Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

11 inci Birleşim

4 . 6 . 1999 Cuma

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMA

IV. – HÜKÜMET PROGRAMI

1. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından Bakanlar Kurulu Programının okunması

V. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1. – Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

1. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMMüyelerinin ödenek ve yolluklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’un yazılı cevabı (7/6)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

İstanbul Milletvekili Ediz Hun'un, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına, Orman Bakanı Nami Çağan cevap verdi.

Konya Milletvekili Remzi Çetin, üniversitelerde meydana gelen olaylara,

Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin de, Balkanlardaki gelişmelere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

4 Haziran 1999 Cuma günü okunacağı Başbakan tarafından belirlenen Bakanlar Kurulu programının okunmasının ve 7 Haziran 1999 Pazartesi günü yapılacak olan program görüşmeleri ile görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacak güven oylamasının, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve bu günlerde sunuşlar ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç başkaca konuların görüşülmemesine, 8 Haziran 1999 Salı günü Genel Kurul çalışması yapılmamasına, 7 Haziran 1999 Pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmelere saat 14.00'te başlanmasına, Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların 50'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika olmasına, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Konunun önemi nedeniyle, 4 Haziran 1999 Cuma günkü birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi yapılacağı hususunda Başkanlıkça bir açıklamada bulunuldu.

Alınan karar gereğince, Bakanlar Kurulu programının okunması ve Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimini yapmak için, 4 Haziran 1999 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.48'de son verildi.

Yıldırım Akbulut

Başkan

Mehmet Ay Tevhit Karakaya

Gaziantep Erzincan

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 4

II. – GELEN KÂĞITLAR

4.6.1999 Cuma

Tasarılar

1. – 1999 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/1) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1999)

2. – Katma Bütçeli İdareler 1999 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1999)

3. – 1997 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/3) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

4. – 1997 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/4) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden )

5. – Bankalar Kanunu Tasarısı (1/5) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1999)

Teklifler

1. – Giresun Milletvekili Turhan Alçelik’in; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1999)

2. – Giresun Milletvekili Turhan Alçelik’in; 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1999)

3. – Giresun Milletvekili Turhan Alçelik’in; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/3) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1999)

4. – Konya Milletvekili T. Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının; Konya Ovası ve Orta Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/4) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1999)

5. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın; Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/5) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1999)

6. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın; Vakıflar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/6) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1999)

Tezkereler

1. – Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi ( 3/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

2. – Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Unvan ve Derecelerin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/46) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

3. – 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

4. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1966 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

5. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

6. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/50) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

7. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

8. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/52) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

9. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

10. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

11. – Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

12. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1965 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

13. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1966 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/57) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

14. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/58) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

15. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/59) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

16. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

17. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

18. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

19. – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

20. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1966 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

21. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1967 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

22. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1968 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

23. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1969 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

24. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1970 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

25. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1971 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

26. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1972 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

27. – Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1973-1974 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

28. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1968 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

29. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

30. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/74) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

31. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1971 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

32. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1972 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

33. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1973 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

34. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1974 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

35. – İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1975 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

36. – Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

37. – Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

38. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

39. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

40. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

41. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/85) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

42. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

43. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

44. – Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/88) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

45. – Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

46. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/90) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

47. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

48. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

49. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/93) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

50. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/94) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

51. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1974 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

52. – Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1975 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

53. – Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

54. – Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/98) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

55. – Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/99) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

56. – Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/100) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

57. – Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

58. – Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/102) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

59. – Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

60. – Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1969 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

61. – Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1970 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/105) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

62. – Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1971 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/106) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

63. – Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1972, 1973, 1974 ve 1975 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

64. – Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1968 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/108) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

65. – Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1969 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/109) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

66. – Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1970 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/110) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

67. – Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1971 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

68. – Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1973 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/112) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

69. – Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri Hesaplarının Sayıştay Denetimine Alınması Gerektiği Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

70. – Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Sonucunda 832 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Hazırlanan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

71. – Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Hesaplarının Denetimi Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

72. – İmar ve İskan Bakanlığı Afetler Fonu Saymanlığının 1970-1975 Yılları Hesaplarının Alınamadığı Hakkında Hazırlanmış Bulunan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

73. – 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Düzenlenen 792 Sayılı Koordinasyon Kurulu Kararının Tatbikatına Ait Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

74. – 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci Maddesinin Atıfta Bulunduğu 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 20 nci Maddesinin Anayasanın 61 inci Maddesiyle Bağdaştırılmadığı Hakkındaki Raporun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

75. – 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 88 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlarla İlgili Olmak Üzere Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

76. – Zamanaşımına Uğrayan Trafik Para Cezalarıyla İlgili Olup, Sayıştay Genel Kurulunca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlar Hakkında Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

77. – Sayıştay’da Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 26.6.1996 Tarihli ve 4149 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

78. – Genel Bütçeli Dairelerin 1997 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

79. – Katma Bütçeli Dairelerin 1997 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/123) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20 nci Dönemden)

Sözlü Soru Önergesi

1. – Giresun Milletvekili Turhan Alçelik’in, Giresun İlinin doğal afet bölgesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1999)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

4 Haziran 1999 Cuma

BAŞKAN : Yıldırım AKBULUT

KÂTİP ÜYELER : Tevhit KARAKAYA (Erzincan), Mehmet AY (Gaziantep)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere geçiyoruz.

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulmuş bulunan Bakanlar Kurulunun Programı okunacaktır.

Bakanlar Kurulu Programını okumak üzere, Başbakan Sayın Bülent Ecevit'i kürsüye davet ediyorum.

Buyurun efendim. (DSP ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar; MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

IV. – HÜKÜMET PROGRAMI

1. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından Bakanlar Kurulu Programının okunması

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 57 nci cumhuriyet hükümetinin programını okumaya başlarken, Hükümet adına, sizlere ve aziz yurttaşlarımıza saygılar sunarım.

Ülkemizin karşılaştığı sorunların aşılmasında demokrasimizin üretmeyi başardığı çözümler, demokrasi kültürümüzün giderek güçlendiğini, daha sağlam gelenekler oluşturduğunu göstermektedir.

18 Nisan 1999 milletvekili seçimi, halkımızın büyük bir sorumluluk duygusuyla sandık başına giderek, 21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturması ile sonuçlanmıştır. Milletimiz, seçimlerde ortaya çıkardığı bu Meclis yapısı ile ülkemizi 21 inci Yüzyıla taşıma görev ve sorumluluğunu hiçbir siyasî partiye tek başına vermemiş, partilerin uzlaşarak ülkeyi yönetmelerini istemiştir. Milletimiz, bu tercihi ile siyasî hayatımızda, istikrarsızlık, çatışma ve kutuplaşma yerine, hoşgörü, uzlaşma ve işbirliği ortamının hâkim olmasını, ülke sorunlarına istikrar içinde çözüm üretilmesini arzuladığını göstermiştir.

Bu anlayıştan yola çıkan Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi, 57 nci cumhuriyet hükümetini oluşturmak suretiyle ülke sorunlarına çözüm üretme görev ve sorumluluğunu birlikte üstlenerek, bir uzlaşma ve atılım hükümeti olarak çalışmaya karar vermişlerdir.

Bu koalisyon, ülkemizin uzun ömürlü, verimli ve istikrarlı bir yönetime kavuşması için, hükümeti oluşturan partilerin karşılıklı güven, saygı ve işbirliği anlayışı çerçevesinde hareket etmelerini ve ulusal yararları önplanda tutmalarını siyasî ve ahlakî bir görev olarak kabul etmiştir.

Halkımız, bu hükümetten, bir yandan demokrasiyi güçlendirip, toplumda huzuru ve barışı pekiştirmesini, diğer yandan, ülkenin istikrar içinde büyümesini gerçekleştirmesini bekliyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimiz, Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devletini, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile istismarını önlemekte kesin kararlıdır. (DSP sıralarından alkışlar) hükümetimiz, bu çerçevede, Sünnî-Alevî kardeşliğinin pekiştirilmesine de gereken önemi verecektir. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

Atatürk'ün, Türk kültürünü esas alan ve her türlü ırk, din ve mezhep ayırımcılığını ve yayılmacılığı reddeden insancıl ve barışçı milliyetçilik anlayışı, ulusal birliğimizin ve ülke bütünlüğümüzün başta gelen güvencesidir.

Hükümet ortakları, birbirleriyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de uyum içinde çalışmaya özen göstereceklerdir. Böylece, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlara sağlıklı ve kalıcı çözümler üretilebilecek ve demokrasi kültürümüz daha da güçlendirilecektir.

Hükümetimizin bir başka önceliği de, Anayasamızın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin değiştirilerek, dokunulmazlığın sınırlandırılmasıdır.

Hanımların özel yaşamlarında giyim kuşamlarına bir karışma söz konusu değlidir; ancak, kamu kurumlarında, türbanın, cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan bir siyasal simgeye dönüştürülmesine karşı yürürlükteki kurallar uyarınca alınmış önlemler titizlikle sürdürülecektir.

Diğer taraftan, hükümeti oluşturan siyasî partiler, toplumsal değerlerin ayrışma noktası olarak kullanılmasını, toplumda gerilimin yükselmesini ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek cepheleşmeleri önleyici tutum izleyeceklerdir. Böylece, toplumsal değerler etrafında birleşilerek huzur ortamı geliştirilecektir. Aynı zamanda, devlete olan güvenin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Hükümetimiz, bu konulardaki çabalarına, bütün siyasal partilerimizin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın yapıcı katkılarını beklemektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimiz, 21 inci Yüzyıla girerken, demokrasimizin eksikliklerini gidermeyi, insan haklarını geliştirmeyi, düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmayı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın gereği olarak, yargının daha verimli ve etkili çalışabilmesini sağlamayı; aynı zamanda, organize suç örgütleriyle, çetelerle ve yolsuzluklarla mücadeleyi her türlü yasal imkân ve vasıtalardan yararlanarak sürdürmeyi öncelikli görevleri arasında saymaktadır.

Devlet yönetiminde güven ve verimliliğin sağlanması, devletin gözetim ve denetim yetkisinin gereği gibi kullanılması için, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve kamu kurumları arasında görev ve yetki paylaşımının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kamu yönetimi, çağdaş devlet ilkelerine ve ülkemizin gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Başbakanlığın kendi aslî işlevlerinde yoğunlaşması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

İl, ilçe ve belde kurulması nesnel kurallara bağlanacaktır.

Halkımızın ve kentlerimizin terör ve suç örgütlerinden ve her türlü yasadışı eylemlerden korunmasına özen gösterilecektir.

Güvenlik güçlerinin, özellikle polisin, görev yetki ve sorumlulukları gözden geçirilerek, etkin, tarafsız, insan haklarına saygılı güvenlik hizmeti verilmesi için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Güvenlik güçlerine karşı işlenen suçların takibi ile cezalandırılması çağdaş kurallara bağlanırken, yasadışı ilişkileri belirlenen güvenlik görevlilerine verilen cezaların caydırıcılığı artırılacaktır.

Güvenlik dışındaki görevler, güvenlik güçlerinden alınacak ve güvenlik güçleri aslî görevlerini yapar duruma getirilecektir.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü "özel koruma" işlevi yeniden düzenlenecektir.

Güvenlik güçlerinin eğitimi geliştirilecektir.

Köy ve mahalle muhtarlarının yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecektir.

Merkezî nüfus idaresi, yani, MERNİS projesi tamamlanarak, uygulamaya geçirilecektir.

Hükümetimiz, devlet kurum ve kuruluşlarının, o arada, tüm güvenlik ve istihbarat birimlerinin, her türlü siyasal karışmacılıktan uzak olarak, uyum içinde çalışmalarını gözetecek ve kamu yönetiminde istikrar sağlayacaktır.

Trafik yasalarına tam uyum gözetilecek, sigorta sistemi tam olarak işletilecek ve ilk yardım olanakları genişletilecektir.

Yargı sistemi hızlandırılacak, yasal düzenlemeler ve altyapı düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.

Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik güvencesi ilkeleri çerçevesinde, adaletin hızlı, en az masrafla ve etkin bir biçimde işlemesini sağlamak üzere, Anayasa, yasalar ve teşkilat yapısında gerekli değişiklikler öngören bir yargı reformu gerçekleştirilecektir.

Adlî kolluk sisteminin kurulması konusundaki çalışmalara devam olunacaktır.

Devlet güvenlik mahkemeleri yeniden düzenlenecektir.

Örgütlü suçların takip ve cezalandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere öncelik verilecektir.

İdarî yargı yeniden düzenlenecek, bölge idare mahkemelerinin görev alanları genişletilecek, Danıştayın daire sayısı artırılacaktır.

Mahkemelerde ve yargı düzenine karşı işlenen suçlarda etkili bir ceza sistemi getirilecektir.

Yargıdışı denetim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda da gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Tutuklu ve hükümlülerin hak ve yükümlülükleri çağdaş bir şekilde düzenlenerek eksiksiz uygulanacak; cezaevlerinde devletin etkili kontrolü ve otoritesi mutlaka sağlanacaktır.

Ayrıca, Türk Medenî Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunları gibi temel yasalarımızla, güncelliğini ve etkinliğini yitirmiş olan Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Korunması Hakkında Kanun ile, bazı yasalarımızdaki para cezalarının idarî para cezasına dönüştürülmesi, adlî ve idarî yargıya ilişkin yasalar başta olmak üzere, diğer yasalarımızda da gereken değişiklikler yapılarak, günümüz koşullarına uygun duruma getirilecektir.

Yargı kararları, toplumda yargıya güvenin yitirilmesine neden olmayacak biçimde uygulanacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir taraftan bölücü akımlara ve her türlü teröre karşı devlet güvenlik güçlerinin özverili ve başarılı mücadelesi, kesin sonuç alınıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek, diğer taraftan da, terörün iç ve dış kaynaklarını kurutacak ekonomik, sosyal, siyasal, eğitsel ve tanıtımla ilgili çok yönlü tedbirler alınacaktır. Bu amaçla, güvenlik güçlerinin hareket yeteneğini ve etkinliğini artırıcı yatırımlara öncelik verilecektir. Ayrıca, bölücü terörün yurt dışındaki kaynaklarını kurutmak için yapılan girişimler kararlılıkla sürdürülecektir.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun geri kalmışlığı, ekonomik ve sosyal önlemlerle çözülecektir; işsizliği ve yoksulluğu önleyici üretken yatırımlar hızlandırılıp, desteklenecektir. Altyapı eksiklikleri, yap-işlet-devret yönteminden de yararlanılarak giderilecektir; eğitim ve sağlık alanındaki boşluklar en kısa zamanda doldurulacaktır.

Kamuoyunun destekleyeceği ve terörle mücadeleyi güçlendirecek bir pişmanlık yasasının çıkarılması için gerekli girişimler yapılacaktır.

Terörün ekonomik ve sosyal kaynaklarının kurutulmasına yönelik önlemler güçlendirilecektir.

Doğu ve güneydoğu ekonomisinin temelini oluşturan; ancak, gerek terör gerek uygulanan bazı politikalar yüzünden gerilemiş olan hayvancılığın yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar hızlandırılarak sürdürülecektir.

Bütün yurtta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gereken önlemler alınacak, özellikle Mera Yasasının getirdiği düzenlemeler de işletilmek suretiyle, güvenlikli meralar oluşturulacak, buralarda, kamu aracılığıyla alım garantileri de verilerek, sözleşmeli hayvancılık uygulamasına geçilecektir.

Hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve çağdaş teknolojilerin uygulanabilmesi için birlikler kurulması özendirilecektir.

Bu amaçla, mezra tipi veya dağınık yerleşim birimlerinin gerek güvenlik, gerek ekonomi açısından yarattığı sorunlar da dikkate alınarak, kırsal alanda daha sağlıklı bir yerleşim düzenine geçilecektir.

Birbirine yakın köyler arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak, altyapı hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin tüm köylülere daha düşük maliyetle ulaşması gerçekleşecek ve böylece, köylüler, kentlerdeki olanaklara yerlerinden olmaksızın kavuşabileceklerdir. Terör nedeniyle yerlerini terketmek zorunda kalmış yurttaşlarımızın köye dönüş olanakları da hızlandırılacaktır.

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde nitelikli kamu hizmetlilerinin görev almalarını sağlayıcı ve öğretmen ve sağlık personeli açığını kapatıcı önlemler alınacaktır.

Bu bölgelerdeki çocuklarımıza fırsat ve olanak eşitliği sunulmasının yanında, eğitim kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir katkısı olan yatılı ve pansiyonlu okulların yapımı hızlandırılacaktır.

Anılan bölgelerdeki yarım kalmış yatırımların üretime geçmesi için sağlanan finansman olanakları artırılacaktır.

Sınır ticareti için sınır illeri halkının adaletle yararlanacağı ve ulusal ekonomiye zararı dokunmayan bir düzenleme getirilecektir.

Bölge için gerçekleştirilen özel teşvik sistemine etkinlik kazandırılacaktır. Bu amaçla, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri hızla yaygınlaştırılacaktır.

Hükümetimizin amaçlarından biri de, toplum vicdanını rahatsız eden yolsuzluklarla etkili bir mücadeleyi gerçekleştirmektir. Bu mücadeleyi zorlaştıran yasal boşluklar giderilecektir. Bu amaçla, kurumsal bir yapılaşma kamu yönetiminde yeniden yapılanma sırasında ele alınacaktır.

Siyasî ahlak yasası çıkarılacaktır.

Haksız mal edinmelerin etkili bir şekilde izlenerek önlenmesi için Mal Bildirimi Yasasında gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Kamudaki denetim karmaşasına son verilecektir. Yerel yönetimlerin yetkileri artırılırken, etkili denetimleri de sağlanacaktır. Bu amaçla, Sayıştay bünyesinde yerel yönetimler birimi kurulacaktır.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun işlevini değiştirmek ve tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

Kamudaki denetleme kurumlarına eleman alımında özenli seçime ve meslekiçi eğitime önem verilecek, denetmen kişiliğinin ve görev sorumluluğu bilincinin geliştirilmesine yönelik önlemler alınacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimiz, acil sorunların çözülmesi ve yapısal reformların gerçekleştirilmesi, kronik enflasyonun süratle tek haneli düzeye indirilmesi, istikrarlı bir büyümenin sağlanması, sosyal devlet anlayışı ile gelir bölüşümünün iyileştirilmesi, refahın topluma yayılması, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını esas alan ve rekabetçi bir pazar ekonomisi anlayışına dayanan ekonomi ve maliye politikalarını özenle uygulamakta kararlıdır.

Ekonomik istikrar, bütçe açıkları azaltılarak, faizdışı bütçe fazlası yaratılarak, kayıtdışı ekonomiye karşı etkili önlemler alınarak, sosyal güvenlik kurumlarının ve birliklerinin açıkları giderilerek, bütçe disiplini güçlendirilerek sağlanacaktır. Bu şekilde, ekonomide güven ortamı yaratılacaktır.

Ekonominin en büyük sorununun, kamu maliyesinin içinde bulunduğu durum olduğu bilinmektedir. İstikrarlı bir büyümenin önündeki en ciddî engelin kaynak yetersizliği olduğu açıktır.

Kamu açıklarının küçültülmesi ve malî dengelerin kalıcı bir biçimde yeniden kurulması gerekmektedir.

Büyüme ve istikrar için gönüllü tasarrufların ve vergi gelirlerinin sürekli artırılması gerekmektedir. Ancak, yurtiçi kaynaklarımızdaki gelişme hızının kalkınma gereksinmemiz için yeterli olmadığı da ortadadır. Bu nedenle, ülkemiz kalkınmasının sağlıklı finansmanını güvence altına alabilmek için iç ve dış piyasalara güven verecek ciddî, kararlı ve tutarlı politikalar izlemek zorundayız.

Vergilerin gelir sağlama boyutu kadar, ekonomik ve sosyal boyutu da önemlidir. Bu nedenle, vergi ve diğer maliye politikalarının uygulanmasında mutlaka göz önünde bulundurulacak olan bir husus da, ekonomide canlılığın korunmasıdır.

Vergi yasalarının başarıyla uygulanabilmesi için vergi idaresinin daha etkin ve daha randımanlı çalışması sağlanacaktır. Uygulama basitleştirilecek, vergi idaresinin etkinliğinin artırılmasına önem verilecektir.

1999 yılında öncelikli hedefimiz, ülkemizin istikrar içinde büyümesinin altyapısının geliştirilmesi olacaktır. Bu çerçevede, üretime ve dışsatıma dayalı, sağlam ve sağlıklı kaynaklarla finanse edilen dengeli ve sürekli bir büyüme stratejisi oluşturulacaktır.

Hükümetimiz, bir yandan kalkınmayı ve yoksulluğa ve işsizliğe karşı alınan önlemleri hızlandırırken, öte yandan, hem bütün toplum kesimleri arasında hem de bölgeler arasında refah artışının ve gereken durumlarda da özverinin dengeli ve adaletli dağılımını gözetecektir.

İstihdam yaratan özel sektör yatırımlarının teşviki konusunda her türlü önlem alınacak, yatırımı ve dışsatımı engelleyen tüm mevzuat yeniden düzenlenecektir.

Haksız rekabeti önlemek amacıyla kayıtdışı ekonomi alanı da daraltılacaktır.

Kamu açıklarının finansmanı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarına hiçbir koşul ve biçimde başvurulmayacak, gerçekçi kur politikasına aynen devam edilecektir.

Enflasyonla mücadele sürdürülürken, dar gelirlilerin mağdur edilmemesine özen gösterilecektir.

Destekleme kapsamındaki tarım ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde dünya fiyatları, maliyetler ve beklenen enflasyon temel alınacaktır. Stoka üretim kesinlikle yapılmayacak, bu amaçla sistemli bir ürün değişim programı yürürlüğe konulacaktır. Tarımsal sigorta ve prim sistemi de bu çerçevede ele alınacaktır.

Ekonomide kırsal alan kalkınmasına öncelik verilecek, köylü ve çiftçilerimizin refah düzeyini yükseltici ekonomik ve sosyal politikalar oluşturulacaktır.

Üretim planlaması ile birlikte ürün değiştirme kredileri ve diğer özendirici önlemleri içeren uygulamalar yürürlüğe konulacak, bu politikalar konusunda çiftçimiz ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilecektir.

Destekleme politikasının ilkeleri ile fiyatların bir yıl öncesinden belirlenmesine çalışılacaktır.

Ekonomiyi ve sosyal hakları ilgilendiren yasama çalışmalarına ve uygulamalara Ekonomik ve Sosyal Konseyin ve genelde sivil toplum örgütlerinin etkin katılımları sağlanacak, konseyin yapısı ve temsil yeteneği güçlendirilecektir.

Ülke kaynaklarının ve varlıklarının sosyal devlet anlayışı içinde bölüşümü ve verimli kullanımı sağlanacaktır.

Ulusal sanayimiz ve tarımımız haksız dışalım rekabetine karşı korunacaktır.

Ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılacak; bu çerçevede, bürokratik engeller kaldırılacaktır.

Yetkilerin dağınıklığından kaynaklanan ve gerek üretken yatırımlar gerek dışticaretimiz için engel oluşturan sorunlar giderilecektir.

Ülkemizin en temel ekonomik sorunu, içborçlarımızın vadelerinin kısalığı ve faiz oranlarının yüksekliğidir.

Devletin iç borçlanması, malî piyasalarda rekabet etkinliğini reel sektör aleyhine bozmayacak ve reel faizlerin ekonominin taşıyamayacağı düzeye tırmanmasını önleyecek bir anlayışla yürütülecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hazine garantisiyle yaptıkları dış borçlanmalarda etkili bir disiplin sağlanacaktır.

Devletin en sağlıklı gelir kaynağının vergi olduğu gerçeğinden hareketle, vergi sistemi tüm kurumlarıyla işletilecektir.

Vergide adalet sağlanacaktır. Vergi oranlarının düşürülmesi yoluyla ödenebilir hale getirilen sistemde, vergi tabanı yaygınlaştırılacaktır. Oranların düşürülmesi nedeniyle uğranılan kayıplar etkili denetim ve uygulamalarla giderilecektir.

Bu çerçevede, vergi idaresinde otomasyon ve vergi kimlik numarası kullanımı yaygınlaştırılacak, vergi tahsilatında banka sisteminin rolü artırılacaktır.

Dağınık bir görünüm arz eden ve çok sayıda yasa kapsamında uygulanmakta olan çeşitli dolaylı vergiler tek yasayla düzenlenecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankaların, bir yandan denetimlerini sağlıklı kurallara bağlarken, bir yandan da, üretime, dışsatıma ve turizme katkılarını artıracak bir yasal düzenleme öncelikle gerçekleştirilecektir.

Bankalar yasası, bankaların güçlü bir malî yapıya kavuşturulmalarını, bağımsız bir organ tarafından denetlenmelerini esas alan, uluslararası normlara uygun, halkın tasarruflarını koruyacak, iş ve dış piyasalara güven verecek şekilde çıkarılacaktır.

Sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik sisteminin açıkları ekonomiye yük olmaktan çıkarılacak, emeklinin yaşam düzeyi iyileştirilecek, emekli yaşı ve en az çalışma süreleri, ülke ekonomisinin taşıyabileceği gerçekçi düzeylere yükseltilecektir.

Kamu harcamalarında savurganlığı önleyecek, ihalelere gölge düşürmeyecek, yolsuzluklara olanak tanımayacak, kamudan haksız kaynak transferlerine yol açmayacak gider reformu yapılacaktır.

Gider reformu gerçekleştirilirken, İhale Yasası başta olmak üzere, Kamulaştırma, Sayıştay Yasası gibi yasalar, çağdaş ilke ve uygulamalara göre düzenlenecektir.

Gümrük mevzuatının Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyumlulaştırılmasını sağlamak amacıyla, çağdaş ve güncel gümrük kanunu tasarısı hazırlanacaktır.

Bu çerçevede, Türk girişimcilerinin rekabet gücünü artırabilmek amacıyla, ihtisas gümrüklerinin etkin ve verimli çalışması için gereken önlemler süratle alınacaktır.

Gümrük idarelerinin modernizasyonu ve otomasyonu projesine hız verilecektir.

Hükümetimiz, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında kararlıdır.

Kamu yönetiminde ve kamu hizmetlerinde adaletli, şeffaf, verimli ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenecektir.

Kamuda işe alınmada yeterlilik, görevlerde yükseltilmelerde ehliyet ve liyakat esas alınacak, kayırmacılık önlenecektir.

Kamu personelinin atama ve yükseltilmelerinde ehliyet ve liyakat şartları, nesnel ölçülere ve sınav esasına dayandırılacaktır. Kamu görevlerine giriş sınavlarının merkezî sistemle gerçekleştirilmesi uygulamasının yerleşmesi sağlanacaktır.

Aynı işi yapan personel arasındaki ücret farklılıkları giderilecektir. Bu amaçla yapılacak düzenlemede; iş, görev ve sorumluluk tanımlarına yer verilecek ve eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanacaktır.

Çağdaş görev ve iş tanımlamalarına göre, kamu görevlilerinin sendikal haklarının düzenlenmesi de gerçekleştirilecektir.

Özelleştirme konusunda uzun süredir yürütülen uygulamalara karşın istenilen doyurucu sonucun alınamaması, bu konuda yeni bir strateji belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Hükümetimiz, özelleştirmenin, kamuoyuna güven veren, şeffaf ve kamu yararını gözeten bir biçimde, hızla yapılmasını sağlayacaktır. Özelleştirme uygulamalarında iş güvencesi özenle gözetilecek, sermayenin tabana yayılması amacıyla halka arz yöntemine de önem verilecektir.

Stratejiler belirlenirken, özelleştirmenin sağlıklı kurallara bağlanarak hızlandırılması, özelleştirmenin önündeki önemli engellerden biri olan "uluslararası tahkim" konusuna, temel ulusal çıkarlarımıza ters düşmeyen bir çözüm getirilmesi, özelleştirmelerde şeffaflık ve iş güvencesi, özenle gözetilecektir.

Özelleştirmeleri zamana bağlı olan veya özelleştirme dışı kalan kamu iktisadî teşebbüsleri, kaynak tüketen durumdan çıkarılarak, kaynak üretir ve kalkınmaya hız katar duruma getirilecektir; siyasal etkiden arındırılarak, katılımcı bir yönetime kavuşturulacaktır.

Toplumun üretkenliğini artırıcı, işsizliği önleyici ve kalkınmayı sürekli kılıcı yatırımlar hızlandırılacaktır.

Kaynakların verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak amacıyla, başlamış veya planlanmış kamu yatırımlarında kesin öncelikler belirlenecektir.

Dış kredi bulma koşuluyla izin verilen projelerden, dış finansmanı bulunmayanlar gözden geçirilecek, yeniden öncelik sırasına konularak ihale zamanlamaları bir takvime bağlanacaktır.

Hükümetimiz, 2000'li yıllarda bir enerji darboğazıyla karşılaşılmaması amacıyla, ülkenin ihtiyacı olan enerjinin zamanında, güvenilir, ucuz, kaliteli ve çevreyle uyumlu olarak temini için her türlü önlemi alma kararlılığındadır.

Yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri ve yüzde 100 kredili anahtar teslimi modelleriyle yapılacak projelere hız verilecektir.

Verimliliği ve rekabeti artırmak, şeffaflığı sağlamak amacıyla elektrik ve gaz sektörleri yeniden yapılandırılacak, Petrol Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak, elektrik piyasası kanunu çıkarılacaktır.

Hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesi yanında nükleer ve yenilenebilir enerjiye önem verilecektir.

Hükümetimiz, Hazar bölgesi ülkelerinin zengin hidrokarbon kaynaklarının ülkemiz ve Batı pazarlarına ulaştırılmasında Avrasya enerji koridorunu oluşturacak Hazar-Akdeniz hampetrol boru hattı (Bakü-Ceyhan) ile Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hatlarının gerçekleştirilmesine özel önem vermektedir.

Ülkenin her yeri, kolay ulaşılabilir duruma getirilecektir.

Karayolu ulaşımı ile demiryolu ve deniz taşımacılığı arasında denge kurulacaktır. Bu çerçevede, şehiriçi geçişlerde belediyelerle de işbirliği yapılacaktır.

Bu amaçla, demiryolu ve deniz taşımacılığına özel önem verilecektir.

Hava ulaşımı yaygınlaştırılacaktır.

Yerel ve merkezî kamu kurum ve kuruluşlarının daha süratli, etkin ve ekonomik çalışmasını sağlamak amacıyla ileri elektronik teknolojilerden yararlanılacaktır. Bu amaçla, gerekli iletişim ağı altyapısının projelendirilmesi ve uygulanması, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanlarındaki bilgi altyapısının oluşturulması ve ülke çapındaki söz konusu iletişim ağına bağlanmasına ilişkin projelerin koordinasyonu ve izlenmesi, etkin biçimde yürütülecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; plansız ve düzensiz tarım politikaları, dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri olan Türkiye'yi, kendi kendine yetmez bir konuma doğru götürmektedir.

Bilinçsiz tarım uygulamaları, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, erozyon ve su kaynaklarımızdaki çevre sorunları, tarımda yeni bir strateji belirlememizi zorunlu kılmaktadır.

Hükümetimiz, tarımda çağdaş yöntemleri de kullanarak etkin bir üretim planlamasını gerçekleştirme kararındadır.

Çiftçiye destek sağlayan kamu örgütlenmelerinde, rasyonelliği geliştirici, çiftçi yararına gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Devlet üretme çiftlikleri örnek üretim yapan laboratuvarlar olarak çalışacak; bu çiftliklerin arazilerinde sözleşmeli çiftçilik yaptırılacaktır.

Erozyonla bilinçli mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Doğa dengesindeki bozulma önlenecektir. Tarım alanlarının korunması için gereken her önlem alınacaktır.

Ormancılığımızın desteklenmesi amacıyla, talep eden gerçek ve tüzelkişilere, belli konularda, bedelsiz arazi tahsis edilerek özel ormancılık geliştirilecektir.

Bir yandan orman köylüsüne yeni üretim ve kazanç olanakları sağlanırken, diğer yandan da ormanlarımızın tahribi ve yağmalanması yolu kapatılacaktır.

İdarî yapılanmamız için artık bir zorunluluk olan yerel yönetimler ile merkezî yönetim arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımı, yerel yönetimler yasasıyla, hükümetimiz döneminde yeni bir düzene kavuşturulacaktır.

Gecekondulaşmaya kesinlikle izin verilmeyecek, kaçak yapılaşmaya göz yumanlar hakkında da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Varolan gecekondu alanlarında adaletli ve sağlıklı bir yapılaşmaya geçilecektir.

Kamu tarafından altyapısı tamamlanmış arsa üretimine hız verilecek, konut kredilerinden, öncelikle, gerçek ihtiyaç sahipleri yararlandırılacaktır.

İmar uygulamaları belediyelerle ve bitişik alanlarla sınırlı kalmayacak, il düzeyinde imar uygulamaları yapılacaktır. Böylece, köy sınırları içinde denetimsiz yapılaşmalar önlenecektir.

Büyük kentlerimizdeki yasadışı işgaller ve yapılanmalar önlenecek ve kentlerimiz çağdaş duruma getirilecektir.

Uzun yıllardan beri öncelikli sorunlar arasında yer alan; ancak, çözümü sürekli ertelenen çevre sorunları, doğanın dengesini bozacak duruma gelmiştir.

Hükümetimiz, kalkınma yolunda yapılan atılımlarda doğa dengesinin ve çevre sağlığının korunmasına özen gösterecektir.

Sanayi ve ev atıklarının arıtılmadan doğaya bırakılmasının nehir ve göllerimizde yarattığı çevre kirliliği önlenecektir.

Büyük kentlerimizin kanalizasyonlarının arıtmalarına özel bir önem verilecektir.

Hükümetimiz, turizm sektöründe yaşanan sorunların çözümü ve turizmin gelişmesiyle ilgili politikaları özenle uygulama kararlılığındadır.

Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi tamamlanacak, bu amaçla uluslararası kuruluşların sağladığı finansmanın kullanılması için gerekli iç düzenlemeler yapılacaktır.

Turizm, ülkemizde geniş istihdam sağlayan, ödemeler dengesine çok önemli katkılarda bulunan, ekonomik kalkınmayı destekleyen bir sanayi niteliği kazanmıştır.

Bu sektörün içine girdiği darboğazdan çıkarılabilmesi için, ülkemizin tanıtımı dahil, gereken önlemler süratle alınacaktır.

İç ve dış turizm çeşitlendirilecek, kongre turizmi de özendirilecektir.

2000 yılının sağlayacağı fırsatlar doğrultusunda, inanç turizminin gelişmesini sağlayacak önlemler alınacaktır.

Turizm yatırımlarının doğal, tarihsel ve toplumsal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına özen gösterilecektir.

Turizm sektörünün teknik altyapı gereksinimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler düzeyinde öncelikle ele alınacaktır.

Orman alanlarının ve diğer yörelerin turizm bölgesi olarak belirlenmesinde uygulanacak ilkeler ve tahsis yöntemleri yeniden düzenlenecektir.

Turizm bölgelerindeki ve kıyı kenar çizgisinde bulunan yerlerdeki uygulamalar yasalara uygun şekilde yürütülecektir.

Müzelerimizin ve ören yerlerinin korunmasına büyük özen gösterilecek, bu yerlerin ticarî amaçla doldurulmasına izin verilmeyecektir.

Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili programlar, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının da katılımıyla etkin biçimde sürdürülecektir.

Sağlık hizmetlerinden yurttaşlarımızın yeterli düzeyde yararlanabilmeleri sağlanacak, aile hekimliği sistemi özendirilecektir.

Genel ve kişisel sağlık sigortası gerçekleştirilecektir.

Sağlık kurumlarının hizmet standartları yeniden belirlenecek, kamunun, özel sağlık kurumlarından hizmet alımları ve denetimleri yeni kurallara bağlanacaktır.

Hükümetimiz, çalışma yaşamında barışın korunmasına ve sendikal hakların uluslararası standartlara kavuşturulmasına önem verecektir.

Sigortasız çalışma ve çalıştırma önlenecektir.

Çalışan çocukların sağlıklarının ve haklarının korunmasına ve eğitimlerinin sürdürülmesine özen gösterilecektir.

İşçi haklarındaki kısıntılar giderilecektir.

Kamu görevlilerinin sendikal hakları geliştirilecektir.

Sosyal güvenlik sistemi, tüm yurttaşları kapsar duruma getirilerek, kalıcı ve rasyonel bir düzene kavuşturulacaktır.

Çalışırken işsiz kalanların gelir kaybını belirli bir süre telafi etmek amacıyla işsizlik sigortası programı başlatılacak, bu programı yürütecek olan İş ve İşçi Bulma Kurumu yeniden yapılandırılacaktır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesi için gerekli çaba gösterilecektir.

Esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta boy işletmelerin geliştirilmesi için daha fazla kaynak tahsisine çalışılacaktır.

Küçük sanayi sitelerinde kalite garantili üretim planlaması özendirilecektir. Bu sitelerin, dışticaret şirketleri aracılığıyla, dışsatıma yönlendirilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Özerk olarak oluşturulan Rekabet Kurulu, Türk Standartları Enstitüsü, RTÜK ve benzeri kuruluşların bağımsızlığı ile TRT''nin tarafsızlığına ait, uygulamadan doğan aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. TRT yayınlarının bütün yurtta ve bölge ülkelerinde izlenebilmesi sağlanacaktır.

Radyo ve televizyonlara frekans tahsisi, nesnel kurallara bağlanacaktır.

Atatürk'ün ulusumuza gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne erişme hedefi doğrultusunda, gelişmemizi hızlandırmak amacıyla, Hükümetimiz, kapsamlı bir ulusal bilgi politikası oluşturacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu erki kullanan dernek ve vakıfların hizmet karşılığında aldıkları paralar için makul ve hakça ölçüler konulacaktır. Keyfî ve kayıtdışı işlemlere izin verilmeyecektir. Fiyatlandırılabilir kamu hizmetlerinden alınacak ücretin ilgili kurumlara özel ödenek kaydedilmesi uygulaması getirilecektir.

Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamımızın her aşamasında üretime katılmaları özendirilecek, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesine yönelik çabalar hızlandırılacaktır.

Hükümetimiz, şehit aileleri ile gazilerin konut gereksinimlerinin karşılanması için Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi verilmesini ve bağlanan aylıkların, katsayı artışı dışında, her yıl düzenli bir şekilde artırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri süratle gerçekleştirecektir.

Engellilerin, yaşlıların ve muhtaç durumdakilerin yaşama uyum sağlayabilmeleri için her çaba gösterilecektir. O arada, engellilerin istihdamı için getirilmiş olan yasal zorunluluklara uyulması sağlanacaktır.

Yaşlı yurttaşlarımızın toplumsal etkinliklerden kopmamaları için gereken her türlü önlem alınacaktır.

Barınma, sığınma ve bakılma gereksinimi duyan yurttaşlarımızın bu gereksinimi, yerel yönetimlerle de işbirliği içerisinde düzenlenecek çağdaş barınma evleriyle karşılanacaktır.

Yoksulları üretken kılarak ve adaletli bir gelir düzeyine kavuşturarak yoksulluktan kurtarmak, temel amacımızdır. Çalışamayacak durumda olanlar için, onurları zedelemeyecek yardım programları uygulanacaktır.

Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik gelişmeden hakça pay alması, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması için, hükümetimiz, her çabayı gösterecektir.

Kimsesiz çocuklara ve sokak çocuklarına sahip çıkılacak; onların topluma yararlı insanlar olarak yetiştirilmesi için, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, barınma ve eğitim olanakları sağlanacaktır.

Toplumun ve ailelerin bütünlüğünü tehdit eden uyuşturucu kullanımı, şiddet, müstehcenlik ve benzeri sorunlarla mücadele ödünsüz sürdürülecek, gençlerimizi zararlı alışkanlıklara karşı korumak için her türlü önlem alınacaktır.

Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sağlıklı, bilgili ve nitelikli olarak yetiştirilmesi için her türlü önlem alınacaktır.

Kamu elindeki spor alanlarının, ticarî hizmet işletmesine dönüştürülmesine izin verilmeyecektir. Tüm yörelerimizde, semt ve kent spor düzenlemeleri ucuz, sağlam ve sağlıklı olarak gerçekleştirilecektir. Yerel yönetimlerin de desteğiyle, gençliğin spor etkinliklerinden yararlanacağı alan ve mekân sayısı artırılacaktır.

Özel imar düzenlemeleriyle, semt spor ve oyun alanları açılacaktır.

Amatör sporculuk ve bu amaçla kurulan tesisler tüm yurda yaygınlaştırılacak ve bunun için gerekli devlet desteği sağlanacaktır. Profesyonel kulüplerin de amatör sporculuğa katkısı artırılacaktır.

Belirli amatör spor dallarında etkinlik göteren gençlerin, doğal afetlerle ilgili kurtarma çalışmalarına gönüllü katılmaları desteklenecektir.

Toplumun, kendi kültürünü, demokrasi ve özgürlük ortamında geliştirmesi ve çağdaşlaştırabilmesi için gerekli olanaklar sağlanacaktır.

Şöyle ki: Küreselleşme olgusunu yaşadığımız ve 21 inci Yüzyıla girmekte olduğumuz bu dönemde, ülkemizin ulusal kültür ve sanatıyla diğer uluslar arasında kendi kimliğiyle yer alabilmesi için, temel kurumsal altyapının oluşması sağlanacaktır. Türk kültür ve sanatının, kendi özellikleri içinde gelişmesine ve dünyaya açılmasına olanak sağlanacaktır.

Kültür ve sanatta, ulusal kültürümüzün yanı sıra, evrensel kültür değerlerine de önem ve ağırlık verilecektir. Güzel sanatların her alanı desteklenecek ve bu konuda uluslararası açılım sağlanacaktır.

Türkçenin zenginleştirilmesi, doğru kullanılması ve yabancı sözcüklere karşı korunması için gerekli önlemler alınacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulusal güvenlik politikamızın temelini, Büyük Atatürk'ün belirlediği "yurtta barış, dünyada barış" ilkesi oluşturmaktadır. Kendi ulusal birliğimiz ve ülke bütünlüğümüz kesin kararlılıkla korunurken, tüm ülkelerin de ulusal birliğine ve ülke bütünlüğüne saygı gösterilecektir.

Ülkemizin coğrafî konumu göz önünde tutularak, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmaya ve çağdaş teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmasını sağlamaya özel önem verilecektir.

Eğitime ve gençliğe yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Türkiye, eğitimle ilgili atılımlarını ve yatırımlarını kararlılıkla sürdürecektir.

Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulamasına devam edilecektir. Türkiye'yi bilgi çağına hazırlamaya yönelik olarak, zorunlu eğitim süresinin artırılması imkânları araştırılacaktır.

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların erken belirlenmesine ve özel ilgi görmelerine çalışılacaktır.

Okulöncesi eğitim olanaklarının tüm çocuklara ulaştırılması için çaba gösterilecektir.

Kaynaştırmalı eğitimden yararlanamayan engelli çocuklarımıza yönelik temel eğitim kurumlarının sayısı süratle artırılacaktır.

Engelli gençlerimizin de üretken beceri kazanabilmeleri için, meslekî-teknik eğitim olanaklarının bu gençlere de ulaşmasına özel bir önem verilecektir.

Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve rekabet gücünü artıran işgücünün yetiştirilmesi amacıyla, üniversite eğitimi ve meslekî-teknik eğitim yeniden değerlendirilecektir.

Meslekî ve teknik eğitim özendirilecektir. Lise düzeyinde meslekî-teknik eğitim alanların, kendi branşlarında üniversite önlisans programlarına sınavsız girebilmeleri için gereken düzenlemeler yapılacaktır.

Üniversite sınavlarının tümüyle kaldırılabilmesi için, öğretim üyesi açığının kapatılması dahil, gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Bu bağlamda, açık yükseköğretimle örgün üniversiteler arasında işlevsel bağlantı kurularak ve çağdaş bilgi ve eğitim teknolojisi yaygınlaştırılarak, açıköğretimin niteliği en yüksek düzeye ulaştırılacaktır.

YÖK, üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline getirilecek, üniversiteler çağdaş anlamda özerk bir yapıya kavuşturulacak, öğrencilerin de üniversite yönetimlerinde temsil edilmesine imkân verici düzenlemeler yapılacaktır.

Özel okullarda adaletli bir ücret düzeninin kurulmasına çalışılacaktır.

Eğitim kurumlarında ideolojik kutuplaşma ve çatışmalara fırsat verilmeyecektir.

İlk, orta ve yükseköğretimde, çağdaş iletişim ve bilgi teknolojileri en geniş ölçüde değerlendirilerek ve öğrenci yurtları hızla yaygınlaştırılarak, eğitimde olanak eşitliği sağlanacaktır.

Yetişkinlerin her alanda öğrenimlerini geliştirebilmeleri ve üretim becerilerini artırabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanacaktır.

İlköğretim beşinci sınıfını tamamlayan öğrencilerin, kanunî temsilcilerinin talep etmesi durumunda, Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz tatilinde açılan ve Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabi olan Kur'an kurslarına devam edebilmelerine imkân verici bir düzenleme yapılacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, bölgesinde ve dünyada, barış ve istikrarın önde gelen bir güvencesi olmaya devam etmektedir. Ülkemiz, demokrasinin, laikliğin, çağdaşlaşmanın ve kadın-erkek eşitliği dahil insan haklarının ve temel özgürlüklerin, uluslararası alanda işbirliği ve dayanışmanın savunucusudur. Cumhuriyetimizin temelinde yatan bu nitelikler, dış ilişkilerimizde rehber ilkelerimiz olacaktır.

Uluslararası ilişkilerde barışçı dışpolitika yaklaşımımız, titizlikle sürdürülecek, ülkemizin bölgesel güç olma potansiyeli, bölgemizdeki devletlerle ve bölgedışı güçlerle çok yönlü ve dengeli ilişkiler kurularak pekiştirilecektir.

Herhangi bir yabancı ülkeyle veya uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimizde gözetilecek başta gelen koşul, ülkemizdeki bölücü teröre destek olunmamasıdır.

Başka ülkelerde çalışan ve yaşayan yurttaşlarımızın hak ve çıkarlarının uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korunmasına duyarlı olunacaktır. Bu yurttaşlarımızın, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesine her alanda katkısının yolu açılırken, seçimlerde oy kullanmaları konusundaki engeller ivedilikle aşılacaktır.

Yunanistan'la, başta Ege ile ilgili olanlar olmak üzere, aramızdaki sorunların diyalog yoluyla çözümü için iyi niyetli ve yapıcı girişimler sürdürülecektir. Bu itibarla, komşumuz Yunanistan'ın, öncelikle PKK dahil, terörizmle mücadelede kesin bir tavır almasını ve ilişkilerimize Avrupa Birliği gölgesinin düşürülmemesini beklemekteyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kazanılmış haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik politikalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Kıbrıs'ta bugün iki ayrı devlet bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin konfederasyon önerisi, Ada'da ortak bir çözüm için en gerçekçi yolu oluşturmakta ve hükümetimizce de desteklenmektedir.

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği, tarihten, coğrafyadan ve anlaşmalardan doğan hakkıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliğine, öteki üyelerle eşit hak ve statüye sahip tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Avrupa'daki bütünleşme süreci içinde yerini alacak olan Türkiye, bunu gerçekleştirirken, ulusal hak ve çıkarlarını her zaman titizlikle gözetmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Avrupa Birliğiyle ilişkilerimize ivme kazandırabilecek fırsat ve gelişmeler dikkatle izlenecektir. Türkiye, siyasî ve ekonomik planda olduğu kadar güvenlik ve savunma konularında da, Avrupa ve Transatlantik yapılanmaları ve oluşumları içinde tam ve eşit biçimde yer almak için kararlı bir yaklaşım içinde olacaktır.

Gümrük birliğinin uygulamada ortaya çıkan sakıncalarını gidermek için etkin girişimlerde bulunulacaktır.

Türkiye'nin geleneksel stratejik önem ve ağırlığı, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerinde meydana gelen son gelişmelerle daha da önplana çıkmış bulunmaktadır. Avrasyalaşma süreci olarak tanımlanabilecek bu eksende, Türkiye, anahtar ülke konumuna gelmiştir. Hükümetimiz, bu konumun üzerine yüklediği sorumlulukları ve kendisine sağladığı olanakları, ulusumuzun çıkarları açısından değerlendirmek hususunda kararlıdır.

Hükümetimiz, Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik aktif ve istikrarlı bir politika izleyecektir.

Balkan ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, bölgesel ilişkilerimize özel bir önem verilirken, her kıtadan devletlerle de ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik atılımlar sürdürülecektir.

Dostluk ve ittifak bağlarına dayanan Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, hükümetimizin hedefleri arasındadır.

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin çok yönlü olarak geliştirilmesine özen gösterilecektir.

Komşumuz Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz önemini korumakta olup, gerek ikili gerek çok taraflı planda Rusya ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesine çalışılacaktır. Demokratik bir Rusya'nın ekonomik bakımdan güçlenmesi, Türkiye'nin beklentilerine uygun bir gelişme olarak görülmektedir.

Irak'ın toprak bütünlüğü ve ulusal birliği Türkiye için yaşamsal önem taşımaktadır. Hükümetimiz, Irak yönetiminin bunu sağlayıcı bir tutum izlemesini, uluslararası toplumun da bunu kolaylaştırıcı bir yaklaşım içinde olmasını gerekli görmektedir.

Ermenistan'ın, işgal ettiği topraklardan çekilerek Azerbaycan ile barış yapması için sürdürülen çabalar ve girişimler tarafımızdan desteklenmektedir. Barış, Kafkasya bölge ülkeleri arasında her türlü işbirliğine yol açan bir gelişme olacaktır.

Balkanlarda kalıcı bir istikrarın tesis edilebilmesi için, Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Bu çerçevede, Bosna-Hersek ile ilişkilerimize gösterdiğimiz ilgi ve yakınlık sürdürülecektir.

Keza, tarihî ve kültürel yakınlığımızın yüklediği sorumluluğun da bilinci içerisinde, hükümetimiz, Kosova'da zulmün durması ve hakça bir barış sağlanması için, gerek NATO ittifakı içindeki gerek bir bölge ülkesi olarak çok taraflı plandaki gerek ikili zemindeki gayretlerine devam edecektir.

Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz geleneksel özel ve önemli konumunu koruyacak ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizin de geliştirilmesine önem verilecektir.

Sorunları artan bir uluslararası ortamda bir dünya ülkesi haline gelmiş olan Türkiye'nin dışpolitika ve dışilişkiler alanlarındaki sorumluluk ve faaliyetleri artmıştır ve artmaya devam edecektir. Afrika, Latin Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine açılımlarımız Türkiye'ye yeni olanaklar sağlayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimiz, ülkemizin ciddî sorunlarını çözmek amacıyla, yapısal reformları gerçekleştirme de dahil, her türlü çözümü üretmek ve uygulamak kararlılığındadır. 21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte 21 inci Yüzyıla girerken, bilgi çağını yakalamak, mutlu, refah içinde ve güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak, hedefimizdir.

Türkiye, 21 inci Yüzyılın başlarında, büyük Atatürk'ün bize hedef gösterdiği çağdaş uygarlığın üstüne erişebilmek için gerekli güce ve dinamizme sahiptir.

Hükümetimiz, bu hedef doğrultusunda, üzerine düşenleri yapmaya kararlıdır.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından ayakta alkışlar; MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başbakan.

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun Programı Sayın Başbakan tarafından Genel Kurula sunulmuştur.

Anayasanın 110 ve İçtüzüğün 124 üncü maddeleri, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelerin, Programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra yapılmasını öngörmektedir. Buna göre, Program üzerindeki görüşmeler 7 Haziran 1999 Pazartesi günü yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

Bu kısımda, komisyonlara üye seçimi yer almaktadır.

V. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

1. – Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi

BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonu için, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Fazilet Partisi ve Anavatan Partisi adaylarını bildirmişler; bağımsızlara düşen 1 üyelik için de Tunceli Milletvekili Sayın Bekir Gündoğan aday olmuştur.

1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarının bir an önce görüşülmesini teminen, Plan ve Bütçe Komisyonunu teşekkül ettirmek için Başkanlığa bildirilmiş olan adayların seçimini yapacağız.

Bu komisyonun üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar ile bağımsız bir adayın listesini İçtüzüğün 21 inci maddesine göre okutup, oylarınıza sunacağım:

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

(40)

Adı Soyadı Seçim Bölgesi

DSP (10)

Gaffar Yakın Afyon

Metin Şahin Antalya

Cafer Tufan Yazıcıoğlu Bartın

Recep Önal Bursa

Masum Türker İstanbul

Hasan Metin İzmir

Necdet Tekin Kırklareli

Ş. Ramis Savaş Sakarya

Tarık Cengiz Samsun

Hasan Özgöbek Uşak

MHP (9)

Abdülkadir Akcan Afyon

Ali Uzunırmak Aydın

Süleyman Coşkuner Burdur

Hakkı Duran Çankırı

Mücahit Himoğlu Erzurum

Mehmet Hanifi Tiryaki Gaziantep

Adı Soyadı Seçim Bölgesi

İlhami Yılmaz Karabük

Ali Gebeş Konya

Lütfi Ceylan Tokat

FP (8)

Sait Açba Afyon

Zeki Ergezen Bitlis

Mehmet Altan Karapaşaoğlu Bursa

Aslan Polat Erzurum

Ali Coşkun İstanbul

Zeki Ünal Karaman

Ahmet Derin Kütahya

Cevat Ayhan Sakarya

ANAP (6)

Ali Er İçel

Aydın Ayaydın İstanbul

Yılmaz Karakoyunlu İstanbul

Nesrin Nas İstanbul

Nihat Gökbulut Kırıkkale

Süleyman Çelebi Mardin

Bağımsız (1)

Bekir Gündoğan Tunceli

BAŞKAN – Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 4 Haziran 1999 Cuma günü, yani bugün, saat 17.00'de Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır.

Siyasî parti gruplarının diğer komisyon üyelikleri için adaylarını bir an önce bildirmelerini rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek başkaca konu bulunmamaktadır.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun programını görüşmek ve komisyonlara üye seçimi yapmak için, 7 Haziran 1999 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 16.05

 

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

1. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMMüyelerinin ödenek ve yolluklarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut’un yazılı cevabı (7/6)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bir kısım hükümlerinin yürütülmesi görevi TBMMBaşkanına verilen;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 26.10.1990 gün ve 3671 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 12.5.1999

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

1. TBMMüyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı nedir?

TBMMüyelerinin aylık yolluk miktarı ne kadardır?

Her bir milletvekili ne kadar aylık ve ödenek almaktadır?

2. Milletvekillerinin aylık ödenek ve yolluklarının üç aylığı peşin ödenmektedir.

20 nci Dönemde milletvekili olup 21 inci Dönemde milletvekili olmayan milletvekili sayısı kaçtır. 15 Nisan 1999’da başlayan üç aylık peşin ödenek ve yolluktan yararlanan milletvekili ne kadardır? Kendi iradeleri ile bu ödenek ve yolluktan yararlanmak istemeyen olmuş mudur? 20 nci Dönemde milletvekili olup 21 inci Dönemde milletvekili olmayanlara ödenek ve yolluk olarak ne kadar ödenmiştir?

3. Genel seçimin yenilenmesi halinde milletvekillerine önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar 3671 Sayılı Yasanın 6 ncı maddesine göre “geri alınmaz”. 15 Nisan’dan 15 Temmuz’a kadar ödenek ve yolluk alanların görevleri seçim tarihi olan 18 Nisan’da bitmiştir. (3) ay çalışma karşılığı peşinen yapılan ödemeler fiilen (3) gün karşılığı olmuştur. 3671 Sayılı Yasanın 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda TBMM’nde herhangi bir çalışma var mıdır?

4. TBMM Bütçesinden 15 Nisan-15 Temmuz 1999 Dönemi için kaç milletvekiline ne kadar ödenek ve yolluk ödenmiştir?Bu milletvekillerinin 20 ve 21 inci Dönem itibariyle dağılımı nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği 4.6.1999

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Kan. Kar. Md.

Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6-0079/00455

Sayın Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa Milletvekili

İlgi : 12.5.1999 tarihli yazılı soru önergeniz.

TBMMüyelerinin ödenek ve yolluklarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla. Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Cevap 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 15 Nisan 1999 tarihi itibariyle;

a) 1 aylık net ödenek tutarı : 816 391 000 TL.

b) 1 aylık net yolluk tutarı : 521 362 000 TL.

c)1 aylık net ödenek ve yolluk toplamı : 1 337 753 000 TL.’dir.

Cevap 2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 20 nci Döneminde milletvekili olan 537 kişiden, 21 inci döneminde tekrar seçilemeyenlerin sayısı 297’dir.

18 Nisan 1999 tarihinde başlayan 21 inci dönemde, yeni seçilen 311 milletvekiline (20 nci dönemde milletvekili olup, seçimler öncesinde milletvekilliğinden istifa eden ve 21 inci dönemde yeniden seçilen Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık dahil) 15 Nisan 1999-1 Temmuz 1999 dönemi üçer aylık ödenek ve yollukları peşin olarak ödenmiştir.

20 nci Dönem milletvekillerinden 3’ü vakfa, 4’ü hazineye olmak üzere toplam (7) kişi, yazılı başvuruda bulunarak, 15 Nisan 1999 tarihinde tahakkuk ettirilen ödenek ve yolluklarını bağışlamışlardır.

Tekrar seçilemeyen 20 nci Dönem milletvekillerine 15 Nisan 1999 tarihi itibariyle ödenen net ödenek ve yolluk miktarı :

816 391 000 TL. Ödenek

521 362 000 TL. Yolluk

1 337 753 000 TL. Toplam (1 kişi)

1 337 753 000 x 3 ay = 4 013 259 000 x 297 = 1 191 937 923 000 TL.’dır.

Cevap 3. Milletvekillerine, 26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanunun 1 ve 6 ncı maddelerine göre ödenen ödenek ve yolluklarla ilgili olarak, sözkonusu Kanunda değişiklik yapılmasına dair herhangi bir teklif veya tasarı bulunmamaktadır.

Cevap 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden 15 Nisan 1999 - 14 Temmuz 1999 tarihleri arası için;

a) 20 nci Dönem Milletvekili 537 kişiye toplam : 2 547 875 697 000 TL.

b) 21 nci Dönem Milletvekili 311 kişiye toplam : 1 469 605 367 000 TL.

Olmak üzere toplam 4 017 481 064 000 TL. ödeme yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

11 İNCİ BİRLEŞİMİN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.