Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 32 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

88 inci Birleşim

27 . 4 . 2000 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – 103 üncü Parlamentolararası Birlik Konferansına katılacak olan heyete bir bayan parlamenterin de dahil edilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/546)

IV. – SEÇİMLER

1. – Cumhurbaşkanı Seçimi

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın, Şırnak İlinde yapılan yatırımlara ve atamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1670)

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Sayıştayın İstanbul Üniversitesine denetçi göndermediği iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’un cevabı (7/1698)

3. – İstanbul Milletvekili Ali Şahin’in, İstanbul-Eyüp İlçesi sınırlarındaki bir bölüm arazinin Göktürk Belediyesine bağlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1693)

4. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, T.C. Merkez Bankasında çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın cevabı (7/1699)

5. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Telekom’un, telefon rehberi çıkarmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1705)

6. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

– Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine;

– Erzincan-Ilıç İlçesinde Kadastro Müdürlüğü açılıp açılmayacağına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez’in cevabı (7/1732, 1737)

7. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

– Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün;

– Ankara İline bağlı bazı ilçe ve belde belediyelerinin projelerine ayrılan ödeneğe,

İlişkin soruları ve Orman Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Nami Çağan’ın cevabı (7/1735, 1789)

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1747)

9. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik’in cevabı (7/1749)

10. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, askerî kuruluş ve tesislerde tüketilen patates püresi miktarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun cevabı (7/1767)

11. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Tekirdağ’da sergilenen bir oyundan sonra gözaltına alınan oyuncuya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1793)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Bayburt İlinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Ordu Milletvekili İhsan Çabuk’un, Ordu İli Ulubey İlçesi Gündüzlü Mahallesinde meydana gelen heyelana ilişkin yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya, Devlet Bakanı Hasan Gemici,

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş’in, kamuda çalışan teknik personelin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı Sümer Oral,

Cevap verdiler.

Kahramanmaraş Milletvekili Metin Kocabaş’ın, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun Almanya’ya yaptığı resmî ziyarete Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli’nin de katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1 inci sırasında bulunan (6/350),

2 nci sırasında bulunan (6/351),

3 üncü sırasında bulunan (6/352),

4 üncü sırasında bulunan (6/353),

5 inci sırasında bulunan (6/354),

6 ncı sırasında bulunan (6/364),

Esas numaralı sözlü soruların, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadıklarından, yazılı soruya çevrildikleri ve gündemden çıkarıldıkları bildirildi; (6/364) esas numaralı soru sahibi görüşlerini açıkladı.

7 nci sırasında bulunan (6/365),

8 inci sırasında bulunan (6/369),

9 uncu sırasında bulunan (6/370),

10 uncu sırasında bulunan (6/371),

11 inci sırasında bulunan (6/372),

12 nci sırasında bulunan (6/373),

13 üncü sırasında bulunan (6/374),

14 üncü sırasında bulunan (6/375),

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

15 inci sırasında bulunan (6/376),

16 ncı sırasında bulunan (6/377),

17 nci sırasında bulunan (6/378),

18 inci sırasında bulunan (6/379),

19 uncu sırasında bulunan (6/380),

20 nci sırasında bulunan (6/381),

21 inci sırasında bulunan (6/382),

Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler cevap verdi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasında bulunan, Harp Okulları Kanunu Tasarısının (1/423) (S. Sayısı : 380) görüşmelerine devam edilerek, 20 nci maddesine kadar kabul edildi; 21 inci maddesiyle ilgili yapılan iki oylamada da karar yetersayısı bulunamadığı anlaşıldığından;

Alınan karar gereğince, Cumhurbaşkanı seçimini yapmak için, 27 Nisan 2000 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.30’da son verildi.

Nejat Arseven

Başkanvekili

Şadan Şimşek Mehmet Ay

Edirne Gaziantep

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

No : 121

II. – GELEN KÂĞITLAR

27.4.2000 PERŞEMBE

Teklifler

1. – Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/515) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2000)

2. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/516) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.2000)

Sözlü Soru Önergesi

1. – İzmir Milletvekili Süha Tanık’ın, Göztepe - Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676)(Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Erbaa, Turhal, Niksar ilçelerindeki S.S.K. hastanelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

2. – Adana Miletvekili Ali Halaman’ın, bazı sektörlerdeki bayilik ve distrübütörlük uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1937) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

3. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İlindeki bazı okul inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1938) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

4. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İlinin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1939) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

5. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, taşıt alım-satım vergilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

6. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, cezaevlerinde çalışan sivil personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1941) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

7. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Huzurevine ve SHÇEK İl Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/1942) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

8. – Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit’te doğalgaz boru hattı ve hidroelektrik santrali çalışmaları olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1943) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

9. – Bursa Milletvekili Teoman Özalp’in, pancar ve ayçiçeği üreticilerine yapılacak ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1944) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.2000)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

27 Nisan 2000 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – 103 üncü Parlamentolararası Birlik Konferansına katılacak olan heyete bir bayan parlamenterinde dahil edilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/546)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

103 üncü Parlamentolararası Birlik (PAB) Konferansı 30 Nisan-6 Mayıs 2000 tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılacaktır.

PAB Statüsünün 11 inci maddesiyle, konferansa katılacak ulusal delegasyonların üyelerinden en az birinin bayan parlamenter olması tavsiye edilmektedir.

Konferansa katılacak olan heyetimizde bayan parlamenter bulunmadığından, konferans esnasında düzenlenecek Kadın Parlamenterler Toplantılarına katılmak üzere heyetemize bir bayan parlamenterin de dahil edilmesi olumlu mütalaa edilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bir bayan parlamenterimizin anılan konferansa katılacak heyetimize dahil edilerek toplantılara iştirakinin sağlanması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

IV. – SEÇİMLER

1. – Cumhurbaşkanı Seçimi

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin 10 uncu cumhurbaşkanını seçmek üzere, Anayasamızın 102 nci maddesi çerçevesinde, ilk tur oylamayı bu birleşimde gerçekleştireceğiz.

Demokrasinin varlığının göstergesi ve teminatı olan ve gücünü aziz milletimizden alan Parlamentomuz, Anayasa hükümleri doğrultusunda, kendisine verilen yetkiyle, 10 uncu cumhurbaşkanımızı seçme görevini de yasal süresi içinde yerine getirecektir.

Tüm saygıdeğer Cumhurbaşkanı adaylarımıza başarılar diliyorum ve Yüce Heyetinizi, tekraren, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Saygıdeğer milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı için, 13 adet aday gösterme önergesi vardır; geliş sırasına göre okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istiyorum.

Başvurumun işleme konulmasını diler, saygılarımı sunarım.

16.4.2000

Mehmet Mail Büyükerman

Eskişehir

(Alkışlar)

21.4.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ankara

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım.

Gerekli işlemin yapılmasına emirlerinizi saygılarımla rica ederim.

Agâh Oktay Güner

Balıkesir

(Alkışlar)

Ankara, 23 Nisan 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Oğuz Aygün

Ankara

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sayın Başkan, seçim süreci başlamış bulunan Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koymak istiyorum.

Gerekli işlemlerin yapılmasını en derin saygılarımla arz ederim.

Nevzat Yalçıntaş

İstanbul

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 102 nci maddesi gereğince yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine adayım.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 25.4.2000

Doğan Güreş

Kilis

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 102 nci maddesi gereğince yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanlığına adayım.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 25.4.2000

Yıldırım Akbulut

Ankara

(Alkışlar)

25 Nisan 2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Anayasamızın 101 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı adayı olarak arz ve teklif ederiz.

Bülent Ecevit Devlet Bahçeli Recai Kutan

DSP Genel Başkanı MHP Genel Başkanı FP Genel Başkanı

İstanbul Osmaniye Malatya

A. Mesut Yılmaz Tansu Çiller

ANAP Genel Başkanı DYP Genel Başkanı

Rize İstanbul

(Alkışlar)

6 - Mehmet Metanet Çulhaoğlu (Adana)

7 - Ali Halaman (Adana)

8 - Recai Yıldırım (Adana)

9 - Mehmet Özyol (Adıyaman)

10 - Sait Açba (Afyon)

11 - İsmet Attila (Afyon)

12 - Halil İbrahim Özsoy (Afyon)

13 - Mehmet Telek (Afyon)

14 - Nidai Seven (Ağrı)

15 - Murat Akın (Aksaray)

16 - Saffet Arıkan Bedük (Ankara)

17 - Hayrettin Özdemir (Ankara)

18 - Aydın Tümen (Ankara)

19 - Rıza Ulucak (Ankara)

20 - Cengiz Aydoğan (Antalya)

21 - Nesrin Ünal (Antalya)

22 - Mustafa Vural (Antalya)

23 - Hasan Ekinci (Artvin)

24 - Bekir Ongun (Aydın)

25 - M. Güven Karahan (Balıkesir)

26 - Zeki Çakan (Bartın)

27 - Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Bartın)

28 - Faris Özdemir (Batman)

29 - Hüseyin Arabacı (Bilecik)

30 - Mahfuz Güler (Bingöl)

31 - Edip Safder Gaydalı (Bitlis)

32 - Süleyman Coşkuner (Burdur)

33 - Turhan Tayan (Bursa)

34 - Oğuz Tezmen (Bursa)

35 - Ertuğrul Yalçınbayır (Bursa)

36 - Hüseyin Karagöz (Çankırı)

37 - Beyhan Aslan (Denizli)

38 - Salih Erbeyin (Denizli)

39 - Ali Keskin (Denizli)

40 - Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır)

41 - Evren Bulut (Edirne)

42 - İsmail Köse (Erzurum)

43 - Aslan Polat (Erzurum)

44 - Cezmi Polat (Erzurum)

45 - Mahmut Erdir (Eskişehir)

46 - Süleyman Servet Sazak (Eskişehir)

47 - Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir)

48 - Mustafa Rüştü Taşar (Gaziantep)

49 - Turhan Alçelik (Giresun)

50 - Mecit Piruzbeyoğlu (Hakkâri)

51 - Namık Kemal Atahan (Hatay)

52 - Hakkı Oğuz Aykut (Hatay)

53 - Ali Günay (Hatay)

54 - Metin Kalkan (Hatay)

55 - Mehmet Şandır (Hatay)

56 - Mustafa Zorlu (Isparta)

57 - Turhan Güven (İçel)

58 - Rüştü Kâzım Yücelen (İçel)

59 - Fadlı Ağaoğlu (İstanbul)

60 - Ahat Andican (İstanbul)

61 - Azmi Ateş (İstanbul)

62 - İsmail Aydınlı (İstanbul)

63 - Mukadder Başeğmez (İstanbul)

64 - Süleyman Arif Emre (İstanbul)

65 - Mehmet Fuat Fırat (İstanbul)

66 - Bülent Ersin Gök (İstanbul)

67 - İrfan Gündüz (İstanbul)

68 - Ediz Hun (İstanbul)

69 - Ayşe Nazlı Ilıcak (İstanbul)

70 - İsmail Kahraman (İstanbul)

71 - Osman Kılıç (İstanbul)

72 - Hüseyin Mert (İstanbul)

73 - H. Hüsamettin Özkan (istanbul)

74 - Sühan Özkan (İstanbul)

75 - Necdet Saruhan (İstanbul)

76 - Mustafa Verkaya (İstanbul)

77 - Süleyman Yağız (İstanbul)

78 - Osman Yumakoğulları (İstanbul)

79 - Mehmet Çümen (İzmir)

80 - Mehmet Özcan (İzmir)

81 - Rahmi Sezgin (İzmir)

82 - Hasan Ufuk Söylemez (izmir)

83 - Avni Doğan (Kahramanmaraş)

84 - Mehmet Sağlam (Kahramanmaraş)

85 - Mustafa Eren (Karabük)

86 - Hasan Çalış (Karaman)

87 - Çetin Bilgir (Kars)

88 - Murat Başesgioğlu (Kastamonu)

89 - Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu)

90 - Nurhan Tekinel (Kastamonu)

91 - Hacı Filiz (Kırıkkale)

92 - Nihat Gökbulut (Kırıkkale)

93- Nural Karagöz (Kırklareli)

94- Mustafa Haykır (Kırşehir)

95- Fikret Tecer (Kırşehir)

96- Mehmet Nacar (Kilis)

97-Sefer Ekşi (Kocaeli)

98- Mehmet Vecdi Gönül (Kocaeli)

99- Kemal Köse (Kocaeli)

100- Hüseyin Arı (Konya)

101- Mehmet Emrehan Halıcı (Konya)

102- Ömer İzgi (Konya)

103- Mehmet Ali Yavuz (Konya)

104- Ahmet Derin (Kütahya)

105- Yaşar Canbay (Malatya)

106- Namık Hakan Durhan (Malatya)

107- Bülent Arınç (Manisa)

108- İsmail Bozdağ (Manisa)

109- Mustafa Enöz (Manisa)

110- Hasan Gülay (Manisa)

111- Ömer Ertaş (Mardin)

112- Hasan Özyer (Muğla)

113- Fikret Uzunhasan (Muğla)

114- Doğan Baran (Niğde)

115- Mükerrem Levent (Niğde)

116- Sefer Koçak (Ordu)

117- Nevzat Ercan (Sakarya)

118- Ersin Taranoğlu (Sakarya)

119- Ahmet Aydın (Samsun)

120- Mehmet Çakar (Samsun)

121- Muzaffer Çakmaklı (Şanlıurfa)

122- Mehmet Salih Yıldırım (Şırnak)

123- M.Ergün Dağcıoğlu (Tokat)

124- Ali Naci Tuncer (Trabzon)

125- Mehmet Yaşar Ünal (Uşak)

126- Armağan Yılmaz (Uşak)

127- Ayhan Çevik (Van)

128- Fetullah Gültepe (Van)

129- İlyas Arslan (Yozgat)

130- Mehmet Çiçek (Yozgat)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum.

Saygıyla arz ederim. 25.4.2000

Rasim Zaimoğlu

Giresun

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

16 Mayıs tarihinde sona erecek 10 uncu T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adayım.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 25.4.2000

M. Turhan İmamoğlu

Kocaeli

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım.

Gereği Yüce Meclisin takdirlerine arz olunur.

Saygılarımla. 25.4.2000

Ahmet İyimaya

Amasya

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti 10 uncu Cumhurbaşkanı adaylığına Kocaeli Milletvekili Sayın Vecdi Gönül'ü teklif ediyoruz.

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 25.4.2000

Suat Pamukçu Faruk Çelik Mehmet Zeki Okudan

Bayburt Bursa Antalya

Fahrettin Kukaracı Ahmet Sünnetçioğlu

Erzurum Bursa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101 inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 25.4.2000

Sadi Somuncuoğlu

Aksaray

Devlet Bakanı

(FP ve DYP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 101 inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına adayım.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 25.4.2000

Gönül Saray Alphan

Amasya

(Alkışlar)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, üç sayın üyenin adaylıktan çekildiklerine ilişkin önergeleri vardır.

Şimdi de bu önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasamızın 102 nci maddesi uyarınca, beş sayın milletvekilimizin, büyük teveccüh izhar ederek şahsımı Cumhurbaşkanı adayı gösterdiklerini öğrenmiş bulunuyorum.

Mecliste grubu bulunan beş parti liderinin ulaştıkları mutabakat sonucu anılan makam adaylığına öngörülen Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer için hazırlanan müracaatı imza edenler arasında bulunduğumdan, mezkûr sayın milletvekillerine şükranlarımı ifade ediyor ve aday olmadığımı bilgilerinize saygılarımla sunuyorum. 26.4.2000

M. Vecdi Gönül

Kocaeli

TBMM Başkanvekili

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

10 uncu Cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık başvurumu geri alıyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 26.4.2000

M. Turhan İmamoğlu

Kocaeli

(Alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan çekiliyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla. 27.4.2000

Gönül Saray Alphan

Amasya

(Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu duruma göre, Cumhurbaşkanlığı için 10 aday bulunmaktadır. Sayın adayların adlarını soyadlarının alfabetik sırasına göre okuyorum: Sayın Yıldırım Akbulut, Sayın Oğuz Aygün, Sayın Mehmet Mail Büyükerman, Sayın Agâh Oktay Güner, Sayın Doğan Güreş, Sayın Ahmet İyimaya, Sayın Ahmet Necdet Sezer, Sayın Sadi Somuncuoğlu, Sayın Nevzat Yalçıntaş, Sayın Rasim Zaimoğlu.

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte 2 çoğunluğu, yani 367 oy; üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu, yani 276 oy aranacaktır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada salt çoğunluğu, yani 276 oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır.

Hiçbir itiraz ve kuşkuya yer vermeden, Anayasa ve İçtüzüğümüzün istediği gizliliğin bütün icaplarını yerine getirmek için, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon sırasında yer alan kâtip üyelerden biri, adı okunan milletvekiline mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı verecek, diğeri ise milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. Oyunu kullanacak sayın milletvekili, mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, mühürlü birleşik oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretledikten sonra, oy pusulasını hücrede zarfa koyacak, bilahara hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna zarfı atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken, adaylardan sadece birinin önündeki kare işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konmuştur; sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Ayrıca, oy pusulasında, oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy, hiçbir surette işaret taşımayacaktır.

İki Sayın Kâtip Üye yerlerini alsınlar lütfen.

Sayın Menderes, Divana vaki, çok kısa bir açıklamanız olacağı yolunda bir talebiniz var.

Buyurun efendim, sizi dinliyorum.

AYDIN MENDERES (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi Başkanının Cumhurbaşkanı adayı olduğunu kamuoyunda işitiyorduk, burada da resmen öğrenmiş olduk.

Aslolan, bir seçim olduğu vakit, kamu görevlilerinin, uhdelerindeki kamu görevinden istifa etmeleridir. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, şu ana kadar istifa etmemiştir. Bu durum, Anayasanın eşitlik ilkesine de; bu durum, Anayasanın hukuk devleti ilkesine de; bu durum, Anayasanın 76 ncı maddesine de; bu durum, genel uygulamaya da; bu durum, hukukun evrensel ilkelerine de; bu durum, hukukun özüne de aykırıdır.

DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) – Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu tür konuşmalar yapılamaz; seçimi etkilemeye yönelik konuşuyorsunuz.

AYDIN MENDERES (İstanbul) – Müsaade edin biraz; sabrınız olsun canım!.. Hep sizi dinleyecek değilki millet!..

BAŞKAN – Sayın Menderes, çok kısa ifadenizi alacağımı söylemiştim.

Buyurun efendim tamamlayın.

AYDIN MENDERES (İstanbul) – Sayın Başkan, bundan dolayı, adaylığının işleme konulmaması gerekir. Eğer, Başkanlığınız, adaylığını işleme koyacaksa, İçtüzüğümüzün 63 üncü maddesine göre mutlaka usul tartışması açınız. Açmazsanız, Anayasa aykırı bir uygulamanın içine de girmiş olursunuz. Nasıl olsa bu sayfa burada kapanmaz, ebediyete kadar açık kalır; uygulamanızın, takdirinizin ne olacağını bilmiyorum; saygıyla karşılarım. İnanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, zaten, üstüne düşen görevi yerine getirecektir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

Efendim, Anayasamızın 101 ve 102 nci maddelerinde Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişilerin görevlerinden istifa etmesi şartı öngörülmemiştir. Başkanlığımız bu görüştedir; dolayısıyla, bir usul tartışması açmaya da gerek görmüyorum.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.

Birinci oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere lütfen teslim edilsin.

Şimdi, bu aşamada, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edeceğim.

Sayın Nevzat Yalçıntaş... Aday olduğu için, bir daha çekiyoruz.

Sayın Mehmet Sait Değer?.. Burada.

Sayın Yücel Seçkiner?.. Burada.

Sayın Ayşe Gürocak?.. Burada.

Sayın Sadık Yakut?.. Burada.

Sayın Mehmet Kocabatmaz?.. Burada.

Bu, beş değerli milletvekili arkadaşımız, tasnif sırasında, lütfen, yerlerini alsınlar.

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin 10 uncu cumhurbaşkanını seçmek üzere ilk tur oylamaya başlayacağız.

Sayın Başbakan ve sayın genel başkanlar arzu ederlerse oylarını kullanabilirler.

Yine, bu arada, Sayın Yasin Hatiboğlu, Sayın Ali Ilıksoy, Sayın Teoman Özalp ve Sayın Aydın Menderes, mazaretlerine binaen, oylarını kullanacaklardır.

Oy verme işlemini Adana İlinden başlatıyorum.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bir konuyu daha dikkatlerinize getirmek istiyorum: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersümer'in yerine Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, Devlet Bakanı Abdulhalûk Mehmet Çay'ın yerine Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in yerine Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yerine Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun yerine Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yerine Maliye Bakanı Sümer Oral, Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yerine Orman Bakanı Nami Çağan vekâleten oy kullanacaklardır.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Şırnak Milletvekili Mehmet Sait Değer, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner, Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz'dan teşekkül eden Tasnif Komisyonu yerini alsın.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonunun tutanağı gelmiştir; okuyorum:

Cumhurbaşkanlığı için yapılan birinci oylamaya 530 üye katılmış ve sonuçta, aşağıda adları yazılı sayın adaylar, karşılarında gösterilen oyları almışlardır.

Tasnif Komisyonu

M. Sait Değer Yücel Seçkiner Ayşe Gürocak

Şırnak Ankara Ankara

Sadık Yakut Mehmet Kocabatmaz

Kayseri Denizli

Ahmet Necdet Sezer 281

Nevzat Yalçıntaş 61

Sadi Somuncuoğlu 58

Yıldırım Akbulut 56

Doğan Güreş 35

Ahmet İyimaya 10

Rasim Zaimoğlu 7

Agâh Oktay Güner 5

Oğuz Aygün 4

Mehmet Mail Büyükerman 3

Geçersiz 8

Boş 2

Toplam 530

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasamızın 102 nci maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluk sağlanamamıştır.

Alınan karar gereğince, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasını yapmak için, 1 Mayıs 2000 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 17.25

 

 

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın, Şırnak İlinde yapılan yatırımlara ve atamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevabı (7/1670)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Doç.Dr. Osman Durmuş tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını, arz ederim.

17.11.1999

Abdullah Veli Seyda

Şırnak

Sorular :

1. 1997 ilk 6 ayı,

1997 ikinci 6 ayı,

1998 ilk 6 ayı,

1998 ikinci 6 ayı,

1999 ilk 6 ayında,

Bakanlığınız tarafından Şırnak İlimize yapılan yatırımlar ve hizmetler nelerdir?

2. Söz konusu dönemlerde ilimize tayin ve atama ile verilen sağlık personeli sayısı kaçtır?

3. Söz konusu dönemlerde kaç adet yeni sağlık birimi hizmete açılmıştır?

T.C.

Sağlık Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B100APK0000000/869

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 29 Mart 2000 tarih ve A.010.GNS.0.10.00.02-7/1520-4855 sayılı yazıları.

Şırnak Milletvekili Sayın Abdullah Veli Seyda tarafından Şırnak İlinde yapılan yatırımlar ve atamalar ile alakalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş

Sağlık Bakanı

Şırnak Milletvekili Sayın Abdullah Veli Seyda’nın “Şırnak İlinde yapılan yatırımlara ve atamalara” ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Sorular :

1. 1997 ilk 6 ayı,

1997 ikinci 6 ayı,

1998 ilk 6 ayı,

1998 ikinci 6 ayı,

1999 ilk 6 ayında,

Bakanlığınız tarafından Şırnak İlimize yapılan yatırımlar ve hizmetler nelerdir?

2. Söz konusu dönemlerde ilimize tayin ve atama ile verilen sağlık personeli sayısı kaçtır?

3. Söz konusu dönemlerde kaç adet yeni sağlık birimi hizmete açılmıştır?

Cevaplar :

1997 yılının ilk 6 ayında; Şırnak Merkez Devlet Hastanesine 16 milyar 626 milyon TL, ikinci 6 ayında ise 8 milyar 313 milyon TL genel bütçeden, 3418 sayılı Yasa gelirlerinden kırk milyar olmak üzere toplam 64 milyar 939 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Şırnak İlimizin Silopi Devlet Hastanesine de 1997 yılının birinci altı aylık döneminde 20 milyar TL, ikinci altı aylık döneminde 10 milyar TL olmak üzere toplam 30 milyar TL ödenek 3418 sayılı Yasa gelirlerinden gönderilmiştir.

1998 yılının ilk altı ayında Merkez Devlet Hastanesine 8 milyar 224 milyon TL, ikinci altı ayında 15 milyar 976 milyon TL genel bütçeden ve 75 milyar TL 3418 sayılı Yasa gelirlerinden olmak üzere toplam 99 milyar 200 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

Güçlü Konak Sağlık Ocağına da birinci altı aylık dönemde 5 milyar TL, ikinci altı aylık dönemde 10 milyar TL olmak üzere 15 milyar TL 3418 sayılı Yasa gelirlerinden ve genel bütçeden de ikinci altı aylık dönemde 5 milyar olmak üzere toplam 20 milyar TL ödenek gönderilmiştir.

Aynı yılın birinci altı aylık döneminde 5 milyar TL ve ikinci altı aylık döneminde 55 milyar TL olmak üzere toplam 60 milyar TL Silopi Devlet Hastanesine 3418 sayılı Yasa gelirlerinden gönderilmiştir.

Beytüşşebap Devlet Hastanesine; 1998 yılının birinci altı aylık döneminde 3418 sayılı Yasa gelirlerinden 15 milyar TL, ikinci altı aylık döneminde 95 milyar TL olmak üzere toplam 110 milyar TL ödenek gönderilmiştir.

Uludere Şehan Sağlık Ocağı için 1998 yılı birinci altı aylık döneminde 3 milyar 500 milyon TL ödenek gönderilmiş, ayrıca Merkez 2 nolu Sağlık Ocağı, Uludere Gülyazı Sağlık Ocağı, Uludere Şenova Sağlık Ocaklarının herbirine ayrı ayrı 1998 yılı ikinci altı aylık döneminde 5’er milyar TL; Balveren Sağlık Ocağına yine 1997 yılı ikinci altı aylık döneminde 5 milyar 500 milyon TL ayrıca Kumçatı, Kasrık, Silopi-Verimli, İdil-Pınarbaşı, Silopi-Çalışkan, Uludere-Ortabağ Sağlık Ocakları için aynı yılın ikinci altı aylık dönemlerinde 3418 sayılı Yasa gelirlerinden gönderilmiş olan 4 milyar 450’şer milyon TL’lik ödeneklerle birlikte toplam 50 milyar 700 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Ayrıca dört sağlık evi için genel bütçeden gönderilen 1998 yılı ikinci altı aylık döneminde 1 milyar ödenek ile bu rakam 51 milyar 700 milyon TL olmuştur.

1999 yılının birinci altı ayında Güçlükonak Sağlık Ocağına 3 milyar TL ve ikinci altı aylık dönemde 8 milyar 778 milyon TL ödenek olmak üzere genel bütçeden 11 milyar 778 milyon TL gönderilmiştir. Aynı yıl içinde 3418 sayılı Yasa gelirlerinden Merkez Devlet Hastanesine 10 milyar TL, Silopi Devlet Hastanesine 20 milyar TL, Beytüşşebap Devlet Hastanesine 10 milyar TL birinci altı aylık dönemde, ikinci altı aylık dönemde ise Güçlükonak Sağlık Ocağına 42 milyar TL, Beytüşşebap Sağlık Ocağına 10 milyar TL olmak üzere toplam 92 milyar TL ödenek gönderilmiştir.

1997 ile 1999 yılları arasında Şırnak İlinde sadece merkez 2 nolu Sağlık Ocağı hizmet binası bitirilerek hizmete açılmıştır.

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Sayıştay’ın İstanbul Üniversitesine denetçi göndermediği iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’un cevabı (7/1698)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Meclis Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

24.3.2000

Zeki Ünal

Karaman

Sayıştay’ın her yıl düzenli ve periyodik olarak İstanbul Üniversitesine denetçi gönderdiği halde, sırf rektör Kemal Alemdaroğlu’nu korumak amacıyla 1999 yılında denetçi göndermediği iddia edilmektedir.

Bu iddia doğru mudur? Doğru değil ise, niçin denetçi gönderilmemiştir?

T.C.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 27.4.2000

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1698-4891/11546

Sayın Zeki Ünal

Karaman Milletvekili

İlgi : 30.3.2000 tarihli yazılı soru önergeniz.

Sayıştay’ın İstanbul Üniversitesine denetçi göndermediği iddiasına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Cevap - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 46 ncı maddesi hükmüne göre “Sayman hesaplarının hangilerinin merkezde veya hesap yerlerinde inceleneceğine Genel Kurul karar verir.” Sayıştay Genel Kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında Sayıştay Daire Başkanı ve Üyelerinin tamamından oluşan, 58 mevcutlu, Sayıştay’ın en yüksek karar organı olan bir kuruldur. İstanbul Üniversitesi 1999 yılı hesabının mahallinde değil de merkezde incelenmesi Sayıştay Genel Kurulunca kararlaştırılmıştır.

Merkezde incelenmekte olan bir saymanlık hesabının yerinde incelenmesine denetçinin ihtiyaç duyması halinde, 832 sayılı Kanunun mezkûr maddesinin üçüncü fıkrasındaki usul dairesinde o saymanlığın yerinde incelenmesi mümkün bulunduğu gibi “Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik”in 81 inci maddesi uyarınca denetçilerin talepte bulunması ve bunun uygun görülmesi halinde, işlem ve olayın her safhasında inceleme yapmak üzere istenen her konunun yerinde incelenmesi de mümkündür. Daha açık bir ifadeyle hesabını merkezde inceleyen denetçinin gerek görmesi ve bunun onaylanması halinde hesap yerine giderek bazı incelemeleri yapması olanağı her zaman vardır.

Sayıştay Genel Kurulunun kabul ettiği 2000 yılı yerinde inceleme programında İstanbul Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığının yanı sıra İstanbul’da bulunan diğer bazı üniversite hesapları da yerinde inceleme programı dışında tutulmuş ve merkez inceleme programına dahil edilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığının 1999 yılı hesabının, 2000 yılı yerinde inceleme programına alınmamasına ilişkin işlemlerde mevzuata ve işin gereğine aykırı bir taraf bulunmadığı gibi herhangi bir kişiyi korumaya matuf bir durum da söz konusu değildir.

3. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul-Eyüp İlçesi sınırlarındaki bir bölüm arazinin Göktürk Belediyesine bağlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1693)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 23.2.2000

Mehmet Ali Şahin

İstanbul

İstanbul İl İdare Kurulunun 19.1.2000 tarih 2000/13 No’lu kararı ile İstanbul Eyüp İlçesinin sınırları içindeki bir bölüm arazi Göktürk Belediyesine bağlanmıştır.

1. Bu karar hangi gerekçelerle, hangi ihtiyaçtan alınmıştır?

2. Eyüp İlçesinin sınırları içindeki bir bölüm araziyi Göktürk Belediyesine bağlarken Eyüp Belediyesinin rızası var mıdır? Herhangi bir kararı var mıdır? 1580 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (b) fıkrasında nüfusu 80 binden fazla olan belediyelerin sınırları ile ilgili kararların ilgili Belediyenin Belediye Meclis kararının şart koşulmasına rağmen açıkça bu kanunun çiğnenmesi karşısında Bakanlığınız ilgili kararı alan Eyüp İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul İl İdare Kurulu Kararları hakkında herhangi bir işlem başlatmış mıdır?

3. İlgili bölgede 220 dönümlük (3106 parsel) bir araziyi yargı kararlarına rağmen işgal eden kurucuları bazı gazete sahipleri ve yazarları olan bir vakfın mahkemelerin haklarında verdikleri olumsuz kararlardan sonra idareye bu kararları etki yaparak aldırmış olmaları iddiaları doğru mudur?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 26.4.2000

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80448

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 3.4.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4975-7/1693-4877/11550 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin’in ilgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, “İstanbul Eyüp İlçesi sınırlarındaki bir bölüm arazinin Göktürk Belediyesine bağlanmasına ilişkin” yazılı soru önergesi hakkında İstanbul Valiliğinden alınan 11.4.2000 gün ve 3615 sayılı yazıda;

Eyüp İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve Eyüp Belediyesinden ayrılarak 1580 sayılı Yasanın 7 nci maddesine göre 12.1.1993 tarihinde kurulan Göktürk Belde Belediyesince, belediye sınırlarını belirlemek için 30.12.1999 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis Kararı alındığı, alınan bu kararın İlçe İdare Kurulunun 13.1.2000 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunduğu ve İl İdare Kurulunun 19.1.2000 tarih ve 2000/13 sayılı kararı ile 1580 sayılı Yasanın nüfusu 80 binden az olan beldelere ilişkin 5/A maddesine göre onandığı,

Maliye Bakanlığının 22.3.1999 tarih ve 008640 sayılı yazıları ile Eyüp İlçesi Kemerburgaz Köyü İskoza sırtı mevkiindeki 3106 parsel sayılı 210 538 m2 yüzölçümlü arazinin 144 310 m2’lik kısmı üzerinde kurulacak irtifak hakkına esas olmak üzere, imar planı yaptırmak ve uygulama projesini hazırlamak amacı ile yapılan ön izin ihalesi sonucunda 31 milyar liraya Zeynep Mutlu Eğitim Vakfına verildiği, ancak Eyüp Belediyesince Maliye Bakanlığı adına açılan dava neticesinde Eyüp 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesince 27.5.1999 tarihinde 99/3888 sayılı kararla söz konusu arazinin Eyüp Belediyesine verilmesi yönünde karar tesis edildiği ve mahkeme kararına istinaden söz konusu arazinin 15.2.2000 tarihinde Eyüp Belediyesi adına tescil edildiği ve bu konuda adı geçen Vakıf kurucuları tarafından idareye baskı yapıldığı konusunun doğru olmadığı,

İfade edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

4. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, T.C. Merkez Bankasında çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın cevabı (7/1699)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun T.C. Merkez Bankasının ilgili olduğu DevletBakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Cevat Ayhan

Sakarya

Soru :

T.C. Merkez Bankası teşkilâtında çalışan,

8. Derece 1. Kademe,

4. Derece 1. Kademe,

1. Derece 4. Kademe

mühendislere ödenen aylık ücretin özel hizmet tazminatı, diğer yan ödemeler ve varsa ikramiyeler dahil brüt ve net ele geçen olarak miktarı nedir?

T.C.

Devlet Bakanlığı 25.4.2000

Sayı : B.02.0.004/(16)1609

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 3.4.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.0.1.O.GNS.0.10.00.02-7/1699-4895/11572 sayılı yazınız.

b) 25.4.2000 tarih ve B.02.2.TCM.0.71.00.05-54/047130 sayılı yazı.

Bakanlığım ilgili kuruluşu T.C. Merkez Bankasında çalışan mühendislerin ücretleriyle ilgili olarak Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan tarafından yöneltilen 7/1699-4895 sayılı yazılı soru önergesi konusundaki ilgi (a) yazınız üzerine, adıgeçen Banka Başkanlığından alınan ilgi (b) yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.

Recep Önal

Devlet Bakanı

Devlet Bakanlığı

(Sayın Recep Önal)

İlgi : 4.4.2000 tarih ve B.02.0.004(16)1282 sayılı evrak akış ve talimat formu.

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan’ın Bankamızda çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin soru önergesi cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerine arz ederiz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

İdare Merkezi

Gazi Erçel Aydın Esen

Başkan Başkan Yardımcısı

Devlet Bakanlığı (Sayın Recep Önal)’na yazılan yazının eki

Ortalama Brüt Ortalama Net

Unvanı ücreti TRL. ücreti TRL.

1. Mühendis (İşe yeni başlayan 8 inci

derecenin I inci kademesinden aylık alan 824 117 400 563 213 000

2. Mühendis (4 üncü derecenin 1 inci

kademesinden aylık alan) 1 116 623 625 767 758 000

3. Mühendis (1 inci derecenin 4 üncü

kademesinden aylık alan) 1 288 639 350 870 157 000

Not : Ortalama ücretlere yan ödeme ve ikramiyeler dahildir.

5. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Telekom’un, telefon rehberi çıkarmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı(7/1705)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

Telekom 10 yıldır telefon rehberi çıkarmamaktadır. Dünyada Başkentinin dahi telefon rehberi olmayan tek ülkesiyiz. Bunca gecikmenin sorumlusu tabidir ki siz değilsiniz.

1. Telekom hangi tarihte hangi şehirler için telefon rehberi çıkaracaktır?

2. Son 10 yılda bu görevini ihmal etmiş Telekom yetkilileri hakkında soruşturma açmayı düşünür müsünüz?

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-625-11758

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4976 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı 7/1705-4901 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Enis Öksüz

Ulaştırma Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın 7/1705-4901 sayılı yazılı soru önergesi ve cevabı :

Sorular :

Telekom 10 yıldır telefon rehberi çıkarmamaktadır. Dünyada Başkentinin dahi telefon rehberi olmayan tek ülkesiyiz. Bunca gecikmenin sorumlusu tabidir ki siz değilsiniz.

1. Telekom hangi tarihte hangi şehirler için telefon rehberi çıkaracaktır?

2. Son 10 yılda bu görevini ihmal etmiş Telekom yetkilileri hakkında soruşturma açmayı düşünür müsünüz?

Cevap :

Ülke genelinde Ağustos 1996-Haziran 1997 tarihleri arasında 79 il için belirlenen 81 rehber alanında (İstanbul İli 3 ayrı rehber alanı halinde düzenlenmiştir.) alfabetik telefon rehberleri bastırılarak avans yatıran abonelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Rehberlerin birim maliyetlerine göre belirlenen satış ücreti üzerinden Telekom Müdürlüklerinde abonelere satışı yapılmaktadır.

Alfabetik Telefon Rehberinin ülke genelinde yeniden bastırılması için gerekli çalışmalara başlanılmış olup rehberlerin 2000 yılı sonunda abonelere dağıtımının yapılması planlanmaktadır.

6. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

– Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine,

– Erzincan-Ilıç İlçesinde Kadastro Müdürlüğü açılıp açılmayacağına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez’in cevabı (7/1732, 1837)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygıyla arz ederim.

18.11.1999

Tevhit Karakaya

Erzincan

Kadastro yönünden Sivas Divriği’ye bağlı olan Erzincan Ilıç, Refahiye, Kemah ve Kemaliye İlçelerimizin yerleşim alanları genişlemiş ve nüfus yoğunlukları artmıştır. Ulaşımdaki zorlukları da gözönüne aldığınızda;

1. İlçeler arasında merkezi konumda bulunan Ilıç İlçemize Kadastro Müdürlüğü açmayı düşünüyor musunuz?

2. Eğer düşünüyor iseniz, bunu ne zaman gerçekleştirmeyi amaçlıyorsunuz?

T.C.

Başbakanlık 27.4.2000

Sayı : B.02.0.014/2.00-0534

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 10.4.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1732-4979/11744 sayılı yazınız.

b) 21.4.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1837-2802/7095 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/1732-71837 esas no.lu yazılı soru önergelerine ait cevaplar ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Şuayip Üşenmez

Devlet Bakanı

Soru 1.Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

Cevap 1 :

Harcama Milyon TL

Cinsi Cari Yatırım

Harcama

Kalemi 100 200 300 400 200 300 083(300) 083(400)

Müdürlük Adı

Erzincan 33 137 500 60 100 2.500 1 150 100 1 500

1000 TL

İşçi Maaşı İşçi İkramiyesi

007(100) 009(100)

Erzincan 4 296 935 484 930

Soru 2 : 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

Cevap 2 :

Harcama Milyon TL

Cinsi Cari Yatırım

Harcama

Kalemi 100 200 300 400 200 300 083(300) 083(400)

Müdürlük Adı

Erzincan 79 462 50 100 455 1 635 435 100 960

İşçi Maaşı İşçi İkramiyesi

007(100) 009(100)

Erzincan 6 404 100 472 000

1999 yılında gönderilen ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

Soru 3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Cevap 3. Erzincan İlinde çalışmalara 4 ekiple başlanılmış olup 2000 yılı içinde program hedefleri doğrultusunda bitirilecektir.

Soru 4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevap 4. Erzincan İli ve ilçelerinde merkezce onaylanan kadastro yatırım hizmetlerinin çalışma programı çerçevesinde kesintiye uğratılmadan 2000 yılı içinde bitirilmesi için azamî gayret sarfedilmekte olup, bu çerçevede Refahiye İlçesinde de kadastro müdürlüğü ihdas edilmiştir.

Bilindiği üzere, kadastro müdürlüklerinin etki alanları belirlenirken kendilerine bağlanacak yerlerin coğrafî konumları, olası iş talepleri, tesis kadastro çalışmalarının yoğunluğu gibi etken hususlar değerlendirmeye alınmaktadır.

Bu çerçevede,

Ilıç İlçesi de yukarıda değinilen kritere göre yapılan değerlendirmeler sonrasında Divriği Kadastro Müdürlüğünün yetki alanında bulunmaktadır.

Müdürlük kurulması,

VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan “Devletin Teşkilât yapısının küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendikleri görevlerde uyumlu bir teşkilât yapısına kavuşturulması prensibine;

– Sürdürülmekte olan tasarruf tedbirleri uygulamasına göre yeni birim kurulmaması yönündeki talimata,

– 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve uygulama yönetmeliklerinde öngörülen çalışmalara;

Uygun olarak planlanmakta ve bu itibarla her ilçede “Müdürlük” teşkilâtı kurulmamaktadır.

Müdürlük bulunmayan ilçelerdeki kadastro hizmetleri ise civarındaki fonksiyonel bir kadastro müdürlüğü tarafından yetkili ile yürütülmektedir.

Belirtilen ilke ve uygulamalar çerçevesinde Ilıç İlçesinde Kadastro Müdürlüğü kurulmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir.

7. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

– Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine;

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün;

– Ankara İline bağlı bazı ilçe ve belde belediyelerinin projelerine ayrılan ödeneğe,

İlişkin soruları ve Orman Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Nami Çağan’ın cevabı (7/1735, 1789)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Fevzi Aytekin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Fevzi Aytekin tarafından yazılı olarak cevaplandırması hususunda gereğini arz ederim.

Saffet Arıkan Bedük

Ankara

DYP Grup Başkanvekili

1. Ankara İline bağlı Ayaş, Ayaş-Oltan-Çanıllı, Beypazarı-Kırbaşı, Çamlıdere-Peçenek, Elmadağ-Lalahan-Yeşildere, Güdül-Sorgun, Kalecik, Keçiören-Pursaklar, Kızılcahamam-Çeltikçi, Şereflikoçhisar-Çalören-Kacarlı belediyelerin Bakanlığınıza sunduğu projeleri desteklemeyi düşünüyor musunuz? Bu destekler nelerdir? 2000 yılında hangi projeye ne kadar ödenek ayırdınız?

2. İçinde bulunduğumuz 2000 yılında yukarıda belirtilen belediyelerin talebi olan (Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi çöp arabası) araçları hangi tarihte tahsis etmeyi düşünüyorsunuz?

T.C.

Çevre Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.19.0.APK.0.22.00.02/0012/414-4339

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya ile Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’e ait yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan

Orman Bakanı ve

Çevre Bakanı V.

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’e Ait 7/1789-5049 Esas Numaralı Soru Önergesinin Cevabı :

Soru 1. Ankara İline bağlı Ayaş, Ayaş-Oltan-Çanıllı, Beypazarı-Kırbaşı, Çamlıdere-Peçenek, Elmadağ-Lalahan-Yeşildere, Güdül-Sorgun, Kalecik, Keçiören-Pursaklar, Kızılcahamam-Çeltikçi, Şereflikoçhisar-Çalören-Kaçarlı belediyelerinin Bakanlığnıza sunduğu projeleri desteklemeyi düşünüyor musunuz? Bu destekler nelerdir? 2000 yılında hangi projeye ne kadar ödenek ayırdınız?

Soru 2. İçinde bulunduğumuz 2000 yılında yukarıda belirtilen belediyelerin talebi olan (Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi çöp arabası) araçları hangi tarihte tahsis etmeyi düşünüyorsunuz?

Cevap 1, 2. Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan, Ankara İli Ayaş İlçesine 14.10.1991 tarihinde bir adet çöp kamyonu, 31.7.1997 tarihinde bir adet şasi kamyon, Beypazarı-Kırbaşı Belediyesine 14.10.1991 tarihinde bir adet sisleme makinası 16.2.1996 tarihinde bir adet itfaiye üst ekipmanı, 21.12.1995 tarihinde proje yardımı, Elmadağ-Lalahan-Yeşildere Belediyesine 1.1.1992 tarihinde bir adet çöp kamyonu, 1.1.1993 tarihinde bir adet itfaiye, 27.5.1999 tarihinde proje yardımı, Keçiören-Pursaklar Belediyesine 20.9.1991 tarihinde bir adet çöp kamyonu, Kızılcahamam-Çeltikçi Belediyesine 9.10.1997 tarihinde bir adet traktör, Şereflikoçhisar-Çalören-Kaçarlı Belediyesine 14.10.1991 tarihinde bir adet itfaiye, 31.1.1996 tarihinde bir adet çöp kamyonu, 12.8.1996 tarihinde bir adet traktör verilmiştir.

Söz konusu Belediye Başkanlıklarından, Şereflikoçhisar Belediyesinin ağaçlandırma, Ayaş Belediyesinin park, Kızılcahamam Belediyesinin ağaçlandırma projelerine yardım yapılamayacağı ilgili belediyelere bildirilmiştir. Şereflikoçhisar-Çalören Belediyesi ile Kalecik Belediyesinin kanalizasyon projeleri olumlu karşılanmış ve Bakanlığımız 2000 Malî Yılı Fon Bütçe imkânları dahilinde yıl içerisinde ödenek durumuna göre karşılanmasına çalışılacaktır.

Erzincan Milletvekili Sayın TevhitKarakaya’ya Ait 7/1735-4982 Esas Numaralı Soru Önergesinin Cevabı :

Soru 1. Bakanlığınız 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

Cevap 1. Bakanlığımızca 2000 yılı içerisinde Erzincan İlinde tahsis edilmiş herhangi bir yatırım projesi ve yatırım ödeneği bulunmamaktadır. Cari ödenek tahsisi ise, İl Çevre Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, bütçe imkânlarına göre yapılmaktadır.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

Cevap 2. Bakanlığımızca 1999 yılı içerisinde Erzincan İl Çevre Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 35 262 020 000 TL cari ödeneğe karşılık 41 072 277 000 TL ödenek harcaması gerçekleşmiştir. Söz konusu ödenek aşımı personel giderleri harcama kaleminden gerçekleştirilimştir.

Soru 3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Soru 4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevap 3, 4. Bakanlığımızın Erzincan İlinde devam eden ve yeni başlayacak herhangi bir yatırım projesi bulunmamaktadır.

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1747)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

TevhitKarakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 26.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B050APK0080004-3.63-1/867

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzincan Milletvekili TevhitKarakaya’nın yazılı soru önergesinde yer alan hususlar Bakanlığımızca incelenmiş ve gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Soru 1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

Cevap 1. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarınca Erzincan İline 2000 yılı için ayrılan ödenekleri aşağıda sıralanmıştır.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programında Erzincan İline ait yatırım projesi bulunmamaktadır.

Cari harcamalarda ödeneklerin dağıtımı yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaç ve taleplere göre planlandığından Erzincan İline ne kadar gönderileceği şu an için bildirilememektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesinden ise Erzincan iline 26 milyar TL cari, 22 milyar TL ise yatırım harcamaları olmak üzere toplam 48 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

Cevap 2. 1999 yılında sadece Jandarma Genel Komutanlığı Yatırım Programında Erzincan-İliç-Kuruçay Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası ve 4 daireli lojman inşaatı yer almış, ancak yıl içinde ihalesi yapılamadığından bu proje ile ilgili hiçbir harcama söz konusu olmamıştır.

Soru 3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Cevap 3. Jandarma GenelKomutanlığınca yaptırılan Erzincan-İliç-Kuruçay Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası ve 4 daireli lojman inşaatının bu yıl içinde ihale edilerek 2001 yılında tamamlanması planlanmıştır. Bu proje için 22 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

Erzincan-Kemaliye-Dutluca Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası ve (4) daireli lojman inşaatının ihalesi de 2000 yılı içinde yapılacak olup inşaatın 2002 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu inşaat için 26 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

Soru 4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevap 4. Bakanlığım ve Bağlı Kuruluşlarına 2000 Malî Yılı Bütçesi ile sağlanan ödeneklerin sarfiyatı, Maliye Bakanlığının vize ettiği Ayrıntılı Harcama Programı doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıntılı Harcama Programına göre serbest bırakılan ödeneklerin özellikle iklim şartları yüzünden inşaat sezonu kısa olan illere ivedilikle yapılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

9. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve DevletBakanı Mehmet Ali İrtemçelik’in cevabı (7/1749)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali İrtemçelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

TevhitKarakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 26.4.2000

Sayı : B.02.0.0015/518

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.4.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.-GNS.0.10.00.02-7/1749-4996/11761 sayılı yazıları.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Bakanlığımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle vermiş olduğu 7/1749/4996 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda verilmektedir.

1. Bakanlığımıza bağlı Türikye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 2000 Malî Yılı yatırım tutarı Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından 5 trilyon TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar içerisinde radyo ve televizyon vericilerine yapılacak yatırım tutarı 400 milyar TL olarak ayrılmıştır.

Ancak, 1.1.2000 tarihi itibarı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nden Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilen vericilerin işletme bakım giderleri ile yapılması gerekli yatırımlar yanından 1865 personel için yukarıda belirtilen 400 milyar TL tutarındaki meblağın çok yetersiz kaldığı ortadadır.

2000 yılı için TRT radyo ve televizyon yayınlarının Erzincan ve çevresinde kaliteli olarak dinlenip izlenmesi için yapılan gerekli çalışmalar;

Radyo Yayınları :

Erzincan il merkezinde ve diğer yerleşim merkezlerinde Radyo-1, Radyo-2, Radyo-3 radyo programları kaliteli olarak dinlenmektedir. Kemah, Kemaliye ve İliç civarında TRT yayınlarının kaliteli dinlenebilmesini sağlamak için FM radyo vericileri kurulması planlanmıştır. Ayrıca yüksek güçlü Erzincan vericisine de Radyo-4 radyo programını yayınlayacak verici teçhizatının kurulması planlanmıştır.

TV Yayınları :

Erzincan il merkezi ile çevre ve köylerinde TRT televizyon yayınlarının kaliteli olarak izlenebilmesini sağlamak amacıyla Ek-1’de listesi verilen 43 istasyon yeri planlanmış, bunlardan 41 tanesinde TV-1, 31 tanesinde TV-2, 19 tanesinde TV-3 ve 1 verici istasyonunda ise TV-4 vericisi bulunmaktadır. Alt yapısı tamamlanmış 2 istasyona ise cihaz temin edilememiştir.

2. Radyo ve televizyon vericileri kurma ve işletme sorumluluğu 1.1.2000 tarihine kadar Türk Telekom A.Ş.’nde bulunduğundan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 1999 Yılı Malî Bütçesi yatırım programlarında Erzincan İli için herhangi bir yatırım yer almamıştır.

3. Devlet Planlama Teşkilâtınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne verilecek ödeneğin artırılması durumunda verici ihalesine çıkılarak Erzincan İlinde cihaz eksiği bulunan istasyonlara verici cihazı temini ve planlanan diğer yatırımlara 2000 yılı içerisinde başlanarak en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

4. Verici istasyonlarının teknik gereklilikler nedeniyle yerleşim bölgelerine göre daha yüksek rakımlarda kurulu olması ve Erzincan ve Bölgesinin çetin kış şartları nedeniyle gerekli çalışmalar iklim şartlarının daha uygun olduğu bahar ve yaz aylarında tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğününde Erzincan İline yönelik herhangi bir yatırımı bulunmamakta; ancak yıl içinde Erzincan’da “Yerel Medya Eğitim Semineri” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Mehmet Ali İrtemçelik

Devlet Bakanı

Ek : 1 Erzincan İli

Yatırım Programı (2 Sayfa)

 

 

10. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, askerî kuruluş ve tesislerde tüketilen patates püresi miktarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun cevabı (7/1767)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Bilindiği gibi ülkemizde 5,5 milyon ton patates üretilmektedir. Maalesef üretilen bu patatesler iç tüketimle eritilememektedir. Bu sebeple de patates üreticilerimiz büyük sıkıntı içerisindedirler. Maalesef patates sanayiide kurulamamıştır. Türkiye’de patates unu ve diğer ürünleri üreten sadece Satüdaş isimli bir sanayi kuruluşu vardır. Bu kuruluş patates unundan başka diğer patates ürünlerini ve bu arada patates püresi de üretmektedir. Ancak bazı firmalar patates püresi ithal ederek, özellikle bir kısım resmî kuruluşlara da satmaktadırlar (örneğin sağlık kuruluşlarına). Bu durum karşısında yerli sanayi ve dolayısıyla patates üreticilerimiz zarar görmektedirler. Bu konudaki sıkıntılar ve yakınmalar Hükümetinizce de malumdur.

Sorular :

1. Bakanlığınıza bağlı askerî kuruluş ve tesislerde son üç yılda ne kadar patates püresi kullanılmıştır?

2. Bu patates püreleri hangi firmalardan ve kaç liraya alınmıştır?

3. Ülkemizdeki patates sanayinin gelişmesi ve üreticinin ürünlerinin değerlenmesi için Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda yerli patates püresi kullanılmasına öncelik vermeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Millî Savunma Bakanlığı 26.4.2000

KAN. KAR. : 2000/7015-GK

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10 Nisan 2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089 sayılı yazısı.

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından verilen, “Askerî kuruluş ve tesislerde tüketilen patates püresi miktarına ilişkin” 7/1767 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek’te sunulmuştur.

Arz ederim.

Sabahattin Çakmakoğlu

Millî Savunma Bakanı

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından verilen 7/1767 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı :

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri için patates püresi alımı yapılmamaktadır.

2. Ülkemizde patates ürünleri sanayiinin gelişmesi için yerli patates kullanılmasına öncelik verilmiş ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde patates tüketiminin artırılması amacıyla erbaş/er ve hastalara öğün aralarında hazır patates cipsi, haşlanmış patates ve kumpir verilmesi uygulaması başlatılmış olup, şoklanmış patates ve patates püresi kullanımına başlanabilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Sabahattin Çakmakoğlu

Millî Savunma Bakanı

11. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Tekirdağ’da sergilenen bir oyundan sonra gözaltına alınan oyuncuya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1793)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

Grup Gündoğarken’in “Her Şey Şahane” adlı oyunlarının Tekirdağ’da gösterimi sonrası Vali Cemalettin Sevim’in hem oyunun içeriğinden hem de oyuncuların takılmalarından rahatsız olması sebebiyle aldığı tavır ile ilgili olarak;

1. Sanat adına yapılan ve mizah konulu oyunlarda yer alan skeçlerin sürekli yapıldığı ve her alandaki insanların canlandırıldığı gözönüne alınırsa, oyuncuların bundan dolayı suçlanması ve suçlanma sebepleri ne derece mantığa uygundur?

2. Tekirdağ’dan önce Mersin, Adana ve Tarsus’ta da sergilenen oyun, neden Vali tarafından Tekirdağ’da bu denli tepki ile karşılanmıştır?

3. Kişisel yorumların, bu tür oyunlarda geçen komedi unsurlarını ciddiye alıp suç teşkil etmesi gerekmediği gibi, şahsın kendisine yapılmış herhangi bir hakaret unsuru var ise izlenecek yol savcılığa müracaat değil midir?

4. Vali Cemalettin Sevim’in oyun ile ilgili olarak şahsına yapılmış herhangi bir hakaret var mıdır?

5. Oyuncuların geçmişi araştırıldığında bulunan ve Burhan Şeşen hakkında 1994’te verilmiş arama kararına istinaden sanatçının gözaltına alınmasını sağlayan sebep olan 1 milyon 170 bin liralık borç nedeniyle 3167 sayılı Kanuna muhalefeten gözaltına alınması ve para yatırıldıktan sonra Kadıköy Savcılığından alınan arama emrinin kadırıldığına dair bir belge alınmış olmasına rağmen, Hayal Kavhesinde bir program yapmak için Eskişehir’e gittiklerinde aynı suçtan nasıl gözaltına alınabilmiştir? Savcılıktan alınan belge nasıl olur da dikkate alınmamıştır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 26.4.2000

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B050PGM0710001-Ş/7208

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-1793-5069/11933 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/1793-5669) ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

Arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

Konu ile ilgili olarak Tekirdağ Valiliğinden alınan 13.4.2000 tarihli yazıdan; Grup Gündoğarken tarafından “Her Şey Şahane” isimli oyunun 22.3.2000 tarihinde Tekirdağ İlinde sahnelenen bu tiyatro oyununu, davetli olduğu için, İl Valisi Cemalettin Sevim’in de izlemeye gittiği, oyunu sonuna kadar izlediği, oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim ettiği, bahse konu oyunla ilgili olarak herhangi bir suçlamada veya olumsuz tepkide bulunmadığı, oyun içinde Vali Cemalettin Sevim’i hedef alan bir ifadenin geçmediği,

Yasalar gereği, gösteri yapmak için illere gelen grupların Emniyet Müdürlüklerine müracaat ederek, kimlik bildirmek zorunda oldukları, Emniyet birimlerinin ise bu şahısların nüfus kayıtlarına göre herhangi bir suçtan aranıp aramadığının bilgisayar kayıtlarından kontrol edildiği, eğer aranıyorsa ilgili hakkında yasal işlem yapıldığı,

Yapılan bu işlemler sonucu Burhan Şeşen hakkında Çek Kanununa muhalefet suçu nedeniyle İstanbul-Kadıköy 3 üncü Sulh Ceza Mahkemesince verilen “yakalama emri”nin bulunduğunun tespit edildiği, 22.3.2000 tarihinde bahse konu oyun bitiminde gözaltına alındığı, adı geçenin 23.3.2000 tarihinde borcunu ödemesi sonucu Adlî Makamlarca serbest bırakıldığı,

Gözaltına alma olayı ile ilgili olarak Tekirdağ Valisi Cemalettin Sevim’in ne yazılı ne de şifahî olarak bir talimatının olmadığı, konunun tamamen adlî makamları ilgilendirdiği, güvenlik güçlerinin de adlî makamların emir ve talimatlarını yerine getirdikleri anlaşılmıştır.

Eskişehir Valiliğinden alınan 14.4.2000 tarihli yazıdan ise; Hayal Kahvesi adlı içkili gazino Mesul Müdürü Vahdettin Genç’in Valilik Makamına müracaat ederek 28.3.2000 tarihinde saat 22.00 ile 24.00 arasında Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen ve İlhan Şeşen isimli sanatçılardan oluşan Gündoğarken Grubunun katıldığı konseri düzenlemek istediğini belirttiği, bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tahkikatlara başlanıldığı, Burhan Şeşen’in Çek Kanununa muhalefet suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine adı geçenin konser bitiminde yakalanarak gözaltına alındığı, ancak Eskişehir Barosu Avukatlarından Ali Yörük’ün, Burhan Şeşen’e ait cezanın infaz edildiğine dair belge ibraz etmesi üzerine adı geçenin aynı saatte serbest bırakıldığı,

Burhan Şeşen isimli sanatçının 1994 yılından bu yana arandığı, 23.3.2000 tarihinde Tekirdağ İlinde yakalandığı, aynı tarihte 1 170 000 TL para cezasını yatırdığından arama kaydının düşümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldığı, 29.3.2000 tarihinde halen arama kaydının düşümünün yapılmadığı, dolayısı ile bilgisayar genel bilgi toplama sorgulamasında adı geçenin “arandığı” kaydı olduğundan gözaltına alındığı anlaşılmıştır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.