Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

4 üncü Birleşim

20 . 5 . 1999 Perşembe

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Polonya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan’a, dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Cahit Bayar’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/34)

III. – SEÇİMLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

IV. – TEŞEKKÜRLER, TEBRİKLER, TEMENNİLER VE TAZİYETLER

1. – TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’un, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması.

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15’te açıldı.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal, Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk andiçtiler.

Cezayir’e gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Gemici’ye, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’na, Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün,

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Kurumu EUREKA’nın Onuncu Parlamentolararası Konferansının 3-4 Haziran 1999 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin evsahipliğinde yapılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Başkan Seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada da adaylardan hiçbirisinin gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı; İçtüzüğün 10 uncu maddesi gereğince, bu oylamada en çok oy alan iki adayın dördüncü tur oylamaya katılacağı açıklandı.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapmak için, 20 Mayıs 1999 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, Birleşime 16.50’de son verildi.

Ali Rıza Septioğlu

Geçici Başkan

Cahit Savaş Yazıcı Fadlı Ağaoğlu

İstanbul İstanbul

Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

20 Mayıs 1999 Perşembe

BAŞKAN : Geçici Başkan Ali Rıza SEPTİOĞLU

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Yahya AKMAN (Şanlıurfa)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır.

Geçen birleşimlerde andiçmemiş olan İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakçı'yı andiçmeye davet edeceğim.

İstanbul Milletvekili Sayın Merve Safa Kavakçı ?.. Yok.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum:

II. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Polonya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan’a, dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Cahit Bayar’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/34)

17 Mayıs 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının (UBAK) yıllık toplantısına katılmak üzere, 18 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı H. Basri Aktan'ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Cahit Bayar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

III. – SEÇİMLER

1. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN – Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

Seçimin nasıl yapılacağına dair Başkanlığımızın bir açıklaması vardır; okutuyorum:

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Dördüncü oylama, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday için yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Üçüncü oylamada en çok oyu alan iki adayın adlarını okuyorum:

Yıldırım Akbulut Ankara Milletvekili

Sadi Somuncuoğlu Aksaray Milletvekili

Anayasa ve İçtüzüğün istediği gizliliğin bütün icaplarını yerine getirmek için, gizli oylama şu şekilde yapılacaktır:

Komisyon sırasında yer alan kâtip üyelerden biri, adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ve zarf verecek, diğeri ise, milletvekilini ad defterinden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın üye, kâtip üyeden mühürlü oy pusulası ile zarfı aldıktan ve adını ad defterine işaretlettikten sonra, oy hücresine girecek, oy pusulasına adaylardan birinin adını ve soyadını yazdıktan sonra oy pusulasını hücrede zarfa koyacaktır. Bilahara, hücreden çıkacak ve Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna zarfı atacaktır.

Hücrelere aynı renk tükenmezkalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususlar da şunlardır:

Oy pusulasına, adayın adı ve soyadı veya en azından adının baş harfi ile soyadının yazılması gereklidir. Sadece adının veya sadece soyadının yazılması halinde, adayın kim olduğu tereddütsüz anlaşılmakta ise oy geçerli sayılacaktır.

Ayrıca, oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya hücredeki kalemlerden başka renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy, hiçbir surette işaret taşımayacaktır. Adayın adı ve soyadına hiçbir eklenti yapılmayacaktır. Adayların adlarının önüne yazılacak "Prof", "Dr", "Sayın" gibi kelimelerin veya adayın mensubu olduğu siyasî partinin adı veya rumuzunun yahut adayın seçim bölgesinin yazılmış olduğu oy pusulalarının geçersiz sayılacağını önemle dikkatlerinize sunuyorum.

Oy pusulasına, adları okunmuş bulunan adayların dışında isim yazıldığında, bu oylar, Anayasamızın 94 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılacaktır.

BAŞKAN – Dördüncü oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar kâtip üyelere verilsin.

Oylamanın sayım ve dökümü için adçekme suretiyle 5 kişilik Tasnif Komisyonunu tespit ediyorum:

Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın?.. Burada.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Sezal?.. Yok.

Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik?.. Burada.

İzmir Milletvekili Sayın Saffet Başaran?.. Burada.

İstanbul Milletvekili Sayın Hayri Kozakçıoğlu?.. Yok.

Aksaray Milletvekili Sayın Kürşat Eser?.. Burada.

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. Burada.

Tasnif Komisyonu üyelerinin isimlerini okutuyorum:

Kürşat Eser (Aksaray)

Saffet Başaran (İzmir)

Kemal Çelik (Antalya)

Murat Akın (Aksaray)

Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

BAŞKAN – Oylamaya Adana İli milletvekillerinden başlayacağız.

Mazeretleri dolayısıyla, Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu öncelikle oy kullanacaklar; buyursunlar.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Tasnif Komisyonu üyelerinin isimlerini okuyorum:

Murat Akın (Aksaray)

Kemal Çelik (Antalya)

Saffet Başaran (İzmir)

Kürşat Eser (Aksaray)

Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Oy kupaları Tasnif Komisyonuna verilsin.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 541 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Kurulu:

Murat Akın Kemal Çelik Saffet Başaran

Aksaray Antalya İzmir

Kürşat Eser Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Aksaray Bursa

Yıldırım Akbulut : 332 (ANAP sıralarından alkışlar)

Sadi Somuncuoğlu : 191 (MHP sıralarından alkışlar)

Geçersiz : 7

Boş : 11

Toplam : 541

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, dördüncü oylamanın sonucuna göre, Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut fazla oy almak suretiyle, 332 oyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır, kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim.

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Buyurun. (Alkışlar)

IV. – TEŞEKKÜRLER, TEBRİKLER, TEMENNİLER VE TAZİYETLER

1. – TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’un, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI YILDIRIM AKBULUT (Ankara) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsıma karşı göstermiş olduğunuz itimada sonsuz teşekkür ederim.

Bu Yüce Meclis, sizler sayesinde, 21 inci Yüzyılı kucaklayacak ve milletimizin refah ve mutluluğu için en iyi hizmetleri verebilecek bir çalışma ortamı içinde olacaktır. Ben, buna yürekten inanıyorum. Her alanda, gerek ekonomik gerek sosyal gerek kültürel alanda ve tüm milletimizi bir hoşgörü ortamı içerisinde idare edecek olan bu Meclise sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Ben, bu Meclisin Başkanı olarak, her şeyden evvel, Anayasamız, İçtüzüğümüz ve hukuk kuralları içerisinde, hiçbir peşin hükme kapılmaksızın ve insan haklarına saygılı olarak ve demokrasimizi her geçen gün daha da kuvvetlendirecek bu çalışmalarınıza katkıda bulunacağım. Tarafsız olacağım, herkese eşit mesafede olacağım; ama, ayrılmayacağım prensipler, biraz evvel söylediğim gibi, hukuk olacak, hukukun üstünlüğü olacak, demokrasimiz olacak, insan haklarına saygı olacak, Anayasamız ve İçtüzüğümüz olacak. Bundan emin olabilirsiniz.

Ayrıca, işaret etmek istediğim bir husus daha vardır: Yüce Meclis, şimdiye kadar saygıdeğer hizmetler yapmıştır ve saygınlığını, elbette ki, korumuştur; ancak, zaman zaman, bunun zedelendiğini, üzüntüyle müşahede etmiş oluyorum. Buna fırsat vermeyeceğim. (ANAP, FP ve DYP sıralarından alkışlar)

Yüce Meclisin saygınlığını her şeyin üzerinde tutuyorum; çünkü, onsuz, demokrasi olmayacağına inanıyorum; onsuz, insanlarımızın emniyet içerisinde olmayacağına inanıyorum; onsuz, hukuk devleti olmayacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerimle, saygıdeğer Başkanlık Divanına ve siz saygıdeğer milletvekillerine teşekkürlerimi bildiriyor ve saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Danışma Kurulunca, Başkanlık Divanı üyeliklerinin siyasî parti gruplarının oranlarına göre dağılımının tespiti ile Genel Kurulca gerekli kararın alınması için, 25 Mayıs 1999 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.35

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.