Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 68 YASAMA YILI : 4

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

36 ncı Birleşim

23 . 12 . 1998 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Tokat-Çelikli Artova arasına fiber optik kablo yapılıp yapılmayacağına ve D.D.Y. ve D.H.M.İ’ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6531)

2. – İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, İçel’in Baharlı havaalanı çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6534)

3. – Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu’nun, dört yıllık okullardan mezun olup pedagojik formasyon eğitimi alan kişilerin sınıf öğretmenliğine alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6545)

4. – HatayMilletvekili Mehmet Sılay’ın, Hatay İlindeki okullardaki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6549)

5. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara İli genelinde ek ders ücretleri ödenmeyen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6551)

6. – BalıkesirMilletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürünün görevinden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6559)

7. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, günlük bir gazetede yer alan ve başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmelerine engel olduğu şeklindeki bir habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6574)

8. – Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç’un, DGM’de görev yapan bir cumhuriyet savcısına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6585)

9. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, vakıf taşınmazları kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin sorusu ve DevletBakanı Metin Gürdere’nin yazılı cevabı (7/6590)

10. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, ilköğretim müfettişlerinin ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6596)

11. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6598)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan, çiftçilere fındık bedelleri ile pancar avansı ödemelerinin gecikmesi,

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, insanların kişilik haklarına ve özel yaşamlarına tecavüz, telefonların dinlenilmesi,

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya da, çete ve yolsuzluklar,

Konusunda gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Partisine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.

Bakanlar Kurulunun teşkile memur edilmiş bulunan İstanbul Milletvekili ve Demokratik Sol Parti GenelBaşkanı Bülent Ecevit’in, vâki temasları sonucu, Hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı bulamadığını bildirdiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,

Kütahya Milletvekili Metin Perli ve 23 arkadaşının, deri sektörünün içinde bulunduğu kriz konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Danışma Kurulunun, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlanamayan 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı KesinhesapKanunu Tasarılarının Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin 17.12.1998 tarihli 148 numaralı Danışma Kurulu önerisinin kabulüne dair 17.12.1998 tarihli 34 üncü Birleşimde alınan kararın kaldırılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında bulunan (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun (S.Sayısı : 743) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi.

(9/27) ve (9/31) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarına, siyasî parti gruplarının güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekme suretiyle üye seçimi yapıldı; Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçilerek, 1 inci sırasında bulunan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın (6/905) esas numaralı sözlü sorusu üç birleşim içinde de cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildiği ve gündemden çıkarıldığı açıklandı.

Bakanların salonda bulunmamaları nedeniyle ve grupların mutabakatıyla, 23 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.56’da son verildi.

Uluç Gürkan

Başkanvekili

Ali Günaydın Haluk Yıldız

Konya Kastamonu

Kâtip Üye Kâtip Üye

II. – GELEN KÂĞITLAR

23 . 12 . 1998 ÇARŞAMBA No. : 46

Tasarılar

1. – 1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar DevletHarcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/860) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1998)

2. – Refik Saydam Ulusal Sağlık Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/861) (Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1998)

Teklif

1. – BalıkesirMilletvekili İsmail Özgün’ün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1344) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1998)

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

23 Aralık 1998 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Haluk YILDIZ (Kastamonu)

 

BAŞKAN – Türkiye BüyükMilletMeclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik sistemle yoklama yapılacaktır. Yoklama için 5 dakika süre vereceğim; sayın milletvekillerinin, bu süre içerisinde, elektronik oy düğmelerine basarak, salonda bulunduklarını bildirmelerini rica ediyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Yoklama için süre dolmuştur efendim.

Toplantı yetersayımız yoktur.

Birleşime, saat 15.15’e kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.07

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.15

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Haluk YILDIZ (Kastamonu)

 

BAŞKAN – Türkiye BüyükMilletMeclisinin 36 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik sistemle yoklama yapacağız. Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. Sayın milletvekillerinin, bu süre içerisinde, elektronik oy düğmelerine basarak, salonda bulunduklarını bildirmelerini rica ediyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Yoklama için süre dolmuştur efendim.

Toplantı yetersayımız yoktur.

Bu durumda, Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili Meclis araştırması Komisyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Aralık 1998 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.22

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Tokat-Çelikli Artova arasına fiber optik kablo yapılıp yapılmayacağına ve D.D.Y. ve D.H.M.İ.’ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6531)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın AhmetDenizolgun tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim.

Dr. Ahmet Feyzi İnceöz

Tokat

1. Tokat, Çelikli-Artova arasına fiber optik kablo çekilmesi programda olduğu halde bugüne kadar niçin çekilmemiştir? Programda olmadığı halde bu şekilde hiç çalışma yapılmış mıdır? Bugüne kadar fiber optik kablo çekilmemesinin sorumluları hakkında ne gibi işlem yapacaksınız?

2. Trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir faktör olacak olan, 100 km’den fazla hız yapan otobüslerin imalatı veya ithalini yasaklama yolunda ne düşünüyorsunuz?

3. Devlet Demir Yolları reformu konusunda ne gibi projeleriniz vardır?

4. DHMİ Genel Müdürlüğünde atama, nakillerde ve yükselmelerde ne gibi kriterler vardır?

5. Sivil havacılığın gelişmesi konusunda ne gibi projeleriniz vardır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 21.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/1744-23189

Konu : Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz’ün

yazılı soru önergesi

Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 25.11.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16279 sayılı yazınız.

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz’ün 7/6531-16062 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz’ün 7/6531-16062 Sayılı

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. Tokat, Çelikli-Artova arasına fiber optik kablo çekilmesi programda olduğu halde bugüne kadar niçin çekilmemiştir? Programda olmadığı halde bu şekilde hiç çalışma yapılmış mıdır? Bugüne kadar fiber optik kablo çekilmemesinin sorumluları hakkında ne gibi işlem yapacaksınız?

2. Trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir faktör olacak olan, 100 km’den fazla hız yapan otobüslerin imalatı veya ithalini yasaklama yolunda ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?

3. Devlet Demir Yolları reformu konusunda ne gibi projeleriniz vardır?

4. DHMİ Genel Müdürlüğünde atama, nakillerde ve yükselmelerde ne gibi kriterler vardır?

5. Sivil havacılığın gelişmesi konusunda ne gibi projeleriniz vardır?

Cevaplar :

1. Kırsal alan transmisyon planlaması, 2 yıllık bir program dahilinde santral kapasitesi, mevcut transmisyon vb. durumlar, gözetilerek ünitesince belirlenen öncelikler dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Tokat İli, Çelikli-Artova güzergâhı, sözkonusu programın 1 inci yılında yapılacağına dair herhangi bir planlama yapılmamış olup program dahilinde 1999 yılında gerçekleştirilecektir.

2. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının medyada yer alanlarında ölüm oranlarının çok olması ve kaza sonrası düzenlenen trafik kazası tespit tutanaklarının incelenmesi sonucunda genelde ölümlü trafik kazalarının aşırı sürat neticesi meydana geldiği, trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir faktör olan, 100 km’den fazla hız yapan otobüslerin imalatı veya ithalinin yasaklanması yoluna gidilmesi Bakanlığımızca uygun mütalaa edilmekle birlikte, bugün bir çok taşımacı firmanın şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullandığı taşıtlara taktırdığı hız kesiciler ile bu konuda gerekli bazı tedbirlerin alındığı malumlarıdır.

Ancak, kara taşıma sektöründe mevcut fiilî durumda payı gün geçtikçe azalmış bulunan demiryolu ile yük ve yolcu taşıma oranının yükseltilmesiyle kaza oranlarının azalacağı bilimsel veriler kanıtlamaktadır.

Bunun için mevcut demiryolu ağımızın modernleştirilmesi ile yeni demiryolu hatlarının yapımına, bunun yanında çeken ve çekilen araçların modernizasyonu konusunda yapılmış plan ve programlar hassasiyetle takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

3. Demiryollarımızın ülkenin sanayi ve nüfusundaki gelişmelere paralel olarak artan taşıma talebine cevap verebilmesi ve diğer taşıma sistemleri ile rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla;

– Mevcut yolların fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi,

– Hat kapasitesinin ve kabiliyetinin % 50 oranında artmasını sağlayan elektrifikasyon ve sinyalizasyon tesislerinin yapımı,

– Çeken ve çekilen araç parkının modernize edilerek yeterli düzeye getirilmesi ve standardının yükseltilmesi,

– Ankara-İstanbul arasındaki mevcut yolun iyileştirilmesi ile Kars-Tiflis demiryolu bağlantısının gerçekleştirilmesi, bu dönemde öncelikli olarak uygulanan faaliyetlerdir.

1999-2003 yıllarını kapsayan Beş Yıllık Plan döneminde toplam 1 010,8 trilyon TL’lık yatırım yapılması öngörülmüştür.

Öte yandan ulaştırma sektöründe giderek artan rekabet koşullarında pazar payının ihtiyaçlarını karşılayamayan demiryolları kuruluşumuzun, bozulan finansal yapısını düzeltmek, etkin ve ticarî tarzda hizmet vermesini sağlamak üzere bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, TCDD İşletmesi GenelMüdürlüğü için uygulanabilir bir yeniden yapılanma stratejisi belirleyerek, bu strateji doğrultusunda gerekli organizasyon, yönetim, personel pazarlama, malî ve hukukî düzenlemelerin çerçevesini çizmektir.

Sözkonusu çalışmanın ana hedefleri ise;

A) Ulaştırma sektöründe demiryollarının rolünü yeniden tanımlamak,

B) demiryollarının ticarî koşullarda hizmet vermesini mümkün kılacak bir politika ve yasal çerçeve tanımlamak,

C) Hükümet ile TCDD arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak ve biçimlendirmek,

D) Demiryollarında maliyet etkin işletmecilik yapmasına imkân veren bir organizasyon planı çizmek

olarak belirlenmiştir.

Bu çalışma kapsamında demiryollarının statüsünü ve Hükümetle ilişkilerini açıklığa kavuşturmayı amaçlayan “Demiryolu Kanun Taslağı” hazırlanarak ilgili Bakanlık ve Kuruluşların görüşleri alınmış olup, son şekli verilmek üzere çalışmalar devam etmektedir.

4. DHMİ Genel Müdürlüğümüz, 233 sayılı KHK kapsamında bir Kamu İktisadî Teşebbüsüdür.Personel rejimi açısından Kamu İktisadî Teşebbüsleri personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK hükümlerine tabi olup, atamalar sözkonusu kararname uyarınca yarışma ve yeterlik ya da sadece yeterlik sınavı ile yapılmaktadır.

Kurum içi nakiller, liman ve meydanların personel ihtiyacı dikkate alınarak işe uygun personel arasından yapılmakta, ayrıca tayin talebinde bulunan personelin istekleri de dikkate alınmaktadır.

Yükselmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (b) fıkrası ve meri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

5. Bakanlığımız Koordinatörlüğünde Türk havacılık sorunlarının görüşüldüğü ve çözüm önerilerinin belirlendiği “1 inci Yüksek Havacılık Şûrası” 2-3-4 Kasım 1998 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Şûra çalışmalarında;

1. Türk Havacılığında Yönetim ve Yapılanma,

2. Türk Havacılığında İnsan Kaynakları,

3. Türk Havacılığında Uçuş Güvenliği,

4. Türk Havacılığında Planlama, Altyapı Yapım ve Kullanım

konularında 4 komisyon oluşturulmuş, bu komisyonların raporları tartışılarak Şûra Sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.Sonuç bildirgesinde yer alan 24 maddenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar hızla devam etmektedir.

Öte yandan hava ulaşımının yurt sathına yayılması çalışmaları çerçevesinde Tokat, Balıkesir-Körfez, Kahramanmaraş, Çanakkale, Ağrı, Isparta-Süleyman Demirel, Milas-Bodrum, Adıyaman, Uşak, Tekirdağ-Çorlu, Nevşehir, Kayseri-Erkilet, Balıkesir-Merkez ve Samsun-Çarşamba Havaalanları sivil hava ulaşımına açılmış olup, önümüzdeki dönemde de GAP Uluslararası Hava Alanı, Zonguldak-Çaycuma, Bursa-Yenişehir ve Antalya-Gazipaşa Hava Alanları tamamlanarak sivil hava ulaşımına açılması için çalışmalara hızla devam edilmektedir.

2. – İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, İçel’in Baharlı Havaalanı çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif AhmetDenizolgun’un yazılı cevabı (7/6534)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. Oya Araslı İçel

1990’dan bu yana ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük gelişmeler gösteren İçel, yeni atılımların da hazırlığı içindedir.

Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Merkezi Projesinin 100 bin kişilik istihdam olanağı yaratması beklenmektedir.Mersin-Antalya arasındaki turizm merkezlerinde de 60 000 yatak kapasitesine sahip yeni yatırım alanları üzerinde çalışmalar başlamıştır.

Tarsus İlçesi, İsa’nın 2000 inci doğum yılı nedeniyle inanç turizmine bağlı bir turist akınını ve ileriki yıllarda bu akının büyük bir turizm hareketine dönüşmesini beklemektedir.

Akdeniz Kültürlerini Araştırma ve Uluslararası Kongre Merkezinin yakında yapımı bitecek ve planlanan eklerin de tamamlanmasıyla birlikte Mersin, kongre turizmi konusunda da iddialı bir konuma geçecektir.

İçel İlinde bulunan 6 adet yat liman ve yat yanaşma yeri, yapımı süren 500 yat kapasiteli Mersin, 250 yat kapasiteli Kumkuyu yat limanları, yat turizmi açısından da parlak bir gelecek vaadetmektedir.

Turizm alanındaki bu kapasitelerin yanısıra İçel, MersinSerbest Bölgesi, Mersin Limanı, gelişmiş organize sanayii bölgesi, fabrikaları ile sanayi ve ticaret alanında da ön planda bir yere gelmiştir ve bugün hem İç ve Güneydoğu Anadolunun dışarıya açılan kapısıdır; hem de Ortadoğu ülkeleri için önemli bir transit ticaret merkezidir.

İçel’in Türkiye’nin önemli gereksinimlerini karşılayan bir tarım bölgesi olduğu da yadsınamaz.

Bütün bu nitelikler, İçel’in ulaşım konusundaki gereksinimlerine özel bir önem kazandırmaktadır. Bu gereksinimlerin en önde geleni ise İçel sınırları içerisinde yer alacak havaalanlarıdır.Bu konuda yapılan etütler sonucunda Tarsus-Baharlı Köyü civarı havaalanı yapımına uygun bulunmuştur.

1. Baharlı Havaalanı çalışmaları hangi noktadadır? Baharlı Havaalanının ne zaman hizmete açılması planlanmaktadır?

2. İçel İli sınırları içerisinde Mersin-Anamur arasında ikinci bir havaalanının hizmete açılması için çalışmalar yapılmakta mıdır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 21.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/1750-23209

Konu : İçel Milletvekili Sayın Oya Araslı’nın

yazılı soru önergesi

Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 25.11.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16279 sayılı yazınız.

İçel Milletvekili Sayın Oya Araslı’nın 7/6534-16066 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

İçel Milletvekili Sayın Oya Araslı’nın 7/6534-16066 Sayılı

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Soru :

1990’dan bu yana ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük gelişmeler gösteren İçel, yeni atılımların da hazırlığı içindedir.

Tarsus İlçesi, İsa’nın 2000 inci doğum yılı nedeniyle inanç turizmine bağlı bir turist akınını ve ileriki yıllarda bu akının büyük bir turizm hareketine dönüşmesini beklemektedir.

Tarsus İlçesi, İsa’nın 2000 inci doğum yılı nedeniyle inanç turizmine bağlı bir turist akınını ve ileriki yıllarda bu akının büyük bir turizm hareketine dönüşmesini beklemektedir.

Akdeniz Kültürlerini Araştırma ve Uluslararası Kongre Merkezinin yakında yapımı bitecek ve planlanan eklerin de tamamlanmasıyla birlikte Mersin, kongre turizmi konusunda da iddialı bir konuma geçecektir.

İçel İlinde bulunan 6 adet yat liman ve yat yanaşma yeri, yapımı süren 500 yat kapasiteli Mersin, 250 yat kapasiteli Kumkuyu yat limanları, yat turizmi açısından da parlak bir gelecek vaadetmektedir.

Turizm alanındaki bu kapasitelerin yanısıra İçel, MersinSerbest Bölgesi, Mersin Limanı, gelişmiş organize sanayii bölgesi, fabrikaları ile sanayi ve ticaret alanında da ön planda bir yere gelmiştir ve bugün hem İç ve Güneydoğu Anadolunun dışarıya açılan kapısıdır; hem de Ortadoğu ülkeleri için önemli bir transit ticaret merkezidir.

İçel’in Türkiye’nin önemli gereksinimlerini karşılayan bir tarım bölgesi olduğu da yadsınamaz.

Bütün bu nitelikler, İçel’in ulaşım konusundaki gereksinimlerine özel bir önem kazandırmaktadır. Bu gereksinimlerin en önde geleni ise İçel sınırları içerisinde yer alacak havaalanlarıdır.Bu konuda yapılan etütler sonucunda Tarsus-Baharlı Köyü civarı havaalanı yapımına uygun bulunmuştur.

1. Baharlı Havaalanı çalışmaları hangi noktadadır? Baharlı Havaalanının ne zaman hizmete açılması planlanmaktadır?

2. İçel İli sınırları içerisinde Mersin-Anamur arasında ikinci bir havaalanının hizmete açılması için çalışmalar yapılmakta mıdır?

Cevaplar :

1. Adana-Mersin illerimize hizmet vermek üzere Baharlı mevkiinde konvansiyonel boyutlarda yeni bir havaalanının yapımı planlanmış, havaalanının Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmesi için Başbakanlık DPT Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuş olup, konu Müsteşarlıkça Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuştur.

2. İçel İli sınırları içerisinde, Mersin-Anamur arasında havaalanı yapımı için yörede etütler yapılmış, uygun yer olarak Kumkuyu mevkii belirlenmiştir.

2 100x30 m. pisti öngören ve RJ tipi uçakların operasyonuna elverişli havaalanı için Mersin Erdemli İlçesi Kumkuyu Belediye sınırları içerisindeki arazide ön etüt çalışmaları yapılarak kamulaştırma için hazırlanan Genel Vaziyet Planı İçel Valiliğine gönderilmiştir.

Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile zemin etütlerinin ikmalini müteakip, proje ve keşif çalışmalarına başlanabilecektir.

3. – Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu’nun, dört yıllık okullardan mezun olup pedagojik formasyon eğitimi alan kişilerin sınıf öğretmenliğine alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6545)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki suallerimin Millî EğitimBakanı SayınHikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.

Saygılarımla.

Yakup Hatipoğlu Diyarbakır

1. 1998 yılı içerisinde yapılan son iki öğretmen alımında şu husus dikkatimi çekti; Resmî gazete ilanında 4 yıllık herhangi bir yüksekokul mezunu olup 33 kredilik pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan herkes sınıf öğretmenliğine başvurabilir denilmektedir.

Ancak Millî Eğitim Bakanlığının başvuru sırasında adaylara verdiği başvuru formu ve eki ilanın 3/a şıkkına değinilerek daha önce alınan bir karar yüzünden Resmî Gazetedeki şartları taşıyan ziraatmühendisliği gibi bazı okullardan mezun olanların müracaatları kabul edilmedi.

a) Diş hekimi, veteriner, mimar, jeoloji mühendisi vb. okullardan mezun olanların ziraat mühendisliği ve benzeri okullardan mezun olanlardan öğretmenlik açısından ne gibi bir farkı bulunmaktadır?

b) Her dönem ihtiyacı karşılayacak kadar müracaat yapılmamasına rağmen bu tür okullardan mezun olan gençlerimizden niye faydalanılmıyor?

2. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin bünyesinde olan İlahiyat Fakülteleri mezunları eğitim süreçlerinde pedagojik formasyon dersleri almasına, geçmiş yıllarda öğretmen olarak atanmalarına rağmen ve Türkiye genelinde Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersleri ile İmam Hatip Meslek dersleri öğretmen ihtiyacı büyük boyutlara ulaşmasına rağmen bunlardan neden öğretmen alımı yapılmıyor?

Bu ikilemi ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 18.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4252

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 25.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16280-7/6545-16143/37137 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Yakup Hatipoğlu’nun “Dört yıllık okullardan mezun olup pedagojik formasyon alan kişilerin sınıf öğretmenliğine alınıp alınmayacağına ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara branşlar itibariyle, yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların öğretmen olarak atanacakları, 1739 sayılı Kanunun 43 üncü ve 45 inci maddeleri dayanak alınarak Talim ve Terbiye Kurulunun 218 ve 173 sayılı kararları ile belirlenmiştir.

Sözkonusu kararlar doğrultusunda 1998 yılı 2 nci ve 3 üncü atama döneminde yapılan öğretmen alımıyla ilgili ilanda sınıf öğretmenliğine 218 sayılı kararın (B) bölümünde belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanların başvurabilecekleri ancak, ihtiyacın bu programlardan mezun olanlardan karşılanamaması hali dikkate alınarak aynı karar kapsamında yer alan diğer yükseköğretim programları (lisans) mezunlarından en az 21 kredilik “Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon) Sertifikası”na ilave olarak en az 18 kredilik “İlköğretim (Sınıf) Öğretmenliği Sertifikası” bulunanların ya da her iki sertifika programlarını kapsar nitelikte olan en az 33 kredilik “İlköğretim (Sınıf) Öğretmenliği Sertifikası” bulunanların da sınıf öğretmenliğine başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Diğer taraftan, aynı karara göre İlahiyat fakültesi mezunları imam hatip liselerinin meslek dersi öğretmenliği ile ilk ve ortaöğretim kurumlarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri öğretmenliğine kaynak teşkil etmektedir. Bu kapsamda, 1998 yılı 1 inci atama döneminde imam hatip lisesi meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi branş öğretmenliği için 400 ihtiyaca karşın öğretmenliğe ilk defa atanmak üzere 1 507 başvuru yapılmış bunun ayrılan kontenjan kadarının ataması aynı dönem içinde, 700’ünün ataması 1998 yılı 2 nci atama döneminde, 319’unun ataması 1998 yılı 3 üncü atama döneminde yapılmış, kalan 88 adayın ise tercih ettikleri iller dışında başka bir ile atanmayı kabul etmemeleri nedeniyle atamaları gerçekleştirilememiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

4. – Hatay Milletvekili MehmetSılay’ın, Hatay İlindeki okullardaki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6549)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Mehmet Sılay Hatay

1. Hatay bölgemizdeki bulunan okullardaki öğretmen açıkları ne zaman kapatılacaktır?

2. Okulların açılmasından bu yana bazı okullardaki sınıflarda ders başı yapılamamıştır.Bunun sebepleri nedir? 2000 yılı eğitim politikasında yine bunlar mı öngörülecektir?

3. İl merkezlerindeki okullar da dahil olmak üzere bir çok okulumuzda dersler öğretmensizlikten boş geçmektedir. Veliler de buna karşı eylemlere girişmektedirler. Bu kaos nasıl çözülecektir?

4. Büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimizin özlük hakları ne zaman düzeltilecektir?

5. Hatay bölgemizde 8 yıllık kesintisiz eğitim, bu camiada tam bir kaos ortamı ortaya çıkarmış olup, değil öğretmen, veliler, ders kitapları ve öğrenciler derslik bile bulamamaktadırlar.Bu problemleri ne zaman giderilecektir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 18.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4249

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 25.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16280-7/6549-16147/37141 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili SayınMehmet Sılay’ın “Hatay İlindeki okullardaki öğretmen açığına ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Hatay İlinde 13.10.1998 tarihi itibariyle olması gereken öğretmen sayısı 5 504 iken, mevcut öğretmen sayısı 5 631’dir. Buna rağmen çeşitli branşlarda meydana gelen münferit öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 1998 yılı 3 üncü atama döneminde 141 öğretmen atanmıştır.

İlde bu öğretim yılında, 5 inci sınıfta başarılı olan öğrencilerin tamamının 6 ncı sınıfa devamları sağlanmış, önceki yıllarda ikili öğretim yapılan 591 ilköğretim okulunun 256’sında normal öğretime geçilmiştir. İl kırsalında bulunan 10 657 öğrencinin taşımalı ilköğretim uygulamasıyla merkez okullarda, taşımalı ilköğretim uygulamasına alınamayan öğrencilerin Kırıkhan,Reyhanlı ve Yayladağı Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri sağlanmıştır. İlköğretim okullarında derslik başına şehirde 38, köyde 26 öğrenci düşmektedir.

Eğitim ve öğretim yılının başında, ders kitaplarının teminindeki kısmî sıkıntılar Bakanlığımızın aldığı önlemlerle giderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

5. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara İli genelinde ek ders ücretleri ödenmeyen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6551)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı SayınHikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 18.11.1998

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

– Ankara/Gölbaşı Çıraklık Okulunda 3 aydır, ilköğretim okullarında 2 aydır öğretmenlere ek ders ücretleri, Ankara/Sincan’da sağlık ödemelerinin yapılmadığı bildirilmektedir. Ücretlerin ve ödemelerin yapılmamasının sebebi nedir?

– Bu ödemeler ne zaman yapılacaktır?

– Ankara’nın diğer ilçelerinde de aynı durum sözkonusu mudur?

– Halen Ankara İli genelinde kaç öğretmenin ek ders ücretleri ödenmemiştir?

– Kaç öğretmenin sağlık ödemeleri yapılmamıştır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 18.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4253

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 30.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16355-7/6551-16155/37187 sayılı yazısı..

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın “Ankara İli genelinde ek ders ücretleri ödenmeyen öğretmenlere ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Ankara’da görev yapan öğretmenlerin ders ücretleri için ödeme emirleri düzenlenerek Sayıştay vizesine gönderilmiştir. Aralık ayı dahil olmak üzere yıl sonuna kadar ders ücretlerinin tamamı ödenecektir.

Gölbaşı İlçesi Çıraklık Eğitim Merkezi ve İlköğretim Okulunda görevli öğretmenlere 1998 yılı (Kasım ayı dahil) ders ücretlerinin tamamı ödenmiştir.

İlçelerin tamamında tedavi giderleri düzenli olarak ödenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

6. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürünün görevinden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî EğitimBakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6559)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.

İsmail Özgün Balıkesir

Soru 1. Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Azman’ın görevinden alınarak Kesput İlçesi Çok Programlı Lisesine öğretmen olarak atanmasının sebebi nedir?

Soru 2. Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevini uzun süredir başarı ile sürdürmekte olan ve çalışkanlığı ile öğrenci velilerinin ve tüm kamuoyunun takdirini kazanmış olan Abdullah Azman’ın tenzili rütbe ile Kepsut İlçesine öğretmen olarak atanması çalışkanlığın ve başarının karşılığı mıdır?

Soru 3. TürkMilleti eğitimine büyük katkıları olan dürüst, çalışkan, hizmet sevdalısı bu eğitimcilerin kıyımı ne zamana kadar sürecek?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 21.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4282

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 30.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16355-7/6559-16185/37233 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün’ün “Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürünün görevinden alınmasının nedenine ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Balıkesir Merkez İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Azman, Valilikçe yapılan soruşturma sonucunda getirilen; okulda karma eğitime geçilmesini sağlayamadığı ve kız öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin ilgili yönetmeliğe uygun olması için gerekli çabayı göstermediğinden, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/C maddesi uyarınca, okul müdürlüğü görevinden alınması teklifi doğrultusunda, öğretmenliğe atanmıştır.

55 inci Hükümet döneminde Bakanlığımızda yapılan atamalar, kamu yararı gereği, hizmetlerin daha etkin ve yapıcı olarak yürütülmesi bilinç ve sorumluluğu içinde; personelin kendi istekleri, Bakanlık takdiri, soruşturma ve yeterlik yanında, taşra teşkilâtı kadroları açısından ayrıca Valilik tekliflerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

7. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, günlük bir gazetede yer alan ve başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmelerine engel olduğu şeklindeki bir habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6574)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Konya

Sorular :

21.11.1998 tarihli Zaman Gazetesinde başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmelerine engel olunduğu şeklinde bir haber yer alıyordu.

1. Haber doğru mudur?

2. Doğru ise engellemeyi polis mi yapmıştır?

3. Polis engellemiş ise, bu durum Anayasanın 42 nci madde hükmünün ihlali değil
midir?

4. Başörtüsünü yasaklayıcı hiçbir hüküm olmadığı halde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ek 17 nci maddesi gayet açık olduğu halde polislerin Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine uyan böyle bir cürmü işleme cüretleri nereden kaynaklanmaktadır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 22.12.1998 Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/306277

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.12.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/6574-16268/37345 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

1. 20.11.1998 günü İstanbul’da bulunan Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan bir grup türbanlı öğrenci, üniversitelerde uygulanan kılık kıyafet genelgesini protesto eylemine başlamış ve okul içerisine girmek istemişler ise de, üniversiteye bağlı özel güvenlik görevlilerince okula alınmamışlardır. Ancak, beş türbanlı öğrenci okul içerisine girmiş ve içerideki aynı görüşe sahip ve sol görüşe mensup öğrencilerle birleşerek slogan atmışlar ve camları kırmışlardır. Güvenlik görevlilerince bu gruba yaptıkları eylemin yasadışı olduğu uyarıları yapılmışsa da topluluk uyarılara uymayarak eylemlerini sürdürmüş ve polise mukavemette bulunmuşlardır.

Güvenlik görevlileri de yasalarla kendilerine verilen zor kullanma yetkisini kullanarak topluluğu dağıtılmıştır.

Bu olaydan dolayı (31) kişi yakalanarak, 2911 sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar vermek, polise mukavemet ve eğitim öğrenim özgürlüğünü engellemek suçlarından sevkle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hz.98/77818 sayıya kayden adlî işlem başlatılmıştır.

2. 3. 4. Sınavlara ve derslere kimlerin alınıp alınmayacağı konusundaki takdir yetkisi tamamen Üniversite Rektörlüklerine ve bağlı Fakülte Dekanlıklarına aittir. Başörtülü öğrencileri derslere ve sınavlara almama uygulaması bizzat Üniversite Rektörlüklerine ve Dekanlıklara bağlı özel güvenlik görevlilerince yerine getirilmektedir.

Anayasal bir kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumunun ve Üniversite Rektörlerinin talepleri üzerine güvenlik güçleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri aldırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

8. – Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç’un, DGM’de görev yapan bir cumhuriyet savcısına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6585)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.

1. Türkiye’deki Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapan cumhuriyet savcılarının fiilen dolu olan kadro sayısı nedir?

2. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarından Nuh Mete Yüksel bu mahkemede ne kadar zamandan beri görev yapmaktadır.

3. Nuh Mete Yüksel 1996 yılbaşından bu yana Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde kaç dava açmış ve bu davaların neticesi ne olmuştur.

4. Nuh Mete Yüksel hakkında 1996 yılı başından bu yana herhangi bir soruşturma açılmış mıdır, açılmışsa neticesi ne olmuştur.

30.11.1998 Şeref Malkoç Trabzon

T.C. AdaletBakanlığı 22.12.1998 Bakan : 2260

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 7.12.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6585-16363/37546 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6585-16363 Esas No’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

Sayın

Şeref Malkoç

Trabzon Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevpalandırılmasını istediğiniz 7/6585 -16363 Esas No’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye’deki Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapan Cumhuriyet savcılarının fiilî kadro sayısı 71 olup, bunların 8 tanesi askerî savcı olarak görev yapmaktadır.

Soru önergesinde adı geçen kişi, 6.9.1988 tarihli Kararname ile Ankara DevletGüvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmış, 6.12.1989, 1.1.1991, 9.10.1992 ve 17.9.1996 tarihli kararnameler ile görev süresi uzatılmıştır.

Sözkonusu kişinin 1996 yılında 50, 1997 yılında 38 ve 11.12.1998 tarihine kadar da 1998 yılında 37 olmak üzere toplam 581 sanık hakkında 125 kamu davası açtığı, aynı örgütsel faaliyete katılan ve daha sonraki tarihlerde yakalanan sanıklar hakkında ayrı dava açılması zorunluluğunun dava sayısını artırdığı, bugüne değin sonuçlandırılan ve kesinleşen 58 davada, diğer suçları nedeniyle görevsizlik kararı verilenler de dahil olmak üzere 158 sanığın berâetine, 47 sanığın mahkûmiyetine karar verildiği, halen tefrik ya da Yargıtayca bozulması nedeniyle yeniden esasa alınıp yargılaması sürdürülen veya yargılaması tamamlanamayan 29 adet kamu davasında 258 sanığın yargılanmasına devam olunduğu, karar verilip de Yargıtaya gönderilen veya temyiz aşamasında bulunan 34 adet dosyada berâetine karar verilen 27, mahkûm edilen 71 sanık hakkındaki hükümlerin henüz kesinleşmediği, Devlet GüvenlikMahkemesi görev alanına giren suçlardan açılan 10 ayrı dosyada, bu suçlardan 52 sanık hakkında suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle berâet kararı verildiği, diğer suçlarla ilgili kamu davalarının ise görevsizlik kararı verilerek bakmakla görevli yer mahkemelerine, 3 dosyada da 7 sanık hakkındaki davaların yetkisizlik kararı verilerek ilgili Devlet Güvenlik Mahkemelerine gönderildiği, müfredatlı açıklamalardaki toplam dosya ve sanık sayısının açılan dava ve sanık sayısından fazla oluşunun, mahkemelerce Devlet Güvenlik Mahkemeleri görevine giren suçlardan berâet kararı verilmesi, diğer suçlardan ise görevsizlik kararı verilmesinden ve ayrıca yargılamanın tamamlanamaması nedeniyle bazı sanıklar hakkındaki davaların ayrılmasından ileri geldiği, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 14.12.1998 tarih ve B-1998/1346 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Diğer yandan, soru önergesinde belirtilen tarih itibariyle sözkonusu kişi ile ilgili olarak, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen dört adet mûcib ile bu kişi hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca, disiplin yönünden gereği tayin ve takdir olunmak üzere ilgili soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 87 nci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna tevdî edilmesine ilişkin diğer dört adet mûcipden ikisinde adı geçen kişi hakkında, Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulunca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiş, bir tanesi YüksekKurulun gündemine henüz sunulmamış, bir tanesinde de ilgilinin savunması beklenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu AdaletBakanı

9. – HatayMilletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, vakıf taşınmazları kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin sorusu ve DevletBakanı Metin Gürdere’nin yazılı cevabı (7/6590)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Metin Gürdere tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Metin Kalkan Hatay

1. Vakıf taşınmazları kira bedelleri hangi yasa hükümlerine göre belirlenmektedir?

2. Belirlenen kira bedelleri günün rayiçlerinin ortalaması ile aynı mıdır?

3. 4331 sayılı Yasaya göre yapılan kira bedellerinin hukukî dayanağı var mı?

4. Hatay İlimizin ekonomik durumu gözönüne alınırsa vakıf kiracı esnafımızın kira indirimi konusunda bir çalışma yapabilir mi?

5. Kira bedelleri Türkiye geneline göre mi yoksa bölge esasına göre mi belirlenmektedir?

6. 4331 sayılı Kanunun iptalinden sonra idareyle iyi ilişkiler içerisine girip emsallerine göre daha yüksek kira sözleşmesi yapan vakıf kiracıları buna rağmen ikinci bir kez kira sözleşmesi yaparak mağdur edilmişler ve kiralarını ödeyemez duruma gelmişlerdir.Bu kiracıların mağduriyetini gideren bir önlem alınamaz mı?

T.C. DevletBakanlığı 17.12.1998 Sayı : B.02.1.VGM.0.11.00.02.107/4995/32066

Konu : Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi : TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 7.12.1998 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6590-16371/37553 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili SüleymanMetin Kalkan’ın, Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına vermiş olduğu soru önergesinde cevaplandırılması istenilen sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

1. Vakıf taşınmazların kira bedelleri, taşınmaz malın bulunduğu mevkii, alanı, kullanım şekli, ticaret merkezine yakınlık ve uzaklık durumu gibi faktörler gözönünde bulundurularak, günün emsal ve rayiçlerine göre belirlenmektedir.

2. Vakıf taşınmazların kira bedelleri, günün emsal ve rayiçlerini yansıtmaktadır.

3. 4331 sayılı Kanun uygulaması esnasında vakıf taşınmazlara belirlenen kira bedelleri günün emsal ve rayiçlerine göre yapılmıştır.

4. Tüm vakıf taşınmazlara yapılan kira artışları emsal ve rayiç bedellere uygun olarak yapıldığından, Hatay İlinde bulunan vakıf kiracılarına kira indirimi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

5. Kira bedelleri, ekonomik gelişmelerin bölgesel farklılık göstermesi, her bölgede kiracı-kiralayan ilişkisinin değişiklik arzetmesi, özellikleri aynı olmakla birlikte kiraları farklı taşınmazların bulunması ve taşınmazın bulunduğu bölge, kira parasını etkileyen faktörler gibi hususlar gözönünde bulundurularak Türkiye geneline göre belirlenmektedir.

6. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kiracıları arasında aktedilen kira sözleşmeleri kişilerin özgür iradesi ile âkit serbestliği çerçevesinde oluşturulmuş ve kiralar da günün emsal ve rayiçlerine göre tespit edilmiştir.

Arz ederim.

Metin Gürdere DevletBakanı

10. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, ilköğretim müfettişlerinin ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Millî EğitimBakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/6596)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 1.12.1998

Ahmet Derin Kütahya

4357 sayılı Yasa gereği İlköğretim Müfettişlerine verilen ek ders ücreti 8 aydan bu yana niçin ödenmemektedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 21.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-022/4283

Konu : Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 9.12.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16457-7/6596-16383/37601 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın AhmetDerin’in “İlköğretim müfettişlerinin ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

439 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesinde, 4359 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yapılan değişiklik ile ilköğretim müfettişlerine de ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür.

İlköğretim müfettişlerinin ek ders ücretlerini en kısa zamanda alabilmeleri için ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle anılan esaslarla ilgili süreç başlatılmış, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınmış, hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” 2.12.1998 tarih ve 98/12120 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile kabul edilerek 16.12.1998 tarih ve 23555 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Esasların geçici 1 inci maddesine göre ilköğretim müfettişlerine ek ders ücretleri 4.4.1998 tarihinden geçerli olmak üzere ödenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

11. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve AdaletBakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6598)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın AdaletBakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla

Naci Terzi Erzincan

Sorular :

1. Adalet Bakanlığı olarak, 600 dolayında hâkim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir hazırlık çalışması yapılmakta mıdır?

2. Düşmüş bir hükümetin, düşmüş bir bakanının, gider ayak böyle kapsamlı bir tayin kararnamesi için çalışması doğru mudur? Bu adalet mekanizmasına ne kazandıracaktır?

3. 600 dolayında hâkim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır? Düşmüş bir hükümetin, düşmüş bir bakanı tarafından, gider ayak böyle bir çalışmanın yapılıyor olması, meselenin aciliyetinin bir göstergesi midir? Bu görev, yeni kurulacak hükümete bırakılamayacak kadar aciliyet taşımakta mıdır?

4. Kış aylarının ortasında yapılacak böyle bir tayin furyası, adalet camiasının fedakâr mensupları için işkence değil midir? Zaten aksayan adalet mekanizması, bu tayin furyası nedeni ile daha da aksamaz mı?

T.C. Adalet Bakanlığı 22.12.1998 Bakan : 2259

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.12.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.
0.10.00.02-7/6598-16387/37603 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Erzincan Milletvekili Naci Terzi tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6598-16387 Esas No’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

Sayın

Naci Terzi

Erzincan Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/6598-16387 Esas No’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamaları, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35 inci maddesi ile 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu Kanununun 19 uncu maddesi gözönüne alınarak, Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulunca hazırlanan “Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği” ile “İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği”nde belirlenen esaslar çerçevesinde, Bakanlığım Personel GenelMüdürlüğünün ilgililerin isteklerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hâllerini, hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte inceleyerek her yılda en az iki defa hazırlayacağı kararname taslağını Hâkimler ve Savcılar YüksekKuruluna sunması üzerine, Yüksek Kurulca yapılmaktadır. Bu itibarla mevcut kararname çalışmaları Ağustos ayından bu yana devam etmiş olup, özellikle yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Hazırlanan kararname taslağında, bölgelerinde asgarî hizmet süresini tamamlayanlar, mazereti olanlar ve disiplin cezası alanlar, görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılanlar ile üst bölgelerdeki hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyacını karşılamak amacıyla bulunduğu bölge ve yerde en fazla süre hizmet yapanlar ve sicil durumu en iyi bulunanlar dikkate alınmıştır.

Açıklandığı üzere bu husus, görev sürelerini bulundukları yerde tamamlamış bir an önce atanmalarını bekleyen hâkim ve savcılar için sıkıntı yaratılmaması ve özellikle adalet mekanizmasının çalışmasını hızlandırmak amacıyla Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulunca yapılmış bir tasarruftur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu AdaletBakanı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.