Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 68 YASAMA YILI : 4

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

32 nci Birleşim

15 . 12 . 1998 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, 55 inci Hükümet döneminde ortaya çıkarılan organize suç örgütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6417)

2. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Türk-Bank’ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Vekili Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6419)

3. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır ticaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6443)

4. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, taşıyıcı ve nakliyecilere kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/6454)

5. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın;

– PKKterörü ve Suriye’nin bu teröre desteği konusunda broşürler bastırılıp bastırılmayacağına,

– Suriye’nin PKK’ya verdiği destekle ilgili hazırlanmış bir Arapça broşür olup olmadığına,

İlişkin soruları ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/6457, 6462)

6. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6468)

7. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının Ambarlı Mahallesinde imar mevzuatına aykırı olarak inşaat müsaadesi verdiği iddiasına ve hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6474)

8. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının İGS A.Ş. ile yapılan protokolün gereğini yerine getirmediği iddiasına ve hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6475)

9. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının Firuzköy Mahallesinde imar mevzuatına aykırı bir inşaata göz yumduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6476)

10. – İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının Cihangir Mahallesinde imar mevzuatına aykırı olarak inşaat izni verildiği iddiasına ve hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6477)

11. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Ballışeyh Pancar Kooperatifince yapılan alımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6478)

12. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa’daki su kanallarında meydana gelen ölümlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6501)

13. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6502)

14. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınan bazı kişilere ve kayıp olan bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6503)

15. – Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iş akitleri sona erdirilen geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6507)

16. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6517)

17. – Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı’nın, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6523)

18. – Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın’ın, Köy Hizmetlerinde çalışan mevsimlik işçilerin sözleşmelerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6538)

19. – Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, Hatay bölgesinde çıkan orman yangınlarının nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/6548)

20. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İzmir-Narlıdere’de sanayi sitesi yapılması için kamulaştırılan daha sonra yeşil alana çevrilen bir araziye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6571)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu,

İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve

Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın,

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilişinin 50 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk cevap verdi.

Hindistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a, Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun,

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'e, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın,

Belçika ve Çek Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın,

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı;

Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanının vaki davetine icabet edecek beş kişilik Parlamento heyetinde yer alan milletvekillerine ilişkin Başkanlık;

TBMM İçtüzüğünün 78 inci maddesine göre, Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan tasarı ve tekliflerden bazılarının görüşülmesine devam edilmesi istemine ilişkin Başbakanlık;

Çalışma süresinin 9.12.1998 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına ilişkin (9/24) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığı,

Komisyonda açık bulunan "sözcü" üyeliğe Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün seçildiğine ilişkin (9/18) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığı;

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 21 arkadaşının:

Tekstil sektörünün sorunları (8/31),

Esnaf ve sanatkârların sorunları (8/32),

Ücretlerdeki reel kayıplar ve ücretlilerin içinde bulunduğu durum (8/33),

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.

Ankara Milletvekili İlker Tuncay'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

(9/44), (9/45) ve (9/46) esas numaralı Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerin, imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri almaları ve Anayasanın aradığı sayıda imza kalmaması nedeniyle işlemden kaldırıldıkları ve gündemden çıkarıldıkları açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetinin, İtalya'nın Torino Kentinde yapılacak olan Habitat Global Parlamenterler Yeni Ortaklıklar Konferansına vaki davete icabet etmesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki kişilik bir Parlamento heyetinin, İslam Ülkeleri Parlamentolar Örgütü (IPO) Koordinasyon Komitesinin 14-15 Aralık 1998 tarihleri arasında İran'ın Başkenti Tahran'da düzenlenecek toplantısına katılmasına,

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi.

(10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun (S.Sayısı: 743) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi.

(9/19) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen bir üyeliğe, ANAP Grubunca üç kat olarak gösterilen adaylar arasından, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu,

(9/24) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve CHP Grubuna düşen bir üyeliğe, CHP Grubunca üç kat olarak gösterilen adaylar arasından, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar,

Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen bir üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Konya Milletvekili Ahmet Alkan,

Seçildiler.

(9/29) ve (9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarına, siyasî parti gruplarının güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekme suretiyle üye seçimi yapıldı; Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

2 nci sırasında bulunan ve İçtüzüğün 78 inci maddesi gereğince görüşülmesi mümkün olan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (S. Sayısı: 232) ile

İçtüzüğün 78 inci maddesine göre, öncelikle görüşülmesi Hükümetçe talep edilen;

13 üncü sırasında bulunan 634,

66 ncı sırasında bulunan 274,

147 nci sırasında bulunan 277 ve 277'ye 1 inci ek,

S.Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin müzakereleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi;

244 üncü sırasında bulunan, Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının (1/691) (S.Sayısı: 688) görüşülmesine başlandı; Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunda yapılan oylamalar sonucunda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, grupların da mutabakatıyla, 15 Aralık 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.52'de son verildi.

Hasan KORKMAZCAN

Başkanvekili

Ahmet DERİN Haluk YILDIZ

Kütahya Kastamonu

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 39

II. – GELEN KÂĞITLAR

11 . 12 . 1998 CUMA

Tasarı

1. – Milletlerarası Para Fonu İle Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/859) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, üniversite olaylarında polisin yanlı davrandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/6614) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

2. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Zorunlu Tasarruf Fonu uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/6615) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

3. – Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Edirne’de afet bölgesindeki tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6616) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

4. – Adıyaman Milletvekili Celal Topkan’ın, Nemrut Dağı, Arsemia Ören Yeri ve Eski Kahta Kalesi’nin bulunduğu alanlara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6617) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

5. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, irticai faaliyette bulunduğu ileri sürülen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6618) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

6. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Ö.S.Y.M.’nin düzenlediği sınavlardan sağladığı gelirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/6619) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

7. – Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu’nun, “Devlet Sanatçısı” unvanı tekliflerinin hangi kriterlere göre yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6620) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

8. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurum Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlığının Trabzon’a nakledilmesinin nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6621) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. – Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun, D-8 konseyine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6278)

2. – Giresun Milletvekili Ergun Özdemir’in, SEKA Aksu Kağıt Fabrikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6280)

3. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Üniversite Kılık Kıyafet Yönetmeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6282)

4.– Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, İstanbul Üniversitesinde okuyan türbanlı öğrencilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6283)

5. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Siirt’in Baykan İlçesinde bulunan Veysel Karani Türbesinin bakım ve onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/6289)

6. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Gerede –Gümüşova Otoyolu ve Bolu Dağı Tüneli inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312)

7. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313)

8. – İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Türkbank ihalesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6318)

9. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi ihalesiyle ilgili talimat verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6328)

10. – Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, A.B.D.’de Türkiye için lobicilik faaliyetinde bulunan bir avukatlık şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6338)

11. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, 1996 yılında yapılan S.S.K. personel sınavı sonucu göreve başlatılanların asli memurluğa atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6342)

12. – Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi’nce Güneydoğu’ya bozulmuş BCG aşısı gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346)

13. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çankaya Belediye Başkanlığınca yasalara aykırı ve izinsiz afişler asıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349)

14. – Diyarbakır Milletvekili M. Salim Ensarioğlu’nun, Güneydoğu’ya bozulmuş BCG aşısı gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351)

15. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Zekeriya Temizel) yazılı soru önergesi (7/6352)

16. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin ve ilçelerindeki kapalı okul sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353)

17. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin ve ilçelerindeki kapalı sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı ile sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354)

18. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6360)

19. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6361)

20. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363)

21. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6365)

22. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6366)

23. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6367)

24. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Batallı) yazılı soru önergesi (7/6380)

25. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/6382)

26. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6384)

27. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, iş adamı Erol Evcil’in uçağıyla seyahat eden Bakanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6385)

28. – Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Trabzon’a ziraî karantina müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6386)

29. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, BELKO’nun Güney Afrika’da şirket kurduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6389)

30. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Doğu ve Güneydoğuya atandığı halde rapor alarak görev yerine gitmeyen yönetici ve öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6390)

31. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iadesi konusunda girişim yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6395)

32. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Sydney’e yapılan resmi seyahate ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/6398)

33. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır’da yapımı devam eden öğrenci yurduna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6400)

34. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Batı Çalışma Grubu’na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6405)

No. : 40

14 . 12 . 1998 PAZARTESİ

Raporlar

1. – Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve Dört Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1211) (S. Sayısı : 774’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.11.1998) (GÜNDEME)

2. – Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve Dört Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1646, 3/1775) (S. Sayısı : 775’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.11.1998) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı’nın, Avrupa’daki büyükelçilerimize Güneydoğu Bölgesindeki askerlerin çekilmesi yolunda baskı uygulandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

2. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa İlinin yeni adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, Havran-Edremit-Ayvacık yolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6622)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

2. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Almanya-Hannover Kenti Selimiye Camisinde meydana gelen bir olaya ve Kur’an kurslarında Atatürk posteri asılma zorunluluğu olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6623) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

3. – Ardahan Milletvekili İsmet Atalay’ın, Ardahan sınır kapısından petrol ithalatına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6624)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

4. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, İstanbul-Beykoz’da dağıtılan arsalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6625)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

5. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Anasol-D Hükümeti döneminde kiraya verilen gayrimenkullere ve görevden alınan bürokratlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

6. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, İsrail’den Popeye-11 füzeleri satın alınacağı yolunda basında çıkan haberlere ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6627) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

7 .– Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz’ün, pancar üreticilerinin avanslarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6628) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İlindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6629) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

No. : 41

15 . 12 . 1998 SALI

Teklif

1. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 8 Arkadaşının; Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayılı Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Vergileri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar İle 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1341) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1998)

Meclis Araştırması Önergesi

1. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde bulunduğu krizin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1998)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati :15.00

15 Aralık 1998 SALI

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Hüseyin YILDIZ (Mardin)

 

BAŞKAN – Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, elektronik cihazlar devreye girmiştir; bir başka evreye bırakmamak için, devreye girmiş cihazları kullanalım.

Süremiz 5 dakikadır ve süre işlemeye başladı.

Sayın milletvekilleri, 5 dakikalık süre içerisinde cihazı çalışmayan sayın arkadaşımız varsa, Başkanlığın birinci tavsiyesi, bir başka koltuğa geçmesi; o da çalışmıyorsa, o takdirde, Başkanlık, kendisine teknik yardımda bulunacak; o da mümkün olmazsa, kendilerinden pusula alacağız.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yoklama için tespit ve ilan olunan süre şu anda tamamlanmıştır. Yoklama işlemi bitmiştir.

Yoklama sırasında salonda bulunup da pusula gönderemeyen 6 arkadaşımızı tespit ettim; buna rağmen, toplantı yetersayımız yoktur. Bundan dolayı, saat 15.20'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.08

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.20

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Hüseyin YILDIZ (Mardin)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birinci yoklamada yetersayı bulunamamıştı; şimdi, ikinci yoklamayı yapacağım.

Birinci yoklamada 6 sayın üyenin cihaz aracılığıyla yoklamaya iştirak edemediğini ifade etmiştim; ancak, bunlardan Sayın Arıcı ve Sayın Korkmazcan'dan yoklamaya iştirak pusulası geldi. Birinci yoklamaya katıldığı halde pusula göndermemiş arkadaşımız varsa, lütfen, pusulasını göndersin; aksi takdirde, yoklamaya katılmamış sayılacak; çünkü, cihaza giremez, pusula da göndermezse, iştirak etmiş saymamız mümkün değildir.

Şimdi, ikinci yoklamayı başlatıyorum.

Süremiz 5 dakikadır.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Yoklama için tayin ettiğimiz süre dolmuştur. Yoklama süresi içerisinde, salonda hazır bulunup herhangi bir sebeple yoklamaya katılamamış sayın üye var mı? Yok.

Katılım, toplantıyı sürdürmemiz için yeterli değildir; yani, toplantı yetersayımız, maalesef, bu ikinci yoklamada da bulunamamıştır.

Özelleştirme Uygulamalarıyla İlgili Meclis Araştırması Komisyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.30

 

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, 55 inci Hükümet döneminde ortaya çıkarılan organize suç örgütlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6417)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Sorular :

1. Hükümetinizin işbaşına gelmesinden sonra, kaç tane çete-mafya ortaya çıkartılmıştır? Ortaya çıkartılan bu çetelerin-mafyaların isimleri nelerdir?

2. Bu çeteler-mafyalar hangi tarihlerde kurulmuşlar ve hangi eylemlerde bulunmuşlardır?

3. Bu çetelerin mafyaların ne kadar elemanı tespit edilmiştir?Bu elemanlarından ve reislerinden ne kadarı yakalanmıştır?

4. Yakalanıp, tutuklanan çete-mafya mensuplarından ve reislerinden firar edenler olmuş mudur?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 14.12.1998

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01/298276

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

İlgi : a)TBMMBaşkanlığının 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6417-15743/36392 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 23.11.1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-875-7/6594 sayılı yazısı.

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili yanıt aşağıya çıkarılmıştır.

1. Haziran 1997 tarihi itibariyle ülke genelinde yapılan operasyonlarda; (164) adet organize suç grubu ortaya çıkarılmıştır. Bu organize suç gruplarının diğer terör örgütleri gibi bir isimleri olmayıp, genellikle grup liderlerinin isimleri ile anılmaktadır.

2. Organize suç grupları terör örgütleri gibi kendilerine bir kuruluş tarihi belirlememektedirler. Bu gruplar artan suç oluşumları ve zaman içerisinde kendilerini göstermektedirler. Organize suç grupları genellikle ihaleye fesat karıştırmak, teşekkül halinde adam öldürmek ve adam öldürmeye azmettirmek, tehditle haraç almak, zorla çek/senet imzalatmak ve tahsil etmek gibi asayişe müessir suçları işlemektedirler.

3. Bugüne kadar (1 026) kişi yakalanmıştır. Yakalananlar arasında genellikle grup liderleri de yer almakta olup, yurtdışına çıkanların büyük bir çoğunluğu yakalanmıştır.

4. Çeşitli olaylarla ilgili (129) kişi firari sanık olarak aranmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş

İçişleri Bakanı

2. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Türk-Bank’ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Vekili Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6419)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Mehmet Elkatmış

Nevşehir

Sorular :

1. Türk-Bank’ın özelleştirilmesinde Alaaddin Çakıcı’nın devreye girerek, ihaleye girecekleri tehdit ettiğine dair, size işadamlarından şikâyetler geldiği hususu basında belirtilmektedir. Gerçekten bu konuda size, işadamlarından şikâyetler geldi mi?

2. Yine bu Bankanın satışı ile ilgili şaibeler hakkında, Emniyet ve Millî İstihbarat Teşkilâtının (MİT) bilgi sahibi olduğu basında belirtilmektedir. Bankanın satışındaki şaibeler ve özellikle Erol Evcil-Korkmaz Yiğit-Alaattin Çakıcı ilişkileri hakkında Emniyet ve MİT’te bilgiler var mıydı?Bilgiler size ulaştı mı?

3. Bu bilgiler ışığında gerekli tahkikat ve inceleme yaptırıldı mı?Yaptırıldı ise hangi tarihte başlandı ve neticesi ne oldu?

4. Daha evvel, muhalefette iken de, bu Bankanın satışındaki şaibeleri öğrendiğiniz Susurluk Komisyonundaki Eyüp Aşık’ın beyanlarından anlaşılmaktadır. Buna rağmen Bankanın özelleştirme aşamalarında bu bilgiler ışığında gerekli dikkat ve özeni göstermeniz gerekmez miydi?Bu cümleden olarak, mesela ihaleyi iptal ettiremez miydiniz?

5. Banka ihalelerinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından izin alınması gerekmiyor mu? Gerekiyorsa bu izin alınmış mıdır?

6. Banka açılmasında veya banka alınmasında (özelleştirme de dahil) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı hangi kriterleri aramaktadır?Herhangi bir soruşturma yapmakta mıdır?Türk-Bank satışında da bu soruşturmalar yapılmış mıdır? Yapıldıysa, ne sonuç alınmıştır?

T.C.

Başbakanlık 10.12.1998

Hazine Müsteşarlığı

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.HM.0.BAK.02.02/45-1/85541

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :Başbakanlığı muhatap 16.11.1998 tarih ve 7/6419-15745/36394 sayılı yazınız.

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Sayın Başbakana tevcih ettiği 23.10.1998 tarih ve 7/6419-15745/1410 sayılı soru önergesinde yeralan 1, 2, 3 ve 4 numaralı sorular Sayın Başbakan tarafından muhtelif vesilelerle yapılmış olan açıklamalar ile cevaplandırılmış bulunmaktadır.

Anılan soru önergesinde yeralan 5 ve 6 numaralı sorulara ilişkin cevaplar ise aşağıda verilmiştir.

3182 sayılı Bankalar Kanununun “Kuruluş şartları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında banka kurucularında aranan şartlar belirtilmiş, üçüncü fıkrasında, banka sermayesinin yüzde 5, yüzde 10, yüzde 33 veya yüzde 50’sini aşan oranlardaki hisse devirlerinde Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerektiği, dördüncü fıkrasında ise, banka sermayesinin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşımalarının şart olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri çerçevesinde, banka ihalelerinde de izne tabi oranda bir hisse devri sözkonusu olduğu takdirde ihaleyi açan kuruluş tarafından, ihaleye teklif verenlerin Bankalar Kanununda belirtilen nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesi bakımından Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerekmektedir. Müsteşarlığın bu yöndeki tespit ve değerlendirmesi, 21.6.1995 tarih ve 22320 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Bankaların Kuruluş ve Faaliyete Geçme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 3 üncü maddesinde belirtilen ve ilgililer tarafından yetkili kamu kurumlarından alınarak Müsteşarlığa tevdi edilen belgelere dayanmaktadır.

Diğer taraftan, banka sahipliğinin el değiştirmesine neden olan hisse devrine ilişkin banka ihalelerinde; Bankalar Kanununun 5 inci maddesi uyarınca ihaleyi kazanan kişi veya gruba hisse devrine izin verilmesi için Hazine Müsteşarlığından izin alınmaktadır. Müsteşarlık tarafından bu aşamada yapılan değerlendirmede, ihaleyi kazanan kişi veya grubun, bankanın faaliyetlerini sağlıklı bir malî bünye içerisinde yürütebilmesi için yeterli maddî güce sahip olup olmadığı da dikkate alınmaktadır.

Bu çerçevede, önerge konusu banka ihalesi ile ilgili olarak :

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan alınan 25.6.1998 tarih ve 63360 sayılı yazı üzerine, ihaleye katılan firmalar ön incelemeye tabi tutulmuş ve 20.7.1998 tarih, 46913 sayılı yazımızla sözkonusu firmaların 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesi çerçevesinde banka ortağı olmalarında hukuken bir sakınca bulunmadığı, ancak adı geçen şirketlerin tek başına veya dahil oldukları sermaye grupları ile birlikte, malî bünyesi takviyeye muhtaç bulunan ihale konusu bankayı rehabilite etme gücüne sahip olup olmadıklarının, ihale sonucu teşekkül edecek fiyatın getireceği malî yük de gözönünde bulundurularak anılan madde hükmüne göre hisse devrine izin verilmesi sırasında değerlendirilecek olmakla beraber, bu hususların ve Fon tarafından şimdiye kadar Bankaya tahsis edilen kaynakların da satış sırasında gözönünde bulundurulmasının gerektiği Fon’a bildirilmiştir.

2. Bilahare, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan alınan 4.8.1998 tarih ve 84623 sayılı yazıda, sözkonusu ihalede en yüksek teklifin 600 milyon ABD Doları ile Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından verildiği, bu teklifi 595 milyon ABD doları ile Zorlu Holding A.Ş. ve 585 milyon ABD doları Avrupa, Amerika Holding A.Ş.’nin izlediği bildirilerek, kendilerine ait %84,52 oranındaki Türk Ticaret Bankası A.Ş. hisselerinin Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ne devri için 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesine istinaden izin talep edilmiştir.

Bankanın mevcut durumu ve ihale esnasında verilen projeksiyon çerçevesinde Korkmaz Yiğit’in de dahil olduğu şirket yetkilileriyle 20.8.1998 tarihinde yapılan görüşmeler sonucunda, Korkmaz Yiğit, Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve Korkmaz Yiğit Holding A.Ş.’ce :

a)Banka hisse senetlerinin devredilmesinden sonra; Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin sermayesinin 1998 yılı içinde 100 milyon ABDDoları, 1999 yılı içinde 200 milyon ABD Doları, 2000 yılı içinde 100 milyon ABDDoları, 2001 yılı içinde de 100 milyon ABDDoları tutarında artırılacağı,

b) Gerek Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin sermayesinin % 84,52’sine karşılık gelen hisse senetlerinin alım bedeline ait peşinat ve taksitlerinin ödenmesinde, gerekse 1 inci maddede belirtilen sermaye borcu ödemelerinde grubun sahip olduğu banka ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin kaynaklarının kullanılmayacağı, bu amaçlara yönelik olarak bu bankalardan hiçbir şekil ve surette kefalet ve garanti alınmayacağı,

c)Bankanın vakıf senedi ve ilgili mevzuat dolayısıyla Türk Ticaret Bankası Emeklilik Sandığı Vakfına karşı olan yükümlülüklerinin sürdürüleceği,

d) Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nde pay sahibi olacak olan Korkmaz Yiğit’in sahip olduğu şirketlerin (Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş. ve Korkmaz Yiğit Holding A.Ş.) hisse senetlerinin satışı sözkonusu olur ise, sözkonusu hisse devri gerçekleştirilmeden önce Hazine Müsteşarlığından izin alınacağı,

e)Taahhütnamede belirtilen hususlara uyulmaması halinde 3182 sayılı Bankalar Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasından doğacak sonuçların kabul edildiği

cayılamaz ve süresiz olarak 21.8.1998 tarihinde taahhüt edilmiştir.

Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin %84,52 oranındaki hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmesine, yukarıda belirtilen tahahütlerin yerine getirilmesi ve bankanın rehabilitasyonu süresince en az iki Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin banka yönetim kurulunda yer alması kayıt ve şartı ile izin verilmesi uygun görülmüş ve keyfiyet 8.9.1998 tarih ve 59502 sayılı yazı ile Fona bildirilmiştir.

3. İçel Milletvekili Fikri Sağlar ve arkadaşları tarafından 13.10.1998 tarihinde Başkanlığınıza verilen önergede belirtilen hususlar dikkate alınarak aynı tarihte Makamımca adıgeçen bankaya ait hisselerin devrine ilişkin iznin ve satış sürecinin durdurulması uygun bulunmuş ve durum Hazine Müsteşarlığının 14.10.1998 tarih ve 68627 sayılı yazısı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel

Devlet Bakanı V.

3. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır ticaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6443)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Prof. Dr. Sacit Günbey

Diyarbakır

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin sorunları her kesim tarafından bilinmektedir. Bu sebeple :

1. Hükümetiniz Güneydoğu Anadolu bölgemizde ihracat ve ithalatın teşvik edilmesi için hangi kararları almıştır?

2. Bölgede sınır ticareti hayatî önem arz etmektedir. Sınır ticareti 54 üncü Hükümet döneminde teşvik edilmişti. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine son yaptığım gezide Hükümetiniz döneminde sınır ticaretine getirilen engellemeler ve fon uygulaması ile ilgili çok büyük şikâyetlere muhatap oldum. Sınır ticaretinin tamamen serbest bırakılması ve fon uygulamasının kaldırılması, yollarda vatandaşları taciz eden aramaların azaltılması konusunda Size ulaşan bir şikâyet var mıdır?

3. Bu konuların düzeltilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

T.C.

Başbakanlık 8.12.1998

Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.DTM.0.02.04.01-106/67147

Konu :Sınır ticareti.

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6443-15834/36581 sayılı yazıları.

Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Işın Çelebi

Devlet Bakanı

2.12.1998

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey Tarafından Sayın Başbakanımıza Yöneltilen

Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevaplar

Malumları olduğu üzere, Sınır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin 26.12.1996 tarih ve 96/9025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4.6.1998 tarih ve 98/11160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile, toplam 13 ilden (Ağrı, Ardahan, Artvin, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Edirne, Iğdır, Kilis, Mardin, Ş. Urfa, Şırnak, Van) BDT/Gürcistan, Bulgaristan, İran, Suriye Nahçıvan ve Irak’la sınır ticareti yapılması kararlaştırılmıştır.

Sözkonusu Karar çerçevesinde, şirket merkezî sınır ticareti kapsamındaki illerde olan tüzelkişilerle, bu illerde mukim ve tek vergi numarasına sahip gerçek kişilerce, ayda dört defadan fazla olmamak üzere, her defasında 50 000 ABDDoları karşılığı Türk Lirasını aşmayacak eşya ithal edilebilmektedir.

Sınır ticareti yoluyla ithal edilen petrol ürünlerinden alınması gereken vergi ve fonların % 80’i, diğer ürünlerde ise % 60’ı tahsil edilmektedir.

İthal işlemlerinde, Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında Gümrük İdare Amiri, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü, İl Tarım Müdürü ve Sanayi ve/veya Ticaret Odası temsilcilerinden oluşan Değerlendirme Kurulundan alınacak uygunluk belgesi aranmakta ve Değerlendirme Kurulu, sınır ticaretine ilişkin ithal taleplerini il ihtiyaçlarını gözönüne alarak sonuçlandırmaktadır.

Ayrıca, anılan Kararın 8 inci maddesinde “Sınır ticareti kapsamında ithal edilen maddelerin il dışına çıkarıldığının tespiti halinde, gerçek ve tüzelkişiler adına düzenlenen sınır ticareti belgesi ile daha önce verilmiş uygunluk belgeleri iptal edilir, yeni sınır ticareti belgesi verilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, sınır ticareti kapsamında ithal edilen maddelerin il dışına çıkartılmaması konusunda gerekli denetim ve kontroller ilgili İl Valiliklerince yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 17.10.1997 tarih ve 23143 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dahilde İşleme Rejimi Kararına Bir Madde Eklenmesi Hakkında 23.9.1997 tarih ve 97/10044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşanan terör ortamı sebebiyle, maden işletmelerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi nedeniyle ihracat taahhüdü karşılığında kullanılan kredileri ilişkin taahhütlerin gerçekleştirilemeyen bölümünün, müeyyide uygulanmaksızın kapatılması imkânı getirilmiştir.

Ayrıca, KOBİ’lerin ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına açılmalarını, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve böylece daha etkin faaliyet göstermelerini teminen Müsteşarlığımızca “Sektörel Dış Ticaret Statüsü” (SDŞ) unvanı verilmektedir. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Statüsüne ilişkin şartlar 26.12.1996 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 96/39 sayılı Tebliğ ile düzenlenmiştir.

Sözkonusu Tebliğ uyarınca, Normal Yörelerde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde kurulacak SDŞ’ler için farklı uygulamalar getirilmiştir. Bu çerçevede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; 1-200 arasında işçi istihdam eden, aynı veya farklı sektörlerden oluşan asgari 5 küçük ve orta büyüklükteki şirketin bir araya gelmesiyle, en az 5 Milyar TL. ödenmiş sermayeli A.Ş. olarak kurulması şeklinde kolaylıklar getirilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

4. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, taşıyıcı ve nakliyecilere kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/6454)

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Özkan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 3.11.1998

Abdullah Özbey

Karaman

Bakanlığınıza bağlı Halk Bankasından taşıyıcı ve nakliyecilerin sorunlarına çözüm bulmak için her hangi bir çalışma var mıdır? Zor şartlarda hayatlarını, çalışmalarını idame ettiren taşıyıcı ve nakliyecilere kamyonlarını yenilemek için kredi vermeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 11.12.1998

Sayı :B.02.0.004/1193

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

İlgi : T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının Bakanlığıma hitaben gönderdiği 16.11.1998 gün, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6454-15856/36624 sayılı yazı ve eki.

Bakanlığım ilgili kuruluşu T. Halk Bankası A.Ş., taşıyıcı esnafımızın sorunlarını çözmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla Bakanlığımın çalışmaları ve desteği sonucu taşıyıcı esnafımıza araçlarını yenileyebilmeleri için uygun koşullarla kredi açılmasını sağlayacak Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır.

Karayolu motorlu yük taşımacılığını desteklemek amacıyla, taşıyıcılıkla uğraşan küçük esnafa (şirketler hariç) taşıt alımında kullandırılmak üzere kredi açılmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 23.3.1998 gün, 98/10795 sayılı Kararı çerçevesinde ilk etapta 2.5 trilyon para aktarımı için T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile T. Halk Bankası A.Ş. arasında 8.6.1998 tarihinde Protokol imzalanmış, imzalanan protokol doğrultusunda 1 trilyon, 18.6.1998 tarihinde Bankamıza aktarılmıştır. Aktarılan miktarın tamamı taşımacılıkla uğraşan 102 küçük esnafa kullandırılmıştır. 27.11.1998 tarihinde, 300 milyar TL.’nın Banka hesaplarına aktarılması talimatının verildiği Bankaya iletilmiştir.

Geri kalan 1,2 trilyonun aktarımı için T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından talepte bulunulmuştur. Ancak henüz aktarım gerçekleşmediğinden 19.11.1998 itibariyle toplam 5 trilyonluk kredi talebi değerlendirilmek üzere beklemektedir.

Bankamıza yeni kaynak aktarıldığında beklemekte olan kredi taleplerinin değerlendirilmesine devam edilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

H. Hüsamettin Özkan

Devlet Bakanı

5. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın;

– PKKterörü ve Suriye’nin bu teröre desteği konusunda broşürler bastırılıp bastırılmayacağına,

– Suriye’nin PKK’ya verdiği destekle ilgili hazırlanmış bir arapça broşür olup olmadığına,

İlişkin soruları ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/6457, 6462) (1)

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

1. Bakanlığınızca Türk Turizmi konusunda kaliteli, kapsamlı ve çok pahalı bir broşür, Ağustos 1998’de İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde basılıp dağıtıldı. Bakanlığınızın asli görevleri

(1) Eki kitaplar bastırılmamıştır.

içine giren PKKterörü, Suriye’nin teröre desteği, Ege Karasuları, Yunanistan’ın düşmanca tutumu gibi konularda Turizm Broşürüne benzer kalite ve kapsamında bir broşür çıkarıp dünya kamuoyuna dağıtmayı düşünmekte misiniz?

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

1. Suriye’nin Türkiye’de yarattığı huzursuzlukları, PKK’ya verdiği desteği açıklayan, Türkiye’nin bu ülkeye uyguladığı hoşgörülü su politikasını anlatan Bakanlığınızca hazırlanmış herhangi bir Arapça broşür bulunmakta mıdır?

2. Yoksa böylesine ciddî konuları Arap Kamuoyuna anlatmak için Bakanlığınız neler yapmaktadır?

T.C.

Dışişleri Bakanlığı 15.12.1998

(Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü)

Sayı : TAGY/760.471/TA.GEN/98-1925-19157

Konu :Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16099 sayılı yazıları.

İlgi yazıları ekinde alınan 7-6457, 7-6462 esas ve 15859-36627, 15864-36632 evrak kayıt numaralı yazılı soru önergelerinin cevapları ilişikte takdim edilmektedir.

Saygılarımla arz ederim.

İsmail Cem

Dışişleri Bakanı

TAGY-FİL15600.EK4

Esas No. :7/6457

Ülkemizi geçtiğimiz yıl 8 milyon civarında turist ziyaret etmiştir. Bu rakamın 1998 yılı sonunda 10 milyona ulaşması beklenmektedir. Çoğunluğu organize turlar tarafından ülkemize getirilen turistler çeşitli tatil yörelerinde, genellikle bir-iki hafta kaldıktan sonra ülkemiz hakkında yeterli bilgi edinemeden ve hatta bazıları Türkiye’nin haritadaki yerini dahi öğrenemeden ülkelerine dönmektedirler.

Tanıtım stratejimiz çerçevesinde yurtdışındakilerin yanısıra ülkemize gelen bu büyük kitlenin de Türkiye hakkında bilgi sahibi kılınabilmesini teminen Bakanlığımızca “Türkiye’den Tatil Haberleri” adlı bir tabloid-gazete yayınlanmıştır.

İlk sayısı Eylül 1997’de yayınlanan gazetenin 2 nci sayısından Mayıs 1998’de 60 000 adet İngilizce, 40 000 adet Almanca olmak üzere toplam 100 000 adet bastırılmıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında dağıtılan gazetenin her iki sayısında da ülkemizle ilgili genel bilgilere ilaveten “Ege Barış Süreci İnisiyatifi” ve “Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı” başlıklarıyla siyasî mesajları olan yazılara da yer verilmiştir.

Sözkonusu gazetenin fevkalade mütevazı olan basım masraflarının önemli bir kısmı da çeşitli kuruluşlardan alınan reklamlardan sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca konjonktürel siyasî önceliklerimiz doğrultusunda, sadece son bir yıl içerisinde, başta Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği arefesinde hazırlanarak bastırılan “Turkey and European Integration” isimli kitap olmak üzere, bir çok yayın gerçekleştirilmiştir. Bazı yayınlarla ilgili hazırlıklar da sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, “Ermeni İddiaları ve Tarihî Gerçekler” başlıklı kitapçıktan Fransızca, İngilizce ve Türkçe bastırılarak yurtiçi ve yurtdışı dağıtımı yapılmıştır. Yine bu kapsamda Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir’in İngilizce yayınlanmış olan “Malta Sürgünleri” isimli kitabının Fransızcaya çevirisi yaptırılmış olup, basımı önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Keza, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın Yunan makamlarınca maruz bırakıldığı muameleye ilişkin İngilizce, resimli bir kitapçık ile Avrupa medeniyetinin beşiğinin Anadolu toprakları olduğunu vurgulayan İngilizce ve Almanca bir kitap hazırlanması çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Bunlara ilaveten, Cumhuriyetimizin 75 inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle ve daha sonra da kullanılmak üzere ülkemizi genel olarak tüm veçheleri ile tanıtıcı, tarihî, ekonomik, siyasî, kültürel ve sosyal konulara kısa ve özlü bir şekilde yer veren resimli, İngilizce bir kitapçık hazırlattırılarak bastırılmıştır. Sözkonusu kitapçığın Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Portekizce ve Rusça gibi başlıca dillere tercüme ettirilmesi öngörülmektedir.

Yine bu vesileyle, TRT ile işbirliği halinde yukarıdaki konuları içeren bir tanıtım filmi yaptırılmış ve filmin İngilizce olarak seslendirilmesi, Bakanlığımızca sağlanmıştır. Sözkonusu film bilahare Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca gibi başlıca dillerde de seslendirilecektir.

25 Kasım 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 16 Kasım 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16099 sayılı yazısıyla İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından TBMMBaşkanlığına Sayın Bakanımız tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltilen 7/6462 Esas No. ve 15864/36632 Evrak Kayıt No.lu sorulara ilişkin olarak hazırlanan bir not aşağıda sunulmaktadır :

1. Bakanlığımızca, Suriye’nin Türkiye’nin güvenliğine karşı bilinen tutum ve eylemlerini ve PKK’ya verdiği desteği kanıtlarıyla belirten Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde basılmış broşür ve kitapçıklar ve düzenli olarak güncelleştirilen bilgi notları ilgili Büyükelçiliklerimize dağıtılmakta, sözkonusu belgeler, gerekli olduğu yerde anılan Büyükelçiliğimizin görev yaptığı ülkenin diline çevirtilerek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

2. Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin Dicle-Fırat Havzası politikasını en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan “Orta-Doğu’da Su Sorunu” başlıklı kitap 1996 Haziran ayında Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanmıştır. Sözkonusu kitap 1998 Şubat ayında Kahire Büyükelçiliğimizce Arapça diline çevirtilmiş ve Arap ülkelerinde ülkemizin su konusundaki politikasını anlatmak amacıyla ilgili Büyükelçiliklerimize dağıtılmıştır.

3. Adıgeçen kitapta, bazı çevrelerce istismar edilen “Orta-Doğu Su Sorunu” na ilişkin siyasî, hukukî ve teknik gerçeklerin yansıtılması ve ülkemizin konuyla ilgili görüşlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Yine kitapta, Dicle-Fırat Havzasında ülkemizin güneydoğu komşularıyla işbirliğine yönelik çabaları ve suların “hakça, makul ve optimal kullanımı” konusundaki ulusal politikası anlatılmış ve bu görüşün Dicle-Fırat Havzası sularının kullanımı konusunda en kalıcı çözüm olduğu hususu vurgulanmıştır. Sözkonusu kitabın güncelleştirme çalışmaları halen devam etmekte olup yeni baskısı yakında yayımlanacaktır.

4. Öte yandan, Arap ülkeleri nezdindeki Büyükelçiliklerimiz tarafından, uygun vesilelerle, gerek Suriye’nin ülkemize yönelik teröre verdiği destek gerek ülkemizin izlediği su politikası konularında ilgili yerel makamlar nezdinde gerekli girişimler yapılmakta ve ayrıca, yerel basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik gerekli bilgiler verilmektedir.

6. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6468)

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Mustafa Kul

Erzincan

Yöre halkının ve kamuoyunun tepkilerine rağmen yapımına başlanan Dilek-Güroluk Hidroelektrik santrali Yap-İşlet-Devret modeliyle B.M. Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye yaptırılmaktadır.

1. Doğu Karadeniz Bölgesinde ve Fırtına Deresi üzerinde yapılması planlanan başka santral projeleri var mıdır?

2. Bu proje için neden Fırtına Deresi seçilmiştir?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.12.1998

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-1922/21492

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına

İlgi : TBMMBaşkanlığının 26.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-16092 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un tarafıma tevcih ettiği 7/6468-15878 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/6468-15878)

Yöre halkının ve kamuoyunun tepkilerine rağmen yapımına başlanan Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali Yap-İşlet-Devret Modeliyle B.M. Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye yaptırılmaktadır.

Soru 1 : Doğu Karadeniz Bölgesinde ve Fırtına Deresi üzerinde yapılması planlanan başka santral projeleri var mıdır?

Cevap 1 : Doğu Karadeniz Bölgesinde (Fırtına Deresi dahil olmak üzere) yer alan Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize İllerinde işletmede olan iki adet hidroelektrik santral ile inşaatı devam eden üç adet hidroelektrik santral dışında toplam kurulu güçleri 2 262 MW ve yıllık ortalama enerji üretimleri 8 430 milyon kwh olan toplam 46 adet hidroelektrik santral projesinin yapımı planlanmıştır.

Soru 2 : Bu proje için neden Fırtına Deresi seçilmiştir?

Cevap 2 : Doğu Karadeniz Havzası Rize İli sınırları içinde yer alan Fırtına Deresinin toplam drenaj alanı 900 km2 olup, yıllık ortalama su potansiyeli 1 564 milyon m3’tür. Derenin mevcut olan su potansiyelinden yararlanarak yılda 1 828 milyon kwh hidroelektrik enerjinin üretilebileceği belirlenmiştir. Fırtına Deresi ve yan kolları üzerinde Dilek-Güroluk HES dışında 8 adet HES’in daha yapımı planlanmıştır.

7. —İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının Ambarlı Mahallesinde imar mevzuatına aykırı olarak inşaat müsaadesi verdiği iddiasına ve hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6474)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve talep ederim.

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

İstanbul Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi 41 Pafta, 21003 ve 21002 parsel sayılı arsalar üzerindeki inşaatla ilgili “İmar planı ve imar mevzuatına aykırı” olarak ruhsat tanzim eden Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin İstanbul Valiliği aracılığı ile İçişleri Bakanlığına yapılan başvuru tarihi 3.7.1998 sayısı ise 2.26.(98).6003’dür.

Soru :İmar yasasına ve mevzuatına aykırı şekilde “sahte resmî evrak tanzim etmek ve kullanmak” suçunu işleyen Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu ile ilgili soruşturma açılması konusunda Bakanlığa yapılan başvuruda ne işlem yapılmıştır? Yapılmış bir işlem varsa hangi aşamadadır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.12.1998

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.00.002/80985

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

rkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 16.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-16095-7/6474-15885 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin “İstanbul Avcılar Belediye Başkanının Ambarlı Mahallesinde imar mevzuatına aykırı olarak inşaat ruhsatı verdiği iddiası ile ilgili olarak hakkında yapılan işleme ilişkin” yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili iddialar hakkında önergede tarih ve sayısı belirtilen soruşturma talebi Bakanlığıma intikal etmemiştir.

Ancak, İstanbul Valiliğinden alınan 2.12.1998 tarih ve 11037 sayılı yazıdan;

Konu hakkında İstanbul CHP Avcılar İlçe Başkanı Yılmaz Taşdan tarafından Valiliğe şikâyet dilekçesi verildiği, Valilikçe iddialar hakkında inceleme yapmak üzere 23.7.1998 tarih ve 6003 sayılı yazı ile İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik elemanlarının görevlendirildiği, incelemenin halen devam ettiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş

İçişleri Bakanı

8.—İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının İGS A.Ş. ile yapılan protokolün gereğini yerine getirmediği iddiasına ve hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6475)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim.

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

Avcılar Belediyesi ile İstanbul Giyim Sanayii Ticaret A.Ş. arasında imzalanan protokol gereği Firuzköy Mahallesinde bulunan 244 DO-III d Pafta 6197 parsel sayılı 22 000 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde spor tesisi (Futbol sahası) tiribün, soyunma odası ve hakem odası yapılmak koşulu ile 20 yıl süre ile intifa hakkı İ.G.S. A.Ş.’ye verilmiştir. Söz konusu protokol gereği inşaata 1 ay içinde başlanacağı ve 6 ay sonunda da bitirileceği, aksi takdirde protokolün feshedileceği ifade edilmiş olmasına rağmen aradan 5 yılı aşkın bir zaman geçmesine karşın protokol hayata geçmemiştir. Bir yandan Belediye Meclis Üyelerinin, diğer yandan yerel basının bütün uyarı ve baskılarına rağmen protokol gerekleri bir türlü yerine getirmeyen Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu hakkında görevini kötüye kullandığı yolunda İstanbul Valiliği aracılığı ile Bakanlığınıza yapılan başvuru 3.7.1998 gün 2.26.(98) 6005’dir.

Soru :Bakanlığınıza yapılan başvurudan bugüne geçen süre 3 ay olmasına rağmen görevini kötüye kullanan Tahsin Salihoğlu hakkında ne işlem yapılmıştır? Yapılmış işlem varsa hangi aşamadadır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.12.1998

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.00.002/80984

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 16.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-16095-7/6475-15886 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin “İstanbul Avcılar Belediye Başkanının İGS A.Ş. ile yapılan protokolün gereğini yerine getirmediği iddiası ile ilgili olarak hakkında yapılan işleme ilişkin” yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili iddialar hakkında önergede tarih ve sayısı belirtilen soruşturma talebi Bakanlığıma intikal etmemiştir.

Ancak, İstanbul Valiliğinden alınan 2.12.1998 tarih ve 11037 sayılı yazıdan;

Konu hakkında İstanbul CHP Avcılar İlçe Başkanı Yılmaz Taşdan tarafından Valiliğe şikâyet dilekçesi verildiği, Valilikçe iddiaların incelenmesi ve yasal gereğinin yapılması hususunda 23.7.1998 tarih ve 6005 sayılı yazı ile Avcılar Kaymakamlığına talimat verildiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş

İçişleri Bakanı

9.—İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının Firuzköy Mahallesinde imar mevzuatına aykırı bir inşaata göz yumduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6476)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

İmar mevzuatına aykırı olarak Avcılar Firuzköy Mahallesi 244-DO-111 d Pafta, 61194 parsel sayılı arsa üzerinde yapımı planlanan sanayi sitesinin, “sanayi sitesi yapım amacına ters düşen tümüyle imar mevzuatına karşı, imar bütünselliğini bozan ve sitedeki dükkan sahiplerini mağdur eden” inşaatın yapımına Belediye Başkanınca müsaade edilmiş yahut göz yumulmuştur.Belediye Başkanının, İmar mevzuatına aykırı, sadece belirli kişilere çıkar sağlamaya yönelik inşaatın yapımına göz yummasının görevini kötüye kullanmak olduğu açıkça ortadadır. Bir yandan görevini kötüye kullanan, diğer yandan denetim ve uyarı görevini yapmaya çalışan Belediye Meclis Üyelerini engelleyen Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu hakkında soruşturmanın başlatılması için İstanbul Valiliği aracılığı ile İçişleri Bakanlığına yapılan başvurunun tarihi 3 Temmuz 1998, sayısı 2.26.(98) 6006’dır.

Soru :Avcılar Firuzköy Mahallesi, 244-DO-111 d Pafta, 6194 Parsel sayılı arsa üzerine yapılan yasaya aykırı inşaat nedeni ile görevini kötüye kullanan ve soruşturma için Bakanlığınıza başvurulan Tahsin Salihoğlu hakkında bugüne değin ne işlem yapılmıştır? İşlem yapılmış ise hangi aşamadadır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.12.1998

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.00.002/80986

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 16.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-16095-7/6476-15887 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin “İstanbul Avcılar Belediye Başkanının Firuzköy Mahallesinde imar mevzuatına aykırı bir inşaata göz yumduğu iddiası ile ilgili olarak hakkında yapılan işleme ilişkin” yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili iddialar hakkında önergede tarih ve sayısı belirtilen soruşturma talebi Bakanlığıma intikal etmemiştir.

Ancak, İstanbul Valiliğinden alınan 2.12.1998 tarih ve 11037 sayılı yazıdan;

Konu hakkında İstanbul CHP Avcılar İlçe Başkanı Yılmaz Taşdan tarafından Valiliğe şikâyet dilekçesi verildiği, Valilikçe iddialar hakkında inceleme yapmak üzere 23.7.1998 tarih ve 6006 sayılı yazı ile İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik elemanlarının görevlendirildiği, incelemenin halen devam ettiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş

İçişleri Bakanı

10.—İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Avcılar Belediye Başkanının Cihangir Mahallesinde imar mevzuatına aykırı olarak inşaat izni verdiği iddiasına ve hakkında yapılan işleme ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6477)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim.

Ahmet Güryüz Ketenci

İstanbul

Avcılar Cihangir Mahallesi 31 Pafta 20951 parsel sayılı arsa üzerinde Avan Proje onayı ile İmar mevzuatına ve yürürlükteki İmar Planı hükümlerine aykırı şekilde inşaat yapılmasına müsaade edilmiştir. 3194, 3030 ve 1580 sayılı yasalara aykırı şekilde yapılan söz konusu inşaatın durdurulması ve gerekli yasal işlemin yapılması konusunda Avcılar Belediye Meclis Üyelerinin yazılı ve sözlü başvuru ve itirazları cevapsız kalmış, hatta Meclis Üyelerinin bilgilenme ve denetim haklarının kullanılması Başkan Tahsin Salihoğlu tarafından fiilî güç kullanılarak engellenmiştir. Yasalara aykırı davranan, bilgilenme, denetim hakkını kullanmak isteyen Belediye Meclis Üyelerinin görev yapmasını engelleyen Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliği aracılığı ile Bakanlığa yapılan başvuru tarihi 3 Temmuz 1998 gün 2.26.(98) 6004’tür.

Soru :Avcılar Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu hakkında Bakanlığınıza yapılan başvuruda bugüne değin geçen süre 3 ayı aşkın bir süredir. Bakanlık, Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu hakkında soruşturma başlatmış mıdır? Başlatmış ise işlem hangi aşamadadır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 14.12.1998

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.00.002/80983

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 16.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-16095-7/6477-15888 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin “İstanbul Avcılar Belediye Başkanının Cihangir Mahallesinde imar mevzuatına aykırı olarak inşaat izni verdiği iddiası ile ilgili olarak hakkında yapılan işleme ilişkin” yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili iddialar hakkında önergede tarih ve sayısı belirtilen soruşturma talebi Bakanlığıma intikal etmemiştir.

Ancak, İstanbul Valiliğinden alınan 2.12.1998 tarih ve 11037 sayılı yazıdan;

Konu hakkında İstanbul CHP Avcılar İlçe Başkanı Yılmaz Taşdan tarafından Valiliğe şikâyet dilekçesi verildiği, Valilikçe iddialar hakkında inceleme yapmak üzere 23.7.1998 tarih ve 6004 sayılı yazı ile İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik elemanlarının görevlendirildiği, incelemenin halen devam ettiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş

İçişleri Bakanı

11.—Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Ballışeyh Pancar Kooperatifince yapılan alımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6478)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal Albayrak

Kırıkkale

1. Kırıkkale İli Ballışeyh İlçesinde bulunan Pancar Kooperatifi pancar alımı yapmaktadır. 1998 yılı itibarı ile kaç ton pancar alınması planlanmıştır?

2. 9 Aydan itibaren alımı yapılan pancar Ballışeyh İlçesinde halen beklemekte ve bozulma konumuna geldiğinden bu pancar ne zaman şeker fabrikalarına götürülecektir?

3. Vatandaş Ballışeyh çevresinden yetiştirdiği pancarı Ballışeyh pancar kooperatifine getirmekte ürettiği pancarı verebilmek için de en az 1 hafta beklemektedir. Bu ne zaman çözülecektir?

4. Pancarını veren üreticiler halen avans paralarını alamadılar. Bunların avans ve pancar paraları ne zaman ödenecektir?

5. Sulakyurt İlçesine ayrı bir pancar alım kantarı kurulacak mı?

T.C.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 4.12.1998

Sayı :B.14.0.BHİ.01-513

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6478-15891/36671-16098 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın “Kırıkkale-Ballışeyh pancar kooperatifince yapılan alımlara” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6478) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız

1. Kırıkkale İli Ballışeyh İlçesinde bulunan pancar tesellüm merkezinde 1998 yılı için 57 000 ton (Bedeli ödenen olarak) pancar alımı yapılması planlanmıştır.Pancar alımına 4 Eylül 1998 tarihinde başlanmış olup, halen 54 800 ton alım yapılmıştır. Çiftçi elinde kalan 2 200 ton pancar süratle tesellüm yapılarak alımlar 4.12.1998 tarihinde tamamlanacaktır.

2. Halen Ballışeyh alım merkezinde 29 000 ton pancar siloya alınmıştır.Bu pancarlar günlük 400 ton sevkiyat programına uygun olarak Çorum Şeker Fabrikasına nakledilecektir. Pançarlarda bozulma yoktur.

3. Çiftçi elinde kalan 2 200 ton pancar süratle tesellüm edilerek kısa zamanda bitirilecektir.

4. Çiftçilerimize pancar avans ödemelerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

5. Sulakyurt İlçesinde bulunan pancar alım merkezi çevrede üretilen pancarın tesellümüne halen cevap verecek kapasitede bulunduğundan ikinci bir alım merkezinin kurulması düşünülmemektedir.

12.—Şanlıurfa Millevtekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa’daki su kanallarında meydana gelen ölümlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6501)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdakia sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim,

Saygılarımla.

Abdülkadir Öncel

Şanlıurfa

Soru 1. Şanlıurfa’da bir yılda Atatürk Barajı’nın, Şanlıurfa’ya su akıttığı kanalda serinlemek amacıyala suya giren 38 kişi boğularak hayatını kaybetmiştir. Vatandaşlarımızın daha fazla zayiat vermemesi için Bakanlığınızca acil olarak nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

Soru 2. TEDAŞ’ın Şanlıurfa’daki enerji nakil hatlarındaki yetersizlik nedeniyle tarım ile uğraşan vatandaşlarımız zor duruma düşmüşlerlerdir. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi hususunda herhangi bir çalışma var mıdır?

Çiftçilerimizin devlete olan borçlarının ertelenmesi olacak mıdır?

Soru 3. Mağdur çiftçilerimiz devletimizden af beklentisi içerisindedirler. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için, yüksek rakamlara varan elektrik borçlarının affını düşünüyor musunuz?

T.C.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.11.1998

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.15.O.APK.0.23-300-1923-21493

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :T.B.M.M. Başkanlığının 19 Kasım 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16165 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdülkadir Öncel’in tarafıma tevcih etmiş olduğu 7/6501-15975 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Şanlıurfa Miletvekili Sayın Abdülkadir Öncel’in Yazılı Soru Önergesi Cevabı

(7/6501-15975 Esas No.lu)

Soru 1. Şanlıurfa’da bir yılda Atatürk Barajının, Şanlıurfa’ya su akıttığı kanalda serinlemek amacıyla suya giren 38 kişi boğularak hayatını kaybetmiştir. Vatandaşlarımızın daha fazla zayiat vermemesi için Bakanlığınızca acil olarak nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

Cevap 1. Şanlıurfa-Harran Ovalarında 1995 yılında sulamaya başlanmış olup, o tarihten bu yana, alınan tüm önlemlere rağmen zaman zaman boğulma vakaları gerçekleşmiştir.

1998 sulama sezonu içinde meydana gelen ve DSİ’ye intikal eden boğulma olaylarında toplam 18 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kişilerden 7 tanesi Ana İsale Kanalı, 4 tanesi Harran, 3 tanesi ise Urfa Ana Kanalında boğulmuşlardır.

Kanalların tehlikeli bölgelerinde “Kanala Girmek Yasak ve Tehlikelidir.” şeklinde ikaz levhaları bulunmaktadır.Ayrıca mobilize ekipler kanal güzergâhları boyunca sürekli devriye gezip gerekli uyarıları yapmaktadır.

Şanlıurfa-Harran Ovalarına su taşıyan kanalların uzunluk ve debileri şöyledir :

Ana İsale Kanalı :4 000 m 328 m3/s debi

Kuyruksuyu Kanalı :3 800 m 124 m3/s debi

Harran Ana Kanalı :122 km 84 m3/s debi

Urfa Ana Kanalı :52 km 40 m3/s debi

Yedek Kanallar :450 km Muhtelif debi

Kanaletler :3 400 km Muhtelif debi

Görüleceği üzere kanalların toplam uzunluğu 4 000 km’yi geçmektedir. Bu bakımdan kanalların koruma altında tutulması imkân dahilinde bulunmamakta olup, bu gibi sulam şebekelerinde en etkili önleyici yöntem, sulama birlikleri ve çeşitli yayın araçları ile halkın uyarılmasıdır. Nitekim, sulama birlik başkanları vasıtası ile sulama sezonu boyunca halka gerekli uyarılar yapılmıştır.

Soru 2. TEDAŞ’ın Şanlıurfa’daki enerji nakil hatlarındaki yetersizlik nedeniyle tarım ile uğraşan vatandaşlarımız zor duruma düşmüşlerdir. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi hususunda herhangi bir çalışma var mıdır?

Çiftçilerimizin Devlete olan borçlarının ertelenmesi olacak mıdır?

Cevap 2. Şanlıurfa İlinin özellikle Harran, Akçakale, Viranşehir, Suruç ve Çırçıp bölgelerinde çok yoğun tarımsal sulama tesisi bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki tarımsal sulama tesislerine her yıl yeni sulama kuyuları ilave edilmektedir. Mevcut tarımsal sulama kuyularına ilave olarak açılacak tarımsal sulama kuyu sayısını ve bunlar için talep edilecek güç miktarını bilmek, tahmin etmek mümkün olamamaktadır. Bu yüzden, TEAŞ’a ait 154/33 kV’luk indirici trafo merkezleri, bu merkezlere elektrik getiren 154 kV gerilimli enerji iletim hatları yetersiz kaldığı gibi, TEDAŞ’a ait 33 kV’luk dağıtım hatları da yer yer yetersiz kalmakta, bunların yerine yenilerini yapmak da zaman aldığından, özellikle sulamanın yoğun olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında zaman zaman elektrik kesintisi yapılması veya yoğun yüklenme sonucu arıza meydana gelmesi kaçınılmaz olabilmektedir.

TEAŞ, 154 kV’luk iletim sistemindeki yetersizliğe köklü çözüm olmak üzere, Şanlıurfa İlinde 380/154 kV’luk bir indirici merkez kurmayı ve bu merkezi 1999 yılı sulama sezonuna kadar bitirerek işletmeye almayı planlamış, TEDAŞ da, TEAŞ tesisleri ile paralel yürütülecek şekilde, yöredeki 33 kV’luk ana dağıtım hatlarına ilave olarak 33 kV gerilimli yeni dağıtım hatları planlayarak, hızla gerçekleştirmeye başlamıştır.

Bundan böyle, tarımsal sulama kuyularının hangi tarihlerde, nerelerde açılacağı, bunların kaç adet olacağı ve her birinin ne miktarda elektrik kullanacağı konusunun Devletin ilgili ve yetkili birimleri tarafından tespit edilerek TEDAŞ’a bildirilmesi halinde, yeni elektrik tesislerinin yapılması planlanacak ve böylece elektrik ihtiyacının karşılanmasında herhangi bir darboğazla karşı karşıya kalınmayacaktır.

Soru 3. Mağdur çiftçilerimiz devletimizden af beklentisi içerisindedirler. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için, yüksek rakamlara varan elektrik borçlarının affını düşünüyor musunuz?

Cevap 3. 1998 yılı başlarında ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşanan sel felaketi ve olumsuz kış şartları... gibi nedenlerle, çiftçilerimizin ürünlerini satamadıkları, bu yüzden tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin bedelini ödemekte zorlandıkları dikkate alınarak; 1998 yılında tükettikleri enerji bedelleri ödemelerinin 31.12.1999 tarihine ertelenmesi, ertelemeden dolayı bu borçlara gecikme zammı uygulanmaması hususu Bakanlığımca uygun görülmüş olup, bunun gerçekleştirilmesini temin bakımından Başbakanlık nezdinde 11 Kasım 1998 tarih ve 2596 sayılı yazı ile gerekli girişimde bulunulmuştur.

13. —Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6502)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla, Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

9.11.1998

Feti Görür

Bolu

Sayın Bakan, 55. Hükümet kurulalı 17 ay oldu.Hükümetinizde köy hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı oldunuz. Bakanlığınızın ilk günlerinde bünyenizde yıllardan beri geçici olarak çalışan, yaklaşık 40 000 işçiye kadro tahsis edileceğini veya bir kısmının çeşitli bakanlıklar bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolara yerleştirileceğini söylediniz, vaad ettiniz. Bu insanlar sözünüze inanarak bugüne kadar beklediler.

Soru 1. Şu ana kadar kadro verdiğiniz geçici işçi oldu mu, oldu ise hangi esaslara göre kadro verdiniz ve sayısı ne kadardır?

Soru 2. Değişik bakanlıklar bünyesine kadrolara yerleştirdiğiniz geçici işçi oldu mu, oldu ise hangi ölçütlere göre değerlendirme yaptınız? Hangi bakanlığa kaçar kişi gönderildi?

Soru 3. İşçilere verdiğiniz sözü neden yerine getirmediniz?

Soru 4. Sözününüzü yerine getirmez iseniz bakanlıktan istifa edeceğinizi söylediğiniz doğru mudur? Gerçekten istifa edecek misiniz? Yoksa meseleyi geçiştirmek için mi böyle bir yola başvurdunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 15.12.1998

Sayı :B.02.0.014/031.3030

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :19.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16166 sayılı yazınız.

Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür’e ait soru önergesi incelenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca açıktan atamaya müsaadeli daimi işçi kadrosu bulunmadığından, mevsimlik işçilere kadro verilememiştir.

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu 24 951 adet mevsimlik işçi 18.5.1998 tarihi itibariyle işbaşı yaptırılmıştır.Açıkta kalan 15 822 adet mevsimlik işçinin değerlendirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanmış ve 4359 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 31.5.1998 tarihinde yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun yardımcı hizmetler sınıfı kadro imtihanına başvurular alınmıştır.

Yapılan bu kadro sınavına toplam 10 254 adet mevsimlik işçi başvurmuş olup, sınava 10 102 adet mevsimlik işçinin katılımı gerçekleşmiş ve bunların 6 101 adedinin Millî Eğitim Bakanlığına, 3 127 adedinin Sağlık Bakanlığına, 874 adedinin ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yerleştirilmeleri sağlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz

Devlet Bakanı

14.—Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınan bazı kişilere ve kayıp olan bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6503)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Yıldız

Mardin

Sorular :

1. Mardin İli Kızıltepe İlçesinde market çalışatıran Abdulhamit -Sara oğlu 1974 doğumlu, evli ve bir çocuk Babası Abdulkadir Ay’ın 8 Ağustos 1998 Cumartesi günü saat 09.00 civarında kaybolduğu ve bugüne kadar kendisinden bir haber alınamadığı, Ailesinin ilgili tüm resmi makamlara başvurmasına rağmen hiçbir cevap alamadığı ve Abdulkadir Ay’ın hayatından ciddi şekilde endişe ettikleri tarafıma intikal etmiştir. Bu konuda verilen bilgilerin gerçeklik payı nedir?

2. Görgü tanıkları adı geçen şahsın güvenlik güçlerince götürüldüğünü bildiriyorlar. Bu konuda tarafınıza ulaşmış bir bilgi mevcut mudur? Abdulkadir Ay’ın akıbetinin ne olduğu konusunda bir araştırma yaptırdınız mı veya yaptıracak mısınız? Ailesinin haklı endişelerini göz önünde bulundurarak ve Hukuk Devleti ilkeleri gereğince bu konuyu aydınlatmak için bir teşebbüsünüz olacak mı?

3. Diğer bir olay ise Malatya’nın tanınmış Ailelerinden Üstad Hilmi Kocaslan ve oğulları Abdulkadir ve Abdurrahman’ın Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından 21.10.1998 günü gözlem altına alındıkları ve bu andan itibaren ne avukatlarıyla ne de aileleriyle görüştürülmedikleri, aynı gün ve saatlerde Çöşnük ve Hidayet mahallelerinde bulunan üniversite ve lise öğrencilerinin kaldığı evlere yapılan baskında gözaltına alınan 20 öğrencinin de aynı muameleye maruz kaldığı şeklindedir. Basına da intikal eden bu haberin gerçeklik payı nedir?

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3842 sayılı Kanunla değişik 106 ve 108 maddeleri gereğince sorgu sırasında avukat bulundurulabilir.Basına yansıdığı kadarıyla sözkonusu kişiler avukatlarıyla görüştürülmedikleri gibi, kendileri hakkında Emeniyet güçlerinden hiç bir haber alınamıyor. Yukarıdaki kanun maddesi karşısında bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

5. Gözlem altına alınan öğrencilerden Mimar Sinan Cengiz, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, sonra tekrar gözlem altına alınmış ve hastanede bulunduğu sürece bitkin ve kötü durumda olduğu gözlenmiştir. Bu konuda Bakanlığınıza herhangi bir bilgi ulaşmış mıdır?

6. Evrensel ve millî hukuk çerçevesinde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin önemine binaen, bu kişilerin içinde bulundukları durumun araştırılması, gerekirse sorumlular hakkında yasal işlem yapılması için bir girişiminiz olacak mıdır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü 14.12.1998

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01.298277

Konu :Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :TBMM Başkanlığının 19.11.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/6503-15977/36830 sayılı yazısı.

Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

1.2. Önergede anılan Abdülkadir Ay; 8.8.1998 günü, Kızıltepe İlçesinde lokanta işletmekte olan kardeşlerine kiralık dükkân aramak istediğini belirterek ayrıldığı, 10.8.1998 günü şahsın babası Aldülhamit Ay tarafından Kızıltepe Emniyet müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu, şahsın yasadışı Hizbullah örgütüne katılmış olabileceğinin değerlendirildiği ve ilgili birimler tarafından halen aranmasına devam edildiği anlaşılmıştır.

3. Anayasal düzeni yıkarak teokratik devlet kurma amacına yönelik faaliyetlerde bulunan “Hizbullahi DavetGrubu”na yönelik 21.10.1998 günü başlatılan operasyonda örgüt lideri Hilmi Kocaaslan (Hizbullah Hakverdi Kod), Abdulkadir ve Abdurrahman Kocaaslan ile birlikte (21) şahıs yakalanarak gözaltına alınış, 27.10.1998 tarihinde çıkarıldıkları DevletGüvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca (8) şahıs serbest bırakılmış, içlerinde Hilmi, Abdulkadir, Abdurrahman Kocaaslan ve Mimar Sinan Cengiz isimli şahısların da yer aldığı (16) şahıs ise tutuklanmıştır.

4. Sözkonusu şahısların işlemleri 3842 sayılı Kanun kapsamında değil 4229 sayılı Kanun kapsamında yürütülmüştür. 4229 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre hazırlanan ve 1.10.1998 tarih ve 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 20. Maddesinin son bendinde “Devlet Güvenlik Mahkemesi kapsamına giren suçlarda ise yakalanan kişi ancak gözaltı süresinin hâkim tarafından uzatılması halinde müdafi ile görüşebilir” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca gözaltında bulunan şahısların, gözaltı sürelerinin hâkim kararıyla uzatıldığı günden itibaren sözlü veya yazılı olarak herhangi bir şekilde müdafii talepleri olmadığı gibi şahıslar gözaltına alındıklarının altıncı günü adlî mercilere sevk edilmişlerdir.

5. Mimar Sinan Cengiz’in yakalanması için; evine gidildiğinde evde kimsenin olmadığı, kapının dışarıdan asma kilitle kilitli olduğu görülmüş, çevre güvenliği alınarak görevlilerce beklemeye geçilmiş, saat 21.00 sıralarında eve doğru gelen iki şahsın kimlik kontrolü yapılmak üzere durdurulduğunda, şahıslardan Mimar Sinan Cengiz’in kelebek tabir edilen bıçakla görevlilere saldırması üzerine zor kullanılarak bıçak elinden alınarak gözaltına alınmıştır.

Daha sonra şahsın belfıtığı rahatsızlığı olduğunu beyan etmesi üzerine Malatya Devlet Hastahanesine intikal ettirildiği ve gerekli tedavisinin yaptırıldığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş

İçişleri Bakanı

15.—Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iş akitleri sona erdirilen geçici işçilere ilişkin sorusu ve DevletBakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6507)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz tarafınadan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Zeki Ertugay

Erzurum

Bilindiği gibi Türkiye genelinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin iş akitlerine 7 Kasım 1998 tarihi itibariyle son verilmiştir. Bu uygulama ile bu kuruluşta çalışan 30 bin civarında geçici işçimiz ve aileleri büyük mağduriyet içerisine itilmişlerdir.

Ayrıca, 1999 yılı bütçesinde de bu amaçla sadece 4 aylık ödenek ve 6 aylık vize öngörülmüştür. Görünen odur ki, 1999 yılı toplu sözleşme zamları da dikkate alındığında bu ödenekle geçici işçiler 1999 yılında 2-2,5 ay çalıştırılabilecektir. Bu çok yanlış ve haksız bir uygulamadır.

Hükümetin gerek 1998 yılındaki uygulaması ve gerekse 1999 yılı bütçesinde öngörülen ödenekler bu kuruluşta çalışan işçilerimizi perişan etmiştir.

Bu nedenle, yurdun muhtelif yerlerinde, özellikle Eruzurum’da Köy :Hizmetleri Bölge Müdürlüğü ve bağlı il müdürlükleri emrinde çalışan 800 civarında işçimiz 4.11.1998 tarihinden beri açlık grevi yapmaktadırlar ve açlık grevindeki geçici işçilerden şimdiye kadar 160’ı hayati tehlike sınırında olduğu için muhtelif hastanelere kaldırılmışlardır. Halbuki, 55 inci Hükümetin kuruluşundan sonra Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Ecevit ve Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz kamuoyuna yazılı ve görsel basın aracılığıyla yaptığı açıklamalarda Köy Hizmetlerinde kalan geçici işçilerin yılın 12 ayında sürekli çalıştırılacakları şeklinde taahhütte bulunmuşlardır. Bugüne kadar bu taahhüt gerçekleşmediği gibi bu konuda 1999 yılında da felaket bir uygulama beklemektedir.

Yine bilindiği gibi Köy Hizmetlerinde çalışan işçilerimizin hem istihdam sorununa köklü çözüm bulmak, hem de üretken olarak çalışmalarını sağlamak üzere 55 inci Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisine 4359 sayılı bir Kanun Tasarısı sevketmiş, bu Kanun tasarısı Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığına rağmen geçici işçilerimizin mağduriyetleri bir an evvel son bulsun diye bütün siyasî partiler ve özellikle Doğru Yol Partisi olarak bu Kanuna destek verilmiştir.

Sonuçta 6.101’i Millî Eğitim Bakanlığına, 3.127’si Sağlık Bakanlığına ve 874’ü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne olmak üzere toplam 10 102 kişi kadrolu olarak aktarılmış, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 30 534 geçici işçi kalmıştır. Bunlar gerek kar mücadelesinde, gerekse diğer altyapı hizmetleri için yılın bütün aylarında ihtiyaç duyulan miktarlardır.

Şimdi ise, bu haksız uygulamaya maruz kalan işçilerimiz hayatî tehlikeyle karşı karşıyadır.

1. 4.11.1998 tarihinden beri açlık grevinde bulunan geçici işçilerimizin bu eyleme son vermeleri ve daha vahim sonuçların ortaya çıkmaması için bir an evvel tedbir almayı düşünüyor musunuz?

2. Kamuoyuna açıkladığınız ve Köy Hizmetlerinde kalan işçilerimizin gerek 1998 yılı, gerekse 1999 yılında 12 ay süre ile çalıştırmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 15.12.1998

Sayı :B.02.0.014/031.3030

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :19.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16166 sayılı yazınız.

Erzurum Milletvekili Sayın Zeki Ertugay’a ait soru önergesi incelenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilâtında çalışan mevsimlik işçiler için 1999 yılında bütçe kanunda gerekli değişiklikler yapıldığı takdirde 12 ay çalıştırılmaları düşünülmektedir.

55 inci T.C. Hükümetine 25.11.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından güvensizlik oyu verildiğinden 1999 yılı bütçesi geri çekilmiş durumdadır. Bu nedenle ekonomik politikalar belirsizliğini korumaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz

Devlet Bakanı

16.—Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6517)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet Küçük

Çanakkale

Bakanlığınıza bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde mevsimlik işçi statüsünde çalışan 29 798 emekçi işçinin 7.11.1998 tarihi itibarıyla işlerine son verilmiştir. Yıllardır bakanlığınızda kronikleşen ve hala çözülemeyen işçilerin sorunları işçilerimiz ve aileleri için tam bir kabusa dönüşmüştür. Emekçilerimiz ve aileleri her türlü girişimleri sonucunda sorunlarının ne zaman ve nasıl çözüleceği konusunda kesin olarak hâlâ aydınlatılamamıştır. Bu nedenle yurdumuzun bir çok ilinde mevsimlik işçilerimiz son çareyi açlık grevi yapmakta bulmaktadırlar.Açlık grevi süresince şu ana kadar (10.11.1998) özellikle Erzurum’daki mevsimlik işçilerimizin sağlığı ciddî olarak tehdit altında bulunmaktadır.

Bu değerlendirmelerin ışığı altında;

1. Mevsimlik işçilerimiz 1.1.1999 tarihinde 12 ay çalıştırılmak kaydıyla tekrar işlerine dönecekler midir?

2. Dönecekler ise 1999 bütçesine bu konuda yeterli ödenek aktarıldı mı, aktarılmadı ise hâlâ görüşmeleri devam eden bütçe kanun tasarısına bu konuyla ilgili ilave bir ödenek aktarmayı düşünüyor musunuz?

3. Yurdun birçok yerinde artık yaşamları tehlike altında bulunan mevsimlik işçilerimize, ailelerine ve tüm kamuoyuna sorunları kısa sürede kesin olarak çözüleceğine dair bir açıklamayı en kısa zamanda yapmayı düşünüyor musunuz?

4. Göreve geldiğinizden bu yana özellikle de Meclis kürsüsünden defalarca 1998 yılı içerisinde mevsimlik işçilerimizin sorunlarını çözeceğinizi ifade ettiğiniz ve tüm işçilerimiz ve aileleri tüm kamuoyu da size umut bağlamıştır. Bu sorunu 1998 yılı sonuna kadar işçilerimizi tatmin edebilecek bir şekilde çözemediğiniz takdirde sözünde durmayan bir siyasetçi ve devlet adamı olarak hâlâ görevinizi sürdürmeyi düşünür müsünüz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 15.12.1998

Sayı :B.02.0.014/031.3030

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :19.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16166 sayılı yazınız.

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük’e ait soru önergesi incelenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilâtında çalışan mevsimlik işçiler için 1999 yılında bütçe kanununda gerekli değişiklikler yapıldığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenek tahsis edildiği takdirde 12 ay çalıştırılmaları düşünülmektedir.

55 inci T.C. Hükümetine 25.11.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından güvensizlik oyu verildiğinden 1999 yılı bütçesi geri çekilmiş durumdadır. Bu nedenle ekonomik politikalar belirsizliğini korumaktadır.

Yukarıda bahise konu değişiklikler yapıldığı takdirde mevsimlik işçilerimizin sorunlarının büyük ölçüde çözüleceği düşünülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz

Devlet Bakanı

17. —Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı’nın, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/6523)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın A. Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla 12.11.1998

Yusuf Bacanlı

Yozgat

TBMM 3 üncü yasama yılında 553 üncü sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı görüşmeleri yarım kalmıştı.Yarım kalan işlerin tamamlanması ve ülke genelinde bu yasanın çıkmaması büyük tepkilere neden olmaktadır. Kamu Çalışanları Sendikalaşmasının devam edebilmesi ve gelişebilmesi için 553 üncü sıra sayılı Kanun Tasarısının 24 üncü maddesi TBMM Genel Kurulunda görüşülmüştür. Geriye kalan 21 madde ve 6 tane geçici maddenin tekrar gündeme alınıp görüşülmesi için kamu çalışanlarının büyük baskısı vardır. Hükümetin bu yarım kalan kanun tasarısını gündeme getirmesi kamu çalışanlarını ve bütün ülkeyi memnun edecektir.

Bu bilgilerin ışığı altında;

1. 553 sıra sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun tasarısını tekrar gündeme getirecek misiniz?

2. Bu kanun tasarısı ne zaman TBMM gündemine gelecek?

T.C.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma Genel Müdürlüğü 14.12.1998

Sayı :B.13.0.ÇGM.0.11.00.01-637/5420-032664

Konu :Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23.11.1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-881-3/6559 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve kendileri adına tarafımdan yanıtlanması tensip edilen “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde tekrar ne zaman gündeme getirileceği” konusundaki 12.11.1998 tarih ve 7/6523 Esas No’lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımca hazırlanan, ancak yasama dönemi sonunda Bakanlığıma iade edilen “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı” Maliye ve Adalet Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığından alınan görüşler doğrultusunda yeniden değerlendirilmiş ve son şekli verilen söz konusu Tasarı 13.2.1997 tarih ve 1768-3658 sayılı yazımızla Başbakanlığa sunulmuş, Başbakanlıktan alınan 18.2.1997 tarih ve B.02.0.KKG/101-702/745 sayılı yazıda; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarından görüş alınması ve söz konusu kurumlarla mutabakat sağlandıktan sonra teklifte bulunulması gerektiği belirtildiğinden, adı geçen Başkanlıkların görüşleri 3.3.1997 tarihli, 2623/5244 sayılı yazımızla istenilmiş, alınan görüşler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapılmış ve son şekli verilen Tasarı 14.5.1997 tarihli, 6272-13053 sayılı yazımızla Hükümet Tasarısı olarak değerlendirilmek üzere Başbakanlığa sunulmuştur.

Ancak, Başbakanlıktan alınan 2.7.1997 tarih ve B.02.0.KKG/101-702/2893 sayılı yazıda, sözkonusu Tasarının önceki hükümet döneminde önerilmesi nedeniyle, uygun görüldüğü takdirde yeni görüşler alındıktan ve mutabakat sağlandıktan sonra teklifte bulunulması belirtilmiştir.

Yeniden değerlendirilen ve sosyal taraflar ile Bakanlıkların görüşleri de alınarak son şekli verilen “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı” 7.11.1997 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş, Başbakanlıkça da 6.1.1998 tarihinde TBMM Başkanlığına sevkedilmiştir. Söz konu Tasarı 15.1.1998 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, 5.2.1998 tarihinde de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir.

Anılan Tasarının, TBMM Genel Kurul gündeminde 24 maddesi görüşüldükten sonra görüşmeler kesilmiştir.

Söz konusu tasarının TBMMGenel Kurul gündemine yeniden alınacağı ve yasalaşması beklenilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nami Çağan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı

18.—Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın’ın, Köy Hizmetlerinde çalışan mevsimlik işçilerin sözleşmelerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6538)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Delaletinizle aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necmettin Aydın

Zonguldak

1. Köy Hizmetlerinde çalışan 30 bini aşkın mevsimlik işçinin sözleşmelerini neden iptal ettiniz? Köylerimizin tüm hizmetleri bitti de bizim mi haberimiz yok? 1999 bütçesinde rantiyecilere 9,5 katrilyon ödeyecek para buldunuz da, işçilere verecek parayı mı bulamadınız?

2. İş akitlerini fesh ettiğiniz, yenilemediğiniz bu işçilerin mağdur olmaması için ne gibi tedbirler aldınız? Halen eylemde olan bu işçilerimiz bu kış ne yiyip içecekler? Çoluk çocuğu hasta olduğu zaman tedavilerini nasıl yaptıracaklar? Yani kısaca yaşamlarını nasıl sürdürecekler?

T.C.

Devlet Bakanlığı 15.12.1998

Sayı :B.02.0.014/031-3029

Türkiy Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :25.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6538-16127/37100 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Necmettin Aydın’a ait soru önergesi incelenmiştir.

1998 yılı bütçesinden mevsimlik işçiler için ayrılan adam/ay kadrolarının tamamının kullanılması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapan mevsimlik işçilerin iş akitleri 7.11.1998 tarihinden itibaren askıya alınmıştır.

Mevsimlik işçiler 1999 yılından itibaren 12 ay süreyle çalıştırılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz

Devlet Bakanı

19.—Hatay Milletvekili MehmetSılay’ın, Hatay bölgesinde çıkan orman yangınlarının nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/6548)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Mehmet Sılay

Hatay

1. Hatay bölgemizdeki son zamanlarda ortaya çıkan orman yangınlarının sebepleri nedir?

2. Sorumlular tespit edilmiş midir? Bunlarla ilgili şu ana kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır?

3. Zarar ne kadardır?Yangın nedeniyle yok olan tabiatın yeniden canlandırılması için ne yapılmıştır?

4. OrmanBakanlığının Hatay bölgesinde bulunan birimlerinin personel ve araç gereç ihtiyaçları neden sağlanmamaktadır?

5. Hatay bölgemizde bu yangınlardan sonra bir ağaç dikim kampanyası başlatılmış mıdır?

T.C.

Orman Bakanlığı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 11.12.1998

Kurulu Başkanlığı

Koordinasyon ve Mevzuat

Dairesi Başkanlığı

Sayı :KM.1.SOR/901-3478

Konu :Sayın Mehmet Sılay’ın Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi :TBMM’nin 25.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6548-16146/37140 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay’ın “Hatay bölgesinde çıkan orman yangınlarının nedenine ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Ersin Taranoğlu

Orman Bakanı

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay’ın 7/6548 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi Hakkında

Orman Bakanlığının Cevabı

1. Hatay İlinde 1998 yılında 39 adet orman yangını çıkmış olup; bu yangınlarda toplam 444 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. 13.10.1998 günü çıkan yangınlarda İskenderun İlçesi Kurtbağı Köyünde 348 hektar, Bey Köyde 60 hektar olmak üzere toplam 408 hektar alan zarar görmüştür. Kurtbağı Köyünde çıkan yangın köyün enerji nakil hattından, Bey Köyde çıkan yangın ise o mevkide bulunan bir ziyaret yerinde yakılan ateşin ormana sıçramasıyla meydana gelmiştir. Bu iki büyük yangının failleri hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Geri kalan 37 adet yangında toplam 36 hektar saha zarar görmüştür. 37 küçük yangın, anız, sigara ateşi, çoban ateşi, piknik ateşi gibi vatandaşlarımızın ihmali ve dikkatsizliği sonucu çıkmıştır.

2. Kurtbağı Köyünde enerji nakil hattından çıkan ve 348 hektarlık sahanın zarar görmesine sebep olan yangınla ilgili olarak TEDAŞaleyhine dava açılmak üzere tüm deliller toplanmış olup, hukuk birimlerimizce gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Ayrıca, ihmal ve dikkatsizlikten çıkan 7 adet yangının failleri tespit edilerek mahkemeye verilmiştir. Diğer yangınların failleri ise jandarma ile birlikte aranmaktadır.

3. Hatay İlinde 1998 yılında görülen 39 adet orman yangınında toplam maddî zarar 368 milyardır. Bu zararın 268 milyarı Kurtbağı Köyünde çıkan ve enerji nakil hattından kaynaklanan yangından, 44 milyarı ise Beyköy’de Türbeye gelen vatandaşlarımızın çıkardığı orman yangınından meydana gelmiştir.

Yanan sahanın 408 hektarlık kısmında çalışmalar başlatılmış olup, bu sahaların tamamı 1999 yılında ağaçlandırılacaktır. Geri kalan sahalardaki yangınların, genellikle örtü şeklinde meydana gelmiş olmaları, çok küçük alanlarda ve dağınık mıntıkalarda bulunmaları yüzünden ağaçlandırılmalarına gerek görülmemiştir.

4. Hatay İlinde çıkabilecek orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, bu ilin bağlı olduğu Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüze tahsisli bulunan 8 adet arazözden 3’ü; 5 adet dozerden 2’si; 2 adet greyderden 1’i ve 2 adet treylerden 1’i Hatay İlinde (Antakya ve Dörtyol İşletmelerine) görevlendirilmiştir.

Bütün yangın ekiplerine piyasadan araç kiralanmıştır. Ayrıca, resmî araçların yetersiz kaldığı durumlarda işletme şeflikleri emrine ormancılık hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanmıştır.

Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilen bir adet kiralık genel maksat helikopteri Hatay-iskenderun-Uluçınar beldesinde yangın mevsimi boyunca konuşlandırılmıştır.

5. Yanan sahaların bir an evvel ağaçlandırılması için Cumhuriyetimizin 75. Yılı hatırasına “75. Yıl Cumhuriyet Ormanı” tesis etmek amacıyla kampanya başlatılmış olup, bu hususta mahallî basın vasıtasıyla çalışmalar tüm kurum ve kuruluşlara anlatılarak bu kampanyaya katkıları sağlanmaya çalışılmaktadır. Yanan sahalarda çalışmalar başlatılmış olup, ağaçlandırılması gereken yerler 1999 yılında tamamen ağaçlandırılacaktır.

Yanan alanların ormancılık dışı maksatlar için kullanılması sözkonusu olmayıp, bu husus hassasiyetle takip edilmektedir.

20. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, İzmir-Narlıdere’de sanayi sitesi yapılması için kamulaştırılan daha sonra yeşil alana çevrilen bir araziye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/6571)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

Sabri Ergül

İzmir

1. İzmir İli Narlıdere İlçesi deniz kıyısında bulunan ve kent gelişmesi nedeniyle konut bölgesinde kalan, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce küçük sanayi sitesi yapmak amacıyla kamulaştırılarak daha sonra S. S. Öz/Balçova Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devredilen ve Narlıdere tapusunun 6638 ada 1 parselinde kayıtlı bulunan arazi, İzmir İdare Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla, Sanayi Sitesi yapılamaz duruma gelmiştir.

İzmir İdare Mahkemesi bu arazinin yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle, Sanayi Sitesi İmar Planını ve daha sonra da konut yapımı için Narlıdere Belediyesince yapılan imar planını da iptal etmiştir.

Çok değerli ve gerçekten yeşil alan veya ancak düşük inşaat yoğunluğu ve gabarisi ile kullanılabilecek ve kent halkının hizmetine bu şekilde sunulabilecek bu arazi, bir takım müteahhitlerce yerel etkilerde devreye sokularak çıkar sağlama aracı haline getirilmek istenmektedir.

Kamulaştırma ve Sanayi Sitesi yapma amacının gerçekleşmesi yargı kararlarıyla olanaksız hale gelen bu değerli arazinin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce geri alınması ve İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda kent halkının yararına değerlendirilmesi mümkün değil midir?

Arsa Ofisi, Sanayi Sitesi Kooperatifine, Hazine veya kendi malı ve sanayi sitesi yapmaya uygun başka bir arazi önererek ve takas ederek, bu değerli mülkü spekülasyon konusu olmaktan çıkarıp, kent halkının yararı için kullanılmasını sağlayamaz mı?

İlgili Narlıdere Belediyesi ve Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile temasa geçilerek, arazinin Arsa Ofisi’ne geri alınmasını sağlayacak şekilde ve Ofis’in kamulaştırma amaçlarından birine uygun imar planı değişikliği yapılması temin edilerek ve de kooperatif üyelerinin de mağdur olmaması için kendilerine sanayi sitesi yapmak amacıyla başka arazi verilip takas edilerek bu değerli arazi spekülatörlerin tasallutundan kurtarılamaz mı?

T.C.

Maliye Bakanlığı 15.12.1998

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

Satış ve Devir Daire Başkanlığı

Sayı : B.07.1.AOG.0.13.00.02/130/9529

Konu :6638 ada 1 no.lu parsel

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi :2.12.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6571-37320 sayılı yazınız.

Genel Müdürlüğümüzce Küçük Sanayi Bölgesi olarak kamulaştırılan İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Yeniköy sınırları içerisindeki 10 522 m2 yüzölçümlü 6638 ada 1 no.lu parsel 4.5.1990 tarihinde 94 698 000 TL. bedelle S. S. Öz Balçova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine satılmış ve Tapu kütüğüne 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 11 inci Maddesi ve Yönetmeliğimizin 44 üncü maddesi ile değiştirilen 58 inci maddesi gereğince “Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sattığı arsaları alanlar engeç 2 yıl içinde tasdikli imar planına uygun inşaat yapmak zorundadırlar. Bu arsalar üzerine tasdikli imar planına uygun inşaat yapılmadıkça üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya haczedilemez” şerhi konulmuştur.

Bilahare anılan parselin imar planı İzmir Büyükşehir Belediyesince Yeşil Alan olarak değiştirilmiş ve yapılan inşaatlar durdurulmuştur.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1 inci Maddesine göre “........ Konut, Sanayi, Eğitim, Sağlık ve Turizm yatırımları ile Kamu Tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere .......”, kurulmuş olup anılan yasanın 2 nci Maddesinin “a” fıkrasına göre de “Konut, Sanayi, Eğitim, Sağlık ve Turizm yatırımları ve çeşitli Kamu Tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yoluyla ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamaya” yetkili kılınmıştır.

Bilindiği üzere 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği bahse konu gayrimenkulü planlama yetkisi Belediyesine ait olup ayrıca bölgede 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkında Kanun hükümleri de geçerli bulunmaktadır.

İlgi soru önergesinde yeşil alanda kaldığı belirtilen taşınmazın yukarıda açıklanan nedenlerle geri alınması mümkün değildir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel

Maliye Bakanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.