Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 41       YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

4 üncü Birleşim

18 . 10 . 2000 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa   

   I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – SEÇİMLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Tavşanlı Köyü konut sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Bal'ın cevabı (7/2451)

 

 

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ile Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve İçel Milletvekili Turhan Güven’in, TBMM Başkanı adaylığından çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Başkan seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada adaylardan hiçbirisinin gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, TBMMBaşkanının seçimini yapmak için, 18 Ekim 2000 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 16.34’te son verildi.

 

Murat Sökmenoğlu

Geçici Başkan

        Sebahattin Karakelle    Mehmet Elkatmış

          Erzincan                  Nevşehir

    Geçici Kâtip Üye     Geçici Kâtip Üye

 


    II. – GELEN KÂĞITLAR                                                               No.: 10

18.10.2000 ÇARŞAMBA

Tasarılar

1.- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı (1/763) (Anayasa ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2000)

2.- 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/764) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

3.- 2001 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı (1/765) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

Teklifler

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 10 arkadaşının; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/590) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2000)

2.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Turhan Güven, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/591) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2000)

3.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/592) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2000)

4.- Tokat Milletvekilleri H.Hüseyin Balak, Lütfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/593) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2000)

5.- Tokat Milletvekilleri H.Hüseyin Balak, Lütfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun;  Zile İsmi ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/594) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2000)

6.- Tokat Milletvekilleri H.Hüseyin Balak, Lütfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun; Erbaa İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/595) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2000)

7.- Tokat Milletvekilleri H.Hüseyin Balak, Lütfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun; Turhal İsmi ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/596) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2000)

8.- Tokat Milletvekilleri H.Hüseyin Balak, Lütfi Ceylan ve Reşat Doğru'nun; Niksar İsmi ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/597) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2000)

Sözlü Soru Önergesi

1.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili  Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Vakıfbank'tan  verilen bir krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2694) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

2.- Diyarbakır Milletvekili  Sacit  Günbey'in, Diyarbakır İlindeki öğretmen açığına ve taşımalı eğitim uygulamasına  ilişkin Millî  Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2695) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

3.- Aksaray  Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu'ndan alınan kredilere  karşılık gösterilen teminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2696) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

4.- Hatay  Milletvekili Mustafa Geçer'in, İSDEMİR'in kapatılacağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2697) (Başkanlığa  geliş tarihi: 17.10.2000)

5.- Erzurum  Milletvekili   Aslan Polat'ın, kamu görevlilerinin kanunları yanlı uyguladıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2698) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

6.- Osmaniye Milletvekili  Şükrü Ünal'ın, H.Ü. Ev Ekonomisi Yüksekokulu mezunlarının öğretmenliğe alınmamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2699) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

7.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'un uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2700) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

8.- İstanbul Milletvekili  İsmail Aydınlı'nın, milletvekillerinin orduevlerine alınmamalarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

9.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Orhaneli Posta İşletmeleri Müdürlüğü'nde evrakta sahtekârlık yaptığı iddia edilen personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

10.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Yurtbank'ı  murakıp olarak denetleyen şahsın aynı bankaya daha sonra genel müdür yardımcısı  olmasına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2000)

11.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 3071 Sayılı Kanun uyarınca  verilen dilekçelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2704) (Bakanlığa geliş tarihi: 17.10.2000) 


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

18 Ekim 2000 Çarşamba

BAŞKAN : Geçici Başkan Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER: Geçici Kâtip Üye Tevhit KARAKAYA (Erzincan), Geçici Kâtip Üye Cahit Savaş YAZICI (İstanbul)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkanım, pazar günü yapılacak olan genel nüfus sayımında, yurdumuzda bulunan turistlerin sayılmasının doğru olduğunu; ama, bize sorulacak soruların onlara da sorulmasının doğru olmadığını, delaletinizle, ilgililere duyurmak istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Gürdal.

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz.

III. – SEÇİMLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine devam edeceğiz.

Geçen birleşimde yapılan  üçüncü oylamada da adaylardan hiçbirisi başkan seçilebilmek için, Anayasanın öngördüğü salt çoğunluğun oyunu; yani, 276 oyu alamamıştı. Şimdi, dördüncü oylamaya başlayacağız. Bu oylama, Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca,  üçüncü oylamada en çok oyu olan iki sayın aday için yapılacak ve bu oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olacaktır.

Üçüncü oylamada en çok oy alan iki adayın adlarını arz ediyorum: Sayın Murat Başesgioğlu, Sayın Ömer İzgi.

(Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Anayasanın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır. Anayasa ve İçtüzüğün istediği gizliliğin bütün icaplarını yerine getirmek için, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon sıralarında yer alan kâtip üyelerden biri, adı okunan milletvekiline zarf ve tek mühürlü birleşik oy pusulası verecek; diğeri ise, milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir. Oyunu kullanacak sayın milletvekili, tek mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, tek mühürlü birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretledikten sonra oy pusulasını hücrede zarfa koyacak; bilahara hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna zarfı atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları da tekrar arz etmek isterim efendim: Oy kullanırken, adaylardan sadece birinin önündeki kare işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır. Ayrıca, oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama ve hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy, hiçbir surette işaret taşımayacaktır.

İki sayın kâtip üye yerlerini alsınlar.

Bu oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Oylamanın sayım ve dökümü için adçekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif kurulunu tespit ediyorum:

Antalya Milletvekili Sayın Nesrin Ünal?.. Burada.

Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner?.. Burada.

Ordu Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Konyalı burada mı efendim? Burada.

İçel Milletvekili Sayın Edip Özgenç?.. Burada.

Ankara Milletvekili Sayın Hayrettin Özdemir?.. Gördüm efendim; burada.

Tasnif kuruluna seçilen sayın üyeler, oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi bu oylama sonucunda adaylardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilecektir. Bu nedenle, yapılacak olan bu oylama büyük önem arz etmektedir. Oylamanın sonucu üzerinde herhangi bir tartışmaya meydan vermemek için komisyon sıralarında yer alan kâtip üyeler ile tasnif kurulu üyelerine önemli görevler düşmektedir. Arkadaşlarımın bu önemli görevi büyük bir titizlik içerisinde ve layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz ve İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz yurtdışına çıkacakları için öncelikle oy kullanacaklardır.

İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Menderes, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Metin Kocabaş, Sakarya Milletvekili Sayın Fevzi Zihnioğlu, Bolu Milletvekili Sayın Mustafa Karslıoğlu, İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan ve Van Bağımsız Milletvekili Sayın Mustafa Bayram ma-zeretlerine binaen öncelikle oy kullanacaklardır.

Sayın milletvekilleri, vekâleten oy kullanacak sayın bakanları, müsaade ederseniz arz ediyorum efendim: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz'ın yerine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer; Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın yerine, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz; Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yerine, Devlet Bakanı Fikret Ünlü; Devlet Bakanı Sayın Abdulhaluk Mehmet Çay'ın yerine, Devlet Bakanı Faruk Bal; Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın yerine, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun yerine, Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu; Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un yerine, Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın; Orman Bakanı Sayın Nami Çağan'ın yerine, Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk oy kullanacaklardır.

Sayın Genel Başkanlar oylarını öncelikli kullanabilirler.

Bilgilerinize arz ederim efendim.

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Kurulu üyelerini tekrar arz ediyorum:

Ankara Milletvekili Sayın Hayrettin Özdemir, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner, Antalya Milletvekili Sayın Nesrin Ünal, İçel Milletvekili Sayın Edip Özgenç, Ordu Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Konyalı.

Tasnif Kurulu, lütfen yerini alsın efendim.

Yalnız, bütün gruplardan çok rica edeceğim efendim; Tasnif Kurulunun önünde yığılmalar olmasın.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Kurulu tutanağı gelmiştir; okuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan dördüncü oylamaya 533 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Kurulu

         Hayrettin Özdemir         Yücel Seçkiner        Nesrin Ünal

             Ankara                     Ankara                   Antalya

Edip Özgenç                                Hasan Fehmi Konyalı

                   İçel                                                        Ordu

Sayın Ömer İzgi:                                                   264

Sayın Murat Başesgioğlu:      262

İptal:                                                                             7

Toplam:                                    533

(Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Konya Milletvekili Sayın Ömer İzgi dördüncü oylamada 264 oy alarak, en fazla oyu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmaktadır; kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Sayın Başkan, buyurun efendim. (Alkışlar)

Sayın Başkanım, şu andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekilisiniz; tebriklerimi sunarım efendim. (Alkışlar)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI ÖMER İZGİ (Konya) - Teşekkür ederim efendim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani, millî iradenin temsil edildiği bu yüce kurumun başkanlığına bugün beni seçmiş olmanızla, seyir defterimde yer alan en büyük şeref sahibi olmamı sağladınız. Bir milletvekilinin erişebileceği en yüksek onuru bana layık gören Yüce Meclisin siz değerli üyelerine teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar)

Elbette ki, bu yüce görev tevcih edilirken, beraberinde, tam bir tarafsızlık içinde davranmam gerektiği kaydüşartının da bulunduğunun bilincindeyim. Bu cümleden olarak, görevim sırasında, Anayasa, İçtüzük hükümleri ve adalet kurallarına bağlı kalmada hiç  sapmam olmayacağından kimsenin kuşkusu bulunmamalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi, bildiğiniz gibi, çok yoğundur. Yapılacak anayasa değişiklikleri, ekonomik istikrar programını güçlendirip pekiştirecek yasalara duyulan gereksinim, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasaların yerlerine konulacak olan yeni yasal düzenlemelerin varlığı, yıllardır hazırlıkları yapılagelen Türk Ceza Kanunu, Türk Medenî Kanunu gibi temel yasalarda ihtiyaç duyulan değişiklikler ve  bunların da önünde sırasını almış bulunan 2001 yılı bütçe kanunu tasarısı, geride kalan yasama yılında olduğu gibi, yeni dönemde de Yüce Milletimizin geceli gündüzlü çalışmasına gerek bulunduğunu göstermektedir.

Geçtiğimiz dönemde 204 yasayı çıkararak büyük bir çalışma örneğine imzasını atmış olan Yüce Meclisin siz değerli üyelerinin benzer bir çalışma içine girerek gerekli yasal  düzenlemeleri eksiksiz olarak yerine getirecek tempoyu yakalayacağına inancım tamdır.

Değerli milletvekilleri, Ulu Önder Atatürk'ün "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek koyduğu ilkesinin hayat bulduğu bu Yüce Meclisimizin saygınlık ve güvenilirliğinin en üst düzeyde tutulması, hiç aksatmayacağım sorumluluk anlayışım olacaktır.

Şu andan itibaren, başta, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmekte olan siyasal partilerimiz olmak üzere, tüm siyasî partilere aynı mesafedeki biri olarak sözlerime son verirken "Yüce Yaradan'dan" dileğim, teveccühlerinize layık olabilmek bakımından, beni, öncelikle bana ve Yüce Meclisin siz değerli üyelerine mahcup etmemesidir.

Sizlere olan güvenim içinde, hepinize tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, öncelikle Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum; ancak, Anayasanın 96 ncı maddesine göre, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Karar yetersayısını aradınız mı? Çünkü, 533 kişi katılmış. 96 ncı maddeye göre, katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. Yani, bunu, Başkanlık Divanına...

BAŞKAN - "En fazla oyu alan" diyor efendim; çok açık ve net.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anayasanın 96 ncı maddesi "karar yetersayısı" diyor.

BAŞKAN - Sayın Başkan, istirham ederim... Artık, burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını seçti.

Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanı, biraz sonra, kapanıştan sonra teşrif buyurursanız, mazbatayı da size takdim edeceğiz efendim.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Danışma Kurulunca, Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyon üyelerinin siyasî parti gruplarının oranlarına göre dağılımındaki tespiti ile Genel Kurulca gerekli kararın alınması için, 19 Ekim 2000 Perşembe günü saat 15.00'te, Sayın Meclis Başkanının başkanlığında toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.17

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Tavşanlı Köyü konut sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Bal’ın cevabı (7/2451)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Faruk Bal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                          6.9.2000

                                        Zeki Ünal

                                          Karaman

Karaman-Merkez-Tavşanlı köyü sakinleri yeni yerleşim yerlerinin parselasyonlarının bittiğini, tapularının verildiğini ancak parasız oldukları için evlerini yapamadıklarını belirterek, Toplu Konuttan kredi temini ve konut kooperatiflerinin köylerde kurulup kurulamayacağı konularında aydınlatılmalarını ve bu imkânlardan yararlanmak istediklerini, ayrıca benzer sorunların birçok köyde gözlendiğini de ifade etmektedirler.

Sorum şudur.

Bu konudaki sorunun çözümü için, Bakanlığınızda nasıl bir çalışma yapılacaktır?

                 T.C.

              Devlet Bakanlığı              17.10.2000

Sayı : B.02.0.008/00881

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Genel Sekreterliğine

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2451-6642/16672 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza istinaden Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın Karaman-Merkez-Tavşanlı Köyü Konut Sorununa ilişkin 7/2451 Esas Nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                        Faruk Bal

                                 Devlet Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın sorusuna verilen cevap

Toplu Konut İdaresine mevzuata uygun olarak başvuran bütün kooperatiflerin talepleri Fon’un finansman imkânları çerçevesinde karşılanmaktadır.

Karaman-Merkez Tavşanlı köyündeki vatandaşlarımızın Toplu Konut Fonundan Konut Kredisi kullanılmasına ilişkin taleplerinin yasal dayanağı mevcuttur.

1993 yılından beri Toplu Konut Fonu’nun bütçe içine alınmasıyla Fon kaynakları asgarî dü-zeye inmiş ve Toplu Konut Fonu’na bütçeden aktarılan ödenekleri şehit ailelerine açılmakta olan konut kredilerini ancak karşılayabilir hale gelmiştir.

Bu nedenle Toplu Konut İdaresi mevcut yükümlülüklerini gecikmeli olarak yerine getirebilmekte ve yeni kredi açılmasına halen imkân bulunmamaktadır. Kaldı ki 1999 ve 2000 yıllarında Fon bütçesinin büyük bir kısmı deprem bölgesinde bulunan kooperatif ve belediye projelerinin kredilendirilmesinde kullanılmıştır.

2001 Yılı bütçesinde Toplu Konut Fonu kaynaklarının yeterli olması halinde yeni kredi açılması mümkün olabilecektir. Bununla birlikte Toplu Konut İdaresi halen “Müşteri Finansmanı” ve “Hasılat Paylaşımı” gibi yöntemlerle mülkiyetinde bulunan arsaları değerlendirmeye ve bu yolla Fon’a yeni kaynak sağlamaya çalışmaktadır.

Konut Kredisi talebinde bulunan kooperatiflerin durumları bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın sözünü ettiği köydeki vatandaşlarımızın kredi kullanabilmeleri de ancak bu çerçevede gerçekleşebilmektedir.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.