Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21        CİLT : 41       YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

 

3 üncü Birleşim

17 . 10 . 2000 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                      Sayfa    

  I. -GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - SEÇİMLER

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın;

Kültürel ve tabiat varlıklarının korunmasına ve

Turistik otellerin işletme ruhsatı alabilmesi için alkollü içki bulundurma zorunluluğu olup olmadığına,

- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan’ın;

Diyarbakır Ergani’deki Züküfül Dağının turistik alan kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin soruları ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun ceva-bı (7/2314, 2378, 2475)

 

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

Oturum Başkanınca, Amerika BirleşikDevletleri Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Uluslararası Operasyonlar ve İnsan Hakları Alt Komitesi ile Uluslararası İlişkiler Komitesinden geçerek Temsilciler Meclisi gündemine alınan sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı nedeniyle ittifakla daha önce kabul edilmiş olan bildirinin, Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Amerika Birleşik Devletleri yasama organına ve yönetimine ulaştırıldığına; bunu takiben, konunun aciliyetine binaen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının tasarrufuyla Mecliste Grubu bulunan siyasî partilerden birer temsilcinin katılımıyla oluşturulan heyetin İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik Başkanlığında Washington’a giderek temaslarda bulunduklarına; heyetin raporu tamamlandığında Genel Kurula bilgi sunulacağına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Başkan seçimi için yapılan birinci ve ikinci tur oylamalarda, adaylardan hiçbirisinin gerekli oy çokluğunu sağlayamadığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapmak için, 17 Ekim 2000 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 18.20’de son verildi.

 

 

Mehmet Vecdi Gönül

 

 

Geçici Başkan

 

 

Şadan Şimşek

Vedat Çınaroğlu

 

Edirne

Samsun

 

Geçiçi Kâtip Üye

Geçici Kâtip Üye


No. : 6

II. - GELEN KÂĞITLAR

11 . 10 . 2000 ÇARŞAMBA

Kanun Hükmünde Kararnameler

1. - Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/751) (İçişleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

2. - Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/752) (Millî Savunma ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

3. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/753) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

4. - Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/754) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

5. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) (Anayasa ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

6. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/756) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

7. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda DeğişiklikYapılmasına İlişkinKanun Hükmünde Kararname (1/757) (Millî Savunma ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

8. - Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/758) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.2000)

9. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/759) (Millî Savunma ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.2000)

10. - Kamu İksitadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Hükmünde Kararname (1/760) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.2000)

Tasarı

1. - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/761) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.2000)

Tezkereler

1. - Genel Bütçeli Dairelerin 1999Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/642) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.2000)

2. - Katma Bütçeli Dairelerin 1999 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/643) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz’in, Kırıkkale M.K.E. Kurumunda yapılan özürlü perso-nel sınavına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2645) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

2. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, enerji krizinin demir çelik sektörünü ve İsdemir’i nasıl etkileyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2646) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

3. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, Van-Bahçesaray İlçesinin karayolu ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2647) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

4. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale M.K.E.’ne Eylül-Ekim ayları içinde alınan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2648) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kâzımkarabekir-Özyurt Köyü civarında yapılan deprem tetkik çalışma raporuna ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2649) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

6. - Sivas Milletvekili Musa Demirci’nin, imam-hatip liselerinde ve özel dersaneler ve sürücü kurslarında başörtüsü yasağı getirildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2650) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

7. - Sivas Milletvekili Musa Demirci’nin, Küçükköy Kâzımkarabekir İmam Hatip Lisesinde başörtülü kız öğrencilerin derslere alınmaması sebebiyle çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2651) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

 

                                                    No. : 7

12 . 10 . 2000 PERŞEMBE

Tasarı

1. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/762) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.2000)

Teklifler

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak ve 26 arkadaşının; Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda DeğişiklikYapılmasına Dair KanunTeklifi (2/587) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

2. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/588) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.2000)

3. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici’nin; 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/589) (Adalet ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.2000)

Tezkere

1. - Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/644) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

Sözlü Soru Önergeleri

1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, İlahiyatçı öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) sözlü soru önergesi (6/866) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

3. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, İstanbul-Gazi Osman Paşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

4. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Düzce-Kaynaşlı Dereboğazı mevkiindeki toprak kayması tehlikesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2652) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

2. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, İzmit-Körfez’de depremden zarar görenlerin kalıcı konutlarının yapılacağı yere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2653) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

3. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Düzce-Çilimli İlçesinde yüksek gerilim hattının altında inşa edilen kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/2654) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

4. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Dünya Bankası kredisiyle Düzce Gölkaya İlçesinde yapılan toplu konut bölgesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2655) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

5. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Düzce Köy Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı araçların hizmet verememesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2656) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

6. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Düzce-Çilimli İlçesinde depremden zarar gören Tekel binasına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) yazılı soru önergesi (7/2657) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

7. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik’in, Düzce-Aydınpınar Gölyaka’nın yol ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2658) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

 

8. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, başta Denizli ve Tekirdağ olmak üzere illere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2659) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

9. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik’in, Van, Muş ve Bitlis’te Yol-İş üyesi işçilerin deprem bölgelerine sürgün edildikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2660) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

10. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un, depremden zarar gören illerde kesintisiz haberleşme sağlayan iridyum telefon alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2661) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

11. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı’nın, Doğu Anadolu Bölgesindeki yem ve saman ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2662) (Başkanlığa geliş ta-rihi : 10.10.2000)

12. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı’nın, Türkiye-Gürcistan sınır kapısına giden yolda Ilgar Dağında tünel yapılması için bir proje olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2663) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

13. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı’nın, Doğu Anadolu Bölgesine saman ve yem nakli için TCDD’nin ücretsiz vagon tahsisi yapıp yapmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2664) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

14. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı’nın, DAP Kanun Tasarısının ne zaman TBMM’ye sevk edileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2665) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

15. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kâzımkarabekir-Özyurt Köyünün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/2666) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

16. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’a bağlı bazı köylerin sağlık evi ve ebe taleplerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2667) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

17. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez ve diğer ilçelere bağlı köylerde yeşil hat projesi uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2668) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.2000)

18. - Aksaray Milletvekili Murat Akın’ın, Egebank’ın satışı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2669) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.2000)

19. - Aksaray Milletvekili Murat Akın’ın, Sydney Olimpiyatlarına katılan sporcu ve idarecilere ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/2670) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.2000)

20. - Samsun Milletvekili Erdoğan Sezgin’in, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/2671) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.2000)

21. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz’in, MKE’ye bağlı Kırıkkale Çelbor, Çeliksan ve Pirinçsan A.Ş.’nin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2672) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.2000)

 

13 . 10 . 2000 CUMA         No. : 8

 

Rapor

1. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı : 468’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 13.10.2000) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, üniversite lojmanlarında ikâmet eden mensup-ların aile ve misafirlerinin kampus içinde başörtüsüyle bulunmalarını yasaklayan genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2673) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

2. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, Tatvan-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Çaldıran demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2674) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

3. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, organize sanayi bölgelerinin finansman sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2675) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

4. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, yatırım harcamalarının illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2676) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

5. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2677) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

6. - Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen’in, günlük bir gazetede yeralan “Öteki Türkiye” başlıklı habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2678) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, batık bankalara ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/2679) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

8. - Afyon Milletvekili Sait Açba’nın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2680) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

9. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Devlet üniversitelerinden, vakıf üniversitelerine öğretim üyesi geçişlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2681) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

10. - Ankara Milletvekili Zeki Çelik’in, Bolu İlindeki Bayazıt Camii’nin tamirine ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/2682) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.2000)

 

 

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

17 Ekim 2000 Salı

BAŞKAN : Geçici Başkan Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Sebahattin KARAKELLE (Erzincan),

Geçici Kâtip Üye Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir)

 

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz.

III. - SEÇİMLER

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

BAŞKAN – Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam edeceğiz.

Geçen birleşimde yapılan iki oylamada, adaylardan hiçbirisi, Başkan seçilebilmek için, Anayasanın öngördüğü üçte 2 çoğunluğun oyunu, yani 367 oyu alamamıştı.

Şimdi, üçüncü oylamaya başlayacağız. Bu oylamada, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu, yani 276 oyu alan seçilmiş olacaktır.

Sayın milletvekilleri, adaylıktan çekilme önergeleri vardır; geliş sırasına göre okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adaylığından çekiliyorum.

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.  13.10.2000

 

 

Ertuğrul Yalçınbayır

 

 

Bursa

(ANAP, DYP ve FP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adaylığından çekiliyorum.

Saygıyla arz ederim.  17.10.2000

 

 

İsmail Alptekin

 

 

Bolu

(FP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yüce Meclisin Başkanlığı seçiminde demokratik şartların oluşmadığını düşünmekteyim. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adaylığından çekiliyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.              17.10.2000

 

 

Turhan Güven

 

 

İçel

(DYP, ANAP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, bu duruma göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adaylarının adlarını tekrar arz ediyorum : Sayın Murat Başesgioğlu, Sayın Mehmet Mail Büyükerman, Sayın Ömer İzgi.

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Anayasamızın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Anayasa ve İçtüzüğün istediği gizliliğin bütün icaplarını yerine getirmek için, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını, müsaadenizle arz ediyorum :

Komisyon sıralarında yeralan kâtip üyelerden biri, adı okunan milletvekiline zarf ve üç mühürlü birleşik oy pusulası verecek, diğeri ise milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir.

Oy pusulaları bastırıldıktan sonra, Bolu Milletvekili Sayın İsmail Alptekin ile İçel Milletvekili Sayın Turhan Güven, biraz önce okunan tezkereleriyle, adaylıktan çekilmişlerdir. Adaylıktan çekil-meleri nedeniyle, oy pusulalarında adları bulunan Sayın İsmail Alptekin ile Sayın Turhan Güven’e verilecek oylar geçersiz sayılacaktır.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, üç mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfını aldıktan sonra, oy hücresine girecek, mühürlü birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretledikten sonra, oy pusulasını hücrede zarfa koyacak, bilahara hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna zarfı atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları da müsaadenizle arz ediyorum :

Oy kullanırken adaylardan sadece birinin önündeki kare işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur; sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Ayrıca, oy pusulalarında oyun kime ait olduğunu belirtecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy hiçbir surette işaret taşımayacaktır.

İki sayın kâtip üye yerlerini alsınlar efendim.

Bu oylamada kullanılacak üç mühürlü oy pusulaları ve zarfları sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Oylamanın sayım ve dökümü için, adçekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif kurulunu tespit edi-yorum :

Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler?.. Burada.

Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu?.. “Yok” diyoruz.

Samsun Milletvekili Sayın Şenel Kapıcı?.. Burada.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Sülün?.. Yok.

Nevşehir Milletvekili Sayın Mükremin Taşkın?.. Burada.

İzmir Milletvekili Sayın Hayri Diri?.. Yok.

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer?.. Burada.

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman?.. Yok.

Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı?.. Burada.

Sayın milletvekilleri, Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer, Nevşehir Milletvekili SayınMükremin Taşkın, Samsun Milletvekili Sayın Şenel Kapıcı, Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler tasnif kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Tasnif kuruluna seçilen sayın üyeler, oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın yerine, Turizm Bakanı Erkan Mumcu; Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın yerine, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yerine, Devlet Bakanı Fikret Ünlü; Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un yerine, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kenan Tanrıkulu; Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün yerine, Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez; DevletBakanı Abdulhâluk Mehmet Çay’ın yerine, Devlet Bakanı Faruk Bal; Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun yerine, Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu; Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın yerine, Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın; Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yerine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan oy kullanacaklardır.

Bilgilerinize sunulur.

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Sayın milletvekilleri, oy kullanma işlemi bitmiştir; oy kupaları kaldırılsın efendim.

Tasnif kurulu sayın üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif kurulu üyelerini tekrar arz ediyorum. Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler, Samsun Milletvekili Sayın Şenel Kapıcı, Nevşehir Milletvekili Sayın Mükremin Taşkın, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer, Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tasnif kurulu tutanağı gelmiştir; okutuyorum efendim :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan üçüncü oylamaya 522 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Kurulu

 

Mahfuz Güler

Şenel Kapıcı

Mükremin Taşkın

 

Bingöl

Samsun

Nevşehir

 

Mustafa Geçer

Hüseyin Arı

 

 

Hatay

Konya

 

Murat Başesgioğlu

:

260

Ömer İzgi

:

251

M. Mail Büyükerman

:

1

İptal

:

4

Boş

:

6

Toplam

:

522

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için adaylardan hiçbirisi Anayasanın 94 üncü maddesinde öngörülen üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alamamıştır.

Bu sonuca göre, bu oylamada en çok oyu olan Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu ile Konya Milletvekili Sayın Ömer İzgi için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacaktır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimini yapmak için, 18 Ekim 2000 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 16.34

 

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın;

Kültürel ve tabiat varlıklarının korunmasına ve

Turistik otellerin işletme ruhsatı alabilmesi için alkollü içki bulundurma zorunluluğu olup olmadığına,

- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan’ın;

Diyarbakır Ergani’deki Züküfül Dağının turistik alan kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin soruları ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/2314, 2378, 2475)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

30.6.2000

 

 

Zeki Ünal

 

 

Karaman

Yazılı basından edinilen bilgilere göre; 1997 yılında 565 sanık ve 217 kaçakçılık olayında 10 116, 1998 yılında 582 sanık ve 237 kaçakçılık olayında 15 621, 1999 yılında ise 740 sanık ve 297 kaçakçılık olayında 19 073 adet kültürel ve tabiat varlıkları ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık olaylarında, eserlerin yurtdışına kaçırılmasına neden olayların % 95’nin kendi vatandaşlarımızdan olduğu tespit edilmiştir.

Sorum şudur :

Kültürel ve tabiat varlıklarının korunması amacı ile ne gibi tedbirler alınmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

 

 

3.8.2000

 

 

Osman Aslan

 

 

Diyarbakır

Yaklaşık 100 000 nüfusu ile Diyarbakır’ın en büyük kazası olan Ergani; Züküfül Dağının eteklerine kurulmuş tarihî ve turistik değerlere sahip şirin bir ilçemizdir. Züküfül Dağının zirvesinde Züküfül Peygamber Türbesi, Meryem Ana Kilisesi ve Külliyesi, Açan Pişman-Açmayan Pişman Mağarası, Yazıtlar, Sarnıçlar, Eski Türk ve Ermeni Şehir Harabeleri gibi tarihî zenginlikler bulunmaktadır.

Ancak, bakımsızlıktan ve sahipsizlikten bu tarih hazinesi yok olup gitmek üzeredir.

- Söz konusu tarih hazinesinden haberdar mısınız?

- Değilseniz, gidip bizzat gördükten sonra buraları tarihî ve turistik alan kapsamında değerlendirmeyi düşünür müsünüz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.      8.9.2000

 

 

Zeki Ünal

 

 

Karaman

İşletme ruhsatı almak için turistik otellerin alkollü içki bulundurmak mecburiyetleri var mıdır? Var ise sebebi nedir?

 

T.C.

 

 

Turizm Bakanlığı

 

 

Hukuk Müşavirliği

17.10.2000

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00/2405-29520

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına)

İlgi : 6.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 2 yazılı soru önergesine ve Diyarbakır Milletvekili Sayın Osman Aslan’ın yazılı soru önergesine aşağıdaki cevaplar verilmiştir.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 7/2314-6284/15149 sayılı önergesinin mevzuat gereği, muhatabı Kültür Bakanlığı’dır.

Sayın Milletvekilinin 7/2475-6665/6547 sayılı soru önergesiyle ise, turistik otellerin işletme ruhsatı alabilmesi için alkollü içki bulundurma zorunluluğu olup olmadığı sorulmuştur.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesi uyarınca yürürlükte bulunan Tesisler Yönetmeliği gereğince, bir tesisin Turizm Bakanlığından işletme belgesi alabilmesi için alkollü içki bulundurma zorunluluğu yoktur.

Uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin yaratılması yanında doğal ve kültürel değerlerin sürekliliğinin sağlanması da Turizm Bakanlığının temel politikalarından birisidir.

Bu politikaların uygulanmasında her zaman koruma-kullanma dengesi ön planda tutulmaktadır.

Ancak, söz konusu politikaların uygulanması sırasında Bakanlığımızca yapılan çalışmaların, yetki-sorumluluklarımız ile bütçemiz imkânlarıyla sınırlı olduğu malumdur.

Bu bağlamda, ülkemizin turizme tahsis edebilecek kaynaklaranın araştırılması, önceliklerinin belirlenmesi turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi gibi konularla diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması Bakanlığımızın görev kapsamında yer almaktadır. Tarihî ve kültürel değerlerin bakım-onarımının, restorasyonunun yapılması ise, Kültür Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında kalmaktadır.

Yukarıda arz edilen genel açıklamadan sonra, Bakanlığımızın maddî katkısıyla valiliklerimiz işbirliği ile İstanbul hariç bütün (Tunceli/Bingöl yapım çalışmaları sürdürülüyor) illerimizin doğal ve kültürel değerlerinin teşvikini, kullanım şeklini önceliklerini teşkil eden “İl Turizm Envanteri ve Geliştirme Planları”nın uzmanlara yaptırıldığını memnuniyetle belirtmek isterim.

Diyarbakır İlinin de İl Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı 1991 yılında Bakanlığımızın maddî desteği ile yapılmıştır.

Söz konusu envanterde soru önergesinde yeralan kültürel zenginliklerin de bulunduğu kuşkusuzdur. Diğer yandan Bakanlığımızca yaptırılan bu envanterlerle yetinilmemiş ve GAPBölgesini bir bütün olarak ele alan, uygulamalarda dikkate alınmak üzere “GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Geliştirme Planı” Bakanlığımızca uzmanlara hazırlattırılmış, bu çalışma 1999’da teslim alınmıştır. Kuşkusuz Diyarbakır İline ait bütün doğal ve kültürel değerler ile kullanım önerileri ve öncelikleri bu planda yer almıştır.

Ayrıca, turizmin çeşitlendirilmesi, ülke sathına yaygınlaştırılması, turizm gelirinden bütün vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla 1993 yılında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerle yapılan işbirliği sonucunda dinî, sanatsal ve mimarî açıdan özelliği olan eserler ile bunların önceliklerini belirleyen bir envanterin çıkarılması Bakanlığımızca sağlanmıştır. Örneğin; Diyarbakır merkezdeki Ulu Camii Safa (Parlı) Camii, Behrampaşa Camii, Şeyh Mator Camii ile Meryem Ana Kilisesi bu envanterde yer alan eserlerdir.

Öte yandan, turizmin çeşitlendirilmesi, turizm girdimizin artırılması amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizi kapsayan önerilerimiz Devlet Planlama Teşkilâtı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda değerlendirilmeye sunulmuştur.

Çalışmaların sonuca ulaşma hızı diğer ilgili kurum ve kuruluşların maddî/manevî katkılarına, teknik desteğine ve zamanlamasına bağımlı olduğu açıktır.

Ancak, bütün bu çalışmalarda yanlış anlamalara neden olabilecek millî bütünlüğümüze zarar vermesi muhtemel olabilecek söylev ve ifadelerden kaçınılması bizim özen gösterdiğimiz bir husus olduğu gibi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da Anayasal görevi olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle soru önergesinde yeralan “Eski Türk ve Ermeni Şehir Harabeleri” gibi tanımlamalar yapılmasından kaçınılması hususunu,

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

Erkan Mumcu

 

 

Turizm Bakanı

 

 

Bu tutanağın sonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.