Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 31 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

86 ncı Birleşim

25 . 4 . 2000 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. — Erzurum Milletvekili AslanPolat’ın, yapı denetimiyle ilgili kanun hükmünde kararnameye ilişkin gündemdışı konuşması

2. — İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı’nın, Galatasaray-Leeds United futbol karşılaşması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına yapılan eleştirilere ilişkin gündemdışı konuşması

3. — Muğla Milletvekili Hasan Özyer’in Mahallî İdareler Yasa Tasarısına ilişkin gündemdışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, (6/559) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/187)

2. —Bursa Milletvekili AhmetSünnetçioğlu’nun, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/357) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/188)

3. — Bursa Milletvekili Burhan Orhan’ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/301) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/189)

IV. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1. —Cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak oylamalara ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. — SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, Siirt’i Van’a bağlayan karayoluna ve Cevizlik Beldesinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)

2. — Şanlıurfa Milletvekil Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinin turizm açısından değerlendirilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)

3. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinde inanç turizminin geliştirilmesi ve tanıtılmasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)

4. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İline yapılan turizm yatırımlarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)

5. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını Güçlendirme Vakfı ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/327)

6. — Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329)

7. —Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, Şanlıurfa-Birecik’in bağlantı yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/330)

8. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Akçakale-Şanlıurfa karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)

9. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin yol bakım ve onarım şefliği ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/335)

10. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)

11. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale Devlet Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338)

12. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin kanalizasyon arıtma tesisi inşaatı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)

13. — İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak’ın, Kemer Kaymakamının görevden alınmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)

14. — Denizli Milletvekili Salih Erbeyin’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)

15. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, tank alımlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)

16. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, Birinci Ordu Komutanlığının devir tesliminde tören yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)

17. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, ABD’de tedavi olan bir generale ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)

18. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, F4 uçaklarının modernizasyonunun bir İsrail firmasına verilmesinin nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/354)

19. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, BOTAŞ’ın ihale ettiği bazı boru hatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/355)

20. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, BOTAŞ’ın Doğubeyazıt ve Ambarlı Kompresör İstasyonu ihalelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve DevletBakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/356)

21. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, BOTAŞ’ın bazı ihaleler için müteahhit firmalara verdiği avansa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve DevletBakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/357)

22. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Ceylanpınar İlçesinin SSKdispanserinin bina, sağlık personeli ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı EdipSafder Gaydalı’nın cevabı (6/358)

23. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Siverek İlçesinin trafo ve personel ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/361)

24. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan’ın, Kemer Kaymakamının görevden alınmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/364)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun; Tokat İlindeki belediyelerin afet kapsamına alınmamasına,

Hatay Milletvekili MetinKalkan’ın;

- Hatay İlindeki belediyelere yapılan proje yardımlarına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1563, 1565)

2. — Hatay Milletvekili MetinKalkan’ın, enflasyon oranına ve enflasyonu belirleyen kriterlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın cevabı (7/1564)

3. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, belediyelere yapılan ödemelerin partilere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1566)

4. — Bursa Milletvekili Ali Arabacı’nın, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce Bursa-İnegöl İlçesi Esenköy-Ayıpınarı su kaynağının Yenice Beldesine tahsis edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1578)

5. — İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı’nın, doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1579)

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, mısır üretimine ve ithaline ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1582)

7. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, tohumluk ihracatına ve ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1583)

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, patates üretimine ve ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1584)

9. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, petrol ürünleri fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1586)

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, POAŞ ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve DevletBakanı Yüksel Yalova’nın yazılı cevabı (7/1591)

11. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1596)

12. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri BakanıHüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1600)

13. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskânBakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1603)

14. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1605)

15. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1608)

16. — Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

- Rusya Başbakan Yardımcısının Türkiye’yi ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamaya,

Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli’nin;

- KKTC’nin tanınmasına ve Helsinki Zirvesindeki bir ifadeye,

İlişkin soruları ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in cevabı (7/1630, 1632)

17. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Doğu Karadeniz Duble Yolu inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskânBakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1637)

18. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun, 1999 yılında illerde meydana gelen doğal afetlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1644)

19. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, sekiz yıllık kesintisiz eğitime yönelik çalışmalara ve öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1647)

20. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun;

- Bursa İlindeki belediyelerin deprem yardımı alıp almayacağına,

- 8.9.1999 tarih ve 10197 sayılı ve 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelgeler kapsamına giren yerleşim merkezlerindeki inşaatlara,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1665, 1666)

21. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın, Şırnak İline yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1667)

22. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, sigorta prim ve ödeneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın cevabı (7/1681)

23. — Kastamonu Milletvekili Zeki Ünal’ın, Vakıf Üniversitelerine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1686)

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1687)

25. — Adana Milletvekili Yakup Budak’ın, belediyelerin gelir payı çarpım katsayılarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1689)

26. — Bursa Milletvekili Kenan Sönmez’in, Bursa’da meydana gelen uçak kazasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1690)

27. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1703)

28. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan’ın, İzmir’deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1711)

29. — Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk’ün, Türkiye’nin dış tanıtımında kullanılmak üzere belirlenen logoya ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1715)

30. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1719)

31. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, su ürünleri stoklarının işletilmesi hakkındaki sirkulere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1728)

32. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Karayolları GenelMüdürlüğünce Sinop İline yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1730)

33. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1737)

34. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın cevabı (7/1738)

35. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1740)

36. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın cevabı (7/1741)

37. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1742)

38. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1745)

39. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1746)

40. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (7/1751)

41. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve DevletBakanı Hasan Gemici’nin cevabı (7/1753)

42. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1754)

43. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu’nun cevabı (7/1756)

44. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1757)

45. —Bursa Milletvekili Teoman Özalp’in, belediyelerin maddi sorunlarına ve yerel yönetimler reform projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1771)

46. — Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, turizm ulaşımını ilgilendiren İzmir-Aydın-Denizli otoyolu inşaatına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1772)

47. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, yeşil pasaport uygulamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1777)

48. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Beldesinin telefon sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1785)

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8)

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10)

4. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK’nın bugünkü durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)

 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

İstiklâl Marşı söylendi.

Genel Kurulun 18.4.2000 tarihli 82 nci Birleşiminde alınan karar uyarınca, TBMM’nin 80 inci kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla :

TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’un sunuş konuşmasından sonra;

DSP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Bülent Ecevit,

MHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Devlet Bahçeli,

FP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Mehmet Recai Kutan,

ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı A. Mesut Yılmaz,

DYP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Tansu Çiller,

Türkmenistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sahad Muradov,

Birer konuşma yaptılar.

25 Nisan 2000 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.36’da son verildi.

Yıldırım Akbulut

Başkan

Şadan Şimşek Melda Bayer

Edirne Ankara

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

No. : 118

II. — GELEN KÂĞITLAR

24 . 4 . 2000 PAZARTESİ

Raporlar

1. — Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/618) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) (GÜNDEME)

2. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve Yurtiçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve Yurtiçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/382, 1/258) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) (GÜNDEME)

3. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu’nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) (GÜNDEME)

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı KanunHükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Burdur Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur-Karaçal Barajının ne zaman bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Değirmenbaşı Köyünde Orman İşletmesine devredilen bir araziye ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, GSM ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

4. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Hükümetin Doğu Türkistan’a yönelik izlediği politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1880) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

5. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1881) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

6. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

7. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

8. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/1884) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

9. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

10. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1886) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

11. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

12. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

13. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1889) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

14. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

15. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1891) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

16. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

17. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1893) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

18. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1894) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

19. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1895) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

20. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1896) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

21. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1897) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

22. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Şükrü Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/1898) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

23. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

24. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/1900) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

25. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

26. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

27. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Abdülhaluk Mehmet Çay) yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

28. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) yazılı soru önergesi (7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

29. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

30. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

31. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

32. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Edip Safder Gaydalı) yazılı soru önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

33. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

34. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

35. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Sadi Somuncuoğlu) yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

36. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Ali İrtemçelik) yazılı soru önergesi (7/1912) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

37. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Hatay’da ekilen tütüne uygulanan kotaya ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

38. — Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş’ın, Biga ilçe Emniyet Müdürünün tayinine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

39. — Bursa Milletvekili Teoman Özalp’in, Bursa’da tarım arazilerinin üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

40. — Bursa Milletvekili Teoman Özalp’in, demiryollarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

41. — Bursa Miletvekili Teoman Özalp’in, Bursa çevre yolu projesinin çevreye etkisine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.2000)

No. : 119

25 . 4 . 2000 SALI

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, DSİ’de çalışan teknik personelin ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1918) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.2000)

2. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, DSİ’de çalışan teknik personelin ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.2000)

3. — Hakkâri Milletvekili Mecit Piruzbeyoğlu’nun, Hakkâri İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1920) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.2000)

4. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı’nın, pamuk üreticisine prim verilip verilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1921) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.2000)

5. — Sivas Milletvekili Musa Demirci’nin; Sivas’ta taşımalı eğitimde görev alan servis araçlarının alacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1922) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.2000)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

25 Nisan 2000 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

 

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, yapı denetimiyle ilgili kanun hükmünde kararname hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili Aslan Polat'a aittir.

Buyurun Sayın Polat. (FP sıralarından alkışlar)

III. —BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. — Erzurum Milletvekili AslanPolat’ın, yapı denetimiyle ilgili kanun hükmünde kararnameye ilişkin gündemdışı konuşması

ASLAN POLAT (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 10 Nisan 2000 tarihinde yayımlanan Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

17 Ağustos depreminden sonra, bir tepki yönetmeliği şeklinde algılanacak olan, 2 Eylül 1999 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve 3030 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan belediyeler, Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, büyükşehir belediyeleri dışında kalan tüm belediyelerde inşaat sektörünün durmasına neden olunmuştu. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, bununla yetinmeyerek, 10 Nisan 2000 tarihinde yayımladığı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle, pilot bölge olarak seçilen ve kentsel nüfusumuzun yüzde 70'ini kapsayan 27 ilde inşaat sektörünü üç ay süreyle durdurmuştur.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2 Eylül 1999 tarihli yönetmelik, hatalar ve uygulanması imkânsız hükümlerle doludur. Mesela, 28 inci maddede "iskân edilebilir kat adedi 3'ten fazla olan binalarda giriş katından başlamak ve varsa, bodrum kata inmek koşuluyla, kullanılan tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur" denilmektedir. Eski yönetmelikte ise, 6 ncı kattan itibaren asansör konulma şartı vardı.

Şimdi, samimî olarak düşünelim. Bu yönetmelik büyükşehir belediyeleri sınırları dışını kapsadığına göre; yani İstanbul-Beyoğlu, Şişli; Ankara-Çankaya Belediyeleri sınırları içerisinde halen eski yönetmelik şartları uygulandığı için 6 ncı kattan itibaren asansör şartı arayacaksın; Erzurum'un Tekman, Karayazı İlçelerinde 3 üncü kattan sonra asansör şartı arayacaksın, hem de bir geçiş süresi tanımadan, hemen şimdi arayacaksın; işte, bu olmaz!..

Yine 31 inci maddeyle eski yönetmelikte "Umumî binalar, otel ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az 15 tonluk bir su deposu bulunacaktır" hükmü yerine "yapı inşaat alanı 500 metrekareden az olan tüm binalarda en az 10 metreküp, yapı inşaat alanı 2 000 metrekareden fazla olan tüm binalarda ise en az 100 metreküp su hacmine sahip su deposu bulundurulması zorunludur" denilmektedir. Bu durumda, mesela, brüt inşaat alanı 125 metrekarelik 16 daireli bir apartman yapımında 100 metreküplük su deposu yapılması zorunlu olacaktır.

Ayrıca, bu büyüklükteki su deposuna yer bulmak da büyük sorundur. Bodruma koysanız, kazan dairesi, sığınak ve park yeri olarak kullanıldığından yer bulmak zordur. Çatıya koysanız, deprem yükü olarak göz önüne alınacağından son derece gayri ekonomik olmaktadır. O bakımdan, bu madde tamamen hayalîdir, pratikte de uygulanma şansı yoktur.

34 üncü madde de, arıtma, atıksu ve kanalizasyon projelerinin makine mühendislerince hazırlanacağı belirtilmektedir. Bu madde, hiç tartışılmadan hemen düzeltilmelidir.

Sayın Bakanım, siz de, bizim gibi bir inşaat mühendisisiniz; kanalizasyon dersleri, inşaat ve çevre eğitimi gören mühendislerin görev alanına giren bir konudur; makine mühendislerinin ise, hiç de ilgi alanına girmez. Sizin vereceğiniz talimatla, inşaat mühendislerinin öğrenim görerek aldıkları bu bilgi ve haklarını yok sayamazsınız; derhal düzeltilmesi gerekmektedir.

35 inci maddeyle "fennî mesuliyet konusuna ve ilgisine göre mimar, inşaat, elektrik, makine mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Ayrıca, projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun belirtilmesiyle ilgili fennî mesuliyet harita mühendislerince, peyzaj projesi içeren yapılarda bu konudaki fennî mesuliyet peyzaj mimarlarınca üstlenilir" denilmektedir. Yani, fennî mesuliyet (teknik uygulama sorumluluğu) bu maddeyle bir misal verelim, Erzurum'un Olur, Şenkaya, İspir gibi ilçelerinde, bir vatandaşımız bir bina yaptıracaksa ve bae düzenlemesi de var ise 6, yok ise en az 5 mühendis tarafından kontrol edilip, mesuliyet alınacaktır. Olacak iş değil!..

Yine, 41 inci maddeyle yapı kullanma izni alır iken "mal sahibinin müracaatı üzerine belediye veya valilik, Türk Standartları Enstitüsü şartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını denetler" denilmektedir. Mevcut inşaat demirlerinin yüzde 60'tan fazlasının TSE şartlarına uymadığı, İran gibi yerlerden gelen çimentoların ise hiç TSE şartlarına uymadığı bir ortamda, siz, nasıl TSE'siz inşaat malzemelerinin kullanılmasını yasaklayacaksınız; bu da, son derece afakîdir.

Ayrıca, 10 Nisan 2000 tarihli kanun hükmünde kararname ise çok daha afakîdir. Denetim şarttır; fakat, hem ekonomiye hem de ülke şartlarına uymalıdır.

7 nci maddeyle, yapı denetim maliyeti olarak, asgarî hizmet bedelinin yapı yaklaşık maliyeti yüzde 4 ile yüzde 8 arasında olacağı ve bu miktara KDV ilave edileceği belirtilmekte, yani, bina maliyetleri, sadece bu maddeyle yüzde 10 artacaktır.

26 ncı maddeyle, yine, TSE şartları aranacaktır denilmektedir.

En önemlisi de, bu işin en önemlisi de, 10 Temmuza kadar getirilen inşaat yasağıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Polat, lütfen tamamlayın efendim.

ASLAN POLAT (Devamla) – Geçici 3 üncü maddeyle, bu kanun hükmünde kararnamenin yayımlandığı tarih ile yürürlük tarihi arasındaki süre içerisinde, projelendirme işleri hariç, inşaat yapım yasağı getirilmiştir. Böylece, doğu bölgelerinde 10 Temmuza kadar getirilen bu yasakla, 30 Ekimde de inşaat mevsimi fiilen biteceğinden, bu yıl inşaat yapılamayacak demektir.

Ayrıca, turistik bölgelerde de turizm mevsiminde (30 Nisan-31 Ekim arası) inşaat yasağı getirildiğinden, bu kanun hükmünde kararnameyle, turistik ve doğu bölgelerinde bu yıl inşaat yapılamayacak demektir. O zaman, konut açığı nasıl giderilecek? En az 60 işkoluna hitap eden inşaat sektörü durursa, işsizlik sorunu nasıl çözülecek? 1999 yılında yüzde 6,4 gerileyen ülke, bu yıl, nasıl yüzde 5-6'lık kalkınma hedefini yakalayacaktır?

Geçici 4 üncü maddeyle, mesleğinde 12 yıl fiilen çalışan mühendislere uzman mühendis belgesinin imtihansız verileceği belirtilmiştir; bu da yanlıştır.

İşin esası da şudur: Yürürlük maddesiyle "bu kanun hükmünde kararname yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer" deniliyor; fakat, geçici 3 üncü maddeyle, yürürlüğe girmeden önce üç ay süreyle inşaatlara ruhsat verme yasağı getiriliyor. Bu konuyu tüm hukukçu arkadaşlara soruyorum; bir kanun hükmünde kararname, yürürlüğe girmeden, nasıl yürürlüğe girmiş gibi uygulanır, yasak getirir?! Bu konunun mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Polat.

Gündemdışı konuşmaya cevap?.. Yok.

Gündemdışı ikinci söz, Galatasaray-Leeds maçı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına yapılan eleştiriler hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'ya aittir.

Buyurun Sayın Yazıcı. (DSP sıralarından alkışlar)

2. — İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı’nın, Galatasaray-Leeds United futbol karşılaşması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına yapılan eleştirilere ilişkin gündemdışı konuşması

CAHİT SAVAŞ YAZICI (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde kamuoyunu çok meşgul eden Galatasaray-Leeds United maçının bazı yayın organlarına kanımca yanlış aksayan bazı noktalarına değinmek üzere söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, futbolumuzun gururu Galatasarayımızı, Avrupa'da finale kaldığı için tebrik ediyorum.

Taksim'de meydana gelen ve hiçbir Türk vatandaşının tasvip etmediği olay, İngiltere'nin Leeds takımı tarafından rövanş maçı için bir baskı malzemesi olarak kullanılmak istendi. Had safhaya varan gerginlik 20 Nisan Perşembe günkü maçı bir sinir harbine çevirdi.

Bu olayı kullanan Leeds Kulübü, seyircilerimizin maçı seyretmesini engelledi. Ben, bu maçı seyretme şansını yakalayabilen 100 kadar Türk seyircisinden biriyim.

Maçın öncesini, maçı ve sonrasını yaşayan biri olarak, basınımızda Dışişlerimiz ve İngiltere Büyükelçiliğimize yönelik yer alan ve zaman zaman hakaretlere varan eleştiriler için birkaç şey söylemek istiyorum.

Kurumları yıpratmak çok kolaydır. Hatta, bir söz vardır: "Çamur at, izi kalsın." Eleştiri herkesin en doğal hakkıdır; ancak, bunun hakarete varması çok farklı bir şeydir. Bu yorumları yapanlar, Leeds'teki şartları ve ortamı görmeden bazı duyumlarla bunları gündeme getirmişlerdir ve bu yazılanlar için, toplum "acaba" demektedir.

Sayın milletvekilleri, Dışişleri temsilcilerimiz çok zor yetişmektedir. Onları yıpratmak hiç kimseye fayda sağlamaz.

Maçın art niyetli tarafı Leeds Kulübüydü. Niyet, Ali Sami Yen Stadında bükemedikleri bileği, birtakım ayak oyunlarıyla bükmekti. Niyet kötü olunca, seyirci sayımızın artmayacağını anlayan Dışişlerimiz, en azından, gidebilen seyirci, basın ve tabiî ki takımın can güvenliğini korumayı ana görev kabul etmiştir.

Peki, bu görevle ilgili ne aksadı da, bu kurum bu kadar yıpratıldı? Ben, bunları yazan köşe yazarlarımızın amacının Dışişlerimizi yıpratmak olduğuna inanmıyorum; ancak, onların, bazı art niyetli kişilerin yanlış yönlendirmeleriyle bu yargıya vardıklarını düşünüyorum.

Bakın, bazı yayın organları, Londra Büyükelçisi Müsteşarı Kerim Uras'ı da ağır biçimde eleştiriyor. Buna karşın, olayı yaşayan Meclis muhabirlerinden bir arkadaşımız, bana Sayın Uras’ın eleştirildiği olay hakkında şunları söylüyor: “Evet, bulunduğumuz yer çok riskli idi: Müsteşar bizi uyardığında, hepimiz ona hak verdik ve birbirimizi uyardık. Müsteşar bizim can güvenliğimizi ciddî biçimde önemsiyordu.”

Ben de Müsteşar Kerim Uras ile konuştum. Yaşadığımız, ama o an için boyutunu tam olarak algılayamadığımız tehlikenin her anını, sonradan anlattı. Onun yerinde bizleri korumayı düşünen her Dışişleri görevlisinin aynı tavrı takınacağını düşünmekteyim; ama, haksız yayınlar, önü açık pırıl pırıl bir genci, Müsteşarı yıpratmaktadır.

Oysaki, her anında holiganların saldırılarının beklendiği o ortamdan sağ çıkmak, sağ salim dönmek, tamamen Dışişlerimizin başarısıdır.

Bakın, bunları laf olsun diye söylemiyorum. İşte yapılanlara birkaç örnek:

Leeds United–Arsenal maçını izlemek üzere 16 Nisan 2000 tarihinde İngiltere’ye gideceği öğrenilen Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in programının İngiltere Dışişleri Bakanlığına Londra Büyükelçiliğimiz tarafından iletilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının talep edilmesi üzerine, Sayın Terim için Leeds şehri polis teşkilatının aldığı güvenlik önlemleri şöyle:

Leeds polisi tarafından Sayın Terim’e, İngiltere’ye gelişinden ayrılışına kadar yakın koruma sağlanmıştır.

Kendisine sürekli bir polis memuru ve eskort tahsis edilmiştir.

Bir olay çıkması ihtimaline karşı, yakınında bir grup daha polis bulundurulmuştur.

Sayın Terim’in beraberinde getirdiği 3 koruma görevlisine ek olarak, Leeds United Kulübü de kendisine 6 koruma sağlamıştır.

Sayın Terim, kendisi için alınan önlemlerden dolayı, maçla ilgili güvenlik düzenlemelerini yapan polis yetkilisi Stan Julien’e teşekkür etmiştir.

Ayrıca, Leeds’te büyükelçiğimiz mensuplarının katılımıyla, 18 Nisandan itibaren bir irtibat bürosu oluşturulmuştur.

Civar illerden de destek kuvvet alarak, 19 Nisan 2000 tarihinden itibaren stadyum içinde ve dışında çok sayıda polis görevlendirilmiş; İngiliz yetkililerin beyanlarına göre, Leeds kentinde uygulanan en geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Leeds United yetkilileri, 40 000 Leeds taraftarınca izlenen karşılaşma için kendi güvenlik görevlilerini de devreye sokmuştur.

Galatasaray tarafından bildirilen 82 kişilik akredite basın mensubu maçı izlemiştir. Bu sayı, İstanbul’daki maçı izleyen İngiliz gazetecilerin sayısının 2 katıdır. Londra Büyükelçiliğimizin girişimleri sayesinde, akredite olmayan basın mensuplarının, İngiliz makamlarının itirazlarına karşın İngiltere’ye girmesi sağlanmıştır.

Londra Büyükelçiliğimizin ısrarlı girişimleri sonucu, maça giremeyen basın mensupları ve canlı yayın araçları için stadyumun yanındaki bir alan güvenli bölge haline getirilmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Yazıcı, lütfen tamamlayın efendim.

Açıyorum mikrofonunuzu; buyurun.

CAHİT SAVAŞ YAZICI (Devamla) – Teşekkür ederim Başkanım.

Maça gelen takımın ve izleyicilerin güvenliği için İngiltere'ye giriş işlemleri uçakta yapılmış ve adı geçenler pistten araçlarla alınmıştır.

Stadyuma giremeyecek olan milletvekillerimiz ve akredite olmayan gazeteciler için dev televizyon ekranlı bir salon ayarlanmıştır.

Maç günü Leeds'e gelen ATA uçağı Londra Büyükelçimiz, diğer 3 uçak ise Londra Başkonsolosumuz ve irtibat bürosu yetkilileri tarafından karşılanmıştır.

Bakan ve milletvekilleri için Büyükelçilik tarafından araç sağlanmıştır.

Bu yapılanları eksik bulabilirsiniz, eleştirebilirsiniz de; ama, lütfen hakarete vardırmayınız.

Ben, şahsım adına, İngiltere'de yalnız bırakılmadığımız ve her türlü desteği gördüğümüz Dışişlerine şükranlarımı sunarım.

Ayrıca, Galatasarayımıza Kopenhag'da başarılar diler, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcı.

Hükümet adına talep?.. Yok.

Gündemdışı üçüncü söz, mahallî idareler hakkında söz isteyen Muğla Milletvekili Hasan Özyer'e aittir.

Buyurun Sayın Özyer.

3. — Muğla Milletvekili Hasan Özyer’in, Mahallî İdareler Yasa Tasarısına ilişkin gündemdışı konuşması

HASAN ÖZYER (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mahallî idareler reformu yasa tasarısı hakkında görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygılarımı sunuyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, yerel yönetimlerimizin, özellikle de belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerde geç kalınması, Türkiye'nin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Yerel yönetimleri, merkezî yönetimin yavaşlatıcı etkisinden kurtarıp, yerinden yönetimin gereği olan yetki ve görevlerle donatmak gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, mahallî idarelerin o kadar çok büyük sorunları var ki, hangisini öncelikle ele alalım, hangisini önce tartışmaya açalım, bilmek zor. Aslında, özellikle bu sorunlar, biraz da ilgisizlikten, bilgisizlikten ve yetki devrinden korkulmasından kaynaklanıyor.

Bu sorunların bazıları:

Yerel yönetimlere, Anayasamızın da amir hükmü olmasına rağmen, görevleri ve sorumluluk alanlarıyla ilgili orantılı malî kaynak sağlanamaması.

Kendi gelirlerini yaratmada yerel yönetim yetki ve imkânlarının sınırlı olması; yerel yönetimlerce çok daha etkin gerçekleşebilecek ve de yerel nitelikte olan pek çok hizmetin merkezî idare tarafından yürütülmesi.

Yerel yönetimlerin, merkezî idareye, mevzuattan doğan aşırı bağlılığı; ayrıca, yine, merkezin, yerel yönetim üzerinde aşırı ve gereksiz vesayet uygulamaları.

Bunların dışında, ülkemizde, aynı konunun içerisindeki kurumlar arasında koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır. Kurumlar, çoğu kez, birbirlerinden, yaptıkları işlerden habersizdirler. Bunun sonucu olarak, devletin bir kurumu, yap-işlet-devret modeliyle Hazineden tek kuruş çıkmayacak şekilde bir işi ihale ederken, devletin bir başka kurumu ise, görev ve sorumluluk alanıyla hiçbir ilgisi olmadığı halde bu işi engelleyebilmektedir.

Saygıdeğer milletvekilleri, tabiî, bu sorunların yarattığı acı sonuçlar bulunmaktadır; özellikle hizmet önceliklerinin belirlenememesi, bu nedenle hizmetlerin gecikmesi, maliyetlerinin artması, kaynakların israfı, birinci derecede ve önemli gördüğümüz sorunlardır.

Çıkarılacak mahallî idareler yasa tasarısı öyle olmalı ve mahallî idareler öyle yapılandırılmalıdır ki, her yöre, kendi ekonomik kalkınmasını kendisi gerçekleştirebilmelidir. Planlı ve bilinçli, demokratik, bütünleştirici, değişimci, örgütlü, akılcı ve üretken, etkili ve verimli bir yerel yönetimi oluşturmak, bu reformun temel taşı olmalıdır.

Bu doğrultuda yapılması gereken, merkezî idare ile mahallî idareler arasında yerel yönetimin anlayışına ve hizmetin gereklerine uygun bir görev- kaynak paylaşım dengesi kurmaktır. Bu da, ancak, gerçek bir idarî reformla mümkündür.

Bu amaçla, en kısa zamanda, devletin personel rejimi çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Mahallî idareler, her türlü yatırım planlamasını kendisi yapabilmeli, yatırıma izin verebilmeli, gerekli teşvikleri çıkarabilmeli, ürünlerin pazarlamasında yardımcı olabilmelidir. İzin, ruhsat ve kararlar bir elde toplanmalı; müteşebbis ve ihracatçının, kurum kurum, imza imza dolaşması engellenmelidir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı aşabilmek için, acilen, kamunun elindeki arazilerin -kriterleri de belirlenerek- yatırımcılara, üniversitelere, organize sanayi bölgelerine ve girişimcilere tahsis edilmesi, satılması gerekmektedir. Mesela, 700 000 vatandaşımızın yaşadığı Muğla'da, yatırım programına 4 tanesi alınmasına rağmen, halen faaliyette 1 tane organize sanayi bölgesi dahi yoktur. İnsanımız ev yapacak; arsa yok, imar planı yok, daha birçok yerde kadastro çalışması yapılmamış. İnsanımıza bu kadar sıkıntı çektirmek zorunda mıyız?!

Velhasıl, bütün kurumlar etkin ve işlevsel hale getirilmeli, hata yaparım korkusuyla hiçbir iş yapmamayı tercih eden zihniyet yerine, iş yapan zihniyet hâkim kılınmalıdır. Merkezî idare ise, mahallî idarelere yardım, eğitim ve rehberlik görevini yürütmelidir. Güvenlik, dışpolitika, savunma ve adalet hizmetlerini merkezî idare yürütmelidir. Hizmetlerle ilgili ulusal politika, standart ilke ve hedef belirleme, bunlara ilişkin koordinasyon sağlama, hizmetlerin hukuka ve belirlenen politikalara uygunluğunu denetleme görevini, yine, merkezî idare üstlenmelidir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde mahallî idarelerin görev ve hizmetleri, itfaiye, su ve gaz dağıtımı, temizlik, sorumlu oldukları alanla ilgili olarak yolların yapımı, bakımı ve onarımı gibi işlerle sınırlı tutulmuştur. Halbuki, üretime yönelik, halkla işbirliği içinde yapılması gereken, yöresellik taşıyan hizmetlerin bile merkezî idareler tarafından yürütüldüğü bir gerçektir. Merkezî idare, bütün görevleri üstlenmesi sebebiyle, hantallaşmış bir yapıya dönüşerek, kıpırdayamaz bir görünüm kazanmış ve aslî görevini yapamaz duruma gelmiştir. Böylece, Meclisin de, gereksiz yükten kurtulup, aslî görevi olan yasama ve denetim görevi yapması sağlanacaktır. Bugün, kararlar, organlar, eylem ve işlemler, personel üzerinde uygulanan vesayet denetimi amaçlarından saptırılarak, tam vesayet anlayışı hâkim kılınmıştır. Bu durum, tüm yerel yönetimler açısından geçerlidir; özellikle de, belediyelerin ellerini kollarını bağlamış bulunmaktadır.

Yerel yönetimlerimiz, Ankara'dan daha mı az liyakat sahibidir, daha mı az sorumluluk sahibidir; buralarda çalışan insanlarımız, yetkili insanlarımız daha mı az vatan severdir?..

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun, Sayın Özyer; lütfen, tamamlayın efendim.

HASAN ÖZYER (Devamla) – Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemiz, uluslararası arenada sıçrama yapmak istiyor. Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Yıllarca, insan gücümüzü ve diğer kaynaklarımızı gereği gibi kullanamadık; kullansaydık, mutlaka, şu anda, daha farklı, daha önemli bir yerde olurduk.

Bakınız, İspanya, 640 kilometrelik sahiliyle, Türkiye'ye gelen turist sayısının 6 katı turist çekiyor; en az 6 kat da turizm geliri var. Bizde ise, sadece Muğla'da, tamamı turizme elverişli olan 1 124 kilometrelik kıyımız mevcut. Her türlü sahil, güneş, doğa ve tarihî zenginliğe sahibiz; ancak, kayda değer yatırımlar yetersiz, hatta yok.

Nüfusumuz artıyor, insanımız iş ve aş istiyor. Yapılan sınavlarda iş arayanlar, bırakın salonları, stadlara sığmaz oldu. İşsizlik çığ gibi büyüyor. Hâlâ, toplumun, halkımızın çıkarlarını, devletçi zihniyete sahip yetkililerden almak için mücadele veriyoruz. Artık devletçi zihniyeti bir yana bırakıp, yetkileri, yerlerinde kullanmak üzere, yerel yönetimlere devretmeliyiz.

Çözüm: Tüm mahallî idarelere, valilere, kaymakamlara, il yönetimlerine, belediye başkanlarına görev verilip, yörelerinin kalkınması için gerekli olan yatırımların neler olduğu konusunda en kısa sürede yatırım envanteri çıkarmalıdırlar. Ankara, bu yatırımların önündeki engellerin bir bir kaldırılmasını sağlamalıdır.

Yatırımı, üretimi artırmak, pazarlamayı ve ihracatı geliştirmek için, bütün mahallî kaynak ve imkânları içeren bir seferberlik başlatmalıyız.

Bizlerin görevi, her insanı iş sahibi ve meslek sahibi yapmak, onların insanlık onuruna, Türkiye'ye yaraşır yaşam standartlarına kavuşmalarını sağlamak için gerekli girişimleri yapmaktır.

İhracatın önündeki bütün engeller hemen kaldırılmalı ve gereken her türlü destek ve teşvik sağlanmalıdır.

Halkın, vatandaşın kullanımına sunulmayan, üretime dönüştürülmeyen, atıl biçimde devletin elinde bulunan potansiyel kaynaklarımızın devletin zenginliği olduğunu sanan yanlış zihniyete, dar düşünceye karşı mücadele etmeliyiz.

Ankara işlerin içinde boğulup kalmıştır. Bizlerin görevi, bürokrasiyi artırmak değil, tam aksine, azaltmaktır. Bunun için de mahallî idareler reformu şarttır, bir an önce Meclisten çıkması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu temennilerle kürsüden ayrılıyor ve Atatürk'ün Türk Milletine hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinde en ön saflara ulaşması için topyekûn yatırım, üretim ve ihracat seferberliği başlatacağımıza inanıyor, sizlere ve bizleri televizyon başında izleyen vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özyer.

Değerli milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum :

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, (6/559) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/187)

24.4.2000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 199 uncu sırasında yer alan (6/559) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Nazlı Ilıcak

İstanbul

BAŞKAN – Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım :

IV. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — Cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak oylamalara ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No:43 Tarih : 25.4.2000

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

M. Emrehan Halıcı Ömer İzgi

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili

İsmail Kahraman Murat Başesgioğlu

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Nevzat Ercan

DYP Grubu Başkanvekili

Öneri :

Aday gösterme süresi 25.4.2000 Salı günü saat 24.00'te sona erecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için, Anayasanın 102 nci maddesi gereğince Genel Kurulda yapılacak oylamalardan;

a) Birinci oylamanın 27 Nisan 2000 Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılması,

b) Birinci oylamada sonuç alınamadığı takdirde, ikinci oylamanın 1 Mayıs 2000 Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak birleşimde yapılması,

c) İkinci oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, üçüncü oylamanın 5 Mayıs 2000 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak olan birleşimde yapılması,

d) Üçüncü oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, dördüncü oylamanın 9 Mayıs 2000 Salı günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılması,

e) Bu amaçla 1 Mayıs 2000 Pazartesi ve 5 Mayıs 2000 Cuma günlerinde de Genel Kurulun toplanması,

f) Seçim oylaması yapılacak günlerde, Başkanlık sunuşları dışında başka konuların görüşülmemesi ve oylamalar arasındaki günlerde Genel Kurulun toplantı yapmaması önerilmiştir.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz talebi?.. Yok.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

BAŞKAN – İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve sonra değerli oylarınıza sunacağım.

Birinci önergeyi okutuyorum :

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

2. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/357) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/188)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

11.11.1999 tarihinde vermiş olduğumuz (2/357) esas numaralı, İnegöl'ün il olması hakkındaki kanun teklifimiz, 45 günlük süre geçmiş olmasına rağmen ilgili komisyonda görüşülmediğinden, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 15.2.2000

Ahmet Sünnetçioğlu

Bursa

BAŞKAN – Önerge üzerinde Hükümetten söz talebi?.. Yok

Önerge sahibi Sayın Sünnetçioğlu; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika.

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnegöl'ün il olmasıyla ilgili kanun teklifimin ilgili komisyonda 45 gün içerisinde görüşülmediğinden doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi selamlıyorum.

Belde, ilçe, il, büyükşehir yapılmasıyla ilgili teklifler görüşülürken, genelde, âdettendir, o beldenin nüfusu, komşuları, haritadaki yeri gibi coğrafî tanıtıcı bilgiler verilir. Bugün, müsaade ederseniz, ben bunu yapmayacağım; çünkü, sizler, hepiniz, İnegöl'ü ya köftesinden ya mobilyasından ya meşhur şifalı Oylat kaplıcalarından yahut da mehterinden zaten tanıyorsunuz.

İnegöl, İstanbul-İzmir-Ankara büyük şehirler üçgenin ortasında bulunan dördüncü bir büyük şehir olan Bursa'nın en büyük ilçesidir. Bu sebeple, İnegöl'den muhakkak geçmiş olduğunuz düşüncesiyle, bu tanıtıcı bilgilerden uzak duruyorum.

İnegöl'ün içerisinde bulunduğu sosyoekonomik şartlar ele alındığında, İnegöl'ün il olmasının, bir istek olmanın, bir arzu olmanın, bir temenni olmanın ötesinde, bir mecburiyet olduğunu görüyoruz ve bunu da, bugün, İnegöl'ün ayakta olması, İnegöl'ün Ankara'da olması ve İnegöl'ün Mecliste olması nedeniyle, çok güzel bir şekilde değerlendirme imkânımız var. İnegöllü bugün, hakkı olan meselesine sahip çıkıyor.

Bilindiği gibi, ilçelerin il olma ölçütü, nüfus, ekonomik yapı ve gelişmişlik seviyesi gibi kriterlere bağlıdır.

Nüfus artışı, sadece il olmayla ortaya çıkan bir durum değildir. İl olma bir etkendir; ancak, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişmesi, iş imkânının artması, göç sebebidir.

İnegöl'de 1965-1970 yılları arasında yüzde 2,47 olan nüfus artış hızı, sırasıyla; 1970-1975 yılları arasında yüzde 3,41; 1975-1980 yılları arasında 3,58; 1980-1995 yılları arasında 3,78; ama, 1985-1990 yılları arasında 5,26 olarak gerçekleşmiştir. Bugün, İnegöl'ün nüfusu şehir merkezinde 130 000 olup, köyleri ve beldeleriyle beraber 200 000'i aşmış durumdadır.

İnegöl'ün ekonomik gelişmişliğine baktığınız zaman da, 1970-1990 yılları arasında tarımdan sanayie doğru bir kayış vardır. 1970'te tarım, ekonominin yüzde 21'ini teşkil ederken, 1985'te yüzde 12'sini, 1990'da da yüzde 4'ünü oluşturmuştur. Bu yıllar içerisinde hizmet söktörü ise yüzde 40 ve 48 arasındadır.

Organize sanayi bölgesinde 90 küsur fabrika ve mobilya sanayiinde de irili ufaklı 3 000 işyeri bugün faal haldedir.

Nüfusu artan bir bölgenin, bir beldenin toprağı, yüzölçümü eğer artmazsa, belli yüzölçümündeki toprağının her yıl daha fazla kişi tarafından kullanılması söz konusu olacağından ciddî bir sorun olarak ortaya çıkar. Ancak, İnegöl Belediyesi mücavir alanını 3 500 hektardan 17 000 hektara çıkararak, bu konuda çözümünü üretmiştir.

Yine, nüfus artışı ve ekonomik yapı içinde konut ihtiyacı ve gecekondu sorunu gözardı edilemez. Bu konuda da İnegöl'ün 1/25 000 ölçekli çevre düzeni çalışma planı yapılmış olup, imar zabıtası çok ciddî görev yapmaktadır.

Hava, su, toprak kirlenmesi, kalabalıklaşma sonucu gürültünün ortaya çıkması, kentleşme sonucu atık maddelerin taşınması, yörenin temizliği gibi çöp sorunları, sanayi kuruluşlarının atıkları, zehirli gazlar çevre sorunları olarak düşünülebilir. Ancak, İnegöl'de, Türkiye'de çok ile nasip olmayan hem şehrin hem de organize sanayi bölgesinin atıkları düşünülerek planlanan 7 milyon dolar değerindeki atık su arıtma tesislerinin yüzde 90'ı şu anda bitmiş vaziyettedir.

Organize sanayi bölgesine doğalgaz verilmiş, şehir merkezine de verilebilmesi için doğalgaz dağıtım şirketi kurulmuş, gerekli formaliteler tamamlanarak, Enerji Bakanlığına müracaat yapılmış, gerekli izin beklenmektedir. Kükürtdioksit oranı 1'in üzerinde olan kömürlerin şehre sokulması çok sıkı bir şekilde takip edilerek, yasaklanmıştır.

İnegöl'de 300 dönümlük arazi üzerinde kültürpark çalışmaları başlamış olup, bu kültürparkta 20 dönümlük alan üzerinde sunî göl, fuar merkezi, lunapark, antik tiyatro, botanik bahçesi, piknik alanları, restoran ve kafeteryalar, otantik çeşmeler söz planından çıkıp yapım aşamasındadır.

Bir yörenin ilçe idaresinden il haline gelmesi, yörede otomatik olarak il özel idaresinin kurulmasını sağlar; yani, o yörenin kendine ait gelirleri ve bütçesi olur. İlgili müdürlüklerin buraya kurulması ve kadroların atanması, valinin mülkî amir olması birçok tıkanıklığı da çözer. Bu sebeple, verdiğimiz İnegöl'ün il olmasıyla ilgili doğrudan gündeme alınması teklifi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun efendim, lütfen tamamlayın.

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) – Bu sebeple, İnegöl'ün il olmasıyla ilgili vermiş olduğumuz bu kanun teklifini hepinizin kabul ederek, bu teveccühü göstereceğinize inanıyorum. İngöl'ün istemiş olduğu valiyi sizlerin burada İnegöl'e hediye edeceğinize inanıyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sünnetçioğlu.

Değerli milletvekilleri, önerge üzerinde, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik, Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan, İçel Milletvekili Sayın Edip Özgenç, Bursa Milletvekili Sayın Kenan Sönmez, Bursa Milletvekili Sayın Oğuz Tezmen söz talebinde bulunmuşlardır; ancak, İçtüzük gereği sadece bir milletvekili arkadaşıma söz verme imkânım olduğu için, birinci sırada söz talebinde bulunan, Sayın Faruk Çelik'e söz veriyorum.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır.

FARUK ÇELİK (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnegöl'ün il olması konusunda çok değerli iki arkadaşımızın vermiş olduğu teklifi Yüce Heyetinizin huzurunda görüşmekteyiz.

Bunlardan biri, Fazilet Partisinden Sayın Ahmet Sünnetçioğlu arkadaşımızın vermiş olduğu teklif; diğeri ise, Milliyetçi Hareket Partisinden, yine, Bursa Milletvekilimiz Burhan Orhan kardeşimizin vermiş olduğu teklif.

Değerli milletvekilleri, bir ilçenin il olması konusundaki tüm özellikleri, Bursamızın şirin ilçesi İnegölümüz taşımaktadır. Bundan dolayı, az önce Ahmet Sünnetçioğlu arkadaşımızın da belirttiği gibi, İnegölümüzün özelliklerini saymanın zait olduğunu burada ifade etmek istiyorum.

İnegöl, gerek İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası gerekse sivil toplum örgütlerinin gayretleri ve özellikle de, son iki dönemdir İnegöl'de belediye başkanlığını yürüten çok değerli kardeşimizin, belediye başkanımızın yoğun gayretleri neticesinde, gerçekten, bugün il olmaya namzet, çok önemli ve ön tarafta tutulması gereken ilçelerimizden birisidir. İnegöl, bugün, il olmayı çoktan hak etmiş olan bir ilçemizdir.

Bugün, Genel Kurulda da izlediğimiz gibi, İnegölümüz ayağa kalkmıştır, İnegölümüz Ankara'dadır, İnegölümüz Genel Kuruldadır. Bu ilk adımın atılması, İnegöl'ün il olması teklifinin Meclisin gündemine alınması ve akabinde de, yine, değerli Yüce Heyetten İnegöl'ün il olması konusunda, İnegöl'ün giriş ve çıkışına "İnegöl İli" tabelası asılması konusunda hükümetimizden talebimiz vardır, İnegöllülerin talebi vardır. İnşallah, bu teklifimiz, bugün, birinci adım olarak kabul edilecek ve arkasının da geleceğini umuyorum.

Bu kanun tekliflerinin gündeme alınmalarının kabul edilmesini ve tekliflerin arkasında durduğumuzu ifade ediyorum; hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tayan.

TURHAN TAYAN (Bursa) – Sayın Başkan, Bursa Milletvekili arkadaşımız Sayın Sünnetçioğlu'nun İnegöl'ün il olmasıyla ilgili yasa teklifini, Anavatan Partisi Grubu olarak destekliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak geçen dönem vermiş olduğumuz yasa teklifi kadük olmuştu. Bu yasa teklifini, tüm Anavatan Partisi milletvekilleri ve Parti olarak desteklediğimizi ve gündeme alınmasında yarar gördüğümüzü, şimdiden hayırlı olması dileğiyle arz ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Tezmen.

OĞUZ TEZMEN (Bursa) – Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Sayın Sünnetçioğlu ve Sayın Orhan'ın verdikleri İnegölümüzün il olmasına ilişkin kanun tekliflerini destekliyoruz.

İnegöl, gerçekten, gerek ekonomik aktiviteleri gerekse nüfus sayısı itibariyle il olmayı çoktan hak eden bir ilçemizdir; il olmasının, o bölgedeki ekonomik hayat üzerinde ve sosyal hayat üzerinde müspet etkileri olacağına inanıyoruz.

Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tezmen.

Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar)

Hayırlı ve uğurlu olsun.

Diğer önergeyi okutuyorum efendim :

3. — Bursa Milletvekili Burhan Orhan’ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/301) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/189)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

01.09.1999 tarih ve 4592 sayı ile, beş ilçe ve bir il kurulması hakkında verdiğim kanun teklifimin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerekli süreyi doldurmasından dolayı, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan Meclis gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. 23.02.2000

Burhan Orhan

Bursa

BAŞKAN – Önerge sahibi olarak Sayın Burhan Orhan; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BURHAN ORHAN (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve İnegöl'den gelip, teşrif eden çok kıymetli hemşerilerim; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, burada, Türkiyemizin sayılı büyük ilçelerinden biri olan ve yaklaşık 2 500 yıllık tarihî geçmişe sahip bulunan İnegölümüzün il olma arzusu ve isteğiyle, sizlere bazı bilgiler aktarıp, desteğinizi almak istiyorum ve az önce de göstermiş olduğunuz gayret ve desteklerden dolayı da şimdiden teşekkür ediyorum.

Kent bilim literatüründe, kentlerin optimal büyüklüğünün ne olması gerektiği konusunda tartışmalar olmakla birlikte; kentlerin aşırı büyümesinin hizmet maliyetlerini artırdığı, yaşam kalitesini düşürdüğü ve altyapı sorunlarına yol açtığı, yönetim açısından etkinlik ve verimliliği azalttığı yönünde genel bir görüş birliği bulunmaktadır.

Kentleşmeyi belirleyici temel unsur, sanayileşme ve ekonomik gelişmedir. Nitekim, kentleşme sürecini, geçen 300 yıl içinde yaşayan bugünün gelişmiş ülkeleri, bu süreci, sanayileşmeyle birlikte gerçekleştirmişler ve idarî yapılanmalarını düzenli bir şekilde oluşturabilmişlerdir. Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkeler ise, kentleşme süreçlerini, sanayileşmenin çekici gücünden çok kırsal kesimin itici unsurlarının ağırlığıyla gerçekleştirmektedir.

Türkiye'de, İstanbul, bunun tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Bursa'daki hızlı kentsel gelişme benzer sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenlerle, kentsel yerleşmelerdeki nüfus birikimlerinin ülke düzeyine dengeli dağılımı birçok ülkede politika olarak benimsenmektedir.

Konuya idarî yapılanma açısından yaklaşıldığında, bugün ilçe düzeyinde olup da, sosyoekonomik gelişme açısından önemli potansiyeli bulunan yerleşim yerlerinin il statüsüne kavuşturulması, bu yerlerin yeni çekim merkezleri haline gelmelerine yol açabilecektir. İnegöl, bu potansiyel açısından oldukça elverişlidir.

Ekonomik kalkınma açısından belirli bir düzeye ulaşılmış bulunan ülkemizde, dengesiz kentleşmenin dengeli bir biçime dönüştürülebilmesi gerekmektedir. Makro ölçekte elde edilebilecek bu yararın yanı sıra, mikro ölçekte; yani, yerleşim düzeyinde ise, halkın kamu hizmetlerinden daha etkin bir biçimde yararlanması sağlanabilecektir. Çünkü, idarî yapılanmada ilden sonra gelen ilçeler, kamusal hizmetlerden yararlanma, kaynak ayrılıp hizmetin götürülmesinde ile bağımlı durumdadırlar. Dolayısıyla, ilçede kamu hizmetlerinin yetersizliği halinde sorunun il bazında çözülmesi beklenmektedir. Bu, sosyoekonomik açıdan gelişme potansiyeli olan ilçelerin gelişmesinde önemli bir etken oluşturmaktadır.

Bugün İnegöl, hızla gelişen, sanayisi ve giderek artan kalkınma hızıyla göçler açısından çekici bir bölge haline gelmiştir. İstatistikî verileri incelediğimizde karşımıza çıkan tablo, Bursa merkezi dışında yer alan ilçelerden en fazla ekonomik gelişmişliğe sahip olanın İnegöl olduğunu görmekteyiz ve buna bağlı olarak da nüfusun hızla arttığı ortadadır. 1965-1970 yılları arasında yüzde 2,47 olan nüfus artışı, hızlı, sürekli artarak devam etmiş ve en son olarak da 1985-1990 yılları arasında yüzde 5,26 olmuştur. Ekonomik gelişmişlik düzeyi ele alındığında da, 1970'den 1990'a kadar ekonominin sürekli tarımdan sanayie kaydığı, tarımın yüzde 21'lik payının bu dönemler arasında yüzde 4'e kadar düştüğü, sanayinin yüzde 37'lik payının ise yüzde 56'ya ulaştığı görülmektedir.

Böylece İnegöl, Bursa İli sınırları içinde sanayii en fazla gelişen ilçe olmuştur. Ekonomik gelişmişlik ve nüfus artışı arasındaki bu doğrusal ilişkiye o ilçenin il olması da bazı avantajlar sağlayacağından, bu durum, sonuç olarak yeni yatırımları da beraberinde getirecektir. Söz konusu şartlar altında İnegöl'ün il olması, hızlı büyüme ve sanayileşme karşısında gücü gittikçe zayıflayan idarî yapının, gerçekten iş yapabilir hale gelmesini sağlayacak düzenlemelerle eşanlama gelmektedir.

İnegöl'ün tarihine bakıldığında geniş bir kültür yelpazesiyle karşılaşırsınız. İnegöl, ayrıca, tarım ve hayvancılık alanında da, güzel ormanları sayesinde, istenilen verim ve gelirin elde edildiği bir yöredir. Merkez, belde ve köyleriyle birlikte 200 000'i aşan nüfusuyla Türkiye'de birçok ili geride bırakan İnegöl, artık, İnegöllülerin de bu heyecanı yaşaması, bu arzu ve isteğiyle, inşaallah sizlerin de desteğiyle, il olma arzusunun ilk adımını buradan atmış bulunmaktadır.

Kaplıcasıyla, sanayisiyle, mobilyasıyla, köftesiyle ünlü olan İnegölümüze vereceğiniz desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Orhan, tamamlayın.

BURHAN ORHAN (Devamla) – Artık, İnegöl'ün -az önce milletvekilimizin de belirttiği gibi- girişine ve çıkışına il tabelasının asılmasını istiyoruz. Biz, İnegöllüler olarak, 82 nolu plakalarımızı hazırlayıp, araçlarımıza takmış bulunmaktayız.

Sizlerden destek bekliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Orhan.

Değerli milletvekilleri, önerge üzerinde, şahısları adına, Bursa Milletvekili Sayın Ali Rahmi Beyreli, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan, Bursa Milletvekili Sayın Kenan Sönmez ve İçel Milletvekili Sayın Edip Özgenç söz talebinde bulunmuşlardır.

OĞUZ TEZMEN (Bursa) – Sayın Başkan, ben de söz istemiştim.

BAŞKAN – Sayın Oğuz Tezmen'in de söz talebi var efendim.

Buyurun Sayın Beyreli. (DSP sıralarından alkışlar)

ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnegöl İlçesinin il olmasıyla ilgili kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önergesi hakkında kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Heyetinize ve İnegöl halkına saygılarımı sunarım.

Türkiye'de herhangi bir yerleşim biriminin il, ilçe ya da belde yapılması, artık, siyasî istismar konusu yapılmaktan çıkarılmalıdır. Bu konuda hazırlanacak bir kanunla, ülke genelinde il, ilçe, belde olma kriterleri belirlenmeli, kesin kıstaslar ortaya konulmalıdır.

Bugün, burada, hakkında konuştuğumuz İnegöl, 5 000 yıl önce kurulduğu bilinen ve Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer alan bir yerleşim birimimizdir. Yüzölçümü 1 000 kilometrekare olan İnegöl İlçesinin merkez nüfusu şu anda 150 000 civarındadır, İnegöl'ün toplam nüfusu ise 250 000'i geçmektedir. İnegöl'de okuma yazma oranı yüzde 98'dir. Köylerin tamamında otomatik telefon ve elektrik vardır. 65 köyde ve ilçe merkezinde içmesuyu sorunu yoktur. 150 yatak kapasiteli devlet hastanesi, 50 yatak kapasiteli SSK hastanesi, merkezde 3 adet, beldelerde ise 4 adet sağlık ocağı bulunmaktadır.

İnegöl'de yerel düzeyde yayın yapan 4 radyo, 2 televizyon kanalı, 1 günlük gazete vardır. İnegöl'ün 2 500 kişilik kapalı spor salonu, 5 000 kişilik şehir stadı bulunmaktadır. İnegöl, ekonomik açıdan oldukça gelişmiş bir yapıya sahiptir. Organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan 100 civarında fabrika ile Türkiye'de, mobilya sektörüne damgasını vuran 3 000'i aşkın imalatçı ve mağaza, İnegöl'ün ekonomik gelişmişliğinin kanıtıdır. İnegöl, tüm bu özellikleriyle il olmayı hak etmiş bir ilçemizdir.

Geçen dönem, Demokratik Sol Parti Meclis Grubunca coğrafî şartlar, kültürel, ekonomik ve ticarî yapı, sosyal yapı, idarî durum, nüfus gibi 31 ayrı kritere göre yapılan bir çalışmada, Türkiyemizin 93 ilçesi incelenmiş ve bu inceleme sonucu İnegöl, il olması gereken ilçeler arasında 11 inci sırada yer almıştır.

Yine, Parti Grubumuzca yapılan bir başka çalışmada, İçişleri Bakanlığı verilerine göre ilçelerin durumları analiz edilmiş ve bu analiz sonucunda da İnegöl, 18 inci sırada yer almıştır. İl ve ilçe olma hususunda, artık, siyasî kaygılardan uzak, bilimsel temele dayanan çalışmalar, uygulamalar yapılması gereği, tüm çevrelerce dile getirilmektedir. Konuya, bu çerçevede yaklaşıldığında, yukarıda açıklanan araştırmaların sonuçları, İnegöl'ün, Türkiye'de yeni il yapılacak ilçeler arasında başta gelen yerde olması gereğini ortaya koymaktadır.

Birçok alanda reformları gerçekleştirmiş olan hükümetimizin, bu konuyu da, reform niteliğinde bir anlayışla ele alıp, bir bütünlük içinde değerlendireceğine inanıyorum.

Sözlerime son verirken, doğrudan gündeme alma önergelerine, bu bağlamda destek verdiğimi ifade ediyor, İnegöl için hayırlı olmasını diliyorum.

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Özgenç, bir şey mi söyleyecektiniz efendim?

EDİP ÖZGENÇ (İçel) – Evet, Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özgenç.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) – Sayın Başkan, bize bu fırsatı, bu imkânı verdiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

İnegöl'ün il olmasıyla ilgili bu konu, gerçekten bize memnuniyet veren bir konu. Demokratik Sol Parti Grubu olarak, İnegöl'ün il olması konusundaki düşüncemiz, gerçekten büyük bir arzuyla, bunun gerçekleşmesidir.

Bu duygularımı şu açıdan paylaşmak istedim: Malumunuz, ben, İçel Milletvekiliyim; Tarsus'un ve Anamur'un da, aynı şekilde il olmaları konusunda çok büyük arzuları var. Meclis olarak, biz, bu konuyu gündeme getirip, gerçekten kriter itibariyle il olmaya müstahak olan bölgelerin hepsinin teker teker değerlendirilmesini ve hükümetimizin, sıkıntı duyulan idarî taksimat konusundaki bu istek ve taleplere bir an evvel cevap vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

BAŞKAN – Efendim, inşallah o önergeler de gündeme geldiği zaman, Yüce Meclis, onları da değerlendirir.

EDİP ÖZGENÇ (İçel) – İnegöl'ü bu açıdan desteklediğimizi arz etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Yalçınbayır, buyurun efendim.

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Anayasamıza göre, devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik kuralına uymak durumundadır. Buraya, bugün İnegöl, yarın Anamur, öbür gün İskenderun, diğer gün Bandırma gelecektir; burada, milletvekilleri, seçmenlerine selam vereceklerdir. İnegöl, benim ilimin bir ilçesi; il olmayı hak eden yerlerdendir. Ancak, sekizinci beş yıllık kalkınma planının tartışılacağı şu günlerde, 98 ihtisas komisyonu, 3-4 ihtisas komisyonuyla devletin yeniden yapılandırılmasını, mahallî idarelerin güçlendirilmesini ve illerle ilgili birtakım kriterlerin alınmasını istemekte ve çalışmalar yapmaktadır. Böylesine seçmene selam vermek yerine, bizim, çerçeve bir kanunu çıkarmamız ve burada, hak eden ilçeleri ona uyarlamamız gerekmektedir; aksi davranış, Meclisin saygınlığına gölge düşürmektedir. Ben, bu düşünceyle, İnegöl'ün il olması talebini reddediyor değilim; ama, biz, daha ciddî davranmak durumundayız. Siverek'in kırk yıldır il yapılmadığını ve Sivereklilerin devlet aleyhine tazminat davası açtığını hepimiz biliyoruz. Eğer, kanun önünde eşitlik kuralını uygulamaz, burada politik davranırsak, şüphesiz ki bundan Türkiye kaybedecektir. Ben, bu duygularımı belirtmek ve özellikle çerçeve kanunun çıkarılması yolunda temennilerimi vurgulamak istedim. Şu andaki gündemimize baktığımızda Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Malatya, Darıca, Kahramanmaraş, Trabzon, birçok yerin büyükşehir, ilçe veya il olmayla ilgili talepleri vardır.

Biz, genel kuralları koymazsak, birebir özel olarak hiçbir ilçeye, hiçbir yere imtiyaz tanıyamayacağımızı vurgulamak istiyorum.

Bu düşüncelerle, saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar)

Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

V. — SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, Siirt’i Van’a bağlayan karayoluna ve Cevizlik Beldesinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/323)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Üç birleşim içinde cevaplanmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

2. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinin turizm açısından değerlendirilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

3. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İlinde inanç turizminin geliştirilmesi ve tanıtılmasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/325)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge de, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

4. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İline yapılan turizm yatırımlarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge de, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır.

5. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını Güçlendirme Vakfı ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/327)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge, biraz önce ifade etmiş olduğum gerekçelerle, gündemden çıkarılmıştır.

6. — Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

7. — Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, Şanlıurfa-Birecik’in bağlantı yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/330)

BAŞKAN– Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

8. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Akçakale-Şanlıurfa karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/334)

BAŞKAN– Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

9. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin yol bakım ve onarım şefliği ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/335)

BAŞKAN– Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

10. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/337)

BAŞKAN– Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

11. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale Devlet Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

12. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İli Akçakale İlçesinin kanalizasyon arıtma tesisi inşaatı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

13. — İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak’ın, Kemer Kaymakamının görevden alınmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

14. — Denizli Milletvekili Salih Erbeyin’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

15. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, tank alımlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

16. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, Birinci Ordu Komutanlığının devir tesliminde tören yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

17. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, A.B.D’de tedavi olan bir generale ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Önerge ertelenmiştir.

18. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, F-4 uçaklarının modernizasyonunun bir İsrail firmasına verilmesinin nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/354)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

19. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, BOTAŞ’ın ihale ettiği bazı boru hatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (6/355)

BAŞKAN – Sayın Bakan?... Burada.

Soruyu okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletiniz ile, Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

Ayşe Nazlı Ilıcak

İstanbul

Soru:

a) BOTAŞ, Kayseri-Ankara boru hattını Bayındır-Limak'a 88 milyon dolara ihale etti; 13 milyon dolar avans verdi.

b) Kayseri-Konya-Seydişehir hattını Çolakoğlu-İndes'e 99 milyon dolara ihale etti; 14 milyon dolar avans verdi.

c) Erzurum-İmranlı hattını Alarko'ya 154 milyon dolara ihale etti; 23 milyon dolar avans verdi.

d) İmranlı-Kayseri hattını Tepe şirketine 119 milyon dolara ihale etti; 17 milyon dolar avans verdi.

e) Evren-Ataman'a, Loop Projesini 33 milyon dolara ihale etti; 5 milyon dolar avans verdi.

f) Kayseri-İzmir boru hattını Perek İnşaata 60 milyon dolara ihale etti; 9 milyon dolar avans verdi.

Bu boru hatlarına, aradan geçen onaltı-onyedi aya rağmen, çivi bile çakılmadığı doğru mu?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak'ın sözlü sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

21.9.1998 tarihinde 88 902 615 ABD Doları üzerinden, Limak-Bayındır Konsorsiyumuyla sözleşmesi imzalanan söz konusu boru hattı projesiyle ilgili olarak, 19.10.1998 tarihinde, sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca, sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 13 335 392 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

320 kilometre uzunluğunda ve 40 inç çapındaki projeyle ilgili olarak, Aralık 1999 sonu itibariyle, müteahhitçe, güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması işlemleri tamamlanmıştır. Hat borusu imalat ve temini, güzergâh ve kanal açılması, dizgi ve boru kaynağı çalışmaları devam etmekte olup, 247 kilometre boru imalatı yapılmış ve sahaya, imalatı tamamlanan boruların tamamının sevkıyatı gerçekleştirilmiştir. Boru hattı kaynağı 106 kilometreye ulaşmış bulunmaktadır. Şimdiye kadar proje kapsamında yapılan işlerin karşılığı olarak, 34 milyon ABD Dolarlık bir tutara ulaşılmış bulunulmaktadır.

Firmaya avans olarak ödenen para karşılığında, yukarıda bahsedilen işler ifa edilirken, yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilen projenin Deutsche Bank'tan temin edilen kredisinin anlaşması 8 Ekim 1999'da imzalanmıştır. Kredi anlaşmasının imzalanmasının gecikmesi, dünyada geçtiğimiz dönemde yaşanan global krizden doğan kredi teminindeki zorluktan kaynaklanmıştır.

b) 21.9.1998 tarihinde, 99 850 000 ABD Doları üzerinden Çolakoğlu- Indet Konsorsiyumu ile sözleşmesi imzalanan söz konusu boru hattı projesiyle ilgili olarak, 30.9.1998 tarihinde, sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca, sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 14 977 500 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

230 kilometresi 40 inç ve 110 kilometresi 16 inç çapındaki projeyle ilgili olarak, Aralık 1999 sonu itibariyle, müteahhitçe güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması işlemleri tamamlanmıştır. Hat borusu imalat ve temini, güzergâh ve kanal açılması, dizgi ve boru kaynağı çalışmaları devam etmekte olup, 250 kilometre boru imalatı yapılmış ve sahaya 190 kilometre boru sevkıyatı gerçekleştirilmiştir. Boru hattı kaynağı 125 kilometreye ulaşmış olup, şimdiye kadar proje kapsamında yapılan işlerin karşılığı olarak 60 milyon ABD Dolarlık bir tutara ulaşılmış bulunulmaktadır.

Firmaya avans olarak ödenen para karşılığında yukarıda bahsedilen işler ifa edilirken, yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilen projenin Deutsche Bank'tan temin edilen kredisinin anlaşması, 23 Kasım 1999'da imzalanmıştır. Kredi anlaşmasının imzalanmasının gecikmesi, dünyada geçtiğimiz dönemde yaşanan global krizden doğan kredi teminindeki zorluktan kaynaklanmaktadır.

c) 21.9.1998 tarihinde 154 010 000 ABD Doları üzerinden Alsim - Alarko firmasıyla sözleşmesi imzalanan söz konusu boru hattı projesiyle ilgili olarak, 13.10.1998 tarihinde sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca, sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 23 101 500 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

325 kilometre uzunluğunda ve 48 inç çapındaki projeyle ilgili olarak, Aralık 1999 sonu itibariyle, müteahhitçe, güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması işlemleri tamamlanmıştır. Hat borusu imalat ve temini, güzergâh ve kanal açılması, dizgi ve boru kaynağı çalışmaları devam etmekte olup, temin edilen ihracat kredisi vasıtasıyla 103 kilometre boru imalatı yapılmış ve sahaya 86 kilometre boru sevkıyatı gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar, proje kapsamında yapılan işlerin karşılığı olarak, 19 965 000 ABD Dolarlık bir tutara ulaşılmış bulunulmaktadır.

Firmaya avans olarak ödenen para karşılığında yukarıda bahsedilen işler ifa edilirken, yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilen projenin, Marubeni ve West LB'den temin edilen kredisinin anlaşması 27 Temmuz 1999'da imzalanmıştır. Kredi anlaşmasının imzalanmasının geçikmesi, dünyada geçtiğimiz dönemde yaşanan global krizden doğan kredi teminindeki zorluktan kaynaklanmıştır.

d) 21.9.1998 tarihinde 119 800 000 ABD Doları üzerinden Tepe-SMU-4 Konsorsiyumuyla sözleşmesi imzalanan söz konusu boru hattı projesiyle ilgili olarak, 27.10.1998 tarihinde, sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 17 970 000 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

260 kilometre uzunluğunda ve 48 inç çapındaki projeyle ilgili olarak Aralık 1999 sonu itibariyle müteahhitçe güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması işlemleri tamamlanmıştır. Hat borusu imalat ve temini, güzergâh ve kanal açılması, dizgi ve boru kaynağı çalışmaları devam etmekte olup, sahaya 77 kilometre boru sevkıyatı gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar, proje kapsamında yapılan işlerin karşılığı olarak 22 500 000 ABD Dolarlık bir tutara ulaşılmış bulunulmaktadır.

Firmaya avans olarak ödenen para karşılığında, yukarıda bahsedilen işler ifa edilirken, yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilen projenin İspanyol Banco Central Hispano'dan temin edilen kredinin anlaşması 23 Aralık 1999 tarihinde imzalanmıştır. Kredi anlaşmasının imzalanmasının gecikmesi, dünyada geçtiğimiz dönemde yaşanan global krizden doğan kredi teminindeki zorluktan kaynaklanmaktadır.

e) 15.10.1998 tarihinde 33 953 730 ABD Doları üzerinden Evren-Ataman-KNGS Konsorsiyumuyla sözleşmesi imzalanan "Mevcut Rusya Federasyonu-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı Sistemi Tevsii, Faz II" projesiyle ilgili olarak, 23.10.1998 tarihinde, sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 5 093 059 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

99 kilometresi 36 inç ve 62 kilometresi 24 inç çapındaki projeyle ilgili olarak, Aralık 1999 sonu itibariyle müteahhitçe güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması işlemleri tamamlanmış olup, kredinin ihracat kredisi olması nedeniyle, hat borularının imalatına, kredinin efektif olmasını müteakip, ancak, kasım ayı içerisinde başlanılabilmiştir. Müteahhit, saha mobilizasyonunu tamamlamış ve güzergâh açma çalışmalarına devam etmektedir. Şimdiye kadar, proje kapsamında yapılan işlerin karşılığı olarak, 1 500 000 ABD Dolarlık bir tutara ulaşılmış bulunulmaktadır.

Yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilen projenin Mitsubishi'den temin edilen kredisinin anlaşması, 22 Eylül 1999'da imzalanmıştır. Kredi anlaşmasının imzalanmasının gecikmesi, dünyada geçtiğimiz dönemde yaşanan global krizden doğan kredi teminindeki zorluktan kaynaklanmaktadır.

f) 9.10.1998 tarihinde 59 741 000 ABD Doları üzerinden Peker-Megadex Konsorsiyumuyla sözleşmesi imzalanan Karacabey-İzmir projesiyle ilgili olarak, 11.11.1998 tarihinde, sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 8 961 150 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

251 kilometre uzunluğunda ve 36 inç çapındaki projeyle ilgili olarak, Aralık 1999 sonu itibariyle müteahhitçe, güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma haritalarının hazırlanması işlemleri tamamlanmıştır. Hat borusu imalat ve temini, güzergâh ve kanal açılması, dizgi ve boru kaynağı çalışmaları devam etmekte olup, 50 kilometre boru imalatı yapılmış, sahaya 23 kilometre boru sevkıyatı gerçekleştirilmiştir.

Şimdiye kadar proje kapsamında yapılan işlerin karşılığı olarak, 2 500 000 ABD Dolarlık bir tutara ulaşılmış bulunulmaktadır. Yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilen projenin, Sabancı Bank'tan temin edilen kredisinin müzakereleri Hazine Müsteşarlığınca sürdürülmektedir.

Genel Kurula arz ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

20. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, BOTAŞ’ın Doğubeyazıt ve Ambarlı Kompresör İstasyonu ihalelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (6/356)

BAŞKAN – Sayın Bakan cevap verecek.

Soruyu okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

Ayşe Nazlı Ilıcak

İstanbul

Sorular :

1. BOTAŞ'ın, Doğubeyazıt kompresör istasyonunu, Kulak İnşaata 27 milyon dolara ihale ettiği ve 4 milyon dolar avans verdiği;

2. Ambarlı kompresör istasyonunu, Peker İnşaata 26 milyon dolara ihale ettiği ve 4 milyon dolar avans verdiği;

3. Mavi Akım Projesini ihalesiz verdiği Rus şirketi ile onun iki Türk ortağı Hazinedaroğlu ile Öztaş şirketlerine işe başlamadan 52 milyon dolar avans verdiği doğru mu?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak'ın sözlü sorularına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilimizin birinci sorusunun cevabı: Halen inşaat çalışmaları devam etmekte olan Doğu Anadolu doğalgaz iletim hattı üzerinde, yaklaşık toplam kurulu gücü 30 megavat olan ve biri yedek olmak üzere üç kompresör ünitesinden müteşekkil istasyon, Doğubeyazıt-Ağrı mevkiinde inşa edilecektir. 8.10.1998 tarihinde, 27 209 200 ABD Doları üzerinden, Kulak-Cihan-Energemontage Konsorsiyumuyla sözleşmesi imzalanan projeyle ilgili olarak, 20.10.1998 tarihinde, sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca, sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 4 081 380 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

Yüzde 85'i dış kredi, yüzde 15'i özkaynakla finanse edilecek projenin ABD Eximbankından temin edilecek kredisi değerlendirilmek üzere Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Ancak, söz konusu kompresör ve türbin ünitelerinin imalatçısı olan ABD menşeli Solar Firması hakkında iki ayrı başvuruda, ABD'nin Doğubeyazıt CS-1 Kompresör İstasyonu Projesini İran'a uygulanan ambargo kapsamında değerlendirdiği ve ABD Hazine Bakanlığının yurtdışına ihraç edilecek malzemelere onay veren birimi OFAC'ın hâlâ üniteler için ihracat lisansı vermediğini ifade etmiştir. Bu durum, Exim kredisinin gerçekleşmesini de engelleyen bir neden olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında projenin daha fazla gecikmesine neden olmamak için yüklenici konsorsiyuma alternatif bir çözüm olarak kompresör ve türbin ünitelerinin başka bir imalatçıdan temininin araştırılması hususunda gerekli talimat verilmiştir.

Değerli milletvekilimizin ikinci sorusunun cevabı: Mevcut Rusya Federasyonu-Türkiye ana doğalgaz boru hattı sistemi üzerinde yaklaşık toplam gücü 30 megavat olan, biri yedek olmak üzere üç kompresör ünitesinden müteşekkil istasyon, İstanbul-Ambarlı mevkiinde inşa edilecektir. 8.10.1998 tarihinde 26 830 000 ABD Doları üzerinden Peker-Evser-KNGS Konsorsiyumuyla sözleşmesi imzalanan projeyle ilgili olarak, 28.10.1998 tarihinde sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca sözleşme fiyatının yüzde 15'i tutarındaki 4 024 500 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

Avrupa Yatırım Bankası tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğüne sağlanan krediyle finanse edilecek projenin detay mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Müteahhit, şimdiye kadar sahada zemin iyileştirme çalışmalarıyla kontrol binası ve yardımcı hizmetler binasını tamamlamış; ayrıca, kompresör ünitelerinin yerleştirileceği temelleri hazırlamış bulunmaktadır. Solar Firmasından temin edilen kompresör ve türbin ünitelerinin imalatı bitirilmiş olup, Ocak 2000 içinde sahada olması öngörülmektedir. Proje kapsamında, şimdiye kadar, müteahhit konsorsiyuma 8,5 milyon ABD Doları tutarında ödeme yapılmıştır.

Üçüncü sorusunun cevabı: Samsun-Ankara doğalgaz boru hattı sistemi, 500 km uzunluğunda ve 48 inç çapındaki boru hattı, 33 megavat gücündeki Samsun kompresör istasyonu ve 16 milyar metreküp/yıl kapasiteli ölçüm istasyonundan oluşmaktadır. Toplam proje bedeli 339 750 000 ABD Doları olup, bu miktarın yüzde 15'ine karşılık gelen 50 962 500 ABD Doları tutarındaki bedel, OHS Konsorsiyumuyla 30.7.1999 tarihinde imzalanan sözleşme gereği ve avans teminatı mektubu karşılığında, müteahhit konsorsiyuma, Ağustos 1999'da üç taksit halinde ödenmiştir.

Boru hatları, malzeme temin ağırlıklı projelerdir. Boru ve diğer malzemelerin tutarı, toplam proje maliyetinin yaklaşık olarak yüzde 75'ini oluşturmaktadır. Malzemelerin temini, siparişten sonra belirli bir imalat süresini gerektirmekte olup, boru hattı projelerinin planlanan tarihte başlaması ve belirlenen zaman dilimi içerisinde tamamlanabilmesi için, özellikle hat borularının mümkün olan en kısa sürede imalatının gerçekleştirilerek sahaya getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca, boru hattı yapımında kullanılan çok sayıda özel iş makinelerinin temininde de aynı durum söz konusudur. Bu nedenle, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, sözleşmelerin de bir gereği olarak, proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin sözleşmelerinin imzalanmasından sonra, hemen siparişlerinin verilebilmesi ve imalatlarına başlanılması ve gerekli iş makinelerinin temini ve saha mobilizasyonlarının tamamlanması için, önödeme olarak, sözleşme bedelinin yüzde 15'i tutarındaki bir meblağ, teminat mektubu karşılığında, avans adı altında, tüm boru hattı projelerinde sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca ödenmektedir; ödenen avans miktarı, daha sonra gerçekleştirilen aylık hakedişlerden kesinti yapılarak geri alınmaktadır. İnşaat çalışmalarına başlanılmış bulunan Mavi Akım Projesinin, Samsun-Ankara bölümünde, malzeme siparişlerinin yapılması ve ekip, ekipman temininin gerçekleştirilebilmesi için teminat mektubu karşılığında, sözleşme bedelinin yüzde 15'i avans olarak ödenmiştir.

OHS Konsorsiyumu, bugüne kadar, güzergâh tespiti, detay mühendislik ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Konsorsiyum tarafından hazırlanan ÇED raporu, 20.10.1999 tarihinde Çevre Bakanlığınca onaylanmıştır. Ayrıca, OHS Konsorsiyumu, saha mobilizasyonunu tamamlamış, boru hattında kullanılacak iş makinelerinin büyük bir kısmımı temin etmiş, 50 kilometrelik hat borusunun siparişini vermiş ve söz konusu borular sahaya nakledilmeye başlanılmıştır. Buna ilaveten, 200 kilometre borunun temini için 73 milyon ABD Dolarına karşılık gelen akreditifi de açtırmış bulunmaktadır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma çalışmaları halen yürütülmekte olan projede, 2000 yılı ocak ayı başında, sahada kaynak işlemlerine başlanılmış bulunulmaktadır.

Yüce Heyetinize arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

21. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak’ın, BOTAŞ’ın bazı ihaleler için müteahhit firmalara verdiği avansa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (6/357)

BAŞKAN – Sayın Bakan cevaplayacaklar.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

A. Nazlı Ilıcak

İstanbul

Sorular :

1. Kayseri-Ankara boru hattı, Kayseri-Konya-Seydişehir hattı, Erzurum-İmranlı hattı, İmranlı-Kayseri hattı, Loop Projesi, Kayseri-İzmir boru hattı, Doğubeyazıt ve Ambarlı kompresör istasyonları, Mavi Akım Projesi gibi yatırım projelerine toplam 110 milyon dolar avans verildiği ileri sürülüyor. Bu doğru mu?

2. Müteahhit firmalara işe başlamadan bu ölçüde avans verilmesi alışılmış bir uygulama mı?

3. Sıraladığımız işlerde 17 aylık bir gecikme mi var?

4. BOTAŞ 17 ay müddetle bu parayı işletseydi kaç dolar faiz elde ederdi?

5. Bu avansların verilmesinde kim etkili oldu?

6. Şirketler, boru hatlarının yapımını ihale ile mi aldı?

7. BOTAŞ, doğalgazın bin metreküpünü kaç dolardan alıyor, vatandaşa kaç dolardan satıyor?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nazlı Ilıcak'ın sözlü soru önergesini, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Cumhur Ersümer adına cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım; hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.

Sayın Milletvekilimiz birinci sorularında "Kayseri-Ankara boru hattı, Kayseri-Konya-Seydişehir hattı, Erzurum-İmranlı hattı, İmranlı-Kayseri hattı, Loop Projesi, Kayseri-İzmir Boru Hattı, Doğubeyazıt ve Ambarlı kompresör istasyonları, Mavi Akım Projesi gibi yatırım projelerine toplam 110 milyon dolar avans verildiği ileri sürülüyor. Bu doğru mu" diye sormaktadırlar.

Boru hattı montaj çalışmaları tamamlanan Doğubeyazıt-Erzurum doğalgaz boru hattı da dahil olmak üzere, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından halen yürütülmekte olan projelerle ilgili olarak ödenen toplam avans miktarı 169 206 081 ABD doları olmakla birlikte, şimdiye kadar gerçekleştirilen işlerin toplam tutarı 400 308 000 ABD dolarına ulaşmış bulunmaktadır.

Değerli milletvekilimiz, ikinci sorularında "Müteahhit firmalara işe başlamadan önce bu ölçüde avans verilmesi alışılmış bir uygulama mı" diye sormaktadırlar.

Bilindiği üzere, boru hatları ve kompresör istasyonu projeleri malzeme temin ağırlıklı projelerdir. Boru ve diğer ana malzemelerin tutarı toplam proje maliyetlerinin yaklaşık olarak yüzde 75'ini oluşturmaktadır. Malzemelerin temini, siparişten sonra belirli bir imalat süresini gerektirmekte olup, boru hattı projelerinin ve kompresör istasyonlarının planlanan tarihte başlaması ve belirlenen zaman dilimi içerisinde tamamlanabilmesi için, özellikle hat borularının ve kompresör ana malzemelerinin mümkün olan en kısa süre içinde imalatının gerçekleştirilerek sahaya getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, projenin ana müteahhidi, BOTAŞ Genel Müdürlüğüyle yapım sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, proje kapsamında, temin edeceği mazlemelerin imalatçı firmalarıyla malzeme temin sözleşmeleri imzalanmaktadır.

Bugün, dünyada bu tür yüksek maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren malzemelerin üretimi için tüm imalatçı firmaların ortaya koyduğu sözleşmeler tek tip olup, hemen hemen aynı yaptırımları içermektedir.

İmalatçı firmalar, projenin müteahhit firmasınca istenen malzemelerin imalatına başlamadan önce, ileride siparişten vazgeçme durumu olmaması için, kendilerini garantiye almak yönünde, siparişi verenden talep ettikleri birtakım banka teminat mekputlarının yanı sıra "gayri kabili rücu" olarak adlandırılan ve geriye dönüşü olmayan türde bir akreditifin, çalıştıkları bankadan açılarak, bu hesaba siparişi yapılan malzemenin tutarının yüzde 15'i ile yüzde 30'u arasında değişen bir meblağın nakit olarak yatırılmasını şart koşmaktadır.

Özetle, piyasanın oluşan koşulları çerçevesinde, imalatçı firmalar da üretecekleri boru, komprasör, türbin ve vana gibi yüksek maliyetli malzemelerin imalatına başlamadan önce, bu malzemelerin siparişini yapan projenin ana müteahhidinden avans işlevi gören bir önödemenin kendilerine yapılmasını şart koşmaktadırlar.

Ayrıca, boru hattı yapımında kullanılan çok sayıda özel iş makinelerinin temininde de aynı durum söz konusudur. Bu nedenle, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, sözleşmelerin de bir gereği olarak, proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin sözleşmesinin imzalanmasından sonra, hemen siparişlerinin verilebilmesi ve imalatlarına başlanılması ve gerekli iş makinelerinin temini ve saha mobilizasyonlarının tamamlanması için, önödeme olarak sözleşme bedelinin yüzde 15'i tutarındaki bir meblağ, teminat mektubu karşılığında, avans adı altında, tüm boru hattı projelerinde, kompresör istasyonları ve LNG tesislerinde ödenmektedir. Ödenen avans miktarları, daha sonra gerçekleştirilen aylık hakedişlerden kesinti yapılarak proje süresi içerisinde geri alınmaktadır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün projeleri uluslararası ihalelere açılmaktadır ve konuyla ilgili olarak, çok farklı ülke firmalarının bu ihalelere katılımı gerçekleşmektedir. Bu nedenle, bu ihalelerde, tüm dünya ülkelerince kabul edilmiş olan Uluslararası Mühendisler Birliği Federasyonu Standardı olarak adlandırılan sözleşme tipi kullanılmaktadır. Bu sözleşmenin de içeriğinde, avans ödeme konusu açıkça yer almaktadır.

Şu anda BOTAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılan söz konusu sözleşmenin genel şartlarının 38 inci maddesinde, avansın nasıl ödeneceği detaylandırılmış bulunmaktadır.

Yukarıda verilen gerekçelerin bir sonucu olarak, bugüne kadar inşaatına 1984 yılında başlanılan Yumurtalık-Kırıkkale boru hattı da dahil olmak üzere, Irak-Türkiye petrol boru hatları, Rusya-Türkiye ana doğalgaz boru hattı, CS-1 Kırklareli kompresör istasyonu, LNG ithal terminali, Pazarcık-Karadeniz doğalgaz boru hattı, Bursa-Çan doğalgaz boru hattı ve CS-3 Pendik kompresör istasyonu gibi bugüne kadar inşaatı tamamlanarak halen işletme altında olan tüm projelerde avans ödemesi yapılmıştır.

Üç ve dördüncü sorularda, değerli milletvekilimiz "sıraladığımız işlerde 17 aylık bir gecikme mi var; BOTAŞ, 17 ay müddetle bu parayı işletseydi kaç dolar faiz elde ederdi" diye soruyorlar.

Daha önce de belirtildiği gibi, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve inşaat faaliyetleri devam eden projelerde toplam avans miktarı 169 206 081 ABD Doları olmakla birlikte, şimdiye kadar gerçekleştirilen işlerin toplam tutarı 400 308 000 ABD Dolarına ulaşmış bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi, proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin sözleşmenin imzalanmasından sonra hemen siparişlerinin verilebilmesi ve imalatlarına başlanılabilmesi ve gerekli iş makinelerinin temini ve saha mobilizasyonlarının tamamlanması için müteahhitlere önödeme olarak verilen sözleşme bedelinin yüzde 15'i tutarındaki avans bedeli, amacı doğrultusunda kullanılmıştır.

Yatırımcı bir kuruluş olan BOTAŞ Genel Müdürlüğünün elinde bulunan kaynakları, faize vererek kullanması yerine, yatırıma dönüştürülmesi amacıyla kullanması doğru bir tercih olarak değerlendirilmelidir.

Beşinci sorusunda, değerli milletvekilimiz "bu avansların verilmesinde kim etkili oldu" diye sormaktadır.

Bakanlığımıza bağlı BOTAŞ Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar, inşaatına 1984 yılında başlanılan Yumurtalık-Kırıkkale Boru Hattı da dahil olmak üzere, Irak-Türkiye Petrol Boru hatları, Rusya- Türkiye Ana Doğalgaz Boru Hattı, CS-1 Kırklareli Kompresör İstasyonu, LNG İthal Terminali, Pazarcık-Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı, Bursa Çan Doğalgaz Boru Hattı ve CS-3 Pendik Kompresör İstasyonu gibi bugüne kadar inşaatı tamamlanarak halen işletme altında olan tüm projelerde genel bir uygulama olarak avans ödemesi yapılmıştır. Halen inşaat faaliyetleri devam eden projelerde de aynı uygulama yapılarak, sözleşme bedelinin yüzde 15'i tutarındaki avans, müteahhit firma/konsorsiyumlara, proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin, sözleşmenin imzalanmasından sonra hemen siparişlerinin verilebilmesi ve imalatlarına başlanılabilmesi ve gerekli iş makinelerinin temini ve saha mobilizasyonlarının tamamlanması için, ödenmiş bulunmaktadır.

Altıncı sorusunda, değerli milletvekilimiz "şirketler, boru hatlarının yapımını ihaleyle mi aldı" diye sormaktadırlar.

Şu anda BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve yapımı halen sürmekte olan projelerden Samsun-Ankara Doğalgaz Boru Hattı dışındaki tüm projeler, açılan uluslararası ihaleler sonucu yapılan değerlendirmeyi müteakip en uygun teklifi veren firma/konsorsiyumlarla imzalanan yapım sözleşmelerinin imzalanmasından sonra yürürlüğe girmiştir.

Yedinci sorusunda ise, değerli milletvekilimiz "BOTAŞ, doğalgazın 1 000 metreküpünü kaç dolardan alıyor, vatandaşa kaç dolardan satıyor" diye sormaktadırlar.

Doğalgaz alım fiyatları, uluslararası hampetrol ve petrol ürünleri fiyatlarına bağlı olan formüllerle belirlenmektedir. Söz konusu fiyatların artış trendine bağlı olarak 2000 yılı ocak ayıyla başlayan birinci çeyrek dönem için çeşitli arz kaynaklarından alınan doğalgazın ağırlıklı ortalama alım maliyetinin yaklaşık olarak 123.80 dolar/1000 santimetreküp olacağı tahmin edilmektedir. Bu maliyetin üzerine, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün doğalgazı taşıma ve gazlaştırma maliyeti ilave edilerek satış fiyatları belirlenmektedir.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün uyguladığı doğalgaz fiyatları sektörlere göre farklılaştırılmaktadır. Konut sektörü, mevsimsel çekişlerin farklı olması sebebiyle; yani, kış aylarında çekişlerinin yüksek olması, yaz aylarında ise, kayda değer bir tüketimlerinin olmaması sebebiyle, doğalgaz sistemine en fazla yük getiren ve maliyetleri en yüksek olan sektördür.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, dağıtım şirketlerine, alım fiyatlarında olduğu gibi, uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olan ve üç ayda bir formül değişkenliklerine göre revize edilen fiyat formülüyle gaz satışı yapmakta olup, bu formülün uygulanması halinde BOTAŞ Genel Müdürlüğünün, dağıtım kuruluşlarına satış fiyatı 2000 yılı birinci dönem itibariyle 176.47 dolar/1000 santimetreküp olmaktadır.

Ancak, alınan son ekonomik kararlar çerçevesinde nihaî tüketiciye yansıyacak olan bu fiyat artışı, yeniden değerlendirilmiş ve 2000 yılı ocak ayı fiyatının 151.09 dolar/1000 santimetreküp olarak uygulanması konusunda, dağıtım şirketleri bilgilendirilmiştir.

Dağıtım şirketleri, bu alım fiyatının üzerine dağıtım maliyetini ilave ederek gaz satışı yapmaktadırlar. Ankara’ya dağıtım yapan EGO’nun konut ve ticarî sektöre satış fiyatı, ocak ayı itibariyle 210 dolar/1000 metreküp, İstanbul’da dağıtım yapan İGDAŞ’ın satış fiyatı ise, 206 dolar/1000 metreküptür.

Mevcut, Rusya Federasyonu-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı Sistemi Tevzi Faz – 2 Projesiyle ilgili olarak 23.10.1998 tarihinde sözleşmenin genel şartları madde 38/8 uyarınca sözleşme fiyatının yüzde 15’i tutarında 5 093 059 ABD Doları avans olarak ödenmiştir.

Yüce Heyetinize saygıyla arz ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

22. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Ceylanpınar İlçesi SSK Dispanserinin bina, sağlık personeli ve araç gereç ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (6/358)

BAŞKAN – Sayın Bakan cevaplayacaklar.

Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Sorular :

Şanlıurfa İlinin Ceylanpınar İlçesinin SSK Dispanseri, yaklaşık 20 000 kişiye hizmet vermekte olup, günlük ortalama poliklinik sayısı 220'dir. Bu hizmetler, halihazırda mülkiyeti Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait olan binada yürütülmektedir. Binanın yetersiz oluşu, bakım ve onarıma ihtiyacının olması nedeniyle sağlıksız bir görüntü arz etmektedir. Ayrıca, tüm hizmetler, biri geçici olmak üzere 2 doktor, 1 laborant ve 1 eczacı kalfasıyla yürütülmektedir.

1. Ceylanpınar SSK Dispanserinin hizmet binası yapılması hakkında çalışmalarınız var mıdır? Varsa, yapımına ne zaman başlanacaktır?

2. Ceylanpınar SSK Dispanserinin sağlık personel ihtiyacı ne zaman giderilecektir?

3. Ceylanpınar SSK Dispanserinin sağlık araç gereç ihtiyacı ne zaman giderilecektir?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol'un sözlü soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık tesislerince, ülkemiz genelinde nüfusumuzun yaklaşık yarısına sağlık hizmeti verilmektedir. Ancak, kadro sıkıntısı nedeniyle, bugüne kadar bazı sağlık kuruluşlarımıza yeterli personel tahsis edilememiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde, sigortalı, emekli, dul, yetim ve bunların aile bireyleri olmak üzere, toplam 14 508 kişiye bir dispanserle hizmet verilmektedir.

Diğer taraftan, Ceylanpınar Dispanserinin norm kadroları, kurumun diğer tesisleriyle birlikte, 17.12.1999 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Norm Kadro Yönetmeliğiyle yeniden belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Reform Projesi kapsamında yürürlüğe konulan 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna tahsis edilen 18 800 adet kadrodan, Türkiye genelinde 700 uzman doktorun, kalkınmada öncelikli illerde ise 300 pratisyen doktorun atama işlemleri için Başbakanlıktan izin alınmıştır.

Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde, boş bulunan kadrolara gerekli atamalar yapılarak, dispanserin sağlık personeli ile araç ve gereç ihtiyacı karşılanacaktır.

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunun yatırım programında yer alan Ceylanpınar Dispanseri, Başbakanlık tasarruf tedbirleri genelgeleri nedeniyle henüz ihale edilememiştir.

Bilgilerinize arz ederim. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum efendim.

23. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa-Siverek İlçesinin trafo ve personel ihtiyacına ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın cevabı (6/361)

BAŞKAN – Sayın Bakan cevaplayacaklar.

Soruyu okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Zülfükar İzol

Şanlıurfa

Sorular :

Şanlıurfa İlimize bağlı Siverek İlçemizde, hem trafo yetersizliği hem de personel açısından elektrik sıkıntısı çekilmektedir. Elektrik arıza, kesme, bağlama, bakım ve onarım 8 kişilik bir ekip tarafından yapılmaktadır. 400 köy ve mezranın elektrik ve arıza işleri ise 3 kişilik bir ekip tarafından yapılmaktadır. Bu durum, hizmette aksamalara ve vatandaşların mağdur olmasına yol açmaktadır.

Enerji alanında hizmetin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için, Siverek İlçesinin trafo ve personel ihtiyacı ne zaman giderilecektir?

BAŞKAN – Buyurun efendim.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol'un sözlü sorularını, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cumhur Ersümer adına cevaplamak üzere, huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Şanlıurfa İli için, 1998 yılı içerisinde 236 birim, 1999 yılı içerisinde 160 birim trafo tamir edilerek gönderilmiştir. Arıza bakım ve onarım ihalesi, 1999 yılı temmuz ayı içerisinde yapılmış ve eğitim çalışmaları sonucunda, Türkiye'de ilk defa, Kasım 1999'da, yüklenici 7 araç 45 kişiyle -mühendis, teknisyen ve usta olmak üzere- birlikte 4 ilçeye -Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Şuruç- hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda, Siverek İlçesine, 2 araç ile 3 ekip -ki, her ekip 3 kişiden oluşmaktadır- tahsis edilmiştir.

Yerinde yapılan incelemede, bu ekiplerin, Şanlıurfa İlinin ve ilçelerinin sorunlarının çözümünde büyük yararlar sağlayacağı gözlenmektedir.

Şanlıurfa Elektrik Dağıtım Müessesine 1999 yılı için istenilen 4 elektrik-elektronik mühendisi, 5 elektronik teknisyeni, 5 daimi işçi elektrik teknisyeni personeli, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu tespit edilen adaylar arasından karşılanacaktır. Ayrıca, anılan müessesenin eleman ihtiyacı, 2000 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesine göre değerlendirilecektir.

Yüce Heyete arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

24. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan’ın, Kemer Kaymakamının görevden alınmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/364)

BAŞKAN – Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

Değerli milletvekilleri, sözlü sorular için ayrılan süremiz tamamlanmıştır.

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8)

BAŞKAN – 1 inci sırada yer alan, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9)

BAŞKAN – 2 nci sırada yer alan, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10)

BAŞKAN – 3 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

4. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK’nın bugünkü durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)

BAŞKAN – 4 üncü sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Hükümet?.. Yok.

Araştırma önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

Değerli milletvekilleri, hükümet bulunmadığından, sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Nisan 2000 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 16.45

VI. —SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

- Tokat İlindeki belediyelerin afet kapsamına alınmamasına,

Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın;

- Hatay İlindeki belediyelere yapılan proje yardımlarına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1563, 1565)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2.3.2000

M. Ergün Dağcıoğlu

Tokat

20 Haziran 1999 Pazar günü Tokat’ın Pazar, Artova ve Turhal İlçeleriyle bu ilçelere bağlı bazı belde ve köylerinde meydana gelen çok iri taneli dolu yağışı sebebiyle gerek tarım ürünlerinde ve gerekse bölgedeki ev, araç ve tesislerde meydana gelen büyük çaptaki zarar (7.2 Trilyon) bir soru önergesiyle gündeme getirilmiş ve bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususunda Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yapıldığı sorulmuştu. Buna karşılık Bakanlık olarak verdiğiniz cevapta; “mahallînde yapılan inceleme ve hasar tespit sonucuna göre; sözü edilen dolu yağışının ekili alanlar dışındaki yerleşim yerlerinde önemli sayılabilecek ölçüde zarar-ziyan ve tahribata yol açmadığı” ifade edilmişti.

1. Ancak aynı cevapta hasar tespit talebinde bulunan Turhal Belediyesinin yapılan incelemeler sonucunda “Kanalizasyon ve içme suyu tesislerine ait onarım keşfi bedelinin toplam 100 milyar TL. civarında olduğunun belirlendiği” ifade edildiğinden bahsedip, sonuçta hiç afete muhatap olmamış Turhal İlçe merkezi belediyesinin 8.2.2000 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “Afete maruz kalmış belediyeler” kapsamına alınması çelişki ve çifte standardını nasıl izah ediyorsunuz?

2. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve söz konusu gün Turhal’da bulunan ölçüm istasyonu verilerine göre; ilçe merkezinde “Mutedil dolu yağışının olduğu” belirtilmektedir. Turhal ilçe merkezinde aşırı olmadığı anlaşılan dolu yağışı sebebiyle Turhal Belediyesinin kanalizasyon ve içme suyu tesislerinde ne gibi bir hasar söz konusu olmuştur? Yapılan keşif sonucu tespit edildiği ifade edilen 100 milyar liralık onarım bedeli kimler tarafından ve nasıl hesaplanmıştır?

3. Aynı gün Pazar İlçesi, Üzümören ve Dereköy Beldeleri ile Artova İlçelerinde; evlerin tavanlarını delerek odaya düşen, 30 cm’lik ağaçları bıçak gibi kesip yere yatıran ve de tarım ürünlerinde büyük tahribat yapan dolu yağışının çok şiddetli bir şekilde gerçekleştiği, verdiği 7.2 trilyonluk büyük zarardan anlaşılmaktadır. Hal böyleyken büyük çapta gelir kaybına uğrayan bu belediyelerin uğradığı zararın önemsenmemesini ve sadece Turhal Belediyesinin İller Bankası payının 2000 yılının ilk altı ayı için 2.20 katsayıyla çarpılarak yükseltilmesini adalete uygun buluyor musunuz?

4. Aynı bölgede afetten birinci derecede etkilenen belediyeler afet bölgesine alınmadığı ve yardım yapılmadığı gibi bir de afet fonuna kesenek ödediği yani 2 kere cezalandırıldığı halde, hiç afet olmayan bitişik ilçe merkezinin afet kapsamına alınarak yardım yapılıyor olmasının bölge halkında oluşturduğu toplumsal huzursuzluğu nasıl aşmayı planlıyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

S. Metin Kalkan

Hatay

1. 57 nci Hükümet döneminde, Bakanlığınıza bağlı Teknik Uygulama Genel Müdürlüğünce belediyelere proje yardımı adı altında her hangi bir ödeme yapıldı mı?

2. Yapıldıysa ne kadar yardım yapıldı? Bu yardımın partilere göre dağılımı nedir?

3. Hatay İli genelindeki hangi belediyeye ne kadar proje yardımı yapılmıştır. Bunun partilere göre dağılımı nedir?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/457

Konu : Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu ile Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın

yazılı soru önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMMGenel Sekreterliğinin 21.3.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.10.00.02-4702 sayılı yazısı.

İlgi yazı ilişiğinde alınan Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Tokat İlindeki belediyelerin afet kapsamına alınmadığı konusunda, Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın da, Hatay İlindeki belediyelere yapılan proje yardımları hususunda, Bakanlığıma yöneltmiş oldukları TBMM 7/1563 ve 7/1565 esas sayılı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, sorular itibariyle cevapları ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun TBMM 7/1563
Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevapları

Soru 1. Turhal Belediyesinin yapılan incelemeler sonucunda “Kanalizasyon ve içme suyu tesislerine ait onarım keşfi bedelinin toplam 100 Milyar TL. civarında olduğunun belirlendiği” ifade edildiğinden bahsedip, sonuçta hiç afete muhatap olmamış Turhal İlçe merkezi belediyesinin 8.2.2000 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Afete maruz kalmış belediyeler” kapsamına alınması çelişki ve çifte standardını nasıl izah ediyorsunuz?

Cevap 1. Turhal Belediyesi, konuyla ilgili tebliğ esasları gereğince, uğradıkları tabiî afetin hasarının tespiti için İller Bankası Genel Müdürlüğünden talepte bulunmuştur. Bunun üzerine bu belediyenin hudutları dahilinde yapılan teknik incelemelerde tespit edilen hasar tutarları ile 1999 yılı payları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, durumları Bakanlığımızca yayınlanan tebliğlerde belirtilen kriterlere uyması nedeniyle söz konusu kararname kapsamına alınmıştır.

Soru 2. Meteoroloji GenelMüdürlüğünden alınan bilgilere ve söz konusu gün Turhal’da bulunan ölçüm istasyonu verilerine göre; ilçe merkezinde “Mutedil dolu yağışının olduğu” belirtilmektedir. Turhal ilçe merkezinde aşırı olmadığı anlaşılan dolu yağışı sebebiyle Turhal Belediyesinin kanalizasyon ve içme suyu tesislerinde ne gibi bir hasar söz konusu olmuştur? Yapılan keşif sonucu tespit edildiği ifade edilen 100 Milyar liralık onarım bedeli kimler tarafından ve nasıl hesaplanmıştır?

Cevap 2. Söz konusu hasarlara ilişkin tespit ve değerlendirmeler, valiliklerin denetiminde kurulan teknik bir ekip marifetiyle ve Bakanlığımızca yayınlanan tebliğlerde belirtilen kriterlere göre, o yılın birim fiyat tarifleri esas alınarak yapılmaktadır.

Soru 3. Aynı gün Pazar İlçesi, Üzümören ve Dereköy Beldeleri ile Artova İlçelerinde; evlerin tavanlarını delerek odaya düşen, 30 cm’lik ağaçları bıçak gibi kesip yere yatıran ve de tarım ürünlerinde büyük tahribat yapan dolu yağışının çok şiddetli bir şekilde gerçekleştiği, verdiği 7,2 Trilyonluk büyük zarardan anlaşılmaktadır. Hal böyleyken büyük çapta gelir kaybına uğrayan bu belediyelerin uğradığı zararın önemsenmemesini ve sadece Turhal Belediyesinin İller Bankası payının 2000 yılının ilk altı ayı için 2.20 katsayıyla çarpılarak yükseltilmesini adalete uygun buluyor musunuz?

Cevap 3. Tokat İli Pazar, Artova, Üzümören ve Dereköy Belediyeleri; Bakanlığımızın 24.3.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkındaki Tebliği” esasları gereğince, İller Bankasa Genel Müdürlüğünden, tabiî afet nedeniyle uğradıkları hasarların tespiti için talepte bulunmamışlardır. Bu sebeple, adı geçen belediyelerin kararname kapsamına alınmaları mümkün olamamıştır.

Soru 4. Aynı bölgede afetten birinci derecede etkilenen belediyeler afet bölgesine alınmadığı ve yardım yapılmadığı gibi bir de afet fonuna kesenek ödediği yani 2 kere cezalandırıldığı halde, hiç afet olmayan bitişik ilçe merkezinin afet kapsamına alınarak yardım yapılıyor olmasının bölge halkında oluşturduğu toplumsal huzursuzluğu nasıl aşmayı planlıyorsunuz?

Cevap 4. Belediyelerle ilgili yardım, yatırım ve katsayı pay artış oranlarının belirlenmesi ve afet bölgesi kapsamına alınması hususlarındaki tespit ve değerlendirmelere ilişkin resmî uygulamalardaki prosedürler farklılık arzettiğinden yanlış yorumlamalara ve ön yargılara neden olabilmektedir. Bunun için yerel yönetimlerimizin mevcut yasa, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuata ilişkin esasları iyi bilmeleri ve müracaatlarını da yaparken, uygulanabilme kıstas ve kriterlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın TBMM 7/1565
Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevapları

Soru 1. 57 nci Hükümet döneminde, Bakanlığınıza bağlı Teknik Uygulama Genel Müdürlüğünce belediyelere proje yardımı adı altında herhangi bir ödeme yapıldı mı?

Cevap 1. Bakanlığımızın Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce, Belediyelerin İmar Uygulamalarına ilişkin hizmetlerine, proje karşılığında ve katkı niteliğinde yardımlar yapılmaktadır.

Soru 2. Yapıldıysa ne kadar yardım yapıldı? Bu yardımın partilere göre dağılımı nedir?

Cevap 2. 57 nci Hükümetimizin göreve başladığı 28.5.1999 tarihinden bugüne kadar, Hatay İlinin 9 Belediyesine 27 000 000 000.- TL., ülke genelinde ise 340 belediyeye 1 332 750 000 000.- TL. tahsis edilerek gönderilmiştir.

Bakanlığımızca, belediyelere proje karşılığı yapılan yardımlar, konuyla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; herhangi bir siyasî parti ayırımı gözetilmeksizin, yasaların öngördüğü şartlar ölçüsünde gerçekleştirildiğinden, söz konusu yardımların partilere göre dağılımına ilişkin olarak bir tespit ve değerlendirme yapılmamıştır.

Soru 3. Hatay İli genelindeki hangi belediyeye ne kadar proje yardımı yapılmıştır. Bunun partilere göre dağılımı nedir?

Cevap 3. Hatay İli dahilinde toplam 9 belediye için 28.5.1999 tarihinden bugüne kadar gönderilen ödenek miktarları şöyledir;

(1 000)

İli Belediyesi Düzenleme-Kamulaştırma Fon Tahs. Tarihi

Hatay Aktepe 3 000 000 18.1.2000

Hatay Kuzuculu 3 000 000 18.1.2000

Hatay Yakacık 3 000 000 18.1.2000

Hatay Yeditepe 3 000 000 18.1.2000

Hatay Bekbele 3 000 000 18.1.2000

Hatay Yeniyurt 3 000 000 18.1.2000

Hatay Altınçağ 3 000 000 18.1.2000

Hatay Karakese 3 000 000 18.1.2000

Hatay Kurtlusoğuksu 3 000 000 18.1.2000

Toplam 27 000 000.-

2. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, enflasyon oranına ve enflasyonu belirleyen kriterlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın cevabı (7/1564)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fakirleştiği iddia ediliyor. 1995-2000 yılları arasında kişi başına düşen millî gelirin bölgelere göre dağılımı nedir?

2. Millî gelir açısından Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri nedir?

3. 1995-2000 yılları arasında enflasyon oranları ile memur maaşlarındaki artış oranları ne kadardır?

4. Ülkemizde belirlenen asgari ücretin dünya sıralamasındaki yeri nedir?

5. Ülkemizde memurlara ödenen ortalama maaşın dünya sıralamasındaki yeri nedir?

6. Enflasyonu belirlemede baz alınan kriterler nedir ve hangi kalemlerden oluşmaktadır?

7. Enflasyonu belirleyen kriterler ve kalemler son şekliyle ne zamandan beri uygulanmaktadır? Bir değişiklik olmuşsa ne zaman, hangi kalem ve kriterlerde olmuştur?

T.C.

Başbakanlık

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 20.4.2000

Sayı : B.02.1.DİE.0.16.00.03/906-rsd-1-2490

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.-02-7/1564-4529/10811 sayılı yazısı.

(b) DevletBakanlığının (Sayın Ramazan Mirzaoğlu) 24.3.2000 tarih ve B.02.0.011/00552 sayılı yazısı.

(c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1564-4529/10811 sayılı yazısı.

(d) Devlet Bakanlığının (Sayın Recep Önal) 5.4.2000 tarih ve B.02.0.004/(16)1283 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile Hatay Milletvekili Sayın S. Metin Kalkan’ın Devlet Bakanı Sayın Ramazan Mirzaoğlu’na tevcih ettiği soru önergesi, Bakanlığının ilgi alanına girmediği için ilgi (b) yazı ile TBMMBaşkanlığına iade edilmiştir. Konu bu kez ilgi (c) yazı ile Devlet Bakanı Sayın Recep Önal’a gönderilmiş ise de, Bakanlığını ilgilendirmemesi nedeniyle ilgi (d) yazı ekinde önergenin Bakanlığımca cevaplandırılması istenmiştir.

Söz konusu soru önergesiyle istenen istatistikî bilgiler Bakanlığımca hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Tunca Toskay

Devlet Bakanı

 

 

Eki hacimli olduğundan bastırılamamıştır. 86 ncı Birleşim tutanağının dosyasındadır.

 

 

3. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, belediyelere yapılan ödemelerin partilere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1566)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

S. Metin Kalkan

Hatay

1. Bakanlığınızca 1998, 1999 ve 2000 yılları içerisinde belediyelere yıllara göre toplam ne kadar ödeme yapılmıştır?

2. Bu ödemenin yıllara göre partilere dağılımı nedir?

3. Belediyelere bütçeden belli bir ödeme yapılması gerekirken çeşitli gerekçelerle ödeme yapılmadığı veya ödeneklerinin kesildiği iddiaları doğru mudur? Bu kesintilerin gerekçesi nedir?

4. Ödeneklerinde kesinti yapılan belediyelerin sayısı ve partilere göre dağılımı nedir?

T.C.

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 24.4.2000

Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/7710

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 21.3.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4702 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sayın S. Metin Kalkan’ın 7/1566 esas no.lu yazılı soru önergesine ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

1. Bakanlığımız bütçesinin ilgili tertibinden belediyelere;

1998 yılında 21 trilyon 253 milyar 500 milyon lira,

1999 yılında 41 trilyon 38 milyar lira,

2000 yılında ise 31.3.2000 tarihi itibariyle 10 milyar lira yardım yapılmıştır.

2. Belediyelere yapılan yardımlarda siyasî parti ayrımı yapılmadığından, yapılan yardımların siyasî partiler itibariyle dağılımına ilişkin kayıt tutulmamaktadır.

3. 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı “Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince Genel Bütçe vergi gelirleri toplamı üzerinden belediyelere bir pay ayrılmakta ve bu pay aylık olarak İller Bankası aracılığı ile dağıtılmaktadır.

İller Bankası aracılığı ile dağıtımı yapılan bu paylardan duruma göre;

- Belediyelerin İllerBankasına olan borçları,

- Belediyelerin, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre takip edilen borçları,

-Yurtdışından Hazine kefalet veya garantisi ile borç alıp, bu borcu zamanında ödeyememiş olan belediyelerin Hazineye olan bu tür borçları,

- Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları,

kesilmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Sümer Oral

Maliye Bakanı

4. — Bursa Milletvekili Ali Arabacı’nın, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce Bursa-İnegöl İlçesi Esenköy-Ayıpınarı su kaynağının Yenice Beldesine tahsis edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1578)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMMİçtüzüğünün 96 ncı ve devamı maddeleri uyarınca Maliye veGümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 3.3.2000

Ali Arabacı

Bursa

Sorular :

Bursa İli İnegöl İlçesi Esenköy sulama tesislerinde kullanılması projelendirilen Esenköy hudutları dahilinde bulunan Ayıpınarı mevkiindeki su kaynağı; 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Yasası uyarınca köyün sulama ihtiyacını temin için Köy Hizmetleri Bursa İl Müdürlüğünce 2000 yılı yatırım programına teklif edilmişken :

1. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün mevcut çalışmaları dikkate alınmayarak ve yetkileri çiğnenerek Millî Emlak Genel Müdürlüğünün 16.10.1988 gün ve 34484 sayılı onayları ile Ayıpınarı su kaynağının Yenice Beldesine tahsis edilmesinin kabul edilebilir bir nedeni var mıdır?

2. Yenice Beldesinin hali hazır içme suyu bakımından % 100”e yakın bir fazlalığı bulunuyorken, Esenköy’ün tek sulama kaynağını (üstelik arazinin yarısına ancak yeten) Yenice Beldesine içme suyu olarak tahsis etmek ve tesis çalışmalarına başlamak akılcı, verimli ve ahlâkî bir tutum olarak açıklanabilir mi?

3. Köyden kente göçü önlemenin yollarından biri olan köy tarım arazilerini verimli kılmak, üretken yatırım uygulamalarıyla sağlanacakken tarım arazisinin susuz bırakılması köylüyü, köyü terke zorlamak sayılmaz mı?

4. Yenice Beldesi mücavir sınırları dahilinde kalan Kıran Yaylalarda bulunan Fenerdere kaynağının kullanılması daha ekonomik ve doğru olacakken Esenköy-Ayıpınarı kaynağına göz dikilmesi Esenköy’ün köy olarak ortadan kalkmasına yol açmaz mı?

5. Esenköy açısından bir doğal hak olan Ayıpınarı kaynağının köy için kullanım hakkını yeniden kazanmak üzere Esenköy’ün mahkemeye başvurmak zorunda bırakılmasını nasıl karşılıyorsunuz?

6. Zaman kaybını ve bir doğal hakkın çiğnenmesini önlemek ve atılmış bir yanlış adımdan dönmek üzere Millî Emlak Genel Müdürlüğünün tahsis kararını yeniden gözden geçirmesini sağlamayı düşünür müsünüz?

T.C.

Maliye Bakanlığı

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 20.4.2000

Sayı : B.07.0.MEG.0.12/3129-6366/18548

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve KararlarDairesi Başkanlığının 21.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1578-4571/10888 sayılı yazısı.

Yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Bursa Milletvekili Sayın Ali Arabacı tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir.

1. Bursa İli, İnegöl İlçesi, Esenköy ve Pelitliçayır Mahallesi, Kestanelik yöresi, Ormanlık saha içerisinde yer alan Ayıpınar kaynak suyunun, Esenköy sulama tesislerinde kullanılması için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2000 yılı yatırım programına teklif edildiği belirtilmekte ise de, anılan kaynak suyu kasabanın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Yeniceköyü Belediyesi adına 16.10.1989 tarihinde tahsis edilmiştir. Tahsis tarihi itibariyle sulama projesi ve yatırım programı teklifi Bakanlığımıza gönderilmemiştir. Bu arada, 28.8.1989 tarihinde Köy Hizmetleri 17 nci Bölge Müdürlüğünden söz konusu kaynak için belediyenin talebi üzerine içme suyu analiz raporu alınmış, bu raporda kaynağın belediyeye verilmemesi gerektiği Bakanlığımıza bildirilmemiştir.

2. Yeniceköyü Belediye Başkanlığınca İnegöl Kaymakamlığına yazılan 22.8.1989 sayılı yazı ekindeki gerekçe raporunda; Yeniceköy Belediyesi mücavir alan sınırlarında kalan Esenköy ve Pelitliçayır mahallelerinde heyelan tehlikesi bulunması nedeniyle, bu mahallelerde oturan şahısların kendi belediyelerine iskân edilmelerinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca planlandığı, bu nedenle içme suyu sıkıntısı olmaması için anılan Ayıpınar kaynağının tahsisinin yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine Esenköy’ün ihtiyaç belirtmesi ve kaynak tahsis talebi bulunmadığından Yeniceköy Belediyesinin talebi karşılanmıştır.

3. Köye ait tarım arazilerinin sulanmasının engelleneceği hususu yukarıda da açıklandığı üzere tahsis tarihi itibariyle Bakanlığımıza bildirilmemiş, anılan kaynak suyunun sulama amaçlı kullanıldığına yönelik talep ya da itiraz söz konusu olmadığı için belediyenin talebi karşılanmıştır. Ancak belirtilen konuların açıklığa kavuşturulabilmesi açısından mahallinde inceleme başlatılmıştır.

4. Yukarıdaki açıklamayla bağlantılı olarak Fenerdere kaynağının da inceleme kapsamına alınması ile genel nitelikli bir çözüm yoluna gidilecektir.

5. Söz konusu kaynak suyunun Esenköy sulama projesi için gerekli olduğu yönünde tahsis tarihinden sonraki 10 yıl içerisinde herhangi bir talep ya da itiraz söz konusu olmamış, 26.8.1999 tarihinde idare mahkemesine dava açılmıştır.

6. Konunun mahallinde incelenmesi talimatı verilmiş olup, inceleme sonucunda edinilecek bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sümer Oral

Maliye Bakanı

5. — İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı’nın, doğal gaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1579)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim.

6.3.2000

Av. İsmail Aydınlı

İstanbul

1. Ankara Büyükşehir Belediyesinin son bir yıl içinde ve özellikle de son aylarda doğal gaz satış fiyatlarına ne kadar zam yaptığını biliyor musunuz? Bu zamları normal karşılıyor musunuz?

2. Bu zamları Hükümetin 2000 yılında enflasyonu % 25’e indirme hedefleriyle bağdaşır buluyor musunuz, bulmuyorsanız adı geçen belediyeye ne gibi uyarı yapmayı ve önlem almayı düşünüyorsunuz?

3. Doğal gazın birim fiyatı dünyada nedir, Türkiye’ye kaça satılmakta, BOTAŞ’a kaça malolmakta, belediyeler BOTAŞ’tan kaça almakta ve ne kadar kârla halka satmaktadır? Bunun önceden belirlenmiş belirli kuralları var mıdır, yoksa belediyeler doğal gazı diledikleri fiyata satabilmekte midirler?

4. Doğal gaza bu gazı Türkiye’ye satan ülkeler zam yapmadan, belediyeler dilediklerince zam yapabilirler mi, belediyelerin de hükümetin enflasyonla mücadale programlarına uyma zorunluluğu yok mudur?

5. Belediyelerin doğal gaz, su, otobüs gibi hizmetler karşılığında halktan aldıkları ücretleri, borçlarını kapatmak ve gelişi güzel yatırımlarını finanse etmek için, keyfî ve aşırı olarak belirledikleri konusundaki iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?

6. Belediyelerin aşırı ve keyfî zam yaptıkları iddialarına katılıyor musunuz. Bu konuda tüketicilerin haklarını kim koruyacaktır, nasıl koruyacaktır?

7. Şiddetli geçen kış koşullarında ve meydana geldiği söylenen bazı olumsuzluklar ortamında, doğal gaz basıncının düştüğü ve tüketiciye doğal gaz yerine hava satıldığı, gaz yerine sayaçlara hava basıldığı, bazı yüksek kesimlerdeki konutlarda olumsuzluklar yaşandığı hakkındaki iddiaların aslı nedir, bu konularda yetkililerce halkın aydınlatılması düşünülmekte midir?

8. Kimi belediyelerin doğal gazdan sağladıkları gelirlerini artırmak için, BOTAŞ’ın uyarılarına karşın yeni abone yaptıkları doğru mudur?

9. Doğal gaz dağıtımının belediyelerden alınarak özerk ya da özel kurumlara devredilmesi konusunda çalışmalar var mıdır, varsa bunun neden ve sonuçları hakkında kamuoyunun aydınlatılması düşünülmekte midir?

10. Gelecek yıllarda doğal gazda bu yılki sıkıntıların yaşanmaması için ne gibi önlemler alınmasını planlıyorsunuz?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı 21.4.2000

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-742/6988

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 21.3.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1579-4572/10922 sayılı yazısı.

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.3.2000 tarih ve B.02.0.KKG.-0.12/106-186-1/1495 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Av. İsmail Aydınlı’nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına Sayın Bakanımız tarafından cevaplandırılması tensip edilen, 7/1579-4572 esas no.lu yazılı soru önergesi, TBMM İçtüzüğünün 98 inci Maddesi gereğince cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Aydınlı’nın
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/1579-4572)

Soru 1 : Ankara Büyükşehir Belediyesinin son bir yıl içinde ve özellikle de son aylarda doğal gaz satış fiyatlarına ne kadar zam yaptığını biliyor musunuz? Bu zamları normal karşılıyor musunuz?

Cevap 1 : Doğal gaz dağıtımı yapan şirketler, kendi pazarlama stratejileri çerçevesinde BOTAŞ Genel Müdürlüğünden aldıkları gazın üzerine en son, Ek’te bir örneği yer alan 9 Ağustos 1997 tarih ve 23075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı” 1997/2 no.lu Tebliğ’de belirtilen sınır dahilinde belli kâr marjı koyarak kendi doğal gaz satış fiyatlarını belirlemeye yetkilidirler. Bakanlığım Teşkilât ve Görevleri Hakkında 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak yayımlanan, 1997/2 no.lu Tebliğ’de, dağıtım kuruluşlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğünden aldıkları gazın şehirlerde konut, resmî daire ve ticarethane tüketicilerine uygulayacakları satış fiyatları için alt sınır ve üst sınırlar belirlemiştir. Buna göre; alt sınır, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün dağıtım kuruluşlarına uyguladığı satış fiyat bedeli, üst sınır ise; BOTAŞ Genel Müdürlüğünün dağıtım kuruluşlarına uyguladığı satış fiyatının % 45 fazlası olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan BOTAŞ Genel Müdürlüğünce; dağıtım şirketlerine doğal gaz satış fiyatı ithalat şartları dikkate alınarak, her üç ayda bir $ bazında belirlenmektedir. Bu nedenle dağıtım kuruluşları, üç ay boyunca $ fiyatı sabit kalsa da kur değişimleri sebebiyle TL. olarak daha yüksek bir fiyattan gaz almakta, ancak kur değişimlerinden kaynaklanan bu artışları anında tüketiciye yansıtmaları, işletme ve satış şartları açısından mümkün olamamaktadır.

EGO Genel Müdürlüğünden edinilen doğal gaz satış fiyat bilgilerine göre, 1 Ocak 2000 tarihinden bugüne kadar TL. bazında % 17 civarında fiyat artışı yapıldığı belirlenmiştir.

Soru 2 : Bu zamları Hükümetin 2000 yılında enflasyonu % 25’e indirme hedefleriyle bağdaşır buluyor musunuz, bulmuyorsanız adı geçen belediyeye ne gibi uyarı yapmayı ve önlem almayı düşünüyorsunuz?

Cevap 2 : Doğal gaz alım fiyatları, uluslararası petrol ürünleri fiyat değişimlerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu fiyatlar Ekim 1999 tarihinden itibaren hızla artış göstermiştir. 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle alım fiyatlarındaki artış oranı % 30’dur. 1999 Ekim ayından beri kümülatif artış oranı ise, % 65’i geçmektedir. Ancak, hükümetimizin uyguladığı genel ekonomik politikalar çerçevesinde BOTAŞ GenelMüdürlüğü de dağıtım şirketleri fiyatlarını, mümkün olan en az ölçüde arttırmaya gayret göstermektedir. BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 1 Ocak 2000 tarihinden bugüne kadar, dağıtım şirketlerine TL. bazında uyguladığı toplam artış, % 13.05’dir. BOTAŞ Genel Müdürlüğü, nihaî tüketiciye en az fiyat artışı yansıtmak amacıyla, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren formül fiyatlarında % 17 oranında indirim yapmış ve 1 Mart 2000 tarihinden itibaren doğal gaz fiyatlarını TL.’na çevirerek yurtiçindeki kalorifer yakıtı fiyatlarına bağlamıştır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğümüz, bir kamu kuruluşu olarak genel ekonomik politikalar çerçevesinde kârlılığından vazgeçmektedir. Bu arada Bakanlığımca da şehirlerde dağıtım şirketlerinin uygulayabilecekleri satış fiyatı üst sınırının mesken ve ticarethaneler için, enflasyon oranı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Soru 3 : Doğal gazın birim fiyatı dünyada nedir, Türkiye’ye kaça satılmakta, BOTAŞ’a kaça mal olmakta, belediyeler BOTAŞ’tan kaça almakta ve ne kadar kârla halka satmaktadır? Bunun önceden belirlenmiş belirli kuralları var mıdır, yoksa belediyeler doğal gazı diledikleri fiyata satabilmekte midirler?

Cevap 3 : BOTAŞ Genel Müdürlüğünün doğal gaz alım fiyatları, dünyadaki gaz fiyatları ile paralellik arz etmekte olup, uluslararası petrol ürünleri fiyatlarına dayalı formüller baz alınmaktadır. Buna göre, geçmiş 6 aylık ortalamalara göre baz alınan doğal gaz fiyatları, bu ürün fiyatlarındaki uluslararası piyasada yaşanan hızlı artış sonrası, hızla artış göstermiştir.

Dağıtım şirketleri, BOTAŞ Genel Müdürlüğünden aldıkları doğal gaz fiyatı üzerine 1997/2 no.lu Tebliğ gereği, en fazla % 45 oranında bir artış yaparak kendi satış fiyatlarını belirleyebilmektedirler.

Soru 4 : Doğal gaza bu gazı Türkiye’ye satan ülkeler zam yapmadan, belediyeler dilediklerince zam yapabilirler mi, belediyelerin de hükümetin enflasyonla mücadele programlarına uyma zorunluluğu yok mudur?

Cevap 4 : Dağıtım şirketleri, doğal gazı BOTAŞ GenelMüdürlüğünden aldıkları fiyatın üzerine kendi maliyetlerini ve kârlarını ilave ederek, % 45 sınırı içerisinde kalmak koşuluyla doğal gaz satış fiyatlarını tespit etmektedirler. Bu arada, doğal gaz tüketimi ile tahsilatı arasında olan zaman farkı sebebiyle, dağıtım şirketleri fiyatları reel olarak eriyeceğinden, kur değişikliklerini de fiyatlandırma politikalarında dikkate almaktadırlar.

Soru 5 : Belediyelerin doğal gaz, su, otobüs gibi hizmetler karşılığında halktan aldıkları ücretleri, borçlarını kapatmak ve gelişi güzel yatırımlarını finanse etmek için, keyfî ve aşırı olarak belirledikleri konusundaki iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap 5 : Bazı belediyelerin hizmetler karşılığı toplanan ücretleri farklı yerlerde kullandıklarına ilişkin iddialar bulunmaktadır. EGOGenel Müdürlüğünün, BOTAŞ Genel Müdürlüğüne doğal gaz alımına ilişkin bugüne kadarki toplam borcu 127.5 Milyon ABD $’ıdır. Bu borç, Şubat 1996-Şubat 1997 tarihleri ile 1 Şubat 1999-30 Haziran 1999 tarihleri arasındaki gaz teslimatlarını kapsamaktadır. EGO Genel Müdürlüğü, Temmuz 1999 tarihinden beri, aldığı gazın bedelini günü gününe ödemektedir. EGOGenel Müdürlüğü ile eski borçlarını ödeme konusunda görüşmeler yapılmış ve bir mutabakat sağlanmıştır. Ancak, geçmiş borçlara ilişkin varılan hesap mutabakatına rağmen EGO Genel Müdürlüğü BOTAŞGenel Müdürlüğüne ödemede bulunmamaktadır.

Soru 6 : Belediyelerin aşırı ve keyfî zam yaptıkları iddialarına katılıyor musunuz, bu konuda tüketicilerin haklarını kim koruyacaktır, nasıl koruyacaktır?

Cevap 6 : Belediyelerin, Bakanlığımca yayımlanan 1997/2 no.lu Tebliğ gereği belirlenen sınırı aşacak şekilde doğal gaz satış fiyatı belirlemeleri halinde, Bakanlığım Enerji İşleri Genel Müdürlüğü konuyu takip etmekle görevlidir. Ayrıca, hakları haleldar olan tüm tüketicilerin mahkemeye gitme ve haklarını arama yolları açıktır. Nitekim, tüketiciler tarafından EGO Genel Müdürlüğü hakkında bu konu ile ilgili birçok davanın açılmış olduğu da bilinmektedir.

Soru 7 : Şiddetli geçen kış koşullarında ve meydana geldiği söylenen bazı olumsuzluklar ortamında, doğal gaz basıncının düştüğü ve tüketiciye doğal gaz yerine hava satıldığı, gaz yerine sayaçlara hava basıldığı, bazı yüksek kesimlerdeki konutlarda olumsuzluklar yaşandığı hakkındaki iddiaların aslı nedir, bu konularda yetkililerce halkın aydınlatılması düşünülmekte midir?

Cevap 7 : Bilindiği üzere, içinde bulunduğumuz kış dönemi oldukça ağır geçmiş, buna paralel olarak da özellikle ısınmaya dayalı enerji ihtiyacı, doğal gaz ana iletim hattının en uç noktasında bulunan Ankara’da, oldukça yüksek bir düzeyde seyretmiştir. Ankara şehir şebekesinin uç noktalarında meydana gelen bu basınç düşüklüğünden, konutlarda ısınma amaçlı kullanılmakta olan cihazlar, bu yetersiz basınçtan dolayı yeterince çalışamamıştır.

Doğal gaz dağıtım hatları kapalı devre hatlar olup, sistemin içerisine hava girmesi ve konutlardaki doğal gaz hatlarından gaz yerine hava gelmesi (özellikle pişirme amaçlı kullanılan cihazların kullanımından kaynaklanan durumlar hariç) teknik olarak olmaması gereken bir durumdur. Özellikle konutlarda ısınma amaçlı kullanılan cihazlar, belirli bir basınç aralığında çalışması gereken cihazlar olup, bu cihazlar doğal gaz basıncının belli bir değerin altına düşmesi halinde kendiliğinden otomatik olarak kapatılması gereken cihazlardır. Isıtma cihazları açısından şehir şebekelerinin atmosfer ile teması olan noktalar, cihazların çıkış noktalarıdır; ki bu cihazlar da belli basınç altına düşünce kendiliklerinden otomatik olarak kapandıkları için sistemin içerisine hava girmesi söz konusu değildir. Bu konuda zaman zaman özellikle medya aracılığı ile halka bilgi verilmektedir.

Soru 8 : Kimi belediyelerin doğal gazdan sağladıkları gelirlerini artırmak için, BOTAŞ’ın uyarılarına karşın yeni abone yaptıkları doğru mudur?

Cevap 8 : Ankara’da şehir içi gaz dağıtımını üstlenmiş olan EGO Genel Müdürlüğü, özellikle Ankara’nın yeni yerleşim ve gelişim yerlerinde abone kayıtları yapmaktadır. Bu durum, EGO Genel Müdürlüğünün kendilerine sözleşmeyle tahsis edilmiş çekiş miktarlarının (600 milyon m3/yıl) çok üstünde gaz kullanmasına ve bu da özellikle konutların ısınma amaçlı gaz kullandığı kış aylarında BOTAŞ Genel Müdürlüğünün, gaz iletim sisteminin en uç noktasında bulunan Ankara’ya belli bir süre sonra gazı ulaştıramamasına sebebiyet vermektedir. Ankara’da çekilen fazla gaz sebebiyle, yine Ankara’ya ulaştırılamayan gaz probleminin gündeme gelmesi ve böylece gaz sisteminin dengesinin kurulamaması da, “Sözleşmesi gereği kesintili olan sanayi tesisleri” ile “sistemi gereği doğal gaz yerine başka bir yakıt da kullanabilen sanayi tesislerinin”, gaz arzlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğünce durdurulmasına neden olmaktadır.

EGO Genel Müdürlüğü, “abone kayıtlarının durdurulması” hususunda BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı olarak ikaz edilmiştir.

Ancak, BOTAŞGenel Müdürlüğü her şeye rağmen kesintili müşterilerinin ve çift yakıtlı müşterilerinin gazını kesmek suretiyle Ankara’nın ihtiyacı olan gazı temin etmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, sözleşmesinde kendisine tahsis edilenden % 100 daha fazla gaz çekmesi nedeniyle bütün doğal gaz sistemi tüketimini tehlikeye sokmuştur. EGO Genel Müdürlüğü, BOTAŞGenel Müdürlüğünün tüm uyarılarına rağmen abone kaydı yapmaya devam etmektedir.

Soru 9 : Doğal gaz dağıtımının belediyelerden alınarak özerk ya da özel kurumlara devredilmesi konusunda çalışmalar var mıdır, varsa bunun neden ve sonuçları hakkında kamuoyunun aydınlatılması düşünülmekte midir?

Cevap 9 : 397 sayılı KHK’nin 2 nci Maddesi uyarınca, şehirlerde BOTAŞ Genel Müdürlüğünün veya doğal gaz dağıtımı ile ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş sermaye şirketlerinin; doğal gaz dağıtım tesisleri kurulmasına, işletmesine ve bu gazın satışını yapmasına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. BOTAŞ Genel Müdürlüğü, doğal gazla ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine ortak olabilir. Bu şirketlerin ilk kuruluşundaki hisse nispetleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.

Bakanlığım bünyesinde doğal gaz piyasası serbestleştirme çalışmaları kapsamında şehirlerde doğal gaz dağıtım hizmetinin de düzenlenmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmektedir. Şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetleri, söz konusu çalışmaların sonucunda yürürlüğe girecek mevzuat dahilinde yeniden düzenlenecektir.

Söz konusu çalışmalar, mevcut mevzuatın yanı sıra doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi yönündeki çalışmalar da göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, bu çalışmada belediyelerin şehir doğal gaz dağıtım işinde tamamen devre dışı kalması söz konusu değildir. Belediyeler, şehirlerde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere kurulan şirketlerde istedikleri takdirde belirli bir hisse oranında temsil edilebileceklerdir.

Soru 10 : Gelecek yıllarda doğal gazda bu yılki sıkıntıların yaşanmaması için ne gibi önlemler alınmasını planlıyorsunuz?

Cevap 10 : Yeni doğal gaz arz kaynaklarının devreye girmesi ile birlikte bu problemlerin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Bunlardan biri olan Mavi Akım Projesi için ilk gaz arzının 15 Nisan 2001 tarihinde olması planlanırken, İran projesi için doğu anadolu doğal gaz boru hattının 2001 yılı içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca, sistem geliştirme yatırımlarına ve yeraltı depolama çalışmalarına da devam edilmektedir.

Mavi Akım Projesi :

Proje, Karadeniz’den geçecek boru hattı ile yılda 16 milyar m3 doğal gazın Türkiye’ye sevkini içermektedir. Bu projenin Rusya topraklarından Karadeniz geçişi de dahil olmak üzere Samsun’da karaya çıktığı noktaya kadar olan bölümünün yapım ve işletim sorumluluğu ve mülkiyeti Rus tarafına, Türkiye topraklarında kalan bölümünün yapım ve işletim sorumluluğu Türk tarafına aittir. İthal edilecek gazın teslim noktası Samsun’dur.

Rusya tarafından kara ve deniz kısımlarında çalışmalar başlatılmıştır. Kara ve deniz kısımlarının borularının tamamı sipariş edilmiştir. Kara kısmında inşaat çalışmaları 3 Şubat 2000 tarihinde başlamıştır.

Samsun-Ankara bölümü ile ilgili olarak, hattı yapacak OHS Konsorsiyumu çalışmalara başlamış, 60 km. boru hattı döşenmiş 45-50 km. lik kanal açılmıştır.

Samsun-Ankara Projesinin tamamlanması ile boru hattı güzergâhı üzerinde bulunan Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale İllerine doğal gaz arzı sağlamanın yanı sıra, söz konusu hattın mevcut ana iletim hattına irtibatlandırılmasıyla doğal gazın, çok yoğun tüketim talebi olan Batı Bölgesine ulaştırılması imkânı da yaratılmış olacaktır.

BOTAŞGenel Müdürlüğü ve Gazexport arasında imzalanan protokol ile kararlaştırıldığı üzere, ilk gaz arzı 15 Nisan 2001 tarihinde başlayacaktır.

İran Projesi :

İran’dan, Türkiye’ye yılda 10 milyar m3 doğal gaz sevkiyatına ilişkin doğal gaz alım satım anlaşmasına göre; İran tarafından sevk edilecek gazın mülkiyeti ve riski Türk-İran sınırında BOTAŞGenel Müdürlüğüne geçecek ve Türk-İran sınırına yakın ve İran topraklarında kurulacak ölçüm istasyonunda ölçülecektir.

İran gazının Türkiye’de taşınacağı doğu anadolu doğal gaz ana iletim hattı, bu hat ile Türkmen gazının da taşınması için hattın çapının değişmesi ve kredi temininde yaşanan güçlükler nedeniyle anlaşmada öngörülen tarihte hazır olamamıştır.

Tarafların projelerindeki gecikmelerden dolayı, teslimatların başlangıç tarihi 30 Temmuz 2001’e ertelenmiştir.

Mart 2000 itibariyle gelinen nokta olarak; Doğu Beyazıt-Erzurum hattı tamamlanmıştır, diğer bölümlerin (Erzurum-Sivas, Sivas-Kayseri-Ankara, Kayseri-Konya-Seydişehir) ihaleleri tamamlanarak ilgili firmalarla yapım sözleşmeleri imzalanmış, kredileri efektif hale getirilmiştir. Sahada boru hattı montaj çalışmaları devam etmekte olup, doğu anadolu doğal gaz boru hattının 2001 yılı içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. Sevkiyatların başlangıç tarihindeki değişiklik nedeniyle alım satım kontratına ek zeyilname ve gaz sevkiyatlarının teknik ve ticarî olarak başlayabilmesi için çok önemli olan işletme anlaşmasına ilişkin çalışmalar BOTAŞGenel Müdürlüğü ve NIGC ortak çalışma grupları tarafından sürdürülmektedir.

Tebliğ

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından :

Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı Tebliği

1997/2

397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ithal edilen doğal gaz ile BOTAŞ tarafından satın alınan yerli doğal gazın satışı, satış fiyatının tespiti ve ülke içinde dağıtım yetkisi BOTAŞ’a ait bulunmaktadır.

Uluslararası enerji pazarındaki petrol ve petrol türevi yakıtların fiyatlarına bağlı olan ve her üç ayda bir değişen BOTAŞ’ın doğal gaz alım fiyatlarına paralel olarak BOTAŞ tarafından dağıtım kuruluşlarına uygulanan fiyatlar da değişmektedir.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (e) fıkrası ile aynı Kanunun 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 10 uncu maddesinin (e) fıkrası hükümlerine istinaden kamu yararı ve piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak dağıtım kuruluşlarının BOTAŞ’dan aldıkları gazın şehirlerde konut, resmî daire ve ticarethane tüketicilerine uygulayacakları satış fiyatları;

A) Konut, Ticarethane ve Sanayide uygulanacak tarife :

1. Alt sınır; BOTAŞ’ın dağıtım kuruluşlarına satış fiyat bedeli uygulanır.

2. Üst sınır; BOTAŞ’ın dağıtım kuruluşuna satış fiyatının % 45 fazlasını aşamaz.

B)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanacak tarife :

Genel ve Katma Bütçeli İdareler ile okul, hastane gibi tüketicilere uygulayacakları fiyatlar 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Gider Bütçesi Madde 51’de belirlenen tarife esasları üzerinden belirlenir.

Bu hususta daha önce çıkarılmış bulunan 8.2.1997 tarih ve 22902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1997/1 tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, mısır üretimine ve ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1582)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, yurtiçi tüketimi karşılayacak mısır üretimi yapılmasına rağmen hükümetiniz mısır ithalatına izin vermektedir.

Sorular

1. 1998-1999 yıllarında yurtiçi mısır üretimi ne kadar gerçekleşmiştir?

2. Bu yıllarda mısır taban fiyatları kaç TL. olarak belirlenmiştir?

3. Yukarıda belirtilen yıllarda hangi ülkelerden ne kadar mısır ithal edilmiştir? İthal edilen mısırın kg. fiyatı ne olmuştur?

4. İthal edilen mısır başlıca nerelerde kullanılmıştır?

5. Mısırdan nişasta ve glikoz da imal edilmekte midir?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 21.4.2000

Sayı : KDD.SÖ.101/.1273

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.3.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.-12/106-185-1/1490 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait 7/1582-4589 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ek’te sunulmuştur.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili : Mehmet Elkatmış

NevşehirMilletvekili

Esas No : 7/1582-4589

Soru 1. 1998-1999 yıllarında yurtiçi mısır üretimi ne kadar gerçekleşmiştir?

Cevap 1. 1998 yılı mısır üretimi 2 300 000 ton

1999 yılı mısır üretimi 2 297 000 ton

Soru 2. Bu yıllarda mısır taban fiyatları kaç TL. olarak belirlenmiştir?

Cevap 2. 1998 yılı mısır taban fiyatı : 16 Mayıs 1998 tarih ve 23344 sayılı Resmî Gazete’de 47 700 TL/kg olarak açıklanmış olup, bu fiyata 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında her ay için 1 500 TL. ilave edilmiştir.

1999 yılı mısır taban fiyatı : 1 Temmuz 1999 tarih ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de mısır destekleme alım fiyatı 68 000 TL/kg olarak açıklanmış olup, 1 Ağustos 1999’dan itibaren bu fiyata 1 Ekim-30 Kasım 1999 tarihleri arasında her ay için 1500 TL/kg ilave edilmiştir.

Soru 3. Yukarıda belirtilen yıllarda hangi ülkelerden ne kadar mısır ithal edilmiştir? İthal edilen mısırın kg. fiyatı ne olmuştur?

Cevap 3. 1998-1999 yıllarında ithal edilen yemlik mısırın miktarı, hangi ülkeden ne kadar ithal edildiği ve ithal edilen mısırın kilogram fiyatı ekteki tabloda verilmiştir.

Ayrıca gıda sanayiinin hammaddesi olarak; 1998 yılında ABD, Arjantin, Romanya, Macaristan, Ukrayna ve İspanya’dan toplam 765 bin ton, 1999 yılında ise Macaristan, Arjantin, ABD, İsrail, Yugoslavya, Fransa, Hong Kong, İspanya ve Suriye’den toplam 808 bin ton mısır ithal edilmiştir. Ortalama fiyat 110 $’dir.

1998 yılı ithalat değerleri

Ülke Miktar (Kg) Değer ($)

Fransa 10 152 690 1 167 559

Yunanistan 1 297 040 144 531

Slovak Cumhuriyeti 1 908 914 243 478

Macaristan 120 584 756 13 153 741

Romanya 51 554 153 5 904 486

Bulgaristan 4 269 445 368 065

Ukrayna 48 703 107 5 259 926

Moldova 29 756 844 3 232 808

Rusya Federasyonu 6 516 470 638 100

Hırvatistan 31 741 280 3 231 286

Yugoslavya Fed. Cum. 8 910 300 994 708

Mısır 131 633 19 408

Güney Afrika Cum. 1 437 493 232 256

Amerika Bir. Dev. 391 474 195 48 155 103

Kanada 38 292 11 487

Uruguay 245 873 34 914

Arjantin 56 478 201 7 398 644

1999 yılı ithalat değerleri

Ülke Miktar (Kg) Değer ($)

Fransa 22 064 000 3 724 451

Hollanda 248 473 32 550

İngiltere 12 000 2 040

İsviçre 1 500 000 168 333

Macaristan 24 830 947 2 926 028

Ülke Miktar (Kg) Değer ($)

Romanya 32 466 057 3 678 784

Bulgaristan 20 412 766 1 070 437

Ukrayna 16 522 039 1 522 499

Moldova 3 795 250 275 948

Güney Afrika Cum. 859 500 260 005

Amerika Birleşik Devlt. 638 013 088 70 484 308

Brezilya 20 750 6 580

Arjantin 28 476 489 3 381 803

Soru 4. İthal edilen mısır başlıca nerelerde kullanılmıştır?

Cevap 4. İthal edilen mısırın tamamına yakın bir bölümü yem sanayiinde kullanılmaktadır.

Soru 5. Mısırda nişasta ve glikoz da imal edilmekte midir?

Cevap 5. Gıda sanayiinin hammaddesi olarak yağ sanayiinde ve nişasta sanayiinde yüksek froktozlu şurup sanayiinde kullanılmak üzere mısır ithal edilmiştir.

Ülkemizde; mısırın %85’i yem sanayiinde

% 10’u nişasta ve yağ sanayiinde

% 5’i de glikoz yapımında kullanılmaktadır.

7. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, tohumluk ihracatına ve ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1583)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Kaliteli ve bol ürün elde etmek için iyi tohumluk kullanmak şarttır. İyi tohumluk ihtiyacı da genellikle ithal yoluyla karşılanmaktadır.

Sorular

1. 1998-1999 ve 2000 yıllarında hangi ürünlerin tohumlukları ithal edilmiştir ve söz konusu tohumlukların ithalatı için yurt dışına ne kadar ödeme yapılmıştır?

2. Türkiye yukarıda belirtilen yıllarda hangi ürünlerin tohumluklarını ihraç etmiştir? Söz konusu ihracata bağlı ülkemize ne kadar döviz girdisi sağlanmıştır?

3. Ülkemizde kaliteli tohumluk üretmek için hükümetinizce bir çalışma yapılmakta mıdır? Varsa, söz konusu çalışmada gelinen aşama nedir?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 21.4.2000

Sayı : KDD.SÖ.1.01/.1275

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.3.2000 tarih ve B.02.0.KKG.-0.12/106-185-2/1491 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait 7/1583-4590 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili : Mehmet Elkatmış

NevşehirMilletvekili

Esas No : 7/1583-4590

Kaliteli ve bol ürün elde etmek için iyi tohumluk kullanmak şarttır. İyi tohumluk ihtiyacı da genellikle ithal yoluyla karşılanmaktadır.

Soru 1. 1998-1999 ve 2000 yıllarında hangi ürünlerin tohumlukları ithal edilmiştir ve söz konusu tohumlukların ithalatı için yurtdışına ne kadar ödeme yapılmıştır?

Cevap 1. 1998-1999 ve 2000 yıllarında ithal edilen tohumlukların isim, miktar ve tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

İthalat İthalat İthalat

1998 Tutar 1999 Tutar 2000 Tutar

Ürünler (Ton) ($) (Ton) ($) (Ton) ($)

Tarla Bitkileri 3 701 8 687 583 4 121 8 791 700 - -

Buğday 1 744 724 551 944 377 600 - -

Arpa 30 15 332 15 7 500 - -

H. Mısır 1 897 7 930 000 3 102 8 375 400 - -

Çeltik 30 17 700 60 31 200 - -

Endüstri

Bitkileri 15 400 2 501 106 20 139 11 521 091 - -

Pamuk 222 333 000 607 728 400 - -

H. Ayçiçeği 98 274 000 20 80 600 63 878 433

Patates 15 080 1 894 106 19 512 10 712 091 11 268 4 737 208

Yem Bitkileri 300 504 218 211 571 760 140 513 809

Sebze 369 35 000 000 1 344 50 500 000

Toplam 46 692 907 71 384 551 513 809

Soru 2. Türkiye yukarıda belirtilen yıllarda hangi ürünlerin tohumluklarını ihraç etmiştir? Söz konusu ihracata bağlı ülkemize ne kadar döviz girdisi sağlanmıştır?

Cevap 2. 1998-1999 ve 2000 yıllarında ihraç edilen tohumlukların isim, miktar ve tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

İhracat İhracat İhracat

1998 Tutar 1999 Tutar 2000 Tutar

Ürünler (Ton) ($) (Ton) ($) (Ton) ($)

Tarla Bitkileri 3 318 4 797 000 5 695 7 081 000 - -

Buğday - - 2 425 970 000 - -

Arpa - - - - - -

H. Mısır 3 318 4 797 000 3 395 6 111 000 - -

Çeltik - - - - - -

Endüstri

Bitkileri 2 638 7 773 000 - 6 064 868 - -

Pamuk 94 141 000 153 183 000 - -

H. Ayçiçeği 2 544 7 632 000 1 738 5 881 268 - -

Patates - - - - - -

Yem Bitkileri 5 13 000 - - - -

Sebze 112 7 000 000 62 783 1 873 829 - -

Toplam 19 583 000 15 019 679

Soru 3. Ülkemizde kaliteli tohumluk üretmek için hükümetinizce bir çalışma yapılmakta mıdır? Varsa, söz konusu çalışmada gelinen aşama nedir?

Cevap 3. Bilindiği üzere çok çeşitli ve farklı tarımsal üretim sistemlerine sahip bulunan ülkemizde, bazı bitki türleri için söz konusu olan, tohumluk tedarik sistemleri uzunca bir süreden beri sertifikalı ya da anaç tohumluk ithalatına dayalı olarak işlemektedir. Kısa bir dönem için başvurulabilecek böyle bir tedarik yaklaşımının, orta ve uzun vadede ülkemiz ve tarımımız için doğurabileceği olumsuzlukları değerlendiren bakanlığımız, yurtiçi tohumluk tedarikinde ulusal kaynakların harekete geçirilmesi ve ulusal tohumluk endüstrisinin geliştirilebilmesi için sahip olunan imkânlar çerçevesinde her türlü teşvik, destek ve yönlendirmeyi yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda yurtdışı tohumluk programlarına dayalı bir tohumluk tedarik sistemi yerine, yurtdışından temin edilen çeşitlere ait sertifikalı tohumlukların geniş ölçüde yurt içinde üretildiği bir tohumluk tedarik politikasına geçilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla diğer yönlendirme ve desteklerin yanı sıra, tohumculuk kuruluşlarının kamuya ait tarım arazilerinden yararlandırılması konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir.

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, patates üretimine ve ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1584)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Bilindiği gibi ülkemizde ve özellikle Nevşehir ve Niğde bölgemizde bol miktarda patates üretimi yapılmaktadır. Patates üretiminde girdi fiyatlarının yüksek olması ve ihraç imkânlarının da çok sınırlı olması karşısında çiftçilerimiz sıkıntı içerisindedirler.

Sorular

1. 1999 yılında ne kadar patates tohumu ithal edilmiştir?

2. 2000 yılında ne kadar patates tohumu ithal edilmesi programlanmıştır? Söz konusu ithalatın ne kadarı gerçekleşmiştir; varsa geri kalan tohumluğun ithal programı nasıldır?

3. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren bazı uluslararası sermayeli kuruluşların, ürün imalatı için patates ithal ettiği ifade edilmektedir. Söz konusu kuruluşlar 1999-2000 yıllarında toplam (tohumluk patates hariç) ne kadar patates ithal etmiştir?

4. Ürün imalatı amaçlı patatesin ithalinin önlenmesi veya sınırlandırılması hususunda Bakanlığınızın her hangi bir çalışması var mıdır? Varsa bu çalışma hangi aşamadadır?

5. 1999 ve 2000 yıllarında hangi ülkelere ne kadar patates ihraç edilmiştir?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 24.4.2000

Sayı : KDD.SÖ1.01/1299

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.3.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-185-3/1492 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait 7/1584-4591 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili : Mehmet Elkatmış

NevşehirMilletvekili

Esas No : 7/1584-4591

Soru 1. 1999 yılında ne kadar patates tohumu ithal edilmiştir?

Cevap 1. Çiftçiler tarafından mahsül yetiştirmek amacıyla kullanılan sertifikalı kademede tohumlukların yurt içinde üretilebilmesi için ülkemize her yıl yurt dışından anaç kademede patates tohumluğu ithal edilmesi zarureti vardır. Her yıl ithal edilen anaç tohumluklardan sertifikalı ve sertifikasız olarak yetiştirilen tohumluklar ertesi yıl mahsul üretiminde kullanılmaktadır. Buna göre; 1999 yılında tohumluk üretici kuruluşlara 19 512 ton anaç kademede patates tohumluğu ithal izni verilmiştir.

Soru 2. 2000 yılında ne kadar patates tohumu ithal edilmesi programlanmıştır? Söz konusu ithalatın ne kadarı gerçekleşmiştir; varsa geri kalan tohumluğun ithal programı nasıldır?

Cevap 2. 2000 yılında tohumluk üreticisi kuruluşlarca yurtiçinde sertifikalı kademede tohumluk üretimi amacıyla 14 600 ton anaç kademede patates tohumluğu ithalatı programa alınmıştır. 27 Mart 2000 tarihi itibariyle gerçekleşen anaç patates tohumluğu ithal izni miktarı 11 268 tondur.

Bakanlığımızca, 2000 yılında gerçekleştirilen anaç tohumluk ithalatının, değişen şartlar çerçevesinde, ihtiyacı karşılayabileceği düşünüldüğünden acil ve istisnaî durumlar hariç olmak üzere daha fazla tohumluk ithalatı yapılması yolundaki yeni talepler duruma göre değerlendirilecektir. Bazı tohumculuk firmaları bu konuda uyarılmıştır.

Soru 3. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren bazı uluslararası sermayeli kuruluşların, ürün imalatı için patates ithal ettiği ifade edilmektedir. Söz konusu kuruluşlar 1999-2000 yıllarında toplam (tohumluk patates hariç) ne kadar patates ithal etmiştir?

Cevap 3. Ülkemizde üretilen patates çeşitlerinin sanayi için uygun olmaması veya bazı sanayi/firma bazında kuruluşların franchise (ticarî anlaşma) şeklinde üretim ve satış yapmaları nedeniyle ithalat yapılmaktadır. Bu çerçevede, ülkemize daha çok dilimlenmiş veya cips şeklinde işlem görmüş patates ürünleri ithal edilmektedir. Ayrıca, ülkemizde olmayan kuru maddesi fazla, su oranı az patates ithal edilmekte bunlarda ülkemizde kurulu sanayiinin hammaddesi olarak işlem görmektedir.

1999 yılında ithal edilen patates miktarı :

1999 (Ocak-Kasım) Miktar (Kg) Değer (Dolar)

Patates (Tohumluk Olmayan) 1 413 876 140 937

2000 yılı için üretimde görülen fazlalık nedeniyle patates ithaline izin verilmemektedir.

Soru 4. Ürün imalatı amaçlı patatesin ithalinin önlenmesi veya sınırlandırılması hususunda Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Varsa bu çalışma hangi aşamadadır?

Cevap 4. Hammadde olarak kullanılacak patatesin yurtiçinde üretimini temin için patates ürünleri işleyen sanayi kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Ülkemizde üretilen patatesin gerek sanayide gerekse insan tüketimi için çeşitli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ülkemizde patates sektörünü rekabet edebilir düzeye getirmek için patates ithalatı kontrol altında tutulmakta, sektörü olumsuz etkilememesi amaçlanmaktadır.

Soru 5. 1999 ve 2000 yıllarında hangi ülkelere ne kadar patates ihraç edilmiştir?

Cevap 5. 1999 yılında ülke bazında ihraç edilen patates miktarları :

İhracat 1999 Patates

KG DOLAR

ABD 5 460 1 174

Almanya 48 146 21 031

Arnavutluk 656 201 66 364

Avusturya 555 300 106 183

Azerbaycan-Nahcivan 3 077 658 322 825

Bulgaristan 59 250 7 363

Çek Cumhuriyeti 26 600 9 234

Gürcistan 3 242 300 464 875

KG DOLAR

Hollanda 18 000 8 190

İran 3 932 386 507 882

İspanya 297 750 79 649

İtalya 3 629 691 598 896

KKTC 588 820 95 803

K. Ülke ve Böl. 42 905 725 11 485 758

Liberya 745 1 275

Moldavya 98 780 6 914

Norveç 24 000 6 820

Polonya 685 500 165 080

Romanya 14 000 2 250

Rusya Federasyonu 884 520 92 803

Sırbistan 7 703 1 937

Slovakya 38 000 13 485

Suudi Arabistan 165 700 17 452

Tunus 1 099 950 131 994

Ukrayna 1 826 550 199 357

Ürdün 723 484 80 059

Toplam 64 612 219 14 494 653

9. — NevşehirMilletvekili Mehmet Elkatmış’ın, petrol ürünleri fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1586)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Son yıllarda petrol fiyatlarında büyük oranda artış olduğu ve bu artışın da hayat pahalılığını önemli ölçüde etkilediği malumdur.

Sorular

1. Son altı yılda (1995-1996-1997-1998-1999-2000) petrol fiyatlarına hangi tarihlerde, hangi oranlarda zam yapılmıştır?

2. Ülkemizde son altı yılda petrol ürünlerine zam yapıldığı tarihlerde, dünya borsalarındaki ham petrolün fiyatı nedir?

3. AB ve Amerika Birleşik Devletlerinde çiftçilere verilen petrol ürünü fiyatı ile normal petrol ürünleri fiyatları arasında bir fark var mıdır? Şayet bir fark varsa; ülkeler itibariyle tarımda kullanılan petrol fiyatları ile normalde satılan petrol fiyatları 1999 yılı itibariyle nedir?

4. Ülkemizde de tarımda kullanılan petrol fiyatının daha ucuza verilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise bu ne zaman ve nasıl gerçekleşecektir?

T.C.

Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 21.4.2000

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-744.6990

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMMBaşkanlığının 21.3.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1586-4593/10997 sayılı yazısı.

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.3.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.-12/106-185-5/1494 sayılı Bakanlığıma muhatap yazısı.

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen, 7/1586-4593 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Nevşehir Milletveklii Sayın Mehmet Elkatmış’ın
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/1586-45939)

Soru 1 : Son altı yılda (1995-1996-1997-1998-1999-2000) petrol fiyatlarına hangi tarihlerde, hangi oranlarda zam yapılmıştır?

Cevap 1 : Ülkemizde son altı yıl içinde petrol ürünlerine yapılan fiyat artışları ilişikte sunulan Tablo 1 ve eklerinde verilmiştir.

Soru 2 : Ülkemizde son altı yılda petrol ürünlerine zam yapıldığı tarihlerde, dünya borsalarındaki ham petrolün fiyatı nedir?

Cevap 2 : Akdeniz Borsasında gösterge niteliğinde yayınlanan İngiliz hampetrolü Brent’in son altı yıla ait (1995-2000) aylık fiyatları ekte, Tablo 2’de gösterilmiştir.

Soru 3,4 : -AB ve Amerika Birleşik Devletlerinde çiftçilere verilen petrol ürünü fiyatı ile normal petrol ürünleri fiyatları arasında bir fark var mıdır? Şayet bir fark varsa; ülkeler itibariyle tarımda kullanılan petrol fiyatları ile normalde satılan petrol fiyatları 1999 yılı itibariyle nedir?

- Ülkemizde de tarımda kullanılan petrol fiyatının ucuza verilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise bu ne zaman ve nasıl gerçekleşecektir?

Cevap 3,4 : Avrupa Birliğine üye ülkelerin bazılarında çiftçiye farklı fiyat uygulandığı bilinmektedir. Geçtiğimiz aylarda birlik ile uyum yasaları çerçevesinde; ülkemizde de tarımda tüketilen petrol ürünlerine farklı fiyat uygulanması gündeme gelmiş ve Tarım Bakanlığı dahil, ilgili Bakanlıkların katılımı ile bir Komisyon kurularak konu irdelenmiştir. Bakanlığım koordinasyonluğunda kurulan Komisyonda, tarımda tüketilen petrol ürünlerine uygulanacak indirimin gerçek tarım tüketicisine ulaştırılabilmesi için ürünün farklılaştırılması (renklendirme gibi) gerektiği, bunun da sektörün her kademesinde ilave yatırım gerektireceği, aksi halde sübvansiyonun gerçek tarım tüketicisine ulaşamayacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu sebeple çiftçinin tüketeceği petrol ürünleri fiyatlarında herhangi bir indirime gidilmemesi ve söz konusu sübvansiyonun “Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu”nun çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi hususu karara bağlanmıştır.

TABLO - 1

2000 YILI ANKARA TÜKETİCİ FİYATLARI 1

Kurşunsuz Süper Normal LPG LPG

Fiyat Değişim Benzin Benzin Benzin Gazyağı Motorin K. Yakıtı F. Oil -6 Tüplü Otogaz

Tarihi TL/LT. TL/LT. TL/LT. TL/LT. TL/LT. TL/LT. TL/LT. TL/LT TL/LT.

5.1.2000 - - - - - - - 4 230 000 157 600

7.1.2000 - - - - 401 500 193 700 - - -

12.1.2000 524 4 00 525 300 502 700 - - - - - -

13.1.2000 - - - 423 300 - - - - -

15.1.2000 - - - - - - 107 500

18.1.2000 - - - - 401 600 - - - -

21.1.2000 540 200 541 100 517 800 433 900 401 600 193 900 - - -

22.1.2000 - - - - - - 110 400 - -

27.1.2000 - - - - 413 800 - - - -

28.1.2000 - - - - - - 118 700 - -

1.2.2000 - - - - - 198 200 - - -

4.2.2000 - - - - - - - 4 325 000 160 900

5.2.2000 - - - - - - 123 900 - -

8.2.2000 551 800 552 300 528 900 - - - - - -

11.2.2000 - - - - 418 000 200 100 - - -

17.2.2000 560 100 560 700 536 900 - - - - - -

4.3.2000 578 200 578 900 554 800 447 900 418 000 206 500 127 900 4 460 000 166 400

8.3.2000 - - - - 431 200 - - - -

SAYFA 144

SAYFA 145

SAYFA 146

SAYFA 147

SAYFA 148

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, POAŞ ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı YükselYalova’nın yazılı cevabı (7/1591)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.

7.3.2000

Ahmet Derin

Kütahya

1. Enerji ihalesi ile POAŞ ihalesinde de görüldüğü gibi özelleştirmelerin blok satışı yöntemiyle yapılması, Devlet Tekelini özel tekel haline getirmiyor mu?

2. Parası olan veya kredi bulma imkânı olan büyük holdinglerin yeni yatırımlar yapmak yerine kamunun kârlı kuruluşlarını satın almalarına engel olucu tedbirler düşünülmekte midir?

3. Son yapılan POAŞ ihalesinde oluşan fiyatın, borsa fiyatının yarısı kadar oluşu nasıl izah edilecektir?

4. Medya kuruluşlarının Banka kurma veya konusu dışında ticarî işletme sahibi olmalarına engel olacak tedbirler almayı düşünüyor musunuz?

5. POAŞ ihalesinde oluşan son teklif, özelleştirme kapsamında olup, borsada hisseleri işlem gören kamu işletmelerinin değerini ne kadar etkileyecektir?

6. İhaleyi iptal etmek veya gerekirse kârlı bir işletme olan, POAŞ’ın özelleştirme biçimini halka arz şekline dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 21.4.2000

Sayı : B.02.0.006/01-950

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 21.3.2000 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1591-4598/11002 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakanımızın da tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1591-4598 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği sektörde tekel durumu mevcut olmayıp, aksine 13 dağıtım şirketi arasında yoğun bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Bundan dolayı bir “Devlet Tekeli” söz konusu değildir.

Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 5.9.1990 tarih ve Özelleştirme 90/7 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan POAŞ’ın, Özelleştirme YüksekKurulunun 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji kararı çerçevesinde, satış yöntemiyle yapılacak özelleştirmesinin, hisselerin tamamının veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek bir kısmının, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere blok satış, yurtiçinde halka arz ve yurtdışı sermaye piyasalarında satış, çalışanlara satış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası usul ve esasları çerçevesinde borsada satış veya bu metodların hepsinin birlikte uygulanması yoluyla özelleştirilmesi mümkün kılınmıştır. Bu karar uyarınca da, POAŞ’ın öncelikle % 51 oranındaki hissesinin blok satışı, daha sonra ise %42.3 oranındaki kamu hisselerinin halka arzı planlanmıştır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca programda yer alan şirketlerin özelleştirilmesinde, öncelikle şirketin ve içinde bulunduğu sektörün yapısı ile ülkenin ekonomik konjonktürü değerlendirilerek, bir özelleştirme stratejisi belirlenmektedir. Belirlenen strateji çerçevesinde özelleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bugüne kadar yaptığı uygulamalara bakıldığında; POAŞ, TÜPRAŞ, PETKİM, THY, TELETAŞ, TOFAŞ, T. İş. Bankası A.Ş.’de halka arz uygulamalarının gerçekleştiği görülmektedir.

Ayrıca, bilindiği üzere tekellerin sektöre egemen olması durumunda hakim durumun her türlü kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla oluşturulan Rekabet Kurulunun, sektörlerde her türlü düzenleme, denetleme yapma ve cezaî şart uygulama yetkisi bulunduğu gibi şirketlerin satış/devir işlemlerinin geçerli olabilmesi de Kurulun iznine tabidir.

Özelleştirmenin ana amacı, devletin aslî görevleri olan adalet, eğitim ve millî güvenlik ve alt yapı yatırımlarının sağlanması yolundaki harcamalara yönelerek, ekonominin pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesini sağlamaktır. Bu sebeple Büyük Holdinglerin kamunun kârlı kuruluşlarını satın almalarına engel olucu tedbirler konulması hususu özelleştirmenin mantığına aykırıdır.

Ayrıca, özelleştirme ile atıl vaziyette bulunan kamu varlıklarının, daha etkin bir şekilde kullanılarak ülke ekonomisine kazandırılması sağlanmaktadır.

POAŞ’ın % 51 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi amacıyla 3.3.2000 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihaî pazarlık görüşmeleri ve açık artırma sonucunda oluşan en yüksek teklif 1 260 000 000.- ABD Doları bedeldir.

POAŞ özelleştirme kapsamına alındıktan sonra, 1991 yılında yapılan halka arz sonrası, % 6.7 miktarındaki hissesi İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in İMKB’de işlem gören hisselerinin borsa fiyatının, ihale öncesindeki dönemi kapsayan bir yıllık periyodu incelendiğinde, sürekli dalgalanmalar gösterdiği ve Şirketin tamamı için İMKB’de oluşan borsa değerinin 1 Milyar $ ile 8 Milyar $ arasında değiştiği görülmektedir. İMKB’de oluşan borsa fiyatı, işlem gören hisselerin yeterli derinliğe sahip olmaması sebebiyle, Şirketin gerçek değerini göstermekten uzaktır.

İhale sonrasında oluşan fiyatın, Şirketin borsada oluşan “Pazar Kapitalizasyon Değeri”nin altında olması bugüne kadar beklentilerin satın alındığı ve reel anlamda Şirketin aktiflerinde herhangi bir pozitif değişiklik olmadığı gözönüne alındığında çok anlamlı olmayacaktır.

Medya kuruluşlarının Banka kurma veya konusu dışında ticarî işletme sahibi olmalarına engel olacak tedbirlerin alınmasıyla ilgili düzenleme yapmaya yetkili kurum radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’dur. Yasal olarak bu konuda her türlü denetleme yapmaya ve müeyyide uygulamaya RTÜK yetkilidir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu konuda herhangi bir müdahale yapmaya yetkili değildir.

3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un 29 uncu Maddesinde özel radyo ve televizyon kuruluşlarının kuruluş ve hisse oranlarına ilişkin detaylı bir düzenleme bulunmaktadır.

Ayrıca, ihale de en yüksek teklifi veren Ortak Girişim Grubu üyelerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 3984 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesinde öngörülen kısıtlamalara tabi bulunmamaktadır. Holding’in hissedarlık yapısı incelendiğinde, şirket hissedarlarının hiçbirinin Radyo Televizyon Kuruluşlarında ortaklığı bulunmadığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, POAŞ’ın % 51 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi amacıyla 3.3.2000 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihaî pazarlık görüşmeleri ve açık arttırma sonucunda oluşan en yüksek teklif 1 260 000 000.- ABD Doları bedeldir.

İhale sonucunda oluşan teklif, borsada hisseleri işlem gören kamu işletmelerinin değerini olumsuz yönde etkilememiştir. İhale sonrasında İMKB’de işlem gören ERDEMİR, PETKİM, THY ve TÜPRAŞ gibi başlıca kamu hisselerinin borsada oluşan fiyatlarının haftalık analizleri yapıldığında, ihale öncesinde oluşan fiyatlarla farklılık taşımadığı görülmektedir. Bu sebeple halka açıklık oranları (derinlik) az olan kamu şirketlerinin, İMKB’de oluşan piyasa fiyatları yoluyla hesaplanan “Pazar Kapitalizasyon Değerleri”nin sağlıklı bir gösterge olmadığı açıktır.

POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş.’de bulunan kamu hisselerinin % 51 oranındaki bölümünün blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 17.11.1999 tarihinde ilana çıkılmış ve teklif verme süresi 20.1.2000 tarihinde sona ermiştir. Tekliflerin ön değerlendirmesi sonucu bütün teklif sahiplerinin finansal teklifleri açılarak, ihaleye bu teklif sahipleri ile devam edilmesine karar verilmiş ve dört adet yatırımcı grubu nihaî pazarlık görüşmesine davet edilmiştir.

Şirketin % 51 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi amacıyla 3.3.2000 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihaî pazarlık görüşmeleri ve açık arttırma sonucunda, en yüksek teklif T. İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından 1 260 000 000.- ABD Doları bedel olarak verilmiştir.

Rekabet Kurulu tarafından, 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”un 7 nci Maddesi çerçevesinde izin amacıyla değerlendirilen ihale sonuçları, Rekabet Kurumu Başkanlığının 10.3.2000 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur.

Rekabet Kurumu Başkanlığının nihaî iznini takiben hazırlanan ihale sonuçları Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulmak üzere hazır durumdadır.

POAŞ’ın % 51 oranındaki hisselerinin Blok Satışı sonrasında, kalan % 42.3 oranındaki kamu hisselerinin halka arzı da planlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

DevletBakanı

11. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1596)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular:

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-733/6981

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.3.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1596-4611/11033 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç’ın tarafıma tevcih ettiği 7/1596-4611 esas nolu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç’ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/1596-4611)

Sorular 1-3:

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Cevaplar 1-3:

Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının Manisa İlinde yürüttükleri devam eden ve yeni projeler, kuruluş bazında aşağıda yeralmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü:

Aşağı Gediz Projesi: Gediz Havzasında Manisa ve İzmir İlleri sınırları dahilinde yer alan proje ile Gediz Nehrinin sağ ve sol sahilindeki Adala, Ahmetli, Menemen Kabızlı ve Belen ovalarındaki 111 547 hektarlık alanın sulanması ve 3 köy ile 52 021 hektarlık alanın taşkınlardan korunması amaçlanmakta olup, projenin ana üniteleri işletmeye alınmıştır. Adala ve Menemen sulaması şebeke yenilenmesi, Ahmetli sulaması ikmali 2. kısım ile Marmara Gölü besleme tesisleri ve pompa istasyonu işlerine devam edilmektedir.

Projeye DSİ Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programında 1 530 trilyon TL. ödenek talep edilmiş ve 200 milyar TL. ödenek tefrik edilmiştir.

Kırkağaç-Karakurt Projesi: Proje kapsamındaki Karakurt ve Çaltıcak barajlarında depolanacak toplam 43,1 milyon m3 su ile Karakurt ve Çaltıcak ovalarında 2 304 hektarlık alanın sulaması hedef alınmış olup, 2000 yılı için 1 milyar TL. ödenek ayrılan projeye başlanılabilmesi Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından uygun görüş alınmasına ve yeterli finansmanın teminine bağlı bulunmaktadır.

Güneşli Projesi: Manisa İli Gördes İlçesi sınırları dahilindeki proje kapsamındaki Güneşli Barajında depolanacak 11,8 milyon m3 su ile Güneşli Ovasında 1 503 hektarlık alanın sulaması sağlanacak olup, 2000 yılı için 1 milyar TL. ödenek ayrılan bu projeye de başlanılabilmesi Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından uygun görüş alınmasına ve yeterli ödeneğin teminine bağlı bulunmaktadır.

Akhisar-Gördes Projesi: Proje kapsamında Akhisar İlçesi Çömlekçi Köyünün 5 km. kuzeydoğusunda Gördes Çayı üzerinde yer alan Gördes Barajında depolanacak 448,5 milyon m3 sudan 14 423 hektarlık alanın sulanması ve İzmir İline yılda 102 milyon m3 içme-kullanma ve endüstri suyu temini hedef alınmış olup, Gördes Barajı, 21.1.1998 tarihinde ihale edilmiş ve 29.6.1998 tarihinde işe başlanılmıştır. Halen, barajın derivasyon tüneli kazısı ve beton çalışmalarına devam edilmektedir.

Gördes Barajı sulama ve içmesuyu amaçlı olduğundan aynı zamanda İzmir içmesuyu projesi kapsamında da yer almaktadır.

Akhisar-Gördes projesine 2000 yılı için 4,5 trilyon TL. talep edilmiş ve 150 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

İzmir İçmesuyu II. Merhale Projesi: İzmir kentinin artan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için Gördes Barajından yılda 57 milyon m3, Gördes Barajının 4 km. kuzeyinde Kayacık Çayı üzerinde yapılması öngörülen Çağlayan Barajından yılda 45 milyon m3, Akhisar ilçesinin 20 km. yakınında Demirbüken Deresi üzerinde yapılması planlanan Başlamış Barajından da yılda 42 milyon m3 suyun İzmir İline iletilmesi amaçlanmış olup, bu barajlardan Gördes Barajının inşaatı sürdürülmektedir.

İzmir içmesuyu II. merhale projesine 2000 yılı için 9 185 trilyon TL. ödenek talep edilmiş ve 3 trilyon TL. ödenek verilmiştir.

Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programında, küçük su işleri faaliyetleri kapsamında Manisa İline ait toplam 1,150 trilyon TL. keşif bedelli 6 adet taşkın koruma, (2 adet taşkın koruma işi 2000 yılı programına yeni iş olarak alınmıştır) toplam 505 milyar TL. keşif bedelli 2 adet taşkın ve rusubat kontrolu, toplam 100 milyar TL. keşif bedelli 1 adet yer üstü suyu sulaması ile toplam 787 milyar TL. keşif bedelli 1 adet gölet inşaatı yer almaktadır. Söz konusu işler planlandığı şekilde yürütülerek ikmal edildiğinde 4 adet meskun mahal ile 1 193 hektarlık alan taşkınlardan korunacak ve 1060 hektarlık alanın sulanması sağlanacaktır. DSİ Genel Müdürlüğünün Manisa İli 2000 Yılı Yatırımlarını gösteren tablo ekte yeralmaktadır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü:

Kırsal Dağıtım Tesisleri Grubunda Yer Alan Projeler:

Devam eden işler;

Genel Müdürlükçe bu kapsamda yürütülen projeler, Kırkağaç DM-Gelenbe-Sakarlı Kesici Ölçü Kabini (KÖK) ENH, Alaşehir TM-Dereköy-Kavaklıdere-Kemaliye EHN, Manisa OSB TM-Bağyolu ENH, Alaşehir TM-Kula ENH, Halitpaşa DM-B.Belen DM ENH, Çevre Hatların Saruhanlı TM’ye İrtibatı ve Saruhanlı DM’ye Fider ilavesi ve Gelenbe DM’ye Çevre Hatların irtibatı olmak üzere 9 adettir.

Şehir Şebekeleri Grubunda Yer Alan Projeler:

Devam eden işler;

Şehir şebekeleri grubunda, devam eden işler Kula, Köprübaşı, Hacırahmanlı, Ahmetli, Poyrazdamları, Sancaklı-Bozköy, Akhisar, Kırkağaç, Selendi, Hacıhaliller, Turgutlu, Kayalıoğlu, Gökeyüp-Salihli, Aşağıçobanisa, Hamzabeyli, İncikler, Kayacık, Nuriye-Saruhanlı, Borlu, Uluderbent, Alaşehir, Manisa Merkez I, Manisa Merkez II olmak üzere 23 adet,

Yeni işler ise Derbent, Soma, Zeytinliova Küçük Ek Tesisler ve Diğer Belediyeler olmak üzere 5 adettir.

Köy Şebekeleri Grubunda Yer Alan Projeler:

Devam edenler;

Selenler-Hanpaşa (Akhisar), Köseler-Damderesi (Gördes), Devlethan-Sögeler (Gördes), Kocaiskan-Çayırlık (Kırkağaç), Meydancık-Köylüce (Demirci), Esenyurt Mah-Efendili (Gördes), Çıkrıkçı-Gökçeoluk (Selendi), Sarnıç+KÇ Alan (Akhisar), Karabörtlü (Akhisar), Delemenler (Alaşehir), Alanyolu (K. Başı) Yağmurlu (Kırkağaç), Tırazlar (Sarıgöl), Yenimahalle-Tepeeynihan (Selendi), Çerkez-Hamidiye (Soma), Çakallar Mah-Akçaalan (Köprübaşı), Karakılıçlı (Merkez), Karayenice (Merkez), Mandal (Merkez), Alemşahlı (Sarıgöl), Gökgedik (Turgutlu), Yayla Mah. Horzum Alayaka (Alaşehir), Çamurhamamı (Salihli), Tirkeş (Saruhanlı), Güneydamları-Kılılar (Sarıgöl), Moralılar 6 Hücre Kesici Ölçü Kabini (Akhisar), Karapınar 6 Hücre Kesici Ölçü Kabini (Salihli), Dinarlı-Yeşilova 8 Hücre Kesici Ölçü Kabini (Sarıgöl), Gölmarmara TM-Yeniköy Brş. (Gölmarmara) ENH, Güneşli DM-Çev. İrt, (Gördes) ENH ve Çevircek-Sultaniye ENH Güz. Değ. (Soma) olmak üzere 33 adet,

Yeni Projeler;

Uzunlar-Yeğenoba (Akhisar), Alanyaka-Kıranköy (Gördes), Kepez-Tüpüler (Gördes), Narlı-Keremköy (Salihli), Okçular-Çiğiller (Gördes), Yassıalan-Çiğiller (Gördes), Bekirler (Akhisar), Kozaklı (Köprübaşı), Yeşilköy (Merkez), Avşar (Turgutlu), Küçük Ek Tesisler (Muhtelif) ve Manisa OSB TM-Akgedik ENH (Merkez) olmak üzere 12 adettir.

TEDAŞ Genel Müdürlüğünce Manisa İli Kırsal Dağıtım Tesisleri Grubunda devam eden yatırımlar için, 1 trilyon 475 milyar TL., şehir şebekeleri grubunda devam eden işler için 1 trilyon 634 milyar TL. ve Köy şebekeleri grubunda devam eden projeler için 541 milyar TL. olmak üzere toplam 3 trilyon 850 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

Söz konusu devam eden projelerin 2000 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğlünce Manisa İli köy şebekeleri grubunda yer alan yeni işler için 157 milyar TL. ve şehir şebekeleri grubunda 171 milyar TL. olmak üzere toplam 328 milyar TL. ödenek ayrılmış olup, söz konusu projelerin gerçekleşmesi Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının ihale iznine bağlıdır.

TEAŞ Genel Müdürlüğü:

TEAŞ Genel Müdürlüğünün 2000 yılı yatırım programında Manisa İli ile ilgili 13 adet devam eden 2 adet yeni proje olmak üzere toplam 15 adet proje, 9 881 milyar TL. ödenekle yer almakta olup, projelere ait tablo ekte yer almaktadır.

TKİ Genel Müdürlüğü:

Manisa İli Soma İlçesinde bulunan Ege linyitleri İşletme Bölge Müdürlüğünün mevcut yatırım ve projeleri;

a- İdame Yenileme Projesi

b- Makina Teçhizat Projesi

c- İnşaat Projesi

d- Taşıt Projesi

e- Dekepaj Kamyonu alımı

f- Eynez Açık İşletme Projesi

TKİ Genel Müdürlüğünün 2000 Malî Yılı için Ege Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğüne 3 638 550 000 000 TL. ödenek ayrılmıştır. İdame Projesi, Makina Teçhizat Projesi, İnşaat Projesi, Taşıt projeleri 2000 yılı içerisinde Dekapaj kamyonu alımı 2001 yılında, Eynez Açık İşletme Projesinin ise 2002 yılında bitirileceği öngörülmektedir.

TKİ Genel Müdürlüğünce 2000 Yılı Bütçesi ve İş Programına göre Manisa İli Soma İlçesindeki Ege Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünün Eynez bölümünde linyit kömürlerinin açık İşletme metodu ile üretilmesi için Eynez Açık İşletme Projesi başlatılmıştır. Proje bedeli 38 trilyon TL. olup 2000 yılı için 700 milyar TL. tahsisat ayrılmış, ayrılan tahsisatın tamamının harcanması öngörülmektedir.

TPAO Genel Müdürlüğü:

TPAO Genel Müdürlüğünce Manisa İlinde 2000 yılında Sondaj Öncesi Arama, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri faaliyetleri sürdürülmektedir.

TPAO Genel Müdürlüğünce 2000 yılında Manisa İlinde 250 000 milyon TL. Sondaj Öncesi Arama, 390 355 milyon TL. Sondaj ve 95 000 milyon TL. Kuyu Tamamlama Hizmetleri olmak üzere toplam 735 355 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. Yatırımlar bir yıllık olup, 2000 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

TPAO Genel Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında 2000 yılı bütçesi ve programına göre sondaj öncesi arama, sondaj ve kuyu tamamlama hizmetleri sürdürülecektir.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü:

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programında yer alan “Karacabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı” kapsamında Manisa İlinin doğalgaz kullanımı için bir adet branşman vanası yer almaktadır. Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonunun (RMS) proje ve dizaynı Manisa İlinin doğalgaz talebine göre daha sonra yapılacaktır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programında “Karacabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı Projesi” tamamı dış kredi olmak üzere, toplam 14 667 810 milyon TL. ödenek ile yer almaktadır.

251 km, uzunluğundaki hattın yapım çalışmaları sürdürülmekte olup, 2001 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

 

SAYFA 161

 

SAYFA 162

 

SAYFA 163

12. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1600)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular :

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: KDD.S.Ö.1.01/1276

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1600-4615/11036 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen 7/1600-4615 sayılı Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç’a ait yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili: Bülent Arınç Manisa Milletvekili

Esas No. : 7/1600-4615

Soru 1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

Cevap 1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler aşağıda belirtilmiştir.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi

– Mısır Üretimini Geliştirme

– Aromalı ve Tıbbî Bitkisel Üretim Geliştirme

– Bağ Bahçe Üretimi Geliştirme

– Yabanî Ağaç Aşılama

– Zeytin Alanlarında Haritalama

– Tohum Temizleme

– Selektör Evi Onarımı

– Anaç Kademede Pamuk Tohumluğu Üretimi

– Kademeli Buğday Tohumluğu Üretimi

– Disk-Harrow (1 Adet)

– Goble Diskaro (1 Adet)

– Anbar Onarımı

– Döner Kulaklı Pulluk (1 Adet)

– Asma Fidanı Üretimi

– Damızlık Amerikan Asma Anaç Tesisi

– Kalem Damızlık Bağ Tesisi

Hayvancılığı Geliştirme Projesi

– Saanen Keçisi Yetiştiriciliği

– Acıpayam ve Tahirova Koyunu Islahı

– Besi Sığırı Yetiştiriciliği

– Hindi Palazı Dağıtımı

– Sığır Suni Tohumlama

– Dondurulmuş Sperm Alımı

Çayır Mera Yem Bitkileri Projesi

– Çayır Mera Islahı

– Yonca Ot Üretimi Geliştirme

– Fiğ Ot Üretimi Geliştirme

– Fiğ Tohum Üretimi Geliştirme

– Silajlık Mısır Üretimi Geliştirme

– Suni Tohumlama

– Tabi Tohumlama

– Silaj Yapımı

Dış Kaynaklı Hayvancılık Projesi

– İthal Hayvanlarla Kurdurulan İşletmelerin Aylık Kontrolü, Kayıtlarının Tutulması

– TÜRK-ANAFİ Süt Sığırcılığı Projesi Kapsamında Kurdurulan İşletmelerde Söykütüğü ve Verim Kayıtlarının Tutulması Teknik ve Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi

– TÜRK-ANAFİ Süt Sığırcılığı Projesi Kapsamında Ahır ve Sundurmanın Büyük Onarımları

Doğu Anadolu Su Havzası ve Rehabilitasyon Projesi

Proje uygulanan doğu illerindeki çiftçi eğitimleri Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü elemanlarınca yapılmaktadır.

Bitki Hastalık ve Mücadele Projesi

Ziraî mücadele çalışmalarına ait programlar; her yıl kültür bitkilerine arız olan hastalık ve zararlıların yoğunluğu ve yeni epidemi alanlarının tesbiti amacıyla yurt çapında teknik elemanlarca yürütülen sürvey çalışmaları esas alınarak, Bakanlık temsilcilerinin, enstitülerin, konu uzmanlarının ve il yetkililerinin katılımıyla mahallinde yapılan toplantılarda belirlenmekte ve Bitki Koruma Program ve Uygulama Prensipleri başlığı altında kitap haline getirilerek illere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Bakanlığımızca, 2000 yılında yurt genelinde yürütülecek ziraî mücadele programları, 2000 yılı Bitki Koruma Program ve Uygulama Prensipleri kitabında yayınlanmış ve tüm milletvekillerimize de gönderilmiştir.

2000 Yılı Bitki Koruma Program ve Uygulama Prensipleri gereğince, Manisa İlinde ve İlçelerinde 6 943 330 dekar alanda, 6 278 580 adet ağaçta, 40 574 ton tohumluk ve üründe mücadele yürütülmesi programlanmıştır.

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi

Bakanlığımızca 2000 yılı için hazırlanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi kapsamında, 2000/3 sayılı genelge doğrultusunda Manisa İli için, iki dönem halinde uygulanmak üzere her dönem için 98 000 büyük baş hayvan Şap hastalığına karşı, 453 000 küçük baş hayvan Mavidil hastalığına karşı, 25 100 genç hayvan Brucella Abortus Bang hastalığına karşı, 5 495 ergin ve 9 000 genç baş hayvan Brucella melitensis hastalığına karşı, 18 200 küçük baş hayvan Koyun-Keçi Çiçek hastalığına karşı, 1 950 kedi, köpek Kuduz hastalığına karşı, ve 5 000 kanatlı Newcastle hastalığına karşı koruyucu olarak aşılanacak, ayrıca 575 000 muhtelif baş hayvan sağlık taramasından geçirilecektir.

2000 yılı için Manisa İlinde toplam 811 245 baş hayvan aşılanacak 575 000 baş hayvan da sağlık taramasından geçirilecektir.

Su Ürünleri Kirliliği Koruma ve Kontrol Hizmetlerini Geliştirme Projesi

Manisa İl Müdürlüğü 2000 yılında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bakanlığımızca yayımlanan Su Ürünleri Sirkülerleri hükümleri doğrultusunda, koruma kontrol hizmetleri ve su kirliliği denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

Manisa İl Müdürlüğü emrinde iç sularda yürütülen su ürünleri kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet kontrol teknesi bulunmaktadır. Söz konusu teknelerin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ve periyodik bakım ve onarımları için gerekli ödenek bütçeye konulmuştur.

Gıda Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi

1996 yılı Gıda Sanayi Envanterine göre Manisa İlinde;

160 adet et ve mamülleri

336 adet un ve unlu mamüller

86 adet bitkisel yağlar ve margarin

64 adet şekerli mamüller

22 adet meşrubat tesisi

1057 adet meyve sebze işleme ve

9 adet tuz tesisi bulunmaktadır.

Gıda Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde yukarıda belirtilen gıda işletmeleri daha önceki yıllarda olduğu gibi Manisa İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yılda en az iki kere denetlenecektir.

Ayrıca Manisa İlinde yürütülen 47 adet kooperatif projesi mevcut olup, bu projelere ilişkin bilgiler ekli listede belirtilmiş bulunmaktadır. (Ek-1)

Soru 2. 2000 Malî yılı için bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

Cevap 2. Manisa İl Müdürlüğüne 2000 yılı yatırım programında devam eden projelerle ilgili olarak gönderilen ödenekler şöyledir.

Proje Adı Ödeneği (Milyon TL.)

Bitki Has. ve Zarar. ile Müc. Projesi 21 000

Hayvan Hast. ve Zarar. ile Müc. Projesi 25 600

Su ürün. Kir. Kor. ve Kont. Hiz. Gel. Projesi 925

Gıda Denetim Hiz. Gelişt. Projesi 3 120

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 15 900

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 6 400

Çayır Mera Yem Bitkileri Projesi 2 975

Dış Kaynaklı Hayvancılık Projesi 3 825

Doğu Anadolu Su Havzası ve Rehabilitasyon Pro. 2 500

Toplam: 82 245

Manisa İlinde bakanlığımızca devam ettirilen yatırımlara ait detaylı bilgiler EK-2’de verilmiştir.

Soru 3. Bakanlığınız 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır? Ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Cevap 3. Manisa İlinde devam eden projelerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Manisa-Akhisar-Çobanhasan Tarımsal Kalkınma Kooperatifince işletilen 20/TG zeytinyağı fabrikası da 10 000 000 000 TL. işletme sermayesi ile desteklenmek üzere 2000 yılı transfer programına alınmıştır.

Ek–1

S.N. Kooperatifin Adı Proje Konusu Program Yılı

1 Manisa-Turgutlu-Çıkrıklı Tavukçuluk

2 ” -Soma-Yağçıllı 50 Baş Süt İnekçiliği

3 ” -Saruhanlı-Hacırahmanlı Çırçır Fabrikası 1985-1987 Y.P.

4 ” -Merkez-Üçpınar Tavukçuluk

5 ” -Akhisar-Gölmarmara Su Ürünleri

6 ” -Gördes-Yakaköy Çam Fıstığı Depolama

7 ” -Merkez-Karakılınçlı Mandıra

8 ” -Saruhanlı-Çakmaklı Zeytin Salamura 1992 T.P.

9 ” -Saruhanlı-Hacırahmanlı Zeytinyağı Fabrikası 1994-1998 Y.P.

1984-1992 T.P.

10 ” -Saruhanlı-Sarıçam Zeytin Salamura 1993 T.P.

11 ” -Akhisar-Zeytinliova Zeytinyağı Fabrikası 1994 T.P.

12 ” -Merkez Osmancalı Mandıra

13 ” -Salihli-Dombaylı Salça Fabrikası

14 ” -Merkez-Karayenice Zeytin Salamura

15 ” -Akhisar-Çobanhasan Zeytinyağı Fabrikası 1994 T.P

2000 T.P

S.N. Kooperatifin Adı Proje Konusu Program Yılı

16 ” -Merkez-Karaoğlanlı Zeytinyağı Fabrikası

17 ” -Merkez-Sancaklı Zeytinyağı Fabrikası

18 ” -Akhisar-Zeytinliova Zeytin Salamura Tesisi 1993 T.P.

1992 T.P.

1995 T.P.

19 ” -Akhisar-Bükmüş Zeytin Salamura Tesisi

20 ” -Salihli-Çökelek Yem Fabrikası 1984-1986 Y.P.

21 ” -Turgutlu-Dalbahçe Zeytinyağı Fabrikası 1994 T.P.

22 ” -Akhisar-Ballıca Zeytinyağı Fabrikası

23 ” -Akhisar-Dingiller Zeytinyağı Fabrikası

24 ” -Salihli-Yağmurlar Mandıra 1993 T.P.

1992 T.P.

1995 T.P.

25 ” -Alaşehir-Uluderbent Mandıra

26 ” -Akhisar-İsaca Mandıra 1994 T.P.

27 ” -Selendi-Karabeyler Mandıra

28 ” -Gördes-Görkoop. Süt Fabrikası 1993 T.P.

29 ” -Demirci-Ayvaalan Halıcılık 1999 T.P.

30 ” -Demirci-Ulacık Halıcılık 1992 Y.P.

31 ” -Demirci-Marmaracık Halıcılık

32 ” -Demirci-Ahatlar Halıcılık

33 ” -Demirci-Kılavuzlar Ort. Mülk. Besi. Sığırcılığı 1995 Y.P.

34 ” -Selendi-Kayranlar Ort. Mülk. Besi Sığırcılığı

35 ” -Sarıgöl-Alemşahlı Ort. Mülk. Süt Sığırcılığı

36 ” -Sarıgöl-Kızılçukur Ort. Mülk. Süt Sığırcılığı

37 ” -Merkez-Yağcılar (Yuntdağı) Ort. Mülk. Süt Sığırcılığı

38 ” -Saruhanlı-Develi Ort. Mülk. Süt Sığırcılığı

39 ” -Kula-Emre Ort. Mülk. Besi Sığırcılığı

40 ” -Turgutlu-Akçapınar Ort. Mülk. Besi Sığırcılığı

41 ” -Selendi-Kurşunlu-Çampınar Ort. Mülk. Süt Sığırcılığı 1999 T.P.

1998 Y.P.

42 ” -Sarıgöl-Bahadırlar Ort. Mülk. Süt. Sığırcılığı

43 ” -Demirci-Tokmaklı-Karyağdı Ort. Mülk. Arıcılık

44 ” -Selendi-Tavak Halıcılık 1999 T.P.

45 ” -Akhisar-Merkez Ort. Mülk Seracılık 1996 Y.P

46 ” -Soma-Turgutalp 20 T/G Zeytinyağı Fab. 1994 T.P.

1997 Rehab.

47 ” -Demirci-Mahmutlar 5 T/G Mandıra 1993 T.P.

SAYFA 170

SAYFA 171

SAYFA 172

SAYFA 173

SAYFA 174

SAYFA 175

SAYFA 176

SAYFA 177

SAYFA 178

SAYFA 179

SAYFA 180

SAYFA 181

SAYFA 182

13. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1603)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular:

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/458

Konu: Yazılı soru önergesi (7/1603-4618)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4881 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş olduğu (7/1603-4618) esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç’ın (7/1603-4618)
Esas Nolu Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Cevaplar :

Bakanlığımız Ana Hizmet Birimlerinden Yapı İşleri ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşumuz Karayolları Genel Müdürlüğü ile İlgili Kuruluşumuz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce 2000 yılı devam eden ve yeni iş olarak hazırlanan (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4) Manisa İli yatırım listeleri ilişikte gönderilmektedir.

SAYFA 186

SAYFA 187

SAYFA 188

SAYFA 189

SAYFA 190

14. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1605)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular:

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1033

Konu: Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1605-4620/11041 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç’ın, “Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2. Bakanlar Kurulunun 99/13414 sayılı Kararı eki olarak Resmî Gazetenin 23933 mükerrer sayısında yayınlanan 2000 yılı yatırım programına göre Manisa İlindeki Bakanlığımız yatırımlarını ve bunlar için öngörülen ödenek miktarları ile başlama-bitiş tarihlerini gösterir liste ekte sunulmuştur.

Programa göre yapımı devam eden müstakil proje numaralı eğitim yatırımları için 2000 yılında toplam, 1 049 000 000 000 lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

İl İlköğretim Kurumları Yapım Programı için Valiliğe, 1998 yılında 1 trilyon 680 milyar, 1999 yılında 1 trilyon 650 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. Yapılan tespitlere göre İl Özel İdare Bütçesinden 1 trilyon 884 milyar lira 2000 yılına devretmiştir. İl Özel İdaresinden İlköğretim için ayrılan pay ise 1 trilyon 463 milyar liradır. Yapılan programa göre 2000 yılında İl Yapım Programı için, donatım ve taşımalı eğitim ödeneği dışında 1 trilyon 915 milyar lira tahsis edilmiş olup, bunun proje bazında dağılımı Valiliğince yapılacaktır.

3. Bakanlığımızca 2000 yılı içinde, 4306 sayılı Kanun gelirlerinden finanse edilmek üzere, merkezden ihale edilerek gerçekleştirilmesi planlanan ilköğretim okullarından 1’i İl merkezinde, 1’i Soma İlçesinde ve 1’i de Gölmarmara İlçesinde olmak üzere 3’ü Manisa İlinde yer almaktadır.

Söz konusu okulların yapımında uygulanan, götürü bedel veya anahtar teslimi sözleşme usulünün gereği, idarece önceden bedel tahmini yapılmamaktadır. İşler ihale edildikten sonra ihale bedelleri belirlenebilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

2000 Yılı Yatırım Programı

(Milyon TL.)

Başlama 1999 Yılı

Sıra Bitiş Proje Tahmini 2000

No. Proje No Proje Adı İli İlçesi Karakteristik Tarihi Tutarı Harcama Yatırımı

Manisa 3 960 000 2 601 000 1 049 000

1 1995H011060 Anadolu Lisesi Manisa Demirci 16 Derslik 1997-2000 265 000 115 000 150 000

2 1994H010080 Doğukent Lisesi (1) Manisa Merkez 21 Derslik 1994-2001 380 000 - 70 000

3 1992H050330 Manisa Lisesi Spor Salonu Manisa İnşaat 1993-2000 231 000 230 000 1 000

4 1995H020810 Çok Programlı Lise Manisa Ahmetli 500 Öğrencilik 1995-2000 380 000 330 000 50 000

5 1995H020110 Endüstri Meslek Lisesi

Atölye İkm. İnş. (1) Manisa Soma İkmal İnşaatı 1993-2000 240 000 230 000 10 000

6 1995H020130 Çok Programlı Lise+Atölye Manisa Gördes 750 Öğrencilik 1993-2000 500 000 400 000 100 000

7 1995H021370 Çok Programlı Lise (1) Manisa Saruhanlı 500 Öğrencilik 1995-2000 350 000 150 000 200 000

8 1998H020420 Çıraklık Eğitim Merkezi (1) Manisa Alaşehir 8 Derslik 1998-2000 434 000 46 000 388 000

9 1995H020220 Öğretmenevi (1) Manisa Merkez 200 Yataklı 1991-2000 1 180 000 1 100 000 80 000

(1) 3418 sayılı Kanun gelirlerinden karşılanacaktır.

 

 

 

15. – Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, Manisa İlinde yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı (7/1608)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

7.3.2000

Bülent Arınç

Manisa

Sorular:

1. Manisa İlinde yürütülen mevcut yatırım ve projeler nelerdir?

2. 2000 Malî Yılı için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hâlâ devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınız 2000 Yılı Bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Adalet Bakanlığı 20.4.2000

Bakan: 534

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27.3.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/1608-4623/11044 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Bülent Arınç tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/1608-4623 esas nolu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

Sayın Bülent Arınç, Manisa Milletvekili TBMM

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/1608-4623 esas nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur:

Bakanlığımızın 2000 Malî Yılı Bütçesinden Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinin onarımı için 40 000 000 000.– TL, Alaşehir Cezaevinin onarımı için 20 000 000 000 TL, Salihli Cezaevinin onarımı için 18 000 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, söz konusu projelerin 2000 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, karakteristiği etüt proje ve inşaat olan Salihli F Tipi Cezaevi inşaatının proje bedeli 3 250 000 000 000 TL. olup, bitiş tarihi 2003 yılı olarak belirlenmiştir.

Bunların dışında, Manisa İlinde genel bütçe olanaklarıyla yürütülen adliye binası ve lojman projesi bulunmadığı gibi, herhangi bir yatırım da bulunmadığından ödenek ayrılmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Adalet Bakanı

16. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun;

– Rusya Başbakan Yardımcısının Türkiye’yi ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamaya,

Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli’nin;

– KKTC’nin tanınmasına ve Helsinki Zirvesindeki bir ifadeye,

İlişkin soruları ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in cevabı (7/1630, 1632)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 7.3.2000

M. Ergün Dağcıoğlu

Tokat

Yazılı basında yer alan bazı haberlere göre “Kafkasya İstikrar Paketi” önerisine karşı Rusya Devlet Başkanvekili Vladimir Putin’in cevabî mektubunu getiren Rusya Başbakan Yardımcısı Ilya Klebanov Esenboğa havaalanında; “Rusya ve Türkiye arasında buradaki Kürtler ile Rusya’daki Çeçenler konusunda tam bir fikir birliği ve karşılıklı anlayış vardır!.. Rusya’nın Çeçenistan’da giriştiği İmha Harekâtı; Rusya’nın da, Türkiye’nin de menfaatına uygundur! Türkiye ile eşdeğer pozisyondayız... Türkiye’nin yaptığı gibi, Rusya da Kuzey Kafkasya’da aşırı İslâmcılıkla savaşmaktadır!” şeklinde sözler sarfetmiştir.

1. Bu sözler gerçekten sarfedilmiş midir? Eğer söylenmişse Dışişleri Bakanlığı ve Hükümetimiz tarafından kendisine ne cevap verilmiştir?

2. Şayet kendisine herhangi bir cevap verilmemişse sebebi nedir? Hükümetimiz, Rus hükümetinin uluslararası platformlarda ileri sürdüğü bu tezin bir de diplomatik nezaket kurallarını hiçe sayarak ülkemiz topraklarında Başbakan Yardımcısı düzeyinde yinelenmesini sineye mi çekmiştir? Rusya’nın bu tezine karşı Hükümetimizin soruna bakışı ileri sürüldüğü gibi aynı mıdır?

3. Yine basından edinilen bilgilere göre Rusya Başbakan yardımcısı Ankara’da Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş ve hükümet düzeyinde “Mavi Akım Projesi” ve “Sivil ve askerî teknik işbirliği” gibi pek çok konuda temaslarda bulunmuştur. Hükümetimiz Çeçenistan’da devam eden ve halkımızın oldukça duyarlı olduğu “topyekun katliam” ve “insan hakları ihlalleri” karşısında, böylesine pervasız ve haksız görüşler ileri süren Rusya Hükümeti ile herşeye rağmen bu tür konuları hiçbirşey olmamış gibi görüşmeye devam edecek midir?

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 8.3.2000

Müjdat Kayayerli

Afyon

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin AB’ye üye ve aday ülkelerde tanınması için hangi teşebbüslerde bulunulmuştur? Mayıs-Temmuz aylarında yapılacak müzakereler için neler düşünülmektedir?

2. Helsinki Zirvesinin “Kıbrıs” bölümünde “Katılım görüşmelerinin tamamlanmasına kadar herhangi bir çözüme varılamadığı takdirde, Konseyin katılıma ilişkin kararı, yukarıdaki hususlar herhangi bir ön şart teşkil etmeksizin verilecektir. Burada Konsey, bütün ilgili unsurları dikkate alacaktır” ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ifadelere karşılık verilmiş midir?

T.C.

Dışişleri Bakanlığı 9.4.2000

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü

Sayı : SPGM/228-144

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 27 Mart 2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4881 sayılı yazıları.

Afyon Milletvekili Sayın Müjdat Kayayerli ile Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün Dağcıoğlu’nun ilgi yazı ekinde kayıtlı soru önergelerinin yanıtları ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımla arz ederim.

İsmail Cem

Dışişleri Bakanı

Evrak

Esas No. Kayıt No. Özeti

7/1630 4646/11067 – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Rusya Başbakan

Yardımcısının Türkiye’yi ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamaya ilişkin.

7/1632 4649/11074 – Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli’nin, KKTC’nin tanınmasına ve Helsinki zirvesindeki bir ifadeye ilişkin.

Afyon Milletvekili Sayın Müjdat Kayayerli’nin Sayın Bakanımıza Yönelttiği

Yazılı Sorular ve Yanıtları

Soru 1:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin AB’ye üye ve aday ülkelerde tanınması için hangi teşebbüslerde bulunulmuştur? Mayıs-Temmuz aylarında yapılacak müzakereler için neler düşünülmektedir?

Cevap: Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin mevcut müzakere pozisyonumuz Kıbrıs Adasında halen birbirine eşit iki ayrı devlet ve demokratik yönetimin mevcut olduğu ve bu iki devletin Kıbrıs’da bir Konfederasyon tesis edebilecekleri temeline dayanmaktadır. Kıbrıs’da yüzyüze görüşmelerin başlayabilmesi için KKTC’nin eşit egemen varlığının kabul edilmesi, taraflardan hiçbirinin diğeri üzerinde egemenlik iddiasında bulunamayacağının tescil edilmesi bir öngereklilik olarak tarafımızdan ileri sürülmektedir. Bu görüşlerimiz AB üyesi tüm ülkeler nezdinde dile getirilmekte ve Ada’daki bu gerçeklerin tanınması her vesileyle talep edilmektedir.

Kıbrıs konusundaki aracılı konuşmaların üçüncü turu 23 Mayıs tarihinde New York’ta başlayacaktır.

Görüşmelerin amacı BM Genel Sekreteri tarafından kapsamlı bir çözüme yönelik olarak anlamlı müzakerelerin başlaması için zeminin hazırlanmasıdır. 23 Mayıs’da başlayacak aracılı konuşmaların 1 hafta-10 gün sürmesi öngörülmektedir. BM Genel Sekreteri aracılı konuşmalar sürecinin daha sonraki bölümleri için henüz bir takvim ilan etmemiştir. Bu nedenle görüşmelerin Temmuz ayında devam edip etmeyeceği bugünden bilinmemektedir.

Soru 2 :

Helsinki Zirvesinin “Kıbrıs” bölümünde “Katılım görüşmelerinin tamamlanmasına kadar herhangi bir çözüme varılamadığı takdirde, Konseyin katılıma ilişkin kararı, yukarıdaki hususlar herhangi bir ön şart teşkil etmeksizin verilecektir. Burada Konsey, bütün ilgili unsurları dikkate alacaktır” ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ifadelere karşılık verilmiş midir?

Cevap: Helsinki Zirvesi’nin GKRY’nin üyeliğine yönelik paragrafın tam metni ve tercümesi aşağıdadır.

“The European Council underlines that a political settlement will facilitate the accession of Cyprus to the EU. If no settlement has been reached by the completion of accession negotiations, the Council’s decision on accession will be made without the above being a precondition. In this the Council will take account of all relevant factors.”

“AB Konseyi, siyasî bir çözümün, Kıbrıs’ın, AB’ne girişini kolaylaştıracağının altını çizer. Katılım müzakereleri tamamlanana kadar herhangi bir çözüme varılamadığı takdirde, Konseyin katılıma ilişkin kararı, yukarıdaki hususlar herhangi bir ön şart olarak görülmeksizin verilecektir. Burada, Konsey, tüm geçerli faktörleri dikkate alacaktır.”

Paragraf ilk bakışta GKRY’nin tam üyeliğinin çözüm olmaksızın da gerçekleşeceğinin garantisini verir gibi görünmektedir. Ancak dikkatle okunduğunda, metinde, katılma müzakereleri tamamlandığında, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunamadığı takdirde,

a) Katılma kararının Konsey tarafından alınacağının,

b) Bu kararın çözümsüzlük bir ön şart olarak görülmeksizin verileceğinin,

c) Ancak bu karar oluşturulurken tüm geçerli faktörlerin dikkate alınacağının vurgulandığı görülmektedir.

Başka bir deyişle çözümsüzlük ön şart kategorisinden, geçerli unsurlar kategorisine kaydırılmakta, ancak Konsey üyelerinin yapacakları değerlendirme gözönünde tutacakları hususlardan biri olarak kalmaya devam etmektedir.

Helsinki Zirvesinin Kıbrıs bölümüne ilişkin olarak Sayın Başbakan’ın 10 Aralık 1999 günü yaptığı açıklama aşağıda sunulmuştur.

“Kıbrıs’la ilgili görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda dahi, Güney Kıbrıs adı altında Avrupa Birliğine üyelik işleminin uygulanabileceği izleniminin verilmesi ise çok sakıncalıdır. Bu konudaki görüşümüz herkes tarafından bilinmektedir. Bu tutumumuz değişmeyecektir. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunduğu gerçeği hiç bir şekilde inkâr edilemez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki özel ilişki ve bağlar, Avrupa Birliğinin Kıbrıs konusunda izleyeceği tutuma paralel olarak gelişmeye devam edecektir.”

Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün Dağcıoğlu’nun Sayın Bakanımıza Yönelttiği

Yazılı Sorular ve Yanıtları

Soru: Yazılı basında yer alan bazı haberlere göre “Kafkasya İstikrar Paketi” önerisine karşı Rusya Devlet Başkanvekili Vladimir Putin’in cevabî mektubunu getiren Rusya Başbakan Yardımcısı Ilya Klebanov Esenboğa havaalanında; “Rusya ve Türkiye arasında buradaki Kürtler ile Rusya’daki Çeçenler konusunda tam bir fikir birliği ve karşılıklı anlayış vardır!.. Rusya’nın Çeçenistan’da giriştiği İmha Harekâtı; Rusya’nın da, Türkiye’nin de menfaatına uygundur! Türkiye ile eşdeğer pozisyondayız... Türkiye’nin yaptığı gibi, Rusya da Kuzey Kafkasya’da aşırı İslâmcılıkla savaşmaktadır!” şeklinde sözler sarfetmiştir.

1. Bu sözler gerçekten sarfedilmiş midir? Eğer söylenmişse Dışişleri Bakanlığı ve Hükümetimiz tarafından kendisine ne cevap verilmiştir?

2. Şayet kendisine herhangi bir cevap verilmemişse sebebi nedir? Hükümetimiz, Rus hükümetinin uluslararası platformlarda ileri sürdüğü bu tezin bir de diplomatik nezaket kurallarını hiçe sayarak ülkemiz topraklarında Başbakan Yardımcısı düzeyinde yinelenmesini sineye mi çekmiştir? Rusya’nın bu tezine karşı Hükümetimizin soruna bakışı ileri sürüldüğü gibi aynı mıdır?

3. Yine basından edinilen bilgilere göre Rusya Başbakan yardımcısı Ankara’da Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş ve hükümet düzeyinde “Mavi Akım Projesi” ve “Sivil ve askerî teknik işbirliği” gibi pek çok konuda temaslarda bulunmuştur. Hükümetimiz Çeçenistan’da devam eden ve halkımızın oldukça duyarlı olduğu “topyekûn katliam” ve “insan hakları ihlalleri” karşısında, böylesine pervasız ve haksız görüşler ileri süren Rusya Hükümeti ile herşeye rağmen bu tür konuları hiçbirşey olmamış gibi görüşmeye devam edecek midir?

Cevap: Rusya Federasyonu Başkan Vekili Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Ilya Klebanov, Sayın Putin’in Kafkasya İstikrar Paktı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza cevabî mesajını tevdi etmek üzere 20 Şubat- 1 Mart 2000 tarihlerinde Ankara’yı ziyaret etmiştir. Klebanov, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilmiş ve Millî Savunma Bakanımızla bir görüşme yapmıştır.

Ziyaret sırasında, tarafımızdan önem atfedilen Kafkasya bölgesindeki istikrar konusu görüşmelerin odak noktasını teşkil etmiş ve bu bağlamda doğal olarak bölgenin istikrarını yakından ilgilendiren Çeçenistan konusu üzerinde de önemle durulmuştur. Görüşmelerde ayrıca. enerji ihtiyacımızın karşılanması açısından önem taşıyan “Mavi Akım” projesi ile savunma sanayii alanında işbirliği imkânları üzerinde görüş teatisinde bulunulmuştur.

Tarih, dil, din ve kültür bağlarıyla bağlı olduğumuz çeşitli halkların yaşamakta olması dolayısıyla, yakın ilgi duyduğumuz çalkantılı Kafkasya bölgesinde, etnik/dini kökenli ihtilafları mazide bırakacak ve bölgenin yeni bağımsız ülkelerinin kaynaklarını kendi halklarının hizmetine seferber edecek bir işbirliği huzur, barış ve istikrar ortamının egemen olması temel dış politika önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Hedeflenen istikrar ortamının teessüsü açısından bölgenin iki önemli gücü Rusya ile Türkiye’nin arasında karşılıklı güvene dayanan iyi komşuluk ilişkilerinin, eşitlik ve karşılıklı saygı zemininde yapıcı bir diyalogla güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Başkanvekili Sayın Putin tarafından “Özel Temsilci” sıfatıyla görevlendirilerek Türkiye’ye gelen Klebanov’un ziyareti de bu amaca hizmet edecek bir fırsat olarak değerlendirilmiştir.

Klebanov ile yapılan görüşmelerde, Çeçenistan sorunu ve sorunun çözümü hakkındaki görüşlerimizin Rus tarafının görüşleri ile örtüşmediği görülmüş, çözüm için şablonun Rusya’nın da mutabakatını verdiği AGİT İstanbul Zirvesi Nihai Bildirisinde yer aldığı ve ortadaki manzaranın terörizmle mücadele edildiği yönündeki Rus savlarını teyid etmediği, aksine masum sivil halkı hedef alan orantısız bir askerî harekatın yürütüldüğünün yaygın bir kanaat olarak paylaşıldığı kendisine bildirilmiş ve Çeçenistan sorununun daha derin yaralar açılmaksızın ve RF’nin toprak bütünlüğü içinde, barışçı yollardan ve mutlaka insan haklarına saygı zemininde, hukuka uygun siyasî bir çözüme ulaştırılmasının bölgemizin olduğu kadar Rusya’nın da menfaatine olacağının altı çizilmiştir. Klebanov’a ayrıca, istikrarsızlığın Güney Kafkasya’ya sirayet etmesinden duyduğumuz kaygılar da iletilmiştir.

Özel Temsilci Klebanov, görüşmeler sırasında farklı bir kapsamda kısaca temas ettiği PKK ve bölücü terör konusunda Türkiye’nin tutumunun RF tarafından desteklendiğini belirtmiş, ancak Çeçenistan sorunu ile bu konu arasında herhangi bir irtibat kurmamıştır.

Konuk Başbakan Yardımcısının 28 Şubat 2000 akşamı Ankara’ya varışında, Esenboğa Havaalanında basın mensuplarının kendisine bir çevirmen aracılığıyla yöneltilen sorulara karşılık irticalen Rusça olarak ve yine çevirmen aracılığıyla verdiği yanıtlarda soru önergenizde yer alan ifadeleri aynen kullanmış olup olmadığı Bakanlığımızca bilinmemektedir. Eğer kullanmış ise bu ifadeleri ve kurulmaya çalışılan paralellikleri kabul etmemiz tabiatıyla mümkün değildir. Klebanov’un Ankara’da yaptığı resmî görüşmelerde bu hususlarda ifade ettiği görüş ve değerlendirmeler basınımızda Klebanov’a izafe edilen ifadelerle örtüşmemektedir.

Geçmiş yıllarda zaman zaman Rus tarafınca Türkiye’ye hasmane görüşler besleyen bazı çevrelerce, Çeçenistan sorunu ile PKK bölücü terörü konusu arasında bağlantı kurulmaya çalışılması karşısında, böyle bir benzetmenin hiçbir yönü ile birbirine uymayan iki konu arasında söz konusu olamayacağı ve bunun kesinlikle kabul edilemeyeceği yönündeki görüşümüz Rus tarafına sarih bir şekilde defaatle iletilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla RF makamları Türkiye’nin bu konudaki görüşlerini yakınen bilmektedirler.

RF ile ilişkilerimizin özellikle ekonomik alanda gelişmesine önem atfetmekteyiz. Bu itibarla, RF ile ilişkilerimizde karşılıklı çıkarlara hizmet edecek olan enerji ve askerî/teknik işbirliği alanlarında da işbirliğine gidilmektedir.

Çeçenistan sorununda, diğer bütün sorunlarda olduğu gibi, politikamızın planlanmasında ve uygulanmasında akılcılık ve tutarlılık ile ulusal çıkarlar ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimiz başta olmak üzere halkımızın duyarlılığı gözönünde buludurulmaktadır. Politikamız bu esaslar temelinde sürdürülecektir.

17. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Doğu Karadeniz Duble Yolu inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1637)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 8.3.2000

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu

Rize

1. Yapımı devam eden Doğu Karadeniz Duble yolu ne zaman tamamlanacaktır?

2. Bu yolun tamamlanan ve inşaatı devam eden bölümlerinde deniz veya başka sebeplerden dolayı bugüne kadar hangi mevkide kaç tahribat meydana geldi?

3. Yoldaki bu tahribatların neden olduğu ekonomik kayıp ne kadardır ve bu alanların yeniden yapılmasının toplam maliyeti nedir?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/461

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 27.3.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/4879 sayılı yazısı.

Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun (7/1637-4664) esas no.lu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun (7/1637-4664) Esas No.lu Yazılı Soru Önergesinin

Soruları ve Cevapları

Sorular:

1. Yapımı devam eden Doğu Karadeniz Duble yolu ne zaman tamamlanacaktır?

2. Bu yolun tamamlanan ve inşaatı devam eden bölümlerinde deniz veya başka sebeplerden dolayı bugüne kadar hangi mevkide kaç tahribat meydana geldi?

3. Yoldaki bu tahribatların neden olduğu ekonomik kayıp ne kadardır ve bu alanların yeniden yapılmasının toplam maliyeti nedir?

Cevaplar:

1. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Karayolları Genel Müdürlüğünce, yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolunun (bölünmüş yol), yeterli ödenek ve dış kredi temin edilebildiği takdirde, 4 yıl içinde bitirilmesi planlanmıştır.

2. Bu yolun tamamlanan ve inşaatı devam eden bölümlerinde herhangi bir deniz tahribatı olmamıştır.

3. 20.2.1999 tarihinde meydana gelen deniz tahribatları, tamamlanan ve inşaatı devam eden kesimler dışında hasara yol açmış olup, bu hasarların toplam maliyeti 2000 yılı birim fiyatları ile 2 854 trilyon TL.’dir.

18. – Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun, 1999 yılında illerde meydana gelen doğal afetlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1644)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Bayındırlık ve Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Ahmet Sünnetçioğlu

Bursa

Soru :

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü nezdindeki kayıtlara göre 1999 yılında illerde meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak;

1. Afetin meydana geldiği il, ilçe ve belediyelerin isimleri nedir?

2. Afetin nevi (sel, deprem, vesaire) nedir?

3. Afetin tarihi nedir?

4. Afet neticesinde belediyelere ait binalarla, yol, su ve kanalizasyon şebekelerinde hasar meydana gelmişse;

a. Afet hasarı meydana gelen belediyelerde hasarın nevi nedir?

b. Her belediye için meydana gelen hasarın keşif tutarı ne kadar Türk Lirasıdır?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/474

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 27.3.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/4879 sayılı yazı.

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun (7/1644-4671) esas no.lu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun (7/1644-4671)
Esas No.lu Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü nezdindeki kayıtlara göre 1999 yılında illerde meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak;

1. Afetin meydana geldiği il, ilçe ve belediyelerin isimleri nedir?

2. Afetin nevi (sel, deprem, vesaire) nedir?

3. Afetin tarihi nedir?

4. Afet neticesinde belediyelere ait binalarla, yol, su ve kanalizasyon şebekelerinde hasar meydana gelmişse;

a. Afet hasarı meydana gelen belediyelerde hasarın nevi nedir?

b. Her belediye için meydana gelen hasarın keşif tutarı ne kadar Türk Lirasıdır?

Cevaplar:

Cevap 1.2.3. Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğünce, 1999 yılı içinde Ülkemiz genelinde meydana gelen tabiî afetler nedeniyle (Marmara Bölgesinde hasara uğrayan belediyeler dahil) yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu, gelir kaybı, alt ve üst yapı hasarına uğradıkları tespit edilen 358 belediye için Bakanlığımızca, 24.9.1998 tarih ve 23473 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve daha sonra değiştirilerek 10.2.2000 tarih ve 23960 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ” esaslarına göre tespit edilen hasar tutarları ile 1999 yılı payları esas alınarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 8.2.2000 tarih ve 23958 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan listede afetin meydana geldiği il, ilçe ve belediyelerinin isimleri mevcuttur.

Cevap 4. Genelde belediyeler deprem ve aşırı yağışlardan meydana gelen sel felaketi nedeniyle hasara uğradıklarını belirterek Bakanlığımıza hasar tespit talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan hasar tespit çalışmaları, hasarın oluştuğu tesislere (içmesuyu, kanalizasyon, yol ve belediyeye ait binalar) göre değişiklik arz etmektedir.

Belediyelerin 1999 yılında tabiî afete uğrayan belediyelerde yapılan hasar tespitlerinin sonucunda toplam 141 trilyon 889 milyar 759 milyon TL.’lik hasar meydana gelmiştir. Bu miktarın 11 trilyon 331 milyar 572 milyon TL.’si içmesuyu, 18 trilyon 908 milyar 006 milyon TL.’si kanalizasyon, 74 trilyon 045 milyar 384 milyon TL.’si yol tesislerinde ve 37 trilyon 604 milyar 797 milyon TL.’si belediyelere ait binalardaki hasarlardan oluşmuştur.

19. – Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, sekiz yıllık kesintisiz eğitime yönelik çalışmalara ve öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1647)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Mahmut Göksu

Adıyaman

1. 18 Ağustos 1997 tarihinde kabul edilen 8 yıllık kesintisiz eğitime yönelik sınıf mevcudu, derslik sayısı, bilgisayarlı eğitim konularındaki hedefleriniz neydi?

2. Bugüne kadar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için vergi yolu ile ne kadar para toplandı?

3. Bu paraların dökümü nedir? Hangi üründen (örneğin cep telefonlarından) ne kadar toplandı?

4. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilirken 147 bin yeni dersliğe ihtiyaç olduğu belirlenmişti. Bu ihtiyacı karşılamak için geçen süre içinde kaç derslik yapıldı?

5. Sınıf mevcutlarının 30’a indirilmesi öngörülüyordu. Bölgelere göre şu an tespit edilen sınıf mevcutları nedir? (Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu)

6. Rehberlik hizmetleriyle desteklenen 8 yıllık kesintisiz eğitim ile öğrencilerin mesleğe yönlendirilmesi amaçlanıyordu. Bu amaca ulaşıldı mı? Okullarda yeteri kadar rehber öğretmen istihdam edilebildi mi?

7. Bakanlığınız bünyesindeki branşlara göre öğretmen açığınız nedir?

8. Bakanlığınızın kesintisiz eğitim kapsamında “Çağı Yakalama 2000” adlı projenin son durumu nedir?

9. Yabancı dil eğitimi konusunda ilkokul 4 ve 5 inci sınıftan itibaren en az bir yabancı dil öğretimi hedeflenmişti. Bu uygulamanız hangi aşamadadır? Şu anda kaç ilköğretim okulunda yabancı dil eğitimi veriliyor? Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dil öğretmeni ihtiyacı karşılanabildi mi? Şu anda ihtiyaç ne kadar ve müracaat ne kadardır?

10. Son 5 yılda Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve İmam Hatip Liselerine ne kadar öğrenci kayıt yaptırdı?

11. Son 5 yılda adı geçen bu liselerden üniversiteyi (4 yıllık fakülteleri) kazanan öğrenci sayısı ve oranı nedir?

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki öğretmen açığı ne kadardır? Bu açığın il il ve branşlara göre sayısı nedir?

13. Kapalı olan okul sayısı kaçtır? Kapalı olmasının sebepleri nelerdir? Genellikle bu okullar hangi bölgelerimizdedir?

14. Öğretmen alımları sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kaç öğretmen gönderilmiş ve kaçı göreve başlamıştır?

15. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da şimdiye kadar terör sebebiyle kaç öğretmen şehit edilmiştir?

16. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki taşımalı eğitimin durumu nedir? Kaç öğrenci taşınmaktadır? Bu maksatla ne kadar para harcanmıştır?

17. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapımı devam eden veya yapılması planlanan okullar ve son durumu nedir?

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1039

Konu: Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.3.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4879-7/1647-4680/11166 sayılı yazısı.

Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Göksu’nun, “Sekiz yıllık kesintisiz eğitime yönelik çalışmalara ve öğretmen atamalarına ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Soru önergesindeki, 1 inci, 8 inci ve 16 ncı soruların cevabını içeren yayınımız ekte sunulmuştur (Ek-1)

2. Maliye Bakanlığının kayıtlarına göre; 4306 sayılı Kanun gereğince, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2000 yılı Şubat ayı sonuna kadar toplanan vergilerin toplamı 645 221 000 000 000 liradır.

3. Maliye Bakanlığının uyguladığı mevcut muhasebe sistemine göre; 4306 sayılı Kanun gereğince toplanan vergilerin 18.8.1997 tarihinden 2000 yılı Şubat ayı sonuna kadar detayı aşağıdaki gibidir.

 

Ek-1 (1 adet kitap) bastırılmamıştır. Kan. Kararlar Md. dosyasındadır.

(Milyar TL.)

1997 1998 1999 2000

4306 S.K.G. Md. 1/A’ya Göre 27 481 93 137 166 419 37 758

4306 S.K.G.Md. 1/B’ye Göre 23 788 115 155 154 401 18 923

4306 S.K.G. Md. 1/D-E’ye Göre 1 354 6 805 - -

Toplam 52 623 215 097 320 820 56 681

4. 1997 yılında 12 103, 1998 yılında 21 620 ve 1999 yılında da 26 745 derslik olmak üzere toplam 60 468 dersliğin yapımı tamamlanmış 4 152 dersliğin yapımı da devam etmektedir.

5. İlköğretimde Akdeniz, Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sınıf mevcudunu gösterir liste ekte sunulmuştur. (Ek-2)

6. Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin, 4306 sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak bilgi ve becerilerini geliştirmek, teknoloji kültürünü oluşturmak, meslekleri tanıtmak, meslekî yönlendirme yapmak, üst öğrenime ve hayata hazırlamak amacıyla “Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrenciler Hayata Hazırlama ve Meslekî Rehberlik Projesi” 1999 yılında 13 ilde pilot olarak uygulamaya konulmuştur. Yapılan uygulamaların olumlu bulunması nedeniyle 2000 yılında proje ülke genelinde “İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrenciler Hayata Hazırlama ve Meslekî Rehberlik Projesi” adıyla uygulamaya konulmuştur.

Projenin değerlendirilmesi ve iller arasında koordineli bir çalışma sergilemesi için her ilden bir müdür yardımcısı veya şube müdürünün katılacağı 5 günlük bir seminer düzenlenmiştir. Program ve planlama çalışmaları sürdürülmektedir. Proje bütün ilköğretim okullarına yaygınlaştırılmıştır.

7. 10.8.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında olması gereken yönetici ve öğretmen sayısının öğrenci ve ders yükü esas alınarak branşlar itibariyle belirlenmesi öngörmektedir. Söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen norm kadrolarla mevcut yönetici ve öğretmenlerin ilişkilendirilmesine ilişkin çalışmalar 10.2.2000 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Halen devam etmekte olan bu çalışmalar sonuçlandığında Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının iller ve branşlar itibariyle öğretmen ihtiyacı ve fazlalığının tespiti daha sağlıklı olarak yapılmış olacaktır.

Ancak bu aşamada, ülkemiz genelinde var olan öğretmen dağılımındaki dengesizlik de dikkate alındığında sınıf öğretmenliği ile diğer bazı branşlarda 45 052 öğretmen fazlası olmasına karşın bazı branşlarda da 83 734 öğretmen ihtiyacı olduğu görülmektedir.

9. İlköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında okutulmaya başlanan İngilizce dersi, mevcut branş öğretmenleri ve branş öğretmeni bulunmayan okullarda da bu alanda eğitim gördüklerini belgeleyen diğer branş öğretmenlerinden faydalanılmak suretiyle okutulmaktadır. Bu alandaki öğretmen ihtiyacı yükseköğretim kurumlarından mezun olan potansiyel öğretmen adayının yetersiz olması nedeniyle karşılanamamaktadır. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi (c) bendi kapsamında geçici personel konumunda İngilizce Dil Öğreticisi istihdam edilmek suretiyle bu branştaki öğretmen ihtiyacının giderilmesine çalışılmaktadır. Bu önlemlere rağmen ülkemizde 17 000 civarında İngilizce öğretmeni ihtiyacı bulunmakta olup, bu ihtiyacın da 2000 yılında potansiyel aday sayısı ölçüsünde karşılanmasına çalışılacaktır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde yabancı dil öğretmeni yetiştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

1999-2000 öğretim yılı başı itibariyle 4 üncü ve 5 inci sınıflarda yabancı dil dersi okutulan okul sayısı 25 376’dır.

10. Son 5 yılda Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayılarını gösterir tablo ekte sunulmuştur (Ek-3)

11. Son 5 yılda Lise, Adanolu Lisesi, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden üniversiteyi kazananları gösterir tablo ekte sunulmuştur (Ek-4)

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine dahil illerdeki öğretmen ihtiyacının il il ve branşlara göre dağılımına ilişkin sayısal bilginin, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan norm kadro çalışmalarının sonuçlanmasından sonra sağlıklı olarak verilebilmesi mümkün olabilecektir.

13. 1 Ekim 1999 tarihi itibariyle, 826’sı güvenlik ve 370’i doğal afetler nedeniyle olmak üzere toplam 1 196 kapalı okul bulunmaktadır. Kapalı okulların bulunduğu bölgeler kapalılık nedenine göre değişmektedir.

14. 1999 yılı öğretmen atama döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine dahil illere çeşitli branşlardan 12 205 öğretmen ataması yapılmış olup, bunlardan 425’i göreve başlamamıştır.

15. 5.4.2000 tarihi itibariyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bölücü terör örgütünce şehit edildiği tespit edilen öğretmen sayısı 131’dir.

17. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yatırımlarımızla ilişkin tablolar ekte sunulmuştur. (Ek-5)

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

SAYFA 216

SAYFA 217

SAYFA 218

SAYFA 219

SAYFA 220

SAYFA 221

SAYFA 222

SAYFA 223

SAYFA 224

SAYFA 225

SAYFA 226

SAYFA 227

SAYFA 228

SAYFA 229

SAYFA 230

SAYFA 231

SAYFA 232

SAYFA 233

SAYFA 234

SAYFA 235

SAYFA 236

SAYFA 237

SAYFA 238

SAYFA 239

SAYFA 240

SAYFA 241

SAYFA 242

SAYFA 243

20. – Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun;

– Bursa İlindeki belediyelerin deprem yardımı alıp almayacağına,

– 8.9.1999 tarih ve 10197 sayılı ve 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelgeler kapsamına giren yerleşim merkezlerindeki inşaatlara,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1665, 1666)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

17.11.1999

Ahmet Sünnetçioğlu

Bursa

Depremden zarar gören iller arasında yer alan ancak; tabî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardım listesinde yer almayan Bursa belediyelerinin, imar planlarını tekrar gözden geçirip zemin etütlerini yapması yüklü bir maliyet getirmektedir.

1. Bursa Belediyelerini merkezî idarenin kaynak aktaracağı iller kapsamına almayı düşünüyor musunuz?

2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Erdoğan Bilenser’in bir mahallî gazetede; Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı ile yaptığı görüşmeden sonra Bursa’nın bu günden itibaren % 95, Ocak 2000’den itibaren ise % 100 deprem bölgesi olarak payını alacağı ifadesi doğru mudur?

3. Bu yardım payı Bursa’nın diğer ilçe ve belde belediyelerini de kapsıyor mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

17.11.1999

Ahmet Sünnetçioğlu

Bursa

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 8.9.1999 tarih ve 10197 sayılı genelge, 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelge ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü yazısı kapsamına giren yerleşim merkezlerinde;

1. Yapılaşmanın büyük oranda tamamlanmış olduğu meskun alanlarda, parsel maliklerinin talebi üzerine parsel bazında jeolojik etüt ve zemin etüt raporu hazırlanması, alınan neticeye göre kat yüksekliğinin yeniden belirlenmesi koşulu ile ruhsat verilip verilemeyeceği?

2. Mevcut onaylı imar planı dahilinde bulunan, imar kanunun ilgili yönetmeliklerine göre inşaat ruhsatı alınan, ruhsat alındığı tarihten itibaren beş yılını doldurmuş bulunan veya ruhsat müddeti içerisinde ruhsat yenilemesi talebinde bulunanlara ruhsat verilip verilmeyeceği?

3. Ruhsat süresi içerisinde müracaat edilmesi durumunda tadilat ruhsatı verilip verilemeyeceği?

4. Yapı yoğunluğu ve kat adedini arttırmayacak şekilde zorunlu plan değişikliği ile kara yolu ve enerji yatırımları ile ilgili olan plan değişikliklerinin, ilgili kişi yada kurumlarca jeolojik etüdleri neticesinde yapılıp yapılamayacağı?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/460

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) TBMM Genel Sekreterliğinin 1.12.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/275-2755/6991 sayılı yazısı.

b) TBMM Genel Sekreterliğinin 1.12.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/276-2756/6992 sayılı yazısı.

c) TBMM Genel Sekreterliğinin 24.3.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/4854 sayılı yazısı.

TBMM Genel Sekreterliğinin ilgi yazılarına konu, Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’na ait (6/275) ve (6/276) Esas numaralı Sözlü Soru Önergeleri, TBMM İçtüzüğünün 98 inci maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılamadığından yazılı soru önergesine çevrilmesi nedeniyle, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun (6/275-2755)
Esas No.lu Sözlü Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

Depremden zarar gören iller arasında yer alan ancak; tabî afet nedeniyle gelir kaybı ve altyapı hasarına uğrayan belediyelere yapılacak yardım listesinde yer almayan Bursa belediyelerinin, imar planlarını tekrar gözden geçirip zemin etütlerini yapması yüklü bir maliyet getirmektedir.

1. Bursa Belediyelerini merkezî idarenin kaynak aktaracağı iller kapsamına almayı düşünüyor musunuz?

2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Erdoğan Bilenser’in bir mahallî gazetede; Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı ile yaptığı görüşmeden sonra Bursa’nın bu günden itibaren % 95, Ocak 2000’den itibaren ise % 100 deprem bölgesi olarak payını alacağı ifadesi doğru mudur?

3. Bu yardım payı Bursa’nın diğer ilçe ve belde belediyelerini de kapsıyor mu?

Cevaplar:

1,2,3. Bursa İli ve İlçelerindeki belediyelerin Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle uğradıkları hasarların tespit çalışmaları Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğünce tamamlanmıştır. 24.9.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkındaki Tebliğ”in 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğinden, bu sebepler; 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen (Bolu, Düzce, Kaynaşlı) depremin olumsuz şartları da değerlendirilerek uygulamadaki listenin tekrar tanzimi gerekmiştir. Buna göre; ilgili tebliğ uyarınca mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla gelen tecrübelerde dikkate alınarak yeniden Bakanlığımızca hazırlanan Karar Tasarısı, 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair 2000/9 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” uyarınca yapılan yardımların ölçüsü ve kriteri, belediyelerin gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla belediyelerin sahip oldukları alt ve üst yapılardaki hasarların onarımı için gereken bedeller üzerinden Gelir Payı Çarpım Katsayıları aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır.

Belediyelerin Hasar Toplamı

Gelir Payı Katsayısı = + 1

Belediyelerin 1999 yılı Tahmini Payı

Buna göre yapılan hasar tespitleri yukarıdaki formül doğrultusunda belirlenen katsayılar ile yalnızca belediyelere ait alt ve üst yapı tesislerinde meydana gelen hasarlar dikkate alınmaktadır.

Bursa İlimizde toplam 11 Belediyeye yardım yapılarak, Gelir Payı Çarpım Katsayılarının belirlenmesinde de yukarıda belirlenen kıstaslar uygulanmıştır.

Bursa İli Belediyeleri Gelir Payı Çarpım Katsayıları ise şöyledir; Bursa Gemlik 1,58, Gemlik Küçükkumla 1,28, Gürsu 2,15, İznik 1,21, İznik Elbeyli 1,31, Mudanya 1,79, Nilüfer Görükle 1,22, Orhangazi 1,08, Orhangazi Çakırlı 1,37, Orhangazi Yeniköy 1,23, Osmangazi 1,27’dir.

Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu’nun (6/276-2756)
Esas No.lu Sözlü Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 8.9.1999 tarih ve 10197 sayılı genelge, 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelge ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü yazısı kapsamına giren yerleşim merkezlerinde;

1. Yapılaşmanın büyük oranda tamamlanmış olduğu meskun alanlarda, parsel maliklerinin talebi üzerine parsel bazında jeolojik etüt ve zemin etüt raporu hazırlanması, alınan neticeye göre kat yüksekliğinin yeniden belirlenmesi koşulu ile ruhsat verilip verilemeyeceği?

2. Mevcut onaylı imar planı dahilinde bulunan, imar kanunun ilgili yönetmeliklerine göre inşaat ruhsatı alınan, ruhsat alındığı tarihten itibaren beş yılını doldurmuş bulunan veya ruhsat müddeti içerisinde ruhsat yenilemesi talebinde bulunanlara ruhsat verilip verilmeyeceği?

3. Ruhsat süresi içerisinde müracaat edilmesi durumunda tadilat ruhsatı verilip verilemeyeceği?

4. Yapı yoğunluğu ve kat adedini arttırmayacak şekilde zorunlu plan değişikliği ile kara yolu ve enerji yatırımları ile ilgili olan plan değişikliklerinin, ilgili kişi yada kurumlarca jeolojik etüdleri neticesinde yapılıp yapılamayacağı?

Cevaplar :

1. Bakanlığımızın yayımladığı 8.9.1999 tarih ve 10197 sayılı genelgeye göre ve 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı Genelgemiz kapsamına giren yerleşme alanları, 1 inci ve 2 nci Derece Deprem Bölgesinde yer alanların ve bu alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, imar planlarının yapılması sürecinde jeolojik etütleri inşaat ruhsatı alınmadan önce de parsel bazında zemin etütlerinin yapılması mecburiyeti vardır.

2. 3194 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca, inşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde inşataa başlanması ve 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi gerekmektedir. İnşaat 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yapı ruhsatsız duruma düşer ve İmar Kanununun 32 nci ve 42 nci maddeleri uyarınca işlem yapılır ve bu durumda yeniden ruhsat alınması gerekir.

İnşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde inşaatın tamamlanmaması durumunda, 5 yıl süre dolmadan ruhsat yenilemesi amacıyla ilgili idareye başvurulduğu takdirde ruhsat yenilenir.

3. Ruhsat süresi içinde ilgili idareye başvurulduğu takdirde, talebin imar mevzuatı, imar planı, fen, sağlık ve teknik kurallara uygun olması durumunda tadilat ruhsatı verilir.

4. Çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları yapılırken jeolojik etütlerin yapılması mecburidir. Bu planlarda yapılacak plan değişikliklerinde jeolojik etüt raporlarında belirtilen esaslara ve planının ana kararlarına aykırı yeni kullanım kararları getirilmemesi esastır.

Otoyollar, karayolları, demiryolu, güzergâhları, hava meydanları, termik santraller, hidroelektirik santraller ve nükleer santrallerin yer seçimi esasında detaylı jeolojik/jeoteknik etütlerin yanında imar mevzuatı, toplum yararı, ekoloji, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine göre ulaşım ve enerji yatırımları ile ilgili yer seçimi kararı verilerek planlama yapılır. Bu yatırımlara ait kararlar, ülke bütününde yapılan kalkınma planları ile bağlantılı olarak bölge ve çevre planları bütünlüğünde diğer kullanımlarla birlikte ele alınarak verilmelidir.

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte imar planı değişikliği, onaylı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde, imar planı ana kararlarını bozmayacak biçimde mevzii olarak farklılık getiren değişiklikler olarak tanımlandığında, ulaşım ve enerji yatırımları, imar planı ana kararlarını değiştirdiğinden plan değişikliği olarak kabul edilemez. Bu kararlar plan revizyonu çerçevesinde ele alınmaktadır.

21. – Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın, Şırnak İline yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer’in cevabı (7/1667)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

17.11.1999

Abdullah Veli Seyda

Şırnak

Sorular:

1. 1997 ilk 6 ayı,

1997 ikinci 6 ayı,

1998 ilk 6 ayı,

1998 ikinci 6 ayı,

1999 ilk 6 ayında,

Bakanlığınızca söz konusu dönemlerde Şırnak İlimizde yapılan yatırımlar ve hizmetler nelerdir?

2. Söz konusu dönemlerde kaç km yeni enerji hattı çekilmiştir?

3. Söz konusu dönemlerde kaç adet yeni trafo faaliyete geçirilmiştir?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300.753/7047

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 1.12 1999 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-6/278-2758/6994 sayılı yazısı.

b) Sayın Hüsamettin Özkan (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)’a muhatap 4.1.2000 tarih ve B.15.0.APK.0.23.300-27-85 sayılı cevabî yazımız.

c) TBMM Başkanlığının 24.3.2000 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-4856 sayılı yazısı.

Şırnak Milletvekili Sayın Abdullah Veli Seyda’nın tarafıma tevcih ettiği 6/278-2758 esas nolu sözlü soru önergesi TBMM Genel Kurulunda üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı gerekçesiyle yazılı soruya çevrilerek ilgi c’de kayıtlı yazı ile tekrar Bakanlığıma gönderilmiştir. İlgi b’de kayıtlı yazı ile daha önce iletilen 7/1667 esas nolu yazılı soru önergesine ait bilgiler ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Şırnak Milletvekili Sayın Abdullah Veli Seyda’nın
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/1667 esas nolu)

Soru 1 :

1. 1997 ilk 6 ayı,

1997 ikinci 6 ayı,

1998 ilk 6 ayı,

1998 ikinci 6 ayı,

1999 ilk 6 ayı,

Bakanlığınızca söz konusu dönemlerde Şırnak İlimizde yapılan yatırımlar ve hizmetler nelerdir?

Cevap 1:

Bakanlığımca söz konusu dönemlerde Şırnak İline yapılan yatırımlar kuruluşlar bazında ekli tabloda (Ek-1) verilmiştir.

Soru 2, 3:

– Söz konusu dönemlerde kaç km. yeni enerji hattı çekilmiştir?

– Söz konusu dönemlerde kaç adet yeni trafo faaliyete geçirilmiştir?

Cevap 2, 3:

Söz konusu dönemlerde çekilen yeni enerji hatları ile faaliyete geçirilen trafolar ekli tabloda (Ek-2) verilmiştir.

SAYFA 254

SAYFA 255

SAYFA 256

SAYFA 257

SAYFA 258

SAYFA 259

SAYFA 260

SAYFA 261

22. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, sigorta prim ve ödeneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın cevabı (7/1681)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Saffet Arıkan Bedük

Ankara

Sosyal Güvenlik Reformu olarak adlandırılan 4447 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, alınacak prim ve ödeneklerin 5 katına kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığı, ayrıca günlük kazanç alt sınırının her yıl Nisan ayından itibaren DİE tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ve son yılın yurt içi hasıla sabit fiyatlarla değişme hızı kadar artırılarak belirleneceği hükme bağlandığı malumlarınızdır.

1. 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik ile sigorta primine esas kazanç tabanı 120 000 000 TL.’ye tavan ise, % 97’lik artışla 360 000 000 TL.’ye yükseltilmiştir.

Bakanlığınızca, 1 Nisan 2000 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas nispetlerin yasanın işaret ettiği DİE tüketici fiyat endeksi artış oranı olan 168.8 olarak artırılması yönünde çalışmalar yapıldığı doğru mudur?

2. Bakanlığınızca, böyle bir çalışma yapılıyor ise, 4 aylık süre içinde sigorta primine esas kazanç tabanı % 78’lik artışla 113 700 000 TL.’den, 202 560 300 TL.’ye tavanı ise % 233.7’lik artışla 182 100 000 TL.’den 607 680 000 TL.’ye yükselmiş olacaktır.

Bu uygulama sonucunda üretimde azalma, enflasyonda yükselme olmayacak mıdır?

3. Ülkemizde ekonomik durgunluğun yaşandığı bir ortamda gerekli destek sağlanmadığı için zaten zor durumda olan sanayicimiz ve KOBİLER, bu ağır şartlarda bir çoğu yaşamını sürdüremediği için işletmesini kapatmak zorunda kalacak bunun sonucunda işsiz ordusuna yeni onbinler katılacaktır. Bu olumsuz durumu önlemek için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Varsa bu çalışmalarınız ve bu konudaki önerileriniz nelerdir?

T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24.4.2000

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Genel Müdürlüğü

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/3190-010335

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 3.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1681-4783/11354 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük tarafından hazırlanan “Sigorta prim ve ödeneklerine ilişkin” 7/1681-4783 esas nolu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.

Malumları olduğu üzere; sosyal güvenlik sistemimizin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması amacıyla geçtiğimiz Eylül ayında Sosyal Güvenlik Reformu Kanunu yürürlüğe konulmuş ve bu Kanunla birlikte sosyal güvenlik açısından devrim niteliğinde pek çok yenilikler gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlilerinden birisi işsizlik sigortası, bir diğeri kayıt dışı işçilerin kayıt altına alınması, bir başkası ise önergeye konu edilen Sosyal Sigortalar Kurumunda prime esas günlük kazanç alt sınırının yeni esaslara bağlanmasıdır.

Yasa ile, Sosyal Sigortalar Kurumunca alınacak prime esas günlük kazancın alt sınır 4 milyon TL. üst sınırı ise bunun üç katı olarak belirlenmiş ve Nisan 2000 ayından itibaren bir önceki yılın tüketici fiyat endeksine göre (TÜFE) artırılması esası getirilmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1999 yılının Aralık ayı ile ondan önceki yılın Aralık ayı enflasyon oranı, % 68,8 büyüme oranı ise eksi % 5 olarak açıklanmıştır. Bu sonuçlara göre, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 1 Nisan 2000 tarihinden itibaren 4 milyon TL. olan prime esas günlük kazanç alt sınırının 6 415 000 TL.’ye aylık kazanç alt sınırının ise 192 450 000 TL.’ye, sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının 19 245 000 TL.’ye, aylık kazanç üst sınırının ise 577 350 000 TL.’ye, yükseltilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, 1.4.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi gereken söz konusu uygulumanın Hükümetimizin % 25 oranındaki yıllık enflasyon hedeflerini de olumsuz yönde etkileyeceği nazara alınarak Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmış olup, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeten bir anlayıştan hareketle, prime esas günlük kazanç alt sınırının hedeflenen enflasyon oranlarında artırılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunda imzaya açılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Yaşar Okuyan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

23. – Kastamonu Milletvekili Zeki Ünal’ın, Vakıf Üniversitelerine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1686)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın, Sümer Oral tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.3.2000

Zeki Ünal

Karaman

1. Vakıf üniversitelerine hangi kriterler dikkate alınarak devlet yardımı yapılmaktadır.

2. Şimdiye kadar; hangi vakıf üniversitelerine yardım yapılmıştır? Yapılan yardım miktarı ne kadardır?

3. Hiç yardım almayan vakıf üniversiteleri var mıdır?

T.C.

Maliye Bakanlığı 24.4.2000

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.BMK.0.11.600/7712

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 3.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1686-4839/11442 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 7/1686 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

1. Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının giderlerine katkıda bulunmak amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 18 inci maddesine göre yardım yapılmaktadır. Söz konusu maddeye göre yardım almaya hak kazanabilmek için vakıf yükseköğretim kurumunun;

– En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olması,

– Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen değerlendirme komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından bu esasa göre sıralanan Devlet Üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması,

– Öğrenci yerleştirme sınavında fen ve matematik puanlarına göre ilk ikibine giren öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmeleri suretiyle yapılacak sıralamada Devlet Üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması,

– Öğrencilerin en az yüzde onuna eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak şekilde burs vermesi,

gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan vakıf üniversitelerine, o yıl Devlet yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen miktarın ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenci sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak meblağın yarısını geçmemek üzere yardım yapılmaktadır.Yapılacak yardımın hesabında Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenek esas alınmakta olup, bu ödeneği geçmemek üzere yardıma hak kazanan vakıf üniversitelerinin öğrenci sayılarıyla orantılı olarak yardım hesaplanmaktadır. Ancak, bu yardım miktarı vakıf yükseköğretim kurumunun toplam bütçe giderinin yüzde kırkbeşini geçememektedir.

2. Şimdiye kadar 2547 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesine ve yılı bütçe kanunlarına göre yasal koşulları sağlayan vakıf üniversitelerine yardım yapılmıştır. Yapılan yardım miktarı yıllara göre aşağıda gösterilmiştir.

(Milyar TL.)

1995 1996 1997 1998 1999

Bilkent Üniversitesi 253 657.5 1 100.9 1 418.4 2 130

Başkent Üniversitesi 95.5 160.5 337.8 352.0 537

Koç Üniversitesi 37 102.2 156.6 226

Yeditepe Üniversitesi 12.2 862

Işık Üniversitesi 2.8 165

Fatih Üniversitesi 8.0

Toplam 348.5 855 1 540.9 1 950 3 920

3. Bugüne kadar kanunla kurulmuş olan 20 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bunlardan 14 üne yasal koşulları sağlamadıklarından yardım yapılamamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sümer Oral

Maliye Bakanı

24. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1687)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Gübre fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle çiftçilerimiz yeteri kadar gübre alıp kullanamamaktadır. Neticede, düşük tarımsal üretim ve verimlilikle uluslararası piyasada rekabet etmesi mümkün olamamaktadır.

Nüfusun % 45’inin tarımla uğraştığı ülkemizde, çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla (önceki yıllarda) gübreye % 50 destek verilmekte iken bu oran şimdi önemli ölçüde azaltılmış, çiftçilerimiz de söz konusu uygulama ile çok zor duruma düşürülmüştür.

Sorular:

1. 1995-1996-1997-1998-1999 ve 2000 yıllarında ülkemizde kullanılan gübrelerin birim fiyatları ne olmuştur?

2. Yukarıda belirtilen yıllara göre gübredeki devlet desteğinin oranı ne olmuştur?

3. Bundan sonra gübreye devlet desteği hususunda ne düşünülmektedir?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı: KDD-SÖ.1.01/1272

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 7.4.2000 tarih ve B.02.0.KKG. 0.12/106-197-5/1736 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’a ait 7/1687-4840 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili: Mehmet Elkatmış Nevşehir Milletvekili

Esas No. : 7/1687-4840

Soru 1. 1995-1996-1997-1998-1999 ve 2000 yıllarında ülkemizde kullanılan gübrelerin birim fiyatları ne olmuştur?

Cevap 1. Belirtilen yıllara ait ağırlıklı ortalama gübre fiyatları (Tl./kg) ilişikteki tabloda verilmiştir.

Soru 2. Yukarıda belirtilen yıllara göre gübredeki devlet desteğinin oranı ne olmuştur?

Cevap 2. Yıllar itibariyle kümülatif destekleme ve çiftçinin ödediği oranlar ilişikteki tablonun son satırında belirtilmiştir.

Soru 3. Bundan sonra gübreye devlet desteği hususunda ne düşünülmektedir?

Cevap 3. Kimyevi gübre destekleme uygulaması halen 97/10244 ve bu kararın bazı maddelerinin değiştirilmesine ek 2000/93 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden yürütülmektedir.

SAYFA 271 filme alınacak

25. – Adana Milletvekili Yakup Budak’ın, belediyelerin gelir payı çarpım katsayılarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1689)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim.

22.3.2000

Yakup Budak

Adana

Bakanlar Kurulunun 13.1.2000 tarihli 2000/9 sayılı kararı ile tabiî afet nedeniyle gelir kaybına ve altyapısı hasara uğrayan belediyelerin “Gelir Payı Çarpım Katsayılarının” yeniden düzenlenmesi neticesinde Adana İlimizde de 27 Haziran 1997 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı belediyelerimizin gelir payı çarpım katsayıları yükseltilmiştir. Çevresindeki birçok belediye gelir payı çarpım katsayısı katkısından yararlandırılırken aynı depremde zarar gören İmamoğlu İlçesi Belediyesi bu imkândan yararlandırılmamıştır.

1. Yukarıda söz edilen kararname ile kurumların “Gelir Payı Çarpım Katsayısı” düzenlemesi hangi ölçütlere göre yapılmıştır?

2. Çevresindeki belediyeler Gelir Payı Çarpım Katsayısı imkânından yararlandırılırken, afete uğramış ve yardım gören ilçelerin tam ortasında olan İmamoğlu İlçesi Belediyesi Gelir Payı Çarpım Katsayısı niçin yükseltilmemiştir?

3. İmamoğlu Belediyesinin de Gelir Payı Çarpım Katsayısının yükseltilmesi düşünülmekte midir?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 20.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.A.P.K.0.22.00.00.17/459

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.4.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1689-4842/11445 sayılı yazı.

Adana Milletvekili Yakup Budak’ın (7/1689-4842) Esas No.lu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Adana Milletvekili Yakup Budak’ın (7/1689-4842)
Esas No.lu Yazılı Soru Önergesinin Soruları ve Cevapları

Sorular :

Bakanlar Kurulunun 13.1.2000 tarihli 2000/9 sayılı kararı ile tabiî afet nedeniyle gelir kaybına ve altyapısı hasara uğrayan belediyelerin “Gelir Payı Çarpım Katsayılarının” yeniden düzenlenmesi neticesinde Adana İlimizde de 27 Haziran 1997 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı belediyelerimizin gelir payı çarpım katsayıları yükseltilmiştir. Çevresindeki birçok belediye gelir payı çarpım katsayısı katkısından yararlandırılırken aynı depremde zarar gören İmamoğlu İlçesi Belediyesi bu imkândan yararlandırılmamıştır.

1. Yukarıda söz edilen kararname ile kurumların “Gelir Payı Çarpım Katsayısı” düzenlemesi hangi ölçütlere göre yapılmıştır?

2. Çevresindeki belediyeler Gelir Payı Çarpım Katsayısı imkânından yararlandırılırken, afete uğramış ve yardım gören ilçelerin tam ortasında olan İmamoğlu İlçesi Belediyesi Gelir Payı Çarpım Katsayısı niçin yükseltilmemiştir?

3. İmamoğlu Belediyesinin de Gelir Payı Çarpım Katsayısının yükseltilmesi düşünülmekte midir?

Cevaplar :

Cevap 1-2-3) Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğünce, 1999 yılı içinde Ülkemiz genelinde meydana gelen tabiî afetler nedeniyle (Marmara Bölgesinde hasara uğrayan belediyeler dahil) yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu, gelir kaybı, alt ve üst yapı hasarına uğradıkları tespit edilen 358 belediye için Bakanlığımızca, 24.9.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve daha sonra değiştirilerek 10.2.2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ” esaslarına göre tespit edilen hasar tutarları ile 1999 yılı payları esas alınarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 8.2.2000 tarih ve 23958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Adana İli Ceyhan İlçesi Kurtkulağı ve Mercimek Belediyesi, Seyhan İlçesi Küçükdikili Belediyesi, Yüreğir İlçesi Yakapınar, Kürkçüler, Çelemli, Baklalı ve Abdioğlu Belediyesi ile İmamoğlu Belediyesi eski yıllarda meydana gelen depremler nedeniyle uğradıkları hasarlar için talepte bulunmuştur. Söz konusu talepler, ilgili tebliğin esaslarına uymadığından ve eski yıllara ait tabiî afet hasarları, 31.3.1997 tarih ve 22950 sayılı tebliğ esaslarına göre yürütüldüğünden, hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararında yer alamamıştır.

26. – Bursa Milletvekili Kenan Sönmez’in, Bursa’da meydana gelen uçak kazasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1690)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Kenan Sönmez

Bursa

Bilindiği gibi, 21 Mart 2000 gecesi Bursa’da meydana gelen uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Kazanın meydana gelmesinde Bursa Havaalanının teknik yetersizliğinin de etkisi olduğu yolunda görüşler ağırlık kazanıyor. Havaalanının teknik olarak yetersiz kaldığı, uçaklara güvenli iniş sağlayan ILS sisteminin ve uçakların izlenmesini sağlayan radar sisteminin bulunmadığı, yön verme cihazının da arızalı olduğu belirtiliyor.

Aynı bölgede son yıllarda başka kazalarında meydana geldiği gözönünde bulundurularak;

1. Bursa Havaalanının teknik donanım eksiklikleri ne zaman tamamlanacak?

2. Uçaklara yön ve mesafe gösteren (VOR) cihazındaki arızanın uzun süredir giderilememesinin sorumlusu kimlerdir? Bu konuda bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-621-11704

Konu : Bursa Milletvekili Sayın Kenan Sönmez’in yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1690-4845/11448 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Kenan Sönmez’in 7/1690-4845 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Enis Öksüz

Ulaştırma Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Kenan Sönmez’in 7/1690-4845
Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Soru :

Bilindiği gibi, 21 Mart 2000 gecesi Bursa’da meydana gelen uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Kazanın meydana gelmesinde Bursa Havaalanının teknik yetersizliğinin de etkisi olduğu yolunda görüşler ağırlık kazanıyor. Havaalanının teknik olarak yetersiz kaldığı, uçaklara güvenli iniş sağlayan ILS sisteminin ve uçakların izlenmesini sağlayan radar sisteminin bulunmadığı, yön verme cihazının da arızalı olduğu belirtiliyor.

Aynı bölgede son yıllarda başka kazalarında meydana geldiği gözönünde bulundurularak;

1. Bursa Havaalanının teknik donanım eksiklikleri ne zaman tamamlanacak?

2. Uçaklara yön ve mesafe gösteren (VOR) cihazındaki arızanın uzun süredir giderilememesinin sorumlusu kimlerdir? Bu konuda bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Cevap :

Bursa Havaalanında bulunan VOR cihazının yayınları, havaalanı sınırlarının dar olması ve bu sınırlarda meydana gelen yapılaşmalar nedeniyle, sinyallerde bozulmalar meydana gelmiş; DevletHava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce uluslararası kriterlere uygun olarak, yerden ve havadan sürekli yapılan denetimler sonucunda bozulmaların tekraren devamının tespiti sonucunda, uluslararası kurallara uygun olarak 3.2.2000 tarihinde limit dışı salınım nedeniyle “gayrifaal” olduğu bilgisi, NOTAM ile tüm havacılık camiasına ilan edilmiştir.

Ancak havaalanında VOR cihazına alternatif olarak uçakların yön bulmasını sağlayan NDB (Non-Directional Radio Beacon) cihazı ve uçağa mesafe bilgisini sağlayan DME (Distance Measurement Equipment) cihazı hizmet vermekte, havaalanını kullanan tüm pilotlar da havaalanında NDB ve DME cihazlarının bulunduğunu bilerek uçuşlarını buna uygun olarak yapmak durumundadırlar.

Diğer taraftan, Bursa Havaalanına ILS (Insrument Landing System-Aletle İniş Sistemi) Sistemi tesis edilmesi hususu, 1997 yılında etüd edilmiş, ancak havaalanı civarında tabiî ve sunî manialar nedeniyle istenilen sinyal performansı elde edilememiştir. Pistin sonunda Devlet Karayolu ve Nilüfer Çayı bulunduğundan, ILS’nin 4 ana unsurundan biri olan Localizer Cihazının tesisi mümkün olamamaktadır.

Bursa Havaalanının bulunduğu bölge, radar kaplaması içerisinde olup, Atatürk Hava Limanında bulunan merkezden bu bölgenin radar kontrol hizmeti sağlanmaktadır.

Ayrıca, Bursa Havaalanının mevcut işletim imkânları ve şartları, havacılık bilgi yayınları ile yurtdışı ve yurtiçi havacılık sektörüne yayınlanmakta olup, havaalanı ile ilgili bilinmeyen bir husus bulunmamaktadır.

Kaza ile ilgili olarak kazanın meydana geliş sebebinin anlaşılması için Bakanlığımızca başlatılan araştırma ve inceleme çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlandığında “Nihaî Rapor” Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

27. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışan mühendislerin ücretlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın cevabı (7/1703)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilgili olduğu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Cevat Ayhan

Sakarya

Soru :

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı teşkilâtında çalışan,

8. Derece 1. Kademe

4. Derece 1. Kademe

1. Derece 4. Kademe

mühendislere ödenen aylık ücretin özel hizmet tazminatı, diğer yan ödemeler ve varsa ikramiyeler dahil brüt ve net ele geçen olarak miktarı nedir?

T.C.

Devlet Bakanlığı 21.4.2000

Sayı : B.02.0.006/01-948

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.4.2000 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-4979 sayılı yazınız.

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/1703-4899 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında mühendis kadrosu bulunmamaktadır. Mühendislik Fakülteleri mezunu olup, uzman kadrosunda çalışan personele ödenen aylık ücret, özel hizmet tazminatı ve ikramiye ödemelerine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

Unvanı Kadrosu Brüt Ücreti Net Ücreti

Uzman 1 Maaş 595 900 000 471 133 000

İkramiye 471 270 000 132 583 000

Uzman 4 Maaş 562 053 000 456 369 000

İkramiye 447 258 000 125 828 000

Uzman Yardımcısı 8 Maaş 419 890 000 342 849 000

İkramiye 331 338 000 93 215 000

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Yüksel Yalova

Devlet Bakanı

28. – İzmir Milletvekili Hakan Tartan’ın, İzmir’deki yatırımlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1711)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yazılı soruların, Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Hakan Tartan

İzmir

1. İzmir’deki liman, balıkçı barınağı ve diğer yatırımlar için 2000 yılı bütçesinde ayrılan pay ne kadardır?

2. 2000 yılı çalışma programında İzmir için ne gibi yeni yatırımlar öngörülmektedir?

3. İzmir’de devam eden yatırımların tahmini bitirilme süreleri nedir? Bunlar için ek ödenek düşünülmekte midir?

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/-622-11682

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan’ın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4976 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan’ın 7/1711-4910 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Enis Öksüz

Ulaştırma Bakanı

İzmir Milletvekili Sayın Hakan Tartan’ın 7/1711-4910
Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. İzmir’deki liman, balıkçı barınağı ve diğer yatırımlar için 2000 yılı bütçesinde ayrılan pay ne kadardır?

2. 2000 yılı çalışma programında İzmir için ne gibi yeni yatırımlar öngörülmektedir?

3. İzmir’de devam eden yatırımların tahmini bitirilme süreleri nedir? Bunlar için ek ödenek düşünülmekte midir?

Cevap :

Bakanlığımız Merkez Teşkilâtı ile İlgili Kuruluşlarınca, İzmir İlinde yürütülen yatırım projeleri ile 2000 yılı için ayrılan ödenekler şu şekildedir.

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü (Genel Bütçe) : Demiryolları Alt ve Üstyapı yatırımları için 2 trilyon 378 milyar 400 milyon TL., Tarım Sektörü Balıkçı Barınakları inşaatı için 128 milyar 830 milyon TL., Turizm Sektörü Yat Limanları inşaatı için 842 milyar 350 milyon TL. olmak üzere toplam 3 trilyon 349 milyar 580 milyon TL. ödenek ayrılmıştır.

2000 Yılı Yatırım Programında yer alan Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu Üstyapı İnşaatı, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı, Eskifoça Yat Limanı ve Güzelbahçe (1) Balıkçı Barınağı Mendirek İlâvesi ve Rıhtım İnşaatı projelerinin ihaleleri 99/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi nedeniyle henüz yapılamamıştır.

Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapımı planlanan 6 adet proje mevcut olup, bunlar İzmir Limanı Tarama ve Tevsii, Ilıca Yat Limanı, Çeşme-Şifne Yat Limanı, Seferihisar (Ürkmez) Yat Limanı, Karaburun Yat Limanı ve İzmir-Yenifoça Yat Limanıdır.

İnşaatları devam etmekte olan Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu Altyapı İkmâl İnşaatı, Mordoğan Balıkçı Barınağı ve Sığacık Yat Limanı projelerinin 2001 yılında tamamlanmaları planlanmıştır.

Ancak, 4494 Sayılı 2000 Malî Yılı Bütçe Kanununun 5 inci maddesinin (A) bendine göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan 5 no. lu “2000 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatı” nın 1 inci maddesi uyarınca, devam eden yatırımlar için ek ödenek talebinde bulunulamamaktadır.

– Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü : 2000 Yılı Yatırım Programı kapsamında;

Sayısal Santral Sistemleri, Kırsal Alan Santral Kapasite Artırımı, Şebeke çalışmaları, Radyolink Sistemleri, Kablosuz Telefon Sistemi Kurulması, Transmisyon, Ulusal İnternet Altyapı Projesi (TTnet), Türkiye Sayısal Data Network Projesi (TSDnet) ve 200 km. Fiber-Optik Kablo tesisi projeleri için toplam 14 trilyon 333 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

Ek ödeneğe ihtiyaç duyulması halinde imkânlar ölçüsünde ek ödenek verilecek olup, başlanmış yatırımların kısa zamanda bitirilerek hizmete verilmesi öncelikli hedefimizdir.

– PTT Genel Müdürlüğü : Posta İşletmesi Bilgi İşlem Sistemleri Projesi kapsamında Çamdibi Merkezinin otomasyona açılması, Posta Hizmet Binaları Projesi kapsamında Güzelyalı Posta Hizmet Binası inşaatının bitirilmesi, Posta Hizmetlerinin Mekanizasyonu ve Otomasyonu, İdame-Yenileme, Makine ve Techizat Alımı projeleri kapsamındaki işler için toplam 200 milyar 454 milyon TL. lık yatırım planlanmış ve bu ödenekler çerçevesinde yıl sonu itibariyle yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Öngörülen ödeneklerin yıl içinde yeterli olmaması halinde bütçe imkânları çerçevesinde ek ödenek sağlanabilecektir.

– TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü : 2000 Yılı Yatırım Programı kapsamında; Limanların Alt-Üstyapı tesisleri, Limanlar İdame Yatırımları, Demiryolu Şebekesinin Muhtelif Yerlerine Sosyal Konut Yapılması, Aliağa-Menemen-Basmane-Cumaovası Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri, Yol İdame ve Yol Tesisleri, İdame-Yenileme, Tünel İnşa, Köprü ve Menfez Yenilemeleri, Olası Depreme Karşılık Malzeme Alımı, Lokomotif Depoları ile Revizörlük Atölyelerinin Modernizasyonu, Gar, İstasyon, Diğer Hizmet Binaları ve Tesislerindeki Sağlık Birimlerinin Bakım ve Onarımı ile Sağlık Araç ve Gereçlerinin tamamlanması işleri için toplam 11 trilyon 904 milyar 390 milyon TL. lık yatırım planlanmış ve bu ödenekler çerçevesinde yıl sonu itibariyle yatırımların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

– DHMİ Genel Müdürlüğü : 2000 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan Adnan Menderes Hava Limanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ve Mütemmimleri işine ait ihale 7.7.2000 tarihinde yapılacaktır.

Ayrıca Adnan Menderes Hava Limanının Makine-Teçhizat, Elektrik-Elektronik Sistem, Meydan Hizmet Araçları ve Taşıt ihtiyaçlarının giderilmesi ile mevcut tesislerin tevsii ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

29. – Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk’ün, Türkiye’nin dış tanıtımında kullanılmak üzere belirlenen logoya ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1715)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

29.3.2000

Birol Büyüköztürk

İzmir

Bakanlığınızca, Türkiye’nin özellikle dış tanıtımında kullanılmak üzere belirlenen “logo” Türkiye’nin ve Türk milletinin yabancı ülkelerde yanlış tanıtımına yol açabilecek niteliktedir.

1. Siyah bir zemin üzerinde kırmızı renkte lale ve “Turkey” yazısı bulunan logonun seçimi nasıl yapılmıştır?

2. Türk milletinin ve Türkiye’nin tanıtımına yönelik olarak bir logo hazırlanırken ilgili uzmanlara, kuruluşlara görüş sorulmuş mudur?

3. Yarışmada birinci seçilen logonun yerine ülkemizin tarihi ve kültürel özelliklerini yaşatan başka bir simge örneğin kökleri iki kıtada bulunan ulu çınar vs. daha uygun olmaz mıydı?

4. Değişik dillerde Türkiye ismi değişik yazılımda olabiliyor. Örnek olarak İngilizce’de Turkey, Almanca’da Türkei, Fransızca’da Turquie olduğu gibi. Ama bizim dilimizde değişmesi mümkün olmayacak bir yazılım var. O da Türkiye. Söz konusu logodaki Turkey yazılımı bir kültür aşınmasına sebep olacak girişim değilde nedir?

5. Söz konusu logoyu tanıtım kampanyalarından bir an önce kaldırıp yeni bir logo tespit ettirmeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Turizm Bakanlığı 24.4.2000

Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./1063-11201

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.4.2000 tarih ve 02-7/1715-4922/11636 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde; Bakanlığıma cevaplandırılmak üzere gönderilen Osmaniye Milletvekili Sayın Birol Büyüköztürk’e ait 7/1715-4922 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Yeni Türkiye logomuz siyah değil, beyaz bir zemin üzerindedir. Söz konusu logonun seçimi; turizm sektör temsilcilerinin, konuyla ilgili akademisyenlerin, reklamcıların, iletişim profesyonellerinin bulunduğu Seçici Kurul’da oybirliği ile seçilmiştir.

2. DDF firması tarafından ülkemizin tantımına yönelik olarak hazırlanan logo; adı geçen firmanın bünyesinde bulunan grafik tasarım grubu tarafından hazırlanmış, tüketici gruplarında test ettirilmiş ve büyük beğeni toplamıştır.

3. Yeni Türkiye logomuz daha önceki yıllarda kullanılan logomuzun değişik bir versiyonudur. Kurumsal kimlik uygulamalarında görsel figürler ani değişikliklere uğratılamazlar. Ani değişiklikler tüketicide güvensizlik yaratır. Bu nedenle daha önceki yıllarda kullanılan lale figürü, daha estetik bir yapı kazandırılarak yeni logomuza uyarlanmıştır. Lale figürlü logomuz, 20 yıldır turizmde, 400 yıldır da Türk görsel sanatlarında kullanılmaktadır.

4. Türkiye logosu İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Japonca ve bütün dillerde aynı karakterde ama ayrı dillerde hazırlanmıştır. İnsanlara kendi dillerinde hitap etmek, onları kazanma yolundaki ilk adımlardan biridir. Bu nedenle logomuzun yıllardır olduğu gibi kendi dilimizde değil, ülkemizin tanıtımının yapıldığı pazar ülkelerimizin dillerinde hazırlanmasının daha doğru olduğu düşünülmektedir.

5. Söz konusu logonun seçimi, turizm sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin, reklamcıların, iletişim profesyonellerinin katılımı ile oluşan Seçici Kurulun oybirliği ile yapıldığından, beğeni, takdir ve olumlu tepkiler alındığından tanıtım kampanyalarımızda kullanılmaya devam edecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

30. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1719)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

28.3.2000

Zeki Ünal

Karaman

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile ilgili olarak verdiğim, yazılı soru önergeme, o günkü Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın imzasıyla gelen 15.7.1998 tarihli cevabî yazıda “2000 yılına kadar yeni bir Yüksek Öğretim Kurumu kurulmasının uygun olmayacağı” ifade edilmiştir.

Sorum şudur :

Aradan iki yıl geçti. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurulması ile ilgili Bakanlığınızca yapılmakta olan bir çalışma var mıdır?

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1035

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1719-4935/1686 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın, “Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurulup kurulmayacağına ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Yapılan araştırma sonucu; yeni yükseköğretim kurumları kurulmasına ilişkin 3837 sayılı Kanun ile 21 üniversite ve 2 yüksek teknoloji enstitüsü, aynı Kanunun Ek-30 uncu maddesi ile de çeşitli üniversiteler bünyesinde 89 fakülte ve 121 yüksekokul kurulmuş olmasına rağmen, bu yükseköğretim kurumlarının önemli bir kısmının henüz faaliyete geçirilemediği tespit edilmiştir.

Ayrıca, öğretim elemanı ihtiyacı bulunması ve bütçe olanaklarının sınırlılığı nedeniyle, mevcut koşullar daha uygun hale gelinceye kadar, yeni üniversitelerin kurulmasının uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

31. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, su ürünleri stoklarının işletilmesi hakkındaki sirkülere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1728)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

31.3.2000

Kadir Bozkurt

Sinop

– Denizlerimizde bulunan Su Ürünleri stoklarımızı ve bu kaynakların, halkımızın ve Devletimizin yararına işletilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığınızca her yıl sirküler yayınlanmakta olup, bu sirkülerin hazırlanması safhasında Su Ürünleri Kooperatiflerinin ve bu işle iştigal eden kuruluşların görüşlerinin alınması gelenek halini almış iken, 1999-2000 ve hazırlanacak 2000-2001 yıllarına ait sirkülerin hazırlanması aşamasında Kooperatiflerin ve bu işle iştigal eden kuruluşların görüşüne başvurulmuş mudur?

– 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince denizlerimizdeki stokların korunması amacıyla çıkartılan 3311 numaralı avlanma sirkülerinin 3 üncü maddesine 15.2.2000 tarihli tadilat yapılarak Sinop İli Gerze İlçesi Çayağzı Burnu ile Sinop İnceburun arasındaki sahayı 6 mil olarak trol avcılığına serbest bırakılmasındaki amacı nedir?

– Sirkülerin tadilat yapılmamış haliyle 3 üncü maddesinde getirilen Gerze İlçesi Çayağzı Burnu ile Sinop İnceburun arasında kalan kara sularımızda dip trolü ile avcılık yapılmasının yasaklanması geçmişte düşülen hataların telafisi için getirilmiş. Bölgenin konumu itibariyle balıkların üremesine, yavruların beslenme ve büyümesine, türlerin çoğalmasına gözle görülür büyük faydalar sağladığı aşikar ortada iken sirkülere eklenen madde ile bu bölgede trol avcılığının serbest bırakılmasındaki yarar nedir?

– Sinop Valiliğinin raporlarına göre denize kıyısı bulunan ilçeler ile birlikte 757 aile geçimini Kıyı Balıkçılığıyla sağlıyor görünsede son yıllarda bu sayı 1000 ailenin üzerinde olup, dip trolü ile geçimini sağlayan 8-10 balıkçı ailesi mevcut iken, bu haksız rekabeti ortadan kaldırmak ve ileride telafisi mümkün olmayan sonuçları ortadan kaldırmak için gereğini yerine getirmeyi düşünüyor musunuz?

– Bu insanların daha fazla zarara uğratılması halinde kıyı balıkçıları ile trolcüler arasında istenmeyen olayların meydana gelebileceği endişesi ile birlikte hem ekonomik mağduriyeti hem de bu su ürünleri katliamına seyirci mi kalacaksınız?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD.S.Ö.1.01/1274

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1728-4955/11727 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Sinop Milletvekili Sayın Kadir Bozkurt’a ait 7/1728-4955 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili : Kadir Bozkurt

Sinop Milletvekili

Esas No : 7/1728-4955

Soru 1. Denizlerimizde bulunan Su Ürünleri stoklarımızı ve bu kaynakların, halkımızın ve Devletimizin yararına işletilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığınızca her yıl sirküler yayınlanmakta olup, bu sirkülerin hazırlanması safhasında Su Ürünleri Kooperatiflerinin ve bu işle iştigal eden kuruluşların görüşlerinin alınması gelenek halini almış iken, 1999-2000 ve hazırlanacak 2000-2001 yıllarına ait sirkülerin hazırlanması aşamasında Kooperatiflerin ve bu işle iştigal eden kuruluşların görüşüne başvurulmuş mudur?

Cevap 1. Bakanlığımızca, 1 Nisan 1999-31 Ağustos 2000 tarihleri arasındaki avlanma döneminde uygulanmak üzere hazırlanan “Denizlerde ve İçsularda Ticarî Amaçla Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler” 21 Şubat 1999 tarih ve 23618 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 1 Eylül 2000 tarihine kadar geçerlidir.

Bu sirküler hazırlanırken daha önceki yıllara ait sirkülerde olduğu gibi ilgili kamu kuruluşlarının, bilimsel kuruluşların, balıkçıların, su ürünleri kooperatif ve birliklerinin, su ürünleri vakıflarının ve su ürünleri sanayicilerinin görüşleri alınmıştır. Alınan bu görüşler Su Ürünleri Danışma Kurulunda değerlendirilerek, 33/1 numaralı sirkülerde öngörülen düzenlemeler yapılmıştır.

Yeni sirküler henüz hazırlanmamış olup, 1 Eylül 2000-31 Ağustos 2001 av döneminde uygulanmak üzere hazırlanacak olan 34/1 numaralı sirkülerin hazırlık aşamasında da yukarıda zikredilen kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurulacaktır.

Soru 2. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince denizlerimizdeki stokların korunması amacıyla çıkartılan 33/1 numaralı avlanma sirkülerinin 3 üncü maddesine 15.2.2000 tarihli tadilat yapılarak Sinop İli Gerze İlçesi Çayağzı Burnu ile Sinop İnceburun arasındaki sahayı 6 mil olarak trol avcılığına serbest bırakılmasındaki amacı nedir?

Cevap 2. 33/1 numaralı sirkülerin her türlü trolü ile avcılığa ilişkin 3 üncü ve dip trolü ile avcılığa ilişkin 4 üncü maddeleri ile getirilen düzenlemelere ilişkin, Sinop Su Ürünleri Kooperatifinin yapmış bulunduğu başvuru, 19 Ocak 1999 tarihinde yapılan Su Ürünleri Danışma Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve 15.2.2000 tarih ve 23965 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ek sirküler ile ilân edildiği üzere;

Sinop İli, Ayancık İlçesi Usta Burnu ile İnceburun arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 4 mil, İnceburun ile Samsun İli Yakakent İlçesi Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 6 mil içerisinde her türlü trol ile,

Sinop İli, Usta Burnu ile İnceburun arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 4 mil dışında, İnceburun ile Samsun İli Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 6 mil dışında, 1 Mayıs-31 Ağustos 2000 tarihleri arasında üreme dönemi dikkate alınarak dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaklanmıştır.

Bu çerçevede Karadeniz’de Sinop İli karasularımızda belirtilen yerler itibariyle getirilmiş bulunan 4-6 mil mesafe yasağı ile 1 Mayıs-31 Ağustos arası yasağın balıkların üremesine imkân tanıyacağı, denizin çeşitli derinliklerinden diğer avlanma yöntemleri ile avlanmayan ürünlerin avcılığının yapılarak ekonomiye kazandırılacağı, ayrıca Karadeniz’de kısıtlı trol av sahalarından bu şekilde istifade edilerek, diğer trol sahalarındaki av baskısının azaltılması amaçlanmıştır.

Soru 3. Sirkülerin tadilat yapılmamış haliyle 3 üncü maddesinde getirilen Gerze İlçesi Çayağzı Burnu ile Sinop İnceburun arasında kalan kara sularımızda dip trolü ile avcılık yapılmasının yasaklanması geçmişte düşülen hataların telafisi için getirilmiş. Bölgenin konumu itibariyle balıkların üremesine, yavruların beslenme ve büyümesine, türlerin çoğalmasına gözle görülür büyük faydalar sağladığı aşikar ortada iken sirkülere eklenen madde ile bu bölgede trol avcılığının serbest bırakılmasındaki yarar nedir?

Cevap 3. Sinop İli karasularımız için trol avcılığına getirilmiş bulunan söz konusu düzenleme 31 Ağustos 2000 tarihine kadar olan süreç için geçerli olup, bu tarihten sonra 34/1 numaralı sirküler yürürlüğe konulacaktır. Bu çerçevede gelen teklifler Su Ürünleri Danışma Kurulunda değerlendirilerek, anılan yörede bu doğrultuda düzenlemelere gidilecektir.

Bu düzenlemeler ile ne kıyı balıkçısı ile trolcülerin karşı karşıya getirilmesi ne de haksız rekabet ortamı yaratılması amaçlanmıştır. Zira Karadeniz’de kayı balıkçılarımızın 3-4 mil dışından daha açıkta av yapmadıkları bilinmektedir. Konu bu yönüyle ele alındığında getirilen düzenlemelerde diğer avcılık yöntemleriyle avlanamayan ürünlerin ve kullanılamayan alanlarda koruma/kullanma dengesi içerisinde trol avcılığına sınırlı imkân sağlanarak ekonomik olarak yararlanmak amaçlanmıştır. Kıyı balıkçılarımızın bu uygulamadan olumsuz etkilenmemesi için, trol teknelerine Sinop İlindeki limanlardan giriş-çıkış izni verilmemiştir. Bu şekilde limanlardan yalnızca küçük balıkçıların yararlanmasına imkân tanınmıştır.

Soru 4. Sinop Valiliğinin raporlarına göre denize kıyısı bulunan ilçeler ile birlikte 757 aile geçimini Kıyı Balıkçılığıyla sağlıyor görünsede son yıllarda bu sayı 1000 ailenin üzerinde olup, dip trolü ile geçimini sağlayan 8-10 balıkçı ailesi mevcut iken, bu haksız rekabeti ortadan kaldırmak ve ileride telafisi mümkün olmayan sonuçları ortadan kaldırmak için gereğini yerine getirmeyi düşünüyor musunuz?

Soru 5. Bu insanların daha fazla zarara uğratılması halinde kıyı balıkçıları ile trolcüler arasında istenmeyen olayların meydana gelebileceği endişesi ile birlikte hem ekonomik mağduriyeti hem de bu su ürünleri katliamına seyirci mi kalacaksınız?

Cevap 4-5. Kıyı balıkçıları ile trol balıkçıları arasında istenmeyen olayların meydana gelmesini önlemek için Bakanlığımca, kontrol hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.

32. – Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Karayolları Genel Müdürlüğünce Sinop İline yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’ın cevabı (7/1730)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz ederim.

3.4.2000

Kadir Bozkurt

Sinop

2000 Yılı Yatırım Programında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Sinop İlinde;

– Devam eden işler nelerdir?

– Ödenekleri nedir?

– Hangi aşamadadır?

– Program dahilinde bitirilebilecek midir?

– Sinop-Boyabat arası tüneli geçiş etüd yapımı için dış kredi temin edilmiş midir? Hangi aşamadadır?

T.C.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.APK.0.22.00.00.17/472-(7/1730-5023)

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1811 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un Bağlı Kuruluşumuz Karayolları Genel Müdürlüğünce Sinop İline yapılan yatırımlara ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş oldukları (7/1730-5023) esas no. lu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray Aydın

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un (7/1730-5023)
Esas No. lu Yazılı Soru Önergesinin Soru ve Cevapları

Soru : 2000 Yılı Yatırım Programında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Sinop İlinde;

– Devam eden işler nelerdir?

– Ödenekleri nedir?

– Hangi aşamadadır?

– Program dahilinde bitirilebilecek midir?

– Sinop-Boyabat arası tüneli geçiş etüd yapımı için dış kredi temin edilmiş midir?

Cevap : Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Sinop İli 2000 yılı yatırımları;

2000Yılı

İşin Başlama Ödeneği

Proje Adı Bitiş Yılı Milyon TL.

Boyabat-Saraydüzü 1997-2001 495 500

Saraydüzü-Kargı-Osmancık Ayr. 1997-2001 792 800

Durağan-Boyabat 1997-2002 384 508

Samsun-Bafra-Sinop 1993-2005 198 200

Zonguldak-Amasra-Cide-Abana-Sinop 1997-2005 25 000

(Bartın-Amasra-Bağ.Dah.)

Sinop-Boyabat (Tüneli Geçiş) 1997-2005 99 100

Boyabat-Taşköprü-Kastamonu 1997-2005 45 550

Sinop-Ayancık-Türkeli-Çatalzeytin 1997-2001 50 000

Boyabat-Şehir Geçişi 1998-2002 49 550

Sinop-Şehir Geçişi 1998-2002 49 550

Alaçam-Kızlan-Çerçiler 1997-2003 131 533

Güzelceçay (Kanlıçay)-Dikmen 1997-2001 148 200

Durağan-Saraydüzü 1997-2002 198 200

Sinop-Erfelek 1997-2002 39 640

Dikmen-Durağan 1997-2003 39 640

(Türkeli-Ayancık) Ayrımı-Erfelek (Sinop-Boyabat) Ayrımı 1997-2003 39 640

(Türkeli-Ayancık) Ayrımı-(Taşköprü-Boyabat) Ayrımı 1997-2003 39 640

– Söz konusu yollarda ödeneklerin kullanımı Bütçe Kanunu gereği Maliye Bakanlığınca aylık Harcama Programına bağlanmış olup, inşaat mevsiminin henüz başlamış olması nedeniyle ödeneklerin bir kısmı kullanılmıştır.

– Söz konusu yollarda çalışmalar ödenekleri oranında devam etmekte olup, yolun planlanan sürelerde bitirilmesi ihtiyacı olan ödeneklerin zamanında sağlanabilmesine bağlıdır.

Dış kredi temin edilmiş olup, Hazine Müsteşarlığına müracaat edilmiştir.

33. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1737)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Turizm Bakanlığı 24.4.2000

Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./1061-11196

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.4.2000 tarih ve 02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde; Bakanlığıma cevaplandırılmak üzere gönderilen Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’ya ait 7/1737-4984 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Bakanlığımın, Erzincan için 2000 Malî Yılı Bütçesinden ödenek ayrılmamıştır. Ancak Erzincan İlindeki yerel yönetimlerin hazırlayacakları turizm amaçlı altyapı yatırımlarına ait projelerin Bakanlığıma intikal ettirilmesi halinde bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Nitekim, 1999 yılında, Çağlayan Belediye Başkanlığı ile Çadırkaya Belediye Başkanlığının hazırlamış oldukları turizm amaçlı altyapı uygulama projelerine 1.5 milyar TL. olmak üzere 3 milyar malî katkı sağlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

34. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın cevabı (7/1738)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Kültür Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-226

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.’nün 10 Nisan 2000 gün ve A.01.0.GNS.0-10.00.02-11750 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın “Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin” 7/1738-4985 esas no. lu yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Bakanlığımızca Erzincan KültürMerkezinin yapımı tamamlanarak 25 Temmuz 1998 tarihinde hizmete açılmıştır.

Bakanlığımızın Erzincan İlinde başka bir yatırımı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay

Kültür Bakanı

35. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı (7/1740)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD.S.Ö.1.01/1298

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0-10.00.02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’ya ait 7/1740-4987 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili : Tevhit Karakaya

Erzincan Milletvekili

Esas No. : 7/1740-4987

Soru 1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

Cevap : Bakanlığımızın 2000 Malî Yılı Bütçesinden Erzincan İline ayrılan ödenek miktarı 219 milyar 251 milyon TL. dır. Bu miktarın 46 milyar 537 milyon TL. cari harcama ödeneği olup, kalan 172 milyar 714 milyon TL. da yatırım harcamaları ödeneğidir.

Bakanlığımızın 2000 Malî Yılı Bütçesi ile ilgili diğer bilgiler, EK-2 de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

Cevap : Bakanlığımızın 1999 Malî Yılı Bütçesinden Erzincan İline 117 milyar 150 milyon 158 bin TL. ödenek ayrılmasına rağmen, kullanılan ödenek miktarı 182 milyar 923 milyon 454 bin TL. olmuştur.

Bakanlığımızın 1999 Malî Yılı bütçesinden Erzincan İline ayrılan ödenek miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgiler EK-3 de verilmiştir.

Soru 3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Cevap 3. Erzincan İlinde yapımı süren yatırımlar, devamlılık arz eden hizmet amaçlı projelerdir. Yatırım projeleri, yıl içinde tespit edilen program dahilinde ve mevsim özelliklerine göre yürütülmektedir.

Soru 4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Cevap : Bütçe imkânları dahilinde tahsis edilen ödenekler serbest bırakıldıkça hemen uygulamaya konulmakta ve program hedeflerine yılı içersinde ulaşılmaya çalışılmaktadır.

EK–2

Erzincan İli 1999 Yılı Program ve Giden Ödenekleri Bin TL.

1999 Yılı Bütçesi

Gerçekleşme

Program Giden

Proje Adı Ödeneği Ödenek %

Merkez Dışı Yönetim Hiz. (Cari-Taşra) 7 560 00 8 258 030 109.23

Tarım ve Hay. Okulları Cari Hizmetleri 21 451 000 20 377 764 95.00

Taşıt Kira Bakım-Onar. ve İşl. Gid. Cari 3 364 000 3 495 800 103.92

Lojmanların Kira Bak. Onar. ve İşle. Gider. 0 2 000 00

Taşıtların Kira Bak. Onar. ve İşl. Gid. (Yat) 24 442 000 23 203 275 94.93

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 2 200 000 2 680 312 121.83

II Tarımsal Yayım ve Uygul. Araş. Projesi 2 400 000 2 254 280 93.93

Çayır-Mer’a Yem Bitkileri ve Hay. Projesi 1 450 000 1 362 445 93.96

Erzincan Sivas Kırsal Kalkınma Projesi 2 000 000 1 897 302 94 87

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 2 200 000 2 079 629 94.53

Dış Kaynaklı Hayvancılık Projesi 280 000 264 478 94. 46

Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi 450 000 424 815 94.40

Bitki Hast. ve Zarar. ile Mücadele Projesi 5 000 000 39 250 000 785.00

Hayvan Hast. ve Zarar. ile Mücadele Proj. 13 225 000 25 448 278 192.43

Su Ürünleri Kir. ve Koruma Kont. Hiz. Proj. 145 000 137 750 95.00

Gıda Denetim Hizmet Geliştirme Projesi 5 330 000 5 686 205 106.68

Bitkisel Araştırma Projesi 900 000 845 223 93.91

Tarımsal Araştırma Projesi 2 000 000 8 900 000 445.00

Okullarda Üretimi Geliştirme Projesi 3 180 000 2 787 557 87.66

Okulların Makina Techizat Alımı 8 000 000 7 600 000 95.00

Okulların Büyük Onarım Projesi 10 000 000 9 490 500 94.91

Kooperatif Sürvey Projesi 60 000 56 999 95.00

Merkez ve Taşra Teşkilâtı Modernz. Proj. 0 13 000 000

Ekolojik Tarımın Yaygın. ve Kont. Proj. 163 158 155 000 95.00

117 150 158 182 923 454 156.14

Not : Müesseseler dahildir.

EK–3

Erzincan İli 2000 Yılı Program ve Giden Ödenekleri Bin TL.

2000 Yılı Bütçesi

Gerçekleşme

Program Giden

Proje Adı Ödeneği Ödenek %

Merkez Dışı Yönetim Hiz. (Cari-Taşra) 10 280 000 3 891 000 37.85

Tarım ve Hay. Okulları Cari Hizmetleri 31 457 000 12 088 000 38.43

Taşıt Kira Bakım-Onar. ve İşl. Gid. Cari 4 800 000 1 737 000 36.19

Taşıtların Kira Bak. Onar. ve İşl. Gid. (Yat) 56 675 000 18 973 000 31.79

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 1 500 000 473 000 31.53

Çayır-Mer’a Yem Bitkileri ve Hay. Projesi 1 800 000 562 000 31.22

Erzincan Sivas Kırsal Kalkınma Projesi 23 000 000 7 245 000 31.50

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 3 200 000 1 005 000 31.41

Dış Kaynaklı Hayvancılık Projesi 560 000 177 000 31.41

Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi 1 900 000 603 000 31.74

Bitki Hast. ve Zarar. ile Mücadele Projesi 11 000 000 10 683 000 97.12

Hayvan Hast. ve Zarar ile Mücadele Proj. 13 100 000 6 047 000 46.16

Su Ürünleri Kir. ve Koruma Kont. Hiz. Proj. 150 000 77 000 51.33

Gıda Denetim Hizmet. Geliştirme Projesi 9 475 000 5 191 000 54.79

Bitkisel Araştırma Projesi 1 970 000 623 000 31.62

Bitkisel Mücadele Araştırma Projesi 4 400 000 1 390 000 31.59

Tarımsal Araştırma Projesi 11 500 000 3 635 000 31.61

Okullarda Üretimi Geliştirme Projesi 5 680 000 1 797 000 31.64

Okulların Makina Techizat Alımı 9 600 000 3 027 000 31.53

Okulların Büyük Onarım Projesi 14 000 000 4 430 000 31.64

Kooperatif Sürvey Projesi 204 000 64 000 31.37

219 251 000 83 718 000 38.18

Not : Müesseseler dahildir.

36. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın cevabı (7/1741)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından yazılı cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24.4.2000

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/3191/010336

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0-10.00.02-7/1741-4988/11753 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından hazırlanan “Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin 7/1741-4988 esas no.lu yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Bakanlığımızın Erzincan İlinde Bölge Müdürlüğü bulunmadığından, 2000 Yılı Yatırım Programında bu ilimize ait herhangi bir yatırım projesi yer almamaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun 2000 Yılı Bütçesinde, cari harcamalar için Erzincan İline ayrılan ödenek miktarı 2 996 616 707 000. - TL. olup, söz konusu ilde Kurumun yatırım projesi bulunmamaktadır. Ancak, Erzincan İlindeki Ünitelerinde belirtilen ihtiyaçlar, tahsisinin uygun görülmesi kaydıyla, yatırım programında yer alan makine-teçhizat alımı projesi ödeneğinden karşılanmak sureti ile temin edilmektedir.

1999 yılında Erzincan İline 2 172 110 267 000 TL. ödenek ayrılmış olup, bunun 2 161 764 527 000 TL.’sı kullanılmıştır.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 2000 Yılı Yatırım Programı Projeleri içerisinde, Erzincan İli hizmet binası inşaatı da bulunmakta ve proje tutarı 460 milyar, 2000 yılı ödeneği ise 245 milyar TL. olarak öngörülmektedir.

1998 yılında yapımına başlanan Erzincan İli hizmet binasının inşaatı devam etmektedir. 1999 yılı içerisinde öngörülen 100 milyar TL. ödeneğin tamamı harcanmış ve hizmet binası için harcanan toplam miktar 1 281 milyar TL.’ye ulaşmıştır.

Ayrıca bölgedeki iklim şartları gözönüne alınarak hazırlanan iş programına göre projenin 2000 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Kurumun 2000 Yılı Bütçesinden Erzincan İline ayrılan cari harcamalar miktarı ise 5 597 milyar TL. dir.

İş ve İşçi Bulma Kurumunun ise Erzincan İlinde 1999-2000 yıllarında herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Yaşar Okuyan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

37. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1742)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/-605-11595

Konu : Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 7/1742-4989 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Enis Öksüz

Ulaştırma Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 7/1742-4989
Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevap :

Bakanlığımız İlgili Kuruluşlarınca, Erzincan İlinde yürütülen yatırım projeleri ve 2000 Yılı için ayrılan ödenekler ile 1999 yılı ödenek kullanımı şu şekildedir.

– Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü : 2000 Yılı Yatırım programı kapsamında;

2860 hat kapasiteli santral ilâvesi, Şehiriçi Şebeke tesisi, 150 km.’lik Fiber-Optik Kablo tesisi, 4 adet Radyo Link Alıcı-Verici kurulması ve 2490 Kanalucu ilâvesi Projeleri için toplam 1 trilyon 200 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

Telekomünikasyon yatırımları bir yıllık projeler olarak planlanmaktadır. Başlanmış yatırımların kısa zamanda bitirilerek hizmete verilmesi öncelikli hedefimiz olup, ihtiyaç olması halinde ilâve ödenek verilebilecektir.

1999 yılında Erzincan İline yatırım programı kapsamında toplam 1 trilyon 90 milyar TL. ödenek tahsis edilmiş olup tamamı harcanmıştır.

İklim şartları gözönünde bulundurularak yatırım hizmetlerinin uygun hava şartlarında, ekip ilâveleri ve teçhizatlarda öncelik verilerek yerine getirilmesine gayret gösterilmektedir.

– PTT Genel Müdürlüğü : Posta İşletmesi Bilgi İşlem Sistemleri, Posta Hizmetlerinin Mekanizasyonu ve Otomasyonu, İdame-Yenileme ile Makine ve Teçhizat Alımı projeleri kapsamındaki işler için toplam 68 milyar 350 milyon TL. lık yatırım planlanmış ve bu ödenekler çerçevesinde yıl sonu itibariyle yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

1999 yılında Erzincan İline yatırım programı kapsamında toplam 59 milyar 136 milyon TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl sonu itibariyle 568 milyon 222 bin TL.’lık kısmı kullanılmıştır.

2000 Yılı Yatırım Programında yer alan Erzincan İli’ne ait yatırım projeleri, bina ve inşaatla ilgili olmadığından, iklim şartları açısından bir engeli bulunmamaktadır.

– TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü : 2000 Yılı Yatırım Programı kapsamında; 33 km. yol yenilemesi, 5 adet makas yenilemesi, 650 adet ray kaynağı yapımı ile gar, istasyon, diğer hizmet binaları ve tesislerinin bakım ve onarım işleri için toplam 2 trilyon 900 milyar TL. lık yatırım planlanmış ve bu ödenekler çerçevesinde yıl sonu itibariyle yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

1999 yılında Erzincan İline yatırım programı kapsamında 5 milyar 600 milyon TL. ödenek tahsis edilmiş olup tamamı harcanmıştır.

Erzincan ve benzeri iklime sahip İllerde yapılacak yatırımlar, iklim şartlarının yatırım gerçekleşmelerine yapabileceği etkiler dikkate alınarak uygun hava şartlarının yaşanacağı dönemlere yönelik olarak yapılmaktadır. Ayrıca yol yenilemesi, ray kaynağı ve makas yenilemesi gibi projelerde; malzeme temin çalışmaları bir yıl önceden yapılarak herhangi bir gecikmeye meydan verilmemesi hususunda gereken hassasiyet gösterilmektedir.

– DHMİ GenelMüdürlüğü : 2000 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Erzincan Havaalanının idame tamamlama niteliğindeki Makine-Teçhizat, Elektrik-Elektronik sistem, meydan hizmet araçları ve taşıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere 700 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

1999 yılında Erzincan İline yatırım programı kapsamında Erzincan Havaalanına 208 milyar TL. ödenek tahsis edilmiş olup tamamı harcanmıştır.

38. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1745)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı 24.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1034

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1745-4992/11757 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın, “Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Bakanlar Kurulunun 99/13414 sayılı Kararı eki olarak Resmî Gazete’nin 23933 mükerrer sayısında yayınlanan 2000 Yılı Yatırım Programına göre Erzincan İlindeki Bakanlığımız yatırımı için öngörülen ödenek miktarı 50 000 000 000 liradır.

Ayrıca Erzincan İline, 2000 Yılı İl İlköğretim Kurumları Yapım Programında yapımları devam edecek olan 51 derslikli 9 adet ilköğretim okulunun ek derslik işinin tamamlanması ve mevcutların bakım ve onarımı için 2000 yılı içerisinde 483 000 000 000 lira ödenek tahsisi yapılması planlanmıştır. Okul öncesi yatırımı için de 15 000 000 000 lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

Bunların dışında, Bakanlığımızca 2000 yılı içinde, 4306 sayılı Kanun gelirlerinden finanse edilmek üzere, merkezden ihale edilerek gerçekleştirilmesi planlanan ilköğretim okullarından 1’i de Erzincan İlinde yer almaktadır.

Söz konusu okulların yapımında uygulanan, götürü bedel veya anahtar teslimi sözleşme usulünün gereği, idarece önceden bedel tahmini yapılmamaktadır. İşler ihale edildikten sonra ihale bedelleri belirlenebilecektir.

2. 1999 Malî Yılında Erzincan İli ve İlçelerine; 10 343 700 372 000 lirası cari, 919 446 309 000 lirası yatırım ve 543 887 679 000 lirası da transfer ödeneği olmak üzere toplam 11 807 034 360 000 lira ödenek gönderilmiş, 11 754 457 749 000 lirası cari, 914 465 137 000 lirası yatırım ve 526 530 703 000 lirası da transfer harcaması olmak üzere toplam 13 195 633 589 000 lira harcanmıştır.

3-4. Erzincan İlindeki söz konusu yatırımların tamamının 2000 yılı içinde bitirilmesi öngörülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

39. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral’ın cevabı (7/1746)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-masına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Maliye Bakanlığı 21.4.2000

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MEG.0.10/3132-0.2000/18852

Konu : 7/1746-4993 esas no. lu soru önergesine cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.4.2000 tarih ve 0.10.00.02-7/1746-4993/11758 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen, Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın vermiş olduğu 7/1746-4993 esas ve 1556 kayıt sayılı soru önergesinin cevapları aşağıda belirtilmiştir.

1. Bakanlığımız 2000 Yılı Yatırım Programında, Erzincan İline ilişkin olarak,

– Otlukbeli İlçesi hükümet konağı yapım işine, 1983K010170 no.lu toplu proje içerisinde, 1983-2000 başlayış-bitiş yılları, 539,6 milyar TL. proje tutarı, 361,9 milyar TL. 1999 yılı sonuna kadar tahmini harcama ve 177,7 milyar TL. bütçe ödeneğiyle,

– Çayırlı İlçesi hükümet konağı yapım işine, 1985K010190 no.lu toplu proje içerisinde, 1996-2001 başlayış-bitiş yılları, 399 milyar TL. proje tutarı ve 40,7 milyar TL. bütçe ödeneğiyle,

– Üzümlü İlçesi hükümet konağı yapım işine, 1985K010190 no.lu toplu proje içerisinde, 1991-2001 başlayış-bitiş yılları, 634,1 milyar TL proje tutarı, 143,9 milyar TL 1999 yılı sonuna kadar tahmini harcama ve 100 milyar TL bütçe ödeneğiyle,

Yer verilmiştir.

Uygulanmakta olan bütçe tekniği açısından, yatırım bütçe ödenekleri hariç olmak üzere, cari bütçe ödenekleri, iller bazında değil, programlar bazında tespit edilmekte olup, cari yıl içinde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda illere ödenek gönderilmektedir.

2. 1999 yılında, Bakanlığımız bütçesinden Erzincan İlinde kullanılan ödenek, 95 milyar TL’si yatırım ve 632,7 milyar TL’si cari olmak üzere toplam 727,7 milyar TL’dir.

3. Otlukbeli İlçesi hükümet konağı yapım işinin 2000 yılında, Çayırlı ve Üzümlü İlçeleri hükümet konakları yapım işinin 2001 yılında, bütçe imkânları çerçevesinde tamamlanması öngörülmüştür.

Çayırlı İlçesi hükümet konağı yapımı projesinin, 2000 yılında yıllara sari ihalesinin yapılabilmesi için, yeterli ödeneği ayrılmış olup, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kanalıyla DPT Müsteşarlığından ve ayrıca Başbakanlıktan gereken izinler istenilmiştir.

4. Tüm illerimizde olduğu gibi Erzincan İlinde de, yatırım hizmetlerimiz, bütçe imkânları dahilinde ve iklim şartları gözönünde bulundurularak süratle yürütülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Sümer Oral

Maliye Bakanı

40. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı (7/1751)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 24.4.2000

Sayı : B.02.0.0012/808-4007

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/1751-4998/11763 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması istenen, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabî yazısı Bakanlığım bağlı kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ilişikte sunulmuş olup, Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1999-2000 yılları içerisinde Erzincan İli için herhangi bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Edip Safder Gaydalı

Devlet Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın

Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar

Soru 1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Erzincan İli sınırları içinde önceki yıllarda başlatılan çalışmaları tamamlandığından 2000 yılında bir proje uygulaması planlanmıştır.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

Cevap 2. 1999 yılında Maden ve Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında Erzincan İlinde Bor ve Sodyum tuzu aramaları yapılmış olup 600 milyon TL proje ödeneğinin % 97’si olan 584 milyon TL kullanılmıştır.

Ayrıca Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Projesi kapsamında Türkiye termal ve mineralli sular envanteri hazırlanması çalışmaları yapılmış olup 155 milyon TL proje ödeneğinin %87’si olan 135 milyon TL kullanılmıştır.

Soru 3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Cevap 3. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Erzincan’da yapımı planlanan projeleri tamamlanmıştır.

Soru 4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Cevap 4. Erzincan İlinde yapılması planlanan projelerin uygulanması sırasında iklim şartları gözönüne alınarak planlama yapılmaktadır.

41. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin cevabı (7/1753)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Başbakanlık 24.4.2000

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Kurumu GenelMüdürlüğü

Sayı : B.02.1.SÇE.0.65.00.01/YT-7/0416

Konu : Erzincan İlinde yapılan harcamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10 Nisan 2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1753-5000/11765 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın Bakanlığıma tevcih ettiği ve yazılı olarak cevaplandırılması tensip edilen soru önergesi incelenmiştir.

1999 yılı içinde Erzincan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının cari giderlerinin karşılanması amacıyla 155 438 808 000 TL ödenek gönderilmiştir.

2000 yılının ilk 6 aylık serbest ödenekler çerçevesinde ise cari ihtiyaçların karşılanması amacıyla gönderilen ödenek miktarı 56 720 000 000 TL’dir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün “Yatırım Programı” nda, Erzincan İlinde yatırım projesi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici

Devlet Bakanı

42. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in cevabı (7/1754)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim. 3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 24.4.2000

(Sn. Rüştü Kâzım Yücelen)

Sayı : B.02.0.009/920

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/1754-5001/11766 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevaplar İçtüzüğün 99 uncu maddesine istinaden ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen

Devlet Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 3.4.2000 Tarih
ve 7/1754-5001 Sayılı Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevap

Bakanlığım ilgili kuruluşu Çay-Kur Genel Müdürlüğünün Erzincan İlinde 1999-2000 Malî Yılı Bütçesinde herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

Bakanlığım diğer ilgili kuruluşu Tekel Genel Müdürlüğünün Erzincan İlinde 1999-2000 Malî Yılı Bütçesi yatırımı ise;

1. Erzincan İlinde Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler yönünden bir yatırım ihtiyacı belirlenmediğinden, 2000 Yılı Yatırım Programında söz konusu ilde yatırım projesi bulunmamaktadır. 2000 Yılı için anılan kuruluşun İşletme Bütçesinden 907 milyar TL. cari harcama yapılması programlanmıştır.

2. Tekel Genel Müdürlüğü İşletme Bütçesinden 1999 Yılında yapılan cari harcama tutarı 568 547 000 000 TL olup, 1999 yılında yatırım harcaması bulunmamaktadır.

3. Devam eden yatırım bulunmamaktadır.

43. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu’nun cevabı (7/1756)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Sadi Somuncuoğlu tarafından yazılı cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 20.4.2000

Sayı : B.02.0.008/00608

Türkiye Büyük Milet Meclisi

Genel Sekreterliğine

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/1756-5003/11768 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza istinaden Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın 7/1756 esas no. lu yazılı soru önergesine Bakanlığım ilgili kuruluşu T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün yatırımcı bir kuruluş olmaması nedeniyle idame ve yenileme projeleri dışında yatırımları bulunmamaktadır.

Bakanlığıma bağlı kuruluşlardan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile ilgili cevaplar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz ederim.

Sadi Somuncuoğlu

Devlet Bakanı

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü;

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır?

Arsa Ofisi 2000 Yılı Yatırım Programına herhangi bir ödenek ayrılmamıştır.

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

Erzincan-Merkez-Kamu Lojmanları Alanı adı altında bir kamulaştırma projesi yürütülmüştür. Projenin toplam alanı 513 567 00 m2, proje bedeli 37 503 495 00 TL olup, kamulaştırma çalışmalarına 30.04.1993 tarihinde başlanmıştır.

1999 yılında proje için 607 088 200 00 TL ödenek ayrılmış ve tamamı harcanarak proje gerçekleştirilmiş, kamulaştırılan yerler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.

Ayrıca da 28.7.1997 tarihinde Altınbaşak Belediyesi 22 758 34 m2’lik taşınmaz mal sanayi amaçlı olarak devredilmiş ve bedeli de peşin olarak tahsil olunmuştur.

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Arsa Ofisi tarafından Erzincan İli için 10.4.2000 tarihi itibariyle yeni bir yatırım bulunmamaktadır.

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

2000 yılı için 10.4.2000 tarihi itibariyle herhangi bir talep olmadığından çalışma yapılmamıştır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı;

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

İdaremizce Toplu Konut yapımcılarına açılan konut ve altyapı kredileri, Toplu Konut Fonunun bütçe durumuna göre ödenek ayrılarak açılmaktadır. Fon kaynakları doğrultusunda ilgili mevzuat ve talepler doğrultusunda kredi kullandırılmaktadır. İdaremiz bütçesinde İllere ayrı ödenek ayrılmamaktadır. Gelen talepler doğrultusunda kredi açılmaktadır.

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

İdaremiz tarafından Erzincan İlinde faaliyet gösteren 130 kooperatife toplam 282 205 075 036 TL tutarında kredi açılmış ve 273 750 135 034 TL’sı bugüne kadar ödenmiştir.

Belediye arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve kredilendirilmesine dair yönetmelik çerçevesinde Erzincan İli Göktürk Belediyesinin 606 konutluk projesine toplam 11 058 465 042 TL tutarında teknik hizmet kredisi açılmış ve tamamı ödenmiştir. Bu projenin konut inşaatları 3 etap halinde yapılmaktadır. I inci ve II nci Etap İnşaatları % 90 seviyeye ulaşmış olup III üncü Etap inşaatı henüz başlamamıştır.

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne kadar zamanda bitirilmesi planlanmaktadır?

İdaremizin Erzincan İlinde doğrudan kendi yatırımı bulunmamaktadır. Kredi açılan projeler ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat sürelerini tamamlamaktadırlar.

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

Kredi açılan projelerin inşaat süreleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yayınladığı, her il için çalışılan ve çalışılmayan günler doğrultusunda belirlenmektedir.

44. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1757)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile arz ederim.

3.4.2000

Tevhit Karakaya

Erzincan

1. Bakanlığınızın 2000 Malî Yılı bütçesinden Erzincan’a ne kadar ödenek ayrılmıştır? Bu ödeneğin ne kadarı cari harcama, ne kadarı yatırım harcamaları içindir?

2. 1999 yılında Erzincan’a ayrılan ödeneğin ne kadarı kullanılmıştır?

3. Erzincan’da yapımı süren yatırımların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

4. İklim şartları gözönüne alınarak Erzincan’da yatırım hizmetlerinin zamanında yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 20.4.2000

Sayı : B.02.0.003/2.00-1809

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/1757-5004/11769 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Bakanlığıma bağlı olarak faaliyet gösteren Gümrük Müsteşarlığının 2000 Malî Yılı içerisinde Erzincan İli ile ilgili herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Keçeciler

Devlet Bakanı

45. – Bursa Milletvekili Teoman Özalp’in, belediyelerin maddî sorunlarına ve yerel yönetimler reform projesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1771)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirttiğim soruların İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından yazılı cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla

Teoman Özalp

Bursa

1. Belediyelerin içinde bulunduğu maddî sıkıntıların giderilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

2. Mevcut Mahallî İdareler Yasası ile belediyelerin vatandaşa yeterli hizmeti götürdüğüne inanıyor musunuz?

3. Bugün, belediyeler ve kamuoyu yeni bir yerel yönetim yasasının gerekliliğini sürekli gündeme getirmektedir. 20 nci Dönemde İçişleri Komisyonunda muhalefet ve iktidara mensup komisyon üyelerince ittifakla kabul edilen Mahallî İdareler Reform Yasa Tasarısını yüce Meclise ne zaman getireceksiniz?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 20.4.2000

Mahallî İdareler GenelMüdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80434

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.4.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089-7/1771-4977/11728 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Bursa Milletvekili Sayın Teoman Özalp’in “Belediyelerin malî sorunlarına ve yerel yönetimler reformuna” ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi, belediyeler beldenin ve belde halkının yerel nitelikte ortak ve medenî ihtiyaçlarını karşılayan, özerk kamu tüzel kişileridir.

Belediyelerin temel gelirleri esas itibariyle; genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar ile 2464 Sayılı Kanun uyarınca sağlanan vergi, resim, harç ve katılma paylarından oluşmaktadır. Bunların dışında çok çeşitli gelirleri olmasına rağmen, miktar olarak ilk yıllardaki değerlerini yitirdiğinden belediye gelirleri içinde fazla yer tutmamaktadır.

Ancak günümüzde 2464 sayılı ve 2380 sayılı Yasalar uyarınca belediyelere sağlanan gelirlerde yetersiz halde olup, bu idareler gelir yetersizliği sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Nitekim, bazı belediyelerimiz bütün gelirlerini çalıştırdığı personele ödemekte, bazıları ise personel giderlerini dahi karşılayamamaktadırlar.

Bütün bu sorunlar gözönünde bulundurularak Bakanlığımızca hazırlanan ve Bakanlar Kuruluna sunulmuş bulunan “Mahallî İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile başta mahallî idarelerin gelirlerinin arttırılması ve bu idarelerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Tasarıda belediye gelirlerine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir :

a) Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere nüfus esasına göre dağıtılan % 6’lık payın, % 8’e çıkarılması (tüm belediyeler),

b) Büyükşehirlere benzer şekilde, illerde toplanan genel bütçe vergi hasılatının % 5’inin o ildeki belediyelere nüfuslarına göre dağıtılması (büyükşehirler dışındaki belediyeler),

c) Kalkınmada öncelikli yöre belediyelerine genel bütçe payı (binde 5),

d) 900’lü hatlar, özel mesaj servisleri ve benzerlerinin Haberleşme Vergisi kapsamına alınması ve Haberleşme Vergisinin oranının %1’den % 2’ye çıkarılması (tüm belediyeler),

e) Doğalgazın, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi kapsamına alınması (Yeni) (tüm belediyeler, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri),

f) 1992 yılından bu yana artırılmayan ve bu nedenle de sembolik hale gelen çeşitli belediye harçlarının (imar, işgal ve benzeri harçlar) tarifelerinin 100 kat artırılması,

g) ve enflasyona karşı korunması için her yıl Yeniden Değerleme Katsayısı oranında otomatik artırılması (Tüm belediyeler),

h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna ek madde eklenmek suretiyle, mahallî idare hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılan bazı işlem ve kağıtlar için mahallî idare hizmetlerine katılma payı ödenmesi,

i)Motorlu taşıtlar vergisinin % 25’inin nüfus esasına göre belediyelere dağıtılması. (Büyükşehirlerde % 35’ i büyükşehir, % 65’i de büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine)

j) Büyükşehirlerde Yangın Sigorta Vergisi tahsilatının büyükşehir belediyelerine bırakılması (İtfaiye hizmetleri büyükşehir belediyesinde olduğundan),

k) Belediye bütçelerinden bazı kurumlar için ayrılan yasal payların kaldırılması.

Tasarının yasalaşması ile belediyelerin mevcut gelirlerinin arttırılmasının yanısıra, yeni gelir kaynakları da sağlanacak ve bu idarelerimiz gelir yönünden rahatlayacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

46. – Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, turizm ulaşımını ilgilendiren İzmir-Aydın-Denizli otoyolu inşaatına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı (7/1772)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

31.3.2000

Fikret Uzunhasan

Muğla

Güneybatı Anadolu’nun turizm merkezi konumundaki Muğla, gerek 1124 km. sahili gerekse tabiî veya arkeolojik varlıkları ile Türkiye’nin toplam turizm girdilerinin yaklaşık 1/4 ünü tek başına karşılamaktadır. Bu yoğunluğun ileriki yıllarda giderek artacağı hepimizin malûmudur. Buna paralel olarak turizmdeki ulaşım stratejisinin şimdiden belirlenmesi önem kazanmaktadır. (İlgili yapımcı bakanlıkla koordinasyon kurarak;)

Sorular :

1. İzmir-Aydın-Denizli güzergâhında yapımı halen devam eden “otoyol” inşaatının, Aydın-Muğla istikâmetine de devam etmesini düşünür müsünüz?

2. Milas-Bodrum İlçeleri ve aynı ismi taşıyan havaalanı, kestirme bir güzergâh dikkate alınarak geliştirilecek yeni bir karayolu ile Aydın-İzmir güzergâhına bağlanmasını düşünür müsünüz?

T.C.

Turizm Bakanlığı 24.4.2000

Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./1062-11198

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 10.4.2000 tarih ve 02-5089 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde; Bakanlığıma cevaplandırılmak üzere gönderilen Muğla Milletvekili Sayın Fikret Uzunhasan’a ait 7/1772-5024 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Günümüzde turistlerin tercihleri ve ziyaret ettikleri ülkelerde, kendilerine sunulan alternatif turizm olanakları, çevre temizliği, doğal ve kültürel varlıkların korunması, değerlendirilmesi ile bu zenginlikler ve Turizm Yerleşim ve Merkezleri arasındaki ulaşım ve iletişim kolaylıklarına bağlı olarak yeni boyutlar kazanmıştır.

Ülkemizin önemli turizm yöreleri içerisinde yer alan Muğla İlinin de, halen yapım çalışmaları devam etmekte olan İzmir- Aydın-Denizli otoyol inşaatının, Aydın-Muğla istikametine devam etmesi turizm sektörümüzün gelişimine büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Konu Bakanlığımın görev ve yetki alanına girmemekle beraber, ülkemizin ve Muğla İlinin önemli turizm merkezleri olan Milas-Bodrum İlçelerine ulaşımın daha kolay ve süratli sağlanması, kestirme bir güzergâhla Havaalanı-Milas-Bodrum güzergâhının yukarıda da açıklandığı üzere Aydın-İzmir güzergâhına bağlanması sektörümüz açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu

Turizm Bakanı

47. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, yeşil pasaport uygulamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın cevabı (7/1777)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.

4.4.2000

Mustafa Niyazi Yanmaz

Şanlıurfa

Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen, Bakanlığınızca hazırlanmakta olan kanun taslağında 1-3 dereceli devlet memurlarına verilmekte olan Yeşil Pasaport uygulamasına, kanunsuz uygulamalara neden olduğu gerekçesiyle son verileceği haberleri, bu usulsüzlük ve kanunsuzluğa neden olanların cezalandırılması, yerine, zaten sınırlı imkânlara sahip devlet memurlarının mağduriyetine sebep olmayacak mıdır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 21.4.2000

Emniyet GenelMüdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/097620

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.4.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089-(7/1777)-5036/11866 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Bakanlığım yetkililerince hazırlanan “Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağında; 1 inci 2 nci ve 3 üncü Derece kadroda bulunan devlet memurlarına verilmekte olan ve gereğinden fazla yaygınlaştırılarak umuma mahsus hale gelen “Hususî Damgalı” (Yeşil Pasaport) pasaport sayısındaki artışın, bu tip pasaportları vizeden muaf tutan ülkelerce vize uygulamasını gündeme getirmesinden, bununla birlikte yine vizeden muaf tutulan diplomatik ve hizmet damgalı pasaportlar için de vize uygulanması tehlikesini doğurmasından,

Ayrıca, Avrupa Birliği ile uyum süreci içersinde olunan şu günlerde, böyle bir uygulamanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunmamasından dolayı, “Hususî Damgalı” pasaport ile ilgili hükümlerin kaldırılması öngörülmektedir.

Söz konusu pasaportun kaldırılmasının ardından herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için Pasaport Kanunu gereğince kendilerine diplomatik pasaport verilmesi mümkün olmayan kamu görevlilerinden resmî vazife ile yurt dışına gönderilenlere “Hizmet Damgalı” pasaport verilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan

İçişleri Bakanı

48. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara-Şereflikoçhisar-Çalören Beldesinin telefon sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’ün cevabı (7/1785)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saffet Arıkan Bedük

Ankara

Ankara-Ş. Koçhisar-Çalören beldesi ve köylerinde yaşayanlar, çağımızın gereği olan haberleşme hizmetinden şebekenin eski olması nedeniyle yeterince yararlanamamaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kesintisiz haberleşme hizmetinden yararlanabilmesi için santralı ve hatları yenilemeyi düşünüyor musunuz? Bu çalışmaları ne zaman ve ne kadar sürede tamamlamayı hedefliyorsunuz?

T.C.

Ulaştırma Bakanlığı 21.4.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/604-11594

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.4.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5089 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün 7/1785-5045 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Enis Öksüz

Ulaştırma Bakanı

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün
7/1785-5045 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Soru :

Ankara-Ş. Koçhisar-Çalören beldesi ve köylerinde yaşayanlar, çağımızın gereği olan haberleşme hizmetinden şebekenin eski olması nedeniyle yeterince yararlanamamaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kesintisiz haberleşme hizmetinden yararlanabilmesi için santralı ve hatları yenilemeyi düşünüyor musunuz? Bu çalışmaları ne zaman ve ne kadar sürede tamamlamayı hedefliyorsunuz?

Cevap :

Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Çalören merkezinde 304 hatlık Levent tipi santral mevcuttur.

245 bağlı abonesi bulunan santrala 12 adet telefon talebi yapılmış olup, santralin kapasitesi bu talepleri karşılamaya yeterlidir.

Telefon dağıtım şebekesinin revizyonu, 2000 yılı içerisinde yapılarak gelecek taleplerde karşılanacaktır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.