Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 45       YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

19 uncu Birleşim

22 . 11 . 2000 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, kalkınmada öncelikli illerin bütçeden aldıkları payın artırılmasına ilişkin konuşması

2. – Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

3. – İzmir Milletvekili Suha Tanık'ın, İzmir İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/243)

2. – Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/883) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/244)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin sebepleri ve sonuçları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161)

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/650, 1/679) (S. Sayısı : 517)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539)

 

 

VI. – AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. – Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2. – Maliye Bakanı Sümer Oral'ın, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, K.K.K. İstihbarat Daire Başkanlığınca hazırlanan bir rapora ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/2709)

2. – Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Merkez Antreman Spor Salonu projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cevabı (7/2784)

3. – Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın;

Gaziantep İl Kültür Müdürlüğü binası projesine,

Gaziantep-Nizip Kültür Merkezi Projesine,

Gaziantep-Oğuzeli Kültür Merkezi Projesine,

Gaziantep-Şahinbey İlçesi Anıtmezar projesine,

Gaziantep'te yürütülen projelere,

İlişkin soruları ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın cevabı (7/2785, 2786, 2787, 2788, 2789)
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Birinci Oturum

Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek, pancar fiyatlarının henüz açıklanmamasına, takip edilen pancar politikasının yanlışlığına ve alınması gerekli tedbirlere,

Malatya Milletvekili Yaşar Canbay da, Malatya kayısısının yararları ve üreticilerinin sorunlarına,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, 20  Kasım  Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yaptığı gündemdışı konuşmaya, Devlet Bakanı Hasan Gemici cevap verdi.

Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu ziyaret eden Alman Yeşiller Partisinden Claudia Roth Başkanlığındaki 5 kişilik parlamenter heyete Başkanlıkça "hoş geldiniz" denildi.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Çevre Komisyonu,

Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın Millî Savunma Komisyonu,

Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, sözde Ermeni soykırımı iddiaları (10/159),

Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ve 20 arkadaşının, kamuda çalışan memur ve işçilerle emeklilerin özlük hakları, (10/160),

Konularında birer Meclis araştırması,

Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 22 arkadaşının, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri konusunda genel görüşme (8/15),

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.

Genel Kurulun 21.11.2000 Salı günkü Birleşiminde, sunuşlardan sonra, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 1 inci sırasında yer alan (10/9) esas numaralı kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durum konusundaki Meclis araştırması önergesinin görüşülmesi ve görüşmelerinin bitiminden sonra, cezaevlerinin, içinde bulunduğu durum konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına,

Genel Kurulun 22.11.2000 Çarşamba ve 23.11.2000 Perşembe günleri 14.00-19.00; 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine, 21.11.2000 Salı ve 22.11.2000 Çarşamba günlerinde sözlü soruların görüşülmemesine, tasarı ve tekliflerin görüşmelerinde soru-cevap işleminin 10 dakika ile sınırlandırılmasına,

Gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 138 inci sırasında yer alan (8/13) esas numaralı dış politika konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin 5 Aralık 2000 Salı günkü Birleşiminde, gündemin 48 inci sırasında bulunan (8/4), 52 nci sırasında bulunan (8/5), 120 nci sırasında bulunan (8/9), 130 uncu sırasında bulunan (8/10), 131 inci sırasında bulunan (8/11) ve 20.11.2000 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan (8/15) esas numaralı genel görüşme önergeleri ile birlikte yapılmasına;

İlişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin  (2/164), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği,

Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/11), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin ise yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği,

Açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.6.2000 tarihli ve 699 sayılı kararı uyarınca Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 30.11.2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan görüşmelerden  sonra kabul edildi.

Fazilet Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan:

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine, İstanbul Milletvekili Bahri Zengin,

Millî Eğitim Komisyonu üyeliğine, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan,

Çevre Komisyonu üyeliğine, Yozgat Milletvekili İlyas Arslan,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine, Giresun Milletvekili Turhan Alçelik,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliklerine, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliklerine, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve Konya Milletvekili Veysel Candan,

Dilekçe Komisyonu üyeliklerine, Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu,

Aday gösterilerek, seçildiler.

Daha önce öngörüşmelerine başlanılan ve yarım kalan, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının,  ithal kömür uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/9), öngörüşmesinin tamamlanmasından sonra, kabul edilmediği açıklandı.

Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime 18.55'te ara verildi.

 

Ali Ilıksoy

Başkanvekili

                                    Mehmet Batuk                                       Şadan Şimşek

                                         Kocaeli                                                   Edirne

                                      Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

İkinci Oturum

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, cezaevlerinin içinde bulunduğu genel durum konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/14), yapılan öngörüşmesinden sonra kabul edilmediği açıklandı.

Genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmeleri sırasında;

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, DYP sözcülerinin, konuşmalarında, kendisine,

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in, konuşmasında, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a,

Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan da, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, konuşmasında, partisine,

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptı.

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 22 Kasım 2000 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.48'de son verildi.

Murat Sökmenoğlu

 

 

Başkanvekili

 

 

 

Mehmet Batuk

Şadan Şimşek

 

Kocaeli

Edirne

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 


                                                                                                               No. : 34

II. – GELEN KÂĞITLAR

22.11.2000 ÇARŞAMBA

Tasarı

1. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Çevre ve Plan ve Bütçe  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.2000)

Teklifler

1. – Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ve  Hayati Korkmaz ile 25 Arkadaşının; 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/613) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.11.2000)

2. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.11.2000)

3. – Ankara Milletvekili Zeki Sezer'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/615) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.11.2000)

4. – Samsun Milletvekili Mehmet Çakar'ın; Samsun İlinde Ambartepe Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/616) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.2000)

Tezkereler

1. – Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/701) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

2. – Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/702) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

3. – Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/703) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

4. – Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/704) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

5. – Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/705) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

6. – Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/706) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

7. – Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/707) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.2000)

Meclis Araştırması Önergesi

1. – Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin sebepleri ve sonuçları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2000)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

22 Kasım 2000 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, kalkınmada öncelikli illerin bütçeden aldıkları payların artırılması hakkında söz isteyen Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'a aittir.

Buyurun Sayın Aydın. (FP sıralarından alkışlar)

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, kalkınmada öncelikli illerin bütçeden aldıkları payın artırılmasına ilişkin konuşması

AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2001 yılı bütçesinin görüşülmekte olduğu şu günlerde, Siirt gibi kalkınmada öncelikli illere bütçeden ayrılan payların artırılması konusunda kişisel görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Kırk yıllık Avrupa Birliğine girme mücadelemizin son aşamalarına gelmiş bulunuyoruz. İki hafta evvel, Katılım Ortaklığı Belgesinde, bize göre en dikkat çeken maddelerden biri, bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesidir. Gerçi, Avrupa Birliğine girme konusunda, ülkemizi idare etme iddiasında bulunan güç merkezlerinin samimiyetinden de ciddî endişeler duymaktayım. Avrupa Birliğinin bir önşart haline getirdiği bu kanayan yaramıza bir çözüm önerebilmek amacıyla, 2001 yılı bütçesinin Meclis gündemine geldiği şu günlerde, son derece ilginizi çekeceğini umduğum bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, Anayasamız gereği, her yıl sonu, bir sonraki yılın bütçesi hazırlanır; bir bakıma, milletimizin ekonomik geleceğine yön verilir. Devletimizin kısıtlı imkânlarını, yine, Anayasamız gereği üstüne basarak söylüyorum eşit şekilde milletimize dağıtabilmek için, eşit şekilde milletimize dağıtabilmek için, bu bütçeyi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuzu açayım; lütfen, tamamlayın.

Zannediyorum sistemde bir sıkıntı var; bir dakikanızı rica ediyorum.

Efendim, mikrofon sisteminde, zannediyorum, içeriden uyardıklarına göre, bir arıza var; sistem şu anda çalışmıyor.

Size, tekrar, baştan söz vereceğim

Arızanın giderilmesi için 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 14:05

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.12

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Gündemdışı ilk sözü, Siirt Milletvekili Sayın Ahmet Nurettin Aydın'a vermiştim. Şimdi, sayın milletvekilimize, tekrar süresini başlatmak üzere, söz veriyorum.(FP sıralarından alkışlar)

Yeniden başlamak suretiyle, sürenizin tamamını kullanabilirsiniz; buyurun efendim.

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam)

1. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, kalkınmada öncelikli illerin bütçeden aldıkları payın artırılmasına ilişkin konuşması (Devam)

AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Benim gündemdışı söz almamın sebebi -2001 yılı bütçesini hazırlamanın son aşamasına geldik- Siirt ve kalkınmada öncelikli bölgelere bütçeden ayrılacak payların, ülkede temel sorun oluşturan kalkınmada öncelikli bölgelere bir nebze rahatlık getirmesidir.

Hepimizin malumu olduğu üzere, ülkemiz, kırk yıllık Avrupa Birliğine girme mücadelesinin son aşamasına geldi ve iki hafta evvel şahit olduğumuz

Katılım Ortaklığı Belgesinin, bence, en temel, en önemli maddelerinden biri, kalkınmada öncelikli bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkına dikkat edilmesidir; yani, Avrupa, bizden, öncelikle, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkımızı asgariye indirmemizi istiyor.

Benim, bir güneydoğu milletvekili olarak, gerek Avrupa Birliğinin gerek ülkemizi idare etme iddiasında olan güç merkezlerinin, bu Avrupa Birliği üyeliği konusundaki ciddiyetlerinden gerçekten, ciddî endişem var. Bu bir avutmadır, öyle gidiyor ve maalesef, her şeyden evvel, bu kalkınmada öncelikli bölgeler konusundaki ihmalkârlık, bizim bölge halkımızın kanayan bir yarasıdır. Gönül istiyor ki, 2001 yılı bütçesi hazırlanırken, en azından, nispî bir çözüm getirecek birtakım tedbirler alınsın.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, Anayasa gereği, her yıl sonu, bir sonraki yılın bütçesi hazırlanır ve bir yerde, Türkiye ekonomisi, bütçeyle yönlendirilir. Anayasaya bakıyoruz, eşitlik ilkesi esastır; fakat, her ne hikmetse, bütçeye baktığımızda, çok antidemokratik, çok çelişik, çok tezat birtakım gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz.

Efendim, bütçe dediğimiz şey, hepimizin malumu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi mahfillerde hazırlanır, şekillendirilir; kısmen, Maliye Bakanlığı üst bürokratları tarafından, eğer dokunuluyorsa... Oradan Plan ve Bütçe Komisyonuna aktarılır; oradan da, çok mahdut müdahalelerle, Genel Kurula indirilir. Maalesef, İçtüzük gereği bütçeye ilave yük getirecek herhangi bir önerge verilememekten dolayı, bu bütçe olduğu gibi geçiyor. Yani, tabiri caizse, Türkiye Büyük Millet Meclisi âdeta bir noter görevi yapmaktadır. Yani, bütçe konusunda, burada, kıymeti harbiyesi olan bir işlev, bir iş yapmamaktayız.

Aziz arkadaşlar, bildiğiniz gibi, herhangi bir kıstas ve ölçüye tabi olmadığından, yıllar yılı, hazırlanan bu bütçeler, bölgeler arasında ciddî ve korkunç uçurumlara yol açmıştır. Onun için, Avrupa Birliği, bize, öncelikle, geri kalmış bölgelerimizin bir an evvel katara katılmasını, Türkiye trenine ulaştırılmasını şart koşuyor.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir Siirt Milletvekili olarak, gerçekten çok çarpıcı gerçeklerle karşı karşıyayız. Bütçenin son beş yıllık verilerine bakıyoruz; beş yılda, Siirt'e, toplam olarak yatırım harcamalarına ayrılan pay 4 trilyon 700 milyar. Siirt, nüfus itibariyla 270 000 nüfuslu bir il, 5 yılda bütçeden ayrılan sadece 4 trilyon 700 milyar; ama, bir Artvin'e -ki, Artvin, Siirtimizden 80 000 daha az nüfusa sahip, Siirt karşısında 80 000 nüfus eksikliği var -tam 60 trilyon, beş yıl içerisinde bütçeden ayrılan bir pay görüyoruz. Buna benzer, Çanakkale olsun, Manisa olsun, ha keza... Yani, burada eşitlik...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Aydın, süreniz tamamlandı; mikrofonunuzu açıyorum, lütfen, konuşmanızı tamamlayın efendim.

Buyurun.

AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu sorunları beş altı dakika içerisinde dile getirmenin imkânsızlığını görüyoruz; fakat, hulasa olarak şunu söylemek istiyorum: Siirt ihmal edilmiştir, Siirt feryadı figan ediyor, son çığlıkları veriyor ve Siirt, gerçekten, bütçeden üvey evlat payı almaktadır, üvey evlat muamelesi görmektedir. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, bu bizim son çağrımız olsun. Son iki yıldır, Siirt'te, Köy Hizmetleri bir tek yol asfaltlamamıştır; 1 kilometre asfalt yapıldığına dair herhangi bir vesikaya rastlamıyoruz. Maalesef, gidilemeyen bölgeler var Siirt'te. Şirvan'ın Cevizlik Beldemizin doğum hastalarının yüzde 80'i çardak üstünde, sedye üstünde ölmektedir ve organize sanayi bölgesi, ödenen ödeneklerle ancak elli yıl sonra tamamlanabilecektir.

Bütün Yüce Meclisin dikkatini çekiyor; bu duygularla, bu adaletsizliğin, bu eşitsizliğin giderilmesi konusunda yetkili mercilerin duyarlı olacağına inanıyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.

Gündemdışı ikinci söz, çiftçilerin sorunları hakkında söz isteyen, Niğde Milletvekili Sayın Mükerrem Levent'e aittir.(MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Levent.

2. – Niğde Milletvekili Mükerrem Levent’in, çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gönül isterdi ki, sağ taraftaki muhalefet partisi milletvekilleri daha fazla olsun; çünkü, bugünkü konuşmam onlarla da ilgili.

Niğde İlinin sorunları hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Niğde, yüzölçümü itibariyle 779 522 hektardır; toplam nüfusu 350 000'dir, toplam aile sayısı 66 000'dir. Bunun yüzde 39,147'si geçimini tarımla sağlamaktadır. Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 25'ini ve yine, Türkiye'nin toplam elma üretiminin yüzde 10'unu sağlayan ilimizdir.

İlimiz, arazisinin 179 866 hektarı kıraç, 95 917 hektarı sulak, 167 955 hektarı tarla, 25 715 hektarı bağ bahçe, 3 745 hektarı sebze ve 78 370 hektarı da nadasa ayrılan bir ildir.

Niğde'de, tarımsal amaçlı kooperatifler olarak, tarımsal kalkınma kooperatifi 35, üye sayısı 3 062; toplam sulama kooperatifi ise 58, üye sayısı 7 238'dir. 35 sulama kooperatifi, bir birlik oluşturmuşlardır. Diğer yandan da, Bor Pancar Ekiciler Birliği bulunmakta; üye sayısı da 49 000'dir. Bu da gösteriyor ki, Niğde, her şeyini tarıma bağlayan illerimizden biridir.

Geçen sene, üretim fazlalığı ve yurt dışından kaçak giren patates nedeniyle fiyat sıkıntısı çeken köylünün patatesi elde kalma tehlikesiyle baş başa kalınca, başta medya olmak üzere kamuoyunun büyük desteğiyle içtüketimde bir hareketlilik olmuş ve içpiyasada tüketilmiştir. Bu sene, Tarım Bakanlığı ve köylümüzün inisiyatifiyle bazı önlemler alınmış, yüzde 15 ürün daraltılmasına gidilmiştir. Çiftçinin diğer ürünlere yönelmesi ve sertifikalı tohumun Türkiye'ye sokulması ne-ticesinde ürün düşüklüğü gibi sebepler de ortadan kalkınca, üretim azalmış; bununla beraber, şu andaki fiyat 40-50 000 lira arasındadır.

1995 yılından bu tarafa "borcunuzu ödemeyin, faiz affedilecek" diyen önceki hükümetler, köylünün, Ziraat Bankasına, tarım kredi kooperatiflerine, TEK'e 1995'ten bu yana 100 milyon lira olan borcunu, bugün 2 milyar liraya baliğ etmişlerdir. Köylüye "borcunu ödeme" diyen zihniyet, şimdi, çıkmış kürsüye "köylüye niye bakmıyorsunuz" diyor. Peki, iki yıl önce siz neredeydiniz?! Muhalefet-iktidar, konu köylü olunca birleşmeli. Bankaları kurtarmayı değil, köylüyü kurtarmayı teklif ediyorum; çünkü, Yüce Atatürk'ün dediği gibi, köylü milletin efendisidir. Gelin, Meclis olarak, milletin efendisini kurtarmaya çalışalım; hamasi nutuklarla değil, tarımda reformu desteklemekle... Biz diyoruz ki, tarıma destek verelim, köylüyü kalkındıralım.

Sayın milletvekilleri, şekerpancarına verilen tabanfiyat bir yıl sonra gelmekte; dolayısıyla, köylü zor durumda kalmaktadır. Bugün de, avanslar verilmediğinden, köylünün, elindeki pancarı yarı fiyatına başkasına satmaktan başka çaresi kalmamıştır; tabiî ki, devlete olan borçlarını ödemekte de zorlanmaktadır.

Bakın, Niğde'de, Ayhan Çandallı'nın -ziraat yüksek mühendisi- emekli olduktan sonra tarıma katkıda bulunmak amacıyla babadan kalma 1 000 dönüm toprağını nasıl kullandığını ve feryadını dilekçesinden okuyalım: "Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ankara. Niğde ve Nevşehir bölgesinde, ziraî sulama ve elektrik borçlarının 30 Ekim 2000 tarihinde ödenme kararı alınmıştı; ancak, patates ve pancar mahsullerinin şu ana kadar değerlendirmesini yapamadık. Mahsulümüzü ucuz fi-yata satıp borcumuzu yatırmak istediğimizde, geriye doğru onbir aylık faiziyle birlikte 3 milyarlık borç, 5 milyar olarak TEDAŞ tarafından istenmektedir. Bu borcun altından kalkmak imkânsızdır. Bu konunun yılbaşına kadar uzatılmasını arz ederim."

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına buradan sesleniyorum; bana sunmuş olduğu dilekçesinde köylünün feryadını hep birlikte dinleyelim.

Hepinizi selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar; FP sıralarından alkışlar [!])

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Levent.

Gündemdışı üçüncü söz, İzmir İlinin sorunlarıyla ilgili söz isteyen, İzmir Milletvekili Sayın Suha Tanık'a aittir.

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

3. – İzmir Milletvekili Suha Tanık’ın, İzmir İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

SUHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum; bugün, bana, sizlere bilgi sunabilme imkânı verdiği için.

Sayın milletvekilleri, bu pazartesi günü, İzmir'de, İzmir Meslek Örgütleri Kurulunun, 35 sivil toplum örgütünün beraber organize ettikleri, kentimizin daha çağdaş, daha planlı, daha sağlıklı ve daha güvenli olması yolunda öncelikli konuların sıralandığı bir toplantısı yapıldı. Tüm İzmir milletvekili arkadaşlarımız davetliydiler; fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin de yoğun olmasından kaynaklanan sebeplerle, bazı arkadaşlarımız mazeret beyan ettiler. Ben, oradaydım ve biz, 24 İzmir milletvekilinin 24'ünün de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ankara'da, merkezî hükümette, İzmir için, hiçbir siyasî parti ayırımı yapmadan, elbirliğiyle İzmir'in sorunlarına sahip çıktığımız konusunda bir konuşma yaparak, pazartesi günü orada yapılan bu toplantının bu hafta içerisinde Meclise taşınması konusunda kendilerine söz verdim. Bugün, bu konuyu buraya taşımam konusunda bana Meclis Başkanının sağladığı bu imkân konusunda da teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Sayın milletvekilleri, İzmir'in 35 sivil örgütü ki, bunların içerinde Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ege Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği, ESİYAB, EGİYAB... 35 sivil toplum örgütü, 150 000 üyesi olan bir topluluk İzmir'de bir toplantı yapıyor ve İzmir'den  bir çığlık yükseliyor. Bakınız, şu parti bu parti gibi hiçbir siyasî parti ayırımı yapmak istemiyorum. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, sanayide ikinci büyük şehri İzmir, maalesef ve maalesef, sanayide ikinci büyük şehir konumunu kaybetmekte, Bursa'dan sonra üçüncü büyük şehir konumuna düşmekte. 1985 senesinde, gayri safî millî hâsıladan İzmirlilerin fert başına aldıkları 6 800 dolar pay, bugün 3 500 dolara düşmüş.

İzmir, turizm şehri midir?! İzmir, inanç turizminin merkezi olduğu Selçuk, Meryemana'nın içerisinde olduğu bir il midir?! İzmir, deniz turizminin yapıldığı, güzel plajların olduğu bir yer midir?! İzmir, tarihin beşiği, medeniyetin beşiği ve bir antik turizm şehri midir?! İzmir nedir?!. İzmirliler infial halinde. İzmir'de meslek kuruluşları toplu halde seslerini duyurmaya çalışıyor. İzmir milletvekillerinin hepsi bu konuda rahatsızlık hissediyor.

Ben, buradan merkezî hükümete seslenmek istiyorum. İzmir'de Sayın Valinin başkanlığında toplantı yaptık; diğer arkadaşlarım da o toplantıdaydı. Orada 10-15 önemli konuyu gündeme getirdiler; bunların sayısını 6'ya indirdik ve bu 6 tane önemli konudan... Bakınız sayın milletvekilleri "saray, saray" diyoruz; saray nerede? Osmanlı padişahlığı zamanında saray... İzmir'de adliye sarayı diye bir şey çıktı; onaltı senedir sürüncemede, onaltı senedir adliye sarayı yapılmamış! Adliye sarayı yapılacak ve İzmir'de Konak Meydanındaki küçücük bir yerde hukuk ve adalet yerini bulacak. İzmir'e yakışan bir adliye sarayının yapımının öncelikle bitirilmesi gerekiyor. Onaltı senedir yapımı devam ediyor[!]

Ben, 1983 yılında milletvekili olarak Parlamentoya girdim. O zaman, kahve toplantılarında vatandaş bize "milletvekili olarak ne iş yapacaksın" diye soruyordu "İzmir Körfezinin temizlenmesini halledeceğiz" diyordum. Onyedi sene oldu, hâlâ mebusuz, hâlâ İzmir Körfezinin temizlenmesi işini bir türlü halledemedik.

Önümüzde seçim var. Hiçbir parti ayırımı yapmak istemiyorum; ama, bütün siyasî parti liderleri, temsilcileri İzmir'e gelecekler ve mahalle mahalle dolaşıp seçim propagandasında bulunacaklar. Vatandaş önümüze çıkacak "adliye sarayını niye yapmadınız; niye hâlâ Körfezi temizlemediniz; niye hâlâ koskoca İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinden Ankara'ya gidiş otoyolla değil de, böyle, tek vasıtalık yolla yapılıyor; niye, hâlâ İzmir-İstanbul arasında ulaşım tek araçlık bir yolla yapılıyor?.." Kimse bunları sormayacak mı zannediyorsunuz? İzmir'in hava kirliliği, İzmir limanının bir an önce yeni limana taşınması yahut eski limanın, körfezin temizlenerek ki, 10 metre salması olan gemilerin limana girmemesi, körfezdeki bazı topukların bunu engelliyor olması, fevkalade, limanı kullanılmaz hale getiriyor; bir an önce körfezin temizlenmesi, en azından, 10 metreden daha fazla salmalı gemilerin girebilmesinin sağlanması...

Sayın milletvekilleri, İzmir demiryolunun yapılması ve tabiî, İzmirliler için en önemli konulardan birisi, enerji sorununun halledilmesi, doğalgazın bir an önce İzmir'e getirilmesi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Tanık, süreniz tamamlandı. Mikrofonunuzu açıyorum, lütfen tamamlayın konuşmanızı efendim.

Buyurun.

SUHA TANIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabiî, bunları sıralamak mümkün. 35 tane sivil toplum örgütü, 150 000'e yakın üyesi bulunan bu örgütler -İzmir milletvekili arkadaşlarımın hepsi bunları bilirler- bir araya geliyorlar. Eğer, bir konuda seslerini bir çığlık olarak duyurmak istiyorlarsa...

Ben, burada hiçbir siyasî parti ayırımı yapmıyorum, şu partinin bu partinin mensubu olarak da konuşmuyorum; ama, bir İzmirli olarak, bir infiali, bir çığlığı size duyurmaya çalışıyorum. Hükümetin Çevre Bakanına, Adalet Bakanına ve bu konularla ilgili her türlü icraî organına, başta Sayın Başbakana bu konuyu duyurmak istiyorum; bir an önce, bu konuların halli konusunda bize destek olmasını rica ediyorum.

Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tanık.

Efendim, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Sunuşlara geçmeden önce, Kâtip Üyenin sunuşlarını oturarak yapması hususunda Genel Kurulun onayını alacağım. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım efendim:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt’un Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/243)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.               21.11.2000                               

M. Kemal Aykurt

             Denizli

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge var, okutuyorum:

2. – Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun (6/883) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/244)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 371 inci sırasında yer alan (6/883) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

             Ahmet Sünnetçioğlu

               Bursa

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, iklim değişikliklerinin sebep-leri ve sonuçları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Araştırma Önergesi

Enerjinin üretimi, taşınımı ve kullanımı esnasında ciddî çevre sorunları meydana gelmektedir. Bu çevre sorunları, yerel ölçekte olduğu gibi, küresel ölçekte de ortaya çıkmaktadır. Özellikle, fosil yakıtların yanması sonucu atmosferde bırakılan CO2 emisyonu atmosferde birikerek, atmosferin kimyasal özelliklerini etkilemekte, uzun vadede ise sera etkisi ile küresel ölçekte iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Tüm dünya, atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 1992 yılında imzaya açılan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine, bugüne kadar 184 ülke ile Avrupa Birliği taraf olmuşlardır. Türkiye, henüz bu sözleşmeye taraf olmamıştır. Sera gazı emisyonlarının azalım miktarı ve hedeflenen emisyon miktarı ülkemiz için ne olmalıdır? Türkiye'nin, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine henüz taraf olmadığı için sayısal bir hedefi bulunmamaktadır. Ülkemiz, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ne zaman taraf olacaktır?

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye'de enerji ilişkili CO2 emisyonu sürekli artmakta, dünya ortalamasının üzerine çıkmaktadır. Enerjinin verimli kullanımı ve bu suretle elde edilecek tasarruf oranı kadar CO2 emisyonlarında azaltım sağlama hedeflenmekte midir?

İklim değişikliğinin sonuçları neler? Sektörlerin emisyon envanterlerini çıkarıyor muyuz? Doğal afetlerin, iklim değişikliğiyle ilgisi var mı? Ormanların azalmasının gaz emisyonunun azalmasına etkisi nedir? Bu nedenle, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ülkemizin hangi tedbirleri alması ve iklim değişikliğinin sonuçları hususunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.

1- Cafer Tufan Yazıcıoğlu

(Bartın)

2- M. Güven Karahan

(Balıkesir)

3- M. Cihan Yazar

(Manisa)

4- Nural Karagöz

(Kırklareli)

5- Hayati Korkmaz

(Bursa)

6- Masum Türker

(İstanbul)

7- Gaffar Yakın

(Afyon)

8- Ş. Ramis Savaş

(Sakarya)

9- Bekir Gündoğan

(Tunceli)

10- Turhan İmamoğlu

(Kocaeli)

11- Erol Karan

(Karabük)

12- Tahsin Boray Baycık

(Zonguldak)

13- Sadık Kırbaş

(Çanakkale)

14- Akif Serin

(İçel)

15- Faruk Demir

(Ardahan)

16- Numan Gültekin

(Balıkesir)

17- M. Hadi Dilekçi

(Kastamonu)

18- İbrahim Yavuz Bildik

(Adana)

19- Ömer Üstünkol

(Zonguldak)

20- Perihan Yılmaz

(İstanbul)

21- Şenel Kapıcı

(Samsun)

BAŞKAN - Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/650, 1/679) (S. Sayısı : 517)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.

Hükümet?... Yok.

Ertelenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

2.- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (1)

                            

(1) 539 S. Sayılı Basmayazı 16.11.2000 tarihli 17 nci Birleşim Tutanağına eklidir.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Değerli milletvekilleri, 5 inci maddeyi okutmadan önce, yeni bir madde ihdasına dair bir önerge vardır. Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İçtüzüğün 87 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüdür. Bu nedenle, önergeyi okutup, Komisyona soracağım; Komisyon, önergeye salt çoğunlukla, yani en az 21 üyesiyle katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım; Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesi arz ve teklif ederiz.

 

Emrehan Halıcı

İsmail Köse

Beyhan Aslan

 

Konya

Erzurum

Denizli

 

Süleyman Çelebi

Sühan Özkan

 

 

Mardin

İstanbul

 

MADDE 5- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 58-1) 1/1/2000-31/12/2001 tarihleri arasında, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu maddede belirtilen hayat standardı esasına tabidir.

2-a) Hayat standardı temel gösterge tutarı;

-Birinci sınıf tacirler için 3.500.000.000,

-İkinci sınıf tacirler için 2.000.000.000,

-Ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerden, geçici 44 üncü madde hükmü uyarınca beyan edilecek ticari kazancın azami tutarının belirlenmesinde esas alınacak derecelerden;

1. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 1.000.000.000,

2. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 650.000.000,

3. dereceye intibak ettirilmiş olanlar için 300.000.000,

- Serbest meslek erbabı için 3.200.000.000,

liradır.

b) Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar beyanı da dahil olmak üzere, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançları, temel gösterge tutarlarına hayat standardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplamasında ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınır. Ticari kazancı basit usulde tespit olunanlar için hayat standardı göstergelerine göre belirlenen ilave tutarlar dikkate alınmaz.

c) Bir mükellefin aynı yılda ticari ve mesleki faaliyette bulunması halinde, temel gösterge tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır.

Aynı veya ayrı nevîden birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunan mükellefin temel gösterge tutarına, birden sonraki her bir işyeri için temel gösterge tutarının yüzde 50'si oranında ilave yapılır.

Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklar ile kolektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların bu ortaklık veya şirkete ilişkin temel gösterge tutarı; ortakların birisi için temel gösterge tutarı, diğer ortakların her biri için temel gösterge tutarının yüzde 50'si dikkate alınmak suretiyle tespit edilen toplam tutarın, ortaklık ve şirket mukavelelerinde yazılı hisse oranlarında, hisse oranları belli edilmemiş ise her ortağa eşit olarak ortak sayısına bölünmek suretiyle uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasında, adi ortaklıklara, kolektif, adi ve eshamlı komandit şirketlere ait işyerlerinin her biri, ortaklar bakımından ayrı ayrı işyeri hükmündedir.

Bu maddenin uygulanmasında, komanditer ortaklar dikkate alınmaz.

d) Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; 3030 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için yüzde 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerde ise, yüzde 50 oranında indirilerek dikkate alınır.

e) Bu fıkranın  (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için yüzde 50 oranında artırılarak uygulanır.

f) İlk defa işe başlayan mükellefler için işe başlanılan ve izleyen yılda hayat standardı esası uygulanmaz. Bu bent hükmünün uygulanmasında aynı işin mükellefin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yapılması hali ilk defa işe başlama sayılmaz.

g) İşi bırakan mükellefler için faaliyette bulunulan süreler göz önünde tutulur.

h) Hayat standardı gösterge tutarları aşağıdaki gibidir,

 

Hayat Standardı Göstergeleri: İlave edilecek tutar (TL)

1. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri için (işletmelerinde kayıtlı olanlar dahil);

a) Silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda            450.000.000

b) Silindir hacmi 1601 (dahil) cc'den 2000 (dahil) cc'ye

 kadar olanlarda            700.000.000

c) Silindir hacmi 2001 (dahil) cc'den fazla olanlarda          1.200.000.000

2. Mülkiyeti mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve

bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait ve bunlar

tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan

(Bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri dahil)

her biri için; Yıllık emsal kira

bedelinin yüzde 25'i

3. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir;

a) Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için         4.600.000.000

b) On beygir gücü üstünde motorlu diğer

 özel tekneler için      900.000.000

4. Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;

a) Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin

her biri için            900.000.000

b) Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için          4.600.000.000

5. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve

bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait her

bir yarış atı için (taylar dahil),         1.200.000.000

6.Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde, seyahate

katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve

bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her

birinin her seyahati için,            900.000.000

Mükellefin eşinin veya çocuklarının hayat standardı esasına tabi faaliyetinin bulunması durumunda, hayat standardı göstergeleri sadece bunların kazançlarının tespitinde dikkate alınır.

Hayat standardı gösterge tutarları, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 50 oranında indirilerek dikkate alınır.

i) Bu madde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin devam ettiği yıllar ve bu yıllar için geçerli olan gösterge tutarları göz önüne alınarak topluca uygulanır.

j) 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellefler hakkında, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle hayat standardı temel gösterge tutarı, yüzde 50 oranında indirilerek dikkate alınır. Bir araçla nakliyecilik yapan mükelleflerde aracın yaşına ve ortaklık olarak faaliyette bulunup bulunmadığına bakılmaksızın hayat standardı temel gösterge tutarı bir defa dikkate alınır.

k) Ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin tedavi maksadıyla yapacağı yurtdışı seyahatler ile bir defaya mahsus olmak üzere yapılan hac seyahatleri için hayat standardı ilave göstergeleri uygulanmaz.

Şu kadar ki, tedavi maksadıyla yapılan seyahatlerin ilgili sağlık kurullarından alınacak raporla tevsik edilmesi şarttır.

3) Noter vekilleri, geçici yetkili noter yardımcıları, ruhsatlı dava vekilleri, ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili icap ettirmeyen benzeri serbest meslek erbabından Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olanlar ile belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alanları hariç) işyeri bulunan basit usule tabi mükellefler hakkında hayat standardı esası uygulanmaz.

4) Hayat standardı temel ve ilave göstergeler tutarları, faaliyette bulunulan yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen tutarları yüzde 50 fazlasına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

5) Mükellefler; kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait ve üzerinden Gelir Vergisi ödenen gelirleri (hamiline yazılı menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) ile kendilerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı bulunduğunu belgelendirdikleri takdirde, bu gelirler, hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah nedeni gelir olarak kabul edilir. İzah nedeni gelirler öncelikle mükelleflerin kendilerine ait beyanları için esas alınır. Arta kalan bir tutarın olması halinde eşler ve çocuklar, sadece arta kalan tutarı kendi beyanlarında izah nedeni gelir olarak dikkate alırlar.

6) 88 inci maddeye göre yapılacak zarar mahsubu, 89 uncu maddeye göre yapılacak indirimler ve yatırım indirimi istisnası dahil istisnaların uygulanması, yalnızca bu madde gereğince tespit edilecek geliri aşan gelir kısmı için mümkündür.

7) Bu maddeye göre yapılacak tarhiyata itiraz, tahakkuk eden verginin tahsilini durdurmaz. Ancak, Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar öncelikle ele alınır ve dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.

8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir."

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Efendim, önce, Komisyonun katılıp katılmadığını soracağım ve yeterli sayının olup olmadığı konusunda da Divan üyesi arkadaşlarımdan rica ediyorum; lütfen Komisyonun üye sayısını tespit edin.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, bir hususu arz edeyim; belki, Komisyona sorma ihtiyacı olmayabilir, üzerinde düzeltme yapılabilir.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, kanunların Genel Kurulda görüşülmesi esnasında yeni bir önerge vermek mümkündür; malum, 87/4'e göre bu mümkün. Ancak, imkânsız olan bir husus var: Elimde, kanunun bütün maddelerini ihtiva eden metin var; bir de, bugün, yeni bir madde gibi getirilen metin var, 4 sayfa!.. Yani, Plan ve Bütçe Komisyonu Sayın Başkanımız, Sayın Bakanımız bunu nasıl getirir?! Ayaküstü, 2 dakika içerisinde, bu 4 sayfalık metni gruplarımız nasıl inceleyecek; nasıl katkıda bulunacak?! Rica ediyorum efendim...

BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, anlıyorum...

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Komisyon, çeksin, alsın, incelesin, toplantısını yapsın, sonra getirsin; biraz saygılı olsun Genel Kurula, rica ediyorum.

BAŞKAN - Efendim, Komisyonun yeterli sayısının olup olmadığını arayacağım ve ondan sonra da grupların incelemeleri için birleşime ara vereceğim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Komisyon yeterli çoğunluğuyla katılıyor.

Birleşime, grupların bu yeni teklifi incelemeleri için, 20 dakika ara veriyorum efendim.

Kapanma Saati : 14.53

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 15.15

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 19 uncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Önceki oturumda okunan ve Komisyonun salt çoğunluğuyla katılmış olduğu önerge üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.

Söz isteyen?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN - Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral, Genel Kurulu bilgilendirmek üzere söz istemişlerdir.

Buyurun efendim.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili olarak değerli arkadaşlarımızın vermiş bulunduğu önergeyle ilgili, eğer müsaadeniz olursa, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Hayat standardı müessesesi, hepimizin bildiği gibi, 1982 yılında vergi sistemimize girmiş bir müessesedir; sadece ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle beyanname veren mükelleflerle ilgili bir düzenlemedir. 1982'de vergi sistemimize girmiş ve 2000 yılına kadar da uygulamada kalmış; hiç kaldırılmamış veya kaldırılmaya da teşebbüs edilmemiş bir müessese. Ancak, 1998 yılında çıkarılan kanunla, bu, kaldırıldı ve ilk 2000 yılında verilen beyannamelerde hayat standardı müessesesi uygulanmadı; yani, bir içinde bulunduğumuz yılda bu uygulanmadı. İlke olarak, gerçek usulde bir Gelir Vergisinin içinde, bir nevi götürü nitelikte olan hayat standardı benimsenecek bir müessese değil; ama, vergi idaresinin etkin hale gelmesi, vergi idarelerinin otomas-yonla, bilgisayarla bütün bilgilere, bütün işlemlere hâkim olduğu zaman bütün incelemeler yapılır; ama, bizim vergi sistemimize baktığımız zaman, vergi mükelleflerinin ancak yüzde 2 ile 3'ü arasındakilerin incelemesi yapılmakta; geri kalanın incelemesi yapılmamaktadır.

Şimdi, 2000 yılındaki bu uygulamayla şöyle bir tabloyla karşılaştık: Bizim, halen 1,5 milyon civarında beyannameli mükellefimiz var. Bu uygulama başladıktan sonra, 2000 yılı mart ayında verilen beyannamelerde, 500 000'in üzerinde mükellef -ticarî kazanç ve serbest meslek kazancı mükellefi- gelir beyan etmediler ve vergi ödenmedi. Şimdi, ülkemizde, bu kadar büyük bir kesimin vergi ödememiş olması, vergi adaletine de uyan bir tablo değil. Şimdi, bir asgarî ücretli, yılda, aşağı yukarı 146 milyon lira vergi ödüyor ve imalat sanayii işçisinin ödediği de 686 milyon lira. Bu durumu da dikkate alarak, program süresince -iki yıl süreyle- ta 1982'den beri uygulanmakta olup gelen, bir tek bu yıl uygulanmayan bu sistem, nitekim, bizim tasarıda -Maliye Bakanlığı olarak hazırlayıp, hükümet olarak gönderilen tasarıda, bir dahaki tasarıda- yoktu; ama, hükümet olarak, mesele, bir miktar daha ele alınmış, adalet yönü ve bir miktar da finans yönü -bir program da uygulanıyor- dikkate alınarak, iki yıl için biraz daha yumuşatılmış olarak getirilmektedir.

Bakın, verilen önergeyle -değerli arkadaşlarımızın verdiği önergeyle- esas olarak, 1998 yılına kadar uygulanan hayat standardı esasının istikrar programı süresince uygulanması önerilmektedir. Önerilen düzenleme, eski uygulamadan -yani, 1982'den 2000'e kadar yapılan uygulamadan- farklı bazı kolaylıkları da beraberinde getirmektedir.

Bu kolaylıklar nelerdir dediğimiz zaman şunları ifade etmemiz lazım: Hayat standardı göstergeleri 1999 yılında uygulansaydı ne verilecekse o miktar üzerinden veriliyor; yani, 2000 yılı ölçüleri esas alınmıyor. Aile reisi beyanı kaldırılmış olmasına rağmen, aile bireylerinden birinin geliri diğer bireylerin hayat standardı tutarının izahında kabul edilmektedir. Bu da önemli bir kolaylıktır. Daha önceki uygulamada gösterge tutarları, yeniden değerleme oranı ve asgarî ücretteki artışa göre hesaplanmakta ve hangisi yüksekse o uygulanmaktayken, önerilen düzenlemede, yeniden değerleme oranında artış öngörülmekte ve Bakanlar Kuruluna ayrıca bu tutarı artırma veya azaltma yetkisi tanınmamaktadır.

Önergenin kabul edilmesiyle, birinci sınıf tacir, yani, birinci sınıf bir tüccar... Tekrar altını çiziyorum; bu müessese, sadece, ticarî kazanç ve serbest meslek kazancı dolayısıyla beyanname vermek durumunda olan mükelleflerle ilgili, onun dışındaki mükellefleri, ücretlileri kesinlikle kapsamıyor, gayrimenkul sermaye iradını kapsamıyor, sair kazanç ve iradı kapsamıyor. Bu, sadece, ticarî kazancı dolayısıyla beyanname vermek durumunda olan ve serbest meslek kazancı dolayısıyla beyanname veren mükellefleri kapsıyor. Birinci sınıf tacir, yılda 750 milyon lira, ayda 62 milyon lira; ikinci sınıf tacir, yılda 400 milyon lira, aylık ortalama 33 milyon lira; serbest meslek erbabı, yıllık 640 milyon lira, aylık 55 milyon lira vergi ödeyecektir. Kalkınmada öncelikli yörelerde yukarıda belirtilen tutarlar yüzde 50 indirimli olup, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise, yüzde 25 artırımlıdır. Hayat standardı esasıyla ilgili getirilen düzenlemede rakamlar bu şekilde olacak.

Biraz evvel de söyledim, gelir vergisi mükellef sayısı esas itibariyle 1 milyon 980 bin kişidir; ama, ticarî ve serbest meslek kazancı dolayısıyla beyanda bulunan 1 milyon 557 bin kişidir. Bu mükellef grubu, 2000 yılına kadar hayat standardı esasına göre vergi vermiştir; yani, 2000 yılına kadar bu devam etmiştir. 2000 yılında, 500 000 gelir vergisi mükellefi, gelir beyan etmemiş ve vergi ödememiştir.

Elimizde, 2000 yılında, bu gruptan beyanname vermiş mükelleflerin, ortalama vergi ve matrah rakamları var; bunları meslek itibariyle ifade etmek istemiyorum; ama, önemli mesleklerden birisinde, ortalama 354 milyon lira vergi gösterilmiştir. Bir başka meslek grubu 325 milyon lira beyan etmiştir. Bir başka ticarî kazanç sahibi 189 milyon lira beyan etmiştir. Bir lokanta, ortalama 94 milyon lira; yine, önemli bir meslek grubu 118 milyon lira vergi beyan etmiştir. Oysa, bir asgarî ücretlinin ödediği vergi 146 milyon lira; bir imalat sanayi işçisinin ödediği vergi -biraz evvel ifade ettim- ortalama 636 milyon lira. Aynı iş grubunda, elbette, çok yüksek beyan eden mükellefler de var; ancak, verilen rakamlar, ortalamaları yansıtmaktadır. Bunun anlamı, birkısım mükellef yüksek beyan ederken, diğer birkısım mükellef ya hiç ya da düşük beyan ederek vergi ödemekten kaçınmışlardır; birkısım mükellefin asgarî ücretli düzeyinde bile vergi ödemedikleri de, biraz evvel ifade ettiğim rakamlarda vardır.

Hayat standardıyla hiç vergi ödemeyen mükelleflerin de vergi ödemesi sağlanarak, sistem daha adaletli hale getirilmektedir. Vergisini, hayat standardıyla belirtilen tutarın üzerinde beyan edenlerin, buna göre tekrar vergi ödemesi söz konusu değildir. Zaten, hayat standardına göre tespit edilmiş rakamın üzerinde beyanda bulunuyorsa, onun yeniden bu müesseseden etkilenmesi, kesinlikle söz konusu değildir. Yani, ilave bir şey yoktur, bu ölçütlerin üzerinde beyan edenlerde herhangi bir durum yok.

Uygulama sürekli değil, program süresince, geçici bir şekilde olacaktır -ayrıca, temel ve ek göstergeleri için, hayat standardı devam etseydi- 1999 yılı için uygulanacak göstergeler esas alınmıştır.

Sayın Başkan, tabiî, esasında, hayat standardı olmayıp, bütün mükellefler vergi idaresince incelenebilse ve ödemesi gereken gelirin ödenmesi sağlatılmış olsa, hiç mesele yok; ama, vergi idaresi bugün -yıllardan beri böyle geliyor- yüzde 2, yüzde 3 bir inceleme kapasitesine sahiptir. 4369 sayılı Kanunun gelir azaltan tedbirleri hemen etkisini göstermiş, ciddî gelir azalmasına sebebiyet verilmiştir. Onun için, burada böyle bir düzenleme getirilmektedir. Bu düzenlemeyle, sadece gelir amaçlanmamakta, aynı zamanda da vergi adaleti sağlanmaktadır.

Geçenlerde, Maliye Bakanlığının hazırladığı bazı rakamlar basınımızda yer aldı ve o rakamlar üzerine birçok arkadaşımız "e canım bu kadar da az vergi mi ödenir" dedi. O zaman ne yapılacak; Maliyenin bunların üzerine gitmesi lazım; ama, vergi idareniz o kadar güçlü değil, hepsinin üzerine gidemezsiniz. İşte, burada, makul ve kaldırılamayacak bir rakam da değil; son derece ılımlı hareket edilmeye çalışılmış ve işçi bu kadar öderken, hiç ödemeyeninkini de bir miktar artıralım denilmiştir; ama, bunların izah sebepleri de vardır yine kanun tasarısında. Eski, ta, 1982'den 1999'un sonuna kadar uygulanan sisteme ilave herhangi bir madde getirilmemiştir, ilave bir unsur getirilmemiştir. Hatta, o mevcut unsurlar biraz yumuşatılmıştır. Vergi adaletine bir miktar katkısı olması için geti-rilmiştir ve sistemi biraz daha güçlü ve iki yıl içindir. İnşallah, vergi idaremiz, süratle etkin bir hale gelecek, bu tür uygulamalar tamamen kalkacak; esasen kalkmıştır da; ama, iki yıl daha, geçici olarak, programı düşünerek...

Değerli arkadaşlarımız, bizim, programı da hedeflerine uygun hale getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, şu enflasyon derdini önleyemediğimiz zaman, şunları getirmesek de, dar ve orta gelirli-nin, esnafın, hatta, bütün toplumun hayat standardını artırmada o kadar başarılı olamayız. Bütün tedbirler, Türkiye'nin malî yapısını sağlıklı hale getirebilmek, enflasyonu aşağıya çekmek, önü görülebilen ve sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli programlar yaparak Türkiye'nin dinamizmine, gerçek dinamizmine kavuşması içindir.

Burada, değerli milletvekili arkadaşlarıma, işin başında, kısaca bilgi sunmak istedim. Müzakereler sırasında da, arkadaşlarımın emrettikleri daha başka konular olursa, o konularda da açıklama yaparız. Bunun, inanınız, vergi adaletini sağlama boyutu, bana göre, gelir boyutundan çok daha önemlidir.

Sayın Başkan, bu açıklama iznini verdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Tasarıya önergeyle eklenen yeni 5 inci madde üzerinde Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 10 dakika efendim.

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 539 sıra sayılı, muhtelif vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısına, bir gece baskını halinde, burada bir önergeyle tasarıya ilave edilen, 4 sayfalık ve 4 milyon esnafa yeni vergi getiren bir maddenin müzakeresini yapıyoruz. 4 milyon esnafa vergi getiren bu madde, maalesef, Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmemiş, oradan kaçırılmış ve âdeta bir gece baskını halinde buraya getirilmiştir.

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu iktidarın işi gücü vergi almak. 1997 Temmuz, 1998 yaz aylarında, vergi reformu diye, şimdiki iktidarın iki ortağı bir vergi kanunu getirdi; ardından, hemen, 1999 seçimlerinden sonra değiştirdiler, bir daha değiştirdiler, bir daha değiştirdiler. Şimdi, artık, sayısını da unuttuk, yeni bir vergi kanunu daha önümüze geldi.

Tabiî, bu iktidardan millete hizmet yok. Bakın, memurlar açız diye yürüyor. Bugün, Türkiye genelinde, doktorlar yürüyor beyaz önlükleriyle, gördünüz. Belki, birkaç gün sonra, başka meslek grupları yürüyecekler. Zavallı emeklilerin yürümeye takatı da kalmadı. Bu iktidar, habire vergiye asılıyor. Siz, bu hayat standardını kendiniz kaldırdınız; niye geri getiriyorsunuz bunu?!

Muhterem Maliye Bakanı burada izah etti. Tabiî, kendisinin ne kadar zorlandığını biliyorum. Yani, hükümet içerisinde dahi, buna gönüllü katılamayan insanlar var, iktidar gruplarında katılamayan insanlar var; ama, Cottarelli'nin emridir, ille bunu yapacağız diye milletin ensesine bir vergi tokadı daha patlatacak iktidar. Getirdikleri vergiye bakın...

Gerekçe nedir muhterem arkadaşlar; efendim, bazı mükellefler, basit usulde vergi sisteminde çok düşük gelir beyanında bulunmuşlar; 100 milyon bulunmuş, 50 milyon bulunmuş, peki, bulunmuşsa, senin kontrolörlerin var, hesap uzmanların var, maliye müfettişlerin var, yollar, defterlerini tetkik ettirir, bir beyan hatası varsa, kaçırma varsa bunlarla ilgili ilave vergi tarh edersin; yani, suimisal misal olmaz ki. Bazıları vergi kaçırıyor diye -ki, kaçırdığı da ayrıca bir tetkikle ancak anlaşılır- sizin, 4 milyon esnafın sırtına yeni vergi bindirmeye ne hakkınız var değerli arkadaşlar?!. O, sizin düşük beyanda bulundu dediğiniz kişiler, vergi mükellefleri hakikaten kazanamamış olabilir; yani, niye bunu yadırgıyoruz. Asgarî ücretle mukayese ediyoruz, asgarî ücreti ödeyen biri var da ondan vergi alıyorsunuz; ama, esnaf kendisi kazanıyor, kendisi uğraşıyor, tırnaklarıyla uğraşı-yor. Gidin, esnafı gezin, ben, bu yaz il merkezimde ve ilçelerimde 40 000 esnafı gezdim. Onların nasıl para kazandığını, nasıl geçindiğini görünce, siz, onlara yardım etme duygusuyla karşı karşıya kalırsınız; o zor şartlarda, fakrüzaruret içinde, yokluk içinde geçiniyorlar. Sizin ona madalya ver-meniz lazım. Senden ille vergi alacağım diye tepesine biniyorsunuz. Ne yapacaksınız bu vergileri, ne olacak bu vergiler; tabiî, bankalara 10 milyar dolar ödeyeceksiniz, batan bankalar için 6,1 milyar dolar hazineden vereceksiniz, yetmedi, tabiî, faizcilere para yetiştireceksiniz... Muhterem Maliye Bakanımız komisyonda bize söyledi "ben, çok üzülüyorum" dedi; tabiî, ben üzüldüğüne de inanıyorum. Dedi ki: "bütçeyi yapıyoruz; 100 milyon lira bütçe yaptık, birisi arkadan omzumuza elini dokunuyor 'ver bakayım 88 milyon lirayı' diyor. Yani, 100 milyonluk bütçenin 88 milyonu, 100 liralık gelirin 88 lirası faize gidiyor, bu hale gelmiş Türkiye.

Şimdi, tabiî, faize para yetiştirmek için ilave tekrar vergi salıyoruz. Zaten, bütçede faizdışı fazla dediğimiz mesele nedir; vatandaşın boğazından kesiyoruz, kimin, emeklinin, kimin, memurun, kimin, sosyal yardımdan faydalanması gereken kişilerin. Sosyal Yardım Fonunun bile -600-700 trilyon lira- yarısını götürüp faize ödüyoruz, bütçeye katıyoruz yani. İşte, Türkiye'nin manzarası bu değerli arkadaşlar. Onun için, asgarî ücretle bunu mukayese etmemek lazım. Bir insan kazanıyorsa, o, elbette vergi verecektir; ama, kazanamıyorsa, ondan, zorakî, hayat standardı vergisi almak, doğrudan doğruya, yol kesip vatandaşın cebindekini almak demektir. Bunu, zaten, bu Mecliste biz on yıl tartıştık, sonunda bunu kaldırana teşekkür ettik; ama, hemen geri getirildi.

Bakın, bu hükümetler -55, 56 ve 57 nci hükümetleri söylüyorum- yine, 1998'de, o vergi kanununda vergi dilimlerini düşürdüler, yüzde 25'i yüzde 20'ye, ardından yüzde 15'e düşürmek üzere; ama, geçen sene, 1999'da ne yaptılar, tekrar yüzde 20'ye yükselttiler. Yani, nerede faydalı bir iş yapmışlarsa, geri vitese takıp, daha da kötü hale getiriyorlar.

Değerli arkadaşlar, tabiî, biz bu vergi tasarısını önlemek için sonuna kadar burada direniriz, bu vergi tasarısının geçmemesi için de her yolu deneriz.

Şimdi, bu vergi kanunuyla, Erzurum'da -büyükşehir- fakrüzaruret içinde geçinen bir insana, küçücük bir esnafa, günlük geçinen bir insana ne getireceksiniz; işte, koymuşsunuz burada...

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 50 indirimli...

CEVAT AYHAN (Devamla) - Hayır, büyükşehir olan bölgelerde zamlıdır yüzde 25; okumamışsınız Sayın Köse, zamlıdır yüzde 25; o, burada açıkça yazılmış, Erzurum'la ilgili bir istisna da yok da, Erzurum olmasa da başka yerler de aynı bu durumdadır, üstelik, oralarda zam getiriyorsunuz.

Yani, bir insan zarar da etse, tüccardır diye "sen 3,5 milyar lira kazandın, ver bakayım vergisini" diyeceksiniz; yüzde20, 25, 30, 35, 40, neyse, müterakki sistemde nereye gidiyorsa, ne tutuyorsa; yüzde 20'den verecekse "700 milyon lirayı ver bakayım" diyeceksiniz. Öbür taraftan, ikinci sınıf bir esnafsa "2 milyar lira kazandın, ver bakayım vergisini" diye, zarar da etse, vergi isteyeceksiniz. Diğer taraftan, küçük esnafla ilgili, işte burada, koymuşsunuz, birinci derecedekiler için 1 milyar, ikinci derecedekiler için 650 milyon ve devam ediyor bu şekilde, serbest meslek erbabı için de, 3 milyar 200 milyon lira kâr ettin, ver bakayım vergi; yani, bu, insafsız bir vergidir. Bunun mantığı, hakkaniyeti yoktur. Bunu Anayasa Mahkemesine götürüp iptaline de sebep oluruz.

Bu topladığınız vergileri ne yapıyorsunuz; faizlere ödüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, rakamlar önümde. Bakın, 1991'den 2000 yılının ekim ayının sonuna kadar ödenen faiz 158 milyar dolardır. Bunun 139 milyar doları içborç faizidir; işte bu batan bankaların hortumladıkları yerlere faiz olarak ödediniz bu paraları.

Değerli arkadaşlar, sadece bu yıl, içinde bulunduğumuz 2000 yılı içinde bu bankalara ödediğiniz faiz, içborç faizi olarak ödediğiniz faiz 29 milyar dolardır. İşte manzara bu... Yani, size verilen vergi, millete hizmete gitmiyor.

Biraz önce konuşan Siirt Milletvekili "Siirt'e verdiğiniz 5 trilyon liralık yatırımdır" dedi; zaten sefaletle boğuşan bu fukara ile. Öbür taraftan, iyi durumda olması gereken İzmir İlimizin Milletvekili Suha Tanık Beyefendi "İzmir'deki sivil toplum kurumları, milletvekilleriyle toplandık, İzmir'in mağduriyetini burada dile getirme görevi bana verildi" dedi. Ne dedi; "Körfezin temizliği onyedi yıldan beri yapılamıyor, proje yürümüyor. Şu kadar yıldan beri şu projemiz yürümüyor." On yıl, yirmi yıl sürünen projeler var, bu projelere para koyamıyorsunuz.

Bakın, 2000 yılı bütçesinde yatırımlara ayırdığınız pay yüzde 4-5'tir; yani, 4 milyar dolardır. Siz, faize, ayda üç dört milyar dolar para ödüyorsunuz; sizin zihniyetiniz bu. Sizin elinize verdiğimiz vergi, doğruca tefecilere gidiyor. Siz, milletin hükümeti değil, âdeta, sanki tefecilerin hükümetisiniz, tefecilerin tahsildarısınız, rantiyeye çalışan bir hükümetsiniz. (FP sıralarından alkışlar) Onun için, sizin hükümetinizden bir an önce kurtulmak lazım. Tabiî, millet de bize "ne olur bu hükümetten kurtarın bizi" diyor, ben de dönüp diyorum ki, ah kardeşim, oy verirken bunu düşüneceksin. Biri Apo'yu yakaladı diye, biri Apo'yu asacak diye reyleri dağıtırsan bu sıkıntıları da bugün çekersin diyoruz, millete de bunu anlatıyoruz.

Değerli arkadaşlar, tabiî, bir an evvel sizin hükümetten kurtulmak lazım. Bakın, piyasa altüst olmuş, faizler yüzde 54'e çıkmış; nereye gidiyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ayhan, mikrofonunuzu açıyorum efendim, lütfen tamamlar mısınız.

Buyurun.

CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamam, teşekkür ederim.

Tabiî, piyasa allak bullak, nereye gideceği belli değil ve bütün istikrar programı da hepsi tepe taklak olabilir. Biz, size bütçe hazırlarken söyledik, kanunlarda söyledik, şu israfı kaldırın, trilyonlarca liralık şu makam arabalarını almayın diye.

Bakın, 2000 yılının bütçesine 2 000 tane makam arabası koymuşsunuz, binlerce taşıt koymuşsunuz, daha buna dair birçok israflarınız var. Siz önce kendinizi düzeltin de, milletten topladığınız vergileri millet için harcayın, ondan sonra milletten tekrar vergi alın. Siz önce rantiyeden vergi alın. Bakın, batan bankalar var, şimdi bankaların iştirak ettiği şirketleri de kurtaracağız diyorsunuz. Sana ne şirketlerden arkadaş yahu! (FP sıralarından alkışlar) Yani, esnaf battığı zaman esnafı kurtarıyor musun, vatandaş battığı zaman onu kurtarıyor musun?!. Ama, rantiyenin, bankaların şirketleri batmış, onları da kurtaracağım... Sen kime hizmet ediyorsun hükümet olarak, şunu söyler misin?

Muhterem arkadaşlar, biz, sonuna kadar bu vergi kanun tasarısını burada engellemeyi millî bir vazife olarak yaptığımızı düşünüyoruz ve yapacağız bunu.

Teşekkür ederim, hürmet ederim. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.

Evet, yeni 5 inci madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş açıklayacaklardır.

Buyurun efendim.(DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarıya son anda bir önergeyle ilave edilmek istenen hayat standardı esası uygulamasına ilişkin Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere söz aldım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından ve Büyük Türk Milleti açısından, yapılmakta olan düzenlemenin şekil yönünden önemli bir eksikliği olduğuna işaret etmek istiyorum. Şu anda görüşmekte olduğumuz ve benim yarım saat önce elime geçmiş olan önerge, Türkiye'de -Sayın Bakanın ifadesiyle- 1 500 000 ticarî kazanç sahibini ve serbest meslek erbabını; 800 000 de küçük, orta boy esnafı, işletmeyi ilgilendiriyor. 2,3 milyon kişiyi ve işletmeyi ilgilendiren bir konu, yazılmış ve Genel Kurulda gündeme getirilmiş bir önergeyle düzenleniyor. Bunun çok temel bir düzenleme olduğunu, Türkiye'de herkesi yakından ilgilendirdiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ayrıntısıyla, getirisiyle-götürüsüyle, artısıyla-eksisiyle görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylesine oldu bittilerle Türk vergi sisteminde yapılmaya çalışılan değişiklikleri, bu temel düzenlemeleri haklı, doğru ve şekil açısından da yerinde bulmak mümkün değildir.

Değerli milletvekilleri, yapılmak istenen değişikliğin esası şudur: Türkiye, 1998 yılı sonu itibarıyla, o günün anlatımıyla gerçekleştirdiği büyük vergi reformundan geri adım atmış ve daha sonra da getirilen düzenlemeleri bir şekilde iki yıl süreyle askıya almıştır. Ortada yaratıldığı görülen boşluğu şu anda geriye dönük olarak doldurmak istemektedir. Yapılan düzenleme, 1982 yılı mantığıyla yapılan bir düzenlemedir. O yılın vergi sisteminde belge sistemi yerleştirilemediği için mükelleflerden asgarî ölçüde vergi almak üzere getirilmiş bir vergi güvenlik tedbiridir. Bugün yapılmak istenen şekliyle getirilen düzenlemenin esası şudur: Türkiye'de nerede faaliyet gösterir-seniz gösterin, ticaretle uğraşıyorsanız, serbest meslek erbabı iseniz ve basit usulde defter tutma esasına tabi mükellef grubunda, esnaf grubunda iseniz, faaliyetleriniz sonucunda kâr ediyor olsanız da olmasınız da, zarar ediyor da olsanız, mutlaka devlete vergi ödeyeceksiniz. Eğer kapınızda tabela varsa, eğer defter tasdik ettirmişseniz, faaliyetinizin sonucu ne olursa olsun, bu önergeyle getirilen vergiyi, daha doğrusu bu önergeyle tespit edilen geliri beyan etmek ve vergisini de ödemek zorundasınız; bundan kurtuluş yok. Bundan böyle, bu önergenin kabulüyle, Türkiye'de ticaretle uğraşan, serbest meslek faaliyetiyle uğraşan 2 300 000 kişi ve o statüdeki şirket artık yeni bir vergiye tabidir. Hiçbir yerde bunun istisnası yoktur.

Getirilen düzenlemelerde rakamlara işaret etti Sayın Bakan; birinci sınıf tacirler için asgarî 3 milyar 500 milyon liralık gelir beyanı olacak ve serbest meslek erbabı için bu rakam 3 milyar 200 milyondan az olmayacak ve küçük esnaf dediğimiz kesim için de 1 milyarla 300 milyon arasında değişecek. Tabiî ki, bunun ilaveleri var; biliyorsunuz, yüzde 25 büyükşehirde faaliyet gösterenler için ilave var, yüzde 25 vergi değeri kadar çoluğuna çocuğuna ait konutu varsa her konut için ilave var, taşıtı varsa ilave var, seyahati varsa ilave var... Bütün bunlar artırım yönünde rakamı yükseltecek düzenlemeleri işaret ediyor. Yani, çok kaba hesaplara göre 4 milyarla 7 milyar arasında gelir beyan edilmesi ve bu gelirler üzerinden de, hem 2000 yılında hem de 2001 yılında 2 300 000 mükellefin ekvergi ödemesi gerekmektedir.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın açıklamalarında ilginç noktalar var; Sayın Bakan diyor ki: "Mükellefler gelir beyan etmiyor. 500 000 mükellefimiz, gerçekten, çok düşük gelir beyanında bulundu ya da hiç beyanda bulunmadı." Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, Türk vatandaşlarının, Türk esnafının, Türkiye'nin her yerinde ekmeğinin peşinde koşan insanların, niçin gelir beyan etmediği meselesi üzerinde doğru düşünmek, doğru karar vermek zorundadır. İnsanların herbirini, 500 000  insanı, vergi kaçakçısı, vergiden kaçınan insan diye tarif etmek doğru bir yaklaşım değil.

Değerli arkadaşlarım, reel ekonomide yaşadığımız olayı, büyük çöküntüyü, hepiniz, Türkiye'nin her noktasında gözlemliyorsunuz. Her birimiz, Türkiye'nin her bölgesindeki ekonomik çöküntüyü yakından izliyoruz. Ben, kendi ilimde, büyükşehir olmasına rağmen, Samsun'da yaşanan olayı yakından görüyorum. Esnafın, ticaretle uğraşan kesimin ne kadar büyüdüğünü, ne kazandığını yakından görüyoruz. Şimdi, kazanılmadığı açık olan -ekonominin çöktüğü, reel ekonominin battığını hepinizin yakından bildiği bir ortamda, siz, zaten bunu beyan etmiyorsunuz- beyan etmediğiniz, kazandığınızı ifade etmediğiniz geliri, biz, kanunla teyit ediyoruz, kanuna göre kazandınız. Siz ticaret yapmış ve kazanmamış olabilirsiniz; ama, bu hiç önemli değil, önemli olan, bizim, kanuna bunu yazmamızdır diyoruz, kanuna yazıyoruz ve herkesten, salma usulü, götürü usulde bu vergiyi alıyoruz.

Eğer, Türkiye'de, 2000 yılında ve 2001 yılında, yani, basına yansıyan bilgilere göre, ayda 400 milyon liradan az olmamak üzere... Ticaret kesimi, gerçekten, faaliyetlerinden ortalama bu kadar gelir elde ettiyse sorun yok; ama, gelir elde etmediği ortada. Türkiye, 1999 yılında, yüzde 6,4 oranında küçüldü. 2000 yılında var olduğunu söylediğimiz büyümenin ithalattaki yüzde 29'dan kaynaklandığını bilmeyen yok. O halde, bu vergi kıskacı, vergi sağanağı altında bunalan ve Türkiye'nin, hiç kimsenin kendilerine bir gelir garantisi temin etmediği bu insanları, kanunla ve cebren ve ekonomik hayatta kazanmadığını, kanunla, kazanmıştır diye teyit ve tescil ederek vergilendirmeye, bir zoralıma tabi tutuyoruz.

Vergiye karşı değil kimse; ama, Türkiye, bu zor şartlarda, 2000 yılında, öngördüğünden fazlasını vergi yoluyla toplamıştır. 2000 yılında, Türkiye'de, 26,5 katrilyon liralık vergi toplanmıştır. Bu vergiyi verenler esnaftır, sanatkârdır, çalışandır, tüccardır, serbest meslek erbabıdır; ama, bugün, bunu yeterli görmüyor, ilave vergiler getiriyoruz değerli arkadaşlarım.

Bu uygulamayı, vergi sistematiğiyle, Türkiye'de yaşadığımız derin ekonomik krizin getirdiği genel şartlarla bağdaştırmak mümkün değil. Göreceğiz, Türkiye'nin bundan sonraki vergi tablosunda bu vergiler salınacak; ama, tahsil edilemeyecek.

Vergi tahsilatındaki büyük soruna işaret etmek istiyorum. Burada, bir vergi ahlakı, vergiden kaçınma meselesi yok, çok derin bir ekonomik krizin yarattığı bir yansıma var. 2000 yılının eylül sonu itibariyle rakamlarına baktığımızda, Gelir Vergisi tahsilatında bir önceki yıla göre artış sadece yüzde 28. Bu, bir tesadüf değil, insanların vergi ahlakı yönünden eksikliği de değil, reel ekonomide, Türkiye'nin, Türk iş âleminin, Türk özel sektörünün, Türk ticaret sektörünün karşı karşıya bulunduğu tablodur. Bu tabloya bakmadan doğru karar vermek, haklı karar vermek, yerinde karar vermek mümkün değildir. Herkesin bu tabloyu görmesi ve herkesin bu tabloya dikkat etmesi lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kabataş, açıyorum mikrofonunuzu; siz de, lütfen, tamamlayın efendim.

Buyurun.

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan.

Aksi halde, bu ülkede yaşanan ekonomik krizin, bu ülkede yaşanan ekonomik sorunların hiçbirini dikkate almadan, Türk insanına, Türkiye'de her türlü şartta vergi ödemeyi görev addetmiş 2 300 000 insana,  son dakika kararıyla, kimsenin görüşünü almadan, hiçbir çevrenin tepkisini almadan, burada, ayaküstü getirdiğimiz bir önergeyle, iki yıl süreyle -2000 yılı için ve 2001 yılı için- kanunla, idarece tarh edilmiş türde vergi getiriyoruz ve üstelik de, bu verginin -dikkatinize sunmak istiyorum- yürürlük tarihi 1 Ocak 2000'dir değerli milletvekilleri; geriye dönük olarak, 2000 yılı 1 Ocağından itibaren geçerli olmak üzere vergi getiriyoruz.

Millet, bu vergiyi ödeyecek olan, Türkiye'ye hizmet eden 2 300 000 insan, ticaret erbabı, serbest meslek erbabı ve küçük esnaf ve sanatkâr, bunu çok dikkatle değerlendirecektir.

Bunu haklı, bunu doğru, bunu yerinde bir düzenleme olarak bulmuyorum. Bunu haklı kılacak hiçbir gerekçe, şu anda, ekonomik açıdan mümkün değil; bir tek gerekçesi var, IMF ile imzalanan istikrar programı; ama, bu program, yaptığından fazlasını bozuyor; bu hususu dikkatinize sunmak istiyorum.

Yapılan düzenlemeyi, adil, haklı, doğru ve yerinde  bulmadığımı ifade ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabataş.

Yeni 5 inci madde üzerinde, şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat.

Buyurun Sayın Polat. (FP sıralarından alkışlar)

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün burada yeni ekvergi kanunu tasarısı görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu by-pass edilerek getirilen bir madde üzerinde görüş belirteceğim.

Şimdi, burada, ben, sadece, hükümete ve Komisyon Başkanına şunu söylemek istiyorum: Bu Plan ve Bütçe Komisyonu ne işe yarar? Eğer, getirdiğiniz bu vergi tasarıları o Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılmayacaksa, o Komisyonun vazifesi nedir? Siz Komisyonda tartışmayın, birer önergeyle, getirin, burada bunları tartışmaya çalışın.

Ha, bu niye geldi, bunu da ben bütün halkıma söylüyorum; bundan önceki ekvergi kanununa göre alınan vergilerin yüzde 65'i faizden alınan vergilerdi. Bu hükümet, faizden vergi almaktan çekindiği için, kıymadığı için, o büyük banka sahiplerinden para almak istemediği için, onlardan alacağı vergiyi esnafa ve sanatkâra bağlamıştır. Şimdi, bu getirilen vergi, onlardan alınmakta olan 1,5 katrilyonluk verginin serbest meslek sahiplerinden alınması ve benim Erzurum'da, İspir'de, Tekman'daki berberimden para alınması için getirilen bir kanundur bu. O büyük bankalar vermeyecekler, onlar verecekler.

Şimdi, bu hükümete ben bir şey söyleyeceğim. Bunu biz çok tenkit ederiz; ama, bir şeyi oku-yacağım. 1997 yılında "Reform Anatomisi" diye kitaplar basılan, o vergi kanunu gelince, o zamanki iktidar partileri, yani DSP'liler ve hükümet temsilcisi Sayın Zekeriya Temizel, bu hayat standardının kalkması için neler önermişler, onları size okuyacağım. O zamanki Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in ifadesi aynen şöyle: "Değerli milletvekilleri, bu vergi düzenlemesiyle yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, şimdiye kadar vergi idaresinde oturup da her sene hayat standardı esasına göre kendiliğinden artan matrahlarla beyanname bekleyen vergi memuru yerine, mükellefini vergisel olarak izleyen, vergiyi doğuran olayları yakından takip eden, bunun için sistem oluşturan, buna göre de mükelleflerini bilgilendiren ve vergilendiren bir kanuna geçiyoruz." Kim diyor; o zamanki Maliye Bakanı.

Yine Maliye Bakanı -çok önemli- diyor ki: "Gelir Vergisi mükelleflerinin yüzde 87'sinde hayat standardı esasına göre -ki, daha önce de yaptığımız düzenlemelerle, bunun artık sona erdirilmesi gerektiğini çok net bir şekilde söyledik- kazanamadığı gelirden vergi alınması ilkesini getirmiş. Yani, kazanamadığınız gelirden ötürü vergi ödüyorsunuz; ayrıca, ilerleyen yılda da, izleyen yılda da, o kazanılmayan gelirin, her ay taksitlerle yeniden vergisini ödüyorsunuz. Peki, bu arada, dükkânını siftah etmeden kapayan, bir ay boyunca herhangi bir şekilde işlem yapamayan insanlara, hayır, o belli olmaz, biz onu anlamayız, her ay peşin ödeyeceksiniz diyorsunuz, şimdi bunu kaldırı-yoruz" diyor. Kim diyor; DSP'nin o zamanki Maliye Bakanı Zekeriya Temizel.

Peki, o zaman DSP Grubu adına konuşan -yani, beni yanlış anlamasın, kendisine çok sevgim vardır; ama - Plan ve Bütçe Komisyonunun bugünkü Başkanı Metin Şahin ne demiş, bir de onu okuyalım. DSP adına bu hayat standardının kalkması için Sayın Şahin diyor ki: "Kazanılmayan gelirden vergi alınması gibi garip bir uygulama vardır, hayat standardı. Bir önceki yıl kazancına bağlı alınan geçici vergi ve götürü vergi uygulamaları tam bir haksızlığa uğramıştır. Buna karşılık ise, kazanılan gelirden vergi alınmamaktadır."

Sayın Metin Şahin devam ediyor bir yerde. Bu noktası çok önemli. Diyor ki: "Bu vergi reformu, esnaf ve sanatkârlarımız ve tüccarlarımız için de önemli yenilik, kolaylık ve muafiyetler getirmektedir. Örneğin, hayat standardı uygulaması kaldırılmaktadır. Bilindiği gibi, hayat standardı uygulamasıyla, esnaf ve tüccarlarımız gelir elde etmemiş olsa dahi, asgarî bir kazanç üzerinden vergilendiriliyordu. Artık, bu saçmalığa son verilmektedir." Kim diyor bunu; Sayın Şahin diyor. Şimdi Sayın Şahin'e, saygısızlık etmek istemem, gerçekten kendisini çok severim, bir şey söyleyeceğim: O gün kalkan saçmalıktı da, şimdi getirilen nedir Sayın Başkan? Nedir şimdi getirilen?.. (FP sıralarından alkışlar) Siz diyorsunuz bunu.

Sayın milletvekilleri, onun için, bir şeyi söylemek istiyorum. Bakın, bunun gerekçesini ben söylersem bin defa söylerim; ama, siz bunu söylüyorsunuz. Peki, sizden sonra buna destek veren o Cumhuriyet Halk Partililer, Demokrat Türkiye Partililer neler demiş; şu Sayın Matkap falan?.. Onları da söylemiyorum. Onlar da bunların üzerine çok düşmüş ve hayat standardının ne kadar yanlış bir şey olduğunu defalarca söylemişler; ama, siz, tekrar, bunu, bugün buraya getiriyorsunuz. Niye getiriyorsunuz; faizcilerden vergi almamak için getiriyorsunuz. Zaten, sizin, faizcilere karşı o kadar şükran duygularınız var ki, bir baklava çalanı 10 sene hapsedersiniz, katrilyonları çalan insanları, parayı ödediği zaman hapis bile etmezsiniz. Onlardan aldığınız vergiden vazgeçer, Doğu Anadolu'daki, Güneydoğu Anadolu'daki bütün esnaf ve sanatkârlardan vergi alırsınız. Hem de doğuda, Erzurum'dan büyükşehir diye yüzde 25 de artırarak alacaksınız bu vergileri. Bunlar birer zulümdür arkadaşlar, bunlar zulümdür.

Ha, bunun kolayı var; kayıtdışı ekonomiyi, gelin, arayın bulun. Onlar, yine, Maliye müfettişlerinin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, 1 dakika süre verin, bitireceğim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat, tamamlayın efendim. Mikrofonu açıyorum.

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Yeter artık.

ASLAN POLAT (Devamla) - Rahatsız olmayın... Çok rahatsız olacaksınız bu kanundan. Siz de rahatsızsınız. Çünkü, niye rahatsızsınız; 1,5 milyon insanı burada vergi mükellefi olarak yakalamışsınız, adam işyerini kapatmış kapatmamış, buna bakmadan vergiyi alıyorsunuz. Alın, ona da bir şey demiyorum; ama, aldığınız vergileri, bankaları batıranlar için kullanacaksınız; bankaların kendisi yetmedi, şirketlerini kurtarmak için kullanacaksınız; ondan sonra, onlar yetmedi, SSK'lardaki birtakım hayalî faturacılara, hayalî ihracatçılara vereceksiniz. Ondan sonra da geleceksiniz bütün esnafa, onu ver, bunu ver, şunu ver...

Bunları şunun için söylüyorum sayın milletvekilleri: Siz bundan çok rahatsız olursunuz. Bir dönem içerisinde "saçmalık" dediğiniz kanunu buraya getirirseniz, bunun hesabını, sizden, sosyaldemokratlar, herkes sorar. Ha, Erzurum'da ben sosyaldemokratı bulamam, MHP'lilere sorarım...

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ)- Demokratik Sol onlar, sosyaldemokratlar başkaları.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat.

Madde üzerinde, şahsı adına ikinci söz, Bursa Milletvekili Sayın Altan Karapaşaoğlu'na aittir.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, Değerli Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu arada, Sayın Bakanımı da işin içine katmak istiyorum; çünkü, geti-rilen bu ilave maddeyle, birtakım uygulamalara karşı olmak gerekirdi diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, elbette, bir ülkede, vergi, temel enstrümandır; vergi alınacaktır. Vergi vermekten de bu ülkede hiç kimse kaçınmaz, vergi vermekten kaçınmaz; verir vergisini; ancak, milletin halinin ve ahvalinin de vergi verecek konuma getirilmesi lazım. Bakınız, burada, bu madde içerisinde, vergi matrahlarına getirilen birtakım düzenlemeler var; mesela, "silindir hacmi 1 600 cc'ye kadar olanlar, beher arabaları için, 450 milyon lira matraha ilave edecek" deniliyor.

Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye'de, ekonominin daraldığı bir boyutta, otomobil satışları o kadar kolaylaştırıldı, millet o kadar otomobil almaya teşvik edildi ki, çok az bir gelir artırımı olan kimseler dahi otomobillerini aldılar. Hiç olmazsa, bu matrahın, 1 600 cc'ye kadar olanların, 450 milyon değil de daha aşağı düşürülmesi gerekirdi. Onun arkasından, 1 601 cc'den 2 000 cc'ye kadar olanların, toplumun geneli üzerinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan otomobiller olduğu için, yine, düşürülmesi gerekirdi. Bunun altında, bakıyoruz, hava taşıtı, yat, kotra gibi şeyler var. Kotrası olan insan için, yatı olan insan için, hava taşıtı, helikopteri olan, uçağı olan insan için, 4 milyarlık bir matrah ilavesi komik bir rakamdır. Bunu artırabilirsiniz; buyurun artırın. Bunu artırın; buna itiraz  eden olmaz; ama, toplumun genelinin kullanmakta olduğu otomobilin üzerine de bir vergi salmanın manası yok.

Efendim, bunun altında, deniz araçları olanlar, kaptan, pilot ve benzerlerini kullananlar; yani, yine, yatı olan, gemisi olan insanlar; bunlara da 4 milyar 600 milyonluk bir matrah ilave edilmesi, bu da komik bir rakamdır.

Değerli arkadaşlar, burada en ilgi çekici madde de, turistik seyahat amaçlı olarak yurt dışına gidenlerin matrahlarına 900 milyon lira ilave etmesi. Şimdi, değerli arkadaşlar, düşünün, bu, bir defa, seyahat özgürlüğünün önüne konulan bir engeldir; engel atlama yaptırıyorsunuz vatandaşlara. Evet, bu arada, Nice'e giden var, kumar oynamaya giden var, bunlar da var; bunları nasıl tefrik edeceksiniz? Ama, bu arada, ailesini ziyarete giden vatandaş var veya birtakım ihtiyacından dolayı yurt dışına giden vatandaşlar var; bunları nasıl tefrik edeceksiniz?

Dolayısıyla, bununla ilgili olarak yapılmış olan bu düzenlemede, birtakım rakamların değişmesi lazım. Hiç kimse, vergi alınmasının karşısında olmaz. Biz de, vergi alınmasının karşısında değiliz; ama, burada, özellikle serbest meslek erbabına getirilen vergilerde, çok önemli miktarda, milleti sıkan unsurlar olacak.

Bakınız arkadaşlar, size, birkaç istatistikî rakamdan bahsetmek istiyorum; bunlardan bir tanesi şu: 1986 yılında, Türkiye'nin nüfusu 51 milyon, vergi mükellefi sayısı 3 milyon 145; bunların, götürü usulde vergi ödeyenlerin de miktarı, yaklaşık 1 milyon civarında.

Değerli arkadaşlar, bakın, 1999 yılını geçtik, 2000 yılındayız. Bugün, Türkiye'nin nüfusu, bir rivayete göre 70 milyon, bir rivayete göre de 67 milyon; ama, vergi mükellefi sayısı yine 3 milyon 200 bin civarında. Yani, bu memlekette, vergi verecek mükellef konumuna getirilecek insanları, bu devlet oluşturamamış veya oluşmasına fırsat verememiş.

Bizim yapmamız gereken, daha doğrusu, Maliye Bakanlığının yapması gereken şey, vergi miktarlarını yükseltmek değil, vergi tabanını geliştirmektir. Ben, size, OECD ülkelerinden bir rakam daha vermek istiyorum. OECD ülkeleri, millî hasılâ bakımından bizim insanımıza oranla 10 kat daha fazladır, ödedikleri vergi de aynı şekilde 10 kat daha fazladır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Efendim, lütfen tamamlayınız.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bizim insanımız onun 10 kat azı vergi ödüyor; yani, demek oluyor ki, ücretliler, vergiye tabi olanlar, OECD ülkeleri emsal alınırsa, bihakkın vergilerini ödüyorlar, hiç eksiksiz ödüyorlar, onlar kadar vergi ödüyorlar. O zaman burada yapılması gereken nedir; milletin gelir seviyesini yükseltmektir, vergi tabanını artırmaktır. Vatandaşın geliri artarsa, mutlaka devletin de vergi gelirleri artacaktır. Bu şekilde düşünmek suretiyle bu vergi uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Ayrıca, müsrif yapısı olan bu devletin, bu iktidarın, müsrif yapısına da bir çekidüzen vermesi lazım. Devlet harcamalarındaki enflasyon oranının yüzde 100'ün üzerinde olduğunu; yani, 1999 yılına nazaran 2000 yılında devlet harcamalarının yüzde 100 artmış olduğunu belirtmekte yarar var. Rakamlar hepimizin önünde, bütçe kalemleri incelenirse, devlet israfa devam ediyor diye tespitimiz mümkün olur.

Değerli arkadaşlar, öyle ümit ediyor, tahmin ediyor ve inanıyorum ki, ilavesi düşünülen bu 5 inci maddede, birtakım önergelerle düzenlemeler, düzeltmeler yapılacaktır.

Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, izniniz olursa bir hususu arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - İçtüzüğün 61 inci maddesinde "Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir" deniliyor. Şahısları adına söz isteminde bulunan arkadaşlarımız oldu; siz, İçtüzüğün bu hükmüne göre, kayıt ve istem sırasına göre söz verdiniz; doğrudur; ancak, devam eden bir cümle var: "Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz sırasına göre söz alanların adlarını okutur." Acaba mümkün mü efendim?

BAŞKAN -Doğrudur efendim, tabiî, okuyayım, Yüce Heyetinizi bilgilendireyim.

3 üncü sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; 4 üncü sırada, Ankara Milletvekili Sayın Oya Akgönenç; 5 nci sırada, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer; 6 ncı sırada, Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya; 7 nci sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Necati Yöndar ve 8 inci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, bu yeni 5 inci madde üzerinde, şahısları adına söz talebinde bulunmuşlardır. Tabiî, Başkanlık olarak, İçtüzük gereği bunlardan sadece 2 milletvekili-nin talebini yerine getirebildim.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun efendim.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, izniniz olursa, arkadaşlarımın değindiği iki üç konuyla ilgili, çok kısa bilgi sunmak istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, müsaade ederseniz, arkadaşlarımızın soru talepleri var, soruları alayım...

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Konuşmalarla ilgiliydi. Belki suallerde etkili olur diye düşündüm. Takdir sizin.

BAŞKAN - Peki. Konu çok önemli, Yüce Genel Kurulu bilgilendirmiş olursunuz.

Buyurun efendim.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Tabiî.

Sayın Başkan, Sayın Cevat Ayhan arkadaşımız, 2001 yılı bütçesinde, taşıtlar üzerinde durdular. Önce, şunu çok açık ifade etmek istiyorum: Vergi toplamaktan çok, harcamalar üzerinde prodüktif davranmaya öncelik veriyoruz ve öyle de olması lazım. Vergiler, yerli yerine, öncelikleri çok iyi tespit edilmiş bir şekilde, bir kuruş dahi mutlaka yerine gitmelidir ki, mükellef de, ödediği vergiden dolayı fevkalade rahat etsin ve fedakârlığa katlansın. Ancak, 2001 yılı bütçesinde, kesinlikle o rakamlarda taşıt söz konusu değildir.

Bakınız, 2000 yılı bütçesinde, 2 000 civarında makam aracı olduğu ifade edildi. Oysa, 823 tane binek aracı vardır. Bu binek aracının büyük bölümü İçişleri Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, emniyet ve güvenlik hizmetlerinde kullanacağı araçlardır. Bunlardan, Emniyet Genel Müdürlüğünün 360  ve  İçişleri Bakanlığının 213 tanedir. Devlet Su İşlerine araç tahsisi var. Araçlar, iş ve bir de emniyet ve güvenlik ağırlıklı düşünülmüştür. Yoksa, makam aracı için, mümkün olduğu kadar titiz davranıldı, hatta, 2000 yılında, biz, lüks nitelikli makam araçlarının hiçbirisinin ödeneğini serbest de bırakmadık. Hassasiyetini ben de takdirle karşılıyorum; zaten, arkadaşlarımız, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurulda bu konu üzerinde, altını çizerek durdular; biz de uygulamalarımızda o duyarlılığa tamamen riayet ediyoruz.

Sayın Kabataş'ın konuşmalarında geçti... Ben, bazı istatistikleri verirken, dikkat ederseniz, meslek gruplarının ismini dahi söylemedim "bazı gruplar" dedim. Kesinlikle, mükelleflerimizi, vergi kaçırıyor veya vergi kaçakçısı gibi değerlendirmemiz asla mümkün olamaz. Bir tespiti yaptım, dedim ki, bu hayat standardı 1982 yılından 1990'a kadar uygulandı, çeşitli hükümetler geldi geçti, hiçbirisi 1998 yılına kadar bunu kaldırmadı. 1998 yılında genel bir tablo içerisinde kalktı. Biz de devamlı olarak getirmiyoruz, iki yıl için getiriyoruz. Bununla ilgili sadece bazı istatistikleri verdim. Hayat standardı kalktıktan sonra, 500 000'in üzerinde ticarî ve serbest meslek sahibinin gelir beyan etmediğini ifade ettim, yoksa başka bir tabir kesinlikle kullanmadım.

Değerli arkadaşlarımız, gene, bu hayat standardıyla ilgili bazı rakamları tablodan değerlendirirlerken "milyar" kelimesini çok kullandılar. Tabiî, bu müzakereler, vatandaşlarımız tarafından da izleniyor, milyarla ifade edilenler matrahla ilgilidir, vergi olarak bu önergeyle gelen rakam 1 milyarın çok çok altında bir rakamdır; yoksa, kesinlikle milyarlarla ifade edilebilen ilave bir yük yoktur.

Esasen, ilave bir yük de getirilmiyor, asgarî bir taban... Onu da ifade ettim; adaleti sağlama bakımından, bir asgarî ücretlinin ödediği verginin de altında vergi ödemesini, herhalde, hiç kimse, pek olumlu karşılamaz; bir yerde de, vergi adaletini sağlamadır.

Bunları ifade etmek istedim, teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sorusunu yöneltmek üzere, Sayın Uzunkaya.

Buyurun efendim.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan cevaplandırmasını arzu ettiğim iki sualim var.

Bunlardan birisi, 17 Ocak 2000 tarihinde, Sayın Bakanın basında yer alan çok net açıklaması var. Sayın Bakan diyor ki "2000 yılında kesinlikle yeni vergi getirilmeyecektir." O günkü tarihli tüm ekonomi sayfalarında olan bu haberi, Bakanın, hükümetin bugünkü tavrıyla ne kadar birleştireceğiz; hükümetin tutarsızlığına bu millet nasıl güvensin?

İkincisi, bugün getirmekte oldukları, geçim standardı adını verdikleri, standartları geriye düşüren, milleti perişan eden ve bu yasa tasarısına eklenen bu ek maddeyi Parlamentoya takdim ederken, sayın hükümet, acaba birbuçuk satırlık gerekçeyle Parlamentoyu istiskal mi etmişlerdir; bu Parlamentoya hakaret sayılmaz mı; bu kadar kısa bir gerekçeyle, böyle bir maddeyi, 2,5 milyon insanı ilgilendiren bir maddeyi Parlamentoya nasıl sevk etmişledir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya.

Sayın Öksüz, buyurun efendim.

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, delaletinizle, Bakana şu soruları sormak istiyorum:

Türkiye'de, şu anda, bankalar batıyor, fabrikalar kapatılıyor, işçiler işten çıkarılıyor; işçiler yürüyor, memurlar yürüyor, doktorlar yürüyor; bu vergiler, bunları daha çok yürütmeyecek mi? Dünyada, vergi kanunu ve vergi oranı yüksek olan başka bir ülke var mıdır? Bu kadar çok vergiyi toplamak mümkün müdür? Bu uygulama, rüşveti teşvik etmeyecek mi, suçluyu çoğaltmayacak mı, kaçakçılığı teşvik etmeyecek mi? Bugün, Ankara'da, 11 bin kişi çekten ve senetten yargılanmaktadır. Ankara Ticaret Odası Başkanı hapishane istiyor, hastane istemiyor. Bu vergiler, bu insanların sayılarını daha çok artırmayacak mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Ünal, buyurun.

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, delaletinizle, Değerli Bakanımızdan, şu sorularımın cevaplandırılmasını arz ediyorum:

Sayın Bakanım, halkımıza hizmet olarak gitmesi gereken, yine, çiftçimiz, esnafımız ve sanayicimize kredi olarak gitmesi gereken paranın içborç faizine gitmesi ve bunun da, belli bir kesimin cebine akması hâlâ devam etmekte ve şu anda da, kürsüye çıkan bütün arkadaşlarımız tarafından şikâyet konusu olmaktadır. Sizin, faiz sarmalından kurtulmak için ortaya koyduğunuz bir pro-jeniz ve girişiminiz var mıdır ve bu faiz yükü, milletin sırtında, hâlâ, bu şekilde devam edip gidecek midir?

Teşekkür ederim efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Sayın Aydın, buyurun efendim.

ALAATTİN SEVER AYDIN (Batman) -Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana şu soruları arz etmek istiyorum:

1- Yurtdışına hasta olarak gidenler bu vergilerden muaf olamayacaklar, ancak, sağlık raporu alanlar... Sağlık raporu alanlar, raporlarını hangi hastanelerden alacaklar; tam teşekküllü hastane-lerden mi, yoksa, numune hastanelerinden mi?

2- Akrabalarını ziyarete gidenler de aynı vergiyi verecekler mi?

3- 2000 yılındaki vergi kaçağı ne kadardır? Siz, büyük sermayelerden vergilerinizi tam tahsil edebildiniz mi?

4- Son 9-10 yılda faizcilere ödenen faiz 150 milyar dolar civarındadır. Bu paraları, hangi kuruluşlara faiz olarak ödediniz açıklayabilir misiniz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Sayın Al, buyurun efendim.

EROL AL (İstanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımıza bir soru yöneltmek istiyorum:

Gerçi, biraz önceki arkadaşımız kısmen yöneltti bu soruyu. Hayat standardı göstergelerine ilave edilecek tutarlarda, turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden her birinin her seyahati için 900 milyon lira matraha ilave öngörülüyor.

Türkiye'de üç aileden, dört aileden birinin, yurtdışında akrabası bulunduğu dikkate alındığında, acaba yurtdışından davet edilerek giden insanlarımız için, vatandaşlarımız için bu matraha ilave yükümlülüğü yine olacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Efendim, 5 dakikalık soru sorma süremiz tamamlandı. Diğer 5 dakikayı Sayın Bakanın ce-vabına ayıracağım, eğer süre kalırsa, tekrar sorularınızı almaya devam edeceğim. Şu anda, Sayın Günbey, Sayın Geçer, Sayın Polat, Sayın Gönen ve Sayın Esen de soru sorma talebinde bulunmuşlardır.

Sayın Bakan, soruları cevaplayabilirsiniz; buyurun efendim.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkanım, arkadaşlarımın sorduğu konulardan bir kısmını hemen, bir kısmını da izniniz olursa yazılı cevaplandırmak istiyorum.

Sayın Uzunkaya, benim 17.1.2000 de yaptığım konuşmada "yeni vergi getirilmeyecek" dediğimi ifade ettiler. Ben, hep şunu söyledi -daha doğrusu, hükümet olarak Sayın Başbakanımızın da dile getirdiği- ücretlilere ve dargelirlilere ilave bir yük ile üretime bir yükten kaçınılacağını, ilke olarak bunun üzerinde durduğumuzu ifade ettim.

Ayrıca, halen Yüce Mecliste görüşülmekte olan hayat standardıyla ilgili konu, değerli arkadaşlarımızın önergesiyle gelmiş olan bir konudur.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Yani, haberiniz yok mu bundan?

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Bizim sevk ettiğimiz değil, değerli arkadaşlarımızın getirdiği bir konu.

BAŞKAN - Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Sayın Uzunkaya, Sayın Bakan, açıklamalarda bulunuyor.

Buyurun efendim.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bakan yanlış bilgi veriyor, net ifadesi var burada.

BAŞKAN - Efendim, Bakanın kendi şahsî takdiridir.

Buyurun Sayın Bakan.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Milleti yanıltıyorsunuz...

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Öksüz "bu uygulama, suçluları ve rüşveti teşvik etmez mi?" diye ifade buyurdular. Bu, vergi adaletini bir bakıma daha da sağlayacak.

Yine söylüyorum: 1982 yılından bu yıla kadar uygulanmakta olan ve bu zamana kadar da hiçbir hükümet tarafından, hiçbir parti tarafından kaldırılmayan; ama, en son 1998'de, genel vergi düzenlemeleri içinde ele alınan bir konudur; yani, birçok hükümetler bunu uygulamıştır. Tekrar, rüşvet getirmesi... Öyle sanıyorum ki, bütün arkadaşlarımın da benimseyeceği şekilde, onu teşvik edecek bir husus olmayacak.

Değerli Aydın'ın, Sayın Ünal'ın ve Sayın Al'ın sorularını, izniniz olursa yazılı olarak cevaplandırayım, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.

Saygılar efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Efendim 2,5 dakikamız daha var.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, izin verir misiniz?

BAŞKAN - Buyurun efendim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre, hem Sayın Bakanın...

BAŞKAN - Efendim, ben soru süresini tamamlayayım, sonra sizin talebinizi dikkate alabili-rim.

Buyurun Sayın Günbey.

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını istiyorum.

Şimdi, Sayın Cotarelli'nin isteği ve talebiyle mi bu vergi kanun tasarıları Meclise gelmiştir, yoksa, hükümetin iradesiyle, Sayın Bakanın iradesiyle mi gelmiştir? Onu öğrenmek istiyorum.

İkincisi: Basından öğrendiğimiz kadarıyla, Sayın Cotarelli'ye Hazinede bir kat tahsis edilmiş ve Hazinenin, Maliyenin bürokratları da Cotarelli'nin emrine verilmiş. Böyle bir uygulama var mı, yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum.

Üçüncüsü: Geçen hafta Diyarbakır'a yaptığım ziyarette, esnaf odasındaki arkadaşlarımız, 2000 yılı içerisinde 1 000 civarında esnafın işyerini kapattığını ifade ettiler. Bu, gelecek vergi yasasıyla bu esnafların sayısı artacak mı, kapanan dükkânların sayısı artacak mı; yoksa, azalacak mı? Eğer artarsa, Sayın Bakan ve hükümet kimden vergi almayı düşünüyor, bu kapatılanlardan da vergi alınacak mı acaba?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Geçer, buyurun, sorunuzu yöneltebilirsiniz Sayın Bakana.

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan, delaletinizle şu soruların  cevaplandırılmasını istiyorum.

Aslında verginin artırılması, toplanan, tahsil edilen verginin artırılması, verginin yaygınlaştırılmasına ve kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına bağlıdır. Gördüğümüz kadarıyla, burada, kayıt altında olan mükelleflerin, özellikle gerçek usuldeki mükelleflerin ve Gelir Vergisi mükelleflerinin -yani, bunlara sermaye şirketleri, kurumları dahil edilmiyor- gerçek usulde mükelleflerin, âdeta götürü olarak vergilendirilmesi söz konusu gibi oluyor. Sayın Bakanımız da, geçen dönemde 500 bin mükellefin zarar beyan ettiğini veya matrah beyan etmediğini zikrettiler. Onun üzerine, "finansman açıklarının kapatılması kaygısıyla" diye zannettiğim bu uygulama, kabul edilirse, tekrar vergi yasalarımıza girmiş olacak.

Bu, verginin yaygınlaştırılması ve kayıt altına alınmasını engelleyici bir faktör değil midir? Hazır, gerçek usulde vergilendirilen veya vergi mükellefliğini tescil ettirmiş mükelleflere bir adalet sizlik değil midir? Yani, kayıtlı, vergi dışına çıkarılarak, âdeta mükelleflerin çok büyük bir kısmının götürü hale getirilmesini sağlamayacak mıdır diye soruyorum?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Yüce Heyetinizin almış olduğu karara göre, soru ve cevap süresi 10 dakikayla sınırlandırılmış olduğundan, bu işlem tamamlanmıştır. Bu son sorulara Sayın Bakan yazılı olarak cevap verecekler efendim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, izin verirseniz usulle ilgili bir hususu arz edeceğim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Köse;mikrofonunuzu açıyorum...

Nedir efendim, usulle ilgili?

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, önergeyi, milletvekili arkadaşlarımız vermişlerdir, Sayın Bakanımız, o önerge istikametinde kendi düşüncelerini ifade etmişlerdir. Önerge sahibi olarak ve 63 üncü maddeye göre eğer izin verirseniz, oradaki usule de uygun olarak bir hususu arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun efendim, yerinizden sizi dinleyelim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İzin verirseniz, kürsüden arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun efendim, yerinizden alalım; çünkü, önergeyle ilgili bir açıklama yapacaksınız.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Ama, usulle ilgili konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, yerinizden de yapabilirsiniz, mikrofonunuz açık, Heyet sizi duyuyor, duyma imkânına sahip.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Efendim, eğer kürsüden bu imkânı tanımayacaksanız, buradan konuşmayacağım.

BAŞKAN - Buyurun efendim, dinliyorum sizi.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Teşekkür ederim; kürsüden konuşma imkânı verecekseniz konuşacağım. Sayın Başkanım, belgelerimiz var burada.

BAŞKAN - Efendim, bakın, ben, Sayın Bakana, yeni bir madde olması dolayısıyla açıklama yapma imkânı tanımak için söz verdim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Usulle ilgili konuşacağım Sayın Başkan, bir husus...

BAŞKAN - Çok kısa olmak üzere, buyurun efendim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge veren bir milletvekili olarak, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkanım, ben, İçtüzüğün 63 üncü maddesini okudum ve ona göre söz talebinde bulundum. O maddeye uygun konuşma imkânım yoksa, zaten, size böyle bir müracaatta bulunmam; öncelikle onu arz etmek istiyorum ve bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Şimdi, ifrat, tefrit dediğimiz, bir uçtan bir uca bir çarpıtma var; yani, bir yanlış anlaşılma var. Bir de yüce kamuoyunu yanlış bilgilendirme var; onu düzeltmemiz lazım. O da şudur: Biliyorsunuz, Türk vergi sistemi, beyan usulüne tabidir; Yani, mükellef beyan eder; aksinde, daha sonra, mües-sese, eğer bir istihbarat alırsa, onun üzerindeki çalışmasını, teftişini, tahkikatını yapar; sonra, onunla ilgili hukukî muameleyi yapar; yani, esas olan beyandır. Ancak, Maliye, bir istihbarat yapıyor. Bu istihbaratının sonucunda, ticarî kazanca tabi olan ve serbest vergiye tabi olan, Götürü Vergiye tabi olan vatandaşlarımızın da, kazancı olmasına rağmen, beyanda bulunmadığını ve zarar gösterdiğini ifade ediyor. Burada, bu istihbaratı yapıp, bu bilgiyi getiren hükümettir.

Dolayısıyla, şimdi, size, bir eserin ismini veriyorum ve buna itiraz eden arkadaşlarımızın, bunu, muhakkak okumasını tavsiye ediyorum. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sayın Abdurrahman Akdoğan'ın bir eseri. Hayat standardının ne olduğunu; Fransa'da, İsveç'te, Yunanistan'da, Avrupa'da uygulanan ve çağdaş bir kriter olduğunu ortaya koyan bir tezdir. Şimdi, buradan esinlenmiş. 1982 yılında uygulamaya başlanmış. Zaman zaman da maalesef, siyasî baskılar sonucunda ertelenmiş; ama, bugün bir gerçek yakalanmış. Diyoruz ki...

BAŞKAN - Sayın Köse, teşekkür ediyorum efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım.

Burada, bir konunun açıklığa kavuşması lazım.

Listede... (FP sıralarından gürültüler)

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usulde böyle bir şey var mı Sayın Başkan?

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bizim vermiş olduğumuz önergede, bakın, kimler bu matraha tabi oluyor: Eğer, lüks otomobili varsa ve birden fazla otomobili varsa, birden fazla evi varsa...

BAŞKAN - Sayın Köse, bakın...

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Dolayısıyla, bunları; yani, gelir seviyesi itibariyle, maddî özgürlüğü, sosyal durumu, bu vergiyi verme durumunda olanlardan bu vergi talep ediliyor.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - O itibarla, hem hayat standardı çağdaş bir kriter olarak konulmuştur hem de ertelenmiş olan ve zarar gösterilmek suretiyle, muayenehanesinde 300 milyon lira muayene ücreti alan, istimlak ücreti olarak 50 milyar, 100 milyar lira para kazanıp, tabelaya zarar diye gösterenlere karşı, bu kriteri getirmek mecburiyetindedir ve dolayısıyla, bir önerge sahibi olarak, fukaradan değil... Erzurum da büyük şehirdir; ancak, kalkınmada öncelikli ildir; da yanlış anlaşılmasın. Erzurumlular da, belki, muhakkak surette bu vergi mükellefi olacaktır...

BAŞKAN - Sayın Köse, bir dakika müsaade eder misiniz efendim...

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...bunlar da yanlış değerlendiriliyor.

BAŞKAN - Sayın Köse...

İSMAİL KÖSE (Devamla) - O itibarla, bence, olumlu bir önergedir.

BAŞKAN - Sayın Köse, bir dakika müsaade eder misiniz...

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Önergenin olumlu olduğunu beyan ediyor; saygılar sunuyorum.

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usulde var mı bu, usulde?..

BAŞKAN - Sayın Köse, önerge sahibi olarak, sizin, söz hakkı sahibi olmanız için, Komisyonun bu önergeye katılmamış olması gerekirdi veya hükümetin... (FP sıralarından "niye söz verdiniz o zaman" sesleri, gürültüler)

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Bir yanlış anlama oldu; düzelttim efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - İzin verir misiniz efendim.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, Sayın Köse, zatıâlinizin de malumu olduğu üzere, 63 üncü maddeye göre söz istediler ve siz, kendilerine söz verdiniz. Bunun anlamı, usul tartışması açmış olduğunuzu gösterdiniz.

İzin verirseniz, bu tartışmayı açtınızsa...

BAŞKAN - Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

Çok kısa olmak üzere, lütfen.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Tabiî efendim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zannediyorum, bugün ya da yarın bir İçtüzük görüşeceğiz. İçtüzüğün ne kadar önemli olduğunu daha bugünden yaşıyoruz.

Sayın Grup Başkanvekili Kardeşimiz, İsmail Köse Beyefendi, usul hakkında söz istedi. Hangi usulü; yani, hangi konu görüşülmeyecekti de, siz görüştürdünüz ya da hangi konunun görüşülmemesi lazımdı da siz görüştürdünüz ya da...

BAŞKAN - Efendim, ben, 63 üncü maddeye göre değil; ama, bir sayın grup başkanvekilinin ısrarcı olması üzerine, kendisine, çok kısa olarak söz verdim.

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Efendim, 63 üncü maddeye göre söz istedi; siz de verdiniz. Şimdi, ben de bunu tartışıyorum.

Yani, hangi konuyu öne almanız lazımdı da tehir ettiniz ya da hangi konu tehir edilmeliydi de, siz öne aldınız; ki, Sayın Köse, kalktı, burada konuştu?

Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; usul, bir kurumun adil çalışmasının ana düzenlemesidir. Buna uymazsak eğer; yani, 63 üncü maddeye göre söz ister, 63 üncü maddenin gereğini yapmazsak, yaptığımız işlerin hukuka aykırılığı konusunda kimseyi ikna edemeyiz.

Vergi, her ülkede alınır; gayet tabiî. Hepimiz izledik; Fazilet Partisi Grubuna mensup değerli milletvekili arkadaşlarımın, Doğru Yol Partisi Grubuna mensup değerli milletvekili arkadaşlarımın hiç birisi vergi alınmasına karşı çıkmadı; ama, bu verginin, adalet ilkelerinin ötesini aşarak; yani, kotrası, uçağı, tayyaresi, topu, tüfeği, treni olanla, bir tek binek arabası olan adamı terazinin aynı kefesine koyarsanız, buna, millî vicdan isyan eder. Millî vicdanın isyanı, burada, bu milletvekilleri eliyle olur. Bu isyan, budur işte. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Milleti soymaktır bu, soymak... Milleti soyuyorlar.

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Evet beyler, değerli milletvekilleri; iktidarlar, totaliter yönetimlerde de vardır; ama, totaliter yönetimlerde muhalefet olmaz ve bizim muhalefetimizin, ne kadar toleranslı ne kadar yardımcı ne kadar destekçi olduğunu bile bile, bütün bu konuşmalardan ve bütün bu eziyetten sonra, haksız bir meselenin savunmasını yapıyormuşuz gibi takdim ediliyor olmamız bizi üzmüştür.

Bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatiboğlu.

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, tartışma açtınız; ben de söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gönül.

Lütfen, çok kısa olmak üzere efendim...

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Meclis çalışmalarımızda hiç alışık olmadığımız, görmediğimiz bir usulle Sayın Köse'ye söz verdiniz. Tabiî ki, 63 üncü maddeye göre söz verildiği ortadayken, usul konusunda bir tartışmanın açılmasına da sebebiyet verdiğiniz için, Sayın Başkanım, yanlış bir uygulamayı başlatmış olduğunuzu ifade etmek isterim.

Sayın Köse imzalamış olduğu bu önergedeki imzasından dolayı pişmanlık duyduğu için mi söz aldı; yoksa, gerçekten, yürekten, bu önergedeki taleplerin yeni bir madde olarak kanuna eklenmesine inandığı için mi söz aldı; ben, o konuyu pek birbirinden ayırt edemedim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Son cümlemi dinlemedin herhalde.

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Yalnız, biraz evvel gruplar adına yapılan konuşmalarda, muhalefet partileri, Doğru Yol Partisi özellikle, Sayın Kabataş, bilimsel olarak, vergi hukuku açısından, kanun yapma tekniği açısından, bu, önergeyle yeni bir madde eklenmesinin yanlışlığını vurguladı.

Şimdi, bu önergeye baktığımız zaman, geriye dönük bir vergi alıyorsunuz. Yılın bitmesine şurada bir ay kala, siz, 1 Ocak 2000 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk esnafından, Türk çalışanından yeni bir vergi alıyorsunuz. Bu vergiyi hangi vicdanla alıyorsunuz?!

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Vicdan yok ki...

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Hangi hakla alıyorsunuz; hangi adalet duygusuyla alıyorsunuz?! Uygulamakta olduğunuz ekonomik istikrar paketi sonucu, Türkiye'de, yeni dükkân açan, yeni işyeri açan esnaf kalmadı; ama, Anadolu'da, dükkân kapatan, kepenk kapatan, maliyeden kaydını sildiren binlerce esnaf var. Ne istiyor bu esnaf; kendisinden, kazanıldığı kadar vergi alınmasını istiyor. Devlete yük olmayan, istihdam yaratan, çalışan ve alınteriyle yaşayan bu insanların bu haklı isteklerini gözardı edip, bir kuzudan iki defa post çıkarmak gibi, hem geriye dönük vergi alıyorsunuz hem de Türk esnafının taşıyamayacağı bir yükü getirip, tekrar boynuna ve sırtına yüklüyorsunuz. Bir vebal altındasınız...

BAŞKAN - Evet, Sayın Gönül, lütfen tamamlar mısınız efendim...

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Değerli iktidar partilerinin değerli milletvekilleri, bir vebal altındasınız, bir sorumluluk altındasınız. İnsafla, izanla bağdaşmayacak böyle bir önergeyi desteklerseniz, Türk esnafına en büyük kötülüğü yapmış olursunuz diyorum.

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gönül.

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, tasarı metnine yeni bir hüküm eklenmesine ilişkin verilmiş bulunan önerge üzerinde yeni bir madde olarak yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.

Bu yeni madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Bugüne kadar, yeni bir madde olarak getirilen önergeleriyle ilgili olarak önerge verilmediği için, bu konuda Meclisçe bir uygulama da yapılmamıştır. Ayrıca, bu konuda İçtüzüğümüzde bir açıklık ve bir hüküm de bulunmamaktadır; ancak, Başkanlık olarak önerge üzerinde yeni bir madde olarak işlem yapıldığından, mevcut önergelerin işleme konulması gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle, önergeleri işleme koyuyorum ve önergeler üzerindeki işleme de başlıyorum.

Birinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sayılı tasarının yeni ihdas edilen 5 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci maddesi ikinci fıkrası (h) bendinde yer alan Hayat Standardı Göstergelerinin madde bendinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

İsmail Özgün

Alaattin Sever Aydın

Mustafa Geçer

 

Balıkesir

Batman

Hatay

 

Latif Öztek

Akif Gülle

Lütfi Yalman

 

Elazığ

Amasya

Konya

 

Musa Uzunkaya

Yakup Budak

 

 

Samsun

Adana

 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı yasaya ilave edilmesi teklif edilen 5 inci maddede "Hayat Standart Göstergeleri" başlığı altında:

1 inci madde (a) bendinde belirtilen matrahın 150 milyona

1 inci madde (b) bendinde belirtilen matrahın 350 milyona

3 üncü madde (a) bendinde belirtilen matrahın 10 milyara

4 üncü madde (b) bendinde belirtilen matrahın 10 milyara

6 ıncı maddenin tamamen kaldırılmasını teklif ederiz.

 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Osman Pepe

İsmail Özgün

 

Bursa

Kocaeli

Balıkesir

 

Akif Gülle

Özkan Öksüz

Hüseyin Arı

 

Amasya

Konya

Konya

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı tasarının yeni ihdas edilen 5 inci maddesinde yer alan geçici 58 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan; Hayat Standardı temel gösterge tutarı;

"Birinci sınıf tacirler için 3 500 000 000.-" ibaresinin "Birinci sınıf tacirler için 2 000 000 000.-"

"İkinci sınıf tacirler için 2 000 000.000.-" ibaresinin "ikinci sınıf tacirler için 1 500 000.000.-"

Ticarî kazancı basit usulde tespit edilenlerden geçici 44 üncü madde hükmü uyarınca beyan edilecek ticarî kazancın azamî tutarının belirlenmesinde esas alınacak derecelerden; 1 inci dereceye, 2 nci dereceye, 3 üncü dereceye intibak ettirilmiş olanlar için uygulanacak temel göstergelerin madde metninden çıkarılması,

Serbest meslek erbabı için 3 200 000 000.-" ibaresinin, "2 000 000 000.- liradır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                       

Lütfi Yalman

İsmail Özgün

Maliki Ejder Arvas

 

 

 

Konya

Balıkesir

Van

 

 

Yakup Budak

Alaattin Sever Aydın

Nezir Aydın

 

 

Adana

Batman

Sakarya

 

 

Mustafa Geçer

Akif Gülle

Latif Öztek

 

 

Hatay

Amasya

Elazığ

 

 

 

Rıza Ulucak

 

 

 

 

Ankara

 

 

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı tasarının yeni ihdas edilen 5 inci maddesinin tamamının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Özkan Öksüz

İsmail Özgün

Hüseyin Arı

 

Konya

Balıkesir

Konya

 

Mustafa Geçer

Yakup Budak

Alaattin Sever Aydın

 

Hatay

Adana

Batman

 

 

Lütfi Yalman

 

 

 

Konya

 

BAŞKAN - Efendim, okutacağım son önerge, aynı zamanda en aykırı önergedir; dolayısıyla, hem okutacağım hem de işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı yasa tasarısına ilave edilen 5 inci maddenin Anayasaya aykırı olduğundan tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

 

Mustafa Geçer

Mustafa Kamalak

Ali Oğuz

 

Hatay

Kahramanmaraş

İstanbul

 

Aslan Polat

Alaattin Sever Aydın

Yakup Budak

 

Erzurum

Batman

Adana

 

İsmail Özgün

Latif Öztek

Özkan Öksüz

 

Balıkesir

Elazığ

Konya

 

 

Lütfi Yalman

 

 

 

Konya

 

BAŞKAN - Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde söz talebi var mı; yoksa, gerekçeyi mi okutayım efendim?

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Var Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Kamalak, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Değerli Başkanım, kıymetli arkadaşlar; konuşmama başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Bu madde, Anayasaya açıkça aykırıdır. Niye aykırı; Anayasanın hangi maddelerine aykırı; Anayasanın 73 üncü maddesi ile Anayasanın 2 nci maddesine açıkça aykırıdır. Anayasanın 73 üncü maddesine iki bakımdan aykırıdır: Birincisi; Anayasanın 73 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, vergi, her bir mükelleften, asıl itibariyle, ödeme gücüne göre alınır. Buna, vergi hukukunda, erbabınca malumdur ki "iktidar prensibi" denir. Şu halde, bu madde, vergi hukukunda baz olarak alınan, vergilemenin esasını teşkil eden ve Batı âleminde de iki asırdan bu yana uygulanan iktidar prensibine, değerli arkadaşlarım, açıkça aykırıdır. İkincisi; aynı madde, 73 üncü maddenin ikinci fıkrasına da açıkça aykırıdır. Ne diyor ikinci fıkra: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." Açıktır ki, bu getirilen yeni madde, adalet ilkesine de aykırıdır. Aynı madde, Anayasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Hukuk devletinin asgarî şartı, devletin, kendisinin koymuş olduğu kurallara, bizzat kendisinin de saygılı olmasını, bu ilkelere bağlı bulunmasını gerektirir. Bu getirilen maddeyle, bu ilke, yani, hukuk devleti ilkesi, açıkça ihlal edilmektedir. Ne diyor geçici madde 58, 1.1.2000 ile 31.12.2001 tarihleri arasında gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu maddede belirtilen hayat standardı esasına tabidir. Geçmişi vergilendiriyoruz. Aleyhteki bir düzenlemeyle, mükelleflerin geçmiş kazançlarından vergi alıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bu düzenlemeyi; yani, hayat standardı esasını, Anayasaya aykırı olduğu için, vergi prensipleriyle bağdaşmadığı için, bundan iki yıl önce bizzat sizler kaldırmadınız mı; sizler kaldırdınız. Gerekçeniz de aynıydı; Anayasaya aykırı buldunuz, ödeme ilkelerini aykırı gördünüz, hukuk prensipleriyle bağdaşmadığını belirttiniz. Seçim meydanlarında da taahhütte bulunmuştunuz ve iki yıl önce sizler kaldırdınız; yani, bugünkü iktidarın iki ortağı kaldırdı. Şu an, başka gerekçelerle, aynı madde, Anayasaya daha aykırı bir biçimde, makable şamil olarak geti-riliyor.

Değerli arkadaşlarım, elbette, takdir sizindir. Sayısal çoğunluğunuz yeter; ama, unutmayalım ki, sayısal çoğunlukla Anayasaya aykırı olan bir hususu kabul etmiş olmak, o maddeyi Anayasa uygun hale getirmez.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kamalak, lütfen tamamlayın efendim.

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

500 metre ilerimizde Anayasa Mahkemesi vardır; siz bilirsiniz, oraya götürebilirsiniz diyebilirsiniz; ama, bu Yüce Meclis, üzerine yemin ettiği Anayasa uygun bir biçimde kanun çıkarsa çok daha güzel olmaz mı.

Takdirlerinize sunuyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

(FP sıralarından "kabul edilmiştir" sesleri)

Efendim, kabul edenler, lütfen tekrar işaret buyursunlar.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Efendim...

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, tereddüt esnasında elektronik cihazın kullanılmasına dair, Divanın, daha önce kararı vardı.

BAŞKAN - Yapacağım efendim... Yapacağım...

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Olur mu efendim?!

BAŞKAN - Efendim, oylamayı elektronik cihazla yapıyorum; 3 dakika süre veriyorum.

Önergeyi kabul edenler, etmeyenler, lütfen, elektronik cihazı kullanmak suretiyle oylarını göstersinler.

Pusula gönderen arkadaşlarımın salonda olup olmadıklarını arayacağım efendim.

Buyurun.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı tasarının yeni ihdas edilen 5 inci maddesinin tamamının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Özkan Öksüz (Konya) ve

       arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde önerge sahibi konuşmak istiyor mu efendim?

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Geçer.(FP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 539 sıra sayılı tasarıya, önergeyle eklenilmek istenen 5 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu maddenin, aslında, tamamen tasarı metninden çıkarılması için vermiş olduğumuz önerge üzerinde konuşmak istiyorum.

Şu anda, kamu açıklarının kapatılması, finansman açıklarının kapatılması için aslında birtakım yollar varken, mevcut hükümetin eski alışkanlığını devam ettirerek yeni vergiler ihdas etmek, zam yapmak veya kamu çalışanlarının ücretlerini kısmak gibi toplumsal alanda son derece rahatsızlık doğuran bu uygulamalara gitmeleri, aslında yadırganacak bir durum iken, şu anda getirmiş oldukları 539 sıra sayılı yeni vergiler ihdas eden ve daha önce, geçen yıl deprem bölgesindeki yaraların sarılması veya oraların imarının yapılması için, finansman oluşturmak için getirdiklerini iddia ettikleri birtakım geçici vergilerin kalıcı kılınmasına yönelik bu tasarıya ek olarak, şu anda, aslında, komisyonda da görüşülmeyen, aslında, vergi tekniğine ve yasama tekniğine de son derece aykırı olan bir öneriyi getirerek, vatandaşın acılarına veya şu anda, artık, vergi veremez hale gelmiş esnafın sıkıntılarına bir sıkıntı daha eklemek için...

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon)- Sayın Başkan, hatip kürsüde konuşuyor, burada yığılma var!

MUSTAFA GEÇER (Devamla) - ...geçen seneki uygulamanın üstüne üstlük yeni bir madde ihdas ederek de, aslında, bu madde yeni bir madde olmayıp, 1982 yılında...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize oturur musunuz efendim. Sayın milletvekilleri...

Buyurun efendim.

MUSTAFA GEÇER (Devamla) - ... o günkü kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınamamasından kaynaklanan ve artık, gerçek usulde vergi mükelleflerine, kayıtlarına bakılmaksızın, aslında, gerçek kayıt ve belgelerinde zarar etmiş olsalar bile, bunlara götürü usulde bir vergi salmanın mantığı içerisinde, Anayasamızın 73 üncü maddesine de aykırı olan hayat standardı uygulaması, 1998'de kaldırılmış, şu anda tekrar getiriliyor. Aslında, yeni bir uygulama değil bu. Son derece kolay olan, mevcut mükelleflerin sayısını artırmak, vergiyi tabana yaymak, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almak gibi birtakım çabalar varken, bunları göstermeyip, hazır kolundan tutmuşken, ayağını bağlamışken, namuslu mükelleflere, yeniden, zarar etmiş mükelleflere dahi, zararına rağmen yeni vergiler getiren bu tasarıyı ve bu tasarıya eklenen 5 inci maddenin tamamen tasarıdan çıkarılmasını talep ediyoruz. Zira, burada, vergi adaletine son derece aykırı bir uygulama olmakla birlikte, vergi verenler, sadece gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler olmayıp, Türkiye'de, özellikle kurumların, Kurumlar Vergisine tabi olan -yani, sermaye şirketlerinin, şahıs şirketlerinin değil- sermaye şirketlerinin de bundan muaf tutularak, aslında, vergi kalemlerinin en büyük kısmını oluşturan gelir vergilerini adil olmayan bir şekilde artırmaya yönelik bu uygulama, son derece adaletsizdir ve burada, hayat standardı uygulamaları, özellikle birinci ve ikinci sınıf tacirlere, hatta, götürü usulde vergilendirmenin yeni bir uygulama şekli olan basit usulde vergilendirme şekline, artı, serbest meslek mensuplarına uygulanmaktadır. Oysaki, bu serbest meslek mensuplarının ve gerçek usulde vergi veren vatandaşlarımızın ve mükelleflerimizin, bütçenin gelir kalemlerinin çok büyük kısmını oluşturan vergi gelirleri içindeki payları yüzde 80'lere varmışken, burada, kurumlar vergisine tabi mükellefleri de bunun dışında tutarak, bunları biraz daha ezmeye yönelik böyle bir uygulamanın son derece adaletsiz olduğuna inanıyoruz. Bunun için, bu tasarı metninden, sonradan ilave edilen bu 5 inci maddenin çıkarılmasını istiyoruz. Zira, burada, hayat standardı temel göstergelerine ilave olarak, diğer harç bendinde yer alan, hayat standardı göstergeleri de eklenerek, hiç kazanç elde etmemiş, namuslu mükellefe dahi vergi yüklenmektedir.

Bu mükelleflerin, Anayasa Mahkemesine gitmeleri veya bu tip yasaları iptal ettirmeleri mümkün değildir. Zira, bu mükellefler, zaten dargelirli, çok az gelir elde eden mükelleflerden oluşmaktadır. Onun için, bu verginin, daha geniş alanlara, kurumlara veya sermaye şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi; dargelirli vatandaşları daha da ezici duruma gelmiş olan bu gerçek usulde verginin veya gerçek kişilere uygulanan Gelir Vergisinin, bu şekilde, ezici maddelerinin kanun tasarısından ayıklanması lazım geldiğine inanıyoruz.

Bu sebeple, bu maddenin yasa tasarısı metninden çıkarılması için değerli milletvekillerinin bu önergeye destek vermelerini talep ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı tasarının yeni ihdas edilen 5 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci maddesi ikinci fıkrası (h) bendinde yer alan hayat standardı göstergelerinin madde bendinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

İsmail Özgün (Balıkesir)

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmamış olduğu önerge üzerinde, Sayın Uzunkaya; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazen gece baskını, bazen de gündüz baskını şekliyle, hükümetin, insanların tansiyonunu değiştiren ve merhum Âkif'in yıllar önce söylediği;

 "Nur istiyoruz biz, sen yangın veriyorsun,

Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun..."

Bu hükümet, milleti boğmak için, artık, su değil, kan gönderiyor; milleti perişan etmek için akla hayale gelmedik yollara başvuruyor; kaldırılmış, zannediyorum 1930'lu yılların vergilerini de getirmeye hazır bir hükümet görüyoruz.

Değerli arkadaşlar, bu madde fevkalade hukuksuzdur, Anayasaya aykırıdır; az önce değerli arkadaşımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Ben, konunun detayları üzerinde fazla durmak istemiyorum; ancak, demin, Sayın Bakan soruma cevap verirken yaptığı bir gazetedeki mülakatında "biz yeni vergiler getirmeyeceğiz, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alacağız" dediler; vaatleri bu; ama, yeni vergiler, katlanan vergiler ve milleti perişan eden uygulamalar...

Konu, güncelliğini koruması itibariyle bir şeyi aklıma getirdi. 19 Kasım Pazar günü, bir gazeteci arkadaşımızın bir makalesini okudum. Sayın Hulki Cevizoğlu'nun 19 Kasım 2000 tarihli Akşam Gazetesindeki makalesinden bir bölümü, bugünkü hükümetin uygulamalarına çok güzel tercümanlık edeceği için aynen aktarıyorum. Filhakika, bu görüş, İsmet Bozdağ'ın "Atatürk'ün Sofrası", Behçet Kemal Çağlar, Hasan Rıza Soyak ve Kasım Gülek'in hatıraları ile Başkent Üniversitesinin yayımladığı aylık Bütün Dünya Dergisinin kasım sayısında da aynen yayımlandı. Uzun; ama, ben özetini takdim ediyorum:

"Bu örneği bir 'yönetim anlayışını' dile getirmek için veriyorum. Konu Atatürk'ün ünlü içki masası ile bağlantılı...

Günümüzde insanlar kimi yasaların (hatta Anayasanın) yanlışlığından, çağın gerisinde kaldığından yakınıyorlar.

Peki, bu yasalar halkın gereksinimlerine cevap veriyor mu? Yasalar kesinleşmeden önce, halkın ihtiyaçları ya da toplum koşulları ne kadar dikkate alınıyor?..

Yıl 1936. Atatürk İstanbul Florya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkünde.

Aynı zamanda gençlik arkadaşı olan Başyaveri Nuri Conker'e 'gel, kimseye haber vermeden birlikte Köşk'ten kaçalım' teklifinde bulunuyor ve kaçıyorlar.

Uzun hikaye, tebdili kıyafet kırsal alandaki bir köylüyle sohbet ediyorlar. Halil Ağa, kimliğini bilmeden Atatürk'le dertleşiyor ve vergi memurlarının sabana koşulu iki öküzünden birini ellerinden aldığını anlatıyor."  Tabiî, konuştuğunun Atatürk olduğunu bilmiyor.

"Atatürk Köşk'e dönüyor, içki masasını hazırlatıyor ve başta Başbakan İsmet İnönü olmak üzere İstanbul'da bulabildiği ne kadar bakan ve parlamenter varsa hepsini çağırıyor.

Tabiî, Halil Ağayı da çağırıyor.

Halil Ağanın heyecanını ve ortamı anlatmadan geçip, Atatürk'ün sözlerini verelim.

Atatürk, bugüne de ışık tutacak öğüt ve eleştiri dolu şu konuşmayı yapıyor:

'Halil Ağa, şu gördüğün altı bay var ya, bunlar hükümet... Bu hükümet var ya, işte bu gördüğün baylar; yani, biri Başbakan, ötekiler de bakan! Memlekete göz kulak olacak, işleri evirip çevirecekler diye bu makama getirilmiş insanlar.

Bir kanun gerekli olduğunda, bu beyler, hemen sıvarlar kollarını, İsviçre'den mi olur, İtalya'dan mı olur, Fransa'dan mı, velhasıl neredense bir kanun buluştururlar, Türkçeye çevirtirler, sonra basıp imzayı gönderirler Büyük Millet Meclisine."

Tabiî, şimdi, Fransa'dan gelmiyor da yasalar, başka yerlerden geliyor; ama, Parlamentodan gelmediği kesin, bu milletin değerlerini öne almadığı konusu kesin.

"Bu Millet Meclisi dediğim de, şu alt baştan senin yanına kadar olan beyler" diyor, milletvekillerini gösteriyor. "Kanun bunlara gelir, bunlar da hükümet, elbette incelemiş, gerekeni düşünmüştür; benim ayrıca zorlanmama gerek yok derler ve kaldırırlar parmaklarını, olur sana bir kanun!.." Az önce grup başkanvekillerinin yaptığı gibi; yani, hükümet bu işi incelemiş, hakikaten doğrudur diye.

"Ama, sonra bir vergi memuru gelir, vergi borcundan Halil Ağanın öküzünü çeker, satar... Halil Ağa da tarlasını, bir yanda merkep, bir yanda öküz, ırgalana ırgalana sürmeye çalışır; ama, üretim düşermiş, ekim zorlaşırmış, kimin umurunda?..

Atatürk, sözü, o tarihte de çok eleştirilen "içki masasına" getiriyor: Sonra, ben de bunları görürüm, işte, böyle masaları kurarım, kendimi avundururum" diyor

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, lütfen, tamamlayın efendim.

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi bir Atatürk yok. Bu yanlışları düzeltecek olan bu milletin kendisidir. Ciddî yanlışlar yapıyorsunuz. Bu tasarıyı getirmekle fevkalade ciddî yanlışlar yapmaktasınız. Kayıtdışı ekonomiyi kayda almanız gerekirken, vurgunları önlemeniz gerekirken, hatta ve hatta vurguncularla irtibatı olan bakanlar... Açık söylüyorum, ben, bir Maliye Bakanı olsaydım, 2,5-3 katrilyon parayı memlekette birkısım vurgunlarla götürmüş Orhan Aslıtürk diye bir kaynım olsaydı, onurumla istifa eder, o makamda oturmazdım. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu millete önce bunların hesabını verin. Yolsuzlukların içerisinde olan bakanlar da, millete hesap vermelidir önce. Aksi takdirde, burada, milletten vergi talep etmeye hakkınız yok.

Ayrıca, bir şey daha söylüyorum: Bu akşam 18.00'de Sayın Başbakan ile Dokuzuncu Cumhurbaşkanının konuşmasının çok açık bir şekilde yapılmasını bekliyorum. Bu konuşmanın arkasında da gizli şeylerden endişe ediyorum. Milletin bir vekili olarak, Sayın Demirel ile Sayın Ecevit'in bu akşam ne konuştuğunu şeffaf olarak, medyadan, canlı olarak izlemeyi arzu ettiğimi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. (FP sıralarından "saymadınız; oylamayı yeniden yapın" sesleri)

Oylamayı yaptım, bitirdim efendim.

Buyurun Sayın Bakan, bir arzunuz mu var...

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL ( İzmir) - Sayın Hatip, konuşmasında bir konuya değindi; ona cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN - Önergeleri bitirelim...

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL ( İzmir) - Peki.

Diğer önergeyi okutuyorum efendim.

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Saymadan oylama yapıyorsunuz; buna hakkınız yok.

BAŞKAN - Buyurun efendim, okuyun önergeyi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına...

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, saymadan nasıl oylama yaparsınız.

BAŞKAN - Çok açık görünüyordu efendim. (FP sıralarından "ne açık görünüyordu" sesleri)

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Orada oturmanızın sebebi, oylamaları sağlıklı yapmanız.

BAŞKAN - Efendim, oylamayı yaptım, bitirdim.

Buyurun efendim, siz, önergeyi okuyun lütfen. (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Saymadan oylama yapamazsınız.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Oylamayı yeniden yapmalısınız Sayın Başkan.

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, lütfen oylamayı yenileyin! Saymadan karar veremezsiniz.

BAŞKAN - Buyurun efendim, okuyun önergeyi. (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına... (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Siz devam edin efendim; siz okuyun önergeyi. (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, oylamayı bir daha yapın.

BAŞKAN - Buyurun efendim, okuyun lütfen... (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

Sayın milletvekilleri, oylamaya itirazın, İçtüzüğümüzde bir usulü var; böyle, sıra kapaklarına vurmakla falan bu işler olmaz. Eğer sayın grup başkanvekillerinize sorarsanız, size gösterirler. (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, oylama yapmanın da İçtüzükte belirtilmiş bir şekli var.

BAŞKAN - Ben oylamayı yaptım, neticesini de ilan ettim. Müsaade ederseniz, diğer önergeyi okutacağım. (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, daha önce, benim doğrudan gündeme alınma önergemin kabul edildiği Başkan tarafından ifade edildiği halde, tekrar bir oylama yapıldı. Onun için, yeniden bir oylama yapın, ne sakıncası var.

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, oylama yapmanın İçtüzükte açıkça gösterilmiş şekli var. Bu kadar önemli konu, milyonları ilgilendiren bir konu bu. Rasgele vergi konuluyor, siz de sağlıklı oylama yapmıyorsunuz; buna hakkınız yok.

BAŞKAN - Sayın milletvekili, bu önergelerin işleme alınması konusunda, aslında, çok büyük bir tereddüt de olmasına rağmen, Başkanlık olarak görüşümü biraz önce ifade ettim. Herhalde bu kadar açık görüşle Yüce Heyetinizle düşüncesini paylaşan bir başkanın, oylama sırasında farklı hareket edeceğini düşünmüyorsunuz. Eğer arzu ederseniz, size, İçtüzüğün ilgili maddesini de okurum; ama, müsaade edin, çalışmalarımıza devam edelim ve diğer önergeyi okutayım; çünkü, o önerge de oylanacak. Eğer dediğiniz hal zuhur ederse, burada, tekrar, oylamayı makineyle yaparız.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı yasaya ilave edilmesi teklif edilen 5 inci maddede "Hayat Standart Göstergeleri" başlığı altında:

1 inci madde (a) bendinde belirtilen matrahın 150 milyona

1 inci madde (b) bendinde belirtilen matrahın 350 milyona

3 üncü madde (a) bendinde belirtilen matrahın 10 milyara

4 üncü madde (b) bendinde belirtilen matrahın 10 milyara 6 ncı maddenin tamamen kaldırılmasını teklif ederiz.

Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde, önerge sahibi olarak, Sayın Karapaşaoğlu; buyurun. (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu önergeyi vermemizdeki gerekçenin şöyle ifade edilmesi gerekiyor: Şimdi, bakın arkadaşlar, Bay Cottarelli verdiği raporda diyor ki: "Ekonomik program hedeflerindeki en büyük sapma cari açıkta olmuştur; dolayısıyla, 2001 yılında iç talebi kısın." Buna, tabiî, hükümetimiz uyum sağlayacak; çünkü, birtakım sözleşmeleri var, kredi alacak, kredi verecek. İç talebi kıstığınız zaman, vergi mükelleflerini belli standart bir vergiye bağlamak, tamamen, onlara büyük sıkıntı getirecek, bir zulüm olacaktır.

Arkadaşlarımız, burada, Anayasaya aykırılıkları ifade ettiler; ama, şu anda, Türkiye'de yaşanan durum nedir, biliyor musunuz... Bakın, OECD ülkelerinin temsilcileri bir araya geldiler geçtiğimiz aylarda ve zararlı vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 35 ülke tespit ettiler. Bu 35 ülkenin 4-5 tanesi şiddetli bir şekilde taahhütlerde bulundu ve dedi ki, ben bu işleri düzelteceğim. "Hangi kriterler zararlı vergi kapsamındadır" diye de, 4-5 madde sıraladı buraya. Bakın, bu maddelerden bir tanesi, işte, şu anımızı ilgilendiriyor, şu anımızla  yakından ilgilidir. Bakın, 3 üncü maddesinde diyor ki:"Vergi sisteminin şeffaf olması gerekir ve toplumda vergi adaletinin tartışılabilir olması gerekir. Ayrıca, bilgi değişiminin sağlanması lazım, bilgi iletişiminin sağlanması lazım, toplumun, bu vergilerden, tartışmadan sonra bilgi sahibi olması lazım." İşte, şu anda üzerinde konuştuğumuz vergi paketi bu özellikleri içeriyor.

1. Şeffaflığı içermiyor, şeffaf değildir.

2. Kamuoyunda tartışılmamıştır.

3. Anayasamıza aykırıdır.

4. Bu vergileri, bu geçim standardı konusunu, sizler, Anayasaya da aykırı olduğu için, zaten, kaldırdınız, şimdi, yeniden getiriyorsunuz ve toplumun üzerine, biz, ister istemez, bir yük daha getiriyoruz.

Değerli arkadaşlar, bakın, biraz sonra belki de görüşeceğimiz, yeni ilave edilecek, 5 inci maddeden sonra 6 numarayı alacak olan bir madde daha var. Bankalar Denetleme Kurulunun, devletin el koyduğu bankaların tekrar özelleştirilmesinde veya birleştirilerek özelleştirilmesinde meydana gelecek her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmalarını içeren bir maddeyi konuşacağız burada.

Değerli arkadaşlar, bu maddenin maliyetinin ne olduğunu biliyor musunuz; bu maddenin maliyeti, Maliye Bakanlığımız bir taraftan vergi diye çırpınırken bir taraftan da korkunç boyutlarda bir vergiyi hibe edecek, almayacak. Neden almayacak?..

Değerli arkadaşlar, bu bankalarla ilgili, devletin kasasına girebilecek olan vergi miktarı, inanın, şu esnafı zorlamanıza değmeyecek büyüklükte vergi miktarıdır. Biraz sonra, bunlar da tartışılacak, konuşulacak. Dolayısıyla, biz, bu önergeyi verirken, tamamen kaldırmayı da düşünmedik, hiç olmazsa hafifletelim dedik ve 450 milyon olan miktarı 150'ye, 700  milyonu 350'ye düşürme gayreti içerisinde olduk. Bunun yanında da, aman Maliyemiz zarar görmesin diye de, hava taşıtı olanlara, yatı, kotrası olanlara, helikopteri olanlara, kaptan pilot taşıyanlara da, matrahına 4,5 milyar lira ilave komik bir rakamdır dedik, bunları da artırın, 10 milyar yapın dedik.

Değerli arkadaşlar, bu önergenin kabul edilmesi, gerçi, tam anlamıyla çare olmayacaktır mükellefimize; ama, hiç olmazsa, insaf ölçüleri içerisinde, belki onlara biraz daha güven verecektir, rahatlatacaktır diye düşünüyorum; bu vesileyle bu önergeyi verdim; kabulü istikametinde oylarınızı talep ediyorum.

Değerli arkadaşlar, bakın, kamuoyu, şu anda, ilgiyle, bu Genel Kurulu izliyor ve getirilen bu ilave vergileri, Sayın Bakanımız sahiplenmedi; dedi ki: "Arkadaşlarım önerge vermişler." Kim bu önergeyi verenler; DSP Grup Başkanvekilimiz Emrehan Halıcı Bey, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz İsmail Köse Bey ve Anavatan Partisinden, burada, çok üzülerek söylüyorum, üç değerli arkadaşımın birden imzasını görüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, mikrofonu açıyorum; lütfen, tamamlayın efendim.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın ifadesi şu manaya geliyor: Bu önergeyi gruplar anlaşarak verdiler. Benim grubumda benim imzam yok;ama, arkadaşlarımın imzası var.

Belki de, bu arkadaşlar, zorlanarak bu imzayı attılar; ama, bunun düzeltilmesi istikametinde şu anda imkânınız var ve millet sizi seyrediyor. Biz, sathı mailinde, milletin ayağına kadar gidip "bu vergileri sizin başına açanlar şunlardır" diye ilan edeceğiz; bundan malumatınız olsun.

Saygılar sunuyorum efendim. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum...

III. – YOKLAMA

(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Açık oylama istiyoruz Sayın Başkan.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, maddenin oylamasından önce yoklama isti-yoruz efendim.

BAŞKAN - Peki efendim.

Efendim, maddeyi oylamaya geçmeden önce Yüce Heyetinizi bir konuda bilgilendirmek isti-yorum.

Biraz önce okutmuş olduğum önergelerin içerisindeki son önerge olan Sayın Latif Öztek ve arkadaşları tarafından verilen önerge geri çekilmiştir; dolayısıyla, işlemden de kaldırıyoruz.

Efendim, yoklama talebi var.

Yoklama talebinde bulunan arkadaşların isimlerini alıyorum:

Sayın Hatiboğlu, Sayın Doğan, Sayın Geçer, Sayın Arınç, Sayın Malkoç, Sayın Akgönenç, Sayın Bekâroğlu, Sayın Sever Aydın, Sayın Öztek, Sayın Özgün, Sayın Öksüz, Sayın Arı, Sayın Karapaşaoğlu, Sayın Oğuz, Sayın Ulucak, Sayın Kukaracı, Sayın Çiçek, Sayın Erbaş, Sayın Şahin, Sayın Özyol ve Sayın Yanmaz.

Yoklama işlemini elektronik cihazla yapacağız.

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (Devam)

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim.

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, açık oylama istenmişti.

BAŞKAN - Neyin açık oylaması?..

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Açık oylama talebimiz vardı...

BAŞKAN - Hayır efendim; yoklama talebi var.

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Cevat Ayhan ve arkadaşları, açık oylama talep etmişlerdi.

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Grup Başkanvekiliniz yok mu?!..

BAŞKAN -  Sayın milletvekilleri, ikinci bir yeni madde ihdasına dair önerge vardır...

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, demin, sataşmadan dolaylı söz istemiştim.

BAŞKAN - Efendim, bu maddeyle ilgili... Bunun işlemine girelim, o sırada size yine söz vereyim, o konuyu da açıklarsınız.

Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan, ancak, tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İçtüzüğün 87 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüdür. Bu nedenle, önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon, önergeye, salt çoğunlukla, yani, en az 21 üyesiyle katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi, önergeyi okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde numaralarının buna göre yeniden teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mehmet Emrehan Halıcı

İsmail Köse

Beyhan Aslan

 

Konya

Erzurum

Denizli

 

Süleyman Çelebi

İ.Sühan Özkan

 

 

Mardin

İstanbul

 

Madde 6.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler.

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir."

BAŞKAN - Komisyon, önergeye salt çoğunluğuyla katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen, işaret buyurur mu Komisyon üyeleri; Divan Üyesi arkadaşlarımız da tespit etsinler, 21 arkadaşımız var mı.

Evet, önergeye, Komisyon üyesi arkadaşlarımız salt çoğunlukla katılmışlardır.

Önergeyi, yeni bir madde olarak işleme alıyorum ve üzerinde görüşme açıyorum.

Gruplar adına söz taleplerini alacağım efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Altan Karapaşaoğlu konuşacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Karapaşaoğlu; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

FP GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısına yeni bir madde ilavesi talep eden bir önerge daha var. Bu önergede, Türkiye'de temsilcilikleri bulunan ve hayır kurumları bulunan yabancı misyona ait kurumların getirecekleri, bedelsiz olarak yapacakları yardımları ve bunlarla ilgili hizmet ve teslimlere ilişkin hususları, Maliye Bakanlığımızın istisna kapsamına girecek listeler bölümüne... Bunların, ayrıca, asgari tutarlarını ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığı yetkili kılıyoruz. Nedir bu?.. Bu teslimlerde Katma Değer Vergisinin alınıp alınmayacağı veya ne kadar alınacağı veya yurt içinde yapılacak birtakım teslimlerden dolayı Katma Değer Vergisinin oranını tespit etmeye Maliye Bakanlığına yetki veren, yeni bir madde ilavesine ilişkin bir önerge.

Bu, yeni bir madde ilavesine ilişkin önerge, elbette ki, Türkiye'ye, geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük felaketlerden dolayı yurt dışından yapılan maddî ve nakdî yardımların üzerindeki yükleri azaltmak, ihtiyaç sahiplerine kolayca intikalini temin etmek bakımından aslında hayırlıdır. Bu maddeden, depreme uğramış, felakete uğramış insanlar yararlanacak, istifade edeceklerdir; ancak, değerli arkadaşlar, görüştüğümüz bu tasarının, bundan önce yine 5 inci numarayı almasını istediğimiz konuyla ilgili bölümünde, bir taraftan milletin üzerine, vergi mükelleflerinin üzerine yük getirilirken bir taraftan da asıl yükü göğüslemek durumunda olanlarla ilgili olarak birtakım muafiyetler, birtakım vergi muafiyetleri getiriliyor.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde vergi adaletinin mutlaka tesis edilmesi, temin edilmesi lazım; vergi tabanının genişletilmesi, geliştirilmesi lazım. 70 milyonluk Türkiye'de vergi mükellef sayısının bu düzeyde kalmasının başlıca sorumluları olarak ilgili mercilerin yetersiz denetimlerini göstermemiz mümkün değil. Bunun yanında, toplumun ekonomik gücünü artırmada gösterdiğimiz acz veya toplumun gelir kademelerini artırmakta gösterdiğimiz durağanlık milletimizi oldukça önemli sıkıntılar içerisine sokuyor.

Değerli arkadaşlar, bakınız, şimdi, bu yeni vergi yasasından dolayı toplumun üzerine birtakım vergiler salınacak. Bu vergileri karşılamak durumunda olmayan yüzlerce, binlerce, belki de mil-yonlarca esnafımız, köylümüz, sanatkârımız olacak. Bunlar, birer ikişer ya bu vergiyi ödeyecekler veyahut da bu vergiyi ödememek için dükkânlarını, işyerlerini kapatacaklar, kendilerine maaşlı bir iş bulma gayreti içine girecekler. Zaten, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 14'leri geçtiği bir dönemde, yüzde 15'lere vardığı bir dönemde işsiz sayısının daha da artırılacağı neticesini doğuracak olan bu yasanın, öyle zannediyorum ki, tekrar gözden geçirilmesi gerekecek; kamuoyu, toplum bunu talep edecek, bu talepler olacak. Bugün beyaz önlüklü tıp mensuplarımız, doktorlarımız yürüyorsa, yarın öbür gün esnafımız yürüyecek, sanatkârımız yürüyecek. Bunlar, toplumun bir reaksiyonu olarak gündeme gelecek.

Bunun da ötesinde, bu yasayla ilgili olarak, Anayasamızın ilkelerine aykırılıklar konusu da gündeme getirilecek. Öyle zannediyorum ki, en azından, muhalefet partisi olarak biz, bu konuda, Anayasa Mahkemesine bir müracaatta bulunacağız ve gerekçelerini alt alta sıralamak suretiyle bu yasanın iptali konusunda birtakım taleplerimiz olacak.

Yalnız, bu arada, endişe verici olan husus şu: Bu yasa yapılıyor, çıkarılıyor, tasarı yasalaştırılı-yor, kanun haline getiriliyor; ama, geçtiğimiz on ayı da içerisine alacak tarzda düzenleniyor.

Değerli arkadaşlar, inanın, milletimiz vergiden kaçınmıyor, vergiyi kaçırmıyor. Biraz önce yetkililerden aldığımız bilgiye göre "efendim, 500 000 civarında esnaf, kazandığı halde vergi beyan etmedi" deniyor.

Değerli arkadaşlar, bunun yolu bu değil. Eğer kazandığı halde vergi beyan etmiyorsa, bugüne kadar yapılanlar yapılabilir. Bugüne kadar çeşitli kesimlere vergi denetiminin gittiğini biliyoruz, vergisini az ödeyenlere vergi matrahı salındığını biliyoruz, cezalı olarak vergilerinin tahsil edildiğini biliyoruz. Niye bu uygulama yapılmıyor da, toplumun bütünü üzerine böyle bir vergi salınıyor? Tabiî, bunların sebebi millet tarafından sorulacak; bunların getireceği yükler, inanın, bu iktidardan sorulacak.

Değerli arkadaşlar, bu vergi yasa tasarısının, gönlüm arzu ediyordu, hayırlara vesile olmasını temenni etmek istiyordum; ama, bu vergi yasa tasarısı öyle neticeleri içeriyor ki, öyle zannediyorum ki, vergi dairelerimiz açısından,  vergi toplayıcılarımız açısından da iyi neticeler getirmeyecek, vergi tabanı daralacak, vergi matrahları yükselemeyecek, işsizlik oranı artacak ve dolayısıyla, verginin adaletli bir şekilde toplanması istikametinde iyi bir netice alamayacağız. Bu kanaati taşıyorum.

Değerli arkadaşlar,  ayrıca, bu yasa tasarısının bazı maddelerindeki Anayasaya aykırılıklar, aşikâr bir şekilde madde üzerine monte edilmiş. Bunlara hiç olmazsa dikkat edilseydi, Anayasa engeline takılmaması gayreti içerisine düşülseydi belki bir mana ifade edecekti; ancak, bütün zorlamalara rağmen, bu tasarının Anayasaya aykırılığı da giderilememiş.

Ancak, üzerinde görüştüğümüz bu yeni maddenin, yeni 5 inci maddenin, elbette toplumun birtakım yaralarını sarma açısından, toplumdaki ıstırabı dindirme açısından, çok cüzi miktarda da olsa, bir miktar katkı sağlayacağını düşünüyorum ve bu inançla, Yüce Genel Kurula, onun Başkanına ve Maliye Bakanlığının değerli yöneticilerine basiretler diliyorum, saygılar sunuyorum ve inşallah, önümüzdeki  günlerde bu yasanın düzeltileceği günleri de göreceğimize inanarak, tekrar tekrar saygılar sunuyorum efendim. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu.

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Isparta Milletvekili Sayın  Ramazan Gül konuşacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına Isparta Milletvekili Sayın Gül; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (Isparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün, 1998 senesinde hükümetin büyük iddialarla Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirdiği ve geçirirken de, asgarî hayat standardını kaldırdığı maddeyi tekrar konuşuyoruz. Şimdi, yıl 1998, asgarî hayat standardı vergisi kaldırılıyor; bugün tekrar konuluyor. Acaba bunun hangisi doğru? Ya 1998'deki doğru ya da bugünkü doğru.

Değerli milletvekilleri, vergi, bir milletin hükümranlık hakkının en açık göstergesidir. Anayasamıza göre vergi, kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Verginin adil olması ve kişilerin ödeme güçlerine göre toplanması esastır. Verginin toplanması kadar harcanması da önem arz etmektedir; çünkü, milletin dişinden, tırnağından artırarak ödediği vergilerin, toplumun bir refah düzeyine ulaşması için harcanması lazımdır.

Mevcut vergi sistemimiz, değerli milletvekilleri, gerçek gelire dayanır, beyan usulüne dayanır. Yani, bir mükellef, yıl 12 ay çalışmış olduğu, elde etmiş olduğu kazanç ve iratlardan birtakım masrafları düştükten sonra, kalan net tutar üzerinden vergi ödemek durumundadır. Bu esastır.

Peki, biz bu vergileri kimlerden alacağız? Düşünebiliyor musunuz, küçülen bir ekonomi, da-ralan bir ekonomi, fakirleşen bir ekonomi, işyerleri kapanmış bir ekonomi ve bunun yanında, hükümet, IMF'nin talepleri doğrultusunda yeni bir vergi yasa  tasarısını getiriyor ve bu vergi yasa tasarısını getirirken de, öyle,normal bir şekilde getirmiyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen ve görüşülen  Motorlu Kara Taşıtları Vergisi var, geçen gün bunun ilk dört maddesi görüşülüyor, araya bazı şeyler giriyor ve bugün, tekrar, ilave olarak, buna iki madde sokuşturuluyor.

Bu nedir; bu şudur değerli milletvekilleri: Anayasamızın 73 üncü maddesi vardır. Nedir Anayasamızın 73 üncü maddesi; herkes gelirine göre, ödeme gücüne göre vergi ödemek durumundadır der. Oysa, biraz evvel sokuşturulan bu madde, Anayasamızın bu 73 üncü maddesinin temel prensiplerine aykırıdır; çünkü, bu, zarar da etsen alınacak, kâr da etsen alınacaktır; bu bir.

Bu vergi, 1998 senesinde, zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük iddialarla sunulmuş ve o sunulurken de, büyük reform olarak sunulmuş ve bu asgari hayat standardı maddesi kaldırılmıştır; ama, ne acıdır ki, maalesef, bugün tekrar gündeme getirilmiştir.

Değerli milletvekilleri, diğer bir konu ise, bu vergi, zarar eden mükelleften alınacaktır. Bu görüşülen madde ise, Katma Değer Vergisi istisna ve muafiyetleriyle ilgili,  düzenleyici bir maddedir. Bunun anlamı, aslında -tabirimi lütfen saygısızlık olarak telakki etmeyin- bir kelle vergisidir.

Değerli milletvekilleri, bugün, esnaf, vergi ödeyecek durumda değildir. Aşağı yukarı, bu duruma giren 100 000 civarında esnaf vardır.

Bu verginin bir diğer mahzuru ise, geçmişte olduğu gibi, gerçek Gelir Vergisi ödeyecek olan mükellefler, birtakım yollara başvurmaktadır; örneğin, şirketleşmektedir; örneğin, limitet şirket kurmaktadır. Yani, bir noktada, bu, desiseye teşvik etmektedir. O bakımdan, bunun, vergi yasalarıyla ilgili getirilen şekilde düzeltilmesi gerekir.

Değerli milletvekilleri, bugün, bu vergi acaba niçin konuldu; önce bunu tartışmamız lazım. Bu vergi, mevcut hükümetin uygulamış olduğu IMF programının talepleri doğrultusunda konulmuş bir vergidir. Açıkça söylemek gerekirse, bugün uygulanmakta olan IMF reçetelerini uygulayan hükümetlerin talepleri doğrultusunda bir vergi konulmaktadır. Bu hükümetin başarılı olup olamama noktasını da zaman gösterecektir.

Anayasamızın 73 üncü maddesini biraz evvel arz ettim. Bu verginin adil olmadığını ve mükellefler için kötü sonuçlar doğuracağını arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gül.

Şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Şimdi, yine bir yeni madde ihdası var. Gerçi, bu, önceki madde kadar zararlı bir madde değil. Esas, benim diyeceğim; bakın, bir kanun tasarısı gelmiş, hâlâ maddelerine sıra gelmiyor, hep ek maddelerle uğraşıyoruz ve bunlar Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek dahi istenmiyor. Burada, Komisyon toplanıyor "kabul ettin, kabul etmedin..." Komisyon tamamen by-pass oluyor, Meclis by-pass oluyor; Türkiye'de de kanun çıktığı zannediliyor.

Şimdi, bu getirilen madde ne; bu getirilen maddenin mantıklı tarafı şu: Deprem gibi herhangi bir afet olduğunda, yurt dışında konsolosluğu bulunan kuruluşlar bağış, yardım yaptıkları zaman, dışarıdan o malı getirdikleri zaman KDV muafiyeti var; ama, o şahıslar, Türkiye içerisinden mal alıp da afet gören, zarar gören yerlere mal teslim ettikleri zaman, bunlardan KDV alındığı zaman, bu, içpiyasada aleyhe bir durum oluyor ve aleyhte bir durum meydana getiriyor, bizim üreticileri-mizi mağdur ediyor. Bu farklılığın kaldırılması için bir önerge verilmiş. Bu önergeyle ilgili bizim görüşümüz; bu önerge müspettir.

Şimdi, benim esas konuşmak istediğim konu şu: Sayın başkanlar, düşünebiliyor musunuz, bu hükümet sürekli vergi getiriyor. Getirirken, acaba benim vergi aldığım bu halkın üretiminde ne yapılıyor diye araştırıyor mu; yok. Bakın, çok kısa bir iki misal vereceğim. 1995 senesinde, ülke-mizde fert başına düşen millî gelir 2 747 dolar iken, 2001'de, yani önümüzdeki yılda, bu ancak 3 100 dolar olacak.

Bu arada, fert başına düşen millî gelir artışımızın, hemen hemen yüzde 15-20 civarında olmasına rağmen, Türkiye çapında toplanan vergiler, 1995'te 30,8 milyar dolarken, 2001'de 60,4 milyar dolar olacak, tam 2 katı artacaktır. Bu ne demektir: 1995'ten bugüne kadar, Türkiye'de bulunan fertler, hemen hemen yüzde 80 civarında, reel manada, yani enflasyondan arındırılmış manada faiz yüküne bindirilmişlerdir.

Bir önce gelen maddeyle, bindirilen bu vergileri halkımızdan, mesela sanayicimizden alıyorlar. Peki, sanayicilerin durumu nedir diye baktığımızda, önümüzde bir anket var. Bu, Avrupa'da yapılmış bir anket. Avrupa'da, sanayicilerin üretimi artırmamasında finans sıkıntısı yüzde 16 iken, yani 100 kişiden 16 tanesi sanayi yatırımlarını finans sıkıntısından artırmıyorum diyorken, Türkiye'de bu yüzde 48. Yani, Türkiye'de sanayicilerde, işadamlarında bütünlükle bir sıkıntı olduğunu kendileri kabul ediyorlar.

Peki, hükümet, biraz önce getirmiş olduğu bu kanun tasarısıyla -ki, şimdi onun üzerinde çok durmak istiyorum- birtakım vergiler getirdi. Yani, ikinci sınıf tacirler için yıllık 2 milyar lira istedi, birinci sınıflar için 3,5 milyar lira istedi; ayrıca, araban falan varsa vergileri artırdı.

Peki, bunu getirirken neden vazgeçti de bunu getirdi; faiz vergisinden vazgeçtiği için bunu getirdi. Bir önceki vergi kanununun -ekvergi- yüzde 65'i faiz vergisiydi. Bu hükümet ondan vazgeçti, yerine esnafa, sanatkâra, bizim Erzurum'daki berberimize, çakkalımıza vergi getirdi. Peki, bu vergiyi kim getirdi? İşte, bakın önergeye sayın hemşerilerim, iyi bakın. Bunun üzerindeki ANAP'lı ve DSP'li üyeleri okumayacağım; çünkü, Erzurum'dan ANAP'lı ve DSP'li milletvekili yok; ama, birisi var. Tam karşımda oturan Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin size bir hediyesidir bu sayın hemşerilerim. (FP sıralarından alkışlar) Bu, size yeni yıl hediyesi; kasım ayı geldiği için sıkışan bütün üreticilerime yeni bir ek gelir kaynağı değil, sizden yeni bir vergi almak için, Sayın Köse'nin size hediyesidir sayın hemşerilerim. Geldiği zaman görün, bakın... (MHP sıralarından gürültüler)

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Böyle şey olur mu?!

BAŞKAN - Sayın Polat, siz, açık seçik sataşma yapıyorsunuz.

ASLAN POLAT (Devamla) - Cevap versin, cevap versin diye sataşıyorum.

Şimdi, biraz önce, Sayın Bakanımız, burada cevap verirken, bu tasarı hükümet tasarısı değil, bu tasarıyı milletvekilleri verdiler dedi. Yani, şunu demek istiyorum: Hayat standardı vergisini hükümet getirmeyi göze alamadı; ama, Sayın Köse, büyük bir fedakârlıkla, bunu üzerine aldı ve getirdi benim hemşerimin, esnafımın, sanatkârımın üzerine bu vergiyi saldı. İnşallah, kendisi gelir, biraz sonra bu vergiyi de anlatır. Biraz önce, burada, bir kitaptan bahsetti; işte, hayat standardı vergisinin faziletlerinden bahsetti. Halbuki, ben size burada okudum. Bu vergi 1997'de kaldırılırken -o günkü Maliye Bakanı da Zekeriya Temizel'di; bugünkü Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına kadar- bu verginin ne kadar adil olmadığı, adil olanın insanların hesaplarının incelenmesi ve kâr etmişse bundan vergi alınması olduğu belirtilmişken bunu getirdi

Sayın milletvekilleri, bakın, size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi, bu hükümet bu tasarıyı getirirken, trilyonluk Hazine bonosu faizlerinden niye vergi almıyor? Bütün gazeteleri açın, Sabah Gazetesini açın, Milliyet Gazetesini açın; bütün köşe yazarları, vergi uzmanları diyorlar ki: Bu sene, yeniden değerlendirme indirim oranı hesaplanırken, yeniden değerlendirme oranı ortaklaşa bu yıl belirlenen Hazine bono ve tahvil faizlerine bölündüğü zaman katsayı 1'den fazla çıktığı için, bir insan trilyonluk faiz alsa da bundan vergi alınmıyor. Yahu, Allah var; şimdi, bir taraftan indirim oranını ayarlamayıp trilyonluk tahvil ve bonoların faizinden vergi almayacaksın, diğer taraftan kalkıp, burada bakkaldan, berberden...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen tamamlayın efendim.

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika lütfen.

...sayın esnafımızdan hayat standardı vergisi alacaksın. Ben, bunun insaflı tarafını göremiyorum. Ben bunu anlatmak için söylüyorum, yoksa, insan vergi verir... Ha, niye bu vergiyi verir benim hemşerilerim; bunu da çok iyi biliyorlar; çünkü, batan bankalara para lazım, 6,1 milyar dolar lazım; o batan bankaların yeni şirketleri var, onların kurtarılması lazım, onlara da para lazım. Sonra, Erzurum'da, üç tane lise öğrencisi bir tarak, bir sigara aldıkları için 16'şar yıl hapis yemişlerdi soygun diye. Onlar yatacaklar; ama, bankacıları kurtarmak için de, biraz sonra, vergi getireceksiniz. (FP sıralarından alkışlar) Size, bunu söylüyorum ki, bu hükümet, hakikaten, ezilenlerden değil, sadece ezenlerden yana çıkıyor ve bütün Erzurum halkıma da şunu söylüyorum: Bu vergi tasarısı, hakikaten bir zulümdür. Bu zulmü, size, hükümet layık görmedi; ama, sayın hemşeriniz layık gördü. Yarın, inşallah, bunu Faziletliler size izah eder.

Hepinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun efendim.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, zatıâliniz de refleksinizi koydunuz, benim dikkatimi çekti. İsmimizden bahsedilerek ve yanlış bir şekilde de hedef göstermek suretiyle...

ASLAN POLAT (Erzurum) - Doğru, doğru, cevap versin.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İzin verirseniz...

BAŞKAN - Yeni bir sataşmaya sebep olmayacak bir şekilde konuşmanızı rica ediyorum Sayın Köse.

Buyurun efendim.

VI. – AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. – Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiçbir şekilde, kişisel bir sürtüşmeye girmem. Zaten, tabiatım da buna aykırıdır, yapmış olduğum görev de buna müsait değildir. Ben, Milliyetçi Hareket Partisinin, aynı zamanda, grup başkanvekiliyim. Buradaki imzamın arkasında, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun iradesi vardır. (MHP sıralarından alkışlar)

Tabiî, Aslan Polat Bey, hemşerimiz, konuşmalarından mazurdur; yani, mazereti, peşinen zaten bellidir. Onun için, ben onu mazur görüyorum; ancak... (FP sıralarından gürültüler)

ASLAN POLAT (Erzurum) - Ne demek yani? Sayın Başkan, lütfen, sözlerine dikkat etsin.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...ancak, bir hususu belirtmek istiyorum.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Ben sataşmadım; imzasının arkasında duruyorsa doğru dürüst dursun. Ben mazur değilim, sen imzanın arkasında dur! (MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Polat, buyurun efendim, istirahat buyurun. Siz bu noktaya getirdiniz, siz açık açık sataştınız ve söz hakkı verilmesi gerektiğini arzu eden de sizsiniz.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Evet, evet, cevap versin.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Köse, siz devam edin efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Başkan, efendim, altına imza atmış olduğumuz vergi kanunuyla ilgili ek maddedeki isteğimizi kamuoyuna tekrarlamak istiyorum. Her ne kadar, oradaki değerli üyemiz bunu açıklıyor, önergeyi okuyorsa da, bakın, sayın milletvekilleri, muhalefetteki arkadaşlarımız, kimlerin matraha kaydedilmesi konusundaki itirazları yapıyorlar. Esasen, deprem vergisini burada çıkardığımız zaman, faizle gelir elde edenlere de karşı çıkmışlardı, aynı zihniyet ona da karşı çıkmıştı. (MHP sıralarından alkışlar) Evet, aynı zihniyet ona da karşı çıkmıştı.

Şimdi, bakın, maddeyi okuyorum Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri: "Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobilleri varsa..."  Beş tane, altı tane, üç tane, iki tane ve bu binek otomobilleri mercedes ise cadillac ise...

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Demagoji yapıyor. Bir tane varsa, şahini varsa vergi yok mu?

İSMAİL KÖSE (Devamla) - ... ve aynı mükelleflerin eğer helikopteri varsa ve eğer bu mükellefin eşi ve çocukları ile diğer aile mensuplarından fertlerin birçok katı, yalısı, dairesi varsa ve yine getirmiş olduğumuz teklifte 10 beygir gücünün üstünde denizde teknesi varsa...

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bir tane evi varsa o hariç mi?

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Yeniköy'de...

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Evet, Yeniköy'de, Boğazda, Ege'de, Akdeniz'de. (FP ve DYP sıralarından gürültüler)

Bir şey daha söyleyeceğim; yalnız, üzülerek ifade ediyorum. Benim bu değerli hemşerim Sayın Aslan Polat'ın mürebbiyesi de yok, mürebbiyesi olanları da korumaya çalışıyor.

Şimdi, bakın, ne diyor "özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinden bu matraha ilave edilmek üzere 900 milyon." Matraha ilave edilecek, vergi değil. Zaten, biraz da, zannediyorum, anlama kıtlığından da kaynaklanıyor. (MHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar; FP sıralarından gürültüler)

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Ne diyorsun?!.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Şimdi, bunu okuyan zannediyor ki... Sayın Bakan burada açıkladı; bu milyarlar, bu rakamlar peşin vergi olarak alınmıyor. Bunlar alt alta yazılıyor... İşte, beyandan kaçan... Beyan suiistimal edilmiş. Yani, keşke, Türk vergi mükellefi, vergi mükellefi olduğunun idraki içerisinde beyanda bulunmuş olsa idi, biz de zorlanıp böyle beyan dışı kalan bir vergiyi vergi içerisine alma teşebbüsünde bulunmasaydık.

İşte bu, kaçakların kapatılmasından bir tanesidir.

İkincisi, hırsızların eli kesilecektir, banka soyanların da bacağı kırılacaktır (MHP sıralarından alkışlar) ve kırılmaya devam ediyor. Şu anda DGM'nin önünde veya hangi yargı önünde kimlerin ifade verdiğini, kimlerin içerilere girip çıktığını ve Allah nasip ederse, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 12 Eylül 1980'i milat olarak tespit edip -Anayasamız, kanunlarımız müsait olduğu anda- o tarihten bu tarihe kadar -sıhrî hısımları, akrabaları ve kan bağıyla, akrabalık bağlarıyla da 5 inci dereceye kadar bağlı oldukları- devleti yönetenlerin, malî ve ekonomik politikaları yönlendirenlerin, bankalarda görevli olanların mal varlığını bu Yüce Meclisin önüne getireceğiz. (MHP sıralarından alkışlar) Bunların da, varsa suiistimali, gayrimeşru işleri, onları da... İşte, içerisinde bulunduğumuz 57 nci cumhuriyet hükümetinin desteği ve bu grupların desteğiyle o kanunlar çıkarılacak ve bu hesaplar sorulmaya devam edilecektir.

O itibarla, burada, vatandaşımız geliyor, efendim köye vermediniz, esnafa vermediniz... İşte, kaynak...

BAŞKAN - Sayın Köse, lütfen toparlayınız efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım.

Şimdi, bu kaynaklar, hiçbir şekilde, bankaların içini boşaltan, hırsızlık yapan, ahlaksızlık yapanlara değil, o esnafımızın sosyal meselelerinin halledilmesi için, onun refah düzeyinin yükseltilmesi için, dağların başındaki, köylerdeki, kırsal kesimdeki vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanması için bu vergiler toplanıyor.

O itibarla, bu Meclis, hem vergi koymaya yetkilidir hem de tahsil edilen verginin nerelere harcandığının kontrolünü yapmakla mükelleftir. Görevimiz budur. Biz bu paraları alıp Sayın Maliye Bakanına teslim etmekle veya Hazineye koyduktan sonra, efendim nereye harcarlarsa harcasınlar... Böyle bir Meclis yok, böyle bir hükümetin arkasında bu irade de yok.

BAŞKAN - Sayın Köse, lütfen toparlar mısınız efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bu paraların nerelere harcandığını -tek kuruşuna kadar- onu takip eden bu grupların milletvekilleri, elbette ki, ellerini vicdanlarına koyarak hem bu kanunlara evet diyecekler hem de bu icraatları takip edecekler.

Bir hususu daha açıklayayım Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Sayın Köse, lütfen, çok rica ediyorum...

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Sayın Maliye Bakanının kendisinin de iştirak ettiği -yani, iştirak yalnız burada hükümet tasarısı olarak gelmez- ve uygun buldukları, partilerimizin de iştirak etmesi sonucunda, bu irade ortaya çıkmıştır. İmzalara dikkat ederseniz, milletvekili hüviyetiyle imzalanmış, ancak, partilerin grup başkanvekilleridir. Yani, üç grup da bu getirilen önerilerin arkasındadır; çünkü, çok doğru bir tekliftir. İşte, demin bahsetmiş olduğum gibi, yatları, katları, arabaları, mürebbiyeleri olanlardan alınacaktır; fakir fukarayla, esnafla, sıkıntı içinde olan insanlarımızla ilgisi yoktur.

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, bana sataşmada bulundu...

BAŞKAN - Ne sataşması efendim?!

ASLAN POLAT (Erzurum) - "Anlama mazurlu" dedi, cevap vermek zorundayım.

BAŞKAN - Efendim, biz, Yüce Meclisin zamanını iki kişinin birbirine sataşmasıyla geçirecek olursak, zannediyorum çalışamayız.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, cevap vermek zorundayım, "mazurdur" dedi, açıp bakın lütfen.

BAŞKAN - Zabıtları getirteceğim efendim; zabıtları inceleyeyim, sataşma varsa söz veririm.

Buyurun.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Açıkça dedi Sayın Başkan; lütfen, tarafsız olun.

BAŞKAN - Efendim, zabıtlara bakacağım. Bu sataşmaya siz sebep oldunuz...

ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, bakın işte, söyleyin, çok basit, dedi yani.

BAŞKAN - Sayın Polat...

ASLAN POLAT (Erzurum) - Lütfen, rica ediyorum, 1 dakikada cevap vereceğim. Açın bakın zabıtlara...

BAŞKAN - Hayır efendim, hayır. Bu sataşmaya açık açık siz sebep oldunuz...

ASLAN POLAT (Erzurum) - Tamam, ama doğru izah etsin...

BAŞKAN - Bunu da Yüce Meclisin mikrofonundan ikrar ettiniz. Bu cevap hakkının doğmasını bizatihi siz arzu ettiniz.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Tamam, ama doğru izah etsin.

BAŞKAN - Ve bunu da Yüce Heyetin önünde yaptınız, öyle gizli saklı değil.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, doğru, tek tek izah etsinler. Ben cevap vereceğim, bir dakika...

BAŞKAN - Hayır efendim, söz vermiyorum. Zabıtları getirtip inceleyeceğim...

ASLAN POLAT (Erzurum) - Taraf tutmayın.

BAŞKAN - Eğer bir sataşma tespit edersem söz vereceğim.

Buyurun efendim.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yazık oluyor size! (FP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, biz de işittik, burada ismini zikretti; hayret bir şey! (FP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Şahsı adına ikinci söz hakkı vermeden önce, Sayın Bakan bir açıklama yapmak arzusunda olduğunu izhar ediyor.

Buyurun Sayın Bakan.

2. – Maliye Bakanı Sümer Oral’ın, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel, yani bu görüştüğümüz önergeden önceki önergeyle madde haline getirilen teklif üzerindeki konuşmam sırasında, tabiî işin tekniği yönüyle durdum ve "bir önergedir" dedim; ama, gayet tabiî, önergenin mahiyetine katıldık, zaten katıldığımızı da beyan ettik; orada bir tereddüt yok. O, bizim de tamamen katıldığımız bir önergedir; ama, arkadaşıma cevap verirken, bunun bir önergeyle geldiğini ifade etmek için söyledim.

Halen görüşülmekte olan madde ise, bu yabancı hayır kuruluşları ile diplomatik temsilciler tarafından Türkiye'ye gönderilen nakdî ve aynî yardımların Katma Değer Vergisinden istisna tutulmasını öngören bir tekliftir ve gayet de yerindedir. Bu, uzun süreden beri amaçlanan bir uygulamaydı, bunu sağladık. Dolayısıyla, farklı bir şey yok.

Değerli Başkan, eğer, izniniz olursa, biraz evvel, bundan önceki madde üzerinde konuşan Sayın Uzunkaya bir konuya değindi.

Sayın Başkan, ben, otuzsekiz yıldır kamu hizmetinde olan bir arkadaşınızım. 1962 yılında maliye müfettiş muavini olarak devlete girmiş, 1977 yılına kadar maliye müfettişi, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü olarak görev yapmış ve bilahara 1977'de siyasete atılıp, o günden bu yana da politikanın içerisinde olan birisiyim. 1979 sonunda, hükümette Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldım. 1991 sonundan 1993 ortasına kadar Maliye ve Gümrük Bakanıydım. Bugün, yine bu görevdeyim. Otuzsekiz sene boyunca, gerek görev alanım ve gerek gelirim, her dakikasına kadar açıktır ve incelenebilir. Otuzsekiz yılın her dakikasının, her saniyesinin hesabını verebilen bir arkadaşınızım.

Hayatta, insanların iradesi dışında, kendisinin seçemeyeceği bazı durumlarla karşılaşması çoktur. Hepinizin hayatında bu tür şeyler olabilir. Ama, ilişkileri ayarlamak o kişiye aittir; yani, şahsa aittir. Ben de, bana yakışan bir ilişki içerisinde oldum. Her zaman itibarı öne almışımdır, itibarım için yaşamışımdır. Yanlış işin içerisinde, hiçbir zaman olmadım. Ben, açık açık ifade ediyorum; bir ufak ilişki veya bir ufak yakınlık, iş yakınlığı bulup ortaya getirmezseniz ben hesap sorarım, diye her zaman söyleyen bir kişiyim. 

Ben, bir maliye müfettişi olarak, o kişinin, adı geçen kişinin her şeyiyle peşindeyim ve kanunlar ne diyorsa, ona da çarptırılacaktır. Ben, birbuçuk yıl içerisinde, hangi anında geciktiysem, getirin onu söyleyin. Onun peşindeyim maliye müfettişi olarak ve soyadımı taşıyan kardeşim dahi olsa, hiçbir şey fark etmez; hiçbir şey fark etmez! (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

Bu kürsüye gelip, bu tür konuşmalar yapılması, bazı üsluplara uygun olabilir. İşte, size biraz evvel söyledim; ben, otuzsekiz senedir kamu önündeyim; bugün ortaya çıkmış değilim. İlk bakanlığım da değil, üçüncü bakanlığım ve Türkiye Cumhuriyetinin en genç Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürüyüm. Hepsini kademe kademe geldim. Çok şükür, itibarımdan başka hiçbir şeyim de yok, başka şeye de talip olmadım.

Ben, bu olayda da, hiçbir şeyin yapanın yanına kâr kalmayacağını -kardeşim de olsa- gösteren bir siyasetçi ve arkadaşınız olarak kalacağım. Bu tür sözler kolay söylenir; ama, biraz da boğazdan geçirerek, öyle konuşmak lazım. İnsanlara kolay çamur atılabilir; ama, hiç şüpheniz olmasın, bazı insanlara da o attığınız tutmaz; oradan sıçrar üzerinize gelir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (Devam)

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına ikinci söz talebi, Trabzon Milletvekili Sayın Şeref Malkoç'un.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu vergi kanunu tasarısı görüşülürken, özellikle burada verilen tekliflerle ağırlaştırılırken, bakıyorum ki muhalefet sıralarında bir boşalma oluyor. Öyle zannediyorum ki... (FP sıralarından "İktidar olacak" sesleri; DSP ve MHP sıralarından "Değiştir" sesleri) Değiştirme değil; ben bilerek söyledim onu; üzülmeyin.

Özellikle iktidar partilerine mensup olan arkadaşlar kulislerde dolaşıyorlar. Belli ki, bunlar, grup başkanvekillerinin veya hükümetin getirdiği teklifi müdafaa etmekte zorlandıkları gibi, televizyonların başlarında onları izleyenlerin de yüz hatlarını görmelerini istemiyorlar; sürekli olarak kulise gidiyorlar; oylamalarda, biraz da mahcup bir edayla buraya geliyorlar. Ama, olsun; millet, önünde sonunda, ister araseçimde isterse zamanında seçimde, bu millete yüklediğiniz vergilerin hesabını sizden soracak. İster yüzünüzü gizleyin isterseniz başka yerlere saklanın, hiç fark etmez.

Değerli arkadaşlarım, hayat standardı konuldu. Bu hayat standardı olayı daha önce 1998 yılında burada müzakere edilirken, şu anda Mecliste grubu bulunan bazı partilere mensup arkadaşlar, bu hayat standardının Anayasaya ne kadar aykırı olduğunu, kazanmayan esnaftan vergi almanın ne kadar adaletsiz olduğunu, kazanmamış olan çiftçiden vergi almanın ne kadar adaletsiz olduğunun faziletlerini anlattılar; ama, bugün, geldiler, aynı gruba mensup olan arkadaşların imzalarıyla buraya getirildi bu.

Peki, bu vergiler toplanacak da ne olacak? Eğer memurlara verilse, eğer işçilere verilse, garibana, fakir fukaraya verilse, milletimiz, bugüne kadar katlandığı gibi yine katlanacak. Ama, açık olan bir şey var: Bakın, bugün sendikanın birisi, şundan binlerce dağıttı; Ankara'da dağıttı, Türkiye'nin her tarafında dağıttı. Burada arkadaşlar vergi almanın faziletinden, memlekete hizmetten bahsederken, işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla herkes sokaklarda. Acaba, bu vergileri burada müdafaa eden arkadaşlarım veyahut da başlarını hafif önlerine eğip de mahcup şekilde elini kaldıran arkadaşlarım, kendi illerinde, ilçelerinde, bu memurların, İşçilerin, köylülerin huzuruna nasıl çıkacak; doğrusu, bunu çok merak ediyorum.

Elimde bir belge var, Trabzon'daki Esnaf Odaları Birliğinden gelme. Zaten vatandaş, zaten esnaf işsizlikten kırılıyor, kan ağlıyor; birazcık rahatlamak için, esnaf ve sanatkâr kooperatifine gidiyor; kendisine hemen diyorlar "git, prim borcu olmadığına dair belge getir." Şimdi, Trabzon Esnaf Odaları Birliği, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliğinden arkadaşlar yazmışlar, şunu söylü-yorlar: "Kooperatifimiz ortaklarının emekliler dışındakilerinin tamamının Bağ-Kura borcu bulunmaktadır. Bu mükellefiyet nedeniyle, hiçbir esnaf kredi alamamaktadır. İşlemlerin tamamı durdurulmuş, zaten büyük bir ekonomik zorluk içerisinde bulunan esnafımız ve sanatkârımız iyice perişan olmuştur."

Değerli arkadaşlarım, esnafı sokakta, memuru sokakta, işçisi sokakta... Peki, şu getireceğiniz vergilerle, siz ne yapmak istiyorsunuz?! IMF'nin talimatına uyabilirsiniz; Sayın Cottarelli'nin söylediklerini kusursuz olarak yerine getirebilirsiniz; ama, unutmamanız gereken bir şey var; siz, oyları IMF'den, Cottarelli'nin yandaşlarından değil, bu vatandaştan aldınız, onu da düşünmek zorundasınız.

Sözlerime, eski bir siyaset bilgesi -Allah selametini versin- Osman Bölükbaşı'nın anlattığı bir hikâyeyle son vereceğim; yine bu Meclisin kürsüsünden anlatılmış bir hikâyedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, lütfen tamamlayın efendim.

ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Zamanında, adamın birinin, çok sevdiği bir evi varmış. Evinin yan duvarı çatlamış, çamurla sıvamış; evinin mutfak duvarı çatlamış, yine çamurla sıvamış; evinin alt duvarı çatlamış, çamurla sıvamış. Günün birinde tatile çıkmış. Onbeş yirmi gün sonra gelmiş bakmış ki, ev tamamen yıkılmış. Eve şöyle seslenmiş: "Ey vicdansız ev, sende hiç vefa duygusu yok mu?! Madem yıkılacaktın, bana niye haber vermedin?!" İşte, ev de, anlattığı o hikâyede dile gelmiş, demiş "ben ne yapayım; ağzımı açtım, çamur tıkadın; ağzımı açtım, çamur tıkadın." Evet, şimdi, memur sokakta; ağzını açıyor "yüzde 10 yetmez" diyor; siz, copla üzerine gidiyorsunuz. Gariban esnaf "yandım Allah" diyor; siz, vergi üstüne vergi koyuyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Malkoç...

ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, batan şu bankalara ödediğiniz paralar 6 katrilyon lirayı buluyor. Ama, önceki gün gazetede bir haber vardı; Zonguldak'ta maden ocağında 150 milyon liraya çalışırken grizu patlamasından ölen insanlar vardı; bunların çoluk çocuğu var. Bu memleketin garibanı var, fakiri fukarası var. Şu ramazan yaklaşırken onlara yeni vergi paketi hediye ediyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Malkoç, lütfen, teşekkür eder misiniz efendim...

ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Toparlıyorum değil; lütfen, tamamlayın efendim. 2 dakika aştınız sürenizi.

ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum.

Değerli arkadaşlarım, hepimiz seçim bölgelerine gittiğimizde vatandaşa bir şeyler söylüyoruz. İktidar mensupları belki "sabredin" diyorlar; ama, vatandaşın sabredecek hali kalmadı. Bu kürsüden tekrar sesleniyoruz: Lütfen, şu vatandaşın, garibanın, fakirin fukaranın sesine kulak verin; aksi takdirde, sizi IMF bile kurtaramayacak.

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Malkoç.

Efendim, Sayın Bakana soru yöneltmek üzere, Sayın Göksu; buyurun.

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, delaletinizle, sorularımı Sayın Bakana tevdi ediyorum.

Sayın Bakanım, anlaşılıyor ki, çıkarılacak olan bu kanunla, vergiler 2002 yılına kadar uzatılacak. Eğer hedeflenen noktaya ulaşılamazsa, 2002 yılından sonra da tekrar bu ek vergileri uzatmayı düşünüyor musunuz?

İkinci sorum -geçenlerde bir televizyon kanalında haberlerde izledim- ikinci el araba alıp da devrini üzerine almayanlara ceza geleceği konusundadır. Böyle bir ceza tasarısı düşünüyor musunuz? Bunun yerine, oto alım satımcıları şunu ifade ediyor: İkinci el Avrupa, yabancı bir araba alan bir insan, iki üç defa araba el değiştiriyor; ama, üzerine almıyor; çünkü, vergiler çok pahalı; 900 milyon, 1 milyarı aşkın vergiler var. Bunun yerine, daha az vergi alarak; yani, her devir sırasında 200-300 milyon gibi bir vergi alarak, o insanın da kendi arabasını üzerine alabilmesi noktasında kolaylık sağlasanız da, milleti canından bezdiren bu vergilerden dolayı, araba kendinin, ama, bir başkasının üzerinde olma riskinden de kurtarmış olsanız, daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Sizin de böyle bir düşünceniz var mı; yani, ikinci el arabalarda vergileri daha az alıp, devrini şahsın üzerine alma noktasında bir yaklaşımınız var mı?

Diğer bir soru: Yine, basında çıktı; içi boşaltılan bankaların sisteme kazandırılabilmesi için Hazinenin -hükümetin yani- bu bankalara, yani Mevduat Sigorta Fonuna 6,1 milyar dolar para aktardığı haberi çıktı; doğru mu? Eğer doğruysa, boşaltılan bankaların sayısı arttıkça yeni vergiler getirmeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Uzunkaya, buyurun.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, ben, Sayın Bakana iki sual tevcih edeceğim; ancak, suallerimi sormadan önce, az önceki açıklamasıyla ilgili bir hususu arz etmek istiyorum.

BAŞKAN - Efendim, ben, soru sormanız için sizin mikrofonunuzu açtım.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sorum için... Ama, sorumun önünde böyle bir açıklamaya gerek var Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen, siz sorunuzu sorun efendim.

Buyurun.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Bakanın, ben, doğrudan doğruya şahsıyla alakalı değil, hükümetle alakalı da bu konuyu dile getirdim. Demokratik Batı ülkelerinde yakınlarının bu tip suiistimale katılması halinde ilgili bakanlar ve bürokratlar istifa ederler; bu, Batının bir geleneğidir. Kaldı ki, Sayın Aslıtürk'ü, 17.11.2000 tarihli Anadolu Ajansından geçen haberlere göre, Maliye Bakanlığının vergi denetmenleri -ki, ifade buyurdunuz, doğrudur- izlemeye almışlar; 5 klasör dolusu araştırma raporları basında da yer aldı, 17.11.2000 tarihli gazetelerde de yer aldı, Anadolu Ajansının haberi olarak verildi. Maliye Bakanlığı denetmenleri bu konuyu izlerken, yakını Maliye Bakanı olan bir şahıs üzerine hakikaten gidebilseler dahi, ülke kamuoyu ve vicdanı bunun doğru olarak üzerine gidildiği kanaatine sahip olabilir mi? Bu kanaati temin etmek için, ben, sadece şahsınızla alakalı değil, radara düşen tüm bakanların bu tavrı sergilemesi gerektiğini; artık, Türkiye'de temiz bir yönetimin sinyallerinin bakanlar tarafından verilmesi gerektiğini işaret için söyledim. Bu konuda, Maliye Bakanı da olsa, bir başka bakan da olsa... Geçmişte, nitekim, özel bankasına kredi aldığı devlet bankasının yönetimine getirilen bakanları da bu ülke gördü...

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya...

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum: Özellikle vergileri artırma amaçlı çalışmalarınız yanında -demin izah etmeye çalıştı bir arkadaşımız, soru olarak da sordu, ama- kamuda, şu anda, 50 000 kamyon, 35 000 kamyonet, 20 000 otobüs, 20 000 minibüs, 95 000 otomobil, 11 000 diğer araç olmak üzere, toplam 231 000 araç var. 2001 yılı bütçenizde yeni araçlar alınacak. Daha önce de sordum. Mesela, Türkiye'de, şu anda kamunun elinde 19 tane uçak var; Almanya'da bunun sayısı 14, Kanada'da 17, Pakistan'da 7, Portekiz'de 4, Norveç'te 3. Bu savurganlığın önüne geçmeyi düşünüyor musunuz? Millî bütçeden kamu harcamaları açısından bu korkunç harcamanın önüne geçecek 2001 yılı projeleriniz var mı? Yine "2002'den itibaren -kendi beyanınıza göre- tek rakamlı enflasyonlar yaşanacak" diyorsunuz. Gerçi, bugüne kadar, söylediklerinden dolayı, sözü yerine gelmediği için hiçbir bakanın istifasını görmedik. Benim amacım da, sizin veya bir başka bakanın istifası değil; ama, bu konuda kendinize bir yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Böylece 5 dakika da tamamlamış oldu.

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Benim bir sorum vardı Sayın Başkan.

BAŞKAN - Dolayısıyla, Sayın Günbey, Sayın Ayhan ve Sayın Alçelik'in sorularını alamıyorum.

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sorumu soramadım efendim.

BAŞKAN - Evet, soramadınız. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten; soramadığınızı ifade edi-yorum; farklı şey söylemiyoruz efendim.

Buyurun Sayın Bakan; soruları cevaplayabilirsiniz.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Göksu'nun sormuş olduğu suallerden başlamak istiyorum.

"Bu getirilen vergiler, programın uygulama süresinin sonu olan 2002 yılından sonra da devam edecek mi; böyle bir düşünceniz var mı" diye sordular. Bunların program süresince uygulanması esası üzerinden hareket edilmiştir. İnşallah, 2002 yılının sonuna kadar, Türkiye'nin sağlıktan uzak olan kamu maliyesi ve kamunun finansman dengesi kalıcı bir tarzda dengelerine oturmuş olacaktır. Bu noktadan sonra da, böyle, bir defaya mahsus veya geçici nitelikte vergilere gitmemek, hükümet olarak bizim de temel amacımızdır. Tamamen, bunları, 2002 yılının sonunda yürürlükten kalkacak şekilde ele aldık.

Değerli arkadaşımızın ikinci sualini, izni olursa, yazılı olarak cevaplandırmak istiyorum; çünkü, ikinci el arabalarla ilgiliydi. Daha sağlıklı bir cevap verebilmek için, yazılı cevabı tercih edeceğimi ifade etmek isterim.

Bu bankalarla ilgili 6,1 milyar dolar meselesi, daha evvel burada ve Bütçe Komisyonunda Hazineden sorumlu Devlet Bakanımızın da ifade ettiği gibi, bu, esasında bir imkândır; yani, ille kullanılacak anlamına gelmez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun eline böyle bir imkân getiriliyor. Önemli olan, bu bankaların kendi kaynaklarıyla ve Mevduat Sigorta Fonu kaynaklarıyla, bankaların finans yapılarını, aktiflerini sağlıklı hale getirmek. Eğer burada noksanlık meydana gelirse, zaman içerisinde buradan yararlanabilir; ama, bu da, bir borçlanma suretiyle, on yıl vadeli bir borçlanma suretiyle karşılanacaktır.

Sayın Uzunkaya'nın suallerine gelince: Ben, ilk başta söylediklerini demin kürsüde ifade ettiği için, onlara fazlaca değinmek istemiyorum. Maliye Bakanlığı, her konuyu, kendi köklü gelenekle-rine uygun bir biçimde, kimsenin gözünün yaşına bakmadan uygular. Maliye Bakanlığının böyle bir geleneği vardır; böyle denetim elemanları vardır. Ben de o Bakanlığın denetim elemanlarından biri olarak, o ocaktan yetişen biri olarak, bu özelliğiyle de iftihar ederim. Orada, denetim elemanlarına, bakan değil başbakanların dahi en ufak bir etkisi olmaz; görevi neyse onu yapar. Kaldı ki, her şey açıktır. Hepsi üzerinde tek tek incelemeler yapılmış, bitmiş ve ilgili mercilere de iletilmiştir, iletilmek üzeredir; yani, o konularda en ufacık bir şey olmaz, arkadaşımız hiç merak etmesin. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsa, bizim denetim elemanlarının ilgili başkanlarıyla da konuşabilir veya bana gelirse, ben de kendilerine yardımcı olurum. Biz, şeffaflığı ve her şeyin, herkesin önünde cereyan etmesini ilke olarak benimsemiş kişileriz. Aynı hassasiyeti biz de gösteririz; benim için, benden çok, kurumun itibarı daha önemlidir.

Kamyonlarla, arabalarla ilgili soruya da, ben daha evvel yine bir suale karşılık verirken cevap vermiştim; yalnız şunu ifade edeyim: Bu araçlar, bizim bütçe tekniğimize göre yatırımdır. Yatırım programları içerisinde Devlet Planlama tarafından tek tek ele alınarak değerlendirilir ve bütçelere o şekilde konulur. 2001 yılı konsolide bütçesinde -biraz evvel de ifade ettim binek otomobil diye- 823 tane araç var -tabii, station vagon var, arazi otomobili var, binek otomobili var, diğerleri var- ama, bunların hepsi, yatırım veya güvenlik için -güvenliğe, tabiî, emniyet de girer Silahlı Kuvvetler de girer- alınacak olan araçlardır ve bu araçlar tespit edilirken, hiç şüpheniz olmasın, mutlaka, alınması gerekli olan araçlar tercih edilmiştir; konu, o esas üzerinden götürülmüştür. Yoksa, bunlardan israfa yol açabilecek veya alınmasa da olabilecek taşıtları kesinlikle almıyoruz.

Arkadaşlarıma şunu da ifade etmek isterim: Bütçe kanununda yer alması, bu taşıtların, araçların, mutlaka yıl içinde alınacağı anlamına da gelmez. 2000 yılı bütçesinde yer alan taşıtların bir bölümünün alınmadığını, ödeneklerinin serbest bırakılmadığını, yıl içerisinde hizmet ve imkân ilişkisini, o fonksiyonu çok yakînen izleyerek bazı araçları almadığımızı ifade etmek isterim. Özellikle binek araçlarının hemen hemen tamamına yakınını -binek aracından şu andaki kastım, makam aracıdır- bunların büyük bir bölümünü aldırma yoluna gitmedik, ödeneklerini tuttuk; çünkü, tasarrufun, harcamaların kuruşu kuruşuna yapılmasının önce devletten başlamasına, Ankara'dan başlamasına ben de inanıyorum. Vatandaş bunu görmeli "benim hükümetim, benim devletim, bak, benden toplanan vergileri dikkatli harcıyor" diyebilmeli. Bu duygunun mutlaka yerleştirilmesi lazım ve bu amaçla hareket edilmiştir.

Arkadaşlarımız bu konuda kesinlikle rahat etsinler. Devlet bu kadar sıkıntı içerisindeyken, bu kadar zor bir programı ve bütçeyi uygularken, herhalde, harcayacağı paranın da yerli yerine gitmesinde büyük gayret göstereceğinden emin olunması lazım; çünkü, hükümet, bu Parlamentonun hükümetidir, sizin oyunuzla gelmiş bir hükümettir ve sizin denetiminize tabi bir hükümettir. Sizlerin düşüncesine uygun hareket edeceğinden şüpheniz olmasın.

Bu arada, eğer fuzulî alındığını gördüğünüz taşıt varsa, onları da bize bildirin, biz de onlara bakalım; ama, sizin hassasiyetiniz aynı zamanda bizim de hassasiyetimizdir, onda hiç şüphe olmasın.

Eğer zamanım dolduysa, keseyim Sayın Başkan; varsa, kullanayım.

BAŞKAN - Doldu efendim; çünkü, 10 dakikayla sınırlıydı.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Teşekkür ederim efendim.

BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum.

Efendim, yeni 6 ncı madde olarak görüştüğümüz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge, yeni 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Şimdi, bu değişikliklerden sonra, tasarının 5 inci maddesini 7 nci madde olarak okutuyorum:

 

MADDE 7. - 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad-de eklenmiştir.

"Geçici Madde 29. - 31.12.2003 tarihine kadar uygulanmak üzere;

1. Türkiye'de faaliyette bulunan bir bankanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak suretiyle ve izin tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili organlarınca karar alınarak devir veya birleşme işlemlerine geçilmesi şartıyla, diğer bir veya birkaç bankayla birleşmesi veya tüzelkişiliği ortadan kalkmak suretiyle bilanço değerlerini kısmen veya tamamen diğer bir veya birkaç bankaya devretmesi ya da hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait olan bir bankanın bilanço değerlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınması halinde devir veya birleşmeden doğan kazançlar, kurumlar vergisinden istisna edilir. Vergiden müstesna tutulan bu kazanç, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmaz. Birleşme veya devrin izin tarihinden itibaren onsekiz ay içinde alınan izne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır.

2. Bu maddeye göre yapılacak devir veya birleşmelerde, münfesih kurumun devir veya birleşme öncesi son bilançosunda görülen, bu Kanunun 14 üncü maddesinin (7) numaralı bendi hükmüne göre indirilebilir nitelikteki zarar tutarı, devralan veya birleşilen kurumca 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider olarak kurum kazancından indirilir.

3.  Bu madde kapsamında yapılacak devir ve birleşmeler sırasında düzenlenen kâğıt ve sözleşmeler ile münfesih kurumun menkul ve gayrimenkul mallarının devralan veya birleşilen kurum adına kayıt ve tescili işlemleri ve münfesih kurum tarafından devir veya birleşme tarihinden önce düzenlenen veya lehe alınan teminat mektupları, sözleşmeler, şerhler, teminatlar ve sair kâğıtların, devralan veya birleşilen Kurum adına yenilenmesi, uzatılması, değiştirilmesi, devredilmesi veya bozulmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan (Taşıt Alım Vergisi dahil), lehe alınan paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır.

4. Hisseleri kısmen ya da tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait olan bir bankanın iştiraklerinin, takipteki alacaklarının ve diğer bilanço kalemleri ile banka lehine alınan teminatların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir, ya da satın alınması ve bu suretle edinilen aktif-lerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir, birleşme veya satış işlemine tabi tutulması sırasında düzenlenen sözleşmeler ve sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ve bozulmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, gayrimenkul, menkul mallar ile hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya göstereceği kişiler adına kayıt ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan (Taşıt Alım Vergisi dahil) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bankaya ödenen bedeller Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır.

5. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun tasfiye, devir ve birleşmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye yetkilidir.

BAŞKAN - Madde üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Sadri Yıldırım konuşacaktır

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADINA MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, tasarının genel gerekçesinin birinci satırında şöyle denilmektedir: "2000 yılında başlayan üç yıllık ekonomik istikrar programının en önemli ayaklarından biri vergi politikasıdır." Doğrudur, ancak, vatandaşın vergi verebilecek durumu olursa veya hükümet, vatandaşından normal vergi isterse, vergide ekonomik istikrar sağlanmış olur, hatta verginin kutsal olduğu milletçe tescil edilmiş olur. Vatandaş da vergisini seve seve verir, zaten veriyor da. Vergi borcunu, halkımız namus borcu kabul etmiştir ceketini, gömleğini satarak vergisini vermiştir; ama ne yazık ki, ne zaman bütçe açık verse, ne zaman hükümete kaynak lazım olsa, hükümet, vatandaşa vergi salıyor, bu da yetmedi ekvergi çıkarıyor, bu da yetmedi yeni vergiler getiriyor, bu da yetmedi ekvergilerin süresini uzatıyor, bu da yetmedi KDV oranlarını artırıyor.

Değerli milletvekilleri, bütçe açık verdikçe vatandaşın boğazını sıkacaksınız. Sıka sıka vatandaşın soluk alacak yerini koymadınız, esnafı, çiftçiyi, sanayiciyi ve milleti bitirdiniz. Dolayısıyla, verginin kaynağını bitiriyorsunuz. Böylece, ülkeye zarar veriyorsunuz. Sayın hükümet, vatandaşına vermeden hep alıyor. Vatandaş "acaba, bizden çeşitli şekilde toplanan vergiler ne kadardır, nerelere harcanıyor, bizim vatandaş olarak bilmek hakkımız değil midir" diye bize soruyor.

Bakınız, eylül ayında okullar açıldı; ama, taşımalı eğitimde, vatandaşın çocuklarını hükümet taşıyamadı. Vatandaşın çocuğu, hemen hemen bir ay okula gidemedi; sonunda, yine, vatandaşın kendi imkânı ve katkısıyla okuluna gidiyor. O zaman, vatandaşın "benim eğitime katkı payı diye verdiğim vergiler nereye harcanıyor, nereye okul yapılıyor" diye sormaya hakkı yok mudur? Hükümet, bu hususlarda bilgi vermelidir. Yoksa, basının yazdığı gibi, eğitime katkı payı vergisi de bütçe açığını kapatmak için mi aktarılmıştır?

Yine, LPG gaza 20 misli vergi artırımı yapılması, KDV oranlarının yüzde 40'a çıkarılması, şoför esnafını çileden çıkarmıştır ve perişan etmiştir. Bakınız, şehirlerde bir taksiden dört vatandaş geçimini sağlıyordu; ama, bundan sonra, ikisi işsiz kalacaktır; yazık olmuştur.

Keza, deprem vergisi öyle. Vatandaş, önce, hayır yapmak için verdi, hükümet vergiye çevirince, vatandaş hükümete kızarak vergisini verdi; ama, deprem vergisini uzatınca vatandaşın sabrı tükendi. Deprem vergisini de bütçe açığında kullandınız, depremzede hâlâ mağdurdur.

Keza, özel iletişim vergisi de vatandaşı bıktırmış, âdeta bu ekvergiler mahiyetinden saptırılmış, vergi olmaktan çıkmış "sorma ver parası" haline dönüşmüştür. Yani, vatandaş soyula soyula don gömlek kalmıştır.

Değerli milletvekilleri, sayın hükümet bütçe açığını nasıl kapatırız diye düşüne düşüne, iki adet daha "kelle vergisi" adı altında yeni vergi ihdas etmiştir. Bu tasarıya madde ilave edilmiştir, biraz evvel de görüşüldü.

Sayın hükümet, yaptığınız, getirdiğiniz vergiler yanlıştır, bu vergilerin altında kalırsınız, vebalden kurtulamazsınız, dönün bu vergilerden diyorum.

Değerli milletvekilleri, bu vergiler için millet, esnaf, bakınız ne diyor: "1999 yılında depremi bahane ettiler, canımızı dişimize taktık, istediği vergileri verdik. Peki, bu sene, ekvergilerin süresini uzatmak ve yeni vergi ihdas etmek nereden çıktı? Gerekçesi ve sebebi nedir? Toplanacak vergiler nerelere harcanmaktadır? Hükümet, kürsüye çıkıp, bunu millete tek tek izah etmeliydi; ama, hükümetin, milletin karşısına çıkıp, vergi bakımından izah edecek yüzü yoktur. Çünkü, vergi, vatandaşı böyle ezerek, boğazını sıkarak, savaş zamanlarında dahi toplanmamıştır. Bu, vergi değil, açıkça soygundur.

Kamu-Sen'in yaptırdığı araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 586 milyon liraya yükselmiştir. Açlık sınırı ise, 186 milyon lira olmuştur. Bakınız, bu duruma göre, sayın Hükümet, yoksul insanlardan ve aç insanlardan vergi istemektedir; bu, reva mıdır, hangi vicdana sığar. Yani, ülkemizde çok üretmek ve çok kazanmak yasaktır; çünkü, cezalandırılmaktadır.

Böyle olunca, hükümetin bu uygulaması, serbest ekonomi sistemine, demokrasiye, Anayasaya ve insan haklarına aykırı olmuyor mu; yoksa, bizim oyumuz çok, kimse bize bir şey yapamaz, biz, istediğimiz kanunu çıkarırız mı diyorsunuz. Öyleyse, Anayasanın 173 üncü maddesinde yer alan "Devlet, esnaf ve sanatkârı destekleyici tedbirleri alır" hükmünü nazara almıyor musunuz; yani, açıkça, Anayasayı ihlal mi ediyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, burası milletin meclisidir; millet bizi seçerek vekil olarak göndermiştir. Öyleyse, milletin hakkını savunmak bizim görevimizdir. Meclisin içinden çıkan icra ve yürütme organı olan hükümetin ise baş görevidir.

Peki, öyleyse, dört senedir iktidarda olan hükümet, millete karşı, milletin lehine hangi görevi yapmıştır? Yine, milletin lehine hangi kanunu çıkarmıştır?

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Siz ne yaptınız?

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla) - Hükümet, bu kürsüden, millete anlatmalıdır, hesap vermelidir.

Sayın hükümet, siz verginin kaynağını kuruttunuz. Göreceksiniz, vergileri ne kadar artırırsanız artırın, devletin vergi geliri azalacaktır; çünkü, iflaslar, intiharlar çoğalacak, yakında vergi alacak mükellef ve insan

bulamayacaksınız. Kısacası, bu milletin sabrını taşırdınız, isyan ettireceksiniz.

Değerli milletvekilleri, bu millet verginin kutsal olduğunu çok iyi biliyor; ama, yoktan vergi alınmayacağını sayın hükümet bilmiyor. Banka soyanları, çeteleri, devleti soyanları affedeceksiniz, zararını vatandaştan ek vergi olarak, eğitime katkı payı olarak isteyeceksiniz. Nasıl olsa vatandaş, kaynak hazır, ne var vergi toplamaya diyeceksiniz. Yazık bu millete!

Sayın hükümet, siz bu millete ne verdiniz de vergi istiyorsunuz, söyleyin Allahaşkına! Siz bu yüce milletten hangi gerekçeyle, hangi vicdanlarla vergi istiyorsunuz, öldürdüğünüz insanlardan nasıl vergi alacaksınız? Esnaf, sanayici, çiftçi, memur, işçi, emekli perişan, nasıl alacaksınız diyorum? Eğer, vatandaşı düşünerek kutsal ve adil vergi almak istiyorsanız, yol yakınken ek vergilerden, yeni vergilerden vazgeçiniz diyor; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Fazilet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer;

buyurun.

FP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 539 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Grubumuz ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'de, aşağı yukarı 1950'lerden bu yana ekonomik istikrar paketi adı altında değişik paketler çıkarılır; âdeta toplumun çok geniş kesimleri bu cendere altında limonun son damlasına kadar sıkılır; ama, neticede ekonominin de istikrara kavuştuğu hiç görülmez.

Aslında, ekonomik istikrar paketlerinin en vurucu dönemi 24 Ocak kararlarıyla başladı, arkasından 5 Nisan kararları ve şu anda 57 nci hükümetin çıkarmış olduğu yeni vergilerle üç yıllık bir ekonomik istikrar paketi içerisinde yeni vergiler salınarak ekonomik istikrarın sağlanmasına çalışılacak. Aslında, buna, vatandaşımız, insanımız güvense ve inansa gerçekten her şeyini ver-meye hazırdır, bütün gelirlerini verir, vergi değil, tüm gelirlerini vermeye hazırdır; ama, maalesef, artık, bunun inandırıcılığı kalmamıştır. Çünkü, Türkiye'de uygulanan ekonomik istikrar paketleri, toplumun geniş sosyal kitlelerini, çiftçileri, işçileri, emeklileri, memurları ve buna benzer gayri safî millî hâsıladan çok az pay alan kesimleri ezmektedir.

Şu anda getirilen yeni vergi; yeni vergi demeyeceğim; çünkü, bu, Marmara depremiyle, ilgili oraların imarına ilişkin, finansman açıklarını kapatmak veya finanse etmek için konulmuştu; o zaman Fazilet Partisi Grubu olarak biz, bu vergilerin devamlılık arz edeceği noktasındaki şüphele-rimizi burada bildirmiştik. Hatta, o zaman, vergilendirme açısından en alt gelir grubuna, götürü vergi mükelleflerine dahi vergi salınırken, bugün, bütçemizin çok büyük bir kısmını götüren, rant çevrelerine aktarılan faiz gelirleri vergidışı bırakılarak, 700 trilyonluk bir gelir, yine dargelirli insanlarımıza yansıtılmak istenilmiş, bu vergilerle onlardan bu paralar toplanılmaya çalışılmıştı; burada, Fazilet Partisi ve diğer muhalefet partimizin yoğun itirazları karşısında, rant çevrelerine de 1 katril-yonluk vergi salınmış ve bu bölge içerisinde 1,7 katrilyonluk ek bir kaynak oluşturulması hesaba katılmıştı; bu kaynakların ne kadarı tahakkuk etti, ne kadarı tahsil edildi bilemiyoruz; ama, şu anda sayın hükümet tekrar istikrar programı adı altında bu vergileri kalıcı kılmanın hesabı içerisindedir.

Bu ülkede her şeyden vergi alınıyor. Vergi vermek için beyanname vermek dahi vergiyi doğuran olay olarak kabul ediliyor. Verilen vergi beyannamelerinden, sigorta bildirgelerinden, emlâk vergisi beyannamelerinden, çek karnelerinden dahi vergi alınıyor ve bu ülkede hasta olanların hasta olması dahi vergiyi doğuran olay olarak kabul ediliyor; doktora gittiğiniz zaman kesilen serbest meslek makbuzu üzerinden yüzde 17 KDV alınıyor, daha neden vergi alınacak; ama, burada bir şeyler korunuyor gibi geliyor bana. Çünkü, istikrar programlarının uygulanmasından bu ülkenin ekonomik istikrara kavuşmaması, enflasyonun düşmemesi reel olarak ortadaysa; acaba, ekonomik istikrarı bozan kesimlere vergiler konulabiliyor mu? Aslında, buradaki düzenlemeler, hukukun genel kuralı içerisinde, toplumda korunan  menfaatlar değiştikçe kanunlar değişir, acaba, burada hangi menfaatları korumak için böyle yasalar çıkarılıyor? Halkın geniş kesimlerini korumak için mi çıkarılıyor?!

Bugün, esnaf, vergi verecek halde değil. Demin, Şeref Malkoç Beyin dediği gibi, Hatay'dan da bize, esnaf kefalet kooperatiflerinden yazılar geldi; biz, vergimizi ödemek için Halk Bankasından kredi alacağız. Ama, bugün, Türkiye'deki esnafın tamamına yakını Bağ-Kur'la icralık durumdadır, Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Bu vesileyle, oradan alacağımız kredileri de alıp vergimizi ödeyemiyoruz diyorlar.

Ben, bu mesleğin içinden geldiğim için, mükelleflerin çoğu bize gelir. Halk Bankasından kredi almak için evraklarını tanzim ettirir, malî tablolarını alır, vergisini ve Bağ-Kur primini ödemek için kredi alırdı. Şu anda, bu usul aynı şekilde devam ediyor. Ama, burada, bu çıkan kanunlar veya toplanacak vergiler, uçan kuştan dahi alınan vergiler ekonomik istikrarı sağlayacak mı; inşallah sağlar.

Aslında, şu tasarının en çarpıcı maddesi bence bu 7 nci maddedir. Çünkü, burada, birileri korunuyor. Bugüne kadar korunduğu gibi. Âdeta, Budapeşte'den başlayan bir sürecin, Anasol Hükümetinin devrilmesine sebep olan banka batırmalarının izi sürülerek, hâlâ o alanların korunmaya çalışıldığı intibaını bu madde veriyor. Çünkü, bu maddede şöyle bir şey var: Bunca vergiler toplanacak, uçan kuştan vergi alınacak, ortada bir kaynak oluşturulacak; ama, bu kaynaklar nereye aktarılacak? Bugüne kadar, gerçekten, ekonomik istikrarı bozan geçen hafta görüştüğümüz üç kamu bankasının görev zararı olarak zikredilen 20 milyar dolar, batırılan bankalara aktarılan 6,1 milyar dolar ve daha sayamayacağımız kadar, Orhan Aslıtürklerin bir nokta bilmem kaç milyar dolarlık vurgunları ve bunları kapatamayacak kadar az olan bu vergiler de çıkarılıyor; bunu anlamak mümkün değil. Ancak, şu maddede çok önemli bir husus var: Burada, deniyor ki: Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar... Bu bankalar niye korunmaya çalışılıyor Allahaşkına! 81 tane banka var Türkiye'de; ama, Türkiye'de en sıkıntılı olan alan da, gerçekten, sermaye sıkıntısıdır, yabancı sermaye de Türkiye'ye gelmiyor; ama, bu bankalar ne hikmetse, diğer sektörler korunmazken, korunmaya çalışılıyor, şu maddede de bunlar korunmaya çalışılıyor. Çünkü, burada, deniyor ki, bir banka zor durumda kalmışsa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni alınmak şartıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalar dahi diğer kârlı bankalarla birleştirildiği zaman, onların kurtarılması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği çerçevesinde birtakım sektörlerin batması, sosyal neticenin olumsuz olması açısından faydalı diye düşünüyor ama, Cevat Ayhan Bey, komisyonda, Sayın Bakana "diğer sektörlerde de bu olacak mı" diye sorduğunda "hayır" deniyor; yani, diğer sektörler batsın; ama, banka sektörü batmasın; ama, Türkiye'nin, bugün, ekonomik istikrarını en çok bozan sektör aslında banka sektörüdür. Türkiye'de bu kadar bankaya ihtiyaç var mı ki, normal ticaretin ve Ticaret Yasasının gerektirdiği... Madem zarar ediyor, madem çökmüş, tasfiye kararıyla tasfiye edilsin, bitirilsin; ama, tasfiye edilsin istenmiyor. Burada çok ince bir hesapla, âdeta, o batan bankaların zararları devlete finanse ettiriliyor. Nasıl yapılıyor bu; mesela, (A) bankası, kârlı bir kuruluştur, 100 milyar TL kâr elde etmiştir. Aşağı yukarı yüzde 46'yı bulan Kurumlar Vergisi çerçevesinde, devlete 50 milyar lira dolayında vergi ödemek durumundadır bu banka; ama, 200 milyar Türk Lirası zarar etmiş, çökmüş bir bankayı bünyesine kattığı zaman, (b) fıkrasında, beş yıl süreyle kârından bunları mahsup etmesi getiriliyor. Yani, burada, dolaylı olarak, aslında, tabiri caizse, kazık yine devlete atılıyor. Yani, burada, istismara açık bir alan var. Çok kârlı olan bir banka, vergi ödememek için, çökmekte olan bir bankayı bünyesine alacak ve onun zararlarını kendi kârından mahsup ederek, vergi ödemeyecek. Aslında, birleşme tahakkuk etmese ve bu yasa çıkmasa, o kârlı banka devlete bir vergi ödeyecek; ama, çökmüş bir bankayla birleştiği zaman -muvazaalı da olabilir bu iş- bu vergi kaybına sebebiyet verecek. Dolayısıyla, bugüne kadar beslenmiş batık bankalar, kamu maliyesine çok büyük rakamlara mal olan bu bankalar, dolaylı olarak, bu maddeyle de, korunmaya çalışılıyor; çok ilginç bir şey!.. Yani, vatandaştan, hastadan, -sayrıdan- vergi mükellefinin vergi vermek için yaptığı işlemleri dahi vergiyi doğuran olay kabul edip vergi alacaksınız; diğer taraftan, bu vergileri, böyle bir maddeyle, âdeta, nötralize edeceksiniz; yani, devlete gelecek bu kaynaklar, buradan kaybedilen kaynaklarla nötürleştirilmiş olacak. Bunun başka türlü izahı mümkün değil. Oysaki, Türkiye'de, ekonomik istikrarı bozan alanlar üzerine gidilseydi...

Bugün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun başına Sayın Zekeriya Temizel getirildi. Biliyorsunuz, daha önceki hükümet döneminde vergi reformu, hatta, malî milat diye yeri yerinden oynatan reformlar yapılmıştı, sayın hükümet geldi, belki de, kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınacaktı o yasalarla, hemen, alelacele yeni bir yasayla, o vergi reformunun tamamını ilga etti, ortadan kaldırdı; yani, vergi yasası uygulanmadan, daha yaşına değmeden katledilmiş oldu. Aynı Zekeriya Temizel, şu anda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun başına getiriliyor ve batık bankaların kurtarılması adına icraat yapması beklenirken, öbür taraftan -işin çok ilginç tarafı- altı sayın bakandan oluşan bir komisyon kurularak, batık bankaların tespiti veya bunların batmasının önlenmesine ilişkin bir komisyon kuruluyor. İşte, altı yiğit çıktı meydane, her biri birbirinden merdane deyip... Bunlar ne yapacaklar; acaba, siyasî ayağının ortaya çıkmasını engelleme noktasında birtakım icraatlar mı yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü, bu komisyonda bulunan sayın bakanların yakın akrabalarının da bu şaibelere karıştığı basında yer aldığı ortadayken, bunlardan oluşan... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu varken, Temizel gibi birine teslim edilmişken... En azından, Temizel diye, soyadı dahi çok önemli bir şahsiyettir, inşallah, faydalı icraatlar yapar diye umuyoruz; ama, bunun karşısında beni frenleyecek de yok...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Geçer, lütfen tamamlar mısınız efendim, mikrofonunuzu açıyorum.

MUSTAFA GEÇER (Devamla) - ...diye basına demeç verirken, acaba, hükümetimizin 6 bakandan oluşturduğu yeni bir komisyon, bu batık bankaların veya kamu menfaatlarını son derece zarara sokan ve finansman açığında en büyük rol oynayan bu alanların siyasî ayağının ortaya çıkmasını önleyici bir görev mi yapacaklar diye düşünüyorum.

Şunu söylüyorum: Burada öyle bir şey var ki, artık, fakirden fukaradan toplanan paralar, daha büyük istikrarı bozan alanlara kaydırılıyor, rant çevrelerine kaydırılıyor ve vatandaştan yeni yeni vergiler talep ediliyor.

Netice olarak, "kuzular aşağı uçsa kurt yapmaz bu taksimi" demek geliyor içimden.

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyor, selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Geçer.

Sayın Polat, zabıtları getirttirdim, inceledim; burada, bir sataşmaya da rastlayamadım. Onun için, şahsınız adına söz talebiniz var, onu kullanmak üzere sizi mikrofona davet ediyorum.

Buyurun efendim.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Yeni bir sataşmaya meydan verme Aslan Bey..

ASLAN POLAT (Erzurum) - Ben kimseye sataşmam.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - İsmail Beyin arkasından konuşturmam ben.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Yüzüne konuşurum. Gelsin, konuşayım, dinlesin.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Bu kanun tasarısının tasarıdaki 5 inci maddesine yeni geldik; araya 2 madde girince 7 nci maddesi oldu.

Bu maddenin özelliği şu: Batık bankalardan; yani, şu anda Fon denetiminde olan bankalardan bir veya birkaç tanesi birleşeceği gibi, herhangi bir büyük banka bunlardan bir veya iki tanesini alarak, bilançosunu üzerine alarak -tabiî, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak şartıyla- birleşebilirler deniliyor.

Burada önemli olan şu: Deniliyor ki bu tasarıda: Bu birleşme sırasında, batan bu bankaların zararını, beş yıl müddetle, alan banka, kârından, vergisinden düşürmeye yetkilidir.

Yani, ne demek istiyor; şunu söylüyorum: Şu anda, 8,5 milyar dolar ile 11 veya 12 milyar dolar diye, piyasada, konuşulan bu batık bankaların bir zararı var. Farz edin ki, bu bankaların tümünü birkaç tane banka alabilirse ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak şartıyla, bilançolarını bunlar birleştirmek şartıyla, bütün o zarar kadar kendi kârlarından düşme hakkı tanıyoruz. Dolayısıyla, ne olacak; bu sefer, tekrar, o kâr... Devlete vergi verecek olan o bankalar o vergiyi vermeyeceği için, yine sizin getireceğiniz bu ekvergilerle, yine esnafa, sanatkâra çiftçiye vergi getireceksiniz. Onu toplamak için...

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Anaparayı kurtaracak.

ASLAN POLAT (Devamla) - Efendim, şimdi, zarar eden bir banka ile kâr eden bir banka birleştiği zaman, o zarar eden bankanın zararını siz kâr bilançonuzdan düştüğünüz zaman, vergiyi az vereceksiniz demektir.

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Anaparayı kurtaracak...

ASLAN POLAT (Devamla) - Bir dakika...

Siz vergiyi az verdiğiniz zaman, devlette bir vergi açığı meydana gelecek. Bu açığı kapatmak için, tekrardan, harç ve vergilerle, bugün normal vergi gibi halktan vergi isteyeceksiniz; bu o kadar basit. Yani, bu piyasada herhangi bir sanayi kuruluşu zarar etse, bir başka sanayi kuruluşu onu alsa, bu hak ona tanınıyor mu; tanınmıyor; ama, burada, yeni bir uygulamayla, bunu, finans kesimine, bankalara getiriyoruz, getirdiniz; konu bu kadar basit.

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Maliye vergi alır... Anaparayı kurtarmaya çalışıyor.

ASLAN POLAT (Devamla) - Şimdi, bakın, ben okudum. Biraz sonra, arzu ederse, Sayın Bakanım cevap verir; yani, niye sataşıyorsunuz ki siz!

Şimdi, biraz önce, ben, burada konuşma yaparken, bir şeyden bahsettim, dedim ki: "Bir önerge verildi bu tasarıyla ilgili olarak. Bu önergede de beş milletvekilinin imzası var, bir tanesinin ismini okuyorum; bu da, bizim Erzurum Milletvekili İsmail Köse'dir. Onun imzasıyla, bu önergeyle vatandaşlara vergi getirildi ve bu önergeyi niye verdi, gelsin, sayın imza sahibi izah etsin." Bu kadar açık konuştum ben.

Bunun üzerine, Sayın Köse, geldi, benim burada anlamaktan mazur olduğumdan falan bahsetti. Ben bir şey söyleyeceğim... Ve burada, kalktı "biz, uçak gemisi alandan, ondan bundan vergi alı-yoruz" dedi.

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Uçak değil.. Uçak değil...

ASLAN POLAT (Devamla) - Kanun o kadar açık ki; deniliyor ki; misal söylüyorum: "Ticarî kazancı basit usulde tespit edilenlerden -basit usulde; yani, eski götürü vergiye tabi olanlardan- 44 üncü madde hükmü uyarınca beyan edilecek ticarî kazancın azamî tutarının belirlenmesinde esas alınacak derecelerden 1 inci dereceye intibak ettirilenler en az 1 milyar, 2 nci dereceye intibak ettirilenler en az 650 milyon, 3 üncü dereceye intibak ettirilenler en az 300 milyon liralık beyanda bulunmak zorundadır."

Ben de, bu şahıslara getirilecek bu ekvergiden dolayı, bunların külfetini, bu önergede imzası olanların getirdiğini söyledim; geriye dönüp de, yok "uçak sahibinden niye vergi alıyorsunuz" diye bir şey söylemedim ben. Benim söylediğim laf bu.

Şimdi, gelsin, sayın milletvekili, bana, Erzurum'daki bir berber, sanayideki bir sanayici bu kapsama giriyor mu girmiyor mu, bunu izah etsin.

Şimdi, bana diyor ki: "Sen burada anlamadın..." Peki, bugün, bütün gazetelerde "Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan Sayın Kamuoyuna" diye ilanlar var; bütün gazetelerde, tam sayfa ilan var ve burada ne diyor bu esnaf: "İki yıl önce yürürlükten kaldırılan hayat standardı uygulaması, katılımcı ve şeffaf devlet anlayışı gözardı edilerek, bir oldubittiyle yeniden yürürlüğe konulmak isteniyor. Uzun süredir her türlü destekten yoksun bırakılan ve dışlanan esnaf ve sanatkârlardan daha fazla fedakârlık istenmemelidir. Hele kazanmadan vergi ödemesini hiç kimse beklememelidir; yoksa, biz sizi sandığa gömeceğiz."

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Gazetede var zaten.

ASLAN POLAT (Devamla) - Bunun devamı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası da -bugün bizim hemşerilerimiz bize faks çekti-  diyor ki: "Bu kanun tasarısını lütfen engelleyin, bu bir zulümdür."

Şimdi, bunu da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası diyor. Herkes anlamıyorsa, o zaman, gelsin, Sayın Köse, bunu, nasıl anlamadı, izah etsin. Yoksa, biz gramı 1 milyona havyar yiyenlerden, 500 milyon dolarlık villalarda oturanlardan vergi alınmasın demedik, bunlardan daha da fazla alın de-dik.

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Ondan almıyor zaten, ondan almıyor...

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Onlar vergidışı.

ASLAN POLAT (Devamla) - Bizim dediğimiz, bu vergiyi alırken, götürü vergiden dolayı basit usulde vergilendirilen 1 inci, 2 nci, 3 üncü sınıf esnaftan almayın dedik. Ha, bunun gerekçesi neyse, gelir, bana bunu izah edersin. Attığın imzanın arkasında Dadaşça durursun!

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Demin söyledi ya, imzanın arkasındaydı.

BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen, tamamlayın efendim.

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, şahıs burada yok, aleyhinde konuşamaz.

ASLAN POLAT (Devamla) - Sen cevap ver o zaman.

Şimdi, attığın imzaya cevap verirsin. Ben, bu tasarıyı anlatın derim. Ben bu önergeyi anlatırken, hayatımda, ömrüm boyunca, hiç kimseye sataşmamışımdır. Sadece demişimdir ki -dediğim şu sataşma- gel imzanı izah et. Bu bir hakaret değildir beyefendi. Ben bunu derken, kimsenin kimseye hakaret etmeye de hakkı yoktur. Burası Türkiye'nin en açık, en şeffaf yeridir; burada bizim öksürdüğümüzü bile stenograflar kaydetmektedirler, herkes bunu görmektedir. O halde bu açık toplumda ne söylenmişse vatandaşa, onun, imzasının arkasında durmalıdır ve bu önerge ile de esnafa, sanatkâra, berbere, sanayiciye vergi gelmiş midir, gelmemiş midir? Gelmiş olan bu vergilerin sebebi de, burada imzası olan o beş kişidir. Ben bunu söyledim. Hepinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşma var.

MEHMET ŞANDIR (Hatay) -Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun efendim.

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkan, Sayın İsmail Köse, bizim partimizin grup başkanvekilidir ve kendileri şu anda burada bulunmamaktadır. Sayın Hatip, İsmail Köse'nin ismini anarak, ona sataşmış bulunmaktadır. Kendisini şundan dolayı tenkit ediyorum: Bu mikrofonlardan, bu Meclisin çatısı altında seçmene selam mahiyetinde -bir insanın ismini de anarak- propaganda yapmasını kınıyorum. İsmail Köse de bunu söylemiştir, Sayın Hatip bunu anlayamamıştır, onun için kendisine "mazurdur" demiştir.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, hep MHP'liler, bu Mecliste, her konuşmalarında bana mı sataşacaklar? Gelsinler burada önergeyi izah etsinler; mazur olan ben değilim... Bu önergelere bütün esnaflar, bütün sanatkârlar karşıdır, halk bunu biliyor efendim.

BAŞKAN - Anlaşıldı Sayın Polat.

Şahsı adına, Sayın Masum Türker; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz tasarının bu maddesinde, önemli bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemede, bir taraftan şu anda fonun yönetiminde olan bankaların birleştirilebilmesi halinde, fonun sahip olduğu bankanın, başka fona bilanço değerlerinin devrinde ya da bir başka fıkrasında bu bankaların sahip oldukları alacaklarının, teminat mektuplarının, çeşitli avalların devrinde vergi alınmayacağını düzenlemektedir. Aslında, bu düzenlemeden bir vergi kaybı yoktur. Bu bankaların birleştirilmediğini düşündüğünüz takdirde, aynı işlemler diğer bankada devam edecekti. Bu birleşmeden dolayı vergi kaybı doğacak, birilerine bu para transfer edilecek diye iddia etmek, o takdirde, ya bu maddeyi anlamamaktır ya da kasıtlı olarak bu maddeyi başka yöne çekmektir. Ancak, bu maddede iş âlemine de bir olanak tanınıyor, deniliyor ki, faaliyette bulunan bir bankayı ya da şu anda Fonun kapsamında olan bir bankayı mevcut zararlarıyla birlikte devraldığınız takdirde -burada da bir sınırlama getirilmiş- Gelir Vergisi Kanununa göre kabul edilebilir malî zarar... Yani, bu zararın, biliyorsunuz, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki zararlardan oluşursa...

BAŞKAN - Sayın Türker, bir dakikanızı rica ediyorum efendim.

Değerli milletvekilleri, sayın hatibin konuşma süresi sonuna kadar çalışma süremizin uzatılması hususunu değerli oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Buyurun efendim, lütfen tamamlayın.

MASUM TÜRKER (Devamla) - Bu devir anında bu tür zararların gider gösterilebileceği, yani, zarardan mahsup edilebileceği hükmü yer almaktadır.

Değerli arkadaşlar, bu kürsüde çok önemli, vahim bir yanlışlık yapıyoruz. Bankacılık sektörü diğer sektörlere benzemez ve bu konuda hepimiz aynı geminin içindeyiz. Malî sektörün göreceği zarar tüm ekonomiyi ciddî bir şekilde tehlikeye düşürür ve ülke çapında bir zarar görülmesine neden olur. Böylesine bir zarardan da, hepimiz biliyoruz ki, zenginler değil, mal varlığı sahibi olanlar değil, daha çok alt tabakadaki insanlar etkilenirler. Bu nedenle, buradaki bu maddede verilen olanağın, aslında, iyi niyetli işadamları tarafından kullanılabilmesi için, bankacılığın bir güven müessesesi olması yönünde gerekli olanağın devlet tarafından sağlandığını belirtmemizde büyük yarar vardır.

Bu maddede iki önemli düzenleme yapılmıştır, altını çizmek istiyorum. Kötü niyetle, birleşi-yoruz diye yola çıkıp vergisini erteletmek isteyenlerin, 18 ay içerisinde bu işlemi yerine getirmedikleri takdirde, 18 ay içerisinde neden oldukları vergi kaybını cezalı olarak ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu da, bu maddenin iyi niyetle kullanılmasına yönelik, burada yasa koyucu olarak tanıdığımız bir olanaktır; eğer, zaten, bu olanak burada tanınmazsa, ne hükümet ne de Maliye Bakanlığı tek başına böyle bir olanağı tanımayacaktır. Aslında, Parlamento, bugün, burada göstereceği iradeyle, bankanın bir güven müessesesi olarak devam etmesi yönünde gerekli iyi niyeti gösterdiğini ortaya koyuyor. Bizim parlamenter olarak beklentimiz, iş âleminin de, sağda solda beyanatlar verip vergi vermemek için ilanlar vermek yerine, bu noktada kendine düşen görevi yapmasıdır.

Saygılar sunuyorum.  (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türker.

Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati : 19.03

 

 


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 20.00

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Mehmet BATUK (Kocaeli)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 19 uncu Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Görüşmekte olduğumuz tasarının 7 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.

Şimdi, maddeyle ilgili önergelerin işlemine başlıyoruz.

Maddeyle ilgili olarak verilmiş bulunan 6 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutacağım; sonra da, aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29 uncu maddesinin ikinci bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29'un ikinci bendinin son cümlesindeki "devralan veya birleşilen kurumca beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider olarak kurum kazancından indirilir" ibaresinin "devralan veya birleşen kurumca iki yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider olarak kurum kazancından indirilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29'un üçüncü bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29'un 4 üncü bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, son olarak okunacak 2 önerge en aykırı önergelerdir; bu nedenle, okutup birlikte işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz.

 

İsmail Özgün

Cevat Ayhan

Mehmet Zeki Okudan

 

Balıkesir

Sakarya

Antalya

 

Osman Yumakoğulları

Kemal Albayrak

Süleyman Metin Kalkan

 

İstanbul

Kırıkkale

Hatay

 

 

Nezir Aydın

 

 

 

Sakarya

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı yasa tasarısının 5 inci maddesinde düzenlenen geçici madde 29'un tamamının metinden çıkarılmasını teklif ederiz.

 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

İsmail Kahraman

Mehmet Çiçek

 

Bursa

İstanbul

Yozgat

 

Cevat Ayhan

Fethullah Erbaş

 

 

Sakarya

Van

 

                       

BAŞKAN - Son okunan 2 önergeye Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Sayın Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önerge konusunda önerge sahibi konuşacak mı, yoksa gerekçeyi mi okutalım?

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Konuşacağım efendim.

BAŞKAN - Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısının en ilginç maddesi bu. Dikkat ederseniz, bu yasa tasarısı, bazı gelirlerin devamını sağlamak üzere düzenlenmiş bir yasa tasarısı, bazı gelirleri de kalıcı hale getiriyor; yani, devletin kasasına, kesesine bir şeyler temin etmek amacıyla, bir gelir temin etmek amacıyla düzenlenmiş bir madde. Halbuki, aynı tasarı içerisindeki bu 5 inci madde, yeni düzenlemeyle 7 nci madde, tam tersine, devletin birtakım gelirlerinden sarfınazar ediyor. Nedir bu sarfınazar ettiği gelirler; Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kuruluna intikal etmiş olan bankaların, iyileştirildikten sonra veya bu haliyle, başka bankalar tarafından alınması, devredilmesi, birleştirilmesi ve diğer bankaların, diğer kuruluşların bünyelerine  intikal ettirilmesi -aktifleriyle pasifleriyle birlikte- sırasında doğacak olan vergilerin -Kurumlar Vergisinin, banka işlem vergisinin, stopaj vergilerinin, resim ve harçların- alınmaması istikametinde bir tasarı.

Değerli arkadaşlar, bir taraftan devlet gelirlerini artırmak için birtakım düzenlemeler yapıyorsunuz; ama, diğer taraftan da çok önemli bir miktarda devlet geliri olabilecek, devlet kasasına girebilecek nitelikteki geliri ihmal ediyorsunuz veyahut da bir başka şekilde bunun itfasına fırsat veri-yorsunuz.

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu batan bankalar, herhalde, rasgele batmış değiller. Neden rasgele batmış değiller; çünkü, her biri hakkında takibat var, hatta, eğer doğruysa, haberlerden aldığımız birtakım bilgilere göre daha 3 bankaya...

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - 4 tane geliyor...

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Neyse...

... Özelleştirme İdaresi tarafından el konulduğunu ifade ediyorlar ve bunların yetkilileri de soruşturuluyor, savcılar tarafından hesaba çekiliyor ve suçlu bulunuyorlar, içeriye atılıyorlar.

Değerli arkadaşlar, kendi kusurundan dolayı, kendilerinin kasten yaptıkları bir işlemden dolayı bu banka batıyorsa, o zaman bu bankanın, bir başka bankayla birleştirilmesinden doğan birtakım vergi, resim ve harçları bu bankaları batıranların hesabına borç yazmak lazım; onların servetleri üzerine yürümek lazım; bu paraları onlardan tahsil etmek lazım. Bir başka bankayla birleştirip, o bankanın kârının da düşmesine vesile olmak, devlet gelirlerinden sarfınazar etmek anlamına gelir. Dolayısıyla, bu işler, doğrudan doğruya, bir taraftan Anayasaya aykırılık arz ederken, bir taraftan da vergi adaleti noktasında, verginin kimden, nasıl alınacağı, vergi adaletinin nasıl tesis edileceği noktasında tenakuzlar içeriyor. Sen bankayı batıracaksın, kastî bir şekilde milletin mevduatını kendi kasana indireceksin veya off-shore bankalarla yurtdışına kaçıracaksın, götüreceksin, ondan sonra, bu bankanın birleştirilmesinden doğan devlet gelirlerinin de senden alınmaması gibi bir durum içine gireceksin. Değerli arkadaşlar, bu, kabul edilebilir bir durum değil. Bu, aynı zamanda, Anayasamızın vergiyle ilgili 73 üncü maddesine de vergi adaletine de aykırıdır. Öyle zannediyorum ki, sırf bundan dolayı, bu gerekçelerden dolayı bu vergi yasasının bütünü iptal edilebilir. Dolayısıyla, yasa tasarısı içerisinde şu anda 7 nci sırayı almış olan bu 7  nci maddenin, bütünüyle tasarıdan çıkarılması lazım. Birleştirmeler olacaktır, bir başka bankaya devredilecektir. Buradan doğan işlem vergilerinin, mutlaka bu bankaların, bu bankaları batıran kimselerin hesaplarına borç kaydedilmesi lazım ve devletin, bu alacaklarının peşine düşmesi lazım. Bakın, bir esnaf borcunu ödeyemediği zaman, vergisini ödeyemediği zaman, Maliyemiz bütün gücüyle üzerine yürüyor; nesini bulursa, haczediyor, alıyor, götürüyor; ama, değerli arkadaşlar, inanın, şu noktada, bu birleşmelerden doğacak olan paranın miktarı, en azından, bankaların içine doldurulacak olan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen tamamlayın efendim.

Mikrofonu açıyorum; buyurun.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - En azından, bankaların içine konulacak olan o 6 milyar doların hesabını yapmak suretiyle, bir neticeye ulaşabilirsiniz. Bu vergiler ihmal edilemez, bu vergiler ertelenemez, bu vergilerden sarfınazar edilemez.

Değerli arkadaşlar, bankaların batırıldığı, kamu paralarının çarçur edildiği, birileri tarafından yağma edildiği bir noktada, milletin gözünün içine baka baka, bir taraftan vergi salıyoruz bir taraftan geçici vergileri kalıcı hale getiriyoruz bir taraftan da bu batık bankalardan dolayı, şu kadar milyarlık, şu kadar trilyonluk vergiden sarfınazar ediyoruz.

Bu, olacak iş değildir; bu, mantık kurallarına aykırıdır. Bu vergi yasasının en açmaz maddesi budur. Bunun buradan çıkarılması gerekir; bu düşünceyle bu önergeyi verdik.

Bu önerge için ben, desteklerinizi talep ediyorum. Kamuoyunun beklentisi de bu istikamettedir. İnşallah hayırlara vesile olur diyor, saygılar sunuyorum. ( FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karapaşaoğlu.

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz.

BAŞKAN - Karar yetersayısı arayacağım efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Karar yetersayısı yoktur.

Birleşime 15 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 20.13

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 20.33

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

Kâtip Üyeler : Şadan ŞİMŞEK(Edirne), Mehmet BATUK(Kocaeli)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 19 uncu Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Önceki oturumda, 7 nci maddeyle ilgili önergelerin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.

Önergeyi, elektronik cihazla oylarınıza sunuyorum ve 2 dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 29'un ikinci bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş (Van)

   ve arkadaşları

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Hükümet ne düşünüyor?

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Komisyon ve hükümetin katılmamış olduğu önerge üzerinde, önerge sahipleri adına, Sayın Cevat Ayhan.

Buyurun. (FP sıralarından alkışlar)

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, muhterem üyeler; bu madde, hükümetin sevk ettiği tasarıda yoktu, Komisyonda ilave edildi; orada da itiraz ettik, muhalefet şerhinde de açık seçik ifade ettik. Tabiî, bu maddeyle, daha önce de, arkadaşlarımız ifade ettiler, bu bankaların diğer bir bankayla, faaliyette bulunan bir bankanın, diğer banka veya bankalarla birleşmesi halinde vergi muafiyeti getirilmektedir. Bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Türkiye'de 80'in üzerinde banka var; zaten bunlar, bugün enflasyon düşmeye devam ederse, devlet de, iç borçlanmalardan çekilirse, ki, felaket, daha önce arz ettim, bu sene 10 ayda 31 milyar dolar faiz ödemişiz, bunun 29 milyar doları içborç faizidir ve yıl sonu itibariyle bu, muhtemelen 35-36 milyar dolar mertebesine ulaşacak; felaket bir şey tabiî, Türkiye'nin bütün gelirini, bütün bütçesini yutuyor. Bu bankalar da buna göre palazlandılar. Devlet, milletten topladı vergiyi, bunlara faiz ödedi, şimdi, enflasyon düşerken, faizler düşerken, bunlar tek tek krizin içine giriyor. Temenni etmiyoruz, ama, önümüzdeki aylarda birçok bankanın daha Mevduat Sigorta Fonuna intikal ettiğini görebiliriz. Zaten, ciddî iş çevrelerinin ifadesi, 80 banka değil, bu sayı Türkiye'de, nihayet, 30-35'e inecektir, ciddî seviyede bir banka sayısına...

Tabiî, biliyorsunuz, bu bankalar, 55 inci hükümet zamanında, maalesef, yatırım bankası olarak izin aldı, DSP azınlık hükümeti zamanında da hepsi mevduat bankası haline getirildi ve şimdi hepsi patır patır dökülüp gidiyorlar. Niye; bu kadar büyük faiz yağması olan yerde para kazanmak kolaydı, dışarıdan topluyorlardı dolarları, markları getirip, bozdurup, Hazine bonosuna, devlet tahviline yatırıp, oradan palazlanıyorlardı. Bir de içlerini boşaltıp firmalarına aktardılar. Neyse, uzun hikâye...

Bu bankaları yaşatma gayretinin hiçbir manası yok. 6,1 milyar dolar vererek, şimdi, biz, bu bankalara 10 yıl vadeli de olsa, nihayet kredi açıyoruz ve bunu da kullanacaklar. Bu bankaların borç alacak, carî aktif, carî pasifinde ayakta durmaları mümkün değil ve bunlar piyasada, piyasa faizinin üzerinde borçlanıyorlar, faizle para topluyorlar. Gidin, sorun, bakın, ben görüşürüm sık sık; yani, Akbank gibi, İşbank gibi, normal, ciddî bankalar yüzde 31'le, 32'yle para topluyorsa, mevduat kabul ediyorsa; şimdi, Mevduat Sigorta Fonuna, devletin eline geçmiş olan bu bankalar yüzde 35'le, 36'yla, 37'yle, devletin emriyle para topluyorlar. Niye; aman, mevduat çekişlerine karşı elimizde para olsun diye. Tabiî, bu, zararı büyütüyor, deliği büyütüyor, kara deliği büyütüyor.

Şimdi, biz, bu bankalar yaşasın diye, bunlara, bir taraftan Hazineden 6,1 milyar dolar borç veriyoruz, kırdırın, kullanın diye tahvil veriyoruz; öbür taraftan da "birleşin, sizin bütün zararlarınızı, işletme zararlarınızı vergiden düşmenize imkân verelim" diyoruz. Bunun manası budur; yani, bir bankanın bu şekilde birleşmesi halinde, diyelim ki 10 trilyon zararı var, birleştiği zaman, birleştiği bankanın kârından 10 trilyonu mahsup edecek, 10 trilyonun vergisini o banka ödemeyecek; bu, 100 trilyonsa 100 trilyonu kârından mahsup edecek, 100 trilyonun vergisini -Kurumlar Vergisinde yüzde 45 mertebesindedir- demek ki, aşağı yukarı 45 trilyonu, devlete vergi olarak ödemeyecek. Yani, biz, burada, Maliyenin, devletin kasasından, bunların işletme zararlarını ödüyoruz; yaptığımız budur...

Bir taraftan, küçük esnaftan, fukaradan, berberden, 5 metrekare yerde ayakkabı tamiri yapan adamdan, hayat standardıyla vergi alıyoruz; öbür taraftan da "aman, bu bankalar yaşasınlar; aman, bunların zararlarını karşılayalım" diye -zaten bunların mevduatlarını garanti etmişiz- işletme zararlarını da bu şekilde, yine Maliyenin kasasından, devletin kasasından ödüyoruz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Ayhan, mikrofonunuzu açtım, lütfen, tamamlayın efendim.

CEVAT AYHAN (Devamla) - Yani, bunlar akıl almaz işlerdir. Bir taraftan da bunlara af getiri-yoruz. Tabiî, o ayrı bir tartışma konusu.

Onun için, biz, bu fıkranın iptalini teklif ettik. Bu yanlış yoldan dönmemiz lazım diyorum, he-pinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29'un ikinci bendinin son cümlesindeki "devralan veya birleşilen kurumca beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider olarak kurum kazancından indirilir" ibaresinin "devralan veya birleşilen kurumca iki yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gider olarak kurum kazancından indirilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Fethullah Erbaş (Van)

          ve arkadaşları

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) -Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim?

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde, Sayın Fethullah Erbaş.

Buyurun Sayın Erbaş.(FP sıralarından alkışlar)

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 539 sıra sayılı Vergi Kanununun eski 5 inci, şu andaki 7 nci maddesinin geçici 29 uncu maddesine bir fıkra eklenmiş. Bu fıkra "Bu maddeye göre yapılacak devir veya birleşmelerde..." der.

Şimdi, bazı bankalar zarar etmiş, bitmek üzere, diğer bir başka banka, o bankayı devralıyor ve devredilen banka da münfesih sayılıyor. Zaten, tasarruf mevduatını devlet karşılıyordu. Şimdi, o bankanın zararları var, onun bilançosunda görülen bu zararları da, devralan banka, normal şartlar içerisinde, beş yıl süreyle kendi ödeyeceği Kurumlar Vergisinden düşüyor. Devlete, Kurumlar Vergisi olarak yatıracağı parayı, o bankanın zararını karşılayarak yatırmıyor ve dolayısıyla, devleti iki kere, hem tasarruf mevduatını devlete yüklemiş oluyorlar hem de Kurumlar Vergisi olarak ödemesi gereken parayı onun zararından düşürmek suretiyle, devlete iki kere zarar vermiş oluyorlar; yani, tabiri caizse, bunlar, devleti iki kez kazıklıyorlar. Bu durumda, bu zarar, beş yıl süreyle, devamlı Kurumlar Vergisinden düşülecek; onun için, biz, bu önergemizle, bunu iki yıla indirmeyi düşündük ve iki yıl olarak teklif ettik.

Değerli arkadaşlar, elbette ki, hükümetimizin paraya ihtiyacı var; bunu biliyoruz ve takdir edi-yoruz. Niye ihtiyacı var; çünkü, deprem oldu, deprem için bir ekvergi düzenlendi, telefonlardan vergi alındı; birtakım kanunlar çıkarılıyor; ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasından dolayı vatandaştan katkı istendi. Şimdi ne oldu da istiyoruz; efendim, şimdi de bankalar battı; bankalar batınca, e onlar için de para lazım!.. Elbette ki, devletimizin veya hükümetimizin -şimdi, deprem olmadı; ama, bankalar battı- batan bankalara kaynak bulması lazım. Onların, kaynak paketi bulma gibi bir lüks-leri de yok; en yakın yol, vatandaşın cebine müracaat. Bu maddeyle -vatandaşın cebinden hortumlanan paralar, tabiî, bizim vergilerimizden çıkmıştı- yeniden bir daha fedakârlık istiyoruz. Batan bankaları, başka bir bankayla birleştirmek suretiyle, bu sefer onların kurum zararlarını da diğer bir başka bankanın Kurumlar Vergisinden ödemek suretiyle, devletimize ikinci bir kazık atmış olu-yoruz.

Ben, bu maddenin, bu haliyle geçeceğine ihtimal vermiyorum; çünkü, vatandaş, bu vergiyi ödemek istemez. Deprem olmamıştır, ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasından dolayı bir şey yoktur, ortada fedakârlık edilecek başka bir şey yok. Sadece, fedakârlık edilecek konu, batan bankalara kaynak aktarmak. Batan bankalara kaynak aktarmak için vatandaştan vergi istemek, bence, kamu vicdanını sızlatır diyorum.

Önergemin kabulü yönünde oy kullanacağınızı umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29'un üçüncü bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş (Van)

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, katılmıyoruz.

BAŞKAN - Komisyon ve hükümetin katılmadığı önerge üzerinde...

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Cevat Ayhan Bey konuşacak.

BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 539 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinde vermiş olduğumuz bir önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum.

Daha önceki bir önerge vesilesiyle de arz ettiğim gibi, bu bankaları yaşatmaya çalışmak, devrederek veya kendi hallerinde, çalıştırmaya çalışmak daha büyük zarar getirir. Biraz önce arz ettim; Türkiye'de en oturmuş ve istikrarlı bankalar yüzde 30'la mevduat topluyorsa, siz, bunu, yüzde 35'le, 32'yle topluyorsanız, bunu, kazanarak geri ödemeniz mümkün değil; bunu, tekrar, devlete, fona fatura edeceksiniz. Kanuna göre, fonda para yoksa -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda- Hazineden alacaksınız demektir. Bu, çok yanlış bir iştir.

Ayrıca, sektör uzmanlarına, bugün, ekonomi basınına bakarsanız, -Merkez Bankası eski başkanları da var bunların içinde- yanlış yola gidiyoruz. "Bu bankaları yaşatma, birleştirme gibi şeylerden vazgeçelim, tasfiye edelim, kapatalım bunları" istikametinde de fikirleri var.

Ayrıca, bu yapılan hakkaniyete de uygun değil; yani, reel sektörde falan firma; traktör imalatçısı, buzdolabı imalatçısı, kumaş imalatçısı gibi imalatçı bir firma iflas ettiği zaman veya malî müzayakaya, krize düştüğü zaman, biz, bunu yaşatmak için kaynak verebilir miyiz, vermeyiz. Niye vermeyiz, serbest piyasa ekonomisidir, Ahmet iflas ediyorsa, Mehmet alır devam eder; yani, bir ailenin, ille de zenginliğini, kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diye bir şey var mı? Zenginlik de var, fakirlik de var. Biri kazanacak, biri kaybedecek, rekabet budur zaten; Türkiye'nin de gelmesi gereken nokta budur. Bugünkü atmosferde eğer rekabeti benimseyeceksek, rekabetsiz de uluslararası piyasada ayakta durmak mümkün değil, herkes daha kaliteli yapacak; finansmanıyla, kalitesiyle, mamulüyle, her şeyiyle bütün tasarruf imkânlarını da dikkate alarak, teknolojik imkânlarını kurarak ayakta durmaya çalışacak. Reel sektöre yapmadığımız bu uygulamayı bankalara yapmaya hakkımız yok.

Bu, Anayasa Mahkemesinden de döner. Biz, bunu komisyonda da ifade ettik. Siz, reel sektöre, üretim yapan, istihdam sağlayan, teknolojiyle ilerlemeye çalışan sektöre bunu vermezken, bu batık bankalara, bu şekilde imtiyaz vermek hakkaniyete uygun değildir. Biraz önce ifade ettim; berber dükkânından vergi alacaksın, ayakkabı tamircisinden vergi alacaksın ve bunlardan vergi almayacaksın; hatta, bunların zararını, kâr edenin vergisinden mahsup edeceksin!.. Bu, hakkaniyete uygun bir iş değildir değerli arkadaşlar. Bunun için bundan mutlaka vazgeçmemiz lazım.

Tabiî, şöyle bir hata da yapılıyor: Şimdi, basında okuyoruz, altı bakan görevlendirilmiş; ne imiş, batan bu on bankanın iştirakleri varmış, fabrikaları varmış, şirketleri varmış, bunları kurtaralım. Niye kurtaralım arkadaş yahu! Bu, zaten bankaların içini boşaltmış, buralara kaydırmış, sahtekarlık yapmış, kanunlara aykırı, birkısmı hapse giriyor, birkısmının sorgusu devam ediyor; şimdi, biz bunun şirketlerini kurtaracağız!.. Niye kurtaralım? Şirketi, Ahmet götüremediyse, Mehmet alır devam eder. Onun için, altı bakanın bu işle meşgul edilmesi, hiçbir zaman tasvip edilebilecek olan bir tavır, hareket değildir, hükümetin bundan vazgeçmesi lazım. Bankalar Denetleme ve Düzenleme Kurulu, ilk başlangıçta tasvip gördü, güzel hizmetler yapıyor, sektörü denetleyeceğine inanıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın bir kısmı, zaten bizim daha önce Mecliste beraber çalıştığımız arkadaşlardır, kendilerine güvenimiz de var; ama, bu yanlış hatta girmeleri doğru değil. Hükümetin de bu yanlış hatta, kabinede görevli altı bakanı görevlendirerek o istikamette tavır koyması doğru değil.

Zaten, bankaları batıran bunların iştirakleridir. Bu bankaların patronları, milletten mevduatı topladı, öbür kapıdan götürdü şirketlerine koydu, öyle veya böyle, okuyoruz işte basında "peçeli ödeme yaptı" deniliyor. Neymiş peçeli ödeme; bir yerden birine borcu var, şu kadar milyon mark veya dolar veya trilyon neyse, onu, o şahsa kredi olarak verdim; ama, sen bunu geri ödemeyeceksin, sen bunun üzerine yatabilirsin, bu banka battığı zaman, Mevduat Sigorta Fonuna gidilecek, ben bunları oradan kapatırım diyor; yani, peçeli ödeme yaptı deniliyor. Basındaki laflar bunlar. Bu kadar şeytanî, bu kadar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan, tamamlayın efendim.

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu istikamette düşünen insanların şirketlerini niye kurtaralım, bankalarını niye kurtaralım?.. Ayrıca, bankaları kurtarmaya lüzum yok. Bırakın, yaşayan yaşar, yıkılan yıkılır, kalan sağlar bizimledir diye yola devam etmek lazım. Ekonominin esası budur. Serbest piyasa ekonomisine geçiyorsak, şartları koyacaksınız, himayeyi, kayırmayı kaldıracaksınız, herkes bileğinin gücüyle yarışacak, öne çıkan, öne çıkacak, arkada kalan, kalacak; batan, batacaktır, batanın yerine de başkası gelecektir, doğrusu da budur diyorum.

Onun için, bu önergemizin kabul edilmesini diliyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Son önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 29'un 4 üncü bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Fethullah Erbaş (Van) ve arkadaşları.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, katılmıyoruz.

BAŞKAN - Efendim, Komisyonun ve hükümetin katılmadığı önerge konusunda Sayın Fethullah Erbaş konuşacaklar.

Buyurun efendim.

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergemizle, bu vergi kanunu tasarısındaki geçici 29 uncu maddenin 4 numaralı bendinin madde metninden çıkarılmasını talep etmekteyiz.

4 numaralı bent ne diyor, bir banka, iflas eden bir bankayı veya iştiraklerini devraldığı zaman "Hisseleri kısmen ya da tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan bir bankanın iştiraklerinin, takipteki alacaklarının ve diğer bilanço kalemleri ile banka lehine alınan teminatların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir ya da satın alınması ve bu suretle edinilen aktif-lerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir, birleşme veya satış işlemine tabi tutulması sırasında düzenlenen sözleşmeler..." Noterlerde sözleşme yapılacaksa, bu sözleşmelerden her türlü vergi, resim ve harç alınmayacak. Normal vatandaşın yaptığı muamelelerde alındığı halde, bunlardan alınmayacak. Sebep ne; bunlar iflas ettiği için.

Devam ediyor: "... ve sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ve bozulmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, gayrimenkul, -eğer bu iştiraklerin gayrimenkulleri varsa, apartmanları, tarlaları, işyerleri varsa- menkul mallar ile hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya göstereceği kişiler adına kayıt ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan (Taşıt Alım Vergisi dahil)..." Eğer bu iştiraklerin yüzlerce otomobili veya otobüsü, ticarî aracı varsa, bunlardan Taşıt Alım Vergisi de alınmıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bankaya ödenen bedeller, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır.

Demek ki, iflas eden bir bankanın iştirakleri varsa... Tabiî, burada haklılık payı da var; bu iştiraklerde binlerce işçi çalışıyor. Elbette ki, bu iştirakin iflas etmesi durumunda, bu işçiler dışarıda kalacak. Bunları kurtarmaya matuf olarak düşünebiliriz; ama, gel gelelim ki, durum o kadar da basit değil. Bizler, iş hayatına; yani, oradaki işçilere bir imkân tanıyacağız diye bu kurumların bütün vergilerini, devletin alması gereken bütün vergileri istisna etmekteyiz ve bu istisnadan da yararlandırmaktayız.

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, hakikaten, milletimize birçok sıkıntı getirilmektedir. Geçmiş maddelere baktığımız zaman... Bir LPG, her gün zam yiyor. Cuma günü alıyorum 4,5 milyon; öbür cumaya yetişiyorum 5,5 milyon; ondan sonraki cumaya yetişiyorum 6,5 milyon! Yani, her ay, LPG'ye 1 milyon zam yapıyorlar. Niye yapıyorlar; bilmiyoruz. Bu tasarıyla, Bakanlar Kuruluna, LPG'ye 20 kat ile 50 kat arasında zam yapma yetkisi verdiler; yani, LPG'ye 50 kat vergi getirilmesi demek, Türkiye'de LPG'nin kullanılmaması demektir. En fazla kullanılan, mutfakta,  otomobillerde kullanılan LPG'ye bu kadar büyük zammın gelmesi ne demek: Taksiciler ekmek yemesin; mutfakta yangın vardı, LPG'ye yaptıkları zamlarla, mutfakta artık, tencere kaynamasın. Maksat o. Yeniden, herkes, eski ocak dönemine dönsün. Herkes gitsin,  ormandan odun kessin getirsin, ocağını yaksın, yemeğini öyle pişirsin! Yani, bu vergi kanunu tasarısının, bana göre, manası, herkes babasını tanısın, köyüne dönsün, yeniden ocaklarını yaksın, yeniden aynı şekilde devam etsin!

Bu tasarının hayırlara vesile olmasını diliyorum; ama, pek hayır da yok.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Sayın Kukaracı, Sayın Pamukçu, soru sormak için talebiniz var zannediyorum. Yalnız, biliyor-sunuz, soruları önergelerden önce alıyoruz; onun için, bu talebinizi yerine getirmem mümkün değil.

Maddenin oylamasına geçmeden önce, bir açık oylama talebi vardır; şimdi, bu talebi okutacağım ve önergede imzası bulunanların salonda bulunup bulunmadıklarını arayacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin oylamasının açık oylama olarak yapılmasını arz ve teklif ederiz.

Yasin Hatiboğlu?.. Burada.

İsmail Özgün?.. Burada.

Sabahattin Yıldız?.. Burada.

Ali Oğuz?.. Burada.

Rıza Ulucak?.. Burada.

Musa Uzunkaya?.. Burada.

Mustafa Geçer?.. Burada.

Ömer Vehbi Hatipoğlu?.. Burada.

Yakup Budak?.. Burada.

Akif Gülle?.. Burada.

Mehmet Zeki Çelik?.. Burada.

Aslan Polat?.. Burada.

Veysel Candan?.. Burada.

Osman Yumakoğulları?.. Burada.

Süleyman Metin Kalkan?.. Burada.

Hüseyin Kansu?.. Burada.

Fethullah Erbaş?.. Burada.

Azmi Ateş?.. Burada.

Ayşe Nazlı Ilıcak?.. Burada.

Nurettin Aktaş?.. Burada.

Tevhit Karakaya?.. Burada.

Değerli milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama makinesiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylamayı başlatıyorum ve 3 dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 539 sıra sayılı Kanun Tasarısının

7 nci maddesinin açık oylaması sonucunu açıklıyorum:

Katılan üye sayısı                                 : 242

Kabul                                 : 181

Ret                                 : 61

Böylece, 7 nci madde kabul edilmiştir.

8 inci maddeyi okutuyorum...

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, efendim, yanlış mı izledim acaba "kabul 170" diye buyurdunuz.

BAŞKAN - Evet; kabul, 177...

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, karar yetersayımız ne kadar?

BAŞKAN - Öyle bir talep olmadı zaten.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, talebin olması gerekmez. Siz ifade buyurdunuz efendim.

BAŞKAN - Elektronik cihazla 238 katılım var efendim; 4 adet de...

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - 238...

BAŞKAN - Evet efendim.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim "177" diye ifade buyurdunuz da...

BAŞKAN - Hayır efendim... Ben okudum; katılan sayın üye sayısı 238 diye ifade ettim Yüce Heyete.

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Tamam efendim...

BAŞKAN - 8 inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 8. - 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin;

- (A) ve (B) fıkralarında yer alan "1.9.1997-31.12.2000" tarihleri "1.9.1997-31.12.2002" olarak değiştirilmiş,

- (A) fıkrasının 11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan "Türk Telekom A.Ş." ibaresi "cep telefonu işletmecileri", 13 numaralı bentte yer alan "beş katına kadar" ibaresi "on katına kadar" şeklinde değiştirilmiş,

- (A) fıkrasının 9 numaralı bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar, katma bütçeli kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ile özel mülkiyete konu olup kişi-ler tarafından genel ve katma bütçeli kuruluşlara bağışlanan taşınmaz mallar hakkında bu kuruluşlar ile bağışta bulunan kişiler yönünden bu bent hükmü uygulanmaz."

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın ifade edecekler.

Buyurun Sayın Akın.

DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 539 sıra sayılı tasarının 8 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, söz konusu tasarının 31.12.2000 tarihi itibariyle süresi dolan bazı vergilendirme işlemleri, tekrar 2002 tarihine kadar uzatılmaktadır. Bu vergilere baktığımız zaman, yani 31.12.2000 tarihi itibariyle vergilendirilmesi son bulacak işlemlerin ekim ayı itibariyle tahsilat oranlarına baktığımızda, bunlarda başta gelen Özel İletişim Vergisi, bir de Özel İşlem Vergisidir. 2000 yılı ekim ayı itibariyle Özel İletişim Vergisi 326 trilyon 279 milyar tahakkuk etmiş ve 326 tril-yon 279 milyar tahsil edilmiş; yani, hüvesi hüvesine bir kuruş kalmadan, tahakkuk eden vergi tahsil edilmiş. Şimdi, bu vergi, 2002 yılına kadar uzatılacak. Yine, Özel İşlem Vergisi, 181 trilyon 625 milyar tahakkuk etmiş, Ekim 2000 tarihi itibariyle 173 trilyon 816 milyar lira olarak da tahsil edilmiş. Bir önceki vergide tahakkukun tahsile oranı yüzde 100, bir sonraki vergide ise tahakkukun tahsile oranı yüzde 95,7'dir.

Değerli milletvekilleri, bir nevi deprem vergisi diye tabir edilen Ek Gelir Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi -ki, bunlar süresi içerisinde tekrar uzatılmıyor; 2000 tarihi itibariyle- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi dahil yedi, sekiz tane vergi türünün tekrar uzatılmasına sebep, Ekim 2000 tarihi itibariyle, beyana dayalı Gelir Vergisindeki tahsilatın eksi 28'lerde çıkmasıdır.

Değerli milletvekilleri, 4369 sayılı Kanunla bir vergi reformu getirmiştik. "Vergi reform tasarısı" diye tabir edilen o vergi kanunu çıkmıştı. O vergi kanunu çıktığında, hayat standardı esasına göre; yani, kişi kâr etsin, zarar etsin, bu, gayri ahlakî, gayri kanunî; bunu kaldıracağız meriyetten; ama, beyana dayalı olarak kişi kâr etmişse, kârına göre matrah teşekkül edecek; zarar etmişse de, bu zararı, müteakip, takip eden yıllarda olacak kârdan tenkis edilmek suretiyle, tekrar, bu kişinin zararı müteakip yıllarda dikkate alınacak demiştik. 1998 yılında bunu söyledik.

Peki 1999 yılında ne oldu; 1999 yılında bir mesafe alınamadı. 2000 ekim ayı itibariyle bakalım. Beyana dayalı gelir vergisi -ilk defa burada açıklıyorum, bunu, Gelir İdaresi de vermemiştir; hayat standardının çıkmasına esas sebep de budur- Ekim 1999 tarih itibariyle tahakkuk 613 trilyon 336 milyar, tahsilat 464 trilyon 961 milyar... Ekim 2000'de tahakkuk 485 trilyon, tahsilat 331 trilyon; yani, yüzde 28 noksan tahsilat var.

Hani ekonomi iyiye gidiyordu Sayın Bakanım? Bakan Bey de gitti; ama, yerine birini oturtmuş, emanetçi bir bakan oturtmuş. Sayın Bakanım, yanınızdaki Gelirler Genel Müdüründen de bilgi alınız; size konuşmamın başında avans veriyorum. Hani ekonomi iyiye gidiyordu? 1999'da tahsilatın tahakkuka oranını söylüyorum yüzde 84,1; 2000 Ekim ayı itibariyle ilk defa açık verdi... Ekonominiz iyiye gidiyordu, aldığınız istikrar kararları iyiye gidiyordu, vatandaş memnundu, esnaf memnundu, kazanan insanlar tıkır tıkır vergisini ödüyordu!..

Niçin tahakkukun tahsilata oranı yüzde eksi 28,6 çıktı? İşte, ekonomi programınız, ekonomi programınızın para bölümü... Para kısmı iflas etmişti bankalarla. İşte, maliye kısmı da Ekim 2000 tarihi itibariyle iflas etmiştir. Sayın Bakanım, burada, bunun izahını verir misiniz. Niçin beyana dayalı vergiler bu kadar eksi vermeye başladı; çünkü, insanlar aç ve açıkta, insanlar perişan, işyerlerini kapatıyorlar. Bu insanlar, ne olacak halimiz diyor; siz, yine, vergiler getiriyorsunuz. Nedir bu vergiler; reform diye kaldırdığınız 4369 sayılı Kanunla, 1998 yılındaki o vergileri, 2000'in kasım ayında tekrar getiriyorsunuz. Şimdi, dersiniz ki, 1994 yılında da böyle oldu, 1995 yılında da böyle oldu, 1996 yılında da böyle oldu, Tansu Çiller Hükümeti döneminde de böyle oldu; ne yapalım... İşte "TÜRMOB" diye geçen, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinin ekim ayında yapmış olduğu kongresiyle ilgili kitabın -ki, bunlar birçok bağımsız denetim elemanlarının üye olduğu bir yeminli malî müşavirlik odasıdır ve birçok kredi kuruluşunun bilançosunu inceleme yetkisine sahipler ve sadece, benim milletvekili olduğum birbuçuk yıl içinde, en az beş kanunda bunlara yetki verdik- şimdi bir bölümünü okuyayım, buna bir izahat getirin.

"Türkiye ekonomisi -şimdi sizin memnun olacağınız kısmı okuyorum; ama, sonrasında memnun olmayacaksınız- 1994 yılında karşı karşıya kaldığı şiddetli daralmanın ertesinde -işte bundan sonra memnun olmayacaksınız- 1995 yılında kazandığı canlılığı, 1996 ve 1997 yılarında da sürdürmüş ve gayri safî yurtiçi hâsıla büyüme hızı, sabit fiyatlarla, bu üç yıl boyunca, sırasıyla, yüzde 7,2; yüzde 7 ve yüzde 7,2 oranında gerçekleşmiştir. Sizin de ekonomik reform diye getirdiğiniz 1998 yılında, Türkiye, reel manada eksi 3,9; 1999 yılında da reel manada eksi 6,4 küçülmüştür." Hani, ekonomik istikrar tedbirleriniz büyüme getirecekti?! İşte, 2000 yılında da ekim itibariyle küçülme başlamıştır.

Devam ediyor -malum, bu, Refahyol hükümetinin yıkılmasında da yürüyüş yapan bir müşavirlik derneğidir -biz de üyesiyiz- ama, hakkı yerine koymuştur- bakın: "Söz konusu yüksek büyüme hızları, genel olarak, siyasî alanda belirsizlik ve istikrar eksikliğinin bulunduğu dönemlerde gerçekleşmiş oldukları dikkate alındığında daha da önem kazanmaktadır. Zira, Eylül 1995'te alınan erken seçim kararlarının ardından yıl sonunda yapılan seçimin sonuçlarının ortaya koyduğu belirsizlik, etkilerini Nisan 1996 ayında kurulan azınlık koalisyon döneminde de sürdürmüştür" ve devam edi-yor. Demek ki, 1994 yılında Tansu Çiller'in Başbakan olduğu o dönemde aldığı kararlar altı ay sonra netice vermiştir; sizin aldığınız kararlar, dört yılını dolduruyor, üç yılı geçti, daha bir netice vermedi, daralma devam ediyor; çünkü, ekonomiyi bilmiyorsunuz.

Siz, ülkenin idaresini bilmiyorsunuz. Siz, bu vatandaşa devamlı vergi getirmeyi bilirsiniz, hayat standardı esasına göre en az 1,5-2 milyon insanı, tekrar, vergiye tabi kılacaksınız. Bu küçük esnafın, bu berberin, bu bakkalın, bunların zaten birçoğu, bu ekonomik istikrarsızlığın sürdüğü dönemde işyerlerini kapatmışlardır, bundan sonra bunlardan ne alacaksınız da bu vergiyi getiriyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Akın, lütfen tamamlayın efendim.

MURAT AKIN (Devamla) - Bu durumdan anlaşılıyor ki, siz ülke idaresini bilmiyorsunuz. Eğer, ülke idaresini bilseniz, ekonomik alanda alınan bir kararın en kısa zamanda netice vermesi lazım. Sizin "Asya-Rusya" diye tabir ettiğiniz o ülkelerde, artı 3,4; artı 8,4 oranında büyümeler gerçekleşmiştir. Türkiye'de niye büyüme gerçekleşmiyor; çünkü, narh ekonomisi takip ediyorsunuz. Dövizde tavanı belirliyorsunuz, KİT ürünlerinde ise, sırf enflasyon olmasın, bütçe açıkları fazla büyümesin diye, girdilere yansıyan fiyatlardan daha az ürünlere yansıtıyorsunuz. İşte, ülke, bu noktada küçülüyor.

Değerli milletvekilleri, burada, yapılacak iş nedir; bir an evvel, bu milletin üzerinde yük teşkil eden ek vergilerin kaldırılması gerekir. Vergi olduğu sürece, vergi, vergiyi öldürür; vergi, esnafı öldürür; vergi, bu milleti öldürür; vergi, devlete milletin saygınlığını azaltır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akın.

Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak ifade edecekler.

Buyurun efendim.(FP sıralarından alkışlar)

FP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Yeni vergiler getiren bu yasa tasarısı, bu maddeyle de, 16.8.1997 tarihli 4306 sayılı Eğitim Yasasında ve 1988 tarihli 3418 sayılı Yasada değişiklik yapmaktadır. Halkımızın arasında da bilindiği gibi, bu, eğitime katkı payı olarak 1997'de çıkarılmıştı ve bu eğitime katkı payı çıkarılırken de amaç, Millî Eğitim Bakanlığının hizmetlerinin güncelleştirilmesi, güzelleştirilmesi, aynı zamanda da, sekiz yıllık eğitimin finansmanının sağlanması noktasında halkımızın katkısının temin edilmesiydi ve o günkü bakanlarımızın ifadesiyle, millî eğitimde sekiz yıllık kesintisiz bir eğitime geçiliyordu. Okullarımız modernleştirilecek, bilgisayarlarla donatılacak, aynı zamanda da, 30 kişilik sınıflarda öğrencilerimiz ders göreceklerdi; dördüncü, beşinci sınıflarda, İngilizce, yabancı dil eğitimleri yapılacaktı ve bu hedeflerin ortaya konulmasından, bu kanunun çıkarılmasından, aradan tam üç sene geçiyor; hükümet, yine bir tasarıyla huzurumuza geliyor, diyor ki, bu hedefleri koymuştuk, bunları yapacağımıza söz vermiştik; ama, gerçekleştiremiyoruz. Şimdi, bu vergileri, bu katkı paylarını bir iki yıl daha uzatalım diyor. Tabiî ki, Sayın Maliye Bakanı da "biz, bu zamana kadar ne söylemişsek onu yaptık" diyor; fakat, bu zamana kadar söylenilenler inandırıcı olmadı ki. Tatbikatta, 1997 yılında, bu yasa çıkarılırken de, kesinlikle bir defaya mahsus olmak üzere çıkarılı-yor deniliyordu; ikinci defa, milletin huzuruna, Meclisimizin huzuruna getiriliyor ve iki yıl daha uzatıyoruz diyorlar. Neden böyle deniliyor; çünkü, hükümet, maliye politikalarını belirlemede, vergi tahsilatında, ekonomik politikalarını uygulamakta geri kalmıştır. Sözde bir istikrar programı uygulanmaktadır; bu istikrar programı da, her gün, dış müdahalelerle belirli yörüngelerin dışına çıkarılmaktadır. Bu istikrar programının da başarılı olması mümkün değildir; onun için de, sürekli olarak fedakârlık, halktan beklenmektedir. Böyle bir fedakârlığı halkımız yapıyor; ama, elde edilen gelirler maalesef çarçur edildiği için, şuna buna peşkeş çekildiği için, batık bankalara, bilmem o batık bankaların işletmelerine aktarıldığı ve aktarılmak istenildiği için de, bir türlü, hükümetin de iki yakası bir araya gelmiyor, maliyenin de iki yakası bir araya gelmiyor.

Muhterem arkadaşlar, Sekiz Yıllık Temel Eğitim Yasası çıkarılırken, Türkiye'deki eğitimin kalitesinin yükseltileceği ifade edilmişti, hatta okullarımızda bilgisayar donanımlı eğitime geçileceği ifade edilmişti, Dünya Bankasıyla birtakım anlaşmalar ve sözleşmeler yapılmış, ilköğretim bilgisayarlarla donatılacaktı. 1998 yılında, 1999 yılında, Millî Eğitim Bakanlığımız, 15 000 öğretmeni değişik üniversitelerde bilgisayar eğitimine tabi tuttu, bilgisayar öğretmeni olarak yetiştirdi; sonradan, okullara gönderdi. Bir de görüldü ki, Millî Eğitime bağlı ilköğretim okullarına bilgisayarlar alınmadığı için, şimdi, bu öğretmenlerin istihdam sorunu ortaya çıktı. Ne biçim bir proje yürütülü-yor?! Halktan alınan katkı payları ne biçim ve nereye harcanıyor?! Aslında, buna "katkı payı" deniliyor "bağışlar" deniliyor; ama, bunlar bağış olmayı da geçmiştir; çünkü, başlıbaşına vergidir bu. Maalesef, baskıyla, kanun gücüyle de bu katkı payları alınmaktadır. Onun için, bu hükümet, millî eğitim politikalarında sınıfta kalmıştır, eğitim politikalarında sınıfta kalmıştır. Aslında, sekiz yıllık eğitim gerçekleştirilirken, amaç, sadece ve sadece imam hatip okullarının kapatılmasıydı, Kur'an kurslarının kapatılmasıydı, bilmem ne kurullarından gelen kararların uygulanmasıydı, bunu yapacağız derken, eğitim sistemimiz baştan başa felç hale getirilmiştir, içinden çıkılmaz hale dönüştürülmüştür, meslekî teknik eğitim ortadan kaldırılmıştır, çıraklık okulları ortadan kaldırılmıştır, hâlâ bu yanlışta da ısrar edilmektedir ve maalesef, birtakım, iktidarda olan partilerin de millete karşı vermiş oldukları sözler, seçim meydanlarında...

BAŞKAN - Sayın Budak, ne üzerinde konuştuğumuzu biliyorsunuz değil mi!.. Hangi madde üzerinde konuştuğumuzu!..

YAKUP BUDAK (Devamla) - Sayın Başkan, ne üzerinde konuşulduğunu biliyorum, Millî Eğitim için katkı payları üzerinde konuşuyorum. O katkı paylarının nereye harcanacağı, nasıl harcandığı konusunda konuşuyorum müsaade ederseniz. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Madde üzerinde konuşursanız efendim...

Buyurun.

YAKUP BUDAK (Devamla) - Sayın Başkan, bu, eğitime katkı payları herhalde bu maddeyi ilgilendiriyor; bu madde, eğitime katkı paylarıyla ilgili, Millî Eğitimle, nasıl harcanacağıyla ilgili. Bu zamana kadarki uygulamalar nereye vardı, bundan sonra nereye varacak, elbette onun üzerinde durmamız gerekiyor; ama, bazı arkadaşlar bundan rahatsız olabilirler. Kendi parti programlarına karşı çıkarak buna razı oluyorlar. Dolayısıyla, içleri elvermediği için de birtakım sıkıntılı şekilde de oy kullanıyorlar. Şimdi, eğitimimizin durumu budur. Katkı payları ne kadar toplanmıştır? Bu katkı paylarıyla ne kadar okul yapılmıştır? Ne kadar öğretmen yetiştirilmiştir? O günkü Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel bu, toplanan paralar 1 katrilyon civarında olacak ve bu, kuruşu kuruşuna da Millî Eğitimin hedefleri için harcanacak diyordu, 150 000 öğretmen yetiştireceğiz diyordu, 200 000 derslik yapacağız diyordu, sınıf mevcudunu da 30'a indireceğiz halktan topladığımız bu katkı paylarıyla diyordu. Şimdi, biz de diyoruz ki, bu katkı paylarını topladınız, gerçekten sınıf mevcu-dunu 30'a indirebildiniz mi? Bu okullarımıza bilgisayar alabildiniz mi? Derslik sayısını artırabildiniz mi? 200 000 öğretmeni yetiştirebildiniz mi? Bütün bu soruların elbette cevabının verilmesi gerekir ve bundan sonra da, bu, iki yıl daha uzatılıyor. Yine, vatandaştan alınacak. Biraz önce, sayın iktidarın sözcüleri, uçaklardan, katlardan bahsediyorlar. Emlak Vergisi beyannamesini kim verecek? Telekomdan, telefonlardan alınan vergiyi kim verecek? Muhtasar beyannameden alınan vergiyi kim verecek? Katkı paylarını kim verecek? Elbette, bunları halkımız verecek, elbette en ücra köyde evi olan vatandaş bile, ne yapacak, bu beyannameleri verirken, verecek. 500 000 liraydı, şimdi, hükümete, bunu 10 katına çıkarma yetkisi veriyorsunuz. Uçak bileti alınırken verilecek, Tapu Kadostroya gidildiğinde verilecek. Bugün, birçok ilçemizde, sırf bu vergiden dolayı, katkı paylarından dolayı öyle bölük pörçük tarlalar var ki, 3 dönümdür, 5 dönümdür, 10 dönümdür, 50 tane hissedarı vardır, dolayısıyla, her birisi de 5'er milyon verecektir -şimdi getiriyorsunuz- 10 katına çıkaracaksınız, 50 milyon vereceksin diyeceksiniz... Tarla 500 milyon etmiyor, siz 500 milyon da katkı payı almak istiyorsunuz. Dolayısıyla, bunların, bu tapuların devri de engellenmiş oluyor.

Aynı zamanda, motorlu taşıtların devrinden de 10 milyon lira civarında katkı payı alınıyor. Bundan dolayı, diğer vergilerden dolayı, vatandaşımız ne yapmaktadır, devirleri gerçekleştirememektedir.

"Vergiyi ne kadar çoğaltırsak, o kadar çok vergi alırız" mantığı, elbette yanlıştır. Bunu bu zamana kadar uygulayan ülkeler, uygulayan iktidarlar, maalesef, hedeflerine ulaşamamışlardır, bu hükümet gibi ulaşamamışlardır. Bu hükümet de üç senedir -bu hükümet seçimlerden sonra kuruldu; ama, ana omurgasını oluşturan partilerin temel politikası hep vergi koymak olmuştur- vergileri artırdıkça, işte, bu sene, beyana dayalı vergilerdeki gelişme oranı eksi yüzde 28'dir. Dolayısıyla da, bu vergilerin tahsil edilememesi, hedeflerin yakalanması noktasında da, hükümete ciddî sıkıntılar yaratmaktadır.

Muhterem arkadaşlar, elbette, bu katkı paylarını, vatandaşımız gönüllü vermiyor, kanun zoruyla veriyor ve siz almak istedikçe de, vatandaş bundan kaçınıyor. Onun için, vergide adaletin gerçekleştirilmesi gerekiyor, eşitliğin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bir tarafta, bir arkadaşımız, bir vatandaşımız, lüks bir aracını devredecek, 10 milyon lira katkı payı verecek; öbür tarafta, bir vatandaşımız, küçük bir arabasını değiştirecek, zar zor imkânlarıyla ikinci el araba alacak, ondan da aynı vergiyi almanın yoluna gideceksiniz... Bu adaletsizliğin de ortadan kaldırılması gerekir.

Yine, cep telefonlarından alınan vergilerin 10 katına çıkarılmasını istiyorsunuz. Cep telefonlarını kullanan insanlara baktığımız zaman, bunların yüzdelerine vurduğumuz zaman, yine, bunu da veren, bizim esnafımızdır, çiftçimizdir, köylümüzdür.

Şimdi, bunlara bu kadar yük getiriyoruz; netice itibariyle de, tahsilat yapılıyor, yapılan tahsilatta, vatandaşımız, devletine vergi vermekten kaçınmıyor; ama, verdiği vergilerin nerelerde kullanıldığını, kimler için kullanıldığını, kendisine hizmet olarak dönüp dönmediğini de takip ediyor.

Vatandaşımız, üç senedir fedakârlık ediyor, her sene birbirinden daha zor geliyor, vatandaşımızı dara sokuyor, onun için de esnafımız, çiftçimiz, köylümüz "veriyorum, nereye gidiyor; üç beş bankacıya, iktidarın üç beş yandaşına gidiyor" diyor, ondan dolayı da vergi vermekte, belki, sakıntıya düşüyor.

Sayın Maliye Bakanımız "bu zamana kadar hayat standardına göre vergi alıyorduk, bunun tahsilatını gerçekleştiremedik, onun için tekrar getiriyoruz" diyor. Bu ne demektir; veren insandan daha fazla vergi alabilmek demektir, devletin tuttuğundan vergi alabilmesi demektir, vergisini veren insandan bir kat daha vergi alması demektir. Halbuki vergilendirmede amaç, tabanın genişletilmesi ve kayıtdışının ekonomi içerisine alınmasıdır. Eğer biz, kayıtdışını ekonomi içerisine alamayacak olursak, tabanı genişletemeyecek olursak, vergi oranlarını ne kadar yükseltirsek yükseltelim, vergiden beklediğimiz hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Budak, mikrofonu açıyorum, sözlerinizi tamamlayın efendim.

YAKUP BUDAK (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, vatandaşımız, kendisinden toplanılan vergilerin nerelerde kullanıldığını soruyor ve bugün, hükümet de diyor ki "vergilerden elde rakamların yüzde 80'i faize gidiyor." Bu hükümet, âdeta, bir emme basma tulumba gibi çalışıyor; vatandaştan, işçiden, köylüden, çiftçiden topluyor, rantiyeye aktarıyor. Bu hükümet, zaten, rantiyenin hükümetidir; bu bütçe de, bu getirilen bütün vergi kanunları da, "rantiyeye nasıl para bulabilirim, nasıl para aktarabilirim, onları nasıl ayakta tutabilirim"in endişesiyle getirilmektedir, yoksa, başka türlü düşünülmesi mümkün değildir.

Düşünün, bir banka batıyor, sahibi, ertesi gün başbakan yardımcısıyla toplantıya katılıyor... Bankası batmış, içi boşaltılmış, pazarlık yapmaya geliyor. Hangi yüzle, hangi imkânla?.. Ve bu imkânı ona sağlayan iktidarın mensupları da, hangi kaygılarla masaya oturmayı, görüşmeyi kabul edebiliyorlar?.. İçini boşaltmış adam, diyor ki "boşalttım, kusura bakmayın; ama, oturalım sizinle pazarlık yapalım, ödeyebildiğimiz kadar ödeyelim, benim şirketlerimi de kurtarın" diyorlar, bunun pazarlıklarını yapıyorlar. Onun için, bunların ortadan kaldırılması gerekiyor.

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Budak.

Madde üzerinde, şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat: buyurun Sayın Polat. (FP sıralarından alkışlar)

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın milletvekilleri, 539 sıra sayılı kanun tasarısının eski 6 ncı maddesi, şimdi 8 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Şimdi, bu kanun tasarısında, Millî Eğitim Temel Kanununda "katkı payı" diye bilinen bu katkı paylarının iki yıl daha uzatılması var. Bir de, burada, yine, 13 numaralı bentte yer alan 'beş katına kadar' ibaresi 'on  katına kadar' deniliyor.

Sayın milletvekilleri, bir şeyin üzerinde çok hassas olarak durmak istiyorum. Millî Eğitim Temel Kanunu, bize 1997 tarihinde geldi.  Tabiî ki, çocuklarımızı beş yıl, sekiz yıl, oniki yıl, hatta üniversiteye kadar okutmak hepimizin isteğidir; ama, bu kanun tasarısı getirilirken böyle komis-yonlarda ciddî bir çalışmadan ziyade, irtica kanunları içerisinde getirildi. Getirildikten sonra, bu kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, görüşmelerinin üçüncü günü, bir önergeyle bu vergiler getirildi. Bir önergeyle, aynı bugün olduğu gibi "şu önergelerle şu şu katkı payları isteniliyor, işte 1 katrilyon lira lazım" denilmişti ve önümüze gelmişti.

Ne söylemek istiyorum; şunu söylemek istiyorum: Bu kanun tasarısı getirildiği zaman... Getirilen bu vergi tasarıları, öyle Plan ve Bütçe Komisyonunda falan çok detaylı incelenmiyor. O zaman da, komisyonda, sekiz yıllık kanunun, konuştuğumuzun üçüncü gününe, son günlerine gelmiştik; ikindi vakti miydi neydi, bir de baktık bir önerge geldi. Bu kanun çıktığı zaman birtakım ödenekler lazımdı. Bir kâğıda yazılmış çok basit bir gerekçeyle "1 katrilyon lira lazım -800 trilyon lira civarındaydı tahmin ediyorum- bu vergiler getirilmiştir" denildi ve onun için de, getirilen bu vergi kanunları hedefini tutmadı. Tutmadığı da nereden belli; Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Eğitim Bakanının konuşmasında da kendisi itiraf ediyor, diyor ki: "1997 senesinde bu vergiler geti-rildiği zaman iki yıllığına getirmiştik ve 1997 yılı fiyatlarıyla 1 katrilyon liraya ihtiyaç vardı. Fakat, 1997 yılı fiyatlarıyla 1 katrilyon liranın 2000 yılı karşılığı 4,4 katrilyon liradır; fakat, biz bu getirdiğimiz kanunla 1,7 katrilyon lira toplayabildik. O halde, biz, 36 ayda, istediğimizin yüzde 39'unu topladık, daha henüz, 2000 yılı fiyatlarıyla bize 2 katrilyon 700 trilyon lira kadar da ödenek lazımdır, onun için de bu kanun tasarısını uzatmak istiyoruz" dedi.

Yani, şunu demek istiyorum: Getirilen tasarıdaki hedef yüzde 39'da kalıyor, yüzde 61 şaşıyor. Niye şaşıyor; çünkü, ciddî bir hesaba dayanmadığı müddetçe, öyle, MGK kararlarıyla bir akşamda karar getirilir, irtica kararları diye üçüncü gün aniden öne dayandığı zaman, olacağı da budur. Çünkü, ciddî hesap yok.

Bu arada, Plan ve Bütçe Komisyonunda, yine sorduğumuz zaman, bu yıl, yani 2000 yılı içerisinde, millî eğitim katkı payından 550 trilyon lira para toplandığını, önümüzdeki yıl aynı artışla 700 trilyon lira civarında toplanılacağından bahsediliyor. O halde 2,7 katrilyon lira ödenek lazım olduğuna göre, demek ki, bu kanun daha dört yıl devam etse -iki yıl deniliyor; ama, mümkün değil- ancak ilk hedeflerin oturacağı kabul ediliyor; fakat, bir hatırlayalım, bu kanun 1997 senesinde aniden uygulamaya konulduğu zaman, o zamanki Millî Eğitim Bakanları "bize 30 trilyon, 40 tril-yon lira ödenek verilirse hemen geçebiliriz" diye beyanatlar veriyorlardı. İşte, ben, burada, bu tu-tarsızlığın ve bu yanlışlığın üzerinde durmak istiyorum.

Diyorum ki, hükümetleri, Meclisi, komisyonları böyle by-pass edeceğinize -tasarı olabilir, vergi olabilir, her şey olabilir- önce gelin, şu komisyonlarda ciddî ciddî çalışılsın, alt komisyonlar kurulsun, araştırılsın ve gerçek neyse ortaya çıksın.

Yine bir misal vereyim: 30 kişilik sınıflardan bahsedilmişti; ama, yine Millî Eğitim Bakanı, Plan Bütçe Komisyonunda şu anda büyük şehirlerde öğrenci sayısının 61'den 53'e düşürüldüğünü söyledi; 30 olacağına göre, demek ki, büyük şehirlerde hedefin yarısına ancak varılmış; daha, henüz, yarısına bile varılamamıştır. Yine, daha ancak 53 000 okula bilgisayar verilebilmiştir. Bu da, yine, hedeflerin daha dörtte 1'i oranındadır. O halde, bu vergiler devam edecektir.

Sayın milletvekilleri, bizim yine üzerinde çok durduğumuz konulardan birisi de şu: Vergiler alınırken adil olmalıdır. Her vergi dairesinden beyanname alandan 1 milyon lira alırsanız, bunu, 1 milyar lira vergi verenden de 1 milyon, 100 000 lira vergi verenden de 1 milyon alacak olursanız, bu, adil olmaz. Her tapuya gidenden 5 milyon lirayı maktu olarak alırsanız, bu, adil olmaz. Adil olması için, bir verginin, fertlerin malî gücüne göre alınması gerekir. Bunu, malî gücüne göre almadığınız zaman, bu adil olmaz; adil olmayınca da buna itirazlar çoğalır.

Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum, o da, çok önem verdiğim için söylüyorum; Türkiye'de, millî eğitim alanında özel sektörde ve kamu sektöründe çok büyük haksızlıklar ve eşitsizlikler var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ASLAN POLAT (Devamla) - 1 dakika Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Peki efendim; buyurun.

ASLAN POLAT (Devamla) - Araştırmalar var. Türkiye'deki malî tabakaları en fakirden en zengine göre yüzde 20'lik tabakalara ayırırsak, en fakirle en zengin arasında 11 kat bir gelişme farkı var. Yani, en zengin, en fakirin 11 katı ortalama para alıyor.

Refah düzeyine baktığımız zaman -çok önem veriyorum ben buna- araştırmalara göre, gıda sektöründe, en fakir, tüketimin yüzde 12'sini kullanırken, en zengin yüzde 28'ini kullanıyor. Yani, en zenginle en fakir arasında gıda ve giyimde çok fark yok, hemen hemen birbirinin iki katını kullanıyor; ama, eğitime baktığımız zaman, çok büyük bir fark çıkıyor ortaya. En alttaki yüzde 20 eğitimin yüzde 2,20'sini alırken, en zengin yüzde 20 yüzde 63,35'ini alıyor. Arada, hemen hemen 30 kat fark var. Yani, gıda ve giyimdeki fark iki kat iken, eğitime baktığımız zaman bu fark 30 kata kadar yaklaşıyor. Kültür dediğimiz zaman, en fakir insan, kültür harcamalarının yüzde 3,94'ünü alırken, en zenginler yüzde 54,23'ünü alıyor ve burada, kültür ve eğitimde zenginle fakir arasında korkunç bir uçurum meydana geliyor. Bu uçurumu giderecek, sosyal devlettir; sosyal devletin eğitime yapacağı katkıdır. Onun için, biz, bu katkılara karşı değiliz; ama, bu katkıların yerinde kullanılmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat.

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar)

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle ilgili geti-rilen husus, aslında, bundan sonrası için her milletvekilinin uzun vadede düşünmesi gereken bir husustur. Hangi parti olursa olsun, Türkiye'de önemli bir eksiklik, eğitime tahsis edilmiş bir eğitim vergisinin olmamasıdır.

Bugün, çocuklarını, ister devlet okulunda okutsun, ister özel okullarda okutsun, bir vergi adı altında gündeme gelmeyen, aman, her şeyi bedava yapıyoruz dediğimiz bu hizmete karşılık, vatandaşlarımızın önemli paralar verdiğini biliyoruz. Aslında, bize düşen, buradaki eğitime katkı payını, burada istenildiği gibi, yalnız 2002 yılına uzatmak değil, ciddî bir eğitim reformuna olanak verecek bir eğitim vergisine dönüştürmektir. Eğer, biz, bugün bu vesileyle bunu dikkate alır, 5 parti, kendi siyasal görüşü içinde bu çalışmayı yaparsa, sanıyorum ki, burada, bu konuyu tartıştığımız zaman, çok farklı yollara gitmeyiz; çünkü, Türkiye'de, eğitimle ilgili talihsizlik, maalesef, Osmanlılar zamanında II. Mahmut döneminde yaşanmıştır. II. Mahmut'un 1826 yılında yayımladığı eğitim zorunluluğu genelgesine, yine, o zaman, birileri karşı koydu, büyük kavgalara neden oldu ve bizim cumhuriyet dönemine kadar yansıyan ilkokul eğitiminin üç yıl olması, arada kesik bir dönem, ondan sonra devam etmesi gündeme gelmiştir. Bütün bunların temelinde, belli insanların çıkarları vardır; buna dikkat edilmesi gerekir. Bu maddeyle, sanıyorum ki, geleceğimize ışık tutacağız.

Değerli milletvekilleri, ben, bir konuyu, tutanaklara geçsin diye -bir önceki maddede, sonradan birçok arkadaş dile getirdi- açıklık getirmek için dile getirmek istiyorum. Biz, bankaların birleşti-rilmesi kararını alırken -altını çizmek istiyorum- Fondaki bankaların birileri tarafından devralınıp peşkeş çekilmesi amacı gütmüyoruz. Fondaki bankalar, 6183 sayılı Yasayla, sistemin içinde oluşmuş alacaklarının tahsiliyle zaten bu zararlarını giderecektir. Aldığımız kararla, Fondaki bankalar değil, bundan sonra, bir güven müessesesi olan bankalarda çıkması olası bir tedirginliğe, bir güvensizliğe, bir çöküntüye karşılık, şimdiden, Parlamento olarak kabul ettiğimiz maddede, muhtemel gelecek kamu yükünü azaltmak amacıyla, iş âlemine, birbiriniz hakkında dedikodu çıkarıp bankaları yıpratacağınıza, buyurun, size üç yıl müddetle birleşme imkânı veriyoruz, bu birleşmeyi sağlayın dedik. Yoksa, burada, işte, siz, o boşalan bankalarda belirli zararları kapatmak, birine plase etmek diye söylediğimiz zaman, çok ciddî işlere yarayacak olan bir maddeyi, farkında olmadan saptırmış olurum.

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türker.

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Sayın Ayhan, Sayın Özgün, Sayın Çelik, Sayın Genç, Sayın Uzunkaya ve Sayın Akgönenç'in de, İçtüzük gereği yerine getiremediğim, şahısları adına konuşma talepleri vardır.

Sayın Pamukçu, buyurun, sorunuzu yöneltebilirsiniz Sayın Bakana.

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Her ne kadar Sayın Maliye Bakanımız burada yoksa da, hükümet üyesi bir Bakanımız var.

Benim şahsî kanaatim o ki, vergi kanunlarının, sonunda, halka referandum yoluyla sorulması gerekir. Ancak, şu andaki mevcut mevzuatımız buna müsait değil. Sayın hükümet, bu konuda bi-zimle aynı görüşü paylaşıyor mu, paylaşmıyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani, vergi kanunlarının referanduma götürülmesine taraftarlar mı hükümet olarak; bir.

Bağlı olarak da, bugün, çeşitli kesimlerden, özellikle esnaf odalarından çok sayıda faks aldık, bu tasarının engellenmesi hususunda çok sayıda faks geldi, hatta, telefonlar geldi. Bu arada, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinden bile, esnaflarımız bizi arayarak, bu kanun tasarısının mutlaka engellenmesi hususunda elimizden geleni yapmamızı istediler. Ancak, şu anda, mevcut mevzuata göre yapabileceğimiz engelleme bu kadar. Sayın Bakan, bizim yerimizde olsaydı, acaba, nasıl bir engellemeyle bu kanunun çıkmasını önleyebilirlerdi? Bunu soruyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pamukçu.

Sayın Kukaracı, buyurun efendim, sorunuzu yöneltebilirsiniz.

FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan, aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını arz ediyorum.

Az önce, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanından bir faks aldım. "Görüşülmekte olan kanun tasarısına, yeni önergeler verilerek bazı ekler yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. İki yıl önce kaldırılan Hayat Standardı Vergisi, tekrar uygulamaya konulmak isteniyor. Bu vergi kanunlaştığı takdirde, milyonlarca küçük tacir zor durumda bırakılacaktır" deniliyor. Buna, sizden cevap istiyorlar, benden de, engellememi istiyorlar. Ne dersiniz Sayın Bakanım?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kukaracı.

Sayın Göksu, buyurun efendim.

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkan, Sayın Bakanıma aşağıdaki sorularımı arz ediyorum:

Sayın Bakanım, bu vergilerle, birçok esnafımıza değişik yükümlülükler gelecektir; bunlardan bir kısmı da, esnaflar arasında olan şoförlerimizdir. Bu vergi tasarısını takip eden şoför esnafının çekmiş olduğu fakslar var, bunların sorduğu sorular var:

Birincisi: "Lastik derdi, vergi derdi, Bağ-Kur borcu, ev kirası, elektrik, maliyeci, trafik derken elde bir şey kalmıyor.

Gürbulak ve İran-Bezirgân Kapısından içeri giren İran TIR'ları ve diğer devletlerin TIR'ları 3-4 ton mazot alarak Türkiye'ye gelip satıyor; ama, bizim TIR'larımız, bizim kamyonlarımız bunu alamıyorlar; sayın hükümet buna bir çare getirebilir mi" diyorlar.

İkincisi: "Nahcivan'a giden bizim araçlarımız 200 litre mazotla ancak dönebiliyor; ancak, aynı kapıdan, pancar taşıyan müteahhit arabaları 8 ton mazotla dönüyor. Bu da bir haksız rekabet, bunun da önüne geçebilirler mi"diye soruyorlar.

Üçüncüsü: Gümrük kapılarında çalışan bu şoförlerimizin, dönüşlerinde 1 000 litre motorin izninin verilmesini istemektedirler. Sayın hükümet bu izni vermeyi düşünüyor mu?

Sayın Bakanım, Mersin Limanı Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ve Akdeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ongun, göndermiş olduğu faksta "yine ekvergi, yine rezalet!.. Vurun abalıya, vurun, vurun!.. Sayın hükümet üyeleri, siz başka şey bilmez misiniz! Birilerinin zararlarını bizlere mi çektiriyorsunuz?! Ülkeyi kim batırmışsa faturasını onlardan çıkarın" diyor ve sonunda da "birkaç hayalî ihracat yapan hainin yüzünden bu çileye mecbur muyuz?! Yeter, şoförün gücü tü-kendi!.. Çile bize nimet başkasına" diyor. Bu sese kulak vermek istiyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Göksu.

Sayın Güler, buyurun efendim.

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana şu sorumu sormak istiyorum: Sayın Bakan, bu maddeyle, bu vergilerin 2002 yılı sonuna kadar uzatılması öngörülü-yor. 2002 yılına kadar, uzatılan bu iki yıllık süre içerisinde bu ekvergilerle ne kadar paranın toplanacağı hesaplanmış mıdır? Bu toplanan paraların nerelerde ve nasıl harcanacağı belli midir?

Teşekkür ederim efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Uzunkaya, buyurun.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Bakandan şu suallerimin cevaplandırılmasını millet adına rica ediyorum. Sayın Bakanımız, gerçi, Orman Bakanı olarak orada bulunuyorlar; ama, millî eğitimle ilgili, katkıyla ilgili bazı suallerim olacak.

31.12.2000 tarihi itibariyle eğitime katkı vergi payının kesinlikle sonuçlanacağı, o günkü zabıtlarda ve tutanaklarda var. Şimdi ise, 2002 hedefleniyor. Sayın bakanların ve hükümetin sözüne, 2002'ye kadar bu millet nasıl inansın? Güvenebilecek mi böyle bir söze? 31.12.2002'de bu vergi bitecek diyebilecek mi?

Devam ettirmeyi düşünüyorlarsa, Millî Eğitimin, devlet okulları olarak sağlanan bu katkıda, üniversiteye gitme payı, özel okul ve kurslara, dershanelere nispetle başarıları nedir? Alın akıyla, millete, dershanelere gitmeden bizim liselerimizden mezun olun, rahatlıkla üniversitelere girebilirsiniz diyebileceği, örnek gösterebilecekleri 10 tane okulları var mı?

Diğer bir sorum: Yine, bu dönemde hedeflenen vergiler vardı, bir de kesilen vergiler... "Eğitime katkı payı" adı altında kesilen bu vergiler, hakikaten, kuruşu kuruşuna millî eğitimde kullanıldı mı, okulların yapımında kullanıldı mı; yoksa, "taşımalı eğitim" adı altında birkısım rant odakları mı oluşturuldu veya bir kısmıyla yine bütçenin açıkları mı telafi edildi? Yine, toplanacak olan bu para aynı yollarda mı harcanacak? Sayın Bakanın bu konuda da açıklama yapmasını bekliyorum.

Ve 2002'ye kadar uzatılmasının sebebi, 8 yıllık eğitimin realize edilip 12 yıla çıkarılmasını sağlamak için midir, yoksa, 2002'ye kadar değil, 31.12.2000'e kadar gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedefinizi gerçekleştirememenin faturasını yeniden millete çıkarmayı mı düşün-dünüz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Buyurun Sayın Bakan; soruları cevaplayabilirsiniz.

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ilk soru Sayın Pamukçu'dan geldi, vergi yasalarını referanduma sunup sunmayacağımızı sordu. Vergi yasalarının referanduma sunulduğu tek ülke vardır; o da İsviçre'dir. Onun da hepsi değildir, dolaylı - dolaysız vergi ayırımı içinde belli vergiler paket olarak sunulur. İsviçre gibi doğrudan demokrasinin uygulandığı tek ülkede referanduma sunuluyor. Biz de, hükümet olarak vergi yasalarını referanduma sunmayı, diğer dünya devletleri gibi, düşünmüyoruz.

Diğer soru, Sayın Kukaracı'dan: "Hayat standardı esası geri mi geliyor?" Evet, geri geliyor; çünkü, vergi yasalarını bir paket olarak düşünmemiz gerekli. 55 inci hükümet döneminde çıkarılan vergi yasalarının gelir getirici olanları maalesef, değişikliklerle, budandı, elde kaldı gelir azaltıcı olanlar. Şimdi, tekrar denge sağlanmaya çalışılıyor. Bence doğrudur.

Sayın Mahmut Göksu, sınır ticareti ve gümrük kapılarıyla ilgili sorular sordu. Bu teknik ayrıntıları gerektirdiği için kendisine yazılı cevap verilecektir.

Sayın Mahfuz Güler "toplanan paralar nerelere harcandı?" diye sordu.

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ne kadar toplanacak?

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Bu verginin bir özelliği tahsis ilkesi uygulanıyor olması, yani belli alanlara bu vergiler tahsis edilmiş. Aslında normal olarak uygulanan ilke, bunun tersidir maliyede, ademi tahsis ilkesidir. Burada tahsis ilkesi uygulandığı için, tabiî bir sonraki Sayın Uzunkaya'nın sorusunda da, işte, taşımalı eğitime mi harcanacak deniyor... Bu da millî eğitimin bir parçası olduğu için, oraya harcanmasında bir sakınca yok; ama, tümüyle millî eğitim harcamalarında kullanılacaktır.

Sayın Uzunkaya'nın bir sorusu daha var, "2002 yılında bitecek mi?"  diye soruyor. Ekonomi nasıl dinamikse, vergi yasaları da dinamiktir. Ekonominin değişen koşullarına uygun olarak devam edebilir de etmeyebilir de; bazı vergilerde azaltmalar yapılabilir, artırmalar yapılabilir. Dinamik olan ekonomik yaşama vergi yasaları uydurulur. O bakımdan, şimdiden bir söz verilemez.

Sanırım, bütün sorulara cevap verdim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 4 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında "(A) ve (B) fıkrasında yer alan 1.9.1997-31.12.2002" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Şükrü Ünal

Akif Gülle

 

Adana

Osmaniye

Amasya

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin "(A) ve (B) fıkrasında yer alan 1.9.1997-31.12.2002" ibaresinin "(A) ve (B) fıkrasında yer alan 1.9.1997-31.12.2001" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Şükrü Ünal

Akif Gülle

 

Adana

Osmaniye

Amasya

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-kında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan "Türk Telekom AŞ" ibaresinin "cep telefonu işletmecileri", 13 numaralı bentte yer alan "beş katına kadar" ibaresinin "altı katına kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Şükrü Ünal

Akif Gülle

 

Adana

Osmaniye

Amasya

 

 BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, şimdi okutacağım son önerge, aynı zamanda en aykırı önerge olduğu için, okutup, aynı zamanda da işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-kında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı üzerinde, önerge sahibi adına Sayın Ayhan.

Buyurun Sayın Ayhan. (FP sıralarından alkışlar)

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 539 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinde vermiş olduğumuz önergelerle ilgili olarak söz almış bulunuyorum.

Bu madde, hatırlanacağı üzere, 1997'de, 55 inci hükümet zamanında, 4306 sayılı, eğitime katkı, destek sağlamak üzere çıkarılmış olan bir vergi kanunuydu. Aşağı yukarı 30 çeşit vergi getiriyordu bu. Hatırlarsanız, epey halk arasında tartışıldı. Her türlü muameleye vergi. Nedir bunlar?.. SSK, vergi dairesi, belediyeye ne verseniz, bir kâğıt uzatsanız bundan vergi ödüyordunuz; taşıt tescilinde vergi ödüyordunuz, spor toto oynayanlar kolon başına vergi ödüyordu; at yarışlarına giden vergi ödüyordu, silah ruhsatı alan vergi ödüyordu; av tezkeresi alan vergi ödüyordu, havayolu uçak biletlerine vergi vardı; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ve SPK'daki tahsil edilen birtakım ücretlerin içinde de yine vergi payı getirilmişti; cep telefonundan vergi var; yayın kuruluşlarının RTÜK'e ödediği paranın içinden, reklam gelirlerinden vergi var; tapu harcı ödeyenler, tapuda işlem yapanlar vergi ödüyor ve daha birçok vergiler... Velhâsıl, yani, adımını atan vergi ödüyordu. Tabiî, bu kanunun gündeme geldiğini vatandaşlar öğrenince, sağdan soldan mektuplar, fakslar alıyoruz. İşte, bir tanesi önümde; Yalova'dan gelmiş. 16.11.2000 tarihinde yazmış.

"Sayın milletvekilimiz, bizler Yalova'nın küçük esnafıyız, derdimizi sizlere anlatmak istiyoruz. Eğitime katkı payı adıyla âdeta soyuluyoruz. Bir ay içerisinde 3 defa eğitime katkı payı ödemişim." Kim yazıyor bunu; adresini de vermiş, Yalova'dan Mehmet Nar. "Birinci geçici vergimizi öderken beyannameyle 2 milyon ödedim." Bir vatandaşın, geçici vergi öderken bir ay içinde ödedikleri bunlar. "KDV beyannamesi verirken 2 milyon ödedim, kira stopajı beyannamesi verirken 2 milyon ödedim; bunlar yetmemiş gibi, bir de bu miktarlar artırılacakmış. Sayın Ayhan, lütfen, zelzele bölgesindeki küçük esnafın durumunu anlasınlar. Bizler, siftah yapmadan eve döndüğümüz günler oluyor." Hakikaten öyle; ben, bu yaz, deprem bölgesini ziyaret çerçevesinde Yalova'yı da gezdim, esnafı ziyaret ettim. "Tuzu kuru bu hükümetin, tuzu kuru bu hükümetin. Bu mektubumu gösteriniz" diyor, ben de gösteriyorum, okuyorum size. "...ve bundan vazgeçin" diyor.

Değerli arkadaşlar, bu vergiyi eğitime katkı için çıkarmışız. Çıkarmışız da ne olmuş, eğitim ne durumda; eğitimin durumunu hep beraber görüyoruz! Neydi bu vergi çıkarılırken söylenen; 1997'nin 1 Eylülünden 2000 yılının sonuna kadar alınacaktı, sekiz yıllık kesintisiz eğitimde 30 kişilik sınıflar olacaktı, çocukların önünde bilgisayarları olacaktı. Şimdi, merak ettim, Millî Eğitim Bakanlığının rakamlarına baktım; sınıflara düşen öğrenci sayısı Adana'da 59 kişi, Ankara'da 51 kişi, Bursa'da 56 kişi, Diyarbakır'da 62 kişi, Gaziantep'te 62 kişi, Hakkâri'de 70 kişi ve İstanbul'da 64 kişi. Şimdi soruyorum size: 64 kişilik sınıfta öğretmen kimi tanır, hangi talebeyle birebir münasebet kurabilir?! Mümkün değil, tanıyamaz. İşte 30 kişilik sınıf standardı buydu. Biz vergi vermişiz, 30 çeşit vergi koymuşuz bu olsun diye; ama, az gittik, uz gittik, bir arpa boyu yol gitmedik; yani, eğitimde geldiğimiz nokta fiyasko. Tabiî,   konumuz eğitim değil, onun üzerinde durmuyorum; ama, vatandaş bir vergi verdiği zaman, o verginin neticesini de görmek istiyor. Biz ikibuçuk sene bu vergiyi almışız, şimdi netice fiyasko. Hem demişiz ki: "Biz bunu 2000 yılı sonundan sonra alma-yacağız." Şimdi tekrar getiriyoruz "iki yıl daha alacağız" diyoruz. Nereye gidecek bu? Tabiî, bu, faiz ödemelerine gidecek. Ayda 3-4 milyar dolar faiz ödüyoruz. Maşallah, hükümet, eğitime, sağlığa değil de, ha bire oraya ödüyor. Sayın Bakan da üzülüyor. Gündüzki konuşmamda da ifade ettim. "Ben bütçe hazırlıyorum, 'tamam, 100 lira gelir var' diyorum; biri omzuma dokunuyor..."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEVAT AYHAN (Devamla) - Son cümlem... Bitiriyorum Muhterem Başkan...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan, tamamlayın efendim.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Yeter...

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bir kerede gelin siz konuşun, iyi olur. Biz sizi dinleriz zevkle Güven Bey.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Dinliyoruz...

CEVAT AYHAN (Devamla) - Peki. Sizi üzmek istemiyorum; ama, bunları da söylememiz lazım. Bunları sizi taciz etmek için değil; ama, size bu gerçekleri duyurmamız lazım. Siz de duyu-yorsunuz bunu seçmenlerinizden; ama, iktidar olmanın üzerinizde baskısı var. Siz bizden çok sıkılıyorsunuz. Biz gelip konuşup ferahlıyoruz. Sizin o imânlarınız da yok. Onu biliyorum ben birebir görüşmede.

Vatandaş, vergisinin doğru yerde kullanılmadığı kanaatindedir. İşte, söylüyorum size: 100 lira vergi toplamışız, 88 lirasını omzumuza dokunup faizci alıp götürüyor, 12 lirası millete kalıyor. Ben buna üzülüyorum. Çiftçinin hali, esnafın hali, memurun hali meydanda, herkesin hali meydanda. Yasa, inşallah bunlara çözüm olacak diyorum.

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, "(a) ve (b) fıkrasında yer alan 1.9.1997-31.12.2002" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş(Van)

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Önergeye komisyon katılıyor mu efendim?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Komisyon ve hükümetin katılmadığı önerge üzerinde Sayın Fethullah Erbaş...

Sayın Günbey, soru sormak için mi düğmeye bastınız?..

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Evet.

BAŞKAN - Soru kısmı geçti efendim; bir dahaki sefere... kapatıyorum şeyi...

Sayın Erbaş, buyurun efendim.

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizle, eğitime katkı payı adı altındaki... Kanunun bu hükmü, 2000 yılında sona eriyordu, siz 2002'ye kadar uzatıyorsunuz, biz de en azından iktidara bir süre verelim, bunu bir yıla indirerek, 2001 yılında sona erdirelim... Biraz evvel, iktidar partileri milletvekillerinden Sayın Türker'in çok güzel bir teklifi vardı. Bu kanun çıkarıldığı zaman hatırlıyorum, Plan-Bütçede akşamüzeri bir arkadaş, alelacele, şöyle bir müsvedde kâğıdına yazdı, bıraktı ve öyle kabul edildi. Yani, tamamen o anda yazılan bir kanundu, ne sistematiğe uydu ne de başka bir şeye. Şimdi, bu kanuna dayanarak, bir kanun daha çıkarıldı. Ne yapıldı; işte, deprem vergisiyle, bir de işlem vergisiyle ilgili... Bundan sonra da, temeli çürük olan bu kanunun üzerine yüz tane bina kurulacak şimdi bununla; ama, Türker'in dediği gibi, bütün ülkelerde eğitim vergisi varsa, bir eğitim vergisi, düzenli bir şekilde getirilir, bu haksızlıkların çoğu da giderilir. Biraz evvel arkadaşlarımız da dediler, tatbikatta da öyle; yatını satan da 5 milyon katkı payı veriyor, Murat 124'ünü satan da, helikopterini satan da 5 milyon veriyor. Bu olmaz, bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir. Verginin adil olması lazım;ama, bu vergi adaletsiz.

Ha, biz, size bir  yıl daha süre tanıyoruz; bir yıl daha bu böyle gitsin.

EROL AL (İstanbul) - On yıl süre...

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Efendim, on yıl size... Siz, zaten on yıl kalmayacaksınız. Bir yıl size bir avans veriyoruz. O da, bu bir yıl içerisinde bu işleri görün diye...

Değerli arkadaşlar "eğitime katkı payı" diyoruz, veriyoruz. Giden vergileri kontrol ettiğimiz zaman, bunların çoğu, bütçe açıklarına gidiyor; bütçe açıklarını da kapatamıyoruz. Bu seneki, 2001 yılı bütçesine de bakıyoruz; yine, 20 katrilyonun üzerinde faiz ödemesi yapacağız; yani, bütçenin hemen hemen yarısına yakın bir bölümünü yine faizcilere vereceğiz.

Şimdi, vatandaş ödeyecek, siz faizcilere ödeyeceksiniz; vatandaş eğitime katkı olarak ödeyecek, siz faizcilere ödeyeceksiniz. Sonunda vatandaş sizden bıkacak; çünkü, evladının iyi okullarda okumasını istiyor, Batı standartlarına uygun bir eğitim yapmasını istiyor; ama, siz aldığınız bu katkı paylarını bütçenin açıklarına harcadığınız için de, tabiî, bir türlü bu noktaya gelemiyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, sekiz yıllık kesintisiz eğitim, eksiğiyle fazlasıyla devam ediyor ve birçok problemler getirdi. Ben, diğer Batı ülkelerinin okul sistemlerine baktım; zorunlu eğitimde hiçbir ülke vatandaşından para almıyor; ama, ben, zorunlu olan sekiz yıllık eğitimde bakıyorum, her Allah'ın günü veliden para istiyoruz. Efendim, okullarda hademe yok, onun parası; temizlik parası, karne parası... Yani, vurduğun zaman, özel okulda okutmuş gibi bir sürü parayı ödüyor. Bu velilerin  bir kısmı da, bu parayı ödeyemiyor; önlük parası, çanta parası, defter parasını bulamayan veli, üstelik okulu da beslemek zorunda kalıyor.

Şimdi, ileri ülkelerde, bakıyorsunuz, tek kuruş almadan, zorunlu eğitim olduğu için devlet her türlü şeyini karşılıyor, defterini, silgisini, kalemini de karşılıyor; ama, bizim velilere bakıyoruz, hem eğitime katkı payını ödüyor kuzu kuzu, onun peşinden de okulun bütün ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor.

Ben, sözü fazla uzatmak istemiyorum; ama, şu var: Bizim ödediğimiz vergileri, lütfen, faizcilere vermeyin, bankacıların kasalarını doldurmayın. Bu kadar ödenen paraya bir bakıyorsun, bir hayalî ihracatçı, bir naylon faturacı 1,7 milyar doları...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Erbaş, lütfen tamamlayın efendim.

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Burası yanlış efendim; 4 dakika 9 saniye...

BAŞKAN - Hayır, durdu sistem de onun için. Ben baktım; sistem 4 dakika 9 saniyede durdu kendiliğinden.

Ben, size, 1 dakika daha fazla süre vereyim efendim.

Buyurun.

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Peki efendim.

Değerli arkadaşlar, bir hayali ihracatçı 1,7 milyar dolar -ben, sizin için demiyorum- vurgun vuruyor. Ben, eğitime katkı payı olarak, damla damla damlatayım; ama, o kabın altı delik, akıp gidiyor. Sizden istirhamımız, iktidardan istirhamımız, bu israfları önleyin. Bu hayali ihracatçılara, bu naylon faturacılara, bu banka hortumlayan insanlara karşı, biraz, siz de merhametli olmayın; biraz böyle celallenin ki, onlar da bu işi yapmaya cesaret etmesinler.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, geçtim oylamaya.

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, aceleye lüzum yok. Usulüne uygun yürütülürse işler daha isabetli olur.

BAŞKAN - Bizde öyle yapmaya gayret ediyoruz efendim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İkaz ettik Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesi ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin "(A) ve (B) fıkrasında yer alan 1.9.1997-31.12.2002" ibaresinin "(A) ve (B) fıkrasında yer alan 1.9.1997-31.12.2001" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş (Van)

   ve arkadaşları

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Komisyon ve hükümetin katılmadığı önerge üzerinde...

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum.

BAŞKAN - Efendim, daha arkadaşlarımız konuşacak veya gerekçeyi okutacağız.

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Haber veriyor gecikmesin diye...

BAŞKAN - Önerge sahibi hangisini tercih ediyor; konuşacak mısınız?

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Geçer konuşacak.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Geçer.

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 539 sıra sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesi, şu anda 2 madde ihdas edilmesiyle oluşan 8 inci maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, daha önce ihdas edilmiş olan 4481, 4306, 3418 sayılı yasalarda öngörülen özel iletişim vergileri, eğitime katkı payları ve buna benzer vergilerin, aslında, o zaman, hükümet tarafından sekiz yıllık eğitime katkı payı adı altında toplanmasına ve o günün, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin çıkması dönemindeki Sayın Millî Eğitim Bakanının "30 trilyonla ben bu işi bitiririm ve geçerim" demesine rağmen, bugüne kadar çok büyük paralar toplanmasıyla birlikte, demek ki, bu sekiz yıllık kesintisiz eğitim için özel iletişim vergileri, değişik kâğıtlardan ve her şeyden alınan, hatta vergi vermekten dahi vergi alınır hale gelmekten toplanan vergiler yetmemiş ki, şu anda, kamu finansman açıklarını kapatma adına bunlar ortaya getiriliyor; çünkü, şu arada deprem finanse edilmiş sayılabilir. Çünkü, dış yardımlar alındı, bununla ilgili belli yasalar, geçici vergiler çıkarıldı. Bu vergilerin tekrar uzatılmasının gerekçesi de, yasanın zaten, genel gerekçesinde, üç yıllık ekonomik istikrar programının sağlanması adına çıkarıldığı söylenerek, gerçekten, o dönemde çıkarılan bu vergilerin ve yeniden konulan bu hayat standardı gibi değişik vergilerin, götürü vergi şeklindeki vergilerin, aslında, deprem bölgesindeki imar faaliyetleri için değil veya sekiz yıllık eğitimi finanse etmek için değil de, kamu finansman açıklarını kapatma adına çıkarıldığı... O zaman, biz, grup olarak bunları izah etmiştik ve uzatılacağını da söylemiştik. Şu anda aynı şeyler yapılıyor ve bugün hükümet, o gün vatandaşa söylemiş olduğu şeyi tekzip ederek, artık, bunları, Deprem Vergisi ve eğitime katkı payı değil de, finansman açıklarını kapatma adına ortaya çıkardığını ve uzattığını söylüyor.

Biz, bu önergemizle, hiç olmazsa, 1997-2002 ibaresinin üç yıl daha uzatılmasını biraz önle-yerek, en azından, hükümetin de, bu, belki de, kendi kendini tekzibinden kendisini kurtarmak için, 2001 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz. En azından, burada, bu vergilerin daha uzun süre alınmasının ve vergi altında ezilmiş insanlarımızın, dar gelirlilerimizin biraz nefes almasını sağlamak için bu önergeyi vermiş bulunuyoruz.

Aslında, vergiler bir taraftan toplanırken bir taraftan devlet hazinesinin dibindeki delikler kapatılmadığı için, değişik yerlere akan paraların veya Hazinenin veya ekonomik istikrarın sağlanmasını mümkün kılmayan bu açıkların kapatılmasından, bunlarla ilgili değişik ekonometrik olarak, sadece vergi koymak değil, tasarruf tedbirlerinin alınması, üretimin artırılması, enflasyonun düşürülmesi ve buna benzer birtakım tedbirlerin alınması varken, sadece, bir vergi değişkenini değiştirerek ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelmek bir kolaycılıktır. Yani, hükümet, burada, daha kapsamlı ve yapısal değişiklikler yerine, feodal dönemlerden beri kalan vergi koyma tekniğini veya vergi koyma alışkanlığını ve kolaylığını uygulayarak, vatandaşa yeni yeni vergiler yükleme peşindedir. Bunun için, biz, burada, hiç olmazsa, bunun belli bir süreyle sınırlanmasını talep etmek üzere, bu önergeyi verdik. Sayın Heyetinizden bu önergenin kabulü yönünde oy kullanmanızı talep ediyoruz.

Aslında, burada, değişik kaynaklara da vergi konulabilir. Burada, biraz kopya vermek istiyorum. Şimdi, ekonomide kaynakların tamamı kıttır. Kıt olmayan iki kaynak vardır; güneş ışığı ve hava. Yani, vatandaşlar, havayı bol miktarda teneffüs ederler, güneş ışığını alırlar. Aslında, hükümete bir öneri; belki, güneş ışığını kontrol altına alamazlar; ama, vatandaşın almış olduğu havaya vergi konulabilir(!) Herkesin ağzına bir numaratör veya bir sayaç konularak, vatandaş ne kadar hava teneffüs etmişse, havası kirli olan illerde ve ilçelerde de biraz indirim yapılarak, bunlar, adil bir şekilde vergilendirilebilir ve bol miktarda bir vergi kaynağı olarak kullanılabilir diye düşünüyorum(!) Çünkü, vergi konulmayan sadece bir hava kalmıştır şu anda; o da vergilensin de, vatandaş, oldu olacak, bedava teneffüs etmiş olduğu havadan da vergi vererek, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunur diye düşünüyorum.

Bu önergemizin kabulü talebiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sırlarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.

Birleşime 10 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 22.21

 


ALTINCI OTURUM

Açılma Saati : 22.32

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Mehmet BATUK (Kocaeli)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 539) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.

Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda, görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesi üzerinde verilen önergenin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını da arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 Sıra Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle, 16.8.1997 Tarihli ve 4306 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan "Türk Telekom A.Ş" ibaresinin "cep telefonu işletmecileri" 13 numaralı bentte yer alan "5 katına kadar" ibaresinin "6 katına kadar" şeklinde değişti-rilmesini arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş (Van)

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde, önerge sahipleri adına, Sayın Yakup Budak; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

539 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergemizle ilgili konulardaki düşüncelerimizi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Malumlarınız olduğu üzere, 8 inci maddeyle, SSK bildirimlerinde, vergi beyannamelerinde, belediyeye verilecek her türlü beyannamelerde, tapu-kadastroda yapılacak bütün işlemlerde -her birisi için ayrı ayrı olmak üzere- silah ruhsatı, av tezkeresi, sportoto, loto, at yarışları ve bunlarla ilgili bütün konularda "eğitime katkı payı" adı altında bir pay alınmaktadır. Bu getirilen maddeyle de, hükümete, bunları 5 katından 10 katına kadar çıkarma yetkisi verilmektedir.

Gerçekten halkımızın büyük vergiler altında ezildiği bir dönemde, büyük ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu bir dönemde, böylesine 10 kat gibi bir rakamın ifade edilmiş olması, bu hükümetin halka, çalışanlara,üretenlere ve emekçilere hangi gözle baktığının da ayrıca bir ifadesidir. Zaten, bu hükümete, icraat hükümeti demekten ziyade, vergi hükümeti demek daha doğru olur kanaatindeyim.

Biraz önce, arkadaşlarımız, şu konuda da bu konuda da vergi kanunları çıkarılması gerekir dediler. Zaten, bu hükümetlerin ortak özelliğidir, düşündükleri tek şey, vergilerin konulmasıdır. Elbette, hizmetlerin görülmesinde, kamu görevlilerinin maaşlarının ödenmesinde, özellikle eğitimin ihtiyaçlarının karşılanmasında, elbette ki vatandaşımızın vergileri verilmektedir zaten; fakat, bu vergiler karşısında alınan hizmetler nedir?

Bugün, okullarımızda, maalesef, öğrencilerden her gün şunun için, bunun için paralar istenmektedir; yok temizlik vergisi, yok hizmetli vergisi, yok yakıt vergisi, yok elektrik vergisi gibi birtakım vergiler istenmektedir. Bugün okullarımıza gidin, okul müdürlerimizle, yöneticilerimizle konuşun, hepsi müstahdem yokluğundan, hizmetli yokluğundan, okulunun temizliğinin yapılamadığından bile şikâyet etmektedir. 21 inci Yüzyıla girerken okullarımızın içerisinde bulunmuş olduğu hal, gerçekten yürekler acısıdır.

Aynı zamanda, sekiz yıllık dayatma eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için taşımalı eğitim mo-deline geçilmiştir. Taşımalı eğitim modeli de, ülkemizin her tarafında ayrı bir rezaletin sergilenmesidir. Maalesef, öğrencilerimizin bir kısmı at arabalarıyla, merkeplerle, çok değişik usullerle, birtakım dereler üzerindeki, çaylar üzerindeki teleferiklerle ulaşma yolunu tercih etmektedirler. Bunun yanında da birtakım yerlerde öğretmen yığılmaları vardır, birtakım yerlerde öğretmen yokluğu vardır.

Görülüyor ki, toplanan katkı payları, eğitimin ihtiyaçları için harcanmıyor, sadece ve sadece bu bütçenin açıklarını kapatmak, içerideki ve dışarıdaki rantiyeye para aktarmak için harcanmaktadır.

Şimdi, öğleden sonraki oturumda, Maliye Bakanımızın açıklamaları, gerçekten bizi rahatlattı. "Bu olayların üzerine gidilecektir, suçlu kim olursa olsun, kardeşimiz de olsa üzerine gideceğiz" dediler. Kendilerini tebrik ediyoruz, bundan dolayı bir mutluluk duyuyoruz. Bu bankaların içerisi boşaltılmıştır, eğitime katkı payları da oraya aktarılmıştır; ama, bu bankaların içi soyulurken, hükümet kimdi, Başbakan kimdi, Başbakan Yardımcısı kimdi, polis kimdi, bekçi kimdi; bu bankaların yönetim kurullarında görev alan asker ve sivil emekli bürokratlar kimdi; bu bankaların içi hangi bakanların gününde boşaltılmıştır; acaba, bu bakanlar, bu hükümetler, bu bankaların içi boşaltılırken gezmeye mi gitmişlerdi, yoksa bostan korkuluğu mu yapıyorlardı?! (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Şimdi, efendim şu operasyonu yapıyoruz, bu operasyonu yapıyoruz diyorsunuz; eski suçunuzu yeni suçunuza gerekçe olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Bu bankalar hangi iktidar döneminde boşaltıldı, hangi hükümetler zamanında boşaltıldı? Burada ihmali bulunan, burada gevşeklik gösteren, olayların üzerini örtenler, siyasî olarak, sivil olarak kimlerdir bunların üzerinde bulunanlar? Bunun hesabı niye sorulmuyor, bu ayağının üzerine niye gidilmiyor? (DSP ve MHP sıralarından gürültüler)

Bunu ifade ederken, arkadaşlarımız biraz sabırlı olsunlar. Bu vergileri topluyorsunuz; ama, vatandaş, benden toplanan vergileri banka batıklarına harcıyorlar, bunun için de ödemiyorum diyor. İşte, bu hükümetlere destek veren birtakım meslek örgütlerinin gazetelerde bol bol reklamları çıkı-yor, bildirileri çıkıyor; bunlar, sizleri rahatsız etmiyor mu? (MHP sıralarından "ediyor" sesleri)

Bu getirdiğiniz vergilerle, partilerinizin programlarına karşı çıkıyorsunuz, kendinizi inkar edi-yorsunuz. Sizlere söylüyorum, DSP'lileşiyorsunuz, kendinizi inkar ediyorsunuz, karanlığa gömülü-yorsunuz, yok oluyorsunuz; bu arada, halkı da yok ediyorsunuz. (MHP sıralarından gürültüler)

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Ne demek istiyorsun?!

BAŞKAN - Sayın Budak... Sayın milletvekilleri...

Buyurun efendim, siz, Genel Kurula hitap edin efendim.

YAKUP BUDAK (Devamla) - Ve maalesef getirmek istediğiniz bu vergilerle halkı perişan ediyorsunuz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Size yakışmıyor bu laflar!

BAŞKAN -Sayın Budak, mikrofonu açıyorum; lütfen tamamlayın efendim.

YAKUP BUDAK (Devamla) - Bu vergileri getirmekle halkı da perişan ediyorsunuz, kendinizi de perişan ediyorsunuz; Türkiye'yi karanlığa götürüyorsunuz, kendiniz de yok oluyorsunuz. İşte, meslek örgütleri, bizi vergiye boğanları biz de sandıkta boğacağız diyorlar.

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Müteakip maddeyi okutuyorum:

MADDE 9. -  26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8. - 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri (17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, mücbir sebebin devam ettiği sürece abonelere verilecek ön ödemeli kart satışları dışındaki hizmetler hariç)% 25 oranında Özel İletişim Vergisine tabidir.

Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileridir. Bu verginin matrahı, Katma Değer Vergisini oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Özel İletişim Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilmez. Bir aya ait Özel İletişim Vergisi izleyen ayın onbeşinci günü mesai saati sonuna kadar, Katma Değer Vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından imtiyaz sözleşmeleri uyarınca Hazineye ödenecek payın hesaplanmasında Özel İletişim Vergisi dikkate alınmaz. Her ay tahakkuk edecek Özel İletişim Vergisi cep telefonu abonelerine düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Necati Yöndar; buyurun efendim.  (DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADINA NECATİ YÖNDAR (Bingöl) Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 539 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizde, son yıllarda üzerinde vergi alınacak kaynak düşünüldüğünde, akla ya otomobil veya cep telefonu gelmektedir. Bir taşıt üzerinden, bugün itibariyle, beş çeşit vergi, harç ve katkı payları alınmaktadır. Cep telefonuna yüklenen vergi ve katkı paylarının da bundan aşağı kalır tarafı maalesef yoktur. Gerek taşıtlar gerekse cep telefonu gibi iletişim araçları, çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyinin göstergesi değil midir?! Anayasanın bir şartı olarak, hükümetler, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, onu, modern dünyanın sunduğu imkânlardan yararlandırmak zorundadırlar. Bu mecburiyetlere rağmen, taşıtı hâlâ bir servet, cep telefonunu bir zenginlik alameti olarak görmek doğru mudur?!

İşlem ve tüketim vergileri, mantık ve terminolojik olarak, ya fiskalite veya tüketimin sınırlandırılması amacıyla ihdas edilmektedir. Ancak, fiskalite sağlamaya yönelik yeteri düzeyde işlem ve tüketim vergileri mevcut iken, aynı konuda işlem vergisini bir de özelleştirerek tahsil etmek vergicilik mantığıyla bağdaşmaz. Cep telefonuyla yapılan görüşmenin özeli nedir ki, alınan verginin adı Özel İletişim Vergisi olmuştur?

Diğer taraftan, tamamen fiskal amaçla ve bir yıl süreyle uygulanmak üzere ihdas edilip deprem felaketinin duygusal sıcaklığıyla, vatandaşın zoraki rızası sağlanan bu verginin iki yıl daha uzatılması iki anlama gelmektedir: Birincisi, yasama organı iradesi ve vatandaşın rızası istismar edilmektedir. İkinci husus, verginin ihdas edilmesi için mevcut olan şartlar konusunda bu hükümet hiçbir iyileştirme yapmamıştır; dünkü şartlar, bugün de, yarın için de hâlâ geçerli olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçici nitelikteki vergilerin bu şekilde kalıcı hale geti-rilmesi, hem vatandaş iradesini hem de Yüce Meclisi sıkıntıya sokmaktadır. Zira, önümüzdeki dönemlerde benzeri sorunlarla karşılaşıldığı takdirde, Yüce Meclisin huzuruna getirilecek benzer geçici vergi teklifleri, bütün zorlayıcı şartlara rağmen şüpheyle karşılanacaktır.

Vergi, her şart altında ve zorla toplanacak bir unsur değildir; temelinde, toplumun açık rızası ve kabulü yatmaktadır. Eğer, bu geçici vergiler iki yıl daha uzatılmak suretiyle bütçenin finansmanında kullanılacaksa, verginin ihdas edildiği 2000 yılının bütçe mantığı ve gerekçeleri inkâr edilmiş olmayacak mıdır?!

Bu vergiler bir felaket dönemi bütçesinin zorunlu unsurlarıydı. Önümüzdeki iki yıl için bu anlayış değişecek ve IMF direktifli bütçe fazlasının finansmanı için kullanılacaktır. Bu durumda, vatandaşın günlük hayatının vazgeçilmez parçası haline gelen cep telefonlarının kullanımları cezalandırılmaktadır.

Bir yandan yeni mobil telefon santralları kurulması için özel düzenlemeler yapılmakta, diğer taraftan vatandaşın konuşma özgürlüğü zedelenecek kadar ağır vergileme getirilmektedir. Bugün için 10 milyona yaklaşmış cep telefonu kullanıcı sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı hesaplanırsa, bu verginin de, benzer vergilerin de yıllarca hayatımızdan çıkmayacağını bugünden söylemek kehanet olmayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelin, biz, bu arada bir özel kanun daha çıkaralım. Bakın, Sayın Başbakanımız, bir Diyarbakır gezisine, bölgenin kalkınması için 40 trilyon liralık kaynak paketi vaadiyle gitmiştir. Şu anda görüşmekte olduğumuz Özel İletişim Vergisinin Hazineye yıllık getirisi 400-500 trilyon liradır. Özel İletişim Vergisinin bir bölümü bu bölgenin kalkınmasına tahsis edilmiş olsaydı, bölgenin hem ekonomik hem de sosyal sorunlarının çözümünde önemli mesafeler alınabilirdi. Bölgenin kangren olmuş sorunlarıyla yaşamak zorunda olan vatandaşlarımız da, geleceğe duydukları umudun sıcaklığıyla, sizlere güvenlerini sürdüreceklerdir.

Bir taraftan bu bölgenin ekonomik rehabilitasyonu ve istihdamının artırılması için özel kanunlar getirilip kazanç vergileri istisna edilirken, diğer taraftan bölge insanının harcamalarında gelişmiş yörelerde alınan her türlü verginin uygulanması malî bir tezattır.

Cep telefonuna ve diğer özel iletişim imkânlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz Bingöl gibi geri kalmış yörelerde haberleşme kaynaklarının devlet eliyle çeşitlendirilip desteklenmesi gerekirken, vergiyle cezalandırılması, toplum vicdanına ne kadar uyar?! Unutmayınız ki, deprem felaketi yaşanan bölgeler, bu istisna ve desteklerle bir gün ayağa kalkar; ancak, Bingöl gibi illerimizde sosyal depremler yıllarca sürer gider. Gelin, hiç değilse, topladığımız Özel İletişim Vergisinin sadece ve sadece dörtte 1'ini bu bölgelere, yani geri kalmış bu illerimize aktarırsak, burada yükselecek hayat seviyesi, sizin verdiğinizin katbekat fazlasını en kısa sürede size iade edecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 inci maddeyle yeniden getirilen hayat standardı esası, 1982 yılında 2772 sayılı Yasayla, yani onsekiz yıl önce, askerî iktidarın bulunduğu olağanüstü bir dönemde getirilmişti. Mükelleflerimiz, onsekiz yıl süreyle bu yasadan -ben, bir vergi dairesi müdürü olarak bu Parlamentoya gelmiş bir arkadaşınızım- çok çekmiştir ve biz mükelleflerimizin dertlerini çok dinlemişizdir. 1998 yılında 4369 sayılı Kanunla, o dönemin Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel zamanında getirilen vergi reformunda beğenilen bir taraf varsa, o da hayat standardının kaldırılmasıydı ve vatandaşlarımız, mükelleflerimiz, buna çok çok sevinmişlerdi. Bugün bu yasayı tekrar getirmeniz, bu insanlarımız için büyük bir ıstırap olacaktır.

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın Nevzat Ercan Bey bir önerge verdi, dedi ki: "Deprem bölgesinde bu hayat standardını uygulamayalım." Haklı; niye haklı; bugün, orada yüzbinlerce binamız hasarlı haldedir. Biz, şimdi, ekgösterge getiriyoruz; hayat standardı temel göstergesinin haricinde, bir de ekgösterge getiriyoruz. Ekgöstergeye baktığımız zaman, diyor ki, kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait birden fazla binanın değerinin -Gelir Vergisi Kanununda emsal kira bedeli yüzde 5'tir- yani, bugün, 20 milyar değerindeki bir binanın yüzde 5'i olarak 1 milyar civarında sen bir beyanname vereceksin, bu beyannameye ayrıca, birden fazla binan varsa, tutup onu ne yapacaksın; yüzde 5'ini tekrar ek hayat standardı olarak getireceksin.

Deprem bölgesinde yüzbinlerce binamız, zaten ağır hasarlı. O insanlar, kendi evlerini, konutlarını, meskenlerini yapamıyorlar. Bir de tutuyoruz şimdi, bu bölgede ek hayat standardı adı altında, o binaların vergi değerlerinin yüzde 5'i oranında bir ekgösterge getiriyoruz, ek hayat standardı göstergesi getiriyoruz. Ayrıca, zaten orada ticarî faaliyet durmuştur. Tekrar, bu insanlardan 3,5 milyar ve 2 milyar civarında, ayrıca bir de basit usule tabi mükelleflerden 1 milyar -ve bu şekilde devam ediyor- yine hayat standardı adı altında vergi alırsak, bu, büyük bir zulümdür.

Ben diyorum ki, gelin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için, ticarî, meslekî faaliyette bulunan ve basit usulde faaliyette bulunan bu mükelleflerimiz için, bunu, bir geçici madde olarak getirelim veyahut da son maddesine bir ekleme yapalım. Sayın Nevzat Ercan Bey, bir önerge halinde verdi; bunu, beraber destekleyelim ve o bölgedeki mükelleflerimizi, hiç olmazsa, bir nebze olsun rahatlatalım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika verir misiniz.

BAŞKAN - Açıyorum Sayın Yöndar; lütfen, tamamlayın efendim.

Buyurun.

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, bu hayat standardıyla ilgili ve-rilen bir önergenin (c) bendinde şöyle bir ibare vardır: "Bir mükellefin aynı yılda, ticarî, meslekî faaliyette bulunması halinde, temel gösterge tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır."

Şimdi, (f) fıkrasına baktığımız zaman şöyle bir ibare var: "İlk defa işe başlayan mükellefler için işe başlanılan ve izleyen yılda hayat standardı esası uygulanmaz. Bu bent hükmünün uygulanmasında aynı işin mükellefin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yapılması hali ilk defa işe başlama sayılmaz."

(g) bendinde ise: "İşi bırakan mükellefler için faaliyette bulunulan süreler göz önünde tutulur" denilmektedir.

Şimdi, ben, bugün, bir gerçek usul gelir vergisi mükellefiyim. Yarın bu yasa çıktı mı, ertesi gün giderim vergi dairesine; ben, terk edeceğim; kardeşime, anneme, babama, tutacağım ben...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, Sayın Yöndar, lütfen tamamlayın efendim. 1 dakika eksürenizi de kullandınız.

Buyurun, açıyorum mikrofonunuzu.

NECATİ YÖNDAR (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. Teşekkür ederim.

Ben bu terki yapacağım, hemen onlara, bunun yanında eş ve çocuklar ile bakmakla yükümlü olduğum insanların dışında, kardeşime veyahut da anneme, babama, o aynı yeri açtırdığım zaman, acaba, burada bir vergiden kaçırma olmuyor mu? Bunu da dikkate almalarında fayda görüyorum.

Bu vesileyle hepinize saygıyla teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Fazilet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer...

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, Grup adına Sayın Ergezen konuşacaklar.

BAŞKAN - Peki efendim.

Buyurun Sayın Ergezen. (FP sıralarından alkışlar)

FP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Gecenin bu vaktinde, çocuğunu okula gönderemeyen, yakacak parası bulamayan, 170 milyon liraya memurluk yapan, başını sokacak evi olmayan, dozerlerle gecekondusu yıkılan, mazlum ve mağdurların sorunlarını çözmek için çalışmıyoruz. Gecenin bu vaktinde, Meclisi, partilerini, milletvekillerini, kamuoyunu yanıltan, milleti soyup tefecileri doyuran, rantiyeciyi koruyan hükümetin ek vergi teklifini görüşüyoruz.

Hükümet, rantiyeci işadamlarına, tefecilere karşı çok cömert ve eli çok açıktır; hep bu kesim tarafından alkışlanır ne hikmetse! Bu işadamları rakip tanımıyorlar, kendilerinden vergi alınmasını da asla istemiyorlar. Bu şirketler, hükümete fısıldayarak "milletten vergileri toplayıp bize aktarın, rakiplerimizi köşeye sıkıştırın, Anadolu sermayesini iflah ettirmeyin, biz bankaları soyduk, siz vergi toplayın, hazineden karşılayın; Kombassan'ı da ablukaya almayı asla unutmayın" diyorlar. Uygulamalar, hep böyle olmuştur.

Sayın Bakanımız "vergi denetimini yeterince yapacak elemanımız yok" diyorlar. Sayın Bakanım, istenildiği zaman, memurun evindeki misafirine hangi müziği dinlettiğini tespit ettirebilecek icranın içerisindesiniz; istenildiği zaman, bir memurun ailesinin kılık kıyafetinden irtica kokusu gelip gelmediğini tespit edebilecek kadar duygularınız açıktır!.. Vergi kaçakçılığını önle-meye gelindiği zaman elemanlarınız çalışamıyor mu; yoksa, önlerine sisli hava mı giriyor?!

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bulut giriyor, bulut...

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Dost sigorta mensuplarını, rakip tanımayan iş dünyasının emriyle geceyarısı evlerinden alabiliyorsunuz. Vergi kaçıranları niye denetleyemiyorsunuz da, gecenin bu vaktinde ek vergi kanunu çıkarıyorsunuz?! Bankalar boşaltılıncaya kadar boşaltılmasını göremiyorsunuz; ne hikmetse, boşaltıldıktan sonra gözlerinizin önündeki sis perdesi kalkıyor! Milleti, Meclisi, partilerinizi daha ne kadar yanıltmaya devam edeceksiniz?

Deprem Vergisi dediniz, Özel İletişim Vergisi dediniz, haberleşme vergisi bir yıllık dediniz; o günkü insanların acı duyguları gündeme getirildi ve herkes, gönüllü olarak bu vergilere "evet" dedi. 2,5 katrilyon lira vergi toplandı; 500 trilyon lirası ancak afetzedelere, depremzedelere kullanıldı; ama, bugün, gelmişsiniz, iki yıllığına daha bu vergileri uzatıyorsunuz. İçinin boşaltılmasına seyirci kaldığınız bankaların içini doldurmak için milletten vergi alıyorsunuz. Bu tutumunuzla, milleti soygunculara daha ne kadar soyduracaksınız?! Sizi, soyguncular mı iktidar yaptı?! İki kilo pirinç, üç kilo şeker, iki paket çay satanın tepesine biniyorsunuz; çıkardığınız kanunlarla da, gayrimeşru kazançları meşrulaştırıyorsunuz. Çocuğunu okula göndermekten aciz insanlardan vergi toplayıp, bu gayrimeşru vurgunculara aktarıyorsunuz. Bu zulmünüze daha ne kadar devam edeceksiniz?!

Bu iş dünyası için Anayasayı çiğnemekten çekinmiyorsunuz, kanunları uygulamaktan korku-yorsunuz; millete gelince, ceberut oluyorsunuz. Bu yanlışlarınızdan ne zaman vazgeçeceksiniz?!

Çocuğunu okutmak için mercimek tarlasında çalışan ayşe hanımdan, traktörün başındaki hasan amcadan, İstanbul'dan Van'a kadar 200 milyon maaşla direksiyon sallayan hüseyin efendiden, 170 milyona çalışan memurun telefonundan ek vergi alıp hortumculara aktarmanız, vicdanlarınızı sızlatmıyor mu?!

Tartınız yok, ölçünüz yok, ilkeniz yok. Bu ilkesizliklere daha ne kadar devam edeceksiniz, milleti ezeceksiniz, bu yanlışınızdan ne zaman vazgeçeceksiniz diyor ve saygılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ergezen.

Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan...

Buyurun Sayın Candan. (FP sıralarından alkışlar)

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 539 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, bu madde "Özel İletişim Vergisi" adı altında, yüzde 25 vergiyi öngörmektedir ve iki yıl da uzatmayı yazmaktadır; yani, 31.12.2002 tarihine kadar, Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecektir.

Tabiî, hükümet burada vergileri alırken, kolay olanı ve savunması zor insanlardan almaktadır. Sayın Bakana, ben buradan, bu yolu değil de başka bir yolu tarif edeceğim. Bakın, GSM 900'lerde, Turkcell ve Telsimde 50 milyon dolar KDV var. Gücünüz yetiyorsa bu firmaların üzerine gidin, bunlardan KDV'yi tahsil edin. Şu anda bu tahsil yapılamadı.

Efendim, aslında, bu kanun, vergi kanunu, bana göre, çıktı. Ne zaman çıktı; bu millet bu hükümete oy verdiği zaman çıktı; yani, aslında, bu hükümet, yani, bu partiler oy alıp, hükümet olunca bu kanun çıktı. İnşallah, bundan sonra, millet, size oy verirken, getirilen bu verginin hesabını tek tek sorar.

Sayın Bakan burada cevap verirken buyurdular ki, efendim, bu vergiler zembille gökten inmiyor, bu Parlamentodan çıktı. Ümit ederiz ki, çıkaracağınız bu yasayı da muhalefet olarak bize fatura etmezsiniz. Biz, Fazilet Partisi olarak, bundan önceki ve çıkarmaya çalıştığınız bu vergilere karşıyız. Neden karşı olduğumuzu da ifade edeceğim.

Şimdi, anamuhalefet partisi ve muhalefet partisi olarak FP ve DYP boyuna uğraşıyorlar; değişiklik önergeleri veriyorlar. Başkan İçtüzüğe göre oyluyor, vesaire... Hiç değişiklik yok; yani, hiçbir değişme yok. Ben, baktım, acaba, hükümet, hakikaten, niye bunları değiştirmek istiyor; IMF'nin talimatının kesin olduğu anlaşılıyor. Hatırlarsanız, burada Bankalar Kanununu görüşüyorduk; bir madde müzakere edilirken, IMF'den, Cottarelli'den gelen bir talimatla madde değiştirildi. O açıdan, ben, bu hükümetin de yapacak başka bir şeyinin olduğu kanaatinde değilim. Peki, bunu nereden söylüyorum derseniz, orijinal bir görüşme metni, müzakere metni geçti elime. Tarih: 1.10.2000. Görüşmeciler; Devlet Bakanı Recep Önal, IMF Başkanvekili Stanley Fischer. Stanley Fischer diyor ki Sayın Bakana: "Bir, özelleştirmeyi geciktiriyorsunuz, bunu beğenmiyoruz; iki, Türk Telekom ve kamu bankalarında fiyasko var, bu kanunu çıkarın." Onu çıkardılar. "Dış açık bu yıl idare eder; ama, bu açıkla gelecek yıl dış piyasaları tedirgin ediyorsunuz, dikkat edin; mutlaka vergileri artırın, yeni vergi kanunları çıkarın..." Demek, hükümetin görevi, aslında, bir yerde, IMF ile yaptığı anlaşmanın, gereği, bugün, burada, bir kuralın, bir formalitenin yerine getirilmesinden başka bir şey değil.

Değerli arkadaşlar, burada, bir arkadaşımız sordu: "2002'den sonra devam eder mi, referanduma gidelim mi?" Bakan cevap verdi, dedi ki: "O senin dediğin referandum, doğrudan demokratik ülkelerde olur." Halbuki, biz biliyorduk ki, Türkiye doğrudan demokratik ülke! Demek ki, değilmiş; yani, dolaylı bir demokratik ülke veya demokratik ülke de değil! Sayın Bakan diyebilirdi ki: Anayasada bir değişiklik yaparız ve halka da sorarız. Çünkü, biz, parayı halktan alıyoruz değerli arkadaşlar.

Şunu açık ve net ifade edeyim: Bu getirdiğiniz maddelerdeki vergi kanunlarını -şimdi uzatmalar- çıkarırken "bir yıl sonra biz bunları durduracağız; adı geçici; bu geçici kanunlara karşı çıkmak eğitime karşı çıkmaktır" dediniz; ama, topladığınız vergiler hiç de öyle olmadı değerli arkadaşlar.

Aslında, hükümet, teamülleri çiğnemede birebir. Önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeden, 2 300 000 insanı ilgilendiren bir konuyu buraya getirdiniz. Çok enteresandır; Sayın Bakan diyor ki: "Vergi adaleti için bunu yaptık; başka çaremiz yoktu." İnsafa geldi; diyor ki:" Biraz da finans yükü var." Arkadaşlar, biraz da finans yükü dediğin iş, 2 300 000 insanı ilgilendiriyor. Efendim, bu kanun gerekçesinde de dramatik bir cümle var; deniliyor ki: "Biz, bunu, üretime zarar gelmesin ve dargelirliye de zarar vermesin diye hazırladık." Peki, bunun içerisine Turkcell ve Telsim'den alınacak 50 milyon doları niye yazmadınız, kanunlaştırmadınız?! Ama, vatandaşın müdafaası yok...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Candan; mikrofonunuzu açıyorum, lütfen tamamlayın efendim.

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Şimdi, 2000 yılı bütçesinde Sayın Bakanımızın bir cümlesi var; diyor ki:  "Fazla vergi için canlı ekonomi gerekir; bu da iyi bir vergi sistemiyle olur." Bu söylediği cümlelerle bugün getirdiği uygulama birbirine terstir.

Burada, Sayın Köse enteresan bir açıklama yaptı; Mercedesler, gemiler, Cadillaclardan bahsetti ve dedi ki: "Anlama kıtlığı var." Ben de aynı şeyi, Sayın Köse'nin, burada, yanlış veya eksik okuduğu kanaatindeyim.

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 2 300 000 insanı ilgilendiriyor. Türkiye'de kaç gemi var, sorarım size; kaç tane yat var?! 2 milyon 300 bin insanı ilgilendiriyor. Burada diyor ki: "Ha, bizim Erzurum... Erzurum'dan korkmayın; o da, yatırımda öncelikli bölge." Peki, Konya ne olacak Sayın Bakan, Bursa ne olacak Sayın Başkanım?..

Şimdi, fil hikâyesi gibi, herkes bu vergi kanununu istediği yerden tutarak işe giriyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen, tamamlar mısınız...

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Tamamlıyorum...

Değerli arkadaşlar, şimdi, böyle bir vergi kanunu -konuşmamın başında da söyledim- 57 nci hükümete aittir. Fazilet Partisi olarak, bu konulan vergiler haksız olduğu, devleti temsil eden hükümetin bir yıl dediği halde birkaç yıl uzatarak -biraz önce ifade ettiğim gibi- bunları devamlı hale getirdiği ve bu doğru olmadığı için, ret oyu vereceğimizi bir kere daha ifade eder; Muhterem Heyetinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Candan.

Şahsı adına ikinci söz, İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker'e aittir.

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tartıştığımız konunun belki de başka konularda yine gündeme gelmesinin nedeni, 12 Eylül döneminden sonra Türk vergi sistemi yapısının bozulmasıdır. Özellikle aşırı liberalleşme, Türkiye'de, ciddî bir şekilde içten ve dıştan savunulurken, üniter vergi sistemi terk edildi, yerine, sedüler vergi sistemi getirildi. Üniter vergi sistemi terk edilince, servetlerin ve gelirlerin birleştirilerek vergilendirilmesinden vazgeçildi, her şeyin stopajına gidildi. Daha sonra, bu kürsü de kullanılarak, belirli kesimler adına yapılan çeşitli lobiler, çeşitli telkinler sonucunda, kimi zaman stopaj vergileri düşürüldü ve Türkiye'nin vergi gelirleri, ciddî bir şekilde geçtiğimiz onbeş yıllık süre içinde düşürüldü. Bu neyi getirdi; vergi almak yerine, ülkenin bütçesini denkleştirmek için borç alma yöntemini getirdi. Ülke de borçlandıkça, bir kartopu gibi bugüne geldi.

Bugüne gelinen bir dönemde, nitekim, belirli lobiler yapan ve devletten "sızdırdım" diye belge sızdıranlar, biraz işi bilmedikleri için, vergi ile dış açığı birbirine karıştırarak, eleştirsinler diye bi-rilerinin ellerine verirler; çünkü, dış açığın vergi gelirleriyle ilgisi yoktur. Vergi gelirlerinin bütçe açığıyla ilgisi vardır. Dış açık, daha çok, ithalat ve ihracatla ilgili; girdi ve çıktılarla ilgilidir.

Şimdi, kimi çevreler, işi, genel ekonomiden çıkarıp bizi böyle yönlendirmek istiyor. Bu dış açığımızı kapatabilmek için, kuşkusuz, başka yöntemlere başvuracağız; ama, vergiyle başvuracağımız yöntem, bizim ihtiyaçlarımızı giderebilmek içindir. Tanrı'dan dilerim ki, Cenabı Hakk'tan dilerim ki, iki yıllık süre içinde, bu depremle ilgili taleplerimiz azalsın, 57 nci hükümet dönemi veya başka hükümet dönemi sürecinde, böylesine bir vergiye ihtiyaç duyulmasın.

Ben, bu vergi gelirlerinin, hayırlı bir şekilde, deprem işinde kullanılması temennisiyle saygılarımı sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türker.

Arkadaşların soruları vardır.

Yalnız, lütfen, bütün soru soracak arkadaşlarımdan, soruların, İçtüzükteki tanıma uygun bir şekilde sorulmasını rica ediyorum.

Buyurun Sayın Günbey; mikrofonunuzu açtım efendim, sorunuzu yöneltebilirsiniz.

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını talep ediyorum:

Bu vergi kanunuyla ne kadar gelir temin edileceği tahmin edilmekte?

Bu gelirler nerelerde kullanılacak?

Şu anda el konulması düşünülen, el konulması gereken veya onun hesaplaması yapılan başka banka var mı?

55 inci, 56 ncı ve 57 nci hükümetler döneminde Meclise getirilen vergi kanunu sayısı bununla birlikte tahmin ediyorum 5 oldu; yani, üç yıl içerisinde 5 vergi kanunu getirildi. Bu son olacak mı; yoksa, daha başka vergi kanunları sırada var mı? Esasen, bunları, Cottarelli olsaydı ona sormak gerekiyordu; belki, Sayın Bakan bunları bilemeyecek.

Bu hükümetler döneminde, sosyal dengeler altüst oldu. Televizyonda evvelsi akşam hepiniz izlemişsinizdir, bir hanımefendi, çocuğunu besleyemediği için ve kendisi de üç günden beri ağzına hiçbir şey koyamadığı için, çocuğunu bir sağlık kuruluşuna götürüp bırakmış. Ülkede hergün bu durumdaki insanların sayısı artmakta, korunmaya muhtaç kadınların, çocukların, insanların sayısı artmakta. Sosyal ve ekonomik dengeler altüst oldu. Bir zamanlar "Karaoğlan" olarak tanınan Sayın Ecevit, halkçı Ecevit "hakça düzen" diyordu; acaba, hakça düzen denilen, tarif edilen düzen bu vergi kanunu mudur?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Ben de, size, biraz önce yaptığım uyarıya uyduğunuz için çok teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Seven.

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma şu soruları sormak istiyorum:

81 il içerisinde Ağrı, fert başına düşen millî gelir bakımından, 822 dolarla en sonda gelmektedir. Acaba, bu kanunla toplanacak vergilerin, fert başına düşen millî gelir bazında Ağrı'ya bir katkısı olacak mı?

Maliye Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinde bir iyileştirme olacak mı? Bu hizmet birimlerinde bilgisayar ağı kurulacak mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Çelik, buyurun efendim.

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanımızdan şu soruların cevaplandırılmasını istiyorum:

Birincisi, biraz evvel ifade ettiler, vergiler paket halinde alınır. Hayat standardı, eğitime katkı, deprem vergisi de bu paketin içerisinde bir parçadır. O halde, varlık vergisi de bu pakete dahil edilecek mi?

İkincisi, geçen akşam da sormuştuk, eğitime katkı payı adı altında alınan paralarla 20 kişilik sınıflarda bilgisayarla, yabancı dille eğitim yapılacaktı. Biz, Ankara'dayız, Sincan metropol ilçe-mizde 80, 90, 100 kişilik sınıflarda eğitim öğretim yapılıyor; Bala'da, Polatlı'da, Haymana'da, maalesef, öğretmen açığı had safhada. Peki, bu paraları, siz, nereye harcıyorsunuz?

Üçüncüsü, hep deprem bölgesinden bahsediyorsunuz, deprem vergisi topluyorsunuz. Hâlâ, bu deprem paralarının nereye harcandığı konusundaki sorumuza, yazılı bildireceğinizi söylemenize rağmen, bir cevap alamadık. Eğer, bunları, lütfeder bildirirseniz memnun olacağız.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Yılmazyıldız, buyurun efendim.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorularımı, Sayın Bakana sormak istiyorum.

Elimde, Enerji Yapı Yol-Sen'in Balıkesir şubesinin bir faksı var burada "IMF, Dünya Bankasında 50 000-100 000 dolar maaşla çalışan, ülkemizdeki çalışanlara 300 dolarlık maaşı çok gören ve bu ülkede yaşayanları üçüncü sınıf gören Cottarelli'den mi yana Sayın Bakan, yoksa, bu milletten yana mı" diye bir soru soruyorlar.

Diğer bir soru; bu toplanan vergilerden, ve bazı fonlardan belediyelere, değişik miktarlarda, para aktarılmaktadır. Örneğin, Yalova-Tavşanlı Beldesi, Balıkesir-Saraylar Beldesi, maalesef, hükümetin, afetten etkilenen belediyeler kapsamına alınmamıştır. Halbuki, Saraylar Beldesinin, faya uzaklığı sadece 5 kilometredir; Tavşanlı Beldesi de, Yalova'nın bir beldesidir.

Bunun dışında, özellikle, Balıkesir'deki Aksakal, Büyükdere, Küçükköy, Pamukçu, Şamlı, Gönen gibi beldelerimize, son yapılan yardımlarda hiçbir para çıkarılmamıştır; bunun sebepleri ne-lerdir? Bu vergilerden, bu belediyelere bir miktar para aktarmayı düşünmekte midir?

Bir de, emeklilerle ilgili bir faks var elimde. Emeklilere, vergi iadesinde, örneğin, birinci dilim, 0 ilâ 180 000 liraya yüzde 10 vergi iadesi, 180 000 lira ilâ 360 000 liraya yüzde 20 vergi iadesi, 360 000 lira ilâ 600 000 liraya yüzde 12 vergi iadesi, 600 000 liranın üzerinde yüzde 5 vergi iadesi. Acaba, Sayın Bakan, 180 000 liraya ne alabilmektedir bugün? Bu vergi dilimlerini, emeklileri rahatlatacak şekilde tekrar düzenlemeyi düşünmekte midir?

Bunları sormak istiyorum. Özellikle, emekliler, bu 180 000 liranın artık bir değeri yok -bir gazete alamıyorsunuz, büyük şehirlerde bazı yerlerde belki bir ekmek alamıyorsunuz- bunların bin değil, milyon lira olmasını talep etmektedirler.

Sayın Bakanımızın, emeklilerimizi rahatlatacak, vergi iadelerinde bu dilimleri yeniden düzen-leyecek bir düzenleme yapmak gibi düşüncesi var mıdır? Ne zaman yapacak?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılmazyıldız.

Sayın Yöndar, Sayın Ünal, Sayın Polat ve Sayın Akın'ın sorularını alamıyorum.

Sayın Bakan, buyurun efendim; soruları cevaplayabilirsiniz efendim.

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Sacit Günbey arkadaşımız, bu vergi kanunlarıyla ne kadarlık bir gelir bekliyorsunuz diye sordular.

Biz, bu vergi kanunlarını, 2001 yılı programının hedeflerine uyması, hedeflerinin yakalanması için, bir finansman boyutuyla daha çok ele aldık. Hedefi gerçekleştiremediğimiz takdirde veya hazırlanan bütçenin gelir boyutunu sağlıklı bir şekilde düzenlemediğimiz takdirde, bu defa karşılaşacağımız sorunlar çok net ve açıktır. Biraz evvel, Sayın Türker de ifade etti; Türkiye, 2000'li yıllara girerken -Sayın Cevat Ayhan arkadaşımız da ifade etti- 100 lira verginin 88 lirası faize gider bir durumdaydı. Bu, belli bir uygulamadan sonra, bu noktaya gelmiş; bunun devam etmesi mümkün değil. O nedenle, devletin, borcunu ve borcunun faizini gittikçe azaltması lazım; vergi gelirlerini, özelleştirmeden elde edeceği, bütçeye gelecek gelirleri almadığı takdirde, yeniden borçlanmaya gitmesi gerekiyor. Borçlanmanın da Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğini hep beraber yaşadık. Türkiye, kamu maliyesini sağlıklı bir hale getirecek. Buradan toplanacak gelirler 2001 yılı bütçesinin ve programının tamamen finansmanında kullanılacaktır. Bunu kesin olarak bir rakamla ifade etmek mümkün olabilir; ama, bence doğru olmaz, ama, 2001 yılı finansmanı için vergilerden öngörülen miktarı sağlayacaktır. Tabiî, gelirin nereye kullanılacağını da ifade ettim; yani, kamu harcamalarında, bütçenin finansmanında kullanılacaktır.

Fazla vergi kanunu çıkarmanın doğru olmadığına ben de katılıyorum; ama, şimdi, 2000'li yıllara girerken bir program uygulanıyor. Bu programın gerçekleşmesi için gereken düzenlemeleri yapmak mecburiyetindeyiz; ama, çok vergi kanununun değiştirilmesini ben de olumlu bulmuyorum. Bundan sonra, inşallah, uygulamalarımızda mümkün olduğu kadar daha az vergi çıkaracak şartlarla karşılaşırız, biz de onun üzerinde titizlikle duracağız.

"El konulacak yeni bankalar var mı" ifadesini buyurdunuz. Bugün, bir iki arkadaşımız da bu konuya değindi. Ben bir hükümet üyesi olarak, böyle bir şeyin olmadığını ifade etmek isterim. Biliyorsunuz, bu konudaki yetki de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna aittir; ama, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığı bilgisine sahibim.

Sayın Seven, Ağrı'yla ilgili konulara değindi. Gayet tabiî, Türkiye'nin fert başına gelirinin artması lazım; ama, fert başına gelir kendiliğinden artmaz; ekonominin büyümesiyle, ekonominin gelişmesiyle, katma değerin artmasıyla mümkün olacak; ama, güçlü bir ekonomi, işleyen bir ekonomi, üreten, istihdam yaratan bir ekonominin temelinde de sağlıklı bir kamu maliyesi olması lazım. Kamu maliyesi sağlıklı olmadığı sürece istenildiği kadar gayret sarf edilsin ekonominin büyümesi, canlanması, üretimin artması, istihdam yaratması, ihracat yapması mümkün değildir, kamu maliyesinden başlar iş ve bütün arkadaşlarımızın da bu görüşte olduğuna inanıyorum. Kamu maliyesini sağlıklı hale getirecek bir program uyguluyoruz; bu programla birlikte refah da artacak, refahla birlikte, gelir dağılımının da düzelmesi lazım. Birçok arkadaşımız gelir dağılımına çok duyarlı, gayet de doğaldır duyarlı olmak; ama, kamu maliyesini sağlıklı hale getirmeden, enflas-yonu makul düzeye çekmeden, gelir dağılımını düzeltmenin de mümkün olmadığını bütün arkadaşlarımız takdir edecektir. Enflasyonu yüksek olup, gelir dağılımı düzgün bir tek ülke yoktur dünyada, yani, buradan geçer; ama, hiçbir sonuç kendiliğinden meydana gelmez, birtakım tedbirlerle olacak. İşte, biz, bütün bu enflasyonu, sağlıksız kamu maliyesini geride bırakmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz ve bu gayretimizde de, Parlamentodaki bütün arkadaşlarıma, özellikle yapısal değişiklikler sırasındaki büyük gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi bir kere daha ifade etmek isterim.

Tabiî, bilgisayar ağı; 2000'li yıllar, bilgi, iletişim çağıdır. Özellikle vergi idaresinin etkinliği konusunda, biz, büyük vergi dairelerini otomasyon ağı içerisine alıyoruz, önemli bir merhale katedildi bugüne kadar. Ağrı il merkezi de 2001 programında; onu da ifade etmek isterim.

Sayın Zeki Çelik arkadaşımızın hayat standardıyla ilgili sorusuna gelince:Tabiî, hayat standardını, varlık vergisiyle mukayese etmememiz lazım; kesinlikle, ne öyle bir düşüncemiz ne de aklımızın köşesinden dahi geçen bir yönü vardır. Hayat standardıyla ilgili görüşleri, madde burada müzakere edilirken ifade etmiştik, tekrar girmek istemiyorum.

Deprem vergisiyle elde ettiğimiz, daha doğrusu, deprem vergisinden ve bir defaya mahsus çıkarılan vergilerden elde ettiğimiz gelirlere,, eylül sonu itibariyle, ne gelir elde ettiğimize ve buradan ne kadar harcama yapıldığına ilişkin bilgiye, ben, 2001 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna takdimi sırasında hazırladığım kitapçıkta gayet geniş bir şekilde yer verdim; ama, size, ayrıca daha detaylı bir bilgiyi yarın -yarın da bu kanun tasarısını müzakere edeceğiz- izniniz olursa, takdim ederim.

Sayın İlyas Yılmazyıldız arkadaşım tarafından, bazı belediyelerin afet kapsamına alınmadığı ifade edildi. Tabiî, hangi gerekçeyle alınmadığını, bunların afet kapsamına alınmasının belli birtakım kıstasları var, onları dikkate almak lazım; ama, bahsettiği belediyeler afet kapsamına niye girmemiş, ona şu anda cevap vermem mümkün olmaz.

Diğer bir iki belediyeden bahsettiler. Onlara da, eğer uygun bulurlarsa, yazılı cevap vereyim.

Emeklilerin vergi iadesiyle ilgili hususunu da, gecenin de bir hayli ilerlemiş olması nedeniyle, Sayın Yılmazyıldız arkadaşımız, uygun bulurlarsa, yazılı olarak cevaplandırayım.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Bakanım, o belgelere Sındırgı-Gölcük, ve Burhaniye-Pelit köylerini de dahil eder misiniz?

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 6 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, daha sonra da aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesiyle 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki yüzde 25 oranının yüzde 10 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

CevatAyhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesi ile 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki "31.12.2002" tarihinin "31.12.2001" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Akif Gülle

 

 

Adana

Amasya

 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

539 sıra sayısıyla görüşülen tasarının çerçeve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Nevzat Ercan

Necmi Hoşver

Ahmet İyimaya

 

Sakarya

Bolu

Amasya

 

Hayri Kozakçıoğlu

M. Necati Çetinkaya

 

 

İstanbul

Manisa

 

"Bu vergi, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl müddetçe 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen depremden zarar görenlere ve depremi yaşayanlara uygulanmaz"

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz.

 

İsmail Özgün

Cevat Ayhan

Mehmet Zeki Okudan

 

Balıkesir

Sakarya

Antalya

 

Osman Yumakoğulları

Kemal Albayrak

Süleyman Metin Kalkan

 

İstanbul

Kırıkkale

Hatay

 

 

Nezir Aydın

 

 

 

Sakarya

 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, son okunan ve şimdi okutacak olduğum iki önerge aynı mahiyette ve en aykırı önergelerdir; dolayısıyla, bu önergelerin her üçünü birlikte işleme alacağım.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı yasa tasarısının 9 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz.

 

Eyyüp Sanay

Şeref Malkoç

Mehmet Ali Şahin

 

Ankara

Trabzon

İstanbul

 

Ali Oğuz

Yaşar Canbay

İsmail Özgün

 

İstanbul

Malatya

Balıkesir

 

Özkan Öksüz

Hüseyin Arı

 

 

Konya

Konya

 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesi ile 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin; madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Fethullah Erbaş

Ahmet Derin

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

 

Van

Kütahya

Bursa

 

Mustafa Geçer

Cevat Ayhan

Ali Sezal

 

Hatay

Sakarya

Kahramanmaraş

 

Yakup Budak

Şükrü Ünal

Akif Gülle

 

Adana

Osmaniye

Amasya

 

BAŞKAN - Komisyon önergelere katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyorum efendim.

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, karar yetersayısı aramanızı istiyorum.

BAŞKAN - Dikkate alayım efendim.

Komisyon ve hükümetin katılmadığı önergeler konusunda Sayın Ayhan konuşacaklar.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 539 sıra sayılı vergi kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde verdiğimiz önergelerle ilgili olarak söz almış bulunuyorum.

Önergelerimizin mahiyeti, bu maddenin tasarı metninden çıkarılması istikametindedir. Bildiğiniz gibi deprem vergisi, 1999 depreminden sonra ağustos ayında çıkarıldı ve 2000 yılının sonunda da sona erecekti; şimdi hükümet, bütçe açıklarını karşılamak için bu verginin iki yıl daha uzatılmasını istemektedir. Halbuki, söz verilmişti, bu vergi deprem bölgesinin inşaı için kullanılacaktı; ama, maalesef, deprem bölgesinde...

Hükümet, elbette, bazı hizmetler yaptı; ama, yapılan bu hizmetler ihtiyacı karşılamadı. Deprem bölgesi bugün sefilleri oynuyor; ben, bu yaz deprem bölgesini gezdim Yalova'dan Bolu'ya kadar her yeri gördüm; depremzedeler, ikinci kışa çadırlarda ve barakalarda girecek. Bunun ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Yani, bugüne kadar onbeş ay geçti, önümüzdeki baharda ancak bu konutlar biter; bir kısmı biter, bir kısmına daha başlanmadı. Konut açığı var had safhada; hak sahibi olarak açık var, hak sahipliği dışında da, yıkılan konutlar, bölgede konut açığını doğurmuş vaziyette. Şehir ve kasabalar harabe halinde. Sakarya Milletvekili olarak söylüyorum, Gölcük de aynı vaziyettedir. Sokaklar -affedersiniz, affınıza sığınıyorum- lağım çukurları halinde; kanalizas-yon şebekeleri yapılmadı maalesef. Evet, bunları konuşuyoruz.

Halk işsiz, yoksulluk hâkim. Halbuki, bölge, üreten, vergi ödeyen artısı olan bir bölgeydi -sanayi bölgesi, ticaret bölgesi- ama, bugün, sefilleri oynuyor. Esnaf, siftah yapmadan günler geçiriyor; çünkü, bölgeden -sadece Adapazarı için söylüyorum- 100 000'e yakın nüfus diğer illere gitti. Çeşitli meslek grupları, esnaf, sanayici, tüccar işini bıraktı gitti. Bölgede, büyük ölçüde iktisadî sıkıntı var. Yıkılan işyerleri yapılmadı.

Bizim -Adapazarı için söylüyorum- bir şeker fabrikamız vardı, onbeş ay geçti tamir edilmedi. Bölge, pancar ziraati olan bir bölgedir, besicilik olan bölgedir. Pancar küspesi besiciliği destekler, hayvancılık bakımından, tarım bakımından. Şimdi, görüyoruz ki, sendikadan fakslar aldım; sendika feryat ediyor, çiftçi feryat ediyor, fabrikanın makineleri sökülüp götürülüyor. Yani, fabrikayı kapatacak hükümet. Zaten bunu ifade ettiler muhtelif toplantılarda. Maalesef, bölgenin hali bu.

Tabiî, bölgenin istediği, hiç olmazsa, üç yıl için bölgede vergi muafiyeti olsun, SSK primi muafiyeti olsun ve Bağ-Kur prim muafiyeti olsun. Bunlar sübvanse edilsin. Zira, bölgede işsizlik var. Kimse bölgede iş yapmak istemiyor. Bölgenin, tekrar, iktisadî yönden canlanması, insanların üretici hale gelmesi, ayağa kalkması için, bu komadan kurtulması için bu bölgenin desteklenmesi gerekir. Biz, bunu Erzincan depreminde yaptık, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane depreminde, 1992'de; ama hükümet, maalesef, bölgeden bunu esirgedi ve bölge bu sıkıntıyı daha ne kadar yaşa-yacak, ne kadar insanlar sabredebilecek, bilemiyorum. Yolu bölgeye düşen, bu manzara karşısında, herhalde, gözleri yaşarır.

Şimdi, bütün bunlara ilaveten, bölgeye, bir de, Hayat Standardı Vergisini getirdik... Düşünün şimdi, hayat standardı vergisini getirdik, değerli arkadaşlar, tabiî, evlerde oturulamıyor, onlar için vergi ödeyecek. Zaten evlerde oturulamıyor, çöp vergisi, temizlik vergisi ödüyor; işyerlerini kullanamıyor, bunları ödüyor. Lütfen, ben arz ediyorum, tabiî, hükümete; Heyeti Umumiyenizin takdirine bağlıdır, biraz daha insaflı yaklaşmak lazım. Evet, vergi lazım, açıklar var, faize boğulduk, Sayın Bakanın dediklerine katılıyorum, gelirlerin yüzde 88'i faize gidiyor, doğru; ama, ezilmemesi gereken insanları ezerek değil, insaf ölçüsü içinde bunları yapmak lazım diyorum.

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, önergenin oylanmasından önce bir yoklama talebinde bulunulmuştur.

Şimdi, yoklama talebinde bulunan sayın milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim ve ondan sonra da yoklama yapacağım.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz.

Zeki Çelik?.. Burada.

Fethullah Erbaş?.. Burada.

Yasin Hatiboğlu?.. Burada.

Mustafa Geçer?.. Burada.

Musa Uzunkaya?.. Burada.

Sacit Günbey?.. Burada.

Latif Öztek?.. Burada.

İsmail Özgün?.. Burada.

Mahmut Göksu?.. Burada.

Şükrü Ünal?.. Burada.

Rıza Ulucak?.. Burada.

Ali Oğuz?.. Burada.

Veysel Candan?.. Burada.

Faruk Çelik?.. Burada.

Eyüp Fatsa?.. Burada.

Cevat Ayhan?.. Burada.

Aslan Polat?.. Burada.

Osman Yumakoğulları?.. Burada.

Eyyüp Sanay?.. Burada.

Turhan Alçelik?.. Burada.

Ergün Dağcıoğlu?... Burada.

Niyazi Yanmaz?... Burada.

Ahmet Sünnetçioğlu?... Burada.

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım ve 2 dakika süre vereceğim.

Lütfen, yoklama talebinde bulunan değerli milletvekili arkadaşlarım yoklamaya katılmasınlar, onları dahil edeceğim.

Yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2. – Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı: 539) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

539 sıra sayısıyla görüşülen tasarının çerçeve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Nevzat Ercan (Sakarya)

   ve arkadaşları

"Bu vergi, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl müddetle, 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen depremden zarar görenlere ve depremi yaşayanlara uygulanmaz."

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde önerge sahipleri konuşacaklar mı, yoksa, gerekçeyi mi okutayım efendim?

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

"Gerekçe:

Depremi yaşayanlar ve ondan zarar görenler, vergi fedakârlığının kat kat üstünde yük altına girmişlerdir. Deprem mağdurları için vergi almama yoluyla rehabilitasyon süresi tanımak bir devlet borcudur."

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum, önergeyle ilgili çok önemli bir konuda açıklama yapmak istiyorum yerimden; izin verir misiniz?

BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yok efendim; önergeyle ilgili söz veremem.

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesi ile 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki "yüzde 25" oranının "yüzde 10" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş (Van)

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan konuşacaklar.

Buyurun Sayın Candan. (FP sıralarından alkışlar)

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, burada, Anamuhalefet Partisi olarak, hükümetin getirmiş olduğu vergi paketini hafifletmeye yönelik birtakım önergeler vermekteyiz.  Hükümetin getirdiği vergi paketinde bu oran yüzde 25. Bu rakam yüksektir; istedik ki, bu oranı yüzde 10'a indirelim.

Ancak, tabiî, hükümetin aldığı ve değişmez, kesin karar, belki de, dış dünyayla yapılan uluslararası anlaşmalar bunları öngörmektedir.

Aslında, bu kanun tasarısının getirilişindeki temel mantık; kamu maliyesinin bozuk olduğu ve artık, üç yıllık bir süre içerisinde, zaman kaybetmeden bunun yapılması ve yerine getirilmesinin gereği vurgulanıyor. Gerek bakan arkadaşların gerekse hükümeti temsil eden milletvekillerinin ifadesi bu.

Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, bu IMF ile yapılan istikrar programı üzerinde biraz durmak istiyorum.

Sevr Antlaşmasını okudum. Sevr Antlaşmasının 231 ve 234 üncü maddelerinden, o zaman Osmanlı İmparatorluğunun nasıl borçlandığı ve hangi maddelere bağlandığıyla ilgili bir bölüm okuyacağım sizlere.

Sevr Antlaşmasının 231 inci maddesinde deniliyor ki: "İttifak Devletleri (İngiltere, Fransa ve İtalya) birer milletvekili verir, Osmanlı Komiseri bir milletvekili verir, bunun adı Maliye Komisyonu olur ve bu Maliye Komisyonundan izinsiz, Osmanlı Parlamentosunda bütçe harcanamaz."

Yani, bugün geldiğimiz nokta ile Sevr Antlaşması arasında ne kadar çok benzerlik var.

OKTAY VURAL (İzmir) - Neye benzetiyorsun?!. Bir benzerlik yok.

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Şimdi, niye böyle itiraz ediyorsunuz?.. Bakın, ben neye benzerlik olduğunu söyleyeyim. Biraz önce bir rapor ve bir görüşmeden bahsettik ve IMF yetkilileri açıkça şunu söylüyorlar: 750 milyon doları bırakmamız için Bankalar Kanununu değiştireceksiniz, işte şu vergileri çıkaracaksınız ve hükümet de bunları daha önceden zaten taahhüt etmiş; yani, bunları inkâr etmenin yahut benzerlik yok demenin bir mantığı yok.

Ben, çok merak ediyorum,dünyanın başka yerinde bir ülke var mı; kendilerine güvenilerek, itimat edilerek milletvekili seçilen bir Parlamento gece sabahlara kadar bu fakir millete vergi kanunu çıkarıyor? Peki, ben, şimdi size soruyorum; bankaları araştıralım diye bir genel görüşme öneergesi verdik, acaba, o zaman sabahlara kadar niye çalışmadık?.. Doğrusu çok merak ediyorum, bankayı götürenleri niye burada tartışmadık?..

Değerli arkadaşlar, şimdi, bakın, bozuk gelir dağılımında dünyada 1 inciyiz, dünyada gelir dağılımı en fazla bozuk olan ülkeyiz -raporun sonuçları- sıralamada da 89 uncuyuz. Sayın Bakan da ifade ettiler, 1996'da 100 liranın 67 lirası, 1997'de 100 liranın 48 lirası, 1998-1999'da da 100 liranın 86 lirası faize gidiyor.

Şunu ifade ediyorum: Sayın Başbakanı haberlerde dinledim; diyor ki: "Avrupa Birliği konusunda, bizi, Avrupalılar aldattı." Ben de o benzetmeyle beraber diyorum ki, IMF bizi aldatı-yor, bu, çıkmaz sokak, yaptığınız iş yanlış. Bunu söylemeye çalışıyorum; yani, bir tanesi siyasî konuda, bir diğeri de ekonomik konuda bir aldatma ile karşı karşıyayız.

Değerli arkadaşlar, bugün, 2000'de günlük faiz gideri 58 trilyon, bugün yüzde 38 artarak, günlük ödenen faiz miktarı tam 80 trilyondur. Buna hiçbir ülkenin ekonomisi yetmez. Peki, bu kötü uygulamaların sonucu ne oldu; -bakın, elimde Türkiye Ziraat Odalarının bir raporu, belgesi var- Hükümet, hububatta yüzde 27 artış verdi, girdi maliyetleri yüzde 100, kredi borcu ödenmemelerinde önemli artış var; yalnız Ankara'da 16 000 tüccar emniyet güçlerince aranmaktadır. Rapor bu.

Şimdi, sözcüler, buraya çıkıp diyorlar ki "başka çaremiz mi var, başka ne yapalım; yani, bunları ödemekten, bunları yapmaktan başka çare mi var?" Bence var.

Yine, vergiler nereye gidiyor diye merak ettim. Bir tane Sayıştay Başkanlığı KİT raporu okudum ve o raporda kamu zararının 100 trilyon lira olduğu söyleniyor ve Sayıştay Başkanlığı raporunda deniliyor ki: "Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, imalatçı ve ihracatçı firmalara, imalatın altında şeker satmaktadır. Bu satılan şekerler içpiyasada...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Cümlemi tamamlayayım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Candan, tamamlayın efendim.

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Şimdi, bu örneği, şunun için veriyorum; siz ne kadar toplarsanız toplayın, sahip olamıyorsanız bir yere gitmez.

Bakın, 1998'de, Paris borsasında, şekerin tonu 225 dolar; içpiyasada 600 dolar ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 2000'deki görev zararı 100 trilyon. İşte, bütün bunlar, kötü hükümet etmenin sonucudur.

Değerli arkadaşlar, vergi toplamaktan ziyade, harcamanın ve denetlemenin daha önemli olduğunu ifade eder, Muhterem Heyetinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim.

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Son önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 539 sıra sayılı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 9 uncu maddesi ile 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki "31.12.2002" tarihinin "31.12.2001" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Fethullah Erbaş (Van )

   ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim önergeye?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?..

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önerge üzerinde, önerge sahipleri adına, Sayın Ali Oğuz. (FP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Oğuz.

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinde, uzun zamandan beri müzakere yapı-yoruz. Maddelerin çoğunu geçtik, 7 nci madde; yani, iki farkla, 9 uncu maddeye geldik. 9 uncu maddede de, bazı çarelerle, bazı gelir imkânları araştırmışsınız. Bunu diğer maddeler takip edecek; ama, bu araştırmalarınızın ve bu vergi kaynağı bulma gayretlerinizin sonu gelmeyecek; çünkü, bitmiyor.

Değerli arkadaşlarım, vergi, hepinizin de malum olduğu gibi, vatandaşın devlet hizmetlerine pay vermesidir. Bu payı, vatandaş, gücü nispetinde verir. Malî takatı varsa, gücü varsa bunu verir; ama, malî takatı yoksa, gücü yoksa, derisini de yüzseniz, bir şey almanızın imkânı yoktur. Yıllardan beri, iktidarınızda, vatandaşı soya soya, üzerinde bir şey bırakmadınız; şimdi, derisine, kemiğine, etine, kanına geldi neredeyse sıra.

Değerli arkadaşlarım, bir milleti bu kadar zorlamanın, bir milleti bu kadar canını yakarak incitmenin, size hiçbir fayda getirmesi mümkün değil. Şimdi, bütçeyi ağzına kadar da doldursanız, başka imkânlar da bulsanız, başka kaynaklar ve vasıtalar da keşfetseniz, topladıklarınızı değerlendiremezseniz, bu topladıklarınızdan hiçbir hayır gelmez; çünkü, alıyorsunuz, fakat, yerinde sarf etmiyorsunuz. Vatandaş, dişinden, tırnağından artırıp veriyor, adına ne vergisi derseniz deyin; ama, sarf mahalleriniz o kadar acayip, o kadar korkunç ki, bunun adı, sadece, israftır; başka bir manaya gelmez bu.

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sadece bize değil, diğer tarafa da hitap et.

ALİ OĞUZ (Devamla) - Size hitap ediyorum; çünkü, bu işin tatbikatçıları sizlersiniz de onun için.

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Genel Kurula hitap edin.

ALİ OĞUZ (Devamla) - Onlar mazlumlar; ama, siz asıl bu milletin canını yakan üçlü bir ortaklıksınız ki, bu üçlü ortaklık, devamlı olarak bu millete sanki özel bir husumeti varmış gibi gayret sarf ediyorsunuz. (FP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, yatırımlara para yok. Çünkü, yatırımlara bir para olsa, bunun bir karşılığı olsa, hiç olmazsa yatırdığınız kadar kazancınız da olur, bir şeyler alırsınız karşılığında; ama, harcamalarınızdan yatırımlara da hiçbir şey kalmıyor, yatırım diye bir kalem yok bütçede ve hatta hatta carî harcamalara da bir şey yok, bir karşılığı yok unun da. Onu da faizle topluyorsunuz, onu da harcıyorsunuz; ama, onun neticesinde de borcunuzun miktarını artırıyorsunuz ve bu da bir çare olmu-yor.

Gönlümüz istiyor ki, bu üç sene içerisinde bir parça toparlanasınız. Yani, şu kadar topladık, bu kadarını da bu milletin ihtiyacına sarf ettik bu bir hizmet oldu diyeceksiniz; ama, bunu diyemiyorsunuz. Diyemediğinize göre, topladığınız her şeyi çarçur ediyorsunuz. Çünkü, müsriflerin istikrarı ve bereketi olmaz. Tasarrufa riayet eden yoksulluk yüzü görmez. Siz tasarrufa riayet etmediğiniz ve yerinde sarf etmediğiniz içindir ki ıstıraplarınız günden güne artıyor.

Değerli arkadaşlarım, haliniz düyunu umumiyeden daha beter. Düyunu umumiyede, Galata bankerlerinden alınan, Avrupa'dan alınan borçların tasfiyesi için özel müesseseler vardı, belki onlar sizden daha titiz bir şekilde gayret ederek bu harcamaları yerinde yapmak için, bu millete acıdıkları için ve bu millete bir parça vefa duygusu ve acıma hissiyle davrandıkları için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açıyorum mikrofonunuzu Sayın Oğuz.

Lütfen, tamamlayın efendim!..

Buyurun.

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bugün, Galata bankerlerinin halinden daha beter bir tatbikatla bu milletin canını yakıyorsunuz; ama, bu milletin sabrının da bir hududu var, bunu daha fazla zorlamayın; yazık olur; sadece millete değil, size de yazık olur. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Zira, Hakkın sillesinin sedası yoktur; ama, bir vurdu mu devası yoktur. (FP sıralarından alkışlar)

20 milyon işsiz, bugün ahı eninle size beddua ediyor; devlet kapısına gidiyor iş yok, şahıs kapısında iş yok; geliyor ve çaresizlik içerisinde, evine 1 kilo ekmek parasını götürememenin ıstırabını çekiyor.

Biz doğruları söylüyoruz. Biz doğruları söylediğimiz içindir ki, devamlı bize reaksiyon gösteriyorsunuz. Ben size söylüyorum, doğru söyleyen dokuz köyden kovulsa da mutlaka onuncu köyde baş tacı edilir. Bir gün siz gideceksiniz biz geleceğiz ve baş tacı olacağız inşallah. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Havadan, sudan, her şeyden vergi alıyorsunuz; hadi suyu anladık; ama, bundan sonra havayı keşfedin bari, daha iyi vergi toplarsınız. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Oğuz, lütfen tamamlar mısınız efendim.

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bağ-Kurlu, memur, işçi, emekli meydanlarda; işsizler de meydanlara çıkarsa ne yapacaksınız, bir de onu düşünün.

Kamu maliyesine sağlıklı bir düzen getireceğiz diye gayret ediyorsunuz; ama, kamu maliyesine bu sağlıklı düzeni getirmeniz mümkün değil; çünkü, hesabınız kitabınız yok; yaptığınız bütün hesaplar, evdeki hesaplar pazara uymuyor. Bu milleti perişan ettiniz. Mükellef bitti tükendi. Artık vergi toplayacak bir takatınız da yok, milletin vergi verecek hali de yok.

Bunları dinlerseniz, belki, gelecekte tehlikeleri önlersiniz; ama, bunları dinlemezseniz, öğüt kabul etmezseniz bir gün pişman olacaksınız.

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Değerli milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince 23 Kasım 2000 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 23.55

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.