Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 68 YASAMA YILI : 4

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

33 üncü Birleşim

16 . 12 . 1998 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6439)

2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, elektrik dağıtım hakkına sahip şirketlerin uygulamalarından kaynaklanan şikâyetler için yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6459)

3. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Bolu İlindeki dere ve akarsu kaynaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6481)

4. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Tatvan Belediye Başkanının bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6500)

5. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İstanbul Bankası, TÖBANK, ODİBANK, HİSARBANK gibi batık bankaların eski yöneticileri hakkında açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6526)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Her iki oturumda da yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığından, 16 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.30’da son verildi.

Yasin Hatiboğlu

Başkanvekili

Ali Günaydın Hüseyin Yıldız Konya Mardin Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

No. : 42

II. – GELEN KAĞITLAR

16.12.1998 ÇARŞAMBA

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, bazı kişilerin dövizle askerlik yapıp yapmadıklarına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6630) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1998)

2. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6631) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1998)

3. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, 55 inci Hükümet döneminde Afyon İlinde yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6632) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1998)

4. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, “Devlet Sanatçısı” unvanı verilenlerin tespitindeki kriterlere ve bu konudaki yönetmelik değişikliğine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/6633) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1998)

5. – Sıvas Milletvekili Nevzat Yanmaz’ın, Karadeniz-Ereğli Millî Eğitim Müdürünün İmam-hatip lisesi öğretmen ve öğrencilerine baskı uyguladığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6634) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1998)

6. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, SSK Gediz Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6635) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1998)

7. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, TBMM’nin 20 nci dönem yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6636) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1998)

Genel Görüşme Önergesi

1. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, tekstil ve diğer sektörlerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların aşılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.12.1998)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati :15.00

16 Aralık 1998 ÇARŞAMBA

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Hüseyin YILDIZ (Mardin)

BAŞKAN – Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Yoklamaya katılım süresi 5 dakikadır. Arkadaşlarımdan, bu süre içerisinde, elektronik cihazı kullanmalarını rica ediyorum. Şayet, elektronik cihaza girme imkânı yoksa, bizi uyarsınlar, kendilerine teknik yardımda bulunalım.

Süremiz 5 dakikadır ve süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yoklama işlemi tamamlanmıştır.

Manzaramız her iki cephede ve cihette ne kadar sevindiricidir bilmem; ama, ortadadır...

Toplantı yetersayımız yoktur; saat 15.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.10

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.20

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Hüseyin YILDIZ (Mardin)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yeniden yoklama yapacağız.

Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın milletvekillerinin cihazlarını kullanmalarını rica ediyorum.

Süremiz 5 dakikadır; süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yapılan bu ikinci yoklamada da toplantı yetersayısının olmadığı tespit edilmiştir.

Özelleştirme uygulamalarıyla ilgili Meclis araştırması komisyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 17 Aralık 1998 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.28

 

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6439)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Konya

Sorular :

Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyü halkı sulama suyu ihtiyaçları olduğunu, bu sebeple DSİ’nin sondaj yardımına gerek olduğunu ifade etmektedirler.

1. Bölge müdürlüğünüz bu ihtiyacı tespit etmiş midir?

2. Etmişse çözüm için bir programınız var mıdır?

3. Varsa bu ihtiyaç ne zaman çözüme kavuşturulacaktır?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-1929-21551

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 16 Kasım 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16087 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Prof. Dr. Sayın Mustafa Ünaldı’nın tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/6439-15826 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Konya Milletvekili Prof. Dr. Sayın Mustafa Ünaldı’nın yazılı soru önergesi ve cevabı (7/6439-15826)

Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyü halkı sulama suyu ihtiyaçları olduğunu, bu sebeple DSİ’nin sondaj yardımına gerek olduğunu ifade etmektedirler.

Soru 1. Bölge müdürlüğünüz bu ihtiyacı tespit etmiş midir?

Soru 2. Etmişse çözüm için bir programınız var mıdır?

Soru 3. Varsa bu ihtiyaç ne zaman çözüme kavuşturulacaktır?

Cevap 1, 2, 3 :

DSİ Genel Müdürlüğüne söz konusu köy arazilerinin yeraltı suyundan sulanması hususunda bugüne kadar herhangi bir talep gelmemiştir. Ancak yapılacak çalışmalarda herhangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi ve sağlıklı değerlendirmelerin yapılabilmesi için, arazilerin yeraltı suyundan sulanmasını isteyen çiftçiler tarafından bağlı bulundukları Köy Hizmetleri İl Teşkilâtına başvurarak sulanması istenen arazi sınırlarını gösteren haritanın DSİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesi halinde gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, elektrik dağıtım hakkına sahip şirketlerin uygulamalarından kaynaklanan şikâyetler için yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6459)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı İstanbul

Bölgesel elektrik dağıtımı hakkını elde eden şirketlerin bu hakkı gittikçe kötüye kullandıklarına dair şikâyetler gün geçtikçe artmakta ve vatandaşlarımız bu şirket sahip ve yöneticilerinin insafsız uygulamalarıyla muhatap kalmaktadır.

1. Vatandaşın şikâyetlerini inceleyip sonuçlandıracak, ilgili şirketlere müeyyide uygulayacak bir düzenlemeyi Bakanlığınızda oluşturmayı düşünür müsünüz?

2. Mevcut durumda mağdur vatandaşın hakkını araması için mahkemeye gitme, gazetelerin tüketici köşesine müracaat etme, milletvekillerine başvurma yöntemleri dışında ne gibi yöntemler önerirsiniz?

3. Vatandaşı mağdur eden şirketler hakkında mevcut ne gibi çalışmalar vardır?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-1928-21550

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 16 Kasım 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16092 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın tarafıma tevcih etmiş olduğu 7/6459-15861 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın yazılı soru önergesi ve cevabı (7/6459-15861 esas no.lu)

Bölgesel elektrik dağıtımı hakkını elde eden şirketlerin bu hakkı gittikçe kötüye kullandıklarına dair şikâyetler gün geçtikçe artmakta ve vatandaşlarımız bu şirket sahip ve yöneticilerinin insafsız uygulamalarıyla muhatap kalmaktadır.

Soru 1. Vatandaşın şikâyetlerini inceleyip sonuçlandıracak, ilgili şirketlere müeyyide uygulayacak bir düzenlemeyi Bakanlığınızda oluşturmayı düşünür müsünüz?

Cevap 1. Elektrik enerjisi kullanımında gerek şirketlerin gerekse tüketicilerin hak ve sorumlulukları Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde açık bir şekilde belirlenmiştir.

Vatandaşların istek ve şikâyetleri söz konusu yönetmelikler çerçevesinde enerji satan kuruluşca incelenerek gereği yerine getirilmektedir.

Elektrik dağıtım işi ile görevlendirilen şirketlerle Bakanlığım arasında akdedilen ve Danıştay onayından geçen imtiyaz sözleşmesinde de tüketici hakları korunmuş olup bu hususlarda Bakanlığımın denetim ve karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Vatandaşların mevcut yönetmelik hükümleri içerisinde isteklerinin yerine getirilmemesi söz konusu değildir.

Soru 2. Mevcut durumda mağdur vatandaşın hakkını araması için mahkemeye gitme, gazetelerin tüketici köşesine müracaat etme, milletvekillerine başvurma yöntemleri dışında ne gibi yöntemler önerirsiniz?

Cevap 2. Mağdur durumda bulunan vatandaşların haklarını söz konusu şirket veya TEDAŞ’tan aramaları, bu gerçekleşmediği takdirde Bakanlığıma müracaatta bulunmaları yeterlidir.

Soru 3. Vatandaşı mağdur eden şirketler hakkında mevcut ne gibi çalışmalar vardır?

Cevap 3. Elektrik enerjisi kullanımında tüketicilere olan sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak yaptırımlar İmtiyaz Sözleşmesinde açıkca yer almış olup, vatandaşı mağdur eden şirketler ile ilgili Bakanlığımca mevcut sözleşme çerçevesinde her türlü tedbir alınacaktır.

3. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Bolu İlindeki dere ve akarsu kaynaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6481)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

4.11.1998 Feti Görür Bolu

İlimiz Bolu’da, Ağustos 1997 ve Mayıs 1998 tarihlerinde meydana gelen sel felaketlerinde, bazı yerleşim alanları, meralar, sanayi tesisleri ve tarım alanları sel suları altında kalarak büyük maddî kayıplara uğramışlardır. Bu sel felaketlerine usulsüz ve kaçak orman kesimleri, yağışların yüzyılın en yoğun yağışı olması ve özellikle de dere ve akarsu yataklarının zamanında temizlenememesi ve yataklar malzeme ile dolu oluşundan dolayı, su taşıma kapasitelerinin oldukça azalmış olmasıdır.

Soru 1. Bolu İlinde dere ve akarsu yataklarının bakımı ve temizlenmesi konusunda bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonrası için ne gibi çalışmalar programladınız?

Soru 2. DSİ 5 inci Bölgede Kızılırmak Havzasından sonra en fazla su taşıyan havza Düzce Havzasıdır. Tüm bu sular Büyük Melen Çayında toplanarak Karadeniz’e ulaşmaktadır. Büyük Melen Çayı Yatağı 1960’lardan beri temizlenmemiş ve selin büyük sebebi olmuştur. Büyük Melen Çayının temizlenmesi için verdiğiniz bir talimat veya yapılan bir program var mı? Varsa hangi yılda yatırım programına almayı planlıyorsunuz?

Soru 3. DSİ 5 inci Bölgede, Kızılırmak’tan sonra en fazla su taşıyan Düzce Havzasındaki DSİ Şubesi, yapımcı şube değil, sadece sulama şubesidir. Mevcut imkânları ile, makina parkı ile bu havzadaki su yataklarını islah etmesi mümkün değildir. Acaba Düzce DSİ Şubesini yapımcı şube yapmayı veya makina parkı ile güçlendirmeyi düşünüyor musunuz?

Soru 4. Bölgemizde, sulama ve taşkınları önleme amacı ile Küçük Melen üzerinde kurulan Hasanlar Barajında, özel bir kuruluş tarafından elektrik enerjisi üretilmektedir.

Bölge halkı arasında yaygın olan kanaate göre, enerji üretimi için barajda tutulmak zorunda olan 35 milyon m3 su, yağışların yoğun olduğu zamanlarda barajın çabuk dolmasına ve savaklardan daha çok su salınmasına sebep olmaktadır. Eğer bu kanaat doğru ise enerji üretimine müsaade edecek misiniz?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-1930-21552

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 16 Kasım 1998 tarih ve A.01.0.GNS.-0.10.00.02-16092 sayılı yazısı.

Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür’ün tarafıma tevcih etmiş olduğu 7/6481-15896 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür’ün yazılı soru önergesi cevabı (7/6481-15896 esas no.lu)

İlimiz Bolu’da, Ağustos 1997 ve Mayıs 1998 tarihlerinde meydana gelen sel felaketlerinde, bazı yerleşim alanları, meralar, sanayi tesisleri ve tarım alanları sel suları altında kalarak büyük maddî kayıplara uğramışlardır. Bu sel felaketlerine usulsüz ve kaçak orman kesimleri, yağışların yüzyılın en yoğun yağışı olması ve özellikle de dere ve akarsu yataklarının zamanında temizlenmemesi ve yataklar malzeme ile dolu oluşundan dolayı, su taşıma kapasitelerinin oldukça azalmış olmasıdır.

Soru 1. Bolu İlinde dere ve akarsu yataklarının bakımı ve temizlenmesi konusunda bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonrası için ne gibi çalışmalar programladınız?

Cevap 1. Bolu İli Düzce İlçesinde dere yataklarının temizlenmesi her yıl bir program kapsamında yapılmakta olup, yatakta hafriyat yapılarak sağ ve sol sahilde seddeler oluşturulmaktadır. 1998 yılında olan afet 60 yılda bir gelmesi muhtemel afet olup, meydana gelen hasarlar bölge iş makinelerine ilaveten, DSİ Bursa, Eskişehir, Konya, Edirne, Antalya ve Sıvas Bölge Müdürlüklerinden gönderilen iş makineleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Ek’te belirtilen akarsu yataklarında yatak tanzimi, taş tahkimatı ve hasar gören tesislerde onarımlar yapılmıştır.

Soru 2. DSİ 5 inci Bölgede Kızılırmak Havzasından sonra en fazla su taşıyan havza Düzce Havzasıdır. Tüm bu sular Büyük Melen Çayında toplanarak Karadeniz’e ulaşmaktadır. Büyük Melen Çayı Yatağı 1960’lardan beri temizlenmemiş ve selin büyük sebebi olmuştur. Büyük Melen Çayının temizlenmesi için verdiğiniz bir talimat veya yapılan bir program var mı? Varsa hangi yılda yatırım programına almayı planlıyorsunuz?

Cevap 2. Efteni Gölünün deşarjını sağlayan Büyük Melen Çayı şiddetli yağışlardan dolayı kapasitenin üzerinde su boşaltmak durumunda kalmıştır. Yapılan ön çalışmalar sonucu Dünya Bankası kredisi ile ıslah edilmesi öngörülmüş ve ilk tespitler sonucu tahmini bedel olarak 3 280 000 ABD doları olarak belirlenen bir revize program için çalışmalar başlatılmıştır. 1999 yılı başında ihalesi yapılarak ıslah çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca 41 lokasyonda onarım ve rehabilitasyon yapılmasına karar verilmiş ve 41 lokasyon 23 proje paketi haline dönüştürülmüştür. Yapılacak olan bu inşaat işlerinin toplam tahmini bedeli 29 113 000 ABD dolarıdır.

Soru 3. DSİ 5 inci Bölgede, Kızılırmak’tan sonra en fazla su taşıyan Düzce Havzasındaki DSİ Şubesi, yapımcı şube değil, sadece sulama şubesidir. Mevcut imkânları ile, makina parkı ile bu havzadaki su yataklarını islah etmesi mümkün değildir. Acaba Düzce DSİ Şubesini yapımcı şube yapmayı veya makina parkı ile güçlendirmeyi düşünüyor musunuz?

Cevap 3. Bolu İlinde tüm ili kapsayan işlerin yapılması için şube müdürlüğü kurulmuştur. Düzce’de sulama işletmesi kurulmuş olup, sulama tesisleri bakım onarımları ile kısmen de taşkın için iş makineleri bulundurulmaktadır. Bolu şubesi yeterli miktarda iş makinesi ile teçhiz edilmiş olup, büyük afetlerde ilgili bölgesinden ve diğer bölgelerden iş makinesi takviyesi yapılmaktadır. Türkiye genelinde illerde numaralı şube müdürlükleri kurulmuş olup, Bolu İlinde numaralı şube müdürlüğü bulunmakta ve taşkın durumunda Düzce Şubesine yardımcı olmaktadır.

Soru 4. Bölgemizde, sulama ve taşkınları önleme amacı ile Küçük Melen üzerinde kurulan Hasanlar Barajında, özel bir kuruluş tarafından elektrik enerjisi üretilmektedir.

Bölge halkı arasında yaygın olan kanaate göre, enerji üretimi için barajda tutulmak zorunda olan 35 milyon m3 su, yağışların yoğun olduğu zamanlarda barajın çabuk dolmasına ve savaklardan daha çok su salınmasına sebep olmaktadır. Eğer bu kanaat doğru ise enerji üretimine müsaade edecek misiniz?

Cevap 4. Küçük Melen Çayı üzerinde DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilerek işletmeye açılmış bulunan Hasanlar Barajı sulama, taşkın koruma ve enerji amaçlıdır. Barajın işletmesi tamamen DSİ’ye ait olup, çalışma programı yıllık olarak DSİ’ce yapılmaktadır. Sadece dip savaktan bir branşmanla verilen sudan Alarko-Altek firması elektrik üretimi yapmaktadır.

Bolu İli Taşkın Hasarları Onarımında

DSİ Tarafından Yapılan Çalışmalar

Bolu-Merkez :

1. Çatakören Köyü Çaydurt Deresinde 700 m.lik bölümü nakliyeli olmak üzere toplam 3 500 m. dere yatağı açılmıştır.

2. Çaydurt Tersip bendinde tahrip olan düşü havuzu ve yan duvarı 2 500 m3 taş tahkimat yapılarak onarılmıştır.

3. Borazanlar Deresinin D-100 karayolu altındaki kısmında kıyı koruma duvarlarında oluşan oyulma nedeniyle 150 m3 lük taş tahkimat yapılmıştır.

4. Yenicepınar Köyünde D-100 karayolu ile sulama kanalı arasında 500 m. dere yatağı açılmış, köy içinde 20 m3 taş tahkimat yapılmıştır.

5. Karacaağaç Köyü bölgesinde Bey-pi kesimhanesinin yanında Büyüksu üzerinde bulunan Eğik Düzlemde yıkılan seddeler tekrar oluşturularak 500 m3’lük taş tahkimat yapılmıştır.

6. Mudurnusuyu Deresinin Büyüksu ile birleştiği bölümünde 100 m.lik bölümünde makineli tanzim yapılarak çift taraflı sedde oluşturuldu. Eğik düzlemde 40 m3’lük taş tahkimat yapıldı.

7. Büyüksu Deresinde yıkılan köprünün menbasında çift taraflı 400 m. yatak tanzimi yapılarak sedde oluşturuldu. Mansapda tek taraflı 200 m. yatak tanzimi ve sedde inşa edildi. Bu bölgede tahrip olan 2 adet eğik düzlemde ve kıyı oyulmalarında toplam 600 m3’lük taş tahkimat ve 4 000 m3’lük toprak dolgu yapılmıştır.

8. Büyüksu Deresinde kıyı oyulmalarını önlemek için Ahmetler Köyü Bölgesinde 100 m3, Yazören Köprüsünde 20 m3, Tatlar Köyü bölgesinde 120 m3 taş tahkimat yapılmıştır. Karaköy bölgesinde taş tahkimat çalışmaları devam etmekte olup 650 m3 taş figüre edilmiştir.

9. Büyüksu dere yatağına devrilen ağaçlar temizlenmiş olup, imkânlar ölçüsünde Büyüksu güzergâhı boyunca ağaçlar elden geçirilmektedir.

10. Çaygökpınar Deresinde 2 km.lik makinalı dere yatağı tanzimi ve 20 m3’lük taş dolgu yapılmıştır.

11. Kürkçüler Deresinde duvarlar arasında oyulan bölümlere 50 m3’lük taş dolgu ve 4 adet brit yapılmıştır.

12. Çivril Köyü Karapınar Deresinde 200 m. dere yatağı tanzimi ve 40 m3 taş dolgu yapılmıştır.

13. Kuruçay Deresinde 6 km. makinalı dere yatağı tanzimi, Beşyüzevler Bölgesinde 400 m3, Yukarısoku Köyü içinde 300 m3, Eynesil Mahallesi Bölgesinde 40 m3 olmak üzere toplam 740 m3 tahkimat yapılmıştır. Makineli yatak tanzim çalışması devam edecektir.

14. Tekkedere Köyü içinde 600 m. dere yatağı tanzim edilerek Tirit Deresinin güzergâhı değiştirilmiştir.

15. Alpagutbey Köyü Borazanlar Deresinde 600 m. dere yatağı açılmıştır.

16. Merkez Aladağ Göletinde gövde dolgusunda yükseltme ve Dolusavakta taş tahkimat çalışmaları bitirilmiştir.

17. Bolu Ovası sulaması sağ ana kanalında heyelan nedeniyle tahrip olan bölümde 52 m. heyelan tutucu duvar, 55 m. kaplama onarımı ve 30 m. yedek kanal onarımı tamamlanmıştır. Ana kanal ve yedek kanallarda 10 000 m3’ü nakliyeli olmak üzere toplam 10 800 m3’lük makineli rusubat temizliği yapılmıştır. Tesisler zamanında sulamaya açılmıştır.

18. Yumrukaya Köyü Büyüksu regülatöründe yaklaşım dolgusuna başlanmış olup 6 000 m3 toprak dolgu yapılmıştır. Çalışmalar sürmektedir. Ulaşım yolu trafiğe açılmıştır.

19. Borazanlar Deresi mansabında İl Özel Müdürlüğünce istimlakı yapılan 1 500 m.lik yeni dere yatağı açılarak Borazanlar Deresinin güzergâhı değiştirilmiştir.

Dörtdivan :

1. Ulusu Deresinde Yağbaşlar Köyü ile Cemaller Köyü arasında 3 km. makineli dere yatağı tanzim edilmiştir.

Düzce :

1. Hecinler regülatöründe 2 000 m3 taş tahkimat, 30 000 m3 toprak ve kil dolgu yapılmıştır. Regülatör kapak tamiratları yapıldı. Elektrik hattı çekildi. Trafo ve pano yerleştirildi. 1 500 m. servis yolu yenilendi. 20 m. duvar yapıldı. 23 adet tahrip olan sifon tamiratı yapıldı. 250 m. ana kanal, 700 m. kanalet şebekesi inşa edilerek tesisler sulamaya açılmıştır.

2. Asarsuyu Deresi şehir içinden geçen 2,5 km.lik bölümünde nakliyeli rusubat temizliği yapılmıştır. Otoban girişi ile Üçköprü Köyü arasında 5 km. dere yatağı tanzim edilmiştir. Kirazlı Köyü bölgesinde 1 km. dere yatağı tanzimi ve 3 km. servis yolu yapılmıştır. Darıyerihasanbey ile Yörükler Köyü arasında 8 km. makineli dere yatağı tanzimi tamamlanmıştır.

3. Uğursuyu Deresi Beyköy Develibesni arası 3 km., Uğur Köyü Beyköy arası 10 km. yatak tanzimi tamamlanmış olup, Çınarlı K. Ballıca arasında 4 km.lik bölümünde makineli yatak tanzimi bitirilmiş ve bu derede çift taraflı sedde tanzimi yapılmıştır. Beyköyü’nde 5 km., Develibesni’de 2 km. sulama ve değirmen arkı açılmıştır. Ballıca Köyü bölgesinde 150 m3 taş tahkimat yapıldı, çalışmalar devam etmektedir.

4. Küçük Melen Deresinde Bahçeköy-Paşaköy dolaylarında 4 noktada tahrip olup geçit vermeyen, vatandaşın ulaşımda kullandığı servis yollarının tamamlanması için 600 m3 taş tahkimat ve 8 000 m3 dolgu malzemesi çekilmiştir. Bahçeköy’de 7 km. tarla içi ulaşım yolları ulaşıma açıldı. Çalışmalar devam etmektedir. Regülatör ile Akyazı Köyü arasındaki 5 km.lik kısımda yatak tanzimi yapıldı, çalışmalar devam ediyor. Yıkılan Nasırlı Köprüsü ulaşıma açıldı. Hasanlar Köyü arazilerine geçit için 2 yerde yol yapıldı.

5. Yan Dereler : Avlıyan Köyü içinden geçen derede 4 km. makineli yatak tanzimi ile 6 km. tarla ulaşım yolu yapıldı. Kurtsuyu Deresinde 5 km.lik bölümde toplam 1 km. Tabakhane Deresinde 2 km. dere yatağı çalışmaları yapılmış olup çalışmalar devam edecektir.

Sarıçökek Köyü içinde 5 km. dere yatağı tanzim çalışması yapıldı.

Kaynaşlı içinden geçen derenin Asarsuyu Deresine birleşme noktasından D-100 karayoluna kadar 3 km. dere yatağı tanzimi yapıldı.

Düzce Merkez Pırpır Köyünde 500 m. drenaj kanalının temizliği yapıldı.

Fındıklı Aksu’da 16 km. dere yatağı tanzim edildi.

Köprü ayaklarına toplam 650 m3 taş dolgu yapılmıştır.

Büyükaçma Köyiçi Deresinde 500 m. dere yatağı tanzimi yapıldı.

Gölyaka :

1. Aksu Deresinde Aksu Köyü ile Süleymanbey Köyü arasında 8 km. makineli yatak tanzimi tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 3 km. sulama arkı yapılmıştır.

2. İçmeler Köyü ve civarındaki 6 km. drenaj kanalı temizlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

3. Çayköy köyiçi Yandere’de 2 km. makineli yatak tanzimi yapıldı.

4. Açma Köyü içinde 500 m. makineli yatak tanzimi yapıldı.

Gümüşova :

1. Adaköy içinde 9 km. drenaj kanalı açılmıştır.

Gerede :

1. Sofular Köyü Dayıoğlu Deresi mansabında 500 m., Bahçedere Köyü İneköldüren Deresinde 1 km. makineli dere yatağı tanzimi, Dayıoğlu Deresi D 100 karayolu mansabında 400 m3 taş tahkimat yapılmıştır.

Göynük :

1. Hasanlar Köyü Ahmetağa Deresinde 4 km., Yandere’de 1,5 km., Bölücekova Köyünde 700 m. makineli dere yatağı tanzimi yapılmıştır.

2. Göynük ilçe merkezinde toplam 200 m.lik kısımda rusubat temizliği yapılmıştır. Göynük Deresinde makineli dere yatağı tanzim çalışmalarına başlanmış olup 10 km.lik kısımda tahrip olan 2,5 km.lik kısım tanzim edilmiştir. Hisarözü Deresinde 2 km. dere yatağı tanzim edilmiştir.

Mengen :

1. İlçe merkezi Mengen Çayında 7 km. makineli yatak tanzimi, 200 m3 taş tahkimat ve 1 000 m3’lük toprak dolgu yapılmıştır.

2. Gökçesu Beldesi Büyüksu Deresinde 4 km. makinalı dere yatağı tanzimi tamamlanmıştır. Tamamlanan bölümün membasında tahribatın olduğu bölümlerde makineli çalışmalar daha sonra tamamlanacaktır.

3. Pazarköy Beldesinde Mengen Çayında 9 km. makineli yatak tanzimi tamamlanmıştır. Kösekadılar ve Çayköy’de 3 km. dere yatağı tanzimi yapılmıştır. Belde merkezindeki yanderede 500 m. rusubat temizliği yapılmıştır. Mengen Çayında beton kaplamaların olduğu bölümde makineli rusubat temizliği ve şev tanzimi çalışmaları 1 500 m.lik bölümde tamamlanmıştır.

Seben :

1. İlçe merkezinde Aladağ Çayında beton şev kaplamaların olduğu 800 m.lik kısımda rusubat temizliği tamamlanarak çift taraflı sedde oluşturuldu. İlçe merkezi ile Hoçaş Köyü arasında 2 km. yatak tanzimi tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Dereboyu Köyü ile Nimetli Köyü arasında 3 km., ilçe merkezi ile Nimetli Köyü arasında 4 km. dere yatağı tanzimi tamamlanmıştır.

2. Uluçay Çeltikderesi Köyü bölgesinde tahrip olan ve yol olarak kullanılan seddelerin onarımına başlanmıştır. 4 km. yatak tanzimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Yığılca :

1. Küçük Melen Deresinin 15 km.lik bölümünün tahrip olan toplam 8 km.lik kısmında makineli yatak tanzimi çalışması yapılmıştır.

4. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Tatvan Belediye Başkanının bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6500)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mustafa Kul Erzincan

Tatvan’ın Fazilet Partili Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın hem kurum içindeki uygulamaları, hem de belediyecilik faaliyetleri Tatvan’da yaşayanları oldukça rahatsız etmektedir.

1. Tatvan Belediyesine, afet bölgesinde olması nedeniyle normal gönderilmesi gereken paylara ilave olarak ne kadar parasal yardım yapılmışdır? Eğer yapılmış ise, bu paranın hangi amaçla ve ne şekilde kullanıldığı takip edilmiş midir?

2. Tatvan Belediyesinde daha önce işe girmiş olanların kadrosuz çalıştıkları halde, FP’li başkanın kendi döneminde işe başlayanlara kadro verdiği iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur?

3. Tatvan Belediyesinde daha önce bulunan Atatürk Büstü ve Atatürk’ün Gençlik Hitabesinin Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından kaldırıldığı iddiaları vardır. Bu iddialar doğru mudur?

4. Tatvan Belediyesindeki irticai kadrolaşma iddialarından dolayı ciddi rahatsızlar duyulmaktadır. Bu konuları araştırmak için Tatvan Belediyesine müfettiş göndermeyi düşünüyor musunuz?

T.C. İçişleri Bakanlığı 16.12.1998 Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80996

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.11.1998 tarih ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.02-16167-7/6500-15974/36825 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un “Tatvan Belediye Başkanının bazı uygulamalarına ilişkin” yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Bitlis İli Tatvan Belediyesine afet bölgesi olması nedeniyle 2380 sayılı Kanun uyarınca gönderilen paylara ilave olarak 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre 4.12.1995 gün ve 95/7529 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1.1.1996-18.2.1997 tarihleri arasında 3 misli, 18.2.1997 gün ve 97/9415 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1.1.1997-14.1.1998 tarihleri arasında 3 misli, 14.1.1998 gün ve 98/10537 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince de yeni bir karar alınıncaya kadar 2 nci 10 misli pay gönderilmektedir.

Belediyelerin her türlü harcamalarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı hususu, Bakanlığım denetim elemanlarınca yapılan mutad teftişlerde değerlendirilmekte olup, söz konusu payların denetimi de bu çerçevede yapılmaktadır.

Ayrıca, mahallî idarelerce yapılan iş ve işlemlerin yasalara aykırı olduğu yolunda alınan duyum veya Bakanlığıma intikal ettirilen şikayetler üzerine de denetim yaptırılmaktadır.

Bitlis Valiliğince; ilçe kaymakamı tarafından yaptırılan inceleme sonucunda Tatvan Belediye Başkanlığınca açılan memur sınavında bazı usulsüzlüklerin olduğu, belediye başkanının ve komisyon üyelerinin 1 inci derece yakını olan kişilerin sınava alındığının tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine, konunun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 3.3.1998 tarihli Bakanlık onayı ile kontrolör görevlendirilmiş olup, soruşturma halen devam etmektedir.

Bitlis Valiliğinden alınan 4.12.1998 tarihli ve 748 sayılı yazıda;

Tatvan Belediyesinin 572-573 nolu demirbaşları arasında bulunan Atatürk Büstü ve Gençliğe Hitabesinin, 22.10.1993 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özalp tarafından Uluer İlkokul Müdürü Kadir Ayber’e okulda Atatürk Köşesi oluşturulması için hediye edildiği ve halen okulda Atatürk Köşesi olarak kullanıldığı,

Bilahare, 1994 Mahallî İdareler Seçiminden sonra göreve başlayan Belediye Başkanı Av. Mustafa Kara’nın talimatları doğrultusunda belediye hizmet binasının girişine Atatürk Büstü, Gençliğe Hitabe ve İstiklâl Marşı tabelaları asılarak Atatürk Köşesi yaptırıldığı,

Keza, önergede yer alan diğer iddialar hakkında Tatvan Kaymakamlığınca soruşturma başlatıldığı,

belirtilmektedir.

Bilgilirenize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

5. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İstanbul Bankası, TÖBANK, ODİBANK, HİSARBANK gibi batık bankaların eski yöneticileri hakkında açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6526)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

Sabri Ergül İzmir

1. İstanbul Bankasını batık duruma getiren zamanın banka yöneticileri, başta Genel Müdür Özer Uçuran Çiller olmak üzere yönetim kurulu üyeleri aleyhine, bankayı ve dolayısıyla bankanın zararını üstlenen Hazineyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle 70 sayılı KHK’nin 68 inci maddesi ve 63 maddelerine göre 1984 yılında Hazine Müsteşarlığınca ikame edilen ve daha sonra İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1988/498 esas sayılı dosyası üzerinden devam eden ve davalılar lehine verilen davanın reddi kararının yüksek Yargıtayca bozulması üzerine tekrar İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1996/1248 esas numarası ile devam eden mahkemenin 15 yıldır bitirilmemiş olması normal midir?

Özer Uçuran Çiller ile ilgili bir çok davanın zaman aşımına uğramış, uğratılmış olması gerçeği karşısında, bu dava ile ilgili işlemlerin, yargılamanın gereği gibi yürütülüp yürütülmediğini incelettirmeyi düşünüyor musunuz?

2. Aynı şekilde batık ve Hazineye yük getiren TÖBANK, ODİBANK, HİSARBANK gibi Bankaların eski yöneticileri hakkında Hazine Müsteşarlığınca ikame edilen ve davalı kişi ve isimleri ve dava mahkeme isim ve dosya numaraları Hazine Müsteşarlığından öğrenilebilmek ve yıllardır bitirilmeyen benzer davalarla ilgili yargılama işlemlerinin gereği gibi yürütülüp yürütülmediğini de incelettirmeyi düşünüyor musunuz?

3. Ayrıca; dava dilekçesi Hazine tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine 4.2.1985 tarihinde verilerek ikame edilmiş ve öğrendiğimize göre İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesi 1985/498 esas numarası ile görülen ve İstanbul Bankasını şahsi kusurları ile batıran Özer Uçuran Çiller ve 28 arkadaşı aleyhindeki şahsi iflaslarına karar verilmesi talepli dava ne aşamadadır? Derdest midir? Bitmiş midir? Yargılamanın gereği gibi yapılıp yapılmadığını incelettirmeyi düşünüyor musunuz?

T.C. Adalet Bakanlığı 16.12.1998 Bakan : 2211

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19.11.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16173 sayılı yazınız.

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.12.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-16467 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6526-16052 esas nolu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

Sayın Sabri Ergül

İzmir Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/6526-16052 esas no.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Soru önergesine konu olan hususlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 1.12.1998 ile 8.12.1998 tarihli ve 1998/906 CM sayılı yazısından;

Soru önergesinde sözü edilen kişiler hakkında, 70 sayılı Bakanlar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasına neden olduklarından, anılan Kararnamenin 68 inci maddesi gereğince 4.2.1985 tarihinde İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1985/498 esasında kişisel iflâslarına karar verilmesi istemi ile dava açıldığı,

Açılan bu davanın yapılan yargılaması sırasında 12.3.1986 tarihinde, aralarında soru önergesinde adı geçen kişinin de bulunduğu bir kısım davalıların 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 22.7.1983 gününden önce bankadaki görevlerinden ayrıldıkları anlaşıldığından haklarında bu Kararnamenin 68 ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanma olanağı bulunmadığı gerekçesiyle ve ayrıca paydaşlık sıfatı nedeniyle sorumlu olanların bu sıfata dayalı eylemleri nedeniyle sorumluluklarına ilişkin sav ve istem ayrık olmak koşuluyla bunlar hakkındaki banka yöneticisi ve görevlisi sıfatıyla açılan davanın reddedildiği ve bu dosyadan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca tefrikine karar verilerek 1986/925 esasına kaydedildiği ve 1986/846 karar numarası aldığı, bu Kararın Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesinin 25.4.1988 tarih ve 1988/1387 esas, 1988/2689 sayılı Kararı ile onandığı ve yine Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesinin 10.11.1988 tarih ve 1988/7706 esas, 1988/6663 sayılı Kararı ile tashihi karar isteminin reddedildiği, böylece söz konusu 12.3.1986 tarihli, 1986/925 esas ve 1986/846 sayılı bu Kararın kesinleştiği,

Diğer davalılar hakkındaki davanın 1985/498 esas sayılı dosya üzerinden sürdürüldüğü ve yapılan yargılama sonunda 4.11.1991 tarihinde 1991/4035 sayılı Kararla davanın reddedildiği, anılan Kararın Yargıtay 19 uncu Hukuk Dairesinin 19.4.1994 tarih ve 1994/2478 esas, 1994/3970 Karar sayılı ilâmı ile bozulduğu ve yine Yargıtay 19 uncu Dairesinin 3.11.1995 tarih ve 1995/9415 esas, 1995/9228 Karar sayılı ilâmı ile tashihi karar isteminin reddine karar verilmesi üzerine dosyanın 1996/1248 esasına kaydının yapıldığı ve yargılamaya devam olunduğu, uzun süre ölen davalıların mirasçılarının tespitine ve tebliğ işlemlerinin ikmali ile taraf teşkiline çalışıldığı, ek bilirkişi raporu alınması için duruşmanın 21.12.1998 tarihine bırakıldığı,

Bu sebeple banka genel müdürü adı geçen kişi hakkındaki davanın 1986/925 esasında kayıtlı dosyada karara bağlanıp, derdest 1996/1248 esas sayılı dava ile alakasının kalmamış olduğu,

Diğer taraftan, İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinde ODIBANK (Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş.) yöneticileri haklarında 4.2.1985 tarih, 1985/497 esasında açılan iflas davasının 27.4.1988 tarih ve 1988/1570 sayılı Kararla reddedildiği, kararın 28.11.1989 tarihinde Yargıtayca onandığı,

İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesinde Hisarbank yöneticileri haklarında 4.2.1985 tarihinde 1985/496 esasında açılan iflas davasının 27.4.1988 tarih, 1988/1569 sayılı Kararla reddolunduğu, kararın 25.7.1989 tarihinde Yargıtayca onandığı,

İstanbul 7 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 1988/595 esas sayılı dosyasında T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından, aralarında soru önergesinde adı geçen kişinin de bulunduğu 27 kişi ve kuruluş hakkında açılan tazminat davasının 26.4.1994 tarih, 1994/425 sayılı Kararla reddolunduğu, kararın Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesinin 20.6.1995 tarih ve 1995/3626 esas, 1995/5158 Karar sayılı ilâmı ile bozulması üzerine 1996/25 esasına kaydolunup yapılan yargılama sırasında, dava konusu alacaklarının faiz, masraf, yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve feragat harcı ile birlikte tamamen tahsil ve tasfiye edilmiş olması sebebiyle bankaca davadan feragat edildiği, verilen kararın 11 inci Hukuk Dairesi tarafından onandığı,

Anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.