Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 32 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

94 üncü Birleşim

16 . 5 . 2000 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. — GELEN KÂĞITLAR

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ant içmesi

2. — Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla, Ahmet Necdet Sezer’in yaptığı konuşma

IV. —SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, MHP Afyon Merkez İlçe Başkanının Afyon Şeker Fabrikasında geçici işçi olarak çalıştığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1716)

2. — Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-Merkez-Kozluca Köyündeki Hüseyin Ağa Camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1717)

3. —Erzincan Milletvekili TevhitKarakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1743)

4. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, TRT’de sabah kuşağında yer alan bir programda bazı gazetelere yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1779)

5. — Hatay Milletvekili NamıkKemal Atahan’ın, İskenderun’daki Su Ürünleri Fakültesinin tahliyesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1791)

6. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’daki kültürel faaliyetlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1806)

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Niğde’de başörtülü vatandaşların özel güvenlik görevlilerince zorla otobüslerden indirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1834)

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın;

Nevşehirdeki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere,

Nevşehir İline Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına,

Avanos Kültür ve Kongre Merkezi inşaatına ilişkin soruları ve KültürBakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1842, 1856, 1857)

9. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1843)

10. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1844)

11. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki Vakıflar Şube Müdürlüğünün ne zaman kurulacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1851)

12. — Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, Çine Barajının adına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1872)

13. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Vakıf Gureba Hastanesinin İstanbul Üniversitesine devrine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1873)

14. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1887)

15. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin cevabı (7/1909)

16. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1912)

17. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın;

Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

Hatay’da ekilen tütüne uygulanan kotaya ilişkin soruları ve DevletBakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1904, 1913)

18. — Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş’ın, Biga İlçe Emniyet Müdürünün tayinine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1914)

19. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un;

Şanlıurfa İlinin turizm açısından değerlendirilmesine,

Şanlıurfa İlinde inanç turizminin geliştirilmesi ve tanıtılmasına,

Şanlıurfa İline yapılan turizm yatırımlarına ilişkin soruları ve Turizm Bakanı ErkanMumcu’nun cevabı (7/1924, 1925, 1926)

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Adana Milletvekili İsmet Vursavuş’un, Çukurova’da meydana gelen sel ve su baskınlarından zarar gören çiftçilerin durumları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp,

Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal’ın, Özürlüler Haftası münasebetiyle yaptığı gündemdışı konuşmaya Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez,

Cevap verdi.

Ordu Milletvekili Hasan Fehmi Konyalı, DOKAP ve Ordu İlinin problemleri ve alınması gereken önlemler konusunda gündemdışı bir konuşma yaptı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

1 inci sırasında bulunan, Harp Okulları Kanunu Tasarısının (1/423) (S. Sayısı : 380) görüşmeleri tamamlanarak,

2 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının (1/413) (S. Sayısı : 375),

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

16 Mayıs 2000 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.52’de son verildi.

Murat Sökmenoğlu

Başkanvekili

Sebahattin Karakelle Levent Mıstıkoğlu

Erzincan Hatay

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 132

II. — GELEN KÂĞITLAR

12 . 5 . 2000 CUMA

Sözlü Soru Önergesi

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, 4 üncü GSM ihalesinden sonra Demirbank hisse senedi sahiplerinin borsada zarar ettikleri iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.2000)

2. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı’nın, 1998 yılında Adana’da meydana gelen deprem sonrası yapımına başlanan afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.2000)

3. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı’nın, Adana’da Seyhan Nehrinin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.2000)

4. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı’nın, Adana-Sofulu çöplüğüne ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.2000)

No. : 133

15 . 5 . 2000 PAZARTESİ

Tasarılar

1. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/679) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.2000)

2. — Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin YürürlüktenKaldırılmasına DairKanun Hükmünde Kararnamede DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/680) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.2000)

3. — Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde AcilYardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/681) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.2000)

Teklifler

1. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/522) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.2000)

2. — Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına İlişkinKanun Teklifi (2/523) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.2000)

3. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan’ın; Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifi (2/524) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.2000)

4. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan’ın; Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Yasa Teklifi (2/525) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.2000)

5. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/526) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.2000)

6. — AnavatanPartisi Grup Başkanvekili Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Ömer İzgi, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Fazilet Partisi GrupBaşkanvekili İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman ve Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve SeçmenKütükleri Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/527) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.2000)

Raporlar

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1999 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/6) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 15.5.2000) (GÜNDEME)

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 2000 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 15.5.2000) (GÜNDEME)

3. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 15.5.2000) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, valiler dışındaki mülkî amirlere temsil tazminatı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2069) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, bazı belediye başkanlarının eğitim semineri adı altında düzenledikleri yurt dışı gezilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, İstanbul’da yapımı planlanan göz hastanesi için ayrılan ödeneğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde meydana gelen taciz olayına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Mavi Akım Projesine ve Türkiye’nin doğal gaz tüketimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

6. — Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu’nun, Ege adaları konusunda bir dergide yer alan habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, internet-kahvelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, İstanbul-Ümraniye-Dudullu Karakolunda işkence uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, gözaltında tecavüze uğradıklarını iddia eden kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Avrupa’da Diyanete bağlı camilerde okunan cuma hutbelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, depremden zarar gören belediyelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Hükümet Konağı inşaatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.2000)

Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri

1. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 15.5.2000 tarihinde geri almıştır. (7/1898)

2. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 15.5.2000 tarihinde geri almıştır (7/1900)

3. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 15.5.2000 tarihinde geri almıştır (7/1901)

No. : 134

16. 5 . 2000 SALI

Yazılı Soru Önergesi

1. — Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya’nın, Bakanlığın arşivi olup olmadığına ve faili meçhul suçlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.2000)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan’ın Karapelit Köyü, Sarımazı Mahallesi ve yakın çevresinin Belen İlçesi mücavir alanı kapsamına alınmasının nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1714)

2. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/1758)

3. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkinDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/1761)

4. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1762)

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Kapadokya-Tuzköy Havalimanı için ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1768)

6. — Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş’ın, Türkiye’nin ekonomik büyüme hızına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1775)

7. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara İline bağlı bazı ilçelerdeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1788)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

16 Mayıs 2000 Salı

BAŞKAN : Yıldırım AKBULUT

KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Vedat ÇINAROĞLU (Samsun)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır.

Gündeme geçiyoruz.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ant içmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemimize göre Sayın Cumhurbaşkanının andiçme töreni yapılacaktır.

Törenin şeklini kısaca arz edeceğim: Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, andiçmek üzere, Başkanvekilimiz vasıtasıyla Genel Kurul salonuna davet edilecek ve beraberinde Başkanvekili olduğu halde hitabet kürsüsüne geleceklerdir.

Genel Kurul, Cumhurbaşkanını ayakta karşılar.

Andiçme, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta dinlenir.

Sayın Cumhurbaşkanımız andiçtikten sonra, İstiklal Marşı çalınacak, daha sonra teşekkür konuşması yapacaklar ve salondan ayrılacaklar.

Sayın Cumhurbaşkanı salondan ayrılırken de milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacaklar.

Şimdi, Başkanvekilimiz Mehmet Vecdi Gönül'den, Sayın Cumhurbaşkanımızı andiçmek için Genel Kurul Salonuna davet etmelerini rica ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler.

(Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hitabet kürsüsüne geldi) (Ayakta alkışlar)

Kendilerine, Meclis adına, hoş geldiniz diyorum.

CUMHURBAŞKANI AHMET NECDET SEZER – Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma; milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, herkesin, insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim. (Ayakta alkışlar)

(İstiklal Marşı)

2. — Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla, Ahmet Necdet Sezer’in yaptığı konuşma

CUMHURBAŞKANI AHMET NECDET SEZER – Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, sayın üyeleri; sizleri en içten duygularla, en üstün başarı dileklerimle ve yürekten saygılarımla selamlıyorum.

Türk ulusal bağımsızlık hareketinin içinde oluşan ve ulusal bağımsızlık savaşını yöneterek başarıya ulaştıran, bu nedenle, dünya parlamentoları arasında çok özel ve özgün bir yeri olan Yüce Mecliste, Cumhurbaşkanı olarak konuşmaktan büyük bir heyecan ve onur duymaktayım.

Ulus egemenliğinin somutlaştığı ve temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve onun saygıdeğer üyelerinin güven ve desteğinin korunması, saygınlığının yüceltilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığınca en üst düzeyde duyarlılık gösterilecektir.

Kuşku yok ki, egemenliğin asıl kaynağı ve kayıtsız, koşulsuz sahibi Türk Ulusudur ve ebediyen öyle olacaktır, öyle kalacaktır. Bunu sağlayan laiklik ilkesi de, dokunulmaz bir kural olarak ödünsüz bir kararlılıkla korunacaktır. Çünkü, bireylerin din ve vicdan özgürlüklerinin en iyi korunduğu yönetim biçimi laik, demokratik cumhuriyettir. Demokrasinin temelini oluşturan laiklik ilkesi olmadan, özgürlükten ve demokrasiden söz edilemez; din kurallarıyla devlet ve toplumsal yaşam düzenlenemez.

Ulus egemenliğinden kaynaklanan her görevin temel amacı ve özü, ulusun mutluluğunu gönencini yükseltmektir. Devlet, bunun için vardır, bu amaca yönelik olarak örgütlenmiştir. Devletin tüm kurum ve organları, bu bilinçte görev yapmalıdır, bu görevin sorumluluğunu taşımalıdır. Cumhurbaşkanlığı, bu doğrultudaki çabalara özenle ve etkinlikle katkı yapacaktır; çünkü, Türk Ulusu, daha elverişli koşullarda, daha temiz, daha özgür bir dünyada daha mutlu yaşamayı hak etmiştir.

İnsanlarımızın hak ve hukukunu korumak, onların duygularını, inançlarını ve emeğini sömürtmemek öncelikli görevimizdir. Bu alandaki başarımız, ulusseverliğimizin, yurtseverliğimizin de ölçüsü ve göstergesi olacaktır. Bu aydınlık yolun başlangıcı, hukuk devleti ilkesinin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, evrensel boyutları da içererek gerçekleşmesinden geçmektedir. Bunu, dostlarımız gerekli gördüğü için değil, ondan önce, ulusumuzun özlemlerine ve çağdaşlaşma programımıza önem verdiğimiz için, büyük ulus olduğumuz için, Yüce Atark'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşma buyruğunu yerine getirmemiz için yaşama geçirmeliyiz. Bunu, mutlaka ve duraksamadan başarmak zorundayız.

Siyasal yaşamımızın dokusuna çağdaş demokrasiyi, devlet yapımızın dokusuna da hukuk devleti ilkesini yerleştirme görevimizi daha fazla geciktirmemeliyiz. Polis devletini çağrıştıran yapı ve uygulamaları terk etmeden, çağdaş toplumun gereksinmelerini karşılayamayız. Cumhurbaşkanlığı, bu dönüşüm ve gelişmenin sağlanmasına önem verecektir. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesine uygun eylem ve işlemler, ulusal verimliliği ve ulusal mutluluğu da artıracaktır.

Yüce Meclisin sayın üyeleri, hukuk devletinin, sağlam ve sağlıklı demokrasilerin, toplumun ulaştığı ekonomik kalkınma düzeyiyle ilişkisini de gözardı edemeyiz. Bu nedenle, ulusal anlamda güçlü bir ekonomik yapı, demokrasinin de, hukuk devletinin de güvencesidir. Bu güvencenin oluşması, tüm olanaklarla desteklenmelidir. Bu doğrultudaki düzenlemeler, toplumsal yarar gözetilerek, gelir dağılımında ve fırsat eşitliğinde adalet sağlanarak, yoksul ve dargelirli kesimler esirgenip korunarak, işsizlik sorununu giderici yöntemler yeğlenerek, sosyal devlet gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Çağdaşlaşmanın da, ekonomik kalkınmanın da temel dayanağı eğitimdir. Eğitim düzeyi ve kalitesi yükseltilmeli; onbir yıllık zorunlu temel eğitim, hedefimiz olmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, sayın üyeleri; toplumsal yaşamı değerli, anlamlı ve saygın kılan ögelerin başında, eylem ve işlemlerin kurallara uygun olması gelmektedir. Kurallar, ödünsüz ve ayrıcalıksız uygulanıyorsa ve bu kurallara uyuluyorsa, özgürlük, eşitlik, girişimcilik, yeteneklerin geliştirilmesi gibi kavramlar ve böylece toplumsal mutluluk güvence altına alınmış demektir. Aslında, devletin temel amacı ve görevleri, Türk Ulusunun bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamaya çalışmaktır.

Devlet, toplumda hukuku egemen kılmalıdır; barışın, özgürlüğün, mutluluğun, geleceğe kaygısız bakmanın koşulu da budur. Toplum, sürekli temiz ve aydınlık bir ortamda yaşamalıdır; bunu sağlamak devletin görevidir.

Kimse hukukun üstünde değildir; hukukun üstünlüğü ilkesi herkesi bağlamalı, Anayasanın, yasaların ve hukukun gereği her zaman ve herkese karşı yerine getirilmelidir. En büyük sosyal felaketin, hukuka ve adalete olan güvenin yitirilmesi olduğu unutulmamalıdır.

Hukuka aykırı eylem ve işlemlere, yolsuzluklara kesinlikle izin verilmemelidir. Yolsuzluklarla, hukuka aykırı yollarla çıkar sağlama alışkanlık ve girişimleriyle kararlı bir mücadele konusunda Cumhurbaşkanlığının tüm olanakları toplumun hizmetinde ve sizin yanınızda olacaktır.

Sayın milletvekilleri, ulusal gündemimizin bir diğer öncelikli konusu, toplumsal barış özlemidir. Kalıcı nitelikte toplumsal barışın sağlanması ve sürdürülmesi de, bir devlet görevi olarak algılanmalı ve yerine getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Ulusunun birliğini temsil etmekte olan Cumhurbaşkanlığı, ulusun ve ülkenin bütünlüğü bağlamında hiçbir tartışmaya izin vermeyecek, ülke ve ulus bütünlüğünü korumayı ve pekiştirmeyi en temel görev sayacaktır.

Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik saldırılar ve terör, etkisini kaybetmekle beraber devam etmektedir. Varlığımızın güvencesi ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, bu konuda üzerlerine düşen görevi büyük bir özveriyle sürdürmektedirler. Bugün olduğu gibi, gelecekte de, Silahlı Kuvvetlerimizin güçlenmesini sağlamak görevimiz olacaktır.

Sayın üyeler, ulusal dışpolitika uygulamalarında, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zamanında benimsenen temel ilkeler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Uluslararası toplumun saygın ve aktif bir üyesi olarak Türkiye, farklı konumuna, olanaklarına, tarihinden gelen ilişkilerine, bölgesel duyarlılığına, coğrafyasına bağlı üstünlük özelliklerine uygun; ulusal bağımsızlık savaşımızın doğrultusuyla uyumlu; Atatürk'ün, akılcı, ulusalcı ve bağımsızlıktan ödün vermeyen, ülke yararını en üst düzeyde tutan onurlu, kişilikli çizgisini sürdürecektir.

Kendi içine kapalı kalması olanaksız olan ülkemizin, Avrupa Birliğinin benimsediği uygarlık değerleriyle bütünleşmesi zorunludur.

Hukuk devleti ve demokrasi konusundaki başarılarımız, çağdaş uluslararası toplumdaki saygınlığımızı da artıracaktır.

Teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı ivme ve uluslararası ilişkilerdeki yeni gelişmeler, yeni yapılaşmalar, yeni kümeleşme ve birliktelikler, önümüzdeki dönemde dışpolitikamızda yeni olanaklar ve açılımlar sağlayabilir. Bu konuda büyük dikkat ve hazırlık içinde olmalıyız.

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Cumhurbaşkanlığının karar ve işlemlerinin değişmez yol göstericisi, esin kaynağı, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ile O'nun aydınlanma ve çağdaşlaşma programının esasları olacaktır. Bu doğrultu, kesinlikle korunacaktır.

Bu düşüncelerle hepinize bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım. (Ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 17 Mayıs 2000 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.15

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, MHP Afyon Merkez İlçe Başkanının Afyon Şeker Fabrikasında geçici işçi olarak çalıştığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun cevabı (7/1716)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

28.3.2000

İsmet Attila

Afyon

Erol Topbaş’ın geçici işçi olarak çalıştığı Afyon Şeker Fabrikasından sezon sonu nedeniyle işten çıkarıldığı, ancak MHP Afyon Merkez İlçe Başkanı seçildikten 1 hafta sonra anılan fabrikaya yeniden işe alındığı belirtilmektedir.

Ayrıca şu anda mevsimlik işçi olarak çalışan işçilerin belirlenmesinde siyasetin rol oynadığı söylenmektedir.

Soru 1. MHP Afyon Merkez İlçe Başkanı Erol Topbaş’ın işe başlatılması doğru mudur?

Soru 2. Afyon Şeker Fabrikasındaki çalışmaya devam edecek işçilerin belirlenmesindeki yöntemi uygun buluyor musunuz? Konu ile ilgili olarak herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmamış ise nasıl bir işlem yapılacaktır?

Soru 3. Yapılan işlemler partizanca bir hareket değil midir?

T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 9.5.2000

Sayı : B.14.0.BHİ.01-170

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1716-4932/11670 sayılı yazınız.

Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, “MHP Afyon Merkez İlçe Başkanının Afyon Şeker Fabrikasında geçici olarak çalıştığı iddiasına” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1716) esas no.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila’nın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap 1. Afyon Şeker Fabrikası, 27.1.2000 tarih ve 351 sayılı yazısı ile telefon santralinde çalıştırılmak üzere ihtiyacına binaen iki adet geçici işçinin işe alınmasını Genel Müdürlüğümüzden talep etmiştir. Genel Müdürlüğümüz bu talebi değerlendirmiş ve iki adet geçici işçinin işe alınarak çalıştırılmasını uygun gördüğünü 14.2.2000 tarih ve 2333 sayılı yazısı ile anılan fabrikaya bildirmiştir. Önergeniz üzerine yapılan inceleme neticesinde iş akdi askıda olan Erol Topbaş’ın mevzuata uygun şekilde işbaşı yaptığı anlaşılmıştır.

Cevap 2. Teşekkülümüz taşra teşkilâtı her yıl kampanya dışı dönemdeki geçici işçi ihtiyaçlarını kısımlar itibariyle belirleyerek genel müdürlükten talep eder. Genel Müdürlüğümüz değerlendirmesini yaptıktan sonra uygun gördüğü geçici işçi kontenjan sayılarını fabrikalara bildirir. Fabrikalar, her kısım için daha önce o kısımda çalıştırmış olduğu ve iş akitleri askıda olan geçici işçilere, Genel Müdürlükçe verilen kontenjan dahilinde işbaşı yaptırır. Herhangi bir kısımdaki kontenjan sayısı daha önce o kısımda istihdam edilen geçici işçi sayısının altında kalıyorsa işçilerin tamamını aynı süre ile dönüşümlü olarak çalıştırır.

Cevap 3. Teşekkülümüzde, kampanya dışı dönemde iş akdi askıda olan geçici işçilerin işbaşı yaptırılıp çalıştırılmalarında dönüşümlü çalıştırma yöntemi uygulanmaktadır. Kampanya döneminde ise bütün kısımlarda iş akdi askıda olan işçilerin tamamına işbaşı yaptırılır.

2. — Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon-Merkez-Kozluca Köyündeki Hüseyin Ağa Camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1717)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

30.3.2000

İsmet Attila

Afyon

Soru : Afyon İli Merkez-Kozluca Köyünde bulunan tarihi eski eser Hüseyin Ağa Camiinin Röleve ve Restorasyon projeleri ve onarımı ne zaman yapılacaktır?

T.C.

DevletBakanı 10.5.2000

Sayı : B.02.0.006/01-1131

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-5093 sayılı yazınız.

Afyon Milletvekili İsmet Attila tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1717-4933 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

Afyon İli, Merkez-Kozluca Köyünde bulunan Hüseyin Ağa Camiinin onarım talebi doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan incelemede; söz konusu camiinin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olmadığı tespit edilmiştir.

Kısıtlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 2000 yılı yatırım bütçesinden, söz konusu camiinin proje çalışmaları ve onarımı için ödenek ayrılması mümkün olamamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

3. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1743)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincana ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincana ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Sağlık Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 10.5.2000

Sayı : B.100.APK.0000000/1044

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10 Nisan 2000 tarih ve A.010.GNS.0.10.00.02.-7/1743-4990 sayılı yazıları

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya tarafından Erzincan İli yatırımları ile alakalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Erzincan İline Ayrılan
Ödenek ve Yatırımlarına İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Cevabı’dır.

Sorular :

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinden Erzincana ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincana ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’daki yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevaplar :

Erzincan İli Bakanlığımızın 2000 malî yılı yatırım programında yer almamaktadır. Ancak; Bakanlığımızın 2000 malî yılı bütçesinden Erzincan İline muhtelif harcamalarda kullanılmak üzere, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğünden 7 milyar 759 milyon 190 bin TL., Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 23 milyar 400 milyon TL., Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünden 28 milyar 545 milyon TL. ile 13 milyar 120 milyon TL. değerinde ambulans, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığından 4 milyar 500 milyon TL., Verem Savaşı Daire Başkanlığından 1 milyar 730 milyon TL., Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 94 milyar 275 milyon TL. ve yeşil kartlı hastalar için 42 milyar 544 milyon 300 bin TL., toplam olarak 215 milyar 873 milyon 490 bin TL. ödenek gönderilmiştir.

Bakanlığımızın 1999 malî yılı bütçesinden Erzincan İline Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 30 milyar 991 milyon 200 bin TL., Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 140 milyar 993 milyon 816 bin TL. ile muhtelif malzeme alımları için 15 milyar TL., Verem Savaşı Daire Başkanlığı tarafından 7 milyar 195 milyon TL., TemelSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 127 milyar 829 milyon TL., Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından 83 milyar 57 milyon 500 bin TL., toplam olarak 450 milyar 157 milyon 097 bin TL. ödenek gönderilmiştir. Ayrıca 850 milyon 220 bin TL. değerinde tıbbî ve eğitim malzemesi gönderilmiştir.

Söz konusu gönderilen ödeneklerin tümü harcanmış olup, bazı harcama kalemlerinde ödenek üstü harcamalar yapılmıştır. Bütçe imkânları dahilinde ödenek gönderilecektir.

4. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, TRT’de sabah kuşağında yer alan bir programda bazı gazetelere yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1779)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

4.4.2000

Kemal Albayrak

Kırıkkale

1. Her sabah TRT 1 televizyon kanalında gazetelerden başlıklar verilirken özellikle Yeni Şafak-Millî Gazete ve Âkit gazetelerinden okunmuyor.

TRT 1 kanalı devlet kanalı olması sebebi ile tarafsız yayın yapan bu kanalın bu gazete haberlerini vermeyişinin sebebi nedir?

T.C.

DevletBakanı 11.5.2000

Sayı : B.02.0.0015/580

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.4.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.-A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1779-5038/11868 sayılı yazıları.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip edilen 7/1979-5038 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda verilmektedir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün TRT-1 program kanalında, 2.1.1997 tarihinden itibaren, hafta için her gün saat 6.30-8.30 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan ve 13.4.1998 tarihinden itibaren “Sabah Haberleri” adı ile yayınına devam eden programda, sabah haberleri topluma sunulmakta, bununla birlikte program içinde, Anayasanın 2 ve 3 üncü Maddelerinde ifade edilen Atatürk Milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışına bağlı yayın yapan günlük gazetelerin, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda ifade edilen haber niteliği bulunan haberlerinin manşetleri ile zaman zaman toplumun büyük bir kesiminin ilgisini çeken güncel olaylara ilişkin diğer başlıklar okunmaktadır.

Adı geçen haber programında, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Radikal ve Yeni Binyıl adlı gazetelerin yanında, Zaman, Türkiye, Akşam, Star, Gözcü, Posta ve Takvim gazetelerine de her gün eşit ölçüler içerisinde yer verilmekte, tüm gazetelerin, hiçbir ayırım yapılmadan alfabetik sıra içinde izleyiciye sunulmasına büyük özen gösterilmektedir. Bu suretle, Türkiye’nin tüm toplum kesimini içine alan, geniş bir izleyici kitlesine, günlük gazetelerin haberleri tam ve tarafsız olarak her hangi bir yorum yapılmaksızın verilmektedir. Gazetelerin haberleri yorumsuz şekilde yansıtılırken toplumun büyük kesiminin ilgisini çekmesi gözönünde tutulmakta, gündemde yer alan önemli konular aktarılırken, haber değerinin bulunması kriteri aranmaktadır. Program, basın dünyasındaki tüm renkleri yansıtmaktadır. Ancak, bazı gazetelerin, dağıtım merkezlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne, zamanında ulaşamadığı hallerde, bu gazetelerden alıntı yapılması tabiatıyla bazen mümkün olamamaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen

Devlet Bakanı

5. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan’ın, İskenderun’daki Su Ürünleri Fakültesinin tahliyesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1791)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda müsaadelerinizi arz ederim.

Saygılarımla.

Namık Kemal Atahan

Hatay

28.2.2000 tarihinde Bakanlığınıza yönelttiğim yazılı soru önergesine üstünkörü bir cevap verilmiştir.

28.3.2000 tarih ve 1463 sayı ile Bakanlığınızdan gelen yazıda, Su Ürünleri Fakültesinin tahliyesinin istenmesi yerine bir başka seçenek bulunamaz mı? Sorusuna cevap verilmemiştir. Düzenli eğitim veren Su Ürünleri Fakültesinin tahliyesi yerine başka bir çözüm bulunamaz mı?

T.C.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 11.5.2000

Sayı : Eğt. Plan ve Dai. Bşk. B.100.SEGO.720008.001943

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.4.2000 gün ve 7/1791-5066/11903 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sayın Namık Kemal Atahan tarafından yöneltilen ve ilgi yazınız ekinde intikal ettirilen yazılı soru önergesine ilişkin olarak, 3 nüsha halinde hazırlanan cevap metni ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Hatay Milletvekili Sayın Namık Kemal Atahan Tarafından Sayın Bakanımıza Yöneltilen
7/1791-5066 Sıra No.lu Yazılı Soru Önergesi ve Konuyla İlgili Açıklama Metni

Soru : 28.2.2000 tarihinde Bakanlığınıza yönelttiğim yazılı soru önergesine üstünkörü bir cevap verilmiştir.

28.3.2000 tarih ve 1463 sayı ile Bakanlığınızdan gelen yazıda, Su Ürünleri Fakültesinin tahliyesinin istenmesi yerine bir başka seçenek bulunmaz mı? Sorusuna cevap verilmemiştir. Düzenli eğitim veren Su Ürünleri Fakültesinin tahliyesi yerine başka bir çözüm bulunamaz mı?

Cevap : Gelişmekte olan ülkemizin kaynaklarının etkili ve verimli şekilde kullanılması temel ilkemiz olmuştur.

Bu ilkeden hareketle Bakanlığımızın sağlık eğitim politikası yeniden değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeye esas oluşturan çalışmalar sonucu :

- Bina ve uygulamalı meslek eğitimi için gerekli alt yapıdan yoksun, plansız bir şekilde sağlık meslek lisesi açılması yoluna gidilerek, okul sayısının 2-3 yıl gibi bir sürede % 250’ye ulaşan sayıda artırıldığı,

- Bu sayısal artışa paralel temin edilmesi gereken öğretmen ve eğitim araç-gerecinin karşılanmaması ile karşı karşıya kalınarak, sağlık meslekî eğitiminin kalitesinin düştüğü,

- Küçük yerleşim birimlerine birer işletme anlayışı ile kurulan okulların gereksiz bina, personel, taşımalı eğitim gibi giderlere yol açarak eğitimde maliyetin arttığı,

- Yukarıda belirtilen uygulamanın yanında, 28 Mayıs 1999 gün ve 185/1 sayılı Yüksek Sağlık Şûrası Kararı dahilinde ebe, hemşire, sağlık memurluğu eğitiminin lisans düzeyinde yürütüleceği sağlık yüksek okullarının bir an önce faaliyete geçirilmesinin sağlanması amacıyla, tamamı ile merkezlerinde ve pansiyon imkânı da olan 79 sağlık meslek lisesinin tüm araç gereci ile birlikte ilgili üniversitelere 20 yıl süreyle tahsis edildiği,

- Bakanlığımıza bağlı sağlık meslek liselerinde ise sağlık teknisyenliği alanındaki bölümlerde eğitime devam edildiği, ancak bu bölümlerde çok sayıda öğrenciye eğitim yaptırılarak eğitim istihdam dengesinin bozulmaya başlandığı,

Tespit edilmiştir.

Tüm bu veriler ışığında, kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılması yanında, sağlık meslekî eğitiminde kalitenin yükseltilmesi, istihdam dengesinin sağlanabilmesi ve kamu yararı da dikkate alınarak; Sağlık meslekî eğitiminin istenilen seviyede yürütülmesi için gerekli şartlara haiz olmayan ve mevcut alt yapısının iyileştirilmesi mümkün görülmeyen 62 sağlık meslek lisesinin faaliyetine, 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren tedricen son verilmesi planlanmıştır. (Ek : 1)

Planlamanın uygulanması esnasında herhangi bir kişinin mağduriyetine meydan verilmemesi için, öncelikle mevcut öğrencilerin; şehir merkezlerinde, her türlü alt yapıya haiz, pansiyon imkânı bulunan okullara nakledilerek, bir yandan iaşe ve ibatelerinin sağlanması, diğer yandan istenilen seviyede bir meslekî eğitim yapmaları doğrultusunda çalışmalarımız başlatılmıştır.

Bu programımızın gereği, aralarında Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesince 5 yıldır kullanılan ve 6 Haziran 2000 tarihinde tahsis süresi sona eren söz konusu tesislerin de içerisinde yer aldığı, pansiyon imkânı bulunan sağlık meslek liselerinin fizikî koşullarında, tedricen faaliyetine son verilen okullardaki öğrencilerin yatılı olarak nakledilmesi suretiyle istifade edilecektir.

Bakanlığımıza ait pansiyon imkânı bulunan 79 sağlık meslek lisesi binasının sağlık yüksek okulu hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili üniversitelerce tahsis edilmesi nedeniyle, ikametgâhları dışındaki okullara zorunlu olarak nakledilecek öğrenciler için ihtiyaç duyulan fizikî koşullara haiz İskenderun Sağlık Meslek Lisesi’nin faaliyet gösterdiği kompleks içerisindeki Su Ürünleri Fakültesi’nin tahliyesinden başka bir çözüm bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Ek. 1

2000-2001 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren
Öğrenci Alınmayacak Sağlık Meslek Liseleri Listesi

Sıra No. Okulun Adı

1 Adana Karaisalı SML

2 Afyon Dazkırı 75 inci Yıl Cumhuriyet SML

3 Afyon İhsaniye SML

4 Afyon Sincanlı Sinanpaşa 75 inci Yıl Cum. SML

5 Afyon Şuhut SML

6 Ağrı Diyadin SML

7 Amasya Gümüşhacıköy SML

8 Amasya Suluova SML

9 Ankara Elmadağ SML

10 Ankara Nallıhan SML

11 Artvin Ardanuç SML

12 Artvin Şavşat SML

13 Artvin Yusufeli SML

14 Aydın Çine 70 inci Yıl SML

15 Balıkesir Savaştepe SML

16 Bilecik Osmaneli SML

17 Burdur Tefenni 75 inci Yıl Cumhuriyet SML

18 Bursa İnegöl SML

19 Bursa Yenişehir SML

20 Çanakkale Çan SML

21 Çankırı Kurşunlu SML

22 Çankırı orta SML

23 Çorum Alaca 75 inci Yıl Cumhuriyet SML

24 Diyarbakır Ergani SML

25 Diyarbakır Silvan SML

26 Erzincan Çayırlı SML

27 Erzincan Refahiye SML

28 Erzincan Tercan SML

29 Erzurum Hınıs SML

30 Erzurum Şenkaya SML

Sıra No. Okulun Adı

31 Giresun Aluçra SML

32 Giresun Dereli SML

33 Giresun Görele SML

34 İzmir Bayındır SML

35 Kayseri Develi SML

36 Konya Bozkır SML

37 Konya Ilgın SML

38 Konya Kadınhanı SML

39 Konya Sarayönü SML

40 Malatya Akçadağ SML

41 Malatya Darende İclal Başer SML

42 Malatya Hekimhan SML

43 Kahramanmaraş Andırın SML

44 Kahramanmaraş Pazarcık SML

45 Muğla Yatağan SML

46 Rize Ardeşen SML

47 Rize Fındıklı SML

48 Sakarya Hendek SML

49 SamsunHavza SML

50 Samsun Ladik SML

51 Samsun Terme SML

52 Sinop Durağan SML

53 Trabzon Çarşıbaşı SML

54 Trabzon Çaykara Ataköy SML

55 Trabzon Tonya SML

56 Şanlıurfa Birecik SML

57 Uşak Banaz SML

58 Yozgat Çekerek SML

59 Zonguldak Ereğli Armutçuk SML

60 Aksaray Ortaköy SML

61 Karaman Ermenek SML

62 Osmaniye Düziçi SML

Tasdik Olunur.

Bülent Ulutaş

Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim. Uygun görüşle arz ederim. Uygundur

...2.2000 17.2.2000 ...2.2000

Doç. Dr. Semih Yalçın Doç. Dr. Haluk Tokuçoğlu Doç. Dr. Osman Durmuş

Müstaşer Yardımcısı Müsteşar Sağlık Bakanı

6. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’daki kültürel faaliyetlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1806)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Son bir yıl içinde Erzincan’da kültürel yönden hangi faaliyetler yapılmıştır?

2. Erzincan’da devlet tiyatrosu kurmayı düşünüyor musunuz?

3. Gençlerin kültürel yönden gelişmesi ve özellikle kitap okumayı teşvik edici bir programınız var mı?

4. Erzincan’da 2000-2001 yılında yapmayı planladığınız kültürel etkinlikler nelerdir?

5. Tarihî, kültürel ve doğal mirasın korunması için ne gibi tedbirler aldınız?

6. Erzincan’da bulunan tarihi eserlerin onarımı ve bakımı için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

7. Tarihi ve kültürel eserlerin bir envanteri var mıdır? Yoksa çıkarılması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

T.C.

Kültür Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.5.2000

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-261

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.’nün 28 Nisan 2000 gün ve A.01.0.GNS.-0.10.00.02-12050 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın “Erzincan’daki kültürel faaliyetlere ilişkin” 7/1806-5103 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

Cevap 1-4 : HükümetimizinDoğu ve Güneydoğu bölgelerimize ilişkin ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal paket kapsamında, Bakanlığımızca bu paketin sanatsal ve kültürel boyutunu destekler mahiyette, bölgeye daha kalıcı sanat etkinliklerinin götürülmesi amacıyla 1999 yılında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Konserleri”nin 3-21 Eylül 1999 tarihleri arasında Erzincan İlimizin de içinde bulunduğu 11 ilimizde gerçekleştirilmesi programa alınmış ancak, ülkemizde yaşanan yüzyılın en büyük deprem felaketi nedeniyle iptal edilmiştir. Söz konusu etkinliğin bu yıl içinde öncelikle yapılması planlanmaktadır.

Erzincan İli yerel yönetimlerden ve sivil toplum örgütlerinden illerinde düzenleyecekleri çeşitli etkinlikler için (festivallerde, anma günlerinde, moral gecelerinde, nevruz kutlamaları, hıdrellez ve bahar şenlikleri vb.) talep geldiği takdirde bütçe olanaklarımız elverdiği ölçüde Erzincan İlimizde Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarınca konserler verilip gösteriler yapılması sağlanabilecektir.

Erzincan İlinde halen Bakanlığımıza bağlı bir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi bulunmamaktadır. Ancak, 2001 yılını takip eden yıllarda bu ilimizde de etkinlik gösterecek bir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi açılması planlanmaktadır.

Bakanlığımızca, kaybolmaya yüz tutan, Geleneksel El Sanatlarımızın Yaşatılması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde, Erzincan İlinde 1999 yılında halka yönelik olarak açılan, Geleneksel El Sanatlarımızdan Bakır ve Gümüş Kabartma (Rölyef) Kursu gerçekleştirilmiş ve 2000 yılında da halen devam etmektedir.

2000 yılı Nevruz kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde tüm ilköğretim, lise ve dengi okullar arasında açılan “Türk Kültüründe Nevruz Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları”nda Erzincan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Dilek Yıldıztaşı, şiir dalında Türkiye üçüncüsü olmuş ve 75 milyon TL.’lık para ödülü kazanmıştır. Ödüller 23 Mayıs 2000 tarihinde Ankara’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

Erzincan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce 2000 Yılında Gerçekleştirilecek Kültürel Etkinlikler;

Ocak 2000

- Veremle savaş eğitimi ile ilgili yazı ve posterlerin sergilenmesi,

- Enerji tasarrufu ile ilgili yazı, şiir ve resimlerin panolarda sergilenmesi.

Şubat 2000

- Yerel yazarların kitaplarının sergilenerek, tanıtımlarının yapılması,

- 13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşu nedeniyle Erzincan kitapları ve resimlerinden oluşacak bir sergi düzenlenmesi,

- Erzincan konulu video kasetlerinin gösterimi,

- Sivil Savunma Günü ile ilgili yazı ve resimlerin panolarda sergilenerek konu hakkında okuyuculara bilgi verilmesi.

Mart 2000

- Yeşilay Haftası ile ilgili resim ve kitapların sergilenmesi,

- İstiklal Marşının kabulü nedeniyle Bakanlığımız tarafından gönderilen ses kasetlerinin dinletilmesi ve kitapların tanıtımı,

- Kütüphane Haftası kutlamaları.

Nisan 2000

- Turizm Haftası ile ilgili resim, yazı ve kitapların sergilenmesi,

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili çocuklar arasında resim yarışması düzenlenip dereceye girenlere ödül kitap verilmesi, yapılan resimlerin panolarda sergilenmesi.

Mayıs 2000

- Trafik Haftası ile ilgili çocuklara bilgi verilerek yaptırılan resimlerin panolarda sergilenmesi,

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili kitap sergisi,

- Atatürk konulu video gösterisi.

Haziran 2000

- Dünya Çevre Günü ile ilgili afişlerin sergilenmesi, okuyucuların konu ile ilgili bilgilendirilmeleri.

Temmuz 2000

- İlimiz ve bağlı kütüphanelerimiz bünyesinde teknik çalışmalarla ilgili hizmetiçi eğitim verilmesi.

Ağustos 2000

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili resim ve kitapların sergilenmesi.

Eylül 2000

- İlköğretim Haftası dolayısıyla ilköğretim okulu öğrencilerine okuma alışkanlığının öneminin anlatılması.

Ekim 2000

- Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla resim ve yazıların panolarda sergilenmesi,

- Dünya Gıda Günü nedeniyle “Beslenme ve Besinler” konulu konferans verilmesi,

- Cumhuriyet Bayramı konulu kitap sergisinin düzenlenmesi, çocuklara yaptırılacak resimlerin panolarda sergilenmesi.

Kasım 2000

- Atatürk Haftası ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedeniyle Atatürk ve Çocuk kitaplarından oluşan bir sergi düzenlenmesi,

- Atatürk konulu video filminin gösterimi,

- Atatürk şiirlerinin panolarda sergilenmesi.

Aralık 2000

- Yerli Malı Haftasının önemini vurulayan resim ve yazıların panolarda sergilenmesi, konu ile ilgili okuyuculara bilgi verilmesi,

- Mevlâna’nın hayatını konu alan video kasetinin gösterimi.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 4-5 Nisan 1999 tarihlerinde “Kader Kısmet” oyunu, 9 Mayıs 1999 tarihinde “Misafir”, 28 Şubat 2000 tarihinde “Benim Kocam Delidir”, 10 Nisan 2000 tarihinde “Kanlı Nigar”, 9 Mayıs 2000 tarihinde “Bir Yıldız Seç Kendine” adlı eserlerle turneler düzenlenmiştir.

Cevap 2 : Erzincan İline, 247 km. mesafede Sivas, 192 km. mesafede Erzurum İllerinde Devlet Tiyatrosu yerleşik kurulduğundan, Erzincan İli, bu iki ilden tiyatro oyunları ile desteklenmektedir. Bu nedenle şimdilik tiyatro açılması düşünülmemektedir.

Cevap 3 : Halk kütüphaneleri her yaştaki insana hizmet vermelerine rağmen mevcut kullanıcıların büyük çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır.

Halk kütüphanelerinde yürütülen kültürel etkinlikler kapsamında kitap okuma saatleri, masal saati, şiir dinletisi vs. düzenlenerek çocukların ve gençlerin kitaba karşı ilgisinin artırılması hedeflenmektedir.

Halk ve çocuk kütüphaneleri için Bakanlığımız tarafından yılda ortalama 220 bin kitap alınmaktadır. (1999 yılında 201 263 kitap alınmıştır).

Kütüphanelerde işlemlerin hızlandırılması ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak yolunda teknolojiden daha fazla yararlanılması ve okuyucuların da yararlandırılması için 53 kütüphanede otomasyona geçirilme faaliyetleri sürdürülmekte ve 18 kütüphanede de internet hizmeti verilmektedir.

Kütüphane ve kitabın önemini anlatmak ve kültürel faaliyetleri duyurmak için yerel basından yararlanılmaktadır.

Okuma alışkanlığını geliştirmek, kütüphanelerden daha çok yararlanılmasını sağlamak amacıyla kütüphanelerden en çok kitap alan ve kitap okuyan okuyucular için hediye kitap kampanyası düzenlenmektedir.

Ayrıca pek çok okul, vakıf, dernek, yurt kütüphanesine Bakanlığımız yayınları ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Cevap 5-7 : Erzincan’daki kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla 2863 (3386) sayılı yasa çerçevesinde yapılan tespit ve tescil çalışmaları sonucunda taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının listesi (EK-2)’dedir.

Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. Alparslan Ceylan tarafından Erzincan (Tercan, Çayırlı, Karakulak, Yaylakent, Üzümlü, Tanyeri) Erzurum, Kars, Iğdır İllerinde Bilimsel Yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir.

Aynı bilimsel çalışmanın 2000 yılında gerçekleştirilmesi için yapılan başvuru değerlendirme aşamasındadır.

Cevap 6 : Erzincan İlinde bulunan tarihi eserlerin onarımlarına ilişkin 1999 ve 2000 yıllarında Bakanlığımızın programlı bir çalışması bulunmamaktadır.

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Niğde’de başörtülü vatandaşların özel güvenlik görevlilerince zorla otobüslerden indirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1834)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

13.4.2000

Zeki Ünal

Karaman

6 Nisan 2000 tarihli gazete haberlerine göre;

Niğde’de şehir merkezi ile organize sanayi bölgesi arasında bulunan ve bir bölümü Niğde Üniversitesi Kampusu içinden geçen yolda belediye ve halk otobüslerini durduran özel güvenlik görevlilerinin başörtülü vatandaşları zorla otobüslerinden indirdikleri ifade edilmektedir.

Sorularım Şunlardır :

1. Haberler doğru mudur? Doğru ise; kişilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bu görevliler anayasa suçunu işlerken, cesareti kimden veya hangi makamdan almaktadırlar?

2. Haber doğru değil ise, tekzip edilmiş midir? Edilmiş ise hangi tarihte edilmiştir?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü 12.5.2000

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.114081

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 28.4.2000 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-(7/1834)-5151/12313 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 3.5.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-213-15/2146 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili yanıt aşağıya çıkarılmıştır.

1. 4 Nisan 2000 günü Niğde Üniversitesi Kampusuna öğrenci taşıyan halk otobüsü, Dekanlık girişinde üniversitenin özel güvenlik personeli tarafından durdurularak, kampus içerisine türbanlı olarak girilmemesi hususunda uyarıldıkları,

Kişilerin seyahat özgürlüklerinin engellenmediği ve öğrenim özgürlüğünün kısıtlanmadığı, konu doğrudan doğruya mezkûr üniversitenin kendi iç meselesi olduğu, ayrıca mağdur olan hiçbir vatandaşın emniyet ve jandarma makamlarına müracaat etmedikleri,

2. Olayın münferit bir olay olmasından dolayı haberin tekzip edilmesinin düşünülmediği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın;

Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere,

Nevşehir İline Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına,

Avanos Kültür ve Kongre Merkezi İnşaatına ilişkin soruları ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1842, 1856, 1857)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

İlimiz belediyeleri ile muhtarlıkları zaman zaman Bakanlığınıza çeşitli projeler vermekteler ve bu projelerinin maddî yönden desteklenmesini talep etmektedirler. Bu taleplerin bir kısmı da yerine getirilmektedir. Ancak talepler değerlendirilirken çoğu kere bilimsel ve rasyonel kriterler nazara alınmayarak konuya siyasî bakılmaktadır. Bu durum ise hakkaniyete uymamakta ve sıkıntılar doğurmaktadır.

Sorular

1. Bakanlığınıza 1999 ve 2000 yıllarında Nevşehir’deki hangi belediyeler ve köy muhtarlıklarından hangi tarihte, hangi konuda ve hangi malî boyutta ne tür projeler sunulmuştur?

2. Sunulan bu projelerden hangi belediye ve muhtarlıkların projeleri kabul edilmiş ve kabul edilen bu projeler için ne kadar karşılıksız veya kredi şeklinde para verilmiştir?

3. Belediyelerin ve muhtarlıkların sunduğu bu projelerin kabul edilip maddî yönden desteklenmeleri hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Nevşehir İlimiz, Kapadokya Bölgesi olarak tarih içerisinde bir çok kültür ve medeniyetleri içerisinde barındıran kültürel ve turistik yönden önemli bir merkezdir. Bu kültür ve medeniyetlerin yaşatılması büyük önem arzetmektedir. Esasen Kapadokya Bölgesi UNESCO tarafından da “Turizm ve Kültür Beldesi” olarak ilan edilmiştir. Bu eserlerin bakımı, onarımı ve bölgemizin yeniden imarı ve ihyası yönünden Bakanlığınıza bağlı “Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü” kurulması aciliyet arzetmektedir. Çünkü bu hizmetler başka bölgelerden karşılanmaktadır. Bu ise zaman kaybına neden olduğu gibi bölgenin özelliği itibariyle fazla verimli olmamaktadır.

Sorular

1. Bakanlığınızca Nevşehir’e “Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü” kurulması düşünülmekte midir?

2. Bu konuda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır?

3. Nevşehir’e adı geçen Müdürlük ne zaman kurulacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Nevşehir, Kapadokya Bölgesi olarak tarih içerisinde bir çok kültür ve medeniyeti içerisinde barındıran kültürel ve turistik yönden önemli bir merkezdir. İlimizi her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist ziyaret etmektedir. Uluslararası Kapadokya Havalimanı da 1998 yılında hizmete girmiştir. İlimizde 17 000 yatak kapasiteli 43 adedi yıldızlı olmak üzere 47 adet turistik belgeli tesis, 81 adet pansiyon, 57 adet otel ve 12 adet motel olmak üzere toplam 150 adet belediye belgeli tesis vardır. Son yıllarda bir çok ulusal ve uluslararası kültürel, bilimsel ve ekonomik toplantılar ve kongreler bölgemizde yapılmaktadır. Bu nedenle bölgemize kongre ve fuar merkezi yapılması büyük önem arzetmektedir. Hal böyleyken ilimizde yeterli kongre ve fuar merkezlerimiz bulunmamaktadır. Avanos İlçemize yıllar evvel temeli atılan kongre merkezi ise müteahhitle ihtilafa düşüldüğünden inşaatı yarım kalmıştır.

Sorular

1. Avanos İlçemizde yapımına başlanan ancak müteahhitle ihtilafa düşülmesi nedeniyle yarım bırakılan kültür ve kongre merkezinin durumu nedir? Bu merkezin inşaatı ne zaman tamamlanacaktır?

2. Nevşehir genelinde yeni fuar ve kongre merkezleri kurmayı düşünüyor musunuz?

T.C.

Kültür Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.5.2000

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-256

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.’nün 28 Nisan 2000 gün ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-5370 sayılı yazısı.

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’ın “Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere ilişkin” 7/1842-5164 esas no.lu (EK-1), “Nevşehir İline Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin” 7/1856-5178 esas no.lu (EK-2) ve “Avanos Kültür ve Kongre Merkezi inşaatına ilişkin” 7/1857-5179 esas no.lu yazılı soru önergelerinin (EK-3) cevapları hazırlanarak ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

Ek-1

Cevap : Nevşehir-Hacıbektaş Belediyesine Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700 üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılacak olan “36. Ulusal X. Uluslararası Hacıbektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri” için 1999 yılında 3 000 000 000.- TL. yardım yapılmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımızca Nevşehir-Hacıbektaş Dernekleri Genel Merkezine Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700 üncü yılı kutlama çalışmaları giderleri çerçevesinde yapılacak “Aşure Günü Kutlamaları ve Etkinlik” giderleri için 7.4.2000 tarihinde 5 000 000 000.- TL. yardım yapılmıştır.

Ek-2

Cevap : Türkiye genelinde, 12 Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü bulunmaktadır. Ancak, bunlardan Bursa, Gaziantep ve Trabzon Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinde, müdür kadrosundan başka kadro bulunmadığından, bu müdürlükler 1990 yılından bu yana faaliyete geçirilememiştir. Diğer Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinde ise, asgari düzeyde bir kadro ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Öte yandan Röleve ve Anıtlar Müdürlükleri, Bölge Müdürlüğü niteliğinde hizmet vermektedir. Nevşehir İline komşu Kayseri İlinde halen faaliyette bulunan Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Nevşehir İlinde Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü kurulması düşünülmemektedir. Ancak, ileriki yıllarda Nevşehir İlinde Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Müdürlüğü kurulması imkânı araştırılacaktır.

Ek-3

Cevap : Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Yenimahalle-Sivriler yöresinde tapunun 22 pafta, 925 ada, 10 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Kaya Oyma Kongre Merkezi, sosyal ve kültürel amaçla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığının 8.3.2000 tarih ve 10689 sayılı yazısı ile Avanos Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir.

9. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1843)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

İlimiz Belediyeleri ile muhtarlıkları zaman zaman Bakanlığınıza çeşitli projeler vermekteler ve bu projelerinin maddî yönden desteklenmesini talep etmektedirler. Bu taleplerin bir kısmı da yerine getirilmektedir. Ancak talepler değerlendirilirken çoğu kere bilimsel ve rasyonel kriterler nazara alınmayarak konuya siyasî bakılmaktadır. Bu durum ise hakkaniyete uymamakta ve sıkıntılar doğurmaktadır.

Sorular

1. Bakanlığınıza 1999 ve 2000 yıllarında Nevşehir’deki hangi belediyeler ve köy muhtarlıklarından hangi tarihte, hangi konuda ve hangi malî boyutta ne tür projeler sunulmuştur?

2. Sunulan bu projelerden hangi belediye ve muhtarlıkların projeleri kabul edilmiş ve kabul edilen bu projeler için ne kadar karşılıksız veya kredi şeklinde para verilmiştir?

3. Belediyelerin ve muhtarlıkların sunduğu bu projelerin kabul edilip maddî yönden desteklenmeleri hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

T.C.

Turizm Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği 11.5.2000

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./1253-13489

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 28.4.2000 tarih ve 02-7/1843-5165-12936 sayılı yazınız.

İlgili yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait soru önergesi incelenmiştir.

Nevşehir’deki yerel yönetimlerin Bakanlığımdan 1999 ve 2000 yıllarında turizm amaçlı altyapı yatırımlarına ait taleplerini içeren liste, konusu ve malî boyutu itibariyle,

1999 malî yılı bütçesinden yardım yapılan ve yapılacak olan yerel yönetimler bir liste halinde yazımız ekinde sunulmuştur. 2000 malî yılı bütçesinden henüz bir yardım yapılmamıştır.

Turizm amaçlı altyapı projeleri için yardım talebinde bulunan yerel yönetimlerin projelerine, bütçe imkânları çerçevesinde malî yardım yapılması için;

Turizm alan ve merkezleri içerisinde yer alması, doğal ve kültürel değerlerin turizm sektörü açısından önem ve öncelik arz etmesi, turizm potansiyelinin yüksek olması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

Ek-2

NEVŞEHİR

Nevşehir İlinde Bakanlığımızca yapılan ve yapılacak çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

Altyapı çalışmaları

A) Yapılan Çalışmalar

(Milyon TL.)

Yılı Konusu Gönderilen Miktar

1999 • Ortahisar Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon Yapımı 5 000

• Mustafapaşa Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon Yapımı 5 000

• Ürgüp Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon Yapımı 5 000

• Göreme YerleşimMerkezinde Kanalizasyon Yapımı 5 000

• Uçhisar Yerleşim Merkezinde Altyapı Uygulamaları Yapımı 5 000

• Nar Yerleşim Merkezi Kanalizasyonu Yapımı 5 000

• Hacıbektaş Yerleşim Merkezinde Kanalizasyon Yapımı 5 000

• Hacıbektaş Yerleşim Merkezinde Dedebağ Mevkii Altyapı Uygu. 10 000

• Tatlarin Yerleşim Merkezinde Altyapı Uygulamaları Yapımı 5 000

• Nevşehir İlindeki Turistik Yolların Bakım, Onarım ve Yapımı 30 000

• Derinkuyu Ortodoks Kilisesi çevre düzenlemesi 30 000

• Hacıbektaş Tören Alanı Düzenlemesi 50 000

(Milyon TL.)

Yılı Konusu Gönderilen Miktar

• Özkonak Yerleşim Merkezinde çevre düzenlemesi 1 500

• Nar Yerleşim Merkezinde çevre düzenlemesi 1 500

• Topaklı Yerleşim Merkezinde park yapımı 1 500

• Karacaşar Yerleşim Merkezinde yol düzenlemesi 1 500

• Akarca Yerleşim Merkezinde park yapımı 2 500

• Mustafapaşa Yerleşim Merkezinde çevre düzenlemesi ve yol yapımı 12 000

• Çat Yerleşim Merkezi Kanalizasyon Yapımı 1 000

• Çat Yerleşim Merkezinde çevre düzenlemesi 1 000

• Kalecik Yerleşim Merkezinde yol düzenlemesi 1 000

• Karaburna Yerleşim Merkezinde yol yapımı 1 000

• Tuzköy Yerleşim Merkezinde park düzenlemesi 1 000

• Mahmat Yerleşim Merkezinde altyapı uygulamaları 1 000

• Ürgüp-Saruhan yolu yapımı 15 000

• Mustafapaşa Yerleşim merkezinde park yapımı 10 000

• Çat Yerleşim Merkezinde altyapı uygulamaları 2 000

10. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının sunduğu projelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1844)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımınSayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

İlimiz belediyeleri ile muhtarlıkları zaman zaman Bakanlığınıza çeşitli projeler vermekteler ve bu projelerinin maddî yönden desteklenmesini talep etmektedirler. Bu taleplerin bir kısmı da yerine getirilmektedir. Ancak talepler değerlendirilirken çoğu kere bilimsel ve rasyonel kriterler nazara alınmayarak konuya siyasî bakılmaktadır. Bu durum ise hakkaniyete uymamakta ve sıkıntılar doğurmaktadır.

Sorular

1. Bakanlığınıza 1999 ve 2000 yıllarında Nevşehir’deki hangi belediyeler ve köy muhtarlıklarından hangi tarihte, hangi konuda ve hangi malî boyutta ne tür projeler sunulmuştur?

2. Sunulan bu projelerden hangi belediye ve muhtarlıkların projeleri kabul edilmiş ve kabul edilen bu projeler için ne kadar karşılıksız veya kredi şeklinde para verilmiştir?

3. Belediyelerin ve muhtarlıkların sunduğu bu projelerin kabul edilip maddî yönden desteklenmeleri hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 12.5.2000

Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80525

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMMBaşkanlığının 28.4.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1844-5166/12357 sayılı yazısı.

Nevşehir Milletvekili Sn. Mehmet Elkatmış’ın “1999-2000 yıllarında Nevşehir’deki belediye ve köy muhtarlıklarının projelerine yapılan yardımlara” ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır :

Bakanlığım emrinde bulunan “Mahallî İdareler Fonu”ndan, nüfusu 50 000’in altında bulunan belediyelere proje karşılığında “Mahallî İdareler Fon Yönetmeliği”nde belirtilen esas ve usuller dahilinde azami 10 500 000 000 TL. (on milyar 500 milyon) tutarında yardım yapılmaktadır.

Bu çerçevede, 1999-2000 yıllarında Nevşehir’deki belediyelerce yapılan müracaatlara ait liste Ek-1’de, bu projelere yapılan yardımlara ait liste Ek-2’de sunulmuştur.

Yardımlar aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmaktadır;

a) Yeni kurulan belediyeler,

b) Kalkınma plan ve programlarına göre, kalkınmada öncelikli iller kapsamına giren belediyeler,

c)Turistik bölgelerdeki belediyeler,

ç) Daha önce hiç yardım almamış belediyeler,

d)Kendi imkânları ile başlamış ve keşfine göre yarısı tamamlanmış bir işin tamamlanması için başvuran belediyeler,

e) Fon yardımı ile başlattığı projeyi planlanan süre içerisinde başarı ile bitirip bir başka hizmet için başvuran belediyeler.

Bakanlığıma, 1999-2000 yıllarında Nevşehir İli dahilindeki köylerden yardım müracaatında bulunan olmamıştır. Ancak, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca il dahilindeki belediyelerin projelerine yardım amacıyla valilik emrine gönderilen paranın bir yıllık tutarının % 20’sinin köylere yardım yapılmak üzere ayrılması gerekmektedir.

Konu Hakkında Nevşehir Valiliğinden alınan 5.5.2000 tarihli ve 1439 sayılı yazıda, İl Özel İdaresi Bütçesi Köylere Yardım Fonundan yapılan yardımlarda önceliğin; yapılan işin köye artı bir değer kazandırması, % 50 köy katkısı bulunması, afet hali, salgın hastalık durumu ile alternatif ürün çeşitlerine yönelik örnek projelere verildiği bulundurulduğu ve bu projelerin tamamının desteklenerek sonuçlandırıldığı belirtilmektedir.

Yine, belediyeler tarafından yardım almak amacıyla Valiliğe sunulan ve değerlendirmeye alınan projelere ilişkin liste Ek-3’de sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

Ek-1

Mahallî İdareler Fonundan 1999-2000 Yıllarında Yardım Talebinde Bulunan

Belediyeler

İli Belediyesi Proje Adı Keşif Miktarı

Nevşehir Derinkuyu Sebze Meyve Hali 7 000 000 000

Nevşehir Karaburna Fırın-Dükkan-Misafirhane 1 700 000 000

Nevşehir Mustafapaşa Mezarlık Çevre Duvarı 4 500 000 000

Nevşehir İnallı Park Düzenleme 7 000 000 000

Nevşehir Kalecik Park İnşaatı 6 600 000 000

Nevşehir Tuzköy WC Projesi 5 100 000 000

Nevşehir Akarca Park İnşaatı 7 000 000 000

Nevşehir Karacaşar Un Değirmeni İnşaatı 15 414 750 000

Nevşehir Yazıhüyük WC Projesi 6 352 468 490

Nevşehir Topaklı Aile Parkı 10 000 000 000

Nevşehir Suvermez Dükkan 9 719 477 989

Nevşehir Abuşağı Kapalı Garaj 13 881 553 100

Nevşehir Karaburna Fırın 25 000 000 000

Nevşehir Özkonak Park Bahçe Projesi 11 000 000 000

Nevşehir Mahmat Belediye Hizmet Binası 100 000 000 000

Nevşehir Ovaören Hizmet Binası 61 354 663 194

Nevşehir Uçhisar Beton Parke Döşeme İşi 26 155 642 000

Nevşehir Kurugöl Düğün salonu inşaatı 12 000 000 000

Nevşehir Gülşehir Aile Parkı WC Yapımı 16 370 975 942

Nevşehir Gümüşkent Gazino İnşaatı 38 201 379 239

Nevşehir Göre Mezarlık Düzenlemesi 12 143 167 490

Ek-2

Mahallî İdareler Fonundan Nevşehir İline 1999 ve 2000 Yılında Yapılan Yardımlar

Onay Tarihi Belediyesi Yardım Konusu Yardım Miktarı (TL.)

2.9.1999 Mahmat Hizmet Binası Projesi 5 000 000 000

26.11.1999 Mahmat Belediye Hizmet Binası Pro. için 2 000 000 000

8.12.1999 Tatların Park Düzenlemesi Projesi 5 000 000 000

28.12.1999 Tatların Park Düzenlemesi Projesi 2 000 000 000

28.12.1999 Karaburna Fırın-Dükkan-Misafirhane Pro. için 2 500 000 000

28.12.1999 Mustafapaşa Mezarlık Çevre Duvarı Projesi 2 500 000 000

4.5.2000 Karacaşar Un Değirmeni 3 000 000 000

4.5.2000 Karaburna Fırın-Dükkan-Misafirhane 1 700 000 000

4.5.2000 Mahmat Belediye Hizmet Binası 3 000 000 000

Onay Tarihi Belediyesi Yardım Konusu Yardım Miktarı (TL.)

4.5.2000 Mustafapaşa Mezarlık Çevre Duvarı 3 000 000 000

4.5.2000 Özkonak Park Bahçe Projesi 3 000 000 000

4.5.2000 Kalecik Park Projesi 3 000 000 000

4.5.2000 Topaklı Aile Parkı 3 000 000 000

4.5.2000 Tuzköy WC 3 000 000 000

4.5.2000 Akarca Park 3 000 000 000

4.5.2000 Gümüşkent Gazino İnşaatı 3 000 000 000

4.5.2000 Uçhisar Beton Parke Döşeme İşi 3 000 000 000

4.5.2000 Ovaören Hizmet Binası 3 000 000 000

Ek-3

Belediyelerce Nevşehir Valiliğine Sunulan ve Değerlendirmeye Alınan Proje Listesi

Belediyenin Adı Proje Proje Tutarı (TL.) Verilen Yardım

Uçhisar Mezbahane 2 151 060 358

İnallı Belediyesi Park 3 953 994 513

Kaymaklı Belediyesi WC 7 222 309 605

Gümüşkent Belediyesi Park 4 394 712 481

Kurugöl Belediyesi Park 608 032 408

Acıgöl Belediyesi Park 14 138 948 457 1998 yılında

500 000 000 TL. verilmiş

(iş bitirilmemiştir.)

Sulusaray Belediyesi Garaj 14 707 160 000

Göre Belediyesi Dükkan 3 000 000 000

Karaburna Belediyesi Fırın 25 000 000 000 1 500 000 000

(proje tamamlanmıştır.)

Avanos Belediyesi Park 4 321 525 780 2 000 000 000

(proje tamamlanmıştır.)

11. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’de Vakıflar Şube Müdürlüğünün ne zaman kurulacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1851)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

BakanlarKurulunun 19.8.1999 gün ve 99/13259 sayılı kararıyla Nevşehir’de Vakıflar Şube Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir.

Soru

Nevşehir Vakıflar Şube Müdürlüğüne ne zaman kadro verilecek ve müdürlük fiilen çalışmaya ne zaman başlayacaktır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 10.5.2000

Sayı : B.02.0.006/01-1132

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.4.2000 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-5370 sayılı yazınız.

NevşehirMilletvekili Mehmet Elkatmış tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1851-5173 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

Nevşehir Vakıflar Şube Müdürlüğünün 19.8.1999 gün ve 99/13259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmasından sonra, Bakanlığımızın 4.2.2000 gün ve 1406 sayılı yazısı ile Şube Müdürü kadrosunun ihdası hususunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına teklifte bulunulmuştur.

Söz konusu kurumlarca, Bakanlar Kurulu Kararı ile Şube Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi neticesinde, Nevşehir Vakıflar Şube Müdürlüğü fiilen çalışmaya başlayacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

12. — Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, Çine Barajının adına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1872)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

19.4.2000

Fikret Uzunhasan

Muğla

Yatağan-Çine arasında yapılmakta olan Çine Barajının göl sahasında bulunan, antik değerdeki “İnce Kemer” köprüsünün, üzerinde bulunduğu çay ve alanla birlikte mitolojik adı “Marsiyas”dır.

Halen yerli ve yabancı pekçok turist tarafından “Marsiyas” adıyla ziyaret edilmekte olan bu köprü, baraj tamamlandığında, doğal çevresiyle birlikte sular altında kalacaktır.

Soru :

Bu tarihi eseri ve çevresini, başka bir yere taşımamız mümkün olsa bile; mitolojideki yeri ve mekanı değiştiremeyeceğimize göre, kurulacak olan barajın adını, ilgili yatırımcı bakanlıkla da mutabakat kurarak :

a) “Marsiyas”Barajı

b) “İnce Kemer” Barajı

c) “Marsiyas İnce Kemer” Barajı

veya mitolojik hikayeye uygun başka bir isim koyarak mitolojiyi devam ettirmemiz mümkün müdür?

T.C.

Kültür Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.5.2000

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-259

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.’nün 28 Nisan 2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.-02-12460 sayılı yazısı.

Muğla Milletvekili Sayın Fikret Uzunhasan’ın “Çine Barajı’nın adına ilişkin” 7/1872-5193 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

Cevap : Çine Çayı üzerinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.9.1992 gün ve 2891 sayılı kararı ile tescilli olan İncekemer Köprüsünün taşınabilmesi için ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak bir ekip tarafından inceleme yapılması ve koruma kurulunda değerlendirilmesi hususunda Bakanlığımızca gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Ayrıca, kurulacak olan barajın adının değiştirilmesi konusu görev alanı nedeniyle Bakanlığımızca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

13. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Vakıf Gureba Hastanesinin İstanbul Üniversitesine devrine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1873)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Yüksel Yalova tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.

19.4.2000

Mustafa Niyazi Yanmaz

Şanlıurfa

Osmanlının en önemli miraslarından olan vakıf kültüründe özellikli bir yer teşkil eden Vakıf Gureba Hastanesinin, İstanbul Üniversitesine devir işlemleri hangi aşamadadır?

Vakıflar genel müdürlüğünce böyle bir devir işlemine neden ihtiyaç duyulmuştur?

T.C.

Devlet Bakanlığı 10.5.2000

Sayı : B.02.0.006/01-1133

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.4.2000 tarih. A.01.0.GNS.0.10.00.02-5368 sayılı yazınız.

Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1873-5194 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinin statüsünde herhangi bir değişiklik olmayıp, vakfiye şartları doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetiminde hizmet vermeye devam etmekte olup, herhangi bir kurum veya kuruluşa devrine ilişkin protokol imzalanmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

DevletBakanı

14. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın,Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın cevabı (7/1887)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

20.4.2000

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinde Hatay İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar için harcanacaktır?

2. 1999 malî yılı bütçesinden Hatay İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise nerelerde kullanılmıştır? Kullanılmadıysa gerekçesi nedir?

3. Hatay İlimizde Bakanlığınıza ait mevcut yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

T.C.

Kültür Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 15.5.2000

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-260

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.’nün 3 Mayıs 2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.-02-12538 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Metin Kalkan’ın “Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin” 7/1887-5216 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

Cevap 1-2 : Bakanlığımızca, Hatay İli 1999 Yılı Yatırımları için 28 220 000 000.- TL. ödenek ayrılmış olup, tamamı kullanılmıştır.

Hatay İli 2000 Yılı Yatırımları için 35 900 000 000.-TL. ödenek ayrılmış olup, tamamı kullanılacaktır.

Hatay İli için 2000 malî yılında cari ödeneklerden toplam 36 350 000 000.- TL. ödenek ayrılmış olup, tamamı kullanılacaktır.

Cevap 3 : Hatay İlinde Bakanlığımıza ait mevcut yatırımlar;

- Hatay-İskenderun Kültür Merkezi

- Hatay-Kırıkhan Kültür Merkezi

- Hatay-Reyhanlı Kültür Merkezi

- Hatay-Erzin Kültür Merkezi

- Hatay-Samandağ Kültür Merkezi

- Hatay Kongre ve Sergi Salonu

Ayrıca, Hatay İli Hassa İlçesi ile Ardıçlı Kasabasında kütüphane binası yapımı 2000 Yılı Yatırım Programına teklif edilmiştir. Ancak Başbakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde yeni yatırım teklifleri kabul edilmediğinden programa alınamamıştır. Söz konusu proje 2001 Yılı Yatırım Programında teklif edilecektir.

Mevcut yatırımlar ödenekler çerçevesinde planlandığı şekilde bitirilmeye çalışılacaktır.

15. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin cevabı (7/1909)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

20.4.2000

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinde Hatay İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar için harcanacaktır?

2. 1999 malî yılı bütçesinden Hatay İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise nerelerde kullanılmıştır? Kullanılmadıysa gerekçesi nedir?

3. Hatay İlimizde Bakanlığınıza ait mevcut yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

T.C.

Başbakanlık

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Genel Müdürlüğü 12.5.2000

Sayı : B.0.02.1.SÇE.0.65.00.01/YT-7/0562

Konu : Hatay İline ayrılan ödenekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 3 Mayıs 2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1909-5238/12560 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın Bakanlığıma tevcih ettiği ve yazılı olarak cevaplandırılması tensip edilen soru önergesi incelenmiştir.

Kurumun 2000 Yılı Yatırım Programında Hatay İline ait yatırım bulunmamaktadır. Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları için 1 Ocak 2000 tarihinden günümüze kadar cari ödeneklerden 323 030 075 000.- TL.; transfer ödeneklerinden de 32 557 244 000.- TL. gönderilmiştir. Bundan sonra, yıl içerisinde ilgili kuruluşlardan gelecek talepleri, bütçe imkânları çerçevesinde karşılanacaktır.

1999 malî yılında, Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının transfer ihtiyaçları için gönderilen 35 359 912 000.- TL. ödeneğin tamamı harcanmıştır. Cari ihtiyaçlar için gönderilen ödenek toplam 535 518 774 000 olmasına karşılık 11 889 760 000.- TL. ödenek üstü harcama yapılarak, 547 408 534 000.-TL.’ye ulaşmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici

Devlet Bakanı

16. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1912)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali İrtemçelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

20.4.2000

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinde Hatay İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar için harcanacaktır?

2. 1999 malî yılı bütçesinden Hatay İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise nerelerde kullanılmıştır? Kullanılmadıysa gerekçesi nedir?

3. Hatay İlimizde Bakanlığınıza ait mevcut yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

T.C.

Başbakanlık

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 12.5.2000

Sayı : B.02.1.BYE-0-65-02/248-3968

Konu : Hatay İline ayrılan yatırım ödeneği

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 3.5.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1912-5241/12563 sayılı yazıları.

Hatay Milletvekili Sayın Metin Kalkan’ın Başkanlığınıza verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığımıza bağlı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Hatay’a yönelik yatırım projesi bulunmamaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen

Devlet Bakanı V.

17. – Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın;

Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

Hatay’da ekilen tütüne uygulanan kotaya ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1904, 1913)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

20.4.2000

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Bakanlığınızın 2000 malî yılı bütçesinde Hatay İline ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı yatırım, ne kadarı cari harcamalar içindir? Söz konusu ödenek hangi yatırımlar için harcanacaktır?

2. 1999 malî yılı bütçesinden Hatay İli için ayrılan ödeneğin tamamı kullanılmış mıdır? Kullanılmış ise nerelerde kullanılmıştır? Kullanılmadıyla gerekçesi nedir?

3. Hatay İlimizde Bakanlığınıza ait mevcut yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Hatay çiftçisinin önemli bir kısmı, geçimini tütün ekiminden sağlıyor. Ancak tütüne uygulanan kota çiftçimizi zor duruma düşürmüştür. Hatay İli genelinden kotayı kaldırmak gibi bir çalışmanız var mıdır? Böyle bir şey mümkün değilse en azından, dağlık ve kıraç bölgelerdeki arazilerde kotayı kaldırmak mümkün değil midir?

2. Hatay’ın sulak olmayan bölgelerde üretilen tütünü Türkiye’nin en kaliteli tütünleri arasında sayılırken, bölgeler arasında niçin ayrım yapılmaktadır. Örneğin niçin Ege Bölgesinde uygulanan kota miktarı ile Hatay İlindeki kota miktarı daha farklıdır? Dolayısıyla Hatay’lı tütün üreticisi niçin mağdur edilmektedir? Bölgeler arası adaleti sağlamayı düşünüyor musunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 15.5.2000

(Sn. Rüştü Kazım Yücelen)

Sayı: B.02.0.009/1148

Konu: Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 3.5.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00. 02-5431 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sn. S. Metin Kalkan’ın Hatay İline ayrılan yatırım ödenekleri ile tütüne uygulanan kotaya ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevaplar İç Tüzüğün 99 uncu maddesine istinaden ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen

Devlet Bakanı

Hatay Milletvekili Sn. S. Metin Kalkan’ın 20.4.2000 Tarih
ve 7/1904-5233 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

Cevap 1. Tekel Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programı Tütün Destekleme Bütçesinden Hatay İline 1 Trilyon 250 Milyar TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekler; Hatay Merkez Tütün Deposu Yapılması için 1 trilyon, Hatay Merkez Tütün Deposu Konveyör Bant Yapılması işi için 125 milyar, Hatay-Hassa Yangın Havuzu ve Yangın Hidrant Tesisi ve Genel Onarımı işi için ise 125 milyar TL.’dir. 2000 yılı için anılan Kuruluşun İşletme Bütçesinden 21 451 561 milyon TL. cari harcama yapılması planlanmıştır.

Cevap 2. Destekleme bütçesinden Hatay Merkez Tütün Deposu yapımı için 1999 yılında 10 milyar TL. ödenek ayrılmış olup, harcama yapılmamıştır. Proje 2000 yılında devam etmektedir. Kuruluşun İşletme Bütçesinden 1999 yılında yapılan cari harcama tutarı 14 188 881 milyon TL.’dir.

Cevap 3. 2000 Yılı Yatırım Programı Tütün Destekleme bütçesi kapsamında yapılacak olan Hatay Merkez Tütün Deposu Yapımı, Hatay Merkez Tütün Depoları Konveyör Bant Yapımı ve Hatay - Hassa Yangın Havuzu, Yangın Hidrant Tesisi ve Genel Onarım işlerinin 2000 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmış bulunmaktadır.

Hatay Milletvekili Sn. S. Metin Kalkan’ın 20.4.2000 Tarih
ve 7/1913-5242 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

Cevap 1. 1998-1999 ve 2000 ürün yıllarına ait kota uygulamaları; 1997/1 Sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararları doğrultusunda iç tüketim, ihracat ve stok miktarları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Üretici kotaları tespit edilirken son üç yıllık bedelli üretim ortalamaları baz alınmaktadır.

Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay İli ve çevresinde de kotanın kaldırılması şu an için söz konusu değildir. Ancak, önümüzdeki yıllarda ülkemizde tütün üretiminde arz ve talep dengesinin kurulması durumunda kota ile ilgili gelişmeler yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

1994/2 Sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararı gereğince ülke genelinde taban arazi belirleme çalışmaları yapılmış ve taban arazi vasfı taşıyan araziler tütün üretimine yasaklanmış olduğundan, tütün üretimi sadece kır ve kırtaban arazilerde yapılmaktadır.

Cevap 2. Hatay İli ve İlçelerinin geriye doğru son 3 yıllık üretimi; 1996 yılı ürünü 5 502 ton, 1997 yılı ürünü 9 250 ton, 1998 yılı ürünü 11 093 ton olmak üzere toplam 25 845 ton olarak gerçekleşmiştir. İhraç edilen ve iç tüketimde kullanılan miktarlar düşüldüğünde halen 10 485 ton tütün stoklarımızda mevcuttur. Hal böyle iken 1999 yılı ürünü 5 244 tonluk kotaya karşılık 13 000 ton civarında üretim gerçekleşmiştir. 1999 yılı ürünü 13 000 ton civarındaki tütünü de ilave ettiğimizde 23 485 tonluk Hatay tütünü stoklarımızda olacaktır. Bu miktarın iç ve dış piyasada tüketilmesi mümkün değildir. 1998 yılı ürününde Hatay genelinde bir kilogram tütün ortalama 2 24 ABD doları bedelle satın alınmasına karşılık 1999 yılı içinde bir kilogram Hatay tütünü ortalama 1 55 ABD doları bedelle ihraç edilmiştir.

Yukarıda da arz edildiği üzere, üretici kotaları tespit edilirken son 3 yıllık bedelli üretim ortalamaları dikkate alınmaktadır. Bu uygulamada bölgeler arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

18. – Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş’ın, Biga İlçe Emniyet Müdürünün tayinine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1914)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorunun İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinizle arz ederim.

Saygılarımla.

Sadık Kırbaş

Çanakkale

Soru: Biga İlçe Emniyet Müdürü Nasıf Gürgül neden ani bir kararla Merkeze alınmıştır? Hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 12.5.2000

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-114080

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMMBaşkanlığının 3.5.2000 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-5431(7/1914)-5243/12573 sayılı yazısı.

Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Biga İlçe Emniyet Müdürü Nasıf Gürgül hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamakta olup, İl merkezinde şube müdürü sayısının yetersiz olması ve hizmetin gereği 24.2.2000 tarihli İl makamının oluru ile İl merkezine atamasının yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

19. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un;

Şanlıurfa İlinin turizm açısından değerlendirilmesine,

Şanlıurfa İlinde inanç turizminin geliştirilmesi ve tanıtılmasına,

Şanlıurfa İline yapılan turizm yatırımlarına ilişkin soruları ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1924, 1925, 1926)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Şanlıurfa İlimizin maddi ve manevi zenginliklerini turizm açısından en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda neler yapılabileceği hususunda çalışmalarınız var mıdır? Varsa ne aşamada, yoksa bu konuda düşünceleriniz nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Şanlıurfa İlimiz İnanç Turizmi açısından çok büyük potansiyel taşımaktadır. Bu potansiyelin tanıtımı için ülke içi ve uluslararası boyutta, Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Yoksa bu konuda düşünceleriniz nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Sorular:

1997 ilk altı ayı

1997 ikinci altı ayı

1998 ilk altı ayı

1998 ikinci altı ayı

1999 ilk altı ayında

Bakanlığınızca, Şanlıurfa İline turizm alanında yapılan yatırım ve hizmetler nelerdir?

T.C.

Turizm Bakanlığı 11.5.2000

Hukuk Müşavirliği

Sayı: B.170.HKM.0.00.00.00.1252-13488

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi: 3 Mayıs 2000 tarih ve 02-5425 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza konu, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol’a ait 6/324-2995/7502,6/325-2996/7503 ve 6/326-2997/7504 esas numaralı sözlü soru önergelerine 21.12.1999 tarih ve 2298-36588 sayılı yazımızla cevap verilmiştir.

7/1924,7/1925 ve 7/1926 esas numarasıyla yazılı soruya çevrilmiş olan söz konusu önergeye verilen cevabımızın bir örneği ilişikte sunulmuştur.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

T.C.

Turizm Bakanlığı 21.12.1999

Hukuk Müşavirliği

Sayı: B.170.HKM.0.00.00.00.2298-36588

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi: 19 Aralık 1999 tarihli ve 3118 sayılı yazınız,

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol tarafından Başkanlığınıza verilen tarafımdan sözlü olarak cevaplandırılması istenilen 6/325-2996, 6/326-2997, 6/324-2995 sayılı soru önergeleri incelenmiş, yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

Şanlıurfa’da din turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız aşağıda özetlenmiştir.

2000 yılında tüm dünyada kutlanacak olan, İsa’nın doğumunun 2000 yılı etkinlikleri çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülen İnanç Turizm Projeleri ile ülkemizin bu türe yönelik sahip olduğu büyük potansiyelin değerlendirilmesi, üç büyük dine (Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik) ait önemli dinsel eserlerin iyileştirilmesi tanıtılması, böylece ziyaretçi sayısının buna bağlı olarak da döviz girdilerimizin artırılması hedeflenmektedir.

İnanç Turizmi Projesi kapsamında, 1993 yılında ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversitelerle yapılan işbirliği sonucunda dinsel, sanatsal ve mimari açıdan önemli olan eserlerin yer aldığı bir envanter hazırlanmıştır.

Şanlıurfa İli, söz konusu envanter kapsamında, 10 adet Müslümanlık, 2 adet Hristiyanlık ve 1 adet Musevilik dinlerine ait olmak üzere toplam 13 eserle yer almaktadır.

Bunlar;

Müslümanlık;

– Ulu Cami (Merkez)

– Hz. İbrahim Peygamberin doğduğu Mağara ve Mevlid-i Halil Cami (Merkez)

– Balıklı Göl (Halil-ür Rahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü) (Merkez)

– Hz. Eyyüp Peygamber ve Makamı (Merkez)

– Hz. Ömeriye Cami (Merkez)

– Halil Ür Rahman Cami (Döşeme Cami) (Merkez)

– Rızvaniye Cami (Zulumiye Cami) (Merkez)

– Eyyüp Nebi Köyü (Hz. Eyyüp, Hz. Elyasa ve Rahime Hatun Türbeleri) (Viranşehir)

– Şuayip Şehri (Harran)

Ulu Cami (Harran)

Hristiyanlık;

– Der Yakup Kilisesi (Nemrut’un Tahtı) (Merkez)

– Deyr-i Mesih (İsa) Kilisesi (Merkez)

Musevilik;

– Harran

İnanç Turizmi Projesi kapsamında, Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Eyyüp Nebi Köyünde bulunan Hz. Eyyüp, Hz. Elyasa ve Rahime Hatun Türbelerinin, çevre düzenleme projeleri 1994 yılında Bakanlığımızca ihale edilmek suretiyle elde edilmiştir. Projelerin uygulamasına 1995 yılında yine Bakanlığımız katkıları ile başlanmış olup, halen uygulama devam etmektedir.

1994-1999 yılları arasında;

– Eyyüp Nebi Köyü projelerine,

– Dergah Balıklı Göl çevre düzenleme projelerine,

– Harran İlçesi ile Antik Kent arasındaki yolun ıslahına,

– Harran -Şuayip Şehri-Soğmatar arasındaki yolun ıslahına,

Toplam 335 347 milyar TL. maddi katkı sağlanmıştır.

Musevi cemaati tarafından kutsal sayılan Der Yakup Kilisesi’nin (Nemrut’un Tahtı) yolunun ıslahı ve çevre düzenleme projelerinin yapımı ve uygulamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığımca, Şanlıurfa kent dokusunun restorasyonu ve yeni rekreasyonel alanların planlanarak düzenlenmesi amacıyla, uygulamanın başındaki yerel kadroların yönlendirilerek, teknik ve mali yönden desteklenmeleri fiilen başlatılmış olup, çalışmalar kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Bakanlığımın söz konusu desteklemeleri kapsamındaki çalışmalar ana başlıkları itibarı ile Millet Han’ın Turizm Amaçlı Restorasyonu, Balıklı Göl’ün batı ve kuzey yönünde yer alan eski kentsel dokunun yenilenmesi ve Halepli Bahçe Temalı Park Düzenlemesi olarak sıralanabilir.

Öncelikle Millet Han’ın Maliye Bakanlığından tahsisi gerçekleştirilmiştir. Urfa kentsel dokusunun restorasyonunun, kalenin aydınlatılması, ihtiyaç duyulan turizm kompleksleri ile konferans salonu yapımlarının sağlanması amacıyla Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulundan mali destek temini yönünde girişimde bulunulmuştur.

Ülkemizdeki önemli dini merkezlerin tanıtım amacıyla, 1995 yılından itibaren devam eden ve yabancı basın mensupları, tur operatörleri, seyahat acentaları ve ilgili çevrelerin tanıtımı ile gerçekleşen “İnanç Turizmi Etkinliği” kapsamında Şanlıurfa’nın dini potansiyelinin tanıtımına da yer verilmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda, 1995 yılından itibaren her yıl çeşitli güzergahlarda yerli ve yabancı basın ile yabancı tur operatörlerine tanıtım turları düzenlenmektedir. 1998 yılında anılan proje İstanbul-Adana-Mersin-Tarsus-Payas-Antakya-Gaziantep-Adıyaman-Şanlıurfa-Mardin-Diyarbakır güzergahında “İnanç Turizmi Tur’98 II” adı altında düzenlenmiştir.

Enchantment Productions adlı kuruluşa mensup yapımcı Victoria Barret’in beraberindeki ekip tarafından çekimleri 3 Ağustos - 7 Eylül 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Nuh’un Gemisinden İmparatorluğa: Türkiye’de Hristiyanlığın İzleri” isimli film projesinde Şanlıurfa’nın yer almazı sağlanmıştır.

Şanlıurfa’ya çeşitli dillerde basılan “Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesi” broşürlerimizde geniş ölçüde yer verilmiş, 1998 yılında da 70 X 100 boyutunda bir Şanlıurfa Afişi yaptırılmış ve gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımca hazırlanarak 6 dilde bastırılan İnanç Turizmi Haritasında Şanlıurfa’da yer almaktadır.

Şanlıurfa yurt dışı fuarlarımızda afişlerinin sergilenmesi ve broşürlerinin dağıtılması yoluyla geniş ölçüde tanıtılmaktadır. Bu yöremize, Bakanlığımın İnternetteki tanıtım sayfalarında da metin ve görsel malzeme kullanılarak geniş ölçüde yer verilmiştir. Ayrıca, basım aşamasında olan “İnanç Turizmi” broşüründe ve “İnanç Turizmi Rehberi” kitapçığında da İnanç Turizmi için çok büyük önem taşıyan bu kentimiz ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır.

2000 yılının İnanç Turizmi için yarattığı fırsattan azami ölçüde yararlanmak üzere, Bakanlığımca yurt dışından çok sayıda basın mensupları, din adamları ve tur operatörleri davet edilerek, tanıtım turları vasıtasıyla ülkemizin inanç merkezleri tanıtılacaktır. Bu amaçla hazırlanan tur programlarında Şanlıurfa ağırlıklı olarak yer almaktadır.

Ayrıca Şanlıurfa’da bulunan Bakanlığımızdan yatırım ve işletme belgeli tesisleri belirten tablo ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

NOT : ÇEVİRİSİ YAPILAMAYAN BÖLÜMLER AYNEN FİLME ALINMIŞTIR.

BİRLEŞİM 94 ÜN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.