sırlarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ulucak.

Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok.

Şahısları adına Sayın Mehmet Kaya?.. Yok.

Sayın Masum Türker?..

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Konuşmayacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Konuşmak istemiyor.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA KARA TAŞIMACILIĞI ALANINDA İLKELER MUHTIRASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 8 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırası"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Son söz talebi, Sayın Masum Türker'in.

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Konuşmayacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Konuşmuyor.

Tasarı açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylamayı elektronik oylama cihazıyla yapacağım ve oylama için 5 dakika süre vereceğim.

Bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekillerinin teknik elemanlardan yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen arkadaşlarımızın aynı süre içerisinde oy pusulalarını Divana göndermelerini; vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusulasını aynı süre içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yalnız, gelen oy pusulalarını kontrol edeceğim arkadaşlar. Hatta, cihaza girip girmediğini de kontrol edeceğim. Onun için, rica ediyorum... Ciddî oylama yapacağız. (DSP sıralarından gürültüler)

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Ne demek ciddî oylama Sayın Başkan?!

BAŞKAN - Doğru oylama yapmak benim görevim. Ben ikaz edeyim de... Yapanlar varsa, onları teşhir edeceğim burada.

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Nasıl yönetim bu?!.

BAŞKAN - Efendim, geçmişte gördük.

MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) - Geçmişte böyle bir şey görülmedi.

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - "Ciddî" kelimesi çok yanlış Sayın Başkan.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, doğru yapmak niye bazılarını rahatsız ediyor?!.

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Doğruyu yapmak başka şey, bu başka şey...

BAŞKAN - Benim görevim doğruyu yapmak. Ben, size hatalı bir şey söylemiyorum ki.

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Hakaret ediyorsun!..

BAŞKAN - Oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır; bu itibarla, birleşime bir süre ara vereceğim.

Sayın grup başkanvekilleri, ne kadar ara verelim efendim?

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - 10 dakika efendim.

BAŞKAN - Yapılan oylama sonucunda, gerçi, karar yetersayısı bulunmuştur; ama, toplantı yetersayısı bulunamadığı için, birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim.

 

Kapanma Saati : 18.11

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.23

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER: Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti  Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı  Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı: 100) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları üzerindeki müzakere bitmiş, tasarının tümü açık oylamaya tabi olduğu için, yapılan açık oylamada toplantı yetersayısı bulunamadığından birleşime ara verilmişti, şimdi yeniden tasarıyı açık oylamaya sunacağım.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim ve bu 3 dakikalık süre içerisinde elektronik cihaza giremeyen arkadaşlarımızın teknik elemanlardan yardım istemesini, bu halde de giremedikleri takdirde oyunun rengini belli eden imzalı pusulayı Divana göndermelerini rica ediyorum; ancak, bu pusulaları da kontrol edeceğim. Pusulayı veren arkadaşımızın Genel Kuruldan çıkmamasını diliyorum; çünkü, okuyacağım efendim.

Sayın Bakanlar da, vekâlet ettiği Bakan yerine pusula gönderebilir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci açık oylamada da toplantı yetersayısına ulaşılamamıştır.

Bilindiği üzere, açık oylama, yoklama hükmündedir; dolayısıyla, iki açık oylamada da toplantı yetersayısına ulaşılmadığından, çalışmalara devam etmemize olanak yoktur.

Bu itibarla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Ocak 2002 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 18.28

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.