Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 64 YASAMA YILI : 4

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

12 nci Birleşim

27. 10 . 1998 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. — GELEN KÂĞITLAR

III. — YOKLAMA

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

2. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, birkısım medya kuruluşlarında şahsıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin gündemdışı konuşması

3. — Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri’nin, Adana’da deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun cevabı

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1753)

2. — İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı A. Ahat Andican’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1754)

3. — TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan’ın başkanlığında, Avrupa Parlamentosunun vaki davetine icabet edecek olan parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkinBaşbakanlık tezkeresi (3/1755)

4. — Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/380)

5. — Bingöl Milletvekili Mahmut Sönmez’in, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/381)

6. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz’ın, (9/36) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/382)

7. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in, 59/36) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/383)

8. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/384)

9. — Adana Milletvekili İbrahim Cevher Cevheri’nin, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/385)

10. — Kastamonu Milletvekilleri Haluk Yıldız ve Nurhan Tekinel ile Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/386)

11. — Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak’ın, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/387)

12. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin Çek Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Lubomir Zaoralek’in davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1756)

13. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin, Macar Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Istvan Szent Ivanyi’nin davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1757)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 38 arkadaşının, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295)

2. — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 28 arkadaşının, şekerpancarı üreticileri ile şeker sanayiinin sorunlarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)

3. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 26 arkadaşının, tarımda uygulanan fiyat politikaları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28)

4. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 54 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/39)

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. — Cumhurbaşkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1614) (S. Sayısı : 753)

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1997 Malî Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/23) (S. Sayısı : 756)

VI. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 752 sıra sayılı raporunun gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi

VII. — SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim

3. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 54 arkadaşının, mezhepçiliğe ve bölgeciliğe dayalı kadrolaşmaya gittiği ve İSKİ skandalı nedeniyle hakkında fezleke düzenleyen cumhuriyet savcısı yerine başka bir cumhuriyet savcısının görevlendirilmesini temin etmek suretiyle hakkındaki iddiaları örtbas ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 312 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Adalet Eski Bakanı Mehmet Moğultay hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/36)

2. — Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç ve 55 arkadaşının, Soma Elektrik Anonim Şirketi (SEAŞ) bünyesinde haksız ve partizanca atamalar yapmak ve yargı kararlarına uymamak suretiyle devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/37)

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/897)

2. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu’nun, teknik elemanların özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/898)

3. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan’ın, Cumhuriyetin 75 inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının Tarih Vakfına ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/899)

4. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Geliştirme ve Destekleme Fonunda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/900)

5. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın Ankara-Cebeci’de bulunan adlî tıp kurumuna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/902)

6. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek’in, Ankara Millî Eğitim Müdürünün bir beyanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın cevabı (6/904)

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Dünya Kadınlar Gününde meydana gelen olaylar sırasında Atatürk Anıtına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/905)

8. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906)

9. — Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, bazı belediyelerin izinli hizmet aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)

10. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Turban’a alınan personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin cevabı (6/908)

11. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, SEKA’ya ait bir arazinin özel bir firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)

12. — Hatay Milletvekili Abdulkadir Akgöl’ün, İskenderun LNG terminalinin 1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin cevabı (6/910)

13. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Konut Edindirme Fonuna ilişkinBaşbakandan sözlü soru önergesi (6/911)

14. — Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak’ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912)

15. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Habur sınır kapısından Irak’a giriş yapan kamyon ve TIR’lara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım’ın cevabı (6/913)

16. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci’nin, hükümetin icraatlarına ilişkinBaşbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin cevabı (6/915)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, kamu bankaları tarafından basın kuruluşlarına verilen reklam ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/5933)

2. — Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, sekiz yıllık kesintisiz eğitim için toplanan paraya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5963)

3. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, Balıkesir’de yaşanan sel felaketinde meydana gelen maddî hasara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6015)

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda biriken paralara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/6039)

5. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, TSEKurumu Başkanının yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkinBaşbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun yazılı cevabı (7/6044)

6. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Polatlı-Karailyas Köyündeki ekili alanda çıkan yangının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6057)

7. — Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Alpullu Şeker Fabrikasınca yapılan şeker pancarı alımlarında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6068)

8. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara-Yenimahalle GİMAT mevkiindeki İMOKSAN’a ait gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6070)

9. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Şereflikoçhisar İlçesi ve köylerindeki telefon arızalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6095)

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, İskenderun DLH 9. Bölge Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6129)

11. — Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Niğde Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6139)

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın;

– Şirketlere tahsis edilen arazilere,

– Belediyelere yapılan yardımlara,

İlişkin soruları ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın yazılı cevabı (7/6144, 6146)

13. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Cumhuriyetin 75. Yıl Kutlamaları için ayrılan ödeneğe ilişkinBaşbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/6149)

14. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ve sorumlular hakkında yürütülen işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/6152)

15. — Hatay Milletvekili Atilâ Sav’ın, Hatay’da nüfus cüzdanının yenilenmesi için başvuranlar hakkında güvenlik soruşturması yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6159)

16. — Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay’da nüfus cüzdanı çıkarmak için başvuran kişilerden komşu ülkelerle bağlantıları olmadığı yönünde belge istendiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6160)

17. — Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Cizre’ye Sanayi ve Ticaret Odası kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6161)

18. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı valilere Fazilet Partili belediyelerin izlenmesi için genelge gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6165)

19. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, serbest bölge uygulamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6169)

20. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, Siirt-Kurtalan ve Batman-Beşiri İlçelerine bağlı bazı köylerin boşaltıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6181)

21. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, dövizle askerlikten yararlanan kişilere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/6196)

22. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale-Yahşihan İlçesindeki tarım alanlarının sulama suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6198)

23. — Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Cumhuriyetin 75. Yılı için hazırlanan etkinlikler rehberine ilişkin sorusu ve DevletBakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/6215)

X. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık’ın milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesinin açık oylaması

 

 

 

 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Her iki oturumda da yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığından, 27 Ekim 1998 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.47’de son verildi.

 

Hasan Korkmazcan Başkanvekili

Hüseyin Yıldız Ali Günaydın Mardin Konya Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

No. : 13

II. — GELEN KÂĞITLAR

26 . 10 . 1998 PAZARTESİ

Tasarı

1. — Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/833) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1998)

Teklifler

1. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 12 arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1299) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1998)

2. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in; 24.11.1994 tarih ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1300) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1998)

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 11 Arkadaşının; İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1301) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1998)

4. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın; 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 5680 Sayılı Basın Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1302) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

5. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci’nin; Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilmiş Öğrencilere (Master ve Doktora Öğrencileri Dahil) Sınav Hakkı Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1303) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

6. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci’nin; 31.8.1956 Tarih ve 6831 Sayılı Orman Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1304) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

Tezkere

1. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1752) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Siirt İlinde yaşayan ailelere doğum kontrolü uygulanacağı haberinin doğru olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646)

2. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5861)

3. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’ün, irticai faaliyetleri izlemek amacıyla kurulan Başbakanlık Takip Kurulu’nun hazırladığı rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5868)

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kisecik sağlık ocağının elektrokardiyografi cihazı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5871)

5. — Denizli Milletvekili M.Kemal Aykurt’un, tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5877)

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, deprem haritalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5886)

7. — Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, kişisel sağlık sigortasıyla ilgili olarak verilen reklamlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5904)

8. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Polatlı, Haymana, Milas ve Suşehri Hastanelerinin yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5913)

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya’nın hastane ihtiyacına ve Tavşanlı Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923)

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya-Simav emniyet binası ve Kütahya’ya bağlı bazı ilçelerin hükümet konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925)

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Kütahya’nın spor sitesi ve kapalı yüzme havuzu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/5927)

No : 14

27.10.1998 SALI

Tasarılar

1.— Hemşirelik ve Türk Hemşireleri Birliği Kanunu Tasarısı (1/834) (Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

2.— Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/835) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1998)

3.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/836) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1998)

Teklifler

1.— Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in; Cumhuriyetimizin 75 inci Yılı Dolayısıyla Kamu Görevlileri İle Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Emekli Dul ve Yetim Aylığı Almakta Olanlara Bir Aylık Tutarında İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1305) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

2.— Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu ve 38 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1306) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1998)

Rapor

1.— İçel Milletvekili Oya Araslı ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 18 arkadaşının, Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 10/219 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S.Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 27.10.1998) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.— Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, kültür saraylarına ve kütüphanelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

2.— Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Cumhurbaşkanlığı Köşküne yeni ilave edilen resepsiyon salonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

3.— Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, üniversitelerdeki mescitlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

4.— Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş’in, zeytinyağında destekleme alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1.— Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Serkan Ciminli cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

2.— Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Hatay İlindeki pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

3.— Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Onkoloji Erken Teşhis Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

4.— Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon İlindeki sağlık yatırımları ile ilgili ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

5.— Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil denetim elemanlarına ödenmesi gereken ek ders ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

6.— Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Sinop Merkez Anadolu Lisesinin araç-gereç ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

7.— Çorum Milletvekili Bekir Aksoy’un, T.M.O.’nun çeltik alımlarına uyguladığı fiyata ve Çorum İli Dodurga İlçesindeki çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

8.— Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açmış olduğu ve kendisi aleyhine açılmış olan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarih : 20.10.1998)

9.— Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı’nın, ABD’ye ait uçak gemisi tarafından batırılan Muavenet Muhribinde ölen ve yaralananlara yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

10.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, ABD’de Türkiye için lobicilik faaliyetinde bulunan bir avukatlık şirketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

11.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, sit alanı ilan edilerek boşaltılan Karaman-Merkez-Madenşehri köyündeki vatandaşların konut sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Yıldırım Aktuna) yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

12.— Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki baraj ve kanal inşaatlarıyla ilgili kamulaştırma bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

13.— Sıvas Milletvekili Temel Karamollaoğlu’nun, Sıvas DSİ Bölge Müdürlüğüne ait bazı araçların başka illerde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

14.— Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, 1996 yılında yapılan SSK personel sınavı sonucu göreve başlatılanların asli memurluğa atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

15.— Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, üniversite rektörlerine türbanla ilgili bir genelge gönedirilip gönderilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

16.— Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, dış borç stokuna ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

17.— Mardin Milletvekili Hüseyin yıldız’ın, Mardin-Kızıltepe arasındaki havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

18.— Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi’nce Güneydoğu’ya bozulmuş BCG aşısı gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

19.— Adana Milletvekili M.Halit Dağlı’nın, mısır ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Işın Çelebi) yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

20.— Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, pancar alım fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

21.— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çankaya Belediye Başkanlığınca yasalara aykırı ve izinsiz afişler asıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

22.— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Çankaya Belediyesinde yasa dışı örgütlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan personel olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

23.— Diyarbakır Milletvekili M. Salim Ensarioğlu’nun, Güneydoğu’ya bozulmuş BCG aşısı gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

24.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

25.— Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin ve İlçelerindeki kapalı okul sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

26.— Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin ve İlçelerindeki kapalı sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı ile sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

27.— Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Mardin İlinin köy yollarına ve içme suyu şebekesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/6355) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

28.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/6356) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

29.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6357) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

30.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/6358) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

31.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6359) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

32.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6360) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

33.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6361) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

34.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6362) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

35.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

36.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6364) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

37.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6365) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

38.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6366) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

39.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6367) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

40.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6368) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

41.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Salih Yıldırım) yazılı soru önergesi (7/6369) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

42.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Işın Çelebi) yazılı soru önergesi (7/6370) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

43.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ahat Andican) yazılı soru önergesi (7/6371) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

44.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Rıfat Serdaroğlu) yazılı soru önergesi (7/6372) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

45.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/6373) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

46.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Yıldırım Aktuna) yazılı soru önergesi (7/6374) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

47.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Burhan Kara) yazılı soru önergesi (7/6375) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

48.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Cavit Kavak) yazılı soru önergesi (7/6376) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

49.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/6377) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

50.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kazım Yücelen) yazılı soru önergesi (7/6378) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

51.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/6379) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

52.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Batallı) yazılı soru önergesi (7/6380) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

53.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Işılay Saygın) yazılı soru önergesi (7/6381) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

54.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/6382) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

55.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Hikmet Sami Türk) yazılı soru önergesi (7/6383) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

56.— Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6384) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

57.— Denizli Millletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, iş adamı Erol Evcil’in uçağıyla seyahat eden Bakanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6385) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

58.— Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Trabzon’a zirai karantina müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6386) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

59.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Büyükkokmuş ve Küçükkokmuş göllerinden toprak çıkaran bir firmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6387) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

60.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, bir firmanın Batman Valisinin talimatıyla korucu elbisesi ihalesine sokulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6388) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

61.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, BELKO’nun Güneydoğu Afrika’da şirket kurduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6389) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

62.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Doğu ve Güneydoğu’ya atandığı halde rapor alarak görev yerine gitmeyen yönetici ve öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6390) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

63.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, kredi kartlarında yaşanan elektronik hırsızlığa ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi (7/6391) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

64.— Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, TKİ’ne bağlı E.L.İ. Işıklar Yeraltı Desandresinde yapılan işlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6392) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

65.— İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, HADEP Genel Başkanının Diyarbakır İl örgütünü ziyaretinin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6393) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

66.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır’daki kamu yatırımlarına ve Nahcivan sınır kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6394) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

67.— Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iadesi konusunda girişim yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6395) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

68.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6396) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

69.— Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Tuz Gölünün kirlenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/6397) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

70.— Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Sydney’e yapılan resmî seyahate ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/6398) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

71.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale’ye havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6399) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

72.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır’da yapımı devam eden öğrenci yurduna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6400) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

73.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Ardahan’daki kamu yatırımlarına ve sınır kapılarının açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6401) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

74.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Iğdır’da sulu tarımın geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

75.— Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale SSK İl Müdürlüğünde görevine son verilen bir personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

76.— Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, HADEP Genel Başkanının Diyarbakır’a girişinin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1998)

Genel Görüşme Önergesi

1.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 26 arkadaşının, tarımda uygulanan fiyat politikaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

Meclis Soruşturması Önergesi

1.— Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 54 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak Devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/39) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1998)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.— Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 38 arkadaşının, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

2.— Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 28 arkadaşının, şeker pancarı üreticileri ile şeker sanayiinin sorunlarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1998)

 

 

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

27 Ekim 1998 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum.

III. — YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yoklama yapılacaktır. Yoklama için 10 dakikalık süre vereceğim, bu esnada, sayın milletvekillerinin otomatik oy düğmelerine basmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemi başlamıştır efendim.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sisteme girebilen 195 arkadaşımız var; Sayın Şaban Karataş ve Sayın Erkan Kemaloğlu sisteme giremedikleri için, 197 ediyor; ben de yoklamaya katılıyorum; 198 arkadaşımız Genel Kurul salonunda hazır bulunuyor.

Yoklama esnasında sisteme giremeyen sayın milletvekili arkadaşlarımız pusula gönderebilirler.

Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – Gündemdışı birinci söz, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sorunlar hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bilgiç'e verilmiştir.

Buyurun Sayın Bilgiç. (DYP sıralarından alkışlar)

Süreniz 5 dakika efendim.

AHMET BİLGİÇ (Balıkesir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım adına, zeytin ve zeytinyağı konusunda konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce, cumhuriyetimizin 75 inci yılının milletimize hayırlı olmasını diliyor ve nice 75 inci yıllara cumhuriyet ve demokrasi içerisinde ulaşmak temennisi içinde tüm halkımızın ve sizlerin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zeytin ve zeytinyağı üreticileri, Anasol-D Hükümetinin göreve gelmesiyle, son iki yıldır yaşadıkları hayal kırıklığı ve uygulanan fiyat politikası nedeniyle, âdeta, zeytin ve zeytinyağı üretiminden vazgeçme noktasındadır. Anasol-D Hükümetinin yanlış uygulamaları neticesinde, üretici perişandır. Üretim bölgesinden gelmekteyim; Balıkesir'in Edremit Körfezi, Türkiye zeytinyağı üretiminin yüzde 40'ını karşılamaktadır. Türkiye'de, 120 bin ton/yıl zeytinyağı üretilmektedir. Bir yıl "var yılı" olarak, bir yıl "yok yılı" olarak kabul edildiğinde, ortalama 120 bin ton civarında üretilen zeytinyağının problemleri çoktur. Türkiye'de 2 milyon civarında zeytin üreticisi bulunmaktadır. Zeytinyağı üretimi, Türkiye'de, maalesef, geçmiş iktidarlar döneminde ihmal edilmiş, üretim artırılamamıştır. 1991 yılından bu yana uygulanan müspet politikalar neticesinde, üretim, 50 bin, 60 bin, 80 bin ton civarındayken, ortalama 120 bin tona çıkabilmiştir.

Zeytin üreticisi, perişan olduğunu ifade etmektedir. Üretim hasat zamanı başlamıştır; tabanfiyatı hâlâ tespit edilememiş, ilan edilememiştir. Vatandaş tedirginlik içerisinde; üretim dönemi geldiği halde fiyatların tespit edilememiş olmasından dolayı tedirgin ve zeytinini toplamaktan imtina etmektedir. Bunun nedeni şudur: Üretim maliyetleri 650-700 bin lira civarında olmasına rağmen, piyasada zeytinyağının fiyatı 300-325 bin lira civarındadır.

Haziran ayında, zeytin ve zeytinyağı konusunda bir Meclis araştırması önergesi verdik. Bu araştırma önergesinin kabul edilerek, Mecliste bir komisyon kurularak, üreticinin problemlerini ve tüketimdeki çıkmazı aşabilmek için alınması gereken tedbirlerin hükümetlerüstü bir devlet politikası olarak tespit edilmesi yönünde talebimiz olmuş; ancak, bugüne kadar araştırma önergemiz gündeme alınamamıştır. Tüm siyasî parti gruplarından, bu önergemizin gündeme alınmasını ve devletimizin zeytin ve zeytinyağı politikasının tespit edilmesini talep etmekteyiz.

BAŞKAN – Sayın Bilgiç, süreniz bitti efendim; size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı süreniz içinde bitirin.

AHMET BİLGİÇ (Devamla) – Oldu efendim.

1996-1997 üretim yılında 240 bin ton civarında, yani rekor seviyede zeytinyağı üretimi yapılmış; Refahyol Hükümeti döneminde, 280 bin lira tabanfiyat verilmiş; ancak, 1997-1998 üretim yılında 10 bin liralık bir fiyat artışı verilerek üretici perişan edilmiştir. 1998-1999 üretim yılı, var yılıdır. Tabanfiyatın bir an önce tespit edilmesi ve üreticinin beklentisine cevap verilmesini Hükümetimizden beklemekteyiz.

Zeytinyağının faydaları konusunda halkımız maalesef bilinçli değildir.

BAŞKAN – Sayın Bilgiç, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz.

AHMET BİLGİÇ (Devamla) – Bu konuda halkımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde, kişi başına 14-15 kilogram zeytinyağı tüketilirken, Türkiye'de kişi başına ancak 800 gram civarında zeytinyağı tüketilebilmektedir. 1 milyon 200 bin ton toplam yağ tüketen Türkiye, 650 bin ton yağ ithal etmektedir. Bu, 120 bin ton zeytinyağını tüketemeyen Türkiye'nin bir ayıbıdır. Bu ayıbı ortadan kaldırabilmek için hükümetlerimizin alması gereken tedbirler vardır. Bu tedbirler içerisinde, mutlaka, zeytinyağının faydalarının halkımıza anlatılması gerekmektedir.

BAŞKAN – Sayın Bilgiç, süreniz bitti efendim.

AHMET BİLGİÇ (Devamla) – Peki Sayın Başkan.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim, sağ olun.

Efendim, gündemdışı konuşmaya cevap verme konusunda Hükümetten bir istek gelmemiştir.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) – Sayın Başkanım, şu anda, zeytinyağı konusu çok önemli bir konu. Geçen yıl zeytinyağı üreticileri felaket derecesinde perişan oldu.

BAŞKAN – Aynı konuda sizin de gündemdışı konuşma talebiniz vardı; ama, siz daha önce dile getirdiğiniz için, bu defa Sayın Bilgiç'e söz verdim.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) – O konuda itirazım yok.

BAŞKAN – Sayın Hükümet de değer verirse, gelir cevap verir.

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) – Sayın Başkan, benim itirazım şurada: Böyle önemli bir konuda Hükümetin cevap verme ihtiyacını bile duymaması, tenezzül etmemesi, çiftçileri ezen politikasının tescilidir. Arz ederim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.

2. — Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın, bir kısım medya kuruluşlarında şahsıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – İkinci gündemdışı söz, birkısım medyada şahsıyla ilgili olarak yapılan yayınlar hakkında gündemdışı söz isteyen Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç'a verilmiştir.

Buyurun Sayın Arınç. (FP sıralarından alkışlar)

Sayın Arınç, size peşinen 1 dakika fazla verdim, süreniz 6 dakika.

BÜLENT ARINÇ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Geçtiğimiz çarşamba günü ve onu takip eden günlerde, birkısım televizyonlarda ve yazılı basında, şahsımla ilgili bir haber yayınlandı. Bu haber üzerine, pek çok arkadaşımızın ve bunu duyan ve gören pek çok vatandaşımızın, kısmen haklı olarak, büyük bir infial gösterdiğini duydum. Bu haber şudur: Manisa'da yaptığım bir konuşmada "Türk Bayrağı da bir metre bezden ibaret değil mi" şeklinde bir konuşma yaptığım iddia edildi. Bunu duyan herkesin, çok da haklı olarak, bir tepki göstereceğini kabul ediyorum; ancak, ben, böyle bir konuşma yapmadım. Bunu haber alır almaz, çarşamba günü, gündüz, gerek Manisa'daki yerel medyaya gerekse bu haberi kullanacak olan bütün ajanslara bir açıklama gönderdim. Bu açıklamamı, pek çok haber teşekkülü, kendi haberleriyle birlikte yayınladılar; ama, maalesef, bir kısmı da, bu açıklamadan habersiz gibi davrandılar. Daha sonra, birkısım televizyon kanallarına beni davet ettiler; orada, maksadımı ve ne söylediğimi açıkça ifade ettim; ancak, Yüce Meclisin huzurunda bu konuya kısa da olsa bir açıklama getirme ihtiyacını duydum; söz verdiği için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, 19 Ekim günü akşamı, Manisa'da, gerçekten bir konferans verdim. Konferansımın ismi de "Öğrenim Özgürlüğü ve Demokrasi" idi. Bu iki saat süren konferansta, özellikle üniversitelerde yaşanan kılık kıyafetle ilgili olumsuzlukları, Anayasa açısından, mevcut kanunlar açısından, 2547 sayılı YÖK Kanunu açısından, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları açısından incelemeye çalıştım. Gerçekten, konferansın kaseti, benim de, bu kaseti alan pek çok kişinin de elinde mevcuttur. Bu iki saatlik konuşmanın içerisinden, sanki cımbızla çekilmiş gibi, sadece otuz saniyelik, başını ve sonunu almadıkları bir cümleyle, beni suçlamaya çalıştılar. Benim, orada, birkaç dakika süren bir olayı anlatışım vardır; o olay da şudur: Bir üniversitenin açılışında, bir sayın rektör, başörtüsüyle derslere devam etme arzusu duyan kızlarımıza karşı "niçin ısrar ediyorsunuz, nihayet başınızdaki bir metre bezden ibaret değil mi" şeklinde bir konuşma yapmış. Bu, basında yayımlandı ve ben, bunu gerçekten üzüntüyle okudum. O sayın rektörün bu konuşmasının yanlışlığını ortaya koymak için "bakınız, bayrağın da hammaddesi bezdir; ama, ona saygı gösteriyoruz, ona gösterdiğimiz saygıyı, inancı sebebiyle başını örten insanlara karşı da göstermek, bir insan hakları meselesidir" demişim. Cümlenin tamamı böyle; ama, bu cümleyi "namaza yaklaşmayın" şeklinde anlayarak, başını ve sonunu ortadan çıkarmak ve birkaç kelimeyle beni suçlamak ihtiyacını duyan bazı çevreler olmalı. Ben, bütün arkadaşlarımın da, benim de -hepiniz hakkında düşüncelerimde olduğu gibi- bayrağımıza saygıyı bırakın, ona büyük bir bağlılık içerisinde olduğumuzu biliyorum. Bayrağımızın hammaddesi bez olabilir, kâğıt olabilir; ama, o, şehitlerimizin kanıdır, istiklalimizdir, milletimizdir, tarihimizdir (FP sıralarından alkışlar) ve onu bir yerden kaldırıp bir yere dikmenin hepimiz için bir can borcu olduğunu, büyük bir vebal ve sorumluluk olduğunu bilen insanlardan birisiyim. Onu bir beze benzetmek kimsenin haddi değil, hele, benim gibilerin hiç haddi değil; böyle bir maksadı, böyle bir hakareti, böyle bir saygısızlığı ne ben yapabilirim ne de bir başkasından böyle bir davranış beklerim. Benim söylediğimin özeti şudur: Nasıl, bayrağı bir bez diyerek aşağılamak çok büyük bir suç ve aşağılık bir fiilse; inancı sebebiyle başında örtü taşıyan ve örtüsüne inancı sebebiyle sahip çıkan bir insanı da "başındaki nihayet bir metre bezdir" diye aşağılamak aynen o derecede büyük bir yanlıştır. (FP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, Sayın Hükümetimizin de Sayın Başbakanın da, bu olumsuzlukların kaldırılması ve üniversitelerdeki kılık kıyafet uygulamalarının yumuşatılması, milletimizin taleplerinin karşılanması noktasında bir çaba içinde olduğunu biliyorum ve bu çabayı alkışlıyorum. Fazilet Partisi olarak, siyasetçiler olarak bir kenara, halkımızın, büyük bir beklenti içerisinde, büyük zorluklarla, imtihanlarla, anne ve babalarının büyük fedakârlıklarıyla üniversite kapısına gelmiş kızlarımızın böyle bir zorluk karşısında kalmamaları; Anayasanın 42 nci maddesi, Anayasanın 24 üncü maddesiyle, hem öğrenim özgürlüğünün herkes için eşit olacağı gibi, inançları sebebiyle de kimsenin kınanmaması gerektiği konusunda, üzerimize bir büyük vebal yüklendiğini biliyorum. İnşallah, bugün pek çok insanımızı ağlatan, üzen, sıkıntıya sokan, hatta tahsiliyle veya onu terk etmekle karşı karşıya getiren bu olumsuz tavır ve davranışlar en kısa sürede bitmeli; Türkiye'de, hem toplumda barış kurulmalı hem de üniversitelerde, başı açığıyla kapalısıyla kadınımızı kategorize etmenin onlara ne büyük bir saygısızlık olduğunu da bilerek, yan yana, kardeşçe, özgürce okuyabilmelerini bir an önce sağlamalıyız diye düşünüyorum.

Manisa'da verdiğim konferansta da özet olarak, yasalar karşısında, bu yasakları uygulamanın anlamsız olduğunu, bir yasal dayanağa sahip olmadığını ifade etmek için konuşmuştum. İçerisindeki talihsiz bir cümleyle, basında bir yanlış anlamaya yol açıldığı için fevkalade üzgünüm. Bunu dile getirdim. Takdirlerinize arz ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Arınç.

3. — Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri’nin, Adana’da deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun cevabı

BAŞKAN – Üçüncü gündemdışı söz, deprem sonrası Adana'nın sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Cevher Cevheri'ye verilmiştir.

Buyurun efendim.

Süreniz 5 dakikadır.

İ. CEVHER CEVHERİ (Adana) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 Haziran 1998 tarihinde Adana'da vuku bulan deprem felaketi sebebiyle, huzurlarınızı bir kere daha işgal etmek durumunda kaldığım için, anlayışla karşılanacağımızı ümit ediyorum. Bazı milletvekillerimizin, müteaddit defalar ve muhtelif vesilerle bu kürsüden ifade ettikleri acı sonuçları tekraren dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Bu afet sonucu, 86'sı Ceyhan'da olmak üzere, 146 vatandaşımız Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Toplam 9 874 konut ve işyeri yıkılmış ya da oturulamaz hale gelmiş, 19 395 konut ve işyeri ise orta derecede hasar görüp tamire muhtaç haldedir. Adana Organize Sanayi Bölgesinde de ciddî hasarlar husule gelmiş, deprem sonrası ilimizdeki ekonomik faaliyetler önemli ölçüde sekteye uğramıştır.

Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getirmek mümkün değildir elbette; ancak, yaraların sarılması bizlerin elindedir. Ne yazık ki, bugüne kadar gerekli hassasiyetin gösterildiğini söyleme şansına sahip değiliz.

Tabiî afetler üzerine siyaset yapılmayacağının idrakindeyiz, davranışlarımız da, bugüne kadar hep bu doğrultuda olmuştur. Resmî mercilerle sürekli bir işbirliği ve diyalog içinde çözüm arayışlarına katkıda bulunmaya çalıştık; ancak, çözümü sağlayacak kaynakları tahsis imkânının ve yetkisinin Hükümetin elinde olduğu da şüphesizdir.

Değerli milletvekilleri, bini Ceyhan'da, dört bini Adana'da olmak üzere, beş bin konutun Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yaptırılıp, borçlandırılmak suretiyle afetzedelere tahsis edilmesi kararı alınmıştır; ancak, bugüne kadar yer tespiti dışında bir işlem yapılmamıştır.

Köylerde yıkılan veya oturulamaz hale gelen binalar için uzun vadeli ve faizsiz kredi verilmesine de başlanmış değildir. Başta, Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan belediyelerinin altyapısı da büyük ölçüde tahribat görmüştür. Bu belediyelerimizin İller Bankasından aldıkları payların artırılması yerine, kesintiler yapıldığına da üzülerek şahit olmaktayız.

Halk Bankası tarafından açılacak yeni krediler için şu ana kadar ayrılan 3,5 trilyonluk kaynak, ihtiyacın yarısını dahi karşılayamayacaktır. Depremden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi de henüz gerçekleşmemiştir. Çalışmalarına yeni başlayan komisyonların, aşırı kuralcı ve erteleme karşıtı yaklaşımlar içerisinde olduklarına dair endişelerimiz mevcuttur. Tek bir özel sektör kuruluşunun teşviki için ayrılan kaynakla, binlerce çiftçinin ve esnafın yarasını sarmak mümkündür. Büyük müteşebbislerimize gösterilen bonkörlüğün depremzedelerden esirgenmeyeceğine inanmak istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, 2000 yıllık tarihî Misis Köprüsü de depremden büyük zarar görmüştür. 4 belde ve 22 köyün Adana ile bağlantısını sağlayan bu emektar köprü, yıkılma tehlikesi altında sadece yaya trafiğine açıktır. Ziraî ürünler başta olmak üzere, bilumum nakliye faaliyetleri durmuştur. Buram buram tarih kokan bu eseri yaşatmak herkesin görevidir. Bu amaçla 1998 yılında 40 milyar tahsis edilmiştir; onarımın tamamlanması için ihtiyaç duyulan bakiye 400 milyar 1998 bütçe programına teklif edilmiş; ancak, bakanlık bütçesine konmadığına dair bilgiler bize ulaşmıştır; ümit ederiz ki, bize ulaşan bu bilgiler doğru değildir.

Tarihî köprü yapılsa bile, artık, 10 tonun üzerindeki araçların geçişine imkân vermeyecektir. Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge Müdürlüğü, tarihî köprünün menbaında veya mansabında yeni bir köprü için etütler yapmaktadır. Bunun projelendirilip ödenek isteme aşamasına gelmesi bütçe kanununa yetişmeyeceğinden, projenin süratle bitirilip tahakkuku için Adana Özel İdare bütçesine kaynak aktarılması zaruridir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geride bıraktığımız üç ay, depremin yaralarının sarılması açısından...

BAŞKAN – Sayın Cevheri, süreniz bitti; size, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, tamamlayın efendim.

İ. CEVHER CEVHERİ (Devamla) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

Geride bıraktığımız üç ay depremin yaralarının sarılması açısından, maalesef, iyi değerlendirilememiştir. Kışın gecikmesi bir şanstır. Hiç olmazsa bundan sonraki haftalar, aylar kaybedilmemelidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yardımcı olmaya, işbirliğine ve katkıda bulunmaya hazırız. Ancak, Adanalı artık vaat duymak istemiyor; Adanalı, buradan, bizlerden yapılmış, tahakkuk etmiş işlerin müjdesini bekliyor. Bu düşünceler içerisinde Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Cevheri.

Sayın Bakan, cevap mı vereceksiniz efendim?

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) – Evet.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Adana Milletvekili Cevher Cevheri arkadaşımızın Adana depremiyle ilgili olarak yaptığı gündemdışı konuşmaya teşekkür ediyorum. Gerçekten, bu deprem, birkaç defa Parlamentomuzda siyaset konusu yapılmak istendi; ama, değerli arkadaşım Cevheri, bundan uzak, Adanalıların bu konudaki düşüncelerini aktardı; ben de Hükümetin bu konudaki çalışmalarını Yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum.

Bugün, tarih itibariyle Adana depreminin dördüncü ayıdır; 27 Haziranda deprem olmuştu, bugün 27 Ekim; tam dört ay olmuştur. Bu dört ay içerisinde, aralıksız, doksan ayrı ekip Adana'da, Adana depremiyle ilgili olarak gece gündüz çalışmıştır.

Bu depremde, maalesef, 146 vatandaşımız hayatını kaybetmişti; hem Hükümetimiz hem de Parlamentomuz adına, tekrar hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tabiî ki, bunları geri getirmek mümkün değil...

Türkiye, 1800'lü yılların sonundaki İstanbul depreminden bu yana, bu denli büyük bir depremi büyük şehirde yaşamadı. Deprem, Adana İl Merkezi, Seyhan ve Yüreğir, Ceyhan Merkez, Karataş, Karaisalı, Kozan, Yumurtalık, İmamoğlu'nda toplam 256 köy ve 148 mahallede etkili oldu.

Adana İline, bugüne kadar, 1,5 trilyon liradan fazlası özel idare emrine, 6 trilyon liradan fazlası da kira yardımı olmak üzere, toplam 8 trilyon lira para gönderildi. Depremden zarar gören, evi yıkılan, evi oturulamaz durumda olan 26 bin vatandaşımıza kira yardımı yapılmaktadır; bu, hem şehirlerde hem köylerde yapılıyor.

Depremin hemen ertesi günü, yani, 28 Haziranda, hasar tespitiyle ilgili olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ekipleri çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine yayıldılar ve bir ön tespit yaptılar. Bu ön tespite göre, demin ifade ettiğim gibi, yüz yıla yakındır karşılaşmadığımız büyük bir depremle karşı karşıya gelindiği anlaşıldı. 70 bin evin, konutun veya işyerinin tek tek dolaşılıp tespit edilmesi, hasarlarının saptanması ve buna göre tedbir alınması gerekti. Malumlarınızdır, tabiî afetlerde, ön tespitler yapıldıktan sonra bunlar ilan edilir. Bu ilanlara göre de, hak sahiplerinin veya hak sahipliği listesinde adı bulunmayanların itirazı için süre konulur. Bu süreler, bu 4 aylık çalışmanın 2 ayını yemiştir; ama, kabul etmek lazım ki, 2 ayda, 70 bin konut ve işyeri üzerindeki hasar tespitinin tamamlanmış olmasını, bilenler, fevkalade başarılı bir iş olarak takdir edeceklerdir. Gece gündüz demeden hemen her başvuru değerlendirildi.

Şimdi, değerli arkadaşımız biraz çabuk olunulmasını istiyor, biz de istiyoruz. Verdiğimiz itiraz süresinin yeniden uzatılması isteniyor hak sahipleri tarafından; yani, tayin edildiği kategorisini uygun bulmayan "benim evim az hasarlı değil orta hasarlı" veya "orta hasarlı değil, ağır hasarlı, yıkık" itirazında bulunanlar yeniden süre talebinde bulunuyorlar. Tabiî, bir taraftan kış yaklaşıyor bunların telafi edilmesi lazım, bir taraftan da hak sahiplerinin bu talepleri var; biz, buna rağmen, bu 4 aylık süre içerisinde, zarar gören herkesin müracaatını tamamlamış olduğu kanaatine vararak, artık, bu süreyi -bir an evvel işlemlere başlanmak üzere- uzatmak istemiyoruz, uzatmayacağız da.

Ben, buradan, değerli arkadaşlarımıza, Yüce Meclise ve Sayın Cevheri'ye, şu ana kadar 41 bin afetzedenin borçlandırma işinin tamamlandığını, 23 756'sının da, itiraz suretiyle zaman kazanmaya çalıştığını ifade edeyim. "Bir şey yapılmadı" sözü yanlıştır. Afetten zarar görenlerin hak sahipliği listesi kesinleşmeden, Dünya Bankası kredisiyle, Adana Yüreğir'de 5 bin konut yapılmak üzere, Toplu Konut İdaresi ihaleye çıkmıştır, zamandan kazanmak için işlemlerini tamamlamıştır; çünkü, bu işler çok zaman alıyordu. Bir taraftan itirazlar incelenirken, bir taraftan bu işlemler tamamlandı. Önümüzdeki aybaşında, Yüreğir'deki bu 5 bin konutun ihalesi yapılacaktır.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Halihazırda mevcut evler var, binalar var Sayın Bakan...

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Ayrıca, Ceyhan'da, Bakanlığımız tarafından, Toplu Konuta bin konut yaptırmak üzere, bulunan arazi 156 milyar liraya kamulaştırılmıştır, işlemleri tamamlanmıştır, bu arsa da Toplu Konut İdaresine tahsis edilmiştir.

Bundan başka, Toplu Konut İdaresi, 2 463 afetzede için, köylerde de -şehir dışında- ev yapımı için, hazırlıklarını sürdürmektedir. Böylece, bir taraftan zamanı iyi kullanmak için kanunî formaliteleri aşmaya çalışırken, bir taraftan da, bu işlemleri olabildiğince süratli bir şekilde tamamladık.

Orta hasarlılardan betonarme olanların, mutlaka, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının denetiminde tamir edilmesi gerektiğinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden oluşan bir ortak üniversite kuruluşuyla, bu binaların tamiri için, gerekli protokoller yapıldı, sözleşmeler yapıldı, zamandan kazanmak için hak sahipliği listesi beklenilmeksizin Sayıştaya gönderildi; bugün yarın Sayıştaydan gelecektir; Sayıştaydan gelir gelmez, bu binaların tamirine başlanacaktır; çünkü, bunlar özel bir tamir yöntemiyle yapılıyor.

Depremin boyutunun büyüklüğü gözönüne alındığında, dört ay gibi zamanı iyi kullandığımız, kasım ayı içerisinde Hükümet olarak, devlet olarak bu yaraların sarılması için yeterli süratte hareket ettiğimiz kanaatindeyiz. Tabiî ki, afet sonrasında -her tabiî afette olduğu gibi- afetzede için bu dört aylık süre fazla sayılabilecektir; onların açısından bakıldığı zaman, tabiî ki, öyle görülecektir; ama, devletin de bu işleri yapabilmesi için asgarî bir süre ve formaliteye ihtiyacı var; 70 bin kişiyi organize edip dört aylık bir sürede bunların sonucunu almak, yine de fevkalade süratli bir harekettir.

Değerli arkadaşımızın Misis Köprüsü için söylediklerine ben daha önce de bu kürsüden cevap vermiştim. Bu köprü, tarihî bir köprüdür. Biz, bu köprüyü özel onarıma aldık. Bu nedenle, üzerinden ağır vasıta veya vasıta geçirmiyoruz; çünkü, vasıtanın geçmesi durumunda, köprüdeki çatlakların tamir edilirken, büyümesi veya onarımını zorlaştırması söz konusudur. Bu bakımdan, bu tamir bitinceye kadar buradan araç geçişine izin vermeyeceğiz. Yalnız, bu köprünün önemini biliyoruz; çünkü, bu köprü kullanılmadığı zaman o yörede oturanların büyük bir kısmı uzunca bir mesafeyi dolaşmak...

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) – Panel köprü niye yapmadınız Sayın Bakan?!.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Efendim, bu çaptaki bir panel köprü için bizim elimizde bir olanak bulunmuyor; mesafesi çok uzun. Bu kadar uzun bir mesafede panel köprü yapma olanağımız yok; ancak, bu köprüyü tamir edeceğiz; onları düşündük, hesap ettik; mesafe çok uzun olduğu için, maalesef, bu mesafede bir panel köprüyü koyamıyorlar.

Adana Büyükşehir Belediyesiyle ilgili söylediklerine gelince. Bunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da söylüyor; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, İller Bankasından kısa vadeli borç almış. Bu kısa vadeli borçların kesilme mecburiyeti var; yani, neye uğramış olursa olsun kesilme mecburiyeti var; ama, bir belediye, tabiî afet sebebiyle, bizatihi malları itibariyle, kendisine ait altyapı itibariyle zarara uğruyorsa, bunun da telafisinin yolları var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı -ki, ben bunu televizyonlarda da söyledim, Adana'da da söyledim, kendi huzurunda da söyledim- bana hem telefon ederek hem şifahen, bu depremden dolayı kendisinin herhangi bir zararı ve hasarı olmadığını söyledi.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Adana'nın içme suları top atmış, trafoları patlamış, Adana felce uğramış, daha, ihtiyaç yok diyorsunuz; gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz.

BAŞKAN – Müdahale etmeyelim efendim.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Kendisinin bu yönde bir başvurusu da yok.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Kaçıncı yalanınız bu sizin.

BAŞKAN – Müdahale etmeyelim efendim.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Bırakın bunları; Adana'nın trafoları patlamış, içme suları patlamış, Adana felç olmuş, bugüne gelinmiş...

BAŞKAN – Efendim, müdahale etmeyin, rica ediyorum... Veli Bey, rica ediyorum efendim.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Dört aydır Adanalının yatacak yeri yok, burada hikâye anlatıyorsunuz gözümüzün içine bakarak. Olur mu!..

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Gözünüzün içine bakarak yalan söylemiyorum. Bunlar yapılmışsa, reisiniz yalan söylüyor. Çünkü, bana, kendisi geldi dedi ki: "benim bir zararım yok, bir talebim yok; Yüreğir ve Seyhan'a yardım eder misiniz." Burada buldu beni. Ben de kendisine dedim ki, yardım isteyenin, başvurup tespit yaptırması lazım. Adana Belediyesinin ne kadar zararı olduğunu gidip bakan tayin etmez.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Olur mu!..

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Belediye başkanı, müracaat eder, der ki, benim kanalizasyonum ve su şebekem bozuldu, falanca binam hasar gördü, bunları bana temin edin.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Adana'nın içme suları patlamış, trafoları patlamış...

BAŞKAN – Efendim, müdahale etmeyin, rica ederim. Tamam, söylediniz efendim.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Devlet burası, çiftlik değil. Herkes istediğini öyle yüksek sesle söyleyerek yapamaz; başvurarak yapacak. Adana Belediyesinin başvurusu yok.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Yalnız büyükşehir değil, Adana'nın bütün belediyeleri top attı.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Seyhan'ın başvurusu var, inceleme yapılmış verilmiş; Yüreğir'in başvurusu var, inceleme yapılmış verilmiş. Diğer başvurusu olanlara da verilmiş. Yani, burası devlet çiftliği mi, siz oradan söyleyeceksiniz de, biri size tahminen para verecek ya da borç alacaksınız da kesmeyecek!

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Tabiî, tabiî!..

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Böyle bir şey var mı; yok. Varsa zararınız, gösterirsiniz. Belediyeye ait mal... Trafo, TEK'in. TEK'in trafosu patladıysa, bu belediyenin malı değil; onu, TEK tamir eder.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Tabiî, İller Bankasındaki tahsilat...

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Değerli kardeşim, İller Bankasının Adana'da yaptığı tesislerde veya Adana'nın altyapısında zarar meydana gelmişse, bunu gösterirsiniz; belediyenin binası yıkılmışsa, bunu da gösterirsiniz; bu, tazmin edilir. Niye ayıracakmışız?.. Böyle bir usul yok dünyanın hiçbir yerinde.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Adana'nın belediye binasından bahsediyor..

BAŞKAN – Sayın Durak... Rica ediyorum efendim... Rica ediyorum, susun efendim.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Tamam, ben biliyorum kardeşi olduğunu canım; her ikisini de yakından tanırım.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Kardeş meselesi değil, Adana'nın meselesi!..

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Bana geldi, siz kardeşinize sorun "Bayındırlık Bakanlığından bir talebim yok" dedi mi demedi mi. Buraya geldi, böyle söyledi bana.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – İdare binası mesele değil...

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – İdare binası çatladıysa, yıkıldıysa, bunun tespitini yaptırın; o hasarı karşılarız.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – İdare binasının lafı olmaz; Adana felç olmuş.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) – Yani, böyle, durup dururken bir insana yardım yapılmaz. Sizin zarara uğradığınızı devlet olarak biz bileceğiz; göstereceksiniz... Göstermezseniz olmaz; böyle bir usul yok. Bunu, orada da söylüyor; ben de söyledim. Dedim ki: "Hayır, bana böyle söyledi, yüzleşelim." Bir televizyon programında beraberdik. "Senin bir zararın var mı" dedim. Bana, "hayır; benim bir zararım yok, ilçelerin var" dedi. Yüzüme televizyonda söyledi, geldi, burada söyledi.

Hatta, başka iddiada bulundu "benim yaptığım binalar yıkılmadı" dedi. Onun yaptığı binalar da yıkıldı; ben tespit ettim; onları da söyleyeyim istersen. Söyledikleri doğru değil.

Hepinize saygı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Sayın Başkan, "kardeşin" diyerek, sataşmada bulundu; cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Hayır, bir dakika...

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) – Ben sataşmada bulunmadım.

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Ben, kardeşim olarak değil, Adana Milletvekili olarak söylüyorum: Adana depremi, gerçekten, Türkiye'nin en büyük depremidir; Adana'nın içmesuları patlamıştır, trafoları patlamıştır, Adana'da her şey patlamıştır; Adana'nın idare binasıyla ilgili cevap veriyor.

BAŞKAN – Şimdi, her şeyin patlayıp patlamadığını bilmiyoruz da... Tabiî ki, çok ciddî bir zarar var.

Ben, Sayın Bakana, bundan önceki bir gündemdışı konuşmaya verdiği cevap esnasında, 1992 yılında, Tunceli'de meydana gelen depremde, borçlanması yapılmış, inşaatların bir kısmı yarım kalmış, bir tek kuruş gönderilmiyor diye hatırlatmada bulunmuştum. Özellikle, sanki Türkiye'de Tunceli diye bir il yok diye, bir tek kuruş gönderilmiyor; yani, bu da çok acayip bir şey, ben de anlamıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar)

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Tarafgir hareket etmiştir.

BAŞKAN – Tamam, Sayın Durak... Rica ediyorum efendim...

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) – Bizim Adana için hassasiyetimiz budur Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır.

Sunuşlarımız fazla olduğu için, Divan Üyesinin oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Millî EğitimBakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1753)

21 Ekim 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Toplantısına katılmak üzere, 22 Ekim 1998 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki sunuşu okutuyorum:

2. — İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı A. Ahat Andican’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1754)

23 Ekim 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye-İspanya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 26 Ekim 1998 tarihinde İspanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

3. — TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan’ın başkanlığında, Avrupa Parlamentosunun vaki davetine icabet edecek olan parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1755)

27 Ekim 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosunun vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan Başkanlığında 5 kişilik bir Parlamento Heyetinin 26-30 Ekim 1998 tarihleri arasında 1 inci Avrupa-Akdeniz Parlamenter Forumuna katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun 20 Ekim 1998 tarih ve 9 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.

Anılan Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

Yasin Hatiboğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili

Mehmet Gözlükaya (Denizli)

Hanifi Demirkol (Eskişehir)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Nezir Büyükcengiz (Konya)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun iki adet raporu vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER

1. — Cumhurbaşkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1614) (S. Sayısı : 753) (1)

Yüksek Başkanlığa

Cumhurbaşkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvellerin içindekiler incelenerek kayıt defterine uygun olduğu anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzün 180 inci maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkan Mehmet Moğultay (İstanbul) ve Komisyon üyeleri

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki raporu okutuyorum :

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1997 Malî Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/23) (S. Sayısı : 756) (2)

Yüksek Başkanlığa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesaplarını ihtiva eden bu cetvel, içindekiler incelenerek kayıt defterine uygun olduğu anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzün 180 inci maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Başkan Mehmet Moğultay (İstanbul) ve Komisyon üyeleri

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması önergeleri vardır, okutuyorum :

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (DEVAM)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 38 arkadaşının, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon ton civarında seyreden elma üretiminde kullanılan ilaç, gübre, sulama suyu ve birçok girdilerin sürekli artan fiyatları yanında hasat, ambalajlama ve depolamada büyük sıkıntılar, ayrıca, pazarlamada da önemli darbağazlar vardır. Bu nedenle, çoğu yıllar elma üreticileri elemeğinin, alınterlerinin karşılığını alamamakta, banka borçlarını ödeyememekte ve meyve bahçelerini sökmekte, başka tarım alanlarına yönelmekte, millî servetin heder olması gibi üzücü durumlar ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde elma yetiştirilen çoğu ilimizdeki üreticilerin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren bu konuyla ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için gerekli önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Akın Gönen (Niğde) ve arkadaşları

Gerekçe :

Elma üretimi, ülkemizde 1950'li yılların başında 500-600 ton civarında seyrederken, günümüzde 2 milyon tona yaklaşmıştır; ancak, çoğunluğu yaşlı ağaçlardan ve pazar değeri olmayan türlerden oluşun elma bahçelerinin ve elma üreticilerinin pek çok sorunları vardır. Bu nedenle, aşağıdaki sorunların mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir.

Üretim: Halihazırda ülkemizde üretilen elmaların çoğunluğu, fazlaca pazar değeri olmayan çeşitlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, özellikle Avrupa ve dünya piyasalarında albenisi ve geçerli olan elma türlerinin tespit edilerek üreticilerin eğitimi, teşviki ve bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İlaçlama: İlaç fiyatları hızla ve her geçen gün artmaktadır. Fiyatların altında ezilen üreticiler ilaçlamadan kaçınmakta, bu durumda da hastalık ve zararlılar meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. En ekonomik şartlarda ve kesin sonuçlar alınabilen ilaçlar araştırılarak belirlenmeli ve bunlar uygun ödeme şartlarıyla üreticilerin kullanımına sunulmalıdır.

Gübreleme: Gübreleme giderleri de üreticileri ve üretimi giderek olumsuz yönde etkilemektedir. Gereksiz gübrelemenin önlenmesi yanında, uygun ve yeterli gübreleme için de gübredeki devlet sübvansiyonunun artırılması sağlanmalıdır.

Hasat: Yüksek işçilik giderleri, hasat konusunda kalifiye olmayan işçiler hasat maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım il müdürlükleri en uygun hasat zamanının tespiti ve bilinçli hasat konusunda çalışmalar yaparak üreticileri eğitmelidir.

Ambalajlama: Elmanın pazara ulaştırılması ve depolanmasında kalitenin bozulmaması için üreticilere gerekli bilgi verilmeli, ambalajlama maliyetlerinin azaltılması için araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır.

Depolama: Türkiye'de üretilen elmanın ancak yüzde 30'u, o da çoğunlukla yetersiz şartlarda depolanabilmektedir. Bu miktarın artırılması zorunluluğu vardır. Ayrıca, atmosfer basınçlı soğuk hava depolarının bir an önce hizmete sokulmasında kesin zaruret vardır.

Pazarlama: Avrupa'da ortalama 100 kg olan kişi başına yıllık elma tüketimi ülkemizde sadece 35 kg'dır. Elma tüketiminin artırılması için çok önemli reklam ve eğitim kampanyalarının yapılması mümkündür. Özellikle Sağlık Bakanlığının bu konuda faaliyette bulunması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, dışarıdan elma girişinin önlenmesi gereklidir. İhracatın artırılması için de ihracatta teşvik primi verilmelidir.

Elma ticaretini daha ciddî bir hale getirecek olan elma borsaları kurulmalı, borsa marifeti ile de üretilmiş olan elma ve elmaya dayalı sanayi ürünlerinin dünya piyasalarında tanıtımı sağlanmalıdır.

Kaynak sağlama: Üreticilerin gerekli harcamalarını karşılayabilmeleri için Ziraat Bankası aracılığı ile sağlanan kredi imkânlarının artırılması yönünde çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

1. Akın Gönen (Niğde)

2. Mehmet Bülgün (Çankırı)

3. Tevfik Diker (Manisa)

4. Nizamettin Sevgili (Siirt)

5. Yusuf Pamuk (İstanbul)

6. Ataullah Hamidi (Batman)

7. İbrahim Çebi (Trabzon)

8. Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir)

9. Levent Mıstıkoğlu (Hatay)

10. Edip Safder Gaydalı (Bitlis)

11. Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul)

12. Adem Yıldız (Samsun)

13. Y. Selahattin Beyribey (Kars)

14. Yusuf Öztop (Antalya)

15. Bekir Kumbul (Antalya)

16. Ali Doğan (Kahramanmaraş)

17. Yaşar Okuyan (Yalova)

18. İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir)

19. Mahmut Bozkurt (Adıyaman)

20. Ahmet Kabil (Rize)

21. Ali Talip Özdemir (İstanbul)

22. Ahmet Alkan (Konya)

23. Nuri Yabuz (Afyon)

24. Hikmet Aydın (Çanakkale)

25. Mehmet Ali Bilici (Adana)

26. Muzaffer Arslan (Diyarbakır)

27. Ömer Ertaş (Mardin)

28. Abdullah Akarsu (Manisa)

29. Yavuz Köymen (Giresun)

30. Yusuf Ekinci (Burdur)

31. Yüksel Yalova (Aydın)

32. Zeki Çakan (Bartın)

33. Seyit Eyyüpoğlu (Şanlıurfa)

34. Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa)

35. Süleyman Çelebi (Mardin)

36. Mehmet Sağdıç (Ankara)

37. Sebgetullah Seydaoğlu (Diyarbakır)

38. Erkan Mumcu (Isparta)

39. Ertuğrul Yalçınbayır (Bursa)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler sırasında bu husus karara bağlanacaktır.

Öteki araştırma önergesini okutuyorum:

2. — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 28 arkadaşının, şekerpancarı üreticileri ile şeker sanayiinin sorunlarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de şeker pancarı üreticileri ve şeker sanayiinin sorunları ili ilgili Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1. Ömer Özyılmaz (Erzurum)

2. Nezir Aydın (Sakarya)

3. Hüseyin Olgun Akın (Ordu)

4. Hüseyin Yıldız (Mardin)

5. Yakup Budak (Adana)

6. Ömer Faruk Ekinci (Ankara)

7. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş)

8. Nurettin Aktaş (Gaziantep)

9. Cemalettin Lafçı (Amasya)

10. Suat Pamukçu (Bayburt)

11. Musa Okçu (Batman)

12. Murtaza Özkanlı (Aksaray)

13. Süleyman Metin Kalkan (Hatay)

14. Mehmet Sılay (Hatay)

15. Muhammet Polat (Aydın)

16. Şinasi Yavuz (Erzurum)

17. Maliki Ejder Arvas (Van)

18. Aslan Polat (Erzurum)

19. Zülfikar Gazi (Çorum)

20. Mehmet Aykaç (Çorum)

21. Hasan Hüseyin Öz (Konya)

22. Veysel Candan (Konya)

23. Ali Oğuz (İstanbul)

24. İsmail Coşar (Çankırı)

25. Ahmet Doğan (Adıyaman)

26. Ahmet Karavar (Şanlıurfa)

27. Ramazan Yenidede (Denizli)

28. Fikret Karabekmez (Malatya)

29. Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)

Gerekçe:

1950'li yıllarda başlayan sanayi hamlesinin en önemli köşe taşlarından birisi olan şeker fabrikaları ve şeker pancarı üretimi; ülkemizde bugün 1,5 milyon pancar üreticisi, binlerce fabrika işçisi, yan ürün işçileri de hesaplandığında 5 milyonu bulan üreticinin yanında şekerin temel gıda maddelerimizden biri olması sebebiyle de 65 milyon halkımızı yakından ilgilendirmektedir. Böylesi önemli bir konu, devletin yaklaşık 50 yıldır milletle bütünleşmede köprü görevi yapan 3-5 önemli tesisten birini oluşturması sebebiyle ekonomik olduğu kadar sosyal nitelik de taşımaktadır.

Bugün ülkemizde 3 özel (Pankobirlik'in), 24 KİT, 2 de devlet-özel sektör ortaklığı (Pankobirlik ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin) olmak üzere 29 şeker fabrikası vardır.

68 ilimizde 1,5 milyon pancar üreticisinin ortak olduğu 27 pancar ekicileri kooperatifi vardır. Bu kooperatifler Pankobirlik adı altında bir araya gelmişlerdir.

1980'li yıllarda başlayan özelleştirme faaliyetleriyle birlikte şeker fabrikalarında da ortaya çıkan problemler, özellikle son iki yıldır had safhaya ulaşmıştır. Bilindiği gibi Türkiye'de pancar alım fiyatları da, şeker satış fiyatları da hükümetler tarafından tespit edilmektedir. Bir yandan serbest piyasa ekonomisinin kıyasıya savunulduğu ortam, buna karşılık özel sektörün fiyatlarının devlet tarafından tespit edilmesi gibi bir çelişki şekerde yaşanmaktadır.

İki yıl öncesine kadar özel şeker fabrikaları kârlı üretim yaparken, devletin 24 fabrikada uyguladığı sübvanse, düşük faizli kredi, zararın devlet tarafından karşılanması, vade farksız vadeli satışlar v.b. imtiyazlar nedeniyle özel şeker üreticileri zarar etmekte, aracılar vurgun vurmakta ve devlet popülist yaklaşımlar yüzünden trilyonlarca zarara uğramaktadır. Örneğin, devlet kendi fabrikalarına Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan yüzde 50 basit faizle kredi verirken, özel şeker fabrikalarına yüzde 140 vererek haksız rekabet yapmaktadır. Devlet zararı ise, herkesin bildiği gibi yine milletten çıkmaktadır.

Devletin fabrikalarında ise daha farklı problemler yaşanmaktadır. Makineler hantal, teknoloji eskimiş, işçi fazlalığı had safhadadır. Türkiye'deki birçok şeker fabrikasının bazı ünitelerinin bir müddet kapatılıp daha sonra da makinelerinin satılarak bir nevi peşkeş yapılması ise, şeker fabrikalarının bir başka sorunudur. Örnek olarak, Erzurum Şeker Fabrikasının ispirto, küspe üretim üniteleri daha önce kapatılmıştı, küp şeker de bir yıldır üretim yapmamakta idi. Hatta, makinaların satışa çıkarıldığı safhada haberimiz oldu ve bizler bu peşkeşe engel olduk.

Şekerin üçüncü ve en önemli ayağı ise 1,5 milyonu bulan pancar üreticisidir. Öncelikle şunu ifade edelim; ülkemizin bir şeker pancarı politikası yoktur. Hangi yıl ne kadar dekar pancar ekilecek, ne kadar şekere ihtiyacımız var, maliyet ne olacak, pazar nasıl bulunacak gibi konular yeterince değerlendirilmeden iktidarların politik mülahazalarla şeker pancarı alım fiyatlarını ilanı neticesinde bazı yıllar bir önceki yılın cazip olan fiyatı sebebiyle çok üretim yapılmakta, dış pazar olmadığı için stoklarda binlerce ton şeker beklemekte. Aynı yıl fiyatlar düşük tutulmakta, gelecek yıl ise üretim düşmekte; bu sefer de şeker ithali yapılmaktadır. Mağdur olan hem üretici hem tüketici ve hem de iç piyasaya sürülen şekerin yüksek maliyetini yine politik mülahazalarla yansıtmak istemeyen hükümetlerin sübvanse etmesiyle, devlet, yine kendisi olmaktadır.

Bugün şekerpancarı, geçen yıla oranla yüzde 50 artırılarak, 16 500 TL'den satın alınmaktadır. Bu fiyat, pancar üreticisi için aslında çok düşük bir fiyattır. Örnekleyelim:

Türkiye'de şekerpancarı ekim alanlarının yüzde 80'i 1 ilâ 20 dekar arasında işletme büyüklüğünde alana sahiptir. 5 nüfuslu bir pancar üreticisi ailenin 10 dekar pancar ektiğini varsayalım; Türkiye ortalamasına göre, 36 bin kg pancar üretir. Şekerin artış ve tazminatlarla 1 kg pancarın 17 bin TL. olduğunu düşünelim; yıllık brüt gelir 612 milyon TL'dir. Dekara maliyeti 13 bin TL. olarak düşünürsek, bu 5 kişilik ailenin yıllık net geliri 212 milyon, aylık geliri ise 17 milyon 600 bin TL'dir. Evet, bugün, 1,5 milyonu bulan pancar üreticisimizin içler acısı durumu budur.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, ülkemizdeki şekerpancarı üreticileri, şeker üreticilerinin sorunlarının bir an önce çözümlenmesi için, bu sorunların yerinde tespiti ve alınacak tedbirlerin görüşülmesiyle ilgili bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması ve konuyla ilgili olarak araştırma yapmasının ülkemiz için faydalı olacağı kanaatindeyiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda yapılacak öngörüşmeler sırasında bu husus karara bağlanacaktır.

Şimdi, bir genel görüşme önergesi vardır; genel görüşme metni 500 kelimeden fazla olduğu için birinci önerge sahibinin istemi üzerine, önergenin özetini okutuyorum:

3. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 26 arkadaşının, tarımda uygulanan fiyat politikaları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemiz, hızla sanayileşmenin yanında tarımsal niteliğini korumaktadır. İhracatın çoğunluğu tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinden oluşmakta ve sanayie girdi sağlanmaktadır.

Tarımda uygulanan destekleme alım politikalarının kaldırılması, Ziraat Bankasının çiftçilere uyguladığı kredi faiz oranlarının yüzde 40'lardan yüzde 71'lere çıkarılması çiftçiyi zor duruma düşürmüştür. Hükümetin tarımsal ürün destekleme politikasındaki yanlışları, ürünlere zamanında yapılamayan ödemeler; pamuk, pancar, buğday, anason, tütün, üzüm, zeytin ve ayçiçeği gibi sanayi bitkilerinin üreticisini yok olma noktasına getirmiştir. Zira, tarım ürünleri üzerinde yüzlerce trilyon liralık çıkar kavgası vardır. Hükümetin alacağı bir kararla, bu trilyonlar ya çiftçinin kesesine ya da başkasının kasasına fazladan akacaktır.

Ülkemiz nüfusunun yüzde 45'i tarımla uğraşmakta, yaşamlarını çeşitli tarım ürünlerini üreterek sürdürmeye çalışmaktadır. Ülkemizde son 18 yılda uygulanan yanlış tarım politikaları sonucunda tarımla geçinen kesimin millî gelirden aldıkları pay yüzde 13'lere düşmüştür. Bu, çiftçilerimizin fakirleştiğinin bir ölçüsüdür. Tarımda yaşanan bu ve buna benzer yanlış destekleme ve fiyat politikalarının tartışılması ve hızla gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gerekçeden de anlaşılacağı gibi, tarımda uygulanan fiyat politikalarının durumunu araştırmak ve alınabilecek önlemleri ortaya koymak ve tarım sektörünün bugününe tanı koymak için Anayasanın 98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1. Hilmi Develi (Denizli)

2. Ahmet Küçük (Çanakkale)

3. Nihat Matkap (Hatay)

4. Yüksel Aksu (Bursa)

5. Önder Sav (Ankara)

6. Veli Aksoy (İzmir)

7. Metin Arifağaoğlu (Artvin)

8. Ali Topuz (İstanbul)

9. Şahin Ulusoy (Tokat)

10. Mehmet Cevdet Selvi (İstanbul)

11. Bekir Yurdagül (Kocaeli)

12. Mustafa Yıldız (Erzincan)

13. Ali Rıza Bodur (İzmir)

14. Mustafa Kul (Erzincan)

15. İ. Önder Kırlı (Balıkesir)

16. Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli)

17. Yahya Şimşek (Bursa)

18. Altan Öymen (İstanbul)

19. Eşref Erdem (Ankara)

20. Bülent Tanla (İstanbul)

21. Erdoğan Yetenç (Manisa)

22. Celal Topkan (Adıyaman)

23. Ali Haydar Şahin (Çorum)

24. Zeki Çakıroğlu (Muğla)

25. Bekir Kumbul (Antalya)

26. Erol Çevikçe (Adana)

27. Mahmut Işık (Sıvas)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergenin tam metni ayrıca tutanağra eklenecektir.

Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusunda yapılacak öngörüşmeler sırasında bu husus karara bağlanacaktır.

Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM)

4. — Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/380)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diğer komisyonlardaki çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Ali Yavuz Konya

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

5. — Bingöl Milletvekili Mahmut Sönmez’in, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/381)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan, işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Mahmut Sönmez Bingöl

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir Meclis soruşturma önergesi vardır, önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır, önergeyi okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (DEVAM)

4. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 54 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/39)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu döneminde 46 ihale yapılmış, bunların 11'i ilanlı, 29'u davetli, 6'sı özel olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerde indirim oranı ise ortalama yüzde 23'tür. Bu oran bir önceki hükümet döneminde ise yüzde 41'dir. Bugünkü İktidar döneminde yapılan ihalelerde ciddî müzakereler yapılmamış, hukuk bir kenara bırakılmış, ihale usul ve esasları açıkça ihlal edilmek suretiyle devlet trilyonlarca lira zarara sokulmuştur.

Bunun en son örneği İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde görülmüştür.

Söz konusu ihaleye 10 ayrı konsorsiyum başvuruda bulunmuş, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda BOUYGUES-VİNSAN Grubunun da dahil olduğu 6 firma grubu teknik yeterlikleri ve kapasiteleri itibariyle uygun bulunmuş ve bu ihaleye teklif vermek için davet edilmişlerdir. Ancak, projenin ihalesine katılabilmek için yeterlik alan diğer 5 ayrı konsorsiyumun Türk ortakları, çeşitli nedenlerle yabancı ortaklarını ikna edemedikleri için ihaleye katılmak istememişler, sadece BOUYGUES-VİNSAN Grubu teklif vermiştir. Yeterlik alan firmaların istekleri üzerine, idarenin iki defa süre uzatımı vermesine rağmen, bu firmalar uluslararası tahkimi şart koştukları için ihaleye girmemişlerdir. İhaleye girmeyen konsorsiyumlardan birinin ortağı olan ENKA firması, ihalenin son gününde Karayolları Genel Müdürlüğüne mektup göndererek ihalenin tekrarlanması halinde iştirak edeceğini bildirmiştir.

BOUYGUES-VİNSAN Grubunun 14.2.1996 tarihli ilk ihaleye verdiği teklif Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve geçerli teklif kabul edilerek resmî kayıtlara geçirilmiştir.

Bilahara bu ihale Karayolları Genel Müdürlüğünce iptal edilmiş ve 4.12.1996 tarihinde ihale yenilenmiştir.

4.12.1996 tarihinde yenilenen ihaleye bu defa önseçimi kazanan 6 firma grubundan;

1. BOUYGUES-VİNSAN,

2. ENKA (AJTC)

3. IBKO-CONSORTIUM grupları teklif vermişlerdir.

Bilindiği gibi, İzmit Körfez geçişi ihalesi 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilirken, uygulanacak usul ve esaslar, dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan 20.6.1995 tarihli olur ile belirlenmiştir. Bu olurun en hayatî noktalarından biri olan görevlendirme sıralamasına ilişkin 8 inci maddesinde "tekliflerin görev sürelerine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli ile çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması halinde uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halinde görüşmelere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibiyle görüşmeye başlanması..." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; en ucuz teklifi veren ve tesisi en kısa sürede devlete teslim edecek olan firmanın birinci sırada yazılarak müzakerelerin o sıraya göre başlatılması, diğer yandan ise; Yap-İşlet-Devret modeli olduğu için sonuna kadar kamu yararını gözeten bütün ihtimallerin değerlendirilmesi amaçlanmış olmasına rağmen bu en temel ve en önemli hükme uyulmamıştır.

İhalede yapılan hukuk dışı uygulamalar gensoru önergesi ile Genel Kurul gündemine getirilmiş; ancak, görüşmeler sırasında Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, konuya açıklık getireceği yerde, sürekli olarak kendisinden önceki bakanları suçlama yolunu seçmiştir. Oysa daha önceki bakanlar ihaleyle ilgili hazırlık çalışmalarını yapmışlar, henüz ihale tamamlanmamıştır. Nitekim, 55 inci Hükümetin göreve gelmesiyle müzakerelere devam edilmiş, ihale sonuçlanmıştır.

Sonuç olarak:

Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanmış bulunan olur'un 8 inci maddesi ihlal edilmiştir.

Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde devam etmekte iken, ihaleyle ilgili olarak yargının kararı dikkate alınmamıştır.

Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ENKA (AJTC) grubundan 5 yıl daha kısa süre ile tüp geçidi teklif eden ve devleti trilyonlarca lira zarardan kurtaran firma gözardı edilmiştir.

İhaleyle ilgili mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca eksiksiz olarak verilmemiştir.

Kısaca; bu ihalede yönlendirme vardır, ihale usul ve esaslarında ihlal vardır, rekabet ortamı oluşturulmamıştır ve en önemlisi ENKA firması kayırılmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır. Böylece, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, görevini kötüye kullanmak suretiyle suç işlemiştir.

Yukarıda belirtilen ve Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyan bu eyleminden dolayı Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci ve müteakip maddeleri gereğince bir Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

İlyas Yılmazyıldız (Balıkesir)

ErgunÖzkan (Niğde)

Cemil Erhan (Ağrı)

Mehmet Gözlükaya (Denizli)

Zeki Ertugay (Erzurum)

Ayfer Yılmaz (İçel)

Nevzat Köse (Aksaray)

İ. Cevher Cevheri (Adana)

Bekir Aksoy (Çorum)

Necati Çetinkaya (Konya)

Mahmut Nedim Bilgiç (Adıyaman)

Hacı Filiz (Kırıkkale)

Y. Fevzi Arıcı (İçel)

Sabri Güner (Kars)

Yusuf Bacanlı (Yozgat)

Mehmet Tatar (Şırnak)

Kadir Bozkurt (Sinop)

Mustafa Çiloğlu (Burdur)

Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu (Şanlıurfa)

Abdulkadir Akgöl (Hatay)

Yusuf Bahadır (Trabzon)

Mustafa Dedeoğlu (Muğla)

Ahmet Bilgiç (Balıkesir)

Doğan Baran (Niğde)

Mehmet Sağlam (Kahramanmaraş)

Nevfel Şahin (Çanakkale)

İsmail Kalkandelen (Kocaeli)

Bahattin Şeker (Bilecik)

Ümran Akkan (Edirne)

M.Halit Dağlı (Adana)

Tahsin Irmak (Sıvas)

Turhan Güven (İçel)

Osman Berberoğlu (Antalya)

M.Salim Ensarioğlu (Dİyarbakır)

İrfettin Akar (Muğla)

Halil Yıldız (Isparta)

Ergun Özdemir (Giresun)

Salih Sümer (Diyarbakır)

İsmet Attila (Afyon)

Mahmut Duyan (Mardin)

Faris Özdemir (Batman)

Tayyar Altıkulaç (İstanbul)

Cihan Paçacı (Elazığ)

Nihan İlgün (Tekirdağ)

Mehmet Gölhan (Ankara)

Nahit Menteşe (Aydın)

Rıza Akçalı (Manisa)

Ömer Bilgin (Isparta)

Necmettin Dede (Muş)

Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir)

Hayri Kozakçıoğlu (İstanbul)

Turhan Tayan (Bursa)

Abdülbaki Ataç (Balıkesir)

A. Sezal Özbek (Kırklareli)

Haluk Yıldız (Kastamonu)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

(9/36) esas numaralı Meclis soruşturma önergesinden imzaların geri çekildiğine dair önergeler vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM)

6. — Kırıkkale Milletvekili MikailKorkmaz’ın, (9/36) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/382)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili olarak verilen önergeden imzamı geri çekiyorum.

Gereğini arz ederim.

Mikail Korkmaz Kırıkkale

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

7. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in, (9/36) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/383)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili olarak verilen önergeden imzamı geri çekiyorum.

Gereğini arz ederim.

Necati Çelik Kocaeil

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, bu durum karşısında, Adalet eski Bakanı Mehmet Moğultay hakkında (9/36) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinde yeterli imza kalmamıştır; önerge, gündemden çıkarılacak ve işlemden kaldırılacaktır.

(9/37) esas numaralı Meclis soruşturma önergesinden de imzaların geri çekildiğine dair dört önerge vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:

8. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/384)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer hakkında, Manisa Milletvekili Sayın Erdoğan Yetenç ve arkadaşlarının vermiş olduğu soruşturma önergesindeki imzamı geri çekiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Saffet Kaya Ardahan

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

9. — Adana Milletvekili İbrahim Cevher Cevheri’nin, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/385)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç ve 55 arkadaşı tarafından, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair (9/37) esas numaralı önergedeki imzamı geri çekiyorum.

Gereğini saygıyla arz ederim. 27.10.1998

İbrahim Cevher Cevheri Adana

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

10. — Kastamonu Milletvekilleri Haluk Yıldız ve Nurhan Tekinel ile Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/386)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkında verilen Meclis soruşturması önergesinden imzamızı çekiyoruz.

Bilginizi ve gereğini arz ederiz. 27.10.1998

Haluk Yıldız Nurhan Tekinel Mehmet Ali Yavuz Kastamonu Kastamonu Konya

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum.

11. — Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak’ın, (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/387)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer hakkında Manisa Milletvekili Sayın Erdoğan Yetenç ve arkadaşlarının vermiş olduğu soruşturma önergesindeki imzamı geri çekiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Tahsin ırmak Sıvas

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, bu durum karşısında, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkındaki (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinde de yeterli imza kalmamıştır; önerge gündemden çıkarılacak ve işlemden kaldırılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum:

12. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin Çek Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Lubomir Zaoralek’in davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1756)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 21 Eylül 1998 tarih ve OABY-98-320.210-1678 sayılı yazısında, Çek Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Lubomir Zaoralek'in Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento Heyetini Çek Cumhuriyetine davet ettiği bildirilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi de okutup, oylarınıza sunacağım:

13. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin, Macar Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Istvan Szent Ivanyi’nin davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1757)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 3 Eylül 1998 tarih ve OABY-98-300.210-1400-13631 sayılı yazısında, Macar Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Istvan Szent Ivanyi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento Heyetini Macaristan'a davet ettiği bildirilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bu tezkereyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım.

VI. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 752 sıra sayılı raporunun gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 139 27.10.1998

27.10.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılmış bulunan Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler Konusundaki (10/219) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 752 sıra sayılı raporunun Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer almasının ve görüşmelerinin 3.11.1998 Salı günkü Birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Salih Kapusuz Uğur Aksöz FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Saffet Arıkan Bedük Metin Bostancıoğlu DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili

Önder Sav CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

VII. — SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN – Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan iki üyelikten; Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için İstanbul Milletvekili Sayın Metin Işık aday gösterilmiştir; bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik için de Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal aday olmuştur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik için Elazığ Milletvekili Sayın Hasan Belhan aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, değişen oranlar nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız sayın milletvekillerine bir üyelik daha düşmektedir. Bu komisyona aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin 3 Kasım 1998 Salı günü saat 18.00'e kadar yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum.

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 54 arkadaşının, mezhepçiliğe ve bölgeciliğe dayalı kadrolaşmaya gittiği ve İSKİ skandalı nedeniyle hakkında fezleke düzenleyen cumhuriyet savcısı yerine başka bir cumhuriyet savcısının görevlendirilmesini temin etmek suretiyle hakkındaki iddiaları örtbas ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 312 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Adalet eski Bakanı Mehmet Moğultay hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/36)

BAŞKAN – Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan Adalet Eski Bakanı Mehmet Moğultay Hakkında (9/36) Esas Numaralı Meclis soruşturma önergesi, biraz önce "Sunuşlar" kısmında okunan iki imzanın geri çekildiğine dair önergeler dolayısıyla Anayasamızda öngörülen sayıda imza kalmaması nedeniyle işlemden kaldırılmış ve gündemden çıkarılmıştır.

2. — Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç ve 55 arkadaşının, Soma Elektrik Anonim Şirketi (SEAŞ) bünyesinde haksız ve partizanca atamalar yapmak ve yargı kararlarına uymamak suretiyle devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/37)

BAŞKAN – Yine bu kısmın 2 nci sırasında yer alan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında (9/37) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi, biraz önce "Sunuşlar" kısmında okunan önergelerle 6 imzanın geri çekilmesi dolayısıyla, Anayasada öngörülen sayıda imza kalmaması nedeniyle işlemden kaldırılmış ve gündemden çıkarılmıştır.

Şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/897)

BAŞKAN – Gündemin 1 inci sırasında, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Batı Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu soru önergesi, daha önceki iki birleşimde de cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğümüze göre yazılı soruya dönüştürülmüştür; ancak, soru sahibinin söz isteği vardır, kendisine söz vereceğim.

Buyurun Sayın Ünaldı.

Süreniz 5 dakika.

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batı Çalışma Grubuyla ilgili sözlü sorum cevapsız bırakıldığı için, bu konudaki söz hakkımı kullanmak üzere huzurlarınızdayım. Önce, heyetinizi en iyi dileklerimle selamlıyor, saygılar sunuyorum.

Üç kere Genel Kurulda okunduğu halde cevaplandırılmayan, cevap vermekten kaçınılan sorularım, ülkenin iki yıla yakın bir süredir çektiği sıkıntıların kaynağıyla ilgilidir. Sorularım, milletçe çekilen bu sıkıntıların sebebini ve durumunu tespit etmeye yöneliktir. Ararejim, aradönem tartışmalarının, çete düzeni çekişmelerinin olduğu bu zamanda buna ihtiyaç vardır.

Milletimiz, koca bir ülke insanları, iki yıla yakın bir süredir, fişlemeler ve sınıflandırmalar başta olmak üzere, dayatmalar, yasaklamalar, zorlamalar ve baskılarla karşı karşıyadır. İllegal bir oluşumla insanımızı mutsuz kılan birçok darlıklar ve daraltmalar oluşturulmuştur; bu daraltmalarla halkımıza dünya dar edilmektedir. Bu durumlardan, Meclise karşı, millete karşı, Anayasanın 8 inci maddesinin verdiği yetki dolayısıyla, sorumlu olan Hükümettir ve onun başı Başbakandır.

Yanlış gelişmeleri, hukuksuzluğu sorgulamak hakkımızdır; aynı zamanda görevimizdir. Sıkıntıların birinci derecede sorumlusu ve sebebi, antidemokratik gelişmelerdir. Bu antidemokratik gelişmelerden sorumlu olan da, baskıcı, dayatmacı ve yasakçı zihniyetle destekli Hükümettir; ülkede, millet iradesine ambargo koymak isteyenler ve millet varlığına, millet imkânlarına el koymak isteyenlerce desteklenen Hükümettir.

Özellikle şaibeli transferlerle iktidar değiştirme yetkisini sivil iradeden uzaklaştırma, brifinglerle yargı üzerinde baskılar gibi, hukukî olmayan yollarla ülke çıkmazlara sürüklenmektedir. İnsanımız, gelişme, genişleme ve rahatlama beklerken, ülke, darlığa ve yokluğa sürükleniyor; hukuk daraltılıyor, insan hakları daraltılıyor, hürriyetler daraltılıyor, hatta yok ediliyor. Kültürel hayat daraltılıyor; bilgi alma ve haber alma, haber yapma hakkı daraltılıyor; üçüncü sektör faaliyetleri daraltılıyor; katılım ve katılımcılık yasaklanıyor; siyaset ve siyasî mücadele daraltılıyor, hatta yasaklanıyor. Kişisel haklar ve özgürlükler, hiç yoktan ortadan kaldırılıyor.

En önemli demokratik bir tavır olan gösteri ve yürüyüşler hiç sebepsiz engelleniyor.

Seyahat hakkına müdahale ediliyor.

Yargı, yasama ve yürütme baskı altında tutulmaya çalışılıyor. Yargı, alabildiğine siyasallaştırılmış, hatta saptırılmış. Yargısız infazlar yaygınlaştırılmış bulunuyor. Yargının bağımsız olmadığını, yargının başındakiler söylüyor. Ülkedeki çöküntünün vicdan-cüzdan arasına kadar nasıl indiğini, yine, yargının başındakiler ifade ediyor.

Şiir yazan ve şiir okuyan cezalandırılıyor. Bu gidişle, sıra, şiir dinleyenlere geliyor.

Eğitim özgürlükleri daraltılıyor. Eğitim ve öğretim hakkı engelleniyor. Tek tipçi totaliter bir öğretim anlayışı, bilgi ve başarı düşmanlığı, hizmet düşmanlığı, sevgi düşmanlığı, sonucunda, tinerci, tecavüzcü, intiharcı, satanist bir gençlik getiriyor.

İki aylık yaz tatili boyunca halkın arasında dolaştım, halkla dertleşip, kucaklaştım. Halk, böyle istemiyor, millet, bu gidişten şikâyetçi. Vekâletini yüklendiğimiz milletimiz, bütün bu darlıkları ve saptırmaları deli gömleği gibi görüyor; deli gömleği giymek istemiyor. Kendisine herhangi bir dar elbise biçilmesini de istemiyor.

BAŞKAN – Sayın Ünaldı, süreniz bitti. Size, 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen, bitirir misiniz.

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) – Teşekkür ederdim Sayın Başkan.

Milletimizin talebi, demokratik haklarına sahip olarak, tüm hürriyetlerine sahip olarak, insan haklarına sahip olarak çağın imkânlarına sahip olmak, çağın nimetlerinden yararlanabileceği bir ortamda olmaktır. Halk, bayramlarını kendine zehir edecek uygulamalar istemiyor. Her ne kadar, Hükümet sorularımıza cevap vermekten kaçmaktaysa da biz buradayız, milletin vekilleri buradadır. Heyetinizden dileğim, tüm hukuksuzluklara karşı, tüm daraltmalara karşı, tüm yasaklara ve yasaklamalara karşı milletin dileğini göz önünde bulunduralım. Mutluluğunu sağlamaya yemin ettiğimiz, mutluluğu için çalışacağımıza yemin ettiğimiz millete kulak verelim. Milletin imkânlarını sömüren vampirlere karşı, çetelere karşı, mücadeleyle, temsil ettiğimiz millet iradesini güçlendirelim.

Son günlerdeki olaylara bir bakalım: Bütün soygunlara ve vurgunlara destek olanlar, en tabiî şekilde, sevgi ve saygıyla gelişmiş demokratik bir halk hareketine kötü bakmaktadırlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Süreniz bitti efendim.

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) – Bu konuda söyleyeceğim çok husus var; ama, başka bir vesileyle ifade ederim inşallah.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ünaldı.

Efendim, Hükümet, 3 birleşimde de cevaplandırmadığı için, sözlü soru gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

2. — Niğde Milletvekili Mehmet SalihKatırcıoğlu’nun, teknik elemanların özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/898)

BAŞKAN – 2 nci sırada, Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu'nun, teknik elemanların özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Başbakan veya soruyu cevaplandıracak ilgili bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu sözlü soru da, daha önceki 2 birleşimde ve bu birleşimde de cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür; ancak, sözlü soru sahibinin söz hakkı vardır.

Kendisine 5 dakika konuşma hakkı veriyorum.

Buyurun.

M. SALİH KATIRCIOĞLU (Niğde) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü sorumun yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle söz aldım; bu vesileyle Yüce Heyetinlzi saygıyla selamlıyorum.

55 inci Hükümetin ekonomideki başarısızlığı, kamu çalışanları ve emeklilerini etkilemiştir. Eylül ayı itibariyle, 12 aylık enflasyon yüzde 80,4'tür. Maaşlarda yapılan son yüzde 10'luk artışla, kamu çalışanlarına, yıllık yüzde 60'lık artış sağlanmıştır. Memurlarımız, enflasyon rakamları çıkarıldığında, yüzde 20'lik kayba uğramıştır; önümüzdeki üç aylık enflasyonu da hesaplarsak, ortalama yüzde 30'luk kayba uğramaktadır. Kamu çalışanlarını ve emeklilerini enflasyona ezdirmeyeceğini iddia eden Sayın Mesut Yılmaz, millet adına yönelttiğim sözlü soru önergeme, yazılı cevabı tercih etmiştir; yorumu, kamu çalışanlarına ve emeklilerine bırakıyorum.

Kamu çalışanları arasında maaş dengesizliği devam etmektedir; örnek, soru önergemde konu olan teknik elemanlardır. Tarım, orman, altyapı, konut, turizm, enerji, madencilik, tıp, sanayi, kısacası, her alanda üretim ve istihdam konusunda, teknik elemanların katkısı vardır. 1 Aralık 1970 tarihinde, mühendislerin 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışmaya başlamasıyla, ücretleri, reel olarak geriledi. 1970 yılında, beş yıllık mühendis 740 dolar alırken, 1998 yılında 490 dolara kadar geriledi. Teknik elemanların malî sorumluluğu, teknik sorumluluğu vardır; trilyonlarca liralık inşaatların sorumlusudur. Yapılan ekonomik araştırmalarda, 4 kişilik bir ailenin, bir aylık, gıda, konut, yakacak, giyecek baz alınarak, toplam giderleri 206 milyon liradır. Sorumluluğu olan teknik elemanın bir aylık maaşı 140 milyon liradır. Halen 65 milyon lira aylık alan kamu çalışanlarını da düşünürsek, bu rakamlar, ülkemizin gerçek yaşam kavgasını ortaya koymaktadır.

Kamu çalışanları ve emeklileri adına, acilen, Hükümet yetkililerinden, aşağıdaki tedbirleri almasını talep ediyorum:

Çalışanlar arasında maaş dengesizliği giderilmeli, teknik elemanların iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve özel hizmet tazminatları artırılmalı, lojman tazminatları artırılmalı, 657 sayılı Yasaya göre çalışan teknik elemanlar ile sözleşmeli statüdeki teknik elemanlar arasındaki fark kaldırılmalıdır.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'un tek çatı altında toplanması ve çalışanlar arasında mevzuattan kaynaklanan ayırımın sona erdirilmesi acilen gerekmektedir.

Diğer taraftan, kamu çalışanlarının bir yıl içerisindeki maaş kaybı şu anda yüzde 20'dir; ek artışla, bu kayıp, bir an evvel giderilmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; asgarî ücret miktarınca, işçi ve memur aylıklarından vergi alınmamalı; diğer taraftan, cumhuriyetin 75 inci yılı dolayısıyla memura bir derece verilmeli, disiplin cezaları affedilmeli, bir maaş ikramiye verilmelidir. Zorunlu tasarruf kesintilerinin bir an evvel ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, bu kararların bir an önce Hükümet gündemine alınmasını diler, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Katırcıoğlu.

3. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan’ın, Cumhuriyetin 75 inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının Tarih Vakfı’na ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/899)

BAŞKAN – 3 üncü sırada, Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, cumhuriyetin 75 inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının Tarih Vakfına ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan Genel Kurul salonunda mı? Yok.

Daha önce iki birleşimde de cevaplandırılmadığı için, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, sözlü soru, gündemden çıkarılıp, yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

4. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Geliştirme ve Destekleme Fonunda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/900)

BAŞKAN – 4 üncü sırada, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Geliştirme ve Destekleme Fonunda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Başbakan veya ilgili bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu sözlü soru da daha önce iki birleşimde cevaplandırılmadığı için, gündemden çıkarılıp, yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

Sayın Uzunkaya, konuşmak istiyorsunuz. Size, konuşmanız için süre veriyorum; buyurun. (FP sıralarından alkışlar)

MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3.3.1998 tarihinde, Sayın Başbakanımız tarafından sözlü cevaplandırılması amacıyla kendilerine tevcih ettiğim suale bugüne kadar cevap verilmediği, yazılı soruya çevrildiği için söz alarak huzurlarınıza çıkmış buluyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabiî, benim esasen teessürüme vesile olan hadise şudur: Bir Hükümetin, Meclisteki parlamenterlerin, kendilerine intikal eden, kamuoyunu ilgilendiren ve hele hele de birkısım yolsuzluklar arkasında saklı bulunan hadiselerle ilgili tevcih edilen suallerine cevap vermemesidir. 3.3.1998'den 27 Ekim 1998'e (bugün) kadar tam 8 ay geçmiş, 8 ay zarfında, Muhterem Başbakanımız veya ilgili bir bakan, bu suale cevap verme ihtiyacını duymamıştır. Tabiî, hakikaten, insanın aklında, ister istemez, bu sorularda ifade edilen olayların gerçek mi olduğu konusunda tereddütler husule geliyor. Sayın Başbakandan sorduğumuz, o günlerde de basında intişar eden hadise şuydu: 13.8.1997 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan bir kararnameyle, Geliştirme ve Destekleme Fonunun kurulmasıyla ilgili bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre, yapı kooperatiflerinde, müteselsil, aynı zemin üzerinde inşa edilen 2 binden fazla olma şartıyla konutlara birkısım indirimler, birkısım özel tarifeler ve 5 yıl vadeli çok düşük oranda faizli krediler verilmesine dairdir. Yine, bu olay o kadar enteresan ki, rkiye'de, 2 binden fazla konut yapabilen firmaların sayısı zannedildiğinden de çok az, hatta hatta âdeta, bu, belli bir adrese çıkarılmış. Ben, adresi müsaadenizle ifade edeyim -yine, o günkü basında çıktığı için söylüyorum- yüzde 100 enflasyonun olduğu bir ülkede, Türkiye Halk Bankasından yüzde 40 faizle ve 5 yıl vadeyle kullandırılacak kredilerin kullandırıldığı kooperatifler, müteahhitliğini Enerji eski Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un ve genel başkanlığını da Yılmaz Odabaşı'nın yaptığı kooperatifler. Buradan da görülen, bunun, bugün, halen kendilerinin ANAP'a yakınlığı bilinen, Sayın Başbakana da yakınlıkları bilinen şahıslara çıkarılmış özel sipariş bir yasa olduğu gerçeğidir.

Değerli arkadaşlar, tabiî, Sayın Başbakanın ve Hükümetin bugün içinde bulunduğu sıkıntıyı anlamamak mümkün değil. Keşke, yolsuzluk ve çıkarılan birkısım kararnamelerle kayrılan, sadece böyle bir şirket olsaydı. Son günlerde basında yer alan ve artık ortada kasetler savaşı diye bilinen olaylar içerisinde yer alan -o derece korkunç bir şekilde- belki biraz sonra hakkında bir oylama yapılacak olan bir başka eski bakanın karşılaştığı olayın bir benzerinin, sekiz ay önce bir başka eski bakanın firmasının himayesi şeklinde, Bakanlar Kurulu kararı olarak çıkmış olması, Hükümetin yolsuzluklara, özel himayeye ve birkısım yandaşları ve çevreleri koruma amacına yönelik olarak yaptığı icraatların en açık belgesidir.

Umuyor ve temenni ediyorum ki, Sayın Başbakanımız ve değerli Hükümet bu gibi sorulara, özellikle Resmî Gazetede intişar eden, himayaye yönelik olan olaylarla ilgili bu tip sorulara en kısa zamanda ve sağlıklı cevaplar vermek suretiyle, bugün akşam çok daha ciddî bir şekilde kamuoyunun, basın kuruluşlarının ve gazetecilerin önünde tartışılacak olan benzeri yolsuzluklara sağlıklı bir cevap bulmanın da gayreti içerisinde olsun.

Ben, Genel Kurulu saygı ve muhabetle selamlıyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Uzunkaya.

5. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın Ankara-Cebeci’de bulunan Adlî Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/902)

BAŞKAN – 5 inci sırada, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara-Cebeci'de bulunan Adlî Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Bu soru da, daha önce iki birleşimde cevaplandırılmadığı için -bu birleşimde de cevaplandırılmıyor- İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, gündemden çıkarılmış ve yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

Sayın Albayrak?..

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) – Söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Peki efendim.

Soru sahibi söz istediği için, kendisine 5 dakikalık süre veriyorum.

Buyurun Sayın Albayrak.

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara-Cebeci'de bulunan Adlî Tıp Kurumuyla ilgili sözlü soru önergem nedeniyle söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım.

Bir konu itibariyle, Cebeci'de bulunan Adlî Tıp Kurumunu ziyaretim sırasında, gerçekten, orada bulunan Adlî Tıp Kurumunun, konum itibariyle çok enteresan bir yerde olduğunu, mahalle arasında olduğunu ve Türkiye'de bu kurumun sayısının az olması itibariyle, buraya intikal eden işlerin zamanında yapılamadığını; buna gerekçe olarak da, burada çalışanların veya personel yetersizliğinden dolayı değil, böyle bir kurumun kurumluktan çıkmış olmasından kaynaklandığını tespit ettim. Tabiî, bununla ilgili, ilgili mercilere bizzat gittim, şifahî olarak görüşmelerimiz oldu; halen de bir netice alamadım.

Buradaki sorun şu: Bu Adlî Tıp Kurumu -genelde, ölümle neticelenen olaylar burada değerlendiriliyor- mahalle arasında olması hasebiyle ve devamlı, ölüm olaylarının orada incelenmesi nedeniyle, orada bulunan mahalle sakinlerinin çocuklarına kötü tarzda etki yapmaktadır.

İkinci bir olay da morg konusu; enteresandır, öyle bir hadise yok. Doktor odaları zaten belirsiz bir durumda. Bunun için, buranın daha emniyetli, daha koruma altında olan bir yere kaydırılması gerektiğini; hatta -alternatif olarak- Keçiören'de buna benzer bir kurumun olduğunu, boş olduğunu, buraya taşındığı takdirde biraz daha genişletilerek buranın önemli bir hale getirileceği düşüncesini belirttik. Halen de, bu konuyla ilgili müspet bir sonuç alamadım; inşallah, bundan sonra bu konunun düzeltileceği inancındayım.

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Albayrak.

Daha önce de ifade ettiğim üzere, sözlü soru gündemden çıkarılarak yazılı soru haline dönüştürülmüştür.

6. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek’in, Ankara Millî Eğitim Müdürünün bir beyanına ilişkin sorusu ve Millî EğitimBakanı Hikmet Uluğbay’ın cevabı (6/904)

BAŞKAN – Gündemin 6 ncı sırasında, Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in Ankara Millî Eğitim Müdürünün bir beyanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 9.3.1998

Abdullah Örnek Yozgat

Sorular:

Ankara Millî Eğitim Müdürü Behçet Yavuz'un "gerekirse başörtüsü mücadelesinde kan dökeriz" şeklinde açıklamaları basında yer aldı.

1. Bu konuda herhangi bir soruşturma yaptırdınız mı?

2. Eğitim bir sevgi işidir, muhabbettir; eğitimde kan görmek isteyen ilgili şahıs hâlâ görevini sürdürüyor mu?

3. Bugüne kadar kaç tane stajyer öğretmenin görevine son verilmiştir; suçları nedir?

4. Kaç öğretmen, hangi suçtan devlet memurluğundan çıkarılmıştır?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Abdullah Örnek'in sorularını yanıtlamak üzere huzurunuzdayım.

Ankara Millî Eğitim Müdürüne atfedilen ve bir gazetede çıkan beyanlar konusunda, Millî Eğitim Müdürümüzün bir basın toplantısı yapmaktan başka, ilgili gazeteye bu şekilde beyanları olmadığına yönelik açıklamaları vardır; hem basın toplantısı yapmıştır bu konuda hem de ilgili basın organlarına, yaptıkları yayınların gerçeği yansıtmadığına dair yazılı bildirimleri vardır.

Zaman zaman, basın yayın organlarında, bizlere veya herhangi bir vatandaşımıza ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilebilmektedir. Dolayısıyla, bir il millî eğitim müdürünün, yapmadığı, ifade etmediği bir beyanla ilgili olarak -bunu tekzip etmesi söz konusu, tekzip de etmiştir ve ilgili yayın kuruluşuna yazılı bilgi de vermiştir- elbette ki, görevini yapan ve aslında, hakkında asılsız bilgi neşredilen bir kamu görevlisi için herhangi bir yasal işlem yapmaya gerek görmedim.

Eğitimin, bir sevgi ve kendisini o mesleğe adamışlık gerektiren bir uzmanlık alanı olduğu doğrudur. Aynı şekilde, diğer bir doğru da, bu sevgi, şefkat ve mesleğe adamışlık, ancak öğretmenlerimizin başarılı olarak hizmetlerini sürdürebilmesinin gereğidir. Bunun kadar önemli diğer bir husus da, insanların asılsız olarak suçlanmasıdır. Toplumda, birlikte, huzur içerisinde yaşayabilmemiz için, asılsız haberler yayımlayıp iftira etmekten de insanlarımızın uzak durması gerekiyor; çünkü, her kamu görevlisi, görevini büyük bir özveri ve ülkemize adamışlık çerçevesinde yürütmektedir.

O nedenle, Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Behçet Yavuz, görevine devam etmektedir ve başarılı hizmetler üretmektedir.

3 üncü olarak, stajyer öğretmenlerden bugüne değin 59'u kılık kıyafet kurallarına uymadığı ve diğerleri de diğer nedenlerden olmak üzere, 73'ünün görevine son verilmiştir. Bu göreve son vermede kılık kıyafetin dışında, işlenen kusurlar arasında, diplomada tahrifat yapmak, sahte isme belge düzenlemek, askerlikten kurtulmak için hile yapmak, tacizde bulunmak, öğrencilere para karşılığında soru yanıtı vermek gibi fiiller de yer almaktadır. Bütün bu fiillerden oluşan 73 stajyerin görevine son verilmiştir.

Saygılar sunarım.

Teşekkürler Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

Yerinizden bir açıklama yapacak mısınız?

ABDULLAH ÖRNEK (Yozgat ) – 4 üncü sorum vardı, unutuldu herhalde Sayın Başkan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – 4 üncü sorunuz "kaç öğretmen, hangi suçtan devlet memurluluğundan çıkarılmıştır?"

Biraz evvel açıkladım.

BAŞKAN – Söyledi efendim, söyledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – 73 stajyer öğretmenin görevine son verilmiştir. Bunlardan 59'u...

ABDULLAH ÖRNEK (Yozgat) – Stajyer olmayan öğretmenlerden, Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Stajyer olmayan öğretmenlerden 2 öğretmenin işine son verilmiştir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Soru cevaplandırılmıştır efendim.

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Dünya Kadınlar Gününde meydana gelen olaylar sırasında Atatürk Anıtına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/905)

BAŞKAN – 7 nci sırada, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Gününde meydana gelen olaylar sırasında Atatürk Anıtına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

8. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906)

BAŞKAN – 8 inci sırada, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

9. — Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, bazı belediyelerin izinli hizmet aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)

BAŞKAN – 9 uncu sırada, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur'un, bazı belediyelerin izinli hizmet aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü sorusu vardır.

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

10. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Turban’a alınan personele ilişkinBaşbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin cevabı (6/908)

BAŞKAN – 10 uncu sırada, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Turban'a alınan personele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu vardır.

Soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sözlü sorumun Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.03.1998

Ali Rıza Gönül Aydın

Turban, özelleştirilme kapsamında bulunmaktadır. Özelleştirme, kurumun personeli ve işletmeleriyle küçültülmesini amaçladığı, bu nedenle, özelleştirilen işletmelerdeki personelin yatay geçiş yapılarak başka kurumlara aktarılması veya kurumun diğer işletmelerine kaydırılması esas iken, özelleştirme ilkelerine tamamen ters bir tutumla;

1. Son aylarda kuruma 65 kişinin alındığı doğru mudur?

2. Alınan bu 65 kişiden 22 kişiye kadro verildiği doğru mudur?

3. Kadro verilen bu kişiler hangi milletvekillerinin yakınıdır veya referansıyla kadroya alınmıştır?

4. 1 personelin kuruma getirdiği malî yükün faturasını kim verecektir?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül'ün, Sayın Başbakanımıza yönelik sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum.

1 Ekim 1997 tarihi itibariyle Turban Kilyos işletmesinde, geçici kadroda, 58 adet personel istihdam edilmiştir. Söz konusu personel, 3056 sayılı Kanun uyarınca geçici görevden doğan haklarını kullanmaksızın Başbakanlıkta görevlendirilmiştir.

Özelleştirme kapsamında bulunan Turbandan 1997 yılı ve 31.3.1998 tarihi itibariyle çeşitli nedenlerle toplam 359 personel ayrılmıştır. Turbandan özelleştirme nedeniyle ayrılan kalifiye personel açığını biraz da olsa kapatmak amacıyla, yine aynı tarihler arasında, 7 adet personelin açıktan atanması Devlet Personel Başkanlığınca yapılmıştır. Kadroya atanan 7 adet personelin 5 adedi geçmiş yıllarda Turbanda çalışmış, tecrübeli, eski Turban personelidir.

Turban Genel Müdürlüğünde, geçmiş yıllarla kıyaslandığında, önemli ölçüde personel azalması söz konusudur. Turbanın 1993 yılında 1 880, 1995 yılında 1 257 olan personel sayısı şu anda 645'tir.

Saygılarla arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

11. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, SEKA’ya ait bir arazinin özel bir firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)

BAŞKAN – 11 inci sırada, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, SEKA'ya ait bir arazinin özel bir firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

12. — Hatay Milletvekili Abdulkadir Akgöl’ün, İskenderun LNG terminalinin 1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin cevabı (6/910)

BAŞKAN – 12 nci sırada, Hatay Milletvekili Abdulkadir Akgöl'ün, İskenderun LNG termimalinin 1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Bakan? Genel Kurul salonunda.

Soruyu okutuyorum efendim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

Abdülkadir Akgöl Hatay

Mısırla yapılan LNG anlaşması sonucu İskenderun'a LNG terminali yapılması gündeme gelmiş ve BOTAŞ 1997 yılı yatırım programının 12 nci revizesinde dahi yer almıştır; ancak, anlaşılmayan sebeple, kurumun 1998 yatırım programından tümüyle çıkarılmıştır.

Bu sebeple;

1..Altı ay içinde tamamlanmak üzere ihalesi yapılan İskenderun LNG terminali mühendislik çalışması neden henüz bitirilememiştir?

2. İskenderun LNG terminali 1998 yılı yatırım programından niçin çıkarılmıştır?

3. İskenderun ve İskenderunlulara karşı bir tutum olarak nitelenen bu tavrın sebebinin Hatay İlinde Anavatan Partisinin tabanını kaybetmiş olduğu iddialarıyla bir ilgisi var mıdır?

4. İskenderunluların bunu Anavatan Partisinin kendilerine karşı bir tavrı olarak kabul edip, bunun hesabını sandıkta sormayı unutmayacağını düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Abdulkadir Akgöl'ün sözlü sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınızdayım; Yüce Meclisi, bir kere daha, saygılarla selamlıyorum.

İskenderun enerji terminalinin mühendislik çalışması, süresi içinde tamamlanmıştır. 1987 yılında, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden doğalgaz ithalatına başlanmasıyla, on yıllık bir süre içinde, doğalgazın sahip olduğu ekonomik ve çevresel özellikler nedeniyle ve ithalat ve satışını üstlenen BOTAŞ Genel Müdürlüğünün uygulamış olduğu etkin pazarlama politikaları sayesinde enerji pazarında doğalgazın payı artmış, hem mevcut boru hattı güzergâhında talebi yükselirken hem de tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması konusunda yoğun istekle karşılaşılmıştır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, doğalgaz talebinin hızla artması sonucunda, bir yandan arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda yaptığı çalışmalara hız verirken, bir yandan da arz miktarını mevcut ve potansiyel talep odaklarına ulaştırabilmek için gerekli yatırımları imzalanan doğalgaz anlaşmaları çerçevesinde teknik yeterlilikleri dikkate alarak planlamaktadır. BOTAŞ Genel Müdürlüğü yatırımlarını gerçekleştirirken talep odaklarının yoğunluğu ve arz teminine yönelik çalışmaların sonuçlarına göre mümkün olduğunca ekonomik kriterleri dikkate alarak objektif bir yaklaşımla yatırım kararları almaktadır.

Bu çerçevede İskenderun'da kurulması planlanan üçüncü LNG terminalinin yapımı da, doğalgaz arz talep dengesi göz önünde tutularak, daha sonraki yıllarda yapılmak üzere, ileri bir tarihe ertelenmiştir; ancak, İskenderun'un da dahil olduğu güney bölgesi talebi, orta vadede, boru hattı kaynaklarından temin edilecek doğalgazla karşılanacaktır.

Bütün yatırımlarda olduğu gibi, İskenderun'da kurulması planlanan üçüncü LNG terminalinin yapımı, doğalgaz arz talep dengesi, teknik yeterlilikler ve ekonomik kriterler dikkate alınarak, daha sonraki yıllarda yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Soru cevaplandırılmıştır.

13. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Konut Edindirme Fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/911)

BAŞKAN – 13 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Konut Edindirme Fonuna İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Sayın Başbakan veya soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

14. — Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak’ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912)

BAŞKAN – 14 üncü sırada, Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Sayın Başbakan veya soruyu cevaplandıracak ilgili Bakan?.. Genel Kurul salonunda yok.

Soru ertelenmiştir.

15. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Habur sınır kapısından Irak’a giriş yapan kamyon ve TIR’lara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet SalihYıldırım’ın cevabı (6/913)

BAŞKAN – 15 inci sırada, Mardin Milletvekil Hüseyin Yıldız'ın, Habur sınır kapısından Irak'a giriş yapan kamyon ve TIR'lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Başbakan veya soruyu cevaplandıracak ilgili Devlet Bakanı?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi saygılarımla arz ederim. 18.03.1998

Hüseyin Yıldız Mardin

Sorular:

1. Habur Sınır Kapısından Irak'a giriş yapan kamyon ve TIR'ların Şırnak İli araçları ile diğer iller olarak bir ayırıma tabi tutulması iddiaları doğru mudur?

2. Öyle bir ayırım sözkonusu ise hangi gerekçeyle bu karar idarî makamlar tarafından alınmıştır?

3. Şırnak Valiliğinin 29.8.1997 tarihli Habur Hudut Kapısından getirilen mazot usul ve esaslarına ilişkin Valilik Yönergesinin 7 nci maddesindeki "20 yaşın üzerinde olan kamyon ve çekicilere araç kartı verilmeyecektir" hükmü doğru mudur?

4. Doğru ise Şırnak İli nüfusuna kayıtlı kişilerin 20 yaşından büyük araçlarına, hangi hükme dayanılarak araç uygunluk belgesi verilmektedir?

5. Bölge halkını büyük anlamda olumsuz bir şekilde etkileyen araçlar için 20 yaş sınırlamasını iptal etmeyi ve bölgede ayırımcılığa neden olan uygulamalar için bir girişiminiz olacak mıdır?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakika efendim.

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mardin Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği sözlü soruları yanıtlamak üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum.

Şırnak İli araçlarıyla diğer iller araçları olmak üzere iki ayrı gruplandırmanın bilgisayarda programlandığı doğrudur. Sebebiyse, herhangi bir yerleşim birimine veya başkalarına ayrıcalık sağlamak değil, 42 854 aracın düzenli olarak Kuzey Irak'a gidebilmesini sağlamaktır. Böyle bir gruplandırmanın sebebi, herhangi bir şehre veya ilçeye avantaj sağlamak değil, kamu düzeninin sağlanması içindir. O yörede, o kapıda uygunsuzluklarla alakalı söylemlerin boyutunu, değerli Hüseyin Yıldız benden çok iyi biliyor, özellikle, bundan onaltı ay önceki süreç içerisinde.

Şırnak Valiliğinin 29.8.1997 tarihli Habur Hudut Kapısından getirilen mazota ilişkin usul ve esaslara dair Valilik Yönergesinin 7 nci maddesindeki "20 yaşın üzerinde olan kamyon ve çekicilere araç kartı verilmeyecektir" hükmü doğrudur; ancak, yönergenin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, müktesep hak olarak, geçmişte, 20 yaşın üzerinde olduğu halde, bilgisayar sırasına kaydedilenlere bir yıllığına araç kartı verilmiştir ve bunlar, uğraşlarına devam etmektedirler. "Bir yıl sonunda bu araçlara araç kartı verilmeyecektir" hükmü tekrar görüşülecektir. Yöre koşulları göz önüne alınarak, gerektiğinde bu süre, tabiî ki, uzatılabilecektir.

Bunun bir diğer önemli boyutuna da işaret etmek istiyorum: 55 inci Hükümetin, bu sorunları olan taşıyıcılara sağladığı çok önemli bir kolaylık olmuştur; 20 yaşın üzerinde araçları olan, taşıyıcılar kooperatifine dahil olan bu insanlar, müracaat ettikleri takdirde, Halk Bankasından, ilk 2 yılı ödemesiz, yüzde 20 faizli, 5 yıl da geri ödemeli, 10 milyar liraya kadar varan araç kredisi alabilecek ve de araçlarını yenileme imkânına kavuşabileceklerdir.

Yine, 20.8.1994 tarih ve 22 207 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, taşıyıcılar tarafından uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında kullanılacak taşıtlarda yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtların yaşının 8 yaşından büyük, otobüs kapasitesinin 40 koltuktan az ve eşya taşımalarında kullanılacak taşıtların 15 yaşından büyük, istiap haddinin de 10 tondan küçük olmaması zorunluluğunu getirmiştir. Uluslararası yük taşıyacak araçların en fazla 15 yaşından büyük olmaması gerekirken, bölge halkının ekonomik durumu göz önüne alınarak, bu yaş sınırı 20 yaş sınırına çekilmiştir; ancak, Şırnak İlinin ve bölgenin hurda araç yığını haline dönüşmesini engellemek, trafik kazalarının minimum seviyeye indirmek ve bu güzergâhta seyreden diğer araç şoförlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak için, valilik, böyle bir uygulamaya gerek görmüştür.

Mevcut gelişmelere paralel olarak, bölge halkının yararları göz önünde bulundurulmak suretiyle, gerekli görüldüğünde yeni düzenlemelere gidilecektir; ancak, şu an, yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı, araçların 20 yaşla sınırlandırılmasının doğru olacağı kanaatindeyim.

Bu vesileyle, bana açıklama fırsatı verdiği için, Değerli Hüseyin Yıldız'a teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın Yıldız, bir şey söyleyecek misiniz efendim?

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) – İzninizle Sayın Başbakan.

BAŞKAN – Buyurun, kısa bir açıklama...

MEHMET AYKAÇ (Çorum) – Sayın Başkanım, mikrofonu açsanıza...

BAŞKAN – Efendim, yerinden kısa bir açıklama yapacak arkadaşımız.

MEHMET AYKAÇ (Çorum) – Efendim, mikrofon koymuşlar...

BAŞKAN – Yerinden bir açıklama yapabilir.

MEHMET AYKAÇ (Çorum) – Hayır; bu tekniği kullanın Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Neyse canım, kullanacağız; tekniği kullanacağımız zaman var...

Buyurun.

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) – Sayın Başkanım, Sayın Başbakana sormuş olduğum sorumu, Sayın Devlet Bakanımın cevaplandırması memnuniyet verici. Ancak, bölge halkının bir talebi olarak söylüyorum: Refahyol döneminde Habur Sınır Kapısında gerek araçların geçişi gerekse tonaj itibariyle çok büyük bir canlılık vardı; ancak, şu anda Habur sınır kapısı ölü vaziyettedir. Bu konu, bölgenin ekonomisi ve terör açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.

Sayın Bakanın, 7 nci maddenin yedinci fıkrasında "bir yıl" diye belirttiği yaş hükmü Irak için değildir, Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri içindir; ancak, sürenin bir yıl uzatılması da memnuniyet vericidir. Diliyoruz ki, bu süre, sürekli olur; fakir halkımızın, bu şekilde, yaşlı da olsa, bu araçlardan yararlanıp, bölge ekonomisine katkıda bulunmaları ve böylece, işsizlik oranının bir nebzecik dinmesi sağlanır.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yıldız.

Sayın arkadaşlar, siz şifrenizi gireceksiniz, söz isteyeceksiniz, mikrofonları o zaman çalıştırabilirim. Bunu bilmeniz lazım. Neyse, böylece öğrenmiş oldunuz. Bu bir başlangıç oldu.

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) – Sayın Başkanım, beş kere denedim, devreye girmedi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Sistem devreye girdi de, kullanmadık mı?

BAŞKAN – Efendim, sistem devrede. Arkadaşımız söz isteyince, Sayın Aykaç, mikrofonları kullanmamızı istedi; ama, oradan söz isteyen kişi, şifresini yazacak, devreye girecek, ben buradan onun düğmesine basacağım, kendisi oradan konuşacak. Söz istenirse, bundan sonra böyle yapılabilir.

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin) – Sayın Başkanım, beş kere denedim, devreye girmedi. Sistemi getirenlere sormak gerekir.

BAŞKAN – Tamam, kapattık. Bu bir başlangıç oldu.

Soru cevaplandırılmıştır.

16. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci’nin, hükümetin icraatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin cevabı (6/915)

BAŞKAN – 16 ncı sırada, Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, Hükümetin icraatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada; ama, hangi icraatı, tabiî bilmiyoruz...

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk Ekinci Ankara

55 inci Hükümetin kendi beyanlarına göre iki büyük reform icraatını biliyoruz.

a) 8 yıllık kesintisiz eğitim.

b) Üç rakamlı enflasyon.

Buna göre;

1. GSMH'da (gayri safî millî hâsıla) sekiz ay müddetince önemli bir artış olmuş mudur?

2. Çalışanlarımıza verilen ücretler enflasyonla orantılı mıdır?

3. İhracat ve ithalatımızın durumu ne durumdadır?

4. 55 inci Hükümet göreve başladığı günden bu yana, ne kadar iç ve dış borçlanma olmuştur?

5. Yine, Hükümetiniz döneminde, faiz oranları iniş ve çıkışlar hangi ölçüde devretmiştir?

6. Ülke gündemini işgal eden irtica nedir? İnancından dolayı başını örtenler mürteci midir?

7. Başörtüsünün siyasî simge olduğuna hangi kıstasla karar verilmiştir?

REFİK ARAS (İstanbul) – Başka bir konu var mı?!.

ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) – Onu ben takdir ederim, siz değil sayın milletvekilim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

Süreniz 5 dakika.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Ömer Faruk Ekinci'nin, Sayın Başbakanımıza yönelik sözlü sorusunu cevaplamak üzere bir kere daha huzurlarınızdayım; Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum.

1994 krizindeki büyük daralmanın ardından, Türkiye ekonomisi yeniden büyüme sürecine girmiştir. 1997 yılı, ekonomide, temelde, iç talep kaynaklı bir üretim artışının gözlendiği bir yıl olmuştur. Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlu ve karşılaştırılabilir olunabilmesi için, dışticaret istatistiklerinin kapsam açısından genişletilmesi nedeniyle, daha önce Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan, birinci, ikinci, üçüncü, üç aylık gayri safî millî hâsıla rakamlarında artış yönünde değişiklik olmuştur.

Sonuç olarak, gayri safî millî hâsıla, reel olarak, bir önceki yıla göre yüzde 8 gibi yüksek bir artış kaydetmiştir. Arz yönünden bakıldığında, gayri safî millî hâsıla büyümesinin, temelde, sanayi, ticaret, ulaştırma ve haberleşme sektörlerindeki üretim artışlarından kaynaklandığı görülmektedir.

Çalışanların, enflasyonist ortamlarda büyük ölçüde kaybettikleri satın alma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyona göre ayarlanmasına çalışılmaktadır. Hükümetimizin devraldığı miras kötü de olsa, bunun olumsuz etkilerini memurumuza, emeklimize, işçimize, çiftçimize ve diğer tüm vatandaşlarımıza yansıtmamak için bütün tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, memur ve sözleşmeli personel statüsündeki kamu çalışanlarına, daha Hükümetimizin ilk günlerinde, 1997 yılının ikinci yarısı için yüzde 35 oranında maaş artışı sağlanmıştır. Emekli aylıkları da aynı oranda artırılmış; böylece, çalışanlarımız, emeklilerimiz enflasyona ezdirilmemiştir. 1998 yılının ilk yarısı için de memur maaşları yüzde 30 oranında yükseltilmiştir; yılın ikinci yarısında ise, memur maaşları yüzde 20 oranında artırılmıştır. Sonuç olarak, 1998 yılında, ortalama net maaş artışı yüzde 64 olacaktır. Yıllık ortalama toptan eşya fiyat endeksi artış hızı hedeflerimizin de yüzde 64 olduğu dikkate alınırsa, çalışan kesimin 1998 yılında da enflasyonun altında ezdirilmeyeceği açıktır.

Buna paralel olarak, asgarî ücret, 1 Ağustos 1997'den itibaren 1 Ağustos 1998'e kadar geçerli olmak üzere, ilk oniki ay içinde yüzde 108,3 oranında artış ile 35,4 milyon liraya çıkarılmıştır; bu, şimdiye kadar, asgarî ücrette yapılan en büyük artıştır.

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, gümrük kayıtları esas alınarak açıklanan dışticaret rakamları, 1997 yılında ihracatın kararlı bir şekilde artış trendinin sürdüğünü gösterirken, ithalat artış rejimi oldukça sınırlı kalmıştır. Mal ticaretinin denge kalemi olan dışticaret açığı ise 1996 yılıyla karşılaştırıldığında, yüzde 9,8 oranında artarak 22,4 milyar dolar düzeyine erişmiştir. 1997 yılının büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları gibi büyüklükleri incelendiğinde, reel kesimde canlılığın yıl boyunca devam ettiği göze çarparken, toplam ithalatımız aynı dönemde yüzde 11,5 oranında artarak 48,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, binek otomobilleri, motor benzini, esası yiyecek olan işlenmiş ve işlenmemiş mallar ile sanayi ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçlerinden oluşan tüketim malları ithalatımız, yüzde 22,6 oranında artarak 8,1 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu kapsamda yer alan kara taşıtları ithalatındaki yüzde 52 oranındaki artış dikkat çekicidir.

Diğer yüksek oranlı artış gösteren bir kalem de yüzde 23,5 ile elektrik, makine ve cihaz ithalatında görülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen geniş ekonomik kategoriler sınıflandırmasına göre, taşımacılık araçları hariç, sermaye malları ve sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçlerini kapsayan yatırım malları ithalatı, toplam ithalatta yüzde 32 oranında pay alarak, bu dönemde 14,8 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırım maddeleri ana grubu içinde ağırlıklı olarak yer alan makine ve teçhizat yatırım maddeleri, yüzde 12,3 oranında artarken, bu grubun ikinci önemli alt kalemi olan inşaat maddeleri, yüzde 20 oranında bir yükselme göstermektedir.

Hammadde ithalatına ilişkin veriler incelendiğinde, bu gruptaki ithalatımız, bir önceki yılla karşılaştırıldığında, önemli azalmalar olduğu gözlenmektedir. 1997 yılı için...

BAŞKAN – Sayın Bakan, süreniz bitti; size bir dakika daha süre veriyorum efendim...

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

...kümülatif rakamlar izlendiğinde, petrol ithalatında görülen yüzde 5,9 düzeyindeki azalma ile petroldışı hammadde ithalatında yüzde 5,1 düzeyinde artış kaydedilerek, hammadde ithalatımız 1996 yılına göre 3,4 düzeyinde artış göstermiştir. İhracatımız, gümrük birliği nedeniyle, koruma oranlarının düşürüldüğü, iç talebin canlı tutulduğu ve ihracat pazarlarının daraldığı 1996 yılı performansına göre farklı bir görünüm sergilenmiştir. 1997 yılsonu itibariyle, toplamda 13,1 oranında artan ithalat, 26,3 milyar dolara yükselmiştir. Yılın ilk yarısında, genel olarak ihracat artışı, ithalat artışının üzerinde seyretmiştir.

BAŞKAN – Sayın Bakan, süreniz bitti, 1 dakika daha süre vereyim size; fakat, bu, tabiî, Hükümet icraatı, böyle bir-iki dakikada anlatmak çok zor.

Buyurun.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE(Devamla) – Sayın Başkanım, soruyu cevaplandırmaya çalışıyorum.

BAŞKAN – Peki, size 2 dakika daha süre vereyim.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

Ana sektörlerle yapılan sınıflandırmada ihracat içinde yüzde 83 gibi önemli bir payı olan sanayi ürünleri ihracatının 21,9 milyar dolara ulaşırken, bu kalem içinde ağırlığı yüzde 80'i bulan sanayi mamulleri ihracatımız yüzde 10 oranında artışla 19,4 milyar dolara yükselmiştir. İhracata katkıda bulunan fasılları incelediğimizde; dokumaya elverişli maddelerden hazır eşya yüzde 29,2; tütün ve tütün mamulleri yüzde 7,7; örme giyim eşyası yüzde 9,1; kazanlar ve makineler ihracatında yüzde 22,9 oranlarında artışlar görülürken, oran olarak en yüksek düşüş yüzde 17 ile kara taşıtları aksam ve parçaları ihracatlarında görülmüştür.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden otomotiv ana ve yan sanayii ihracatına ilişkin Ocak-Mart 1998 dönemi için elde edilen veriler sektörün 1997 yılında ana sanayi ihracatında yüzde 31 oranında daralma kaydetmesine karşın, 1998 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 24 düzeyinde artış göstererek hızlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret edilmektedir. Aynı kaynağa göre, toplam ana ve yan sanayi ihracatı 1998 yılı ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düzeyinde artış göstermiştir.

55 inci Hükümet 1997 yılı Temmuz ayında göreve başlamıştır. Geçen yılın son iki çeyreğine içborçlanma açısında baktığımızda, Hazine Müsteşarlığı iç piyasalardan Temmuz-Eylül döneminde 1,4 katrilyon TL ve Ekim-Aralık döneminde ise 2,1 katrilyon TL borçlanmıştır. 1998 yılı Ocak-Mart itibariyle içborçlanma 2,690 katrilyon TL olarak gerçekleşmiştir. 55 inci Hükümetin göreve geldiği tarihten itibaren bugüne kadar 5,9 milyar ABD Doları tutarında dışborçlanma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dışborçlanma tutarının...

BAŞKAN – Sayın Bakan, süreniz bitti; 3 dakika süre verdim, kusura bakmayın, yeter artık. Bir başka soruya cevap verirken, Hükümet icraatını orada da biraz daha izah edersiniz.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Devamla) – Peki efendim.

TAHSİN IRMAK (Sıvas) – Sayın Başkan, tatmin olmadık; cevabı net değilki, ne söylediğini anlamadık...

BAŞKAN – Efendim, ben olsam, bu soruyu kabul etmem; yani, böyle, Hükümet icraatını...

Sayın Ekinci, çok kısa bir açıklama...

Buyurun efendim.

ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) – Sayın Başkanım, ben, bilhassa, halkımızın takdirine bırakıyorum. Sorularımın cevabı değil de, başka şeyler konuşuldu. Aslında, ben, irticayla, mürteciyle ilgili soru sormuştum; hiç oraya gelmedi Sayın Bakanımız.

Takdiri halkımıza bırakıyor; saygılar sunuyorum.

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) – Vakit kalmadı...

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ekinci.

Böylece, soru cevaplandırıldı.

Değerli milletvekilleri, soruların sorulması için tespit edilen 1 saatlik süremiz bitmiştir.

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz.

X. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık’ın milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden düşmesinin açık oylaması

BAŞKAN – Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü, İçtüzüğün 135 ve 136 ncı maddeleri gereğince üyeliğinin düşmesinin oylamasını yapacağız.

İstifanın geçerli olduğu Başkanlık Divanınca tespit edilmiştir.

İstifa önergesini okutuyorum; buyurun.

24 Eylül 1998

TBMM Başkanlığına

Hakkımdaki iddiaların soruşturulmasının aksamamasını temin ve Yüce Meclisin yara almaması, sade vatandaş olarak aklanma gayretlerimi yürütebilmem için milletvekilliğinden istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla.

Eyüp Aşık Trabzon

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasanın 84 üncü, İçtüzüğün 135 ve 136 ncı maddeleri gereğince, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın üyeliğinin düşmesi, Anayasanın 96 ncı ve İçtüzüğün 146 ncı maddeleri uyarınca toplantıya katılan salt çoğunluğun oyuyla kabul edilecektir.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.

BAŞKAN – Şimdi, istifa tezkeresini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayını da arayacağım.

Efendim, biliyorsunuz, daha önce aldığımız karar gereğince, oylamalar için 5 dakika süre veriyoruz; oylamayı başlatıyorum.

Efendim, işarî oylamada, kim ne oy verdiyse belli değildir. Biliyorsunuz, kabul oyu, üyeliğin düşmesi anlamında; ret oyu, üyeliğin düşmemesi anlamındadır.

Buyurun.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Oylama işlemi bitmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 252 kabul, 65 ret oyu kullanılmıştır.

Bu sonuca göre, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği düşmüştür.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (DEVAM)

A) ÖNGÖRÜŞMELER (DEVAM)

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)

BAŞKAN – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT ile ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Hükümet?.. Yok.

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.

Sayın grup başkanvekilleri, Hükümet bulunacaksa devam edelim. Bulunacak mı?..

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Mutabıkız.

BAŞKAN – Gruplardan gelen işaretlere göre, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmındaki konuların görüşülmesinde de herhangi bir Hükümet üyesi Mecliste Hükümeti temsil etmeyeceğine ve görüşülecek konuların hiçbirisinde, daha önce Hükümet temsilcisinin bulunmaması nedeniyle Hükümetin aranmaması gibi bir durum söz konusu olmadığına göre, alınan karar gereğince, kadının statüsünün araştıralarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken tedbirler konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu raporunu ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 3 Kasım 1998 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 17.33

 

 

 

 

 

 

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, kamu bankaları tarafından basın kuruluşlarına verilen reklam ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/5933)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından ivedilikle yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

Lütfi Yalman Konya

1. Emlak Bankasından

2. Vakıflar ”

3. Ziraat ”

4. Halk ”

Bütün gazete-radyo-televizyon ve diğer basın-yayın kuruluşlarına (ayrı ayrı olmak şartı ile) ne kadar reklam parası verilmiştir.

T.C. Devlet Bakanlığı 26.10.1998 Sayı : B.02.0.003 (16) 2720

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 30.7.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5933-14582/33868 sayılı yazısı,

b) Başbakanlığın 10.8.1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-847/4525 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/5933-14582 esas no. lu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Güneş Taner Devlet Bakanı

KAMU BANKALARINCA TEMMUZ-AĞUSTOS 1998 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN REKLAM HARCAMALARI

Banka Adı : TV Kanallarına : Radyo Kanallarına : Gazetelere : Dergilere : Toplam :

T.C. Ziraat Bankası 72 391 303 435 3 096 068 900 107 185 667 035 40 741 806 753 223 414 846 123 (1995 Yılı)

17 771 873 044 35 239 000 10 076 250 391 15 993 757 998 43 788 120 433 (1996 Yılı)

– – – 35 366 900 368 35 366 900 368 (1997 Yılı)

GENEL TOPLAM (1995, 1996, 1997) 302 569 866 924

T. Halk Bankası 145 996 104 062 1 870 666 674 105 642 666 104 21 834 082 416 275 313 519 256

T.Vakıflar Bankası – – – – 561 718 839 829

T. Emlak Bankası 807 124 786 920 38 104 454 697 317 754 816 692 26 802 853 800 1 189 786 912 109

2. — Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, sekiz yıllık kesintisiz eğitim için toplanan paraya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5963)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ömer Vehbi Hatipoğlu Diyarbakır

– Millî Eğitim Bakanlığı görevine geldiğinizden bu yana 8 yıllık kesintisiz eğitim için ne kadar para toplanmıştır? Bu paraların repoya yatırıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar doğru mudur?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26.10.1998 Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00.022/3416

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.7.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14814-7/5963-14639/33987 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun “8 yıllık kesintisiz eğitim için toplanan paraya ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ilgili yatırımların ve hizmetlerin istenilen ölçüde ve zamanıda yerine getirilebilmesi için 4306 sayılı Kanun ile ihdas edilen eğitime katkı payından Eylül 1998 ayı sonu itibariyle sağlanan gelir 176 467 121 968 000 TL’dir. Tahsil edilen pay ve gelirlerin bütçeye özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 4306 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin C, D ve E fıkralarına göre sağlanan eğitime katkı payından 114 930 883 715 000 TL nemadan 1 363 649 844 000 TL olmak üzere toplam 116 294 533 559 000 TL bütçeye özel gelir ve Bakanlığımız bütçesine özel ödenek kaydedilmiştir. Nema geliri 8.6.1998-14.8.1998 tarihleri arasında 16 229 108 262 000 TL’nin özel gelir kaydından önce kısa süreli vadeli hesaplarda değerlendirilmesinden elde edilmiştir.

Ayrıca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılacak bağış ve yardımlar için Millî Eğitim Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankası merkez şubesinde ve Türkiye Halk Bankası merkez şubesinde özel hesaplar açılmıştır.

Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak amacıyla toplanan bağış ve yardımlarda 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun 5’inci maddesinde sayılan yardım toplama şekillerinden sadece yukarıda belirtilen “bankalarda hesap açtırma şekli” kullanılmış, makbuzla veya diğer usullerle hiçbir şekilde yardım toplanmamıştır.

Buna göre 25.9.1998 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası merkez şubesinde açılan 3388.9 numaralı hesapta bağış ve nemalar dahil 1 413 459 658 057 TL, Türkiye Halk Bankası merkez şubesinde açılan 64000010 numaralı hesapta bağış ve nemalar dahil 2 576 958 553 336 TL olmak üzere toplam 3 990 418 211 443 TL toplanmıştır.

T.C. Ziraat Bankası merkez şubesinden 3.12.1997 tarihinde 300 000 000 000 TL, 31.7.1998 tarihinde 1 105 616 000 000 TL olmak üzere toplam 1 405 616 000 000 TL, Türkiye Halk Bankası merkez şubesinden 31.7.1998 tarihinde 2 576 893 513 000 TL Bakanlığımız bütçesine özel gelir kaydedilmek üzere Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılmıştır.

Açılan bağış hesaplarında 25.9.1998 tarihi itibariyle; T.C. Ziraat Bankası merkez şubesi 3388.9 numaralı hesapta 7 843 658 057 TL, Türkiye Halk Bankası merkez şubesi 64000010 numaralı hesapta 65 040 386 TL olmak üzere toplam 7 908 698 443 TL bakiye bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

3. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in, Balıkesir’de yaşanan sel felaketinde meydana gelen maddî hasara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/6015)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Ahmet Bilgiç Balıkesir

2 Şubat 1998 tarihinde Balıkesir İlimizde Gömeç İlçesi merkez olmak üzere bir çok beldemiz sel felaketine uğramış ve vatandaşlarımız mağdur olmuştur.

İlçede yaşanan felaket neticesinde 50 konut oturulamayacak derecede ağır hasara uğramış, bir çok konut orta ve hafif derecede su baskınına maruz kalmıştır. Öyleki ekili tarım alanlarını sel silmiş ve süpürmüş ve tekrar ekim imkânı da olmamıştır. 150 adedi küçükbaş olmak üzere birçok hayvan telef olmuştur. Birçok esnafımızın dükkân ve işyeri ile ilçe sokakları sel suları ve çamur ile dolmuştur. Felaket çevre belde belediyeleri başta olmak üzere devletimizin imkânları ile giderilmeye çalışılmıştır.

1. 2 Şubat 1998’de Balıkesir’de yaşanan sel felaketinde halkımızın uğradığı maddî hasar ne kadar olmuştur?

2. Sel felaketinde yaşanan maddî hasarın telafi edilmesi için devletimiz hangi kaynaklardan ne kadar naktî ve aynî yardım yapılmıştır?

3. Sel bölgesinin Afet Bölgesi ilan edileceği sözü bakanlarınız (Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu başta olmak üzere) tarafından verilmesine rağmen bugüne kadar ilan edilmemesi nedeni nedir? Ne zaman ilan edilmesi düşünülmektedir?

4. Sel felaketine uğrayan bölgede özellikle Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından söylenen Ziraat Bankası ve Tarım ve Satış Kooperatiflerine olan borçların ödenmemesi ve erteleneceği sözü verilmiştir. Bu söz yerine gelmiş midir? 11 kişinin borç faizleri ertelendiği iddia edilmektedir. Bu doğru ise söz konusu 11 kişinin isimleri nasıl tespit edilmiştir? Bu 11 kişinin siyasilere yakınlığı nedir?

5. Bölge sel felaketine uğramasından sonra ticarî hayatta büyük bir daralma olmuştur. Bu daralmayı açmak için kamu bankaları başta olmak ticarî bankaların bölgeye verdikleri kredilerde artış olmuş mudur? Olması için nasıl tedbirler düşünülmektedir?

6. Sel felaketi sırasında hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan Karaağaç Belediyesi Gömeç’lilerin hizmetine ve yardımına koşmuştur. Fakat felaket esnasında birçok ağaç (dozer vs.) hasar görmüş olup belediyenin makine parkını desteklemek için naktî ve aynî (dozer vs.) hibe edilmiş midir? Bu yapılmamış ise nasıl destek olunması düşünülmektedir?

7. Bölgede sel felaketine uğrayan esnaf ve sanatkârlarımıza T. Halk Bankası ve diğer banka kaynaklarından bir destek programı uygulanmış mıdır?

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü 26.10.1998 Sayı : B.09.0.AİŞ.0.13.00.07/064-14200

Konu : Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.8.1998 tarih ve 7/6015-14789/34230 sayılı yazınız.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç’in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinin bir sureti ilgi yazınız ekinde intikal etmiş olup, bu önergenin Sayın Başbakan tarafından Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tasvip etmişlerdir.

Soru önergesi cevapları, yazımız ekindedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Yaşar Topçu Bayındırlık ve İskân Bakanı

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bilgiç’in yazılı soru önergesi

Soru : 1

2 Şubat 1998’de Balıkesir’de yaşanan sel felaketinde halkımızın uğradığı maddî hasar ne kadar olmuştur?

Cevap :1

Gömeç, Ayvalık, Burhaniye ve Manyas ilçe ve köylerinde meydana gelen sel felaketi sonucu :

– Ekili tarım arazisi zararı 636 736 000 000 TL.,

– Hayvan zaiyatı 22 109 000 000 TL.,

– Konut zararı 328 625 000 000

– Alt yapı (yol, su, elektrik) zararı 213 124 000 000 TL ve dere yataklarının ıslahı için 100 000 000 000 TL olmak üzere toplam 1 300 594 000 000 TL maddî hasar meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Soru : 2

Sel felaketinde yaşanan maddî hasarın telafi edilmesi için devletimiz hangi kaynaklardan, ne kadar nakdî ve aynî yardım yapmıştır?

Cevap : 2

22.1.1998 tarihinde Manyas İlçesinde, 2.2.1998 tarihinde Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık (Altınova Beldesi) İlçelerinde meydana gelen sel afeti için yapılan nakdî ve aynî yardımlar icmali şöyledir :

a) İl Sosyal Yardımlaşma Vakfından yapılan yardımlar

2.2.1998 tarihinde ilimiz genelinde ve özellikle Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Manyas İlçelerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar için;

Gömeç İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aktarılan 20 000 000 000 TL

Ayvalık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aktarılan 20 000 000 000 TL

Burhaniye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aktarılan 15 000 000 000 TL

Manyas İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aktarılan 5 000 000 000 TL

olmak üzere toplam 60 milyar TL acil nakdî yardım yapılmıştır.

b) İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfından yapılan yardımlar

Ayvalık İlçesi

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ayvalık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aktarılan 20 000 000 000 TL’sından yapılan aynî ve maddî yardımlar aşağıda sunulmuştur.

Nakdî Yardımlar

1. 314 aileye 15’er milyon TL olmak üzere toplam 4 710 000 000 TL nakdî yardım,

Aynî Yardımlar

1. 350 aileye 400 paket olmak üzere 1 400 000 000 TL’lık aynî yiyecek paketi yardımı,

3. 4 990 kişiye 5’er adet olmak üzere 573 750 000 TL’lık 22 990 adet aynî ekmek yardımı,

4. 200 aileye 2’şer çuval olmak üzere 140 000 000 TL’lık aynî tahta parçası yardımı,

5. 381 aileye 400 Kg olmak üzere 3 048 000 000 TL’lık 152 400 Kg aynî kömür yardımı,

6. 121 aileye fert başına olmak üzere 330 adet yaylı yatak ve 235 adet yorgan bedeli olarak 4 002 500 000 TL aynî yardım,

7. İlaç ve tedavi yardımı olmak üzere 621 700 000 TL’lık ilaç ve tedavi yardımı,

8. Hayvan üreticilerine 33 500 Kg olmak üzere 1 236 411 000 TL’lık hayvan yemi yardımı,

9. Hayvan üreticilerine 20 200 Kg balyalı saman yardımı olarak 262 850 000 TL. lık aynî yardım yapılmıştır.

Gömeç İlçesi

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gömeç İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aktarılan 20 000 000 000 TL sinden 13 adet ana harcama dosyası içerisinde harcanan 8 234 832 107 TL si ve yine İl Afet Bürosu Fon Saymanlığınca Gömeç İlçesi için harcanan 9 640 045 000 TL sı ve bugüne değin ilçemiz vakfına ve afet bürosuna afet nedeniyle değişik 29 kişi, kurum ve kuruluşlardan 300 000 000 TL sı nakdî olmak üzere gönderilen ve ulaştırılan aynî ve nakdî yardımlar birleştirilmek suretiyle aşağıdaki konularda yardımlar afetzedelere ulaştırılmıştır.

Aynî Yardımlar

a) Gıda malzemesi : 15-17 çeşitten oluşan gruplar halinde toplam 1 490 haneye dağıtılmıştır.

b) Yakacak malzemesi : 70 040 kg odun 895 haneye, 3 911 adet torba kömür 1 490 haneye dağıtılmıştır.

c) Dezenfektasyon malzemesi : 1 350 adet torba sönmemiş toz kireç 751 adet haneye ve 12 adet kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

d) Giyim kuşam malzemesi : 35 ayrı çeşitten oluşan 2 206 adet giyim eşyası 2 206 kişiye dağıtılmıştır. Kullanılmış giyim eşyası olarak 528 adedi çuval, 100 adedi koli, 143 adedi de poşet halinde olmak üzere toplam 771 paket giyim kuşam malzemesi dağıtılmış, ayrıca 12 çeşit kalemde 483 adet parça halinde giyim eşyası dağıtılmıştır.

e) Mefruşat malzemesi : Kullanılmamış mefruşat malzemesi olarak 31 ayrı çeşitten toplam 6 000 adet mefruşat malzemesi 233 haneye dağıtılmıştır. Kullanılmış mefruşat malzemesi olarak 26 ayrı çeşitte 365 adet ve 6’sı koli halinde mutfak malzemesi olmak üzere toplam 371 adet mefruşat malzemesi ilçe merkezinde 226 haneye 5 ayrı köye dağıtılmıştır.

Nakdî Yardımlar

a) Eğitim yardımı : Afetzede öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak için toplam 104 öğrenci velisine 1 040 000 000 TL sı nakdî yardım yapılmıştır.

b) Diğer Nakdî yardımlar : Afetzedelere kira vb. yardım altında toplam 17 kişiye 800 000 000 TL nakdî yardım yapılmıştır.

Tarımsal İhtiyaca Yönelik Yardım

a) Satın alma yoluyla 29, hibe yoluyla 3 ton ve toplam 32 ton yem 640 çuval, yine toplam 15 660 kg. saman, 658 balya halinde hayvan üreticilerine dağıtılmıştır.

b) Bağış yoluyla sağlanan 224 kg buğday, 171, 5 kg mısır ve 77, 5 kg arpa olmak üzere 503 kg lık hububat hayvan üreticilerine dağıtılmıştır.

Burhaniye İlçesi

Nakdî Yardımlar

a) İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla gönderilen 15 000 000 000 TL nın 3 280 000 000 TL sı afetzedelere nakdî olarak dağıtılmıştır.

Aynî Yardımlar

a) Gıda yardımı : 1 657 857 000 TL

b) Yakacak yardımı : 984 250 000 TL

c) Çiftçilere yem alınması : 851 876 900 TL

d) Bahçesi zarar gören çiftçilere fidan yardımı : 165 000 000 TL

e) Akaryakıt alımı : 471 379 000 TL

olmak üzere toplam 7 410 362 900 TL harcanmıştır.

Manyas İlçesi Hamamlı Köyü

Aynî Yardım

30 ton yem-30 ton saman

Toplam nakdî yardım ve harcanan miktar 4 246 374 350 TL dır.

c) Afetler Fonundan yapılan yardımlar

Aynî Yardımlar

2.2.1998 tarihinde ilimiz genelinde ve özellikle Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Manyas İlçelerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar için Bakanlığımızca Afetler Fonundan afetzedelerin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere :

Gömeç’teki afetzedeler için;

370 adet somya, 386 adet yorgan, 379 adet yatak, 490 adet yastık, 211 adet halı, 412 adet sandalye, 98 adet masa, 139 takım mutfak seti, 109 adet soba, 111 adet piknik tüpü satın alınarak Kaymakamlığa afetzedelere dağıtılmak üzere teslim edilmiştir.

Afet mahallinde çalışan çeşitli kurumlara ait iş makinalarının akaryakıt giderleri de Afetler Fonundan karşılanmak suretiyle toplam 20 467 345 000 TL harcama yapılmıştır.

Manyas-Hamamlı Köyünde afetzede aileler için Bakanlığımız Afetler Fonundan gönderilen 2 000 000 000 TL ödenekle acil ihtiyaç olarak; 360 kg un, 60 kg şeker, 140 kg makarna, 60 kg pirinç, 140 lt ayçiçek yağı, 12 kg çay, 60 paket margarin, 21 ton kömür, 5 ton odun ve dezenfekte için 100 torba kireç alınarak dağıtılmış, böylece Afetler Fonundan gönderilen ödeneğin 800 000 000 TL si harcanmış, acil yardım ödeneğinin artan kısmı Gömeç afetzedeleri için kullanılmıştır.

Nakdî Yardım

Afetler Fonundan nakdî yardım yapılmamıştır.

d) Köy Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

2.2.1998 tarihinde ilimiz genelinde ve özellikle Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Manyas İlçelerinde meydana gelen sel afeti nedeniyle Bakanlıkça gönderilen 4 milyar TL ile;

Burhaniye Yabancılar Köyüne içme suyu 300 000 000 TL

Burhaniye Korucaoluk Köyüne içme suyu 300 000 000 TL

Burhaniye Sübeylidere Köyüne içme suyu 300 000 000 TL

Burhaniye Tahtacı Köyüne içme suyu 300 000 000 TL

Burhaniye Karadere Köyüne içme suyu 300 000 000 TL

Gömeç Hacıosman Köyüne kanalizasyon 250 000 000 TL

Gömeç Hacıosman Köyüne mescit 250 000 000 TL

Havran Büyükşapçı Köyüne dere ıslahı 70 000 000 TL

Havran Karaoğlan Köyüne dere ıslahı 70 000 000 TL

Ayvalık Üçkabaağaç Köyüne köprü 100 000 000 TL

Ayvalık Odaburnu Köyüne mezarlık duvarı 100 000 000 TL

Ayvalık Beşiktepe Köyüne mezarlık duvarı 100 000 000 TL

Ayvalık Hacıveliler Köyüne mezarlık duvarı 100 000 000 TL

Ayvalık Karaayıt Köyüne WC inşaatı 100 000 000 TL

Manyas Hamamlı Köyüne motopompa 250 000 000 TL

Bu ilçelerimizin köylerine içme suyunun temizlenmesinde kullanılmak üzere 12 adet otomatik sıvı klorlama cihazı alınmıştır.

Manyas Hamamlı Köyü 90 000 000 TL

Burhaniye Kızıklı Köyü 90 000 000 TL

Burhaniye Börezli Köyü 90 000 000 TL

Burhaniye Şarköy Köyü 90 000 000 TL

Gömeç Hacıhüseyinler Köyü (Ulubeyler-Kobaşlar) 270 000 000 TL

Gömeç Hacıoğlu Köyü 90 000 000 TL

Gömeç Keremköy Köyü 90 000 000 TL

Ayvalık Türközü Köyü 90 000 000 TL

Ayvalık Bulutçeşme-Beşiktepe Köyleri 90 000 000 TL

Ayvalık Çakmak-Kırcal Köyleri 90 000 000 TL

Ayvalık Odaburnu-Üçkabaağaç Köyleri 90 000 000 TL

olmak üzere toplam 3 970 000 000 TL harcanmıştır.

Ayrıca Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce afette kullanılmak üzere Ayvalık, Gömeç, Burhaniye İlçeleri köylerine içme suları için PVC boru, çimento, motopompa tamiri için malzeme yardımı ile köy yollarına dolgu çalışmaları yapılmıştır. Yukarıda yapılan bütün harcamalar Özel İdare Müdürlüğünün bütçesinden yapılmıştır.

c) Belediyelere Mahallî İdareler Fonundan yapılan yardımlar

Burhaniye Belediyesi Umumî WC 1 400 000 000 TL

Gömeç Belediyesi Yol parke döşeme 6 400 000 000 TL

Kızılköy Belediyesi Mezarlık duvarı 800 000 000 TL

Salur Belediyesi Kısmî kanalizasyon 380 000 000 TL

Altınova Belediyesi Pazar yeri düzenleme 11 400 000 000 TL

Kızılköy Belediyesi Kapalı garaj 900 000 000 TL

Manyas Belediyesi Park düzenleme + 800 000 000 TL

Toplam 22 080 000 000 TL

olmak üzere toplam 22 080 000 000 TL yardım yapılmıştır.

f) Toplam olarak yapılan aynî yardımlar

Ayvalık İlçesi

1. 350 aileye 400 paket olmak üzere 1 400 000 000 TL’lık aynî yiyecek paketi yardımı,

2. 4 990 kişiye 5’er adet olmak üzere 573 750 000 TL’lık, 22 990 000 adet aynî ekmek yardımı,

3. 200 aileye 2’şer çuval olmak üzere 140 000 000 TL’lık aynî tahta parçası yardımı,

4. 381 aileye 400 kg olmak üzere 3 048 000 000 TL’lık 152 400 kg aynî kömür yardımı,

5. 121 aileye fert başına olmak üzere 330 adet yaylı yatak ve 235 adet yorgan bedeli olarak 4 002 500 000 TL’lık aynî yardım,

6. İlaç ve tedavi yardımı olmak üzere 621 700 000 TL’lık ilaç ve tedavi yardımı,

7. Hayvan üreticilerine 33 500 kg olmak üzere 1 236 411 000 TL’lık hayvan yemi yardımı,

8. Hayvan üreticilerine 20 200 kg balyalı saman yardımı olarak 262 850 000 TL’lık aynî yardım yapılmıştır.

Gömeç İlçesi

a) Gıda malzemesi : 15-17 çeşitten oluşan gruplar halinde toplam 1 490 haneye dağıtılmıştır.

b) Yakacak malzemesi : 70 040 kg odun 895 haneye, 3 911 adet torba kömür 1 490 haneye dağıtılmıştır.

c) Dezenfektasyon malzemesi : 1 350 adet torba sönmemiş toz kireç 751 adet haneye ve 12 adet kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

d) Giyim kuşam malzemesi : 35 ayrı çeşitten oluşan 2 206 adet giyim eşyası 2 206 kişiye dağıtılmıştır. Kullanılmış giyim eşyası olarak 528 adedi çuval, 100 adedi koli, 143 adedi de poşet halinde olmak üzere toplam 771 paket giyim kuşam malzemesi dağıtılmış, ayrıca 12 çeşit kalemde 483 adet parça halinde giyim eşyası dağıtılmıştır.

e) Mefruşat malzemesi : Kullanılmamış mefruşat malzemesi olarak 31 ayrı çeşitten toplam 6 000 adet mefruşat malzemesi 233 haneye dağıtılmıştır. Kullanılmış mefruşat malzemesi olarak 26 ayrı çeşitte 365 adet ve 6’sı koli halinde mutfak malzemesi olmak üzere toplam 371 adet mefruşat malzemesi ilçe merkezinde 226 haneye ve 5 ayrı köye dağıtılmıştır.

Ayrıca Afetler Fonundan gönderilen ödenekle 370 adet somya, 386 adet yorgan, 379 adet yatak, 490 adet yastık, 211 adet halı, 412 adet sandalye, 98 adet masa, 139 takım mutfak seti, 109 adet soba, 111 adet piknik tüpü satın alınarak Kaymakamlığa afetzedelere dağıtılmak üzere teslim edilmiştir.

Tarımsal ihtiyaca yönelik yardımlar

a) Satın alma yoluyla 29, hibe yoluyla 3 ton ve toplam 32 ton yem 640 çuval, yine toplam 15 660 kg saman 658 balya halinde hayvan üreticilerine dağıtılmıştır.

b) Bağış yoluyla sağlanan 224 kg buğday, 171, 5 kg mısır ve 77, 5 kg arpa olmak üzere 503 kg’lık hububat ürün hayvan üreticilerine dağıtılmıştır.

Manyas İlçesi Hamamlı Köyü

Manyas-Hamamlı Köyünde afetzede aileler için Bakanlığımız Afetler Fonundan gönderilen 2 000 000 000 TL ödenekle acil ihtiyaç olarak; 360 kg un, 60 kg şeker, 140 kg makarna, 60 kg pirinç, 140 lt ayçiçek yağı, 12 kg çay, 60 paket margarin, 21 ton kömür, 5 ton odun ve dezenfekte için 100 torba kireç alınarak dağıtılmış, böylece Afetler Fonundan gönderilen ödeneğin 800 000 000 TL’si harcanmış, acil yardım ödeneğinin artan kısmı Gömeç afetzedeleri için kullanılmıştır.

Sonuç olarak;

Nakdî yardımlar : 10 830 000 000 TL

Aynî yardımlar : 84 854 170 360 TL olmak üzere

Toplam : 94 984 170 360 TL yardım yapılmıştır.

Soru : 3

Sel bölgesinin Afet Bölgesi ilan edileceği sözü bakanlarınız (Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu başta olmak üzere) tarafından verilmesine rağmen bu güne kadar ilan edilmemesinin nedeni nedir? Ne zaman ilan edilmesi düşünülmektedir.

Cevap : 3

Sel bölgesinin Afet Bölgesi olarak ilan edilmesi diye bir kavram mevcut değildir. Ancak Bakanlığımızın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 17.2.1998 gün ve 1605 sayılı Olur’u ile Balıkesir İli ve ilçelerinde meydana gelen su baskını olayının “Genel Hayata Etkili” sayılması uygun görülmüştür.

Soru : 4

Sel felaketine uğrayan bölgede özellikle Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından söylenen Ziraat Bankası ve Tarım ve Satış Kooperatiflerine olan borçların ödenmemesi ve erteleneceği sözü verilmiştir. Bu söz yerine gelmiş midir? 11 kişinin borç faizleri ertelendiği iddia edilmektedir. Bu doğru ise söz konusu 11 kişinin isimleri nasıl tespit edilmiştir? Bu 11 kişinin siyasilere yakınlığı nedir?

Cevap : 4

Bilindiği üzere; 1998 yılında kuraklık, don, dolu, sel, taşkın, hastalık, zararlı ve herhangi bir tabiî afet sebebi ile ekilişleri, ürünleri ve/veya hayvan varlıkları % 40 oranında zarar gören ve durumları 5254 ve 2090 sayılı Kanunlar çerçevesinde İhtiyaç ve Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen üreticilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 1998 vadeli ve 1999 yılına sarkan ziraî kredi borçlarının vade tarihlerinden itibaren bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenmesine dair 98/10833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5 Nisan 1998 tarih 23308 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla; Balıkesir İli ve ilçelerinde 2 Şubat 1998 tarihinde meydana gelen tabii afetten % 40 oranında zarar gören ve durumları Balıkesir İl ve İlçe İhtiyaç ve Hasar Komisyonlarınca belirlenen Gömeç İlçesinden 10 üretici üzerinde kayıtlı 10 564 247 983 lira, Altınova İlçesinden 58 üretici üzerinde kayıtlı 29 170 421 607 lira, Ayvalık İlçesinden 11 üretici üzerinde kayıtlı 6 352 615 424 lira olmak üzere toplam 79 üretici üzerinde kayıtlı bulunan 46 087 285 014 lira Ziraat Bankasının tarımsal kredi alacağının 98/10833 sayılı Kararname esasları dahilinde faizsiz olarak bir yıl süre ile ertelenmiş olup, bu konuda bankaya intikal eden erteleme taleplerinin değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Soru : 5

Bölge sel felaketine uğramasından sonra ticarî hayatta büyük bir daralma olmuştur. Bu daralmayı açmak için kamu bankaları başta olmak üzere ticarî bankaların bölgeye verdikleri kredilerde artış olmuş mudur? Olması için nasıl tedbirler düşünülmektedir?

Cevap : 5

Balıkesir İlimiz ve bağlı ilçelerinde meydana gelen sel felaketi öncesi ve sonrasında T.C. Ziraat Bankası kaynaklarından bölgeye açılan ticarî ve bireysel kredilerin toplamı 31.1.1998 tarih itibariyle 281 913 972 220 TL iken, 31.8.1998 tarihi itibariyle 659 685 645 839 TL’ye ulaşmıştır.

Soru : 6

Sel felaketi sırasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Karaağaç Belediyesi Gömeçlilerin hizmetine ve yardımına koşmuştur. Fakat felaket esnasında birçok araç (dozer vs) hasar görmüş olup, belediyenin makine parkını desteklemek için nakdî ve aynî (dozer vs) hibe edilmiş midir? Bu yapılmamış ise nasıl destek olunması düşünülmektedir?

Cevap : 6

Afet çalışmalarına katkıda bulunan Karaağaç Belediyesine herhangi bir yardım yapılmamıştır.

Soru : 7

Bölgede sel felaketine uğrayan esnaf ve sanatkârlarımıza T. Halk Bankası ve diğer banka kaynaklarından nasıl bir destek programı uygulanmıştır?

Cevap : 7

Balıkesir İli Gömeç İlçesinde; 2.2.1998 tarihinde meydana gelen selden dolayı zarar gördüğü İlçe Hasar Tespit Komisyonunca belirlenen 17 esnaf ve sanatkârın kullandığı kredilere ilişkin 3, 7 milyar liralık kredi borcu bankamızca ertelenmiş, ayrıca selden zarar gören esnaf-sanatkârlara Hazine Müsteşarlığından alınan onay doğrultusunda 1, 5 milyar lira yeni kredi tahsis edilerek kullandırılmıştır.

Yine 2.2.1998 tarihinde toplam plasman limiti 42 milyar lira olan Gömeç Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine; sel felaketi sonrası 10 milyar liralık ek plasman verilerek kooperatifin toplam plasmanı 52 milyar liraya yükseltilmiştir.

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda biriken paralara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/6039)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.7.1998

Zeki Ünal Karaman

Fak-Fun-Fonu yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar yıllar itibariyle Fonda toplanan para ile bu fondan fakire dağıtılan para miktarları ne kadardır?

T.C. Devlet Bakanlığı 22.10.1998 Sayı : B.02.0.020/08-4417

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine

İlgi : 8 Ekim 1998 tarih ve 34300 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen 31.7.1998 gün ve 7/6039-14827 sayılı yazılı soru önergesinin cevapları ektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın soru önergesine cevap;

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşundan bugüne kadar yıllar itibariyle gelir ve gider rakamları ilişikte gönderilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonunun kurulduğu 1986 yılından itibaren fonun fiili gelirleri şu şekilde oluşmuştur.

Yıllar Fon Gelirleri (Milyon TL)

1986 78 642

1987 165 537

1988 196 957

1989 462 102

1990 828 081

1991 1 222 144

1992 2 284 423

1993 9 516 556

1994 15 885 836

1995 32 620 490

1996 43 131 973

1997 74 045 971

30.9.1998 90 768 020

Toplam 271 206 732

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonunun kurulduğu 1986 yılından itibaren fonun fiili giderleri şu şekilde oluşmuştur.

Yıllar Fon Gelirleri (Milyon TL)

1986 30 174

1987 68 848

1988 225 692

1989 211 830

1990 531 632

1991 670 891

1992 1 643 394

1993 6 111 179

1994 17 445 984

1995 31 945 942

1996 39 421 881

1997 66 785 971

30.9.1998 81 933 000

Toplam 247 026 418

5. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, TSE Kurumu Başkanının yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun yazılı cevabı (7/6044)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.

Saygılarımla. 3.8.1998

Dr. Azmi Ateş İstanbul

Sorular :

Bugün ülkemizde; Cumhuriyet ve demokrasimiz için en büyük tehlike insanımızın açlığına, sefaletine sebep olan, intihar olaylarının sıradanlaşmasını sağlayan, yolsuzluklar, soygunlar, vurgunlar, rüşvet ve yağmalama olaylarıdır. Bu durum karşısında ilgili merciler üzerine düşeni layıkı veçhile yapmamakta bunun neticesinde bu yolsuzluk kervanına her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Millete dayatmayı, özgürlükleri kısıtlamayı, bu vurgun ve soygunlara kılıf yapmaya devam etmektedirler. Böylece, milletimizin refahının sağlanması için yeterli olan kaynaklar heder edilmektedir. Dün bu kervana Türk Hava Kurumu, bugün de medyada suistimal iddialarının ayyuka çıktığı TSE katılmaktadır. Günlerden beri medyada yer almakta olan Türk Standartları Enstitüsündeki (TSE) bu iddiaların vuzuha kavuşturulması için, aşağıdaki sorularımın cevaplanmasına ihtiyaç vardır.

1. TSE Kurumu Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan olduğu günden bugüne kadar başta oğlu Orhun Arıyörük olmak üzere, eniştesi, 12 yeğeni ve akrabalarını kuruma;

a) İşe aldığı doğru mudur?

b) Doğru ise, bunlar kimlerdir?

c) Ne zamandan beri, nerelerde çalışmaktadırlar?

d) Tahsil durumları nedir ve çalıştıkları yerlerle ilgili ihtisas sahibi midirler?

e) İşe alındıklarında maaş ve yan gelirler toplamı ne idi, şimdi ne kadardır?

2. Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE’ye başkan olduğunda kurumda çalışan personel sayısı;

a) Ne kadardı?

b) Bugün bu sayı kaça ulaşmıştır?

c) Alınan bu personelin kaçı başkanın memleketi olan Burdur’dan, kaçı Yeşilova ilçesinden, bunların kaçı başkanın köyündendir?

d) Personel sayısı hangi gerekçelerle artırılmıştır?

e) Kuruma alınan hasım ve akrabaların talep edilen vasıflara uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi için ne gibi sınav ve ölçme değerlendirmeler yapılmıştır? Yapılmamış ise niçin yapılmamıştır?

f) İlave personele ihtiyaç olduğuna dair kararlar hangi tarihlerde kaç kişi için alınmıştır? Bu kararlarda imzası olan yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? Hangi kurumları temsilen genel kurul üyeleridir?

3. Başkan, oğlu Orkun Arıyörük’ü yönetmeliklere aykırı olarak 29 Haziran 1992’de kuruma aldığı, en az üç yıl başarılı hizmet gösterdikten sonra terfiye izin veren yönetmeliğe rağmen iki yıl sonra teknik şefliğe yükseltildiği;

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, bununla ilgili olarak ne gibi kanunî işlemler yapılmıştır?

4. Başkan Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün sekreteri Rüstem Aksoy’un 1978’de “evrakta sahtekârlık” suçundan hüküm giydiği,

a) Doğru mudur?

b)Doğru ise, suçun mahiyeti nedir? Ne kadar hüküm giymiştir?

c) Hapis cezasına çarptırıldıktan sonra TSE’de işe nasıl girmiştir?

d) Böyle bir cezaya çarptırıldıktan sonra Rüstem Aksoy kurum içerisinde Genel Sekreterlik makamına kadar nasıl yükselmiştir?

5. Rüstem Aksoy’un başta eşi olmak üzere kayınbiraderi, teyzesinin oğlu ve dört kardeşininde TSE’de çalıştığı,

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, bunların isimleri ve kurum içindeki görevleri nedir?

c) Ayrıca Sayın Aksoy’un kuruma alınan başka hısım ve akrabaları var mıdır?

d) Hangi tarihlerde işe alınmışlardır? Nerelerde çalışmaktadırlar?

e) Tahsil durumları nedir? Çalıştıkları yerlerle ilgili olarak ihtisas sahibi midirler?

f) İşe alındıklarında maaşları ve yan ödenekleri ne kadardı? Şimdi ne kadardır?

6. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük ve Rüstem Aksoy kurum içerisinde kendi hısım ve akrabalarına yer açmak için yetmişbir yetişmiş elemanı hiçbir gerekçe göstermeden uzmanlık konuları ile ilgili çalışma alanı bulunmayan bölgelere atadığı;

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, bu kişiler kimlerdir? Kurum içerisindeki pozisyonları ne idi?

c) Bu kızağa alma olayları ne zaman vuku bulmuştur?

d) Gördükleri bu muameleden sonra kaçı ve kimler mahkemeye başvurmuştur?

e) Bu durumlarla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir kanunî işlem yapılmış mıdır?

7. TSE kurum Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük en yakın arkadaşlarından Prof. Dr. Necati Sözüöz’ün öğretim üyesi olduğu Newraska üniversitesiyle kurum adına bilimsel işbirliği anlaşması imzaladığı

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, hangi konularda işbirliği yapılacaktır?

c) Bu işbirliği karşısında, TSE Newraska Üniversitesine ne kadar meblağ ödeyecektir?

d) Newraska Üniversitesinin vereceği hizmeti ülkemizdeki üniversiteler veremez miydi?

e) Bu işbirliği karşısında Sayın Yılmaz Arıyörük’ün kızına Newraska Üniversitesinde okuma imkânı sağlandığı iddia edilmektedir.

1. Yılmaz Arıyörük’ün kızı Newraska Üniversitesinde okumakta mıdır?

2. Okuyor ise ne zamandan beri okumaktadır?

3. Bu kişinin yıllık olarak bu üniversiteye maliyeti dolar olarak ne kadardır?

8. TSE’nin her ay çıkardığı derginin reklam koordinasyonunun uzun süre Prof. Dr. Necati Sözüöz’ün kardeşi Nur Sözüöz’ün sahibi olduğu Ortel firmasının yürüttüğü,

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, bu hizmeti ne zamandan beri yapmaktadır?

c) Bu hizmet karşılığı Ortel firmasına bugüne kadar ne kadar ödeme yapılmıştır?

9. Prof. Sözüöz ve TSE Başkanı Arıyörük on milyona yakın motorlu kara taşıtı bulunan Türkiyemizde “Her motorlu taşıta bir ceset torbası” fikrinde anlaştığı, bunun üzerine ceset torbası standardını Prof. Sözüöz kaleme aldığı, TSE Başkanı Arıyörük’de standardın aynen kabul edilip resmî gazetede yayınlanmasını sağladığı;

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, kimsenin ruhu duymadan hazırlanıp yürürlüğe konulan karar yayınlandıktan sonra, Türkiye’de standarda tamamen uygun nitelikteki ceset torbasını sadece Ortel firmasının sahibi Nur Sözüöz’ün ithal etmeye başladığı da doğru mudur?

c) İthalatın Nur Sözüöz’ün ağabeyi Prof. Necati Sözüöz’ün ikâmet ettiği ABD’den yapıldığı doğru mudur?

d) Medyadaki haberlerle ortaya çıkan tepkiler üzerine “Her motorlu kara nakil vasıtasında açıklanan standartta ceset torbası bulundurma zorunluluğu”nun iptal edildiği

1. Doğru mudur?

2. Doğru ise bu teşebbüsün TSE’ye maliyeti ne kadardır?

3. Ceset torbasının standardının çıkarılması için yirmi milyar rüşvet verildiği

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, alanlar hakkında herhangi bir kanunî işlem yapılmış mıdır?

c) Abdulgani Sınık isimli şahsın bu olayla ilgisi var mıdır?

d) Varsa hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?

10. Prof. Dr. Necati Sözüöz Haziran 1997’de Newraska Üniversitesinden yirmi kişilik bir grupla Türkiye’ye geldiği ve TSE’ce ağırlandığı;

a) Doğru mudur?

b) Doğru ise, bu ağırlamanın TSE’ye maliyeti ne kadardır?

c) Bu ağırlamaya Sözüöz’ün, uçak biletleri ve Türkiye’deki tüm harcamaları dahil edilmiş midir?

d) Bütün bu olaylar karşısında TSE’yi bu kadar zarara sokan yetkililer ve ismi geçen şahıslar hakkında bugüne kadar herhangi bir kanunî işlem yapılmış mıdır?

11. TSE, 18.11.1960 tarihinde 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Bu kanunun ikinci maddesinde bu kurumun görevlerini sıralarken, e bendinin son bölümünde şöyle denilmektedir. (Değişik : 16.5.1985-3205/2 nci maddesi) “Milletlerarası ve yabancı standart kurumları ile münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmaktadır.” Burada sormak istiyorum. TSE hem belge veriyor, hemde verdiği belge “Sahte mi değil mi” diye kendisi denetliyor. Yani hem savcı hem hakim. Böyle bir tatbikat dünyada medeni, çağdaş ülkelerden hangisinde var? Yoksa, TSE’yide çağdaş hale getirmeyi düşünüyor musunuz?

12. TSE’nin nasıl yönetileceği kuruluş kanunun 4 üncü maddesinde belirtilmiştir, buna göre, TSE’nin başında olan Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün başkan seçildiği günden bugüne kadar yapılan seçimlerde genel kurula iştirak etmesi gereken üyeler,

a) Kimlerdir?

b) Hangi müesseseyi temsilen katılmışlardır?

c) Genel Kurul üyeliğine atandıkları tarihlerde temsil ettikleri kurumların başında kimler vardı?

d) Sayın Arıyörük Başkan seçildiği Genel Kurul toplantılarında söz konusu oturumlara katılan üyelerin kaçının oyunu almıştır?

13. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE’ye Başkan olduğu günden bugüne kadar girdiği başkanlık seçimlerinde yönetim kurulu arkadaşları kimlerdir, hangi müesseselerden genel kurul üyesi olmuşlardır?

14. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan olduğu günden günümüze kadar başkan yardımcılığına, muhasip üyeliğe, genel sekreterliğine ve genel sekreter yardımcılıklarına kimleri atamıştır? Bu kişiler hangi tarihler arasında görev yapmışlardır veya yapmaktadırlar?

15. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük Başkan olduğu tarihten itibaren günümüze kadar kurumun kuruluş yasasının 8 inci maddesine göre oluşturulan denetleme kurulu üyeleri;

a) Kimlerden oluşmuştur?

b) Bunlar hangi müesseseleri temsilen bu kurula üye olmuşlardır?

c) Bu kurul üyeleri Sayın Arıyörük’ün Başkanlığı döneminde yıl içinde de lüzumlu gördüklerinde denetleme yapmışlardır mıdır?

1. Yapmışlar ise hangi tarihlerde yapmışlardır?

2. Bu kurul üyeleri, kurumdan maş alıyorlar mı, alıyorlar ise ne kadar maaş alıyorlar?

3. Ayrıca bu kurumdan başkaca yan gelirleri var mıdır? Var ise bunlar nelerdir, miktarları ne kadardır?

16. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün Başkan olduğu tarihten günümüze kadar kurumun İhtisas Kurulu Başkanları;

a) Kimlerden oluşmuştur?

b) Hangi müesseseleri temsilen ve ne sıfatla bu kurulda bulunmuşlardır?

c) Bu görevi yürüten kişiler kurumdan ücret almışlar mıdır? Almışlar ise miktarı nedir?

17. TSE’nin Genel Kurul Delegelerine kurum içerisinde başka bir görev verilmiş midir? Bu görevler nelerdir, karşılığında ne kadar ücret ödenmektedir?

18. TSE’nin bugünkü yönetim kurulunun diğer üyelerinin, denetleme kurulu üyelerinin, ihtisas kurulu Başkanlarının, genel sekreter yardımcılarının kurumda çalışan hısım ve akrabaların;

a) Var mıdır?

b) Var ise kimlerdir?

c) Hangi işlerler çalışmaktadırlar?

19. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE’ye Başkan olduğu tarihte kurumun ekonomik varlığı; malî (yurt içi ve dışı), nakdî, aynî ve haklar olarak ne kadardır?

20. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün TSE’yi devraldığı tarihten günümüze kadar yıllar itibariyle kurumun;

a) Gelirleri (cinsleri ve miktarları) ne kadardır?

b) Harcamalar toplamı (sarf yerleri ve miktarları-özellikle de temsil ve elemanlar yetiştirmek için-) ne kadardır?

21. Bu kurumun bugünkü malî (yurt içi ve dışı), nakdî, aynî ve haklar olarak toplam ekonomik varlığı;

a) Ne kadardır?

b) Bunun ne kadarı kuruluş kanununun 12 nci maddesinde zikredilen imkânlarla elde edilmiştir?

22. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE’ye Başkan olduğu tarihten itibaren kurumun bugün dahil;

a) Yıllara itibariyle personel adedi, görev alanlarına göre (idarî, teknik vs. olarak) nasıl değişmiştir? Bu personele yıllar itibariyle yapılan maaş ve diğer ödemeler toplamı ne kadardır?

b) TSE’ye yeni giren bir personel toplam ne kadar maaş ve yan ödenti almaktadır? Zamanla maaş ve diğer imkânları nasıl değiştirmektedir?

23. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük TSE’ye Başkan olduğu tarihten itibaren kurumdan;

a) Maaş almakta mıdır?

b) Şayet alıyor ise 1984 yılından itibaren yıllara göre maaşı ne kadardır?

c) Kurumdan, başka yan gelirleri de var mıdır? Var ise bunlar nelerdir ve miktarları ne kadardır?

d) Kurumun lojmanında nı oturmaktadır? Oturuyor ise bugün ne kadar kira ödemektedir, bu kiraya neler dahildir?

e) TSE’den aldığı maaşlar ve ek ödentiler dışında şahsi gelirleri ve iratları var mıdır? Var ise miktarları ne kadardır?

24. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük ve diğer yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri, genel sekreter ve yardımcıları, ihtisas kurulu başkanları 1984 yılından bu yana yurt dışına seyahat yapmışlar mıdır? Yapmışlar ise hangi ülkelere, hangi tarihler arasında ve hangi gayeler için yapmışlardır? Bu seyahatler için bu kişilere ne kadar harcırah ödenmiştir? İsim isim belirtir misiniz?

25. Sayın Mehmet Yılmaz Arıyörük kuruma Başkan oduğunda kendisi ve birinci, ikinci derecedeki yakınlarının;

a) Mal varlığı ne idi, bugün ne kadardır? (Özellikle birinci ve ikinci derecedeki hısım ve akrabalarını soruyorum, çünkü bütün hısım ve akrabalarıyla kurumu doldurmuştur.)

b) Hangi yıllarda beyanname vermiştir? Buna göre mal varlığındaki değişim nasıl olmuştur?

26. 23 ve 25 inci maddelerdeki sorulan hususların aynısını kurumun bugünkü diğer yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreteri Rüstem Aksoy ve eşi Emine Aksoy, denetleme kurulu üyeleri, genel sekreter yardımcıları içinde soruyorum.

27. Yolsuzluk ve suiistimal iddiaları ayyuka çıkan TSE Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, diğer ilgili kişiler hakkında bugüne kadar herhangi bir kanunî işlem yaptırdınız mı? Yaptırmadınız ise neden yaptırmadınız?

T.C. Devlet Bakanlığı 27.10.1998 Sayı : B.02.0.009-27/01032

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması istenilen 7/6044-14864/34375 sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığım ilgili kuruluşu Türk Standartları Enstitüsüne intikal ettirilmiş, konu hakkında alınan cevabî yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Rıfat Serdaroğlu Devlet Bakanı

Türk Standartları Enstitüsü

Devlet Bakanlığı (Sn. Rıfat Serdaroğlu) Özel Kalem Müdürlüğüne,

İlgi : 19.10.1998 tarih ve B.02.0.009-6.2/0995 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eki olan Başbakanlığın 16.10.1998 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-855-18/5866 sayılı yazıları eki İstanbul Milletvekili Sn. Azmi Ateş’in Sn. Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesini kendileri adına koordinatörlüğünüzde cevap verilmesini tensip buyurmuşlardır.

Bilindiği üzere, bu ve buna benzer hususlarla ilgili olarak, neticesi henüz enstitümüze ulaşmayan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı incelemelerinde gerekli bilgi, belge ve dokümanlar takdim olunmuştu.

Ancak, mezkûr önergede istenilen bilgilerin bir kısmının takdimi, uzun bir zamana vabeste bulunduğundan bilahara takdim olunacağını bilgilerinize saygıyla sunarım.

Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreteri Rüstem Aksoy

6. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Polatlı-Karailyas Köyündeki ekili alanda çıkan yangının nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6057)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. Ankara Polatlı İlçesi Karailyas Köyünde Temmuz ayı içerisinde Necati Kaya ve Hasan Hüseyin Polat’a ait ekili tarlalarda yangın çıkmıştır. Yangının çıkış sebebi nedir? Ne kadar ekili arazi zarar görmüştür?

2. Karailyas Köyündeki yangına Polatlı Topçu Okulunun Acıkır mevkiindeki atış poligonundaki atışların sebep olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 23.10.1998 GN.PL.P. : 0111-53-98/PL.KOOR.Ş. (280318)

Konu : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : (a) TBMM Bşk. lığı Gn. Sek. liğinin 8 Ekim 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15355 sayılı yazısı.

(b) Ankara Valiliğinin 20 Ekim 1998 gün ve B054VLK4030300.16.12/1302 sayılı yazısı.

1. İlgi (a) ile alınan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebi ile TBMM Başkanlığına tevcih ettiği yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, Ankara Valiliği tarafından yapılan araştırma sonucu ilgi (b) ile alınmış olup, aşağıya çıkarılmıştır.

2. Soru önergesinde sözü edilen yangın, 9 Temmuz 1998 tarihinde, Ankara İli Polatlı İlçesi Acıkır mevkiinde çıkmış, havanın rüzgârlı ve otların kuru olması sonucu, Sakarya Kışlasının atış alanına ve oradan da süratle yayılarak tarlalara sıçramış, saat 16.00 sıralarında, Topçu Okulu ve Polatlı İtfaiyesine ait araçların müdahalesi ile söndürülmüştür.

3. Aynı gün olay yerinde yapılan incelemede, yangının çıkış nedeni ve kaynağı tespit edilememiş, Sakarya Kışla Komutanlığınca Topçu Okuluna bağlı Acıkır mevkiinde aynı tarihte herhangi bir atış yapılmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca; köylülerle yapılan mülakatta, yangının hiç kimsenin tarlasına ve malına zarar vermediği ve yangından dolayı herhangi bir vatandaşın şikâyetçi olmadığı tespit edilmiştir.

4. İlgi (a) soru önergesinin alınmasını müteakip, Ankara Valiliği kanalıyla yaptırılan araştırma sonucuna göre, Polatlı İlçesi Karailyas Köyünde Necati Kaya’nın ekili tarlasından (22) dönümlük kısmının, Hasan Hüseyin Polat’ın ekili tarlasından (6) dönümlük kısmının yangından zarar gördüğü tespit edilmiş, adı geçen şahısların Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinde, durum teyit edilmiş, ancak tarlaların sigortalı olması ve zararlarını doğrudan sigorta şirketinden karşılama düşüncesi ile Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığına veya herhangi bir adlî makama başvuruda bulunmadıkları anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

7. — Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Alpullu Şeker Fabrikasınca yapılan şeker pancarı alımlarında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6068)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ümran Akkan Edirne

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından Alpullu Şeker Fabrikasınca işletilen şeker pancarı bölge alım kantarlarının kapatıldığı öğrenilmiştir.

Çiftçinin tarlasından alınacak pancarın Alpullu Şeker Fabrikasınca ücretsiz taşınarak, taşıma ücretlerinin T. Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ödeneceği, Alpullu Şeker Fabrikasında tartılarak pancarın alınacağı çiftçimize açıklanmışsada;

1. Mevsim şartlarından dolayı traktörün zor girdiği tarlalara kamyon nasıl girecektir?

2. Kamyonlara yüklenilmeyen pancar nasıl taşınacaktır. Taşınamayan pancar ne olacak, çiftçimizin zararı karşılanacak mıdır?

3. Pancar alım kantarlarında çalışan kampanya işçisine iş verilecek midir?

4. Kampanya işçilerine işbaşı yaptırılırsa bu işçiler aynı bölgede mi çalıştırılacaklardır?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.10.1998 Sayı : B.14.0.BHİ.01-429

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6068-14986/34761 sayılı yazınız.

Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın “Alpullu Şeker Fabrikasınca yapılan şeker pancarı alımlarında yaşanan sorunlara” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6068) esas no. lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı

Edirme Milletvekili Ümran Akkan’ın yazılı sorularına ilişkin cevaplarımız

Şeker pancarı, şeker üretim girdileri içerisinde en büyük paya sahiptir (% 73) şeker pancarının üreticiden alınmasında, fabrikalara taşınmasında ve silolanmasında önemli kayıplar ortaya çıkmaktadır.

Uygulanan bu yeni sistem ile; taşra tesellüm kantarlarında fire tespitinin teknik imkânlar kullanılarak yapılamamasından kaynaklanan kayıpları önlemek tesellümü daha az ve kalifiye personelle yürütmek, üreticilerin daha kolay ve çabuk pancar teslim etmelerini sağlamak aynı zamanda gelirlerini artırmak, fabrika merkezlerindeki boşaltma ve silolama kapasitelerini artırmak suretiyle daha fazla pancarın tesellüm edilmesi amaçlanmaktadır.

Pancar kantarlarının fazlalığı pancar alımlarında denetimi güçleştirmekte pancarda kayıpları artırmakta, pancar tedarik maliyetlerini yükseltmektedir. Bu nedenle mevcut kantarların sayılarını azaltmak üzere üreticilerin pancarlarını fabrika merkez kantarlarına teslim etmelerini teşvik için çiftçilere nakliye bedeli, teşvik primi ve tazminatı ödenmektedir.

Cevap - 1

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, geçici bir süre için pancar nakliyesi amacıyla tarlara taşıma vasıtaları girememektedir. Uygulama gereği çiftçilerin tarladan söktüğü pancarı, taşıt aracının erişebileceği yere kadar taşıması gerekmektedir. ancak “pancarın tarlada tesellümünün” ilk olarak Alpullu Şeker Fabrikasında uygulanması göz önünde bulundurularak ve olumsuz hava şartlarından kaynaklanan, yörede yaşanan geçici süreli darboğazın aşılması amacıyla, T.Ş.F.A.Ş. tarafından gerekli değerlendirme yapılarak çiftçinin mağdur edilmesi önlenecektir.

Cevap - 2

Yöre çiftçisi tarafından üretilen pancarın tümü Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından tesellüm edilecektir. 1998-1999 kampanya döneminde üretilen pancarın hiçbiri tarlalarda kalmayacak, dolayısıyla çiftçi mağduriyeti söz konusu olmayacaktır.

Cevap -3

Pancar tesellüm kantarlarında çalışan işçilerin işlerine son verilmemiş, yine aynı fabrikaya bağlı olmak üzere değişik birimlerde görevlendirilmişlerdir. Bu işçilerin görev yaptıkları yerlere göre dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

Fabrika içerisine Merkez bölgeye Bölgede kalan ve aktarılan aktarılan şu anda çalışan

Bölge adı personel sayısı personel sayısı personel sayısı

Merkez bölge 13 – 117

Babaeski 9 3 2

Çatalca – – 2

Çerkezköy – – 2

Edirne 9 3 5

Hayrabolu 9 7 9

İpsala 1 2 8

Keşan 4 4 9

Kırklareli 5 7 8

Lüleburgaz 7 5 12

Fabrika içerisine Merkez bölgeye Bölgede kalan ve aktarılan aktarılan şu anda çalışan

Bölge adı personel sayısı personel sayısı personel sayısı

Malkara – – 1

Muratlı 3 3 3

Pehlivanköy 6 – 3

Saray 3 4 2

Uzunköprü 4 14 12

TOPLAM 73 52 195

Cevap - 4

Tesellüm kantarlarında çalışan işçilerin 195’i (% 61’i) bağlı bulunduğu bölgede istihdam edilirken, 52’si (% 16’sı) merkez bölgeye, 73’üde (% 23) fabrika içerisine aktarılmıştır.

8. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara-Yenimahalle GİMAT mevkiindeki İMOKSAN’a ait gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6070)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Arif Ahmet Denizolgun tarafından yazılı olarak cevaplandırması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Saffet Arıkan Bedük Ankara

Soru :

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, GİMAT mevkiindeki İMOKSAN’a ait gayrimenkuller satılmış mıdır? Satıldı ise, kime ne kadar fiyata satılmıştır.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26.10.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/1488-18705

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.10.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15363 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün 7/6070-14992 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Arif Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan Bedük’ün 7/6070-14992 sayılı

yazılı soru önergesi ve cevabı

Soru :

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, GİMAT mevkiinde İMOKSAN’a ait gayrimenkuller satılmış mıdır? Satıldı ise, kime ne kadar fiyata satılmıştır?

Cevap :

Ankara İli, Yenimahale İlçesi GİMAT, mevkiindeki İMODSAN müessesesinin bulunduğu gayrimenkuller Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait olup, herhangi bir satış işlemi olmamıştır.

9. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara-Şereflikoçhisar İlçesi ve köylerindeki telefon arızalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6095)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Arif Ahmet Denizolgun tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi ve köylerinde telefonların sık sık arıza yaptığı ve arızaların haftalarca giderilmediği, arızaya müdahale edecek ekiplerin Ankara’dan geldiği iddiası doğru mudur?

2. Şereflikoçhisar İlçemizde ve köylerde arızalara müdahale edecek ekip kaç kişiden oluşmaktadır? Bu ekibin aracı var mıdır? Şereflikoçhisar’da yeterli ekip ve araç yoksa bu eksiklikler ne zaman giderilecektir?

3. Ankara İli genelinde telefon problemi olan ve sağlıklı görüşme yapamayan ilçe ve köylerimiz hangileridir?

4. Bakanlık olarak 1997 ve 1998 yıllarında Ankara’nın ilçe ve köylerinde ne kadar yatırım yapılmıştır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 27.10.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/1492-18744

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.10.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15363 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın 7/6095-15053 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Arif Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay’ın 7/6095-15053 sayılı yazılı

soru önergesi ve cevabı

Sorular :

1. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi ve köyerinde telefonların sık sık arıza yaptığı ve arızaların haftalarca giderilmediği, arızaya müdahele edecek ekiplerin Ankara’dan geldiği iddiası doğru mudur?

2. Şereflikoçhisar İlçemizde ve köylerde arızalara müdahale edecek ekip kaç kişiden oluşmaktadır? Bu ekibin aracı var mıdır? Şereflikoçhisar’da yeterli ekip ve araç yoksa bu eksiklikler ne zaman giderilecektir?

3. Ankara İli genelinde telefon problemi olan ve sağlıklı görüşme yapamayan ilçe köylerimiz hangileridir?

4. Bakanlık olarak 1997 ve 1998 yıllarında Ankara’nın ilçe köylerinde ne kadar yatırım yapılmıştır?

Cevaplar :

1. Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi ve köylerinde, kırsal alanda sık sık elektrik kesintisi olmakta ve zaman zaman elektrik enerjisi gerilim seviyesi 180 voltun altına inmektedir. Bu durumda haberleşme hizmetinin devamlılığı için telekom şebekesinin aküleri devreye girmektedir. Ancak kesintinin uzun sürmesi durumunda telefon santralı ve transmisyon teçhizatları hizmet dışı kalmakta ve arızalanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilçedeki mevcut telekom ekipleri arızalara müdahele etmekte ancak oluşan arızaların bu ekiplerce çözümlenemeyecek özellik taşıması durumunda Ankara’dan ekip gönderilmektedir.

2. Şereflikoçhisar İlçe merkezi ve köylerinde oluşan arızalara müdahale etmek üzere;

– Telefon dağıtım şebekesi arızaları için 1 teknisyen ve 3 teknisyen yardımcısı olmak üzere 4 kadrolu personel ile 4 işçi,

– Telefon santrallerinde oluşacak arızalara müdahale etmek üzere 1 başteknisyen ve 1 teknisyen,

– Dış şebeke arızalarına müdahele etmek için de 2 kadrolu personel bulunmaktadır.

Arıza ekiplerinin arıza mahalline ulaşımını sağlamak üzere 2 adet araç hizmet vermektedir.

Söz konusu arıza ekiplerinin personel sayıları ve tahsis olunan araçların, bugün için yeterli olduğu mütalaa edilmektedir.

3. Ankara İli sınırları içerisinde 24 ilçe ve 925 köy vardır. Bu köylerden 911 adedinde evlere kadar otomatik telefon hizmeti verilmektedir.

Beypazarı İlçesi Aşağıgüney, Batca, Mençeler, Kurtkovanı, Tavşanlı, Boyalı ve Mikail, Kızılcahamam İlçesi Gölköy, Üyücek ve Ayvacık, Çubuk İlçesi Avcıova, Haymana İlçesi Kesikkavak, Nallıhan İlçesi Karahisar ve Kozlu, Polatlı İlçesi Gülpınar köylerinde ise şehiriçi, şehirlerarası ve milletlerarası görüşmeye açık tek telefon mevcuttur. Böylece Ankara İli içerisinde telefonsuz köy bulunmamaktadır.

Polatlı Gülpınar köyü telefon dağıtım şebekesi tesisi devam etmektedir.

Çubuk İlçesi Avcıova ve Kızılcahamam İlçesi Üyücek köylerinde devre çoklayıcı sistemler ile telsiz telefon vasıtasıyla bir kısım telefon talepleri karşılanmış bulunmaktadır.

Tek telefonlu olan köylerimizin çoğunda yeterli nüfus olmadığından telefon talebi oluşmamaktadır.

4. Ankara’nın ilçe ve köylerinde telekomünikasyon olarak;

1997 yılında 16 ilçede; 20 500 hat santral tesisi ve ilavesi yapılmıştır. Telefon dağıtım şebekesi olarak toplam 104 göz/km yer altı, 3 020 çift hat prensipal ve 14 450 çift hat lokal şebeke tesisi yapılarak 1997 birim fiyatları ile telefon dağıtım şebekesi için yaklaşık 84 milyar TL’lık harcama yapılmıştır. Transmisyon yatırım olarak da 62 km F/O kablo ile PCM ve hat teçhizatı tesis edilmiştir.

Böylece Ankara İline toplam 3, 5 trilyon TL’lık yatırım yapılmıştır.

1998 yılının ilk 9 aylık döneminde 6 449 hat yatırımı, 444 göz/km yer altı tesisi, 10 350 çift hat prensipal ve 19 000 çift hat lokal şebeke tesisi gerçekleştirilmiştir. Santral ilavesi, telefon dağıtım şebekesi, yer altı ve kablo tatbikatları devam etmektedir.

1998 yılı birim fiyatları ile telefon dağıtım şebekesi için 600 milyar TL’lık harcama yapılmış, transmisyon yatırımı olarak ise 228 km F/O kablo ile PCM ve hat teçhizatı tesis edilmiş olup Ankara İline toplam 3, 4 trilyon TL’lık yapıtırım yapılmıştır.

TRT televizyon yayınları için 1997 yılında Güdül İlçesi Sorkun Köyüne TV-1, 1998 yılında Güdül İlçesi Yeşilöz Köyüne TV-1 ve TV-2 cihazları kurularak bu köylerin kaliteli yayın almaları sağlanmıştır. Bu istasyonlar için 1997 yılında 3 milyar TL, 1998 yılında ise 5 milyar TL’lık yatırım yapılmıştır.

Ankara İli dahilinde 1997 yılında Hüseyin Gazi santral ve hizmet binası tamamlanmış ve Babaharman atölye binasının ihalesi yapılmıştır. 1998 yılında ise Ümitköy Eğitim Merkezi olarak Türk Telekom Anadolu Meslek Lisesinin inşaatı tamamlanmış, Gelir Paylaşımı Esasına göre Çukurca ve Pursaklar santral binalarının ihalesi yapılmıştır.

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, İskenderun DLH 9 uncu Bölge Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6129)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı A. Arif Denizolgun Beyefendi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Dr. Mehmet Sılay Hatay

Körfez Savaşından sonra, özellikle Habur sınır kapısının kapanmasıyla, İskenderun taşıma sektörü başta olmak üzere tam bir ekonomik darboğaza girmiştir.

Hal böyle iken son yıllar Ziraî Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü, Karayolları Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Et ve Balık Kurumları kapatılmıştır. TMO Bölge Müdürlüğü ve T.C. Merkez Bankası Şubesinin de kapatılacağı yolunda duyumlar alınmaktadır.

Son olarak 29.8.1998 tarih ve 98/11496 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulu Kararı ile DLH (Devlet limanları ve Havameydanları) 9 uncu Bölge Müdürlüğünün kaldırılacağı haberi vatandaşlarımızı ziyadesiyle üzmüştür.

1. Stratejik bir bölge olan İskenderun’dan DLH’nın kaldırılmasının sebebi politik mülahaza değilse, halkımızın anlayacağı nitelikte tarafımıza açıklama yapılması.

2. Kent ekonomisinin can damarı olan DLH 9 uncu Bölge Müdürlüğünün İskenderun’da kalması için bakanlar Kurulu Kararının tekrar gözden geçirilmesine delaletlerinizi rica ederim.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26.10.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/1487-18706

Konu : Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.10.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15363 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay’ın 7/6129-15129 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Arif Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay’ın 7/6129-15129 sayılı yazılı soru

önergesi ve cevabı

Sorular :

Körfez Savaşından sonra, özellikle Habur sınır kapısının kapanmasıyla, İskenderun taşıma sektörü başta olmak üzere tam bir ekonomik darboğaza girmiştir.

Hal böyle iken son yıllar Ziraî Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü, Karayolları Makina İkmal Şube Müdürlüğü, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Et ve Balık Kurumları kapatılmıştır. TMO Bölge Müdürlüğü ve T.C. Merkez Bankası Şubesinin de kapatılacağı yolunda duyumlar alınmaktadır.

Son olarak 29.8.1998 tarih ve 98/11496 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulu Kararı ile DLH (Devlet Limanları ve Havameydanları) 9 uncu Bölge Müdürlüğünün kaldırılacağı haberi vatandaşlarımızı ziyadesiyle üzmüştür.

1. Stratejik bir bölge olan İskenderun’dan DLH’nın kaldırılmasının sebebi politik mülahaza değilse, halkımızın anlayacağı nitelikte tarafımıza açıklama yapılması.

2. Kent ekonomisinin can damarı olan DLH 9 uncu Bölge Müdürlüğünün İskenderun’da kalması için Bakanlar Kurulu Kararının tekrar gözden geçirilmesine delaleletlerinizi rica ederim.

Cevaplar :

DLHGenel Müdürlüğünün taşra teşkilatı Bölge ve Başmühendislik bazında tüm illeri kapsayacak şekilde, Bakanlar Kurulunun 15.7.1998 tarih ve 98/11496 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi amacıyla 9 uncu Bölge Müdürlüğünü kapsayan Adana, İçel, Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman İlleri arasında, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi, diğer Kamu Kuruluşlarının Bölge Müdürlükleri ile koordinasyonun sağlanması ve bölgeye dahil illere ulaşım olarak en uygun ilin Adana olması, bölge merkezinin bu ilimize nakledilmesinde tercih nedeni olmuştur.

İskenderun ve yöresindeki yatırımların gerçekleşmesinde, DLH Bölge Müdürlüğünün İskenderun veya bir başka merkezde olmasının herhangi bir etkisi olmayıp, bu yatırımların ödenekleri Ankara’daki merkezden karşılanmakta ve ödemeler de Ankara’da yapılmaktadır. Denetim ve kontrol yönüyle de, İskenderun’daki DLHteşkilâtı tümüyle buradan kaldırılmayıp, başmühendisilk olarak hizmete devam edecek ve personelin büyük bir kısmı İskenderun’da istihdam edileceğinden, herhangi bir aksaklık olmayacaktır.

11, — Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Niğde Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6139)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Niğde Üniversitesi öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarına ilişkin aşağıdaki sorularımın aracılığınızla, Devlet Planlama Teşkilâtının bağlı olduğu, Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 15.9.1998

Akın Gönen Niğde

1. Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler kapsamında bulunan Niğde İlindeki Niğde Üniversitesinin bu ders yılı başında sayıları 13 000’i aşan öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarının had safhada olduğu kayıtlarınızda mevcut mudur?

2. 1997-1998 ders yılı itibariyle bu öğrencilerden ne kadarı devlet yurtlarında barındırılmışlardır? Bunların kaçı kız, kaçı erkek öğrencidir?

3. 1998-1999 ders yılı için yurtlarda barınmak üzere müracaat eden öğrenci sayısı nedir? Niğde İlindeki devlet yurtlarının halihazırdaki kapasitesi ne kadardır? Müracaat edenlerin ne kadarı yurtlara alınmıştır ya da alınacaktır? Kaç öğrenci açıktadır? Bunların sayıları kız ve erkek olarak nedir?

4. Bu yıl açıkta kalan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının kısa vadede karşılanması için kiralama ya da satın alma yoluyla ek bir kapasite yaratmayı düşünüyor sunuz? Düşünüyorsanız Niğde için kapasite ne olacaktır?

5. Bu öğrencilerin şer odaklarının eline ve sözde himayelerine düşmemesi için tamamının devlet yurtlarında barındırılması amacıyla gelecek yıllardaki öğrenci artışları da dikkate alınarak tarafınızdan bir program ve plan hazırlanmış mıdır?Buna göre hangi yılda bu öğrencilerin tamamı devlet yurtlarında barındırılabilecektir?

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) 26.10.1998 Sayı : B.02.1.DPT.0.08.04.479/4672

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 8.10.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15368 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile 7/6139 Esas ve 15148/35305 evrak kayıt numaralı yazılı soru önergesi kapsamında Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen tarafından tevcih edilen sorulara verilen cevaplar yazımız ekinde yer alan notta sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Işın Çelebi Devlet Bakanı

Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen’in 7/6139 Esas ve

15148/35305 evrak sayılı soru önergesine verilen cevaplar

Soru 1. Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler kapsamında bulunan Niğde İlinde, Niğde Üniversitesinin bu ders yılı başında sayıları 13 000’i aşan öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarının had safhada olduğu kayıtlarınızda mevcut mudur?

Cevap 1. Niğde Üniversitesinde 1998-99 öğretim yılında Niğde merkez ve bağlı ilçelerde bulunan yükseköğretim kurumlarında yaklaşık 14 300 öğrencinin öğrenim gördüğü tarafımızca da malumdur ve yaşanan yurt sorununun çözmek için öncelik sıralaması dikkate alınarak YURT-KUR Genel Müdürlüğünün yatırım programında yurt inşaat projelerine yer verilmekte ve bütçe imkânları dahilinde yeterli yatırım ödeneği tahsis edilmeye çalışılmaktadır.

Soru 2. 1997-98 ders yılı itibariyle bu öğrencilerden ne kadarı devlet yurtlarında barındırılmıştır? Bunların kaçı kız kaçı erkek öğrencidir?

Cevap 2. Niğde İlinde bulunan YURT-KUR Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 1997-98 öğretim yılında 1 748’i kız, 950’si erkek olmak üzere toplam 2 698 öğrenciye barınma hizmeti sunulmuştur. Ayrıca Bor İlçesinde de 200 erkek öğrenciye barınma imkânı sağlanmıştır.

Soru 3. 1998-99 ders yılı için yurtlarda barınmak üzere müracaat eden öğrenci sayısı nedir? Niğde İlindeki devlet yurtlarının halihazırdaki kapasitesi ne kadardır? Müracaat edenlerin ne kadarı yurtlara alınmıştır ya da alınacaktır? Kaç öğrenci açıktadır? Bunların sayıları kız ve erkek olarak nedir?

Cevap 3. YURT-KUR Genel Müdürlüğünden temin edilen verilere göre 1998-99 öğretim yılında Niğde İlinde 867’si kız 1 298’i erkek olmak üzere toplam 2 165 öğrenci yurt müracaatında bulunmuştur. Müracaat eden söz konusu öğrencilerden 670’i kız, 377’si erkek olmak üzere toplam 1 047 öğrenci yurtlara yerleştirilmiştir. Halihazırda kalan 197 kız ve 921 erkek olmak üzere toplam 1 118 öğrencinin yerleştirme işlemleri devam etmektedir.

Soru 4. Bu yıl açıkta kalan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının kısa vadede karşılanması için kiralama ya da satın alma yoluyla ek bir kapasite yaratmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız Niğde için kapasite ne olacaktır?

Cevap 4. YURT-KUR Genel Müdürlüğü ile yapılan yatırım programı görüşmelerinde Genel Müdürlük yetkilileri Niğde’de 250 öğrenci kapasiteli bir yurt binası satın alındığını ifade etmişlerdir. Ayrıca 1998 Yılı Yatırım Programında Bor İlçesinde 750 öğrenci kapasiteli bir yurt inşaatı projesi de devam etmektedir. Bu projenin Ekim ayı içinde tamamlanarak hizmete alınması beklenmektedir. Bu projenin tamamlanması ile Niğde’de yurt müracaatında bulunan öğrencilerin barınma problemi büyük oranda çözüme kavuşturulmuş olacaktır. Ayrıca Yatırım Programında yer almamakla birlikte Millî Piyango İdaresi tarafından Niğde’de 500 öğrenci kapasiteli bir yurdun yapımı da halen devam etmekte olup 1999 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Soru 5. Bu öğrencilerin şer odaklarının eline ve sözde himayelerine düşmemesi için tamamının devlet yurtlarında barındırılması amacıyla gelecek yıllardaki öğrenci artışları dikkate alınarak tarafınızdan bir program ve plan hazırlanmış mıdır? Buna göre hangi yılda bu öğrencilerin tamamı devlet yurtlarında barındırılabilecektir?

Cevap 5. Bilindiği üzere eğitim sektörü Yedinci Beş Yılık Kalkınma Planının en öncelikli sektörü konumundadır. Eğitimin her kademesinde okullaşma oranının ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim aşamasında okullaşma oranı ve eğitim kalitesinin artırılmasında hayati öneme sahip olan yükseköğretim gençliğinin barınma sorununun çözümlenmesi hususu da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu amaçla YURT-KUR Genel Müdürlüğünün yatırım stratejisi ve yıllık yatırım programları, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedeflere uygun olarak şekillendirilmekte ve yurt projelerinin başlatılması ve yatırım ödeneği tahsisinde üniversitelerin mevcut şartları, gelişme süreçleri ile bölgesel öncelikler gözönünde bulundurulmaktadır.

Söz konusu fizikî hedeflerin gerçekleştirilmesini ve özellikle 1992 yılında kurulan yeni üniversitelerimizde had safhada yaşanan barınma sorununun çözülmesini teminen YURT-KUR’un yatırım ödeneklerinde son yıllarda önemli artışlar sağlanmıştır. 1997 ve 1998 Yılı Yatırım Programlarında Genel Müdürlüğe yatırım projeleri için sırasıyla toplam 3 676 milyar TL ve 11 200 milyar TLödenek tahsis edilmiştir. Buna göre kuruluşun yatırım ödeneklerinde 1998 yılında, 1997 yılına göre nominal yüzde 205, reel yüzde 86 oranında artış sağlanmıştır. 1999 Yılı Yatırım Programında YURT-KUR Genel Müdürlüğüne toplam 23 700 milyar TL ödenek tahsisi hedeflenmiştir. Bu ödeneğin tahsisi ile kuruluşun yatırım ödeneklerinde 1998 yılına göre nominal yüzde 112, reel yüzde 47 oranında artış sağlanmış olacaktır. Ödeneklerin bu şekilde seyretmesi halinde yükseköğretim gençliğinin barınma sorununun kısa sürede çözüme kavuşturulması temin edilmiş olacaktır.

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın;

– Şirketlere tahsis edilen arazilere,

– Belediyelere yapılan yardımlara,

İlişkin soruları ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın yazılı cevabı (7/6144, 6146)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Mehmet Elkatmış Nevşehir

Sorular

1. 55 inci Hükümet döneminde; Bakanlığınızca hangi şirketlere, ne miktarda, hangi bedel ve hangi şartlarla arazi tahsisi yapılmıştır?

2. Bu arazi tahsislerindeki usul ve kriterler nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Mehmet Elkatmış Nevşehir

Sorular

1. Bakanlığınızca 1.7.1997 tarihinden itibaren belediyelere yapılan aynî ve nakdî yardım miktarı ne kadardır?

2. Belediyelere yapılan bu yardımların partilere göre dağılımı nasıldır?

3. Yardımlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

T.C. Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 23.10.1998 Sayı : B.170.HKM.0.00.00.00./2344-35305

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

İlgi : 8.10.1998 tarih ve 15367 sayılı yazınız.

İlgili yazınız ekinde cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma gönderilen Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’ın 7/6144-15166, 7/6146-15168 sayılı soru önergeleri incelenmiştir.

7/6146-15168 sayılı soru önergesinde sorulan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılmıştır.

• Bakanlığımız 1997 ve 1998 yılları Yatırım Programında, Mahallî İdarelerin (belediye) hazırlamış oldukları turizm amaçlı altyapı uygulamalarına malî katkı yapılması öngörülmüştür.

Bu amaçla;

• 54 üncü Hükümet döneminde 1997 malî yılı bütçesinden 307 166 500 000 TL

• Sayın Bakanımızın göreve geldiği 55 inci Hükümet döneminde 15.7.1997 -31.12.1997 tarihleri arasında 77 987 000 000 TL,

1.1.1998-21.10.1998 tarihleri arasında ise 29 500 000 000 TL olmak üzere, toplam 107 487 000 000 TL ödenek, parti farkı gözetilmeden altyapı uygulamalarına proje karşılığında belediyelere ödenmek üzere, İl Özel İdaresi Müdürlüklerine transfer edilmiştir.

7/6144-15166 sayılı soru önergesinde sorulan hususlara gelince;

2634 sayılı Kanun ve yürürlükte bulunan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak arazi tahsis işlemleri yapılmıştır.

• 55 inci Hükümet döneminde, Bakanlığımızca gerçekleştirilen 1997/2 (19 uncu İlan) ve 1997/3 (20 nci İlan) no. lu ilanlara ilişkin listeler ekte yer almaktadır.

• 11.8.1997 tarihinde yapılan 19 uncu İlan ve 16 müteşebbise 5421 yatak kapasiteli konaklama tesisi ile 300 yat kapasiteli yat limanı, 4 adet günübirlik tesis,

• 31.12.1997 tarihinde yapılan 20 nci İlan ile 30 müteşebbise 13 367 yatak kapasiteli konaklama tesisi,

gerçekleştirilmesi imkânı sağlanmış, bu ilanlar sonucunda toplam, 46 müteşebbise yapılan arazi tahsisi işlemleri ile Türk turizmine 18 788 yatak kapasiteli konaklama tesisi, 300 yat kapasiteli yat limanı ile 4 adet günübirlik tesis kazandırılacaktır.

Ayrıca bu tahsislerle yaklaşık 622 milyon $’lık yatırımın gerçekleştirilmesi ile 9 700 kişiye iş istihdamı yaratılması öngörülmüştür.

• 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve bu Yasanın 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe giren “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca turizm yatırımı gerçekleştirmek üzere, tahsise hazır hale getirilen kamu arazileri Resmî Gazete ve günlük gazeteler aracılığıyla kamuya duyurulmakta, 1 aylık başvuru süresi ile 2 aylık değerlendirme süresi sonunda yatırımcılara arazi tahsis işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirmelerin, ilgili yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında yapılması, amir hüküm olup,

Tahsis önceliklerinin belirlenmesinde;

• Finansman gücü,

• Turizm işletmesi ve pazarlaması konularında ulusal ve uluslararası turizm tecrübesi,

• Alt yapının gerçekleşmesine müteşebbisin katkı payı,

• İşletmede zincir oluşturma imkânları

gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

Tahsis edilen taşınmazların yine yönetmeliğin 19 uncu Maddesinde belirtildiği üzere, ilk yıl irtifak hakkı bedeli toplam yatırım bedelinin % 05’i olarak alınmaktadır. Ayrıca tesisin işletmeye açılmasından sonra, arazinin yeri ve nitelikleri gözönünde bulundurularak, toplam yıllık hâsılattan % 01 ile % 05 oranında hazineye pay alınmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim Gürdal Turizm Bakanı

1997/3 İlanı (20 nci İlan) İle Ön İzin Verilmesi Uygun Görülen Firmalar

1 – Antalya Belek Turizm Merkezi (İleribaşı Mevkii)

– 1 No. lu parsel – Gürolteks Tek. Tur. San. Ltd. Şti.

– 2 No. lu parsel – Diler Holding A.Ş.

– 3 No. lu parsel – Kurulacak A. Ş. adına Talha Görgülü

– 4 No. lu parsel – As-Ka İnş. A.Ş.

– 5 No. lu parsel – Eytur İşl. A.Ş.

– 6 No. lu parsel – Kybele Turizm Yat. San. ve Tic. A.Ş.

– 7 No. lu parsel – Özaltın İnş. Tic. ve San. A.Ş.

– 8 No. lu parsel – Simtan Tur. Tic. ve San. A.Ş.

2 – Güney Antalya Turizm Alanı (Çamyuva Mevkii- 30 yataklı pansiyon)

– Arsal Yatırım ve Tur. A.Ş.

3 – Güney Antalya Turizm Alanı (Beldibi Mevkii)

– Bayındır İnşaat Tur. Tic. ve San. A.Ş.

4 – Antalya Demre (Kale) Kıyı Bandı T.M. (Taşdibi Burnu Mevkii)

– 1 No. lu parsel – Ankara Un Sanayi A.Ş.

– 2 No. lu parsel – Eğlence Tur. ve Otel. İşl. A.Ş.

– 3 No. lu parsel – Caner İnş. Tic. Tur. ve San Ltd. Şti.

– 4 No. lu parsel – Konur İnş. ve Tic. Ltd. Şti.

– 5 No. lu parsel – Yıldızlar Elekt. Tic. ve San. A.Ş.

– 6 No. lu parsel – Özel Büyük Kolej Eğ. Yay. Bas. Tic. ve San. A.Ş.

5 – Erzurum Palandöken-Konaklı Yerleşmesi Kış Sporları T.M. (Konaklı Mev.)

– 3 No. lu parsel – Nurol İnş. ve Tic. A.Ş.

– 4 No. lu parsel – Zeynep Tur. ve San. A.Ş.

– 6 No. lu parsel – Ceytur Ceylan Tur. İşl. San. ve Tic. A.Ş.

– 12 No. lu parsel – Palan Otel. Tur. Yat. ve İşl. A.Ş.

6 – Aksaray Hasandağ Kış Sporları T.M. (Hasandağı Mevkii)

– 3 No. lu parsel – Kurulacak A.Ş. adına Bülent-Zuhal Kale

7 – Afyon Gazlıgöl Termal T.M. (Gazlıgöl Mevkii-291 No. lu Kad. Par.)

– Aker İnş. Tic. ve San. A.Ş.

8 – Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi (Karacasu Mevkii)

– Dinçer Tur. ve İnş. A.Ş.

9 – Antalya Merkez (Kemerağzı Mevkii)

– 1 No. lu parsel – Özyer Turizm San. ve Tic. A.Ş.

– 2/a No. lu parsel – Kervansaray Termal Tur. San. ve Tic. A.Ş.

– 2/b No. lu parsel – Aka Tur ve Sey. A.Ş.

– 3/a No. lu parsel – Limak İnş. San. ve Tic. A.Ş.

– 3/b No. lu parsel – Zafer Taah. Elekt. İnş. ve Tic. A.Ş.

– 4/a No. lu parsel – Öztaş İnş. Malz. Tic. A.Ş.

– 4/b No. lu parsel – Aktürk Yapı End. ve Tic. A.Ş.- Güntekin İnş.

Epsilon End. İnş. A.Ş.

1997/2 İlanı (19 uncu İlan) İle Ön İzin Verilmesi Uygun Görülen Firmalar

1 – İzmir Selçuk Pamucak T.M.

– Pamucak Mev. -3102 ada 2 parsel Tursoy Otelcilik ve Tur. Yat. A.Ş.

– Pamucak Mev. -3194 ada 2 parsel Barış İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

– Pamucak Mev. -9 No. lu parsel Akduman Tur. Tes. A.Ş.

2 – İzmir Alaçatı T.M.

4511 ada, 1 parsel Kızılkanat İnş. San. ve Tic. A.Ş.

3 – Aydın Kuşadası Çamlimanı T.M.

Kuşadası Mev. -706 ada, 9 no. lu parsel A. Yaşar Günaydın-Beytur Beyşehir Tur

İşl. A.Ş.-Topaktaş İnş. Mad. Tic. ve San. A.Ş.

4 – Muğla Milas Güvercinlik Koyu T.M.

– 1 no. lu parsel Günal İnş. Tic. ve San. A.Ş.

– 2 no. lu parsel Haluk Ulusoy

– 3 no. lu parsel Mesa Mesken San. A.Ş.

– 4 no. lu parsel Kurulacak A.Ş. adına,

Kistaş Kartal İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Aydın

İnş. ve Malz. İm. A.Ş.-Yapı Taah. A.Ş.-Cevdet

Aydın-Mehmet Aydın

5 – Antalya Belek T.M.

– Beşgöz Deresi Mev. As-Ka İnş. A.Ş.-Metin Kaya-Türkerler İnş.

Tur. Tic. ve San. A.Ş.-Kazım Türker

6 – Güney Antalya T.A.

– Beldibi Mev. Mirbey İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

7 – Kayseri Erciyes Kış Sporları T.M.

12 no. lu parsel Günal İnş. ve Tic. San. A.Ş.

8 – Afyon Ömer ve Gecek Kaplıcası T.M.

Merkez ilçe Evser İnş. ve San. Ltd. Şti.-Necati Dinç

M. Hidayet Vahapoğlu

9 – Isparta Davraz Dağı Kış Sporları T.M.

– 20 no. lu parsel Mustafa Gündüz-Nevzat Demirel

– 22-27-28 no. lu parsel Ak-Öz Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

– 21.25.26 no. lu parsel Beytur İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

13. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Cumhuriyetin 75 inci Yıl Kutlamaları için ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/6149)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Mehmet Elkatmış Nevşehir

Sorular:

1. Cumhuriyetin 75 inci Yıl Kutlamaları için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

2. Hangi etkinlik için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3. Kutlamalar çerçevesinde vakıf, dernek vb. sivil toplum kuruluşlarından hangisine ne kadar yardımda bulunulmuştur?

4. Yardımlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

T.C. Devlet Bakanlığı Sayı: B.02.0.017.800/02-790 21.10.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 8 Ekim 1998 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6149-15171/35346 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen (7/6149-15171) esas no’lu soru önergesine ait cevabî yazımız ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

Cavit Kavak Devlet Bakanı

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru

önergesinin cevabı:

Soru 1. Cumhuriyetin 75 inci Yıl kutlamaları için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

Cevap 1. Cumhuriyetin 75 inci Yıl kutlamaları için 10 milyon dolarlık ödenek ayrılmıştır.

Soru 2. Hangi etkinlik için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

Cevap 2. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı nezdinde tüm valilikler, Kültür Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Gençlik ve Spor, Millî Piyango İdaresi, Darphane ve Damga Matbaası, PT, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yapacağı tüm etkinlikler için toplam 8 750 milyon dolar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör projeleri için 1 250 milyon dolar ödenek ayrılmıştır.

Soru 3. Kutlamalar çerçevesinde vakıf, dernek vb. sivil toplum kuruluşlarının hangisine ne kadar yardımda bulunulmuştur?

Cevap 3. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İzmir, İstanbul, Ankara Kültür Sanat ve Eğitim Vakıfları, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Eylül Prodüksiyon, Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği, Ankaralılar Vakfı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Zekâ Vakfı, Fotoğraf Sanatı Kurumu, Türkiye Felsefe Kurumu, İnönü Vakfı, Sanat Derneği, İnsan Yerleşim Derneği, Ankara Gençlik Tiyatrosu, Tiyatro Oyuncuları Derneği, Atatürk Vakfı gibi kuruluşlara yapacakları faaliyetler için 1 250 milyon dolar ödenek verilmiştir.

Soru 4. Yardımlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

Cevap 4. Cumhuriyetin 75 inci yılı kutlamaları için kamu ya da sivil toplum veya özel sektör tarafından önerilen projeler, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Kültür Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinden oluşan inceleme komisyonu tarafından incelenmiştir. Uygun görülen projeler için sözlü sunuş alınmış, bütçe hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na brifing verilmiştir. Bu brifing sonrası ayrılan 10 milyon doların 1.250 milyon doları özel sektör ve sivil toplum örgütlerine dağıtılmış, kalanı ise kamu kurumlarına ayrılmıştır.

14. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ve sorumlular hakkında yürütülen işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/6152)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Meclis salonunun yenilenmesi ihalesinde 2,7 trilyon liralık zararına yol açılmış olduğu, (12 milyon dolara yapılabilecek iş için toplam olarak 38 milyon dolar ödendiği) geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin Emlâk Konut A.Ş. ve müteahhit firmalar aleyhine açtığı davadan anlaşılmaktadır.

İhale kapsamındaki bütün iş kalemlerinin fiyatlarının 2 ila 50 kat şişirildiği, milletvekilleri için alınan koltukların da tanesinin 1300 dolara ihale edilmiş olmasına karşın müteahhit tarafından Meclis’e tanesi 4800 dolardan fatura edildiği anlaşılmaktadır.

Halka 4800 dolara mal olan bu koltuklara oturmayı içime sindiremediğimden, Başkanlığınıza yaptığım ....... tarihli müracaatımda kendim için evimden salona bir sandalye getirip getiremeyeceğimi sormuştum. Bu soruma, Meclis İçtüzüğüne uygun bir soru olmadığı gerekçesiyle yanıt verilmemişti. Bu büyük yolsuzluk konusunda birtakım araştırma ve incelemeler yapılmışsa da henüz kamu vicdanını tatmin edici bir sonuç alınmış değildir. Oysa Salonun yeni yasama yılında açılması için Başkanlıkça hazırlıklar yapılmaktadır.

Bir milletvekili olarak belirtmek görevimdir ki, bütün iş kalemlerinin fiyatları 2 ila 50 kat şişirilmiş olduğu dava dosyalarına geçmiş olan meclis salonunun, bu büyük yolsuzluk nedeniyle kamunun uğradığı zarar giderilmeden, sorumlular kamu vicdanını rahatlatacak biçimde cezalandırılmadan alelacele açılması son derece hatalı olacaktır.

Cumhurbaşkanının da açılış törenine iştiraki bu vahim yolsuzluğu örtmeye yetmeyeceğinden durumun düzeltilmesi cihetinde tatmin edici işlemler ciddi olarak başlatılmadıkça bir Milletvekili olarak bu koltuğa oturmamızın şu zor günlerde halkı daha da umutsuzlandıracağı için o koltuklara oturmadan yasama görevimi sürdürebileceğim bir imkânın sağlanmasını bu hususu önemle belirttikten sonra bu vesileyle aşağıdaki sorularımın yazılı şekilde yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

S. Metin Kalkan Hatay

Sorular:

1. Yolsuzluktan birinci derecede sorumlu olarak gösterilen Meclis eski başkanı Mustafa Kalemli ve diğer ilgili görevliler, özellikle eski genel sekreter hakkında bugüne kadar hangi işlemler yapılmıştır?

2. Bu kadar büyük yolsuzluklar barındıran salonun, yalnızca 200 bin dolar nefaset kesilmek suretiyle geçici kabulünü yapmak sizce yerinde bir işlem midir?

3. Maliye Bakanlığı’nın müteahhit firmalar aleyhine açtığı geri alın davaları hukuken ciddi ve olumlu sonuca ulaşması mümkün davalar mıdır? Yoksa, hiçbir kazanılma umudu olmayan davalarla zaman mı geçirilmektedir? Bu konuda hukukçuların samimi görüşleri nedir? Bu davaların kaybedilmesi durumunda, eski başkan ve öteki görevlilere rücu edilebilmesi için gerekli yasal önlemler (ihtiyati tedbir vs.) alınmış mıdır, alınmadıysa neden alınmamıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

KAN. KAR. MD.

Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6152-15179/35369 22.10.1998

Sayın Süleyman Metin Kalkan Hatay Milletvekili

İLGİ: 22.9.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ve sorumlular hakkında yürütülen işlemlere ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap 1. TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/230,231,232,233) Esas Numaralı Meclis araştırması komisyonunca hazırlanan rapor, Genel Kurulun 15.7.1998 tarihli 122 nci Birleşiminde görüşülmüş ve rapor ekleriyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. T.B.M.M. Eski Başkanı Mustafa Kalemli’nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edilmiş ve Komisyonca hazırlanan rapor, Genel Kurul’un 7.10.1998 tarihli 3 üncü Birleşiminde görüşülerek Mustafa Kalemli’nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması kabul edilmiştir. TBMM Eski Genel Sekreteri ve diğer sorumlular hakkında da Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturma tamamlanmış ve fezleke hazırlanmıştır. Düzenlenen fezleke Memurin Muhakematı Komisyonunda görüşülerek, sorumlular hakkında, bazı tasarruflarından dolayı, Lüzumu Muhakeme kararı verilmiştir.

Cevap 2. Bu işe ait proje yönetimi sözleşmesinin de eki olan, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41 inci maddesindeki koşullar var olduğu için işin geçici kabulü yapılmıştır.

Buna göre; teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan kusur ve eksiklikler uygun görülen bir nefaset bedeli kesilerek kabul edilmiş, giderilebilecek durumda olan kusur ve eksiklikler için de tüm yasal haklarımızın saklı tutulduğu 20 maddelik bir “Ek Tutanak” düzenlenerek bunların kesin kabul tarihine kadar giderilmesi kaydı ile geçici kabul işlemi yapılmıştır.

Cevap 3. Davayı takdir yetkisi yargı merciine aittir. Bu nedenle bir davanın kazanılıp kazanılamayacağının önceden bilinmesi mümkün değildir.

Konu üzerinde gerek Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde gerekse T.B.M.M. Başkanlığında uzun çalışmalar ve değerlendirmeler yapılmış ve TBMM Başkanlık Divanının da görüşü alınarak, Başkanlığımızca böyle bir davanın açılması gerekli görülmüştür. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğrudan dava açma hakkı bulunmadığından Başkanlığımızın istemi üzerine Maliye Bakanlığınca (2,7) trilyon liralık tazminat (edâ) davası açılmıştır.

15. – Hatay Milletvekili Atilâ Sav’ın, Hatay’da nüfus cüzdanının yenilenmesi için başvuranlar hakkında güvenlik soruşturması yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6159)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına

Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Sayın Bakana yöneltilmesini dilerim.

Saygılarımla

Atila Sav Hatay

Sorular:

1. Basında yeralan haberlere göre Hatay’da nüfus kağıdının yenilenmesi için başvurulan yurttaşlar hakkında güvenlik soruşturması yapıldığı doğru mudur?

2. Bu soruşturmanın ilgili yurttaşın, yurt dışına yönelik ilişkilerini araştırması nedeniyle herkesi potansiyel suçlu (ajan) gibi değerlendirilmesini haklı buluyor musunuz?

Böylesine yanlış bir suçluluk karinesine dayanan yaygın uygulamayı Anayasa’nın güvencesi altındaki yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine özellikle 38 inci maddeye aykırı bulmaz mısınız?

3. Bir demokratik hukuk devletinde olmaması gereken bu tür bir işlemi düşünen ve uygulayan sorumlular hakkında düşünülen işlem ve yaptırım nedir?

T.C. İçişleri Bakanlığı 26.10.1998 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: B050NÜV0080003.226/8129

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İLGİ: TBMM Başkanlığının 8.10.1998 günlü ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15355 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekillerinden Atila Sav tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Yazılı Soru Önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için yapılan başvurularda ülkemizin hiçbir ilinde başvuran kişiler hakkında güvenlik soruşturması yapılmamaktadır.

Ancak, nüfus cüzdanını kaybettiğinden bahisle nüfus müdürlüklerine başvuran vatandaşların kimliklerini ispat edecek herhangi bir resmî belge (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Emekli Kimliği, Sürücü Belgesi, Öğrenci Kimlik Belgesi gibi) ibraz edememeleri nedeniyle kimlikleri şüpheli görülen hallerde durum ilgili emniyet makamlarına intikal ettirilerek kişinin kimliği soruşturma ile tespit edilmektedir.

Bu uygulama Bakanlığımızın 30.10.1987 gün ve 62300 sayılı genelgesi gereğince tüm illerimizi kapsamaktadır. Sadece Hatay İline özgü bir uygulama yoktur.

Türkiye genelinde yapılan bu uygulamanın amacı Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türk vatandaşı gibi Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı almasına engel olmaktadır.

Arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

16. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay’da nüfus cüzdanı çıkarmak için başvuran kişilerden komşu ülkelerle bağlantıları olmadığı yönünde belge istendiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6160)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 22.9.1998

Av. Fuat Çay Hatay

1. Hatay’da nüfus müdürlüğüne, nüfus cüzdanı çıkarmak için başvurulan komşu ülkelerle bağlantıları olmadığı yönünde belge istendiği doğru mudur?

2. Tüm siyasî partilerin Hatay İl Başkanları ve baro tarafından doğrulan bu uygulamanın gerekçesi nedir?

3. Eşit yurttaşlık anlayışı üzerine kurulan ve bir siyasal bilinç Cumhuriyeti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 inci yılında bu utanç verici uygulamanın sorumluları kimlerdir?

4. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyet’in de Hatay’lı yurttaşları potansiyel suçlu gören, eşitlik anlayışına aykırı bu uygulamayı yapma yetkisi nereden alınmıştır?

5. Hatay için uygulanan özel, ayrı, gizli bir Anayasa ya da hukuk kuralları mı söz konusudur?

6. Anayasaya aykırı hukuk devleti ve Cumhuriyet rejimiyle bağdaşmayan bu uygulamayı yaptıranları açıklamayı; bu uygulamayı yapan ya da yaptıran kamu görevlilerini görevden almayı ve soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

T.C. İçişleri Bakanlığı 26.10.1998 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: B050NÜV0080003.226/8128

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İLGİ: TBMM Başkanlığının 8.10.1998 günlü ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15355 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Yazılı Soru Önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için yapılan başvurularda ülkemizin hiçbir ilinde başvuran kişiler hakkında güvenlik soruşturması yapılmamaktadır.

Ancak, nüfus cüzdanını kaybettiğinden bahisle nüfus müdürlüklerine başvuran vatandaşların kimliklerini tespit edecek herhangi bir resmî belge (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Emekli Kimliği, Sürücü Belgesi, Öğrenci Kimlik Belgesi gibi) ibraz edememeleri nedeniyle kimlikleri şüpheli görülen hallerde durum ilgili emniyet makamlarına intikal ettirilerek kişinin kimliği soruşturma ile tespit edilmektedir.

Bu uygulama Bakanlığımızın 30.10.1987 gün ve 62300 sayılı genelgesi gereğince tüm illerimizi kapsamaktadır. Sadece Hatay İline özgü bir uygulama yoktur.

Türkiye genelinde yapılan bu uygulamanın amacı Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türk vatandaşı gibi Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı almasına engel olmaktadır.

Arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

17. – Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin, Cizre’ye Sanayi ve Ticaret Odası kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/6161)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.

Seyyit Haşim Haşimi Diyarbakır

1. 70 000 nüfusu, 800’e yakın kayıtlı şirketi ve 16 000 kayıtlı aracı olan 1997’de 64.2 milyon dolar yıllık ihracat hacmine sahip Cizre İlçesine Sanayi ve Ticaret Odası kurulması için 4 yıldır yapılan girişimler bakanlığınız tarafından neden engellenmektedir?

2. Oda kurulabilmesi için yeterli ekonomik potansiyelin fazlasıyla var olduğu bu ilçemizin gelişimini önlemek, savunduğunuz ekonomi ve ticarî ilkelerle bağdaşmakta mıdır?

3. Cizre’de Sanayi ve Ticaret Odası kurulmasına izin vermeyen kararınız yargı tarafından hukuka aykırı bulunmasına karşın, bu kararınızdaki ısrarın sebebi nedir?

4. Bu keyfi tutum “hatır ve gönül” için takınılmış, siyasî bir tavır mıdır?

5. Hukuk devletinde, devletin bir bakanının hukukî bir dayanağı olmadan yargının sağladığı bir hakkı gasp etme yetkisi var mıdır?

6. Yapılan tüm girişimlerde, haksızlığın giderilmesi için gerekeni yapacağınızı söylemenize karşın, sizi bu sözünüzden hangi sebepler caydırmıştır?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.10.1998 Sayı: B.14.0.BHİ 01-432

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 8.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6161-15194/35389 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin “Cizre’ye Sanayi ve Ticaret Odası kurulup kurulmayacağına” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6161) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı

Diyarbakır Milletvekili Seyyit Haşim Haşimi’nin Yazılı Sorularına Cevaplarımız

5590 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 557 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 20.9.1995 tarihli ve E.1995/43, K.1995/46 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, 5590 sayılı Kanunun Bakanlığa oda kurulması konusunda yetki veren 2 nci maddesi açısından da hukukî boşluk doğmuş ve yeni bir yasal düzenleme yapılıp yürürlüğe girmeden oda kuruluşlarının yapılabilip yapılamayacağı konusunda ciddi bir tereddüt doğmuştur.

Diğer taraftan, Cizre ilçesinde ticaret ve sanayi odası kurulması konusunda Ankara 8 inci İdare Mahkemesi 16.6.1998 tarihli ve 1998/637 K. sayı ile davanın kabulü yönünde karar vermiş ise de; söz konusu karar Bakanlığımca temyiz edilmiş olup, ileride telafisi güç durumlarla karşılaşılmaması ve sağlam bir işlem ittihazı yönünden temyiz sonucuna göre işlem tesis edilmesini daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.

18. – Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı valilere Fazilet Partili belediyelerin izlenmesi için genelge gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6165)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.9.1998

Hüsamettin Korkutata Bingöl

İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş 12.8.1998 tarihli bir genelgeyi 30 İlin Valisine göndererek, Fazilet Partisine bağlı belediyelerin izlenmesini istiyor. Söz konusu birtakım uygulamalar varsa ve bunlar suç teşkil ediyorsa ilgili adlî merciye müracaat edilir ve suç duyurusunda bulunur.

1. Anayasal kurumlarımızdan olan siyasî partilerimizden Fazilet Partisini seçim süreci yaşadığımız bu dönemde Sayın Bakanın hedef alması tarafsızlığına gölge düşürmüyor mu?

2. Anayasaya aykırı hareket ederek tarafsızlığını kaybeden Sayın Aktaş yaptığı bu uygulamayı hangi hukukî ve yasal çerçevede izah eder?

3. 55 inci Hükümetin Başbakanı olarak kabinenizin İçişleri Bakanı Sayın Aktaş’ın bu uygulamasını tasvip ediyor musunuz?

4. Sayın Aktaş’ı Bakanlık makamına ehil ve tarafsız bir kişi olmadığını göstermesine rağmen bu makamda tutacak mısınız?

T.C. İçişleri Bakanlığı 26.10.1998 Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.002/80859

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 8.10.1998 tarihli ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/61 65-15201/35455 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 16.10.1998 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-855-138/5805 sayılı yazısı.

Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ve Başbakan adına tarafımdan cevaplandırılması tensip buyurulan “12.8.1998 tarihli genelgeye ilişkin” yazılı soru önergesinde cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Yeni cami yapımını Diyanet İşleri Başkanlığının iznine tabi kılan ve mevcut camilerin de 3 ay içerisinde bu Başkanlığa devrini öngören 31.7.1998 tarihli ve 4379, 4380 sayılı Kanunların hükümlerini işlevsiz hale getirmek maksadıyla aralarında FP’li belediyelerin de bulunduğu bazı belediyelerin imar planlarında cami yapımına ayrılmış olan alanlardaki arazileri ellerinde tutabilmek için kendi amaçlarına hizmet eden vakıf ve derneklere satma ya da uzun süreli kiralama girişimlerinde bulundukları duyumları Bakanlığıma intikal ettirilmiştir.

Bu iddaların kanunlar çerçevesinde incelenmesi amacıyla 12.8.1998 tarihli ve 56451 sayılı genelge çıkarılarak 30 değil, 80 il valiliğine gönderilmiş olup, herhangi bir siyasî partiye mensup belediyeler için özel bir maksat taşımamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

19. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın serbest bölge uygulamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/6169)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı İstanbul

1. Serbest Bölgelerdeki sınaî ve ticarî aktivitelerin ülke ekonomisine, serbest Bölgede olmayanlara kıyasla ne gibi katkıları vardır?

2. Serbest Bölge uygulaması, Gümrük Birliği mevzuatı ile ne ölçüde uyumludur?

3. Serbest Bölge uygulaması, diğer Sanayici ve İş adamlarımıza haksız rekabet oluşturmuyor mu?

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 22.10.1998 Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.DTM.0.06.01.00/-4301-57802

Konu: 7/6169 Esas Numaralı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ: 8.10.1998 tarih ve 15368 sayılı yazıları.

İlgi’de kayıtlı yazınız konusu İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın serbest bölge uygulamalarına ilişkin 7/6169 esas numaralı soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur.

1) Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Katkısı

Malûmları olduğu üzere, serbest bölgeler ülkenin siyasî sınırları içinde olmakla beraber, dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında sayıldığından, ülkede geçerli ticarî, malî ve iktisadî alanlara ilişkin yasal düzenlemelerin tamamen veya kısmen uygulanmadığı, ülkenin diğer kısımlarından fizikî olarak ayrılan ve burada yapılan ticarî, endüstriyel ve hizmet faaliyetleri için daha geniş muafiyet ve teşviklerin tanındığı yerler olarak tanımlanmaktadır.

Değişik ülkelerdeki serbest bölge uygulamaları arasında “gümrük hattı dışında sayılma” ve “özel teşviklerin sağlanması” gibi ortak özellikler bulunmakla beraber, ülkelerin ekonomi ve ticaret politikalarının yanı sıra, sosyal ve siyasal durumlarına göre de bazı farklılıklar bulunabilmektedir. Serbest bölge uygulamaları arasındaki bu farklılıklar nedeniyle serbest bölge ile ilgili terminolojide büyük bir çeşitlilik bulunmaktadır. Halen yirmiye yakın terim (serbest bölge, serbest liman, gümrüksüz bölge, ihraç ürünleri işleme bölgesi, dış ticaret bölgesi, serbest ekonomik bölge, serbest üretim bölgesi, serbest ticaret bölgesi, endüstriyel serbest bölge, ikiz fabrika, özel ekonomik bölge, vergisiz ticaret bölgesi, vergisiz bölge, gümrüksüz havaalanı, yabancı yatırım bölgesi) genellikle serbest bölge olarak bilinen uygulamayı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Serbest bölgelerin başlıca kuruluş amaçları; yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik etmek suretiyle ihracatı artırmak, döviz girişini artırmak, yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilmesi suretiyle ekonomik standartları yükseltmektir. Ayrıca, serbest bölgeler özellikle gelişmekte olan ülkelerce global ekonomiye daha hızlı entegrasyon sağlamak amacıyla kullanılan politikalardan birisidir?

Ülkemizdeki serbest bölgelerin kuruluş amaçları 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1 inci maddesinde; ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek ve dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak olarak belirtilmiştir.

Serbest Bölgeler Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1985 yılından bugüne kadar Mersin, Antalya, Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı, Trabzon, İstanbul Deri, Doğu Anadolu, Mardin, İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler, izmir Menemen Deri, Samsun, Rize ve İstanbul Trakya (Çatalca) serbest bölgeleri olmak üzere, on üç serbest bölge faaliyete açılmıştır.

Faaliyette bulunan bu on üç serbest bölgenin yanı sıra; Adana Yumurtalık, Kayseri, Trakya (Çorlu) ve Gaziantep serbest bölgelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları Resmî Gazetede yayımlanmış olup, gerekli yatırımlar ve idarî düzenlemeler yapıldıktan sonra bu serbest bölgelerin de 1999 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir. Ayrıca; Kocaeli, Bursa, Denizli ve Şanlıurfa serbest bölgeleri de proje aşamasındadır. Bu çerçevede, 2000’li yollara sayıları yirminin üzerinde serbest bölgelerle girilecektir. Bu nedenle, amacımız yeni serbest bölgeler açmaktan ziyade, mevcut serbest bölgelerin alt ve üst yapılarını en son teknolojiye uygun olarak tamamlayarak tam kapasite ile çalışmalarını sağlamaktır. Ancak bu hedefin gerçekleşmesinden sonra ihtiyaç duyulduğunda yeni serbest bölgelerin kurulması düşünülebilecektir.

Tüm bu açıklamalardan sonra serbest bölgelerin ülke ekonomisine sağladığı katkılar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– İthal girdi kullanarak üretim yapan yerli firmalara gümrük vergisiz olarak dünya fiyatlarından girdi temini imkânı sağlayarak, yurt dışındaki rakipleri ile aynı şartlarda üretim yapma imkânı sağlar.

– Sağlanan kolaylıklar nedeniyle ülkenin ihracat imkânlarını ve döviz girdisini artırır.

– Dağıtım merkezi olma işlevi çerçevesinde, yurt dışından getirilen malların daha sonra yine yurt dışına satılarak (reeksport yoluyla) ülkenin dünya ticaretinden aldığı payın artmasını sağlar. Diğer bir ifadeyle, serbest bölgeler dünya fiyatlarından satın alınan malların, iç vergilerle yeni malî yük eklenmeden, uygun ortam oluştuğunda tekrar yurt dışına satılması imkânını sağlar.

– Üretim yapan firmalarca kesinti olması durumunda güçlükle karşılaşmamak veya fiyatı uygun olduğu için dış pazarlardan satın alınan büyük miktardaki ithal girdiler, serbest bölgelere getirildikten sonra buradan küçük partiler halinde ülkeye ithal edilir ve böylece depolama ve gümrük vergisi giderleri azaltılarak üretim maliyetlerinin düşmesi sağlanır, ayrıca girdi teminindeki gecikmeler de önlenir.

– Yarattığı doğrudan istihdamın yanı sıra, bölgedeki üretim ve ticarî faaliyetlerin ülke içindeki faaliyetlere olan etkisi nedeniyle dolaylı istihdam da sağlar.

– Üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ülke içinden alınan hammadde, yarı işlenmiş ve mamûl mallar nedeniyle ülke içi üretimin artmasına katkı sağlar.

– Yabancı sermayeli firmaların risk faktörünün düşük, sağlanan avantajlar sonucu kârlılığın daha yüksek olması nedeniyle serbest bölgelerde daha kolay yatırımda bulunmalarına bağlı olarak, ülkeye yeni teknolojilerin girmesini hızlandırır.

– Ülkede uygulanması düşünülen yeni ticaret ve ekonomi politikaları için deneme alanı olarak kullanılabilir.

– Ülkemizin 26 milyar dolarlık 1997 yılı ihracatının % 2,6’sını oluşturan 683,9 milyon dolarlık kısmı serbest bölgelere yapılmış, ayrıca 46,6 milyar dolarlık ithalatın yaklaşık % 4,5’ini oluşturan 2,09 milyar dolarlık kısmı serbest bölgelerden yapılmıştır. 1997 yılında serbest bölgelerden gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi (serbest bölge ile diğer ülkeler arasındaki ticaret dahil) bir önceki yıla göre % 51,4 oranında artarak 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve Türkiye’nin toplam dış ticareti içerisinde % 7,6’lık paya ulaşmıştır. Diğer taraftan, aynı yıl içerisinde serbest bölgelerle diğer ülkeler arasında yapılan 2,8 milyar dolarlık ticaret hacmi Türkiye’nin dış ticaret rakamlarında görünmezken, ülkemizin dünya ticaretinden aldığı payın artmasını sağlamıştır.

– Serbest bölgelerdeki faaliyetlere bütün vergilerden muafiyet sağlanmakta, buna karşılık Türkiye’den serbest bölgelere ihraç edilen mallar dışında, bölgelere mal girişi ve çıkışında fatura değeri üzerinden % 0,5 oranında döviz olarak yapılan peşin tahsilat ve kamu arazilerinin kiralanmasından elde edilen gelirler “Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu”na irad kaydedilmekte ve akabinde bu meblağ tümüyle genel bütçeye aktarılmaktadır. Bu şekilde 1997 yılında 5,4 trilyon TL Fon geliri sağlanmıştır. Söz konusu gelirin 1998 yılında 13 trilyon TL’na ulaşması beklenmektedir.

– Serbest bölgelerde faaliyet gösteren 325’i yabancı olmak üzere, toplam 2.027 firma 1997 yılında 5,5 milyar ABD Dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmiş olup, bu rakamın 1998 yılı sonu itibariyle % 54 oranında bir artışla yaklaşık 8 milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmekte olup, bu büyüklükte bir ticaretin ülke ekonomisine sağladığı katkı da göz ardı edilemez. nitekim, bu yılın ilk yedi ayında serbest bölgelerde gerçekleştirilen ticaret hacmi 1997 yılının aynı dönemine göre % 52 oranında artarak 4,2 milyar dolara ulaşmıştır.

– Bugün itibariyle, serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam alt ve üst yapı yatırımı 200 milyon ABD Doları civarında olup, bu yatırımın çoğunluğu özel sektör tarafından karşılanmıştır. Serbest bölgeler olmasaydı bu yatırımların yapılmayacağı, yapılsa bile bu büyüklükte olmayacağı açıktır. Ayrıca, arazisi kamuya ait serbest bölgelerde inşa edilen üstyapılar yap-işlet-devret modeli gereğince, faaliyet ruhsatları süresi sonunda Hazineye intikal edecektir.

– Serbest bölgelerden yapılan ithalatın büyük bir kısmının (yaklaşık % 90) yatırım ve ara mallarından oluştuğu gözönüne alındığında, serbest bölgelerin maliyetleri düşürmek suretiyle hem yatırımlara hem de ihracata önemli bir destek sağladığı açıktır. Ayrıca, serbest bölgedeki üretim faaliyetleri Türkiye’deki yatırım ve ara malı üreticileri için önemli bir pazar oluşturmaktadır.

– Serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmaların tamamına yakının KOBİ niteliğinde olduğu dikkate alındığında, KOBİ’lerin gelişmesi amacıyla sağlanan genel teşviklere paralel olarak, serbest bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlar ve uluslararası ticarete açık ortam ile KOBİ’lerin dış ticarete daha etkin katılma imkanı yaratılarak rekabet güçleri artırılmaktadır.

– Eylül 1998 tarihi itibariyle, serbest bölgelerde doğrudan 15 000 kişiye ve dolaylı olarak da tahminen 60 000 kişiye iş imkânı sağlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan ve verilen rakamlardan da görüleceği üzere, yurt dışından serbest bölgelere getirilip buradan Türkiye’ye ithal edilen hammadde ve ara mallar Türkiye’deki üreticiye ucuz ve kesintisiz olarak girdi sağlama imkânı vermekte ve üretilen nihaî ürünler ihraç edildiğinden, serbest bölgelerin başlıca kuruluş amacı olan ihracat için üretimi artırmak ve ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etme işlevleri yerine getirilmiş olmaktadır. Diğer taraftan, serbest bölgeden ithal edilen girdilerle üretilen ürünler genellikle serbest bölge dışındaki gümrük kapılarından ihraç edildiğinden Türkiye’den serbest bölgelere yapılan ihracat rakamları serbest bölgelerin toplam ticaret hacminde düşük kalmaktadır. Oysa Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin üretilmesinde serbest bölgelerden sağlanan girdilerin katkısı göz ardı edilmemelidir.

2) Serbest Bölgeler ve Gümrük Birliği

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle oluşturulan Gümrük Birliği’nden Türkiye’deki serbest bölge uygulamalarının nasıl etkileneceğinin belirlenmesi ve varsa alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, AB yetkilileri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında 1995 yılında Brüksel ve Ankara’da görüşmeler yapılmıştır. Serbest Bölgeler Mevzuatı üzerinde müştereken yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; serbest bölgelerle ilgili meczuat uyumunda Türk Gümrük Mevzuatına AB gümrük mevzuatındaki serbest bölgelerle ilgili hükümlerin eklenmesinin yeterli olacağı belirtilmiş, nitekim rk Gümrük Mevzuatına serbest bölgelerle ilgili olarak, AB’deki serbest bölgeler konusunda düzenlemeleri içeren Topluluk Gümrük Kanunu (Kodu) ve Yönetmeliği’ne paralel hükümler konulmuş ve bu çerçevede Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 564 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 8 inci maddesinde serbest bölgeler; Türkiye gümrük bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan malların herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamak ve serbest dolaşıma girmemek kaydıyla konulduğu, mrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen, serbest dolaşımdaki malların ise ihracat rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerler olarak tanımlanmıştır.

Bu nedenle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile müstakil olarak düzenlenmiş bulunan Serbest Bölgeler Mevzuatında Gümrük Birliği sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizdeki serbest bölgeler mevcut avantajlarını Gümrük Birliği sürecinde de aynen devam ettirecektir. Diğer taraftan, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda ise, mevzuatın tamamen uyumlaştırılabilmesi açısından bazı AB ülkelerinin tam üyeliğe kabulünde olduğu gibi bir geçiş sürecinin verilmesi gerekecektir.

3) Haksız Rekabet

ABD’deki cep serbest bölgeler de dahil olmak üzere, halen 105 ülkede bulunan 1 350’den fazla serbest bölgenin en önemli ortak özelliği gümrük hattı dışında sayılmaları ve vergi muafiyeti başta olmak üzere özel teşviklerin verilmesidir. Serbest bölgeler hem bölgesel kalkınma hem de ülke kalkınması için son 30-40 yıldır başarı ile uygulanan etkili bir dış ticaret politikası olup, bu uygulamanın başarılı olmasındaki en önemli etken burada yapılan faaliyetlere vergi muafiyetinin sağlanmasıdır. Avrupa Birliği’nde bile hâlâ bölgesel kalkınma politakaları çerçevesinde örneğin, Portekiz’in Madeira Serbest Bölgesi’nde vergi muafiyeti ve Topluluğun genel teşvik kurallarından çok farklı teşvikler sağlanmaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkede serbest bölgelerde sağlanan vergi muafiyetinden dolayı herhangi bir haksız rekabetten söz edilmemiştir.

Ülkemizdeki serbest bölgelerde sağlanan vergi, resim ve harç muafiyeti dönemin hükümet politikalarına uygun olarak T.B.M.M.’nce 1985 yılında çıkartılan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile sağlanmıştır. Serbest bölgelerde sağlanan vergi muafiyeti bir kanun hükmü olduğundan bütün gerçek veya tüzel kişilerin yararlanabileceği bir uygulamadır. Bugüne kadar haksız rekabet yaratıldığına ilişkin herhangi başvuru da yapılmış değildir.

Serbest bölgelerde sağlanan vergi muafiyeti devlet tarafından buradaki faaliyetleri teşvik etmek amacıyla kullandırılan bir araç olup, bu sayede serbest bölgelerdeki firmalara uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlanmaktadır. Yerli üreticiler, dünya fiyatlarından sağladıkları girdileri serbest bölgede stoklamak suretiyle, gerektiği zaman ucuz hammadde ve ara malı temininde hiç bir güçlük çekmeksizin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. İhracata yönelik üretim yapan firmalar dahili vergilerden, iç mevzuattan ve bürokrasiden arındırılmış olarak serbest bölgeden Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında da sağlayabildikleri girdilerle daha ucuz fiyata üretim yapma imkânı bularak, nihaî ürünlerini dünya pazarlarından uygun fiyatla pazarlama imkânı bulmaktadır.

Bu bağlamda, serbest bölgelerin sağladığı imkânlardan yararlanmak isteyen bütün firmalar, faaliyet ruhsatı almak için gerekli şartları yerine getirmeleri kaydıyla, tüm serbest bölgelerdeki faaliyette bulunabilmektedir.

Serbest bölgede yapılan faaliyetlere gelir, kurumlar ve katma değer vergisi muafiyeti sağlanmasına karşın, birinci bölümde de belirtildiği gibi, Türkiye’den serbest bölgelere ihraç edilen mallar dışında, bölgelere getirilen ve bölgeden çıkarılan bütün malların fatura değeri üzerinden % 0,5 oranında döviz olarak peşin Fon ödenmektedir. Ayrıca, diğer bütün gümrük kapılarından yapılan ithalatta olduğu gibi, serbest bölgelerden Türkiye’ye ithal edilen mallar için KDV ve varsa gümrük vergisi ödenmektedir.

Diğer taraftan, serbest bölgelerde sağlanan vergi muafiyeti sonucu oluşan gelir kaybı ülke ekonomisini olumsuz etkileyecek büyüklükte olmadığı gibi, vazgeçilen vergi gelirlerinin büyük bir kısmı yeni yatırım ve iş imkânı olarak ülke ekonomisine geri dönmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Işın Çelebi Devlet Bakanı

20. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, Siirt-Kurtalan ve Batman-Beşiri ilçelerine bağlı bazı köylerin boşaltıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın yazılı cevabı (7/6181)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Aktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.

Saygılarımla.

Ahmet Nurettin Aydın Siirt

Sorular:

1. 20-25 Eylül 1998 tarihleri arasında Siirt İli Kurtalan ilçesinin Kayatepe, Göktaş, Belekmir ve Hilere köyleri ile, Batman ili Beşiri ilçesinin Doğanpazar, Yalınca, Ortaköy ve Yağlıca Köyleri boşaltılmış mıdır?

2. Bir yandan söz konusu köylerin boşaltılması, diğer yandan Hükümetinizin “Köye Dönüş Projesi”ni uygulama planları bir çelişki değil midir?

3. 1984 yılından bu güne kadar Siirt İlimizde yıllar itibarı ile kaç köy boşaltılmıştır?

4. “Köye Dönüş Projesi” çerçevesinde köyleri boşaltılan vatandaşlarımızdan kaç tanesi köylerine dönmek isteyerek, “Köye Dönüş Projesi”nden yararlandırılmıştır?

5. Köy boşaltma faaliyetlerinizin sürdüğü bu şartlarda, “Köye Dönüş Projesi” uygulamanız yürürlükte midir?

T.C. İçişleri Bakanlığı 23.10.1998 Jandarma Genel Komutanlığı Sayı: GN.PL.P.: 0111-54-98/PL.KOOR.Ş.(280411)

Konu: Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) TBMM Bşk. lığı Gn. Sek.liğinin 8.10.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6181-15247/35572 sayılı yazısı.

b) OHAL Bölge Valiliğinin 20.10.1998 gün ve 02. (SOR.ÖN.)-98/1207 sayılı yazısı.

1. İlgi (a) yazı ile alınan, Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebi ile TBMM Başkanlığına tevcih ettiği yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından yapılan araştırma sonucu ilgi (b) ile alınmış olup, aşağıya çıkarılmıştır.

2. Soru önergesinde Siirt İli Kurtalan ilçesine bağlı olduğu bildirilen Kayatepe, Göktaş ve Hilero köylerinin Batman ili Beşiri ilçesi sınırları içinde olduğu, belirtilen köylerden Belekmer köyünün ise Siirt İli Kurtalan ilçesi Tulumtaş köyü Çukurlu mezrası olduğu tespit edilmiştir. Sözkonusu mezraya sürekli olarak gelip, erzak alan ve elektrik direğine asmak suretiyle (1) vatandaş da öldüren bölücü terör örgütünün baskılarına dayanamayan (25) ailenin mezrayı terk ettiği, halen mezrada (3) ailenin ikâmet etmekte olduğu belirlenmiştir.

Batman ili Beşiri ilçesi Doğanpazarı ve Yalınca köyleri güvenlik güçleri tarafından boşaltılmamış, sözkonusu köylerde ikâmet etmekte olan vatandaşlar, 4-5 yıldan bu yana il ve ilçe merkezlerinde ev yaptırmışlar, iş kurmuşlar ve müteakiben, kendi istekleri ile köylerini terk ederek yeni yerleşim birimlerine göç etmişlerdir.

Batman ili Beşiri ilçesi Ortaköy ve Yağlıca köylerinde ikâmet eden vatandaşlar ise önergede belirtilen tarihten çok daha önce kendi istekleri ile köylerini boşaltmışlardır.

3. 1984 yılından itibaren bugüne kadar Siirt ili genelinde boşalan köy ve mezraların sayısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yılı Boşalan Köy Sayısı Boşalan Mezra Sayısı

1984 – 1

1985 – –

1986 – –

1987 1 2

1988 1 2

1989 4 7

1990 4 17

1991 4 6

1992 5 10

1993 27 19

1994 20 27

1995 9 9

1996 3 6

1997 3 4

1998 3 5

TOLAM 84 117

4. Siirt ilinde, köye dönüş projesi kapsamında, geri dönüş yapan köy ve mezralara ait sayısal bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

İlçe Adı Geri Dönüş Yapan Köy-Mezra Adı Hane Sayısı Nüfusu Dönüş Tarihi

Pervari Karasungur Köyü 68 439 Ekim 1995

Pervari Tuzcular Köyü 35 202 1996

Şirvan Özyurt Köyü 10 112 Mayıs 1995

Şirvan Kömürlü-Yelken Mezrası 21 141 Mart 1996

TOPLAM 134 894

5. Ayrıca, Siirt ilinde;

a) Eruh-Çizmeli köyü halkının (115 aile-600 nüfus) Deste mevkiîne,

b) Kurtalan-Erdurağı köyü halkının (20 aile-150 nüfus) aynı adı taşıyan Erdurağı mezrasına,

c) Eruh-Bozatlı köyü halkı (12 aile - 85 nüfus) ile Yerliçoban köyü halkının (26 aile - 180 nüfus) Yokuşlu köyüne yerleştirilmesi için geri dönüş çalışmaları devam etmekte olup, kış mevsimi gelmeden projenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Başbakanlık Acil Destek Fonundan, elektrik ve su gibi genel ihtiyaçlar ile konut gibi kişisel ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli ödenek talebinde bulunulmuştur.

6. Boşalan köylerin büyük çoğunluğu, en az 5-6 yıl önce köy ve mezralarını terk etmişler, bağlı oldukları il, ilçe merkezlerine veya yöre dışında başka yerlere göç ederek yeni bir düzen kurmuşlardır. Bunların tekrar köylerine geri gelip entegre olması birçok zorlukları beraberinde getirdiği gibi, özellikle genç nüfusun geri dönüş istemedikleri tespit edilmiştir. Geri dönüş yapmak isteyen bir kısım ailelerin ise, nakdi ve sosyal yardımlardan yararlanabilmek için başvuruda bulundukları, tespit edilen diğer bir husustur.

Boşalan köylerimizde gerek kişisel ihtiyaçların temini, gerekse müşterek ihtiyaçlar için altyapı çalışmalarının oldukça masraflı olması, yapılan çalışma sonucunda ne kadar vatandaşın tekrar geri dönüp eski sosyal ve ekonomik hayatını devam ettirmek isteyeceği önceden bilinemediğinden, ayrı ayrı küçük yerleşim birimlerine yerleştirmek yerine, merkezi köylerin öncelikle gözönüne alınmasının daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Kutlu Aktaş İçişleri Bakanı

21. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, dövizle askerlikten yararlanan kişilere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/6196) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Gözlükaya Denizli

22 Mayıs 1998 tarih ve 3/1022 sayı ile vermiş olduğu “İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa” illerinde dövizle askerlikten yararlanarak kesin terhis edilenlerin isimleri, hangi ülkede ikâmet ettikleri ve çalıştıkları yerler nerelerdir? Yazılı soru önergeme 15 Haziran 1998 tarih ve 542-TÖ ile verilen cevabî yazıda çalışmaların yapıldığını ve sonuçlandığında ayrıca bildirileceği ifade edilmekteydi.

Buna göre;

1) Bu çalışmalar tamamlanmış mıdır?

2) Tamamlanmış ise;

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa illerinde dövizle askerlikten yararlanarak kesin terhis edilenlerin isimleri, hangi ülkede ikâmet ettikleri ve çalıştıkları yerler nerelerdir?

T.C. Millî Savunma Bakanlığı 26.10.1998 Kanun: 1998/542-TÖ

Konu: Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Bşk.lığının 12 Ekim 1998 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6196-15293/35706 sayılı yazısı.

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya tarafından verilen ve İlgi Ekinde gönderilerek cevaplandırılması istenilen 7/6196 sayılı “Dövizle Askerlikten yararlanan kişilere ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı listeler halinde Ek’te gönderilmiştir.

Arz ederim.

İsmet Sezgin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardıcısı

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya Tarafından Verilen 7/6196 Sayılı Yazılı Soru

Önergesinin Cevabı

1 Ocak 1985-31 Ocak 1997 tarihleri arasında dövizle askerlikten yararlanan:

Adana : 1 412

Ankara : 3 760

Bursa : 2 359

İstanbul : 8 239

İzmir : 3 341

Eki hacimli olduğundan bastırılmamıştır. Kanunlar-Kararlar Md. dosyasındadır.

olmak üzere toplam 19 111 dövizle askerlik yükümlüsüne ilişkin listeler 4 klasör halinde Ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İsmet Sezgin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

22. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale - Yahşihan İlçesindeki tarım alanlarının sulama suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6198)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal Albayrak Kırıkkale

1. Kırıkkale Yahşihan ilçesi tarım alanlarının sulanabilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa şu an hangi safhadadır?

T.C. Devlet Bakanlığı 22.10.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 12.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6198-15305/35733 sayılı yazınız.

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak’a ait yazılı soru önergesindeki konu Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiş olup, kayıtların tetkikinden Yahşihan İlçesine sulama suyu temini yönünde herhangi bir çalışma bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

23. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Cumhuriyetin 75 inci Yılı için hazırlanan etkinlikler rehberine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/6215)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cavit Kavak tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 2.10.1998

Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri

1) Cumhuriyetin 75 inci yılı kutlamaları münasebetiyle hazırlanmış olan etkinlikler rehberi, programı hazırlayan her kuruluşun davetiye ve tanıtım broşürü hazırlamasına rağmen hangi amaçla basılmıştır?

2) Baskı hangi matbaaya yaptırılmıştır?

3) İhale usulü ile mi yapılmıştır?

4) Bu rehberden kaç adet bastırılmıştır?

5) Bu rehberin basılma maliyeti nedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 21.10.1998 Sayı: B.02.0.017.0.00.00.00/02-778

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 14.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6215-15335/35793 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde, Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, tarafıma tevcih ettiği yazılı soru önergesinin örneği gönderilmiş ve cevaplandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu yazıdaki soruların cevapları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Cavit Kavak Devlet Bakanı

Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın tarafıma tevcih ettiği yazılı soru önergesinin cevabı:

Soru 1: Cumhuriyetin 75 inci Yıl kutlamaları münasebetiyle hazırlanmış olan etkinlikler rehberi, programı hazırlayan her kuruluşun, davetiye ve tanıtım broşürü hazırlamasına rağmen hangi amaçla basılmıştır?

Cevap 1: Cumhuriyetin 75 inci Yıl kutlamaları münasebeti ile hazırlanan etkinlikler rehberi Türkiye genelinde nelerin yapıldığının ortaya konması, bu yılın anısına neler yapıldığının ileriye dönük olarak kalıcı eser bazında kayda geçmesi, sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere katılacakları aktivitelere, öncelik sırasına göre karar verilmesinin temini, amacı ile hazırlanmıştır. Bu rehber bir katalogdur. Cumhuriyetimizin 75 inci Yıl kutlamaları ile ilgili olarak yapılacakların ortaya konması için bastırılmıştır.

Soru 2: Baskı hangi matbaaya yaptırılmıştır?

Cevap 2: İyi Matbaaya yaptırılmıştır.

Soru 3: İhale usulü ile mi yapılmıştır?

Cevap 3: Teklif alma usulü ile yapılmıştır.

Soru 4: Bu rehberden kaç adet bastırılmıştır?

Cevap 4: 3000 adet bastırılmıştır.

Soru 5: Bu rehberin basılma maliyeti nedir?

Cevap 5: Baskı maliyeti 21 950 000 000 TL’dir.

Ek - 4

Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 26 arkadaşının, tarımda uygulanan fiyat politikaları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemiz hızla sanayileşmenin yanında tarımsal niteliğini korumaktadır. İhracatın çoğunluğu tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinden oluşmakta ve sanayiye girdi sağlanmaktadır.

Tarımda uygulanan destekleme alım politikalarının kaldırılması Ziraat Bankasının çiftçilere uyguladığı kredi faizlerinin % 40’lardan % 71’lere çıkartılması çiftçiyi zor duruma düşürmüştür. Hükümetin tarımsal ürün destekleme politikasındaki yanlışları, ürünlere zamanında yapılamayan ödemeler: pamuk, pancar, buğday, anason, tütün, üzüm, zeytin ve ayçiçeği gibi sanayi bitkilerinin üreticisini yok olma noktasına getirmiştir. Zira tarım ürünleri üzerinde yüzlerce trilyon liralık çıkar kavgası vardır. Hükümetin alacağı bir kararla, bu trilyonlar ya çiftçinin kesesine ya da başkasının kasasına fazladan akacaktır.

Ülkemizin nüfusunun % 45’i tarımla uğraşmakta, yaşamlarını çeşitli tarım ürünlerini üreterek sürdürmeye çalışmaktadır. Ülkemizde son 18 yılda uygulanan yanlış tarım politikaları sonucunda tarımla geçinen kesimin millî gelirden aldıkları pay % 13’lere düşmüştür. Bu çiftçilerimizin fakirleştiğinin bir ölçüsüdür. Tarımda yaşanan bu ve buna benzer yanlış destekleme ve fiyat politikalarının tartışılması ve hızla gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gerekçeden de anlaşılacağı gibi tarımda uygulanan fiyat politikalarının durumunu araştırmak ve alınabilecek önlemleri ortaya koymak ve tarım sektörünün bugüne tanı koymak için Anayasanın 98 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 13.10.1998

Hilmi Develi Ahmet Küçük Denizli Çanakkale Nihat Matkap Yüksel Aksu Hatay Bursa Önder Sav Veli Aksoy Ankara İzmir Metin Arifağaoğlu Ali Topuz Artvin İstanbul Şahin Ulusoy Mehmet Cevdet Selvi Tokat İstanbul Bekir Yurdagül Mustafa Yıldız Kocaeli Erzincan Ali Rıza Bodur Mustafa Kul İzmir Erzincan İ. Önder Kırlı Onur Kumbaracıbaşı Balıkesir Kocaeli Yahya Şimşek Altan Öymen Bursa İstanbul Eşref Erdem Bülent Tanla Ankara İstanbul Erdoğan Yetenç Celal Topkan Manisa Adıyaman Ali Haydar Şahin Zeki Çakıroğlu Çorum Muğla Bekir Kumbul Erol Çevikçe Antalya Adana

Mahmut Işık Sıvas

Gerekçe

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında, tarıma dayalı sanayi ürünleri ve bu alanda çalışan üreticilerimizin durumu önemli bir yer işgal etmektedir. Tarım kesimi esas itibariyle birinci derecede zorunlu ihtiyaçları karşılayacak tarım ürünlerini ve hammaddeleri üretmek için yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu kesimin gelişmekte olan ülkeler için önemi büyüktür. Üretimin yönlendirilmesi ve tüketici taleplerine uygun üretimle, üreticinin pazar verilerine erişiminin sağlanarak pazar ve sanayi ile bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir. Küçük işletmelerin finanse ve girdi ihtiyaçlarının karşılanarak, üretimin kalitesinin artırılması, kamu kaynağını rasyonel kullanarak üreticiye destek sağlanmasının yollarının aranması gerekmektedir.

Tarım kesimi ekonomik gelişmeye yardımcı olacak bir şekilde düzenleme ve kesimde bulunan nüfusun ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm yolları getirme bakımından devletin tarım kesimi ile olan ilişkisi daha da önem kazanmaktadır. Bu sorunları çözüme kavuşturmada yanlış uygulanan politikalardan birisi olan destekleme fiyat politikası bugün için düşük taban fiyatları, böylece tarımın millî gelirden her seferinde daha az pay alması, çiftçiden koparılan haksız payların başka yerlere ve çıkar çevrelerine aktarılması olmuştur.

Ağırlıklı olarak T.C. Ziraat Bankasınca, kısıtlı olarak Tarım Kredi Kooperatiflerince yerine getirilen kredi kullanımı, sektörü ciddi şekilde etkileyen bir fonksiyon olmuştur. Günümüzde bu iki kuruluş dışında birkaç özel banka da bu hizmeti vermektedir. T.C. Ziraat Bankasının kaynaklarının yarıya yakın kısmı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin finansmanında kullanılmıştır. Doğrudan tarımsal üretime dönük krediler toplam içerisinde yeterli payı alamamış, toplam içindeki payı her geçen yıl düşmektedir. Vadeye göre kredi yapısı, süreç içinde kısa vadeli kredilere dönüşmüş, üretimin yapısını ve niteliğini değiştirmeye yönelik orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinin payı dönem boyunca azalmıştır.

Yılda bir sefer ürün alarak bununla geçimini ve yıllık gereksinimlerini karşılamak ve bir sonraki ürün için elinde tohum, gübre ve diğer tarımsal gereksinimler için kaynak bulundurmak zorunda olan çiftçimiz adeta açlığa ve çaresizliğe terk edilmiştir. Mazottaki, gübredeki ve ziraî ilaçlarda dolara endeksli artış taban fiyatlarına yansıtılmamıştır. Anasol-D hükümeti 16 ayda mazota % 200’lere yaklaşan zam yaparken pamukta, buğdayda, tütünde ve diğer ürünlerdeki taban fiyatlarındaki artış % 50-60 arasında olduğu halde, hükümet hala çiftçiyi enflasyon altında ezdirmeyeceğini söylemektedir. Oysa piyasada geçerli ürün alım fiyatları çiftçimizi enflasyon altında ezilmeye mahkum etmiştir. Uygulanan bu yanlış politikalar neticesinde tarım kendine yeterli olmaktan çıkmış, büyük bir hızla dışa bağımlı hale gelmiştir.

Çiftçiye uygulanan destekleme alımları 1993 yılında Tarım Satış Birliklerinin çalışma alanına giren ürünlerde kaldırılmıştır. Ürün taban fiyatları, tarımdaki girdiler, maliyetler ve çiftçimizin alın teri dikkate alınmadan belirlenmiştir. Tarım girdileri, enflasyonun üzerinde artış göstermiş, ürün fiyatları da enflasyonun altında kalmıştır.

Genel ekonomik denge gözetilmeden tütünde yürürlüğe konulan kota uygulamaları ve kotaların dağıtımındaki haksızlıklar, tütün alımında Tekel’e yeterince kaynak aktarılmamasının sonucu Tekel tarafından alınmayan ürünü, tütün üreticisinin tüccara satmak zorunda kalması, TARİŞ’e gene yeterince kaynak aktarılmaması nedeniyle bu kurumun pamuk alamaz duruma düşmesi ve kaynak yetersizliği nedeniyle pamuk alımında nem oranını % 9 olarak kabul etmesi sonucu pamuk üreticisinin pamuğu elinde kalması çiftçinin ne derece düşünüldüğünün bir göstergesidir. Oysa aynı nem oranındaki pamuğu tüccar taban fiyatın çok altında almaktadır. Bugün Ege Bölgesindeki 195 bin lira olarak açıklanan taban fiyata rağmen Ege Bölgesinin bir çok yerinde 160 bin liradan pamuk alınmaktadır. Aynı taban fiyat uygulama politikası Güneydoğu Anadoluda ve Çukurova Bölgesinde de sıkıntı yaşanmaktadır. Pamuğa uygulanacak 10 cent’lik prim’in Mart-Nisan 1999 tarihinde ödenecek olması çiftçiyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Pancarda ekilecek alanlara getirilen sınırlama ve dönüme bağlı ürün alımı politikaları pancar üreticisini perişan etmiştir. 1980 yılından bu yana gübredeki artış 50 bin katı bulmuştur. Tarım ürünlerindeki artış ise 5-6 bin katı arasındadır. Örneğin 1979 yılında üretici bir kilo yaş çay sattığında karşılığında 14 kilo gübre alabilirken yeni fiyatla ancak 1,5 kilo gübre alabilmektedir. Hükümetin tarıma ve çiftçiye bakışı 54 hükümetten farklı olmadığı çay üreticisine verilen paradan anlaşılmaktadır. 1997 yılında beklediğini bulamayan çay üreticisi, 1998 yılında daha büyük bir düş kırıklığına uğramıştır. Yaklaşık 200 bin aile açıklanan çay fiyatı ile yeniden açlığa mahkum edilmiştir. Böylece Türk tarımı gözden çıkarılmıştır. Bunların dışında buğday, anason, üzüm, zeytin ve ayçiçeği üreticisinin durumu da bundan farklı değildir.

Ekonomik ve sosyal amaçlarla birlikte düşünülmeyen ve çeşitli araçlar kanalıyla uygulanan destekleme politikaları, sektör gelişimine değil siyasî amaca yönelmiştir. Üretici örgütleri kanalıyla verilmeyen desteklerde piyasa fiyat yapısını bozmuştur. Evrensel olarak doğal üretim kaynakları bozulmakta, azalmakta buna karşın dünya nüfusu çoğalmaktadır. İhtiyaçların çeşitlendiği, beslenme yetersizliğinin kitleselleştiği çağımızda bu koşullar karşısında yaşayabilmek ve yarışabilmek için bugünden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Başarı ve etkin hizmet veren bazı kuruluşların kaldırılması ve hizmet kargaşası sektörün ihtiyacı olan bir çok hizmeti aksatmıştır. Kamu hizmetleri arasında gerekli eşgüdüm sağlanamadığından, aynı hizmetler farklı kuruluşlar eliyle, daha fazla maliyetle, fakat daha etkisiz yürütülmüş, devletçe yürütülen altyapı yatırım ve hizmetleri gerilemiş, yönetim sistemi ve anlayışı eskimiştir.

Tarım kalkınmanın gündemine taşınamamış, tarımsal gelişme bütünlükçü kalkınma yaklaşımlarıyla entegre edilememiş, ekonominin itici gücü olacak bir sanayi niteliğine dönüştürülememiştir.

Özetle tarımsal sanayi ürünlerinin, ekiminden pazarlama aşamasına kadar her kademede dikkatle izlenmesi, üreticinin mevcut pazar ekonomisi içinde ezdirilmemesi, gibi konuların Yüce Mecliste görüşülmesi ülkemiz açısından yararlı olacaktır.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.