Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

8 inci Birleşim

1 . 6. 1999 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMA

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım’ın, buğday ve pancar çiftçileri ile hayvan üreticilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması

2. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, yumurta üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Aydın Tümen’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/36)

2. – Almanya’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/37)

3. – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşları olan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/38)

4. – Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları olan Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/39)

5. – Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan Ekonomik, Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/40)

6. – Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşları olan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tekel) ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/41)

7. – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/42)

8. – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/43)

9. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen üyelerin atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/44)

V. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Plan ve Bütçe Komisyonunun bir an önce kurulmasına ve siyasî parti grupları ile bağımsızlara düşen üyeliklere ilişkin Danışma Kurulu önerisi

VI. – SEÇİMLER

A) BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİNE SEÇİM

1. – Başkanlık Divanı Üyeliklerine seçim

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu’nun, İstanbul’un fethinin 546 ncı yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmasına, Kültür Bakanı M. İstemihan Talay,

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, Tekel’in tütün alımlarına ve tütün üreticilerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin,

Cevap verdi.

İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez, İnterbank’la ilgili, günlük bir gazetede çıkan habere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

İstanbul Milletvekili Güneş Taner, İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez’in kendisine sataşmada bulunması nedeniyle bir konuşma yaptı.

1 Haziran 1999 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.06’da son verildi.

Yıldırım Akbulut Başkan

Fadlı Ağaoğlu Cahit Savaş Yazıcı İstanbul İstanbul Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye

 

 

II. – GELEN KÂĞITLAR No. : 3 31.5.1999 PAZARTESİ

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, İlahiyat Yüksek Okullarının kapatılmasına ve ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarının azaltılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/25) (Başkanlığa geliş tarihi:26.5.1999)

2.- Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu’nun, Giresun İli Şebinkarahisar ilçesinde yer kayması sonucu evleri zarar görenlerin iskânına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26) (Başkanlığa geliş tarihi:26.5.1999)

3.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, sözleşme süreleri dolmadan işine son verilen geçici işçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27) (Başkanlığa geliş tarihi:27.5.1999)

4.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, Balıkesir İlinde meydana gelen şap hastalığına ve korunma programlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28) (Başkanlığa geliş tarihi:27.5.1999)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak’ın, yayın yapacak olan radyo ve televizyonlara güvenlik belgesi verilirken uyulacak kriterlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/29) (Başkanlığa geliş tarihi:28.5.1999)

6.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, yabancı sporcu ve teknik adamlardan paralarını alamadıkları için FİFA’ya başvuranlara ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/30) (Başkanlığa geliş tarihi:28.5.1999)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

1 Haziran 1999 Salı

BAŞKAN : Yıldırım AKBULUT

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Yahya AKMAN (Şanlıurfa), Şadan ŞİMŞEK (Edirne)

 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre veriyoruz. Bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere geçiyoruz.

Gündeme geçmeden önce, iki sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim.

İlk söz, buğday tabanfiyatlarıyla ilgili, Ofis alımları, pancar bedelleri ve çapa avansıyla ilgili olarak, Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Sadri Yıldırım’a aittir.

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım’ın, buğday ve pancar çiftçileri ile hayvan üreticilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) – Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan evvel, 21 inci Yasama Döneminin memleketimize, milletimize, Türk Parlamentosuna ve tüm milletvekillerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; yeni hükümetimize de başarılar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin 550 milletvekili, çeşitli partilerden seçilerek gelmiştir. Seçimlerde, millete, hepimiz, çeşitli vaatlerde bulunduk ve sözler verdik. Netice olarak, hepimiz, millete ve memlekete hizmette toplanıyoruz. Öyleyse, bu devre, hepimize büyük görev düşmektedir. Bu görevlerden birincisi, birbirimize saygı göstermek; ikincisi, kavga etmeden, demokratik kurallar içerisinde çalışmaktır.

Ben, üç dört haftadır, seçim bölgem olan Eskişehir’de, ilçelerde, kasaba ve köylerde geziyorum. Gördüğüm manzara ve halkın istekleri şunlardır: Halk, Meclisin, öncelikle, hayat pahalılığını önlemesini; ikincisi, enflasyonun düşürülmesini; üçüncüsü, can çekişen ekonominin düzeltilmesini istiyor.

Değerli milletvekilleri, esnaf bitmiş, perişan olmuş. Vergi Kanununda değişiklik olmazsa, esnafın yüzde 80’i vergisini ödeyemeyeceğini açıkça beyan etmektedir. Kamyoncu esnafı bitmiş, vergisini ödeyebilmek için kamyonunu satmak mecburiyetinde kalmıştır. Yine, işçinin, işçi emeklisinin ve memurun, aldığı ücretle geçinmesi mümkün değildir.

Değerli milletvekilleri, alınteriyle ekmeğini topraktan çıkaran çiftçiye gelince: Çiftçi sorunları dağ gibi büyümüş, içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Çiftçi sorunlarını, müsaadenizle, kısaca sıralarsak; birincisi, tarımsal kredi faizleri çok yüksektir; yani, faizler, enflasyonun üzerindedir.

İkinci husus; daha evvel, Doğru Yol Partisi azınlık hükümeti zamanında uygulanan, gübreye destekleme, yani sübvansiyon oranı yüzde 50’den, bugün, yüzde 19’a kadar düşürülmüştür. Biz, bunun, yeniden yüzde 50’ye çıkarılmasını istiyoruz. Ayrıca, çiftçiye, sadece gübrede değil, mazotta da destekleme yapılmalıdır.

Üçüncü husus; pancar bedelleri ödenmeden, ben, söz istemiştim; ancak, Sanayi Bakanımız, Ziraat Odaları Birliği toplantısında, pancar bedellerinin tamamının ödendiğini belirtmişse de, Ziraat Odaları Birliğine gelen telefonlardan, Sayın Bakan ödeme talimatı verdiği halde, halen ödeme yapılmayan yerlerin olduğu bildirilmiştir. Ben, yeni Sanayi ve Ticaret Bakanımızdan, bu hususu tahkik ettirmesini diliyorum.

Yine, ilk ödenen pancar bedeliyle son ödenen pancar bedeli arasında iki ay gibi bir zaman vardır; pancar parasını sonradan alan çiftçi mağdur olmuştur. Öyleyse, bu çiftçinin zararını kim telafi edecektir... Ben, bu nedenle, yeni hükümetimizden, bu haksızlığın da giderilmesini istiyorum.

Ayrıca, pancar bedellerinin ödenmesi hususunda, her yıl ekim ayında, çiftçi ile pancar şirketi arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme, pancar şirketi tarafından tektaraflı hazırlanmasına rağmen ve bu tek taraflı sözleşmede de “pancar bedelleri 30 Nisana kadar ödenecektir” denilmesine rağmen, maalesef, bu sene, 30 Nisana kadar ödenmemiş ve 32 gün gecikmeyle ödenmiştir.

Ayrıca, pancar çiftçisinin önemli bir sıkıntısı daha vardır; bu da pancarda kota uygulamasıdır. Bu, çiftçiyi mağdur etmiştir. Hükümetin kotaya çare bulması gerekir. Çiftçimizin geçim kaynağı olan pancar, ekilmek mecburiyetindedir. Eğer, çiftçi bunu ekmezse, geçimini temin edemez. Öyleyse, ben, yeni hükümetten, pancar kotasının tamamen kaldırılmasını istiyorum ve yeniden, eskisi gibi, dekar olarak ekilmeli; hatta, üç senede bir münavebe suretiyle pancar ekimi hükümete sıkıntı yaratacaksa, bunun dört yıla çıkarılmasını istiyorum.

Ayrıca, yeni ekilen pancarın çapa avansı da halen ödenmemiştir. Çiftçi zor durumdadır; çapa avansının da, tatmin edici, ihtiyaca binaen, acilen ödenmesini bekliyoruz.

Değerli milletvekilleri, güney bölgelerimizde hasat mevsimi gelmiş olmasına rağmen, tabanfiyat halen açıklanmamıştır. Hükümetin, çiftçiyi ezdirmeyecek, enflasyonun üzerinde, maliyet masrafları hesaplanarak ve Ziraat Odaları Birliğinden gelen baremler de nazara alınarak, bir an önce tabanfiyatı açıklamasını istiyoruz.

Yine, Toprak Mahsulleri ajanslarına emanet mahsul alım emri verildiği halde, köy alım ekiplerinin bu yıl kaldırılması, çiftçiyi mağdur etmiştir; çünkü, çiftçi, nakliyeye çok para verecektir. Ben, çiftçinin mağdur edilmemesi için, köy alım ekiplerinin faaliyete geçirilerek yeniden alım yapmalarını talep ediyorum.

BAŞKAN – Lütfen tamamlayın efendim; süreyi, zaten, hayli aştınız.

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla) – Hayvancılık da bitmiştir. Öyleyse, hayvancılığı geliştirmek için ithalat yapmamak ve yerli işletmeleri desteklemek gerekir. Hayvan besiciliği de tamamen bitmiştir. Hükümet, bu konuya acilen çare bulmazsa, kendimize yetecek et bulamaz hale geleceğiz. Öyleyse, eskisi gibi, Ziraat Bankası, besicilere düşük faizli kredi kullandırmalıdır.

Süt hayvancılığı da can çekişir durumdadır. Biz, yeni hükümetin, sütte, destekleme ve teşvik primini artırmasını istiyoruz.

Hayvancılık kredilerinden, çiftçi değil, büyük firmalar yararlanmaktadır. Bu nedenle, çiftçiye, düşük faizli damızlık hayvan kredisi verilmelidir.

Bugün, çiftçiye, gübre sağlayan, ziraî ekipman üreten ve satan, ilaç satan ve çiftçiye büyük yardımcı olan Ziraî Donatım Kurumunun 140 parça gayrimenkulünün satılmakta olduğunu öğrendim. Bu da, hükümetin çiftçiye değer vermediğini göstermektedir. Ben, yeni hükümetimizin, bu hususu incelemesini talep ediyorum...

BAŞKAN – Tamamlayın efendim; lütfen... Çok aştınız süreyi.

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla) – Tamam Başkanım.

Sayın milletvekilleri, Anadolu’da kuraklık vardır; Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya İllerinde büyük kuraklık vardır. Hükümet, kuraklıktan zarar gören çiftçilere yardım için gereken tedbiri almalıdır.

Kısacası, milletin sorunları çoktur; hele, çiftçinin sorunları daha büyüktür. Hükümet, çiftçinin sorunlarını temelden çözecek ziraat politikasını yeniden gözden geçirmeli ve öncelikle, Ziraat Bankasının kapılarını çiftçiye açarak, düşük faizli kredi verilmesini sağlamalıdır.

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bakan, bu gündemdışı konuşmaya yazılı cevap vereceklerini ilettiler.

Gündemdışı ikinci söz, yumurta üreticilerinin sorunlarıyla ilgili olarak, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin’e aittir.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

2. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, yumurta üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

AHMET DERİN (Kütahya) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; son günlerde basına da intikal eden, yumurta üreticilerinin içler acısı durumunu gündeme getirmek üzere söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, bu imkânı bana sağlayan Sayın Başkanıma da şahsım ve tüm yumurta üreticileri adına da şükranlarımı ifade ediyorum.

Malum olduğu üzere -gazetelere ve televizyonlara da yansıdığı üzere- son bir ay içerisinde, bir yıldır devam eden kriz daha da korkunç boyutlara ulaşmış, dünyada sayılı yumurta üreticisi durumunda bulunan ülkemizde, bugün için, yumurta üreticilerinin yüzde 80’i çiftliklerine tamamen kilit vurmuşlar, yüzde 90–95 verim veren yumurta tavuklarını, pazarlarda, civciv parası dahi yapmayacak -150-200 000 lira civarında- bir parayla satmak mecburiyetinde kalmışlardır.

Binlerce üretici hakikaten çok zor durumdadır. 3 000, 5 000 yumurta tavuğu besleyen binlerce çiftçi, aile işletmesi, tekraren böyle bir işletmeyi yürütemeyecek bir konuma geldiği gibi, Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemez duruma gelmiş; icralar, hacizler başlamış ve millî servet olan, yıllarca karşılıksız desteklenen, ihracata dönük üretim yapabilen bu sektör, bugün için içinden çıkılmaz bir noktaya gelmiş, bu üreticileri destekleyen tüm kooperatifler de batma noktasına gelmiştir.

1998 yılında 16 000 liraya satılan yumurta, son onbeş günde 9-10 000 liraya kadar düşmüş, maliyet 17-18 000 lira olmasına rağmen, her gün 6-7 000 lira zarar ederek, 5 binlik bir işletme, günde 30 milyon, ayda 1 milyar zararla karşı karşıya gelince, yüzde 90 verimde olan bu tavuklarını, yumurta için yetiştirilen bu tavuklarını satmak durumunda kalmıştır.

Şu anda yapılması gereken nedir... Ülkemizde, her gün için, tam kapasiteyle çalışıldığı takdirde, 60-65 milyon adet üretim yapılabiliyor. Bizim, şu andaki tüketimimiz ise 20-25 milyon adet. Demek ki, aradaki farkın dışarıya ihraç edilmesi lazım.

Irak kapısının tamamen kapatılması, ithal edilen tarım ürünlerinin, fonların yüksek tutularak maliyetlerin yükseltilmesi, tahıllarda, yem tesislerinin yüzde 1 KDV ödemesine rağmen, yem imalinde yüzde 8 KDV alınarak, yüzde 7’lik bir maliyet artışı, ihracatın önündeki engeller, devletin ihracata gerekli desteği verememesi ve Amerikan ambargosuna tabi olarak, Irak üzerinden yapılan ihracatın durması, âdeta, millî servetleri üretim yapamaz hale getirdiği gibi, binlerce aile şirketini de altından kalkılamaz borçlar altına itmiştir.

Türkiye’deki ekonomik krizler, enflasyon, geçim darlığı, işsizlik, yurt içindeki tüketimi de kıstığı için, düşürdüğü için, şu anda, aşağı yukarı çiftliklerin yüzde 80’i boşaltılmış ve döviz imkânı sağlayan bu sektör batma durumuna getirilmiştir. Kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle borcunu ödeyemez duruma gelen, Ziraat Bankasındaki kredilerini ödeyemez duruma gelen bu aile şirketlerine, üreticilere yüzde 84’ler mesabesinde bir faiz uygulanarak borçlarını ödeyemez bir duruma getirilmesi de, ayrıca, içler acısı bir durumu ortaya koymaktadır.

Acilen yapılması gereken, ihracat imkânlarının artırılması... Protein değeri çok yüksek olan yumurta üzerindeki yanlış kanaatler, yani, belli bir yaştan sonra ve kanında yüksek kolesterol bulunanların yemesinin engel olunması noktasında, bunun çocuklara da indirgenmesi, yalan yanlış haberlerle, basına intikal eden haberlerle tüketimin daha da azaltılması; halbuki, küçük çocukların ve bebeklerin haftada en az iki üç yumurta yiyerek protein eksikliğini karşılamak mecburiyetinde olduğu ve protein değeri çok yüksek olan bu besinin yanlış tanıtılması ve Bakanlığın da bu konuda üreticilere sahip olamaması, bu üreticileri, tekrar, bu çiftlikleri dolduramaz bir duruma getirmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – 1 dakika daha veriyorum...

AHMET DERİN (Devamla) – Hemen bağlıyorum Sayın Başkanım.

Hatta, dün konuştuğum Türkiye Tavuk Üreticileri Derneği yetkilileri şöyle ifadede bulunuyorlar: “Bizler, tavuk çiftliklerimizin anahtarlarını Ziraat Bankasına teslim edelim, onlar, bizim borçlarımızı silsinler; biz buna razıyız.” Demek ki, devlet, eğer bundan fayda temin etmeyecek olsaydı, yıllarca karşılıksız desteklemezdi. Yanlış teşvik, plansız büyüme küçük üreticileri vurmuş, büyük üreticiler, bugün, ayakta kalmışlardır.

Son onbeş gün içerisinde, yumurta fiyatlarında 6-7 000 lira civarında bir artış meydana gelmiştir. Şu anda maliyet noktasına gelinmiştir; ancak, bugün, çiftliklerin yüzde 80’i batmıştır, yüzde 80’i boştur. Bu açıdan, yeni hükümetin, çiçeği burnundaki bakanın, acilen, bu konuda duyarlı davranmasını ve bu üreticilere sahip çıkmasını ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Aydın Tümen’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/36)

24 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

“Kooperatiflerarası Ticarî İlişkilerin Geliştirilmesi” konulu konferansa katılmak üzere, 25 Mayıs 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin’in dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Aydın Tümen’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, ugun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

2. – Almanya’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/37)

26 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Batı Avrupa Savunma Bakanları gayriresmî toplantısına katılmak üzere, 27 Mayıs 1999 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, ugun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

3. – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşları olan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/38)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 28 Mayıs 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-301/06826 sayılı yazısı.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün, 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakanlık ile ilgilendirilmesi, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

4. – Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları olan Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/39)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 28 Mayıs 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-301/06827 sayılı yazısı.

Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları olan Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün, 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesine göre, Başbakanlığa bağlanması, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

5. – Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan Ekonomik, Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/40)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 28 Mayıs 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-301/06828 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan Ekonomik, Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının, 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesine göre, Başbakanlığa bağlanması, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

6. – Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşları olan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tekel) ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/41)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 28 Mayıs 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-301/06829 sayılı yazısı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşları olan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL) ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR), 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakanlık ile ilgilendirilmesi, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

7. – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasının uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/42)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 28 Mayıs 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-301/06830 sayılı yazısı.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün, 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesine göre, Başbakanlığa bağlanması, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

8. – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Başbakanlıkla ilgilendirilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/43)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 28 Mayıs 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-301/06831

sayılı yazısı.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakanlık ile ilgilendirilmesi, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Şimdi, Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Bakanlar Kurulu listesini okutuyorum:

9. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen üyelerin atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/44)

28 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 3 Mayıs 1999 tarihli ve Kan.Kar: 39-08-5-99-189 sayılı yazımız.

Başbakanın teklifi üzerine;

1 - 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, onyedi devlet bakanının görevlendirilmesi ve bunlardan ikisine Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesi onaylanmıştır.

2 - Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen zevat atanmıştır.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAKANLAR KURULU

Sıra

No Adı Soyadı Bakanlığın adı Seçim Bölgesi

1 Bülent Ecevit Başbakan İstanbul

2 Devlet Bahçeli Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Osmaniye

3 H.Hüsamettin Özkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İstanbul

4 Mehmet Keçeciler Devlet Bakanı Konya

5 Hikmet Uluğbay Devlet Bakanı Ankara

6 Tunca Toskay Devlet Bakanı Antalya

7 Yüksel Yalova Devlet Bakanı Aydın

8 Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel Devlet Bakanı İzmir

9 Sadi Somuncuoğlu Devlet Bakanı Aksaray

10 Rüştü Kâzım Yücelen Devlet Bakanı İçel

11 Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı Gaziantep

12 Ramazan Mirzaoğlu Devlet Bakanı Kırşehir

13 E. Safder Gaydalı Devlet Bakanı Bitlis

14 Hasan Gemici Devlet Bakanı Zonguldak

15 Şuayip Üşenmez Devlet Bakanı Yozgat

16 M.Ali İrtemçelik Devlet Bakanı İstanbul

17 Fikret Ünlü Devlet Bakanı Karaman

18 Abdulhaluk Mehmet Çay Devlet Bakanı Çorum

19 Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı Trabzon

20 Sabahattin Çakmakoğlu Millî Savunma Bakanı Kayseri

21 Sadettin Tantan İçişleri Bakanı İstanbul

22 İsmail Cem Dışişleri Bakanı Kayseri

23 Sümer Oral Maliye Bakanı İzmir

24 Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı Sinop

25 Koray Aydın Bayındırlık ve İskân Bakanı Ankara

26 Osman Durmuş Sağlık Bakanı Kırıkkale

27 Enis Öksüz Ulaştırma Bakanı İçel

28 Hüsnü Yusuf Gökalp Tarım ve Köyişleri Bakanı Sıvas

29 Yaşar Okuyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yalova

30 Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı İzmir

31 Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Çanakkale

32 M. İstemihan Talay Kültür Bakanı İçel

33 Erkan Mumcu Turizm Bakanı Isparta

34 Prof. Dr. Nami Çağan Orman Bakanı İstanbul

35 Fevzi Aytekin Çevre Bakanı Tekirdağ

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu listesi üzerinde söz istiyorum efendim.

AHMET KABİL (Rize) – Ben de söz istiyorum Sayın Başkan.

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) – Söz istiyorum Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – İçtüzüğün 124 üncü maddesine göre, bu Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerinde söz istiyorum; İçtüzüğün 124 üncü maddesi açık. Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurulda okununca söz istenebiliyor.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Evet, biz de istiyoruz efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Birinci sözü ben istedim...

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – İkinci sözü ben istiyorum.

AHMET KABİL (Rize) - İkinci sözü ben istedim Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, ben daha önce söyledim. (DYP sıralarından alkışlar)

AHMET KABİL (Rize) – İkinci olarak biz istiyoruz efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Kura çekin efendim. İkinci sözü biz istiyoruz.

BAŞKAN – Efendim, bir saniye... Sayın Bakanlar Kurulu listesini Yüce Meclisin bilgisine bir sunayım...

Sayın Bakanlar Kurulu listesini bilgilerinize sunuyorum efendim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın Başbakan ve Sayın Bakanlar Kurulu üyelerini kutluyorum efendim. Yeni Hükümetimizin hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. (DSP, MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

Bakanlar Kurulumuzun programının 5 Haziran Cumartesi gününden evvel hangi gün okunacağını Sayın Başbakan bildirebilir mi efendim?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (İstanbul) – Sayın Başkan, 4 Haziran Cuma günü Bakanlar Kurulu programını Yüce Meclise sunabileceğiz; arz ederim efendim.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.

4 Haziran Cuma günü Bakanlar Kurulu programı sunulacaktır. Ben de bunu bilgilerinize sunuyorum efendim.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Program üzerinde söz istiyoruz Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Birinci sözü ben istemiştim Sayın Başkan, ikinci sözü hangi arkadaşa verirseniz verin; ilk işlem sırası bende efendim.

BAŞKAN –Şimdi, arkadaşlarımız tespit edecekler.

KAMER GENÇ (Tunceli) – İçtüzüğün 61 inci maddesine göre söz, istem ve kayıt sırasına göre verilir; birinci istem benimdir; ama, ikinci sözü arkadaşlardan birisine verebilirsiniz.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Ahmet Kabil, Nihat Gökbulut...

ZEKİ ÜNAL (Karaman) – Ben de söz istiyorum.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Ben de...

BAŞKAN – Şimdi, söz isteyen arkadaşlarımızı kaydettik. Eğer, listede ismi olmayan arkadaşımız da varsa, onu da, işaret buyursunlar kaydedelim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, efendim, bundan önceki uygulamamız, hepsi bir anda çıkıyordu arkadaşlarımızın; ama, ben, lütfen, rica ediyorum, herkesten önce, daha kimse kalkmadan söz istedim; 61 inci madde açık; ama, hepsi bir anda çıktığı zaman, o zaman, uygulamamız kurayla; ama, ben herkesten önce istedim. İçtüzüğümüzün 61 inci maddesi açık, istem kimin önceyse ona söz verilir; rica ediyorum bu uygulamayı yapalım.

BAŞKAN – Ben, isimleri okutuyorum efendim.

Kamer Genç

Nihat Arslan

Mehmet Bedri İncetahtacı

Ahmet Kabil

İsmail Köse

Veysel Candan

Cevat Ayhan

Mehmet Ali Şahin

Akif Gülle

Ahmet Cemil Tunç

Latif Öztek

Aslan Polat

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) – Sayın Başkan, Nihat Aslan değil, Nihat Gökbulut olacak.

BEYHAN ASLAN (Denizli) – Benim ismim Beyhan Aslan efendim, Nihat Aslan değil.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – İlk sözü Beyhan Aslan istedi.

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Ahmet Sünnetçioğlu’nu yazdınız mı?

BAŞKAN – Efendim, ben, Divandaki arkadaşlarımızla da konuştum, söz isteyen milletvekillerinin hepsinin bir anda ayağa kalkmış olmaları nedeniyle, bu istemler içerisinden kura çekmek suretiyle söz vereceğiz. Onu bilgilerinize sunuyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama, Sayın Başkan, benimki çok önceydi efendim, benden sonra kalktılar arkadaşlar .

NEVZAT ERCAN (Sakarya) – Sayın Başkan, zatıâliniz de ve Genel Kurulun tümü de... İlkönce söz talebinde bulunan arkadaşımızın Kamer Genç olduğu hususunda, zannediyorum ki, bu Genel Kurulda bir tereddüt yok. Bunu bizzat siz de gördünüz efendim.

BAŞKAN – Efendim, bakın, ben, bu sonuca sadece kendi kararımla değil, burada bulunan arkadaşlarımızın da görüşlerine başvurmak suretiyle vardım; kendilerine de sordum: “Siz tespit edebildiniz mi, öncelik kimdedir?”

TURHAN GÜVEN (İçel) – O zaman, teamülü uygulayın Sayın Başkan.

BAŞKAN – Eğer önceliği tespit edebilsek, hayhay, Tüzük gereği bunu vereceğiz; ama, arkadaşlarımız böyle bir önceliği tespit edemediklerini, tüm söz isteyen arkadaşların birden ayağa kalktıklarını ifade ettiler. Ben, en halisane yolun böyle olduğunu düşünüyorum efendim.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, o zaman, böyle bir uygulamaya geçecek olursanız, ben de, burada 85 arkadaşımı ayağa kaldırıp, kurada şansımı artırırım. Bu, sizin kendi tespitinizdir. Durum zabıtlara da geçmiştir. Zabıtlara bakın efendim, evvela söz isteyen kimdir; bakılsın bakalım, zabıtlara bile geçti efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, İçtüzüğün 61 inci maddesi sarih.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ercan.

NEVZAT ERCAN (Sakarya) – Sayın Başkan, öncelikle, Divandan söz talebinde bulunan arkadaşımız Kamer Genç’tir. Hatta, arkadaşımız şuraya kadar gelmiş ve söz talebinde bulunmuştur. Bunu takiben arkadaşlarımız ayağa kalkıp söz isteminde bulunmuşlardır. İçtüzüğün 61 inci maddesine göre de söz, ya kayıt veya sözlü isteme göre verilir. Dolayısıyla, ilk söz talebinde bulunan arkadaşımıza, Tüzüğün 61 inci maddesine göre söz verilmesi gerekmektedir. Divanın...

BAŞKAN – Bakın efendim, bunlar doğru. O zaman, arkadaşlar kayıtlara geçmiştir, kimler söz istemiştir onlara bakalım, ona göre karar verelim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Hayır efendim, şimdi, herkes aynı anda söz istedi, biz öyle tespit ettik ve o söz istemleri, sözlü olarak ve işaretle -tabiî, işaret kendisini belirtmek için yapıldı- bildirildi. Burada, tutanaklarda o kayıtlar vardır değil mi efendim; yani, söz isteyenlerin kayıtları burada, tutanaklarda vardır. Bakalım, ona göre uygulayalım. Maksadımız çözmektir efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Bir arzım var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kahraman.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Efendim, tabiî, hangi kişinin söz alıp almayacağı meselesi için söylemiyorum. Sayın Kamer Genç Beyin başkanlık etmiş olduğu zamanlarda da tatbik edilen bir usulü demin buyurdunuz...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, hayır...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Daha önceki hükümetlerin programları için çok yakın zamanda yapılan tatbikat budur ve aynen bu tatbikat icra edilmiştir. Aynı anda ayağa kalkılarak...

BAŞKAN – Müsaade buyurur musunuz; ben, biraz evvelki çözüm tarzının daha adil olacağını düşündüm.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Doğrusu odur, o kanaatteyiz efendim. (DSP sıralarından “Sayın Başkan...” sesleri)

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Ben sözümü bitireyim...

Şimdi, tabiî, İçtüzüğün “söz, kayıt ve istem üzerine yapılır” hükmü geçerlidir. Şimdi, biz bu kayıt ve istemin önceliğini tespit edebilirsek, ona göre hareket edelim efendim.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Herkes kendi öncelik durumundadır. Aynı anda kalkıldı efendim. Kura çekmek zorundayız efendim.

BAŞKAN – Tutanaklardan bakacağım efendim. Bunu tespit etmemiz imkânsızdı, arkadaşlarımıza sorduk, böyle söylendi. Başka çaremiz yok efendim. Lütfen... Bu konuyu burada kapatıyorum. Lütfen...

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Karar verdiniz zaten Sayın Başkan. İki kişi konuşacak. İlk anda kim kalktı ayağa?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Danışma kurulunun bir önerisi vardır; önce okutup, işleme alacağım, sonra oylarınıza sunacağım:

V. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Plan ve Bütçe Komisyonunun bir an önce kurulmasına ve siyasî parti grupları ile bağımsızlara düşen üyeliklere ilişkin Danışma Kurulu önerisi

No: 3 31.5.1999

Danışma Kurulu Önerisi

1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarının haziran ayı sonuna kadar kanunlaşmasını temin için Plan ve Bütçe Komisyonunun bir an önce kurulmasının ve Anayasanın 162 nci maddesi hükmü gereğince, Komisyonda; Demokratik Sol Parti Grubunun 10, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun 9, Fazilet Partisi Grubunun 8, Anavatan Partisi Grubunun 6, Doğru Yol Partisi Grubunun 6 ve bağımsızların 1 üye ile temsil olunmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Ali Günay İsmail Köse

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Temsilcisi

İsmail Kahraman Beyhan Aslan

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Turhan Güven

DYP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN – Bu konuda söz almak isteyen var mı efendim? Yok.

Bir düzeltme yapıyorum efendim. Öneri okunurken, Sayın İsmail Köse arkadaşımız “MHP Grubu Temsilcisi” olarak ifade edildi; düzeltiyorum: “MHP Grubu Başkanvekili.” Evet, grup başkanvekili olarak buraya katıldılar.

Bilgilerinize sunuyorum.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

VI. – SEÇİMLER

A) BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİNE SEÇİM

1. – Başkanlık Divanı Üyeliklerine seçim

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için, siyasî parti gruplarından bazıları adaylarını bildirmişlerdir.

Şimdi, İçtüzüğün 11 inci maddesi uyarınca, bu adayları gösteren listeyi okutup, oylarınıza sunacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlık Divanı Üyelikleri Aday Listesi

Başkanvekilleri:

Nejat Arseven Ankara ANAP

Murat Sökmenoğlu İstanbul MHP

Vecdi Gönül Kocaeli FP

Kâtip Üyeler:

Burhan Orhan Bursa MHP

Tevhit Karakaya Erzincan FP

Mehmet Ay Gaziantep MHP

Levent Mıstıkoğlu Hatay ANAP

Mehmet Elkatmış Nevşehir FP

Vedat Çınaroğlu Samsun MHP

İdare Amirleri:

Ahmet Çakar İstanbul MHP

Osman Pepe Kocaeli FP

BAŞKAN – Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başkanlık Divanına seçilen sayın milletvekillerini kutluyor, başarılar diliyorum.

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı için diğer grupların adayları bildirildiğinde, seçimleri yapılacak ve bu suretle Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimi tamamlanmış olacaktır.

Sayın milletvekilleri, henüz, tutanaklardan, söz isteyenlerin listesi bize ulaşmadı. Bakacağız, söz sırasını tespit edebiliyorsak tutanaklardan, o sıraya göre söz vereceğiz; tespit edemiyorsak, daha önce söylediğim gibi, kuraya başvurup, söz istemlerini kesinleştireceğiz.

Gündemimizde görüşülecek başkaca konu bulunmamaktadır.

Gündemde yer alacak konuları sırasıyla görüşmek için, 2 Haziran 1999 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.55

8 İNCİ BİRLEŞİM SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.