DÖNEM : 21 CİLT : 8 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

43 üncü Birleşim

3 . 8 . 1999 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMA

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan’ın, yüzyılın son güneş tutulmasına ilişkin gündemdışı konuşması

2. – Manisa Milletvekili M. Necati Çetinkaya’nın, Türk turizminde darboğazlar ve çözüm önerileri hakkındaki gündemdışı konuşması ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı

3. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın, tinerci çocuklar ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici ile Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevapları

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

1. – Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)

V. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Sayıştayda boş bulunan üyeliklere seçim yapılmasına dair 110 ve 111 sıra sayılı raporların gündemdeki yeri ile seçimin yapılacağı güne ve Genel Kurulun çalışma süresi ile 3.8.1999 Salı günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi (3/121; 3/261) (S. Sayısı : 110-111)

VI. – SEÇİM

1. – Sayıştayda boş bulunan üyelikler için seçim

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Polatlı İmam Hatip Lisesi Müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilşikin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/108)

2. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, usulsüz krediler vererek İnterbank’ın zarar etmesine yol açan işadamı hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın yazılı cevabı (7/109)

3. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/110)

4. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, ÖSS’ye başörtüsüyle girişin yasak olup olmadığına ve Kartal Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/113)

5. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale Ahılı Belediyesine usulsüz memur atandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/116)

6. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Şanlıurfa’daki doktor açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un yazılı cevabı (7/126)

7. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilenlere ve ÖSS soru kitapçığının çalınmasıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/129)

8. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, doktorların istihdam koşullarına ve sağlık hizmetlerinden KDV alınması yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un yazılı cevabı (7/130)

9. – Konya Milletvekili Remzi Çetin’in, ÖSS’de ilköğretim okulu öğretmenlerinden birinin, sınava giren bir öğrencinin zorla başını açtırdığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/137)

10. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/147)

11. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan köprü kredisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın yazılı cevabı (7/167)

12. – Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmeden önce ve sonra ülke genelindeki Kur’an Kursu, öğrenci ve öğretici sayılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/176)

13. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, kapatılan TYT Bank, Marmarabank ve Impexbank’ta hesabı bulunanların mağduriyetlerinin ne zaman giderileceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın yazılı cevabı (7/177)

14. – Hatay Milletvekili Mustafa Geçer’in, Hatay-Payas ve Erzin organize sanayi bölgelerinin yapımına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/190)

15. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, taşımalı eğitime tâbi köylerdeki kullanılmayan ilkokulların köy tüzel kişiliklerine verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/197)

16. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya İli Emet İlçesi cezaevi inşaatına ne zaman başlanacağına ve Kütahya Adliyesinin bilgisayar sistemi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/198)

17. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/202)

18. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun yazılı cevabı (7/216)

19. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun yazılı cevabı (7/228)

20. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/229)

21. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/232)

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/233)

23. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün yazılı cevabı (7/235)

24. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın yazılı cevabı (7/239)

25. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın yazılı cevabı (7/246)

26. – Kayseri Milletvekili Sevgi Esen’in, kepek ve fenni yem borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in yazılı cevabı (7/276)

27. – Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ağır iş makineleri ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/277)

28. – Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in, Balıkesir - Şamlı Beldesi ve Halkapınar Köyünde meydana gelen yangın afetinde zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in yazılı cevabı (7/278)

29. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, et ithaline ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in yazılı cevabı (7/284)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

Bosna-Hersek’e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Hüsamettin Özkan’ın,

Fransa’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz’e, Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın,

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile,

Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasası ve borsalarla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması ile Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/492) (S. Sayısı : 75),

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DairKanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında (1/340) (S. Sayısı : 25),

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/333) (S. Sayısı : 65),

Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Tevşiki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/358) (S. Sayısı : 61),

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/321) (S. Sayısı : 62),

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/323) (S. Sayısı : 63),

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/322) (S. Sayısı : 44),

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Karadeniz’deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/355) (S. Sayısı : 105),

Kanun tasarılarının, yapılan görüşmeler ve açık oylamalardan,

Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının da (1/472) (S. Sayısı : 70),

Yapılan görüşmelerden;

Sonra kabul edilip kanunlaştıkları bildirildi.

Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, FP Grubu adına konuşan T. Rıza Güneri’nin şahsına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.

3 Ağustos 1999 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 19.18’de son verildi.

Ali Ilıksoy

Başkanvekili

Vedat Çınaroğlu Sebahattin Karakelle Samsun Erzincan Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 45

II. – GELEN KÂĞITLAR

3 . 8 . 1999 SALI

Tasarılar

1. – Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı (1/501) (Plan ve Bütçe ve Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

2. – Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/502) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

3. – Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/503) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

4. – Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/504) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

5. – Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/505) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

6. – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/506) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

7. – Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasarısı (1/507) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

8. – Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı (1/508) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

9. – 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/509) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

10. – 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/510) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

Teklifler

1. – Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt’ün; Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanun Teklifi (2/244) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1999)

2. – İstanbul Milletvekili Zafer Güler’in; İstanbul İlinde Sekiz İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/245) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.1999)

3. – Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın; Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanunu Teklifi (2/246) (Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.7.1999)

4. – Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak’ın; 7.1.1932 Tarih ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Yasa Teklifi (2/247) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

5. – Şırnak Milletvekili M.Salih Yıldırım’ın; 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/248) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

6. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın; Denizli İlinde Karahisar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/249) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.7.1999)

7. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi (2/250) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

8. – Trabzon Milletvekili Nail Çelebi’nin; Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/251) ( Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

Raporlar

1. – Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S.Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

2. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/267) (S.Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

3. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/303) (S.Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

4. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S.Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

5. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S.Sayısı:103) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

6. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/361) (S.Sayısı:106) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

7. – Sayıştay’da Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/121) (S.Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

8. – Sayıştay’da Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/261) (S.Sayısı: 111) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

9. – Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/402) (S.Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

10. – Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Madalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/440) (S.Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

11. – Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S.Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya Bölge, Üniversite ve Numune hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

2. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya ve çevresinin yeşil kuşak projesine alınmasına ve bölgesel tarım teşviklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

3. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya doğalgaz ve KOP projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/125) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

4. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya İlinin A tipi sivil havaalanı ihtiyacına ve Konya-Ankara arası hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

5. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya İlinin teknik üniversite ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

6. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya İlinde mahalli bir menkul kıymetler borsası kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) sözlü soru önergesi (6/128) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

7. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya’da serbest bölge kurulması çalışmalarına ve KOBİ’lerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Millî Piyango Anadolu Lisesi Lojman inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

9. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, mahalle ve köy muhtarlarının maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

10. – Aksaray Milletvekili Murat Akın’ın, Ankara-Aksaray arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

11. – Ankara Milletvekili Mehmet Arslan’ın, Ankara’nın Merkez ve bazı ilçelerinin cami imamı kadrosuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

12. – Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz’ün, Çankırı İline bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın, uyuşturucu madde kullanımı ve mücadelesi konusunda radyo ve televizyon kuruluşlarının yükümlülüklerine ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

2. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın, uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili İnternette açılan web sayfasının kapatılma nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

3. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın, “ Madde Kötüye Kullanımı ile Mücadele Kanun Tasarısı” na ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

4. – Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen’in, vergi mükelleflerinin sayısına ve tahakkuk ve tahsil edilen vergi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

5. – Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen’in, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-İnegöl Kanalizasyon Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

7. – Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un, Gebze Zihinsel Engelliler Okulu inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

8. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, başarılı işadamlarına verilecek pasaporta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

9. – Sakarya Milletvekili Nezir Aydın’ın, kemik iliği bankası kurulmasıyla ilgili düzenlenen kampanyaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

10. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, kemik iliği bankası kurulmasıyla ilgili düzenlenen kampanyaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

11. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, Konya-Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerine bağlı köylerdeki kanalizasyon ve atık su şebekelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

12. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, Konya-Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerine bağlı köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

13. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, Konya-Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerine bağlı köylerin içme suyu şebekesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

14. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinden sonra Konya İlinde yapımı tamamlanan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

15. – Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinden kılık-kıyafet yönetmeliğine uymayanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

16. – Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, Van İli Özalp İlçesinde bulunan Devlet Hastanesinin uzman doktor ve ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

17. – Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı’nın, milletimizi tehdit eden hastalıklarla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1999)

18. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bir gazetede “Büyük Temizlik” başlığı altında yer alan habere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

19. – Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın, kemik iliği bankası kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

20. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Türkiye’nin tanıtımını üstlenen kuruluşa yapılan ödemelere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

21. – Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un, kemik iliği bankası kurulmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

21. – Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un, Gebze Fen Lisesi inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

22. – Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un, Gebze Anibal Anadolu Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/363) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

23. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir İlindeki Komando Taburunun yeniden faaliyete geçip geçmiyeceğine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

24. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün makine parkına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

25. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir Çevre Müdürlüğünün ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/366) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

26. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, THY’nın, Nevşehir Havaalanına kargo seferleri düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

27. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir İlinde birinci sınıf bir Gümrük Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

28. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Kapadokya’nın çevre düzenlemesi ve korunması çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

29. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir İlinde, Anıtlar ve Röleve Müdürlüğünün kurulup kurulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

30. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, 1995-1998 yılları arasında Nevşehir İli genelinde ören yerleri gelirinin kullanılışına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

31. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir İlinde bir gıda kontrol merkezi ve laboratuvarı açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

32. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir İlinin kültür ve kongre merkezi ihtiyacına ve Avanos’taki kongre merkezi inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

33. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’de el sanatları merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

34. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir-Tuzköy-Kapadokya Havaalanı içerisinde veya yakınında serbest bölge kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

35. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir Merkez Boğaz Köyü sınırları içindeki bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

36. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Nevşehir’de bir İhracat Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/377) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

37. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Karasu Irmağı Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

38. – Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, ülkeye yabancı kuru çay girişi yapıldığı iddiasına ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

39. – İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu’nun, kemik iliği bankası kurulmasıyla ilgili kampanyanın akibetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.1999)

40. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Ahılı Bucağının sulanabilmesi için yapılan kuyu çalışmalarına ve Kırıkkale-Akçakavak ve Sulakyurt barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

41. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle kapatılan ilkokullara ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/382) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

42. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, 1998-1999 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olup kapatılan Kur’an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/383) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

Meclis Araştırması Önergesi

1. – Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.7.1999)

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

3 Ağustos 1999 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Melda BAYER (Ankara)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce 3 arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

Gündemdışı ilk söz, yüzyılın son güneş tutulması hakkında söz isteyen, Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'a aittir.

Buyurun Sayın Alphan. (DSP sıralarından alkışlar)

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan’ın, yüzyılın son güneş tutulmasına ilişkin gündemdışı konuşması

GÖNÜL SARAY ALPHAN (Amasya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bin yılın son güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak illerimiz arasında yer alan Amasya'daki etkinliklerimiz hakkında, siz değerli milletvekillerimizi ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, bin yılın son ve tam güneş tutulması, 11 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecektir ve son günlerin gündeminde sıkça yer almaktadır. Tutulmanın başlangıç noktası, İngiltere Cornwall Kasabası olup, izleme kuşağı, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Türkiye'den geçerek Hindistan'da son bulacak bir hat olacaktır.

BAŞKAN – Sayın Alphan, bir dakika efendim.

Sayın milletvekilleri, hatibi dinlemek mümkün olmuyor; sükûneti temin edebilir misiniz lütfen.

Buyurun Sayın Alphan.

GÖNÜL SARAY ALPHAN (Devamla) – Teşekkür ederim.

Tam güneş tutulmasının İngiltere ve Fransa'da sabah saatlerine, Hindistan'da akşam saatlerine ve Avrupa'da, bu mevsimde sıkça görülen, rutubetli ve bulutlu havalara denk geleceği göz önünde tutularak, NASA ve Kandilli Rasathanelerince, tutulmanın en iyi izlenebileceği hat, Türkiye'de Bartın-Amasra'dan Şırnak-Cizre'ye kadar uzanan 1 500 kilometrelik bir kuşak olarak açıklanmıştır. 1 500 kilometrelik bu hattaki Bartın, Kastamonu, Çorum, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sıvas, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Cizre, bu nadir doğa olayına çeşitli etkinliklerle ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadırlar.

Turizm Bakanlığının da destekleriyle, Amasya, bin yılın bu son ve tam güneş tutulmasını, yine çok önemli bir etkinlikle kutlayacaktır. Ünlü, Viyana Senfoni Orkestrası, dünyaca çok iyi bilinen şefleri Claudius Traunfeliner yönetiminde, Gustav Holts'un "The Planets" (Gezegenler) adlı senfonisini Amasya'da seslendireceklerdir. Yurtdışı ve içinden gazetecilerin, bilim adamları ve doğa dostlarının katılacağı bu eşsiz müzik şöleni, Amasya Valiliğimizin titiz organizasyonu ve Kandilli Rasathanesinin destekleriyle hazırlanan Gökhöyük Tarım İşletmelerindeki Gözlem ve Simülasyon Parkında gerçekleşecektir.

Anadolu tarihinde güneş tutulmasının önemli bir yeri ve günümüze kadar gelen bir mitolojisi vardır. Milattan önce 550 yılında Med'ler ile Lidyalılar, Yozgat'ın Çamlıbel yakınındaki Kerkenez Dağı eteklerinde ölesiye bir meydan savaşına tutuşurlar. Savaşın en şiddetli yerinde ve tam gün ortasında güneş birdenbire yok olur, hava kararır ve parlak yıldızlar ortaya çıkar, güneşin yerinde simsiyah bir yuvarlak ve etrafında harikulade bir parlaklıkla bir pırlanta yüzük biçiminde bir halka oluşur. Taraflar, bu olağanüstü durumu, tanrıların savaş istemediğine yorarlar ve savaşa son verirler.

Güneş tutulmaları, tarihin başlangıcından beri, tüm medeniyetlerde farklı mitolojik ögeler kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Gün ortasında gelen bu ani karanlık; Çin'de, ejderhanın güneşi yemesi; Mısır'da, kötü kalpli bir yılanın Güneş Tanrısı Ra ile yaptığı kavga olarak açıklanır; Vietnam'da, bir kurbağanın marifeti olduğuna inanılan bu duruma, Güney Amerika'da, kara bir jaguar; İskandinavya'da ise, iki kurdun neden olduğuna inanılmıştır.

Savaşları durduran, insanları peşinden sürükleyen bu olağanüstü durum nedir? Basit olarak açıklamak gerekirse, romantik uydumuz ayın, dünyamız etrafında olağan gezintisini yaparken, güneşle aramıza girerek bir gölge konisi oluşturmasıdır. Bu gölge konisi yeryüzünde nerelere rastlarsa, o şanslı bölgelerde güneş tutulması gerçekleşir.

Yurdumuzda tam güneş tutulması son olarak 1936 da izlenmiştir. Bir sonraki tam güneş tutulması ise 2081 yılında izlenecektir. Bulutsuz, salt güneşli bir ortamın, birdenbire yıldızların görünebildiği bir karanlığa dönüşmesi, insanoğlunda, ortamın hızla değişiminin garipliğini ve doğanın sesini ya da sessizliğini dinlemek keyfini getirir. Bu olayı bir kez izleyenler, tutkunu olurlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde güneş tutulmasını izlemeye başlarlar.

Bin yılın son güneş tutulmasını izlemek üzere, CNN ve TRT gibi, yerli ve yabancı birçok yayın kuruluşu, bu muhteşem olayı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun efendim.

GÖNÜL SARAY ALPHAN (Devamla) – ... Amasya Gökhöyük'ten, dünyaya, Viyana Senfoni Orkestrası yorumuyla, Strauss'un valsleri ve Mozart'ın Türk Marşı eşliğinde naklen vereceklerdir.

Anatolia "güneşin geldiği yer" anlamındadır. Bin yılın son ve tam güneş tutulmasının, bu mitolojik doğa olayının, Amazonların kraliçesi Amasia'nın kurmuş olduğu mitolojik Amasya kentinde en iyi izlenebilmesi, tarihsel bir çağrıdır diye düşünüyorum ve görkemli bir biçimde kutlanması, Anadolu tarihine yakışacak bir olgudur.

Tüm dünya milletlerine, bilim adamlarına, gazetecilerine, rezervasyonlarını iptal ettirip ettirmeme arasında bocalayan doğa dostları ve meraklılarına, bu kürsüden, Anadolu'nun dostluk elini uzatıyor ve diyorum ki; 7 500 yıllık tarihimizle, kültürümüzle ve bilgi birikimimizle, sizleri dostça, sevgiyle ağırlayacağımızdan kuşkunuz olmasın.

Bütün milletvekillerimizi, bu görkemli olayda aramızda görmek istediğimizi belirtir, şükranlarımı sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Alphan.

Gündemdışı ikinci söz, Türk turizminde darboğazlar ve çözüm önerileri hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Necati Çetinkaya'ya aittir.

Buyurun Sayın Çetinkaya. (DYP sıralarından alkışlar)

2. – Manisa Milletvekili M. Necati Çetinkaya’nın, Türk turizminde darboğazlar ve çözüm önerileri hakkındaki gündemdışı konuşması ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun cevabı

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Allah'ın bu kadar güzellikleri bir arada bahşettiği; güneşiyle, deniziyle, kumuyla, tarihiyle, dünyanın bir doğa cenneti, bir turizm cazibe merkezi olması gereken Anadolu, benim cennet vatanım, bundan iki sene önce, turizm denilince, dünyada ilk akla gelen ülkesiydi; ama, gelin görün ki, bu yıl, bazı oteller kapılarını açamamış, şu anda açık olanlar da yüzde 20-25 kapasiteyle çalışmakta ve dolayısıyla, âdeta kendi kaderlerine terk edilmiş bir duruma gelmiştir. Hiç de hak ettiğimiz bir durum değildi bu...

Peki, niye böyle oldu? Gelin, niyesini birlikte tartışalım: Zahiri sebepler; Asya krizi, Rusya krizi, PKK ve teröristbaşı Öcalan'ın yakalanması olayı. Ben bunların detayına girmek istemiyorum; çünkü, Yüce Meclisimiz bütün bu durumlara vakıftır.

Özellikle PKK ve teröristbaşı Öcalan'ın yakalanmasını bahane eden Batılı dostlarımız, Avrupalı turistlerin ve potansiyel turist konumundakilerin önrezervasyonlarının toplu iptallerine âdeta ışık tutmuşlar ve bizzat, devlet ağzıyla, Türkiye'ye gitmenin tehlike arz ettiğini söylemişlerdir.

Yıllarca güvenlikle uğraşan bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, bugün, dünyanın diğer ülkeleriyle Türkiye'yi kıyas ettiğiniz zaman, dünyanın en huzurlu ülkesi, en huzurlu beldesidir Türkiye ve en huzurlu turizm alanları Türkiye'dedir; ama, gelin görün ki, biz, bu haksız ithamlara, maalesef, reva görüldük; fakat, bunun karşılığında, dünyayı, yeteri derecede, tanıtımımızla ikna edemedik.

İptal oranı, toplam satışın yüzde 80'ini buldu. Özellikle, Almanya menşeli tur operatörleri, herhangi bir maddî müeyyide uygulamaksızın, Türkiye'ye rezervasyon yaptırmış olanlardan talep eden herkesin destinasyonunu, bilaşart değiştirmiştir. İlgili tur operatörlerinin bu uygulamasının ilanları dahi, Alman kamuoyunda fevkalade büyük bir tedirginlik yaratmış ve iptaller yağmur gibi gelmiştir. Bu arada, Almanya merkezli uçuş planları değiştirilerek, uçaklar, özellikle, İspanya, Yunanistan, Mısır ve Tunus'a yönlendirilmiştir. Türk kökenli özel uçak firmaları boş uçar hale gelmiştir.

Aynı tarihler itibariyle -yani, 1999 Şubat ve Mart ayları itibariyle- Rusya medyasında, Türkiye aleyhinde fevkalade abartılmış kampanya başlamış ve başka bir ifadeyle, Antalya sokaklarında tankların gezindiği yazılmıştır. Bunlar davet edilip, sorulduğunda, Yunanistan'dan aldıkları maddî destek ve reklam gelirlerinin kendileri için önemli olduğunu anlatmışlardır.

Tüm bu gelişmelerin, kendini Ocak 1999'dan itibaren hissettirmesine rağmen, etkin bir önlemler planı geliştirilmemiştir. Burada, hükümetin dış tanıtımdaki ihmali başta gelir.

Biliyorsunuz, Mısır, bizzat, Asvan'da, turistlerin bulunduğu otobüsleri yakmıştır ve Mısır açısından, dünyada, fevkalade korkunç, menfi bir propaganda olmuştur; ama, şu anda, bizzat mahallinden aldığımız haberlere göre, Mısır'da hiçbir boş otel yoktur. Kısa zamanda, olumlu tanıtımıyla, Mısır, bunu gidermiştir. Sürekli olması hayatî önem arz eden tanıtım ve enformasyon akışındaki zafiyetimiz, lobicilikteki ciddiyetsizlik, bugünkü sonucu hızlandırmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun efendim.

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) – Turizm Bakanlığımız, maalesef, yıllardır, düzenli ve programlı bir tanıtım planı uygulayamamıştır. Uygulandığı söylenen icraatlar neticesi, bugün ortadadır.

Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, lobicilik faaliyetlerine ilişkin olarak, tüm bakanlıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ilgili sektör temsilcilerini koordine ederek, objektif bilgi akışını sağlamaya yönelik her tür faaliyeti desteklemesi, teşvik etmesi, yerine göre finanse etmesi, artık, millî bir politika haline gelmesi zarurîdir. Tanıtım programları süreklilik kazanmalıdır. Konu, bir ödenek meselesi gibi sunulmak istenmektedir. Oysa, genel bütçeden ayrılacak belirli bir oran, Türkiye'nin tanıtım meselesini sürekli ve istikrarlı bir hale sokabilir. Turizm geliri, salt acentecilerin, uçak şirketlerinin ve tesislerin sağladığı döviz girdisi olarak görülmemeli, yarattığı katmadeğer ve istihdam alanları gözden kaçırılmamalıdır.

Bu itibarla, turizm tanıtıma yönelik yapılan her harcama misliyle geri döner mahiyettedir. (DYP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) – Sayın Başkanım, 1 dakika müsaade eder misiniz; çok önemli konular var.

BAŞKAN – Tabiî, önemli de efendim, sürenizi uzatmıştım; lütfen, toparlar mısınız.

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tanıtımdan kasıt, sadece deniz, güneş ve kumun takdimi olmamalı. Türk toplumunun kültürü ve sosyal yapısından, mesela terör odaklarının yapı ve gayeleriyle neden olduğu hadiselere kadar uzanabilmelidir. Bu konuda, ilgili kamu kurumlarının yanı sıra sendikalar, barolar, bilumum sivil toplum örgütleri harekete geçirilmelidir. Avrupa ülkelerinde, televizyonda, Türkiye'ye ilişkin açıkoturum ve bunun gibi programlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini temsil eden biri görülmelidir. Dolayısıyla, Türkiye, sürekli savunma konumunda bırakılmamalıdır. Ne kadar güdümlü ve ne kadar peşin yargılı girişimler olursa olsun, bıkmadan, yorulmadan, agresif bir lobicilik faaliyeti artık zaruridir. Böylece, zamanında ve objektif enformasyon akışı sağlanacaktır.

Tanıtım konusunda, turizm sektörü, üzerine düşeni yapmakla, üstün bir gayret ve özveri göstermekle beraber, bakanlığını ve ilgili diğer kurumlarını yanında görememenin üzüntüsü içindedir. Sektör, Turizm bakanlarımızın, kerameti kendinden menkul stratejiler geliştirip, kaynak israflarına yol açtıklarından şikâyetçidir.

Velhasıl, bu bir millî meseledir. Bu millî meselede, bütün ülke sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bu meselenin üstesinden gelmelidir.

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çetinkaya.

Buyurun Sayın Bakan.

TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemdışı söz alarak, Türk turizminin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getiren değerli milletvekili arkadaşıma, sözlerimin başında teşekkür ediyorum ve Heyetinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Sayın milletvekili, Türk turizminin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak, genellikle ve çoğunlukla doğru tespitlerde bulundu; ama, sanıyorum bazı yanlışların, bazı yanlış anlamaların da altını çizmek ve gerçeği, daha berrak, daha anlaşılabilir bir fotoğraf olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine arz etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ben de, sorumluluğun bana düşen kısmını ifa etmek üzere söz almış bulunuyorum.

İsterseniz, hemen, yanlıştan başlayalım. Yanlış şu: Turizm Bakanlığının, kerameti kendinden menkul stratejilerinden söz edildi.

Bir kere, bu, son derece haksız bir yargıdır. Ne Turizm Bakanı olarak ben ne de benden önceki turizm bakanları, öyle, kerameti kendinden menkul stratejiler filan ortaya koymadılar.

Hiç unutulmamalıdır ki, Turizm Bakanlığı, Türkiye'de, bir sektör var eden bir bakanlıktır. Belki, başka hiçbir bakanlığa nasip olmayan bir başarı, Turizm Bakanlığının başarısıdır. Türkiye'de, Turizm sektörü varken, onun sorunlarını koordine etmek üzere bir bakanlık kurulmuş değildir. Türkiye'de sadece, turizm sektörü olmalıdır; Türkiye, turizmden birtakım gelirler almalıdır, edinmelidir yaklaşımıyla, devletin öncülüğüyle Turizm Bakanlığı kurulmuş ve arkasından, Turizm Bakanlığı, bir sektörü var etmiştir.

Şu, hiç doğru bir şey değildir ki, tanıtma konusunda, sektör üzerine düşeni yapıyor da, Turizm Bakanlığını yanında bulamıyor... Hayır; bu, tamamıyla (külliyen) yanlıştır, buna ihtimal vermek dahi mümkün değildir. Tanıtma adına, eğrisiyle doğrusuyla ne yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yine, Türkiye Cumhuriyetinin bütçe imkânlarıyla yapmaktadır. Dolayısıyla, sektörün bir şeyler yapmakta olduğu doğru değildir. Sektörün bir şeyler yapma arzusu içinde olduğu doğrudur; ama, sektör, bu anlamda, sektör organları arasında, sektör temsilcisi kuruluşlar arasında bir anlayış birliğine, bir fikir birliğine, bir ortak hareket geleneğine de sahip olamadığı için, şu ana kadar bir şey yapabilmiş de değildir; ama, sektörün öncü rolü üstlenmesi elbette çok önemlidir.

Biz, Bakanlık görevini deruhte ettiğimiz günden bu yana, bütçelerinde, ortak yürüteceğimiz projelerde, bütçedeki katkıları, proje bütçesindeki katkıları ne olursa olsun, yüzde 10 düzeyinde bile olsa, yüzde 90 katkı, Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak bile olsa, sektör inisiyatifinin önplanda tutulması gereğini her vesileyle söyledik, her zaman da bunun gerçekleştirilebilmesi imkânlarını aradık; ama, şu ana kadar -demin de söylediğim gibi- sektör kuruluşlarının bir fikir birliğine ulaşma, bir anlayış birliğine ulaşma, bir ortak hareket etme, ortak çözüm geliştirme kültürüne, geleneğine sahip olamayışları dolayısıyla, henüz, özel sektör inisiyatifi, liderlik yapabilecek olgunlukta ve yetenekte değildir. Özel sektör inisiyatifini bu olgunluğa getirmek de, yine, Turizm Bakanlığının görevleri arasında olmalıdır; hiç şüphesiz, Turizm Bakanlığı bunu da yapacaktır.

Turizmin bu sene yaşadığı soruna, bir kere, doğru bir tespit, doğru bir teşhis koyalım. Önce bir şey söyleyelim: Türkiye'de turizm başarılı mı, değil mi? Türkiye'de turizm son derece başarılı; o kadar başarılı ki, 1983'ten bu yana, yaklaşık 15-16 yıllık bir periyotta 240 000/yıl turist kapasitesinden 9,5 milyon/yıl turist kapasitesine, yatırım olarak, servis olarak, kalite olarak, anlayış olarak ulaşabilmiş, dünyada bir başka ülke daha yoktur. Türkiye, gerçekten, turizmin tarihi boyunca görülmemiş bir başarıya imza atabilmiş bir ülkedir. Doğrusunu isterseniz, bir strateji yaklaşımıyla önünü açan, bu başarının mimarı diyebileceğimiz merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı da, bu başarıdaki büyük payı dolayısıyla yâd etmek durumundayız, şükranla anmak durumundayız.

Değerli arkadaşlar, şubat ayının ortalarına gelinceye kadar, yani, bölücü terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın yakalandığı tarihe gelinceye kadar, Türk turizmi, bu yıl bir rekor bekliyordu. Rezervasyonlara bakıldığında, 1998 rakamlarına göre yüzde 30 ilâ 35'lik bir artış bekleniyordu ki, bu, Türk turizminin, turist sayısı bakımından ulaşacağı en yüksek rakamları gösteriyordu; ama, anılan tarihten itibaren, Avrupa'nın çok çeşitli kentlerinde, sürekli ve sistemli olarak, şiddet de kullanılan eylemlerin yapılmış olması, Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı yolunda yaratılan intiba ve bu intibaya, Türkiye'den yayın yapan, ama, Avrupa'da izlenen birtakım televizyonlarda yer alan haberlerin de belli bir dozajda katkıda bulunması dolayısıyla, mart, nisan ve mayıs aylarında bir dalga gibi gelen rezervasyon iptalleriyle, Türkiye, haziran ayının sonuna kadar, turizmde, 1998 yılına oranla, turist sayısı bakımından yüzde 40'lık bir kayba uğramıştır.

Bu kayıp, turist sayısı bakımından böyledir; ama, gelirler bakımından baktığınızda, fiyatlar aşağı çekilmiş olduğu için daha da yüksektir. Ancak, Apo yargılamasıyla ilgili olarak verilmiş karardan sonra, yargılama sürecinin son derece adil ve medenî şartlarda gerçekleşmiş olmasının da büyük katkısıyla, bu dönem zarfında, ilk beş aylık dönemde Türkiye'ye gelen ve Türkiye'deki seyahatlerinden fevkalade memnun ayrılan insanların da ülkelerindeki tanıklıklarıyla, Türkiye, temmuz ayından başlayarak -esasında, haziran ortalarından başlayarak- ama, temmuzun sonuna kadar süratle artan bir ivmeyi yakalamıştır. İlk yedi aylık ortalamalar, bugün, şunu göstermektedir ki, yüzde 20 ilâ 25 aralığında değişik alanlardan, değişik rakamlar geliyor. 1998 yılının turist sayısı bakımından gerisindeyiz; yani, artık, kriz atlatılmış; ama, sezonun daralması dolayısıyla uğranılan gelir kaybının telafi edilmesi noktasında gayretler sarf edilmektedir.

Türkiye, tanıtmaya daha fazla kaynak ayırmak zorundadır. Bu, doğru; ama, bunun kadar doğru ve belki, bundan daha önemli olan bir şey, Türkiye, artık, tanıtmadaki yaklaşımlarını -bugüne kadar aslında uygulanmış ve belli başarılı sonuçları da getirmiş olan yaklaşımlarını- değiştirmek, yeni durumlara uyarlanabilir bir yaklaşım, bir strateji belirlemek zorundadır.

Bakanlığımızın da, bugüne kadar üzerinde çalıştığı mesele budur. Bu meselede önemli adımlar atılmıştır. Ağustos ayının ilk haftası; yani, içinde bulunduğumuz günlerden başlayarak 2000 yılının sonuna kadar, hem 1999 yılının "lastminute" denilen son dakika satışlarına yönelik hem de 2000 yılının satışına yönelik bir kampanya, geçmiş yıllardan belli ölçülerde farklı bir kampanya başlatılacak; yoğunluklu, istikrarlı ve sistemli olarak yürütülecektir.

Türkiye, eğer, önümüzdeki dönem zarfında olağanüstü bir gelişme olmazsa, 2000 yılında son derece başarılı bir turizm sezonu yaşayabilecektir; bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun açık göstergeleri var; özel sektör hâlâ Türkiye'de turizme yatırım yapmaya devam ediyor ve çok büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu yatırımlar, turizm özel sektörünün Türkiye'nin geleceğine, turizm sektörünün geleceğine olan güveninin, inancının ifadesidir; huzurlarınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum, Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin geleceğine inanan herkese çok teşekkür ediyorum. İstiyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, herkes, Türkiye'nin geleceğine, Türk turizminin geleceğine, bu işe para yatıran insanlar kadar inansınlar. Biz, kendi elimizle bir felaket tellallığı yapmayalım; biz, kendi elimizle, kendi geleceğimiz hakkında karanlık bir tablo çizmeyelim; biz, Türkiye'nin geleceğine inanan insanların, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan insanların morallerini bozmayalım. Muhalefeti yaparız; bunlar mümkün. Muhalefetimizi yapmak için elimizde birçok araç var, birçok imkân var ve kıymetini bilenler için tenkit rahmettir, eleştiri bir fırsattır. Biz, bunlardan da istifade etmeyi çok iyi biliriz; ama, bir şeye çok dikkat edelim ki, Türkiye'nin geleceğine güvenen insanların, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam eden insanların moralini bozmaya, onların önüne karamsar bir tablo koymaya da hiç hakkımız yok.

Türkiye, her alanda olduğu gibi, turizm alanında da büyümeye devam ediyor, devam da edecektir. İhtiyaçlarımız var, sorunlarımız var. Sorunlarımızın giderilmesi için, özellikle kaynak noktasında ihtiyaçlarımız var.

Turizmi Geliştirme Fonunun, Turizm Bakanlığına bağlanarak ve turizm sektörünün kendi gelirlerinden tayin edilmiş kaynaklarla güçlendirilerek, turizmin gelişmesinin, yine turizmin gelirleriyle, yine sektör inisiyatifiyle, yine sektörün katkılarıyla sürekliliğinin, istikrarının sağlanabilmesi amacıyla, önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda Bakanlığımız çalışmaya devam ediyor. İşte, o zaman, o çerçevede turizmin sorunlarını, daha çok yapısal çerçevede konuşmaya devam edeceğiz; ama, bu yıl konjonktürel olarak yaşanmış olan meseleyi, hiç kimse, turizmin kabahati olarak turizme yüklemesin ya da Turizm Bakanlığına da yüklemesin; hiç böyle bir şey yok. Mesele, dediğim gibi, 16-17-18 Şubat tarihlerinde cereyan eden hadiselerle birebir ilgilidir. Bunun komplikasyonları turizmde bir gelir kaybına yol açmıştır. Türkiye, bütün meselelerine gereken hassasiyeti hiç şüphesiz gösterecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin burada ortaya koydukları hassasiyet, hiç şüphesiz, fiiliyata yansıyacaktır.

Benim Turizm Bakanı olarak yapmak zorunda olduğum şey; bir taraftan, turizmin sorunlarını ifade ederken; bir taraftan da, sorun ifadesinde dozaja çok dikkat etmek ve netice itibariyle bir serbest piyasa olgusu olduğu için, netice itibariyle girişimcinin moral faktörü son derece önemli olduğu için, onların moralini ayakta tutmaya çalışmak olacaktır. Bu anlamda, iki tür gerçekçiliği, yani, onların morallerini dikkate alan gerçekçiliği, ama, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alan gerçekçiliği -birbiriyle çelişir gibi görünse bile- bir potada eritmek, mezcetmek ve en uygun kombinasyonuyla sunmak zorundayız.

Turizm Bakanı olarak benim taşıdığım sorumluluk, Türkiye'ye karşı bir sorumluluktur. Türkiye'ye karşı sorumluluk taşıyan iktidarı ile muhalefetiyle bütün parlamenter arkadaşlarımın, bu yaklaşımı benimseyeceklerine inanıyorum. Bu vesileyle, turizmi gündeme getirdiği için, arkadaşıma şahsen çok teşekkür ediyorum. Başka vesilelerle, turizm meselesini yeniden enine boyuna tartışmak dileğiyle, gösterdiğiniz ilgiliye, sabrınıza çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı üçüncü söz, tinerci çocuklarla ilgili olarak söz isteyen, İzmir Milletvekili Işılay Saygın'a aittir.

Buyurun Sayın Saygın. (ANAP sıralarından alkışlar)

3. – İzmir Milletvekili Işılay Saygın’ın, tinerci çocuklar ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici ile Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un cevapları

IŞILAY SAYGIN (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde artan tiner ve Bally kullanan çocuklarla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum; söz vermesinden dolayı da Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde, madde bağımlılığı çocuklar arasında hızla yayılan ve ivedi çözülmesi gereken çok önemli bir sorundur. Çocuklarımızın bu sorundan korunmasının yöntemi, her şeyden önce, onları bu duruma iten nedenlerin iyi bilinmesidir.

Ailedeki sorunlar, okuldaki sorunlar ve çevreden kaynaklanan sorunlar çözülemeyince, çocuklar ümitsizliğe düşmektedir. Önce Bally ve tiner gibi kolay elde edilebilen ve ucuz olan bir maddeyle başlayıp, daha karmaşık ve tehlikeli olanlara bağımlı hale gelmektedirler.

Ülkemizde çocuklarımız arasında, özellikle sokak çocukları arasında en yaygın olarak kullanılan maddelerin ucuz ve kolay bulunabilir olması, alım satımının yasadışı olmaması nedeniyle kullanımı hızla artış göstermektedir.

Özellikle Bally ve tiner kullanımı, sosyoekonomik düzeyleri düşük olan ailelerin çocukları ile sokak çocukları arasında, maalesef, oldukça yaygındır.

1996-1998 tarihleri arasında İzmir Çocuk Rehabilitasyon Merkezinden yararlanmış olan 140 sokak çocuğunun üzerinde yapılan araştırmada, sadece yüzde 10'unun madde kullanmadığı, yüzde 90'ına yakınının yapıştırıcı ve uyuşturucu madde kullandıklarını ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Ayrıca, bu çocukların yüzde 95'i de sigara kullanmaktadır.

Görüldüğü gibi, sokakta yaşayan çocukların büyük çoğunluğu madde kullanmaktadır. Bununla birlikte, son günlerde, ailelerinden ve okul idarecilerinden gelen bilgiler, gençlerin arasında madde kullanımının giderek arttığını göstermektedir. Bunun en önemli nedeni, merak ve değişiklik isteği ile madde kullanan arkadaş grubu içerisinde yer almadır.

Çocuklara karşı gösterilen özen ve korumanın kapsamı her toplumda farklılık göstermektedir. Her toplumun ayrı bir çocuk koruma anlayışı vardır. Bunun nedeni, her toplumun, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının farklı olmasıdır. Böyle olunca da, çocuklara yönelik her çalışmanın planlama ve yürütülmesinde de sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Türk hukukunda halen ellinin üzerinde kanun ve yönetmelikte çocukların korunmasıyla ilgili hükümler yer almaktadır. Ne yazık ki, çocuklarımıza 1989 yılında çıkarılan ve 1990 yılında ülkemizin imzaladığı, 27 Ocak 1995 yılında yürürlüğe girerek iç hukukumuzda yer alan çocuk hakları konusunda en önemli belge niteliğinde olan Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak koruyamamaktayız. Sözleşmenin 20 nci maddesinde "çocuk, kendi aile ortamından geçici ya da sürekli yoksun kalırsa, ortama tekrar geri dönmesini sağlamak üzere gereken çalışmalar devlet tarafından yapılmalıdır. Ailesine geri dönemiyorsa, devlet onun için özel koruma ve yardım biçimlerini ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Devletin çocuktan sorumlu yetkilileri, hukukçularla işbirliği yaparak çalışmalı ve aile ortamından uzakta kalan çocuklar için alternatif bakım modelleri ortaya çıkarmalıdır" denilmektedir. Bunları yeterince yerine getirdiğimizi söylemek tabiî ki güçtür.

Ülkemizde çocuğun korunmasıyla ilgili sorunların çok büyük bir kısmı, yasalarda öngörülen örgüt ve kurumların kurulmaması ve yasaların gereği gibi uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde çocukların daha iyi korunmasının sağlanması amacıyla bazı, yasal, yönetsel ve toplumsal önlemlerin alınması gerekir. Çocukların korunması konusunda yapılacak en önemli adım, bu alandaki tüm kanunları bir çerçeve içerisinde toplayan bir çocuk yasasının çıkarılmasıdır. Bu yasada, çocuk için en iyi neyin olacağı uygulanmalı, mümkün olduğu ölçüde anne ve babaları tarafından bakılmaları, yetiştirilmeleri, tehlikelerden kurtarılmaları, korunmaları ve güvenli hale getirilmeleriyle ilgili hükümler ayrıntılı olarak yer almalı; anne ve babaya da cezaî müeyyide uygulanmalıdır.

Bu yasada, yükümlü kuruluş olan Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görevli kuruluş olan mülkî amirlerin, sağlık kurum ve kuruluşların, genel kolluk kuvvetlerinin, belediye zabıta memurlarının yetki ve sorumlulukları iyi belirlenerek, işbirliği içerisinde çalışmaları sağlanmalıdır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, çocukların korunması ve güvenliğinin sağlanması açısından yetersizdir. Çocuk yasasının çıkarılmasıyla birlikte, Polis Teşkilatı içerisinde bir yapılanmaya gidilmelidir.

Çocuğun gelişmesine en uygun ortamın aile ortamı olduğu dikkate alınarak, aynî ve nakdî yardım yönetmeliğinin öngördüğü imkânlardan daha fazla ailenin yararlanması sağlanmalı ve bu yönetmelikte değişiklik yapılarak yardım miktarı artırılmalıdır...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Saygın.

IŞILAY SAYGIN (Devamla) – ...çünkü, sokak çocuklarıyla ilgili sorunların azalmasında en etkin yöntem, çocuğun sokağa çıkışının önlenmesidir. Bunun için risk faktörlerinin belirlenmesi -göç, eğitimsizlik, çok çocuk gibi- ve bu ailelerde gerekli önlemlerin alınması en ucuz etkin çözümdür. Bu, sadece sokak çocuklarının değil, aynı zamanda, suç madde kullanımı gibi toplum sağlığını etkileyen birçok sorunu da azaltacaktır.

Sokakta yaşayan nihaî çözümler kısaca; sokak çocuklarının barınabileceği gece barınakları, eğitimi için gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri, madde kullanımı varsa ve bağımlılık düzeyinde ise bağımlılık ve psikolojik sorunların tedavi edilebileceği tedavi birimlerinin açılmasıdır.

Bu sorunlara çare bulmak amacıyla, 55 inci hükümet döneminde hazırladığımız yasa tasarısı, ilgili bakanlıklara görüş için gönderilmiş; fakat, bir bakanlıktan görüşün geç gelmesi nedeniyle, tasarı, Meclise gönderilememiştir. Uyuşturucu, uyarıcı maddeler ile alkol bağımlıları, serseriler veya hastalık yapabilecek kişilerin tedavi, eğitim ve rehabilitasyonu hakkında kanun tasarısı, çok önemli ve çok gerekli bir yasadır.

Sonuç olarak, çocukların korunması için gerekli olan yasal düzenlemeler süratle yapılmalı, uzun zaman gerektiren ve pahalı olan tedavi edici ve rehabilite edici önlemlerden ziyade, koruyucu ve önleyici önlemler süratle alınmalıdır.

Bunun için, ana-baba eğitimi, toplumla çalışma, aile-çocuk eğitimi ve çevre iyileştirme programlarını hayata geçirecek toplum merkezlerinin kurulması; eğitim hizmetleri yanında, boş zamanları değerlendirme, sportif etkinlikleri yürütme gibi işlevleri yerine getiren gençlik merkezlerinin oluşturulması zorunludur.

Hepimizin hatırlayacağı gibi, 8.10.1998'de İstanbul'da anne-kıza vahşice saldıran tinerci çocukların vahşetini milletçe gördük; anne-kızın başından geçenleri üzüntüyle izledik. Yine, İzmir'de vatandaşlarımıza bıçakla saldırma olaylarını hep birlikte yaşadık...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlar mısınız efendim.

IŞILAY SAYGIN (Devamla) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni olayları yaşamamamız için, toplum içinde tehlike oluşturan kişilerin tedavi, eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik düzenlemeler getiren, 55 inci hükümet döneminde düzenlenen tasarının, gözden geçirilerek, bir an evvel Meclise sunulmasıyla çok önemli bir sorun kökünde çözülecektir. Bunun için, Sayın Bakanımdan, bu kanun tasarısını bir an evvel Meclise sevk etmesini diliyor; bu vesileyle hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Saygın.

Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici; buyurun.

Sayın Bakanım, Sağlık Bakanı da aynı konuda cevap vermek istiyor. Bu nedenle, süreyi, 10'ar dakika olarak bölüyorum.

Buyurun.

DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Işılay Saygın'ın madde bağımlılığı, uyuşturucu alışkanlığı ve sokakta yaşayan, çalışan çocuklarla ilgili yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi, saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; madde bağımlılığı, günümüzün en önemli ve acil çözüm bekleyen toplumsal ve sosyal sorunlarından bir tanesidir. İnsan sağlığını ciddî şekilde tehdit etmekte olan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda olayın sosyal boyutu da gözönüne alındığında, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir çalışma içerisine girmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Madde ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili esas olarak yürütülen çalışmalar: Madde bağımlısı ya da uyuşturucu madde alışkanlığına kapılmış insanların, kişilerin tedavisi ve rehabilitasyonu Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Uyuşturucu maddelerin üretimi, satışı ve kullanımı İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından takip edilmekte ve izlenmektedir.

Kamuoyunda, madde bağımlılığının tehlikeleri konusunda uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalar ise Devlet Bakanlığına bağlı Aile Araştırma Kurumu tarafından yürütülmektedir.

1997 yılında, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele ve Takibi Yönlendirme Üst Kurulu kurulmuştur. Ayrıca, Uyuşturucu Maddeler Kullanım ve Mücadele ve Takip Alt Kurulu da Aile Araştırma Kurumu Başkanlığında çalışmalarını yürütmektedir.

Biraz önce, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, maddeyi kötüye kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele kanunu tasarısı, diğer bakanlarımızın incelemeleri ve önerilerinden sonra Bakanlar Kuruluna getirilecektir.

Aile Araştırma Kurumu tarafından, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele takip ve yönlendirme için ulusal politikalar ve stratejiler belgesi hazırlanmıştır. Ayrıca, yine Aile Araştırma Kurumu tarafından, uyuşturucuyla mücadele konusunda görev yapacak eğiticilerin eğitimi projesi kapsamında -Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliği halinde- Ankara'da 1 inci toplantısı yapılmıştır. Bu çalışmalar, ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, Aile Araştırma Kurumu, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çeşitli panellerle, çeşitli etkinliklerle toplumun eğitimi ve yönlendirilmesi çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda, TRT-1'de yayınlanan bir dizi filmle ve ayrıca, hazırlanan spot filmlerle de kamuoyu bilgilendirilmeye, yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uyuşturucuyla mücadele ve madde bağımlılığı konusunda biraz önce görüşlerini bildiren Sayın Işılay Saygın'ın önemle üzerinde durduğu, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar konusundan da kısaca söz etmek istiyorum. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki; uyuşturucu maddeler sadece sokak çocukları tarafından kullanılmamaktadır; toplumumuzda, genel olarak gençler arasında yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu konuda, toplum olarak, devlet olarak, kamu olarak son derece duyarlı olmamız gerekmektedir. Maalesef, bu konuyla ilgili yapılan bazı programlarda ve bazı konuşmalarda, konuyla mücadele edildiği düşünülürken, aksine, bu çocuklar, uyuşturucu madde kullanımı konusunda daha çok yönlendirilmekte ya da özendirilmektedir. Televizyon ve yazılı basın kuruluşlarımızın bu konuda son derece dikkatli ve duyarlı olması gerekmektedir. Örneğin, bir televizyon programında bu konu işlenirken, dile getirilirken, çocukların kullandıkları o uyuşturucu maddelerin, bağımlılık yaratan uçucu maddelerin ambalajları, etiketleri gösterilmekte, âdeta, uyuşturucu ya da uçucu maddeyi nasıl kullanacağı konusunda çocuk yönlendirilmektedir; bundan, özellikle kaçınmamız gerekmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1997 yılından bu tarafa, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun çabaları ile sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin de katkılarıyla, gerçekten önemli bir noktaya gelmiştir.

1997 yılı içerisinde, Türkiye'de, sadece İzmir'de, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklarla ilgili 1 merkezimiz varken, Ankara'da, o gün için, daha önce hizmet etmiş, kapatılmış, atıl durumda 1 merkezimiz varken; bugün için, sadece İstanbul'da, Kadıköy'de 3, Beyoğlu'nda 1 olmak üzere 4 kuruluşumuz vardır; bunun yanında, İzmir'de 2 kuruluşumuz vardır ve diğer illerde, Adana'da, İçel'de, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da bu merkezlerimizin sayısı hızla artırılmaktadır; şu anda, Türkiye genelinde 8 kuruluşta, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet verilmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1997 yılından bu tarafa yaptığımız çalışmalar sonucunda, sadece İstanbul'da 2 merkezimizde 1 300 sokak çocuğuyla çalışma yapılmış; bu çocuklardan 52 tanesi, ailelerinin ekonomik olarak desteklenmesi sonucunda ailelerine döndürülmüş, 48 tanesi okula başlatılmış, 9 çocuk da meslek kursuna yazdırılmıştır. Halen, ortalama 300 çocuk, bu 2 kuruluşumuzdan yararlanmaktadır. Yine, İzmir İlinde bulunan 2 çocuk ve gençlik merkezimizde, bugüne kadar 720 çocuğa ulaşılmıştır; bu çocuklardan 95'i ailesine döndürülmüş, 32'si okula kaydettirilmiş, 20 çocuk ise işe yerleştirilmiştir. Ankara İlinde ise, 316 kayıtlı çocuk, çocuk ve gençlik merkezimiz tarafından ve oradaki uzmanlarımız tarafından izlenmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde kırsal kesimden büyük şehirlere yaşanan göç dolayısıyla, ailelerin eğitimsizliği, yoksulluğu nedeniyle her geçen gün daha çok sayıda çocuğumuz sokakta çalışmak ya da yaşamak zorunda kalmaktadır.

Tabiî ki, bu sorunun çözülmesi için, öncelikle, bu ailelerle ilgili hem ekonomik hem sosyal hizmetlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarla, aileler ekonomik olarak da desteklenmektedir. Nitekim, sadece geçtiğimiz yıl, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan 12 000 çocuk, aile yanında, aynî, nakdî yardımlarla desteklenmiştir. Bugün, bir çocuk için, aileye yaptığımız aynî, nakdî yardım tutarı 22 800 000 bin liraya ulaşmıştır. Ayrıca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun aynî ya da nakdî yardım hizmetlerini desteklemek üzere, geçtiğimiz yıl, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 500 milyar lira ödenek ayrılmış olup, bu ödenek de, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının işbirliğiyle, bu ailelere verilmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, geçtiğimiz yılın 11 inci ayında yayımladığımız bir genelgeyle, tüm illerimizin valilikleri, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarıyla ilgili olarak uyarılmışlardır. Bu çocukları sokağa iten nedenlerin başında, ekonomik yoksulluğun geldiği belirtilerek, öncelikle, bu çocukların durumlarının sosyal hizmet uzmanları tarafından incelenmesi, eğer çocuğu sokağa iten nedenler ekonomikse, ailelerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan aynî ya da nakdî yardım yapılması; buna karşın, devletin bütün çabalarına, katkılarına rağmen çocuklarını sokağa bırakarak, bunları istismar eden ailelerle ilgili de Türk Ceza Kanununun 477 nci ve 478 inci maddelerine göre işlem yapılması konusunda valilikler uyarılmış ve bu doğrultuda, illerimizde valilikler ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çok sayıda aile hakkında suç duyurusu yapılarak mahkemelerde dava açılmış, şu anda devam etmektedir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorunu, gerçekten, tüm dünyada, bütün gelişmekte olan ülkelerce yaşanan çok büyük toplumsal bir sorundur. Bu sorun, özellikle Güney Amerika ülkelerinde çok büyük boyutlara ulaşmış; hatta, o çocukların, sokaklarda katline kadar, imhasına kadar gitmiştir; ama, şunu buradan özellikle ifade etmek istiyorum: Türkiye, bu sorunu, çok erken fark etmiştir, çok erken tedbirlerini almıştır. 1997 yılından bu tarafa sürdürülen çalışmalar ve açılan hizmet kuruluşları ve de -en önemlisi bu yapılan çalışmalarda- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Emniyet Genel Müdürlüğünün, yerel yönetimlerin, valiliklerin ve sivil toplum kuruluşlarının kazandıkları deneyimleriyle, olayın, yakın zamanda, çözümü için umut verici bir noktaya gelindiğini buradan ifade etmek istiyorum. Ancak, konuşmamın başında söylediğim gibi, hem uyuşturucu konusunda hem de bu sokakta yaşayan, çalışan çocuklar konusunda çözüm için, devletin ve toplumun bütün kesimlerinin işbirliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini ve bu anlamda, özellikle, hem topluma hem de ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü düşünmekteyim. Özellikle, toplumumuzun, sokakta çalışan çocuklara yardım ederek, onlardan alışveriş yaparak desteklemeleri, bir an için, belki, onların vicdanlarını rahatlatabilir; ancak, uzun vadede o çocuğun sokakta kalışını kolaylaştıracağı ve sokağa özendireceği için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakan, toparlar mısınız; diğer Sayın Bakana da söz vereceğim.

Buyurun.

DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) – ...toplumun bu konuda dikkatli olması gerekiyor; ama, hepimizin bildiği gibi, toplumda bütün iyiliklerin, kötülüklerin; olumlu ve olumsuz ne varsa, temelinde aile vardır; aile içi eğitim çok önemlidir ve ailelerin çocuklarına sahip çıkması çok önemlidir. Bir çocuğu dünyaya getirmenin o aileye, anne, babaya yüklediği sorumluluklar vardır. Ailelerimizin bu konuda duyarlı olmaları ve dünyaya getirdikleri çocuklara sahip çıkmaları, onları birer iyi yurttaş, birer iyi vatandaş olarak topluma ve devlete kazandırmak için çaba göstermeleri gerekmektedir.

Sayın Başkan, Bakanlığımın bu konuda yaptığı çalışmalar ve kamuoyunu bilgilendirme anlamında bana bu fırsatı verdiği için Sayın Işılay Saygın'a teşekkür ediyorum.

Hepinize, tekrar, saygılar sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere; buyurun Sayın Bakan. (MHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bakan, 7 dakika süreniz kaldı efendim.

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Işılay Saygın'ın yapmış olduğu gündemdışı konuşma üzerine huzurunuza çıkmış bulunuyorum; sizleri, saygıyla selamlıyorum.

Geçmiş günlerde kamuoyumuza yansıyan ve 2 insanımızın kaybıyla sonuçlanan bir olayın failleri de uçucu madde bağımlısı çocuklardı. Dolayısıyla, zaman zaman trafik akışı içerisinde, belli yerlerde gördüğünüz bu çocuklar, bu maddeyi aldıkları zaman, seyrettikleri filmlerle, gerçek hayatın sahnelerini birbirine karıştırıyor ve sadizme varan tehlikeli boyutta davranışlar sergileyebiliyorlar. O bakımdan, bu çocuklarımızın, birçok bakanlığımızı ilgilendiren ortak tavırlarla korunması ve himaye altına alınması gerekmektedir. UNICEF'in son zamanlarda, 2000'li yıllara doğru yaptığı programlarda da bu yönde bir teklifte bulunduk, evsiz sokak çocuklarının barınma yerleriyle ilgili bir proje yapılması, teklif edilmesi yönünde girişimde bulunduk.

Bilindiği üzere, 1980 sonrasında ülkemizde yaşanan endüstri toplumu oluşturma çabaları, kırsal alanlardan kentsel göç alan metropol illerin çevresinde kentleşmemiş, sosyoekonomik seviyesi düşük çok çocuklu aileler ve gecekondu mahallelerinin türemesine neden olmuştur. Büyük kent içerisinde yaşamak zorunda kalan, ancak bu yaşama ayak uyduramayan ailelerin çocukları önemli bir oranda tiner, benzen içeren ve temini kolay olan yapıştırıcı aromatikleri kullanarak, uçucu madde bağımlısı durumuna düşmüşlerdir. Gerek evsiz gerekse aileleriyle yaşayan ve ortak özellikleri uçucu madde bağımlılığı olan bu çocuklarımızın sayısı maalesef gün geçtikçe artma eğilimi göstermektedir.

Bu çocukların uçucu madde bağımlılığından kurtulması, rehabilitasyonu ve sosyalizasyonu amacıyla hizmet vermek üzere; ilkinin, İstanbul İli Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde 15 yataklı olarak Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezi; ikincisinin de, bu alanda bölge niteliğinde olan Gaziantep Devlet Hastanesi bünyesinde 15 yataklı olarak oluşturulması uygun görülmüş ve planlamaya alınmıştır.

Kurulması planlanan bu merkez için Bakanlığımızca 25 milyar lira ödenek tahsisi yapılmış olup, gerekli tadilat çalışmaları sürdürülmektedir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

1. – Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmasının basına intikal etmesiyle, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova'nın, Özelleştirme İdaresinin ve daha önceki hükümet döneminde yapılan özelleştirmeleri şaibeli hale getirmiştir. Sayın Bakan, açıklamasında "yazılanlar, olanların yüzde 1'i bile değildi. Genel Başkanımız bunları açıklamadı, açıklayamazdı, bundan sonra da uzun süre de açıklayacağını da sanmıyorum" dedi. İhale, bir siyasî partinin genel merkezinde, o partinin genel başkanı tarafından tezgâhlandı şeklinde basında çıkan haberlerden anlaşılmaktadır. Bu sözlerin açıklığa kavuşturulması ve bundan sonra yapılacak özelleştirmelerde şaibe oluşmaması için bir araştırma komisyonu kurularak, tarafların dinlenmesi ve birtakım tedbirlerin alınması gereğine inanıyoruz.

Bu sebeple, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

Özelleştirmenin tarihi dikkatle incelendiği zaman, özellikle son üç yılda yapılan bazı özelleştirmelerin iptal edildiği, bazılarının ise yargı tarafından iptal edildiği bilinmektedir. Özelleştirmeler, bir türlü arzu edilen rakamlara ulaşamamaktadır. Örnek vermek gerekirse; Hazine tarafından Türkbankın satışı, Enerji Bakanlığınca yapılan TEAŞ ve TEDAŞ ihaleleri ve bu araştırma önergesinin verilmesine sebep olan POAŞ ihalesinin üçüncü sırada olana verilmesi ve sonra iptal edilerek kurumun zarara uğratılması gibi benzeri uygulamalar, Özelleştirme İdaresinde sıkça rastlanmaktadır. Özellikle de POAŞ ihalesinde, özelleştirmeden sorumlu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Bakan Yüksel Yalova'nın, yolsuzluk, usulsüzlük anlamında söylediği ve kanunsuzluk yapıldığı şeklindeki açıklaması, kanaatimizce çok anlamlı olup, bir komisyon tarafından araştırılmalıdır.

Özellikle, şu sorular cevap beklemektedir:

1- Sayın Yalova'nın Genel Başkanı ve zamanın Başbakanı, POAŞ ihalesinde dönen dolapları neden açıklamadı ve açıklayamazdı?

2- "Bundan sonra uzun süre açıklayacağını sanmıyorum" sözü ne anlama gelmektedir? Ayrıca, ihale, bir siyasî parti merkezinde parti genel başkanı tarafından tezgâhlandığı ne anlama gelmektedir?

3- Demokrasi, açıklık rejimidir. Bakanın görevi yolsuzlukları gizlemek değil, doğruları açıklamaktır. Sayın Bakanın bunları gizleme hakkı yoktur. Açıklamanın devamı getirilmelidir. Eğer açıklanmazsa, başında bulunduğu Özelleştirme İdaresinin yaptığı tüm işlemler şaibeli hale gelmeyecek midir?

Kaldı ki, Sayın Yalova'nın bahsettiği dönemden sorumlu Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Güneş Taner, Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeleridir. Bu anlamda, konunun asıl sorumluları gizlenerek, saptırılmaya çalışılmaktadır. Bu ve benzeri konuların kurulacak bir komisyon tarafından araştırılması, özelleştirmenin geleceği açısından fevkalade önemlidir.

1- Veysel Candan (Konya)

2- Azmi Ateş (İstanbul)

3- Bekir Sobacı (Tokat)

4- Tevhit Karakaya (Erzincan)

5- İsmail Özgün (Balıkesir)

6- Aslan Polat (Erzurum)

7- Fahrettin Kukaracı (Erzurum)

8- Özkan Öksüz (Konya)

9- Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep)

10- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

11- Suat Pamukçu (Bayburt)

12- Ali Oğuz (İstanbul)

13- T. Rıza Güneri (Konya)

14- Hüseyin Karagöz (Çankırı)

15- Rıza Ulucak (Ankara)

16- Eyüp Sanay (Ankara)

17- Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)

18- Salih Kapusuz (Kayseri)

19- Yaşar Canbay (Malatya)

20- Mehmet Zeki Okutan (Antalya)

21- Mehmet Batuk (Kocaeli)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

V. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Sayıştayda boş bulunan üyeliklere seçim yapılmasına dair 110 ve 111 sıra sayılı raporların gündemdeki yeri ile seçimin yapılacağı güne ve Genel Kurulun çalışma süresi ile 3.8.1999 Salı günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 16 Tarihi: 3.8.1999

3.8.1999 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan Sayıştayda boş bulunan üyeliklere seçim yapılmasına dair 110 ve 111 sıra sayılı raporların, 48 saat geçmeden gündemin "Seçim" kısmına alınmasının ve üye seçiminin 3.8.1999 Salı günkü birleşimde yapılmasının, seçimin sonuçlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Ali Günay İsmail Köse

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili

Bülent Arınç Murat Başesgioğlu

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Nevzat Ercan

DYP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan karar gereğince, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

VI. – SEÇİM

1. – Sayıştayda boş bulunan üyelikler için seçim (3/121, 261) (S. Sayısı : 110-111) (1)

BAŞKAN – Sayıştayda boş bulunan üyelikler için yapılacak seçimlere başlıyoruz. Bu seçimler, İçtüzüğün 150 nci maddesine göre yapılacaktır.

(1) 110 ve 111 S. Sayılı basma yazılar tutanağa eklidir.

Plan ve Bütçe Komisyonunca oluşturulan Sayıştay Üyeleri Önseçim Geçici Komisyonunun Sayıştay üyelikleri için boş üyelik sayısının iki katı olarak, kontenjan grupları dahilinde belirlenen adayları gösteren raporları, 110 ve 111 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Başkanlıkça, Sayıştayda boş bulunan 12 üyelik için iki ayrı birleşik oy pusulası bastırılmıştır. Her oy pusulasından 6 aday Sayıştay üyeliğine seçilecektir. Seçimlerde, toplantı ve karar yetersayısı mevcut olmak şartıyla, her birleşik oy pusulasında, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubu listesinden en çok oyu alan 4 aday; Maliye Bakanlığı meslek mensupları ile diğer meslek mensupları kontenjan grupları listesinden ise en az 1'i Maliye Bakanlığının meslek mensuplarından olmak üzere, en çok oyu alan 2 aday Sayıştay üyeliklerine seçilmiş olacaktır.

Oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Görevli arkadaşlar, her üyeye, iki ayrı mühürlü birleşik oy pusulası dağıtacaklardır. Birleşik oy pusulalarını alan sayın üye, her pusulada, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubu listesinden 4 adayın; Maliye Bakanlığı meslek mensupları ile diğer meslek mensupları kontenjan grupları listesinden ise, en az 1'i Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere, toplam 2 adayın karşısındaki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyerek, adının okunmasını bekleyecektir.

Adı okunan milletvekili, kendisini, komisyon sıralarında oturan Kâtip Üyedeki yoklama cetveline işaretletecek, daha sonra, oy pusulalarını, alacağı zarfa koyacak ve zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulmuş olan oy kutusuna atacaktır.

Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubu listesinden 4'ten fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan 1'den az adayın işaretlendiği oy pusulaları ile Maliye Bakanlığı meslek mensupları ve diğer meslek mensupları kontenjan gruplarından toplam 2'den fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Bu hususlar, birleşik oy pusulasında dipnot olarak açıkça belirtilmiştir.

Oylamaya başlamadan önce bir hususu daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Seçimlerin bu turda tamamlanmaması halinde, kalan üyeler için, alınan karar gereğince, bugün, tekrar seçim yapılacaktır; sayın üyelerin bilgilerine önemle arz ederim.

Sayıştay üyelikleri seçimine ait birleşik oy pusulaları sayın milletvekillerine dağıtılsın.

Her sayın üyeye iki birleşik oy pusulası verilecektir.

Arzu eden milletvekilleri, kendilerine dağıtılan oy pusulalarındaki tercihi, komisyon sıralarında yapabilirler.

Sayın milletvekilleri, oyların sayım ve dökümü, tasnif heyetleri tarafından gerçekleştirilecektir. Her oy pusulasındaki oyların sayımı ve dökümü için, ad çekme suretiyle, 5’er kişilik iki ayrı tasnif heyeti tespit edeceğim.

Şimdi, 110 sıra sayılı rapordaki adayların alacakları oyların sayımı ve dökümü için ilk tasnif heyetini tespit ediyorum:

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert?.. Burada.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı?.. Yok.

İstanbul Milletvekili Sayın Perihan Yılmaz Doğan?.. Burada.

Yozgat Milletvekili Sayın Ahmet Erol Ersoy?.. Yok.

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Enöz?.. Burada.

Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi?.. Burada.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu?.. Burada.

Seçilen tasnif heyetinin sayın üyelerini okuyorum:

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi, Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Enöz, İstanbul Milletvekili Sayın Perihan Yılmaz Doğan, İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert.

Şimdi de, 111 sıra sayılı rapordaki adayların alacakları oyların sayımı ve dökümü için ikinci tasnif heyetini tespit ediyorum:

Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Yok.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Zeki Ünal?.. Yok.

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz?.. Yok.

Muş Milletvekili Sayın Erkan Kemaloğlu?.. Yok.

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Sait Gönen?.. Burada.

Ankara Milletvekili Sayın Koray Aydın?.. Yok.

Samsun Milletvekili Sayın Erdoğan Sezgin?.. Yok.

Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik?.. Yok.

Trabzon Milletvekili Sayın Nail Çelebi?.. Yok.

İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak?.. Yok.

Aksaray Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu?.. Yok.

Yozgat Milletvekili Sayın Lutfullah Kayalar?.. Yok.

Bursa Milletvekili Sayın Orhan Şen?.. Yok.

Sinop Milletvekili Sayın Kadir Bozkurt?.. Yok.

Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut?.. Burada.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Edip Özbaş?.. Burada.

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Tan?.. Burada.

Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek?.. Burada.

111 sıra sayılı rapordaki adayların alacakları oyların sayımı ve dökümü için ikinci tasnif heyetine seçilen üyeleri okuyorum:

Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek, Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Edip Özbaş, Konya Milletvekili Sayın MustafaSait Gönen, İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Tan.

Sayın milletvekilleri, oylamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok.

Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

Tasnif heyeti üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Sayın milletvekilleri, seçimlerin bu turda tamamlanmaması halinde, kalan üyelikler için, alınan karar gereğince, bugün tekrar seçim yapılacaktır. Sayın üyelerin bilgilerine önemle arz ederim.

Sayın milletvekilleri, 110 sıra sayılı rapordaki adayların alacakları oyların sayım ve dökümü için oluşturulan tasnif heyeti üyelerinin adlarını tekrar okuyorum: İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert, İstanbul Milletvekili Sayın Perihan Yılmaz Doğan, Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Enöz, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu.

Tasnif heyeti üyelerinin komisyon sıralarında yerlerini almalarını rica ediyorum.

111 sıra sayılı rapordaki adayların alacakları oyların sayım ve dökümü için oluşturulan tasnif heyeti üyelerinin adlarını tekrar okuyorum: Konya Milletvekili Sayın Mustafa Sait Gönen, Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Edip Özbaş, İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Tan, Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek.

Tasnif heyeti üyelerinin komisyon sıralarında yerlerini almalarını önemle rica ediyorum.

Tasnif işlemini başlatıyorum.

Oy kutuları kaldırılsın.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için yapılan seçime ait Tasnif Komisyonu tutanakları gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

110 Sıra Sayılı raporda belirlenen adaylardan Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için yapılan seçime 433 üye katılmış, kullanılan oyların 3'ü geçersiz sayılmış, geçerli oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

Üye Üye Üye

Hüseyin Mert Perihan Yılmaz Doğan Mustafa Enöz

İstanbul İstanbul Manisa

Üye Üye

Hasan Erçelebi Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu

Denizli Şanlıurfa

Ali Karamazakcadik 367 oy

Aytek Kuşhan 307 oy

Eşref Sürücü 301 oy

Süleyman Öztürk 265 oy

İsmail Gever 165 oy

Recep Tüzen 131 oy

Nurettin Dilmaç 62 oy

İsmet Yılmaz 33 oy

Hasan Fehmi Ezber 384 oy

Feramuz Durmuşoğlu 294 oy

Mustafa Tekmen 137 oy

Mustafa Dağüstü 47 oy

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, diğer Tasnif Komisyonu tutanağını okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

111 sıra sayılı raporda belirlenen adaylardan Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için yapılan seçime 433 üye katılmış, kullanılan oyların 1'i geçersiz sayılmış, geçerli oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

Üye Üye Üye

Mustafa Sait Gönen Sadık Yakut Edip Özbaş

Konya Kayseri Kahramanmaraş

Üye Üye

Ahmet Tan Mehmet Çiçek

İstanbul Yozgat

İsmail Benhür 400 oy

Mehmet Dönmez 372 oy

Ömer Faruk Öztoprak 316 oy

Ahmet Dal 288 oy

Süleyman Topallar 250 oy

İlker Ağca 249 oy

M. Rıfat Baydan 149 oy

H. Hüseyin Gürhan 135 oy

Turhan Çakmak 129 oy

Mesut Tortop 101 oy

Günay Cengiz Tekin 50 oy

M. Nadi Akın 38 oy

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu duruma göre, 110 sıra sayılı raporda belirlenen adaylardan, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan Ali Karamazakcadik, Aytek Kuşhan, Eşref Sürücü, Süleyman Öztürk, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan Hasan Fehmi Ezber, diğer meslek grupları mensupları kontenjan grubundan Feramuz Durmuşoğlu; 111 sıra sayılı raporda belirlenen adaylardan ise, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan İsmail Benhür, Ahmet Dal, Süleyman Topallar, İlker Ağca, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan Ömer Faruk Öztoprak, diğer meslek mensupları kontenjan grubundan da Mehmet Dönmez Sayıştay Üyeliklerine seçilmişlerdir; hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Ağustos 1999 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 18.45

 

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Polatlı İmam Hatip Lisesi Müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/108)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Lütfi Yalman Konya

1. Bazı medya organlarında yer aldığı üzere Polatlı İmam-Hatip Lisesi Müdürü Yücel Özdemir’in öğrencilere karşı şiddet uyguladığı ve bazı öğrencilere darp yaparak onları hastanelik ettiği haberleri doğru mudur?

2. Gazete haberleri ihbar kabul edilerek ilgili müdür hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

3. İmam-Hatip Lisesi Müdürü Yücel Özdemir’in, aynı okulda öğrenci olan Fevzi Yılmaz, Mehmet Adli ve Murat Arslan’a dayak attığı, bu nedenle Polatlı DevletHastanesinden 10’ar günlük rapor aldıkları ve bu raporlarla İlçe Millî Eğitim Müdürü Hulûsi Tarhan’a Müdür Yücel Özdemir hakkında şikayet dilekçesi verdikleri, ancak; İlçe Millî Eğitim Müdürünün şikâyeti örtbas ederek ilgili okul müdürü hakkında işlem yapmadığı doğru mudur?

4. İddialar doğru ise, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hulûsi Tarhan hakkında ne gibi yasal işlem yapılmıştır?

5. Gerek dayakçı okul müdürü Yücel Özdemir’in ve gerek olayı örtbas ederek yetkisini kötüye kullanan İlçe Millî Eğitim Müdürü Hulûsi Tarhan’ın görevlerinden alınmasını düşünüyor musunuz?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1981

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/108-508/1912 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın, “Polatlı İmam Hatip Lisesi Müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Yapılan araştırma sonucu; soru önergesinde yer alan, Polatlı İmam Hatip Lisesi Müdürü ve İlçe Millî Eğitim Müdürü ile ilgili iddialar hakkında Ankara Valiliğince inceleme ve soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır.

Bakanlığımız personelinden, görev sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlem yapılmaktadır.

Söz konusu yöneticilerle ilgili iddialar hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu getirilecek teklifler doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

2. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, usulsüz krediler vererek Interbank’ın zarar etmesine yol açan işadamı hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın yazılı cevabı (7/109)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Lütfi Yalman Konya

1. Sahibi olduğu Interbank’ın içini boşaltarak, bankanın 1,5 milyar dolar zarar etmesine yolaçan Cavit Çağlar hakkında gündeme gelen iddialar doğru mudur?

2. Bu iddialarla ilgili olarak, ciddi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise ulaşılan sonuç ne olmuştur? Eğer herhangi bir araştırma yapılmadı ise bunun sebebi nedir?

3. Cavit Çağlar’ın Interbank’ı, uyduruk firmalara verilen kredilerle batırdığı doğru mudur? Bu firmalar hangi firmalardır? Bankanın söz konusu firmalara kredi verirken dayandığı teminatlar neler olmuştur? Bu teminatların hukukî geçerliliği ve malî boyutu nedir?

4. Devletin milyarlarca dolar zarara uğratılmasında ihmali bulunan bürokratlar kimlerdir? Haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa neden yapılmamıştır? Cavit Çağlar ve yandaşları Interbank - Etibank - NTV ve Nergis Holdingin devletin milyarlarca dolar dolandırılmasından ve zarara uğratılmasından 1 inci derecede sorumlu olduğu halde haklarında herhangi bir işlem yapılmaması ve ellerini, kollarını sallayarak dolaşabilmelerini ne ile açıklayabilirsiniz?

T.C. Başbakanlık 2.8.1999 Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.HM.0.BAK.02.02./33-2/55528

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/109-509/1913 sayılı yazınız.

Konya Milletvekili SayınLütfi Yalman’ın ilgide kayıtlı yazınız eki soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır:

Bilindiği üzere, Interbank A.Ş.’nin yönetimi malî bünyesinde yaşanan bozulma nedeniyle 7.1.1999 tarihinde 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tevdi edilmiştir.

Bankanın söz konusu işlemlere maruz kalmasının sorumluları Bankalar Yeminli Murakıplarınca tespit edilmiş bu kişilerin 3182 sayılı Bankalar Kanununun 62 nci maddesi uyarınca imza yetkili personel olarak bankalarda çalışması yasaklanmış ve haklarında 7.1.1999 tarih ve 957 sayılı yazımızla Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine muhalefetten suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, yapılan işlemlerle ilgili olarak sorumlulukları tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 64, 508 ve 510 uncu maddeleri hükümleri açısından 23.2.1999 tarih ve 458 sayılı, aynı kanunun 503 ve 504 üncü maddeleri açısından da 23.6.1999 tarih ve 1442 sayılı yazılarımız ile Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulmuştur.

Bu çerçevede, suç doğuran işlemler ve bu işlemlerin sorumluları hakkında gerekli tüm işlemler tesis edilmiş bulunmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Recep Önal DevletBakanı

3. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/110)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına, TBMM İçtüzüğünün 96 ilâ 99 uncu maddeleri gereğince delaletinizi saygılarımla arz ederim.

16.6.1999 Lütfi Yalman Konya

Soru : 14 Haziran 1999 tarihli basında yer alan haberlerde, Kartal Endüstri Meslek Lisesinde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği, imtihana girmelerine engel olduğu ve bununla da kalmayıp özel arabasını üzerlerine sürerek yaralanmalarına sebebiyet verdiği bildirilen Kartal İlçe Millî EğitimMüdürü Besim Er hakkında Bakanlığınızca herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1980

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-747-7/110-510/1914 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın “Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Yapılan araştırma sonucu; soru önergesinde yer alan iddialar hakkında İstanbul Valiliğince inceleme ve soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. Hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlem yapılmaktadır.

Söz konusu kişiyle ilgili iddialar hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu getirilecek teklifler doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

4. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, ÖSS’ye başörtüsüyle girişin yasak olup olmadığına ve Kartal Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/113)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Lütfi Yalman Konya

1. 13 Haziran 1999 Pazar günü ülkemiz genelinde bakanlığınızca gerçekleştirilen ÖSS ile ilgili olarak öğrenciler için uygulanan kılık-kıyafet genelgesi var mıdır? Böyle bir genelge varsa eğer, bu genelge kız öğrencilerin başörtüsüyle bu sınava girişini yasaklamakta mıdır? Yasağın uygulanmasına ilişkin yaptırımlar neleri öngörmektedir?

2. Başörtüsü taktığı için sınava alınmayan ve sınav hakkı engellenen kaç kız öğrenci olmuştur?

3. Başörtüsü taktığı için mağdur edilen ve sınava alınmayan öğrencilerin mağduriyeti giderilecek midir?

4. ÖSS sınavı öncesinde Kartal Millî Eğitim Müdürü Besim Er’in başörtülü öğrencilere ve velilerine hakaret ettiği, hatta otomobilini üzerlerine sürdürterek bir öğrencinin yaralanmasına neden olduğu haberleri doğru mudur? Eğer doğru ise böyle bir sorumsuz davranış ve hukuk tanımaz anlayış sergileyen söz konusu müdür hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 3.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1985

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-747-7/113-514/1918 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın “ÖSS’ye başörtüsüyle girişin yasak olup olmadığına ve Kartal Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

6.6.1999 tarihinde yapılan 1999 Öğrenci Seçme Sınavında başörtülü adaylar, kimliklerini kanıtlamaları koşuluyla sınava alınmışlardır.

Yapılan araştırma sonucu; Kartal Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddialarla ilgili İstanbul Valiliğince inceleme ve soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. Hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlem yapılmaktadır.

Söz konusu kişiyle ilgili iddialar hakkında başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu getirilecek teklifler doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

5. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale Ahılı Belediyesine usulsüz memur atandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı SadettinTantan’ın yazılı cevabı (7/116)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 25.6.1999

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Kırıkkale Ahılı Belediyesinde Başbakanlığın 1999/9 sayılı genelgesine rağmen izin ve vize alınmadan,

25.2.1999 tarihinde 11 kişi (memur),

4.3.1999 tarihinde 10 kişi (memur),

11.3.1999 tarihinde 3 kişinin memur olarak ataması yapılmıştır. Bu atamaların kanunen uygun olup olmadığının,

2. Bu atamayı yapanlar hakkında ne gibi işlem yapıldığının,

3. Bu atanan kişilere maaş verilip verilmeyeceğinin,

4. Bunlar hakkında ne tür işlem yapılacağının,

T.C. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 3.8.1999 Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80509

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.7.1999 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-749-7/116-517/1921 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın “Kırıkkale İli Ahılı Belediyesine usulsüz olarak memur atandığı iddiası”na ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

Kırıkkale Valiliğinin 5.5.1999 tarihli ve 328 sayılı yazısı ile; Ahılı Belediye Başkanlığınca Başbakanlığın 1999/9 sayılı genelgesine aykırı olarak 25.2.1999, 4.3.1999 ve 11.3.1999 tarihli 3 ayrı onayla 24 memur kadrosuna hukuka aykırı olarak atama yapıldığının bildirilmesi üzerine, konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için Bakanlığımca 16.7.1999 tarihli onay ile kontrolör görevlendirilmiştir.

İnceleme ve soruşturmanın sonucuna göre gereği yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan İçişleri Bakanı

6. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Şanlıurfa’daki doktor açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un yazılı cevabı (7/126)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman Durmuş tarafından yazılı cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim.

Mustafa Niyazi Yanmaz Şanlıurfa

Şanlıurfa İlimizin Devlet Hastanesinde değişik branşlarda 29 doktor, 2 fizik tedavi ve rehberlik uzmanı, 1 biyokimya uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 biyolog, 1 eczacı,

Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde 1 kadın hastalıkları uzmanı, 4 doğum acil pratisyen tabip, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 4 çocuk acil pratisyen tabip,

Merkez sağlık ocaklarında 30 pratisyen doktor, Şanlıurfa 112 Acil Yardım ve Kurtarma Şube Müdürlüğünde 20 pratisyen doktor,

İlçelerinde değişik branşlarda Akçakale Devlet Hastanesinde 16 doktor, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde 19 doktor, Birecik Devlet Hastanesinde 13 doktor, Hilvan Devlet Hastanesinde 20 doktor, Siverek Devlet Hastanesinde 15 doktor, Suruç Devlet Hastanesinde 19 doktor, Viranşehir Devlet Hastanesinde 16 doktor olmak üzere büyük bir açık bulunmaktadır.

1. Bu açığın giderilmesi hususunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2. Yine bu hastanelerde ve sağlık ocaklarında tıbbî araç-gereç eksiğinin giderilmesi için bir çalışma başlatıldı mı?

T.C. Sağlık Bakanlığı 3.8.1999 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/2924

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/126-554/01974/741 sayılı yazıları.

Şanlıurfa Milletvekili SayınMustafa Niyazi Yanmaz tarafından, Şanlıurfa İlindeki tabip açığı ile hastaneler ve sağlık ocaklarındaki tıbbî araç-gereç noksanlıkları ile alâkalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş Sağlık Bakanı

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi Yanmaz’ın “Şanlıurfa İlindeki doktor açığı ve hastaneler ile sağlık ocaklarındaki tıbbî araç-gereç noksanlıkları”na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır :

Sorular :

Şanlıurfa İlimizin Devlet Hastanesinde değişik branşlarda 29 doktor, 2 fizik tedavi ve rehberlik (rehabilitasyon) uzmanı, 1 biyokimya uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 biyolog, 1 eczacı,

Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde 1 kadın hastalıkları uzmanı, 4 doğum acil pratisyen tabip, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 4 çocuk acil pratisyen tabip,

Merkez sağlık ocaklarında 30 pratisyen doktor, Şanlıurfa 112 Acil Yardım ve Kurtarma Şube Müdürlüğünde 20 pratisyen doktor,

İlçelerinde değişik branşlarda Akçakale Devlet Hastanesinde 16 doktor, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde 19 doktor, Birecik Devlet Hastanesinde 13 doktor, Hilvan Devlet Hastanesinde 20 doktor, Siverek Devlet Hastanesinde 15 doktor, Suruç Devlet Hastanesinde 19 doktor, Viranşehir Devlet Hastanesinde 16 doktor olmak üzere büyük bir açık bulunmaktadır.

1. Bu açığın giderilmesi hususunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2. Yine bu hastanelerde ve sağlık ocaklarında tıbbî araç-gereç eksiğinin giderilmesi için bir çalışma başlatıldı mı?

Cevaplar :

Cevap 1. İlişik listelerden de anlaşılacağı üzere, hâlen Şanlıurfa Devlet Hastanesinde (3) uzmanlık dalı dışındaki diğer bütün dallarda 49 uzman ile 16 pratisyen tabip, Şanlıurfa Doğum ve Çocuk Bakımevinde ise (2) uzmanlık dalı dışındaki diğer bütün dallarda 23 uzman yanında 8 pratisyen tabip görev yapmaktadır.

Şanlıurfa’daki sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman ve pratisyen tabip ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu maksatla, 14.8.1999 tarihinde çekilecek olan pratisyen tabip kurasında Şanlıurfa merkezindeki ve ilçelerindeki sağlık kuruluşlarından münhal 18 yer ilan edilmiş olup, tercih ve talep edilmesi halinde gerekli tayinler yapılacaktır.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Şanlıurfa İlinde de sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu tarafımca bilinmektedir. Fakat, Bakanlığıma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık ve yardımcı sağlık personeline acilen ihtiyacı bulunmasına rağmen 1995 yılından beri özellikle ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi hizmetine daha fazla ihtiyacımız olan unvanlarda Bakanlığıma kadro ihdası yapılmadığından, mevcut personel ile hizmet sunulmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple, Şanlıurfa’ya da açıktan tayin yapılamamakta, sadece sağlık personelinin talebi halinde veya eş durumu, sağlık durumu gibi mazeretlere binaen nakiller yapılabilmektedir.

Sağlık meslek liselerinden mezun olup atama bekleyen yardımcı sağlık personelinin ve sağlık meslek lisesi mezunları dışındaki diğer unvanlardaki sağlık personelinin atamalarının yapılabilmesi ve bu suretle Bakanlığımızın sağlık personeli ihtiyacının karşılanması maksadıyla, 35 641 kadronun ihdası için Bakanlığımca daha evvel hazırlanan ve bir evvelki yasama döneminde TBMM Başkanlığına sunulan fakat TBMM İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan kanun tasarısının yenilenmesi hususundaki talep Başbakanlığa arzedilmiştir.

Tasarının kabul edilmesi ve Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca açıktan atama izni verilmesi halinde, ilk yapılacak olan Devlet Memurları Genel Sınavı sonuçlarına göre kazanan adayların atamaları yapılıp bütün ülke genelinde sağlık personeli ihtiyacımız büyük ölçüde karşılanmış olacaktır.

Sağlık personeli ihtiyacının karşılanması için Bakanlığımca teklif edilen kadro ve sayıda sağlık personelinin açıktan atama yoluyla istihdamına imkân verilmelidir.

Cevap 2. Şanlıurfa’daki yataklı tedavi kurumlarına 1998 ve 1999 yıllarında teçhizat alımları için tahsis edilen ödenek miktarları ekli listede gösterilmiş olup, listede yer almayan diğer tıbbî cihaz talepleri bütçe imkânları ölçüsünde değerlendirilecek ve karşılanmaya çalışılacaktır.

Sağlık Ocaklarının tıbbî araç-gereç eksiğinin giderilmesi için, imkânlar ölçüsünde 3418 sayılı Kanunun 39/a maddesi uyarınca Bakanlığıma sağlanan gelirlerden toplam olarak 2 750 000 000 TL.’lık ödenek gönderilmiştir.

Maliye Bakanlığınca ödenekler serbest bırakıldıkça ihtiyaç ve imkânlar ölçüsünde ödenek gönderilmeye çalışılacaktır.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek, başarılar dilerim.

Şanlıurfa İli Uzman Hekim Durumu

Şanlıurfa Devlet Hastanesi 250 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 3 5

Genel Cerrah 3 7

Ortopedi ve Travmatoloji 2 4

KBB Hastalıkları 2 4

Göz Hastalıkları 2 6

Üroloji 2 3

Nöroloji 2 2

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. 1 1

Deri ve Zührevi Hast. 1 2

Beyin Cerrahi 2 1

Fizik Tedavi ve Reha. 1 2

Ruh Sağlığı ve Hast. 1 1

Göğüs Hast. ve Tbc. 1 2

Çocuk Cerrahisi 1 1

Kardiyoloji 1 1

Göğüs Cerrahisi 1 1

Radyodioğnastik 2 2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 –

Biyokimya ve Klinik Biyo. 3 2

Patoloji 2 1

Mikrobiyoloji ve Klinik Mik. 2 –

İlk ve Acil Yardım 1 –

Kalp Damar Cerrahi – 1

Toplam 38 49

Şanlıurfa Doğum ve Çocuk Bakımevi 175 Yatak

Branş Standart Çalışan

Kadın Hastalıkları ve Doğum 16 12

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5 8

Branş Standart Çalışan

Radyodiognastik 2 1

Anestezi ve Reanimasyon 2 –

Biyokimya 1 –

Mikrobiyoloji 1 1

Patoloji 2 1

Toplam 29 23

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi 100 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 3 1

Genel Cerrah 3 1

Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 2

Ortopedi ve Travmatoloji 1 –

KBB Hastalıkları 2 –

Göz Hastalıkları 2 2

Üroloji 1 –

Nöroloji 1 –

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. 1 –

Radyodioğnastik 1 –

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 –

Biyokimya ve Klinik Biyo. 1 –

Patoloji 1 –

Toplam 23 7

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi 150 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 3 –

Genel Cerrah 3 3

Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 3

Ortopedi ve Travmatoloji 2 1

KBB Hastalıkları 2 –

Göz Hastalıkları 2 –

Üroloji 2 –

Nöroloji 1 –

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. 1 –

Deri ve Zührevi Hast. 1 1

Branş Standart Çalışan

Beyin Cerrahi 1 –

Fizik Tedavi ve Reha. 1 –

Ruh Sağlığı ve Hast. 1 –

Göğüs Hast. ve Tbc. 1 –

Çocuk Cerrahisi 1 –

Kardiyoloji 1 –

Göğüs Cerrahisi 1 –

Radyodioğnastik 2 –

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 –

Biyokimya ve Klinik Biyo. 1 –

Patoloji 1 –

Mikrobiyoloji ve Klinik Mik. 1 –

İlk ve Acil Yardım 1 –

Toplam 36 11

Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi 50 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 2 1

Genel Cerrah 2 –

Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 2

Ortopedi ve Travmatoloji 1 –

KBB Hastalıkları 1 1

Göz Hastalıkları 1 2

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. 1 –

Radyodioğnastik 1 –

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 –

Biyokimya ve Klinik Biyo. 1 –

Toplam 15 8

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi 50 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 2 –

Genel Cerrah 2 –

Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 –

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 –

Ortopedi ve Travmatoloji 1 –

KBB Hastalıkları 1 –

Branş Standart Çalışan

Göz Hastalıkları 1 –

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. 1 –

Radyodioğnastik 1 –

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 –

Biyokimya ve Klinik Biyo. 1 –

Toplam 15 0

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 50 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 2 1

Genel Cerrah 2 –

Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 –

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 –

Ortopedi ve Travmatoloji 1 –

KBB Hastalıkları 1 –

Göz Hastalıkları 1 –

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. 1 –

Radyodioğnastik 1 –

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 –

Biyokimya ve Klinik Biyo. 1 –

Toplam 15 1

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi 25 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 1 –

Genel Cerrah 1 1

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 –

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1

Aile Hekimliği – 1

Toplam 4 3

Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi 25 Yatak

Branş Standart Çalışan

İç Hastalıkları 1 –

Genel Cerrah 1 –

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 –

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 –

Toplam 4 0

Şanlıurfa Bozova Sağlık Merkezi 10 Yatak

Branş Standart Çalışan

Aile Hekimliği 2 –

Şanlıurfa Halfeti Sağlık Merkezi 10 Yatak

Branş Standart Çalışan

Aile Hekimliği 2 –

Kurum Std. Çlş.

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü 16 6

Şanlıurfa Merkez 1 Nolu Harrankapı Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Merkez 2 Nolu Tılfındır Sağlık Ocağı 6 8

Şanlıurfa Merkez 3 Nolu Yenişehir Sağlık Ocağı 6 8

Şanlıurfa Merkez 4 Nolu Eğitim Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Merkez 5 Nolu (Karaköprü) Sağlık Ocağı 6 5

Şanlıurfa Merkez 6 Nolu Bahçelievler Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Merkez 7 Nolu Yakubiye Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Merkez Akziyaret Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Merkez Dağyanı Sağlık Ocağı 2 3

Şanlıurfa Merkez Ertuğrulgazi Sağlık Ocağı 6 2

Şanlıurfa Merkez Kalecik Sağlık Ocağı 2 3

Şanlıurfa Merkez Kısas Sağlık Ocağı 3 2

Şanlıurfa Merkez Osmangazi Sağlık Ocağı 6 3

Şanlıurfa Merkez Payamlı Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Merkez Tülmen Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Merkez Uğurlu Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Merkez Yardımcı Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Merkez Çamlıdere Sağlık Ocağı 2 4

Şanlıurfa Merkez Verem Savaş Dispanseri 4 3

Şanlıurfa AÇS - AP Merkezi 4 7

Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı 2 0

Şanlıurfa Devlet Hastanesi 10 16

Şanlıurfa Doğum ve Çocuk Bakımevi 10 8

1 Nolu Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu 4 0

10 Nolu Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu 4 0

2 Nolu Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu 4 0

3 Nolu Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu 4 0

4 Nolu Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu 4 0

Kurum Std. Çlş.

Şanlıurfa Acil Yardım ve Kurtarma Komuta Kontrol M. 8 0

Şanlıurfa Akçakale B. Pekmezli Sağlık Ocağı 2 3

Şanlıurfa Akçakale Merkez Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Akçakale Nusretiye Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Akçakale AÇS - AP Merkezi 3 3

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi 6 4

Şanlıurfa Birecik 3 Nolu Karşıyaka Sağlık Ocağı 6 1

Şanlıurfa Birecik Ayran Sağlık Ocağı 3 2

Şanlıurfa Birecik Babahat Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Birecik Bögürtlen Sağlık Ocağı 2 0

Şanlıurfa Birecik Gültepe 2 Nolu Sağlık Ocağı 6 3

Şanlıurfa Birecik Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı 6 4

Şanlıurfa Birecik Mezra Sağlık Ocağı 3 2

Şanlıurfa Birecik Verem Savaş Dispanseri 3 3

Şanlıurfa Birecik AÇS - AP Merkezi 3 2

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi 8 3

Şanlıurfa Bozova Büyükhan (Çarmelik) Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Bozova Kanlıavşar Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Bozova Merkez Sağlık Ocağı 6 3

Şanlıurfa Bozova Taşan Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Bozova Yaylak (Bazıiki) Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Bozova Yaşlıca Sağlık Ocağı 3 2

Şanlıurfa Bozova Sağlık Merkezi 4 2

Şanlıurfa Ceylanpınar 1 Nolu Sağlık Ocağı 6 3

Şanlıurfa Ceylanpınar 2 Nolu Sağlık Ocağı 4 4

Şanlıurfa Ceylanpınar Muratlı Sağlık Ocağı 4 2

Şanlıurfa Ceylanpınar AÇS - AP Merkezi 3 2

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 8 4

Şanlıurfa Halfeti Argıl Sağlık Ocağı 3 2

Şanlıurfa Halfeti Merkez Sağlık Ocağı 6 4

Şanlıurfa Halfeti Yukarıgöklü Sağlık Ocağı 3 2

Şanlıurfa Halfeti Sağlık Merkezi 4 3

Şanlıurfa Harran Merkez Sağlık Ocağı 4 4

Şanlıurfa Harran Meydankapı Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Hilvan Bölükbaşı Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Hilvan Gölcük Sağlık Ocağı 2 2

Kurum Std. Çlş.

Şanlıurfa Hilvan Merkez Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Hilvan Ovacık Sağlık Ocağı 2 3

Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi 6 4

Şanlıurfa Siverek 1 Nolu Sağlık Ocağı 6 2

Şanlıurfa Siverek 2 Nolu Sağlık Ocağı 6 4

Şanlıurfa Siverek 3 Nolu Sağlık Ocağı 6 4

Şanlıurfa Siverek Bucak Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Siverek Dağbaşı Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Siverek Karabahçe Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Siverek Karacadağ Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Siverek Karakeçi Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Siverek Taşlı Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Siverek Çaylarbaşı Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Siverek Şekerli Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Siverek Verem Savaş Dispanseri 3 2

Şanlıurfa Siverek AÇS - AP Merkezi 3 2

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi 8 2

Şanlıurfa Suruç Merkez Sağlık Ocağı 6 6

Şanlıurfa Suruç Mürşitpınar Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Suruç Yanaloba Sağlık Ocağı 2 5

Şanlıurfa Suruç Yukarıoylum Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Suruç Verem Savaş Dispanseri 3 3

Şanlıurfa Suruç AÇS - AP Merkezi 3 2

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi 6 6

2 Nolu Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu 4 0

Şanlıurfa Viranşehir Alakonak (Cinas) Sağlık Ocağı 2 2

Şanlıurfa Viranşehir Demirci Sağlık Ocağı 2 1

Şanlıurfa Viranşehir Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı 4 5

Şanlıurfa Viranşehir Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı 4 6

Şanlıurfa Viranşehir Verem Savaş Dispanseri 3 1

Şanlıurfa Viranşehir AÇS - AP Merkezi 3 2

Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi 8 6

Genel Toplam 396 284

Soru 2 : Şanlıurfa İline bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarının tıbbî araç-gereç eksiğinin giderilmesi için bir çalışma başlatıldı mı?

Cevap 2 : Şanlıurfa İline bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarına makine-teçhizat alımları için aşağıdaki ödenekler tahsis edilmiştir.

1998 Yılında Tahsis Edilen Ödenekler

Şanlıurfa Dev. Hast. Tomografi cihazına ek ödenek 60 000 000 000 TL.

Viranşehir Dev. Hast. Mutfak malz. ve tıbbî cihaz-malzeme 7 500 000 000 TL.

Akçakale Dev. Hast. Defibrilatör, Aspiratör cih. 2 000 000 000 TL.

Siverek Dev. Hast. Ameliyat masası 2 500 000 000 TL.

1999 Yılında Tahsis Edilen Ödenekler

Şanlıurfa Dev. Hast. Hemodiyaliz cih. 40 000 000 000 TL.

Viranşehir Dev. Hast. Küvöz 3 500 000 000 TL.

Birecik Dev. Hast. Yoğun Bakım Ünitesi, asansör, 34 100 000 000 TL.

hemodiyaliz cih.

Siverek Dev. Hast. Tıbbî cihaz-tıbbî malzeme 5 000 000 000 TL.

Doğum ve Çocuk Bakımevi Tıbbî cihaz-tıbbî malzeme 10 000 000 000 TL.

Ceylanpınar Dev. Hast. Defibrilatör 2 500 000 000 TL.

7. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilenlere ve ÖSS soru kitapçığının çalınmasıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/129)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 28.6.1999

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Son iki yıldır yurt dışına kimler lisansüstü eğitim için devlet parası ile gönderildi?

2. Bu yurt dışına gönderilenler hangi kıstasa göre yani imtihanla mı gönderildi? Buradan aranan vasıf nedir?

3. Üniversite imtihanında soruların çalınması ile ilgili ne gibi işlem yapıldı? Neticesi ne oldu?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00.03/1983

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-740-7/129-567/02008 sayılı yazısı.

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak’ın “Lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilenlere ve ÖSS soru kitapçığının çalınmasıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. 1416 ve 4307 sayılı Kanun gereğince; 1997-1998 öğretim yılı için 420, 1998-1999 öğretim yılı için 177 olmak üzere son iki yılda toplam 597 aday yurt dışında öğrenim görme hakkını kazanmış, bugüne kadar gerekli prosedürü tamamlayan 211’i yurt dışına gönderilmiştir. 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre de 1997 ve 1998 yıllarında toplam 174 kişi yurt dışına öğrenim görmek üzere gönderilmiştir.

2. 1416 ve 4307 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderilen öğrenciler; 1997-1998 öğretim yılında Yüksek Lisans Sınavı, 1998-1999 öğretim yılında ise; gönderilme amaçlarına göre bir kısmı Lisansüstü Eğitim Sınavı, bir kısmı da Öğretmenler Arasında Yurt dışına Yüksek Lisans Öğrenimi Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sınavı sonuçlarına göre gönderilmiştir.

2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca 3837 sayılı Kanundan önce kurulmuş olan üniversitelerin yetişmiş öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla doktora eğitimi için belirlenen şartları taşıyan görevlileri yurt dışına gönderilmektedir. Ayrıca 3837 sayılı Kanunla kurulmuş üniversitelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla doktora eğitimi için müracaat edenlerden belirlenen şartları taşıyanlar çeşitli üniversitelerden konularında tanınmış beşer öğretim üyesinden oluşan jüriler tarafından sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınav sonucunda başarılı olanların alanlarına göre ihtiyacı bulunan üniversitelerimizin araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yapılarak yurt dışına gönderilmektedir.

3. Öğrenci Seçme Sınavı sorularının çalınması ile ilgili olarak, gerek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gerekse Yükseköğretim Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme ve soruşturmalar halen devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

8. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, doktorların istihdam koşullarına ve sağlık hizmetlerinden KDV alınması yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un yazılı cevabı (7/130)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.

İsmail Özgün Balıkesir

1. Hekimlerin hastalarına daha çok zaman ayırmalarını sağlayacak tedbirler alınmakta mıdır?

2. Hekimlerin daha dengeli bir dağılım oluşturacak şekilde istihdam edilmelerini sağlayacak tedbirler alınmakta mıdır?

3. Tayin, atama ve idarî görevlendirmelerde politik eğitim ve kayırmalara dayalı olarak hareket edildiği iddiaları doğru mudur?

4. Ağır koşullarda çalışanlara tanınan “yıpranma süresi” yasasasından hekimlerin de yararlandırılması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

5. Pratisyen hekimlerin sorunları ile ilgili ne gibi tedbirler alınmıştır?

6. Sağlık hizmetlerinden KDV alınması yönünde herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

T.C. Sağlık Bakanlığı 3.8.1999 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/2925

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/130-569/02010/741 sayılı yazıları.

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün tarafından, doktorların çalışma şartları ile alâkalı olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman Durmuş Sağlık Bakanı

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün’ün “Doktorların çalışma şartları”na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır :

Sorular :

1. Hekimlerin hastalarına daha çok zaman ayırmalarını sağlayacak tedbirler alınmakta mıdır?

2. Hekimlerin daha dengeli bir dağılım oluşturacak şekilde istihdam edilmelerini sağlayacak tedbirler alınmakta mıdır?

3. Tayin, atama ve idarî görevlendirmelerde politik eğitim ve kayırmalara dayalı olarak hareket edildiği iddiaları doğru mudur?

4. Ağır koşullarda çalışanlara tanınan “yıpranma süresi” yasasasından hekimlerin de yararlandırılması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

5. Pratisyen hekimlerin sorunları ile ilgili ne gibi tedbirler alınmıştır?

6. Sağlık hizmetlerinden KDV alınması yönünde herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Cevaplar :

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan doktorlarımızın hastalarına daha çok zaman ayrıabilmelerini temin edebilmek açısından, birden fazla uzman bulunan branşlarda yeteri kadar poliklinik açılması yoluna gidilmesi, bunun için öncelikle mevcut fizik yapı çerçevesinde hastane bünyesindeki imkânların kullanılması, mümkün olmadığı takdirde, uygun ise hastane bahçesinde poliklinik binası için prefabrik yapılaşmaya gidilmesi hususunda 5.5.1994 tarih ve 7720 sayılı Genelge yayınlanmış olup, bu konulardaki çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca polikliniklerdeki hasta birikimlerinin önlenmesi için poliklinik hizmetlerinin 09.00-16.00 saatleri arasında kesintisiz sürdürülecek biçimde düzenlenmesi konusu, 26.5.1997 gün ve 09564 sayılı Genelge ile ilgili kurum ve Baştabipliklere tebligat yapılmak suretiyle bildirilmiştir.

Hastanelerimizde verilmekte olan sağlak hizmetlerinde etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla, ilk safhada Bakanlığıma bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pilot uygulama başlatılarak, poliklinik, laboratuar, röntgen, görüntüleme merkezleri gibi muayene ve teşhis ünitelerinde vardiya sistemi uygulamasına geçilmesi planlanmakta olup, bu uygulamaya en yakın zamanda geçilecektir.

Bu çalışma usulü ile, öncelikle poliklinik hizmetlerindeki yığılmaların azaltılması ve başta kronik hastalıklara duçar olan hastalar olmak üzere emekli vatandaşlarımıza daha etkin sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Söz konusu düzenleme hakkında Başbakanlık DevletPersonel Başkanlığının muvafakati alınmış olup, ilk vardiya ekibi çalışma saatlerinin 08.00-16.00 arası, ikinci vardiyanın ise 16.00-24.00 saatleri arasında görev yapılacak şekilde düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu uygulamanın malî yönlerine açıklık getirilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimler yapılmış olup, görüş beklenmektedir.

Cevap 2, 3, ve 5. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinde, sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin yurt sathında eşit ve dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması, sağlık hizmetlerinin sunulmasında temel esas olarak belirlenmiş ve bunun Sağlık Bakanlığınca düzenleneceği öngörülmüştür.

Bu hükümler muvacehesinde, Bakanlığımızın bütün faaliyetlerinin gayesi ve hedefi, sağlık hizmetlerinin yurt sathında adil ve dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması ile kalitenin korunması ve yükseltilmesidir.

Bu meyanda, sağlık personelinin tayin ve nakilleri politik mülâhazalarla değil de, yukarıda açıklanan gayelerle ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre ülkemiz, illerin sosyo-ekonomik yapısı, ulaşım ve coğrafi şartları gözönünde bulundurularak (3) bölgeye ayırılmış ve ilk atamalarda, personel temininde güçlük çekilen ve bu sebeple personel ihtiyacı fazla olan illerden başlanmak üzere kadro ve ihtiyaç durumuna göre sıra ile diğer bölgelere yapılması esası getirilmiştir. Böylece, sağlık personelinin bölge ve birim bazında dengeli bir şekilde istihdamının sağlanması hedeflenmektedir.

Unvanlı kadrolara yapılan atamalara ise, liyakat sistemi esas alınarak hazırlanan ve 11.6.1997 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, pratisyen tabipler de dahil olmak üzere, bütün sağlık personelinin sunmuş oldukları hizmetlerinin karşılığını almalarını sağlamak maksadıyla, özlük haklarının en azından eşdeğer unvan ve görevlerdeki emsalleri ile aynı seviyede olmasını temin edecek şekilde, her malî yıl bütçe görüşmeleri öncesinde teklif hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Ayrıca bu konularda, gerekli kanunî düzenlemelerin yapılması için çalışmalara başlanılmıştır.

Cevap 4. Fiilî hizmet süresi zammından kimlerin ve hangi şekilde faydalanacağına dair hususlar ise, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenmiş olup, doktorlar da dahil olmak üzere şartları haiz olan bütün kamu personeli fiili hizmet süresi zammından faydalanmaktadır. Ayrıca yeni tanzimlere ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilecektir.

Cevap 6. Sağlık hizmetlerinden KDV alınmaması arzu edilen bir konudur. Ancak, Anayasamazın 65 inci maddesi ve Devletin ekonomik imkânları da nazara alınarak, malî mevzuat ile alâkalı olan bu konunun ilgili diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile birlikte değerlendirilmesinin gerekmekte olduğu açıktır.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

9. – Konya Milletvekili Remzi Çetin’in, ÖSS’de ilköğretim okulu öğretmenlerinden birinin, sınava giren bir öğrencinin zorla başını açtırdığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/137)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim.

Prof. Dr. Remzi Çetin Konya

Âkit Gazetesinin 28.6.1999 tarihli yazısında: Antalya-Alanya’da 6.6.1999 tarihinde gerçekleştirilen ÖSS sınavında Barbaros Azakoğlu İlköğretim Okulu Öğretmeni Bedriye Suseven’in Julide Akça İlköğretim Okulunda sınava giren bir öğrenciye zorla başını açtırdığı ve hakarete varan davranışlarda bulunduğu yazılmaktadır.

ÖSYM Başkanının sınavdan önce açıklama yaparak baş örtülü öğrencilerin sınava rahatlıkla girebilecekleri bildirilmesine rağmen, adı geçen öğretmenin bu davranışından dolayı Bakanlığınız tarafından bugüne kadar hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Yasal işlem yapması gereken Antalya Millî Eğitim İl Müdürü ve Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürü herhangi bir işlem yapmış mıdır? İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından bir işlem yapılmamışsa Bakanlığınız müdürler hakkında bir işlem yapmış mıdır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 3.8.1999 Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1988

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-740-7/137-589/02060 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Remzi Çetin’in “ÖSS’de ilköğretim okulu öğretmenlerinden birinin sınava giren bir öğrencinin zorla başını açtırdığı iddiasına ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Yapılan araştırma sonucu; soru önergesinde yer alan, ÖSS’de Antalya’nın Alanya İlçesi Jülide Akça İlköğretim Okulundan salon başkanlığı yapan Barbaros Azaklı İlköğretim Okulu öğretmeni Bedriye Suseven ile ilgili iddialar hakkında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce inceleme yaptırıldığı anlaşılmıştır.

İnceleme sonucu; Bedriye Suseven’in kimlik kontrolü yaparken, başı kapalı olup ibraz ettiği kimlik kartındaki fotoğrafta başı açık olan bir adayın kimlik tespitinde tereddüte düşmesi nedeniyle, ÖSS uygulama yönergesine uygun olarak adayı ikaz ettiği, söz konusu kişinin rencide olmaması için sınav salonundan dışarı çıkartıp, başörtüsünü açtırıp kimlik tespiti yaptığı, kimlik bilgilerinin adaya ait olduğunu belirledikten sonra salona alıp sınavı başlattığı, ilgili adayın bu işlemden dolayı herhangi bir mağduriyetinin ve şikayetinin olmadığı belirlenmiştir.

Bakanlığımız personelinden, görev sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair uyum alınanlar hakkında hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlem yapılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

10. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/147)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.6.1999

Zülfükar İzol Şanlıurfa

Sorular :

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Şanlıurfa’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 29.7.1999 Sayı : B.14.0.BHİ.01-210

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 7.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-754 sayılı yazınız.

Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol’un, “1999 Malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Bakanlığa ve Şanlıurfa İline ayrılan miktara” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/147) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı

Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un Yazılı

Sorularına İlişkin Cevaplarımız

Cevap 1 :

Sanayi ve TicaretBakanlığı 1999 Malî Yılı (Milyon TL.)

Yatırım Ödenekleri %5 Kanunî Kesintiden 1. Altı Aylık 1. Altı Aylık 2. Altı Aylık 2.Altı Aylık Harc.

Bütçedeki Tertibi Açıklama Sonraki Başlangıç Ödeneği Serbest Ödeneği Harcanan Serbest Ödeneği (21.7.99 tar. itib.)

1- 111.02.2.001 Uçak Tasarım ve

Dizaynı Geliştirme

Projesi (Ulaştırma ve

zirai mücadele uçağı)

300-Hizmet alımları 33 250 11 500 – 21 425 –

2- 111.03.2.001 Organize Sanayi ve

Küçük Sanayi Projeleri

300-Hizmet Alımları 142 45 – 96 –

700-Yapı, tesis ve büyük

onarım giderleri 14 468 357 6 000 000 – 8 323 000 –

3- 111.04.2.001 Metroloji Projesi

300-Hizmet alımları 19 000 6 000 – 12 810 –

600-Makine, teçhizat ve

taşıt alımları 95 000 30 000 – 64 000 –

4- 112.01.2.001 Ürün borsalarının

geliştirilmesi projesi

300-Hizmet alımları 10 450 – – 10 350 –

800-Diğer ödemeler 27 550 – – 27 400 –

5- 999.01.2.001 Organize Sanayi

Bölgeleri dış proje kredileri

700-Yapı, tesis ve büyük

onarım giderleri 855 000 375 000 374 875 78 422 78 422

6- 999.01.2.002 Ürün borsalarının geliştirilmesi

dış proje kredileri

300-Hizmet alımları 57 000 – – 56 445 –

Toplam 15 565 749 6 422 545 374 875 8 593 948 78 422

Transfer Ödenekleri %5 Kanunî Kesintiden 1. Altı Aylık 1. Altı Aylık 2. Altı Aylık 2.Altı Aylık

Bütçedeki Tertibi Açıklama Sonraki Başlangıç Ödeneği Serbest Ödeneği Harcanan Serbest Ödeneği Harcanan

1- 111.03.3.631 Organize Sanayi

Bölgeleri Kamulaştırma

hizmetleri

900-Transferler 3 564 000 1 100 000 – 2 426 000 –

2- 111.05.3.622 Patent Enstitüsü

Kamulaştırma hiz-

metleri

900- Transferler 940 500 375 000 375 000 556 000 –

Toplam 4 504 500 1 475 000 375 000 2 982 000 –

Genel Toplam 20 070 249 7 897 545 749 875 11 575 948 78 422

 

Not :

1) Yatırım ödenekleri (2) ile Transfer ödenekleri (1)’deki sütunda bulunan ve serbest bırakılan ödenekler Organize Sanayi

Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri İnşaatı ve İşletme Kredisi Fonuna aktarılmış olup, ilk altı ayda toplam 7 100 045 000 000 TL.

harcama fondan yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca, 2 nci altı aylık serbest bırakılan ödenekler içinde fona aktarması gerçekleştiğinde

bu ödeneklerde aylar itibariyle tahakkuka bağlandıktan sonra harcaması gerçekleşebilecektir.

2) Ayrıca, Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 900.77.3.002.900 tertibine Doğu ve Güneydoğu

Anadolu Bölgesinde bulunan Küçük Sanayi siteleri ve Organize Sanayi bölgelerinin yatırım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere

2 159 109 000 000 TL. alınmıştır.

3) Bundan başka, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 1 500 000 000 000 TL. ödenek tahsis

edilmiş olup, bu ödeneğin ilgili tertiplere dağılımı Maliye Bakanlığı ile birlikte yapılacaktır.

1999 yılında Genel Bütçeden Bakanlığımız Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projeleri için 21 trilyon 230 milyar TL.

ödenek tahsis edilmiştir.

 

Cevap 2:

A) Organize Sanayi Bölgeleri :

Merkez II OSB (Tevsi)

– 1999 Yılı Yatırım Programında 1 134 hektar karekteristiği ile “Yatırım harcamaları Müteşebbis Teşekkülce karşılanacaktır” dipnotu ile yer almaktadır.

– 1999 yılında kamulaştırma için 32 Milyar 641 Milyon TL. kredi kullandırılmıştır.

Merkez I OSB (Arıtma)

– 1999 yılı Yatırım Programında Arıtma-286 hektar karekteristiği ile devam eden projeler arasında yer almaktadır.

– 1999 yılı Yatırım Programı Ödeneği 1 Milyon TL.’dir.

– 1999 yılında arıtma tesisine ait etüd, fizibilite ve ihale projesi yapılacaktır.

Merkez I OSB (Noksan Kalan İşler)

– 1999 yılı Yatırım Programı Ödeneği 100 milyar TL. olup, 173 milyar TL. ek ödenek sağlanarak revize ödeneği 273 milyar TL.’ye çıkarılarak, 199,6 milyar TL.’si ödenmiştir.

B) Küçük Sanayi Siteleri :

Merkez II. Bölüm (Evren) KSS

– 1999 yılı Yatırım Programında “500 işyeri, çırak okulu ve altyapı” karakteristiği ile devam eden projeler arasında yer almaktadır.

– 1999 yılı Yatırım Programı Ödeneği 36 milyar TL. olup, 414 milyar TL. ek ödenek sağlanarak revize ödeneği 450 milyar TL. olmuş ve 426 milyar TL.’si harcanmıştır.

Birecik KSS

– 1999 yılı Yatırım Programında “300 işyeri, çırak okulu ve altyapı” karakteristiği ile devam eden projeler arasında yer almaktadır.

– 210 işyerine ait üstyapı projesindeki eksikliklerin giderilmesi için kooperatif başkanlığına talimat verilmiştir.

– 1999 yılı Yatırım Programı Ödeneği 1 milyon TL.’dir.

Cevap 3 :

A) Organize Sanayi Bölgeleri Planlanan Bitim

Tarihi

– Merkez II OSB (Tevsi) 2002

– Merkez I OSB (Arıtma) 2001

– Merkez I OSB (Noksan Kalan İşler) 1999

yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

B) Küçük Sanayi Siteleri

Merkez II. Bölüm (Evren) KSS 2000

Birecik KSS 2002

yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

11. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, T.C. Ziraat Bankası tarafından açılan köprü kredisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın yazılı cevabı (7/167)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Devlet Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 1.7.1999

İsmail Özgün Balıkesir

Sorular :

1. 1998 - 1999 işyılında tüm birliklere Hazinece Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan ayrılan kaynakların yetersiz kalması nedeniyle T.C. Ziraat Bankası kaynaklarından köprü kredisi kullandırılacağı, kullandırılacak köprü kredisinin, bilahare DFİF kaynaklı krediye çevrileceği zamanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine yetkilileri tarafından söz verildiği ve bu çerçevede Tariş pamuk, üzüm, incir, zeytin ve zeytinyağı birlikleri ile T.C. Ziraat Bankası İzmir Şubesi arasında yapılan 11.11.1998 tarihli sözleşme ile 25 trilyon TL.’lık 21.12.1998 tarihinde yapılan sözleşme ile de 2 trilyon TL.’lık olmak üzere toplam 27 trilyon TL.’lık köprü kredisi açıldığı, ancak daha sonra bu köprü kredisinin DFIF kredisine çevrilmediği ve T.C. Ziraat Bankasının, birlikleri müflis bir tüccar yerine konularak 9.6.1999 tarihinde ihtiyati haciz kararı alınarak uygulamaya geçildiği ve Tariş’e bağlı birliklerinin bankalardaki hesaplarına, menkul ve gayrimenkullerine, taşıt araçlarına ve telefonlarına haciz konulduğu şeklinde basında çıkan ifadeler doğru mudur?

2. Kullanılan köprü kredisi, DFİF Kredisine neden dönüştürülmemektedir?

3. T.C. Ziraat Bankasından kullanılan bu köprü kredisinin, İncir Birliği tarafından hiç kullanılmadığı, Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından sadece 100 milyar lira kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu durumda bu birliklerin bütün varlıklara haciz konması doğru mudur?

4. Yapılan bu haciz uygulaması önemli çiftçi kuruluşları olan bu birliklerin itibarını bozmayacak mıdır?

5. Yapılan bu haciz uygulaması ile birlikler şu anda satış yapamaz, çek kesemez, eli kolu bağlı hale getirilmiştir. Bunu doğru buluyor musunuz?

6. Tariş Birlikleri, dolayısıyla çiftçilerimizi ilgilendiren bu kredi sorununun çözümü için ne düşünüyorsunuz?

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 2.8.1999 Sayı : B.02.1.HM.0.KİT-2-3-52312-55384

Konu : TCZB Köprü Kredisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 8.7.1999 tarih ve 167-669/02203 sayılı yazınız.

T.C. Ziraat Bankasının Tarişbirlik’e kullandırdığı köprü kredilere ilişkin olarak Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün tarafından verilen yazılı soru önergesine cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır:

1. Bilindiği üzere, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine, ürün alımlarının finansmanı için 1995 yılından itibaren Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) % 50 basit faizli kredi kullandırılmaktadır.

Kredi kullandırmaları, fon bütçesine konulan ödenek ve daha önce kullandırılan kredilerin geri dönüşleriyle sınırlı olarak gerçekleştirilmektedir.

1998/1999 alım döneminde, rekoltenin yüksek olması, kredi geri dönüşlerinin beklenen düzeyde gerçekleşmemesi ve Birliklerin özkaynaklarının yetersizliği neticesinde fondan alımlar için açılan krediler üretici borçlarının ödenmesinde yeterli olmamış, Birlikler ticarî bankalardan toplam 99 trilyon TL. kredi kullanmak zorunda kalmışlardır.

Bu kapsamda; Tariş Üzüm, İncir, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri de T.C. Ziraat Bankasından 11.11.1998 tarihinde 27 035 600 000 000 TL. tutarında üç ay vadeli ve yıllık % 110 faizli köprü ticarî kredi kullanmıştır.

Tarişbirlik’e 11.11.1998 tarihinde kullandırılan üç ay vadeli 27 035 600 000 000 TL.’lık kredinin ilk diliminin vadesi 11.2.1999 tarihinde sona ermiş, kredi borcunun vade tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmemesi nedeniyle bankacılık mevzuatı gereğince 16.3.1999 tarihinde muaccel hale gelen ve anılan tarih itibariyle 38 645 681 514 045 TL.’na ulaşan kredi borcu 10.6.1999 tarihinden itibaren kanunî takibe intikal ettirilmiştir.

Birliğin kredi borcu 30.6.1999 tarihi itibariyle 58 108 897 916 042 TL.’na baliğ olmuş ve sadece 237 535 111 300 TL.’lık bir tahsilat gerçekleştirilebilmiştir.

Kredinin maddi teminatını; pamuk ürünü üzerinde 31 783 500 000 000 TL., üzüm ürünü üzerinde 8 619 900 000 000 TL. ve zeytinyağı üzerinde 150 000 000 000 TL. olmak üzere toplam 40 553 400 000 000 TL. tutarındaki menkul rehni teşkil etmektedir.

Borçlu Birlikler hakkında, İzmir 3 üncü Asliye Ticaret Mahkemesinden 10.6.1999 tarihli ihtiyati haciz kararı alınmak suretiyle, 40 553 400 000 000 TL. üzerinden rehnin paraya çevrilmesi yoluyla, rehin tutarı dışında teminatsız kalan alacak miktarı olan 13 849 279 654 667 TL. üzerinden de haciz yoluyla icrai takibe geçilmiştir.

Borçlu Birliklerce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla geçilen takipte rehin hakkına itiraz edilmiştir.

Haciz yoluyla geçilen takip ise kesinleşmiş olup, borçlu Birliklerin bankalardaki mevduatlarının haczini teminen haciz ihbarnamesi tebliğ edilmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, T.C. Ziraat Bankasının Tarişbirlik’le ilgili haciz kararı, yürürlükteki bankacılık mevzuatı çerçevesinde, vadesinde tahsil edilemeyen kredi alacağına ilişkin olarak borçlu hakkında yapılması gerekli bir işlem niteliğini taşımaktadır.

2. Birliklerin, fon kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, T.C. Ziraat Bankası ve T. Vakıflar Bankasından kullandıkları ticarî kredilerin geri ödenmesinde kullanılmak üzere 1999 yılı geçici bütçesinde DFİF’na 100 trilyon TL. ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, tahsis edilen miktar, birliklerin 1998 yılından sarkan üretici borçlarının ödenmesinde kullanılmak zorunda kalındığından banka borçları ödenememiştir. Böylece, Birliklerin ticarî bankalar yerine fona borçlandırılmaları suretiyle söz konusu kredilerin DFİF kredisi koşullarına dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilememiştir.

3. Tarişbirlik’in üzüm, incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağı tarım satış kooperatifleri birliklerinden oluşan bir tüzel kişilik olması nedeniyle kredi sözleşmesi İncirbirlik’in de dahil olduğu Tarişbirlik’le imzalanmıştır. Ancak, İncirbirlik’in münferiden kredi kullanmamış olması ve dolayısıyla borçlu birlikler arasında yer almaması sebebiyle hakkında haciz takibi bulunmamaktadır.

4. Birliklerin fiyat, alım, pazarlama, yönetim ve istihdam politikalarının tespitinde özerk olmamaları, bu kuruluşların ciddi boyutlarda finansman sıkıntısıyla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Özellikle, son dört yıldır ürün alımlarının büyük ölçüde DFİF’ndan sağlanan düşük faizli kredilerle finanse edilir hale gelmesi, Birliklerin özkaynak yaratma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bağlamda, Birliklerin idarî ve malî açıdan özerkleştirilerek yeniden yapılanmalarını öngören Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Yasası Tasarısının ivedilikle yasalaşması, Birliklerin ticarî itibarını etkileyecek bu tür haciz olaylarının tekerrür etmemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

5. Yukarıda da açıklandığı üzere, haciz işlemi sadece borçlu Birliklerin bankalardaki mevduat hesaplarını kapsamaktadır. Rehnedilen ürünlerin paraya çevrilmesi yoluyla geçilen takipte Birlikler rehin hakkına itiraz etmişlerdir. Dolayısıyla, haciz işlemi nedeniyle Birliklerin ürün satışlarının ve diğer faaliyetlerinin engellenmesi bahis mevzuu değildir.

6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tahminlerine göre, 1999/2000 alım döneminde toplam 396 trilyon TL. finansmana ihtiyaç duyucak olan Birliklere bu amaçla 1999 yılı bütçesinde DFİF’ndan 50 trilyon TL. tutarında ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin, ürün bedellerinin ödenmesinde oldukça yetersiz kalacağı, dolayısıyla banka borçlarının tasfiyesi için herhangi bir kaynak tahsis edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, Birliklerin bu borçlarını kendi imkânlarıyla ödeme yönünde çaba göstermelerinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerine arz olunur.

Recep Önal Devlet Bakanı

12. – Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmeden önce ve sonra ülke genelindeki Kur’an Kursu, öğrenci ve öğretici sayılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/176)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim.

Ömer Vehbi Hatipoğlu Diyarbakır

Sorular :

1. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına geçilmeden hemen önce, 1997 yılında ülke genelindeki Kur’an Kurslarının sayısı nedir? Bu kurslarda kayıtlı kaç kız ve erkek öğrenci, görevli olarak kaç Kur’an Kursu Öğreticisi bulunmakta idi?

2. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına geçildikten sonra, yani 1997 yılı sonunda bu rakamlarda herhangi bir değişiklik olmuş mudur? Olduysa bunlar nelerdir?

3. 1998 yılı, ülke genelinde Kur’an Kursu sayısı, bu kurslara kayıtlı kız ve erkek öğrenci sayısı ve buralarda görevli öğretici sayısı nedir? İçinde bulunduğumuz 1999 yılı Temmuz ayı itibariyle geçen yıla göre bir rakam değişikliği söz konusu mudur? Eğer bir değişiklik söz konusu ise bu artma ya da azalma yönünde midir?

4. Çocuklarımızın dinimiz hususunda doğru bilgilendirilmesi ve yanlış inanç ve bilgilere yönelmemeleri için bu kursların ne kadar önemli olduğu malumdur. Şu anda Kur’an Kursları, beklenenin gerçekleşmesi açısından yeterli midir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1982

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 8.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/176-699/2313 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 12.7.1999 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-27/3/3173 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun Kur’an Kursu, kayıtlı öğrenci ve Kur’an Kursu Öğreticisi sayısına ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Kur’an kursları; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Kur’an Kursları Yönetmeliği hükümlerine göre Başbakanlığa bağlı olarak eğitim ve öğretim vermektedir.

1. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmeden önce; 1996-1997 öğretim yıl sonu itibariyle, Türkiye genelindeki 5 241 Kur’an kursunda 5 510 öğretici tarafından; yüzünden okuyan 46 258’i erkek, 109 718’i kız, hafızlığa çalışan 13 679’u erkek, 7 465’i kız olmak üzere toplam 177 120 öğrenciye,

2. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçildikten sonra; 1997-1998 öğretim yılı sonu itibariyle, 4 890 Kur’an Kursunda 5 300 öğretici tarafından; yüzünden okuyan 34 079’u erkek, 104 251’i kız, hafızlığa çalışan 13 893’ü erkek, 7 996’sı kız olmak üzere toplam 160 219 öğrenciye,

3. 1998-1999 öğretim yılı sonu itibariyle, 4 047 Kur’an Kursunda 5 161 öğretici tarafından; yüzünden okuyan 11 710’u erkek, 74 461’i kız, hafızlığa çalışan 14 109’u erkek, 12 477’si kız olmak üzere toplam 112 757 öğrenciye,

eğitim ve öğretim verilmiştir.

4. Kur’an kurslarına dinî bilgiler almak üzere müracaat edenler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

13. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, kapatılan TYTBank, Marmara Bank ve Impexbank’ta hesabı bulunanların mağduriyetlerinin ne zaman giderileceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal’ın yazılı cevabı (7/177)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla

Saffet Arıkan Bedük Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili

1. 1994 yılında kapatılan TYTBank, Marmara Bank ve Impexbank’ta toplam 14.330 mudinin parasının iadesi ile ilgili olarak 18 Haziran 1999 gününe kadar herhangi bir işlem yapılmamış olup, bu tarihte yasalaşan “Bankalar Kanunu”na eklenen geçici 3 üncü madde ile 1’er milyar liralık mevduat ana paralarının döviz kurları dikkate alınarak ödenmesine imkân sağlanmıştır. Bu Kanun çerçevesinde 13.428 mudinin sorunu çözülmüş, geriye kalan 902 mudinin sorununa herhangi bir çözüm getirilmemiştir.

Bu durum Bankacılık mevzuatına ve Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

2. Bankalara 1 milyar liranın üzerinde hesap açan mudiler 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamı dışında tutularak cezalandırılmak mı istenmiştir?

3. Geriye kalan 902 mudinin paralarının tamamının ödenebilmesi için Hükümet olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa 902 mudinin parasını ne zaman ve hangi kaynaktan karşılamayı düşünüyorsunuz?

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 2.8.1999 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.HM.0.BAK.01.03/5298-235/5-55524

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) Başbakanlığa yönelik 12.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/177-701/02330 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün Sn. Başbakana tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Bilindiği üzere, her üç bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkileri Nisan 1994’te Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. Bu bankalardan, TYT Bank A.Ş. ile Marmara Bank A.Ş.’nin geçici yönetim ve denetimi T. İş Bankası A.Ş.’ne, Impexbank A.Ş.’ninki ise T. Emlâk Bankası A.Ş.’ne devredilmiştir.

Bu bankalarda gerçek kişiler tarafından açılmış olan TL cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz tevdiat hesaplarının sigorta kapsamında bulunan 150 milyon TL’lik kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) tarafından ödenmiş ve bankaların iflası talep edilmiştir.

Bu çerçevede;

a) Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. hakkında İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan dava 2.2.1996 tarihinde sonuçlanmış ve Bankanın iflasına karar verilmiş olup, iflas işlemleri 1. İflas İdaresi,

b) Marmara Bankası A.Ş. hakkında İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan dava 5.6.1995 tarihinde sonuçlanmış ve Bankanın iflasına karar verilmiştir. Adı geçen Mahkeme’nin vermiş olduğu iflas kararı Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 17.11.1995 tarih ve E.95/9699, K.95/9853 sayılı kararı ile onanmış olup, iflas işlemleri 2. iflas İdaresi,

c) T. İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. hakkında İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan dava 22.10.1996 tarihinde sonuçlanmış ve Bankanın iflasına karar verilmiş olup, iflas işlemleri 3. İflas İdaresi,

tarafından yürütülmektedir.

İflas prosedürü devam etmekte olan üç bankanın mudilerine sigorta kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan yukarıda belirtilen ödemeler dışında yapılacak ilave ödemeye ilişkin yasal düzenleme, 23.6.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 18.6.1999 gün ve 4389 sayılı Bakanlar Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile getirilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre; tasfiye halindeki üç bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihler itibariyle bu bankalar nezdinde bulunan bir gerçek kişiye ait Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz tevdiat hesapları toplamının, Fon tarafından sigorta kapsamında nakden veya hesaben yapılan ödemeler düşürüldükten sonraki bakiyesinin bir milyar Türk Lirasına kadar olan kısmı, bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihlerde geçerli Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ABD Dolarına çevrilerek, bu Kanunun yayımı tarihinden geçerli Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası karşılıklarının, Fon tarafından hesap sahiplerine ödeneceği, tasarruf mevduatını haiz döviz tevdiat hesaplarının yukarda belirtilen bir milyar Türk Lirasına kadar olan karşılıklarının belirlenmesinde, bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihlerde geçerli Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınacağı, ödemelere ilişkin sair usul ve esasların Fon tarafından belirleneceği ve Fonun, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapacağı ödemelerle ilgili olarak iflas masalarına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak edeceği hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından yukarıda yapılacağı belirtilen ödemelerin 12.7.1999 tarihinde başlayarak 23.7.1999 tarihine kadar tamamlanacağı ilan edilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, iflas prosedürü devam etmekte olan bankaların mudilerine yapılacak 1 milyar TL.’lik ek ödeme dışındaki geri kalan paralarının tamamının ödenmesi mevcut yasal düzenlemeler dahilinde mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, sözkonusu bankaların iflaslarına karar verildiği ve iflas idareleri oluşturulduğundan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre bankaların alacaklılarına ödemeler yapılacağı tabidir.

Bilgilerine arzederim.

Recep Önal Devlet Bakanı

14. – Hatay Milletvekili Mustafa Geçer’in, Hatay-Payas ve Erzin organize sanayi bölgelerinin yapımına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/190)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularıma Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevap vermesini delaletlerinize arz ederim.

Mustafa Geçer Hatay

Hatay İlimizde ve ülke kalkınmasına önemli katkıda bulunacağına inandığımız, Antakya Payas ve Erzin Organize Sanayi Bölgelerinin yapımı, yeterli kaynak aktarılmadığından tamamlanamamaktadır.

Soru 1. Adıgeçen projenin bir an evvel tamamlanabilmesi için herhangi bir çalışmanız var mı?

Soru 2. İlin sanayi yapısının geliştirilmesi için bu üç organize sanayi bölgesi çalışmalarına destek veriyor musunuz?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.8.1999 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı: B.14.0.BHİ.01-216

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 16.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/190-816/2548 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Mustafa Geçer’in, “Hatay-Payas ve Erzin Organize Sanayi Bölgelerinin yapımına” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/190) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı

Cevap 1. Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1999 yılı Yatırım Programında 150 Hektar karakteristiği ile devam eden projeler arasında yer almaktadır. 17.11.1998 tarih ve 15820 sayılı yazımız ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına intikal ettirilen Bakanlığımız 1999 yılı yatırım programı revize teklifinde sözkonusu proje için 297 milyar TL ödenek talep edilmesine rağmen, kısıtlı bütçe imkanları çerçevesinde 1999 Yılı Yatırım Programında 87 milyar TL ödenek tefrik edilebilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızca 119,8 milyar TL ek ödenek sağlanarak revize ödeneği 206,8 milyar TL’ye çıkarılmış ve tamamı harcanmıştır. Altyapı (yol, içme suyu, pis su, yağmur suyu) inşaatı fiziki proje için bugüne kadar verildiği yılın fiyatlarıyla 262,8 milyar TL kredi kullandırılmıştır. Bu kredinin 1999 yılı fiyatlarıyla karşılığı 409,4 milyar TL’dir.

Cevap 2. 1999 Yılı Yatırım Programında devam eden projeler arasında yeralan Hatay-Payas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı (yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu) proje ihalesi, 17.4.1998 tarihinde yapılmıştır. Proje çalışmaları halen devam etmektedir. Sözkonusu projelerin Bakanlığımızca onaylanmasını ve altyapı proje ve keşiflerinin tamamlanmasını müteakip, müteşebbis teşekkülce inşaat ihalesi yapılabilecektir.

1999 Yılı Yatırım Programında “Etüt, Kamulaştırma ve Yatırım harcamalarının tamamı Müteşebbis Teşekkülünce karşılanacaktır.” dipnotu ile, Etüt-Proje işleri devam eden projeler arasında yeralan Hatay-75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi’nin yer seçimi, 13.10.1998 tarihinde yapılmıştır. OSB yeri için önerilen; Erzin ilçe sınırları içindeki iki alternatif alan için Burgaz Su Kaynakları Beslenme Havza Sınırları içinde kalmasından dolayı Çevre Bakanlığınca uygun görüş verilmemiştir. Bu nedenle, 28.6.1997 tarih ve 23033 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, “OSB Yer Seçimi Yönetmeliği”nin 25 inci maddesindeki; “OSB alanı seçimi, Komisyona katılan üyelerin oy birliği ile karara bağlanır” hükmü çerçevesinde ve Çevre Bakanlığının olumsuz görüşü nedeniyle yer seçiminin sonuçlandırılamadığı 2.7.1999/6553 sayılı yazımızla Hatay Valiliğine bildirilmiştir. Valilikçe yeni alternatif alanların önerilmesi halinde yeniden yer seçimi yapılabilecektir.

15. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, taşımalı eğitime tâbi köylerdeki kullanılmayan ilkokulların köy tüzel kişiliklerine verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/197)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.

9.7.1999 Ahmet Derin Kütahya

Taşımalı Eğitime tabi köylerdeki kullanılmayan mevcut İlkokulları köy tüzel kişiliklerine vermeyi düşünüyor musunuz?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 3.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı: B.08.0.APK.0.03.05.00.03/1984

Konu: Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 16.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/197-830/2562 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin’in taşımalı eğitime tabi köylerdeki kullanılmayan okulların köy tüzel kişiliklerine verilip verilmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre köylerde ilköğretim okulları için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoluyla sağlanan topraklar üzerinde yapılan bina veya tesisler, köy tüzel kişilikleri adına tapuya tescil edildiklerinden, taşımalı eğitim nedeniyle kullanılmayan köy okulları için ayrıca mülkiyet devrine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, bu okulların, köy konağı, köy odası veya köyün kültür alanında kullanılması yönünde yapılan talepler olumlu karşılanarak köyün kullanımına tahsis edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

16. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya İli, Emet İlçesi cezaevi inşaatına ne zaman başlanacağına ve Kütahya Adliyesinin bilgisayar sistemi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (1/198)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı Prof. Dr. H. Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.

9.7.1999 Ahmet Derin Kütahya

1. Kütahya İli, Emet ilçesi için planlanan ve arazi tahsisi tamamlanan 400 yataklı E tipi Cezaevi inşaatı ne zaman başlatılacaktır?

2. Kütahya İli, Tavşanlı ilçesi Adliye Sarayı ne zaman yapılacaktır?

3. Kütahya Adliyesine alınan ek binanın tefrişi ile Adliyenin bilgisayara geçmesi için ödenek gönderilecek midir?

T.C. Adalet Bakanlığı 28.7.1999 Bakan: 1276

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16.7.1999 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/198-831/2563 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/198-831 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

Sayın Ahmet Derin, Kütahya Milletvekili

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/198-931 esas no.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlımızca Emet ilçesinde yapımı düşünülen cezaevi için seçilen 113.568 m2’lik arsa içinde yeralan ve mülkiyeti Orman Bakanlığına ait 20 parselde kayıtlı 21.366 m2 yüzölçümlü ormanlık alanın cezaevi yapımı amacıyla Bakanlığımıza devri 2.7.1999 gün ve 33992 sayılı yazımız ile Orman Bakanlığından istenilmiş olup, tahsisi beklenilmektedir.

1996 yılında şifahi olarak sürdürülen girişimlerle Tavşanlı Belediyesine ait 514 m2 alanlı yerde adliye binası yapılması düşünülmüş ancak, tahsisi de yapılmayan bu arsa yeterli olmadığından tasarıdan vazgeçilmiş ve günümüze dek başka bir girişimde bulunulmamıştır.

Bakanlığımız 1999 yatırım programı tamamlanmış ve Başbakanlık Bütçe Uygulama Talimatları uyarınca öncelik başlanılmış yatırımların tamamlanmasına verilmiştir. Keza 2000 Yılı Yatırım Bütçe Teklifi de yine aynı doğrultuda hazırlanmıştır.

Bakanlığımız, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına adliye binalarının yapımını il merkezlerinde ve Ağır Ceza Teşkilâtı bulunan ilçelerde bir sonraki yılın Yatırım Programına alınmasını teklif etmekte, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ise, ödeneklerin yetersizliği nedeniyle bu tekliflerden zorunlu buldukları mahalleri programa dahil etmektedir. Diğer ilçelerde ise Maliye Bakanlığınca yaptırılan hükümet konağı içinde veya ayrı bir blok olarak plânlanmaktadır. Hükümet konağı bulunmayan mahallerde ise adalet dairesi hizmet binası kiralanması yoluna gidilmektedir.

Diğer yandan, Kütahya İlinde mevcut adliye binası ile mülkiyeti İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait iken Hazine adına tapuya tescil edilen binanın takas edilmesi uygun karşılanmış ve takas işlemleri tamamlanarak sözkonusu bina Kütahya Ek Adliye Binası olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca 16.7.1999 tarih ve 22970 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza tahsis edilmiş bulunmaktadır.

Bina henüz tahsis edildiğinden, adliye olarak kullanılabilmesi için, bir takım tadilat ve onarımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu işler yapıldıktan sonra binanın tefrişi yapılarak bilgisayar sistemine geçilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

17. – Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un, Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun yazılı cevabı (7/202)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

24.6.1999 Zülfikar İzol Şanlıurfa

İlimizde büyük hammadde potansiyelini üretime dönüştürmek ve ilimizin halen en önemli sorunu olan işsizliği temelinden çözecek olan ikinci Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa için büyük önem taşır.

Soru : Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi hangi aşamadadır? Proje aşaması bitmişse Şanlıurfa’lı Sanayici kesime ne zaman sunulacaktır?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.8.1999 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı: B.14.0.BHİ.01-218

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) 1.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/16-485/1853 sayılı yazınız.

b) 15.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/20485/1853 sayılı yazınız.

Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un “Şanlıurfa ikinci organize sanayi bölgesi projesine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (6/16) esas nolu sözlü soru önergesi ilgi (b)’de kayıtlı yazınızla yazılı soru önergesine dönüşmüş olup, sözkonusu soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı

Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un Yazılı Sorusuna İlişkin Cevabımız

Bakanlığımın 1999 malî yılı bütçesini takdim ederken 300 adet küçük sanayi sitesi projesini 6 trilyon 150 milyar lira, 215 adet Organize Sanayi Bölgesi projesini 9 trilyon 380 milyar lira ödenekle yürütmek durumunda olduğumuzu belirtmiştim.

1999 yılı yatırım programında 1 134 Hektar tevsii karakteristiği ile yeralan Şanlıurfa Organize Sanayiî Bölgesi II. bölüm projesinin kamulaştırma işlemleri Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Tevsii sahanın mera statüsünde olması kamulaştırma işlemlerinde güçlüklerle karşılaşmasına sebep olmaktadır.

Kamulaştırma sahasının üzerindeki mera statüsünün kaldırılması için müteşebbis heyet tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Yatırım Programında “Etüt, kamulaştırma ve yatırım için gereken harcamaların tamamı Müteşebbis Heyet tarafından karşılanacaktır” dipnotu ile yeralan Şanlıurfa-Merkez II. Organize Sanayi Bölgesine ait dipnotun “Yatırım için gereken harcamaların tamamı Müteşebbis Heyet tarafından karşılanacaktır” şeklinde revizyonu, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca uygun görüldüğünden, sözkonusu OSB’nin kamulaştırma giderleri için Bakanlığımızca kredi tahsisine imkan sağlanmış bulunmaktadır.

Müteşebbis Teşekkülce yaptırılacak kıymet takdirinin Bakanlığımıza intikalini müteakip, Bakanlığımızca, bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre tespit edilen kriterler ve bütçe imkanları çerçevesinde, kamulaştırma bedelinin ödenmesi mümkün olabilecektir.

Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı projelendirme aşamasına geçilecek, Bölgedeki sanayiî parsellerine ilişkin parselasyon planlarının tamamlanmasını müteakip sanayicilere parsel ön tahsisine başlanabilecektir.

18. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun yazılı cevabı (7/216)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Turizm Bakanlığı 3.8.1999 Hukuk Müşavirliği Sayı: B.170.HKM.0.00.00.00/1577-21508

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi: 19.7.1999 tarih ve 02-7/216-859/02637 sayılı yazınız,

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi incelenerek aşağıdaki bilgiler sunulmuştur.

1. Bakanlığımın 1999 yılı yatırım programında, beştrilyonüçyüzmilyar Türk Lira’lık ödenek mevcuttur.

2. Bakanlığımın 1999 yılı yatırım programında Erzincan iline ödenek ayrılmadığından mukayese yapılmamaktadır. Ancak, Erzincan il sınırları içindeki Belediyeler veya İl Özel İdaresi tarafından umuma ait WC, içmesuyu, kanalizasyon, park ve bahçe düzenlemesi, yol yapımı v.s. altyapılarla ilgili dosya hazırlanarak (proje, keşif, encümen kararı) İl Turizm Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığımıza gönderilmesi halinde bütçe imkanlarımız çerçevesinde mali yardım yapılacaktır.

3. Ancak, Bakanlığım 2000 yılında DAP (Doğu Anadolu Projesi) Bölgesel Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı’nın yapımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Planda belirtilecek öneriler çerçevesinde Erzincan ilinin de planlama ve çevre düzenleme projeleri ile altyapı uygulama çalışmalarına başlanılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan Mumcu Turizm Bakanı

19. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun yazılı cevabı (7/228)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Millî Savunma Bakanlığı 29.7.1999 Kanun: 1999/7021-G.K.

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Bşk.’lığının 19 Temmuz 1999 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 02-7/228-870/02648 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından verilen ve ilgi ek’inde gönderilek cevaplandırılması istenilen, 7/228 sayılı “1999 malî yılı bütçe yatırımı ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Arz ederim.

Sabahattin Çakmakoğlu Millî Savunma Bakanı

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya Tarafından Verilen 7/228 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı

1. Millî Savunma Bakanlığının 1999 Malî Yılı Bütçesinde ve 1999 yılı yatırım programında yeralan yatırım ödeneği tutarı 1 trilyon 534 milyar Türk lirasıdır.

2. Bu ödenek;

– Şehitlerimizin araştırılması ve tespiti,

– Şehitliklerimizin bakım ve onarımı,

– Bir adet teknolojik araştırma projesi ve

– Taşıt alımları

için planlanmış olup anılan yatırımların Erzincan İlimizle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır.

3. Cari nitelikteki ödenekler içerisinde, Erzincan’da konuşlu Askerî Birliklerin personel işletme, bakım ve idame giderlerinin Erzincan piyasasından karşılanmasının sözkonusu ilimizin ekonomisine katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Arz ederim.

Sabahattin Çakmakoğlu Millî Savunma Bakanı

20. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun yazılı cevabı (7/229)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 2.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı: B.08.0.APK.0.03.05.00-03/1979

Konu: Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Bşk.’lığının 19.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/229-871/2649 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 1999 malî yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Bakanlığa ve Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Bakanlığımızın 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneği 348 341 000 000 000 liradır.

2-3. Bakanlığımızın 1999 yılı yatırım programında yeralan söz konusu ildeki, 3 müstakil program proje numaralı yatırım için 125 000 000 000 lira ödenek tahsis edilmiştir. Bunların isimleri, bitiş tarihleri ve yılı ödeneklerini kapsayan liste ekte sunulmuştur.

Ayrıca, Erzincan İline 1999 yılında; İl İlköğretim Kurumları Yapım Programı çerçevesinde ilköğretim okullarının inşaatlarında kullanılmak üzere 430 000 000 000 lira ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek ile İl Özel İdare bütçesinden ayrılan 352 000 000 000 lira ile inşaatları yıl sonunda tamamlanacak şekilde toplam 120 derslikli ilköğretim okullarının yapılması planlanmıştır. Bunların dışında ihalesi merkezden yapılan 480 öğrencilik 285 000 000 000 lira götürü bedelli ilköğretim okulunun da Eylül 1999’da hizmete verilecek şekilde inşaatı devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

21. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yazılı cevabı (7/232)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. İçişleri Bakanlığı 2.8.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı: B.05.0.APK.0.08.00.04-3.61-1/1165

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 19.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/232-874/02652 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın yazılı soru önergesinde yeralan hususlar Bakanlığımızca incelenmiş ve gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Soru 1. Bakanlığınız 1999 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?

Cevap 1. Bakanlığımızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri aşağıda sıralanmıştır.

a. İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı 1999 Yılı Yatırım Programının; konut, genel idare, güvenlik ve DKH (belediye hizmetleri) sektörlerinde toplam 8 501 000 000 000 TL. ödenek ayrılmıştır.

b. Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü 1999 Yılı Yatırım Programı; konut, genel idare, güvenlik, eğitim, dış krediler ve ulaştırma sektörlerinde toplam 31 830 000 000 000 TL.’dir.

c. Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı 1999 Malî Yılı Yatırım ödenekleri; birlik binaları inşa onarım, lojman inşaatı, taşıt alımı, teknik donanım ve trafik güvenliği projeleri kapsamında toplam 33 600 000 000 000 TL.’dir.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

Cevap 2. Jandarma Genel Komutanlığı’nın; 1999 Yılı Yatırım Programında Erzincan İline ait yeni proje olarak Erzincan-İliç-Kuruçay Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası ve 4 daireli lojman inşaatı vardır. Bu projenin 1999 yılı ödeneği 20 000 000 000 TL.’dir.

Bu projenin dışında Erzincan İline ait başka bir yatırım projesi bulunmamaktadır.

Soru 3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

Cevap 3. Jandarma Genel Komutanlığınca yaptırılan Erzincan-İliç-Kuruçay Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası ve 4 daireli lojman inşaatının 2001 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin Tantan İçişleri Bakanı

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün yazılı cevabı (7/233)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Adalet Bakanlığı 28.7.1999 Bakan: 1278

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19.7.1999 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/233-875/02653 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/233-875 esas nolu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

Sayın Tevhit Karakaya Erzincan Milletvekili

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/233-875 esas nolu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

 

Bakanlığımız 1999 Malî Yılı Yatırım Bütçesi;

– Etüt Proje İşleri Toplamı 40 milyar TL.

– Cezaevi İnşaatları 3 trilyon 185 milyar TL.

– Adalet Binası İnşaatları 3 trilyon 500 milyar TL.

– Adalet Binası Onarımları 1 trilyon TL.

– Cezaevi Onarımları 1 trilyon 230 milyar TL.

– Adlî Tıp Kurumu Bina Onarımları 60 milyar TL.

– Adlî Sicil Genel Müdürlüğü Onarımları 10 milyar TL.

– Cezaevine Makina Teçhizat Alımları 150 milyar TL.

– Adlî Tıp Kurumuna Makina Teçhizat Alımı 150 milyar TL.

– Adlî Sicil Makina Teçhizat Alımı 400 milyar TL.

– Adlî Teşkilâta Makina Teçhizat Alımı 100 milyar TL.

– Taşıt Alımları 335 milyar TL.

– Eğitim Tesisi Onarımı 15 milyar TL.

– Eğitim Tesisi Makina Teçhizat Alımı 20 milyar TL.

– Adlî Tıp Kurumu Lojman Onarımı 20 milyar TL.

– Adliye Binaları Lojman Onarımı 30 milyar TL.

olmak üzere toplam 10 trilyon 245 milyar TL.’dir.

Erzincan İlimizde ayrılan ödenekler çerçevesinde yatırım bulunmamaktadır.

Lojman ve adliye binası onarımı talebi olmadığından ödenek gönderilmemiştir.

1999 yılı içerisinde yukarıda belirtilen ödenekler çerçevesinde Erzincan İlimize adliye binaları ile ilgili herhangi bir yatırım yapılmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı

23. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün yazılı cevabı (7/235)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.7.1999 Sayı: B.02.0.0.16/01408

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 19 Temmuz 1999 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/235-877/02655 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’ya ait 8.7.1999 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Fikret Ünlü Devlet Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 8.7.1999 Tarih ve 7/235-877 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü’nün Cevabı

Sorular:

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir.

Cevaplar:

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1999 Malî Yılı yatırım ödeneği; Genel Bütçeden tahsis edilen 2 Trilyon 550 milyar TL.’sına ek olarak verilen 2 trilyon TL.’sı ödenekle birlikte toplam 4 trilyon 550 milyar TL. olarak belirlenmiştir. Ayrıca 3418 sayılı fondan elde edilecek gelirlerle 5 trilyon 500 milyar TL. verilmesi planlanmıştır.

1999 Malî Yılı Bütçesi yedek ödenek tertibinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ayrılan 2 trilyon TL. ödenekten 100 milyar TL.’sı, Erzincan Merkez Spor Salonu bakım ve onarımı için tahsis edilmiştir. Salonun bakım ve onarımına 1999 yılı içerisinde başlanacaktır.

Refahiye Spor Salonu, 1999 yılı içerisinde bitecek işler listesine alınmış olup, genel bütçeden 95 milyar TL ödenek teklif edilmiştir.

3418 sayılı fondan; Merkez Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı için 75 milyar TL., Sporcu Kamp Eğitim Merkezi inşaatı için 40 milyar TL., Erzincan Spor Tesislerinin bakım ve onarımı için ise 10 milyar TL. teklif edilmiştir. Bakanlık gereği halinde yine aynı fondan ödenek gönderecektir.

Kapalı Yüzme Havuzu ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi inşaatları ödenek dahilinde devam ettirilecek olup, Sporcu Kamp Eğitim Merkezinin 2000 yılında, Kapalı Yüzme Havuzunun 2002 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Bakanlığıma bağlı özerk bir kuruluş olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca 1999 yılı içerisinde Erzincan İline yatırım planlanmamıştır.

Yine Bakanlığıma bağlı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 1999 Malî Yılı Bütçe Yatırım Ödeneği 750 milyar TL. olarak belirlenmiştir. Ancak, 1999 yılı Yatırım Programı dahilinde Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Erzincan İline herhangi bir yatırım planlanmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Fikret Ünlü Devlet Bakanı

24. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın yazılı cevabı (7/239)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 2.8.1999 Sayı: B.02.0.0012/575

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

İlgi: 19.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/239-881/02660 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın, Bakanlığım tarafından cevaplandırılmasını istediği 7/239-881 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Edip Safder Gaydalı Devlet Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Bakanlığım Tarafından Cevaplandırılmasını İstediği 7/239-881 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Soru 1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

Cevap 1.

a) Bakanlığım bağlı kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 1999 yılı yatırım ödeneği 3 380 000 000 000 TL.’dir.

b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının 1999 yılı yatırım ödeneği 836 000 000 000 TL.’dir.

c) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1999 yılı yatırım ödeneği 4 500 000 000 000 TL.’dir.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

Cevap 2.

a) MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Projesi kapsamında “Türkiye Termal ve Mineralli Sular Envanteri” ile Maden ve Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında “Bor ve Sodyum Tuzu” alt projeleri olmak üzere toplam iki adet proje olup, bu projelerin toplam ödenekleri 1 770 000 000 TL.’dir.

b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının 1999 Malî Yılı Bütçesinden Erzincan İli için planlanmış herhangi bir yatırım projesi yoktur.

Soru 3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir.

Cevap 3.

a)MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yatırım projesinin 1999 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

25. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödeneklerinden Erzincan İline ayrılan miktara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay’ın yazılı cevabı (7/246)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

8.7.1999 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.7.1999 Sayı: B.02.0.005/00205

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 19.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/246-888/02667 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın Bakanlığıma tevcih ettiği ve ilgi yazı ekinde gönderilen 7/246-888 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Tunca Toskay Devlet Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 7/246-888 Esas Nolu yazılı soru önergesi cevabıdır

Soru 1: Bakanlığınızın 1999 Malî Yılı bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

Cevap: Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

1. 1999 malî yılı yatırım bütçe ödenekleri toplamı 2 309 000 000 000 (İkitrilyonüçyüzdokuzmilyar) TL.’dir.

EXİMBANK

1. Yurtiçi yatırımları Türk Eximbank desteğinden faydalanamamaktadır.

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

1. Genel Bütçeden finanse edilmek üzere; Diğer Kamu Hizmetleri (Genel İdare) sektöründe 310 milyar liralık, Konut sektöründe 15 milyar liralık olmak üzere toplam 325 milyar liralık,

Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonundan finanse edilmek üzere; Ulaştırma Sektöründe 450 milyar liralık, diğer kamu hizmetleri (Genel idare) sektöründe ise 950 milyar liralık olmak üzere toplam 1.4 trilyon liralık,

İhracatı Geliştirme Fonundan finanse edilmek üzere; diğer kamu hizmetleri (Genel İdare) Sektöründe 9 milyar liralık yatırım ödeneği bulunmaktadır,

Genel Bütçe ve fon dahil 1999 yılı yatırım ödeneği toplam 1.7 trilyon liradır.

Soru 2. 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyle ne kadardır?

Cevap: Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Eximbank, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 1999 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödeneği yoktur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dış Ticaret Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Yatırım Ödenekleri

(Milyon TL.)

Sektörü: Ulaştırma

Proje Adı Yatırım Ödeneği

Adana/Yumurtalık Serbest Bölgesi Demiryolu Yapımı 250,000 (1)

Rize Serbest Bölgesi Rıhtım ve Terminal Sahası Yapımı 190,000 (1)

Mersin Serbest Bölge Telefon Santralı Tesisi 10,000 (1)

 

Sektörü: Konut

Proje Adı Yatırım Ödeneği

Lojman Doğalgaz Çevirimi 15,000

 

 

 

Sektörü: Diğer Kamu Hizmetleri (Genel İdare)

Proje Adı Yatırım Ödeneği

Mersin Serbest Bölge Sınır Güvenlik Şeridi Yenilemesi 250,000 (1)

Adana/Yumurtalık Serbest Böl. Elektrik ve Su Nakil Hattı 150,000 (1)

Gaziemir/İzmir Köprülü Kavşak Yapımı 530,000 (1)

Samsun Serbest Böl. Tel-Çit ve Gümrük Kontrol Binası Yapımı 20,000 (1)

Makina, Teçhizat Alımı ve Onarımı 135,000

Laboratuvar Cihazları Alımı 150,000

Taşıt Alımı T-2 (1 adet), T-5(1 adet), T-10(1 adet) 25,000

Taşıt Alımı T-2 (3 adet) 9,000 (2)

 

(1) Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonundan finanse edilecektir.

(2) İhracatı Geliştirme Fonundan finanse edilecektir.

 

26. — Kayseri Milletvekili Sevgi Esen’in, kepek ve fenni yem borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in yazılı cevabı (7/276)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim.

Sevgi Esen Kayseri

Soru : 1

31.12.1999 tarih ve 23217 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 97/104105 sayılı “Çayır ve Mera Hayvancılığı Yapan Çiftçilerin Hayvancılık Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar”da.

Herhangi bir sebeple Çayır ve Meralar ile yem bitkisi ekilişleri zarar gören ve bu nedenle ödeme sıkıntısı içine düşen yetiştiricilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hayvancılıkla ilgili 1997 yılı vadeli yem kredisi borçları ile vadesi 1998 yılına sarkan yem kredisi borçları bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenir denmektedir.

Ancak uygulamada fenni yemlerin bu karar kapsamına alınmadığı görülmektedir.

Kepek ve fenni yem buğdaydan imal edildiğine göre ve kuraklık vs. gibi doğal afetlerden dolayı buğday veriminin düşmesi durumunda fenni yem üretiminde de sıkıntı olacağından hareketle yukarıda sözü geçen kararın kapsamında olması gereken fenni yem borçlarına uygulanacak olan yasal müeyyide ne olacaktır?

 

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2.8.1999 Sayı : KDD.SÖ.1.01/1689

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 26.7.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/276-1005/2883-1169 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Kayseri Milletvekili Sevgi Esen’e ait 7/276 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Tarım ve Köyişleri Bakanı

Önerge Sahibi Milletvekili : Sevgi Esen Kayseri Milletvekili

Esas No : 7/276-1005

Soru 1. 31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 97/10415 sayılı “Çayır ve Mera Hayvancılığı Yapan Çiftçilerin Hayvancılık Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar”da herhangi bir sebeple çayır ve meralar ile yem bitkisi ekilişleri zarar gören ve bu nedenle ödeme sıkıntısı içine düşen yetiştiricilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hayvancılıkla ilgili 1997 yılı vadeli yem kredisi borçları ile vadesi 1998 yılına sarkan yem kredisi borçları bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenir, denmektedir.

Kepek ve fenni yem buğdaydan imal edildiğine göre ve kuraklık vs. gibi doğal afetlerden dolayı buğday veriminin düşmesi durumunda fenni yem üretiminde de sıkıntı olacağından hareketle yukarıda sözü geçen kararın kapsamında olması gereken fenni yem borçlarına uygulanacak olan yasal müeyyide ne olacaktır?

Cevap 1. 31 Aralık 1997 tarih ve 23217 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 97/10415 sayılı “Çayır ve Mera Hayvancılığı Yapan Çiftçilerin Hayvancılık Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar”da 1997 yılında tabiî afet veya herhangi bir sebeple köy tüzel kişiliğine veya şahıslarına ait çayır ve meraları ile yem bitkisi ekilişleri zarar gören ve bu nedenle ödeme sıkıntısı içine düşen ve durumları İl Hasar Tespit ve İhtiyaç Komisyonlarınca belirlenen hayvan yetiştiricilerinin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hayvancılıkla ilgili 1997 yılı vadeli yem kredisi borçları ile vadesi 1998 yılına sarkan yem kredisi borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenir, denilmektedir.

Sözkonusu kararname 1997 yılını kapsadığından bu kararnamede değişiklik yapılarak fenni borçlarının da ertelenmesi Bakanlığımızca mümkün görülmemektedir.

27. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ağır iş makineleri ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/277)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın ilgili sayın Bakan tarafından delaletlerinizle yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygıyla arz ederim.

16.7.1999 İlhan Aytekin Balıkesir

1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazine garantili, dış kredi onaylı ağır iş makineleri ihalesi tamamlanmış mıdır?

2. Alımın gerçekleşmesi devamında ekipman tevziatı hangi kıstaslar esas alınarak yapılacaktır?

3. 907 köy ve 5537 kilometre köy yolu ağı bulunan ve büyük bir mesaha kaplayan Balıkesir’in Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne kaç grayder, dozer, loder, kamyon ve taşıyıcı treylerin tahsisi planlanmıştır?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.7.1999 Sayı : B.02.0.010/030.4283

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 26.7.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/277-1009/2901 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın İlhan Aytekin’in soru önergesi incelenmiştir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Makine Yenileme ve Dengeleme Projesi kapsamında ihaleler yapılmış olup, henüz tamamlanmamıştır.

Makinelerin teslim alınmasını müteakip, dağıtımları illerin mevcut köy yolu ağları dikkate alınmak suretiyle adil bir şekilde yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

28. —Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in, Balıkesir-Şamlı Beldesi ve Halkapınar Köyünde meydana gelen yangın afetinde zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in yazılı cevabı (7/278)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından delaletlerinizle yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygıyla arz ederim. 16.7.1999 İlhan Aytekin Balıkesir

1. 3.7.1999 günü Balıkesir-Şamlı Beldesi ve Halkapınar Köyünde yanan 600 dönüm buğday, 1 200 dönüm mera ve 6 000 adet saman balyası mutazarrırı çiftçi ve hayvan besicimiz için, Bakanlığınızdan herhangi bir yardım düşünülmekte midir?

2. Hasar tespitinde zarar gören çiftçinin yardım alabilmesi için, 2090-5254 sayılı Tabiî Afetler Kanununda;

Hasarın tüm mal varlığının % 40’ını geçmesi şartının değiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?

3. Bakanlık olarak böyle bir değişikliğin lüzumu ve gereğine inanıyor musunuz?

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2.8.1999 Sayı : KDD-SÖ.1.01/691

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 26.7.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1169 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen; Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’e ait 7/278-1010 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Tarım ve Köyişleri Bakanı

Yazılı Soru Önergesi

Önerge Sahibi Milletvekili : İlhan Aytekin Balıkesir Milletvekili

Esas No : 7/278-1010

Soru 1. 3.7.1999 günü Balıkesir-Şamlı Beldesi ve Halkapınar Köyünde yanan 600 dönüm, buğday, 1 200 dönüm mera ve 6 000 adet saman balyası mutazarrırı çiftçi ve hayvan besicimiz için, Bakanlığınızdan herhangi bir yardım düşünülmekte midir?

Cevap 1. Balıkesir İlinin Merkez İlçe Şamlı ve Halkapınar köylerinde 3.7.1999 tarihinde meydana gelen yangın neticesinde toplam 51 çiftçinin 461 dekar buğday, 20 dekar fiğ ekili alanlarının zarar gördüğü Bakanlığımıza intikal eden 12.7.1999 tarih ve 2 no.lu İl İhtiyaç Komisyon Kararından anlaşılmıştır. Sözkonusu komisyon kararında adı geçen çiftçilerin ziraî kredi kuruluşlarına olan tohumluk borçlarının bir yıl faizsiz ertelenmesi için ilgili kredi kuruluşlarına gönderilmiş olup, talepleri olduğu takdirde hububat tohumluğu yardımı da yapılacaktır.

Soru 2. Hasar tespitinde zarar gören çiftçinin yardım alabilmesi için, 2090-5254 sayılı Tabiî Afetler Kanununda;

Hasarın tüm mal varlığının % 40’ını geçmesi şartının değiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?

Soru 3. Bakanlık olarak böyle bir değişikliğin lüzumu ve gereğine inanıyor musunuz?

Cevap 2-3. 5254 sayılı “Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkındaki” Kanuna göre; Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin hasar tespitleri ekiliş ve ürünleri üzerinden zarar oranının % 40’ı geçmesi gerekmekte,

2090 sayılı “Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki” Kanuna göre; Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin hasar tespitleri tüm tarımsal mal varlığı üzerinden zarar oranının % 40’ı geçmesi gerekmektedir.

5254 ve 2090 sayılı Kanunların amacı; tabiî afetlerden zarar gören ve bu zararı diğer tarımsal gelirlerinden karşılayamayacak durumda olan muhtaç çiftçilere tarımsal işletmelerini idame ettirmek için yardım yapmaktır. Bu nedenle Kanunlarda zarar oranında % 40 sınır getirilmiştir. Bu Kanunlar çiftçiye tohumluk desteklemesi amacıyla değil gerçek muhtaç çiftçiye yardım amacıyla çıkarılmıştır. Zararı % 40’ın altında olan çiftçi işletmesini idame ettirebileceğinden % 40’ın değiştirilmesi düşünülmemektedir.

29. —Erzurum Milletvekili AslanPolat’ın, et ithaline ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in yazılı cevabı (7/284)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Aslan Polat Erzurum

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 1980’li yıllardan beri sürekli olarak azalan ve reel olarak gerileyen et fiyatlarında nisbî bir iyileştirme yapabilmek için 1995 yılında serbest bırakılan et ithali ile ilgili kararnameler, 1996 yılında 54 üncü Cumhuriyet Hükümetince şap hastalığı sebep gösterilerek yasaklanmış ve dolayısıyla et fiyatlarında meydana gelen nisbî iyileştirme neticesinde kırsal bölgelerimizde hayvan yetiştiriciliği tekrar canlanmaya başlamış bulunmakta idi. Bu yasak o günden bugüne kadar Avrupa Gümrük Birliğince ülkemize çeşitli itirazlar yapılmasına rağmen çiftçilerimizin vazgeçilmesi imkânsız istekleri doğrultusunda sürdürülmekte idi, fakat, 13.7.1999 günkü Plan ve Bütçe Komisyonunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Antidamping Anlaşması görüşülürken bir sorumuz üzerine cevap veren Sayın Devlet Bakanı Tunca Toskay, Gümrük Birliği mevzuatı çerçevesinde 3 yıldır uygulanan et ithali yasağına kısmî müsaade verilebileceğini belirtmişlerdir. Şimdi Sayın Bakandan çok açık olarak cevaplandırılmasını istediğimiz sorularımız şunlardır;

1. 1996 yılından beri 54 üncü Refahyol Hükümeti’nin başlattığı ve Anasol-D ve Demokratik Sol Parti ve Azınlık Hükümetlerinin devam ettirdiği et ithaline 57 nci Anasol-M Hükümetince müsaade edilecek midir?

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kırsal alanlardaki köylerde yaşamın, olmaz ise olmaz şartı, canlı hayvan yetiştiriciliği olduğuna göre siz et ithaline izin verir ve ekonomik yönden buralarda yaşamı imkânsız kılar iseniz, 3-4 bin civarında olduğu söylenen boşaltılmış veya terkedilmiş köylere geri dönüşü nasıl temin edeceksiniz?

3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sınırlardan yılda 2-3 milyon civarında kaçak canlı hayvan girişi olduğu çeşitli basın kuruluşlarına yansıdığı ve bu konuda bizim Sayın Bakanlara sorduğumuz çeşitli tarihlerdeki sorularımıza verdikleri cevaplar ile bu konuyu teyid ederlerken, şimdi bir de et ithaline izin vermek suretiyle bu kaçak hayvanların çok rahat iç piyasada pazarlanmasına yardımcı olmuş olmayacak mısınız?

4. Bu müsaadeniz ile hayvancılık alanında Doğu ve Güneydoğu’ya vereceğiniz zararın boyutları hakkında bir araştırma yaptınız mı, size göre bu zararın boyutları ne kadardır?

5. Plan ve Bütçe Komisyonunda sorumuz üzerine 19 bin ton et ithaline Avrupa Topluluğu Sözleşmeleri gereği müsaade edilmesinin gündemde olduğu, mevcut et yasağının 30 Ağustos 1999’da biteceği, eğer gerekli müsaade verilmez ise bu et ithali müsaadesine bağlı olarak gerçekleştirilecek tarım ürünleri ihracatının tehlikeye gireceğinden bahisle Hükûmet olarak et ithaline müsaade edilse dahi bu ithal edilen etlerin yurtiçine sokulmadan Kosova ve Azerbaycan göçmenleri gibi bölgelerde kullanılmasının da düşünüldüğünden bahisle 16 trilyon TL civarında Hazineden ödenek alınırsa bu ithal etlerin yurtiçine sokulmadan ülke dışında kullanılacağını, dolayısıyla yurtiçinde et yetiştiricilerine bir zarar verilmesine çalışılacağından bahsediyorsunuz. 1999 yılı geçici bütçesinde hayvancılık ile destekleme ve kredi ödemesi için 5 trilyon TL ayrılırken, 16 trilyon TL gibi bu meblağın 3 katı paranın yurtiçindeki hayvan yetiştiricilerine verilmeyip de yurtdışındaki muhtaç insanlara bedava dağıtılmasını ne kadar gerçekçi buluyorsunuz?

6. Bu et ithali müsaadesi ile;

a) İlk etapta 19 bin ton et ithal edecek firmalar hangileridir?

b) Ellerinde et ithal belgesi olan başka firmalar var mıdır ve bu belgeleri hangi tarihlerde almışlardır?

c) Et ithal belgesi almak için sırada bekleyen firmalar hangileridir?

d) Bu et ithaline sebep gösterilen tarım ürünleri ihracatçı firmaları hangileri ve ne tip ürünler ihraç edeceklerdir?

7. Damızlık hayvan ithali de yapılacak mıdır, yapılacak ise miktarı ne olacaktır?

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2.8.1999 Sayı : KDD.SÖ-1.01/1690

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.7.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/284/1017/2909-1169 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Erzurum Milletvekili AslanPolat’a ait 7/284 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Tarım ve Köyişleri Bakanı

Soru 1. 1996 yılından beri 54 üncü Refahyol Hükümetinin başlattığı ve Anasol-D ve Demokratik Sol Parti azınlık hükümetlerinin devam ettirdiği et ithaline 57 nci Anasol-M Hükümetince müsaade edilecek midir?

Cevap 1. Ağustos 1996 yılından itibaren et ithaline getirilen kontrol belgesi düzenlememe uygulaması halen devam etmektedir.

Soru 2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kırsal alanlardaki köylerde yaşamın, olmaz ise olmaz şartı, canlı hayvan yetiştiriciliği olduğuna göre siz et ithaline izin verir ve ekonomik yönden buralarda yaşamı imkânsız kılar iseniz, 3-4 bin civarında olduğu söylenen boşaltılmış veya terkedilmiş köylere geri dönüşü nasıl temin edeceksiniz?

Cevap 2. Hayvancılıkla uğraşan ülkemiz insanlarının ekonomik yönden desteklenmesi ve hayvancılıkla rahatça geçimini sürdürebilmesi için fiyatlarda istikrar sağlanması yönünde ithalata getirilen kısıtlama tedbirleri halen uygulanmaktadır.

Soru 3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sınırlardan yılda 2-3 milyon civarında kaçak canlı hayvan girişi olduğu çeşitli basın kuruluşlarına yansıdığı ve bu konuda bizim Sayın Bakanlara sorduğumuz çeşitli tarihlerdeki sorularımıza verdikleri cevaplar ile bu konuyu teyid ederlerken, şimdi bir de et ithaline izin vermek suretiyle bu kaçak hayvanların çok rahat iç piyasada pazarlanmasına yardımcı olmuş olmayacak mısınız?

Cevap 3. Ülkemiz hayvancılığını olumsuz yönde etkileyen ve piyasada haksız rekabete sebebiyet veren kaçak hayvan ve et girişinin önlenmesi için gerekli yasal ve idarî tedbirlerin alınması yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Soru 4. Bu müsaadeniz ile hayvancılık alanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya vereceğiniz zararın boyutları hakkında bir araştırma yaptınız mı, size göre bu zararın boyutları ne kadardır?

Cevap 4. Canlı hayvan ithalatı 1.8.1999 tarihine kadar durdurulmuştur. Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve desteklenmesi için Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Projesi hazırlanmıştır.

Soru 5. Plan ve Bütçe Komisyonunda sorumuz üzerine 19 bin ton et ithaline Avrupa Topluluğu Sözleşmeleri gereği müsaade edilmesinin gündemde olduğu, mevcut et yasağının 30 Ağustos 1999’da biteceği, eğer gerekli müsaade verilmez ise bu et ithali müsaadesine bağlı olarak gerçekleştirilecek tarım ürünleri ihracatının tehlikeye gireceğinden bahisle Hükümet olarak et ithaline müsaade edilse dahi bu ithal edilen etlerin yurtiçine sokulmadan Kosova ve Azerbaycan göçmenleri gibi bölgelerde kullanılmasının da düşünüldüğünün bahisle 16 trilyon TL. civarında hazineden ödenek alınırsa bu ithal etlerin yurtiçine sokulmadan ülke dışında kullanılacağını, dolayısıyla yurtiçinde et yetiştiricilerine bir zarar verilmemesine çalışılacağından bahsediyorsunuz, 1999 yılı geçici bütçesinde hayvancılık ile destekleme ve kredi ödemesi için 5 trilyon TL. gibi bu meblağın 3 katı paranın yurtiçindeki hayvan yetiştiricilerine verilmeyip de yurtdışındaki muhtaç insanlara bedava dağıtılmasını ne kadar gerçekçi buluyorsunuz?

Soru 6. Bu et ithali müsaadesi ile;

a) İlk etapta 19 bin ton et ithal edecek firmalar hangileridir?

b) Ellerinde et ithal belgesi olan başka firmalar var mıdır ve bu belgeleri hangi tarihlerde almışlardır?

c) Et ithal belgesi almak için sırada bekleyen firmalar hangileridir?

d) Bu et ithaline sebep gösterilen tarım ürünleri ihracatçı firmaları hangileri ve ne tip ürünler ihraç edeceklerdir?

Cevap 5-6. 25.2.1998 tarihli ve 1/98 sayılı ABortaklık konseyi kararı çerçevesindeki yükümlülüklerimizi uygulamaya koymak amacıyla 9.1.1998 tarihli ve 23225 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 97-10467 sayılı BakanlarKurulu Kararıyla yürürlüğe konulan karar ile Avrupa Topluluğu menşeli tarım ürünlerine kota açılmıştır. Bu karar gereği ithal edilmesi düşünülen 19 000 ton et için firmalar Bakanlığımıza müracaat etmekte ve uygun olanlar Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu firmalara kota dağıtımı yapıldıktan sonra fiili ithal için firmaların tekrar Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 1999 yılında müracaat eden ve uygun olan firmalarDış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmiş olup, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 19 000 ton et, Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’ne verilmiştir.

Soru 7. Damızlık hayvan ithali de yapılacak mıdır, yapılacak ise miktarı ne olacaktır?

Cevap 7. 31 Aralık 1998 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girenHayvancılığın Geliştirilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülmekte olan Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak damızlık süt sığırcılığı işletmelerinin ihtiyacı olan damızlık gebe düveler, öncelikli yurt içinde yetiştirilen damızlıklardan temin edilmeye çalışılacak, yurtiçi kaynaklar ihtiyacı karşılayamadığı takdirde yurtdışından sağlanacak kredi ile, çiftçilerin talepleri doğrultusunda ithal edilebilecektir. Damızlık hayvan ithalatı sadece bu konuda ve Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olup şu anda net bir sayı vermek mümkün değildir.

BİRLEŞİM 43’ÜN SONU