DÖNEM : 21 CİLT : 35 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

112 nci Birleşim

16 . 6 . 2000 Cuma

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/2046)

2. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bakanlığın Bursa-İnegöl İlçesindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/2085)

3. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’nın Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerindeki eğitim hizmetlerine ve yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/2092)

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Ermenek İlçesinin il olması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/2117)

5. – Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı’nın, Tekirdağ-Malkara İlçesindeki ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/2134)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat : 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

Ağrı Milletvekili Musa Konyar’ın, Ağrı İlinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin,

Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı’nın, Güneydoğu Anadolu’da vuku bulan kuraklıkla ilgili,

Gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp cevap verdi;

Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan, Hatay İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın (3/427, 431) (S. Sayısı : 446, 448) ve

Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer’in (3/428) (S. Sayısı : 447),

Haklarındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve Meclis soruşturması komisyonu raporunun (9/34) (S. Sayısı : 410) görüşmeleri ve

Gündemin “Kanun Tasarı ve Tekliferi ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

1 inci sırasında bulunan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının (1/53) (S. Sayısı : 433) görüşmeleri,

İlgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

2 nci sırasında bulunan, “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının (1/641) (S. Sayısı 484) çerçeve 1 inci maddesine bağlı geçici 14 üncü maddesi kabul edildi; geçici 1 inci maddesinin oylanması sırasında; istem üzerine yapılan her iki yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamadığından,

Alınan karar gereğince, (9/34) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu raporu ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Haziran 2000 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 21.19’da son verildi.

Mehmet Vecdi Gönül

Başkanvekili

Levent Mıstıkoğlu Sebahattin Karakelle Burhan Orhan

Hatay Erzincan Bursa

Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

No. : 156

II. – GELEN KAĞITLAR

16 . 6 . 2000 CUMA

Teklifler

1. – İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının; Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/545) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2000)

2. – Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 19 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/546) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2000)

3. – Afyon Milletvekili Sait Açba ve 38 Arkadaşının; Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2000)

4. – İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 13 Arkadaşının; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/548) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2000)

5. – Bursa Milletvekili Teoman Özalp’ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/549) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2000)

6. – İzmir Milletvekili Mehmet Özcan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/550) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2000)

7. – Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 3 Arkadaşının; Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/551) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.6.2000)

8. – Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 18 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/552) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

9. – İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının; İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/553) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

10. – İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının; İzmir İlinde Karabağlar İlçesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/554) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

Raporlar

1. – 20 nci Yasama Döneminde Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan Kara Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/29) (S.Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) (GÜNDEME)

2. – 20 nci Yasama Döneminde İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşı Tarafından Verilen Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/27) (S.Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) (GÜNDEME)

3. – İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest’in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/503) (S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) (GÜNDEME)

4- İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest’in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/504) (S. Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) (GÜNDEME)

5. – Giresun Milletvekili Hasan Akgün’ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/505) (S. Sayısı: 464) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) (GÜNDEME)

6. – Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/640) (S. Sayısı: 503) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732)(Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

2. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, UZEV’in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

3. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

4. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yasaklanan yayınlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735)(Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2000)

5. – İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736)(Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Sakarya-Pamukova İlçesinin istasyon binasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2213)(Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

2. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna İlişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2214)(Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

3. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, hemzemin geçitlerindeki trafik kontrollerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2215)(Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

4. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, fonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2216)(Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000)

5. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Marmara depreminde hasar gören Adapazarı TÜVESAŞ Vagon Sanayi’ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2217)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

6. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun son günlerde ortaya çıkan işkence iddialarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2218)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

7. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, kaçak olarak yurda sokulan çay yüklü TIR’lara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/2219)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

8. – Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener’in, bazı bankaların Off-shore mevduat hesaplarına para yatırıp mağdur olmuş kişilere yapılacak ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/2220)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

9. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2221)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

10. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, demir-çelik sektöründe uygulanan teşviklere ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/2222)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

11. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, bir günlük gazetede yayınlanan uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2223) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

12. – Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy’un, çiftçilik belgesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2224)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

13. – Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Zeugma Antik Kentine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/2225)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.2000)

14. – Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın, TBMM bünyesinde çalışan personel sayısına ve milletvekillerinin ve yardımcı personellerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2226) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2000)

15. – Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Off-shore hesap sahiplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2227) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2000)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

16 Haziran 2000 Cuma

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Burhan ORHAN (Bursa)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini en iyi dileklerimle açıyor ve saygılar sunuyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağım.

5 dakika süre veriyorum.

Yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şu andaki mevcudumuz 135’tir, toplantı yetersayısına ulaşılamamıştır.

Birleşime 15 dakika ara veriyorum.

Birleşimi kapatmamak için, lütfen, grup başkanvekillerimiz yardımcı olsunlar.

Kapanma Saati: 14.07

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.25

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Burhan Orhan (Bursa)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 112 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.

Birinci oturumda yoklama yapılmış ve toplantı yetersayısına ulaşılamamıştı.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Şimdi yoklamayı tekrarlayacağız.

Yoklama için 5 dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısına ulaşılamamıştır.

İçtüzüğün bir konusunu açıklamak istiyorum. İçtüzüğün 1 inci maddesinde “Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde açılan toplantısıdır” denilmektedir. 57 nci maddenin son fıkrasında “Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yetersayısı yoksa, birleşim kapatılır” denilmektedir.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Türkiye Kızılay Derneğinin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılması konusundaki Meclis araştırması komisyonu raporu ve gündemindeki soruşturma komisyonu raporu ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 20 Haziran 2000 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Hepinize iyi tatiller diliyorum.

Kapanma Saati: 14.32

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/2046)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

Ali Halaman

Adana

1. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarınız nelerdir?

2. Görev alanınızla iglili olmak kaydıyla, Adana İlinin sorunları konusunda yürütülen çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

3. Adana İlinde yapılacak kamu hizmetleriyle ilgili olarak, 2000 malî yılı bütçesinden ayrılan ödenek ne kadardır?

4. Adana İlinde personel açığınız var mıdır? Bu konudaki personel politikanız nasıldır?

5. Görev alanınızla ilgili olarak, Adana İline götürdüğünüz kamu hizmetlerini, bölgesel dengeler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

T.C.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 15.6.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.APK.22.00.00.17/862

Konu : Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 22.5.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/5554/13293 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve hizmetlere ilişkin 7/2046 Esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Adana Milletvekili

Ali Halaman’ın (7/2046-5554) Esas Nolu

Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları

Sorular :

1. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarınız nelerdir?

2. Görev alanınızla iglili olmak kaydıyla, Adana İlinin sorunları konusunda yürütülen çalışmalar var mıdır? Varsa nelerdir?

3. Adana İlinde yapılacak kamu hizmetleriyle ilgili olarak, 2000 malî yılı bütçesinden ayrılan ödenek ne kadardır?

4. Adana İlinde personel açığınız var mıdır? Bu konudaki personel politikanız nasıldır?

5. Görev alanınızla ilgili olarak, Adana İline götürdüğünüz kamu hizmetlerini, bölgesel dengeler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevaplar :

Bakanlığımızın Merkez Teşkilâtı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Adana ili ve ilçelerinde yürütmekte oldukları proje ve yatırımlara ilişkin çalışmaları şöyledir;

-Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce;

Adana İli ve İlçelerinde yapılan yatırımlar hakkında Revize proje bedeli ile 2000 yılı bütçesinden ayrılan ödenekler aşağıda belirtilmiştir.

(Milyon TL)

Konut Sektörü Eğitim Sektörü Sağlık Sektörü Gn. İd. Sektörü

Maliyeti 313 500 500 000 12 527 516 7 176 010

(Revize Prj.

Bedeli)

Ödeneği 31 712 247 000 705 819 1 260 003

Buna göre;

Konut, Eğitim, Sağlık ve Genel İdare Sektörlerindeki yatırımların toplam maliyeti, 20 Trilyon 517 Milyar 026 Milyon TL. olup, toplam ödeneği ise 2 Trilyon 244 Milyar 534 Milyon TL.’dir.

– Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce;

121 konutun yeniden yapımı, 11655 konut ve 339 işyerinin de orta hasarlı olduğu, hasarlı binaların onarım projesi tutarları 13 Trilyon 504 Milyar 825 Milyon TL olup, 6 Trilyon 574 Milyar 600 Milyon TL ödenek ile 2000 yılı programında yer almaktadır.

– Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce;

Belediye ve köylere proje karşılığında ve katkı niteliğinde yardımlar yapılmakta olup, Adana İline 1.1.2000 - 5.6.2000 tarihleri arasında 6 belediyeye 26 Milyar 700 Milyon ve 9 köye 32 Milyar TL olmak üzere Toplam 58 Milyar 700 Milyon TL ödenek tahsis edilerek gönderilmiştir.

– Karayolları Genel Müdürlüğümüzce;

Adana İlinde Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu yatırımları için 2000 yılı yatırım programında 144 Trilyon 575 Milyar 469 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. (Bazı projelerin ödenekleri komşu iller ile ortaktır.) Bu husustaki faaliyetleri gösteren tablo ilişiktedir. (Ek-1)

– İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce;

Adana İli ve İline bağlı belediyelere 26 Trilyon 859 Milyar TLolmak üzere toplam proje bedelli 34 adet yatırım projesi yürütülmektedir. 34 adet projenin 11 adedi içme suyu sektöründe, 4 adedi kanalizasyon sektöründe, 8 adedi çeşitli yapı işleri sektöründe, 9 adedi harita sektöründe ve 2 adedi de imar planı sektöründe yer almaktadır. Bu işler için 2000 yılında 2 Trilyon 123 Milyar 505 Milyon TL’sı özkaynak, 292 Milyar 436 Milyon TL’sı belediye katılımı olmak üzere toplam 2 Trilyon 415 Milyar 941 Milyon TL ödenek ayrılmış olup, sektörlere göre düzenlenmiş olan çizelge ekte sunulmuştur. (Ek-2)

– Merkez Teşkilâtımız ile Bağlı ve İlgili Kuruluşumuzun taşra teşkilâtlarının personel ihtiyacı olan, teknik eleman açığı, imkânlar ölçüsünde Kurum içi ve başka teşkilâtlardan nakil yolu ile giderilmeye çalışılmaktadır.

2. —Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bakanlığın Bursa-İnegöl İlçesindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/2085)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere aşağıdaki sorularımı arz ediyorum.

16.5.2000

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

Bursa İli İnegöl İlçesi Millî Eğitim Çalışmaları ve yatırımları ile ilgili olarak :

1. İlçedeki yatırım projelerinin :

a) Adedi,

b) Tutarı,

c) 2000 yılı ödenek miktarı,

d) 1999 yılı sonuna kadar yapılan harcama miktarı nedir?

2. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında hizmet verecek :

a) Okul-kurum adedi,

b) Derslik adedi,

c) İdareci, öğretmen, hizmetli adedi ne kadardır?

3. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında okullarda eğitim alacak öğrenci sayısı nedir?

4. Aşağıdaki yatırım projelerinin seviyesi, fizikî ve nakdî gerçekleşme oranı, 2000-2001 öğretim yılı başındaki durumları nedir?

a) Gündüzlü ve Deydinler Köyü, Şükrünailipaşa, 6 Eylül, Kurşunlu Cumhuriyet İlköğretim Okulları ek ders projeleri,

b) İnegöl Kemalpaşa, Mahmudiye ve Mesudiye Mahallelerinde yapılacak ilköğretim okulları için arsa alımı-kamulaştırılması ve projenin yapımı,

c) İnegöl öğretmenevi,

d) İnegöl İmam Hatip Lisesi 21 Derslik Projesi,

5. İnegöl Yenice Öztarhanlar Çok Programlı Lisesi Lojmanı ve Spor Salonu Projesi,

6. İnegöl Çıraklık Eğitim Merkezi,

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.6.2000

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1558

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMMBaşkanlığının 23.5.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5690-7/2085-5618/13510 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın, “Bursa-İnegöl İlçesindeki yatırım projelerine ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-4-5-6. Bakanlar Kurulunun 99/13414 sayılı kararı eki olarak Resmî Gazete’nin 23933 mükerrer sayısında yayınlanan 2000 Yılı Yatırım Programına göre, Bursa İlindeki Bakanlığımız yatırımları sayısı 17’dir.

İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği valiliklerce, mahallinde, il ilköğretim kurumları yapım programıyla gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızca, Devlet katkısı olarak, 2000 yılı için Bursa İline; ilköğretim kurumlarının giderlerinde kullanılmak üzere 2 912 000 000 000 lira, okul öncesi yatırımları için de 15 000 000 000 lira tahsis edilmiştir.

Bunların dışında, Bakanlığımızca 2000 yılı içinde, 4306 sayılı Kanun gelirlerinden finanse edilmek üzere, merkezden ihale edilerek gerçekleştirilmesi planlanan ilköğretim okullarından, 480 öğrenci kapasiteli 1’i de İnegöl İlçesinin Mesudiye Mahallesinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu okulların yapımında uygulanan, götürü bedel veya anahtar teslimi sözleşme usulünün gereği, idarece önceden bedel tahmini yapılamamaktadır. İşler ihale edildikten sonra ihale bedelleri belirlenebilecektir.

2. Valilikçe, Bursa’nın İnegöl İlçesinde, 2000-2001 öğretim yılında; 51 ilköğretim okulunda 607 derslikte, 7 ortaöğretim okulunda 162 derslikte eğitim ve öğretim hizmeti verilmesi öngörülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında olması gereken yönetici ve öğretmen sayısının, öğrenci ve ders yükü esas alınarak branşlar itibariyle belirlenmesini öngörmektedir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında yapılan belirlemeye göre, Bursa İli İnegöl İlçesinde, 1226 öğretmen norm kadrosuna karşılık 1014 öğretmenin, 136 yönetici normuna karşılık olarak da 100 yöneticinin görev yaptığı anlaşılmıştır. Ancak, 1999-2000 öğretim yılının sona ermesiyle; gerek öğretmenlerimizin Temmuz-Ağustos aylarında yapılan emeklilik işlemleri ve gerekse 2000 yılında yapılacak atama ve yer değiştirmelerle bu sayı 2000-2001 eğitim-öğretim yılında değişiklik arz edebilecektir.

Ayrıca bu ilçemizde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı hizmetli kadrolarında 73 personel görev yapmaktadır.

3. Valilikten alınan bilgiye göre; İnegöl İlçesinde, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında; ilköğretimde 26 000 öğrencinin eğitim göreceği tahmin edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’nın Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerindeki eğitim hizmetlerine ve yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/2092)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere aşağıdaki sorularımı arz ediyorum.

16.5.2000

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

Bursa İli Dağ Yöresi İlçeleri; Keles,Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli İlçelerindeki eğitim hizmetleri ve yatırımları ile ilgili olarak :

1. Her bir ilçedeki yatırım projelerinin;

a) Adedi,

b) Tutarı,

c) 2000 yılı ödenek miktarı,

d) 1999 yılı sonuna kadar harcama miktarı ne kadardır?

2. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında hizmet verecek :

a) Okul adedi,

b) Derslik adedi,

c) Görevli adedi ne kadardır?

3. 2000-2001 yılında hizmet alacak öğrenci sayısı nedir?

4. Standartlara göre okul, derslik, atölye salonu, lojman, yurt, öğretmenevi ihtiyaçları nedir? Bu ihtiyaçların karşılanması için 1999 sonuna kadar yapılan yatırım harcamaları tutarı ne kadardır? 2000 yılı Bütçe Ödeneği ne kadardır?

5. Dağ yöresinden öğrencilerin yeterli ve kaliteli eğitim alamamaları nedeniyle Bursa’ya göç olmakta mıdır veya parçalanmış aileler yaratılmış mıdır? Bursa’ya göçün içinde yeterli ve kaliteli eğitim alınamamasının yeri nedir?

6. Aşağıdaki yatırımların fizikî ve nakdî gerçekleşme oranı, projelere bugüne kadar yapılan harcama ve 2000 yılı sonuna kadar yapılacak harcama ne kadardır?

a) Orhaneli İlçesi Türkan Sait Yılmaz Anadolu Lisesi,

b) Keles Öğrenci Pansiyonu,

c) Harmancık Çok Programlı Lisesi,

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.6.2000

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1559

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.5.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5690-7/2092-5625/13517 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın, “Bursa’nın Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli İlçelerindeki eğitim hizmetlerine ve yatırım projelerine ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-4-6. Bakanlar Kurulunun 99/13414 sayılı kararı eki olarak Resmî Gazete’nin 23933 mükerrer sayısında yayınlanan 2000 Yılı Yatırım Programına göre, Bursa İlindeki Bakanlığımız yatırımları sayısı 17’dir. Bunlardan; 1996H010270 proje numaralı Öğrenci Pansiyonu Keles, 1995H021310 proje numaralı Çok Programlı Lise Harmancık ve 2000H010130 proje numaralı Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi de Orhaneli ilçelerinde yer almaktadır. Bunlarla ilgili bilgileri içerir liste ekte sunulmuştur.

İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği valiliklerce, mahallinde, il ilköğretim kurumları yapım programıyla gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızca, Devlet katkısı olarak, 2000 yılı için Bursa İline; ilköğretim kurumlarının giderlerinde kullanılmak üzere 2 912 000 000 000 lira, okul öncesi yatırımları için de 15 000 000 000 lira tahsis edilmiştir.

2. Valilikçe, 2000-2001 öğretim yılında, Bursa İlinin;

• Keles İlçesinde, 12 ilköğretim okulunda 107 derslikte, 2 ortaöğretim okulunda 26 derslikte,

• Harmancık İlçesinde, 4 ilköğretim okulunda 56 derslikte, 1 ortaöğretim okulunda 12 derslikte,

• Büyükorhan İlçesinde, 11 ilköğretim okulunda 72 derslikte, 1 ortaöğretim okulunda 12 derslikte,

• Orhaneli İlçesinde, 13 ilköğretim okulunda 123 derslikte, 4 ortaöğretim okulunda 37 derslikte,

eğitim ve öğretim hizmeti verilmesi öngörülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında olması gereken yönetici ve öğretmen sayısının, öğrenci ve ders yükü esas alınarak branşlar itibariyle belirlenmesini öngören, Millî Eğitim Bakanlığna Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan belirlemeye göre, söz konusu ilçelerin eğitim kurumlarında 48 yönetici olmak üzere 545 öğretmen, diğer hizmet sınıflarında da 116 personel görev yapmaktadır.

Ayrıca, 1999-2000 öğretim yılının sona ermesiyle; gerek öğretmenlerimizin Temmuz-Ağustos aylarında yapılan emeklilik işlemleri ve gerekse 2000 yılında yapılacak atama ve yer değiştirmelerle bu sayı 2000-2001 eğitim-öğretim yılında değişiklik arz edebilecektir.

3. Valilikten alınan bilgiye göre; 2000-2001 eğitim-öğretim yılında, ilköğretimde, Bursa’nın;

• Keles İlçesinde 2 400,

• Harmancık İlçesinde 1 400,

• Büyükorhan İlçesinde 2 400,

• Orhaneli İlçesinde 4 000,

öğrencinin eğitim göreceği tahmin edilmektedir.

5. Bakanlığımızca, ülke genelinde, eğitim hizmeti sunumunda, eşitliğinin sağlanılmasına azami özen gösterilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

2000 Yılı Yatırım Programı Milyon TL.

Başlama 1999 Yılı

Sır. Bitiş Proje Tahmini 2000

No Proje No Proje Adı İli İlçesi Karakteristik Tarihi Tutarı Harcama Yatırımı

Bursa 895 000 400 000 3 312 000

1 OkulöncesiYatırımları (1) Bursa Muhtelif 2000-2000 15 000

2 İlköğretim Yatırımları (2) Bursa Muhletif 2000-2000 2 912 000

3 1996H010270 Öğrenci Pansiyonu (MD) (1) Bursa Keles 200 Öğr. Pans. 1996-2000 325 000 60 000 265 000

4 1995H021310 Çok Programlı Lise İkmali (MD) Bursa Harmancık 500 Öğrencilik 1995-2000 350 000 340 000 10 000

5 2000H010130 Türkan-Sait Yılmaz Anadolu

Lis. (MD) (1) Bursa Orhaneli 16 Derslik 2000-2001 220 000 – 110 000

(1) 3418 sayılı Kanun gelirlerinden karşı-

lanacaktır.

(2) 4306 sayılı Kanun gelirlerinden karşılanacakıtr.

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Ermenek İlçesinin il olması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri BakanıSadettin Tantan’ın cevabı (7/2117)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın, Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

22.5.2000

ZekiÜnal

Karaman

Karaman İline bağlı olan Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla İlçeleri; çok farklı coğrafî ve jeolojik yapıya sahiptir. İç Anadolu’nun karasal ve Akdeniz iklimi arasında bir iklim karakteri taşır. Rakımı yüksek yerlerde kış çok sert ve kar yağışlı geçer. Ancak alçak kesimlerde özellikle Göksu vadisinde iklim oldukça yumuşaktır.

Sosyo-Ekonomik açıdan Türkiye’nin geri kalmış bölgeleri arasındadır. Nüfusun büyük çoğunluğu çok fakirdir. Devlet veya özel teşebbüs tarafından yapılmış herhangi bir sanayi kuruluşu yoktur. Sınırlı kömür yatakları halen bu bölgenin ekonomisine kısmen de olsa bir canlılık katmaktaysa da, ocakların kapanması halinde ciddi sıkıntılar yaşanacaktır.

Bölge dağlık olduğundan tarım arazisi dardır; ilkel şartlarda yapılan tarım ise vatandaşların geçimini sağlamaktan uzaktır.

İçel, Karaman, Konya ve Antalya arasında Toros Dağlarında sıkışıp kalan bu kapalı bölgenin en önemli ve en büyük ilçesi Ermenek’tir. Diğer iki ilçenin destekleri ile Ermenek halkı yılardır; Ermenek’in il olması konusunda ciddi, müteaddit defalar çabalar harcamışlardır. Bu taleplerini resmî makamlara da iletmişlerdir.

Sorularım şunlardır :

1. Bir ilçenin il olabilmesi için temel kriterleriniz nelerdir?

2. Ermenek İlçesinin il olması konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 13.6.2000

Sayı : B050İLİ0060001/216/70-1-4107

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Gen.Sek.’nin 29.5.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2117-5738/13779 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen “Ermenek İlçesinin İl Yapılması” konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Mülkî idare teşkilâtımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin yapılması, memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarının detaylı olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özellikle taşra teşkilâtımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısı ile konunun Bakanlığımızca yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

5. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı’nın, Tekirdağ-Malkara İlçesindeki ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/2134)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

B. Fırat Dayanıklı

Tekirdağ

1. Tekirdağ İli Malkara İlçemizdeki yağlık ayçiçeği üreticilerimizin 1999 yılı 5 cent/kg olan prim bedelleri ne zaman ödenecektir?

2. 1999 yılı ürünü yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesi üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 10.12.1999 tarih ve 99/13798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde “Üretici istenilen belgelerle en geç 30.4.2000 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez” denilmektedir. Özellikle Malkara İlçemizde dosyalarını tamamlayamamış üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla ek süre verilmesi konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 16.6.2000

Sayı : KDD.SÖ.1.01/1950

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.6.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2134-5791/13967 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Tekirdağ Milletvekili Sayın Bayram Fırat Dayanıklı’ya ait 7/2134-5791 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi : Bayram Fırat Dayanıklı

Tekirdağ Milletvekili

Esas No : 7/2134-5791

Soru 1. Tekirdağ İli Malkara İlçemizdeki yağlık ayçiçeği üreticilerimizin 1999 yılı 5/cent/kg olan prim bedelleri ne zaman ödenecektir?

Cevap 1. Tekirdağ İli Malkara İlçesindeki yağlık ayçiçeği üreticilerinin 1999 yılı destekleme primi ödemelerinin bir an önce yapılması konusundaki talepleri, ödemelerin çabuklaştırılması amacıyla bakanlığımız tarafından Hazine Müsteşarlığına iletilmiştir.

Soru 2. 1999 yılı ürünü yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesi üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 10.12.1999 tarih ve 99/13798 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3 üncü maddesinde “Üretici istenilen belgelerle en geç 30.4.2000 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez” denilmektedir. Özellikle Malkara İlçemizde dosyalarını tamamlayamamış üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla ek süre verilmesi konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Cevap 2. Bilindiği üzere, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği ve soya fasulyesi üreticilerinin desteklenmesine ilişkin olarak çıkartılan 31.12.1999 tarih ve 99/13798 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve uygulama tebliğleri çerçevesinde primden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları için tanınan süre 30.4.2000 tarihinde sona ermiştir.

Ancak, 29 Nisan 2000 tarih ve 24034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yağlık Ayçiçeği ve Soya Fasulyesinin Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ”in 2 nci maddesinin Ek 3 üncü bendinde “destekleme primi almak isteyen üreticiler, 30 Nisan 2000 tarihine kadar ilgili komisyona müracaatlarını yaparlar. Müracaatını yapan, ancak tapuya ilişkin sorunlar nedeniyle istenilen belgelerini tamamlayamayan üreticilerin, başvuruları alınarak 30 gün içerisinde belgelerini tamamlamaları durumunda, komisyonlarca değerlendirilir.” hükmü getirilmiştir.

Yukarıda belirtildiği şekilde, müracaatını süresi içerisinde yapan çiftçilerimize belgelerini tamamlamaları için ayrıca ek bir süre tanınmış olup, destekleme primi ile ilgili ödemelerin başlaması nedeniyle bu sürenin tekrar uzatılması mümkün görülmemektedir.

BİRLEŞİM 112 NİN SONU