Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

 DÖNEM : 21                                        CİLT : 69                                    YASAMA YILI : 4

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

44 üncü Birleşim

17 . 1 . 1999 Pazar

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. — GÜVEN İSTEMİ

1. — Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güven oylaması

III. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, üniversite olaylarında polisin yanlı davrandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Cahit Bayar’ın yazılı cevabı (7/6614)

2. — Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Edirne’de afet bölgesindeki tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6616)

3. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan ilindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ali Ilıksoy’un yazılı cevabı (7/6629)

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, SSKGediz Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6635)

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, SSKiştirakçilerinin ortodonti tedavilerinin üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6638)

6. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6639)

7. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski Narkotik Şube Müdürünün iddialarına ve görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Cahit Bayar’ın yazılı cevabı (7/6641)

8. — Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy’a kanunsuz reklam aracı tahsisiyle ilgili suç duyurusu hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6645)

9. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İzmir-Narlıdere-Yeniköy’de bulunan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6664)

10. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Almanya-Berlin’de düzenlenen Türk Kültürünü Tanıtma etkinliklerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/6694)

11. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, açılmış olan memur sınavının iptal edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Arif Sezer’in yazılı cevabı (7/6701)


I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30’da açılarak üç oturum yaptı.

Cumhurbaşkanlığının, Başbakanın teklifi üzerine, 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesine göre, Başbakanlığa bağlı bulunan;

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasının,

Millî Piyango Genel Müdürlüğünün, Maliye Bakanlığına bağlanmasının,

3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakanlığın ilgili kuruluşları olan;

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgilendirilmesinin,

Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tekel) ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmesinin,

Uygun görüldüğüne;

TBMMBaşkanlığının;

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubun da boş bulunan asıl üyelik için Fazilet Partisi Grup Başkanlığınca, İzmir Milletvekili Sabri Tekir’in aday gösterildiğine,

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı Asamblesi Türk Grubunda, İzmir Milletvekili Sabri Tekir’in üyelikten çekilmesi sonucu boşalan asıl üyelik için, Fazilet Partisi Grup Başkanlığınca, Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener’in asıl üyeliğe aday gösterildiğine,

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda, Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç’ın ve Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak’ın üyelikten çekilmesi sonucu boşalan asıl ve yedek üyelik için Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığınca, Adana Milletvekili Cevdet Akçalı’nın asıl üyeliğe, Balıkesir Milletvekili Abdülbaki Ataç’ın da yedek üyeliğe aday gösterildiklerine,

12.1.1999 tarihli 42 nci Birleşimde alınan karar gereğince, 14-17 Ocak 1999 tarihleri arasında Atina’da yapılacak olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Genç Politikacılar Toplantısına Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve Fazilet Partisi Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın, gruplarınca aday gösterildiğine,

TBMM’yi temsilen 6-11 Ocak 1999 tarihleri arasında Kazakistan Parlamentosunun vaki davetine icabet edecek olan Parlamento Heyetine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

TBMMBaşkanı Hikmet Çetin’in, İrlanda Meclis Başkanı Seamus Pattison’un İrlanda’ya davetine beraberinde bir heyetle icabetine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi ile,

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde, gruplar adına yapılacak konuşmalarda, konuşma sürelerinin iki konuşmacı tarafından kullanılabilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programı görüşüldü.

DYP Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel Milletvekili Oya Araslı ile İstanbul Milletvekilleri A. Ahat Andican ve Yılmaz Karakoyunlu’nun, konuşmaları sırasında partisine,

Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan ve

Adalet Bakanı Selçuk Öztek, İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, şahıslarına,

Sataştığı iddiasıyla birer konuşma yaptılar.

Alınan karar gereğince, Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güvenoylamasını yapmak için, 17 Ocak 1999 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 16.58’de son verildi.

 

                                                       Yasin Hatiboğlu                                                                                                       Başkanvekili

 

                    Ali Günaydın                                                      Hüseyin Yıldız                                                   Konya                     Mardin                                                    Kâtip Üye                                            Kâtip Üye


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 11.00

17 Ocak 1999 Pazar

BAŞKAN : Hikmet ÇETİN

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ali GÜNAYDIN (Konya)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır.

Gündeme geçiyorum.

II. — GÜVEN İSTEMİ

1. Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güven oylaması

BAŞKAN — Gündemin “Özel Gündeminde Yer Alacak İşler” kısmında bulunan, Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasanın 110 ve İçtüzüğün 124 üncü maddeleri gereğince güven oylaması yapılacaktır.

İçtüzüğün 124 üncü maddesi gereğince, güven oylaması, açık oylamayla yapılacaktır.

İçtüzüğün 139 uncu maddesine göre, açık oylama şekline Genel Kurul karar verecektir. Bu nedenle, açık oylama şekillerini, şimdi söyleyeceğim sırayla oylayacağım :

1. Elektronik oylama cihazıyla.

2. Oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle.

3. Adı okunan milletvekilinin, kabul, ret ya da çekimser şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle.

4. Adı okunan milletvekilinin, kürsü önünde konulacak kutuya oyunu atması suretiyle.

Şimdi, biraz önce okuduğum sıraya göre oylama yapacağım.

Açık oylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, oylamalarda genellikle 5 dakika süre veriliyordu; ancak, güven oylaması olduğunu dikkate alarak, bu oylama için 10 dakikalık süre tanıyacağım.

Sayın milletvekilleri, elektronik cihaza giremeyen arkadaşlarımıza teknik arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır; ancak, sisteme giremeyip oy pusulası yollayan arkadaşlarımızın isimlerini okuyarak, burada olup olmadıklarını kontrol edeceğim; onun için, arkadaşlarımız, lütfen, salondan ayrılmasınlar.

Sayın milletvekilleri, oylama başlamıştır.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı.)

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, oylama süresi bitmiştir.

Yalnız, birkaç dakikanızı rica edeceğim; çünkü, reji odasından çıktıların gelmesini bekleyeceğiz.

Pusula gönderip oy kullananlar ile parmak izlerini karşılaştırmamız gerekiyor; o konuda bir ikileme olabilir.

Sayın milletvekilleri, parmak iziyle sisteme giremeyen arkadaşlarımızın pusulalarını değerlendirdik, kontrolünü yaptık; şimdi, arkadaşlarımızın burada olup olmadığını, tekrar, ad okuyarak kontrol edeceğim.

Sayın Agâh Oktay Güner?.. Burada.

Sayın Algan Hacaloğlu?.. Burada.

Sayın Mehmet Selim Ensarioğlu?.. Burada.

Sayın Mehmet Gölhan?.. Burada.

Sayın Necmettin Dede?.. Burada.

Sayın Sedat Edip Bucak?.. Burada.

Sayın Yakup Hatipoğlu?.. Yok.

Sayın Metin Perli?.. Burada.

Sayın Hüseyin Kansu?.. Burada.

Sayın Yusuf Bacanlı?.. Burada.

Sayın E. Yalım Erez?.. Burada.

Sayın Ali Topuz?.. Burada.

Sayın Mehmet Sevigen?.. Burada.

Sayın Suha Tanık?.. Burada.

Sayın Refaiddin Şahin?.. Burada.

Sayın Abdullah Gül?.. Burada.

Sayın Deniz Baykal?.. Burada.

Sayın Ali Şevki Erek?.. Burada.

Sayın Cemil Erhan?.. Burada.

Sayın Metin Işık?.. Burada.

Sayın Turhan Alçelik?.. Burada.

Sayın Ahmet Nurettin Aydın?.. Burada.

Olmayan arkadaşımızı tekrar arıyorum :

Sayın Yakup Hatipoğlu?.. Yok.

Sayın milletvekilleri, güvenoylamasının sonucunu açıklıyorum : Oylamaya 495 sayın milletvekili katılmış olup; 306 kabul, 188 ret ve 1 çekimser oy kullanılmıştır. (DSP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) (1)

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kuruluna, Meclisimizce güvenoyu verilmiştir. Kendilerini kutlar, ulusumuz ve ülkemiz için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.

Teşekkür için Sayın Başbakan söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Başbakan. (DSP sıralarından ayakta alkışlar; ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol Partinin kurduğu azınlık Hükümetine güvenini belirttiği için, Türkiye Büyük Millet Meclisine şükranlarımı sunarım.

Hükümetimize güvenoyu veren partilerin ve milletvekillerinin değerli desteklerine layık olmak için, güvenoyu vermeyenlerin de güvenlerini kazanabilmek için gerekli özeni göstereceğiz.

Hükümetimizin kısa görev süresi içinde öncelikli görevi, Türkiye’yi, her bakımdan tarafsız bir tutum izleyerek, 18 Nisan seçimlerine, esenlikle, can ve oy güvenliği içinde ulaştırmak olacaktır.

Bu vesileyle, yaklaşan Ramazan Bayramının tüm yurttaşlarımıza ve tüm İslâm âlemine hayırlı olmasını, mutluluklar ve esenlikler sağlamasını dilerim.

Tekrar, şükranlarımı belirterek saygılar sunarım. (DSPsıralarından ayakta alkışlar; ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan.

Sayın milletvekilleri, Ramazan Bayramının size, ailenize, tüm ulusumuza, yurtdışındaki vatandaşlarımıza ve İslâm dünyasına mutluluklar, sağlıklar ve esenlikler getirmesini diliyorum.

Sayın milletvekilleri, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili Meclis araştırması komisyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek üzere, 26 Ocak 1999 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum.

Teşekkür ediyorum.

 

Kapanma Saati : 11.27

 

 

 

III. —SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, üniversite olaylarında polisin yanlı davrandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Cahit Bayar’ın yazılı cevabı (7/6614)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Mustafa Kul                                                        Erzincan

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, çeşitli üniversitelerde ve yurtlarda sistemli bir şekilde ülkücü öğrenciler tarafından solcu öğrencilere saldırılmaktadır. Ülkücü saldırganların tamamının öğrenci olup olmadıkları dahi belli değildir. Polisin bu saldırıları yapan ülkücüleri âdeta teşvik eder ve korur tavrı dikkat çekicidir. Satırlar, bıçaklar ve sopalarla üniversitenin içerisinde rahatlıkla dolaşan ülkücü görüşe sahip bu insanların saldırdığı solcu öğrenciler ise kendi kendilerini korumak durumunda kalmakta ve saldırıya uğrayan taraf oldukları halde polis tarafından gözaltına alınmaktadırlar.

1. Üniversitelerde polisin taraf tutan tavrı karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?

2. Polisin ülkücü saldırılara göz yumması diğer öğrenciler üzerinde güvensizlik duygusu yaratmaz mı?

3. Ülkücü öğrenciler nasıl rahatlıkla yurtları basıp saldırı düzenleyebilmektedir; yurtlardaki güvenlik önlemleri yeterli değil midir?

4. Üniversite ve yurtlarda çeşitli yaralama olaylarına karışan ülkücü öğrenciler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

5. Polis bu tür saldırıların istihbaratını önceden alamıyorsa ve belli bir görüşün sahibi öğrenciler sürekli saldırıya uğruyorsa, polisin üniversitelerdeki varlık nedeni nedir?

                                 T.C.                                                                                                                                İçişleri Bakanlığı                                                                      Emniyet Genel Müdürlüğü                                    14.1.1999                                                                                            Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.018527

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 15.12.1998 tarih ve A.01-O.GNS.0.10.00.02-7/6614-16479/37809 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 21.12.1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-897/7308 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili yanıt aşağıya çıkarılmıştır.

1. 2. 3. 5. Güvenlik güçleri, kanunların kendisine tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde, tüm illegal eğilimlerin toplumsal huzuru bozmaya yönelik her türlü eylemlerine karşı tarafsız bir şekilde gerekli önlemleri almaktadır.

Yasadışı herhangi bir faaliyete müsamaha göstererek taraflı davranması sözkonusu değildir.

Ancak, sol terör örgütleri legal yayınlarında “Ülkücü öğrencilerin sistemli bir şekilde solcu öğrencilere saldırdıkları, polisin bu saldırıları yapan ülkücü öğrencileri adeta teşvik ettiği, koruduğu, solcu öğrencilerin kendilerini korumak durumunda kalan hatta saldırıya uğrayan taraf oldukları, polis tarafından gözaltına alındıkları” şeklindeki iddialarla güvenlik kuvvetlerinin şahsında devletin tarafsızlığına gölge düşürerek halkın devlete olan güvenini ve itimadını sarsarak ülkeyi bir kargaşa ortamına çekmeyi planladıkları değerlendirilmektedir.

4. 1998 yılı içerisinde çeşitli üniversite ve yurtlarda değişik tarihlerde meydana gelen olaylarda; ülkücü görüşe sahip toplam (45) öğrenci yakalanmış ve sevk edildikleri adlî makamlarca (2)’si tutuklanmış ve (43)’ü serbest bırakılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                          B. Cahit Bayar                                                      İçişleri Bakanı

 

2. — Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Edirne’de afet bölgesindeki tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6616)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                     Ümran Akkan                                                             Edirne

Edirne ilimizde çeltik eken kooperatiflerimiz Meriç nehrinin taşması sonucu bu yıl iki kez doğal afet yaşamış ve binlerce üreticimiz perişan olmuşlardır. Halen sular altında kalan tarlalarından çeltik ürününü toplayamayan pek çok üreticimiz mevcuttur.

İlgili devlet kuruluşları tarafından tutulan hasar tespit tutanakları ve raporları Tarım Bakanlığımızda mevcuttur. 55 inci T.C. Hükümeti bu tutanaklara ve raporlara dayanarak bölgedeki bu köyleri afet bölgesi ilan etmiştir. Durum böyleyken kooperatiflerimiz elektrik enerjisi tüketim bedellerini dört taksitle faizsiz ödemek için 20.8.1998 tarih ve 98/310 sayılı yazıları ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müracaatta bulunmuşlardır. Bakanlığınız kooperatiflerin müracaatı halinde taksitlendirmenin yapılabileceği şeklinde olmuşsa da kooperatiflerimizin müracaatında yetkililerin verdiği cevap taksitlendirmenin yapılamayacağı şeklinde olmuştur.

Doğal afet yasası kapsamı içindeki kooperatiflerimizin elektrik tüketim bedellerinin taksitlendirilmesi zaruret haline geldiği açıktır.

1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının afet bölgesi kapsamında bulunan tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik tüketim bedellerinin taksitlendirilmesi ve faizlerin silinmesi için bir çalışmaları mevcut mudur? Mevcutsa bunlar nelerdir?

 

                                 T.C.                                                                                                                                Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı                                                                       Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                                             11.1.1999                                          Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-38563

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMMBaşkanlığının 15 Aralık 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6616-16482/37838 sayılı yazısı.

Edirne Milletvekili Sayın Ümran Akkan’ın tarafıma tevcih ettiği 7/6616-16482 esas no.lu yazılı soru önergesine ait bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                      M. Cumhur Ersümer                                                 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

 

Edirne Milletvekili Sayın Ümran Akkan’ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı

(7/6616-16482 Esas No.lu)

Edirne ilimizde çeltik eken kooperatiflerimiz Meriç nehrinin taşması sonucu bu yıl iki kez doğal afet yaşamış ve binlerce üreticimiz perişan olmuşlardır. Halen sular altında kalan tarlalarından çeltik ürününü toplayamayan pek çok üreticimiz mevcuttur.

İlgili devlet kuruluşları tarafından tutulan hasar tespit tutanakları ve raporları Tarım Bakanlığımızda mevcuttur. 55 inci T.C. Hükümeti bu tutanaklara ve raporlara dayanarak bölgedeki bu köyleri afet bölgesi ilan etmiştir. Durum böyleyken kooperatiflerimiz elektrik enerjisi tüketim bedellerini dört taksitle faizsiz ödemek için 20.8.1998 tarih ve 98/310 sayılı yazıları ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müracatta bulunmuşlardır. Bakanlığınız kooperatiflerin müracaatı halinde taksitlendirmenin yapılabileceği şeklinde olmuşsa da kooperatiflerimizin müracaatında yetkililerin verdiği cevap taksitlendirmenin yapılamayacağı şeklinde olmuştur.

Doğal afet yasası kapsamı içindeki kooperatiflerimizin elektrik tüketim bedellerinin taksitlendirilmesi zaruret haline geldiği açıktır.

Soru 1 :

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının afet bölgesi kapsamında bulunan tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik tüketim bedellerinin taksitlendirilmesi ve faizlerin silinmesi için bir çalışmaları mevcut mudur? Mevcutsa bunlar nelerdir?

Cevap 1 :

Bilindiği üzere “26.10.1998 tarih 98/12032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, tüm abonelerin 1997 yılı sonuna kadar birikmiş enerji borçlarını 20.12.1998 tarihine kadar ödemeleri halinde, hesaplanacak gecikme cezalarının sadece % 10’u tahsil edilecektir” hükmü bulunmakta olup, Tarımsal Sulama Abonelerine de bu karar kapsamında uygulama yapılmıştır.

Ayrıca Tarımsal Sulama abonelerinin 1998 yılında tükettikleri enerji bedeli borçlarının 31.12.1999 tarihine ertelenmesi ve ertelemeden dolayı bu borçlara gecikme zammı uygulanmaması hususundaki 98/12167 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31 Aralık 1998 tarih ve 23570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İli’ndeki yol yapım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ali Ilıksoy’un yazılı cevabı (7/629)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim.           10.12.1998                                                              Tevhit Karakaya                                                                                                                                 Erzincan

1. Karayolları 12 nci Bölge sorumluluğunda bulunan Erzincan-Pülümür-Erzurum hududu Mutu Kavşağı keskin virajlı olup sık sık kazalara sebep olmaktadır. Sansa Boğazı yolunun 1999 yılı yatırım programına alınarak bitirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

2. Erzincan Çevre Yolu; 5 milyar lira ödenek konularak, 1998 yılı yatırım programına alınmış olmasına rağmen henüz işe başlanılmamıştır. İşe başlanılması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 1999 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3. Kemah-İliç-Divriği yolunun İliç-Divriği arası bitirilmemiştir. Sözkonusu yol, bitirilmesi için 1999 yılı programına alınmış mıdır?

4. Kemah-Refahiye karayolu kamulaştırma ve proje ihalesi 1997-1998 yılında yapılmıştır. Sözkonusu yolun ikmali için 1999 yılı programına ödenek konmuş mudur? Yolun yapım projesi bu yıl ihale edilecek midir?

5. Henüz bitirilmemiş bulunan İliç-Refahiye Sinebeli 1999 yılında bitirilecek midir?

6. Kemaliye-Bağıştaş karayolunun tamamlanması için 1999 yılı yatırım programına yeterli ödenek konulmuş mudur?

7. Erzincan Küçük Sanayi Sitesi kavşağı ile E-80 karayolu-Erzincan Kamu lojmanları Akyazı merkezi arası refüjü 1999 yılı yatırım programına alınmış mıdır?

                                 T.C.                                                                                                                                Bayındırlık ve İskân Bakanlığı                                                                                Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                                             14.1.1999                                          Sayı : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/57

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 17.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/16552 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın (7/6629-16498) Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                              Ali Ilıksoy                                                         Bayındırlık ve İskân Bakanı

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın (7/6629-16498)

Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevapları :

Sorular :

1. Karayolları 12 nci Bölge sorumluluğunda bulunan Erzincan-Pülümür-Erzurum hududu Mutu Kavşağı keskin virajlı olup sık kazalara sebep olmaktadır. Sansa Boğazı yolunun 1999 yılı yatırım programına alınarak bitirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

2. Erzincan Çevre Yolu; 5 milyar lira ödenek konularak, 1998 yılı yatırım programına alınmış olmasına rağmen henüz işe başlanılmamıştır. İşe başlanılması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 1999 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3. Kemah-İliç-Divriği yolunun İliç-Divriği arası bitirilmemiştir. Sözkonusu yol, bitirilmesi için 1999 yılı programına alınmış mıdır?

4. Kemah-Refahiye karayolu kamulaştırma ve proje ihalesi 1997-1998 yılında yapılmıştır. Sözkonusu yolun ikmali için 1999 yılı programına ödenek konmuş mudur? Yolun yapım projesi bu yıl ihale edilecek midir?

5. Henüz bitirilmemiş bulunan İliç-Refahiye Sineseli 1999 yılında bitirilecek midir?

6. Kemaliye-Bağıştaş karayolunun tamamlanması için 1999 yılı yatırım programına yeterli ödenek konulmuş mudur?

7. Erzincan Küçük Sanayi Sitesi ile E-80 karayolu-Erzincan Kamu lojmanları Akyazı merkezi arası refüjü 1999 yılı yatırım programına alınmış mıdır?

Cevaplar :

1. Erzincan-Pülümür-Erzurum Hududu Yolu : Sözkonusu yol (Erzincan-Pülümür) Ayr.-12.Bl.Hd. proje adı ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programında yer almakta olup, ihalesi 1997 yılında yapılmıştır. Mutu kavşağı olarak adlandırılan kesim bu projenin başlangıç noktasıdır. Kavşağın geometrik standardı yetersiz olup, ileriki yıllarda yeterli ödenek sağlanabildiği takdirde kavşak düzenleme çalışmaları yapılabilecektir. 1998 yılı içinde yolun son 10 km. sinde yol genişletme ve istinat duvarı çalışmaları yapılmıştır.

Programa alınarak yapılması istenen Sansa Boğazı yolu da (Erzincan-Pülümür) Ayr.-12.Bl.Hd. projesi kapsamında yapılmaktadır.

2. Erzincan Çevre Yolu : 1998 yılı Yatırım Programında 5 Milyar TL. ödenekle yer alan Erzincan Çevre Yoluna 1998 Yılı Bütçe Kanunundaki ihale edilebilirlik şartını sağlayacak ödenek verilmediği için 1998 yılında ihale edilememiştir.

1999 yılında yatırımlar Geçici Bütçe Uygulaması kapsamında ele alınacağından proje bazında ödenek dağılımı henüz yapılmamıştır.

3. Kemah-İliç-Divriği Yolu : Sözkonusu yol 1986 yılından itibaren Yatırım Programında yer almakta olup, yapım çalışmaları devam eden projelerdendir.

Yolun henüz tamamlanamamış olan İliç-Divriği kesimi 1996 yılında ihale edilmiş olup, çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

4. Refahiye-Kemah Yolu : Sözkonusu yol 1998 yılı Yatırım Programında yer almamaktadır. 1999 yılında da Geçici Bütçe Uygulaması nedeniyle programa yeni iş alınamamaktadır. Yolun Etüt-Proje Mühendislik hizmetleri 1997’de, Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri işi de 1998 yılında ihale edilmiş olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

Proje ve Kamulaştırma çalışmalarının bitimini müteakip, ileriki yıllarda temin edilebilecek ödenekler nispetinde yatırım programına alınarak yapımı mümkün olabilecektir.

5. İliç-Sünebeli-Refahiye Yolu : 76 km. uzunluğundaki sözkonusu yol yatırım programımızda yer almamaktadır. (Refahiye-Kemah) Ayr.-Gümüşakar arası (21 km.) asfalttır. Ayrıca Kuruçay-İliç arasındaki 24 km. lik kesimde, geçmiş yıllarda projeli yapılarak asfaltlanmıştır. 5 km. si kaplama, 26 km. si stabilize olmak üzere toplam 31 km. lik Gümüşakar-Kuruçay arasının rutin bakım hizmetleri sürekli olarak yapılmaktadır. Ancak yatay ve düşey standardı yetersiz olan bu güzergâhın Refahiye-Kuruçay arasının rutin bakım etüt-proje mühendislik hizmetleri ihalesinin 1999 yılında yapılması planlanmaktadır. Projesinin bitimini müteakip ileriki yıllarda temin edilebilecek ödenekler nispetinde yatırım programına alınarak yapımı mümkün olabilecektir.

6. Kemaliye-Bağıştaş-İliç Yolu : Sözkonusu yol Yatırım Programımızda yer almamaktadır. Ancak, yolun Bağıştaş-İliç arasındaki 12 km. lik kesimi Devlet Demir Yolları ile üç yerde hemzemin kesişmektedir. Standardı yetersiz olan mevcut yolu devre dışı bırakarak, yapımı devam eden İliç-Divriği yoluna, Bağıştaş mevkiinde bağlantı kuran yaklaşık, 2,5 km. lik yeni bir proje güzergâhı belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Ancak bağlantı kurulacak bu alanda, Fırat Nehri üzerinde Bağıştaş 1 ve 2 barajlarının ileriki yıllarda yapılabileceği öğrenilmiştir. Bu durumda, barajların proje durumları netlik kazanıncaya kadar, proje çalışmaları askıya alınmıştır. Bu arada mevcut 12 km. lik yolun rutin bakım hizmetleri sürekli olarak yürütülmektedir. 1999 ve ileriki yıllarda yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde mevcut yolun iyileştirilmesi çalışmalarına başlanabilecektir.

Sözkonusu yolun devamı olan km : 16-28 arasının etüdü alınmış olup, proje çalışmalarına başlanmıştır. Projenin 2000 yılında bitirilmesi programlanmıştır.

Proje ve kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra Yatırım Programına alınarak yapımına çalışılacaktır.

Projeli yol yapılıncaya kadar mevcut yolun bakım ve onarımı verilecek ödenekler çerçevesinde yapılabilecektir.

7. Erzincan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı : 1999 Yatırım Programında yer almayan Erzincan Kamu Lojmanları ile Akyazı Kavşağı arası bölünmüş yolunun ve yine bu arada bulunan Küçük Sanayi Sitesi kavşağının yapılabilmesi için gerekli proje çalışmalarına 1999 yılında başlanacaktır. Projenin tamamlanmasından sonra yapım konusu değerlendirmeye alınacaktır.

 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, SSK Gediz Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6635)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.      14.12.1998                                                                                Ahmet Derin                                                                                                         Kütahya

SSK Gediz Hastanemiz 1997 yılında 2 uzman ve 2 pratisyen doktorla 60 bin hastaya hizmet vermiş, doluluk oranı %90’lara ulaşmıştır. Doktor yetersizliği dolayısıyla birçok ameliyat yapılamamakta, hastalar kuyruklarda perişan olduğu gibi, milyarlarca lira verilerek alınan tıbbî teçhizatta çürümeye terkedilmiştir.

Bu açıdan, adı geçen hastanemizin uzman ve pratisyen doktor ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır?

                                 T.C.                                                                                                                                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı                                                                    Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü                                                       14.1.1999                                          Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/195.000916

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 21.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6635-16514/38008 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu Gediz Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin” 7/6635 Esas No.lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Gediz Hastanesinde, birisi baştabip görev ve yetkilisi olmak üzere 3 uzman tabip, 1 tabip, 1 diş tabibi, 1 eczacı, 5 hemşire, 2 ebe, 1 sağlık teknisyeni, 3 laborant ve 1 sağlık memuru görev yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığı norm kadro kıstaslarına göre Kurum sağlık tesislerinin verimli çalışabilmesi için toplam kadro sayısının 66 000 olması gerekirken bugün bu tesislerde 45 000 personel ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir anlatımla Kurum Sağlık tesislerinin 21 000 kadroya daha ihtiyacı bulunmaktadır.

Türkiye genelinde 1997 yılı rakamları ile bir hekime 801 kişi düşerken, Sosyal Sigortalar Kurumunda bir hekime düşen kişi sayısı 3 582’dir.

Diğer taraftan; halen Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan Kadro Kanunu Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Kurumu için 16 800 yeni kadro ihdası öngörülmektedir. Sözkonusu tasarının kanunlaşması halinde, Kurum sağlık tesislerinin doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacı da büyük ölçüde karşılanmış olacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                     Prof. Dr. Nami Çağan                                                 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

5. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, SSK iştirakçilerinin ortodonti tedavilerinin üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6638)

 

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim.            15.12.1998

                                                                                                            Ahmet Derin

                                                                                                                Kütahya

Sosyal SigortalarKurumuna bağlı olup, Ortodonti tedavisi görmesi gereken sigortalı ve emeklilerimiz ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavisi için Üniversite Hastaneleri veya Özel Ortodonti Klinikleri ile anlaşmalar ne zaman yapılacaktır?

 

                                 T.C.                                                                                                                                Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı     18.1.1999                                                Sosyal GüvenlikKuruluşları                                                                                                                               Genel Müdürlüğü                                                                    Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/254-001083

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 23.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6638-16537/38071 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçilerinin ortodonti tedavilerinin üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde yapılıp yapılmayacağına ilişkin” yazılı soru önergesi Bakanlığım ve 4792 sayılı kuruluş kanunu gereğince idarî ve malî bakımdan özerk olan SosyalSigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Ortodonti, daimî dişlerin çıkması (6 yaş) ile büyüme ve gelişmenin bitimi (18 yaş) arasındaki devrede genellikle çiğneme, yutma, solunum ve konuşmayı etkileyen ve çene yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan vakaların tedavisini üstlenen ve diş hekimliği hizmetlerinden ayrı olarak değerlendirilen bir ihtisas dalıdır.

Bugün gelişmiş ülkelerin (Amerika, İsviçre gibi) çoğunda sosyal sağlık veya özel sağlık sigortalarının kapsamı dışında tutulan söz konusu tedaviler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kimselere Kurum tarafından sağlanmaktadır.

SosyalSigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak alınan yazıda ise;

Kurum bünyesinde Ortodonti tedavi merkezi ve bu konuda çalışan Ortodontist bulunmadığından hastalar paket programlar çerçevesinde, Ortodonti Tedavi Sözleşmesi yapılan özel kuruluşlara ya da üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine gönderilmekte iken,

Gerek sağlık tesislerine gerekse sigortalılar tarafından Genel Müdürlüklerine iletilen sözlü ve yazılı başvurulardan,

– Dişhekimliği Fakültelerine sevk edilen sigortalı hastalara 2-3 yıl sonrasına kadar uzun süreli randevular verildiği,

– Kurumca sevk edilen hastalardan tedaviye kısa süre içerisinde başlanması için bağış adı altında yüksek meblağlarda para alındığı,

– Söz konusu hastaların çoğunluğunu taşradan gelenlerin oluşturması nedeniyle, randevu alamadan bölgelerine dönenlerin maddî ve manevî kayba uğramasının yanı sıra Kuruma da malî yük getirdiği,

– Yine aynı kuruluşlarca, hasta sayılarının fazla olması, kendilerinin eğitim ve araştırma kuruluşu olmaları gibi nedenler öne sürülerek vaka seçimi yapıldığı,

gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıldığının belirlendiği,

Bu sorunların çözüme kavuşturulması amacı ile “Ortodontik Tedavi Sözleşmesinin (Paket Program Sözleşmesi) yaygınlaştırılması için sözleşmenin güncelleştirilmesi hususunda bir çalışma yapılması ve bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar sevk işlemlerinin durdurulmasının uygun görüldüğü,

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 14 üniversitenin diş hekimliği fakülteleri, Türk Dişhekimleri Birliği ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol GenelMüdürlüğünün konu ile ilgili görüşlerinin alındığı,

Bankaların ortodonti tedavisi ile ilgili sözleşme ve ödemeleri ile ilgili ortodonti tedavisinde kullanılan sarf malzemelerinin maliyeti hakkında bilgiler derlendiği,

Alınan bu bilgiler ışığında güncelleme çalışmaları sürdürülen Ortodontik Tedavi Sözleşmesinin tamamlanma aşamasına getirildiği, konu ile ilgili değerlendirme sırasında ortaya çıkan bir belirsizliğin giderilmesine yönelik olarak SağlıkBakanlığından görüş istenildiği, Bakanlık görüşü alındığında sözleşmenin güncelleştirilmesi ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılarak uygulamaya konulacağı,

bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                     Prof. Dr. Nami Çağan                                                                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

6. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6639)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı SayınHasan Denizkurdu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim.

                                                                                                           Hüseyin Yıldız                                                     Mardin

Sorular

1. Başörtülü öğrencilerin başvurusu üzerine Erciyes Üniversitesi Rektörü, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve güvenlik görevlileri hakkında 6 yıl hapis talebiyle dava açan, birinci sınıf hâkim olarak Başsavcı sıfatıyla görev yapan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek’in bu davayı açmasının hemen akabinde görev yerinin değiştirilerek düz “Savcı” olarak atandığına ilişkin basına da yansıyan iddialar doğru mu?

2. Yine türbanlı öğrencilerin fakülteye giremeyeceklerine ilişkin kararın iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verilirken, Diyanet İşleri Başkanlığının fetvasını karara gerekçe yapan Edirne idare mahkemesi üyelerinden Ali Kazan’ın da apar topar Trabzon İdare Mahkemesi üyeliğine atandığına ilişkin basına da yansıyan iddialar doğru mu?

3. Anayasamızda yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı hükmü yer almışken, iktidardaki siyasilerden farklı düşünen, Anayasa ve kanun hükümleri doğrultusunda hareket eden Hâkim ve Savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi yargının bağımsızlığına gölge düşürmüyor mu? Bu açıkça Anayasanın ihlali değil midir? Bu durumda hâkim ve savcılar vicdanları ile görev yerleri arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmış olmuyorlar mı?

4. Hâkim ve Savcılar görevlerini yaparlarken, mevcut Anayasa ve kanun hükümlerine göre mi hareket edecekler, yoksa siyasî konjonktür doğrultusunda mı karar verecekler? Bu durumda yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün mü? Hukukun siyasallaştığının herkes tarafından kabul edilmesine ve hatta Sayın Adalet Bakanımızın da hukukun siyasallaştığını kabul ettiğine ilişkin iddiaların basınımızda yer bulmuş olmasına rağmen neden hâlâ yargının bağımsızlığına gölge düşüren bu ve benzeri durumların giderilmesi için bir girişiminiz olmadı? Bu aksaklıkların giderilmesi için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

5. Hâkim ve Savcılar YüksekKurulu (HSYK) kararlarının yargı denetiminden muaf olması ve bu kurula AdaletBakanının başkanlık yapıyor olması keyfiliği beraberinde getirmez mi? Yargının bağımsızlığını yitirdiği, hukukun siyasallaştığı ülkelerde HSYK kararlarının yargıdan muaf tutulması en temel insan haklarından birisi olan savunma hakkını ortadan kaldırmıyor mu? HSYK kararlarının yargı denetimine tabi olması için bir girişiminiz olacak mı?

                                 T.C.                                                                                                                                Adalet Bakanlığı      12.1.1999                                                Bakan                                                                                                                                                                  44

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.12.1998 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-16607 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6639-16539 Esas No.’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                        Hasan Denizkurdu                                                   AdaletBakanı

Sayın Hüseyin Yıldız Mardin Milletvekili

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı soru olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/6639-16539 Esas No’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, hâkim ve savcılar hakkındaki atama, nakil, terfi gibi özlük işlemlerinin tamamı Anayasanın 159 uncu maddesi gereğince oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yürütülmektedir. Hâkim ve savcıların atama ve nakilleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesi ile 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanan “Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği” ile “İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği”nde belirlenen esaslar çerçevesinde, Bakanlığım Personel Genel Müdürlüğünce ilgililerin istekleri, sicilleri ve tespit edilmiş sair halleri, hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte incelenerek her yılda en az iki defa hazırlanan kararname taslağının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulması üzerine Yüksek Kurulca yapılmaktadır.

Soru önergesinde sözü edilen Cumhuriyet Başsavcısı ile İdare Mahkemesi Üyesi hâkim, yukarıda adıgeçen yönetmeliklerin ilgili hükümleri gereğince bölgelerindeki asgarî çalışma sürelerini tamamladıklarından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılan 8-9.12.1998 tarihli Kararnameler ile sicil ve kıdemlerine uygun bölgelere atanmışlardır. Bu itibarla, söz konusu hususlar bakanlığımın doğrudan tasarrufları olmayıp, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıdır. Yapılan bu atamalar sözü edilen yönetmeliklere uygun bulunmaktadır. Ayrıca gerek hakimlerin, gerekse savcıların baktıkları işler içerik olarak gönderilmemekte, ancak sayı olarak bakanlığıma bildirilmektedir. Bu itibarla, bu kişilerin sayısal olarak baktıkları iş miktarları bilinmekte ise de, hangi evraka ve dosyaya baktıkları bakanlığımca bilinmemektedir.

Diğer taraftan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşum biçimi, görevleri ve kararlarıyla ilgili hususlar, Anayasanın 159 uncu maddesinde hükme bağlanmış olup, bilindiği üzere, Anayasanın değiştirilmesi Anayasanın 175 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilmesiyle mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                        Hasan Denizkurdu                                                   Adalet Bakanı

    Sayın

    Hüseyin Yıldız

    Mardin Milletvekili

    TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/6639-16539 Esas No.’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, hâkim ve savcılar hakkındaki atama, nakil, terfi gibi özlük işlemlerinin tamamı Anayasanın 159 uncu maddesi gereğince oluşturulan Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulunca yürütülmektedir. Hâkim ve savcıların atama ve nakilleri, 2820 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesi ile 2461 sayılı Hâkimler ve SavcılarYüksekKurulu Kanununun 19 uncu maddesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanan “Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği” ile “İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği”nde belirlenen esaslar çerçevesinde, Bakanlığım Personel GenelMüdürlüğünce ilgililerin istekleri, sicilleri ve tespit edilmiş sair halleri, hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte incelenerek her yılda en az iki defa hazırlanan kararname taslağının Hâkimler ve SavcılarYüksekKuruluna sunulması üzerine, Yüksek Kurulca yapılmaktadır.

Soru önergesinde sözü edilen Cumhuriyet Başsavcısı ile İdare Mahkemesi Üyesi hâkim, yukarıda adı geçen yönetmeliklerin ilgili hükümleri gereğince bölgelerindeki asgarî çalışma sürelerini tamamladıklarından Hâkimler ve SavcılarYüksekKurulunca çıkarılan 08-09.12.1998 tarihli Kararnameler ile sicil ve kıdemlerine uygun bölgelere atanmışlardır.Bu itibarla, sözkonusu hususlar Bakanlığımın doğrudan tasarrufları olmayıp, Hâkimler ve SavcılarYüksekKurulunun kararıdır.Yapılan bu atamalar sözü edilen yönetmeliklere uygun bulunmaktadır. Ayrıca gerek hâkimlerin, gerekse savcıların baktıkları işler içerik olarak gönderilmemekte, ancak sayı olarak Bakanlığıma bildirilmektedir.Bu itibarla, bu kişilerin sayısal olarak baktıkları iş miktarları bilinmekte ise de, hangi evrakta ve dosyaya baktıkları Bakanlığımca bilinmemektedir.

Diğer taraftan,Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulunun oluşum biçimi, görevleri ve kararlarıyla ilgili hususlar, Anayasanın 159 uncu maddesinde hükme bağlanmış olup, bilindiği üzere, Anayasanın değiştirilmesi Anayasanın 175 inci maddesine göre, Türkiye Büyük MilletMeclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilmesiyle mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                        Hasan Denizkurdu                                                   AdaletBakanı

 

7. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski Narkotik Şube Müdürünün iddialarına ve görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Cahit Bayar’ın yazılı cevabı (7/6641)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                              Naci Terzi                                                         Erzincan

Sorular :

1. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bazı üst düzey yöneticilerinin, uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldıkları iddiasında bulunan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü görevinden neden açığa alınmıştır?

2. İddia sahibi Ferruh Tankuş açığa alınırken, iddiaya maruz kalan üst düzey emniyet görevlileri neden görevlerinden alınmamıştır?

3. İddialara maruz kalan emniyet görevlilerinin, görevlerinin başında bulunmaya devam etmeleri, soruşturmanın selameti açısından sakıncalı değil midir? İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir’in de aralarında bulunduğu üst düzey emniyet görevlileri hakkındaki iddialar örtbas mı edilmek istenmektedir?

4. İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir’in şahsınızla herhangi bir akrabalık bağı bulunmakta mıdır? İstanbul Emniyet Müdürünün, iddialar karşısında görevde bulunmaya devam etmesinde, aranızda herhangi bir akrabalık bağı bulunmasının etkisi var mıdır?

                                 T.C.                                                                                                                                İçişleri Bakanlığı      14.1.1999                                                Emniyet Genel Müdürlüğü                                                                                                                                                     Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-018530

Konu : Yazılı soru önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.12.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/6641-16541/38075 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Naci Terzi tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

1, 2. İstanbul eski Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş; hakkında görev yaptığı süre içerisindeki faaliyetleri ile ilgili olarak devam etmekte olan ve polis başmüfettişleri tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın selameti bakımından polis başmüfettişlerinin yapmış olduğu gerek sözlü yer değişikliği tavsiyesi gerekse rahat çalışmalarının sağlanması ve tahkikatın uzun süreceği gözönüne alınarak bir başka eşdeğer görev yeri olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Görev yerinin değiştirilerek Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanması sebebiyle, yazılı ve görsel basın mensuplarına yetkili makamlardan izin almaksızın “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15 inci Maddesi” ile “Emniyet Teşkilâtı Disiplin Tüzüğünün 8 inci Maddesinin 35 inci fıkrasında mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ve amir ve üstlerinin eylem ve işlerini eleştirici nitelikte tek başına basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç verdiği” tespit edilerek 15.12.1998 tarihli Valilik oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır.

3, 4. Yapılacak soruşturmanın neticesine göre hem Şube Müdürü Ferruh Tankuş hem de hakkında çeşitli isnadlarda bulunduğu diğer yetkililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                          B. Cahit Bayar                                                      İçişleri Bakanı

8. – Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy’a kanunsuz reklam aracı tahsisiyle ilgili suç duyurusu hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6645)

                                                                                                             11.12.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Akşam Gazetesinin 10 Aralık 1998 tarihli nüshasında Sayın Tayyar Şafak’ın köşesindeki “Suç duyurusu!” yazısında, Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy’a kanunsuz olarak tahsis edilen taşıt aracı hakkında ne işlem yaptığı hakkındaki bu sorumun Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını tavassutlarınıza arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                       Mehmet Ali Yavuz                                                  Konya

                                 T.C.                                                                                                                                Adalet Bakanlığı      12.1.1999                                                Bakan : 46

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.12.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.-0.10.00.02-16607 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6645-16530 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                       Hasan Denizkurdu                                                   Adalet Bakanı

Sayın

Mehmet Ali Yavuz

Konya Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğimiz 7/6645-16530 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Soru önergesine konu olan hususla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 1998/98280 sayılı hazırlık soruşturmasının devam ettiği, adı geçen Başsavcılığın 25.12.1998 gün ve 3/15840 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                       Hasan Denizkurdu                                                   Adalet Bakanı

9. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İzmir-Narlıdere-Yeniköy’de bulunan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın imar planında değişiklik yapılarak amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6664)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

                                                                                                              Sabri Ergül                                                         İzmir

Soru 1. Daha önceki tarihli ve İzmir İli Narlıdere İlçesi Yeniköy sınırları içerisinde bulunan ve S.S. Öz Balçova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine Küçük Sanayi Sitesi inşa edilmesi amacıyla verilen taşınmazın, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce geri alınması gerekir iken, imar planı değişikliği ile yeşil alan olduğu ve ofisin “konut, sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu tesisleri için arsa ve arazi sağladığı” gerekçesiyle, yeşil alan olarak ayrılan bu yeri geri alamadığı yolundaki 15.12.1998 tarih ve 9529 sayılı cevabi yazınızın eski ve eksik bilgilere dayandığını, araştırmayı düşünüyor musunuz?

Soru 2. Cevabi yazınızda konu edilen anılan yerin İmar Planında yeşil alan olarak değiştirdiği bilgisinin eski olduğunu ve yapılan bir yeni değişiklikle konut alanı olarak belirlendiği gerçeğini, ilgili İzmir Büyükşehir ve Narlıdere Belediyesinden sormayı düşünüyor musunuz?

Soru 3. Anılan alana konut inşa ruhsatı verilmesi üzerine başlayan inşaatın idare mahkemesi kararıyla durdurulup durdurulmadığını; durdurma gerekçeleri arasında yoğun inşaat katsayısının da bulunup bulunmadığını araştırmayı ve belediye imar planlarında konut alanı görünen bu kıymetli mülkü, spekülasyonlara konu ve büyük maddi çıkarların söz konusu olduğu bu mülkü, ofis kanununun verdiği yetkiye dayanarak geri almayı düşünüyor musunuz?

Kanunen geri alınız ve alınması gereken bu değerli taşınmaz için Arsa Ofisinin harekete geçerek kamu yararını gözetmesini sağlamak için direktif vermeyi düşünüyor musunuz?

 

                                 T.C.                                                                                                                                Maliye Bakanlığı     15.1.1999                                                Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü                                                                                                                                                  Satış ve Devir Daire Başkanlığı                                                                               Sayı : B.07.1.AOG.0.13.00.02/130-35-207

Konu : 6638 ada 1 no.lu parsel

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.12.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6664-16589/38197 sayılı yazınız.

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Yeniköy sınırları içerisinde bulunan 6638 ada 1 parsel no.lu gayrimenkul imar planında küçük sanayi alanında kalması nedeniyle 2.7.1987 tarih ve 1280/671 sayılı Bakanlık Olur’una istinaden 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 9 uncu maddesine göre genel müdürlüğümüz adına kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılan bu gayrimenkul, 4.5.1990 tarihinde S.S. Öz Balçova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine 94 695 000 TL.+kesinleşmemiş tezyidi bedeller tutarı karşılığında satılmıştır.

Gayrimenkulün tapu kütüğüne 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesi ve yönetmeliğimizin 44 üncü maddesi ile değiştirilen 58 inci maddesi gereğince “Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sattığı arsaları alanlar engeç 2 yıl içinde tasdikli imar planına uygun inşaat yapmak zorundadırlar. Bu arsalar üzerine tasdikli imar planına uygun inşaat yapılmadıkça üçüncü şahıslara  satılamaz, devredilemez veya haczedilemez” şerhi konulmuştur.

Satışı müteakip alıcı kooperatif, gerekli ruhsatı alarak küçük sanayi inşaatına başlamışsa da, açılan bir idarî dava sonucunda, aldıkları ruhsatın iptaline karar verilmiştir. Daha sonra Narlıdere Belediye Meclisinin 9.3.1995 tarih ve 04/15 sayılı kararıyla onaylanan imar planı ile söz konusu taşınmazın kullanımı ticaret ve konut ile yeşil alan olarak belirtilmiştir. Bu imar planı, konut yoğunluğu artırılarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.5.1997 tarih ve 107 sayılı kararı ile tasdik edilmişse de, açılan dava sonucu idarî yargı tarafından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, Narlıdere Belediyesince hazırlanan ve söz konusu gayrimenkule konut kullanım amacı getiren imar planı, 7.12.1998 tarihinde Belediye Meclisince kabul edilerek, onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından Başkanlığınıza sunulan soru önergesi ile, özetle; “kamulaştırma ve sanayi sitesi yapma amacının gerçekleşmesi yargı kararlarıyla olanaksız hale gelen bu değerli arazinin, Arsa Ofisi Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak geri alınmasının veya malik kooperatife sanayi sitesi yapmaya uygun başka arazi önerilerek, takas (trampa) edilmesinin mümkün olup olmadığı” sorulmuştur.

Adıgeçen kooperatifin, ne trampa ve ne de geri alma konusunda genel müdürlüğümüzden bir talebi olmamıştır.

Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine göre “Kanun amaçlarında kullanılmak üzere iktisabı düşünülen taşınmaz malların maliklerinin kabul etmesi halinde, bedeli yerine, genel müdürlüğe ait taşınmaz mallardan verilebilir...” Genel müdürlüğümüzce söz konusu arsanın iktisabı düşünülmediği gibi, kooperatif amacına uygun alternatif bir arsanın mevcut olmaması nedeniyle, trampa seçeneği şu anda mümkün görülmemektedir.

Genel müdürlüğümüzce satılan arsaların geri alınmasını düzenleyen 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce satılan arsalar üzerine belirtilen süre içerisinde satış şartlarına uygun yapı yapılmadığı ve yapılan yapı satış şartlarına aykırı olduğu takdirde, bedeli iade edilmek suretiyle ofis tarafından geri alınabilir.” denilmektedir. Aynı konuda Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi, “Genel Müdürlüğün sattığı arsaları alanlar en geç beş sene içinde satış şartlarına uygun inşaat yapmak zorundadırlar. Bu taşınmaz mallar üzerine satış şartlarına uygun inşaat yapılmadıkça üçüncü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz ve haczedilemez. Genel müdürlüğün talebi üzerine bu husus tapu kaydına şerh edilir. Genel müdürlükçe satılan arsalar üzerine satış şartlarına göre ve belirtilen süre ve şartlar içinde inşaata başlanıp bitirilmediği takdirde bu arsalar satış bedeli iade edilmek suretiyle genel müdürlükçe geri alınabilir. Bu taşınmaz mallar üzerine yapılan inşaat satış şartlarına uygun olmamakla beraber, geri alınması gerekli görülmeyenler hakkında, arsa satış bedelinin iki mislinden az olmamak üzere yargı yerlerince hükmolunan tazminatın genel müdürlüğe ödenmesi şartı ile tapu kaydına konulan şerh kaldırılır.” hükümlerini taşımaktadır.

Bu yasal düzenlemeye göre genel müdürlüğümüzce satılan gayrimenkullerin geri alınabilmesi için, inşaatın “satış şartlarına göre belirlenen süre ve şartlar içinde başlanılıp bitirilmemiş” olması gerekir.

Taşınmazı satın alan kooperatifçe inşaatlara başlanılmış ise de, açılan idarî dava sonucunda önce ruhsatının iptal edildiği, bilahare de imar planının belediyece ticaret ve konut ile yeşil alan olmak üzere değiştirildiği, bu değişikliğin de idarî yargı tarafından iptal edilmiş bulunduğu; son duruma göre de Narlıdere Belediyesince gayrimenkule konut kullanım amacı getiren imar planının belediye meclisince kabul edilerek, onanmak üzere büyükşehir belediyesine gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, kooperatifin kendisine tanınan süre içerisinde satış şartlarına göre söz konusu gayrimenkul üzerinde inşaatı yapıp bitirememesinin nedeninin, iptal edilmiş de olsa, kendi inisiyatifleri dışında cereyan eden düzenleyici işlem mahiyetindeki yasal işlemlerden olan, imar planındaki sık değişiklikler olduğu, bu nedenle de; yukarıda belirtilen 1164 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen şekilde, geri alım şartlarının hukuken oluşmadığı anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Bakanlığımız Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görüşü ektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                           Maliye Bakanı                                                      Zekeriya Temizel

 

                                 T.C.                                                                                                                                Maliye Bakanlığı     13.1.1999                                                Baş Hukuk Müşavirliği ve                                                                                                                                                      Muhakemat Genel Müdürlüğü                                                                               Sayı : B.07.0.BHM.0.4198-19236-1459

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne

İlgi : 12.1.1999 gün ve B.07.1.AOG.0.01/189 sayılı yazınız.

Genel Müdürlüğünüzce satılan arsaların geri alınmasını düzenleyen yasa hükümlerinden, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

“Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce satılan arsalar, üzerine belirtilen süre içerisinde satış şartlarına uygun yapı yapılmadığı ve yapılan yapı satış şartlarına aykırı olduğu takdirde, bedeli iade edilmek suretiyle ofisçe geri alınabilir.”

Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi,

“Genel Müdürlüğün sattığı arsaları alanlar en geç beş sene içinde satış şartlarına uygun inşaat yapmak zorundadırlar. Bu taşınmaz mallar üzerine satış şartlarına uygun inşaat yapılmadıkça üçüncü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz veya haczedilemez. Genel müdürlüğün talebi üzerine tapu dairelerince bu husus tapu kaydına şerh edilir.

Genel müdürlükçe satılan arsalar üzerine satış şartlarına görev ve belirtilen süre ve şartlar içinde inşaata başlanıp bitirilmediği takdirde bu arsalar satış bedeli iade edilmek suretiyle genel müdürlükçe geri alınabilir. Bu taşınmaz mallar üzerine yapılan inşaat satış şartlarına uygun olmamakla beraber, geri alınması gerekli görülmeyenler hakkında, arsa satış bedelinin iki mislinden az olmamak üzere yargı yerlerince hükmolunan tazminatın genel müdürlüğe ödenmesi şartı ile tapu kaydına konulan şerh kaldırılır.”

Hükümlerini taşımaktadır.

Bu yasal düzenlemeye göre genel müdürlüğünüzce satılan gayrimenkullerin geri alınabilmesi için, inşaatın “satış şartlarına göre belirlenen süre ve şartlar içinde başlanıp bitirilmemiş” olması gerekir.

İlgi yazınıza konu İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Yeniköy sınırları içerisindeki 6638 ada, 1 parsel no.lu taşınmazın, imar planında küçük sanayi alanı içerisinde kalması nedeniyle 1164 sayılı Yasa gereğince kamulaştırılarak, S.S. Öz Balçova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine 4.5.1990 tarihinde satıldığı ve tapu kaydına “Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sattığı arsaları alanlar en geç 2 yıl içinde tasdikli imar planına uygun inşaat yapmak zorundadırlar. Bu arsalar üzerine tasdikli imar planına uygun inşaat yapılmadıkça üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya haczedilemez” şerhi konduğu,

Taşınmazı satın alan kooperatifçe inşaatlara başlanılmış ise de, açılan idarî dava sonucunda önce ruhsatının iptal edildiği, bilahare de imar planın belediyece önce yeşil alan daha sonra, ticaret ve konut ile kalan kısım yeşil alan olmak üzere değiştirildiği, bu değişikliğin de idarî yargı tarafından iptal edilmiş bulunduğu,

Son duruma göre de Narlıdere Belediyesince gayrimenkule konut kullanım amacı getiren imar planının belediye meclisince kabul edilerek, onanmak üzere büyükşehir belediyesine gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, kooperatifin kendisine tanınan süre içerisinde satış şartlarına göre söz konusu gayrimenkul üzerinde inşaatı yapıp bitirememesinin nedeninin, iptal edilmiş de olsa, kendi inisiyatifleri dışında cereyan eden düzenleyici işlem mahiyetindeki yasal işlemlerden olan, imar planındaki sık değişiklikler olduğu, bu nedenle de; yukarıda belirtilen 1164 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen şekilde, geri alım şartlarının hukuken oluşmadığı düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

                                                                                                   Baş Hukuk Müşaviri ve                                               Muhakemat Genel Müdürü a.                                                Z. Baran Avcıoğlu                                                                                                                                   Hukuk Müşaviri

 

10. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Almanya-Berlin’de düzenlenen Türk Kültürünü Tanıtma etkinliklerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/6694)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.          22.12.1998                                                              Lütfi Yalman                                                                                                                                                Konya

 

1. 1 Ekim - 15 Kasım 1998 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Şehrinde Bakanlığınız adına veya Bakanlığınızın desteğiyle gerçekleştiği söylenen “Türk Kültürünü Tanıtma” etkinlikleri yapılmış mıdır?

2. Söz konusu etkinlik Bakanlığınız adına veya Bakanlığınızın desteğiyle gerçekleştirilmiş ise bu faaliyet kimlere yaptırılmıştır? Bu faaliyete Türk kültürünü tanıtmak üzere hangi sanatçılar katılmıştır?

3. Bu etkinliğin açılışına bizzat katıldınız mı? Konuşma yaptınız mı? Bu katılımınızda broşürü incelediniz mi?

4. Söz konusu organizasyona katılan eserlerde Devlete isyana teşvik ve devleti küçük düşürücü gösterimler ve çırılçıplak kadınların rol aldığı tiyatrolar veya filmler sahnelenmiş midir? Sahnelendi ise hangi düşünce ile destek verilmiştir?

5. Türk kültürünü “Tanıtma” etkinliği çerçevesi içerisinde Türk kültürü örnekleri olarak neler sunulmuştur? Bu örnekler arasında Türkleri ve Türk kültürünü küçük düşürücü örneklerin olduğu bilinmekte miydi? Bu örneklerin sergilenmesine niçin müsaade edilmiştir?

6. Türk kültürünü yanlış örneklerle tanıtmaya çalışan organizatör kişi ve kişilerin hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış veya konu yargıya intikal ettirilmiş midir?

7. Çıplak bir kadın fotoğrafını T.C. Nüfus Cüzdanına yaptırarak “Türk Kimliği” diye örneklendirilen kimlik vesikasını hazırlayan ve “Türk Kimliği” diye takdim eden kişi veya kişiler bilinmekte midir? Biliniyorsa haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

8. Bu organizasyona Bakanlığınızdan veya “Başbakanlık Tanıtma Fonundan 650 000 (Altıyüzellibin DM)’lik bir destek sağlandığı doğru mudur? Eğer doğru ise söz konusu organizasyonun içeriği ile sizin “Türk Kültürü” anlayışınız ve politikanız arasında ne gibi paralellikler vardır? Bunu Bakanlığınızın kültür politikasıyla nasıl bağdaştırmaktasınız?

 

                                 T.C.                                                                                                                                Kültür Bakanlığı      14.1.1999                                                Araştırma, Planlama ve Koordinasyon                                                                                                                                         Kurulu Başkanlığı                                                                   Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-19

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Kan.Kar.Müd.’nün 5 Ocak 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02.38284 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın “Almanya-Berlin’de düzenlenen Türk Kültürünü Tanıtma etkinliklerine ilişkin” 7/6694-16617 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                      M. İstemihan Talay                                                  Kültür Bakanı

Cevap 1. 1 Ekim - 15 Kasım 1998 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin Şehrinde “Sınırsız İstanbul in Berlin” adlı kültür ve sanat festivali gerçekleştirilmiştir.

Cevap 2. Bu festival Berlin Bilim, Araştırma ve Kültür Senatosu tarafından organize edilmiştir. Bu festivale hem Türkiye’den, hem de Almanya’dan sanatçılar katılmışlardır. Bu etkinlikte hem Türkiye’nin hem de Almanya’nın projeleri yer almıştır.

Söz konusu faaliyet Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından Dışişleri Bakanlığına tahsis edilmiş olan ödenek ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; İstanbul Hava Yolları, Beko, Barmek ve Borusan gibi büyük kuruluşlar da bu etkinliğe sponsor olarak maddi destek sağlamışlardır. Söz konusu etkinliklere katılan sanatçıların isim listeleri ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

Cevap 3. Berlin Kültür Senatörü Sayın Peter Radunski’nin daveti üzerine açılışa bizzat katıldım ve bir konuşma yaptım.

Cevap 4. Bakanlığımız sanatçılarının sahneledikleri eserlerde Devleti küçük düşürücü, isyana teşvik edici gösterimler bulunmamaktadır. Bu eserler Türkiye’de Devlet Tiyatrolarında ve Devlet Opera ve Balesinde de sahnelenen eserlerdir.

Almanya-Berlin’de oluşturulan “Berlin’de Bir Grup” adlı tiyatro topluluğunun Almanca olarak sahnelediği ve çıplak oyuncuların yer aldığı “Karadeniz’de İsyan” adlı tiyatro oyununun Bakanlığımız etkinlikleri ile bir alakası olmayıp, Alman Kültür Senatörlüğünün projelerindendir.

Cevap 5. Türk Kültürü örnekleri arasında; Çağdaş Türk Sanatından örneklerin sunulduğu bir resim sergisi, Bakanlığımız ve Türk Yayınevlerinin katılımıyla yaklaşık 5 000 kitabın Berlin Türk Kültür Merkezinde teşhir edildiği kitap sergisi (sergi sonrası bu kitaplar Berlin Türk Kültür Merkezine hediye edilmiştir) ve Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından Ebru Sergisi, Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Moderna Dans Topluluğunun gösterileri, İstanbul Devlet Opera ve Balesinin gösterileri, İstanbul Devlet Tiyatrolarının gösterileri, Ankara ve İstanbul’daki özel tiyatroların gösterileri, Türk filmleri gösterisi, caz, klasik ve çağdaş Türk müziği konserleri, Türk Bestecilerinin eserleri İstanbul Borusan Oda Orkestrası tarafından seslendirilmesi, Türk Edebiyatı hakkında konferanslar yer almıştır. Söz konusu etkinliklere katılan sanatçıların isim listeleri ekte sunulmaktadır. (Ek-1)

Cevap 6. Yukarıda tek tek sayılan etkinliklerin Çağdaş Türk Kültürünün tanıtılması açısından olumlu etkinlikler olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir işleme gerek duyulmamıştır.

Cevap 7. Sergide teşhir edilen eserlerin teşhir şekli ve denetimi konusunda Bakanlığımızın bir yetki ve tasarrufu bulunmamaktadır. Zira sergi, yurtdışında gerçekleştirilmiş ve Berlin Bilim, Araştırma ve Kültür Senatosu tarafından davet edilen sanatçılara aittir.

Cevap 8. Bu organizasyona Berlin Kültür Senatosu 400 000 DM. harcama yapmış, T.C. Devletince ise; Başbakanlık Tanıtma Fonunca Dışişleri Bakanlığına tahsis edilen 200 000 DM.’dan 134 929 DM. kullanılmış ve 65 371 DM. Fon’a iade edilmiştir. Berlin Kültürel Etkinlikler Düzenleme ve Yönetme Ltd. Şti.’nce; 1997-1998 döneminde kardeş şehir olan Berlin ve İstanbul arasında, 1989 yılında imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde geleneksel ilişkileri geliştirmek amacıyla “Sınırsız Berlin in İstanbul 1997” adı altında 1997 yılında bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğin 2 nci Aşaması olarak 1998 yılı sonbahar aylarında “Sınırsız İstanbul in Berlin 1998” projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleneceği bildirilen söz konusu projeye Büyükşehir Belediyesinin desteğini çekmesi sonucunda konu Bakanlığımıza intikal etmiştir. Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda da Bakanlığımız söz konusu etkinliğin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir proje hazırlayarak Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunmuştur.

Berlin başkent olma sürecinde nihai aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. İki seneden az bir zaman içerisinde Bonn’dan Berlin’e taşınacak olan gerek resmî kamu kuruluşları gerek büyük özel sektör kuruluşları bu sürece çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle katkıda bulunmaktadırlar. Bu itibarla önümüzdeki dönemde çeşitli ülkelerce de aynı çerçevede ülkeyi, kültürünü ve sanatını tanıtıcı etkinlikler düzenleneceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, sınırsız İstanbul in Berlin zamanlaması ve kapsamı açısından çok olumlu ve yararlı bir proje olarak gerçekleşmiştir. Kaldı ki, İstanbul ve Berlin şehirlerinin kültürel temasları; Berlin’de yaşayan Türk nüfusunun, orta büyüklükteki bir şehrin nüfusuna ulaşmış ve Türkiye’nin dışında en büyük şehir olması bakımından özel bir önem arz etmektedir.

İki şehrin kültürel alandaki teması, hoşgörü kavramına dayandırılmıştır. Bu geçmişi yücelterek değil aksine kültürel yaşamda, müzik, dans, tiyatro, edebiyat ve güzel sanatlar alanında yeni gelişmelerin tanıtılması suretiyle yapılmıştır.

Berlin’deki Türk toplumu içinde düzenlenen bireysel ve dar kapsamlı kültürel faaliyetler ve oldukça kısıtlı imkânlarla Berlin Türk Kültür Merkezinde yapılan kültürel etkinlikler dikkate alınırsa böyle toplu ve kapsamlı bir program Çağdaş Türk Kültür ve Sanatının özelliklerini ve bu güne eriştiği seviyeyi Alman kamuoyuna tanıtmak konusunda uygun olmuş ve en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir.

Grenzenlos

İstanbul in Berlin Projesi Kapsamında Bakanlığımızdan ve Özel Kuruluşlardan

Ülkemizi Temsilen Berlin’e Giden Sanatçılar

 

İskorpit-Resim Sanatçıları

  1. Bülent Tanju                             Resim Sanatçısı

  2. Esen Karol                                Resim Sanatçısı

  3. Hale Tenger                               Resim Sanatçısı

  4. Füsun Onur                               Resim Sanatçısı

  5. Aydan Murtezaoğlu                 Resim Sanatçısı

  6. Bülent Şangar                            Resim Sanatçısı

  7. Ayşe Erkmen                            Resim Sanatçısı

  8. Hüseyin Bahri Alptekin           Resim Sanatçısı

  9. Gülsün Karamustafa                 Resim Sanatçısı

10. Halit Altındere                          Resim Sanatçısı

11. Kutluğ Ataman                         Resim Sanatçısı

12. Serkan Özkaya                          Resim Sanatçısı

13. Nerimen Polat                           Resim Sanatçısı

14. Kemal Önoy                             Resim Sanatçısı

15. Emre Baykay                            Resim Sanatçısı

16. Bilge Uğurlar Tunçbilek            Resim Sanatçısı

17. Fatih Özgüven                          Resim Sanatçısı

18. Vasif Kortun                             Resim Sanatçısı

19. Fulya Erdemci                           Resim Sanatçısı

Türk Film Haftası

  1. Kutluğ Ataman                         Yönetmen/Yapımcı

  2. Sunar Kural Aytuna                  Yapımcı

  3. Haluk Bilginer                           Aktör

  4. Ali Sönmez                               İst. Film. Fest. Tems.

Jazz Grubu

  1. Okay Temiz                              Müzisyen

  2. Hüsnü Şenlendirici                    Müzisyen

  3. Mahmut Yiğittürk                     Müzisyen

  4. Ahmet Özden                           Müzisyen

  5. Hasan Gırnatacı                        Müzisyen

  6. Rüstem Cembeli                        Müzisyen

Ahmet Yürür ve Grubu

  1. Prof. Ahmet Yürür                    Müzisyen

  2. Mehmet Nemutlu                     Müzisyen

  3. Hasan Uçarsu                            Müzisyen

  4. Zeynep Gedizlioğlu                  Müzisyen

Ankara Devl. Op. ve Balesi

  1. Beyhan Murphy                       Koreograf

  2. Tacettin Uyanık                        Bale Sanatçısı

  3. Salima Sökmen                          Bale Sanatçısı

  4. Alpaslan Karaduman                Bale Sanatçısı

  5. Yener Turan                              Bale Sanatçısı

  6. İhsan Benginer                          Bale Sanatçısı

  7. Serpil Benginer                          Bale Sanatçısı

  8. Uğurum Özorhan                      Bale Sanatçısı

  9. Didem Kılıç                               Bale Sanatçısı

10. Cengiz Kılıç                              Bale Sanatçısı

11. Bürge Öztürk                            Bale Sanatçısı

12. Özge Altuğ                                Bale Sanatçısı

13. Ejder Keskin                             Bale Sanatçısı

14. Müge G. Raman                        Bale Sanatçısı

15. Devrim İleri                               Bale Sanatçısı

16. Cem Görk                                 Bale Sanatçısı

17. Deniz Alp                                 Bale Sanatçısı

18. Yıldız Kaplan                            Bale Sanatçısı

19. Özerk Tozkoparan                   Bale Sanatçısı

20. Ali Balakbabalar                        Müzisyen

21. Emin Seyfelioğlu                       Müzisyen

22. Selçuk Sipahioğlu                      Müzisyen

23. Kemal Çiloğlu                           Masör

24. Tuncay Kalyon                         Dekoratör

25. İlhami Söğüncü                          Sahne Makinisti

26. Fuat Gök                                   Işık Şefi

27. Mustafa Bozkırlı                      Işık Şefi Yrd.

28. Uzay Özhan                             Seslendirme Şefi

29. Mehmet Yolcu                          Aksesuar Şefi

30. Halil Ceylan                              Gardrop Şefi

Ebru Sanatçıları

  1. Fuat Başar                                 Ebru Sanatçısı

  2. Nedim Sönmez                          Ebru Sanatçısı

Müzisyenler

  1. Selim Salamon Hubeş                Müzisyen

  2. Yuda Yavuz Hubeş                   Müzisyen

  3. Karen Şarhon                            Müzisyen

  4. İzzet Bana                                 Müzisyen

  5. Yakov İgual                               Müzisyen

Borusan Oda Orkestrası

  1. A. Bazhenow                            Müzisyen

  2. A. Samolienko                           Müzisyen

  3. Özcan Ulucan                           Müzisyen

  4. Birsen Ulucan                           Müzisyen

  5. Pelin Halkacı                             Müzisyen

  6. Gökçe Ergin                              Müzisyen

  7. İvan Kucher                              Müzisyen

  8. Arif Manaflı                              Müzisyen

  9. Bahar Biricik                             Müzisyen

10. Suzan Altıner                            Müzisyen

11. Şafak Mula                                Müzisyen

12. Betül Bozok                              Müzisyen

13. İffet Tunalı                                Müzisyen

14. Sevil Gökdağ                             Müzisyen

15. Tuba Özkan                              Müzisyen

16. Sine Urman                               Müzisyen

17. Melih Balçık                             Müzisyen

18. Engin Babahan                          Müzisyen

19. Yusuf Gençay                           Müzisyen

20. Melih Kara                                Müzisyen

21. Efdal Altun                               Müzisyen

22. Demet Altun                             Müzisyen

23. Prof. Saim Akçıl                        Orkestra Şefi

24. Bülent Evcil                              Solist Sanatçı

İst. Devl. Op. ve Balesi

  1. Hülya Aksular                          Bale Sanatçısı

  2. Sibel Sürel                                 Bale Sanatçısı

  3. Barış Adikti                              Bale Sanatçısı

  4. Ahmet Eroğlu                            Bale Sanatçısı

  5. Alim Günay                              Bale Sanatçısı

İst. Devl. Tiyatrosu

  1. Metin İbrahim Belgin                Rejisör

  2. Ali Sürmeli                                Tiyatro Sanatçısı

  3. Kazım Öztürk                           Aksesuar-Dekor

  4. Enver Başar                               Işıkçı

  5. Ülkü Gökseven                         Tiyatro Sanatçısı

Ank. Sanat Tiyatrosu

  1. Reşit Altan Erkekli                   Tiyatro Sanatçısı

  2. Murat Atmis                             Tiyatro Sanatçısı

  3. İsmail Hakkı Gültekin               Tiyatro Sanatçısı

  4. Necip Eraslan                            Tiyatro Sanatçısı

Adnan Tönel Tiyatrosu

  1. Adnan Tönel                             Tiyatro Sanatçısı

  2. Nilüfer Tönel                            Tiyatro Sanatçısı

  3. Neşe Mesutoğlu                        Tiyatro Sanatçısı

  4. Hakan Tamar                            Tiyatro Sanatçısı

Kenter Tiyatrosu

  1. Müşfik Kenter                          Tiyatro Sanatçısı

  2. Cengiz Özek                             Tiyatro Sanatçısı

  3. Can İşitmen                               Tiyatro Sanatçısı

M. Ketençoğlu Tiyatrosu

  1. Muammer Ketençoğlu              Tiyatro Sanatçısı

  2. Sumru Ağıryürüyen                  Tiyatro Sanatçısı

Tango Gösterileri

1. Sema Moritz                               Tango Sanatçısı

 

11. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, açılmış olan memur sınavının iptal edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Arif Sezer’in yazılı cevabı (7/6701)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.12.1998

                                                                                                            Lütfi Yalman                                                       Konya

1. Bakanlığınızın açmış olduğu memur sınavı iptal edilmiş midir? İptal edildiyse, hangi gerekçelerle iptal edilmiştir?

2. Memurluğa müracaat eden vatandaşlardan 3’er milyon lira para alındığı doğru mudur?

3. Sınavlar iptal edildiğine göre, müracaat sırasında alınan paralar iade edilmiş midir? Edilmediyse ne zaman iade edilecektir?

4. Bütün ümitlerini bu memur sınavına bağlayan, bilhassa taşradan gelen vatandaşlarımızın maddî ve manevî mağduriyetlerini nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?

                                 T.C.                                                                                                                                Orman Bakanlığı     15.1.1999                                                Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                                                                                                                           Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı                                                                               Sayı : KM.1.SOR./32-91

Konu : Sayın Lütfi Yalman’ın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM’nin 05012/1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6701-16647/38345 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın “Açılmış olan memur sınavının iptal edilip edilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

                                                                                                              Arif Sezer                                                          Orman Bakanı

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın

7/6701 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi Hakkında

Orman Bakanlığının Cevabı

 

1. Bütçe uygulama talimatı uyarınca Maliye Bakanlığından alınan müsaade gereği 8.11.1998 tarihinde yapılacak olan sınavla ilgili olarak Bakanlığımız birimlerine gelen sınava şaibe karıştığı ve bu sınavın şeklen yapılacağı ihbarları üzerine Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan inceleme sonuçlanıncaya kadar sınav ertelenmiş olup, iptali söz konusu değildir.

2. Müracaat ve yazılı sınavı Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğu dahilinde optik okuyucularda değerlendirileceğinden müracaatta bulunan şahıslardan sınav katılım masrafı ve yazılı değerlendirme karşılığı olarak 3 000 000 TL. alınmıştır.

3. Sınavlar 1 inci Maddede belirtilen nedenlerle ertelenmiş olup, 1999 Malî Yılı içerisinde yeniden alınacak müsaade çerçevesinde yapılacağından, sınav katılım ücretinin iade edilmesi söz konusu değildir.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesi uyarınca memur olacakların sınav açılarak yarışma ve yeterlilik sınavına tabi tutulması zorunluluğu bulunmaktadır. Sınavlar 1999 yılı içinde yapılacaktır. Mağduriyet söz konusu değildir.

 

 

 

 

 

 

BİRLEŞİM 44’ÜN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.