Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

 DÖNEM : 20                                        CİLT : 71                                    YASAMA YILI : 4

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

61 inci Birleşim

22. 3. 1999 Pazartesi

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Romanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1945)

2. — Bulgaristan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1946)

3. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan’ın, TBMM Başkanvekilliği ve Anavatan Partisi üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/431)

4. — Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz’ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/432)

B) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. —DTP Grubunun, 20 Mart 1999 Cumartesi günü Danışma Kuruluna yaptığı toplantı çağrısının, TBMM Başkanı tarafından, TBMM’nin çalışma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesi konusuyla sınırlandırıldığına; seçimlerin yapılmasının yeniden değerlendirilmesi konusunun -İçtüzüğe göre- Danışma Kurulunun görev alanı dışında bulunduğunun belirlendiğine ve bu yönde yapılan Danışma Kurulu toplantısı çağrısına DTPGrubunun itiraz etmediğine;

TBMM Başkanlığına DTPGrup Başkanı Mahmut Yılbaş imzasıyla verilen yerel seçimlerin genel seçimlerden ayrılması önerisinin, aynı gün (21 Mart 1999) 17385 sayılı yazısıyla ve TBMM Başkanı imzasıyla, Anayasanın 77 ve İçtüzüğün 95 inci maddeleri uyarınca Anayasa Komisyonuna havale edildiğine; bu havale işleminin “gelen kâğıtlar” listesinde yer aldığına ve bu havale işlemine de itiraz edilmediğine;

TBMM Başkanlığınca Anayasa Komisyonuna havale edilen DTP önerisinin fotokopisinin, bir üst yazıyla, TBMMGenel Kurulunda işleme konu olduğuna; bu hususta bir usul görüşmesi açılarak bu hususun oylandığına; fakat, bu hususta bir de İçtüzüğe ve yasalara uygun bir işlem ve Meclis kararı bulunduğuna; bu husustaki görüşmelerin her halukârda Anayasa Komisyonu raporunun Genel Kurula gelmesiyle birlikte yapılacağına ve bu nedenle, önerinin gündemden çıkarıldığına ilişkin Başkanlık açıklaması

III. —GÜVEN İSTEMİ

1. — Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında verilen gensorunun, Genel Kurulun 20.3.1999 tarihli 59 uncu birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik önergesinin oylaması (11/22)

IV. — DİSİPLİN CEZALARI

1. — Van Milletvekili Mahmut Yılbaş’a kınama cezası verilmesi

V. — SEÇİMLER

A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliğe seçim

B) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

2. — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, 55 inci Hükümet döneminde İller Bankasından Rize ve Trabzon belediyelerine tahakkuk ettirilen para miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ali Ilıksoy’un yazılı cevabı (7/6854)

2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Rize Belediyesine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ali Ilıksoy’un yazılı cevabı (7/6855)
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Resmî Gazetenin 2 Ağustos 1998 gün ve 23421 sayılı nüshasında yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 Temmuz 1998 gün ve 590 sayılı kararıyla, 18 Nisan 1999 günü, birlikte yapılması öngörülen yerel ve genel seçimlerden, Milletvekili Genel Seçimlerinin, Anayasanın 77 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılmasına ve seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulunca bu karara göre yeniden düzenlenmesine karar verilmesine; 22 Mart 1999 Pazartesi günü yapılacak olan güven oylamasından sonra, 23 Mart 1999 Salı gününden itibaren Genel Kurulda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunmasına ilişkin DTP Grubu önerisi okundu.

TBMMBaşkanlığınca komisyona havale edilen bir hususun, o komisyonca karara bağlanmasından önce, bir siyasî parti grubu önerisi olarak TBMM Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanmasının uygun olup olmadığı hakkında bir usul görüşmesi açıldı.

Yapılan oylama sonucunda, o hususun TBMMGenel Kurulunda görüşülebileceğinin kabul edildiği açıklandı.

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, CHP Grup Başkanvekili Önder Sav’ın konuşmasında kendisine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.

TBMMGenel Kurulunda görüşmelerin olaylı geçmesi nedeniyle kürsü masuniyetinin kalmadığı gerekçesiyle, Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında verilen güvensizlik önergesinin oylamasını yapmak, kanun tasarı ve teklifleri ile DTP Grup önerisini görüşmek üzere, 22 Mart 1999 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.18’de son verildi.

 

                                                              Yasin Hatiboğlu                                                                                                 Başkanvekili

                       Ali Günaydın                                                             Hüseyin Yıldız                                        Konya                     Mardin                                    Kâtip Üye                               Kâtip Üye


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

22 Mart 1999 Pazartesi

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Haluk YILDIZ (Kastamonu), Ünal YAŞAR (Gaziantep)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum :

 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Romanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1945)

                                                                                                              18 Mart 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mart 1999 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

                                                                                                        Süleyman Demirel                                                   Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. — Bulgaristan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1946)

                                                                                                              18 Mart 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mart 1999 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

                                                                                                        Süleyman Demirel                                                   Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliğinden bir istifa önergesi vardır; okutuyorum:

3. — Denizli Milletvekili HasanKorkmazcan’ın, TBMMBaşkanvekilliği ve Anavatan Partisi üyeliğinden çekildiğine ilişikn önergesi (4/431)

                                                                                                                    22.3.1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğinden ve Anavatan Partisinden istifa ettim.

Gereği için saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Hasan Korkmazcan                                                  Denizli

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum:

4. — Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz’ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/432)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilmek istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla. 22.3.1999

                                                                                                          İbrahim Yılmaz                                                      Kayseri

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

B) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — DTP Grubunun, 20 Mart 1999 Cumartesi günü Danışma Kuruluna yaptığı toplantı çağrısının, TBMM Başkanı tarafından, TBMM’nin çalışma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesi konusuyla sınırlandırıldığına; seçimlerin yapılmasının yeniden değerlendirilmesi konusunun -İçtüzüğe göre- Danışma Kurulunun görev alanı dışında bulunduğunun belirlendiğine ve bu yönde yapılan Danışma Kurulu toplantısı çağrısına DTP Grubunun itiraz etmediğine;

TBMM Başkanlığına DTP Grup Başkanı Mahmut Yılbaş imzasıyla verilen yerel seçimlerin genel seçimlerden ayrılması önerisinin, aynı gün (21 Mart 1999) 17385 sayılı yazısıyla ve TBMMBaşkanı imzasıyla, Anayasanın 77 ve İçtüzüğün 95 inci maddeleri uyarınca Anayasa Komisyonuna havale edildiğine; bu havale işleminin “gelen kâğıtlar” listesinde yer aldığına ve bu havale işlemine de itiraz edilmediğine;

TBMMBaşkanlığınca Anayasa Komisyonuna havale edilen DTP önerisinin fotokopisinin, bir üst yazıyla, TBMM Genel Kurulunda işleme konu olduğuna; bu hususta bir usul görüşmesi açılarak bu hususun oylandığına; bu hususta fakat bir de İçtüzüğe ve yasalara uygun bir işlem ve Meclis kararı bulunduğuna; bu husustaki görüşmelerin her halukârda Anayasa Komisyonu raporunun Genel Kurula gelmesiyle birlikte yapılacağına ve bu nedenle, önerinin gündemden çıkarıldığına ilişkin Başkanlık açıklaması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi, sıra, Genel Kurulumuzun 21.3.1999 tarihli 60 ıncı Birleşiminde alınan karar gereğince, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş'ın, 18 Nisan 1999 günü birlikte yapılması öngörülen yerel ve genel seçimlerden milletvekili genel seçimlerinin Anayasanın 77 nci maddesine göre yapılmasına ve seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulunca yeniden düzenlenmesine dair önergesindedir.

Sayın milletvekilleri, bu konuda, Demokrat Türkiye Partisi Grubu, 20 Mart 1999 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kuruluna bir toplantı çağrısı yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin, bu toplantı çağrısını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesi konusuyla sınırlayarak, aynı gün gerçekleştirmiştir.

Yenilenmesine karar verilen seçimlerin değerlendirilmesi konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, 20 Mart 1999 gün ve 17374 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin" imzalı yazısıyla... Aynen okuyorum: "Yenilenmesine karar verilen seçimlerin değerlendirilmesi konusu, İçtüzüğe göre, Danışma Kurulunun görev alanı dışında bulunduğundan, bu konu dışında kalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesi konusunu görüşmek üzere toplanacaktır"

Demokrat Türkiye Partisi Grubu, Başkanlığın bu yöndeki Danışma Kurulu toplantısı çağrısına itiraz etmemiştir. Çağrıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının sınırladığı biçimde kabullenmiştir. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, DTP Grup Başkanı Mahmut Yılbaş'ın imzasıyla, 21 Mart 1999 günü, yerel seçimlerin genel seçimlerden ayrılması için bir öneri verilmiştir. Bu öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, aynı gün, yani, 21 Mart 1999 gün ve 17385 sayılı yazıyla "Başkan Hikmet Çetin" imzasıyla, Anayasanın 77 nci ve İçtüzüğün 95 inci maddeleri uyarınca Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir. Bu havalede "Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 95 inci maddesi 'Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur' hükmünü içermektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde, seçimlerin yenilenmesi kararının nasıl alınacağı öngörüldüğü halde, bu kararın nasıl değiştirileceğine dair bir kural yer almamaktadır. Ancak, bir işlem hangi usule bağlı kalınarak yapılmışsa, yine aynı usule bağlı kalınarak değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması kamu hukukunun temel ilkelerinden biridir. Ayrıca, aynı konuda kanunda da bir düzenleme yapılıp yapılmaması hususunun değerlendirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, yazınız ekindeki milletvekili genel seçimlerine ilişkin 1 numaralı önerinin Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula sunulması Başkanlığımızca zorunlu görülmektedir."

Bu yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, önergenin 1 inci maddesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca alınmış bulunan Demokrat Türkiye Partisi önerisinin aynı zamanda Danışma Kurulunun görev alanı içinde bulunmadığını, dolayısıyla, İçtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca bu konuda Genel Kurula bir öneri götürülmesinin mümkün olmadığını da belirtmiştir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Anayasa Komisyonuna havalesi, İçtüzüğün 51 inci maddesinde yazılı olan gelen kâğıtlar listesindeki içeriktedir.

İçtüzüğün 51 inci maddesini okuyorum: "Başkanlığa gelen kanun tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru önergeleri, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanır. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrıca belirtilir. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilir.

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir.

Gelen kâğıtlar, tatile rastlamadığı takdirde, cumartesi ve pazar hariç, her gün yayımlanır, ilan tahtasına asılır ve ilk birleşim tutanağına eklenir."

Yapılan işlem, İçtüzüğün 51 inci maddesine göre, gelen kâğıtlar listesine uygun bir işlemdir. Buna itiraz, İçtüzüğün 73 üncü maddesinde belirlenmiştir. Son fıkrada "Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturumun başında söz alır" denilmektedir. Dün, böyle bir işlem, İçtüzüğün 73 üncü maddesinin amir hükmü, yerine getirilmemiştir. Buna karşılık "Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Mahmut Yılbaş" imzasıyla Genel Kurul önerisi niteliği kazanmamış; çünkü, Genel Kurul önerisi niteliği kazanabilmek için, Danışma Kurulunun çağrısının içinde olması ve toplantıda görüşülmesi, toplantı gerçekleşmemişse de o çağrıda yer alması, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin amir hükmüdür. Buna rağmen, Anayasa Komisyonuna havale edilen Demokrat Türkiye Partisi önerisinin, "Mahmut Yılbaş" imzalı önerinin fotokopisi, bir üst yazıyla, dün, burada, işleme konu olmuştur; bir usul tartışması açılmış, oylanmıştır. Ortada, aynı zamanda, İçtüzüğe, yasalara uygun bir işlem ve bir Meclis kararı vardır. Ben, bu iki işlemden birini yok saymak veya ikisini birbirine öncelik saymayı, hem yasaları -başta Anayasa- hem İçtüzüğü çiğnemek, aynı zamanda da, Genel Kurula saygısızlık olarak algılıyorum.

Bu nedenle, bu müzakere, her halükârda, Anayasa Komisyonu raporunun Genel Kurula inmesiyle birlikte yapılacaktır; bu nedenle, öneri gündemden çıkarılmıştır.

Şimdi, gensorunun oylamasına geçiyoruz. (FP ve DTP sıralarından "Hayır hayır" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar; ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yılbaş; oylamaya geçiyorum yalnız, dikkat edin.

Buyurun, yerinizden lütfen. (Gürültüler)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan, Başkanlık makamınıza bugünkü tarihle, riyasetinizle ilgili, İçtüzüğün 63 üncü maddesine göre bir usul tartışması açılması talebimiz var; lütfen, bunun tartışmaya açılmasını ve...

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) – Oylamaya geçildi.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Hayır efendim! Bakınız...

BAŞKAN – Bir grup başkanı konuşuyor, lütfen sükûnetle dinleyelim efendim.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Lütfen, 63 üncü maddeye göre usul tartışmasının  açılmasını ve grubuma söz verilmesini talep ediyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, ben İçtüzük maddelerini okuduğum zaman alınıyorsunuz. İçtüzüğün, bahsettiğiniz 63 üncü maddesini size okumak istiyorum: "Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur."

Sizin bana güveninizle ilgili, "Sayın Cin" imzasıyla buraya gönderdiğiniz, hiçbir hukukî değer ifade etmeyen... Acaba, bunu, 63 üncü maddenin neresine sığdırıyorsunuz?

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan, bakınız, 63 üncü madde...

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) – Oylamaya geçtik Sayın Başkan.

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Bir grup başkanı konuşuyor. Lütfen... Lütfen... Lütfen...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Ben, sizin dün yaptığınız gibi, kürsüyü işgal etmiyorum; Tüzük hükümleri çerçevesinde Sayın Başkandan konuşma talep ediyorum. (DYP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Evet, dinliyorum sizi.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şu anda çalışma usulüyle  alakalı bir talebim var; diyorum ki: Siz, tarafsızlığını yitirmiş bir başkanvekilisiniz; sizin riyasetinizde bu Yüce Meclis, Genel Kurul toplanamaz. Bunun tartışılmasını istiyorum. Sizden söz talebim var efendim.

BEKİR SOBACI (Tokat) – Başkanın tutumu tartışılmalı...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş...

HALİL CİN (İçel) – Sayın Başkan, söz istiyorum.

BAŞKAN – Bir dakika efendim... Grup başkanınız konuştu... Yani, böyle bir usulümüz yok; her isteyenin konuşması... Burası açık bir müzakere değil. (FP sıralarından gürültüler)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Söz istiyorum...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, bir dakika beni dinleyin...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Dün burada fiilî durum yarattınız, arkadaşlarınız ve yandaşlarınız...

Bakınız Sayın Başkan, benim yerime, vekilim sizden bir söz talep ediyor ve siz tahammül gösteremiyorsunuz!..

BAŞKAN – Sayın Yılbaş... Sayın Yılbaş, benim ne diyeceğimi biliyor musunuz? Ben size bir cevap vereceğim; konuşuyorsunuz!..

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan, benim zaten sizden ümidim yok, sizden ümidim yok. Yalnız, bu sözlerimin zapta geçmesini istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, Meclis Başkanvekillerinin nasıl seçildikleri...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Efendim, Anayasanın 94 üncü maddesinin son fıkrasını okuyun.

BAŞKAN – ...nasıl işlem yaptıkları, İçtüzüğün... İçtüzüğün...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Efendim... Sayın Başkan... Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, izin verir misiniz, ben konuşayım; size tekrar söz vereceğim. (FP sıralarından gürültüler)

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Kürsü işgali yok burada...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Yahu... Yahu...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, lütfen yerinize oturun... Lütfen yerinize oturun...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Siz tarafsızlığınızı yitirdiniz...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, istirham ediyorum yerinize oturun ve beni dinleyin. (FP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Tarafsız Başkan istiyoruz, tarafsız...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, istirham ediyorum... (Gürültüler)

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Dün, siz, kürsü işgal ettirdiniz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri... Sayın Yılbaş, lütfen... Meclis çalışmalarını işaretle bozmayın. Bakın, cevap vermeden oylamaya geçeceğim. (Gürültüler)

Sayın milletvekilleri, size olan saygımdan, bu öneriyi hepinize dağıtacağım; benimle ilgili tek satır yoktur.

Oylamaya başlıyorum efendim; oylama süresi 10 dakikadır. (FP ve DTP sıralarından gürültüler)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Hayır efendim... Söz istiyorum...

BEKİR SOBACI (Tokat) – Neyi oyluyorsunuz?.. Hiç kimse anlamadı.

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Kürsü işgali yok...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – ...Türk halkı adına söz istiyorum, millet adına söz istiyorum, bana söz vermek mecburiyetindesiniz.

III. — GÜVEN İSTEMİ

1. — BaşbakanBülent Ecevit ve BakanlarKurulu Üyeleri hakkında verilen gensorunun, Genel Kurulun 20.3.1999 tarihli 59 uncu birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik önergesinin oylaması (11/22)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu kısımda yer alan, Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/21) esas numaralı gensorunun 20.3.1999 tarihli 59 uncu Birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik önergesinin oylamasını yapacağız.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Yarın siz Yüce Divanda hesap vereceksiniz...

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Tarafsız Başkan istiyoruz...

BAŞKAN – Oylama işlemine geçmeden önce, dinleyicilerle ilgili İçtüzük maddesini okuyorum: "Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.

Dinleyiciler, görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar.

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarıya çıkarılırlar."

Dinleyicilerin, bu okuduğum kurala riayet etmelerini rica ediyorum.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan... Sayın Başkan...

BAŞKAN – Şimdi, sayın üyelerin kullanacakları oyların anlamını açıklıyorum: "Kabul" oyu güvensizlik anlamını, "ret" oyu güven anlamını taşıyacaktır.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan, lütfen... Bakınız, hiç olmazsa, "söz atıcı" olarak kayıtlara geçmesini istiyorum.

BAŞKAN – Anayasanın 99 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, bakanlar kurulunun veya bakanın düşürülebilmesi için...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Bakınız değerli arkadaşlarım, Anayasanın 94 üncü maddesinin son fıkrası şunu söylüyor...

BAŞKAN - ...üye tamsayısının salt çoğunluğunun (yani, 276 veya daha fazla) kabul oyu gereklidir.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Evet, kaydedilmesini istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş... Sayın Yılbaş... Size kınama cezası vermek durumunda kalacağım.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri...

BAŞKAN – Anayasada öngörülen bu nitelikli çoğunluğun mevcudiyetini tespit edebilmek için, güvensizlik önergesi açık oya sunulacaktır.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – ...üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar."

BAŞKAN – Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (FP ve DTP sıralarından "Yuh" sesleri; sıra kapaklarına vurmalar)

Açık oylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Elektronik cihazla yapılması kabul edilmiştir.

Oylamaya başlıyoruz.

Süre 10 dakikadır.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkan, hem sizin kimliğinizde hem de mensup olduğunuz parti için, bu, tarihe, kara bir leke olarak geçecek.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, lütfen, oyunuzu kullanın.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Efendim, senin riyaset ettiğin Başkanlıkta, benim kullanacağım oyum yok!

Seni gidi seni!..

BAŞKAN – Sizin takdiriniz...

IV. — DİSİPLİN CEZALARI

1. — Van Milletvekili Mahmut Yılbaş’a kınama cezası verilmesi

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, size, İçtüzük uyarınca, Başkanlığa hakaretten bir kınama cezası verdim; devamını, lütfen, getirmeyin.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Verirseniz verin... Sen dün orayı işgal ettin! Sen dün orayı işgal ettin!

ERDAL KESEBİR (Edirne) – Sayın Gürkan, size kim ceza verecek! Sivil darbe bu oluyor Sayın Gürkan!

Umarım, Hasan Korkmazcan'ın durumuna bir dahaki dönemde siz düşmezsiniz!

III. — GÜVEN İSTEMİ (Devam)

1. — Başbakan Bülent Ecevit ve BakanlarKurulu Üyeleri hakkında verilen gensorunun, Genel Kurulun 20.3.1999 tarihli 59 uncu birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik önergesinin oylaması (11/22) (Devam)

BAŞKAN – Oylamaya devam ediyoruz.

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN – Evet, teknik nedenlerle oyunu kullanamayan arkadaşlarımız, lütfen, teknisyenler marifetiyle oy pusulalarını göndersinler. Zaten, açık oylama olduğu için, mükerrer oy pusulaları iptal edilecektir.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Hükümet ile siz, kimlerle işbirliği halindesiniz?!.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş... Sayın Yılbaş, istirham ediyorum...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Efendim... Efendim...

BAŞKAN – İstirham ediyorum... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şu an bir oylama işlemi yapılıyor... (FP ve DTP sıralarından sıralarından gürültüler)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Yazıklar olsun senin demokrat kimliğine!..

Zulm ile âbâd olanın âhiri berbad olur! Bunu bilesin Başkan! Bundan sonra, orta yerde demokrat olarak dolaşamazsınız siz!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sisteme giremeyen arkadaşlarımız, lütfen, oylama süresi içinde teknik ekipten yardım istesinler; oylama süresinin tamamlanmasından sonraki pusulaları kabul etmeyeceğim.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Partin ve sen, buradan kaçabilirsin; ama, meydanlardan kaçamayacaksınız, adım adım arkanızda olacağız.

Yazıklar olsun! Kırk yıllık abidenizi yıktınız siz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen... Oylama işlemi, sırasında olmuyor!.. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; lütfen, bu Meclise uygun davranın!

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Başkanlık kürsüsü işgale uğradı, sesin çıkmadı, tasvip ettin!..

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Meclis Başkanlığının gerektirdiği usuller ve kanunlar çerçevesi içerisinde hareket eden Meclis Başkanına "Anayasayı çiğnediniz" diye bangır bangır bağıran siz, bugün, Anayasayı da, İçtüzüğü de, adaleti de, millet iradesini de çiğnediniz!..

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Bugün buradan çıktıktan sonra sizi savcılığa şikâyet edeceğim.

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Yanlı Başkan, yanlı!..

Dün burası işgal edilirken neredeydiniz?! Kürsü dokunulmazlığı nerede kaldı? Fizikî engel gerekiyor bundan sonra...

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) – Şu kürsüyü işgal eden kişiler utansın bugün.

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Millet, dersinizi verecek, göreceksiniz.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – O, aldığınız 306 güvenoyundan, bugün çıkacak güvensizlik oylarını çıkın; o zaman, güvenoyunun ne olduğunu göreceksiniz. Yazık!.. Kırk yıllık siyasî geçmişe yazık! Onun adına ben utanıyorum.

Dün, 240 oyla alınan bir kararı, siz tek başınıza, yok saydınız. Bunun hesabını vereceksiniz Sayın Başkanvekili, bunun hesabını vereceksiniz!

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN – Oylama süremiz bitmiştir.

Şimdi, teknisyenler marifetiyle pusula gönderen arkadaşlarımızı, tutanaklara geçmesi bakımından, ismen okuyorum:

Sayın Ömer Bilgin?.. Buradalar.

Sayın Osman Yumakoğulları?.. Buradalar.

Sayın Aydın Menderes?.. Buradalar.

Sayın Ergun Özkan?.. Buradalar.

Sayın Şaban Karataş?.. Buradalar.

Sayın Ali Oğuz?.. Buradalar.

Sayın Erkan Kemaloğlu?.. Buradalar.

Sayın Kâmran İnan?.. Buradalar.

Sayın Ahmet İyimaya?.. Buradalar.

Sayın Metin Şahin, Sayın Arif Sezer'e vekâleten oy kullandılar?.. Buradalar.

Sayın Ziya Aktaş, Sayın Fikret Ünlü'ye vekâleten oy kullandılar?.. Buradalar.

Sayın Hasan Gemici, Sayın Hikmet Uluğbay'a vekâleten oy kullandılar?.. Buradalar.

Sayın Şükrü Sina Gürel, Sayın İsmail Cem'e vekâleten oy kullandılar?.. Buradalar.

Sayın Nevzat Ercan?.. Buradalar.

Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki güvensizlik önergesinin açık oylama sonuçlarını ilan ediyorum: 477 sayın milletvekili oy kullanmıştır; kabul oyları 236 olmuştur. (FP sıralarından "Ret ne kadar?" sesleri)

Bu nedenle, Anayasanın 99 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen salt çoğunluk bulunamamıştır; Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki güvensizlik istemi reddedilmiştir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

Şimdi, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

V. — SEÇİMLER

A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner aday gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

B) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için İzmir Milletvekili Işın Çelebi aday gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2. — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır aday gösterilmiştir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232) (1)

BAŞKAN – Sayın Komisyon?.. Burada.

Komisyon burada olduğuna göre, Anayasanın 83 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili bir önergenin oylanması işlemine başlayacağız; ancak, oylama gizli yapılacağından, burada gizli oylama düzeninin kurulabilmesi için, birleşime saat 16.00'ya kadar ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 15.35
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 16.00

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Haluk YILDIZ (Kastamonu), Ünal YAŞAR (Gaziantep)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. — Kütahya Milletevkili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232) (Devam)

BAŞKAN – Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında, yarım kalan işlerden, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun ikinci müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğimizi beyan etmiş, Anayasa Komisyonunu aramış ve Anayasa Komisyonunun bulunduğunu belirtmiştik.

Hükümet?..

MİLLî EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Burada.

BAŞKAN – Hükümet de temsil ediliyor. Temsil edilmese de, 27.1.1999 tarihli 46 ncı Birleşimde hükümet temsil edilmediğinden bir defaya mahsus ertelenmiş olduğu için, müzakereye devam edecektik.

Sayın milletvekilleri, 17.3.1999 tarihli 56 ncı Birleşimde, 1 inci madde üzerinde verilen üç önergenin işaretle oylamasını yapmıştık. Yapılan oylamalar sonucunda, iki önerge reddedilmiş, üçüncü önerge ise kabul edilmişti. Şimdi, bu önergenin gizli oylamasına geçeceğiz; ancak, önergeyi, hatırlatmak bakımından, Genel Kurulun yeniden bilgisine sunacağım.

Buyurun:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 232 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasınının son cümlesinin;

"...Ancak bu hallerde de suç işlediği ileri sürülen milletvekili, adam öldürme cürümlerinde suçüstü hali veya Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz ve tutuklanamaz" şeklinde;

Son fıkrasının da;

"Milletvekilleri hakkında ceza davaları Yargıtayda görülür. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülmesi, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından kamu davasının açılması, suçüstü hali ile hükmün temyizi ve diğer yargılama esasları kanunla düzenlenir" şeklinde,

Değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

        Hasan Korkmazcan                     Nejat Arseven                        Metin Emiroğlu

                  Denizli                                     Ankara                                   Malatya

           Ahmet İyimaya                        Turhan Güven                     Metin Bostancıoğlu

                 Amasya                                       İçel                                        Sinop

              Seyfi Oktay                               Atilâ Sav                                Metin Işık

                  Ankara                                     Hatay                                     İstanbul

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla vekâleten oy kullanma imkânı mevcut olmadığı için, oy hücrelerinin kullanılması için de ara vermiştim.

Şimdi, kurduğumuz düzeni sizin bilginize sunuyorum ve oylamanın yöntemiyle ilgili olarak açıklamaları yapıyorum:

Komisyon sıralarının arkasında, üçüncü sırada, bir Divan Kâtibimizin de görev aldığı arkadaşlarımız, oy kullanan arkadaşlarımızın işaretlenmesi ve kullanılacak oy pusulalarının size verilmesi konusunda görev yapacaklar.

Oylarımızı, şuradaki hücrelerde, gizli oy hücrelerinde gizli olarak kullanacağız ve Divanın önündeki oy kutusuna atacağız.

Oylamaya başlamadan önce, yöntemle ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum:

Anayasanın 175 inci ve İçtüzüğün 94 üncü maddeleri gereğince, Anayasa değişiklik tekliflerinin maddelerinin ve tümünün kabulü, üye tamsayısının en az beşte 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür; yani, teklifin maddelerinin ve tümünün kabulü için en az 330 kabul oyu gerekmektedir.

Genel Kurulun 5.7.1995 tarihli 134 üncü Birleşiminde oylanarak kabul edilen Başkanlık tezkeresi uyarınca, Anayasa değişiklik teklifinin ikinci müzakeresinde yapılan oylamada:

330'un altında oy alan madde, birinci oylamada aldığı oy ne olursa olsun, kesin olarak reddedilmiş olacak ve düşecektir.

Yapılan oylamada 330'un üzerinde oy alan maddeler, birinci oylamada aldığı oy 330'un altında da olsa, kabul edilmiş olacaktır.

Yapılan oylamada, maddeler 330'un ve 367'nin üzerinde oy almış olsalar da, tümünün oylamasında 330'un altında oy alırsa, teklifin tümü kesin olarak reddedilmiş olacak ve düşecektir.

Yapılan oylamada, maddelerin bir kısmı 330'un üzerinde, fakat 367'nin altında oy almış olsa, bir kısmı da 367'nin üzerinde oy almış olsa, tümünün oylamasında teklif 367'nin üzerinde oyla kabul edilirse, kanunun hiçbir maddesi, kendiliğinden halk oylamasına sunulmayacaktır; aynı durumda, tümünün oylamasında teklif 367'nin altında oyla kabul edilirse, kanunun tümü kendiliğinden halk oylamasına sunulacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını bir kez daha arz ediyorum:

Komisyon sırasında yer alan kâtip üye, adı okunan milletvekiline biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile bir mühürlü zarf verecek, pul ve zarf verilen milletvekilini ad defterinde işleyecektir.

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir.

Oyunu kullanacak sayın üye, kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile bir mühürlü zarfı aldıktan ve adını ad defterine işaretlettikten sonra oy hücresine girecek, oy olarak kullanacağı pulu hücrede zarfın içerisine koyarak zarfı yapıştıracak, diğer iki pulu ise hücre içerisinde bulunan ıskarta kutusuna atacaktır; bilahara, hücreden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı ikiye katlayarak, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır.

Oylamada adı okunmayan milletvekillerine pul ve zarf verilmeyecektir.

Şimdi, önergenin gizli oylamasına Adana ilinden başlamadan önce, mazeret dilekçelerine binaen, Sayın Sabri Ergül, Sayın Orhan Veli Yıldırım, Sayın Cefi Jozef Kamhi, Sayın Mehmet Moğultay, Sayın Bahattin Yücel, Sayın Emin Karaa, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Aydın Menderes, sayın genel başkanlar ve hükümet üyelerinden isteyenler, oylarını öncelikle kullanabilirler.

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bu oylamadan sonra başka oylamalarımız da var. Şu an değişiklik önergesini oyluyoruz; maddenin kendisi, 2 nci maddesi, 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi -eğer gerek olursa- ve tümü oylanacak.

Efendim, vekâlet oyu kullanacak sayın bakanlar, lütfen, vekâlet oyu kullanmadan önce Başkanlığı uyarsınlar, Başkanlığa bilgi versinler.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Şimdi, oylamaya Adana İlinden devam ediyoruz.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili kalmadığına göre, oylama işlemi tamamlanmıştır.

Sayım için, gerekli işleme başlayalım.

Oy kutusunu kaldırınız lütfen.

(Oyların ayırımına başlandı)

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkanım...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yılbaş.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Müsaadenizle, eğer, oy kullanma işlemi bittiyse, İçtüzüğün 158 inci maddesi uyarınca, söz hakkı istiyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, oylama sırasında gereğini yapma imkânımız yok; oylamadan sonra gereğini yapacağız.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – "Oylama bitti" dediniz, onun için söz istedim efendim.

BAŞKAN – Hayır, sayıma başladık; oy verme işlemi bitmedi.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Oldu Sayın Başkan.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Oy verme işlemi bir bütündür.

(Oyların ayırımına devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde, işaretle oylamada kabul edilen önergenin yapılan gizli oylamasına 433 sayın üye katılmıştır; 253 kabul, 155 ret, 18 çekimser, 4 geçersiz ve 3 boş oy kullanılmıştır.

Sayın milletvekilleri, bu durumda, yapılan gizli oylama sonucunda önerge kabul edilmemiştir.

Şimdi, 1 inci maddenin komisyondan gelen şekliyle gizli oylamasını yapacağız.

1 inci maddeyi okutuyorum...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Başkanım, söz talebim vardı.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, ilgili maddeyi okursanız, birleşimin sonunda söz verilebilir; şu an, Anayasa oylaması yapıyoruz efendim; biraz önce ifade ettim.

Buyurun.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. – 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4. – Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı.

Madde 83. – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, aynı birleşimdeki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar. İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları saklıdır.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bir milletvekili hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zamanaşımı işlemez.

Şu kadar ki, ağır cezayı gerektiren cürümlerde suçüstü hali ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma cürümlerinden dolayı bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması için Meclisin kararı aranmaz. Bu hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Ancak bu hallerde de suç işlediği ileri sürülen milletvekili, ağır cezayı gerektiren cürümlerde suçüstü hali veya Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz ve tutuklanamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Milletvekilleri hakkındaki ceza davaları Yargıtayda görülür. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, kamu davasının açılması, hükmün temyizi ve diğer yargılama esasları kanunla düzenlenir.

BAŞKAN – Okunan maddenin gizli oylamasına geçiyoruz.

Adana İlinden oylamaya başlamadan önce, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Aydın Menderes, sayın genel başkanlar, sayın Hükümet üyeleri ve mazeretlerine binaen, Sayın Ayhan Fırat, Sayın Necmettin Dede, Sayın Sabri Ergül, Sayın Orhan Veli Yıldırım, Sayın Bahattin Yücel, Sayın Hayri Kozakçıoğlu, Sayın Sedat Aloğlu, Sayın Ahmet Neidim, Sayın Ersin Taranoğlu, Sayın Rasim Zaimoğlu, lütfen, oylarınızı kullanın efendim.

(Oylamaya başlandı)

BAŞKAN – Mazeretlilerin oy kullanma işlemi tamamlandı.

Adana İlinden itibaren oylama işlemine devam ediyoruz.

(Oylama yapıldı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir; oy sandığını kaldıralım.

Sayım işlemine başlıyoruz.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasanın 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin yapılan gizli oylamasına 357 sayın üye katılmıştır; kabul oyu 218, ret oyu 118, çekimser oylar 10, geçersiz oylar 3, boş oylar 8 olmuştur.

Buna göre, yapılan gizli oylama sonucunda, teklifin 1 inci maddesi reddedilmiştir.

Teklifin 2 nci maddesi 1 inci maddeye bağlı olduğundan bu maddenin oylanmasına gerek kalmamıştır. Dolayısıyla, teklif reddedilmiş ve gündemden çıkarılmıştır.

IV. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam)

1. — Van Milletvekili MahmutYılbaş’a kınama cezası verilmesi (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, sırada yer alan diğer yasa önerilerine geçmeden önce, İçtüzüğün 158 inci maddesine göre söz talebinde bulunan Sayın Mahmut Yılbaş'ı kürsüye davet ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar)

Sayın Yılbaş, süreniz 5 dakikadır.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Sayın Divan, değerli milletvekilleri; Divan kaçacak bir yer bulamadı, Tüzüğün 158 inci maddesine göre söz verme mecburiyetinde kaldı.

Tüzüğün 158 inci maddesi, Genel Kurulun bir üyesine verilen uyarma cezasıyla alakalıdır. Vaktim de çok az; öyle zannediyorum ki, Sayın Başkan ilave de yapmayacaktır, yaparsa zaten kendisine yakışmaz, tutumuna yakışmaz, devam ettirmesi lazım.

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) –Savunmada sınır var mı Sayın Başkan; savunmada zaman sınırlaması olmaması lazım.

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Savunma yapıyor, sınırsız olması lazım.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, birleşim başlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğumuz bir talebin, yine, Tüzüğün 63 üncü maddesine göre, usul görüşmesine açılması isteminden ibaretti.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, lütfen, 158 inci madde kapsamında...

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) – Gerekçesi o...

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Efendim, verdiğiniz bu uyarma cezasının sebebini anlatıyorum; burada bunu anlatmama eğer yüreğiniz dayanmıyorsa konuşmamı kesin, ben de konuşmamış olayım; nasıl olsa, kamuoyuna diğer vesilelerle anlatma imkânımız var yani.

Değerli arkadaşlarım, talebimiz şuydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hikmet Çetin, 13 Martta yapılan 54 üncü Birleşimde, burada, bir değerli milletvekilinin sözü üzerine, aynen şöyle diyor: "Benim Meclis başkanvekillerimden bazıları, günlerdir televizyonlarda fikir beyan etmişlerdir. Bazı arkadaşlarımız, imza vermemekle birlikte, bir anlamda taraf olmuşlardır." Ayrıca, elimizde tutanaklar var ve sizlerin de gözü önünde cereyan etmiştir. Bir Başkanvekili, yani bugün Divanda bulunan Başkanvekili, ta kürsüye kadar çıkıp, neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yakasına yapışırcasına "siz, İçtüzüğü, siz, Anayasayı paspas yaptınız" demiştir.

CEMAL ALİŞAN (Samsun) – Doğru, doğru...

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Bu denli taraf güden, taraf olan bir kişinin, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu idare etmeye, Anayasanın 94 üncü maddesi gereğince, hakkı yoktur, Anayasa ihlal edilmiştir. (FP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bunu söylemek için, Divandan -çünkü, yasal olarak dilim varmıyor ona- söz hakkı istedim ve gidip de, Başkana, Anayasayı, İçtüzüğü paspas ettiniz de demedim, merdivenlerden yukarı da çıkmadım; kürsünün burasında, elimi kaldırdım, İçtüzük gereğince, Sayın Başkan, usul tartışması talebimiz var; lütfen, usul talebimizi yerine getiriniz dedim; "hayır" dedi; yineledim, bir kez daha "hayır" dedi; yineledim ve bana "size uyarma cezası verdim" dedi.

METİN EMİROĞLU (Malatya) – Size hiç yakışmadı.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bu uyarma cezasını, ben, milletvekilliği yaşamımın bir onur belgesi olarak, hayatım boyunca taşıyacağım, şerefle taşıyacağım. (FP sıralarından alkışlar) Çünkü, ben bu uyarıyı, sizin gibi orada oturarak buradaki konuşmacıya sataşmakla, laf atmakla almadım; Anayasayı, hukuku, demokrasiyi savunurken aldım. (FP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Bu onur da bana yeter.

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Meclisi Mebusan'la karıştıranlar var.

AHMET İYİMAYA (Amasya) – Kötü mü yani Meclisi Mebusan?!

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Kendilerini...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, 1 dakika içinde lütfen toparlayın; her zamanki uygulamamda olduğu gibi.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, elimde öyle belgeler var ki, iki gündür ve bugünden itibaren öyle hukuk dışı davranışlar içerisindesiniz ki...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş...

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – ...bunun...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş rica ediyorum, vaktinizi tasarruflu kullanın.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Efendim, bakın, ben sizden Danışma Kurulunun toplanmasını dün 19.00'a 15 kala istedim. Bana bir yazı yollamışsınız; diyorsunuz ki: "Ben, doğrudan doğruya isteminizi aldım, Danışma Kurulunu toplamaya gerek yok."

Açın İçtüzüğü, okuyun... Sizin, ne benim talebimi doğrudan doğruya yerine getirmeye hakkınız var ne de benim talebimi diğer grubun yetkililerinin bilgisine sunmama hakkınız var. Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de söyledim, burayı Meclisi Mebusan'la karıştıranlar var...

Dünya üzerinden...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum...

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – ...çok Hızır Paşalar geldi geçti...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum...

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Müsaade edin, son cümlemi size saygıyla...

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) – Sözünü kesmeyin... Kürsünün önüne saldırıyordunuz dün!..

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, siz de süre içinde konuşacağınızı beyan ettiniz.

Çok teşekkür ediyorum efendim.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, dünya üzerinden çok Hızır Paşalar geldi geçti...

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – ...ama hak adına abdalların hiçbir zaman sayısı azalmadı.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yılbaş.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Hak adına abdalların sayısı çoğaldı.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) –  Sen istediğin kadar, benim sesimi kes, bir gün gelecek, seni de Hızır Paşa olarak anacaklar. (DTP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum.

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) – Başka bir şey yapamazsın zaten.

BAŞKAN – Sayın Yılbaş, öncelikle -tutanaklar burada- size uyarı cezası verdiğimi nereden çıkardığınızı anlayamadım!

Okuyorum...

MAHMUT YILBAŞ (Van) – O zaman söz hakkı vermeseydiniz...

BAŞKAN – Neden söz verdiğimi de söyleyeceğim.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – O zaman158'e göre söz hakkı vermeseydiniz...

BAŞKAN – Okuyorum efendim...

Öyle anladığınız için, sizin anlayışınıza saygı gösterdiğim için söz verdim.

MAHMUT YILBAŞ (Van) – Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Şimdi, konuşmanıza cevap veriyorum.

BAYAR ÖKTEN (Şırnak) – Ona uyarı gelinceye kadar, sizi Meclisten atmak gerekir.

BAŞKAN – "Sayın Yılbaş" diyorum, sizi uyarıyorum: "Lütfen, Meclis çalışmalarını işaretle bozmayın."

Siz diyorsunuz ki: "Sayın Başkan, lütfen... Bakınız, hiç olmazsa, söz atıcı olarak kayıtlara geçmesini istiyorum."

Benim söylediğim şu: 158 değil, 160 ve 163 üncü maddeleri ilgilendiren... "Sayın Yılbaş, size kınama cezası vermek durumunda kalacağım." Yok işlem. (DTP ve FP sıralarından gürültüler)

Sayın milletvekilleri, olmayan bir işlem konusunda, Sayın Yılbaş'ın anlayışına saygı gösterdiğim için söz verdim.

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir süre kalmıştır. Eğer, sayın gruplar kabul buyururlarsa, onaylarlarsa, çalışmaları...

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Mart 1999 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati : 18.40

 


VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, 55 inci Hükümet döneminde İller Bankasından Rize ve Trabzon belediyelerine tahakkuk ettirilen para miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ali Ilıksoy’un yazılı cevabı (7/6854)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arzederim.

                                                                                                              Kemalettin Göktaş                            Trabzon

1. 55 inci Hükümet döneminde İller Bankasından Rize Belediyesine ne kadar para tahakkuk etti ve ne kadar para gönderildi? Aylar itibariyle belirtilmesi.

2. Rize Merkez belediyesinde ne zaman ve neresinde, ne kadarlık afet oldu ve ne zaman afet kararnamesine alındı? 1999’da neden süre uzatıldı?

3. Rize Merkez Belediyesinin afet kararnamesine alınmasından dolayı ne kadar para gönderildi?

4. Trabzon Merkez Belediyesine 55 inci Hükümet döneminde İller Bankası payından ne kadar para tahakkuk etti, aylar itibariyle ne kadar para gönderildi?

5. Trabzon Belediyesince afetle ilgili dosya hazırlandığı ve afet işlerine gönderildiği halde neden afet kapsamına alınmadı?

                                 T.C.                                                                                                                                Bayındırlık ve İskân Bakanlığı                                                                Araştırma, Planlama ve Koordinasyon                                                                                                                                         Kurulu Başkanlığı   19.3.1999                                                Sayı : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/217                                                                                                                                       

Konu : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM’nin 18.2.1999 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6854-19115/39552 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 24.2.1999 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-920-17/983 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ekinde alınan Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızında Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/6854 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                    Ali Ilıksoy                                   Bayındırlık ve İskân                                Bakanı

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın,( 7/6854-17115) Esas Sayılı
Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevapları

Sorular : 

1. 55 inci Hükümet döneminde İller Bankasından Rize Belediyesine ne kadar para tahakkuk etti ve ne kadar para gönderildi? Aylar itibariyle belirtilmesi.

2. Rize Merkez Belediyesinde ne zaman ve neresinde, ne kadarlık afet oldu ve ne zaman afet kararnamesine alındı? 1999’da neden süre uzatıldı?

3. Rize Merkez Belediyesinin afet kararnamesine alınmasından dolayı ne kadar para gönderildi?

4. Trabzon Merkez Belediyesine 55 inci Hükümet Döneminde İller Bankası payından ne kadar para tahakkuk etti, aylar itibariyle ne kadar para gönderildi?

5. Trabzon Belediyesince afetle ilgili dosya hazırlandığı ve afet işlerine gönderildiği halde neden afet kapsamına alınmadı?

Cevaplar :

1–3. Rize Belediyesine 1997 ve 1998 yılları itibariyle gönderilen normal belediye payı ile afet kararnamesinde yer alması nedeniyle tefrik edilen afet payı, aylar itibariyle Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

2. Rize Merkez Belediyesi; 27.1.1998 tarih ve 23243 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 98/10537 sayılı Bakanlar Kurulu kararında 2, 80 katsayı ile yer almıştır. Bu katsayı; 13-15.10.1996 tarihinde vuku bulan su baskını ve heyelan nedeniyle 25 milyar TL’lik hasar tespit sonucu hesaplanmıştır. Rize Merkez Belediyesi 31.12.1998 tarih ve 23570 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 98/12228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına da 25-26.8.1998 tarihinde vuku bulan sel felaketi sonucu uğramış olduğu zarar nedeniyle dahil edilmiştir.

4. Trabzon Merkez Belediyesinin 1997 yılında tahakkuk ve havale edilen paylarına ilişkin bilgiler Ek-2’de yer almaktadır.

5. Trabzon Belediyesinin hasar tespitleri kesinleşmediği için 1998 yılında yayınlanan kararnamede yer almamıştır.
                                                                                                                                                                                                                                Ek- 2                                                                                                      

 

1997 Yılı Belediye Hisseleri Tahakkuk ve Havale Cetveli                                                     Sayfa : 1                  (1 000 TL)

 

Belediye Adı                          Ocak          Şubat        Mart             Nisan             Mayıs                 Haziran                     Temmuz                 Ağustos          Eylül              Ekim               Kasım               Aralık         Toplam

Trabzon  Tahakkuk         56 244 931 51 903 743 56 939 197 48 686 431 48 429 713  73 725 580               94 442 750        72 424 842  96 797 508   99 698 408 88 460 281     119 504 920 907 258 304

              Havale              40 000 000 27 512 787 45 000 000 40 000 000 35 000 000      65 000 000               72 000 000        63 000 000  51 030 489   60 000 000 50 001 523        31 262 159 579 806 958

Tah. Genel Toplamı :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   907 258 304

Hav. Genel Toplamı :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  579 806 958
2. – Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Rize Belediyesine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ali Ilıksoy’un yazılı cevabı (7/6855)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletlerinizle Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                              Kemalettin Göktaş                            Trabzon

1. Rize’de yapılan yat limanı için şimdiye kadar Rize Belediyesine para verildi mi? Verildiyse niçin verildi? Yat limanı ihalesi nasıl yapıldı?

2. İller Bankasınca Rize Belediyesine hal kurulması için para ödenmiş midir?

3. Rize Belediyesine karayollarınca hangi konularda 1997 ve 1998 yıllarında yatırım yapılmıştır?

                                 T.C.                                                                                                                                Bayındırlık ve İskân Bakanlığı                                                                Araştırma, Planlama ve Koordinasyon                                                                                                                                         Kurulu Başkanlığı   19.3.1999                                                Sayı : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/218                                                                                                                                       

Konu : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM’nin 18.2.1999 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-39553 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 24.2.1999 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-920-18/982 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ekinde alınan Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri (7/6855-17116 Esas Sayılı) yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                    Ali Ilıksoy                                   Bayındırlık ve İskân                                Bakanı

 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, (7/6855-17116) esas sayılı
yazılı soru önergesine dair sorular ve cevapları

Sorular : 

1. Rize’de yapılan yat limanı için şimdiye kadar Rize Belediyesine para verildi mi? Verildiyse niçin verildi? Yat limanı ihalesi nasıl yapıldı?

2. İller Bankasınca Rize Belediyesine hal kurulması için para ödenmiş midir?

3. Rize Belediyesine karayollarınca hangi konularda 1997 ve 1998 yıllarında yatırım yapılmıştır?

Cevaplar :

1. Adıgeçen liman inşaatı Ulaştırma Bakanlığının yatırım programında yer almadığından, herhangi bir ödenek gönderilmesi ve işin ihale edilmesi sözkonusu olmamıştır.

2. Rize (Merkez) hal tesisi inşaatı işi % 45 katılım payı ile İller Bankası Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınmış olup, tesis için 1998 yılında 129 465 812 778 TL belediye paylarından da 105 926 574 091 TL olmak üzere toplam olarak 235 392 386 869 TL harcanmıştır.

Tesisin bitirilebilmesi için gerekli olan diğer harcamalar ise belediyenin kendi öz kaynaklarından karşılanarak, 1998 yılında tamamlanmıştır.

3. İyidere-Çayeli ihalesi kapsamında, Rize şehir geçişinde yapımı planlanan çalışmalar şöyledir;

1. Rize giriş kavşağı üstgeçit köprüsü

(4 ayak başlık kirişleri seviyesinde tamamlandı, 2 ayakta çalışmalar sürdürülecektir.)

2. Rize liman kavşağı altgeçit köprüsü

(Tüm ayaklar elevasyon seviyesinde tamamlandı, başlık kirişlerinde çalışılıyor.)

3. Rize merkez kavşağı altgeçit köprüsü

(1 ayak tamamlandı, çalışma yok.)

4. Rize İslampaşa kavşağı altgeçit köprüsü

(Ayaklar bitmek üzere.)

5. Rize çıkış kavşağı altgeçit köprüsü

(1 ayakta elevasyonlar tamamlandı.)

6. Taşlıdere köprüsü

(Temel ve elevasyon çalışmaları devam ediyor.)

Ayrıca; protokollü olarak, şehrin muhtelif yol kesimlerinde 58, 7 milyar TL sıcak karışımlı asfalt kaplama yapılmıştır.
Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru oylamasına verilen oyların sonucu :

Kabul edilmemiştir.

                                      Üye Sayısı                                    :  550

                                      Kullanılan Oy                               :  236           

                                      Kabul edenler                               :  236

                                      Reddedenler                                  :      0

                                      Çekimserler                                  :      0

                                      Mükerrer Oylar                            :      0

                                      Geçersiz Oylar                             :      0

                                      Oya Katılmayanlar                       :      0

                                      Açık Üyelikler                              :    13

(Kabul Edenler)

ADANA

Uğur Aksöz

Yakup Budak

Sıtkı Cengil

Veli Andaç Durak

Orhan Kavuncu

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

AFYON

Sait Açba

Osman Hazer

Yaman Törüner

Kubilay Uygun

Nuri Yabuz

AĞRI

M. Sıddık Altay

Cemil Erhan

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Nevzat Köse

Murtaza Özkanlı

AMASYA

Cemalettin Lafçı

ANKARA

Gökhan Çapoğlu

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ömer Faruk Ekinci

Ünal Erkan

Şaban Karataş

İrfan Köksalan

Rıza Ulucak

ANTALYA

Osman Berberoğlu

Hayri Doğan

AYDIN

Muhammet Polat

BALIKESİR

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı

İsmail Özgün

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Musa Okçu

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİNGÖL

Kâzım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

BİTLİS

Zeki Ergezen

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Musa Yünlüoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

BURSA

Yüksel Aksu

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

İlhan Kesici

Cemal Külahlı

Feridun Pehlivan

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

İsmail Coşar

ÇORUM

Mehmet Aykaç

Hasan Çağlayan

Zülfikâr Gazi

Yasin Hatiboğlu

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

Hasan Korkmazcan

Haluk Müftüler

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

Sacit Günbey

Seyyit Haşim Haşimi

Ömer Vehbi Hatipoğlu

Yakup Hatipoğlu

EDİRNE

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Ömer Naimi Barım

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

Naci Terzi

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Lütfü Esengün

Abdulilah Fırat

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı

Kahraman Emmioğlu

Mehmet Bedri İncetahtacı

GİRESUN

Turhan Alçelik

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Süleyman Metin Kalkan

Ali Uyar

ISPARTA

Ömer Bilgin

Mustafa Köylü

Fevzi Arıcı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Halil Cin

İSTANBUL

Yıldırım Aktuna

Azmi Ateş

Mustafa Baş

Mukadder Başeğmez

Ali Coşkun

Süleyman Arif Emre

Hasan Tekin Enerem

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

İsmail Kahraman

Hüseyin Kansu

Ahmet Güryüz Ketenci

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Ali Oğuz

Korkut Özal

Mehmet Ali Şahin

Osman Yumakoğulları

Bahri Zengin

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Hasan Denizkurdu

Metin Öney

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Avni Doğan

Ahmet Dökülmez

Mustafa Kamalak

KARABÜK

Şinasi Altıner

Hayrettin Dilekcan

KARAMAN

Abdullah Özbey

Zeki Ünal

KARS

Y. Selahattin Beyribey

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Osman Çilsal

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

Recep Kırış

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Mikail Korkmaz

Recep Mızrak

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

KIRŞEHİR

Ömer Demir

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

KOCAELİ

Necati Çelik

İsmail Kalkandelen

Osman Pepe

KONYA

Ahmet Alkan

Hüseyin Arı

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Abdullah Gencer

Teoman Rıza Güneri

Hasan Hüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

Lütfi Yalman

KÜTAHYA

Ahmet Derin

MehmetKorkmaz

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Metin Emiroğlu

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Bülent Arınç

Ayseli Göksoy

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Fehim Adak

Muzaffer Arıkan

Mahmut Duyan

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

Zeki Çakıroğlu

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez

MUŞ

Necmettin Dede

Nedim İlci

Sabahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

Ahmet Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Mehmet Salih Katırcıoğlu

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Mustafa Hasan Öz

Refaiddin Şahin

RİZE

Hüseyin Avni Kabaoğlu

SAKARYA

Nezir Aydın

Cevat Ayhan

SAMSUN

Cemal Alişan

İrfan Demiralp

Ahmet Demircan

Ayhan Gürel

Nafiz Kurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

Adem Yıldız

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

SIVAS

Musa Demirci

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Zülfikâr İzol

Ahmet Karavar

Abdülkadir Öncel

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Hasan Peker

TOKAT

Abdullah Arslan

Hanefi Çelik

Ahmet Feyzi İnceöz

Bekir Sobacı

TRABZON

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş

Şeref Malkoç

İsmail İlhan Sungur

UŞAK

Yıldırım Aktürk

Hasan Karakaya

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

Mahmut Yılbaş

YOZGAT

İlyas Arslan

Kâzım Arslan

Yusuf Bacanlı

Abdullah Örnek

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

(Açık Üyelikler)

ANKARA                     :   2

BİLECİK                     :   2

BURSA                        :   1

KIRŞEHİR                  :   1

KOCAELİ                   :   1

KONYA                       :   1

MANİSA                     :   1

RİZE                             :   1

ŞANLIURFA               :   1

TRABZON                  :   1

YALOVA                     :   1

 

 

 

BİRLEŞİM 61'İN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.