Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

 DÖNEM : 20                                        CİLT : 69                                     YASAMA YILI : 4

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

42 nci Birleşim

12  . 1 . 1999 Salı

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A)  GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

2. – Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı’nın, İstanbul’da meydana gelen radyasyon kazasına ilişkin gündemdışı konuşması

3. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Türkiye’nin genel ekonomik durumuna ilişkin gündemdışı konuşması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Almanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1860)

2. – Muğla Milletvekili Yalım Erez’in hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı bulamadığını bildirdiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1861)

3. – Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, İstanbul Milletvekili ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1862)

4. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilenlerin atandıklarına ve yedi devlet bakanının görevlendirilmesinin ve bunlardan ikisine Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesinin onaylandığına; seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına bağımsız kişilerin atamaları yapılarak bildirileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1863)

5. – Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1864)

6. – (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1865)

7. – Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan’ın, (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/402)

8. – Adam öldürmek suçundan sanık Süleyman Güney ile ilgili olarak Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 28.5.1997 gün, 1997/39 esas, 1997/47 karar sayılı dava dosyasının, Adalet Bakanlığına iade edilmek üzere Başbakanlığa geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1866)

9. – Atina’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Genç Politikacılar Toplantısına vaki davete icabet edecek olan parlamento heyetine ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1868)

10. – Kazakistan’da yapılacak genel seçimlere gözlemci statüsüyle katılacak parlamento heyetine ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1867)

11. – TBMMBaşkanı Hikmet Çetin’in, İran Meclis Başkanının davetine beraberinde bir heyetle icabetine ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1869)

12. – Bazı milletvekillerinin izinli sayılmasına ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1870)

C) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Adalet Bakanlığına atanan Selçuk Öztek’in and içmesi

2. – İçişleri Bakanlığına atanan Cahit Bayar’ın and içmesi

3. – Ulaştırma Bakanlığına atanan Hasan Basri Aktan’ın and içmesi

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Bakanlar Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylamasının gündemdeki yeri ve konuşma sürelerine; Bakanlar Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylaması yapıldığı günlerde başka konuların görüşülmemesine 15 Ocak 1999 Cuma ve 17 Ocak 1999 Pazar günleri genel kurulun çalışma saatleri ile 13 Ocak 1999 Çarşamba ve 14 Ocak 1999 Perşembe günleri genel kurulun çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. – HÜKÜMET PROGRAMI

1. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Doğubeyazıt-Yağmurdüşen Köyünde 1984 yılında su baskını afetinde evsiz kalan vatandaşlara yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6597)

2. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurum Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığının Trabzon’a nakledilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6621)

3. – Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, Havran-Edremit-Ayvacık yolunun yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6622)

4. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, bazı kişilerin dövizle askerlik yapıp yapmadıklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/6630)

5. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6631)

6. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, 55 inci Hükümet döneminde Afyon İlinde yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6632)

7. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un yurtlarda verilen konferanslara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6648)

8. – Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, Evrim Teorisinin ders kitaplarından çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6658)
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda genel kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 12 Ocak 1999 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.27’de son verildi.

                                             Hasan Korkmazcan                                                                                                                                                       Başkanvekili

Ahmet Derin                                Kadir Bozkurt                                                                                                                  Kütahya                                                       Sinop                                                                                                Kâtip Üye                                               Kâtip Üye

 

 

 

II. – GELEN KÂĞITLAR      No. : 52

     8.5.1999 CUMA

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, altın karşılığı sertifika verdiğini reklam eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

2.- Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, taşımalı sekiz yıllık kesintisiz eğitim nedeniyle kapatılan okullara ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

3.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, sağlık kurulu raporlarında başörtüsüz fotoğraf bulunma zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

4.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin-Nusaybin-Akarsu Belediye Başkanı hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

5.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin’de çalışan personelin seyyar görev tazminatlarının ödenmediği iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

6.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Dini Yayınlar Fuarı’nda bazı yazar ve yayınevlerine yasaklama getirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

7.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, İçişleri eski Bakanı Meral Akşener tarafından açıklanan kasete  ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

8.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Gemlik Gümrük Müdürlüğünden sahte faturalarla ithalat yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Rıfat Serdaroğlu) yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi:5.1.1999)

9.- İstanbul  Milletvekili Bülent Akarcalı’nın İzmir Buca Cezaevinde yatan iki kişinin yeniden yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi:6.1.1999)

10.-Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İznik Gölü çevresinde Gedelek Köyü Açmatepe Mevkiinde bir çimento fabrikası kurulmasına izin verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi  (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi:7.1.1999)

11.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, personel sayısına ve ücretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi:7.1.1999)

 

 

                                                11.1.1999 PAZARTESİ    No. : 53

Tasarı

1.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/868) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.1998)

Teklif

1.- Gümüşhane Milletvekili M.Oltan Sungurlu’nun Yeşilbük Adı İle Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1350) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1999)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-  Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, YÖK Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6550)

2.- İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, Mersin İleri İlköğretim Okulu Müdürünün bazı icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6553)

3.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, trafik kazalarına karşı alınacak tedbirlere ve Tokat’ta yaşanan terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6556)

4.- Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Bağ-Kur ve SSK’ya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6557)

5.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Bayındır Holdinge ortak olan üst düzey bürokrat ve siyasetçi olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6560)

6.- Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, THY’nın ortak olduğu firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6564)

7.- Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu’nun Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ihdası hakkında Kanun uyarınca toplanan paralara ilişkin Başbakandan yazılı  soru önergesi (7/6565)

8.- Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Başbakanlık ve TEAŞ Teftiş  Kurullarınca hazırlanan ÇEAŞ hakkındaki dosyayla ilgili olarak yapılan işleme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6567)

9.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, THY’nın Boeing Firmasından uçak alımları sırasında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ve yapılan uçak alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6569)

10.- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6572)

11.- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Abdullah Öcalan’ın, 1980’den önce tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6575)

12.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Mersin’de kaçırılan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6583)

13.- Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Halk Bankasının açmış olduğu personel sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6584)

14.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın , Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine gönderilen plasmana ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6587)

15.-Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, 1998 yılında Hatay İlindeki belediyelere  tahsis edilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6588)

16.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, askeri okullara giriş için Ankara-Mamak Belediyesince hazırlık kursları düzenlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6592)

17.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kamu kuruluşlarına alınan işçi ve memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6594)

18.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Din Şurası’nda yaptığı konuşmaya ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6599)

19.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın başörtülü bir öğrenciye yapılan muameleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6600)

20.- İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İstanbul Emniyet Eski Müdürü Kemal Yazıcıoğlu döneminde verilen silah ruhsatlarına ve bir polis memurunun mal varlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6601)

21.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Türk Ticaret Bankasına ilişkin Devlet Bakanından ( Zekeriya Temizel) yazılı soru  önergesi (7/6605)

 

 

12.1.1999 SALI                   No. : 54

Sözlü  Soru Önergesi

1.- Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, 1995-1998 yılları arasında Emlak Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’ndan basın kuruluşlarına yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1999)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Türkiye’de çalışacak yabancı öğretmenlere yurtdışı temsilciliklerimizden çalışma izni alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1999)

2.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, YÖK tarafından yürürlüğe konulan disiplin yönetmeliği değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1999)

3.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, TEDAŞ alacaklarının tahsiline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1999)

4.- Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Bursa Valiliği tarafından yayımlanan ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine türbanla derse girme yasağı getiren genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1999)

5.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Bursa Valiliği tarafından yayımlanan ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin türbanla okula girmelerini yasaklayan genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1999)

6.- Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun, Milletvekillerinin kullandıkları izin ve raporlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)

7.- Sivas Milletvekili Mahmut Işık’ın, Doğu ve Güneydoğu’da terör olaylarının yaşandığı bölgelerin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)

8.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, İP Genel Başkanının tutuklu bulunduğu Haymana cezaevinden sağlık kontrolüne kelepçeli olarak götürülmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)

9.- Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, 1998’de disiplin suçu nedeniyle hakkında işlem yapılan, görevden alınan ve ceza verilen memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)

10.- Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, 1998’de disiplin suçu nedeniyle okuldan atılan ve yıl kaybeden üniversite öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)

11.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Sarıkamış’ta Rus Savaşı sırasında ölenlerin hatırasına şehitlik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)

12.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Bingöl Özel Tip Cezaevinde koğuş sisteminden hücre sistemine geçilmesine karşı çıkan mahkumlara kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1999)
BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

12 Ocak 1999 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ali GÜNAYDIN (Konya)

 

 

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum.

Müşahede olunduğuna göre, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalara başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talepleri vardır, bunları yerine getireceğim ve arkadaşlarımdan özellikle rica edeceğim, süreleriniz 5’er dakikadır...

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A)  GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – İlk sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Anadolu’da ve Türkiye’nin her tarafındaki hayvancılık sorunlarıyla ilgili olarak görüşlerini hem Yüce Heyete arz edecekler hem de, belki, yeni Hükümetin dikkatini çekeceklerdir. (FP sıralarından alkışlar)

Sayın Polat, buyurun efendim.

Sayın Polat, ilave 1 dakikanızı peşinen verdim.

ASLAN POLAT (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Ülkemiz genelde bir tarım ülkesi olması ve uzun yıllar dünyada gıda bakımından kendi kendine yeten 9 ülkeden biri olarak kabul edilmesine rağmen, planlı dönemde ve bilhassa 1984 yılından sonra, biraz da bilinçli olarak ihmal edilmesiyle, tarım ve hayvancılık sektörü, maalesef, son yıllarda, belirgin bir şekilde, dışa bağımlı bir hale gelmiştir.

1984-1994 yılları arası itibariyle bir inceleme yaparsak görürüz ki, birinci plan döneminde sabit sermaye yatırımlarının yüzde 13,9’u tarıma ayrılırken, altıncı plan döneminde bu oran yüzde 7,9’a düşmüş; yani, yüzde 56 oranında azalmıştır. Hayvancılık sektörünün toplam tarımsal gelirler içerisindeki payı ise, buna paralel olarak, daha da hızlı bir düşüşle, yüzde 25’e kadar gerilemiştir. Bu oran, Avrupa ülkelerinde yüzde 50-60 civarındadır.

BAŞKAN – Sayın Polat, bir dakikanızı rica edeyim.

Zamanın yetmeyeceği korkusundan dolayı çok hızlı okuyorsunuz, ne ifade buyurduğunuzu anlayamıyoruz. Ben, size, ilave 1 dakika daha vereceğim; lütfen, yavaş okuyun ki, anlayalım ve yararlanalım.

Buyurun efendim.

ASLAN POLAT (Devamla) – Yine, 1984 yılında 40 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı, 1997 yılında 30 milyona düşerek, yüzde 34; 1984 yılında 12 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 1997 yılında 11 milyona düşürek, yüzde 11 azalırken, bunlara paralel olarak et üretimi de azalmıştır; fakat, hayvan cinslerindeki nispî iyileştirmelerle, et üretimindeki azalma hayvan sayısındaki azalmadan daha az olmaktadır.

Yine de, hayvancılığın ileri olduğu ülkelerde, sığır karkas ağırlığı 250 kg civarındayken, ülkemizde, bu oran, nispî iyileştirmelere rağmen, hâlâ 165-185 kg civarında seyretmektedir. Yine, ülkemizde üretilen et miktarı, dengeli ve yeterli beslenmemiz için gerekli miktarın çok altındadır.

Et üretiminin düşmesi, buna mukabil nüfusumuzun ve fert başına düşen millî gelirimizin az veya çok artmasıyla, ete talep artmış; arz, talebi karşılayamayınca da, 1998 yılında, enflasyonda en büyük artış, yüzde 217 ile -et fiyatlarında- kıymada görülmüştür.

Tarım Bakanlığınca, Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Projesi hazırlanmış ve bu proje için, beş yıllık bir süre içerisinde yaklaşık 1,3 milyar dolar kaynağa ihtiyaç duyulduğu ve 1998 yılında 45 trilyon TL’ye ihtiyaç olacağı belirtilmişti. 55 inci hükümet, iktidarda olduğu süre içerisinde beklemiş ve nihayet, giderayak, 31 Aralık 1998 günü Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlanarak, 1998 yılında besiciliğe verilmesi planlanan 45 trilyon TL de verilmemiş oldu.

Bu kararnameyle, halen yüzde 54 olan hayvancılık kredi oranı, üretim şekline göre, yüzde 5 ile yüzde 35 puan arasında düşürülerek üreticilere kaynak aktarılacağı belirtilirken,destek şeklinin miktarları, her yıl bütçede “bu amaçla ayrılmış ödeneği aşmamak üzere” denilerek ödenekle sınırlandırılmakta ve hükümetçe Meclise sunulup kabul edilen geçici bütçenin 4 üncü maddesinin (e) fıkrasına konulan “5 trilyon TL’yi geçmemek üzere hayvancılıkla ilgili destekleme ve kredi ödemelerinde bulundurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmüyle haziran ayı sonuna kadar yapılacak destekleme miktarı, 5 trilyon TL ile sınırlandırılmıştır. Böylece, 1999 yılında her saat 1 trilyon TL’yi faize ödemeyi planlayan hükümet, ülke halkının takriben yüzde 40’ının uğraş alanı olan hayvancılığı teşvik için 6 ayda sadece 5 saatlik faiz parasını teşvik olarak ayırabileceğini taahhüt etmektedir.

Ülkemizdeki et ihtiyacı özet olarak bu halde iken, sürekli olarak et üretimini artırmanın yolları aranacağına, etin kilosunun Türkiye’de ortalama olarak 6 dolar, Avrupa’da ise 1,5 dolar civarında olduğu, dolayısıyla, en kolay yol olan et ithaline izin verilmesi gerektiği en yetkili ağızlarca ifade edilmekte, Avrupa Birliği devletlerinin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütüne şikâyet ettiğinden bahsedilmekte, 55 inci hükümetin bir devlet bakanı, gazetelere “hatalı olan biziz, biz üzerimize düşen görevi yerine getiremedik” diyerek, et ithaline getirilen kısıtlamalarda ülkemizin haksız olduğunu sık sık vurgulamaktadır.

Tarım Bakanı da, doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan büyük miktarda kaçak hayvan girişi olduğundan bahsetmektedir. O zaman sormazlar mı, eğer dediğiniz gibi yılda 3 milyon civarında hayvan ülkemize kaçak olarak doğu ve güneydoğu sınırlarından giriyorsa, o zaman, hükümet ve güvenlik güçlerimiz bu durum karşısında bu bölgede ne yapmaktadırlar?

Esas konu şudur: Avrupa Birliği ülkelerinden yıllık 19 bin ton et ithaline dair bir anlaşma imzalanmıştır; fakat, Refahyol döneminden başlayarak, et ithalinin ülkemiz hayvancılığına verdiği zararı göz önüne alan hükümetler, üçer aylık sürelerle -şap hastalığı gerekçe gösterilerek- et ithaline izin vermemektedirler; fakat, diğer yandan, Resmî Gazetede çeşitli tarihlerde verilen izinlerle, 37 bin ton civarında düşük gümrüklü et ithaline ilişkin kararlar yayımlanmaktadır.

1998’in ilk aylarında verilen kararlarda, yayın tarihleriyle yürürlük tarihleri çakışmakta iken, 29 Kasım 1998’deki izinde yürürlük tarihi 1.9.1998; 3 Ocak 1999 tarihindeki izinde yürürlük tarihi 1.7.1998 olarak belirtilmekte, bu da, ağustos-ekim uzatma tarihleri sırasında birtakım etlerin ülkemize getirildiği, bu etlerin son uzatmanın biteceği 31.1.1999 tarihinden sonra, eski yürürlüğe dayanarak ülkemize sokulacağı veya sokulmakta olduğu şeklinde bir endişeye bizi sevk etmektedir.

Kesin olarak söylemek istediğimiz şudur: Yıllardan beri ihmal edilen hayvancılığımız gerekli teşviklerle yeterince geliştirilmeden, eğer, yeniden türlü bahanelerle et ithaline müsaade ederseniz, et fiyatlarını gerektiği gibi düşüremez; fakat, birtakım holdingleri zengin edebilirsiniz. Böylece, bilhassa, hayvancılıkla geçinen Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkını kesin olarak bir daha o bölgede tutamayacağınız gibi, terörü de tekrar alevlendirir, ülkemizi ve bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini huzurdan mahrum edersiniz.

Onun için, doğu ve güneydoğu halkı adına, yeni hükümetten, her ne pahasına olursa olsun hayvancılığımızı yeterince kalkındırmadan et ithaline kesinlikle izin vermemesini diler, aksi halde bunun vebalini kimsenin taşıyamayacağını belirtir, hepinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Polat, teşekkür ediyorum; 5 dakikaya sığdırabildiniz, sağ olasınız.

Sayın milletvekilleri, şu görüşmelerimizi devam ettirebilsek...

Sayın milletvekillerimiz, sağ olsunlar, işin kolayını seçiyorlar... Sayın bakanlar makamlarında tebrik edilir, tebrikâtın yeri orasıdır. Rica ediyorum...

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) – Bir medenî iştir, tebrik ediyorlar.

BAŞKAN – O tebrik işini makamında yapalım diyorum ben de, yapmayın demiyorum.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) – Bu da usuldendir efendim.

BAŞKAN – Sayın Gürdal, bir çalışma yapıyoruz burada.

2. – Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı’nın, İstanbul’da meydana gelen radyasyon kazasına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşma talebinde bulunan DSP Tekirdağ Milletvekili Sayın Fırat Dayanıklı, İstanbul’da meydana geldiği ifade olunan radyoaktif maddelerle ilgili olarak beyanda bulunacaklar, Yüce Heyeti bilgilendirecekler. Umarım, sükûnetle siz konuşma ben de dinleme imkânı buluruz.

Buyurunuz efendim.

BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Tekirdağ) – Teşekkür ediyorum Başkanım.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul’da bir süre önce meydana gelen radyasyon kazası hakkında gündemdışı konuşma yapmak üzere, hem sizleri hem de bizleri izleyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 56 ncı hükümetimizi bir defa daha tebrik ediyor, ulusumuzun ihtiyacı olan laik, çağdaş yönetim anlayışını sürdüreceğine inanıyor ve her zaman desteğimizi sürdüreceğimizi bir defa daha belirtiyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; radyasyon, atom çekirdeği içinde iç değişimler sonucu ortaya çıkan enerjinin adıdır. Bu enerji, X ışınları ya da gama ışınları olarak hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanıldığı gibi, diğer alfa partikülleri veya nötronlar tarzında, çok yüksek enerji veren ışınlar şeklinde atom bombasında da kullanılabilir.

İçinde yaşadığımız dünyada doğal radyasyon mevcuttur. Hatta, içimizdeki potasyum denilen bir elemanın çok küçük bir miktarı da radyasyon içermektedir.

Türkiyemizde, maalesef, bazı konular, ancak iş işten geçtikten sonra gündeme geliyor; bazen, kazalar olduktan sonra ilgililer harekete geçiyor. İşte, geçen günlerde meydana gelen radyasyon kazası da bunun bir örneği.

Basından ve ilgililerden öğrendiğimiz kadarıyla, İstanbul’da meydana gelen radyasyon skandalında bilgisizlik, ilgisizlik ve kuraldışı uygulamalar söz konusudur. Bu olayda, kanser tedavisinde kullanılan kobalt adlı radyoaktif bir madde, bir hastanemizden ilgili bir şirkete iade edildikten sonra, bir dizi kuraldışı uygulama sonucu, kendisini bir hurdalıkta bulmuştur ve sonunda, birçok vatandaşımız, telafisi mümkün olmayan radyasyona maruz kalmıştır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; radyasyon, bilgili kişiler tarafından, insanlarımızın yararı için kullanılabilir. Örneğin, röntgen ışınlarıyla hastaların sorunları ortaya konulabilir; örneğin, birçok kanser hastalığının tedavisinde radyasyon kullanılabilir. Radyasyonun diğer bir kullanım alanı ise, nükleer tıptaki kullanımdır. Nükleer tıp, günümüzün modern tıbbında, başta kanser ve tiroit hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığın teşhisinde ve tedavisinde kullanılmakta, takipte önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca, sadece nükleer tıp kliniklerinde kullanılabilen bazı radyoaktif ilaçlarla, guatr veya kanser tedavisi yapılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerin hastanelerinin tümünde bulunan bu kliniklerin, ülkemizde, üniversiteler ve bir iki eğitim hastanesi dışında başka mevcudiyeti yoktur. Nükleer tıp hizmeti sayesinde sağlanan tetkik ve tedavi yöntemleri, sağlık hizmetlerinin, genel olarak, daha ucuz ve kaliteli hale gelmesine sebep olmaktadır. Örneğin, pek çok hastada bu metodun uygulanmasıyla, anjio ve by-pass gibi pahalı işlemlere gerek kalmamaktadır. Pek çok kanser vakasında, hastadaki kanserin ilerlemiş olduğu bu metodla tespit edilerek, pahalı operasyonlara geçilmemektedir. Bazı tiroit hastalıklarının ameliyat yerine radyoaktif ilaçla tedavi edilmesi, yine, çok ucuz ve verimli bir tedavi metodudur; ancak, bu metotlar ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Yeni Sağlık Bakanımızın, bütün eğitim hastaneleri ile büyük kapasiteli hastanelerin birçoğunda bu metodun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum.

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; ülkemizde radyasyonla ilgili kanunî düzenlemeler 1930’larda yapılmıştır; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, son yıllarda, tüzüklerle belli konularda düzenlemeler getirmiştir; ancak, 1930’lardaki yasa düzenlemeleri günümüzdeki teknik gelişmeleri yansıtmamakta ve çağdışı kalmaktadır. Bu konularda yapılması gereken önemli işlerden biri, bu kanunların güncelleştirilmesi, günümüzün tekniklerine uyumlu hale getirilmesidir.

(Mirofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Devamla) – Bir dakikada bitiriyorum.

BAŞKAN – Peki efendim.

Bir dakikanızı rica edeyim; ben, size süre vereyim efendim.

Buyurunuz efendim.

BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Devamla) – Diğer bir konu ise, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bünyesinde,  radyasyonu insan sağlığı için kullanan uzman doktorların mutlaka yer almasıdır. Nitekim, bir radyasyon kazasından sonra, hastaların tedavisini ve takibini yapacak olanlar, hekimlerdir. Bu konuların ele alınması durumunda Nükleer Tıp Derneğinin katılımının da sağlanması uygun olacaktır diye düşünüyorum.

Son olarak, radyoaktif maddelerin sanayideki kullanımı ve sağlık sektöründeki kullanımı farklı olmaktadır; denetimlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde yapılmasının sağlanması yanında, hastaların ihtiyaç duyduğu radyoaktif maddeleri hastane ve uzmanların kullanması konusunda gecikmelere meydan vermemek gerekir.

Beni dinlediğiniz için, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Dayanıklı, teşekkür ediyorum.

3. – Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan’ın, Türkiye’nin genel ekonomik durumuna ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – Genel ekonomik durumlarla ilgili olarak gündemdışı söz talebinde bulunan, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Muhterem Başkan, muhterem üyeler; söze başlarken, hepinizi hürmetle selamlarım. Sayın Ecevit’in Başbakanlığında yeni kurulan hükümete de başarılar dilerim.

Genel ekonomik konularla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum. Memleketimizde, hakikaten, son bir yıldır fevkalade sıkıntılı bir ekonomik durum ortadadır; piyasada esnaf sıkıntılıdır, işsizlik had safhadadır, pahalılık devam etmektedir, geçim sıkıntısı had safhadadır. Bu tablo, tabiî, milletimizi meyus etmektedir. Sayın Yılmaz’ın, birbuçuk yıllık, hükümet oldukları devreyi değerlendiren ekonomi politikalarıyla ilgili değerlendirmelerini, bu millet gerçeği karşısında, biraz hayretle karşıladığımı da ifade etmek istiyorum.

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, son yirmi yıldır bir gelir dengesizliği içine atılmıştır; gelir dengesi bozulmuştur, halk fakirleştirilmiştir; enflasyonla, faizle, yolsuzlukla, yağmayla, ihale yolsuzluklarıyla, batık kredilerle, içi boşaltılan bankalarla (özel bankalarla) ve bunları Merkez Bankasına, Hazineye devrederek, ödeterek -ve bu şekilde- ülkede gelir dengesi bozulmuş bulunmaktadır. Faize katrilyonlar veriliyor. 1998’de 6 katrilyon liradır faize ödenen para, 1999 bütçesinde 9 katrilyon getirmiştir Hükümet bütçede; ama, maalesef, çiftçilerimizin alacakları ödenmiyor.

Seçim çevresinden geliyorum. Fındık üreticileri, üçbuçuk aydır, dört aya yakın bir zamandır alacaklarını, fındık bedellerini alamıyorlar. Pancar üreticileri, üçbuçuk ay sonra, üç ay sonra, ancak söküm avanslarını alabilmişlerdir. Diğer tarım ürünleri de aynı şekildedir.

Memura ve çiftçiye, yılsonu toptan eşya fiyatları esas alınarak, ona göre zam veriyoruz dediler; ama, bakıyoruz ki, perakende eşya fiyatları, tüketici fiyatları yüzde 85 mertebesindedir, memura verdikleri yüzde 50’dir, tarım ürünlerine verdikleri yüzde 50-60 mertebesindedir. Yani, işçi, memur, çiftçi, geçmiş Yılmaz Hükümeti tarafından, birbuçuk yılda, enflasyona ezdirilmiştir.

Sayın Yılmaz, daha önceki hükümetten felaket tablosu devraldığını ifade etmişti. Gerçek enflasyon, 12 aylık ortalama rakamlardır. Bunlara baktığınız zaman rakamların onu tekzip ettiğini görüyoruz. Şimdi, rakamları arz ediyorum:

İçerisinde bulunduğum 54 ncü Refahyol Hükümeti, 1996 Haziranında tüketici fiyatlarında -12 aylık ortalamadır bu- yüzde 81 artış devralmış, teslim ettiği zaman bu rakamı yüzde 78,5’e düşürmüştür; ama, bu Hükümet, yüzde 78,5’te aldığı enflasyonu, yüzde 93,6’ya, yüzde 94’e çıkarmış; teslim ederken de -aralık ayı sonu itibariyle arz ediyorum- yüzde 84,6’dan devretmiştir. Yani, bizden teslim aldığı 78’dir, teslim ettiği yüzde 84’tür. Enflasyonu, 6 puan daha yüksek devretmiş bulunmaktadır; ama, maalesef, Türkiye’de bir sarı basın var, besleme basın var, bunlar da bu gerçekleri halktan gizliyorlar; ama, halk günlük hayatında bunu yaşıyor.

Bakın, biz, 54 üncü hükümeti kurmadan önceki dönemde, 1996 yılında, faizlere giden para, konsolide bütçe giderlerinde yüzde 38 idi, biz bunu bir yıllık hükümetimizde yüzde 28,5’e düşürmüşüz; 1998’de ise, yine, sağ olsun, bu hükümet,, yüzde 39,9’a, yüzde 40’a yükseltmiştir! Yani, bu tablonun neresinden baksanız, geçmiş birbuçuk yıllık Hükümet, Türkiye’ye felaket getiren bir Hükümet olmuştur. Tabiî, bunlar seçim sandıklarında değerlendirilecektir.

1998 sonu itibariyle içborçlar 11,5 katrilyon lira mertebesindedir. İç borçlanma faizleri yüzde 130 ile yüzde 150 arasında seyretmektedir. İhracat fiilen daralmıştır; Türkiye, ihracatta bir daralma içindedir, içpiyasada daralma içindedir. Bütün bu daralmalar neticesinde de, işsizlik yaygınlaşmaktadır; yüzbinlerce kişi fabrikalar tarafından kapının önüne konulma durumuyla karşı karşıyadır. Bu da, geçmiş Yılmaz Hükümetinin reel kur politikası yerine, dışarıdan sıcak döviz gelsin diye kurları düşük tutarak, enflasyonun altında tutarak, maliyetler itibariyle ihracatı zorlaştıran fevkalade yanlış bir politika takip etmesinden kaynaklanmaktadır. Temenni ederim ki, üç aylık da olsa, yeni kurulmuş olan hükümet,  gerek tarımda gerek ihracatta gerekse bütün sektörlerde süratle tedbir alır ve fevkalade kötüye giden bu tabloyu iyileştirme istikametine sevk eder. Aksi takdirde, 18 Nisan seçimlerinden sonra Türkiye’de iktidara gelecek olan hükümetler bir fekalet tablosuyla karşı karşıya geleceklerdir.

Bu hükümetin kuruluşundaki birtakım tartışmaları bir tarafa bırakıyorum -önceki hükümeti kastediyorum- ama birbuçuk yıllık uygulamaları neticesinde milletin önüne getirdiği bu tablo, fevkalade hüzün vericidir, üzüntü vericidir, ıstırap vericidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Ayhan, 1 dakikada toparlayın lütfen.

CEVAT AYHAN (Devamla) – Teşekkür ederim.  

İhracattaki daralmanın sebebi -arz ettim- reel kurlardan uzaklaşılması aynı malları ihraç ettiğimiz rakip ülkelerin kur hareketlerinin yakından takip edilip, bizim enflasyon-kur makasını buna göre ayarlamamış olmamızdır; finansmanla ihracatın desteklenmemiş olmasıdır ve ihracattaki girdi maliyetlerini uluslararası rekabet şartlarına uyumlu hale getirecek temel politikaların takip edilmemiş olmasıdır. Bütün, alây-i valâyla, basının methiyelerine rağmen, birbuçuk yıl süren Anasol-D Hükümeti, Türkiye’nin iktisadî hayatı için, sosyal hayatı için ve siyasî hayatı için bir kara tablo olarak tarihe geçecektir.

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” bağlamında tezkereler vardır; sırasıyla okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Almanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1860)  

30 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

31 Aralık 1998 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

         Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programıyla ilgili söz talepleri geliyor. İçtüzüğün 124 üncü maddesine göre, tezkerelerin okunmasından sonra bu talepte bulunulma imkânı vardır. Bir tezkere okutacağım, bağlı listeyi okutacağım, arkasından atamaya dair bir tezkere var, onu okutacağım; onu takiben söz talebinde bulunma imkânı vardır. Önceden talepte bulunmayınız diye ricada bulunuyorum.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. – Muğla Milletvekili Yalım Erez’in hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı bulamadığını bildirdiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1861)

    6 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İLGİ: 23 Aralık 1998 tarihli ve KAN.KAR: 39-08-5-98-809 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla, Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulunan Muğla Milletvekili Sayın Yalım Erez, vaki temasları sonucu, hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânını bulamadığını bildirmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

         Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir başka tezkere daha var, okutuyorum:

3. – Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, İstanbul Milletvekili ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1862)

    7 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İLGİ: 25 Kasım 1998 tarihli ve KAN.KAR: 39-08-2-98-769 sayılı yazımız.

İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, İstanbul Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit’i görevlendirdim.

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini bilgilerinize sunarım.

         Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, 56 ncı hükümetin (Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun) atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Bakanlar Kurulu listesi vardır; bundan sonra bir de atamaya dair Cumhurbaşkanlığı tezkeremiz vardır. Önce, Bakanlar Kurulunun teşkiline dair tezkereyi ve bağlı listeyi arz ve takdim edeceğiz; sonra, atamaya dair tezkereyi arz ve takdim edeceğiz.

4. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilenlerin atandıklarına ve yedi devlet bakanının görevlendirilmesinin ve bunlardan ikisine Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesinin onaylandığına; seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına bağımsız kişilerin atamaları yapılarak bildirileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1863)

  11 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 7 Ocak 1999 tarihli ve Kan. Kar: 39 - 08 - 2 - 99 - 6 sayılı yazımız.

Başbakanın teklifi üzerine;

1- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, yedi devlet bakanının görevlendirilmesi ve bunlardan ikisine Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesi onaylanmıştır.

2 - Türkiye Büyük Millet Meclisince 30 Temmuz 1998 tarihinde 20 nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına bağımsız kişilerin Başbakan tarafından atanmaları yapılarak bildirileceğinden, bu bakanlıklar dışındaki bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen zevat atanmıştır.

Bilgilerinize sunarım.

         Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

Ekler:

Ek - 1 : (1 adet Bakanlar Kurulu listesi)

Bülent Ecevit                                Başbakan                                (İstanbul)

Hasan Hüsamettin Özkan                                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı               (İstanbul)

Hikmet Uluğbay                                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı                                (Ankara)

Prof.Dr. Şükrü Sina Gürel                                Devlet Bakanı                                (İzmir)

Mustafa Yılmaz                                Devlet Bakanı                                (Gaziantep)

Hasan Gemici                                Devlet Bakanı                                (Zonguldak)

Fikret Ünlü                                Devlet Bakanı                                (Karaman)

Aydın Tümen                                Devlet Bakanı                                (Ankara)

Prof.Dr. Hikmet Sami Türk                                Millî Savunma Bakanı                                (Trabzon)

İsmail Cem                                Dışişleri Bakanı                                (Kayseri)

Zekeriya Temizel                                Maliye Bakanı                                (İstanbul)

Metin Bostancıoğlu                                Millî Eğitim Bakanı                                (Sinop)

Ali Ilıksoy                                Bayındırlık ve İskân Bakanı                                (Gaziantep)

Mustafa Güven Karahan                                Sağlık Bakanı                                (Balıkesir)

Mahmut Erdir                                Tarım ve Köyişleri Bakanı                                (Eskişehir)

Prof.Dr. Nami Çağan                                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                                (İstanbul)

Metin Şahin                                Sanayi ve Ticaret Bakanı                                (Antalya)

Prof.Dr. Ziya Aktaş                                Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı                                (İstanbul)

İstemihan Talay                                Kültür Bakanı                                (İçel)

Ahmet Tan                                Turizm Bakanı                                (İstanbul)

Arif Sezer                                Orman Bakanı                                (Adana)

Fevzi Aytekin                                 Çevre Bakanı                                (Tekirdağ)

SABRİ ERGÜL (İzmir) – Sayın Başkan, ben söz istiyorum.

BAŞKAN – Efendim, söz taleplerini henüz almıyoruz.

Sayın milletvekilleri, bir Cumhurbaşkanlığı tezkeremiz daha var, Anayasanın 114 üncü maddesine müsteniden ataması yapılan üç sayın bakanla ilgili; onu da arz edip, birlikte bilgilerinize sunacağım.

5. – Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1864)

  11 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığın, 11 Ocak 1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/00605 sayılı yazısı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine dair 30.7.1998 tarihli kararı çerçevesinde;

Adalet Bakanlığına, Prof.Dr. Selçuk Öztek,

İçişleri Bakanlığına, Cahit Bayar,

Ulaştırma Bakanlığına, H. Basri Aktan’ın,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarını bilgilerinize sunarım.

         Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri... (DSP, ANAP, CHP, FP ve DYP sıralarından ayağa kalkmalar ve “söz istiyoruz Sayın Başkan” sesleri)

SABRİ ERGÜL (İzmir) – Sayın Başkan, verdim...

BAŞKAN – Efendim, müsaade buyurun...

SABRİ ERGÜL (İzmir) – Sayın Başkan, cümlesini bitirdi, verdim. Haksızlık etmeyin efendim.

BAŞKAN – Haksızlık etmiyorum. Rica ediyorum...

SABRİ ERGÜL (İzmir) – Bekliyordum burada; bitirdi, verdim. Lütfen efendim...

BAŞKAN – Müsaade buyurun... Oturun yerinize... Beni bir dinleyin lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın, biz, buradan söz istiyoruz; oradaki sıraya göre sıralıyor otomatik cihaz. Otomatik cihazla söz istedik; sıralama orada var efendim.

BAŞKAN – Nerede sıralama var efendim?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Söz isteme tablosuna bakar mısınız; yok mu orada?

BAŞKAN – Nerede efendim? Öyle bir şey yok.

Ayağa kalkanlar ile dilekçe gönderenler, pusula gönderenler arasında kura çekmekten başka çaremiz yok.

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) – Sayın Başkan, olur mu...

BAŞKAN – Ne olur efendim?!

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) – Olmaz efendim.

BAŞKAN – Başka talebi olan varsa göndersin; kura çekeceğim. Cihaz çalışmıyor efendim.

Sayın milletvekilleri, söz talebinde bulunan arkadaşlarımız 5 dakika içerisinde taleplerini kürsüye iletsinler, aralarında kura çekeceğim.

Söz talebinde bulunanların kaydını yaptıracağım; söz talebinde bulunanlar arasında değişme, söz sırasını verme imkânı her zaman var.

Sayın milletvekilleri, gelen isimleri birer numarayla tespit edeceğiz; sonra, bu numaralar arasından kurayla iki ayrı numara çekeceğiz; böylece de, söz hakkı olacak arkadaşlarıımızı tespit imkânı doğacak.

Efendim, söz talebi süresi tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, söz taleplerinin tasnifini yapıyor arkadaşlarımız; aralarından kura çekeceğiz ve ilan edeceğiz. Başka türlü yöntemle arkadaşlarımı kırmadan, üzmeden tespit etmek mümkün değil maalesef; bir anda ayağa kalkan arkadaşlarımızın hangisi önce kalktı, hangisi sonra kalktı; bunu tespit de mümkün değil.

Efendim, tezkereler Yüce Heyetin bilgisine arz olundu.

Sayın Başbakana ve mesai arkadaşları olan sayın hükümet üyelerine hayırlı hizmetlerde başarılar diliyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve belki biraz da psikolojik sıkıntılardan Hükümetimizin gayretiyle süratle ve kazasız belasız çıkarız diye umuyor ve bu temennilerle Hükümeti tebrik ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Ecevit, Hükümet Programını 12 Ocak 1999 Salı günü -yani bugün- Genel Kurula sunacağını yazılı olarak Başkanlığımıza bildirmiştir. Hükümet Programının okunması, görüşülmesi ve güven oylamasıyla ilgili Danışma Kurulu önerileri sunuşların sonunda oylarınıza arz edilecektir.

Anayasanın 114 üncü maddesine göre atanmış olan ve milletvekili olmayan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının Anayasanın 112 nci maddesine göre andiçmeleri gerekmektedir. Bana ulaşan bilgiye göre sayın bakanlar hazırlar; kendilerini, andiçmek üzere sırasıyla kürsüye davet edeceğim.

C) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Adalet Bakanlığına atanan Selçuk Öztek’in and içmesi

BAŞKAN – Adalet Bakanı Sayın Selçuk Öztek; buyurunuz. ( alkışlar)

ADALET BAKANI SELÇUK ÖZTEK – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.

2. – İçişleri Bakanlığına atanan Cahit Bayar’ın and içmesi

BAŞKAN – İçişleri Bakanı Sayın Cahit Bayar; buyurun. (Alkışlar)

İÇİŞLERİ BAKANI CAHİT BAYAR – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.

3. – Ulaştırma Bakanlığına atanan Hasan Basri Aktan’ın and içmesi

BAŞKAN – Ulaştırma Bakanı Sayın Hasan Basri Aktan; buyurun. (Alkışlar)

ULAŞTIRMA BAKANI HASAN BASRİ AKTAN – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğrattıkları iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı Sayın İsmet Attila haklarında kurulan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

6. – (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1865)                                29.12.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 29.12.1998 Salı günü saat 14.30’da toplanmış, kullanılan (12) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adı, soyadı ve seçim çevresi belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Rıza Ulucak                                                    Ankara                                Komisyon Geçici Başkanı

Başkan                                : Erkan Mumcu                                (11)

Başkanvekili                                : Erdoğan Toprak                                (11)

Sözcü                                : M. Kemal Aykurt                                (11)

Kâtip                                : Fikret Karabekmez                                (11)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyondan istifa tezkeresi vardır; okutuyorum:

7. – Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan’ın, (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/402)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İşlerimin yoğunluğu nedeniyle (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

        Ali Doğan

Kahramanmaraş

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

8. – Adam öldürmek suçundan sanık Süleyman Güney ile ilgili olarak Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 28.5.1997 gün, 1997/39 esas, 1997/47 karar sayılı dava dosyasının, Adalet Bakanlığına iade edilmek üzere Başbakanlığa geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1866) 7 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) 17.4.1998 gün ve B:02.0.PPG.0.12.315-06468 sayılı yazımız.

b) Adalet Bakanlığının 5.1.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.93.67.1998/101 sayılı yazısı.

Adam öldürmek suçundan sanık Süleyman Güney hakkındaki dava dosyası gereği yapılmak üzere ilgi (a) yazımız ekinde sunulmuştu.

Adı geçen sanıkla ilgili olarak Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 28.5.1997 gün, 1997/39 esas, 1997/47 karar sayılı dava dosyasının, Adalet Bakanlığına iade edilmek üzere Başbakanlığa gönderilmesi hususunu arz ederim.

A. Mesut Yılmaz

         Başbakan

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Adalet Komisyonunda bulunan dosya, Başbakanlığa geri verilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup oylarınıza sunacağım:

9. – Atina’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Genç Politikacılar Toplantısına vaki davete icabet edecek olan parlamento heyetine ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1868)

30 Aralık 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin genç politikacıları arasında diyalog geliştirmeyi amaçlayan “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Genç Politikacılar Toplantısı” 14-17 Ocak 1999 tarihleri arasında Atina’da düzenlenecektir. Bahse konu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento Heyeti davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.                                                   Hikmet Çetin                                Türkiye Büyük Millet Meclisi                            Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bir başka tezkere daha vardır; okutuyorum:

10. – Kazakistan’da yapılacak genel seçimlere gözlemci statüsüyle katılacak parlamento heyetine ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1867)

    5 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kazakistan tarafının vaki davetine binaen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamınca da uygun bulunduğu veçhile, 10 Ocak 1999 tarihinde yapılacak olan genel seçimleri izlemek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 5 kişilik bir Parlamento Heyetinin gözlemci sıfatıyla Kazakistan’a gitmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Hikmet Çetin                                Türkiye Büyük Millet Meclisi                            Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bir üçüncü tezkere vardır; okutuyorum:

11. – TBMMBaşkanı Hikmet Çetin’in,İran Meclis Başkanının davetine beraberinde bir heyetle icabetine ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1869)

    6 Ocak 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 1 Ekim 1998 tarih ve OAGY-II 3474-682 sayılı yazısında, İran Meclis Başkanı Natik Nuri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’i İran’a davet ettiği bildirilmektedir.

Anılan ziyarete Sayın Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanının bir parlamento heyetiyle birlikte katılması hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Hikmet Çetin                                Türkiye Büyük Millet Meclisi                            Başkanı

BAŞKAN – İşbu tezkereyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylayacağım.

12. – Bazı milletvekillerinin izinli sayılmasına ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1870)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sayılmaları Başkanlık Divanının 30.12.1998 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Genel Kurulun onayına sunulur.

Hikmet Çetin                                Türkiye Büyük Millet Meclisi                            Başkanı

“Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber, hastalığı nedeniyle, 10.11.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu, hastalığı nedeniyle, 10.12.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 14 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Diyarbakır Milletvekili M.Selim Ensarioğlu, hastalığı nedeniyle, 3.11.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 55 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat, hastalığı nedeniyle, 13.10.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 37 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Nevşehir Milletvekili Abdulkadir Baş, hastalığı nedeniyle, 27.10.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyüpoğlu, hastalığı nedeniyle, 16.10.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Yalova Milletvekili Cevdet Aydın, hastalığı nedeniyle, 20.11.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 19 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Allah şifa versin arkadaşlarımıza .

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Bakanlar Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylamasının gündemdeki yeri ve konuşma sürelerine; Bakanlar Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylaması yapıldığı günlerde başka konuların görüşülmemesine 15 Ocak 1999 Cuma ve 17 Ocak 1999 Pazar günleri genel kurulun çalışma saatleri ile 13 Ocak 1999 Çarşamba ve 14 Ocak 1999 Perşembe günleri genel kurulun çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

            No.153     Tarihi:11.1.1999

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Hikmet Çetin                                Türkiye Büyük Millet Meclisi                            Başkanı

                                                       

FP Grubu Başkanvekili           ANAP Grubu Başkanvekili

Lütfü Esengün                                            Metin Öney

DYP Grubu Başkanvekili           DSP Grubu Temsilcisi                                 Mehmet Gözlükaya                 Fikret Uzunhasan

                        CHP Grubu Başkanvekili

                        Nihat Matkap                               

Öneriler:

1- Bakanlar Kurulu programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylamasının, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması önerilmiştir.

2- Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmelerde, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 40’ar dakika, kişisel konuşmaların 10’ar dakika olması, programın okunduğu, görüşüldüğü ve güvenoylamasının yapıldığı günlerde başka konuların görüşülmemesi; Genel Kurulun, programın görüşüleceği 15.1.1999 Cuma günü saat 10.30’da, güvenoylamasının yapılacağı 17.1.1999 Pazar günü saat 11.00’de toplanması; 13.1.1999 Çarşamba ve 14.1.1999 Perşembe günlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması ve 15.1.1999 Cuma günü 12.00-13.00 saatleri arasında çalışmalara ara verilmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerilerle ilgili söz talebi?.. Yok.

Önerileri tekrar okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Öneriler:

1 - Bakanlar Kurulu programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylamasının gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması önerilmiştir.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci öneriyi okutuyorum:

2 - Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmelerde  gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların 40’ar dakika, kişisel konuşmaların 10’ar dakika olması, programın okunduğu, görüşüldüğü ve güvenoylamasının yapıldığı günlerde başka konuların görüşülmemesi; Genel Kurulun, programın görüşüleceği 15.1.1999 Cuma günü saat 10.30’da, güvenoylamasının yapılacağı 17.1.1999 Pazar günü saat 11.00’de toplanması, 13.1.1999 Çarşamba ve 14.1.1999 Perşembe günlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması ve 15.1.1999 Cuma günü 12.00-13.00 saatleri arasında çalışmalara ara verilmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İzmit Körfez girişi projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yummak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasıyla eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz hakkında kurulan (9/33) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu bugüne kadar görev bölümü yapamamıştır. Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 13 Ocak 1999 Çarşamba günü saat 11.00’de Ana Bina Genel Evrak karşısı 475 nolu Meclis Araştırması ve Soruşturması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa atanması için açılan sınavda, mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Sayın Mustafa Kul hakkında kurulan (9/34) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu da bugüne kadar görev bölümü yapamamıştır.

Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 13 Ocak 1999 Çarşamba günü saat 11.00’de Halkla İlişkiler Binası B Blok Alt Zemin 6 ncı Banko karşısındaki Meclis Soruşturması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Her iki komisyonun toplantı gün ve saatleri ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır.

Sayın milletvekilleri, Başkanlığa 94 sayın milletvekili söz talebinde bulunmuştur. Şimdi, 94 talebin arasından 2 arkadaşımızın ismini belirleyeceğim:

Sayın Kahraman Emmioğlu.

Sayın Tuncay Karaytuğ.

Diğer söz talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimleri tutanaklara eklenecek, ileride konuşma esnasında birbiriyle değişiklik yapabilsin diye.

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) – Sayın Başkan, o iki üye konuşmayacak olursa...

BAŞKAN – Efendim, söz talebinde bulunmuş bir arkadaşımıza devreder hakkını.

VEYSEL CANDAN (Konya) – Yedekleri de tespit edelim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Efendim, gayet tabiî. Onun için, ben isimleri yazdırıyorum ki, kim söz talebinde bulunmuş diye.

Sayın milletvekilleri, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz.

V. – HÜKÜMET PROGRAMI

1. – Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması

BAŞKAN – Biraz önce kabul edilen Danışma Kurulu önerisi uyarınca Bakanlar Kurulu Programının okunması bu kısmın birinci sırasında yer almıştır.

Şimdi, Bakanlar Kurulu Programını okumak üzere, Başbakan Sayın Bülent Ecevit’i kürsüye davet ediyorum; buyurun efendim. (DSP, ANAP, DYP sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 56 ncı cumhuriyet hükümeti adına sizlere saygılar sunarım.

Sayın Cumhurbaşkanının görevlendirmesiyle kurulan Hükümetimizin yaklaşan seçimlerle sınırlı bir ömrü olacağı başından bellidir.

Hükümetin ömrü kısa olacağı için, Hükümet Programını da kısa tuttuk.

Ancak, Hükümetimizin kısa görev süresini olabildiğince verimli değerlendirmeye kararlıyız.

Seçimlerin çok yaklaştığı bir ortamda yüklü bir Meclis gündemi önermenin gerçekçi olmayacağını biliyoruz, o nedenle, Yüce Meclisten beklentilerimizi de sınırlı tutmaya özen göstereceğiz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 55 inci cumhuriyet hükümetinin güvenoylaması ile düşürülmesi üzerine ortaya çıkan hükümet sorunu, sağlam gelenekler oluşturan demokrasimizin ürettiği bir çözümle aşılmıştır.

Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin dışarıdan destek sözü verdikleri Demokratik Sol Parti azınlık hükümeti kurulmuştur.

Doğru Yol ve Anavatan Partilerine, bu destek kararları için teşekkür ederim.

Hükümetimizin Programını sunmaya başlamadan önce, Sayın Mesut Yılmaz’ın ve Sayın Hüsamettin Cindoruk’un şahıslarında, Anavatan Partisi ile Demokrat Türkiye Partisine de 55 inci hükümetin uyumlu ve verimli çalışmalarına değerli katkıları için şükranlarımı belirtmeyi görev biliyorum.

Üç partili bir azınlık hükümeti olmasına karşın, 55 inci hükümet, yaklaşık onsekiz aylık görev süresi içinde, eğitim ve vergi reformlarını gerçekleştirmiştir; Güneydoğu ve Doğu Anadolu’ya yatırımları teşvik programını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur; çetelere karşı kararlı bir mücadele açmıştır; müzminleşen enflasyonun hızını büyük ölçüde kesmeyi başarmıştır; kapsamlı bir altyapı ve enerji yatırımları atılımı başlatmıştır.

Ayrıca, birçok başka reforma da öncülük edecek tasarıları Büyük Millet Meclisine sunmuştur.

Sınırlı bir görev süresi olan 56 ncı hükümetin başta gelen görevi, Türkiye’yi, 18 Nisanda yapılacak milletvekili genel seçimlerine ve yerel yönetim seçimlerine güvenlik ve huzur içinde ulaştırmaktır.

Bu görevi yerine getirirken, Hükümetimiz, seçim ekonomisine yol açmayacaktır; devlet olanaklarının savurganca kullanılmasından da özenle kaçınacaktır.

Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine ödünsüz bağlı kalacaktır; anlatım ve inanç özgürlüklerine saygılı davranacaktır; insan haklarıyla bağdaşmayan uygulamalara meydan verilmemesi için gereken özeni gösterecektir.

Hükümetimiz, sağlıklı demokrasinin gereği olan uzlaşma kültürünü geliştirmeye katkıda bulunmayı görev bilmektedir.Bu anlayışı benimseyen Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle uyum içinde çalışmaya özen gösterecektir.

Kamu yönetimindeki uygulamalarımızın temelini, insan gücünün ve parasal kaynakların etkin, verimli ve tutumlu kullanılması oluşturacaktır.

Bu konudaki kararlılığımızın ilk örneği, Bakanlar Kurulumuzun 38 yerine 25 üyelikle sınırlandırılmış olmasıdır.

Tüm kamu hizmetlerinde yansızlık, sürat, verimlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınacaktır.

Yasa veya hizmet gereği olmadıkça, kamu yönetiminde yeni atamalar yapılmayacaktır; partizanlığa asla fırsat verilmeyecektir. Zorunlu olabilecek atamalarda da, şimdiye kadar özenle gözettiğimiz gibi, liyakat kesin ölçüt olacaktır.

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, suç örgütlerine ve karapara aklamalarına yönelik olarak 55 inci hükümet döneminde başlatılmış olan mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Devletimizin kararlı ve tutarlı tutumu sonucunda, bölücü terör örgütünün başı, hiçbir devletin kabul etmek istemediği bir sığıntı durumuna gelmiştir.

Onbinlerce yurttaşımızın; çocuk, kadın, yaşlı, genç, öğretmen, polis, asker demeden, yaşam haklarının ellerinden alınmasının bir numaralı sorumlusu olan bu azılı caninin adalete hesabını verebilmesi için her türlü yasal veya siyasal yola başvurulacaktır.

Başı koparılan terör örgütü şimdiden parçalanma sürecine girmiştir.

Güneydoğu ve doğu bölgelerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için başlatmış olduğumuz tüm programlar ve teşvikler 56 ncı hükümet döneminde de kararlılıkla sürdürülecektir. Eğitim yatırımları, halkımızın da büyük katkılarıyla hızlandırılacaktır.

Güneydoğu ve doğu bölgelerimizdeki öğretmen açığının kapatılması için 55 inci hükümet döneminde gösterilen çabalar kararlılıkla sürdürülecektir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın önde gelen bir güvencesidir; bölgesinde ve İslam âleminde, demokrasinin, laikliğin, çağdaşlaşmanın ve kadın-erkek eşitliğinin öncüsüdür. Hükümetimiz, dış ilişkilerinde, Türkiye Cumhuriyetinin bu temel niteliklerini gereğince değerlendirecektir.

Balkanlar, Kafkasya, Ortaasya, Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu, Avrasyalaşma sürecinde, ülkemizin güvenliği ve gelişmesi açısından büyük önem kazanmıştır. Türkiye, bu süreçte merkezî bir konum edinmiş, anahtar ülke durumuna gelmiştir. Bu bağlamdaki bölgesel dayanışmaya ve işbirliğine öncülüğümüz ve katkılarımız 56 ncı hükümet döneminde de sürecektir.

2000’li yılların eşiğinde dünya yeni dönüşümlere sahne olurken, özellikle Avrupa yeniden yapılanmaktadır.

Türkiye de Avrupa’daki bütünleşme sürecinde hakkı olan yeri, ulusal haklarından hiçbir ödün vermeksizin, er geç alacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin, karşılıklı çıkar, dostluk ve ittifak bağlarımıza uygun olarak güçlendirilmesine Hükümetimiz döneminde de önem verilecektir.

Komşumuz Rusya Federasyonu ile de ilişkilerimizin geliştirilmesine devam edilecektir. Rusya’nın son aylarda sürüklendiği ekonomik krizden kurtulmasına elimizden gelen katkıyı yapmakla, kendi çıkarımızı da gözetmiş olacağımıza inanıyoruz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Rus füzeleri siparişini iptal etmek zorunda kalmış olması, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki çokyönlü ilişkileri ve dayanışmayı derinleştirme sürecinin başarılı bir sonucudur. Bu süreç Hükümetimiz döneminde de hızlandırılacaktır.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varlığı, yadsınmaz bir gerçektir. Bu gerçek er geç kabul edilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın vurguladığı “konfederasyon” önerisi bu bakımdan çok yerindedir ve Hükümetimizce de desteklenmektedir.

Yunanistan’la aramızdaki Ege sorununun diyalog yoluyla çözümü için Türkiye’nin iyiniyetli ve yapıcı girişimleri Hükümetimiz döneminde de sürdürülecektir.

Türk Cumhuriyetleri ve değişik ülkelerdeki Türk ve akraba topluluklarıyla ilişkilerimiz her alanda yoğunlaştırılacaktır.

Bu bağlamda, Bosna-Hersek’le ilişkilerimize özel bir önem verilecektir.

Kosova’da zulmün durmasına ve hakça bir barış sağlanmasına, Hükümetimiz, gereken her katkıyı yapacaktır.

Ermenistan’ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz çekilmesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçı yoldan çözülmesi için gerekli girişimler Hükümetimiz döneminde de sürdürülecektir.

Hükümetimiz, Avrasya enerji koridorunun gerçekleştirilmesi ve Bakü-Ceyhan boru hattı projesinin kesinleşmesi için sürdürülen çabaların takipçisi olacaktır.

Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye Hükümetimiz döneminde de önem verilecektir.

Ortadoğu barış sürecine Türkiye’nin katkısı etkinlikle sürdürülecektir.

Irak’ın toprak bütünlüğü ve ulusal birliği Türkiye için yaşamsal önem taşımaktadır. Hükümetimiz, Irak yönetiminin bunu kolaylaştırıcı bir tutum izlemesini, Amerika Birleşik Devletlerinin de barışçı yaptırımlara ağırlık vermesini gerekli görmektedir.

Değerli milletvekilleri, sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulamaları alanında birbuçuk yılda büyük mesafe alınmıştır.

Bu süre içinde, yalnız ilköğretimde değil, eğitimle ilgili birikmiş birçok sorunun çözümü yolunda da çok önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Hükümetimiz bu gelişmeleri kesin kararlılıkla sürdürecektir.

Okul yapımı yatırımları, o arada, özellikle, başlamış bulunan yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarının tamamlanması çalışmaları hızlandırılacaktır.

Özürlü yurttaşlarımızın ve yetişkinlerin eğitimine büyük önem verilecektir.

Sağlık hizmetlerinin yurdumuzda dengeli dağılımına, verimliliğini artırmaya ve bu hizmetlerden dargelirli yurttaşlarımızın adaletli biçimde yararlanabilmelerine gereken özen gösterilecektir.

Trafik canavarına karşı alınan önlemleri daha etkili ve caydırıcı kılabilmek için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kimsesiz çocuklar ile kadınların ve bakıma muhtaç özürlüler ile yaşlıların sağlıklı ve güvenli bir yaşama kavuşmaları için devletin tüm olanakları seferber edilecektir. Özürlülerle ilgili yasal düzenlemeler hızla uygulamaya geçirilecektir.

Sokaklarda yaşayan çocukların topluma ve ailelerine kazandırılmalarıyla ilgilenen kuruluşlar ve hizmetler yaygınlaştırılacaktır.

Dargelirli aile çocuklarının eğitim giderlerine devlet katkısını artırma yolundaki uygulamalar da yaygınlaştırılacaktır.

Kayıtdışı işçiliğe karşı, haksız işçi çıkarmalarına karşı ve işçileri sendikasızlaştırma baskılarına karşı etkili önlemler alınacaktır. Bu bağlamda, iş güvencesiyle ilgili bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak durumdadır.

Kamu görevlilerinin sendikal haklarıyla ilgili yasa tasarısının da bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulü yararlı olacaktır.

Çalışan çocukların sağlıklarının ve haklarının korunmasına ve eğitimlerinin sürdürülmesine özen gösterilecektir.

Doğa dengesi ve çevre sağlığı konusunda çok duyarlı davranılacaktır.

Doğal afetlerle ilgili kurtarma çalışmalarına, ilgili devlet kuruluşlarının yanı sıra, özel kuruluşların katkıları da desteklenecek ve özendirilecektir.

Toplumun ve ailelerin bütünlüğünü tehdit eden uyuşturucu kullanımı, şiddet, müstehcenlik ve benzeri sorunlarla mücadele ödünsüz sürdürülecektir.

Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin ülkeyi en sağlıklı koşullarda seçime götürme yanında çok önemli bir sorumluluğu daha vardır; o da, tutarlı, dengeli ve sağlıklı ekonomik ve malî politikalar uygulayarak, ülke ekonomisinde olumsuzlukları önlemektir.

Dünyada, ülkemizin çok dikkatli bir şekilde izlemesi gereken ekonomik gelişmeler olmaktadır.

Bilindiği gibi, dünya ekonomisi, 1998 yılı boyunca, 1997 Temmuz ayında Uzakdoğu’da başlamış olan ve komşumuz Rusya’da derinleşen bir bunalımın etkisi altında kalmıştır.

Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerin malî piyasalarına yönelik güvenin zayıflamasına, bu piyasalardan kaynak kaçışına ve onun ötesinde, bu ülkelerin dış borçlanma maliyetlerinin yükselmesine yol açmıştır.

Bu gelişmelerin etkisiyle, 1997 yılında yüzde 4,2 olan dünya üretimindeki artış, 1998’de yüzde 2,2’ye gerilemiştir. Dünya ticaret hacmindeki büyüme hızının da, aynı dönemde yüzde 9,9’dan yüzde 3,3’e düşmesine yol açacak gelişmeler yer almıştır.

Hükümetimiz, özellikle dünyadaki ekonomik bunalımın etkilerinden ülkemiz ekonomisinin en az düzeyde etkilenmesi konusunda gereken her çabayı gösterecek ve yabancı ülkelerdeki talep yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan üretim sorunlarının aşılmasına çalışacaktır.

Dünyanın ve Türkiye’nin ekonomik konjonktüründe beklentiler çok önem kazanmıştır. Hükümetimiz, beklentileri etkileyecek genel bir karamsarlık havasının yaratılmaması ve spekülatif davranışlara yol açılmaması için gereken her çabayı gösterecektir.

Yıl başından beri, uluslararası yabancı sermayenin, yavaş da olsa, gelişmekte olan piyasalara yeniden dönmeye başladığı gözlemlenmektedir.

Diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında, Türk ekonomisi, küresel kriz karşısında oldukça güçlü ve dayanıklı bir konumda kalmıştır.

Ancak, ülkemizin çok ivedi olarak alması gereken bazı önlemler vardır. 55 inci hükümet, düşürüldükten sonra bile, bu yönde yararlı adımlar atmıştır. Şimdi alınması gereken önlemlerin başında ise, 1999 bütçesinin bir an önce yürürlüğe girmesi gelmektedir. İçeride ve dışarıda güven ortamının sağlanması ve belirsizliklerin giderilmesi açısından bunun büyük önemi vardır.

Hükümetimiz, 1999 yılı bütçesiyle uyumlu bir ekonomik program oluşturacaktır. Bunu iç ve dış kamuoyuna açıklayacak ve programın tam bir malî disiplin içinde uygulanmasını sağlayacaktır.

İkinci zorunlu önlem ise, yasal boşlukları ortadan kaldıracak ve finans sektörünün gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde işlemesini sağlayacak olan Bankalar Yasası Tasarısının bir an önce Mecliste görüşülüp yürürlüğe girmesidir.

Üçüncü önlem de, kamu kesimi borçlanma gereğinin önemli bir unsuru haline gelen sosyal güvenlik kurumları açıklarının azaltılması için sosyal güvenlikle ilgili yasaların çıkarılmasıdır.

1999 yılının ilk aylarındaki borç servisinin büyüklüğü ve finansman maliyetlerinin yüksekliği dikkate alınırsa görülür ki, bu üç düzenleme, yeterli dışkaynak sağlanması bakımından son derecede önemlidir.

Bunlar, kim hükümette olursa olsun, ulusal ekonomimizin sağlıklı zeminde ve istikrar içinde yürüyebilmesi için zorunlu düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler 18 Nisan 1999 seçimlerini izleyen dönemde kurulacak Hükümetlin de, ekonomide belirsizlik ortamı yaşanmaksızın icraatına başlayabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bu arada, enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülecek ve başlamış bulunan altyapı ve enerji yatırımlarının aksamadan sürdürülmesine özen gösterilecektir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insan ilişkilerinde olduğu gibi, siyasal ilişkilerde de en önemli etken güven duygusudur.

Seçim ortamında Hükümetimize koşulsuz destek vermekle, iki parti (Anavatan ve Doğruyol Partileri) bize olan güvenlerini göstermişlerdir. Bu güvene liyakatin tüm gereklerini yerine getirmeyi borç bileceğiz.

Bütün partilerin ve ulusumuzun güvenlerini hak etmek için de gereken özeni göstereceğiz.

Karşılaşabileceğimiz her soruna, eşsiz önder Atatürk’ün bilime en yüksek değeri veren aydınlık yolunda çözüm arayacağız.

Ulusal birliğimizi de, Atatürk’ün her türlü ayırımcılığı reddeden bütünleştirici ve barışçı milliyetçilik anlayışından aldığımız güçle pekiştireceğiz.

Hükümetimiz adına, Yüce Meclisin siz değerli üyelerine saygılar sunarım. (DSP ve Hükümet sıralarından ayakta alkışlar; ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Başbakan, teşekkür ediyorum efendim.

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun programı, Sayın Başbakan tarafından Genel Kurula sunulmuştur.

Anayasanın 110 ve İçtüzüğün 124 üncü maddeleri, Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmelerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra yapılmasını öngörmektedir. Buna göre, program üzerindeki görüşmeler, 15 Ocak 1999 Cuma günü yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, söz talebinde bulunan 94 arkadaşımızın kimler olduğuna dair liste, kalemce yazılacak, hazırlanacak, düzenlenecek; programın müzakere edildiği gün okunmak suretiyle hem zabıtlara geçmiş olacak hem de kamuoyuna aktarılmış olacak; çünkü, bazı arkadaşlarımızın, isimlerimiz bari okunsun diye bu yolda talebi oldu.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun programını görüşmek için 15 Ocak 1999 Cuma günü saat 10.30’da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.25
VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Doğubeyazıt-Yağmurdüşen Köyünde 1984 yılında su baskını afetinde evsiz kalan vatandaşlara yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6597)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

M. Sıddık Altay                                                     

                 Ağrı

Sorular :

Ağrı İlimizin Doğubeyazıt İlçesine bağlı Yağmurdüşen Köyünde 1984 yılında meydana gelen su baskını afetinde zarar gören konutlardan 14’ü kanun kapsamında görülerek bakanlığınıza bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmasına karar verilmiş, yeni iskân yeri olarak da “Arabayolu Mevkii” seçilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 15 yıllık süreye rağmen sözkonusu konutlar hâlâ yapılmamıştır.

1. Bu konutlar yapılacak mıdır?

2. Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?

3. Bir doğal afetten zarar gören vatandaşların 15 yıl evsiz barksız ve konutsuz bırakılması hakka, adalete ve yasalara uygun mudur?

4. Bu konutların yapımının 15 yıl gecikmesinin sebebi nedir?

5. Bir doğal afetten dolayı evsiz barksız kalan vatandaşlarımızın, daha sonra bu zararlarının devlet tarafından telafi edileceği açıklanmasına rağmen 15 yıl bu işlemi hangi gerekçe ile olursa olsun geciktiren kamu görevlileri hakkında cezaî işlem yapılması düşünülmekte midir?

                 T.C.                                                                                                                               

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı                                                                                                      

       Araştırma, Planlama ve Koordinasyon                                                                                                        

             Kurulu Başkanlığı  8.1.1999                                                                                               

                 Sayı : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/29

      Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 9.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6597-16386/37602 sayılı yazınız.

Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın (7/6597-16386) Esas No.’lu Yazılı Önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginize arz ederim.

Yaşar Topçu                                                                                               

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın yazılı soru önergesinin cevabı

(7/6597-16386)

Sorular :

Ağrı İlimizin Doğubeyazıt İlçesine bağlı Yağmurdüşen Köyünde 1984 yılında meydana gelen su baskını afetinde zarar gören konutlardan 14’ü kanun kapsamında görülerek bakanlığınıza bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmasına karar verilmiş, yeni iskân yeri olarak da “Arabayolu Mevkii” seçilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 15 yıllık süreye rağmen sözkonusu konutlar hâlâ yapılmamıştır.

1. Bu konutlar yapılacak mıdır?

2. Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?

3. Bir doğal afetten zarar gören vatandaşların 15 yıl evsiz barksız ve konutsuz bırakılması hakka, adalete ve yasalara uygun mudur?

4. Bu konutların yapımının 15 yıl gecikmesinin sebebi nedir?

5. Bir doğal afetten dolayı evsiz barksız kalan vatandaşlarımızın, daha sonra bu zararların devlet tarafından telafi edileceği açıklanmasına rağmen 15 yıl bu işlemi hangi gerekçe ile olursa olsun geciktiren kamu görevlileri hakkında cezaî işlem yapılması düşünülmekte midir?

Cevaplar :

Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Yağmurdüşen Köyünde meydana gelen su baskını afetinden zarar gören 14 aile bakanlığımızca hak sahibi olarak kabul edilmiş ve gerekli borçlanmaları da gerçekleştirilmiştir.

Konuya ilişkin etüt proje çalışmalarının da bitirilmiş olmasına rağmen, ödenek yetersizliği nedeniyle bugüne kadar gerçekleştirilmesi mümkün olamayan yatırımın, diğer haksahibi 22 500 aile ile birlikte bütçe imkânları nispetinde ileriki yıllar yatırım programına alınabilecektir.

2. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurum Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığının Trabzon’a nakledilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6621)

       Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına                 9.12.1998

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Aslan Polat                                                                                               

          Erzurum

3.9.1998 günü toplanan SSK Yönetim Kurulunca Türkiye genelinde 15 olan Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlıklarının 8’e indirilmesi yönünde karar alınmış, dolayısıyla Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Van, Muş, Bingöl, Erzincan ve Erzurum vilayetlerine hizmet veren Erzurum Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığının Trabzon’a nakline karar verilmiştir.

Bu konuyu 12.11.1998 günü görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirerek zabıtlardan aynen;

“Aslan Polat (Devamla)... şimdi, tuttunuz yeni bir şey çıkardınız SSK’da SSK Grup Müfettişliğini Trabzon’a kaydırıyorsunuz Erzurum’dan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan (İstanbul) - Hayır.

Aslan Polat (Devamla) İnşallah, o çok iyi bir şey, söyleyin de, gazetelere gidelim. Erzurum’da bir haftadan beri, gerek ticaret odası, gerek çalışanlar açısından...”

şeklinde Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasına rağmen, bizzat SSK Genel Müdürü ile 7.12.1998 günü yaptığımız özel görüşmede SSK Grup Müfettişliğinin Trabzon’a nakline prensip olarak karar alındığını fakat uygulamanın yıllar alacağını bize  beyan etmişlerdir.

Şimdi Sayın Bakandan çok açık bir şekilde cevaplandırılmasını istediğim sorum şudur;

– Erzurum ve çevre illere hizmet veren ve göç ve işsizlik sebebiyle gitgide fakirleşen bu yöre halkına hizmeti mahallinde vererek yardım elini uzatmak varken, onları daha uzak ve Erzurum’a göre ulaşımı oldukça zor ve uç bir il olan Trabzon’a nakletmekten Plan ve Bütçe Komisyonunda bizlere ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı huzurunda verdiğiniz söz doğrultusunda, vazgeçip Grup Başkanlığını yine eskiden olduğu gibi Erzurum’da tutacak mısınız?

                 T.C.                                                                                                                               

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı                                                                                                                

              Sosyal Güvenlik Kuruluşları                                                                                                             

               Genel Müdürlüğü 8.1.1999                                                                                               

                 Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/74/000458

  Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 15.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6621-16488/37846 sayılı yazınız.

Erzurum Milletvekili Aslan Polat tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Teftiş Kurulu Erzurum Grup Başkanlığının Erzurum’dan Trabzon’a nakledileceğine ilişkin” 7/6621 esas no.’lu yazılı soru önergesi bakanlığımca incelenmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca illerin coğrafi yapısı, sigortalı ve işyeri yoğunluğu gibi kriterler gözönünde bulundurularak, gerekli görülen illerde Yönetim Kurulu Kararı ile Sigorta Teftiş Kuruluna bağlı grup başkanlıkları oluşturulmaktadır. Bu grupların sayısının azaltılıp çoğaltılması da aynı esaslar çerçevesinde belirlenmektedir.

Denetim hizmetlerinin ülkenin her köşesine eşit ve hakça yayılması, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek gecikmelerin önlenmesi amacıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren grup başkanlıkları sayısının yeniden belirlenmesi hususunda Sosyal Sigortalar Kurumunca bir çalışma yapılmıştır. Ancak, bu konuda henüz uygulamaya konulan bir düzenleme bulunmamakta, bu kapsamda 15 adet grup başkanlığı içinde yer alan Erzurum Grup Başkanlığı faaliyetini sürdürmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan                                                                                     

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

3. – Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, Havran-Edremit-Ayvacık yolunun yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6622)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevaplandrılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.            10.12.1998

Ahmet Bilgiç                                                                                  Balıkesir

Uzun yıllardan beri Balıkesirlilerin ve özellikle Körfez Bölgesi sakinleri için 77 km uzunluğundaki Havran-Edremit-Ayvacık yolunun yapılması hem can hem de mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle şahsımın da gayretleri neticesinde 100 milyar TL ödenek (1997 yatırım programına) eklenmiş ve 55 inci Hükümet döneminde ilk ihale ilanı yapılmıştır. Önce 23.7.1998 tarihinde ihale edileceği ilan (1.7.1998/23389 sayılı Resmî Gazete) edilen Edremit-Akçay arasındaki 10, 200 km’lik kısmın ihalesi ertelenmiş. Ardından her ne oldu ise 26.10.1998’de ihale yapılmış, fakat tek farkla yol yapımına trafik ve kaza yoğunluğu (kış-yaz ortalaması 8 600 araç/gün) olan kısımdan değil de, Edremit-Akçay arasına göre daha sakin olan Ayvacık’tan başlanacaktır.

1. Yukarıda sözü edilen değişikliğe bir sayın bakanın isteği üzerine gidildiği doğru mudur?

2. Yapılan bu değişiklik ile Edremit-Akçay arasındaki yoğun trafik ve kazaların önlenmesinin geciktiği ve bu gecikmenin bir çok vatandaşımızın can ve mal kayıplarına neden olduğu doğru değil midir?

3. 26.10.1998 tarihinde ihalesi yapılan Ayvacık-Küçükkuyu kısmının inşaası hangi aşamaya gelmiştir?

4. 30.10.1998/23539 sayılı Resmî Gazete’de ilanı çıkan ve 18.12.1998 tarihinde ihalesi yapılacak (Edremit-Akçay kısmı, 61+200-77+138) kısmı için;

a) Keşif bedeli yaklaşık 1,2 trilyon TL. olan yolun 1998 yılındaki ödeneği ve 1999 yılı için teklif edilen ödeneği ne kadardır?

b) 23.7.1998 tarihinde yapılacağı ilan edilen ihalenin ertelenmesine ve kendi seçim bölgesinden yol inşaatına başlanmasını sağlayan sayın bakanın, (2) nci kısım içinde bazı tasarrufları olduğu iddiaları doğru mudur?

                 T.C.                                                                                                                               

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı                                                                                                      

       Araştırma, Planlama ve Koordinasyon                                                                                                        

             Kurulu Başkanlığı  8.1.1999                                                                                               

                 Sayı : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/31

      Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 17.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/16552 sayılı yazı.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, (7/6622-16490) esas no.’lu yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginize arz ederim.

Yaşar Topçu                                                                                               

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, (7/6622-16490) esas sayılı

yazılı soru önergesi sorular ve cevapları :

Sorular :

Uzun yıllardan beri Balıkesirlilerin ve özellikle Körfez Bölgesi sakinleri için 77 km. uzunluğundaki Havran-Edremit-Ayvacık yolunun yapılması hem can hem de mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle şahsımın da gayretleri neticesinde 100 milyar TL. ödenek (1997 yatırım programına) eklenmiş ve 55 inci Hükümet döneminde ilk ihale ilanı yapılmıştır. Önce 23.7.1998 tarihinde ihale edileceği ilan (1.7.1998/23389 sayılı Resmî Gazete) edilen Edremit-Akçay arasındaki 10 200 km’lik kısmın ihalesi ertelenmiş. Ardından her ne oldu ise 26.10.1998’de ihale yapılmış, fakat tek farkla yol yapımına trafik ve kaza yoğunluğu (kış-yaz ortalaması 8 600 araç/gün) olan kısımdan değil de, Edremit-Akçay arasına göre daha sakin olan Ayvacık’tan başlanacaktır.

1. Yukarıda sözü edilen değişikliğe sayın bakanın isteği üzerine gidildiği doğru mudur?

2. Yapılan bu değişiklik ile Edremit-Akçay arasındaki yoğun trafik ve kazaların önlenmesinin geciktiği ve bu gecikmenin bir çok vatandaşımızın can ve mal kayıplarına neden olduğu doğru değil midir?

3. 26.10.1998 tarihinde ihalesi yapılan Ayvacık-Küçükkuyu kısmının inşaası hangi aşamaya gelmiştir?

4. 30.10.1998/23539 sayılı Resmî Gazete’de ilanı çıkan ve 18.12.1998 tarihinde ihalesi yapılacak (Edremit-Akçay kısmı, 61+200-77+138) kısmı için;

a) Keşif  bedeli yaklaşık 1.2 trilyon TL. olan yolun 1998 yılındaki ödeneği ve 1999 yılı için teklif edilen ödeneği ne kadardır?

b) 23.7.1998 tarihinde yapılacağı ilan edilen ihalenin ertelenmesine ve kendi seçim bölgesinden yol inşaatına başlamasını sağlayan sayın bakanın, (2) nci kısım içinde bazı tasarrufları olduğu iddiaları doğru mudur?

Cevaplar :

Havran-Edremit-Ayvacık yolunun toplum uzunluğu 77 km. olup, 31 km.’lik kesimi Karayolları Genel Müdürlüğümüzce bölünmüş yol olarak yapılacaktır. Yolun yaklaşık proje bedeli 1,5 trilyon TL.’dir. 1998 Yılı Çalışma Programında 97 E04 0240 D.P.T. No. ile yer alan yolun 1998 yılı ödeneği 100 milyar TL. olarak tespit edilmiştir.

Proje, keşif ve ihale hazırlıklarına göre adıgeçen yolun km : 0+000-20+000 ile km :61+200-77+138 olmak üzere her iki tarafından toplam 36 km’lik kesimin ihalesi yapılmıştır. Her iki ihale dosyası da Maliye Bakanlığına vize için gönderilmiş olup, Maliye Bakanlığından gelecek dosyalar sözleşme aşamasından sonra Sayıştay Başkanlığına tescil için gönderilecektir. Bu nedenle çalışmalara 1999 yılında başlanabilecektir. İhalelerin önce ve sonra yapılması yol yapım çalışmalarının başlama tarihlerini etkilememektedir.

Sözü edilen değişiklikle ilgili olarak bakanlığımıza intikal eden herhangi bir talep olmamıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi, ihaleler sırasında yapılan değişiklik yol yapım çalışmalarının başlama tarihlerini etkilememektedir.

26.10.1998 tarihinde ihalesi yapılan Ayvacık-Küçükkuyu arasının Maliye Bakanlığınca vizesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. Sözleşmenin noterlikçe tasdikinden sonra Sayıştay Başkanlığına tescile gönderilecektir.

1999 Yılı Bütçesi iptal edildiğinden adıgeçen yolun ödeneği yeniden tespit edilecektir.

4. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, bazı kişilerin dövizle askerlik yapıp yapmadıklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/6630)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                          Mehmet Gözlükaya                                                                             

                                            Denizli

1. Aşağıda adı geçen şahıslar kısa dönem dövizle askerlik hizmetinden yararlanmışlar mıdır?

2. Kısa dönem dövizle askerlik hizmetinden yararlanmışlar ise hangi ülkelerde fiilen ikâmet etmişler, işçi veya işveren sıfatıyla ne gibi işlerde çalışmışlardır?

3. Bu kişiler yurtdışında çalıştıkları müddetçe Türkiye’de de ticarî, siyasî, sosyal ve sportif faaliyetlerini sürdürmüşler midir?

4. Aşağıda adları geçen kişilerin Türkiye’nin en kıdemli komutanlarının, en üst seviyedeki siyasetçi, sanayici, bürokrat, müteahhit ve medya patronlarının çocuklarının dövizle askerlik hizmetinden yararlanması ve şu anda tamamına yakınının yurtdışında değil Türkiye’de ikamet etmeleri ve çalışmaları tesadüf müdür?

5. Bu kişilerle ilgili dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için temel şartlar tam olarak oluşmuş mudur? Asal tarafından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmış mıdır?

6. Bu kişiler arasında yurtdışında öğrenimlerini sürdürdükleri dönemde ASAL’a müracaat edip kısa dönem dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar var mıdır?

7. 1982-1998 yılları arasında Avusturya, K.K.T.C., Suudi Arabistan, Irak ve Libya’dan müracaat edip kısa dönem dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar kimlerdir?

8. Aydın, Rize, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Isparta, Malatya, Samsun, Mersin illerinden 1982-1998 yılları arasında dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar kimlerdir?

9. Orhan Aslıtürk, Erol Evcil, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Cem Özer isimli şahısların “Askerliğe Elverişli Değildir” diye sağlık raporları var mıdır? Var ise sağlık raporlarında askerliğe elverişsiz olmalarının nedenleri nelerdir?

10. 1980-1998 yılları arasında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Aydın, Rize, Diyarbakır, Gaziantep, Denizli illerinden sağlık sorunları nedeniyle askerliğe elverişli olmadığı belirlenen şahısların isimleri ve sağlık sorunları nelerdir?

Necip Torumtay                                 Orgeneral

Tahsin Şahinkaya                                 Orgeneral

Haydar Saltık                                 Orgeneral                                Oğulları

Sabri Dalıç                                 Orgeneral

Hasan Sağlam                                 Orgeneral

Hasan Muratlı                                 Tümgeneral

Türkan Akyol

Ali Bozer

Korkut Özal                                Oğulları

Turgut Özal

Cevher Özden

Mustafa Koç                                   Adnan Şen

Ömer Koç                                       Metin Şen

Ali Koç                                           Kaya Çilingiroğlu

Mehmet Sabancı                                                    M. Emin Sazak

Yakup Sabancı                                 Murat Mengencioğlu

Murat Sabancı                                 Vedat Alaton

İsmail Sabancı                                 Bülent Pulur

Demir Sabancı                                 Cem Mengi

Ferit Şahenk                                    M. Öner Dormen

Cem Uzan                                       F. Murat Köprülüler

Hakan Uzan                                    Hakan Dalokay

Hakan Balkaner                                                  Uğur Köylüoğlu

İzzet Garih                                      Cem Akyürek

İzzet Kamhi                                    M. Demir Göknel

M. Nihat Gökyiğit                                                 Berk Taşçıoğlu

Murat Yalçıntaş                                                 Osman Ekşioğlu

Mehmet Bozbeyli                                                 H. Berk Ekşioğlu

Fatih Bilici                                      Erin Ekşioğlu

M. Hakan Örüç                                                        Ekin Ekşioğlu

Murat Utku                                    Mehmet Yazıcı

Şahin Ceylan                                   Alp Karaağaç

Aydın Ceylan                                 Ertuğrul Balcı

Ayhan Ceylan                                 Ahmet Aldıkaçtı

Haluk Bayraktar                                                Murat Beyazıt

Mehmet Bayraktar                                                Onursal Alver

Recep Kalkavan                                                 Erol Erkohen

Göksel Kalkavan                                                 Yiğit Şardan

Yılmaz Kalkavan                                                 Hayrettin Özaltın

Can Has                                          Nurettin Özaltın

Rıza Namık Uras                                                        Emin Eralp

Burak Talu                                      Murat Altınyıldız

Mehmet Talu                                  Emin Behzat Kölün

Uğur Talu                                        İzzet Bülent Osma

Haluk Talu                                      Murat Mermer

Ahmet E. Talu                                 Selim Asena

Emin Hattat                                    Mülayim Bayraktar

Süreyya Pekuysal                                                 Necdet Bayraktar

Enis Pekuysal                                 Gökhan Çarmıklı

Ergün Pekuysal                                                 Sedat Aloğlu

Erkut Soyak                                    Attila Kösematoğlu

Cenk Soyak                                     Emin Kösematoğlu

Rıza Soyak                                      Faruk Keçeli

Bülent Saraylı                                 Çetin Keçeli

Murat Saraylı                                  Selim Müftügil

Uğur Işık                                         Emre Aygen

                 T.C.                                                                                                                                                               

Millî Savunma Bakanlığı   8.1.1999                                                                                               

Kanun : 1998/1196-N.O.

Sayı : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Bşk.lığının 21 Aralık 1998 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6630-16507/37909 sayılı yazısı.

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya tarafından verilen ve ilgi ekinde gönderilerek cevaplandırılması istenilen 7/6630-16507 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Arz ederim.

                        İsmet Sezgin                                                                                                                               

                        Millî Savunma Bakanı ve                                                                               

                                         Başbakan Yardımcısı

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya Tarafından Verilen 7/6630-16507 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı

1. Yurt sathına yayılmış 20 askerlik dairesi, 647’si açık, 297’si bünyede olmak üzere toplam 924 askerlik şubesinde, her erkek Türk vatandaşının askerlik yükümlülüğüne ilişkin işlemleri yürütülmekte ve kayıtları tutulmaktadır. Askerlik şubelerinde, askerlik çağı içinde olması nedeniyle işlemleri yürütülenler ile askerlik çağı dışında olanların kayıtlarının sayısı on milyonlara ulaşmaktadır. Bu yüksek sayıdaki kayıt içinde aynı ad ve soyadlı çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Bu nedenle askerlik durumu sorulanların ad ve soyadları, doğum tarihleri, baba adları, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçeler ile köy ve mahallelerin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde durumu sorulanların kayıtlarının tespiti mümkün olmayacak veya yanlış kişi hakkında bilgi verilebilecektir.

2. Soru önergesine konu edilenlerin yukarıda belirtilen kimlik bilgilerinin bildirilmesi halinde, durumları kayıtlı bulundukları askerlik şubelerinden araştırılacak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanıp yararlanmadıkları, yararlanmış iseler hangi ülkede ve hangi statüde (işçi, işveren ya da bir meslek veya sanat mensubu) bulundukları bildirilebilecektir.

3. Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın erteleme ve dövizle askerlik hizmetine ilişkin bütün işlemleri, dış temsilciliklemizin haklarında düzenleyip gönderdikleri belgelere istinaden yapılmaktadır. Bunların; gerçeği yansıtmadığı,yanlış bilgi ve beyanlara dayalı olarak düzenlendiğinin somut bilgi ve belgelerle iddia ve ihbar edilmesi halinde, Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca yurt içi ve yurt dışında gerekli araştırma ve inceleme yapılmakta, iddia ve ihbarın doğruluğunun anlaşılması durumunda ertelemesi iptal edilmekte veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmakta, ayrıca haklarında Askerlik Kanunu ve Askerî Ceza Kanunu gereğince işlem yapılmaktadır. Bu nedenle önergede sözü edilen kişilerin, birinci maddede belirtildiği şekilde kimliklerinin bildirilmesi ve belgelerinin gerçeği yansıtmadığı, yabancı ülkede bulunmaları gereken sürede yurt içinde bulundukları konusunda, yer ve zaman belirtilerek belgeye dayalı somut ve ciddi iddialarda bulunulması ve ihbarların yapılması halinde gerekli araştırma ve incelemeleri müteakip iddia ve ihbarların doğruluğu tespit edildiği takdirde, işlemleri iptal edilecek ve haklarında gerekli idari ve adli işlemler başlatılacaktır.

4. Anayasamızın 10 uncu maddesinde yazılı “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesi gereğince bütün kanunlarımızın, her vatandaşımızı kapsayacak şekilde genellik ve eşitlik esasına uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması zorunludur. Bu bağlamda, yürürlükteki bir kanun hükmünden her sosyal statü ve gelir grubundaki vatandaşlarımızın yararlanması tabiidir. Bir kanunda yazılı şartları yerine getirenlerin, o kanun hükümlerinden yararlanmalarını önlemek, hukuk devleti kuralları içinde mümkün değildir. Önemli olan, kanuna karşı hile yoluna sapmamak, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeler sunmamak, hile ve desise yapmamaktadır.

Yine 1111 sayılı Askerlik Kanununun dövizle askerlik hizmeti esaslarını düzenleyen Ek-1 inci maddesi ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, dövizle askerlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızın, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda kesin dönüş yaparak yurt içinde ikamet etmelerine bir engel bulunmamaktadır.

5. Daha önce de belirtildiği gibi Millî Savunma Bakanlığında yapılan bütün işlemler ve kontroller, dış temsilciliklerimizin vatandaşlarımız hakkında düzenlenmiş olduğu belgeler üzerinden yürütülmektedir. Şartları oluşmayan hiçbir kimsenin, sosyal statü ve ekonomik konumu nedeniyle erteleme ve dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılması mümkün değildir.

Asker Alma Dairesi Başkanlığı ve askerlik şubeleri tarafından dış temsilciliklerimizce vatandaşlarımız hakkında düzenlenen her türlü belge büyük bir özenle incelenmekte, kanun ve yönetmeliklere uygun olmayanlar kabul edilmemektedir. Buna rağmen hakkında somut iddia ve ihbar bulunanların durumları, yukarıda belirtildiği şekilde incelenip araştırılmakta ve sonucuna göre işlem yapılmaktadır. Bu araştırma ve incelemeler sonunda, erteleme işlemleri iptal edilen ve dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan çok sayıda yükümlü bulunmaktadır.

6. Yabancı ülkelere başlangıçta öğrenci olarak giden ancak daha sonra öğrenciliğinden bağımsız olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu olarak oturma veya çalışma izni alanlar da, fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları kaydıyla 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/G veya Ek-1 inci maddesi gereğince erteleme ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmektedirler.

7. Dövizle askerlik hizmeti yapanlar hakkında müracaat ettikleri ülkeye göre düzenlenmiş istatistiki bilgi veya liste bulunmamaktadır.

8. Dövizle askerlik yapanlara ait her türlü kayıt, dış temsilciliklerimiz ve askerlik şubelerinde tutulmakta olup, Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında bunların kayıtları ve kimlikleri bulunmamaktadır. Bilgisayar ortamında tutulmamış bu kayıtların 627 askerlik şubesinden talep edilerek derlenmesi, zaten az sayıda personel ile görevlerini sürdürmekte olan askerlik şubelerinin asli görevlerini aksatacak, ilave zaman, iş gücü ile maddi kaynağı gerektirecektir. Bunun yerine durumlarının araştırılması istenen kişilerin açık kimlikleri ve haklarında belgeye dayalı somut iddiaların ortaya konması halinde gerekli araştırma ve inceleme yapılacaktır.

9. Orhan Aslıtürk, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Cem Özer; haklarında asker hastaneleri tarafından düzenlenmiş “Askerliğe Elverişli Değildir” raporlarına istinaden, askerlik hizmetine alınmamışlardır. Bunlardan Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Cem Özer; ilk raporlarını müteakip değişik hastanelerde kontrol ve hakem muayenelerine tabi tutulmuş ve muayenelerde de haklarında aynı kararlar verilmiştir. Orhan Aslıtürk’ün kontrol muayenesine sevki için emir verilmiş olup, güvenlik güçlerince şubesine müracaatı sağlandığında yeniden muayeneye gönderilecektir. Erol Evcil hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir” şeklinde bir karar yoktur. Ele geçtiğinde, askere sevki yapılacaktır. Askerliğe elverişli olmayanların hastalık ve arızalarının kendi istek ve iradelerinin dışına açıklanmasının ise, özel hayatın gizliliği prensibine aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

10. Yükümlülerin askerlik işlemlerine ait her türlü kayıt, askerlik şubelerince tutulmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında askerliğe elverişli olmayanlara ait hazır bir liste bulunmamaktadır. Bu kayıtların 627 askerlik şubesinden talep edilerek derlenmesi de, kısa sürede mümkün ve gerekli görülmemektedir. Yine bu konuda somut belgelere dayalı iddia ve ihbarların yapılması halinde, gerekli araştırma ve incelemelerin sonucunda ilgililer kontrol ve hakem muayenelerine sevkedileceğini ve suiistimal tespit edildiğinde de idari ve adli işlemlerin başlatılacağını arz ederim.

                        İsmet Sezgin                                                                                                                               

                        Millî Savunma Bakanı ve                                                                               

                                         Başbakan Yardımcısı

5. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6631)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi (a) : 15.6.1998 tarih ve 32401 sayılı yazımız.

İlgi (b) : 20.10.1998 tarih ve 36198 sayılı yazımız.

İlgi (c) : Sağlık Bakanlığının Başkanlığınıza hitaben 3.12.1998 tarih ve 9239/4788 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımla Sağlık Bakanı Sayın Dr. Halil İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere soru önergesi vermiştim. Ancak, İçtüzük gereği sürede cevap alınamamıştı.

Bu nedenle; İlgi (b) yazımla aynı soruları Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’ın yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle soru önergemi yinelemiştim.

İlgi (c) yazı ile soru önergeme verilen cevabi yazı da; sorularıma cevap verilmemesi nedeniyle soru önergemi yineliyorum.

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                                                  11.12.1998                                                                                                İsmet Attila                                                                                                                                                                                                                     Afyon

Bilindiği üzere, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi mevcut bulunan bir binada büyük tadilat yapılarak 29 Kasım 1997 tarihinde Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından açılmıştı. Ancak, bugüne kadar geçen süre zarfında kamuoyunda Onkoloji Teşhis Merkezinin tadilatı, işleyişi ve yeterliliği konusunda tartışmaların sürdüğü ve dökme su ile değirmenin döndürülemeyeceği, sürgün yeri olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.

Sorular

1. Onkoloji Erken Teşhis Merkezi binasının tadilatına ne kadar para harcanmıştır? Ve tadilat hangi ihale usulüne göre yapılmıştır?

2. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere hangi cins alet ve cihazlar vardır? Ne zaman alınmış veya temin edilmiştir. Beherinin fiyatı nedir?

3. Merkeze yeni alınacak tıbbi cihaz var mıdır? Varsa nelerdir?

4. Merkezde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personelinin adedi ile bunların adı, soyadı, ihtisası ve görevleri nedir?

5. Ankara’da verilen 1 aylık eğitimle kanser uzmanı doktor yetiştirildiği doğru mudur? 1 aylık eğitim ile Onkoloji Uzmanı olunuyor mu?

6. Merkezde laboratuar uzmanı var mıdır? Tahlilleri kimler yapmaktadır?

7. Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezinde şimdiye kadar kaç hastada kanser tespiti yapılmıştır? Hastaların adı, soyadı, konulan teşhis nedir? Tedavileri nasıl yapılmaktadır? Kanser tespit edilip, tedaviye alınan vakalar için neler yapılmaktadır? Kanser ilaçları uygulanabilmekte midir? Ayrıca, kanser tedavisinde çok önem taşıyan ışın tedavisi için neler yapılmıştır veya yapılacaktır? 

                 T.C.                                                                                                                                                               

               Sağlık Bakanlığı   8.1.1999                                                                                               

             Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                            

Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/107

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6331-15633/36198 sayılı yazıları,

        b) 3.12.1998 tarih ve B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4788 sayılı yazımız,

        c) 21.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6631-16508/37932 sayılı yazıları,

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi ile ilgili olarak Sayın Başbakan’a tevcih olunan ve ilgi (c) yazıları ekinde gönderilen yazılı soru önergesinin aynısı evvelce Sayın Milletvekili tarafından sayın Başbakan’a yöneltilmiş ve ilgi (a) ekinde alınan önergeye ilgi (b) yazımız ile cevap verilmiş olup; verilen cevabın bir sureti ilişiktir.

Arz ederim.

                        Dr. Halil İbrahim Özsoy                                                                                    

                                   Sağlık Bakanı

                 T.C.                                                                                                                                                               

               Sağlık Bakanlığı 3.12.1998                                                                                               

             Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                            

Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4788

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6331-15633/36198 sayılı yazıları,

      Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi ile ilgili olarak Başbakan’a yöneltilen ve Bakanlığımca cevaplandırılması Başbakan tarafından tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

                        Dr. Halil İbrahim Özsoy                                                                Sağlık Bakanı

 

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, “Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi binası tadilatı” ile ilgili olarak Başbakan’a yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Sorular :

Bilindiği üzere, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi mevcut bulunan bir binada büyük tadilat yapılarak 29 Kasım 1997 tarihinde Başbakan Mesut Yılmaz tarafından açılmıştı. Ancak, bugüne kadar geçen süre zarfında kamuoyunda Onkoloji Teşhis Merkezinin tadilatı, işleyişi ve yeterliliği konusunda tartışmaların sürdüğü ve dökme su ile değirmenin döndürülemeyeceği, sürgün yeri olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.

1. Onkoloji Erken Teşhis Merkezi binasının tadilatına ne kadar para harcanmıştır? Ve tadilat hangi ihale usulüne göre yapılmıştır?

2. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere hangi cins alet ve cihazlar vardır? Ne zaman alınmış veya temin edilmiştir. Beherinin fiyatı nedir?

3. Merkeze yeni alınacak tıbbi cihaz var mıdır? Varsa nelerdir?

4. Merkezde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personelinin adedi ile bunların adı, soyadı, ihtisası ve görevleri nedir?

5. Ankara’da verilen 1 aylık eğitimle kanser uzmanı doktor yetiştirildiği doğru mudur? 1 aylık eğitim ile Onkoloji Uzmanı olunuyor mu?

6. Merkezde laboratuar uzmanı var mıdır? Tahlilleri kimler yapmaktadır?

7. Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezinde şimdiye kadar kaç hastada kanser tespiti yapılmıştır? Hastaların adı, soyadı, konulan teşhis nedir? Tedavileri nasıl yapılmaktadır? Kanser tespit edilip, tedaviye alınan vakalar için neler yapılmaktadır? Kanser ilaçları uygulanabilmekte midir? Ayrıca, kanser tedavisinde çok önem taşıyan ışın tedavisi için neler yapılmıştır veya yapılacaktır?

Cevaplar :

Öncelikle bazı hususların daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Onkoloji Teşhis Merkezinin işleyişine ilişkin bazı bilgiler vermeyi lüzumlu görüyorum:

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerimiz İl Devlet Hastanelerine entegre olarak tesis edilen birimler olup, bunlara yeni personel ataması yapılmamakta ve hastane bünyesinde çalışan personel görevlendirilmektedir. İdareleri de, hastane baştabiplerine aittir. Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezi de bu statüde çalışmakta olup, sevk ve idaresi Hastane Baştabipliğine aittir. Bu şartlar altında, aynı Hastane içinde yapılan görevlendirme için “sürgün” tavsifi, isabetli değildir.

Bu Merkezimiz de İl Devlet Hastanesine entegre olarak kurulmuş olup, hastanenin bütün teşhis ve laboratuar birimlerinden faydalanılmakta, ayrıca Merkezimizde patoloji, biyokimya, hematoloji laboratuarları da bulunmaktadır.

Bu birimlerde yeterli sayıda sağlık personeli (Uzman, Teknisyen vb.) görev yapmaktadır. Teşhise yönelik her türlü tıbbî iş ve işlemler bu görevlilerce yapılmaktadır.

Merkeze yeni alınacak tıbbî cihaz yoktur. Ancak tıp teknolojisine ve hizmet gereklerine göre ihtiyaç duyulduğu zaman, bütün merkezlerimizle birlikte bu Merkezimize de ek tıbbî teçhizat sağlanacaktır.

Bu Merkez Erken Teşhis Merkezi olup, Kanser Kontrol Programının Birincil (Korunma) ve İkincil (Erken Tanı-Tarama) korunmaya yönelik hizmet vermektedir. Tedavi ise, Kanser Kontrol Programının Üçüncül Korunma kısmını oluşturmakta ve bu merkezlerin görev ve hizmet alanları dışında kalmaktadır. Kanserli hastaların tedavileri üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Hastanesi gibi tamamı ile kansere yönelik çalışan merkezlerde gerçekleştirilmektedir.

Erken Teşhis Merkezimizin Kemoterapi Ünitesinde ise kemoterapi konusunda eğitim almış görevlilerce tedavisi düzenlenen hastalara verilen tedavi protokolü çerçevesinde idame tedavileri uygulanmaktadır. Işın tedavisi bu merkezimizin görev ve hizmet alanı dışında kalmaktadır.

Kanser, kronik hastalıklar içerisinde erken dönemde teşhis edilebildiği takdirde, gerek insan sağlığı, hastalık prognozu, gerekse tedavi maliyetleri açısından önlenebilir hastalıklardandır. Kanser, günümüzün en önde gelen sağlık sorunlarından birisidir. Bu ülkemiz için olduğu gibi dünyanın bütün ülkeleri için de böyledir.

6. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, 55 inci Hükümet döneminde Afyon ilinde yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/6632)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi (a) : 9.7.1998 tarih ve 33448 sayılı yazımız.

İlgi (b) : 20.10.1998 tarih ve 36199 sayılı yazımız.

İlgi (c) : Sağlık Bakanlığının Başkanlığınıza hitaben 3.12.1998 tarih ve 9239/4789 sayılı yazısı.

ilgi (a) yazımla Sağlık Bakanı Sayın Dr. Halil İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere soru önergesi vermiştim. Ancak, İçtüzük gereği sürede cevap alınamamıştı.

Bu nedenle ilgi (b) yazımla aynı soruları Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’ın yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle soru önergemi yinelemiştim.

İlgi (c) yazı ile soru önergeme verilen cevabi yazı da; sorularıma cevap verilmemesi nedeniyle soru önergemi yineliyorum.

Afyon’da mahalli basında çıkan haber makale, köşe yazılarında ve beyanatlardan anlaşıldığına göre; davetiye ve emanet usulüyle yapılan ihalelerde yolsuzlukların olduğu ve Sayın Sağlık Bakanı tarafından bu usulün terk edilmesi gerektiği dile getirilmesine rağmen özellikle sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından gelen talimatlar çerçevesinde ihalelerin Afyon Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünün devreden çıkarılarak yapılması kamuoyu ve bu işle iştigal edenler tarafından dikkat çekici bulunmaktadır.

ANASOL-D Hükümeti olarak göreve başladığı günden itibaren Afyon İli dahilinde yapılan Sağlık Bakanlığı ihaleleri hakkındaki aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı cevaplandırılması hususunda gereğine müsaadelerinizi arz ederim.

                                      11.12.1998                                                                                                                               

                        İsmet Attila                                                                                                                               

                                             Afyon

Sorular

1. ANASOL-D Hükümetinin kuruluşundan bugüne kadar Afyon İlinde yapılan sağlık yatırımlarının ihaleleri hangileridir?

2. Sağlık yatırımları hangi usul ile ihale edilmiştir?

3. Sağlık yatırımlarının Devlet Planlama Teşkilatı’nın Devlet Yatırım Programında var mıdır? Yoksa sebebi nedir? Nasıl devam ettirilecektir?

4. Sağlık Bakanlığı 1998 yılı Devlet Yatırım Programına alınmadan (fonlardan sağlanan kaynaklarla) yapılan yıllara sari büyük yatırımların ileriki yıllarda ödeneği nasıl karşılanacaktır? Bu gibi yatırımlar sari yıllarda ödenek sıkıntısı ile karşılaşmayacak mıdır?

5. Ayrı ayrı yatırımların keşif bedeli ne kadardır?

6. Bu yatırımların başlangıç bütçe ödeneği ne kadardır?

7. Bu yatırımların müteahhitleri hangi firmalar veya kişi veya kişilerdir?

8. Müteahhitler hangi kriterlere göre seçilmişlerdir?

9. Yeniden yapılmasına teşebbüs edilen veya mevcut binalarda değişiklik yapılması suretiyle bu tesislere yeni alınan tıbbi araç-gereç ve cihazlar var mıdır? Varsa nelerdir? Satın alma bedeli ayrı ayrı ne kadardır? Hangi usul ve yöntem ile alınmıştır?

10. Bu ihalelerin yapılmasında Afyon Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü niçin devreden çıkarılmıştır?

11. Bunların teknik işlemleri nasıl ve kimler tarafından yapılmıştır? Hak edişler nasıl hesap edilmiş ve ödenmiştir?

12. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin ihtiyaç programı, projesi ve bunun gibi teknik işlemleri ve buna dayanılarak keşif özeti ve yapım projesi var mıdır? Kime yaptırılmıştır?

13. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi işinin verildiği firma hangisidir? İhalesi ne şekilde yapılmıştır? Bu firmanın kontrol mühendisi kimdir?

14. Müteahhitlerde ve firmalarda yeterlik aranmış mıdır? Aranmadı ise sebebi nedir?

15. 1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğe uyulmuş mudur? Uyulmadı ise sebebi nedir?

                 T.C.                                                                                                                                                               

               Sağlık Bakanlığı   8.1.1999                                                                                               

             Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                            

Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/108

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6332-156344/36199 sayılı yazıları,

        b) 3.12.1998 tarih ve B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4789 sayılı yazımız,

        c) 21.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6632-16509/37944 sayılı yazıları,

              Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, Afyon İli’ne yapılan sağlık yatırımları ile ilgili olarak Sayın Başbakan’a tevcih olunan ve ilgi (c) yazıları ekinde gönderilen yazılı soru önergesinin aynısı evvelce Sayın Milletvekili tarafından Sayın Başbakan’a yöneltilmiş ve ilgi (a) ekinde alınan Önerge’ye ilgi (b) yazımız ile cevap verilmiş olup; verilen cevabın bir sureti ilişiktir.

Arz ederim.

                        Dr. Halil İbrahim Özsoy                                                                                    

                                   Sağlık Bakanı

                 T.C.                                                                                                                                                               

               Sağlık Bakanlığı 3.12.1998                                                                                               

             Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                            

Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/4789

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6332-156344/36199 sayılı yazıları,

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, Afyon İli’ne yapılan sağlık yatırımları ve ihaleler ile ilgili olarak Başbakan’a yöneltilen ve Bakanlığımca cevaplandırılması Başbakan tarafından tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

                        Dr. Halil İbrahim Özsoy                                                                                    

                                   Sağlık Bakanı

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila tarafından, “Afyon’da yapılan sağlık yatırımları ve ihaleler ile ilgili olarak Başbakan’a yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Cevap

Belirli bir ülkede sağlık ile ilgili olarak yapılan yatırımların ve bu konuda yapılan harcamaların o ülkede insan sağlığına verilen önemin en başta gelen ölçütlerinden olduğu kabul edilmektedir. Sağlık hakkı, Anayasamızın 65 inci maddesinde özellikle belirtilmiş ve “ekonomik ve sosyal haklar” arasında sayılmıştır. Ülkemizin her yöresindeki insanlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı sağlayıcı düzenlemeler yapmak ve bunun için gerekli olan teşkilâtı kurmak. Devletimizin ödevlerindendir. Ancak, Anayasamızın 65 inci maddesinde belirtildiği üzere Devlet ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili ödevlerini mali imkânlarının elverdiği ölçüde ve ekonomik istikrarın korunması ilkesini de gözeterek yerine getirmek durumundadır. Bu yüzden, bütün ülkemizde ve illerimizde yapılan sağlık yatırımları ve bunun için gereken harcamalar gerçekleştirilirken sözkonusu ilkeler gözetilmektedir.

Sağlık alanında atılımlar yapmayı ve bunun için öncelikle sağlık kurum ve kuruluşlarımızın alt yapısını yenileyip arzu edilen seviyeye getirmeyi hedeflemiş olan 55 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, diğer illerimizde olduğu gibi Afyon İlimizde de sağlık hizmetlerinin gereken seviyede verilebilmesi için gerekli ve hatta zarurî olan bazı yatırımlara başvurmuş ve bunun için Vilayet emrine mali kaynaklar aktarmıştır. Bu kaynaklar ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin mahallin yetkilileri tarafından yapılmakta olduğu malumları bulunan bir husustur.

Modern idare anlayışında kabul gören odur ki: Devletin ve merkezî idarenin yapması gereken şey, genel ve objektif nitelikli düzenlemelerde bulunmak, uyulması gereken standartlar koymak, kamu hizmetleri için kaynak temin ederek bu kaynağı gerekli hizmetler için ilgili idarelere tahsis etmek ve önceden konulmuş standartlara uygun faaliyet gösterilip gösterilmediğini denetlemektir.

Afyon İlimiz için yapılan yatırım ve harcamalar da yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde olmuştur. Bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yolsuzluk tespit edildiğinde gereğinin yapılacağı açıktır.

Konular hakkında, yörenin Milletvekili sayın önerge sahibi tarafından mahalli yetkililerden bilgi alınması ve bunların değerlendirilmesi ve yapılanların isabetli olduğunun anlaşılması da mümkündür.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

 

7. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un yurtlarda verilen konferanslara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6648)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                        Mustafa Kul                                                                                                                               

                                          Erzincan

Aşağıda, İstanbul Eminönü İlçesinde yeralan Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu, Çemberlitaş ve Vezneciler Kız Öğrenci Yurdunda verilmekte olan konferans programı yer almaktadır. Program, 16 Kasım 1998-3 Haziran 1999 tarihleri arasında üç yurtta gerçekleştirilecek olan konferans konularını ve konuşmacıları içermektedir. İlk konferans, 16 Kasım’da, Kadırga Erkek Öğrenci Yurdunda verilmiştir. Konferanslar, “İslamın İnanç Esasları”, “Peygamber (S.A.S.)’in Hayatımızdaki Yeri”, “İslamın Emir ve Yasakları”, “İslama Göre Sosyal Adalet” gibi konu başlıklarından oluşmaktadır. Konuşmacılar, İstanbul Müftülüğüne bağlı vaizler ve çoğu İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleridir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu yurtlarında verilen konferanslar, yurt müdürlerinin yetki ve bilgileri dahilinde gerçekleştirilmektedir. Katılımın zorunlu olmadığı konferanslar, öğrencilerin, yurtta en yoğun bulundukları zaman olan saat 20.00’de başlamaktadır.

1. Bu konferanslar Bakanlığınızın bilgisi ve izni dahilinde mi verilmektedir?

2. Bu konferanslar Bakanlığınızın bilgisi dışındaysa, konuyla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz?

3. Bakanlığınıza bağlı yurtlarda ne zamandan beri bu tür konferanslar verilmektedir?

4. Yurtlarda verilen bu konferanslar sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması olarak mı değerlendirilmektedir?

5. Konferans konularının ve konuşmacıların seçimi kimler tarafından yapılmaktadır?


Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yurtlardaki “Konferans” Programı

                           Yer, Tarih ve Saat

                                                        Kadırga Erkek                                Çembelitaş Kız                                Vezneciler Kız

               Konu                                                             Konuşmacı                                              Öğrenci Yurdu     Öğrenci Yurdu     Öğrenci Yurdu

İslam’a Göre Metafizik Olaylar                                Mahmut Toptaş                                16 Kasım 1998                                18 Kasım 1998                                19 Kasım 1998

                                (İstanbul Müftülüğü Merkez Vaizi)                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00

Peygamber (s.a.s.)’in Hayatımız-                                Prof. Dr. Yaşar Kandemir                                1 Aralık 1998

daki Yeri                                (Marmara Üni. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                Saat : 20.00

                               

Peygamber (s.a.s.)’in Hayatımız-                                Mehmet Savaş                                        2 Aralık 1998

daki Yeri                                (DİO. Haseki Eğitim Mrk. Öğr. Üyesi)                                                     Saat : 20.00

                               

İslam Mezhepleri, Doğuşu ve                                Prof. Dr. Mustafa Öz                                                                                           3 Aralık 1998

Günümüzdeki Durumu                                (Marmara Üni. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                                                                     Saat : 20.00

                               

Değişen Hayat Karşısında Değiş-                                Prof. Dr. Mahmut Kaya                                5 Ocak 1999                                6 Ocak 1999                                7 Ocak 1999

meyen Değerler                                (İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00

                                Prof. Dr. Necip Taylan                                9 Şubat 1999                                10 Şubat 1999                                11 Şubat 1999

Din ve İnsan İlişkisi                                (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00

                                Doç. Dr. Abdülaziz Bayındır                                2 Mart 1999

İslamın İnanç Esasları                                (İst. Üniv. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                Saat : 20.00

İlahi Dinleri Karşılaştırması                                Prof. Dr. Ömer Faruk Harman                                         3 Mart 1999                                4 Mart 1999

                                (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                                     Saat : 20.00                                Saat : 20.00

İlahi Dinlerin Karşılaştırması                                Prof. Dr. Ömer Faruk Harman                                6 Nisan 1999

                                                                Saat : 20.00

                                                        Kadırga Erkek                                Çembelitaş Kız                                Vezneciler Kız

             Konu                                                                Konuşmacı                                              Öğrenci Yurdu     Öğrenci Yurdu     Öğrenci Yurdu

                                Prof. Dr. Celal Yeniçeri                                                   7 Nisan 1999                                8 Nisan 1999

İslamın Emir ve Yasakları                                (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                                     Saat : 20.00                                Saat : 20.00

İslamın Mezhepleri, Doğuşu ve                                Prof. Dr. Mustafa Öz                                4 Mayıs 1999                                5 Mayıs 1999

Günümüzdeki Durumu                                (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00

Geleneksel İslam Kültürü ve Kur’an                                Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat                                                                             6 Mayıs 1999

                                (Marmara Üniv. Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi)                                                                                     Saat : 20.00

                                Doç. Dr. Yusuf Balcı                                1 Haziran 1999                                2 Haziran 1999                                3 Haziran 1999

İslama Göre Sosyal Adalet                                (İst. Üniv. İktisat Fak. Öğr. Üyesi)                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00                                Saat : 20.00


                         T.C.                                                                                               

                        Millî EğitimBakanlığı                                                                      

               Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                   11.1.1999                               

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/88

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 23.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6648-16547/38083 sayılı yazısı.

b) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 5.3.1998 tarih 4693.8.98/ÖFY.Bşmüşv. (45) sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un “Yurtlarda verilen konferanslara ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Sözkonusu konferanslar, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin ilgi (b) yazısına istinaden Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluğunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde verilmektedir.

1998 yılı Mayıs ayından itibaren verilmekte olan konferanslarla, gençlerin dinî ve ahlakî inançlarını istismar ederek, Devletimizin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü parçalamak, kendi çıkarları doğrultusunda bir düzen kurmak isteyen iç ve dış tehdit merkezleri hakkında yurtlardaki öğrencilerin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Konferansların konuları ve konuşmacıları Diyanet İşleri Başkanlığınca seçilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                        Hikmet Uluğbay                                                                                               

                        Millî Eğitim Bakanı

 

8. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, Evrim Teorisinin ders kitaplarından çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6658)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                        Dr. Mehmet Sılay                                                                                                                               

                                              Hatay

Bakanlığınızca ortaöğretim ders kitaplarında okutulmakta olan Evrim Teorisi, Türk Milleti’nin “aşağı ırk” ve “barbar” olduğunu iddia etmekte ve Avrupa’nın medenileşmiş yüksek ırkları tarafından yok edileceğini kabul etmektedir. Buna göre;

1. Tüm ortaöğretim biyoloji ve fen dersi kitaplarında Evrim Teorisi’ni okutmakta olan Bakanlığınız, bu teorinin Yüce Türk Milletini “aşağı ırk” ve “barbar” olarak nitelediği ve milletimizin Avrupa ırkları tarafından yok edileceğini iddia ettiği konusunda bilgi sahibi midir?

2. Türk Gençlerinin, Türk Milleti’nin yok edilmesi gerektiğini savunan bir teoriye itibar etmelerinin ne gibi sonuçlar doğuracağı Bakanlığınızca dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde hesaplanmış mıdır?

3. Bakanlığınızın, gençlerimizin Türklük düşmanı fikirlerle yetişmesini arzu etmeyeceği açık olduğuna göre, Bakanlığınız Evrim Teorisini ders kitaplarından çıkarmayı planlamakta mıdır?

4. Bakanlığınız Evrim Teorisini ders kitaplarından çıkarmadığı takdirde, Bakanlığınızın öğrencilerimize bu teoriyle birlikte teorinin geçersizliğini belgeleyen bilimsel kanıtları da öğretme yönünde bir çalışması olacak mıdır?

5. Türk Milletine “barbar” ve “aşağı ırk” şeklinde hakaret eden kitaplar resmî kurumların kütüphanelerinde tutulmakta ve piyasada serbestçe alınıp satılmaktadır. Bakanlığınız bu kitapları toplatmaya yönelik girişimlerde bulunacak mıdır?

                         T.C.

                        Millî EğitimBakanlığı                                                                      

               Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı                   11.1.1999                                                               

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/83

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 28.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16676-7/6658-16569/38125 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay’ın “Evrim Teorisi’nin ders kitaplarından çıkarılmasına ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Bakanlığımız ortaöğretim ders kitaplarında okutulmakta olan Evrim Teorisi’nin Türk Milletini “aşağı ırk” ve “barbar” olarak nitelediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Darwin’in Evrim Görüşü, öğretim programlarında ilk defa Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulunun 21.9.1957 tarih ve 215 sayılı Kararı ile, Evrim, Yaratılış ve bu hususlardaki diğer görüşler ise, 30.9.1985 tarih ve 214 Sayılı Kurul Kararıyla Biyoloji dersi programlarında aşağıdaki gibi yer almıştır.

Fen bilgisi ders programlarının Kalıtım ve İnsan Bölümü’nde; Evrim ve Delilleri, Evrim Teorileri başlığı altında; türlerin değişmesi, Lamarkçılık Darwincilik, Mutasyonculuk alt başlıklarında evrim görüşüne yer verilmiştir.

Halen uygulanmakta olan Lise Biyoloji ders programlarının, Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler Bölümü’nde de, daha önceki programlarda yer aldığı gibi Evrim, Yaratılış ve diğer görüşlere yer verilmiştir.

Sözkonusu programlarda Evrim Görüşü ile ilgili konular bilimsel olarak yer almakta, Teoriyi açıklayan görüşlerin yanında bu alanla ilgili değişik görüşlere de yer verilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

                        Hikmet Uluğbay                                                                                               

                        Millî Eğitim Bakanı

 

 

 

BİRLEŞİM 42’NİN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.