DÖNEM : 21 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 11

 

53 üncü Birleşim

17 . 8 . 1999 Salı

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) OTURUM BAŞKANININ KONUŞMALARI

1. – TBMM Başkanvekili Nejat Arseven’in, 17 Ağustos 1999 günü sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle konuşması

III. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.8.1999 Salı günkü Birleşiminin 18.8.1999 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar yapılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/221)

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, SHÇEK’a bağlı Ankara Gazi Kız Yurdunda meydana geldiği iddia edilen bir taciz olayına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/262)

3. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, ülkemize kaçak olarak yapılan canlı hayvan girişlerinin önlenmesine ait yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/283)

4. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, kamu personel sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü S. Gürel’in yazılı cevabı (7/301)

5. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, Balıkesir İli Merkez Halkapınar Köyü ile Şamlı Beldesi civarında çıkan yangında zarar gören çiftçilere yardım yapılıp yapılmayacağıma ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nini yazılı cevabı (7/330)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 10.00’da açılarak dört oturum yaptı.

Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak’ta yaşanan son gelişmeler ile uygulanan politikalar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) okundu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasında bulunan, İşsizlik Sigortası Kanunu Tasarısının (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunulara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı) (1/495) (S. Sayısı: 114) görüşmelerine devam olunarak çerçeve 26 ncı maddeye bağlı geçici madde 206 tasarı metninden çıkarıldı; 38 inci maddesine kadar kabul edildi.

Görüşülen bir maddenin birden fazla fıkra ihtiva etmesi halinde, fıkraların ayrı ayrı açık oya sunulması istendiği takdirde, bu sistemin yerine getirilmesinin zorunlu olup olmadığı hakkında bir usul görüşmesi açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra, Başkanlıkça izlenilen tutumda bir yanlışlığın bulunmadığı ve bu nedenle bu hususta bir oylama yapılmasına gerek duyulmadığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 10.00’da toplanmak üzere, birleşime 23.56’da son verildi.

Nejat Arseven Başkanvekili Şadan Şimşek Sebahattin Karakelle Edirne Erzincan Kâtip Üye Kâtip Üye Cahit Savaş Yazıcı İstanbul Kâtip Üye

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 10.23

17 Ağustos 1999, Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin ÇELİK (Van), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul)

 

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) OTURUM BAŞKANININ KONUŞMALARI

1. – TBMM Başkanvekili Nejat Arseven’in, 17 Ağustos 1999 günü sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle konuşması

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Yüce Milletimiz, elîm bir âfetle karşılaşmış bulunmaktadır. Bu deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımızın acısı, milletimizin acısıdır. Yüce Milletimiz ve devletimiz, elbette ki, en kısa zamanda bu yaraları saracaktır.

Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutacağım:

III. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.8.1999 Salı günkü Birleşiminin 18.8.1999 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar yapılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.8.1999 Salı günkü birleşiminin 18.8.1999 Çarşamba saat 10.00'a kadar yapılmamasının, Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Ali Günay İsmail Köse

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili

İsmail Kahraman Beyhan Aslan

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Saffet Arıkan Bedük

DYP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Bu elim felakette sıkıntıya düşen bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Ağustos 1999 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 10.25

 

 

 

 

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/221)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 16.8.1999 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı: B.14.0.BHİ.01-237

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 19.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/221-864/2642 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, “1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/221) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı

Ek: 3 sayfa önerge cevabı

Cevap 2:

Bakanlığımız 1999 yılı Yatırım Programında Erzincan İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri için tahsis edilen ödenekler aşağıda bir tablo halinde gösterilmiştir.

A. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Başlama 1999 Yılı Ödenek Durumu (Net)

Proje Adı Bitiş Yılı Program Revize (Milyon TL)

Merkez OSB 1990-1999 190 000 290 000

B. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ (KSS)

Başlama 1999 Yılı Ödenek Durumu (Net)

Proje Adı Bitiş Yılı Program Revize (Milyon TL)

Refahiye KSS 1987-2001 26 600 26 600

Merkez (İmalatçılar) KSS 1991-2000 15 200 5 991

Tercan KSS 1997-2002 1 1

İmalatçılar (Deprem Has.

Onarım) KSS 1997-2000 34 200 65 621

Cevap 3:

Mevcut devam eden yatırımların ne zaman tamamlanmasının öngörüldüğü cevap 2’deki tabloda “Başlama ve Bitiş Yılı” sütununda belirtilmiştir.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın Yazılı Sorularına Cevaplarımız

Cevap: 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1999 Malî Yılı (Milyon TL)

2. Altı Aylık

Yatırım Ödenekleri %5 Kanuni Kesintiden 1. Altı Aylık 1. Altı Aylık 2. Altı Aylık Harcanan

Bütçedeki Tertibi Açıklama Sonraki Başlangıç Ödeneği Serbest Ödeneği Harcanan Serbest Ödeneği (21.7.1999 tar. iti)

1. 111.02.2.001 Uçak Tasarım ve

Dizaynı Geliştirme

Projesi (Ulaştırma ve

zirai mücadele uçağı)

300 Hizmet Alımları — 33 250 11 500 — 21 425 —

2. 111.03.2.001 Organize Sanayi ve

Küçük Sanayi Projeleri

300 Hizmet Alımları — 142 45 — 96 —

700 Yapı, tesis ve büyük

onarım giderleri — 14 468 357 6 000 000 — 8 323 000 —

3. 111.04.2.001 Metroloji Projesi

300 Hizmet Alımları — 19 000 6 000 — 12 810 —

600 Makine, teçhizat ve

taşıt alımları — 95 000 30 000 — 64 000 —

4. 112.01.2.001 Ürün borsalarının

geliştirilmesi projesi

300 Hizmet alımları — 10 450 — — 10 350 —

800 Diğer ödemeler — 27 550 — — 27 400 —

2. Altı Aylık Yatırım Ödenekleri %5 Kanuni Kesintiden 1. Altı Aylık 1. Altı Aylık 2. Altı Aylık Harcanan

Bütçedeki Tertibi Açıklama Sonraki Başlangıç Ödeneği Serbest Ödeneği Harcanan Serbest Ödeneği (21.7.1999 tar. iti)

5. 999.01.2.001 Organize Sanayi

Bölgeleri dış proje

Kredileri

700 Yapı, tesis ve büyük

onarım giderleri — 855 000 375 000 374 875 78 422 78 422

6. 999.01.2.002 Ürün borsalarının

geliştirilmesi dış

proje kredileri

300 Hizmet alımları — 57 000 — — 56 445 —

TOPLAM 15 565 749 6 422 545 374 875 8 593 948 78 422

2. Altı Aylık

Transfer Ödenekleri %5 Kanuni Kesintiden 1. Altı Aylık 1. Altı Aylık 2. Altı Aylık Harcanan

Bütçedeki Tertibi Açıklama Sonraki Başlangıç Ödeneği Serbest Ödeneği Harcanan Serbest Ödeneği

1. 111.03.3.631 Organize Sanayi

Bölgeleri Kamulaş-

tırma hizmetleri

900 Transferler — 3 564 000 1 100 000 — 2 426 000 —

1. 111.05.3.622 Patent Enstitüsü

Kamulaştırma hiz-

metleri

900 Transferler — 940 500 375 000 375 000 556 000 —

TOPLAM 4 504 500 1 475 000 375 000 2 982 000 —

GENEL TOPLAM 20 070 249 7 897 545 749 875 11 575 948 78 422

NOT: 1) Yatırım ödenekleri (2) ile Transfer ödenekleri (1)’deki sütunda bulunan ve serbest bırakılan ödenekler Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri İnşaatı ve İşletme Kredisi Fonuna aktarılmış olup, ilk altı ayda toplam 7 100 045 000 000.TL harcama fondan yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2. altı aylık serbest bırakılan ödenekler içinde fona aktarması gerçekleştiğinde bu ödeneklerde aylar itibariyle tahakkuka bağlandıktan sonra harcaması gerçekleşebilecektir.

2. Ayrıca, Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 900.77.3.002.900 tertibine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi bölgelerinin yatırım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2 159 109 000 000. TL alınmıştır.

3. Bundan başka, TBMMPlan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığınca 1 500 000 000 000. TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin ilgili tertiplere dağılımı Maliye Bakanlığı ile birlikte yapılacaktır.

Bakanlığımızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödeneği net 20 Trilyon 288 Milyar 500 Milyon TL.’dir.

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, SHÇEK’a bağlı Ankara Gazi Kız Yurdunda meydana geldiği iddia edilen bir taciz olayına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/262)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

14.7.1999 Zeki Ünal Karaman

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Ankara Gazi Kız Yurdunda, bir kızın cinsel tacize maruz kaldığı 23.6.1999 tarihli Âkit Gazetesinde yer aldı.

Sorularım Şunlardır:

1. Haber doğru mudur?

2. Doğru ise sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?

3. Bundan sonra bu gibi olaylara meydan vermemek için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 13.8.1999 Sayı: B.02.0.013/08-1013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 27.7.1999 tarih ve 2789 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın soru önergesine verilen cevaplar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal Tarafından Verilen Soru Önergesine Cevaptır

23.6.1999 tarihli Âkit Gazetesinde yeralan haber Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca tekzip edilmiş, ancak adı geçen gazete tarafından tekzip metni dahi yayınlanmayan maksatlı bir haberdir.

Haberde tacize uğradığı iddia edilen kızımız yine haberde belirtilen kuruluşta kalmamaktadır. Zihinsel özürlü bu kızımız bir Rehabilitasyon Merkezinde kalmaktadır. Özrü ile bağlantılı takıntıları ve çeşitli ruhsal sorunları da vardır.

Öz annesinin başvurusu üzerine, öz annenin evinde yapılan inceleme sonrasında 1998 yılında izinli olarak gönderilmiş, ailesinin yanında yaklaşık bir ay kaldıktan sonra kaçmış ve kurum’a geri dönmüştür.

Üvey babası ile ilgili bazı iddialar ileri sürmüştür. Konu Valilikçe Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. İddianın doğruluğu Adli Makamlarca da soruşturulmaktadır.

Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bu tür olayların meydana gelmemesi ve titizlikle takibi konusunda her türlü işlem yapılmakta olup, Kurum içindeki çocukların dışında aileleri yanında kalan çocuklara dahi 3 üncü kişiler ve aileleri tarafından yapılacak her türlü istismarın tespit edilerek suç duyurusunda bulunulması için çıkarılan genelge uyarınca işlem yapılmaktadır.

3. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, ülkemize kaçak olarak yapılan canlı hayvan girişlerinin önlenmesine ait yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/283)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla

Aslan Polat Erzurum

Bilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bilhassa kırsal bölgelerinde halkın hemen hemen tek geçim kaynağı canlı hayvan yetiştiriciliğidir. Bu bölge halkının da en büyük sıkıntısı dışardan yapılan et ithali ve yurda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden giren kaçak canlı hayvanlardır.

Et ithali 1996 Haziran ayından bugüne kadar Cumhuriyet Hükümetlerince yasaklanmış olmasına rağmen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yurdumuza kaçak olarak giren canlı hayvanlar bu yasağı çok önemli ölçüde delmektedirler.

En son 15.7.1999 günü Plân ve Bütçe Komisyonunda, bir sorumuz üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp verdiği cevapta, “evet günde ülkemize sınırlarımızdan tahminen 3 ila 4 bin civarında canlı hayvan kaçak olarak girmektedir. Güvenlik güçlerimize çeşitli müracaatlarımız olmasına rağmen, maalesef, henüz önemli bir netice alınamamış ve sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde değil mesela Ankara’nın yakınlarında Çubuk İlçesinde dahi bu kaçak hayvanlar getirilip beslenebilmektedir.” demişlerdir.

Şimdi, Sayın Bakanımızdan çok net olarak öğrenmek istediğimiz sorularımız şunlardır;

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sınırlarımızdan günde 3 ila 4 bin civarında canlı hayvan kaçak olarak gerek sınırlarımızda gerekse yurt içinde vazife gören çok önemli sayıdaki emniyet ve jandarma güçlerimize rağmen nasıl girebilmekte ve Sayın Bakanın ifade ettiği gibi Ankara’nın Çubuk İlçesine kadar gelip, besiye alınabilmektedirler?

2. Sınırlarımızdan bu kadar önemli miktarda canlı hayvan kaçak olarak giriyor ise, teröristler de aynı şekilde rahatça girip çıkabilmekte midirler?

3. Bugüne kadar görevinde ihmali veya kusuru görülen emniyet ve jandarma güçlerinden hakkında işlem yapılan güvenlik görevlisi var mıdır, var ise sayısı ne kadardır?

4. Bu konuda kesin netice ne zaman alınabilecektir, kesin netice alınmasını geciktiren sebepler nelerdir?

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 11.8.1999 GN.PL.P: 0111-12-99/PL.KOOR.Ş.(224026)

Konu: Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 26 Temmuz 1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00. 02-7/283-1016/2908 sayılı yazısı.

1. İlgi ile, Erzurum Milletvekili Aslan Polat tarafından TBMM Başkanlığına verilen soru önergesinde belirtilen konulardan J.Gn.K.’lığını ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplar müteakip maddelere çıkarılmıştır.

2. Sırınlarımızdan her türlü giriş ve çıkışların önlenebilmesi için Sınır Birlikleri, sınır hattından itibaren takım, bölük, tabur, alay ve tümen teşkilleri halinde kadameli olarak konuşlandıkları bölgelerde üs bölgesi oluşturacak şekilde tertiplenmekte olup, sınır hattı boyunca ve derinliğinde nöbetçiler, devriyeler, gözetleme ve dinleme postaları, hareketli pusu, keşif kolu ve muharebe güçlü keşif kolları çıkararak sınır emniyeti sağlanmaktadır. Ayrıca, sınır birliklerine termal kamera, nikon dürbün, gece görüş cihazları ve kara gözetleme radarları verilerek gece ve gündüz görüş ve hedef tespit imkanları sağlanmıştır.

Sınır Birliklerince alınan tertip ve tedbirlere ilave olarak terörle mücadele amacıyla bölgede görevli diğer birleklerin operasyonel faaliyetleri de devam etmektedir.

3. Kesim hayvanı kaçakçılığı genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınır illerinde meydana gelmekte, İran ve Irak’tan ülkemize giriş kaçakçılığı şeklinde olmakta ve İran sınırımızda yoğunlaşmaktadır.

Meydana gelen kesim hayvanı kaçakçılığı teşebbüslerinin önlenebilmesi hususlarında J.Gn.K.’lığınca özellikle aşırı talep nedeniyle Kurban Bayramı öncesinde;

a. Mevcut tedbirlerin artırılması,

b. Sınır birlik ve karakollarının uyarılması,

c. Güvenlik Kuvvetlerince derinlikte alınan tedbirlerin artırılması, hayvan sevklerinde menşe şahadetnamesi ile hayvan sevklerine mahsus yurtiçi veteriner sağlık raporunun olup olmadığının kontrol edilmesi,

ç. Sağlık raporsuz canlı hayvan ve hayvansal ürün sevk eden araçların yakalanması,

d. Hayvan kaçakçılığının önlenmesi için Mülki İdare Amirlikleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile irtibat halinde bulunarak kontrol edilmeden ve kaynağı sorulmadan menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporunun verilmesinin önlenmesi,

e. Yurtiçi ulaşım yollarında tedbirlerin artırılması konularında emirler yazılarak ilgili birimler uyarılmaktadır.

Kesim hayvanı kaçakçılığı olaylarında son (5) yıla ait istatistiki bilgiler EK-A’da sunulmuş olup, çizelgenin incelenmesinde; 1999 yılı ilk altı ayında meydana gelen kesim hayvanı kaçakçılık olayları ile bu olaylarda yakalanan sanık ve kesim hayvanı miktarlarında büyük bir artış olduğu ve mücadalenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü görülmektedir.

4. Sınırlarımızdan yasadışı geçiş ve hayvan kaçakçılığı konularına ilişkin olarak bugüne kadar görevinde ihmali veya kusuru görülerek hakkında yasal işlem yapılan personel bulunmamaktadır.

5. Bu konuda kesin neticenin alınabilmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınmakta ve görevli personel mesai mefhumu gözetmeden özveri ile çalışmaktadır.

Arz ederim.

Jandarma Genel Komutanı Namına

Sadettin Tantan İçişleri Bakanı

J.Gn.K.lığının 11 Ağustos 1999 gün ve Gn.Pl.P:0111-12-99/Pl.Koor.Ş. (224026) sayılı yazısının Ek-A’sıdır.

Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Kesim Hayvanı Kaçakçılığı Olay, Sanık ve Ele Geçirilen Kesim Hayvanı Miktarını Gösterir Çizelge

Sıra Yakalanan Sanık Yakalanan Kesim Hayvanı (Adet)

No Yıl ve Dönem Olay Sayısı Miktarı Büyükbaş Küçükbaş

1 1995 255 551 7 328 46 139

2 1996 47 71 297 5 447

3 1997 71 168 1 082 9 381

4 1998 143 276 1 817 17 587

5 1.1.1999-30.6.1999 213 679 7 197 40 801

TOPLAM 729 1 475 17 721 119 355

Avni Yıldız J. Kur.Kd.Bnb.

Pl. Koor. Ş. Md. V.

4. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, kamu personel sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü S. Gürel’in yazılı cevabı (7/301)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sayın Başbakana iletilmesi için gereğini saygıyla arz ederim.

21.7.1999 Prof. Dr. Sacit Günbey Diyarbakır

56 ncı Hükümet döneminde alınan bir karar ile kamuda çalıştırılacak personelin merkezi bir sınavla alınması kararlaştırılmıştı. Şüphesiz ki bu kararın olumlu tarafları vardır. Ancak aşağıda soru şekilde belirttiğim aksaklıkların ne şekilde giderileceğini öğrenmek istiyorum.

1. Kamu personel sınavına kaç kişi müracaat etmiştir?

2. Her müracaatçıdan alınan 11,5 milyon lira hangi amaçla kullanılacaktır. Bu paranın yekünu ne kadardır?

3. Farklı bölgelerden aynı dereceli okulu bitiren öğrencilerin bilgi seviyeleri bakımından farklılığın bulunacağı doğaldır. Örneğin öğretmen kadrosu yeterli olan bir liseden mezun olan öğrenciyle, öğretmensizlik ve diğer yetersizlikler içinde lise eğitimi alan bir öğrencinin aynı şartlarda yarışması tabiatıyla fırsat eşitliğini ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla mahrumiyet bölgelerinden imtahana girenlerin kazanma şansı az olacak, bu durum olumsuzlukları fasid bir daire haline getirecektir.

Böyle bir çarpıklığın oluşmaması için hangi tedbirler alınmıştır?

4. Kamu görevlisine ihtiyaç bulunan bir vilayete başka bir ilde yaşayan kişiler atandığında, bir süre sonra bu kadroya atananlar bir şekilde kendi illerine tayin yaptırabilirler.

Sonuçta ihyitaç olan illeri boşalacak, gidilmek arzu edilen gelişmiş illerde eskiden beri olduğu gibi kadro şişkinliği olacaktır.

Bu konu için tedbir düşünülmüş müdür?

5. Özürlülerin, özürlülük türlerine ve özürlülük derecelerine göre özel imtihana tabii tutulmaları gerekir, bu konuda tedbiriniz var mı?

6. Bazı bölgelerde yoğun şekilde öğretmen açığı varken bu imtihanla bu açık giderilebilecek mi?

T.C. Devlet Bakanlığı 12.7.1999 Sayı: B.02.0.007/0649

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 29.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/301-116/3174 sayılı yazısı

b) Başbakanlığın 2.8.1999 tarih ve B.02.0 KKG.0.12/106-40/1/3626 sayılı yazısı

Diyarbakır Milletvekili Sn. Sacit Günbey’in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım Koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/301-1116 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Şükrü S. Gürel Devlet Bakanı

Diyarbakır Milletvekili Sn. Sacit Günbey’in 7/301-1116 Esas nolu Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır

1. Merkezi olarak yapılacak İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavının (DSM) başvuruları 21 Haziran-5 Temmuz 1999 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmış olup, sınava 198863’ü ilköğretim mezunu, 958034’ü Ortaöğretim mezunu, 116405’i Önlisans mezunu, 148022’si Lisans mezunu ve 3707’si öğrenim durumu belirsiz olmak üzere toplam 1425031 kişi müracaat etmiştir.

2. Başvuru sırasında adaylar Başvuru Belgesi ve DMSKılavuzu için 1,5 milyon TL. ve sınav ücreti olarak 10 milyon TL. ödemişlerdir.Başvuru sırasında Başvurma Belgesi ve Kılavuz ücretinin %20’si Valiliklere, Kaymakamlıklara ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine, başvuru sırasında yapacakları harcamalar karşılığı olarak bırakılmış ve Başvurma Belgesi ve Kılavuz ücreti olarak ÖSYM Fonuna 1,2 milyon TL. yatmıştır. Hangi şekilde olursa olsun ÖSYM Fonuna giren paranın %20’si Hazineye, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna ve Afetler Fonuna kesilmektedir. Bu durumda adaydan alınan 11,2 milyon TL.’den % 20’si kesilerek geriye 8 milyon 960 bin TL. kalmaktadır.

ÖSYM’ye aday başına kalan 8 milyon 960 bin TL.’nin harcandığı yerler şunlardır:

a) Dış ülkelerden ithal edilmiş kağıt kullanılmak suretiyle Başvurma Belgesinin basımı, kılavuzların basımı, bunların paketlenmesi, Valilikler, Kaymakamlıklar ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine gönderilmesi,

b) Başvurma Belgelerinin optik okuyucularda okunması ve bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması,

c) İlköğretim, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde sekiz testin üniversite öğretim üyelerinin de desteğini alarak hazırlanması, soruların denetlenmesi, testlerin oluşturulması ve baskıya hazır hale getirilmesi,

d) Testlerin ve optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarının baskısı, sınav binalarına ve salonlarına göre paketlenmesi, bu paketlerin 80 il sınav merkezlerine gönderilmesi,

e) Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerinin ÖSYM’de dökülerek adayların adreslerine postalanması,

f) 80 ilde sınavın yapılması ile ilgili olarak sınav evrakının sınav merkezlerine gönderilmesi sınav merkezlerinde yapılan harcamalar, sınav evrakının sınav merkezlerine dağıtımı ve toplanması, sınavda görev alan bina sınav sorumlusu, bina yöneticisi, salon başkanı, gözetmen ve binaların temizliğinde çalışan hizmetlilere zaruri masraflar karşılığı yapılan ödemeler,

g) Sınav evrakının nakli, korunması ve sınavın güvenliği için görevlendirilen nakil kuryeleri, koruma kuryeleri ve Ankara üniversitlerinden sınav merkezlerine gönderilen öğretim üyelerine yapılan ödemeler.

h) Cevap kâğıtlarının okunması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

ı) Fotoğraflı Sınav Sonuç Belgelerinin adayların adreslerine postalanması

i) Adaylara verilen sınav hizmeteri (mektup, telefon vb.)

j) Bilgisayar makineleri ve programları ile ilgili bakım ve yatırımlar

k) ÖSYM personel harcamaları

l) Elektrik, su yakıt vb. tüm bina giderleri

3. Devlet Memurluğu Seçme Sınavında sorulacak sorular Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan ve halen Ülkemizdeki bütün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ortak olarak uygulanmakta olan eğitim müfredatı çerçevesinde belirleneceğinden farklı bölgelerdeki okullardan mezun olanlar açısından bu sınavda herhangi bir fırsat eşitsizliği söz konusu olmayacaktır.

4. Halen yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde Devlet memurları kurumları içerisinde başka yerlerdeki görevlere atanabildikleri gibi kurumların muvafakatı ile kurumlar arasında da aynı veya başka yerlerdeki görevlere atanabildiklerinden bu durum merkezi sınav uygulaması ile ilişkili bir husus değildir. Bu nedenle, Devlet Memurluğu Seçme Sınavı sonuçlarına istinaden Devlet memuru olarak görev alacaklar hakkında mer’i mevzuatın kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde uygulanmasının bazı bölgelerde personel fazlalığı oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.

5. Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştıracakları personel kadrolarında %3 oranında özürlü çalıştırmak zorunda olup, kamu kurum ve kuruluşları bu personeli “Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde sakatlar için Devlet memurluğu sınavı açmak suretiyle karşılamakta olduklarından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınavla ilgili Usul ve Esasların 16 ncı maddesi uyarınca özürlüler için söz konusu %3’lük kontenjan Devlet Memurluğu Giriş Sınavı sonuçlarına göre karşılanmayacaktır. Ancak, özürlü vatandaşlarımızın 17 Ekim 1999 tarihinde yapılacak Devlet Memurluğu Seçme Sınavına katılmak istemeleri halinde özürlü kontenjanı saklı kalmak üzere özür durumlarını gösteren sağlık kurulu raporlarını başvurma belgelerine eklemeleri durumunda kendilerine tahsis edilecek bir yardımcı nezaretinde diğer adayların tabi tutulduğu testleri cevaplayacaklardır.

6. Devlet Memurları Giriş Sınavının bir yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde birden fazla yapılabilmesi mümkün olduğundan yapılacak sınavlar sonucunda gerek Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek sayıda memur adayının bulunacağı değerlendirilmektedir.

5. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, Balıkesir İli Merkez Halkapınar Köyü ile Şamlı Beldesi civarında çıkan yangında zarar gören çiftçilere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/330)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla

İlyas Yılmazyıldız Balıkesir

Sorular:

1. Balıkesir İli Merkez Halkapınar Köyü ile Şamlı Beldesinin hududlarının kesiştiği buğday ekili alanlarda 3 Temmuz 1999 tarihinde yoldan geçen bir araçtan sigara izmaritinin atılması neticesinde büyük bir yangın çıkmış ve 600 dönümü buğday ekili, 1200 dönümde mera olarak kullanılan mera vasfında yer yanmıştır. 250 ila 300 ton civarında buğday zarar görmüş, 6000 civarında hayvancılıkta kullanılan saman balyası yanmıştır. Zarar tespiti yapılmıştır. Fakat zarar gören vatandaşlarımızın zararları karşılanmamıştır. Bakanlık olarak bu konuda ne yapmayı düşünüyor sunuz?

2. 2090 Sayılı Tabi Afetler Kanununun ve 5254 Sayılı Tabiî Afetler kanununa göre hasar tespitinde zarar gören çiftçilerin bütün mal varlığının % 40’ını geçmesi halinde ancak tohumluk ve gübre yardımı şeklinde bir yardım yapılması mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla çiftçimizin zararı % 100 olmasına rağmen bu kanun maddeleri ile çiftçimiz mağdur edilmektedir. İlgili kanun maddelerinin değiştirilmesi için Bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır?

3. Mağdur olan çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için Balıkesir Valiliği bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından bu kişilere yardım yapılacak mıdır?

T.C. Devlet Bakanlığı 12.8.1999 Sayı: B.02.0.013/08-1102-7/330

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 3.8.1999 tarih ve 3404 sayılı yazınız.

Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız’ın soru önergesine verilen cevaplar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın Soru Önergesinin Cevabı

1. Doğal afet, yangın vb. olaylardan zarar gören yurttaşlarımızın ivedi gereksinimlerinin karşılanması için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından gelen talepler değerlendirilmekte ve yurttaşlarımıza yardım yapılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan gerekli kaynak aktarılmaktadır.

2. Zarar görenlere Fondan, 3294 Sayılı Kanunu uyarınca yardım yapılmaktadır. Zararın tamamının tazmini ve 2090 ve 5254 Sayılı Kanun uygulamaları Fondan yapılan yardımların dışındadır.

3. Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfından, Balıkesir İli Halkapınar Köyü ve Şamlı Beldesinde ekili alanlarda çıkan yangınla ilgili Fon İdaresine ulaşan bir talep bulunmamaktadır.

Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfından bu konuda bir talep gelmesi durumunda, talep değerlendirilecektir.

 

 

 

 

BİRLEŞİM 53’ÜN SONU