________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DÖNEM : 20 CİLT : 58 YASAMA YILI : 3

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

118 inci Birleşim

8 . 7 . 1998 Çarşamba

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.— GELEN KÂĞITLAR

III. — YOKLAMALAR

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Başkanlık Divanınca Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1597)

2. — Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik için grubunca aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1598)

3. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında hazırlanan dosyaya dair Başbakanlık tezkeresinin milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1599, 1600)

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. — İstanbul Milletvekili HalitDumankaya ve 71 arkadaşının, Başbakanlık örtülü ödeneğini, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/27)

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 25 arkadaşının, Petrol Ofisi Anonim Şirketinin (POAŞ) özelleştirilmesiyle ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276)

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 31 arkadaşının, Emlakbanka ait bazı arazilerin satışıyla ilgili iddiaları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277)

V. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 703 sayılı raporunun gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu Önerisi

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

2. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner’in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine göre doğrudan gündeme alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997)

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 39 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 2/1024) (S. Sayısı : 553)

4. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporu (1/689) (S. Sayısı : 631)

5. — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumları Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan’ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul’un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Adana Milletvekili Arif Sezer’in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi’nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı : 626)

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. — Hatay Milletvekili Nihat Matkap’ın, Sakarya Milletvekili Nezir Aydın’ın Partisine sataşması nedeniyle konuşması

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, Dışişleri Bakanının Bilderberg toplantısına katılmasına ilişikn Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/5287)

2. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince Kızılay Meydanına asılan balonlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5375)

3. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim çerçevesinde yapılacak harcamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5385)

4. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’daki okullarda yapılan teftişlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5399)

5. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, okul müdüklüklerine yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5400)

6. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, Yunanistan Dışişleri Bakanınca verildiği ileri sürülen bazı demeçlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/5447)

7. — Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan’ın, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinden zarar gören illere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/5460)

8. —Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat’ın;

– Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

– Erzurum İline bağlı köylerin yollarına,

– Erzurum’un bazı ilçelerine bağlı köylerin içmesuyu sorunlarına,

– Erzurum’un bazı ilçelerine bağlı köylerin sulama suyu sorununa,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/5473, 5474, 5475, 5476)

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez’in Kahramanmaraş-Merkez-Hacınınoğlu Uludere Deresinin köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/5498)

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, ülkemizdeki köy sayısına ve köylere götürülen hizmetlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/5513)

11. — Adana Milletvekili Yakup Budak’ın;

– Tarım arazilerinin korunmasına,

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın;

– GAP ve Harran ovasında sulamadan kaynaklanan tuzlanma ve çölleşmeye,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/5520, 5523)

12. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, İstanbul’da doğal SİT alanı olan orman bölgelerinin koruma kurallarının izni alınmadan kiraya verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/5542)

13. — Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Edirne’de Meriç Nehri taşkınında mağdur olan çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/5544)

14. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, Bayburt İlindeki belediyelere Acil Destekleme Fonu’ndan yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5569)

 

 

 

 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Bursa Milletvekili Yüksel Aksu, Orhangazi, Karapınar mevkiinde nişasta üretimi yapan bir sanayi tesisinin çevreye verdiği zarara ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak okul ihalelerindeki aksamalar ve taşımalı eğitimin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay,

Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu’nun, Marmara Bölgesinde meydana gelen yağışlar sebebiyle buğday üreticisinin uğradığı zarar konusundaki gündemdışı konuşmasına da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar,

Cevap verdiler.

5.7.1998 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun 6.7.1998 tarihli 116 ncı Birleşiminde okunmuş bulunan Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkındaki (11/17) esas numaralı, İzmit’te, SEKA’ya ait arazinin bedelsiz tahsisi konusundaki gensoru önergesinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 4 üncü sırasında yer almasına; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 14.7.1998 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve 14.7.1998 Salı günkü birleşimde Özel Gündemde Yeralan İşlerin görüşmelerinin bitimine kadar denetim konularına ait çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi ve,

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 198’inci sırasında yeralan 540 sıra sayılı raporun bu kısmın 7 nci sırasında; 199 uncu sırasında yeralan 541 sıra sayılı raporun 8 inci sırasına, 200 üncü sırasında yeralan 544 sıra sayılı raporun 9 uncu sırasına, 201 inci sırasında yeralan 545 sıra sayılı raporun 10 uncu sırasına, 202 nci sırasında yeralan 546 sıra sayılı raporun 11 inci sırasına 203 üncü sırasında yeralan 547 sıra sayılı raporun 12 nci sırasına, 209 uncu sırasında yeralan 568 sıra sayılı raporun 13 üncü sırasına, 210 uncu sırasında yeralan 569 sıra sayılı raporun 14 üncü sırasına, 237 nci sırasında yeralan 610 sıra sayılı raporun 15 inci sırasına, 238 inci sırasında yeralan 613 sıra sayılı raporun 16 ncı sırasına, 239 uncu sırasında yeralan 616 sıra sayılı raporun 17 nci sırasına, 240 ıncı sırasında yeralan 618 sıra sayılı raporun 18 inci sırasına, 241 inci sırasında yeralan 619 sıra sayılı raporun 19 uncu sırasına, 242 nci sırasında yeralan 623 sıra sayılı raporun 20 nci sırasına, 192 nci sırasında yeralan 426’ya 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 21 inci sırasına, 193 üncü sırasında yeralan 427’ye 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 22 nci sırasına, 194 üncü sırasında yeralan 448’e 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 23 üncü sırasına, 206 ncı sırasında yeralan 482’ye 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 24 üncü sırasına, 207 nci sırasında yeralan 483’e ek 1 inci sıra sayılı rapor ve itirazın 25 inci sırasına, 208 inci sırasında yeralan 484’e 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 26 ncı sırasına, 228 inci sırasında yeralan 518’e 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 27 nci sırasına, 229 uncu sırasında yeralan 527’ye 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 28 inci sırasına, 248 inci sırasında yeralan 559’a 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 29 uncu sırasına, 249 uncu sırasında yeralan 594’e 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 30 uncu sırasına, 250 nci sırasında yeralan 597’ye 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 31 inci sırasına, 251 inci sırasında yeralan 609’a 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 32 nci sırasına, 252 nci sırasında yeralan 612’ye 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 33 üncü sırasına, 253 üncü sırasında yeralan 614’e 1 inci ek sıra sayılı rapor ve itirazın 34 üncü sırasına alınmasına, 21.7.1998 Salı ve 28.7.1998 Salı günlerinde 14.00-19.00 saatleri arasında da “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yeralan işlerin görüşülmesine ilişkin ANAP- DSPve DTP Gruplarının müşterek önerisi,

Kabul edildi.

Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz ve 55 arkadaşının, Talih Oyunları Yönetmeliğine aykırı bir şekilde bazı tesislere kumarhane işletme belgesi verilmesini sağlamak suretiyle karapara aklanmasına yol açarak, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Turizm ve Kültür Eski Bakanı A. Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin (9/25) öngörüşmeleri tamamlandı; Meclis soruşturması açılmasının kabul edilmediği açıklandı.

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluşlarının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak amacıyla birMeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu (10/22) (S. Sayısı : 650) üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in,

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’da, DSPGrubu adına konuşan Kars Milletvekili Çetin Bilgir’in,

Konuşmalarında, şahıslarına sataşıldığı iddiasıyla birer konuşma yaptılar.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının :

1 inci sırasında bulunan (6/890),

2 nci sırasında bulunan (6/891),

3 üncü sırasında bulunan (6/892),

4 üncü sırasında bulunan (6/893),

5 inci sırasında bulunan (6/894),

Esas numaralı sözlü soruların, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya çevrilerek gündemden çıkarıldığı bildirildi; (6/891), (6/892), (6/893), (6/894) esas numaralı sorular hakkında, soru sahibi Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel görüşlerini açıkladı;

6 ncı sırasında bulunan (6/897),

7 nci sırasında bulunan (6/898),

8 inci sırasında bulunan (6/899),

9 uncu sırasında bulunan (6/900),

11 inci sırasında bulunan (6/902),

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi;

10 uncu sırasında bulunan (6/901),

12 nci sırasında bulunan (6/903),

Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu cevap verdi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

2 nci sırasında bulunan 232,

4 üncü sırasında bulunan 553,

5 inci sırasında bulunan 631,

Sıra sayılı kanun tasarıları ve tekliflerinin görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından,

3 üncü sırasında bulunan ve Hükümetçe Komisyona geri alınan 338 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmeleri de, Komisyon raporu gelmediğinden,

Ertelendi.

6 ncı sırasında bulunan, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayılı Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu ile 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı : 626) görüşmelerine devam olunarak, çerçeve 54 üncü maddeye bağlı geçici madde 52’ye kadar kabul edildi, geçici madde 52 üzerinde bir süre görüşüldü.

Alınan karar gereğince, 8 Temmuz 1998 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 00.16’da son verildi.

Hasan Korkmazcan

Başkanvekili

Ahmet Derin Mehmet Korkmaz Kütahya Kütahya Kâtip Üye Kâtip Üye

 

No. : 173

II. — GELEN KÂĞITLAR

8 . 7 . 1998 ÇARŞAMBA

Teklifler

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul’un; 20.4.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 28 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1225) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1998)

2. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım ve 65 arkadaşının; Teknik Hizmetler Sınıfının Özel Hizmet Tazminatının Yükseltilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1226) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1998)

3. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun; Terörle Mücadele Kanununun Bir maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1227) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.6.1998)

4. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt’ün; Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1228) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.1998)

5. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci’nin Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile 78 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1229) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.7.1998)

Rapor

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 Arkadaşı, İçel Milletvekili Turhan Güven ve 19 arkadaşı, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arkadaşı, Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/230, 231, 232, 233) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 703) (Dağıtma tarihi : 8.7.1998) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt’ün, DGM’de yargılanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5797) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1998)

2. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, Devrek İlçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5798) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1998)

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İstanbul-Maslak Kız Öğrenci Yurdu çevresinde meydana gelen bazı olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5799) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1998)

4. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan’ın, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5800) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1998)

5. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan’ın, TEDAŞ’ın Marmaris II Elektrik Şebekesi ihalesini kazanan firmanın sahte teminat mektubu verdiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5801) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1998)

6. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Bandırma ve çevresinde meydana gelen tabiî afetten zarar gören buğday üreticilerine yapılacak yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5802) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1998)

Meclis Soruşturması Önergesi

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 arkadaşının, Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/27) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1998)

Meclis Araştırması Önergeleri

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 25 arkadaşının, Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin (POAŞ) özelleştirilmesi ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1998)

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 31 arkadaşının, Emlakbank’a ait bazı arazilerin satışı ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1998)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

8 Temmuz 1998 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet KORKMAZ (Kütahya), Ahmet DERİN (Kütahya)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşimini açıyorum.

III. — Y O K L A M A

BAŞKAN – Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Değerli arkadaşlarım, tezkereler ve sunuşlar uzun olduğu için, Divan Üyesi arkadaşımın yerinden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum:

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Başkanlık Divanınca Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1597)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanlık Divanının 25 Mayıs 1998 tarih ve 85 sayılı Kararıyla Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı ve beraberindeki Parlamento Heyetinin 19-23 Temmuz 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyaretleri kararlaştırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. — Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik için grubunca aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1598)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun partisinden istifasıyla boşalan üyelik için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Anavatan Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğlu'nun üyeliği hususu Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Genel Kurula bir duyurusu vardır; okutuyorum:

3. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında hazırlanan dosyaya dair Başbakanlık tezkeresinin milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1599, 1600)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkındaki soruşturma raporu, Başbakanlığın 06.07.1998 tarihli ve B.02.0.TKB.090-02334 sayılı yazısına ekli olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması önergeleri sadece milletvekilleri tarafından ve en az 55 imzalı olarak verilebilmektedir.

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, anılan dosya ile ilgili olarak, Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve söz konusu dosyanın, milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi, okutulup, Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, Başkanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır.

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Konuyla ilgili Başbakanlık tezkeresini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 yılında gerçekleştirilen memur sınavı ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında düzenlenen raporu, Adalet Bakanlığının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmesi üzerine, mezkûr Başsavcılıkça 02.06.1998 tarih 1998/36919 hazırlık numarası ile sanığın sıfatı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, dosya, Adalet Bakanlığınca Başbakanlığa gönderilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesine göre değerlendirilmek üzere, dosya ilişikte sunulmuştur.

Takdirlerinize arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu dosya, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde sayın üyelerin tetkikine açılmıştır.

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 arkadaşının, Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/27)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 18.6.1998 tarihinde verilmiş bulunan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 arkadaşının, Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle, Hazineyi zarara uğratarak, görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Kamer Genç tarafından işleme konmayarak, 24.6.1998 tarihinde ilk imza sahibine iade edilmiştir.

İade işlemine, önerge sahiplerinden 30'u, yazılı olarak, itirazda bulunmuşlardır.

Meclis soruşturması önergesi ile önerge nedeniyle yapılan iade işlemi ve itirazların Başkanlıkça incelenmesi ve incelettirilmesi sonunda :

Anayasa ve İçtüzükte belirtilen şekil şartlarına uygun olarak Başkanlığa sunulan Meclis soruşturması önergelerinin içeriği hakkında değerlendirme yapma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ait olması, iadenin; önergenin içeriğiyle ilgili bir değerlendirme sonucu olarak yapılmış olması, yerleşik uygulamalara ve bu konudaki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına aykırı bulunması nedeniyle, söz konusu iade işleminin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, önerge işleme konularak, gereği yapılacaktır.

Önerge bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır; şimdi önergeyi okutuyorum...

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, önergeyi okutmadan evvel, bir itirazî kaydı, müsaade ederseniz, arz edeyim efendim.

BAŞKAN – Buyurun.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Anayasanın 100 üncü maddesi gayet açıktır; bunun yanında, verilmiş olan önerge, Meclis Başkanı Vekili olup, o gün Meclis Başkanının tüm yetkilerine sahip olan kişi tarafından işleme, Anayasaya aykırılığı yönünden konulmamıştır. İşleme konulmayan bir önerge üzerinde yeniden işlem yapılması İçtüzüğe de Anayasaya da aykırıdır, mümkün değildir. Bu itibarla, bu itirazî kaydımızı, usulî kayıtlarda ileride yapacağım görüşmelere esas olmak üzere ifade ediyorum.

Burada bir başka şey daha söylüyorum: Meclis Başkanı yetkisine tam olarak sahip olan kişinin yaptığı bir işlemden ötürü yeniden işleme koymanın hangi usule ve hangi esasa göre yapıldığının da burada açıklanması gerekirdi; çünkü, kişiye bir tebligat yapılması mecburiyeti yoktur. Anayasaya aykırılığı konusunda işleme konulmayan bir olay için, bir önerge için, tebliğ mecburiyeti yoktur, o da bir usulî işlemdir.

Bu bakımdan, diğer arkadaşlara tebligat yapılıp yapılmaması keyfiyeti de usülde hiç olmayan bir olaydır. Bu nedenle, bunun da zapta geçmesinde yarar görmekteyim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güven.

Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili olarak şunu ifade edeyim ki, Meclis Başkanına vekâlet eden başkanvekilinin yetkileri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Başkanın haiz olduğu bütün yetkileri başkanvekilleri de kullanırlar; ancak, Meclis Başkanının da yaptığı bir işlem, itiraz üzerine, yeniden değerlendirilebilir; o çerçevede değerlendirilmiş olduğunu zannediyorum. Konuyla ilgili mesele, şimdiye kadar usulî itirazlar ve esası, Genel Kurulumuzda tartışıldı, geçmişte de yaptık, gene o tartışma elbette yapılabilir. İtirazî kayıtlarınız tutanağa geçmiştir.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Tutanağa geçsin efendim.

BAŞKAN – Şimdi, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görevinden ayrılsın veya ayrılmasın, Başbakan veya bir bakanın göreviyle ilgili cezaî sorumluluğu gerektiren fiillerinin ortaya çıkarılması, başka bir deyimle, suç işlemesi, üstelik, bunun bağımsız yargı organları tarafından verilen kararlarla tescil edilmesi, Yüce Parlamentonun konuya el koymasını bir zorunluluk haline getirmektedir.

Bilindiği gibi, TBMM, son zamanlarda kendisinden beklenen işlevleri yapamamakla suçlanmakta ve daha aktif çalışması için yoğun bir kamuoyu baskısı altında bulunmaktadır. Siyasetin ve siyasetçilerin kirlilikten arındırılması ve halkımızın "temiz toplum" beklentilerine yanıt verilebilmesi açısından da, Meclis soruşturması mekanizmasının yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

1995 yılı erken genel seçimleri sırasında, kendisini emekli Orgeneral Necdet Öztorun olarak tanıtarak, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'le görüşüp, İstanbul-Kadıköy yakasında DYP'nin başarılı olması, ANAP'ın 30 000 oyunun DYP'ye kanalize edilmesi için yapılacak seçim çalışmalarını finanse etmek üzere para talebinde bulunan C. Selçuk Parsadan adlı dolandırıcıya 5,5 milyar liranın iki defada ödendiği mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Selçuk Parsadan mahkemeye verdiği ifadede, Sayın Tansu Çiller'in örtülü ödeneği "gönül hazinesi" olarak kullandığını beyan etmiştir. Özel Kalem Müdürü Akın İstanbulluoğlu ise basına yansıyan demeçlerinde, örtülü ödeneğin siyasî amaçlarla ve partizanca kullanıldığını ima etmiştir.

Başbakanlık örtülü ödeneğinin harcanma amaçlarıyla ilgili getirilen yasal sınırlamalar, 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanununun (değişik) 77 nci maddesinde gösterilmiştir. Buna göre örtülü ödenek;

- Kapalı istihbarat ve savunma hizmetleri,

- Devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlarının isterleri,

- Siyasî, sosyal konularla, kültürel ve devletin itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında hükümet icapları sayılan maksat ve gayeler için sarf edilir.

Anılan maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre ise örtülü ödenek, Başbakan ve ailesinin kişisel harcamalarına ve siyasal partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz. Oysa, Sayın Tansu Çiller Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten ödeme yaparken, kanun çerçevesi içinde davranmak gibi bir kaygı gütmemiş ve haksız ödeme yaparak, Hazineyi 5,5 milyar TL zarara uğratmıştır. Bu durum, Ankara 9 uncu Ağır Ceza Mahkemesinin 9.7.1997 gün ve E. 1996/145; K. 1997/ 112 sayılı kararı ve Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 16.1.1998 tarihli onama kararı ile hükme bağlanarak kesinlik kazanmıştır.

Söz konusu kararla dokunulmazlıkları bulunmayan ve suça fer'an iştirak eden kişiler mahkûm olmuşlar; ancak, Sayın Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila'nın, dokunulmazlıkları olmasından dolayı, yargılamaları yapılamamıştır. Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi, görevli mahkemenin "örtülü ödeneğin amacı dışında kullanıldığı" yolundaki kararını onamış ve hüküm kesinleşmiştir.

Olayın meydana geldiği sıralarda kamuoyunda ve basında ortaya atılan iddia ve haberlere dayalı olarak; İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 60 arkadaşı tarafından verilen ve TBMM Genel Kurulunun 19.6.1996 tarihli 64 üncü Birleşiminde görüşülerek reddedilen (9/8) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi, yukarıda açıklanan kesin delil niteliğini haiz kesinleşmiş mahkeme kararından daha önce verilmiştir. Bu yüzden ortaya çıkan yeni durum karşısında soruşturma önergesi verilmesi sadece siyaseten düşünülmüş bir husus değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Başbakanlık örtülü ödeneğini; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun (değişik) 77 nci maddesine aykırı bir şekilde 5,5 milyar TL'yi siyasal amaçlarla harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratan eski Başbakan Sayın Tansu Çiller ile harcama kararnamesinde imzası bulunan Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması için gereğini arz ve talep ederiz.

Halit Dumankaya (İstanbul)

Abdulkadir Baş (Nevşehir)

Ömer Ertaş (Mardin)

Hüseyin Yayla (Hatay)

Yusuf Pamuk (İstanbul)

Emin Kul (İstanbul)

Enis Sülün (Tekirdağ)

Evren Bulut (Edirne)

Şükrü Yürür (Ordu)

Levent Mıstıkoğlu (Hatay)

Adil Aşırım (Iğdır)

Miraç Akdoğan (Malatya)

Yavuz Köymen (Giresun)

Bülent Akarcalı (İstanbul)

İbrahim Çebi (Trabzon)

Y. Selahattin Beyribey (Kars)

Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya)

Süleyman Hatinoğlu (Artvin)

İbrahim Yılmaz (Kayseri)

Bülent Atasayan (Kocaeli)

Ahmet Neidim (Sakarya)

Ali Kemal Başaran (Trabzon)

Mete Bülgün (Çankırı)

Necati Güllülü (Erzurum)

Avni Kabaoğlu (Rize)

Yaşar Okuyan (Yalova)

Yusuf Ekinci (Burdur)

Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir)

Hikmet Aydın (Çanakkale)

İbrahim Gürdal (Antalya)

Naim Geylani (Hakkâri)

Adem Yıldız (Samsun)

Ali Uyar (Hatay)

Ali Er (İçel)

Lale Aytaman (Muğla)

Şadan Tuzcu (İstanbul)

Süleyman Çelebi (Mardin)

Feridun Pehlivan (Bursa)

Mahmut Sönmez (Bingöl)

İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir)

Cemal Özbilen (Kırklareli)

Nabi Poyraz (Ordu)

Muzaffer Arslan (Diyarbakır)

Rifat Serdaroğlu (İzmir)

Turhan Arınç (İzmir)

Işın Çelebi (İzmir)

Refaiddin Şahin (Ordu)

Ayseli Göksoy (Manisa)

Mehmet Ali Bilici (Adana)

Mehmet Salih Yıldırım (Şırnak)

Şamil Ayrım (Iğdır)

Müjdat Koç (Ordu)

Mehmet Batallı (Gaziantep)

Cavit Kavak (İstanbul)

Süha Tanık (İzmir)

Hasan Gülay (Manisa)

Mahmut Erdir (Eskişehir)

Tamer Kanber (Balıkesir)

Ziya Aktaş (İstanbul)

Fikret Uzunhasan (Muğla)

Abdulbaki Gökçel (İçel)

Necati Albay (Eskişehir)

Mehmet Yaşar Ünal (Uşak)

Erol Karan (Karabük)

Fevzi Aytekin (Tekirdağ)

İbrahim Yavuz Bildik (Adana)

Hayati Korkmaz (Bursa)

Kâzım Üstüner (Burdur)

Hadi Dilekçi (Kastamonu)

Tahsin Boray Baycık (Zonguldak)

İhsan Çabuk (Ordu)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu önerisi daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 25 arkadaşının, Petrol Ofisi Anonim Şirketinin (POAŞ) özelleştirilmesiyle ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özelleştirme uygulamaları, bazı gerekçelerle kaçınılmazmış gibi gösterilmekte, KİT'lerin zarar ettiği ve bu nedenle bütçeye yük getirdiği iddiasıyla başlatılan özelleştirme uygulamaları tam bir talan zihniyetiyle devam etmektedir.

İstikrar programı uygulama iddiasındaki Hükümet, vergi gelirleri dışında umudunu özelleştirmeden elde edilecek gelirlere bağlamış durumdadır. Özelleştirme adı altında yapılan talan, başlangıçta zarar eden KİT'lere yönelik iken, şimdi, kâr eden ve stratejik öneme sahip KİT'lere de yönelmiştir.

Yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamak için verilen çılgınca tavizlerden biri de, KİT'lerin, hem de stratejik öneme sahip KİT'lerin ya doğrudan yabancılara satılması ya da yabancı şirketlerle ortaklığı olan holdinglere satılmasıdır.

Stratejik öneme sahip ve özelleştirilmesi son derece tehlikeli olan POAŞ'ın satışı bir oldubittiye getirilmiştir. POAŞ'ın müfettişleri, 500 trilyon liralık taşınmazıyla birlikte yüzde 51 hissesi satışa çıkarılan Petrol Ofisi Anonim Şirketinde trilyonlarca liralık aktif varlığın bilançolarda gösterilmediğini belirtmişlerdir. Değer tespit çalışmalarına yön veren bilançolarda, gerçek değeri 2,5 trilyon lirayı bulan 3 geminin ederi "3 Türk Lirası" gösterilirken; İstanbul, İzmir, İzmit'te yaptırılan dolum adaları da yer almamıştır. Kısa vadeli dönen varlıkları (kasa, banka, alınan çek, stok ve diğer kısa vadeli alacaklar) 34 trilyon lira, uzun vadeli duran varlıkları 3,2 trilyon lira olarak hesaplanan POAŞ'ın toplam 5 769 istasyonu ve 6 200 çalışanı bulunmaktadır.

Türkiye'nin en gözalıcı yerlerine dağılmış 2 milyon 700 bin taşınmaz malı bulunan ve 1 milyar 160 milyon dolara satılan POAŞ'ın, sadece gayrimenkullerine 2,1 milyar dolar değer biçilmektedir. Danıştay 1 inci Dairesinin kararına göre, ihalelerde Rekabet Kurulundan görüş alma zorunluluğu olduğu halde, bunun yapılmaması hukuka aykırılık nedeni oluşturmaktadır.

Tüm bu nedenlerle birlikte, tekelci yapıların oluşmasına zemin hazırlayıcı özellikleri ve satıştan sonra çalışanların akıbetlerinin ne olacağı konularında, POAŞ ihalesinin araştırılması amacıyla, Anayasanın 98, İçtzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Mustafa Kul (Erzincan)

Eşref Erdem (Ankara)

Zeki Çakıroğlu (Muğla)

Tuncay Karaytuğ (Adana)

Ali Şahin (Kahramanmaraş)

Haydar Oymak (Amasya)

Veli Aksoy (İzmir)

Ali Rıza Bodur (İzmir)

İrfan Gürpınar (Kırklareli)

Nezir Büyükcengiz (Konya)

Fuat Çay (Hatay)

Bekir Yurdagül (Kocaeli)

Fatih Atay (Aydın)

Yüksel Aksu (Bursa)

Mehmet Sevigen (İstanbul)

Erdoğan Yetenç (Manisa)

Bekir Kumbul (Antalya)

Algan Hacaloğu (İstanbul)

Ahmet Küçük (Çanakkale)

Bülent Tanla (İstanbul)

Şahin Ulusoy (Tokat)

Mehmet Cevdet Selvi (İstanbul)

Atilâ Sav (Hatay)

Birgen Keleş (İzmir)

Erol Çevikçe (Adana)

Yılmaz Ateş (Ankara)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

Bir Meclis araştırması önergesi daha vardır; önerge 500 kelimeden fazla olduğu için özetini okutuyorum:

Önergenin aslı tutanağa eklenecektir.

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 31 arkadaşının, Emlakbank’a ait bazı arazilerin satışıyla ilgili iddiaları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yıllardan beri, görevden almalar, istifalar, usulsüz kredi haberleriyle gündeme gelen, yasalara ve usullere aykırı sözleşmelerle banka arazilerinin bir kısmının yağma edilen ve pek çok politikacı yakınına peşkeş çekilen, nihayet Engin Civan ve Selim Edes skandallarıyla kamuoyunun dikkatini üzerine toplayan, son on yılda 8 genel müdür ve ayrı yönetim değişikliği yapılmış olan Emlak Bankasında, bu kez trilyonluk bir yağmanın koşulları hazırlanıyor. Ataköy sahilleri, yeşil alanları satılıyor, ticarî fonksiyon verilerek imara ve ranta açılıyor.

Bakırköy 18 pafta, 564 ada (eski 143) yeni 151 parsel ve 50 pafta, 59 ada, 2 parselden ibaret olan Türkiye Emlak Bankası Ataköy Sahil Tesisleri olarak bilinen ve kiralandıktan sonra da Demir Tatil Köyü ismiyle kullanılmakta olan yeşil alanlar, sahil şeridiyle birlikte toplam 83 dönümlük arazi, bu kez, kiracısına çok ucuz fiyatla satılmak isteniyor. Emlakçilere göre değeri 200 milyon ABD Doları, ekspertiz raporlarına göre 175 milyon ABD Doları olduğu kabul edilen söz konusu kıyı şeridi ve yeşilalan, banka tarafından üç yıl vadeli, 36 milyon ABD Dolarına, kiracısı Bodrum Halikarnas Disco sahibi Süleyman Demir'e satılmaya çalışılıyor. Üstelik, 3 milyon ABD Doları peşin, iki yıl ödemesiz, üç yılın sonunda 33 milyon ABD Doları daha ödenmek koşuluyla satışı düşünülüyor. Ne var ki, kiracı Süleyman Demir'in teklifi 16 milyon ABD Doları gibi komik bir rakam.

Bütün bu iddiaların araştırılması, sahillerin, yeşilalanların imara ve ranta açılarak yağmalanmasına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespiti için, Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul)

Yusuf Öztop (Antalya)

Yüksel Aksu (Bursa)

Bekir Kumbul (Antalya)

Ercan Karakaş (İstanbul)

Nezir Büyükcengiz (Konya)

Ali Dinçer (Ankara)

Ayhan Fırat (Malatya)

Yılmaz Ateş (Ankara)

Tuncay Karaytuğ (Adana)

Orhan Veli Yıldırım (Tunceli)

Eşref Erdem (Ankara)

Zeki Çakıroğlu (Muğla)

Ali Şahin (Kahramanmaraş)

Veli Aksoy (İzmir)

İrfan Gürpınar (Kırklareli)

Fuat Çay (Hatay)

Bekir Yurdagül (Kocaeli)

Haydar Oymak (Amasya)

Ali Rıza Bodur (İzmir)

Fatih Atay (Aydın)

Mustafa Kul (Erzincan)

Mustafa Yıldız (Erzincan)

Erdoğan Yetenç (Manisa)

Mehmet Sevigen (İstanbul)

Algan Hacaloğlu (İstanbul)

Ahmet Küçük (Çanakkale)

Bülent Tanla (İstanbul)

Şahin Ulusoy (Tokat)

Atilâ Sav (Hatay)

Mehmet Cevdet Selvi (İstanbul)

Birgen Keleş (İzmir)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusudaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

V. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 703 sayılı raporunun gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 125 8.7.1998

8.7.1998 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlükler hakkındaki (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 703 sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 3 üncü sırasında yer almasının ve görüşmelerinin 14.7.1998 Salı günkü Birleşimde yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Hikmet Çetin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Salih Kapusuz Ülkü Güney

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Turhan Güven Ali Ilıksoy

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili

Nihat Matkap Müjdat Koç

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler " kısmına geçiyoruz.

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin ikinci müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?..Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

2. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner’in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 338)

BAŞKAN – 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri, üzerindeki önergelerle birlikte, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, Komisyona geri verilmişti.

Komisyon, raporunu henüz vermediğinden, teklifin müzakerelerini erteliyoruz.

3. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 39 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 2/1024) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998)

BAŞKAN – Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının müzakerelerine devam edeceğiz.

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

4. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/689) (S. Sayısı : 631)

BAŞKAN – Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

5. — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan’ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul’un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Adana Milletvekili Arif Sezer’in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi’nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070 (S. Sayısı : 626) (1)

BAŞKAN – Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Geçen birleşimde, tasarının çerçeve 54 üncü maddesine bağlı geçici 52 nci maddesi üzerinde verilen önergelerin aykırılık işleminde kalmıştık.

Şimdi, madde üzerindeki en aykırı önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.

BAŞKAN –Sırası gelince ifade edeceksiniz.

Buyurun, önergeyi okuyun:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören 626 sıra sayılı yasa tasarısının 54 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 52'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.

Algan Hacaloğlu

(İstanbul) ve arkadaşları

Değişiklik metni :

"Geçici Madde 52 – 1998 takvim yılına ait gelirlerden, gelir vergisine tabi ücretler 50 inci maddenin (a) fıkrasında yer alan tarife ve oranlar çerçevesinde, gelir vergisine tabi ücret dışı gelirler ise;

2.000.000.000 liraya kadar %20

5.000.000.000 liranın 2.000.000.000 lirası için 400.000.000 lira, fazlası %25

10.000.000.000 liranın 5.000.000.000 lirası için 1.150.000.000 lira, fazlası %30

20.000.000.000 liranın 10.000.000.000 lirası için 2.650.000.000 lira, fazlası %35

30.000.000.000 liranın 20.000.000.000 lirası için 6.150.000.000 lira, fazlası %40

60.000.000.000 liranın 30.000.000.000 lirası için 10.150.000.000 lira, fazlası %47

60.000.000.000 liradan fazlasının 60.000.000.000 lirası için 24.250.000.000 lira, fazlası %50

oranında vergilendirilir."

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bilginize yeniden sunduğumuz önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamıştı.

Sayın Fazilet Partili arkadaşlarım karar yetersayısının aranılmasını istiyorlar; zaten, dün akşam da karar yetersayısının aranılması istenmişti; aynı noktadan devam ediyoruz.

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır.

Şimdi, sıradaki önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören 626 sıra sayılı yasa tasarısının 54 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 52'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.

Algan Hacaloğlu

(İstanbul) ve arkadaşları

Değişiklik Metni:

“Geçici Madde 52 — 1998 takvim yılına ait gelirlerden, Gelir Vergisine tabi ücretler, 50 nci maddenin (a) fıkrasında yer alan tarife ve oranlar çerçevesinde; Gelir Vergisine tabi ücret dışı gelirler ise,

2 000 000 000 liraya kadar % 20

5 000 000 000 liranın 2 000 000 000 lirası için 400 000 000 lira, fazlası % 25

10 000 000 000 liranın 5 000 000 000 lirası için 1 150 000 000 lira, fazlası % 30

20 000 000 000 liranın 10 000 000 000 lirası için 2 650 000 000 lira, fazlası % 35

30 000 000 000 liranın 20 000 000 000 lirası için 6 150 000 000 lira, fazlası % 40

60 000 000 000 liranın 30 000 000 000 lirası için 10 150 000 000 lira, fazlası % 45

60 000 000 000 liradan fazlasının 60 000 000 000 lirası için 23 650 000 000 lira, fazlası % 50

oranında vergilendirilir.”

BAŞKAN – Komisyon, okunan önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır.

Önerge sahipleri adına Sayın Hacaloğlu söz istiyorlar.

Buyurun Sayın Hacaloğlu.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz evvel, DSP ve Anavatan Partisinin oylarıyla bir önerge reddedildi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – CHP nerede?!

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Şimdi, bir ikinci önergeyi sunuyoruz, bir ikinci önerge üzerinde iradenizi ortaya koyacaksınız. Yalnız, o iradenizi ortaya koymadan, bir iki hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Bakınız, dün akşam konuştuk; önümüzdeki, Hükümetimizin sunmuş olduğu yasa tasarısında, 1998 yılı başından itibaren, yani, 1 Ocaktan itibaren vergi oranlarının bu yıl 5 puan düşürülmesi öngörülmektedir. Tartışmakta olduğumuz tasarı maddesi budur; ancak, Hükümet, IMF'ye sunmuş olduğu bildirge, mektup çerçevesinde, emekçiye, çalışanlara, bu tasarıyla taahhüt etmiş olduğu, söz vermiş olduğu o 5 puanlık indirimden vazgeçiyor, geri adım atıyor ve çalışanları gözetmek yerine, IMF'ye yeni bir taahhütte bulunuyor. Ne diyor: "Hayır, biz, bu yıl indirim yapmayacağız." Güzel, indirim yapmayın -yani, bir yerlerden tasarruf yapın- da, bunu, ne diye şu gariban memurun, işçinin sırtına yüklüyorsunuz?! Yani, bu vergi tasarısıyla, her alanda enflasyonu kontrol altına alabilmek için böyle bir denetleyici, daraltıcı yaklaşım içerisine mi girdiniz?!

Bir yıldan uzun vadeli menkul değerler -yani, rant gelirleri- için 1999 yılında, 2000 yılında, 2010 yılında vergi öngörüyor musunuz; hayır. Neden?.. İç borçlanmanın vadesini uzatmak için “bir yıldan uzun vadeli menkul değerlerde stopaj olmasın" dediniz; halbuki, bunu bir takvime bağlayabilirdiniz. Bu konuda, bizim bir önergemiz vardı.

Sayın Bakan dinlemiyor, önemsemiyor, nasıl olsa reddedilecek diyor; ama, bunlar zapta geçiyor. Sayın Bakanla, Kadıköy'de, beraber, seçmenin önüne çıkacağız.

Siz, şu anda enflasyonu kontrol altına alabilmek için, iç borçlanmada vadeyi uzatabilmek için, rant kesimine, stopaja hayır diyeceksiniz; oysa, pekâlâ, 2002 yılından sonra, onu, bir nebze, belirli çerçevede gündeme alabilir, sınırlayabilirdiniz, onu yapmayacaksınız; 250 milyon dolardan büyük yatırımlar için, cumhuriyet tarihinin rekor düzeyinde, çifte kaymaklı, yüzde 200 düzeyinde yatırım indirimi getireceksiniz; ama, gariban memura ve işçiye vuracaksınız. Dün belirttim. Bakınız, ortalama memur maaşı, 1992'de 349 dolardı, 1993'te 371 dolar oldu, 1996'da 289 dolara düştü, 1997'de 335 dolar oldu. Eğer, şimdi, Hükümetin dediği gibi, yüzde 20 zam verecek olursanız, yüzde 51 hakkı olan memura yüzde 20 zam verecek olursanız, 1998 maaşı 321 dolar olacak. Bunun vebalinin altından kalkamazsınız.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu'na teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan, çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören 626 sıra sayılı yasa tasarısının 54 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 52'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için gereğini arz ederiz.

Algan Hacaloğlu

(İstanbul) ve arkadaşları

Değişiklik Metni:

“Geçici Madde 52- 1998 takvim yılına ait gelirlerden, Gelir Vergisine tabi ücretler 50 nci maddenin (a) fıkrasında yer alan tarife ve oranlar çerçevesinde; Gelir Vergisine tabi ücret dışı gelirler ise,

2 000 000 000 liraya kadar % 15,

5 000 000 000 liranın 2 000 000 000 lirası için 300 000 000 lira, fazlası % 22

10 000 000 000 liranın 5 000 000 000 lirası için 960 000 000 lira, fazlası % 28

20 000 000 000 liranın 10 000 000 000 lirası için 2 360 000 000 lira, fazlası % 35

30 000 000 000 liranın 20 000 000 000 lirası için 5 860 000 000 lira, fazlası % 40

60 000 000 000 liranın 30 000 000 000 lirası için 9 860 000 000 lira, fazlası % 45

60 000 000 000 liradan fazlasının 60 000 000 000 lirası için 23 360 000 000, fazlası % 50

oranında vergilendirilir.”

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)– Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.

Önerge sahipleri adına, Sayın Hacaloğlu söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi, bu yasa tasarısıyla, üst gelir gruplarının Gelir Vergisi oranları yüzde 55'ten yüzde 40'a indirilmektedir. Alt gelir gruplarında ise, Hükümet, Hükümeti oluşturan partiler, kendi siyasal tercihlerini ortaya koymuşlardır; büyük gelir gruplarının, sermayenin vergi oranını 15 puan indirirken, alt gelir gruplarında, bunu 10 puanla sınırlı tutmuşlardır.

Değerli arkadaşlarım, peki, dünyada ne yapıyorlar? Biz, üst gelir gruplarında, gelir vergisini yüzde 55'ten 40'a indiriyoruz. Yani, Türkiye, bütün sorunlarını çözdü, yeterince vergi topluyor, vergi kaçağı yok, kayıtdışı ekonomisini kontrol altına almış ve gelir dağılımında adaleti sağlamış, şimdi, dünyanın denediği bir yöntemi mi uyguluyor; o mudur? Bize söylenen o idi.

Şimdi, sizlere -Sayın Bakanın ve Sayın Biltekin Özdemir'in de dinleyeceği umudu içinde- rakam veriyorum: Bakınız, üst gelir gruplarında, Gelir Vergisinde en yüksek vergi oranları, Türkiye'de yüzde 55 idi, 40'a indiriliyor; Fransa'da şu anda Fransa'da 56,9, Belçika'da 60,5, Almanya'da 57, İtalya'da 67, Japonya'da 65; İspanya'da 56, İsveç'te 60,6, Amerika'da 46,6; Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması 53,9, OECD ülkeleri ortalaması ise 49,9; İngiltere'de 40, Yunanistan'da 40...

Şimdi, bizim, Türkiye olarak, bütün sorunlarını aşmış OECD'nin 30 zengin ülkesi arasında örnek olarak bütün bu ülkeleri almıyoruz da, birdenbire, bu sermaye kesimine böyle yanaşmamızın, böyle kucak açmamızın ardında yatan nedir acaba? Peki, bunu yapıyorsunuz da, şu alt gelir gruplarının yüzde 5 diye sınırladığınız oranını, şu yasa tasarısında öngördüğünüz gibi, 1998 yılı başından itibaren geçerli kılmak yerine, ne diye şimdi bunu değiştirmeye kalkıyorsunuz? Yani, IMF'ye hoş görüneceksiniz diye, milyonlarca memur ve işçiye kıymak, haklarını yemek yakışıyor mu?!

Ben, şimdi, özellikle DSP'li milletvekili arkadaşlarıma sormak istiyorum : Eğer sosyal devletse, eğer emekten yana olmaksa, bu mudur politika; yani, bunun hesabını size sormazlar mı?

ASLAN POLAT (Erzurum) – CHP nerede?

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bana Faziletin dosyasını açtırmayın. (FP ve DSP sıralarından "Aç aç” sesleri)

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Faziletin dosyasında İSKİ yok.

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Çok kötüleri var.

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım efendim.

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, memurlar zam için bekliyor. Dün belirttim. IMF'ye vermiş olduğunuz raporda, 1998 yılı ortalama tüketici fiyat endekslerine göre fiyat artışını yüzde 78 olarak vermişsiniz. Buna 5 puan da büyümeyi katın, eder yüzde 83. Ne verdiniz, yüzde 30; geriye ne kaldı, yüzde 53. Eğer yüzde 53 vermezseniz, biliniz ki, memurun hakkı sizde kalacaktır, onu ödemekte zorluk çekersiniz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu'na teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 54 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 52 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ahmet Kabil (Rize) ve arkadaşları

"Geçici Madde 52. –1.7.1998 tarihinden sonra elde edilen ücretler için bu tarih itibariyle mevcut vergi matrahı dikkate alınarak, bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendine göre yapılacak tevkifatlara münhasır olmak üzere aşağıdaki tarife uygulanır.

1 000 000 000 liraya kadar % 20

2 000 000 000 liranın 1 000 000 000 lirası için 200 000 000 lira, fazlası % 25

4 000 000 000 liranın 2 000 000 000 lirası için 450 000 000 lira, fazlası % 30

8 000 000 000 liranın 4 000 000 000 lirası için 1 050 000 000 lira, fazlası % 35

16 000 000 000 liranın 8 000 000 000 lirası için 2 450 000 000 lira, fazlası % 40

16 000 000 000 liradan fazlasının 16 000 000 000 lirası için 5 650 000 000 lira, fazlası % 45"

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)– Sayın Başkan, daha önce Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği bir maddeyle, indirimli tarifenin önümüzdeki yılbaşından itibaren yürürlüğe konulacağı hatırlanacaktır; fakat, Hükümetimiz ve Komisyonumuz, bu önergeyi, münhasıran ücretlilerimizin, çalışanlarımızın gerçekten durumlarını çok özenli bir biçimde değerlendirerek, aslında belli bir özveriyi de dikkate alarak, hiç gecikmeden, içinde bulunduğumuz bu ayın başından itibaren yürürlüğe koyma kararlılığını göstermiş ve bu anlayış içerisinde, bu önergeyi, uygun görüşle takdirlerinize sunmuştur. Arz ederim efendim. (ANAP, FP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. Yani, Komisyon, Genel Kurulun takdirine sunuyor.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.

BAŞKAN – Karar yetersayısını arayacağız efendim.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.

Geçici 53 üncü maddeyi...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun efendim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Bir hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Burada, hem Kâtip Üyeler hem de zatıâliniz için bir zorluk çıkıyor orta yere. Bakan arkadaşlarımıza belirli bir yer tahsis edilmiştir; lütfen, bakan arkadaşlarımız oraya otursunlar, diğer arkadaşlarımız orayı boşaltsınlar. (ANAP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Kapusuz...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Bence, sayılarda eksiklik ve hata oluyor; büyük bir sebeple de bundan kaynaklanıyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Kapusuz, kritik durumlarda ben de rica ediyorum sayın bakanların ayrı değerlendirilmesini; yerinde olsa dahi tek sayıyoruz; ama, burada, Divanda herhangi bir tereddüt uyandıracak durum yok, yeteri kadar sayı vardı.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Çok kritik geçiyor Sayın Başkan.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Şimdiye kadar bu uygulama böyle yapılmıştır. Bu istekler dahi bir engellemedir; lütfen, dikkate alın.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Yani, gerektiği zaman, tereddüte düştüğümüz zaman sayın bakanları ayrı değerlendiriyoruz.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, o zaman, şöyle bir şey hatırlatabilir miyim efendim. İsterseniz, bu salonun yeniden tanzimini yapalım, bakan beyler istedikleri yere otursunlar veyahut da yukarı, balkonu onlara tahsis edelim. Bir kolayı var bu işin.

BAŞKAN – Onu da, gerekirse, gruplar olarak, Danışma Kurulunda değerlendirin, yeniden bir tanzim düşünün. O, benim görevim değil.

Geçici 53 üncü maddeyi okutuyorum.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Başladık, okuma bittikten sonra... Okuma bittikten sonra değerlendireceğim sizin görüşünüzü.

“Geçici Madde 53- Bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden yapılan gelir vergisi tevkifatı sırasında, Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendi hükmü uygulanır.”

BAŞKAN – Evet, geçici 53 üncü maddeyi okuduk.

Madde üzerindeki görüşmeler başlamadan, Sayın Güven'in talebini tespit edeceğim.

Buyurun efendim.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkanım, birkaç günden beri birleşimlerde çok enteresan bir olay gelişmektedir. Herhangi bir nedenle bir grup başkanvekili, zatıâlinize, bir fikrini -grubu adına veya şahsı adına- ifade ederken, bir başka grubun başkanvekili hemen atılıyor, riyasetinizi yok farz ediyor ve müdahale ediyor.

REFİK ARAS (İstanbul) – Allah'tan korkun, devamlı konuşuyorsunuz.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Bu, İçtüzüğün hangi maddesinde var; ben onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Şimdi, böyle bir müzakere usulümüz yok.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, benim de bir şey söylemem lazım.

BAŞKAN – Müsaade buyurun...

Aslında, biraz önce, Sayın Kapusuz ayağa kalktı; sadece Sayın Güven'in kastettiği grup başkanvekili değil, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Güven de ayağa kalktı; üç grup başkanvekili birden ayaktaydınız. Ben nasıl bir çözüm bulabilirim... Sırayla dinlemeye çalışıyorum sizleri.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Dinleyelim efedim, Ülkü Beyi de dinleyelim.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, burada, yönetiminizle ilgili size yapılan tarizlere bizim de cevap verme hakkımız var.

BAŞKAN – Tabiî, lehte ve aleyhte benim tutumumla ilgili konuşuluyor burada.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Benim grubum da, bu Meclisin bir parçasıdır, hükmüdür. Benim, burada, ifade edeceğim şeyi mutlaka sizin de dinlemeniz lazım, arkadaşlarımın da.

Eğer, Sayın Güven benim bu müdahalemden rahatsız olmuşsa, kendi fikirlerini kendisi istediği zaman konuşsun, siz ona söz veriyorsunuz; ama, burada, engelleme anlamında devamlı konuşulursa, devamlı birtakım iddialar yapılırsa, bizim de bir sabrımız vardır... Biz de, hiç olmazsa, bunu, kalkıp, burada, Mecliste, bütün milletin gözü önünde, ifade etmemiz lazım. Çok rica ediyorum...

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmeden bu meseleleri çözmeye çalışalım. Hepimiz, Meclisi hem süratli olarak hem verimli olarak çalıştırmakla mükellefiz.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Meclisi çalıştırmak istiyoruz.

BAŞKAN – O görevimizi yerine getireceğiz.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Efendim, önerimiz, size kolaylık içindir.

BAŞKAN – Eksik olmayın, teşekkür ederim.

Grupları adına söz talebi?..

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Fazilet Partisi Grubu adına, Nezir Aydın konuşacaklar.

BAŞKAN – Grupları adına ilk sözcü, Fazilet Partisi Grubu adına Nezir Aydın; buyurun. (FP sıralarından alkışlar)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Bugünkü benzin zamları var, memurlara verilenler...

BAŞKAN – Sayın Kapusuz, gündemimizde Vergi Kanunu var.

FP GRUBU ADINA NEZİR AYDIN (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 626 sıra sayılı tasarının çerçeve 54 üncü maddesinin bağlı geçici 53 üncü maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, geçici 53 üncü maddede "Bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine bonusu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden yapılan Gelir Vergisi tevkifatı sırasında, Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 inci bendine göre yapılır" şeklinde bir ifade vardır. Anılan bent, devlet tahvili, hazine bonosu, Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin, menkul sermaye iradı sayılacağıyla ve tabiî, bunların Gelir Vergisi tevkifatındaki vergi oranlarıyla ilgilidir.

Burada yapılmak istenen, yumuşak bir geçiş sağlamaktır. Buna bir şey demiyoruz; ancak, burada ifade etmek istediğim şudur: Biz, özellikle, Fazilet Partisi milletvekilleri olarak, Fazilet Partisi Grubu olarak, Meclisteki yasama görevimizi bihakkın yerine getirmek için buraya çıkıyoruz, maddeler üzerinde, tamamı yapıcı olan, tamamı 65 milyon insanın faydasına olan -çiftçisiyle, işçisiyle, memuruyla, esnafıyla- fikirlerimizi beyan etmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz; dinleyip dinlememek, gereğini yapıp yapmamak, tabiî ki, iktidarın elinde; yani, sizin parmaklarınızda. Ancak, burada, üzülerek şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki, iktidar mensupları, genellikle, kürsüye çıkıp fikir beyan etmiyorlar; hatta, duyduğuma göre, Sayın Bakanın ve Sayın Komisyon Başkanının, zaman zaman maddeler üzerinde fazla konuşmalarından da belirli yerlere şikâyetçi oluyorlarmış, onlar bile bize zaman geçirtiyorlar diyorlarmış. Sanki, yangından mal kaçırılıyor.

Şimdi, çok nadir de olsa, iktidar mensubu bazı milletvekili arkadaşlarımız buraya çıkıyor; biri "efendim, ülke içinde ve Meclis içinde, bu reform tasarısına çok az bir kitle karşı çıkıyor, karşı çıkanlar çok az bir gruptur" diye ifadede bulunuyor, bir başkası çıkıyor "bizim yapmış olduğumuz bu tasarıyı, getirmiş olduğumuz bu kanunları muhalefet kıskanıyor" diyor.

Değerli milletvekilleri, atalarımızın bir sözü vardır; elin yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Tabiî, halkın arasına girmeyen, esnafın, işçinin, memurun, çiftçinin, velhasıl dargelirlinin halini bilmeyen, burada oturup böyle ahkâm kesebilir; ama, eğer, siz, birazcık halkın arasına girseniz, birazcık o insanlarla birlikte olsanız, çiftçinin halini öğreneceksiniz. Çoluk çocuğuyla yazın sıcağında, baharın yağmurunda, kışın soğuğunda tarlasında çalışan, ekonomiye çok büyük katkıları olan; ama, ekonomiden aldığı pay, yaptığı katkının ancak altıda biri olan insanların halini tabiî ki bilemezsiniz ve bu tasarıda da, ne yazık ki, bunu düzelten bir madde görmek mümkün değil.

Meydanlarda yüzlerce, binlerce memurumuz âdeta dertlerini dile getiriyor. İktidar mensuplarına soruyorum, acaba siz şöyle mi düşünüyorsunuz veya sizin baktığınız yerden, bulunduğunuz yerden öyle mi görünüyor; bu insanların sokaklarda halay çekmeleri, vergi tasarısı çıkıyor diye midir, bayram mı ediyorlar zannediyorsunuz?!

Biz, burada, önerge verdik; fatura kesme limitini 10 milyondan 15 milyona çıkarıyorsunuz; bu, günümüz şartlarında çok azdır, mutlaka yükseltilmesi gerekir dedik; reddettiniz. Amortismana tabi işletmelerde kullanılan çeşitli malların masrafa yazılma limitini 50 milyona çıkarıyor tasarı; biz, bunun çok az olduğunu, ihtiyaca cevap vermeyeceğini söyledik; reddettiniz. Biz, işçiye, memura, emekliye uygulanan sistemin yanlış olduğunu söylüyoruz; reddediyorsunuz; ama, birilerine verirken de, son derece cömert davranıyorsunuz. IMF'den emir alıyor “söz verdik, sözümüzden dönemeyiz” diyorsunuz. Birilerinin sırtını sıvazlıyor, 100 bin kavak ve çam ağacının bulunduğu 25 trilyonluk bir araziyi peşkeş çekmekten kaçınmıyorsunuz ve artı, bu yasa tasarısıyla birlikte, yatırım indirimini özellikle belirli noktada yüzde 200'e çekerek, finansmanını da, kat kat, devlet tarafından sağlattırıyorsunuz. Bu, 65 milyonun hakkını peşkeş çekmektir. Sonra da buraya geliyorsunuz, tüm bunlara karşı çıkanları da bir azınlık olarak nitelendiriyorsunuz. Hele hele, İktidar mensuplarından sayın sözcünün basında gördüğüm ifadesi -inşallah, çıkar, bu Mecliste, bunun böyle olmadığını, böyle söylemediğini ifade eder.- aynen şu: "İhaneti muhalefet sanmak, demokrasiye bir şey kazandırmaz." Peki, bazı şeyleri bazı yerlere peşkeş çekmek mi demokrasiye bir şeyler kazandıracak?! (FP sıralarından alkışlar) İşçiye, memura vermemek mi demokrasiye kazandıracak; IMF'nin emirlerini yerine getirmek mi demokrasiye çok şey kazandıracak?! Sonra, bu ihanet kelimesi nereden çıkıyor?! Fikirlerimizi beyan etmek, yapıcı tenkitlerde bulunmak, ne zamandan beri ihanet olarak telakki ediliyor?! Ama, neyin ihanet olduğunu, neyin olmadığını, bu millet çok iyi takip ediyor.

Değerli arkadaşlarım, atalarımızın bir sözü vardır: “Eğri ağaçtan, doğru gölge beklenmez.” Sayın Bakanımı ve değerli bürokratları istisna ederek söylüyorum bunu; 55 inci Hükümetten zaten milletimizin pek fazla bir şey beklediği yoktur; ama, merak ettiğim bir şey daha var, milletvekili olarak bunu buradan ifade etmeyi vazife addediyorum. 25 trilyonluk araziler peşkeş çekilirken, bunca çam ve kavak ağacı -gerek İstanbul tepelerinde gerek İzmit'in 17 kilometre yakınında- katledilirken, medyamız, büyük gazetelerimiz, televizyonlarımız nerede, TEMA Vakfımız nerede acaba? İhtiyacından dolayı iki ağaç kesen orman köylüsü aylarca hapis yatıyor; iki çocuk baklava çalıp yedi diye yıllarca hapis cezası veriliyor. Acaba, sizin gücünüz, sadece, iki ağaç kesen ile baklava çalana mı yetiyor, merak ediyorum!..

Bir başka noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum değerli milletvekilleri. Hükümetimiz benzin fiyatlarını otomatiğe bağladı -ne alakası var demeyin, çok alakası var; bu tasarı da Hükümetindir, o icraat da Hükümetindir, her şey Hükümetindir- otomatiğe bağladık dediler, gazetelerimizde, televizyonlarımızda ilan ettiler; dediler ki: "Akaryakıt fiyatları yüzde 1 ilâ yüzde 25 arasında ucuzlayacaktır" ifade aynen buydu; ama, baktık ki, o gece, benzine ve özellikle herkesin evinde kullanmak mecburiyetinde olduğu tüpgaza zam geldi. Bu yüzde 1 ilâ yüzde 25 arasındaki ucuzlama nerede oldu acaba? Ertesi akşam baktık, benzine tekrar zam geldi; hatta, bu gece yine zam geldi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Hem de, gece geliyor!..

NEZİR AYDIN (Devamla) – Gece geliyor; herkes uyuduktan sonra...

Gece saat yarım -yani 00.30- sıralarında haberleri dinleyenler, aynen şu cümleyle karşılaşıyor: "Şu saatlerde zam uygulanmaya başladı." Millet uyuyor; ama, zamcılar uyumuyorlar.

Şimdi, burada anlamadığım bir şey var değerli milletvekilleri, milletimiz de bunu anlamakta zorluk çekiyor zaten. Bir ara, dünya piyasalarında petrolün varili 23 dolara kadar yükseldi "dünya piyasası yükseldi" dediniz zam yaptınız; tamam. Şu anda, dünya piyasalarında petrolün varili 13 dolara düştü; peki, şimdi niye zam yapıyorsunuz siz? Yani, 20 dolarken, 23 dolarken zam yapılmasını anlıyor bu millet de, varilinin fiyatı 13 dolara düştüğü zaman, zammı neye göre yapıyorsunuz; "efendim, İtalya'ya endeksledik onu..." İyi vallahi, benzini, akaryakıtı İtalya'ya endeksleyin, ekonomiyi IMF'ye endeksleyin, arazileri belli kişilere endeksleyin, arsaları belirli yerlere endeksleyin, teşvikleri belirli yerlere endeksleyin; ondan sonra da, bunları burada dile getirenlere, çıkın deyin ki, neymiş efendim...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)

BAŞKAN – Sayın Aydın, sizin sürenizin endeksi de tamamlandı!..

Teşekkür ediyorum.

NEZİR AYDIN (Devamla) – Tamam Sayın Başkanım.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bendeki listeye göre, söz sırası, İçel Milletvekili Sayın Saffet Benli'de.

Buyurun Sayın Benli. (FP sıralarından alkışlar)

Sayın Benli, tasarıyla ilgili müzakere yapıyoruz; Sayın Aydın'ın konuşması emsal olmasın; o, zamlarla ilgili sözler aktüel konu diye bir defa söylendi.

Buyurun.

SAFFET BENLİ (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 626 sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının çerçeve 54 üncü maddesine bağlı geçici 53 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, maddeye aynen, bağlı kalarak konuşacağımı arz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bu geçici maddede "Bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden yapılan Gelir Vergisi tevkifatı sırasında, Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendi hükmü uygulanır" denilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 ve 5 numaralı bendleri, bu tasarının 39 uncu maddesiyle yeniden düzenlenerek, yapılan değişiklik kabul edilmişti. Şimdi, bu geçici 53 üncü maddeyle uygulamaya yönelik teknik düzenleme getirilmekte ve uygulama tarihinin ne zaman ve nasıl başlayacağı gösterilmektedir.

Anılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendiyle getirilen mevcut değişiklik nedir, buna bir bakalım: Tasarının 39 uncu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan paranteziçi hükmü de değiştirilmektedir. Mevcut düzenlemeye göre, her nevi tahvil, hazine bonosu, Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerle ilgili ödemeler, menkul sermaye iradı sayılmaktadır; ancak, ödemenin bu menkul kıymetlerin gelirleriyle birlikte, menkul kıymetlerin itfa edilen kısmını da kapsaması halinde, itfa bedelinin irat sayılmayacağını, döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışlarının irat sayılacağını belirtmektedir.

Yeniden düzenlenen paranteziçi hükümle, dövize, altına ve başka bir değere endeksli menkul kıymetlerle birlikte, döviz cinsinden menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışlarının irat sayılmayacağı hüküm altına alınmaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesiyle getirilen tevkifat oranlarına bir bakalım : 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından;

a) Devlet tahvili faizlerinden, (Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 0)

b) Hazine bonosu faizlerinden, (Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 0)

c) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, (yüzde 0)

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, (Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10)

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, (Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10)

f) Diğerlerinden, Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10)

Stopaj uygulanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, getirilen bu değişiklikte olumlu bir yaklaşımın olduğunu belirtiyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Benli'ye teşekkür ediyorum.

Sayın Emin Kul, buyurun efendim.

EMİN KUL (İstanbul) – Vazgeçtim efendim.

BAŞKAN – Sayın Beyreli, buyurun efendim.

ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlarım.

Sizlerin de bildiği gibi, bu vergi tasarısıyla, menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu maddeyle ise, şu anda yürürlükte olan hisse senetlerinin, tahvil ve hazine bonolarının, benzer kâğıtların eski rejime göre vergilendirilme olanağı korunmaktadır. Bunu değiştirdiğimiz takdirde, bunlara, istemeden, çok büyük bir değer artışı yaratılacaktır; dolayısıyla, vergileme rejimini eski hükümlerde tutmak suretiyle, bunlara, gereksiz yere bir değer artışı yaratılması önlenmiş olmaktadır.

Değerli milletvekilleri, dün akşamdan beri, muhalefete mensup değerli sözcü arkadaşlarımız, bu vergi yasasının birçok hükmünün, özellikle çalışanlara yönelik hükümlerinin 1999 yılında uygulamaya geçirileceği hususunda Hükümetin IMF'ye söz verdiği yönünde iddialar ortaya attılar; oysa, bir önce kabul ettiğimiz maddeyle, tüm çalışanlarımız için Gelir Vergisi dilimini 5 puan düşüren ve limitleri artıran hükmü kabul etmiş bulunmaktayız; bütün ulusumuza hayırlı olsun diyor, saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN — Sayın Beyreli'ye teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır.

Madde üzerinde 4 önerge bulunmaktadır; şimdi, sırasıyla önergeleri okutacağım, sonra da aykırılık derecelerine göre işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle eklenmesi öngörülen geçici 53 üncü maddesinde yer alan "bu kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden" ibaresinin "bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan her türlü menkul kıymetlerden" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erdoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar

İstanbul Samsun Manisa

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık

Bolu Kocaeli

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle eklenmesi öngörülen geçici 53 üncü maddesinde yer alan "bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen" ibaresinin "bu kanunun yayımından önce iktisap edilen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erdoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar

İstanbul Samsun Manisa

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık

Bolu Kocaeli

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle eklenmesi öngörülen geçici 53 üncü maddesinde yer alan "menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden yapılan gelir vergisi tevkifatı" ibaresinin "menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin ödenmesi sırasında yapılan gelir vergisi tevkifatı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erdoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar

İstanbul Samsun Manisa

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık

Bolu Kocaeli

BAŞKAN – Sıradaki diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle eklenmesi öngörülen geçici 53 üncü maddesinde yer alan "bu Kanunun yürürlüğünden önce" ibaresinin "bu Kanunun yayımından önce" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erdoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar

İstanbul Samsun Manisa

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık

Bolu Kocaeli

BAŞKAN – Madde metnine en aykırı olan önergeden işleme başlıyoruz ve aykırı önergeyi tekrar okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle eklenmesi öngörülen geçici 53 üncü maddesinde yer alan "bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonusu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden" ibaresinin "bu Kanunun yayımından önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonusu ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan her türlü menkul kıymetlerden" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erdoğan Toprak (İstanbul) ve arkadaşları

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) – Sayın Başkan, bu önergeden ve bundan sonraki önergelerden imzalarımı geri alıyorum.

BAŞKAN – Önergelerdeki birinci imza sahibi, imzalarını çekmiş bulunuyor; önergeleri işlemden kaldırıyorum.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (FP sıralarından “Sayın Başkan” sesleri) Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. (FP sıralarından gürültüler)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, bakınız, biz, bazı konularda hassasiyet gösterdiğimizi başında da ifade ediyoruz, zatıâlinize de hatırlatıyoruz; ama, siz, inadına duymazlıktan ve görmezlikten geliyorsunuz. Şu anda karar yetersayısı yok; bir.

İki : Bizim, önergelerle ilgili yazılı bir mütalaamız, bir talebimiz var; en azından, bu safhayı kapatmadan, ya bizim bu talebimize bir cevap vermeniz yahut da bizim fikrimizi sormanız lazım Sayın Başkan; söz istiyoruz.

BAŞKAN – Şimdi, ne konuda söz istiyorsunuz Sayın Kapusuz?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Bu işin bitmediği konusunda efendim.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Oylamanız konusunda.

BAŞKAN – O, bitti efendim.

Siz, hangi konuda söz istiyorsunuz?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Hayır, o iş bitmedi efendim.

BAŞKAN – Ne demek “bitmedi” efendim?!

Önergeler geri çekildi, oylama yaptım, madde kabul edildi; “bitmedi” olur mu efendim?! Rica ederim...

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Karar yetersayısı yok Sayın Başkan.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz, dikkate almıyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Kapusuz, yani, sizin hassasiyet gösterdiğiniz ölçüde, Başkanlık da, İçtüzüğe uygun bir yönetim yapma hassasiyeti içerisindedir.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – İçtüzüğü uygulayın.

BAŞKAN – Yani, oylanmış bir şeye “bitmedi” demek, sizin mütalaanızla olur mu, yani, böyle bir usul var mı?!

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, bu önergeleri yok saymak sizin fikrinize nasıl geliyor?!

BAŞKAN – Hangisi efendim, neyi yok saymak?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Biraz önceki taleplerimizi ve yazılı talebimizi.

BAŞKAN – Bana, usule uygun bir önerge gelirse, o önergeyi işleme koyarım; sizin gelmiş olan önergenizi işleme koyma imkânım yok efendim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Neden efendim?

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Her şeyi size mi soracak?!

BAŞKAN – Sizin burada imzanız yok. Sayın Cevat Ayhan'dan soracağım ben şimdi; nedir istediğiniz efendim?

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Önergelere katıldığımızı ifade ettik.

BAŞKAN – Hangi önergeye efendim?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – 2 numaralı önergeye.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Maddeyle ilgili önergelere.

BAŞKAN – Burada öyle yazmıyor, yani, hangi önergeye katıldığınız dahi belli değil; böyle bir önergeyi işleme koymam mümkün değil.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz; bakmıyorsunuz; keyfî uyguluyorsunuz.

BAŞKAN – Efendim, niye keyfî uygulayayım; benden önce herkes nasıl uyguladıysa aynı uygulamayı devam ettiriyorum Sayın Ayhan.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Şimdi yerimden bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN – Şimdi, sukûnetle beklerseniz... Yani, bununla ilgili yapacağım bir işlem yok; önerge sahiplerine, buraya yazı gönderen arkadaşlarıma beyan ediyorum.

Sizin görüşünüzü alayım Sayın Kapusuz, buyurun.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Efendim, İçtüzüğün "Kanunların Yapılması" başlığını taşıyan Dördüncü Kısmındaki 75 inci maddenin başlığı aynen şöyle: "Geri alma ve benimseme."

Bir grup milletvekili, değerli arkadaşlarımız önerge veriyorlar, işleme koyuyorsunuz. İşleme koyduktan sonra, arkadaşlarımız imzalarını çektikleri için, yeterli sayı da olmadığı için "düştü" diyorsunuz ve işlemden kaldırıyorsunuz; fakat, bu ve bundan sonra gelecek taleplerimizle ilgili husus şu Sayın Başkan: Aynen, 75 inci maddede -ki, buradan okumayı uygun buluyorum- deniliyor ki:

"Geri alma ve benimseme

Hükümet veya teklif sahibi, verilen kanun tasarısı veya tekliflerini gündeme alınmadan evvel Genel Kurula bilgi vermek şartıyla geri alabilirler.

Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini diğer bir üye veya esas komisyon üzerlerine alırlarsa görüşmeye devam olunur.

Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gerekir."

Şimdi, arkadaşlar, önergeler işleme konulmadan önce imzalarını geri çekiyorlar. O önergeyle ilgili 5 arkadaşımız talepte bulunuyor; biz, bunun altına imza atmak istiyoruz, bu önergeye katılmak istiyoruz diyor. Resmen talep de böyle geliyor. Dolayısıyla, o 5 arkadaşımızın imzalarını geri çekmiş olmaları, o önergeyi düşürmüyor; çünkü, biz, resmen işleme konulmadan, bunu yerine getirmeyi arzu ediyoruz.

REFİK ARAS (İstanbul) – Mahiyetini bilmeden mi?..

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Dolayısıyla, şu anda yapılan işlemde ciddî bir hata yapılmaktadır. Bunun düzeltilmesi lazım; ama, zatıâliniz usul yönünden eksik olduğunu söylediniz, 2 numaralı önergeye katılanların hangi önergeye katıldığı belli değildir diye yaklaşım gösterdiniz.

Bundan sonraki talepte yapılacak şey şudur: Biz, oradaki önergelere katılmak istiyoruz; ya önceden imza atarız veyahut da bu şekliyle yazılı talepte bulunuruz.

Arz ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.

Öncelikle, Mecliste bir kanun tasarısı veya teklifi görüşülmeye başlandığı andan itibaren, onunla ilgili hükümlerde, görüşmeye başlamadan öncekinden farklı bir süreç doğuyor; bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bir kanun tasarısı veya teklifi komisyonlardayken belli usullerle müzakere edilir, komisyondan rapora bağlanıp Genel Kurula geldikten sonra, gündemde yerini aldıktan sonra başka bir usul vardır, milletvekillerinin o kanun tasarısı veya teklifi üzerinde birtakım, değiştirme, tasarruf yetkileri vardır; ama, görüşmeler başladıktan sonra, farklı, özel bir uygulama vardır. İçtüzüğümüz, görüşmeler başladıktan sonra herhangi bir kanun tasarısı veya teklifi üzerinde değişiklik isteyen bir milletvekilinin, böyle bir hakkı tek başına kullanamayacağını, en az 4 milletvekilini daha ikna etmesini, 5 imza taşıyan bir önerge hazırlamasını öngörmektedir. Bu arkadaşlarımız, 5'er imzayla önergelerini vermişlerdir. Bu önergelere katılmak isteyen başka milletvekilleri olursa -en azından, bugüne kadarki uygulamalar ve siyasî nezaket gereği- bu emek mahsulü olan önergelerin sahiplerinden izin almak durumundadırlar; onların iznini alırlar, eklerler.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Nereden çıkarıyorsunuz bunu?!.

BAŞKAN – Efendim, bugüne kadarki uygulamamız böyledir; önerge sahiplerinin izni gerekir.

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Hayır... Hayır... Ne alakası var?!.

BAŞKAN – Önerge sahiplerinin izni yoksa, buna katılmanın bir başka yolu vardır -müsaade ederseniz- her zaman imzayla olmaz; Genel Kurulda bu önergelere oy verirsiniz; yani, bir milletvekili herhangi bir önergeyi beğeniyorsa, ona oy verir, o yolla katılmış olur. Hatta, bu önergeye katıldıklarını açıkça beyan edebilmek ve tutanağa geçirmek istiyorlarsa, Başkanlığa, oylamanın açık oylama suretiyle yapılması konusunda da bir önerge verirler; biz de açık oylama yaparız; Genel Kurul kabul ederse, kim kabul oyu veriyor, kim ret oyu veriyor, kim çekimser oy veriyor; onu da tespit ederiz. Bu imkânların hepsi açık; ama, önerge sahiplerinin müsaadesini almadan, onların eserlerine sahip çıkma imkânı yok. Bugün de gazeteleri okuduysanız, bir fotoğraftan tablo yapılması konusunda dahi yargısal ihtilaflar çıkmıştır. Önergeler, önerge sahiplerinin eseridir.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Bir şey sorabilir miyim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Şimdi, gelelim 75 inci maddeye değerli Kapusuz. Yanınızda çok değerli mesai arkadaşım da bulunuyor; birlikte değerlendirelim, geri alma ve benimseme konusunda 75 inci madde hangi alanı düzenlemektedir: "Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun tasarısı veya tekliflerini gündeme alınmadan evvel Genel kurula bilgi verilmek şartıyla geri alabilirler." Genel Kurula bilgi vermek şartıyla; ama, gündeme alınmadan önce; yani, komisyondaki görüşmeler bittikten sonraki aşamadır, birinci fıkra.

İkinci fıkra: "Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini diğer bir üye veya esas komisyon üzerlerine alırlarsa görüşmeye devam olunur." Neyi; tasarı veya kanun tekliflerini. Bu düzenleme önergelerle ilgili değildir; tasarılar ve kanun teklifleriyle ilgilidir.

Üçüncü fıkra: “Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa- artık, o, gündeme alındıktan sonra daha başka bir şey oluyor- geri alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi gerekir.” Genel Kurulun malı olur. Bu, tamamen, kanun tasarı ve teklifleriyle ilgilidir.

Buradan paralellik kurup “biz de katılabiliriz” gibi bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu görüşte olduğum için, biraz önceki, arkadaşların hangi önerge olduğunu da açık belirtemedikleri talebi işleme koymadım; bundan sonra da, bu doğrultuda gelecek talepleri işleme koyma imkânım yok.

Teşekkür ederim. (FP sıralarından gürültüler)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Müsaade buyurun... Bunu tartışamayız efendim. Usul tartışması açmadım; talebi aldım, tutumumu ifade ettim. Mesele tamam efendim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkanım, bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN – Usul müzakeresi açmadım Sayın Kapusuz.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Arkadaşlarımızın müsaadesinin alınacağına dair bir İçtüzük hükmü gösterebilir misiniz bana? Yok böyle bir şey.

BAŞKAN – Hayır efendim; bu, en azından, telif haklarıyla ilgili bir kuraldır ve siyasî nezaket gereğidir; ayrıca, Meclisimizin bugüne kadarki uygulamaları böyledir.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Usul müzakeresi açın da konuşalım.

BAŞKAN – Eğer bu konuda yeni bir düzenleme istiyorsanız, geçen akşam konuştuğumuz bir toplantımız var; gruplar ile, Başkanlık Divanının ortak toplantısı olacak; bu toplantıya getirirsiniz bu talebi, orada değerlendiririz.

Teşekkür ederim.

SALİH KAPUSUZ – Usul müzakeresi açın konuşalım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hazırlıklı olalım, ondan sonra konuşalım efendim.

Geçici 54 üncü maddeyi okutuyorum:

"Geçici Madde 54- 1998 yılı gelirleri için, bu Kanunun 45 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fikrasının 1 numaralı bendinin (b), (c) ve (d) alt bentlerinde yer alan hadler yerine, 2.500.000.000 lira esas alınır."

BAŞKAN – Geçici 54 üncü madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Nezir Aydın; buyurun efendim.

FP GRUBU ADINA NEZİR AYDIN (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; umuyorum ki, başlarken geçen 15 saniyemi, Sayın Başkan ilave edecektir sonunda.

Görüşülmekte olan 626 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 54 üncü maddesi içerisindeki geçici 54 üncü madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, burada, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (b), (c) ve (d) alt bentlerinde yer alan hadler yerine, 1998 gelirlerine uygulanmak üzere, 2,5 milyon liranın esas alınacağı belirtilmektedir. Geçici madde, tasarıya konulmasaydı ne olacaktı?

HALİL ÇALIK (Kocaeli) – 2,5 milyar...

NEZİR AYDIN (Devamla) – Evet, 2,5 milyar... Rakamlar o kadar çoğaldı ki, telaffuz etmek de zor artık!..

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Sayenizde!..

NEZİR AYDIN (Devamla) – İlgili beyanname verme sınırı, 2 milyar 250 milyon liraydı zaten kanunun getirdiği hükümle. Şimdi, burada, Sayın Bakanlık -tabiri caizse- futbol terimiyle ofsayta düşmüştür; çünkü, getirdikleri tasarıda, birinci dilim ile ikinci dilimin toplamı 3 milyar, ortalaması 1,5 milyar. Bakmışlar ki, daha önce kararnameyle gelen miktar 2 milyar 250 milyon; ne olacak şimdi; ofsayta düştük; haydi, bunu, bu geçici maddeyle ofsayttan çıkaralım... Ama, hakem, bir kere bayrağı kaldırmıştı.

Şimdi, değerli milletvekilleri, burada, anlamakta zorluk çektiğim bir şeyi ifade etmek istiyorum. Devamlı bir şeyden şikâyetçi olunuyor "yoklama isteniliyor, karar yetersayısının aranılması isteniliyor" deniliyor. Az önce üzerinde konuştuğumuz geçici 53 üncü madde -bilfiil oturduğum yerden saydım- 76 oyla kabul edildi ve biz, oturduğumuz yerden, karar yetersayısının aranılmasını istedik; şimdi, bu mu engelleme oluyor veya arkadaşlarımız, birsürü önerge veriyorlar, ondan sonra "imzalarımızı geri çektik" diyorlar. İyi ki, bu görüşmeler TRT 3'ten yayınlanıyor da, millet, hali pürmelalinizi dikkatle seyrediyor, sizin halinizi seyrediyor.

REFİK ARAS (İstanbul) – Sizin yaptıklarınızı da görüyor.

NEZİR AYDIN (Devamla) – Evet, değerli milletvekilleri, şimdi burada, biz bu tasarı içerisinde, ticarî kazançları, ziraî kazançları, ücretleri, serbest meslek kazançlarını, gayrimenkul sermaye iratlarını, menkul sermaye iratlarını, kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratları inceledik ve kabul ettik.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Hayırlı olsun.

NEZİR AYDIN (Devamla) – Hayır olsun inşallah.

Şimdi, burada, tasarının bir iddiası vardır. Tasarının iddiası nedir; vergi, geniş kitlelere yaygınlaştırılacak, kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınacak. Allah aşkına, şu ana kadar, vergiyi geniş kitlelere yaygınlaştıracak ve kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alacak ne var da buna reform diyorsunuz?!

Bu millet, devletine güvenmeli; bu millet, hükümetine, hükümetlerine güvenmeli; bu millet, size de güvenmeli; ürettiğini, götürüp rahatlıkla ofisine, birliğine verebilmeli; bunu sağlayamazsanız, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alamazsınız.

Ben, size, ilim Sakarya'dan, iki misal vermek istiyorum. Sakarya'da en belirgin ürün fındık ve mısırdır; meseleyi, buradan da bir noktaya getireceğim. Bakınız, eğer, yanımda olsaydı gösterirdim -Sayın Bakan, isterse, getirir, kendisine takdim ederim- bir fındık müstahsilinin götürüp Fiskobirlik'e verdiği, teslim ettiği fındıktan, tam 8 türlü kesinti yapılmaktadır. Vatandaş, bunu gördüğü zaman, feleğini şaşırmaktadır. 8 türlü kesinti yapılırsa, müstahsil, bir dahaki sene götürüp fındığını Fiskobirlik'e verir mi? Ne yapıyor bu defa; tüccara veriyor; tüccar da fındığı topluyor, götürüyor, vatandaşın eline çekleri veriyor; tüccar batıyor, çekler de gidiyor; ondan sonra, tüccar "köklerini almadım kökleri sizin" diyor.

Mısırdan bir misal vermek istiyorum. Sakarya, mısır yuvasıdır veya mısır havzasıdır. Türkiye'nin beşte bir mısır rekoltesi Sakarya'dan çıkar. Sakaryamızda, takriben 600-700 bin ton civarında mısır yetişir. Şimdi, özellikle Ziraat Odası Başkanımız -çünkü, bu konuda, en yetkili odur, onun sözleri en muteber olandır- diyor ki: "Sakarya'da, Ofis, her sene, ortalama 25-30 bin ton mısır alır; tüccarlar da, ortalama 70-80 bin ton mısır alır; 30 bin ton 70-80 bin ton daha 110 bin ton, olsun 150 bin ton... Peki, şimdi, size soruyorum: Geriye kalan 450 bin ton veya 550 bin ton mısırı, Sakaryalı, götürüp Sakarya Nehrine mi döküyor acaba; hayır. Nereye gidiyor bu; yine satılıyor; ama, maalesef, işte bu, kayıtdışı oluyor. Efendim, ne yapacaksınız burada; mutlaka, üreticimizin ürününü götürüp makbuz karşılığı vermesini sağlayacaksınız; onun için de, ona, stopajdan daha cazip önerilerde bulunacaksınız. Ama, biz, sadece alalım... Alalım... Alalım... Zaten, bunun ismi vergi. Hükümetin yetkisini kullanarak, devletlerin yetkisini kullanarak aldıkları bir nevi haraç değil midir zaten?.. Onun için, bunun da reformunu ilk defa burada gördük.

Değerli milletvekilleri, bu noktaları aydınlığa çıkarmadan, kesinlikle, kayıtdışı ekonomi kayıt içine alınamaz ve vergi yaygınlaştırılamaz. Sayın Bakan, burada bir sürü açıklamalar getiriyor; herhalde sesini kısacaklar bundan sonra, fazla uzun konuşmasına müsaade etmeyecekler; ama, ben, şurada iki şeyi merak ediyorum, Sayın Bakandan soruyorum: Türkiye'de, vergi oranı içerisinde, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 9; yani, bütün holdinglerin, bankaların, tüccarların, büyük zenginlerin, şunların bunların ödedikleri vergi, genel vergi içerisinde yüzde 9; bu tasarı bunu yüzde kaça çıkaracak?

Memurun oranıyla, işçinin oranıyla veya -Gelir Vergisi diyeyim; çünkü, Gelir Vergisini dargelirli öder- Gelir Vergisi oranıyla, Kurumlar Vergisi oranında birbirine yaklaşma... Veya bu aradaki uçurum nasıl kalkacak?

Değerli milletvekilleri -zamanımız az olduğu için- burada bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Az önce konuşan değerli sözcü arkadaşımız, memurlara 1 Temmuz tarihinden itibaren çok büyük kıyak yaptıklarını, gelir diliminde 5 puanlık indirimde bulunduklarını, övüne övüne söylediler. Şimdi, ben, en yetkili ağzımız olan Sayın Bakana soruyorum: Sayın Bakan, 1 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 5 düşürdüğümüz vergi dilimindeki indirim, memurumuzun cebine kaç lira olarak yansıyacaktır? Net rakam istiyorum. Ben, tam hesabını yapmadım; 5 puan, yüzde 5 falan diyorsunuz; ama, maalesef, bu, 1 milyon lira civarında bir yansıma olacaktır; yüzde 5 falan değil. Yani, memurumuz benim maaşım 100 milyon, demek ki 5 milyon geliyor zannediyorum; ama, hayır, öyle değil, kesinlikle öyle değil.

Şimdi, burada bir diğer noktayı gündeme getirmek istiyorum. 52 nci madde görüşülürken, CHP'li sayın arkadaşlarımız, söz alıp, memura daha fazla verilmesi gerektiğini, yaptığınızın zulüm olduğunu ve IMF'nin emrine girdiğinizi ifade ettiler. Elhak, doğrudur, aynen katılıyorum; ancak, burada değerli CHP'lilere şunu söylemek istiyorum: Bir önerge veriyorsunuz... Fazilet Partililer olarak tamamımız geliyor ve önergenizi destekliyoruz; ama, sizin CHP sıralarında -sayıyorum- 17 kişi var! Siz, memura böyle mi sahip çıkıyorsunuz?!

Bir başka noktadan olaya bakarsak; cümle âlem biliyor, 65 milyon biliyor, Bursa'da sağır sultan da biliyor ki, 55 inci Hükümetin -tabiri caizse; bağışlayın- dümeni CHP'nin elindedir. Peki; Sayın CHP'liler, siz, eğitime ilişkin yasayı diretip bu Hükümete çıkarttırıyorsunuz; siz, irtica yasalarını illâ çıkaracaksınız diye bu Hükümete diretiyorsunuz; siz, seçim konusunda, her şeyde diretiyor, hatta Başbakanı metazori oturtup ona anlaşma imzalattırıyorsunuz da, niye bu memur maaşına sıra gelince şu kadar olacak diye diretmiyorsunuz? (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) – Memleketi düşünüyoruz.

NEZİR AYDIN (Devamla) – Burada esas diretilmesi gereken şey budur. Memurlarımıza yüzde 20 zam, gerçekten zulümdür; yapılan, memura, emekliye, yetime zulümdür. Bunda niye diretmiyorsunuz? Kamuoyu çok iyi biliyor ki, eğer, CHP burada samimi olsaydı, Hükümete, yüzde 20 değil de yüzde 40'ı da kabul ettirirdi, yüzde 50'yi de kabul ettirirdi. Hükümetin mazereti hazır "efendim, para yok". Bağışlayın beni, bir baba evinden çıkarken çocuğu harçlık istiyor "oğlum para yok"; "baba, karnım acıktı" diyor "oğlum para yok"!.. Bir babanın görevi "para yok" demek değildir, evladına para bulmaktır, harçlık bulmaktır, karnını aç bırakmamaktır. Siz "para yok" diyerek en kolay mazereti söylüyorsunuz. Gelin bize, biz, Fazilet Partisi olarak size para bulalım, siz verin öyle mi yani!.. Gelirseniz onu da yaparız.

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) – Basarsınız...

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Araplardan alırsınız...

NEZİR AYDIN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, burada...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Aydın'a teşekkür ediyorum...

NEZİR AYDIN (Devamla) – Sayın Başkan, 15 saniyem vardı daha; baştan 15 saniyem yolda geçti...

BAŞKAN – Bakın, Sayın Aydın, bir kere, 10 dakikanızı konu üzerinde kullansaydınız... Çok 15 dakikalar geçti konu dışında...

NEZİR AYDIN (Devamla) – Sayın Başkan, 15 saniye...

BAŞKAN – Peki, 15 saniyenizi de kullanın efendim; buyurun.

NEZİR AYDIN (Devamla) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum; işte, size, yakışan budur, makamınıza yakışan bu adalettir.

Değerli milletvekilleri, iyi vatandaş, dürüst vatandaş nasıl olur; dürüst vatandaş, vergisini bihakkın veren, İsmail Özgün arkadaşımın dediği gibi, sevgilinin, âşıkın maşuka bir demet çiçek takdim eder gibi, vergisini kazancından götürüp devlete veren; iyi vatandaş budur değil mi; askerliğini yapan, ülkesi için çalışan, gerektiğinde bu topraklar için şehit olan; elhamdülillah, milletimiz bunu yapıyor. Peki, şunu sormak istiyorum: İyi hükümet kimdir o zaman; iyi hükümet de vatandaşları arasında ayırım yapmayan, dün, üniversite kapılarında niye derse girmiyorsun diye coplattırmayan, bugün de niye giriyorsun diye coplattırmayan hükümettir.

Değerli milletvekilleri...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Ne konuşuyor bu!..

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Konuyla ilgili konuş!..

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, 15 saniye geçmedi mi!

NEZİR AYDIN (Devamla) – Sayın Başkan, bu sataşanları niye ikaz etmiyorsunuz; yani, bizim 15 dakikamızı, 15 saniyemizi arıyorsunuz da...

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Aydın, benim 15'er saniye bölme imkânım yok; 65 saniye kullandınız.

Teşekkür ederim.

NEZİR AYDIN (Devamla) – Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1. — Hatay Milletvekili Nihat Matkap’ın, Sakarya Milletvekili Nezir Aydın’ın Partisine sataşması nedeniyle konuşması

NİHAT MATKAP (Hatay) – Sayın Başkan, biraz önce konuşan hatip, Cumhuriyet Halk Partisine atfen, Cumhuriyet Halk Partisi ile Hükümet arasındaki ilişkiler konusunda doğru olmayan birtakım beyanlarda bulundu; eğer, izin verirseniz, bu konularda açıklama yapmak istiyorum...

BAŞKAN – Yani, yerinizden olursa, memnun olurum Sayın Matkap; çünkü, bu, bir siyasî tartışmadır; yani, net olarak bunun sınırlarını ayırabilmekte zorluk vardır... Çünkü, siyasî değerlendirmedir; arkadaşlarımızın da siyasî değerlendirme yapma...

NİHAT MATKAP (Hatay) – Sayın Başkan, Sayın Hatip çok önemli şeyler söyledi, izin verirseniz 2 dakikada izah ederim.

BAŞKAN – Peki, başka bir sataşmaya mahal vermeden, sadece bu sınır içinde kalmak üzere; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) – Sayın Başkan, dün bizim arkadaşımıza bu şekilde söz vermemiştiniz.

BAŞKAN – Verdim efendim, bazı arkadaşlara da verdim.

Buyurun Sayın Matkap.

NİHAT MATKAP (Hatay)– Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Fazilet Partisi Grubu adına kürsüde birtakım açıklamalar yapan değerli hatip arkadaşımız, iki yanlış konu üzerinde durdu.

Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu Hükümetin kuruluşuna destek verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi, bu Hükümetin kuruluşu aşamasında hiçbir dayatmanın içinde olmadı, hiçbir talepte bulunmadı; ancak, birtakım bekleyişlerden yana düşüncelerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu Hükümetin bütçesini, ekonomik programını hazırlamadı. Cumhuriyet Halk Partisi, sadece, zaman zaman Hükümetin uygulamalarına ilişkin yanlış bulduğu, eksik bulduğu hususları, hem kamuoyuna açıklıyor hem de diğer görüşmelerde bunları açıklıyor.

Meclis Genel Kurulunda hükümet tasarısı olarak önümüze gelen konularda bugüne kadar birtakım önergeler verdik; bu önergelerin bir kısmı kabul edildi, bir kısmı kabul edilmedi. Şimdi de vergi kanun tasarısını görüşüyoruz, bizim de önergelerimiz oluyor, sizin verdiğiniz önergeler oluyor; zaman zaman bu önergelerin bir kısmı kabul ediliyor, bir kısmı kabul edilmiyor.

Ayrıca, en son yapılan anlaşma konusunda da, Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümete "ben şu tasarıyı isterim, bu tasarıyı isterim" şeklinde hiçbir talebi, yaklaşımı olmadı. CHP memurlara yapılacak zam konusunda, Sayın Hükümete her platformda yapılması düşünülen katsayı artışının eksikliğini hatırlatıyor. Dolayısıyla, Sayın Hükümet, bizim bu uyarılarımızı dikkate alır veya almaz; bu, onların bileceği bir konu.

Değerli arkadaşlarım, bunun böyle bilinmesini isterim.

Bakınız, biz, 1995 yılında Hükümetin içinde yer alma koşulumuzu, memur ve emeklilere yüzde 55 zam yapılmasına bağladık; hatırlıyorsunuz hepiniz. Biz, bu Hükümete katılmadığımız gibi, katılma gibi bir düşüncemiz de yok; o nedenle, bir dayatmanın içinde olamayız. 8 Yıllık Temel Eğitim Yasasında, tabiî ki gayretimiz oldu; yanlış bulduğumuz şeyleri hep beraber düzelttik.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Anayasa, Dışişleri, Çevre Komisyonu kimde?..

NİHAT MATKAP (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, bakınız, bu en son yapılan mutabakatta da Hükümete aynen şunu söyledik: Sizin için öncelikli tasarılar neyse, biz, bu tasarılardan uygun bulduğumuza destek veririz, bulmadığımıza destek vermeyiz. Biz, herhangi bir dayatmanın içinde olmadık.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Dışişleri Komisyonu Başkanını istifa ettirip, tekrar seçtirmediniz mi?!

NİHAT MATKAP (Devamla) – Dolayısıyla, konuyu böyle kavramanız gerekir.

CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) – Dışişleri Komisyonu Başkanı istifa etmeseydi...

NİHAT MATKAP (Devamla) – Bizim sorumluluğumuz, Hükümete doğruları yansıtmak, aktarmak; ancak, takdir onların.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Millet biliyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NİHAT MATKAP (Devamla) – O nedenle, bu konulardaki...

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

NİHAT MATKAP (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Matkap, konu anlaşıldı zaten; teşekkür ediyorum.

NİHAT MATKAP (Devamla)– Değerli arkadaşlarımdan, bundan sonra, özellikle vergi tasarısı gibi önemli tasarıları konuşurken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Dışişleri Komisyonu Başkanını kim değiştirdi?

NİHAT MATKAP (Devamla) – Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Sayın Matkap, Dışişleri, Anayasa, Çevre Komisyonu kimin?..

NİHAT MATKAP (Hatay) – Sayın Başkan müsaade ederse, size cevap veririm...

BAŞKAN – Onu, kendi aranızda görüşürsünüz efendim.

NİHAT MATKAP (Hatay) – Onun cevabını vereceğim size...

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) – Ne cevap vereceksin?! Biz, sadece söyledik...

BAŞKAN – Kendi aranızda görüşürsünüz...

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

5. — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan’ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul’un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Adana Milletvekili Arif Sezer’in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi’nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070 (S. Sayısı : 626) (Devam)

BAŞKAN — Sayın Saffet Benli; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

SAFFET BENLİ (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 626 sıra sayılı 12 çeşit vergi kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarının, çerçeve 54 üncü maddesinin geçici 54 üncü maddesi üzerinde, kişisel olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu geçici maddenin süresi beş aylıktır; adı geçici olup da, bazı maddeler gibi kalıcı değildir. Şimdi, bu maddeyle, beyanname verilmeyen hallerin bazı uygulamasına artırma getirilmektedir.

Bu geçici madde 54'te "1998 yılı gelirleri için, bu Kanunun 45 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (b), (c) ve (d) alt bentlerinde yer alan hadler yerine, 2 500 000 000 lira esas alınır" denilmektedir. Bu maddeyle, iyileştirme ve bürokrasiyi azaltma, olumlu görülmektedir.

Değerli milletvekilleri, kanun tekniği bakımından, geçici maddenin çözümü için, bakınız, beyanname verilmeyen halleri bu tasarının 45 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde nasıl sıralamış:

"Aşağıda yazılı hallerde yıllık beyanneme verilmez.

1- Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir (yabancı memleketlerde elde edilenler hariç) sadece:

a) Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden;

b) Birden fazla işverenden alınan, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve yıllık gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan ücretlerden..."

Yani, bakıyoruz bir ve ikinci dilimlere 1998 yılı için -şimdi kabul ettiğimiz- 1 milyara kadar yüzde 20, 2 milyarın 1 milyar lirası için 200 milyon lira, fazlası yüzde 25, yani, birle, iki, üç, birbuçuk milyar lira, bu, aşağı yukarı, şimdi, 2 milyar 250 milyon liraya, 2 milyar 500 milyon liraya çıkarılmak suretiyle bir nevi artırma getirmektedir.

"c) Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratlarından ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kâr paylarından;

d) Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan gayrimenkul sermaye iratlarından..."

Bunlarda da, aynı şekilde 2,5 milyar lira esası getirilmektedir.

"e) Gerçek usullerde vergilendirilmeyen ziraî kazançlardan;

f) Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarından;

g) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından;

ibaret ise..."

Bunların hiçbirisinde artırma getirilmemektedir.

Dolayısıyla, bunu, kısmen de olsa, bazı kalemlerde artırma getirdiği için olumlu buluyoruz.

Hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Benli'ye teşekkür ediyorum.

Sayın Kul, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

EMİN KUL (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçici 54 üncü maddeyle, Gelir Vergisi Kanunu üzerinde yapılan değişiklikleri bitirmiş oluyoruz. Bu vesileyle, Gelir Vergisi Kanunu üzerinde yapılan bu son değişiklikle ilgili görüşlerimden önce, bu konuyu noktalarken bazı hususları arz etmek istiyorum.

Önce, hepimiz kabul etmeliyiz ki, ülkede asıl sıkıntıda olanları -eğer, bunları sıralarsak- başta işsizler, sonra asgarî ücretliler, sonra emekliler, sonra memurlar ve diğer ücretliler olarak görebiliriz. Geniş ve iktisaden güçsüz halkımız, yani, ulusumuzun büyük bir çoğunluğunu teşkil eden bu insanlar sıkıntıda.

Bu insanlarımızın sorunlarına dolaylı ve doğrudan çare bulabilecek bir kaynak ve malî yapıyı cesaretle kurmaya yönelik bu kanun tasarısını bu şekilde engellemek, baltalamak, aslında, sıkıntı içerisindeki geniş halk yığınlarının sorunlarını çözümsüz bırakmakla eşdeğerdedir.

Burada yapılan konuşmalara dikkat edersek: Bakıyoruz, biraz önce, arkadaşımız "bir önceki madde, 78 kişiyle geçti" dedi. Eğer, 78 kişiyle geçtiyse, bu, sizin lehinize bir durumdur; çünkü, Fazilet Partisi ve Doğru Yol Partisinin toplam milletvekili sayısı 238'dir. Demek ki, 238 kişi burada olsaydınız, 78 oyla bu Meclisten bu madde geçmezdi, bu değişiklik geçmezdi. Siz, hem Meclise gelmeyeceksiniz hem yapılan önerilerin peşinde olmayacaksınız. (ANAP, DSP, DTP sıralarından alkışlar) Şu anda, 38 kişi olarak burada oturuyorsunuz; ondan sonra "78 oyla madde geçti" deyip, eleştireceksiniz ve fakir fukaranın müdafasını yapıyor pozunu takınarak, naklen yayından bir istifade Meclisi kamuoyuna jurnal edeceksiniz. (FP sıralarından gürültüler) Bu, haksızlıktır değerli arkadaşlarım. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

ALİ OĞUZ (İstanbul) – Sayın Kul, siz neredeydiniz?!.

EMİN KUL (Devamla) – Bakınız, her birleşimde, hemen hemen 3 yoklama istiyorsunuz; yine, her birleşimde, hemen hemen 6-7 kere karar yetersayısı istiyorsunuz; peki, siz neredesiniz?..

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)– Buradayız, burada!..

EMİN KUL (Devamla) – Eğer, siz burada olsanız...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Buradayız.

EMİN KUL (Devamla) – Biz, azınlık hükümetiyiz; yani, azınlık hükümeti demek, Mecliste çoğunluk mebusu olmayan bir hükümet demek. Bir azınlık hükümeti, sizin çoğunluğunuza rağmen, buradan kanun geçiriyorsa, siz, Mecliste hiç yoksunuz demektir. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, fakir fukarının hakkının peşinde hiç yoksunuz demektir. Bu gerçekleri nasıl oluyor da kamuoyunun gözünden saklamaya çalışarak, burada, olmadık şeyleri, olmadık lisanla "kıyak yaptı" gibi, barbuthanelerde bile konuşulmayacak bir lisanla dile getiriyorsunuz. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bakınız, söylüyorum, sadece DYP'nin ve Fazilet Partisinin milletvekili sayısı 238'dir. 238 milletvekili eğer burada bulunup da, Gelir Vergisi oranları ve dilimleri hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önergeyi destekleseydi, şimdi, bu kanun tasarısı Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi istikametinde çoktan değişmişti.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Sen neredeydin?!.

EMİN KUL (Devamla) – Sizin Cumhuriyet Halk Partisini de itham etmeye hakkınız yok; önce, siz burada değilsiniz, önce, siz, önergeleri desteklemiyorsunuz, önce, siz, şu sıralarda oturmuyorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar)

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Sen neredeydin; sen niye desteklemedin?!.

EMİN KUL (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, bugün, değişmemiş halde olan, merî olan, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi, geçim indirimini asgarî ücret seviyesinde indirme yetkisini Bakanlar Kuruluna veriyor. Onbir oniki ay Hükümet ettiniz; niçin, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre, asgarî geçim indirimini asgarî ücret seviyesine indirmediniz, getirmediniz, uygulamadınız? Şimdi, siz, neyin müdafaasını yapıyorsunuz, neyin hesabını kimden soruyorsunuz?

Şu anda, Gelir Vergisi Kanununun 123 üncü maddesi, gelir dilimlerindeki hem oranları hem miktarları değiştirme yetkisini Bakanlar Kuruluna veriyor. Bu kanun tasarısı önünüze gelene kadar -bu oranda bu seviyede- sizin hükümetiniz, Bakanlar Kurulu, 123 üncü maddeye dayanarak Gelir Vergisi Kanunu üzerindeki yetkisini niçin kullanmadı? Siz neyin müdafaasını, neye göre yapıyorsunuz? Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. Bıraktığınız mirasın hesabını da bizden soruyorsunuz; elinsaf derim.

Gelir Vergisi Kanunu üzerindeki değişikliklerin ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (ANAP, DSP, DTP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Kul'a teşekkür ediyorum.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, bir öncekinde olduğu gibi, bir sataşma doğmuştur kanaatindeyim...

BAŞKAN – Hangi konuda Sayın Kapusuz?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Efendim, hatibin konuşması, Grubumuzun sayısından tutun da, burada olup olmamasına varıncaya kadar birçok hususta, baştan sona itham edici ve yaralayıcı olmuştur, sataşma vardır. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisine sataşmadan dolayı söz verdiniz...

BAŞKAN – Sayın Kapusuz, hangi konuda, hangi cümlede sataşma olduğunu bana söyleyin lütfen; sizin, normal siyasî bir ortamda yapılan karşılıklı konuşma üslubunun ve ölçüsünün dışında gördüğünüz husus nedir söyleyin; ben de, ona göre, size söz verip vermeme hususunu değerlendireyim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkanım, biraz önce Sayın Nihat Matkap, benim yaptığım tarzda bir talepte bulundu ve yeni bir sataşmaya mahal vermemek üzere 2 dakika söz hakkı verdiniz; ama, aynı şeyi ben talep edince, biraz önceki sözleri söylüyorsunuz.

BAŞKAN – Efendim, Sayın Matkap "Cumhuriyet Halk Partisiyle Hükümet ilişkileri konusunda Grubumuzun tutumuna aykırı bir beyanda bulunuldu; yani, Cumhuriyet Halk Partisinin bu Hükümetle başlangıcından itibaren beraber olduğu gibi bir beyan. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin belli kanunlarda, istediği kanun tasarılarında Hükümete istediğini yaptırıp, vergi kanunu tasarısında aynı yetkiyi kullanmadığına dair ifadeler oldu. Yani, bizim siyasî pozisyonumuzu değişik bir ölçüde gösterdi" dedi. O gerekçeyi ben haklı buldum.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Bizim de bu kanunla ilgili düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve izahlarımızı olduğundan farklı bir şekilde göstermiştir, itham altında bırakacak bir tavır sergilemiştir.

BAŞKAN – Sayın Kapusuz, hangi konuda diyorum, ben de onu soruyorum.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Tasarıyla ilgili diyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Tasarının görüşülecek daha birçok maddesi var, tasarıyla ilgili görüşlerinizi çıkar anlatırsınız efendim. Siz, burada, her maddede konuşuyorsunuz, bu kanun tasarısını getiren Hükümetle ve buna destek veren gruplarla ilgili değerlendirmeler yapıyorsunuz. Onlar da -kendilerine göre, zaman harcamalayım diye bekliyorlar- arada bir cevap verirlerse bu sataşma mı olur Sayın Kapusuz?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Size göre olmuyor değil mi Başkan? Peki, takip edeceğiz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Rica ederim... Belki benim dikkatimden kaçmış olabilir; bana net bir şey söyleyin, değerlendireyim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Grubumuzun itham edilmesinin bir sataşma olduğunu görmüyor musunuz Sayın Başkan?

BAŞKAN – Burada, sataşma sayılabilecek bir tek kelimesi geçti Sayın Kul'un; yani "Meclise yakışmayacak bir kelime kullandınız" dedi; onu da sizin Grubunuza mensup bir sözcünün söylediğini söyleyerek ve bunun doğru olmadığını belirterek ifade etti. Eğer, Grubunuz sözcülerince böyle bir konuşma yapılmadıysa söz vereceğim. Tutanakları tespit edin.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – İnceleyin, devam edin; siz inceler, karar verirsiniz.

BAŞKAN – Rica ederim... (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun... Ben, arkadaşlarımın taleplerini dikkatle dinlemek ve gerekçeli cevap vermek zorundayım, sabır gösterin lütfen...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Bu, pehlivan tefrikası oldu Sayın Başkan.

BAŞKAN – Olur efendim, o, arkadaşlarımızın takdiri, söz talep ediyorlar, ben de cevabını veriyorum.

Geçici 54 üncü maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır.

Madde üzerinde verilmiş 4 önerge var, onları okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 54 üncü maddesinde yer alan "1998 yılı gelirleri için" ibaresinin "1998 yılına ilişkin olup, 1999 yılında beyan edilecek gelirleri için" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Selahattin Beyribey Güven Karahan Avni Kabaoğlu

Kars Balıkesir Rize

Bülent Akarcalı Ahmet Kabil

İstanbul Rize

(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Önergeye, biz de katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, biraz önce, bu konudaki tutumumu ifade ettim.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Daha önce beyanınız var!

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Önergeye katıldığımızı beyan ediyoruz Sayın Başkan!

BAŞKAN – Beyan ettim ve bu konuyu tartıştık efendim; zahmet buyurmayın, buyurun.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Katılan arkadaşların isimlerini tespit edin Sayın Başkan.

BAŞKAN - Oy vermek suretiyle katılabilirler efendim.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 54 üncü maddesinde yer alan "...bu kanunun 45 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 1 numaralı bendinin" ibaresinin "...bu kanunun 45 inci maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Kanunun 'Beyanname verilmeyen haller' başlığı altındaki 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Selahattin Beyribey Güven Karahan Avni Kabaoğlu

Kars Balıkesir Rize

Bülent Akarcalı Ahmet Kabil

İstanbul Rize

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 54 üncü maddesinde yer alan "1998 yılı gelirleri için..." ibaresinin "Gelir Vergisi mükelleflerinin, 1998 yılı gelirlerine ilişkin olarak..." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Selahattin Beyribey Güven Karahan Bülent Akarcalı

Kars Balıkesir İstanbul

Avni Kabaoğlu Ahmet Kabil

Rize Rize

BAŞKAN - Şimdi, okutacağım önerge, madde metnine en aykırı önergedir.

Bu önergeyi okutup işleme koyacağım :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 54 üncü maddesinde yer alan "86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (b), (c) ve (d) alt bentlerinde yer alan hadler yerine" ibaresinin "86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (b), (c) ve (d) alt bentlerinde yer alan ve Gelir Vergisi tarifesine ilişkin gelir dilimleri esas alınarak belirlenen hadler yerine" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Selahattin Beyribey Güven Karahan Avni Kabaoğlu

Kars Balıkesir Rize

Bülent Akarcalı Ahmet Kabil

İstanbul Rize

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Sayın Başkan, önergedeki imzamı geri çekiyorum.

BAŞKAN – Önergeler işlemden kaldırılmıştır.

MUSTAFA KÖYLÜ (Isparta) – Bizim imzalarımız var Sayın Başkan.

BAŞKAN – 4 önerge de işlemden kaldırılmıştır.

Maddeyi oylarınıza sunacağım.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Karar yetersayısının aranılmasını mı istiyorsunuz?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Değil efendim, yazılı müracaatımız var; açık oylama talebimiz var.

BAŞKAN – Ben de, kararsız kaldınız da onun için; yani, hangi karardasınız onu öğreneyim dedim.

Geçici 54 üncü maddenin oylamasının açık oylama suretiyle yapılması talebi vardır. Önergede "ad okunmak suretiyle" diye de yazıyor; ama, bunu Genel Kurul takdir ediyor biliyorsunuz.

Bu önergeyi işleme koymak için yeterli imza da bulunmaktadır.

Şimdi, önerge sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklarını tespit ediyorum:

Salih Kapusuz?.. Burada.

Mikail Korkmaz?.. Burada.

Şinasi Yavuz?.. Burada.

Naci Terzi?.. Burada.

Hasan Hüseyin Öz?.. Burada.

Cafer Güneş?.. Burada.

Altan Karapaşaoğlu?.. Burada.

Mehmet Ali Şahin?.. Burada.

Memduh Büyükkılıç?.. Burada.

İsmail İlhan Sungur?.. Burada.

Yaşar Canbay?.. Burada.

Abdullah Arslan?.. Burada.

Saffet Benli?.. Burada.

Hanifi Demirkol?.. Burada.

Mustafa Ünaldı?.. Yok.

Rıza Ulucak?.. Burada.

Lütfi Doğan?.. Burada.

Cevat Ayhan?.. Burada.

Veysel Candan?.. Burada.

Zeki Ünal?.. Burada.

Şaban Şevli?.. Burada.

Mustafa Kemal Ateş?.. Yok.

Değerli arkadaşlarım, 20 imza arıyorum, 15 değil; genel hükme göre arıyorum.

Şimdi, açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak “kabul” “ret” veya “çekimser” şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır.

Oy kutuları, sıralar arasında dolaştırılsın efendim.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, kupalar kürsü üzerine bırakılmıştır, oyunu kullanmayan arkadaşlarımın oylarını kullanmalarını rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, yeni geçici madde eklenmesine dair iki önerge bulunmaktadır; veriliş sırasına göre okutup işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, bu madde kabul edilmeden...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Her zaman yaptığımız şey efendim.

BAŞKAN – Bu maddeyle bağlantılı değil efendim, çerçeve maddenin oylamasına geçmeden tasnif bitmiş olacak.

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, başlamış bir işlem bitmeden, diğer bir işleme geçemezsinizki.

BAŞKAN – Bu, maddeyle ilgisi olmayan bir işlem efendim.

Buyurun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 54 üncü maddesinin sonuna gelmek üzere, aşağıdaki maddenin geçici madde olarak tasarıya eklenmesini arz ve talep ederiz.

Geçici Madde 55. — 31.12.1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 3 numaralı bendi ile 5 numaralı bendinin birinci ve ikinci fıkrası 31.12.2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için, hizmet erbabı tarafından ödenen primler, sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve vergiye tabi ücretin yüzde 20'sini aşmaması şartıyla

5- Mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarıyla ilgili eğitim (ilköğretim öncesi ve ilk ve orta öğretim okul giderlerinin tamamı) eğitimle ilgili her türlü kurs ücretlerinin yarısı, üniversite harçlarının tamamı dahil olmak üzere ve sağlık giderlerinin tamamı ile gıda, giyim ve kira harcamalarının aylık toplam tutarının 1/3'ü şu kadar ki, indirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, gıda, giyim ve kira harcamalarının yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının yüzde 35'ini geçemez. Sağlık ve eğitim giderleri, bu sınırlamaya tabi değildir. Ancak, yapılacak indirimler tutarı, aylık ücret matrahını aşamaz. Eğitim ve sağlık indirimleri, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ay dikkate alınarak, o ayki vergi matrahından indirilir. Diğerleri ise, harcamaların yapıldığı yılın sona ermesinden sonra değerlendirilerek, uygulamaya konulur.

Algan Hacaloğlu İrfan Gürpınar Nezir Büyükcengiz

İstanbul Kırklareli Konya

Bekir Kumbul Yusuf Öztop Ercan Karakaş

Antalya Antalya İstanbul

Ayhan Fırat Nihat Matkap

Malatya Hatay

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Çoğunluğumuz bulunmadığı için değerlendirme yapamıyor; katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.

Önerge sahipleri adına Sayın Hacaloğlu söz istemişlerdir; buyurun.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz önerge üzerinde, önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu önerge, bizim, huzurunuza ikinci kez getirdiğimiz bir konuyu kapsamakta. Bu defa, konuyu, olaki sağduyu hâkim olur, konuya bir kez daha eğilinir ve olumlu yaklaşılır umudu içerisinde, geçici çerçevede getirmekteyiz. Önergemizi, bir zaman sınırı koyarak sunmaktayız; yani, 31.12.2010 yılına kadar geçerli olmak üzere, ücretlilerin, sağlık ve eğitim giderlerini, aylık bazda vergi matrahlarından düşebilmelerine olanak tanıyan bir önerge sunmaktayız.

Değerli arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yasa tasarısına yaklaşımımızda, yasa tasarısının emekçileri gözetmediği, çalışanlara, diğer kesimlere oranla olumsuz yaklaştığı açısından hareketle, bazı iyileştirmeler yapılmasını öngörmekteydik. Eğer siz, bir vergi yasasıyla, farklı kesimler arasında vergi yükünü değiştirirseniz, doğal olarak, eğer o değişiklik tüm kesimler arasında adaletli bir şekilde yapılmıyor ise, ülkede gelir dağılımı daha da bozulur. Şu anda, Türkiye'nin, gelir dağılımı açısından dünyanın en bozuk ülkelerinden biri olduğunu bilmekteyiz. Bu tasarı, Türkiye'de gelir dağılımını, emekçiler aleyhine, çalışanlar aleyhine daha da bozacaktır. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, üç ayaklı, üç seçenekli önerge getirmiştik. Bunlardan biri, çalışanlar, ücretliler ve mükellefler için ayrı tarife uygulanmasıydı. İkincisi, çalışanlar, ücretliler için asgarî ücret ve civarını yüzde 3'ler, yüzde 10'lar düzeyinde vergilendiren oranlar öngörmüştük; bunlar reddedildi. Yalnız bunlar reddedilmedi; bu çerçeve 52 nci maddeyle, IMF'ye verilen söz çerçevesinde, yüzde 5'lik oranın 1 Ocaktan itibaren uygulanması dahi gözardı edildi.

Burada, tekrar, bu ücretlilerin, çalışanların, memurların gelir düzeylerinin yükseltilmesine bir ölçüde katkıda bulunabilmesi için sağlık ve eğitim giderlerinin, aylık bazda... -vergi iadesi olarak söylemiyorum; vergi iadesinde yıllık uygulama devam edecektir gıdada, giyimde ve diğer alanlarda; ama, sağlık ve eğitimde- ister anaokulu ister ilköğretim ister üniversitelere yönelik yapılan her türlü harcamalarının, özel kurslara yönelik yapılan harcamalarının ise yarısının, memurların, çalışanların vergi matrahlarından indirilmesini öngörüyoruz. Bunun sınırı nedir? Bunun sınırı, memurun, mükellefin maaşıdır. Peki, ne veriliyor bununla? Ne verilecek, işte, vergi oranı neyse o kadarı kadar bir vergi indirimi... Yani, bir taraftan yüzde 200 veriyoruz, burada da yüzde 15-20 oranında bir indirimi bu alanda talep ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Başbakan ve Sayın Deniz Baykal arasındaki mutabakata, inanıyorum ve umuyorum ki, Hükümet, Sayın Bakan ve Hükümet tarafları olumlu yaklaşırlar.

Arz ediyor, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum; tekrar konuşma imkânınız var.

Sayın Hacaloğlu'nun, Komisyonun çoğunluğu olmadığı için katılmadığı, Hükümetin katılmadığı önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 54 üncü maddesinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki maddenin geçici madde olarak tasarıya eklenmesini saygıyla arz ederiz.

Değişiklik metni:

Geçici Madde 55. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine aşağıdaki bent, 4 üncü bent olarak 31.12.2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere eklenmiştir.

4. Yıllık beyannameyle beyan edilen gelirin yüzde 30'unu aşmaması şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve çocuklarına ait eğitim, özel ilk ve orta öğretim okul ücretleriyle üniversite harçlarının tümü ve her türlü eğitimle ilgili özel kurs ücretlerinin yarısı dahil olmak üzere, sağlık, gıda, temizlik, giyim ve kira harcamaları, bu harcamaların Türkiye'de yapılması, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, sigorta kuruluşları tarafından karşılanan sağlık giderleri hariç eş ve çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ilişkin harcamalar ayrıca indirim konusu yapılamaz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 5 numaları bendi uyarınca yapılan indirimler hariçtir.

Algan Hacaloğlu Bekir Kumbul İrfan Gürpınar

İstanbul Antalya Kırklareli

Yusuf Öztop Ayhan Fırat Nezir Büyükcengiz

Antalya Malatya Konya

Ercan Karakaş Nihat Matkap

İstanbul Hatay

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Sayın Başkan, yeni bir maddenin görüşülebilmesi için, komisyonun çoğunluğunun mevcudiyeti ve çoğunluğun çoğunluğunun da bu işi olumlu surette değerlendirmesi gerektiğini mütalaa ediyoruz. Bu itibarla, bu kapsamda, bu önerinin değerlendirilerek, muameleye tabi tutulmamasının gerektiğini arz ediyorum.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, bu önergeler, yeni bir maddedir; bunları burada okutamazsınız ve oylatamazsınız; aslında, işin esası yanlıştır.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, bu maddeler geçici madde olduğu için sadece önerge muamelesi görüyor; üzerinde müzakere açmıyorum. Yeni bir madde olarak değerlendirmiş olsaydık, hem komisyonun salt çoğunlukla katılıp katılmadığını arayacaktık hem de salt çoğunlukla katılınmış ise, madde üzerinde yeni bir müzakere açacaktık; ben, önerge muamelesi yapıyorum, geçici madde teklifidir.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Önergeler dolmuştur, 4 önerge oldu.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, bir maddede kaç önerge verilebiliyor?

BAŞKAN – Evet, yalnız, içerik itibariyle Sayın Bakanın da yazılı itirazı var.

Şimdi, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadılar.

Önerge sahipleri adına Sayın Algan Hacaloğlu'na söz veriyorum.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bir süredir koalisyonlar dönemi yaşamaktadır. Koalisyonlar döneminin özelliği, demokrasinin uzlaşma anlayışı içinde bazı partilerin bir araya gelerek -hele son durumda olduğu gibi azınlık halinde de olsalar- ülkenin bir hükümete kavuşturulması ve ülke yönetiminde istikrarın sağlanmasıdır. Bunun da temelinde, o hükümetleri destekleyen tarafların, siyasî partilerin ve desteklenen partinin yetkilileri arasında, o desteğin temelini oluşturan konularda karşılıklı mutabakat yatar. Bu mutabakatlara uymak, siyasetin doğal kuralıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, bu Hükümeti, kuruluşunda desteklemiştir ve verdiği destekle, bu azınlık Hükümeti, ANAP-DSP-DTP Hükümeti ayakta durmaktadır. Bir güven oylamasına gidilmemiştir. Bu kürsüden bir güven oylaması ihsas ettirmiyorum; ama, bir şeyi hatırlatmak istiyorum : Bu vergi yasa tasarısının müzakerelerinin başından şu ana kadar, sosyal demokrat bir parti olarak, doğal duyarlılık alanlarımız içinde bazı önergeler verdik. Bu önergelerin hiçbirine Hükümet katılmadı ve Koalisyonu oluşturan partilerin milletvekillerinin çoğunluğu destek vermedi. Ama, bir konu vardı; o konu, Sayın Başbakan ile Sayın Deniz Baykal arasında karşılıklı görüşmede bir mutabakat konusu olarak ortaya çıktı. Sayın Deniz Baykal, bize, bunu böyle iletti. Eğer bu konuda eksiklik varsa, bunu, Sayın Başbakanın açıklaması gerekir. Sayın Bakana defaatle bunu dile getirdik, defaatle sözcülerimiz kendisiyle konuştu. Bir defasında Sayın Başbakan "bana iletmediler" dedi, ondan sonraki aşamada kapıları tümüyle kapattı. Şimdi, bu, duygularla yaklaşılacak olay değil, dayatmayla da olmaz. Eğer kabul etmiyorlarsa, eğer katılmıyorlarsa...

YAŞAR OKUYAN (Yalova) – Neyi kabul etmiyorlarsa?..

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Konu bu... Konu bu önerge, biraz evvelki önerge ve bu önerge. Geliyorum, açıklıyorum...

Bir tek konuda, o da sağlık ve eğitim harcamalarının, biraz evvel reddettiğiniz çerçevede, yani, çalışanlar için, ücretliler için aylık bazda, mükellefler içinse beyan edilen gelirin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla, normal, yıllık bazda indirilmesine yönelik önerimizdi. Bu önerinin, siyasetle ilgili bir tarafı yok. Bu önerinin, CHP idi, şuydu, buydu bir tarafı yok; ama, tek bir tarafı var, o da sosyal devlet. Eğer, sosyal devlete "hayır" diyorsanız...

Yurttaşlarımızın sağlık ve eğitim giderlerinin belirli ölçülerde indirilmesine yönelik bir düzenlemeyi, iki partinin genel başkanı kabul ettiği halde, burada, Sayın Bakanın Hükümet adına katılmamasını ve bugüne değin ortaya konan engellemeyi, ben, milletvekili olarak, Genel Başkanım karşısında, gerçekten, içime sindiremediğimi içtenlikle belirtiyorum.

Tabiî, şunu da belirtmek istiyorum: Eğer, bu önerge şimdi kabul edilip, diğer önerge tekriri müzakereyle kabul edilmezse, onu da içime sindirmem; çünkü, o zaman ücretlileri devre dışı bırakmış oluruz. Bir evvelki önerge ücretlilere aylık bazda bu hakkın verilmesiydi. Şimdi de, beyannameli mükellefler için gelirlerinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla, işte, her türlü okul giderlerinin -kurslarda yüzde 50 olmak kaydıyla, üniversite harçları da dahil olmak üzere- indirime tabi olmasını öngörüyoruz.

Sağduyunun hâkim olacağı duygusuyla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan.

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, bir şeyi izah etmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bütün.

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) – Biraz önce, Komisyon Başkanının katılmadığı bir önergeyi "önerge olarak işleme koydum" dediniz. Bir madde üzerinde, bir fıkraysa, dört önerge işleme konulabilir; beşinci önerge, fıkra olmadığı müddetçe işleme konulamaz. Şimdi, siz, altı önergeyi işleme koymuş oldunuz. Dolayısıyla, önergeyi işleme koyamazsınız.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Yeni madde...

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) – Yeni maddeyse, Komisyon katılmadığı için işleme koyamazsınız. Bu işlemin...

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bostancıoğlu.

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Sayın Başkanım, Sayın Esat Bütün'ün belirttiklerinin dışında, bu uygulamanız, yanılmıyorsam, İçtüzüğümüzün 87 nci maddesine de aykırıdır; çünkü, burada, görüşülmekte olan bir tasarının veya teklifin komisyonda görüşülmemiş bir metni, teklif olarak, önerge olarak verilmiştir.

Şimdi, bu önergenin işleme konulması için, görüşme açılması için -biraz önce, sizin de belirttiğiniz gibi- Komisyonun salt çoğunluğuyla benimsenmesi lazım. Efendim "görüşme açmıyorum" dediniz. Önerge sahibinin izahlarda bulunması görüşme değil de nedir; bu da, bir görüşmedir. Görüşme açılıyor ve sonunda da oya sunuyorsunuz. Görüşme açmamak demek, işleme koymamak demektir. O nedenle, biraz önceki önerge ve şimdiki önergede devam etmekte olduğunuz tarz, bu usul, kanaatimce, yanlıştır; bu maddeye, belirttiğim bu fıkraya, İçtüzüğün 87 nci maddesinin bu fıkrasına aykırıdır. Onun için, başlamış olduğunuz işlemden dönmenizi diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bostancıoğlu.

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, 626 sıra sayılı tasarının çerçeve 54 üncü maddesine bağlı geçici 54 üncü maddesinin açık oylaması sonuçları gelmiştir:

Kullanılan Oy : 209

Kabul : 198

Ret : 1

Mükerrer : 8

Geçersiz : 2

Hüseyin Yıldız Mehmet Korkmaz

Mardin Kütahya

Kâtip Üye Kâtip Üye

Böylece, 54 üncü geçici madde kabul edilmiştir.

Şimdi, Sayın Algan Hacaloğlu ve arkadaşlarının önergesini oya sunuyorum; karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler...

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) – Biz boşuna mı konuştuk Başkanım.

BAŞKAN – Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, karar yetersayısı vardır.

Değerli arkadaşlarım, kabul edilmiş bulunan geçici maddelerin bağlı olduğu çerçeve 54 üncü maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak, bu maddeyle ilgili açık oylama önergesi bulunmaktadır.

Açık oylama talebinde bulunan arkadaşlarımı tespit ediyorum:

Sıtkı Cengil?.. Burada.

Muhammet Polat?.. Burada.

Bedri İncetahtacı?.. Burada.

Mustafa Hasan Öz?.. Burada.

Kahraman Emmioğlu?.. Burada.

Ali Oğuz?.. Burada.

Hasan Hüseyin Öz?.. Burada.

Tevhit Karakaya?.. Burada.

Cafer Güneş?.. Burada.

Memduh Büyükkılıç?.. Burada.

Murtaza Özkanlı?.. Burada.

Altan Karapaşaoğlu?.. Burada.

İsmail İlhan Sungur?.. Burada.

Mehmet Ali Şahin?.. Burada.

Feti Görür?.. Burada.

Fethullah Erbaş?.. Burada.

Mustafa Yünlüoğlu?.. Burada.

Latif Öztek?.. Burada.

Yaşar Canbay?.. Burada.

Abdullah Arslan?.. Burada.

Suat Pamukçu?.. Burada.

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.

(Oyların toplanmasına başlandı)

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) – Sayın Başkan, bundan önce, Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Sayın Uluç Gürkan'ın bir uygulaması vardı; oylama devam ederken diğer maddenin görüşmeleri yapılıyordu ve bu oylama bittikten sonra, öbür maddenin oylaması yapılıyordu. Yani, bugün de, oylama sürerken maddenin görüşmelerine devam edebilirsiniz; hatta, açık oylamaları başka güne erteleyebilir, devam edebilirsiniz.

BAŞKAN – Sayın Dumankaya, biraz önce, oylama işlemi sürerken, biz görüşmelere devam ettik, biraz sonra da devam edeceğiz; ama, kürsü önündeki izdihamın azalmasını bekliyorum.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, bir oylama sonuçlanmadan başka bir maddenin görüşülmesine başlanır mı efendim? Arkadaşımız böyle düşünüyor olabilir; ama, İçtüzükte böyle bir imkân yok. Arkadaşlarımız hızlı şekilde saysınlar, oylama bitsin, ondan sonra devam ederiz, çok fark etmez.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, şimdi, dördüncü bölümün görüşmelerine geçiyoruz.

Dördüncü bölümü okutuyorum...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, henüz işlem tamamlanmamıştır...

BAŞKAN – Biliyorum efendim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Anayasa Mahkemesine iptal için gidildiğinde, bu, haklı bir gerekçe olur efendim. Bu kadar büyük bir çalışmadan sonra, buna mahal vermeye hakkınız yok. Onun için, işlem tamamlansın...

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, dördüncü bölümün okunmasından sonra, 55 inci maddeden önce, yeni madde ilavesini isteyen 3 önerge bulunmaktadır. Bu önergeleriyle, Sayın Naci Terzi, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Mahmut Yılbaş ve arkadaşları, yeni 55 inci madde eklenmesini istiyorlar.

Bu önergeler, yeni madde ilavesi teklifi olduğu için, Komisyonun salt çoğunluğunun bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

Sayın Komisyon, önergeler hakkındaki görüşünüzü alayım.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)– Salt çoğunluğumuz bulunmadığı için, dikkate alınmaması gerektiği mütalaasıyla arz ederim.

BAŞKAN – Bu önergeleri işleme koyamıyorum.

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Ek madde olarak verilen bu önergelerle ilgili olan düzenleme, daha sonraki maddelerimizde, Hükümetimiz tarafından dikkate alınmış olup, ibare değişikliklerinde yerine getirilecektir. O nedenle, önerge verenlerin endişe etmesine herhangi bir mahal yoktur efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

55 inci maddeyi okutuyorum:

Dördüncü Bölüm Kurumlar Vergisi Kanunu İle İlgili Değişiklikler

MADDE 55 – 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

Mükelleflerin, yılı içinde yaptıkları kendi araştırma ve geliştirme tutarını geçmemek üzere ilgili dönemde ödemeleri gereken yıllık kurumlar vergisinin % 20’sinin kanuni süresinde tahsilinden vazgeçilerek, bu orana isabet eden vergi üç yıl süre ile faizsiz olarak ertelenebilir. Ertelenen bu vergi üç yıl içinde kurumlar vergisinin ödenme taksitleri ile birlikte eşit taksitler halinde ödenir.

Bu uygulamanın esas ve usulleri Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.”

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Sayın Başkanım, maddeyle ilgili bir düzeltme ihtiyacı var, onu arz edeyim müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – 6 numaralı bendin üçüncü alt bendinde yer alan "Mükelleflerin yılı içinde yaptıkları kendi araştırma ve geliştirme" ibaresinin hemen arkasına "harcamaları" sözcüğünün eklenmesi gerekmektedir, cümlenin bütünlüğü açısından bir düşme vardır orada, onun düzeltilmesini takdirlerinize arz ederim.

BAŞKAN – "harcamaları tutarını geçmemek" şeklinde mi olacak ibare?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Evet... Harcamaları tutarını geçmemek üzere.

BAŞKAN – Tutanakta düzeltilmiştir.

Madde üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cihan Paçacı, buyurun efendim.

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Elazığ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan vergi yasa tasarısının 55 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Partim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu tasarının 55 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendi önemli ölçüde değiştirilmektedir. Bu değişiklik sonucunda yapılacak bağış ve yardım indirimi o yıla ait kurum kazancının yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarılmaktadır ve 20 bin liralık maktu indirim limiti kaldırılmaktadır. Bu düzenleme olumludur.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, kreş, huzurevi, yurt ve sağlık tesisleriyle, spor, kültür ve sanat tesisleri ile ilgili harcamalar ve bu maksatla yapılan bağış ve yardımlara ilişkin sınırsız indirim tümüyle kaldırılmakta ve bu suretle bunlarla ilgili indirim de yüzde 5'in içine çekilmektedir.

Tabiî ki, bu madde, sosyal devlet anlayışının gereği olarak bazı kamu hizmetlerine gönüllü katkı sağlanması bakımından çok önemlidir. Ancak, bu tasarıyla sergilenen yaklaşım, devletin yükünü hafifletmek amacıyla, halkın gönüllü katkı sağlaması yönünden şevk kırıcıdır. Öncelikle, bu maddenin halen uygulanan şeklini hatırlamakta yarar görmekteyim.

Mevcut uygulamaya göre,

1- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatına yararlı derneklere ve Medenî Kanuna göre kurulan vakıflara yapılan bağış ve yardımların, kurum kazancının yüzde 2'si kadar kısmı, şirketlerin yıllık kurum kazancı hesaplanırken, gider olarak indirilebiliyor.

Yine, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediye ve köylere bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri, kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat etkinliklerinin sergilendiği tesisler ile kalkınmada öncelikli yörelerde 35, diğer yerlerde 50 yatak kapasitesinden az olmamak üzere huzurevleri, yurt ve sağlık tesislerinin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar, mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar, ayrıca, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar, herhangi bir maktu veya nispî sınırlamaya tabi olmaksızın, kurum kazancından indirilebilmektedir.

Bir başka ifadeyle, Kurumlar Vergisi mükellefi olan bir şirket, ister az önce saydığımız tesislerden birini kendisi yaptırıp, kamu kurum ve kuruluşuna bağışlasın isterse bu kuruluşlarca yapılan söz konusu tesislere malzeme yardımında bulunsun veya para bağışlasın, bu neviden yaptığı harcamalarla bağış ve yardımların miktarı ne olursa olsun, tamamını, kazancından indirme imkânına sahiptir.

Şimdi, mevcut uygulama böyleyken, bu tasarıyla ciddî bir daraltmaya gidilmektedir. Bu suretle, kamusal hizmetlerle ilgili tesisler için yapılacak bağış ve yardımların indirimi, özellikle, parasal miktar itibariyle büyük ölçüde kısıtlanmakta ve oldukça azaltılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, okul, hastane, spor salonu, kütüphane, kültür merkezi, kreş, yurt ve huzurevi gibi, kültür ve eğitim, sağlık ve spor alanındaki tesislere büyük ihtiyaç olduğu hepimizce bilinmektedir. Üstelik, biliyoruz ki, devletin, bu tesisleri kısa zamanda, ihtayaçlara cevap verecek ölçüde yapıp, faaliyete geçirmesi de, mevcut bütçe imkânlarıyla mümkün değildir. O halde, bu gibi tesislerin, bir an önce hizmete girebilmesi ve mevcutlarının da faaliyetlerini sürdürebilmesi için, halkın gönüllü katkılarına ihtiyaç vardır. Hayırsever ve yardımsever necip Türk Milleti, bu tür tesislerin devlete kazandırılmasında, yaptığı bağış ve yardımlarla örnek bir kadirşinaslık göstermektedir.

Durum böyleyken, hayırsever müteşebbislerimizin bu maksatla yapacakları bağış ve yardımların, vergi yoluyla teşvik edilmesi gerektiği açıktır; ancak, Hükümet, bu tasarıyla, tersini yaparak, mevcut durumu büyük ölçüde daraltmaktadır. Böyle bir tutumu anlamak ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir.

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu maddeyle ilgili vermiş bulunduğumuz önergemizde şu hususlara değindik:

1– Bağış ve yardım yapılacak kurum ve kuruluşları, tasarı metninde de yer aldığı gibi, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu menfaatına yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar olarak belirtiyoruz.

2– Bu kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların da, hangi tesislerin yapımına veya korunmasına harcanacağını şöyle sıralıyoruz: Okul, kreş ve spor tesisi, yurt, huzurevi ve sağlık tesisi inşaatı, bu neviden mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bakım ve onarımlar, tarihî eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması.

Demek ki, bağış ve yardımlar, söz konusu kurum ve kuruluşlarca, münhasıran, bu faaliyetlere harcanabilecektir.

3. İndirilebilecek bağış ve yardımların toplamı, o yıla ait kurum kazancının yüzde 10'unu geçemeyecektir. Böylece, tasarıdaki yüzde 5 oranı yüzde 10'a çıkarılmaktadır. Zaten, mevcut kanunda da, Bakanlar Kurulunca, vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar için, bu oran, yüzde 5'tir.

İşte, bizim önergemizin temel çerçevesi bunlardır. Bu takdirde, bağış ve yardım, ister malzeme yardımı olarak, isterse nakit para olarak yapılsın, doğrudan doğruya kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacaktır. İnşa edilmiş vaziyette tesis bağışı söz konusu olamayacaktır. Böylece, bu tesislerin, mükelleflere, şişirilmiş maliyetlerle yapılmış gösterilerek kazançtan indirilmesi de önlenmiş olacaktır. Ayrıca, indirim konusu, bağış ve yardımlarla, herhangi bir tesis değil, ancak kanunda sayılan tesisler yapılabileceği gibi, tesislerin de, herhangi bir yerde değil, devletin ihtiyaç duyduğu yerlerde yapılması sağlanacaktır.

Bu anlayış içerisinde, madde metninin, önergemiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesi temennisiyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Paçacı'ya teşekkür ediyorum.

Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan.

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) – Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 626 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 55 inci maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Bu madde, bu tasarının 46 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenlemelere paralel düzenleme getirmektedir.

Nedir bu düzenleme; bu düzenleme şu: Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde, birtakım bağış ve yardımlar düzenlenmektedir. Mevcut hükümlere baktığımız zaman, 6 numaralı bentte, genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idareleri ve belediyelere ve köylere, kamu menfaatlarına yararlı derneklere ve Türk Kanunun Medenisine göre kurulan vakıflara yapılan bağışlar, yardımlar, masraf olarak yazılabilmektedir; kurum kazancının yüzde 2'sine kadar bir sınır da getirilmektedir.

Bendin ikinci fıkrasında ise -mevcut hükümden bahsediyorum- genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisi, kütüphane, kültür merkezi, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri ve benzeri faaliyetler yapılması için, bunları bina olarak yapıp bağışlamak, tesis olarak yapıp bağışlamak veya bunların işletmesine, faaliyetine bağışta, (teberruda) bulunmak şeklinde faaliyetler, yine masrafa yazılabilmektedir.

Bu hükümler, bendin birinci fıkrasında bahsettiğim hususlar, Kurumlar Vergisi Kanununa, 18.12.1963'te girmiş; şimdi ikinci fıkra olarak bahsettiğim hususlar -okul, kreş, spor tesisi, sağlık tesisleri vesaire- 4.12.1985 tarihinde girmiş. Yine, meri olan, mevcut maddenin 6 ncı bendinde de, yapılan araştırma geliştirme faaliyetlerinin giderlerinin, kurum kazancının yüzde 20'sine kadar olan kısmının 3 yıl süreyle ertelenmesi ve taksitler halinde ödenmesi hükmü getirilmektedir; faizsiz olarak ertelenebilmektedir.

Yeni hüküm ne getiriyor; yeni hüküm, Türk Kanunu Medenisine göre kurulan vakıfları kapsam dışına çıkarıyor; yani, kurumlar, Medenî Kanuna göre kurulmuş olan vakıflara, bundan sonra bağışta, yardımda bulunamayacaklar.

Birinci bentte bahsettiğim yardımlar ise, yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarılmaktadır. ikinci bent ise - meri olan 6 ncı bentteki yardımları kastediyorum- tamamen metinden çıkarılmıştır ve araştırma ve geliştirmeyle ilgili de bir sınırlama getirilmiş "kendi" kelimesi ilave edilmiştir; yani, ancak kendi bünyesinde yaptığı araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili harcamalar, indirim konusu yapılabilmektedir. Zaten, Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin matlabı "indirilecek giderler"dir; yani, bu çerçevede mütalaa etmek lazım.

Şimdi, burada, ne görüyoruz; daha önce 46 ncı maddede de aynı düzenlemeler yapılmıştı, burada uzun uzun anlatmıştık; 1985 yılında, Anavatan Hükümetinin, rahmetli Özal’ın zamanında üçüncü sektör dediğimiz sivil kuruluşlar gelişsin, eğitime, kültüre, spora, çeşitli sahalarda destek verecek olan faaliyetler gelişsin diye teşvik eden, bu sahada yapılacak harcamaları, masrafa yazma imkânı getiren bütün düzenlemelerin -bazı istisnaların dışında- aşağı yukarı tamamına yakını, bu şekilde kaldırılmaktadır. O 46 ncı maddede, okul, yurt, eğitim, sağlık tesisleri vesaire kaldırılırken; yani, okula, yurda, camie vesaireye yardımlar kaldırılırken, bale, tiyatro, opera ve benzeri yerlere yardım etme imkânı da getirilmişti bir önergeyle.

Tabiî, burada, hemen şunu ifade etmekte fayda var : Bu harcamalar mükellef tarafından vergiye yazılınca, daha doğrusu, masraf olarak yazılınca, sanki bunların tamamı vergiden kesiliyor diye düşünülebilir. Hayır, öyle değil; ortalama vergi, bugün, yüzde 30'tur; yani, birisi, bir ile, bir ilçeye bir Anadolu lisesi yapıyorsa, bir yurt yapıyorsa, faydalı herhangi bir hizmet için bir tesis kuruyorsa veya bunların işletilmesine yardım ediyorsa, bunun 30 lirası vergiden, 70 lirası da bu yardımı yapanın cebinden gitmektedir. Şimdi, biz bunları kaldırdığımız zaman, bu sahada yatırımları, müesseseleşmeyi, kurumsallaşmayı teşvik edecek yerde, bunları önlemiş oluyoruz; bu bir.

İkincisi, aslında, bütün bu düzenlemeler nereden çıktı diye merak ettim. Bakın, önümde bizim kütüphaneden aldığım bir gazetenin kupürü var: "BTK'dan 'irtica sürüyor' raporu." Bir, Batı Çalışma Grubu vardı, şimdi de, Başbakanlık Takip Kurulu çıktı... Bu Hükümet getirdi bunu. Batı Çalışma Grubunu, Başbakanlık bünyesinde, sivil çalışma grubu olarak organize etti. Bu, bir rapor hazırlamış, Hükümetin raporu... Ne deniliyor bu raporda; irtica sürüyor. Rapora göre, bazı vali ve kaymakamlar da irticaî faaliyetler içinde yer alıyor. Başbakanlığın raporu bu. Peki ne oluyor irtica sürüyor da; irticaî unsurlar, okul, yurt, dershane, vakıf, dernek ve benzeri tesisler kuruyorlar, buralara yardım ediyorlar.

İrticacı okul sayısı 854'müş; 2 bin civarında şirket, bu okullara malî destek veriyormuş. "Yeşil sermaye" diye tevkif edilen işadamları var ya, işte, onlar da bunun bir halkası!..

45 fen lisesi varmış irticacı. Aman, aman... İrtica ne büyük tehlike; fen liseleri açıyor memlekette!..

İrticacılar, mürteciler, 5 bin civarında dershane ve kurs açmışlar ve bunların, 124 radyosu istasyonu ile 60 televizyon kanalı varmış; falan, falan, falan... İşte, buradaki, gerek daha önce konuştuğumuz, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesini değiştiren 46 ncı madde -biraz önce izah ettim- gerekse burada, Kurumlar Vergisi Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapan, şimdi görüştüğümüz madde, hep buradan çıkıyor. Geriye dönüp hatırlarsanız; 28 Şubatta -o zamanki basını şöyle bir tarayın, göreceksiniz- MGK kararlarında, şu, şu, şu... Bunların arasında da irticacı, mürteci okullar, yurtlar... Değerli Millî Eğitim Bakanımız burada, onun üzerine baskı geliyordu "bunları devletleştirin, bunlara el koyun. Tamam; Türkiye'de devletleştirme konjonktürü müsait değil; ama, bunlara yapılan hayırları keselim, yardımları keselim" diye. İşte, bu kanun tasarısının getiriliş sebeplerinden biri de budur. Gerek 46 ncı madde gerekse 48 inci maddede, bu bağışlara, vergi de getiriyoruz; zekat, sadaka, fitre verdiysen, ona, yüzde 1 stopaj ödeyeceksin. Ayrıca, bunlara yardım yapmayı önlüyoruz. Şimdi, Kurumlar Vergisinde de bunu getirmiş bulunuyoruz. Tabiî, bunun devam etmesi mümkün değil, seçimden sonra bu havaların hepsi değişecek. Bizim, bu kanun tasarısında itiraz ettiğimiz çok haklı sebepler var; dün, evvelki hafta, ondan evvelki hafta, hep, burada arz ettik. Kanun tasarısının faydalı taraflarını söylüyoruz, katıldığımızı da söylüyoruz "iyi olmuş" diyoruz.

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) – Neye katılıyorsunuz?

CEVAT AYHAN (Devamla)– Ama, bu kanun tasarısı, Türkiye'de, KOBİ'lere -yani, orta ve küçük ölçekli sanayilere- üvey evlat muamelesi yapıyorsa, bunların gelişmesine, bunların inkişaf etmesine imkân vermeyecek düzenlemeler getiriyorsa, teşvikleri, yanlı ve keyfî olarak uygulayacak mevzuat getiriyorsa ve getirilen teşvikleri, önceki şirketlere de uygulama imkânı getirmiyorsa, bunlar haksızlıktır. Bunları, burada dile getirme ihtiyacındayız; vazifemiz budur.

Teşekkür ederim Başkan.

BAŞKAN – Sayın Ayhan'a teşekkür ederim.

Sayın Mikail Korkmaz, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 55 inci maddesi üzerinde, şahsî görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum.

Bu maddeyi, biz, daha önce, bir başka şekliyle, Sayın Ayhan'ın da biraz önce açık şekilde burada bahsettiği gibi görüştük. Niyet kötü olursa veyahut da Türkiye'nin ufkunu, Türkiye'deki mozaik coğrafyayı iyi tespit edemezseniz, kendi özgür fikirlerinizle birtakım ürünler üretemezsiniz. Bir zamanlar, bu memlekete -samimî olarak söylüyorum- özgürlükte öncülük yapmış bir partinin Maliye Bakanının, bilhassa bu madde ve 46 ncı maddedeki konuları buraya getirmesini, kendisi adına bir eksiklik kabul ediyorum.

Bir ülkenin kalkınmasında sivil inisiyatifin büyük önemi vardır. Siz, o memlekette, o ülkede, sivil inisiyatifi vatandaşın emrine vermezseniz, onun yapacağı işlere gereken kıymeti ve değeri vermezseniz, orada birtakım sosyal patlamalar meydana gelir; çünkü Memleketimizde, dargelirli insanların sayısı bir hayli fazladır.

Geçenlerde Sayın Maliye Bakanına söylediğim gibi, bizim tarihî geleneğimizde öyle örf ve âdetler vardır ki -bu örf ve âdetler Osmanlı döneminde de vardı, Türklerin gitmiş olduğu her yerde vardı, nur topu gibi kurulmuş olan cumhuriyette de bu gelenekler devam etmiştir- onlar, bu coğrafyada, okul, cami, kreş, hastane ve buna benzer yerlerin vatandaş eliyle yapılmasında büyük yardımcı olmuş ve bu sayede büyük mesafe alınmıştır. Vatandaş, kendi yardımını yaparken, şuna da çok dikkat ediyor: Vatandaşın kendi eliyle yapmış olduğu, devlet-millet kaynaşmasıyla devletine hibe ettiği hiçbir okulda sülük müteahhitlerin soygunu yoktur. Devlet kasasını soyan müteahhitlerin, bazı mahfillerde anlaşarak, yüzde 10 para vermek suretiyle sahte imza attırmaları yoktur. Çünkü, bu millet, tarihî geleneğinde var olan inancından dolayı hem devletine bağlıdır hem de devletini ayakta tutan Türk-İslam misyonunda mevcut bulunan doğruluk neticesinde hayrını da güzel yapmaktadır.

Bakınız, bizde hanlar hamamlar yapılmıştır, aşevleri yapılmıştır; şimdi, okullar ve hastaneler yapılmaktadır. Bunlara baktığımızda, vatandaşın yaptığı her şeyin manevî bir baskısı vardır; vatandaşın kafasında "ben bunu hileli olarak yaparsam, onun uhrevî mükâfatını alamam" inancı vardır. Onun için, korkmaya lüzum yoktur; bu memlekette irtica falan yoktur, gelmez de. Siz, bu memlekette, irtica gelecek diye, irtica hortlayacak diye, hayalî trafik canavarı gibi irtica canavarı çizerseniz, vatandaşın kalp damarlarına giden damarları kesersiniz ve vatandaş soluksuz kalır. Vatandaşı ayakta tutan sosyal misyonlar vardır, sivil toplum örgütleri vardır. Biz, Avrupa ile her gün boy ölçüşmek istiyoruz, daha sonra da, sivil toplum örgütlerinin seslerine kulaklarımızı tıkıyoruz. Fiziksel ve bedensel olarak vatandaşın özgürlüğüne lütfen darbe vurmayalım.

Bu memleketin coğrafyasında, bu memlekette fabrika bacasında ne kadar özgür duman tüterse, okullarında ne kadar güzel ve özgür eğitim yapılırsa ve bu eğitim, devlet geleneğine bağlı olarak vatandaş tarafından verilirse, vatandaşın parası da güzel yerlere gitmiş olur. Onun için, biz, önce vatandaşa inanmak durumundayız. Vatandaşa inanıldığı zaman, vatandaş vergisini verecektir; vatandaşa inanıldığı zaman, vatandaş da, vergisini veren insanlarla -alan da veren de memnun olmak suretiyle- güzel eserler meydana getirecektir.

Bu konuların içinden gelen bir insanım...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Siz, ne kadar baskı yaparsanız yapınız, Sayın Genel Başkanım Recai Kutan'ın söylediği gibi, suları tersine akıtamazsınız.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, teşekkür ederim efendim.

MİKAİL KORKMAZ (Devamla) – Ben de teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Emin Kul?.. Yok.

Sayın Beyreli?.. Yok.

Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu?.. Yok.

Sayın İsmail Özgün?.. Yok.

Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 626 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 55 inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım.

Biraz önce Grubum adına yaptığım konuşmada, tasarıyla getirilen değişikliklerden birinin de, mükelleflerin -ki, burada “kurumların” demek lazım- araştırma-geliştirme masraflarını üç yıl süreyle vergi matrahından düşüp, Kurumlar Vergisi normal taksit zamanlarında üç yılda taksitler halinde ödenmesiyle ilgili değişiklikte "kendi" kelimesinin metne ilave edildiğini ifade etmiştim. Bu "kendi" kelimesinden, bu lafızdan herhalde murat, kurumun kendi bünyesinde yapacağı araştırmalar olsa gerek; herhalde Muhterem Bakan bir bilgi lütfedeceklerdir, açıklamasından anlayacağız. Eğer böyleyse, bunun yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Niçin derseniz, kurumlar araştırma-geliştirme yapmak ihtiyacındadır. Türkiye araştırma-geliştirme bakımından fevkalade geri kalmış bir ülkedir. Zaman zaman bu kürsüden muhtelif vesilelerle arz ettim. Araştırma -geliştirmede çalışan personel sayısı; araştırma- geliştirme harcamaları ve araştırma geliştirme neticesinde ortaya çıkan patent sayılarına baktığımız zaman, hakikaten, Türkiye'nin çok, çok gerilerde olduğunu görürsünüz. Sırf mertebe olarak fikriniz olsun diye bunu arz ediyorum :

Diğer ülkelere baktığınız zaman, bugün, Japonya'da 300 binin üzerinde yıllık patent müracaatı var; Almanya'da, Fransa'da, bu rakam 80 binlerle 90 binlerle ifade edilen bir sayıdır. Avrupa'nın küçük ülkelerinde de hayli yüksek sayılar vardır; yıllık 20 bin, 30 bin patent müracaatı vardır ve bu ülkelerin araştırma, geliştirme sahasındaki harcamaları da, kamu ve özel kuruluşlar olarak milyarlarca dolar mertebesindedir; muhtelef mertebelerde değişmek üzere, millî gelirlerinin yüzde 1'idir, 2'sidir.

Türkiye'de ise, rakamlar bu kabili ihmal mertebededir. Nedir; araştırma ve geliştirme harcaması 600 milyon 700 milyon dolar, yıllık patent müracaatı ise 1 200-1 300 mertebesindedir; yani, yüzbinler, onbinler ve bin!.. Aradaki fark bu.

Bunları niçin söylüyorum; araştırma, geliştirme faaliyetlerinde cömert olmak lazım.

Peki, bu "kendi" lafzının buraya ilave edilmesinin mahzuru ne; şu: Düşünün, bir sınaî işletme, belli sahalarda imalat yapıyor, o mamulünü geliştirmesi lazım, rekabet edebilmesi için yeni mamullerle piyasaya çıkması lazım; bunları kendi bünyesinde yapabilme imkânına haiz midir? Bugün, orta, hatta, büyük işletmeleri alın; yani, birkaç tane holdingin dışında ar-ge'si olan holdingler var, bakarsanız, bunların sayısı, iki elin on parmağı kadar değil, beş parmağı kadardır. Bunların dışında araştırma, geliştirme yapacak organizasyona, o seviyede, kalitede elemanlara sahip olan kurum yok. Bunlar ne yapacak? Araştırma geliştirmelerini üniversitelere verecek. Başka ne yapacak? Yurtiçi, yurtdışı diğer birtakım araştırma kurumlarına verecek ve hizmetlerinden faydalanacak; bilhassa, enstitüler ile üniversitelerden faydalanacak.

Şimdi, biz, bu kendi lafzıyla, eğer buna mani oluyorsak, bu, fevkalade yanlış bir iştir, onu söylemek istiyorum; yani, bunun açıklanması lazım.

Teşekkür eder; hürmetlerimi arz ederim. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ayhan.

Sayın milletvekilleri, 626 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 54 üncü maddesinin açık oylaması sonuçlarını sunuyorum:

Oylamaya katılan milletvekili sayısı : 264

Kabul : 203

Ret : 51

Mükerrer : 10

Ahmet Derin Levent Mıstıkoğlu Kütahya Hatay

Kâtip Üye Kâtip Üye

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi için arz ediyorum: Usul yönünden hata yapılan bir oylama şeklidir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Şimdi, maddeyle ilgili 21 önerge bulunmaktadır. Bunlardan, Anayasaya aykırılık önergesi ile 4 adet değişiklik önergesini işleme alıyorum; buyurun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Vergi yasalarında değişiklik yapan yasa tasarısının 55 inci maddesiyle değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Arz ve teklif ederiz.

Değişiklik metni:

"6- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşlara; kütüphane, okul, kreş ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 25 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere, yurt ve sağlık tesislerinin inşa için yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü yardım ve bağış ile mevcut tesislerin faaliyetini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü bağış ve yardımların toplanmasının o ile ait kurum kazancının yüzde 20'sine kadar olan kısmı"

Sıtkı Cengil Muhammet Polat Aslan Polat

Adana Aydın Erzurum

Cafer Güneş Yakup Budak Ali Oğuz

Kırşehir Adana İstanbul

Veysel Candan Şinasi Yavuz Altan Karapaşaoğlu

Konya Erzurum Bursa

Ertan Yülek Ahmet Doğan Osman Hazer

Adana Adıyaman Afyon

Celal Esin Cemalettin Lafçı Rıza Ulucak

Ağrı Amasya Ankara

Suat Pamukçu Mustafa Yünlüoğlu İsmail Coşar

Bayburt Bolu Çankırı

Zülfikar Gazi Ramazan Yenidede Tevhit Karakaya

Çorum Denizli Erzincan

Lütfü Esengün Ahmet Çelik Sıddık Altay

Erzurum Adıyaman Ağrı

Murtaza Özkanlı Faruk Ekinci İsmail Özgün

Aksaray Ankara Balıkesir

Musa Okçu Zeki Ergezen Feti Görür

Batman Bitlis Bolu

Vehbi Hatipoğlu Ahmet Cemil Tunç Naci Terzi

Diyarbakır Elazığ Erzincan

Aslan Polat Nurettin Aktaş Bedri İncetahtacı

Erzurum Gaziantep Gaziantep

Mehmet Sılay Emin Aydınbaş Azmi Ateş

Hatay İçel İstanbul

Hüseyin Kansu Hasan Dikici Ahmet Dökülmez

İstanbul Kahramanmaraş Kahramanmaraş

Fethi Acar Salih Kapusuz Mikail Korkmaz

Kastamonu Kayseri Kırıkkale

Mustafa Kemal Ateş Osman Pepe Hanifi Demirkol

Kilis Kocaeli Eskişehir

Kahraman Emmioğlu Turhan Alçelik Metin Kalkan

Gaziantep Giresun Hatay

Saffet Benli Mustafa Baş İsmail Kahraman

İçel İstanbul İstanbul

Bahri Zengin Zeki Karabayır Memduh Büyükkılıç

İstanbul Kars Kayseri

Kemal Albayrak Hüseyin Arı Hasan Hüseyin Öz

Kırıkkale Konya Konya

Metin Perli Yaşar Canbay Nedim İlci

Kütahya Malatya Muş

Ahmet Demircan Nurettin Aydın Zülfükar İzol

Samsun Siirt Şanlıurfa

Abdulkadir Öncel Feyzi İnceöz Kemalettin Göktaş

Şanlıurfa Tokat Trabzon

İlhan Sungur Şaban Şevli Kâzım Arslan

Trabzon Van Yozgat

Rıza Güneri Ahmet Derin Sabahattin Yıldız

Konya Kütahya Muş

Salih Katırcıoğlu Latif Öztek Ahmet Karavar

Niğde Samsun Şanlıurfa

Abdullah Arslan Maliki Ejder Arvas Fethullah Erbaş

Tokat Van Van

Abdullah Örnek

Yozgat

BAŞKAN – Sıradaki diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 626 sıra sayılı kanun tasarısının 55 inci maddesiyle düzenlenen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"6. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlarına yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, kütüphane, okul, kreş ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 25 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü yardım ve bağış ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının yüzde 10'una kadar olan kısmı."

İsmail Özgün Saffet Benli Muhammet Polat

Balıkesir İçel Aydın

Aslan Polat Hanifi Demirkol Yakup Budak

Erzurum Eskişehir Adana

Ertan Yülek Ahmet Doğan Osman Hazer

Adana Adıyaman Afyon

Celal Esin Cemalettin Lafçı Rıza Ulucak

Ağrı Amasya Ankara

Alaattin Aydın Suat Pamukçu Abdulhaluk Mutlu

Batman Bayburt Bitlis

Mustafa Yünlüoğlu Ramazan Yenidede Ömer Naimi Barım

Bolu Denizli Elazığ

Tevhit Karakaya Lütfü Esengün Sıtkı Cengil

Erzincan Erzurum Adana

Ahmet Çelik Sıddık Altay Ömer Faruk Ekinci

Adıyaman Ağrı Ankara

Musa Okçu Altan Karapaşaoğlu Vehbi Hatipoğlu

Batman Bursa Diyarbakır

Ahmet Cemil Tunç Şinasi Yavuz Nurettin Aktaş

Elazığ Erzurum Gaziantep

Bedri İncetahtacı Mehmet Sılay Emin Aydınbaş

Gaziantep Hatay İçel

Azmi Ateş Osman Yumakoğulları Hasan Dikici

İstanbul İstanbul Kahramanmaraş

Fethi Acar Salih Kapusuz Mustafa Kemal Ateş

Kastamonu Kayseri Kilis

Osman Pepe Veysel Candan Kahraman Emmioğlu

Kocaeli Konya Gaziantep

Turhan Alçelik Metin Kalkan Mustafa Köylü

Giresun Hatay Isparta

Ekrem Erdem İsmail Kahraman Bahri Zengin

İstanbul İstanbul İstanbul

Avni Doğan Zeki Karabayır Memduh Büyükkılıç

Kahramanmaraş Kars Kayseri

Kemal Albayrak Cafer Güneş Hüseyin Arı

Kırıkkale Kırşehir Konya

Hasan Hüseyin Öz Metin Perli Yaşar Canbay

Konya Kütahya Malatya

Hüseyin Olgun Akın Nezir Aydın Ahmet Demircan

Ordu Sakarya Samsun

Musa Uzunkaya Nurettin Aydın Zülfükar İzol

Samsun Siirt Şanlıurfa

Abdulkadir Öncel Şaban Şevli Kâzım Arslan

Şanlıurfa Van Yozgat

Rıza Güneri Mustafa Ünaldı Ahmet Derin

Konya Konya Kütahya

Fikret Karabekmez Sabahattin Yıldız Latif Öztek

Malatya Muş Samsun

Abdullah Arslan Bekir Sobacı Maliki Ejder Arvas

Tokat Tokat Van

Fethullah Erbaş Abdullah Örnek

Van Yozgat

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişiklik öngören yasa tasarısının 55 inci maddesiyle değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilerek, yasa metnine ilave edilmesi için gereğini arz ederim.

Algan Hacaloğlu Bekir Yurdagül

İstanbul Kocaeli

Değişiklik metni :

“Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlanan okul, kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ile, sinema, tiyatro, opera, bale, konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler ile 50 yatak, kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve huzurevleri, sağlık tesisleri, kreşler, spor tesisleri inşaı dolayısıyla yapılan harcamaların veya bu tesislerin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların yüzde 50'si; ancak, burada sözü edilen bağış ve yardıma konu tesisler için, ihtiyacın varlığı ve yatırımın uygulama kuralları açısından ilgili bakanlıkların onayı alınır.”

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişiklik öngören yasa tasarısının 55 inci maddesiyle değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilerek, yasa metnine ilave edilmesi için gereğini arz ederim.

Algan Hacaloğlu Bekir Yurdagül

İstanbul Kocaeli

Değişiklik metni :

“Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlanan okul, kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere, yurt ve huzurevleri, sağlık tesisleri, kreşler, spor tesisleri inşaı dolayısıyla yapılan harcamaların veya bu tesislerin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü naktî ve aynî bağış ve yardımların bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların yüzde 40'ı; ancak, burada sözü edilen bağış ve yardıma konu tesisler için, ihtiyacın varlığı ve yatırımın uygulama kuralları açılarından ilgili Bakanlığın onayı alınır."

BAŞKAN – Son önerge, Anayasaya aykırılık önergesidir; okutup, işleme koyacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, MTV Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı çerçeve maddelerindeki 55 inci madde metni Anayasaya aykırıdır.

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan

Konya Sakarya

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METİN ŞAHİN (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükümet?..

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İzmir) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Gerekçenin okunmasını mı istiyorsunuz?..

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Sayın Başkanım....

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe :

Anayasanın sosyal devlet ilkesine aykıdır.

III. — YOKLAMA

(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı.)

T. RIZA GÜNERİ (Konya) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, biraz önce burada bir açıkoylama yaptık, açıkoylama tutanağını okudum; açıkoylama tutanağı yoklama sayılır.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Şu anda çoğunluk yok.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Salona bakar mısınız Sayın Başkan?!.

T. RIZA GÜNERİ (Konya) – Şimdi çoğunluk yok Sayın Başkan.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Divan Kâtiplerimizden öğrenebilirsiniz Sayın Başkanım

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Salona bakın efendim...

BAŞKAN – Efendim?..

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Sayın Başkanım, Divan Kâtiplerimiz, salonda çoğunluğun olmadığını tespit ettiler.

BAŞKAN – Karar yetersayısının aranılmasını mı istiyorsunuz? (FP sıralarından "hayır" sesleri)

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Hayır.

BAŞKAN – Yoklama isteyen arkadaşları tespit ediyoruz.

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) – Sayın Başkan, toplantı yetersayısı var. Biraz önce bir açık oylama yaptınız; toplantı yetersayısı da vardı.

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Efendim...

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) – Biraz önce 2 tane açık oylamanın sonucunu ilan ettiniz. Bu sonuçlara göre, toplantı yetersayısının var olduğu görülmüştür, tutanaklarda da vardır. Bir hakkın suiistimaline sizin müsaade etmemeniz gerekir diye düşünüyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım, yoklama konusunu dün görüştük. İçtüzük hükümlerine göre, bu konudaki geçmiş uygulamaları da dikkate alarak, arkadaşlarımın söylediği gibi, bazı arkadaşlarımızın uygulamalarına, içtihatlarına katılıp "bu, hakkın kötüye kullanılmasıdır" deyip, işlem yapmama hakkım var. Bunu geçmiş uygulamalara göre arkadaşlarımız da kabul ettiler.

Ben bir başka şeyi söyledim; salonda toplantı yetersayısının olduğunu görürsem, onu, aynı zamanda yoklama kabul edeceğimi ifade ettim. Bu hallerde, yoklama yapmak yerine, oylama yapmak suretiyle; oylamada, karar yetersayısını değil, toplantı yetersayısını arayacağımı söyledim, ilk uygulamasını da dün yaptım. Maalesef, o toplantıda, toplantı yetersayısı bulunamadığı için, ara vermek durumunda kaldım.

Başkanlık Divanında, gruplarla müştereken yapacağımız bir toplantıda, bir uygulama beraberliği getirme çalışmamız sürüyor.

O zamana kadar, ben, söylediğim usullerden herhangi birini, herhangi bir zamanda uygulayabilirim; ama, dün yaptığım uygulama, arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşıldı. Yeni bir tartışmaya mahal vermemek bakımından, bu açıklamayı yapıyorum; ama, Başkanlığın, şimdiye kadarki uygulamaların herhangi birisine uyabilme, o içtihatlara katılabilme hakkı olduğunu da arkadaşlarımın hatırlarında tutmalarını rica ediyorum.

NİHAT MATKAP (Hatay) – Sayın Başkan, izin verir misiniz?..

BAŞKAN - Sayın Matkap, buyurun.

NİHAT MAKTAP (Hatay) – Sayın Başkanım, dünkü uygulamanızla ilgili olarak, tamamlayıcı olması açısından, daha mükemmel olması açısından düşüncemi açıklamak istiyorum.

Sayın Başkanım, dün, yeni bir uygulama başlattınız. Arkadaşlarımız yoklama istedi, siz oylama yaptınız. Şimdi, şöyle yapılabilirdi: Madem oylamada toplantı yetersayısını bulamadınız, o anda, doğrudan yoklamaya geçseydiniz, sanıyorum daha iyi bir uygulama olabilirdi; hakkaniyete daha uygun, daha objektif ve herkesin kabul edebileceği bir uygulama olurdu. Ara vermeniz, değişik düşüncelere sevk etti. Bunu, şimdi yapabilirsiniz. Eğer, şu andaki oylamada toplantı yetersayısı varsa, o zaman, yoklamadan vazgeçersiniz; ama, yoksa, doğrudan yoklamaya geçersiniz. Bu da, iyi bir uygulama olur.

BAŞKAN – Sayın Matkap, tabiî, ben, burada, şunu ifade ediyorum: 20 milletvekili arkadaşımızın toplantı yetersayısı olmadığını iddia etme hakları vardır; onlar, öyle görmüşlerdir; ama, burada, oylama yapıp, toplantı yetersayısı olduğu kanıtlanırsa, bu hak düşer; çünkü, 20 kişinin karşısına, somut olarak 180 kişi, 200 kişi konulmuş olur. Bu durumda, elbette o hak düşer.

NİHAT MATKAP (Hatay) – Değilse, doğrudan yoklamaya geçilir.

BAŞKAN - Evet efendim.

Bu uygulamadaki, hem o hakkı, yani kendi uygulama hakkımı mahfuz tutuyorum hem de başka başkanvekili arkadaşlarımın yaptıkları gibi, eğer hakkın suiistimali olduğunu görürsem, o uygulama hakkını da mahfuz tutuyorum. Şu anda, Divandaki arkadaşlarıma danışacağım, eğer...

NİHAT MATKAP (Hatay) – Hatta, oylayın Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, oylama halinde çoğunluk olacağı düşüncesi varsa, oylama yaparak, önce onu arayacağım, sonra yoklama yapacağım.

NİHAT MATKAP (Hatay) – Eğer, yetersayı yoksa, yoklamaya doğrudan başlayın.

BAŞKAN – Evet efendim.

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) – Sayın Başkan, o zaman, bundan sonra, karar yetersayısı değil, toplantı yetersayısı süreklilik arz eder.

BAŞKAN – Evet efendim; dün öyle...

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) – O zaman, tasarıyı geçirmek isteyen iktidar partilerinin 20 oy daha kaybı olur. Yani, bugüne kadar olmamış uygulamaları, yeni yeni getirip gündeme koyuyorsunuz; bu da tasarının geçmesini engelliyor!

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz... 20 oy diyorsunuz; ama, 20 kişi de, toplantı yetersayısını sağlamak üzere, muhalefetten katılmış oluyor; oradaki denge kendi içinde vardır.

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) – Sayın Başkan, o zaman karar yetersayısını kaldırın da toplantı yetersayısını arayın!

YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Sayın Başkan, yoklamayı yapın.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Yoklama yapalım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Tamam arkadaşlar.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Başkan, eğer müzakere açıyorsanız, konuşalım.

BAŞKAN – Hayır efendim; sadece, sizin gibi, görüşlerini aldım arkadaşların.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Ben de bir görüş arz edeyim o zaman Sayın Başkan...

BAŞKAN – Efendim, şu anda, yoklama isteyen arkadaşların isimlerini tespit ettiriyorum; bu arada da, bazı gruplardan fikir beyan eden arkadaşlarımın fikirlerini aldım; bundan sonraki uygulamalarımla ilgili açıklamayı da yapmış oldum.

Şimdi, isimleri tespit edilen arkadaşlarımı arıyorum:

Muhammet Polat?.. Burada.

Hasan Öz?.. Burada.

Rıza Güneri?.. Burada.

Yakup Budak?.. Burada.

Bedri İncetahtacı?.. Burada.

Ali Oğuz?.. Burada.

İsmail Coşar?.. Burada.

Şaban Şevli?.. Burada.

Ejder Arvas?.. Burada.

Sıtkı Cengil?.. Burada.

İlhan Sungur?.. Burada.

Fikret Karabekmez?.. Burada.

Musa Uzunkaya?.. Burada.

Hüseyin Kansu?.. Burada.

Azmi Ateş?.. Burada.

Altan Karapaşaoğlu?.. Burada.

Mikail Korkmaz?.. Burada.

Mehmet Ali Şahin?.. Burada.

Memduh Büyükkılıç?.. Burada.

Mustafa Yünlüoğlu?.. Burada.

Yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımın yoklama sonuna kadar Genel Kurul salonunda hazır bulunmalarını istiyorum.

Yoklamaya başlıyoruz.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

5. — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumları Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan’ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul’un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Adana Milletvekili Arif Sezer’in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi’nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı : 626) (Devam)

BAŞKAN – Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Vergi yasalarında değişiklik yapan yasa tasarısının 55 inci maddesiyle değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Sıtkı Cengil

(Adana) ve arkadaşları

Değişiklik metni:

"6. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlarına yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşlara, kütüphane, okul, kreş ile 50 yatak, kalkınmada öncelikli yörelerde 25 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin inşaı için yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü yardım ve bağış ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının yüzde 20'sine kadar olan kısmı.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.

Önerge sahipleri adına, Sayın Sıtkı Cengil; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)

SITKI CENGİL (Adana) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime başlarken, hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Bilindiği gibi, bu maddeyle, yurt, hastane, kreş, spor tesisi, cami gibi sosyal içerikli hizmetler için yapılabilecek yardımlara bir sınırlandırma getiriliyor. Dolayısıyla, biz de, bu sınırlandırmanın kaldırılması için bir önerge verdik; o çerçevede, önergemiz üzerinde izahatta bulunacağım.

Değerli arkadaşlar, yapılan bu faaliyetler bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Yurttu, hastaneydi, kreşti, bu gibi faaliyetler gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan faaliyetlerdir ve ülkemizin ihtiyacı olduğu için de, bugüne kadar, bunlar için yapılan ödeme ve bağışlarda herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir. Bugüne kadar derken, bunun sınırını da tespit etmek lazım. 12 Eylül döneminde, bu konuda, aynı, bugün yapılmak istenilen gibi, bir sınırlandırma getirilmişti. Bu sınırlandırmayı kim kaldırdı; rahmetli Özal kaldırdı. Rahmetli Özal, 12 Eylülün getirdiği militarist uygulamaları kaldırmak üzere birtakım faaliyetler icra etti; bunlardan bir tanesi de, bu idi. O gün, bu, rahmetli Özal'ın faaliyetiydi. Ama, aynı, rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi, bugün...

REFİK ARAS (İstanbul) – Sizi ilgilendirmez...

SITKI CENGİL (Devamla) – ...rahmetli Özal'ın Türkiye'yi getirdiği durumu tekrar 12 Eylül dönemine götürüyor; 12 Eylülün kanunlarını tekrar buradan çıkarttırıyor. Bu, bugünkü Anavatan Partisinin resmiyle, rahmetli Özal dönemindeki Anavatan Partisinin resmini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Aferin... Aferin... Ne güzel bir tespit yaptın!

SITKI CENGİL (Devamla) – Zannediyorum, vatandaşlarımız da bu farkı çok iyi bir şekilde değerlendireceklerdir.

Değerli arkadaşlar, bu faaliyetler, neticede, devletin yapmadığı faaliyetlerdir; ihtiyaç duyulan faaliyetlerdir ve ekonomik midir değil midir; kesinlikle ekonomiktir. Bakınız, devletin 100 liraya yapacağını, vatandaş, hayır sahipleri, 30 liraya yapıyorlar ve devlete devrediyorlar. Niye 30 liraya yapıyorlar dedim; çünkü, eğer o harcadığı paranın vergisini vermiş olsaydı 30 lirası devlete gelecekti. Daha ucuz, daha güzel bir şekilde mal ediyor, devlete devrediyor ve al kullan diyor. Bunlar, sosyal içerikli faaliyetlerdir, bugüne kadar da gerçekten, bu yolda, bu konuda güzel hizmetler yapılmıştı; ama, bugün, bunun önüne geçiliyor. Niye önüne geçiliyor, hangi mantıkla geçiliyor; acaba, birtakım yerlerden, birtakım işaretler geldi ve o işaretler üzerine bu faaliyetler, bu girişimler yapılıyor diye de endişe etmiyor değilim değerli arkadaşlar.

Kanunun gerekçesine baktım, gerekçesi de çok acayip bir şekilde düzenlenmiş. Deniyor ki, Amerika Birleşik Devletlerinde, Fransa'da, bunlar için yapılabilecek bağış oranı, Fransa'da yüzde 2, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 10'dur. Örnekleme de, kıyaslama da çok yanlış yapılmış değerli arkadaşlar. Bakınız, sizlere soruyorum : Bugün, Fransa'da, bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde, köyünde sağlık ocağı olmadığı için, ilçesinde hastane olmadığı için hastasını at sırtında veya traktör üzerinde vilayete götüren bir Fransız vatandaşı, bir Amerikan vatandaşı var mıdır ki, oralarla kıyaslıyorsunuz ve ayrıca, bugün, Fransa'da, bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde 40 kişilik sınıflarda 80 kişinin okuduğu okullar var mıdır ki, oralarla kıyaslıyorsunuz?

Yapılan çok büyük bir yanlış daha, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de kısıtlama getirilmiş. Ben, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bölgemden bir örnek vererek sizlere arz etmek istiyorum: Biliyorsunuz, tohumculukta büyük oranda dışarıya bağımlıyız. Bugün, Çukurova çiftçisinin, dışarıdan ithal ettiği 1 kilo hibrit domates tohumuna ödediği bedel, 2 kilo altına ödenen miktardır. 2 kilo altın karşılığı, 1 kilo domates tohumu alabiliyoruz... Peki, bunu, bu değere satabilecek ülkeler, hangi çalışmaları yaparak bu tohumu elde etmişler; işte, bu araştırma geliştirme dediğimiz faaliyetlere büyük paralar harcayarak.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Cengil'e teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cengil'in önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 626 sıra sayılı kanun tasarısının 55 inci maddesiyle düzenlenen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İsmail Özgün

(Balıkesir) ve arkadaşları

"6. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlarına yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, kütüphane, okul, kreş ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 25 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü yardım ve bağış ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının yüzde 10'una kadar olan kısmı."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Sayın Başkanım, bir açıklama yapma gereği duyuyorum, müsaade eder misiniz?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkan.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha önceki konuşmalarımda da arz ettiğim gibi, mümkün olduğu ölçüde, maddeler görüşülürken söz alıp yüksek zamanınızı meşgul etmek istemiyorum; ama, değerli arkadaşlarımdan özellikle Sayın Cevat Ayhanın, Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili değerlendirmeleri aşamasında gerek Sıtkı Cengil'in, biraz önce Kurumlar Vergisiyle ilgili değerlendirmeleri sırasında yapılırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri ve kendilerinin de biraz daha bilgilenmeleri ihtiyacı olduğuna inandığım bir konuda açıklama yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız, dönüp dolaşıp, Anavatan Partisinin geçmiş dönemde yerine getirmiş olduğu üstün ve başarılı hizmetlerin bugün götürülemediğinden yakınarak, güya siyasî bazı sonuçlar çıkarmak üzere bugünkü Anavatan Partisiyle karşılaştırma ihtiyacını duyuyorlar ve Anavatan Partisi hakkında değerlendirmeler yapıyorlar.

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisinin felsefesi bellidir, çözümleri bellidir, ilkeleri bellidir ve bugünkü düzenlemeler de, bu ilkeler ışığında hizmet sunulmaya devam edecek yeni mekanizmaları getirmektedir. (ANAP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, burada, dikkatinize sunmak istediğim husus şudur: Eğer, vergi mükelleflerimiz, hayırsever mükelleflerimiz, Türkiye'de bazı özel hizmetler için, o arada eğitim hizmetleri için, o arada inanç hizmetleri için, kreş için, yurt için yardım yapmak istiyor iseler, esas itibariyle, evvela, kendi kaynaklarının vergisini ödediklerini tevsik etmek zorundadırlar. Bunu, evvela, vergisini ödeyerek yerine getireceklerdir. Niçin; çünkü, vergiler, netice itibariyle, halkımızın hizmetine, eğitim hizmetine, diğer hizmetlerine sunulmak için yapılıyor. Şimdi, siz, burada konuşmanızda, her seferinde, Karagöl'den kar bağışlıyorsunuz. Vergisinin ödendiği kanıtlanmayan kaynaklar aman vergi ödemesinler diye, Karagöl'den kar bağışlayacak şekilde fetvalar biçiyorsunuz.

Bakın, önce, ekonomiyi büyüteceksiniz, mükelleflerinizi güçlendireceksiniz; buradan, mükellefleriniz vergi ödeme kabiliyeti kazanacak. Bununla da bitmeyecek olay. Bir defa, herkes vergisini ödeyecek ve vergi kayıp ve kaçaklarını önleyecek mekanizmaları da kuracaksınız; ondan sonra, siz, bu vergilendirilmiş gelirlerinizden, istediğiniz biçimde, istediğiniz kadar, götürüp, bu nevi hizmetlere kaynak tahsis edeceksiniz. Yoksa, devlet tarafından yapılması gereken hizmetlerin tümüyle, sınırsız biçimde, kişiler tarafından yapılmasının özendirilmesini arzu etmeniz mümkün değildir. Kaldı ki, şuraya getirilmiş olan yasal düzenlemeler, tümüyle, çok uzun yıllar yapılmış olan çalışmaların, bugünkü Hükümet tarafından maharetli bir biçimde günün ihtiyaçlarına göre düzenlenip, Komisyonumuzdaki ayrıntılı çalışmalarla da ülkemize en iyi biçimde hizmet edecek şekle getirilerek huzurunuza sunulmuş bir metindir. Bu itibarla, kamuoyunun yanıltılmasına ve bu konuda, Anavatan Partisine haksız, yersiz suçlamalar yapılmasına, bir yerde de, bilgi eksikliğinden kaynaklanan sunuşlar yapılmasına mahal bulunmadığını, Yüksek Heyetinize, saygılarımla arz ederim. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Hükümet önergeye katılıyor mu efendim?

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

Önerge sahipleri?..

MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Konuşacağız.

CEVAT AYHAN (Sakarya) – Ben konuşacağım efendim.

BAŞKAN – Sayın Uzunkaya...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) – Sayın Ayhan konuşacaklar.

BAŞKAN – Sayın Uzunkaya, buyurun efendim.

Sayın Ayhan'ın imzası yok önergede. Yani, burada söylenen şeylere ben güvenmek durumundayım, sizler de kabul etmek durumundasınız; listede adı var ama, imzası yok.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 626 sıra sayılı yasa tasarısının 55 inci maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Az önce, Değerli Komisyon Başkanı arkadaşımızın ifade ettiği, dünkü ANAP ile bugünkü ANAP'ı, bu tasarıda mukayese etmek durumunda değiliz. Esasen, bugünkü ANAP'la dünkü ANAP'ı, 65 milyon mukayese ediyor ve hükmünü de vermiştir.

UĞUR AKSÖZ (Adana) – Ama, o sizin işiniz değil ki...

MUSA UZUNKAYA (Devamla) – Artı, bu yasa tasarısının -bildiğim kadarıyla- daha ziyade DSP kanadından geldiğini birçok ANAP'lı arkadaşımız söylüyor ve muhtemeldir ki, yarın, seçim meydanlarında, ANAP, özellikle bu yasaları savunamayacaktır.

REFİK ARAS (İstanbul) – Savunuruz, siz rahatsız olmayın.

MUSA UZUNKAYA (Devamla) – Hassaten camilere, hayır müesseselerine yapılacak olan yardımları kesen bu maddeleri, ANAP savunamayacaktır. Neden savunamayacak; söyleyeyim. (ANAP sıralarından "savunuruz" sesleri)

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım efendim. Önerge sahibini dinleyelim.

MUSA UZUNKAYA (Devamla) – Efendiler, bakınız, yıllardır, bu camilere, okullara, sağlık müesseselerine, köprülere, vatandaşımın hangi oranda katkı yaptığını biliyorum. Sayın Komisyon Başkanı "versin vergisini, yapsın katkısını" diyor. Allah'tan korkmak lazım. Bu millet, bir taraftan tek başına köprü yapıyor, 50 milyarlık, 100 milyarlık okul yapıyor; siz, kalkacaksınız, size verilen paranın da nereye gittiği endişesini daima kalbinde hâkim kılacaksınız! Yani, bu para nereye gidiyor? İşte, Engin Civanlarınız, Civangateleriniz, Avrupa'da, Amerika'da seyahat ediyor. Bu paraların, bu şekilde vurguna gitmesi endişesini, insanının gönlünden, kalbinden silemeyeceksin ve kalkıp diyeceksin ki, niye okulu yapıyorsun; önce ver vergiyi, ondan sonra yap okulu.

Değerli arkadaşlar, bakın, hakikaten, bugüne kadar, Türkiye'deki 80 bin civarında camiin dörtte 3'ü cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Bunlar, tamamen, hayır sahiplerinin hayırlarıyla yapılmıştır. İşte, 12 Eylül sonrası "kendi okulunu kendin yap" kampanyası başlatılırken de, bunlar, vergiden muafiyetler kazanmıştır ve kazandırılmıştır. "Kendi okulunu kendin yap" kampanyası niye başlatıldı? O zaman "ver devlete, devlet yapsın" derdi. Bu devlet, bir dönem "kendi okulunu kendin yap" kampanyasını başlatarak kamu görevlilerini ödüllendirmiş, cumhurbaşkanlığı seviyesinde ödüller vemiştir. Bizzat, âcizane, ben de o günkü Millî Eğitim Bakanı tarafından, okulların yapılmasına sağladığım katkılardan dolayı ödüllendirilmiş bir kardeşinizim.

O gün için niye bu teşvik yapılıyordu; çünkü, vatandaş, bilfiil gitsin, okulunu, köprüsünü, sağlık kurumunu yapsın... Yani, bir vatandaş düşünün, malının tamamını vakfedecek, infak edecek; bu infak ettiğin maldan da şu kadar vergi ver diyeceksin. Ben bunun tamamını insanlara, hayra verdim...

REFİK ARAS (İstanbul) – Öyle değil, önce vergini ver, ondan sonra hayrını yap.

MUSA UZUNKAYA (Devamla) – Doğuya yatırım için işadamlarımızı götüremiyoruz; ama- bunu samimî olarak teklif ediyoruz- hiç olmazsa, hayır yapmak isteyenleri, doğuya yüzde 10, yüzde 20 seviyesinde bir katkı sağlayacak şekilde, hasseten kalkınmada öncelikli yörelere bu imkânı bu yasayla tanıyalım diyorum. Aksi takdirde insanların hayır yapma duygusunu dumura uğratırız. Yani, birkısım, vergilendirmekle, vergi muafiyetlerini sınırlamakla hayır yapma duygularını dumura uğratacak, bu imkânları ellerinden alacak hatta birkısım endişeleri de gündeme getirecek tartışmalardan, hasseten bu yasada kaçınmaya gayret edelim.

Değerli arkadaşlar, mesele, daha ziyade şudur: Gerek teşviklerde gerek birkısım araştırma –az önce konuşan Sıtkı Bey kardeşimizin söylediği gibi- geliştirme sahasında yapılacak bilimsel çalışmalarda ve gerekse kamuya tümüyle beraber hizmet şeklinde sunulacak alanlardaki vatandaşın doğrudan katkısını, mümkün olduğu kadar vergi dışında tutmaya çalışalım. Üçüncü sektör, Batı'da, hassaten Amerika'da bu şekilde çalışıyor.

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan. (ANAP sıralarından "geçti, geçti" sesleri)

BAŞKAN – Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istemiştik.

BAŞKAN – Şimdi çoğunluğu da aradım, karar yetersayısını da görüyorum.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Şu anda karar yetersayısı yok.

BAŞKAN – Var efendim, var... (FP sıralarından gürültüler)

Biraz önce yoklama yaptım, çoğunluk da var.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören yasa tasarısının 55 inci maddesiyle değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilerek yasa metnine ilave edilmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Algan Hacaloğlu

(İstanbul) ve arkadaşları

Değişiklik metni:

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlanan okul, kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere, yurt ve huzurevleri, sağlık tesisleri, kreşler, spor tesisleri inşaı dolayısıyla yapılan harcamaların veya bu tesislerin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların yüzde 50'si; ancak, burada sözü edilen bağış ve yardıma konu tesisler için ihtiyacın varlığı ve yatırımın uygulama kuralları açılarından ilgili bakanlıkların onayı alınır.

BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükümet?..

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Karar yetersayısını aramanızı istiyoruz.

BAŞKAN – Önerge sahibi?..

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hacaloğlu.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevcut Kurumlar Vergisinin tartışmakta olduğumuz maddesinde bir paragraf çıkarılmıştır. Çıkarılmış olan paragraf, biraz evvel Fazilet Partisi Sayın sözcüsünün söylediği gibi değil; ama, sosyal devletin altyapısını oluşturan sağlık, eğitim ve kültür alanlarında Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar tarafından bu altyapının binalarını, yapılarını ve o yapıların faaliyete geçmesi için gerekli olan kaynakları oraya aktaran, bu konuda bağışta bulunanlara yönelik mevcut yasa sınırsız ve tüm harcamaları indirmeye yönelik bir serbestlik getirmektedir; vardır bu, yıllardır vardı. Yıllardır Türkiye'de Kurumlar Vergisi mükellefleri, aynen yasadan okuyorum: "Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlanan -şu anda köylerde dinliyorlar- okul, kreş ve spor tesisleri; kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin (huzurevleri dahil) inşaı dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaı için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar... Bu yardımların bütünü vergi matrahından indiriliyordu. Bunu yapıyorduk; şimdi ne olmuş; Hükümet bunu çıkarmış tümüyle. Bizim iki önergemiz var. Şimdiki önergemizde, bu harcamaların yüzde 50'sinin, bir dahaki önergemizde ise, bu harcamaların yüzde 40'ının vergi matrahından düşülmesini öngörüyoruz; şu anda yüzde 100'ü düşülüyor.

Şimdi, ne oluyor bununla : Bir taraftan, sağlık ve eğitim özelleştirilsin diyeceksiniz -pazartesi günü, özelleştirmeye ilişkin katıldığımız bir panelde, Fazilet Partisi temsilcisi, bunu, böyle ortaya koydu; biliyoruz ki, ANAP da bir şekilde bunu savunmakta- yani, devlet buradan tümüyle çıksın, sosyal devletin temelini oluşturan bu alanlarda devlet bulunmasın diyeceksiniz, ama, Kurumlar Vergisi kapsamı içerisinde olan hayırsever kuruluşların, bir şekilde vergi indirimi olan... Yani, nedir; burada yüzde 100 vergi indirimi. Biz "hayır, vergi indirimi yüzde 100 olmasın, yüzde 50 olsun" diyoruz; bir dahaki önergemizde de "yüzde 40 olsun" diyoruz; çünkü, bu konuştuğumuz alan, toplumsal refahın temel alanı. Burada, eğer hastaneye yatırım yapıyorsa, eğer okula yatırım yapıyorsa, eğer kültüre yatırım yapıyorsa, o da en az sanayie yatırım yapmak kadar önemlidir; bu ölçekte yatırım, indirimine tabi olmalıdır; dikkatinize sunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu'na teşekkür ediyorum.

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, Sayın Hacaloğlu'nun önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunmamaktadır.

Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati : 18.54

8. – Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat’ın;

– Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

– Erzurum İli’ne bağlı köylerin yollarına,

– Erzurum’un bazı ilçelerine bağlı köylerin içme suyu sorunlarına,

– Erzurum’un bazı ilçelerine bağlı köylerin sulama suyu sorununa,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/5473, 5474, 5475, 5476)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 9.6.1998

Abdulilah Fırat Erzurum

Soru : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesi içinde yatırımların oranı nedir?

Son 5 yılda bu oranlar nasıl gerçekleşmiştir?

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün personel sayısı yeterli midir? Eğer yeterliyse, tek problem genel bütçeden Genel Müdürlüğe ayrılan pay mıdır?

Yıllardır; neredeyse asıl işlevi kendi varlığını sürdürmek olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ıslahı mümkün müdür? Bu konuda Genel Müdürlük bir çalışma yapmakta mıdır?

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 9.6.1998

Abdulilah Fırat Erzurum

Soru : Erzurum İlindeki 8 700 km.lik köy yolu ağının % 70’i stabilizeden yoksundur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yılda 100-150 km. stabilize yaparak 40 yıldan önce bu köy yolu ağını stabilize kaplamalı hale getirebilir mi?

Geri kalan köy yolu ağının stabilize kaplama bir yana, ham yol olarak yüzde kaçında ulaşım mümkündür?

Erzurum’da hiç yolu olmayan köylerin oranı nedir?

Bu güne kadar ki faaliyetiyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, köy yollarımız da ulaşımı mümkün hale getirmesi 40 yıldan önce mümkün görülüyor mu?

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 9.6.1998

Abdulilah Fırat Erzurum

Soru : Erzurum İli Karayazı, Çat, Karaçoban, Tekman, Hınıs ilçelerine bağlı köyler için; 1998 yılı yatırım programında tek bir yeni içme suyu projesine dahi yer verilmiş midir? Verilmediyse neden?

Devam eden işler içinde söz konusu ilçelerin Erzurum geneline nazaran; içme suyu projeleri içinde neredeyse hiç yer almaması neden kaynaklanmaktadır?

Yoksa; bu ilçelere bağlı köylerin içme suyu problemleri tamamen halledilmiş midir?

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 9.6.1998

Abdulilah Fırat Erzurum

Soru : Erzurum İli Karayazı, Karaçoban, Tekman, Hınıs, Çat ilçelerine bağlı köyler için, 1998 yılı yatırım programı içinde tek bir sulama projesine dahi yer verilmiş midir? Verilmediyse neden?

Geçmiş yıllarda başlayıp inşaatı devam eden sulama projeleri içinde bu ilçelere ait olan bir tek proje var mıdır?

T.C. Devlet Bakanlığı 7.7.1998 Sayı : B.02.0.014/031.2127

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 23.6.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13892 sayılı yazınız.

Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah Fırat’a ait yazılı soru önergelerindeki konular Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiş olup; yazılı soru önergelerine ait bilgiler liste halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

Konusu Açıklamalar

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesi Genel Müdürlüğe ayrılan yıllık başlangıç

içinde yatırımların oranı nedir? bütçelerinin yatırım-carî oranlarının yıllar

Son beş yılda bu oranlar nasıl gerçekleşmiştir? itibariyle mukayesesi;

Personel sayısı yeterli midir? Eğer yeterliyse tek 1994 yılında % 21 yatırım % 79 cari,

problem genel bütçeden ayrılan pay mıdır? 1995 yılında % 24 yatırım % 76 cari,

Genel Müdürlüğün ıslahı mümkün müdür? 1996 yılında % 32 yatırım % 68 cari,

Bu konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? 1997 yılında % 47 yatırım % 53 cari,

1998 yılında % 37 yatırım % 63 cari

Bütçe içerisinde yatırımların oranı 1998 yılında

% 37’dir. Ancak, 1998 yılı içerisinde

özelleştirmeden verilecek 28 trilyon 650

milyar TL. bütçe içinde görülmediği için

ortalamada yer almamıştır. Özelleştirme

gelirlerinde gelecek 28 trilyon 650 milyar TL.

dikkate alındığında yatırım ve cari giderleri

oranlandığında yatırım giderleri % 46, cari

giderler % 54 olmaktadır. Diğer bir ifade ile

1998 yılı cari ve yatırım gider oranları 1997 yılı

Konusu Açıklamalar

başlangıç bütçesi ile ayrı oranlardadır. Ancak,

1997 yılında sağlanan ek ödenekler sonunda

cari harcamaların bütçe içindeki oranı 3 puan

gerileyerek % 50, yatırım oranı ise 3 puan

ilerleyerek % 50’ye ulaşmıştır. Genel

Müdürlüğümüzde, özellikle Doğu ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Teknik

personel sayısında yetersizlik söz konusudur.

Mevcut teknik personelin büyük bir kısmı ise,

hizmet süresi 20-25 yılın üzerinde emeklilik

süresini doldurmuş, yaşlı ve hizmetin

gerektirdiği aktifliği gösteremeyen bir yapıdadır.

İşçi statüsünde çalışan ve daimi kadrolu bulunan

25 667 adet işçi bulunmaktadır. Bu mevcut da

genellikle hizmet süresini doldurmuş her an

emekli olabilme durumundadır. Kadrolu işçi

ihtiyaçlarımıza göre yetersizdir. Kadrolu

işçideki yetersizlik geçici hizmet akdi ile

çalışan işçiler tarafından karşılanmaktadır.

Personel yetersizliğinin yanında yıllık

bütçelerden ayrılan ödeneklerin yetersizliği de

söz konusudur.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeniden

yapılandırılması ve müstakil bir Bakanlık

haline getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış,

Genel Müdürlüğün çok yönlü hizmet gören

yapısının küçültülerek etkinleştirilmesi ve

mevcut yapısındaki aksaklıkların giderilmesi

ile ilgili Yasa hazırlıkları yapılmıştır. Beşinci

Beş Yıllık Kalkınma Planının, Kırsal Alt

yapıda Değişimi öngören projenin, hukukî ve

kurumsal düzenleme boyutu hükümlerine göre

Kanun taslağı hazırlanmış, kuruluşların

görüşleri alınarak, gerekli düzenlemeler de

yapılarak hazır hale getirilmiştir.

Konusu Açıklamalar

Erzurum İlindeki 8 700 Km.lik köy yolu ağının DPT’den verilen km. kapasitesi ve bu oranda

% 70’i stabilizeden yoksundur. Köy Hizmetleri verilen ödenekle, her yıl bütün illerimizde

Genel Müdürlüğü yılda 100-150 km. stabilize olduğu gibi Erzurum İlimizde de 150 km.

yaparak 40 yıldan önce bu köy yolu ağını stabilize programa alınabilmektedir.

stabilize kaplamalı hale getirebilir mi? Bu kapasite ve bu ödenek verilmesi sistemiyle

Geri kalan köy yolu ağının stabilize kaplama bir ancak 40 yıl sonunda bütün yollar yapılmış olur.

ham yol olarak yüzde kaçında ulaşım mümkündür? Erzurum İlimizin toplam yol ağı; 8 693 km.dir.

Erzurum’da hiç yolu olmayan köylerin oranı nedir? Bunun 264 km.lik kısmı asfalt kaplamalı,

Bu güne kadar ki faaliyetiyle Köy Hizmetleri 3 342 km.lik kısmı stabilize kaplamalı,

Genel Müdürlüğünün köy yollarımızda ulaşımı 2 685 km.lik kısmı tesviye edilmiş halde ve

mümkün hale getirmesi 40 yıldan önce 2 402 km.lik kısmı da ham yol durumundadır.

mümkün müdür? Bu durumda ham yolun toplam yol ağına oranı

% 29’dur. Ham yol durumunda olan yollarımızın

bir kısmında sadece yaz mevsiminde ulaşım

sağlanabilmektedir.

Erzurum İlimizde yolu olmayan köyümüz

yoktur. Bu güne kadarki faaliyetlerimizle

Erzurum İlimizin köy yolu ulaşım sorununun

40 yıldan önce bitmesi ancak yeterli ödeneğin

verilerek yolların ihale edilmesi suretiyle

birkaç yılda bitirilmesi mümkündür. Aksi

takdirde 40 yıldan önce bitmesi mümkün değildir.

Erzurum İli Karayazı, Çat, Karaçoban, Tekman, Erzurum-Çat-Parmaksız-Köseler-Karayazı-

Hınıs İlçelerine bağlı köyler için 1998 yılı yatırım Yücelik-Kösehasan-Esenler mezrası Köyceğiz-

programında tek bir yeni içme suyu projesine yer Binpınar-Köşkyeri mahallesinin içme suyu

verilmiş midir? Verilmediyse neden? 1998 yılı yapım programında devam eden

Devam eden işler içinde söz konusu ilçelerin işler arasında yer almaktadır.

Erzurum geneline nazaran; içme suyu projeleri Erzurum-Çat-Çukurbağlar-Yarmak-Karaca-

içinde yer almaması neden kaynaklanmaktadır? Değirmenli-Budaklar-Gülköyü-Karacaköyü-

Yoksa bu ilçelere bağlı köylerin içme suyu Kılıçdere mezrası Kumaşlı ve Şeyhhasan,

problemleri tamamen halledilmiş midir? Karayazı-Aş.Çıkılgan-Turnagöl-Sukonak-

Sulutaş-Aş.Kızılkale-Salyamacı-İncesu-

Komu-Karaağıl-Yk.Söylemez-Yiğityolu-

Eyüpler Köyü ve Varlığa Kamu-Kırgındere-

Tero-Komu-Karakaya-Harabehalk Komu

Şekerli Linç Mah. ve Ataköy-Hınıs-Altınpınar-

Konusu Açıklamalar

TepeliKomu İsmail-Esenli-Şalgam-Dikili ve

Uyanık, Tekman-Kırıkhan-Çatak-Güngör-

İncesu-Çağlar ve Karatepe, Karaçoban ve

Karagöz Köylerinin içme suyu yapımları

ödenek yetersizliği nedeniyle yapım

programına alınamamıştır.

Erzurum İli Karayazı, Karaçoban, Tekman, Hınıs, Yatırım programları çerçevesinde, muhtelif

Çat İlçelerine bağlı köyler için 1998 yılı yatırım yıllarda ve halen bölge tarım arazilerine

programı içinde tek bir sulama projesine dahi sulama suyunun temin edilmesine yönelik etüt,

yer verilmiş midir? Verilmemişse neden? planlama etüt ve proje çalışmaları ile uygulama

Geçmiş yıllar başlayıp, inşaatı devam eden sulama çalışmaları yapılarak arazilerin sulanması

projeleri içinde bu ilçelere ait proje var mıdır? sağlanmaktadır. Ayrıca bütçe de ödeneklerin

kısıtlı olması nedeniyle, yatırım programlarının

hazırlanmasında öncelikle devam eden işlerin

bitirilmesi planlanmıştır.

Diğer taraftan Erzurum Çat Şeyhhasan sulama

tesisi projesi 1998 yılı yatırım programında

yer almaktadır.

9. – Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez’in, Kahramanmaraş-Merkez-Hacınınoğlu Uludere Deresinin köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/5498)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim.

Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş

Soru : Kahramanmaraş Merkeze bağlı Hacınınoğlu ile Ekinözüne bağlı Alişar Türkmenler yolu, Hacınınoğlu Uludere Deresinin sık sık sel afetine uğraması nedeniyle kapanmaktadır. Aynı zamanda terör bölgesi olması nedeniyle ayrı bir önem arzeden bu bölgede Uludere üzerine bir köprü ne zaman yapılacak?

T.C. Devlet Bakanlığı 7.7.1998 Sayı : B.02.0.014/031.2127

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 23.6.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13892 sayılı yazınız.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez’e ait yazılı soru önergesindeki konular Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiş olup; yazılı soru önergesine ait bilgiler liste halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

Konusu Açıklamalar

Kahramanmaraş-Merkez-Hacınınoğlu ile Yapımı talep edilen köprü 1998 yılı köprü

Ekinözüne bağlı Alişar, Türkmenler yolu yapım programına teklif edilmiştir. 32 metre

Hacınınoğlu Uludere üzerine bir köprü ne zaman açıklığında olan bu köprü projesi olmaması ve

yapılacak? 1998 yılı köprü yapım ödeneklerinin kısıtlı

olması nedeniyle programa alınamamıştır.

1999 yılı programlarında, aciliyet, öncelik ve

ödenek durumuna göre değerlendirilmeye

alınacaktır.

10. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, ülkemizdeki köy sayısına ve köylere götürülen hizmetlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/5513)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.6.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Ülkemizde kaç köy ve bağlısı vardır? Buralarda yaşayan nüfus ne kadardır? Millî gelirden aldıkları pay nedir?

2. Ülkemizin toplam köy yolu ağı kaç km.dir? Bunun kaç km.si asfalt, stabilize, tesviyeli ve ham yoldur?

3. Halen stabilize olan yollarla diğer yolların asfalt yapılması halinde, 1998 fiyatları baz alındığı takdirde, toplam yatırım tutarı ne olacaktır?

4. Yılda ortalama kaç km. asfalt yol yapılabilmektedir?

5. Halen mevcut köy ve bağlı yerleşim birimlerinin kaç tanesinde yeterli içme suyu vardır? Kaç tanesinin suyu yetersizdir veya sağlıklı içme suyu yoktur?

6. Köylerin içme suyu problemini çözmek için ne kadar finansman kaynağına ihtiyaç vardır? Yılda ortalama kaç köyün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmaktadır?

7. Köylerin kanalizasyon sorununu çözmek için ne kadar kaynağa ihtiyaç vardır? Yılda kaç köyün kanalizasyon sorunu çözülmektedir?

8. Halen yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sulanan saha kaç hektardır? Ekonomik olarak sulanabilecek saha miktarı nedir? Tüm sulamalar için gerekli olan finansman kaynağı ne kadardır?

9. Arazi toplulaştırması, arazi ıslahı ve toprak muhafazası için gerekli olan toplam kaynak ne kadardır? Ortalama yılda, bu işler için ne kadar kaynak ayrılabilmektedir?

10. Ülkemizde iskân edilmesi veya iskânı düşünülen kaç aile vardır? İskâna muhtaç ailelerin tamamı iskân edilmesi halinde ne kadar finansman kaynağına ihtiyaç vardır?

11. Köylerde yaşayan vatandaşlara mesken kredisi verilmekte midir? Veriliyorsa şartları ve limitleri nedir?

12. Köylerin kalkınmasıyla ilgili Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yapılıyorsa kalkınma senaryoları kaç yıllık projeksiyonla ele alınmaktadır?

13. Köyleri yeni bir statüye kavuşturmak için 1924’de çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunun değiştirilmesi hususunda Bakanlığınızda yapılmakta olan bir çalışma var mıdır?

T.C. Devlet Bakanlığı 7.7.1998 Sayı : B.02.0.014/031.2127

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 23.6.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13892 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’a ait yazılı soru önergesindeki konular Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiş olup; yazılı soru önergesine ait bilgiler liste halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz DevletBakanı

Konusu : Açıklamalar :

Ülkemizde kaç köy ve bağlısı vardır? Buralarda Ülkemiz de 37 720 köy, 46 191 bağlısı

yaşayan nüfus ne kadardır? Millî gelirden bulunmaktadır. Buralarda 23 157 842 nüfus

aldıkları pay nedir? yaşamaktadır.

Ülkemizin toplam köy yolu ağı kaç km.dir. Ülkemizin toplam köy yolu ağı; 319 448 km.dir.

Bunun kaç km.si asfalt, stabilize, tesviyeli Bunun 52 445 km.si asfalt, 148 454 km.si

ve ham yoldur? stabilize, 71 598 km.si tesviyeli, 46 953 km.si

ham yol durumundadır.

Halen stabilize olan yollarda diğer yolların asfalt Halen stabilize kaplamalı 148 454 km. yolumuz

yapılması halinde, 1998 yılı fiyatları baz alındığı vardır. Bunun dışındaki yollar asfalt yapılamaz,

takdirde, toplam yatırım tutarı ne olacaktır? sadece stabilize kaplamalı yolların asfalt yapımı

mümkün olduğundan ve 1998 yılı fiyatları ile

1 km. asfalt yapımının maliyeti 6,5 milyar TL.

olduğuna göre, 148,454 x 6 500 000 000 TL. =

964 951 000 000 000 TL.dir.

Yılda ortalama kaç km. asfalt yol Yılda ortalama 5 000 km. asfalt kaplama yapım

yapılabilmektedir? imkânımız vardır. Ancak, DPT’dan verilen

kapasiteye göre her yıl 2 000 km. asfalt

yapılmaktadır.

Halen mevcut köy ve bağlı yerleşim birimlerinin Halen mevcut 76 457 yerleşim yerinden

kaç tanesinde yeterli içme suyu vardır? 53 813’ü sulu, 9 881’i yetersiz, 12 763’ü susuzdur.

Kaç tanesinin suyu yetersizdir veya sağlıklı

içme suyu yoktur?

Köylerin içme suyu problemini çözmek için ne Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 76 457

kadar finansman kaynağına ihtiyaç vardır? üniteye içme suyu hizmeti götürülme zorunluluğu

Yıllık ortalama kaç köyün içme suyu vardır. Bunun 58 813 ünitesi sulu 12 988 ünitesi

sorunu çözüme kavuşturulmaktadır? yetersiz sulu olup, 12 763 ünitede ise, devlet

Konusu : Açıklamalar :

eliyle götürülmüş yeterli ve sağlıklı içme suyu

yoktur. Plan dönemi içerisinde 12 763 ünitenin

suya kavuşturulması planlanmış olup, yıllık

program tekliflerimizde yaklaşık 6 000 ünite

suya kavuşturulacak şekilde program teklifi

yapılmaktadır. 12 763 ünitenin suya kavuşturul-

ması için 1998 yılı maliyetlerine göre

255 trilyon 260 milyar TL. malî kaynağa

ihtiyaç vardır.

Köylerin kanalizasyon sorununu çözmek için Bir köyün kanalizasyonu; inşaat ihaleli olarak

ne kadar kaynağa ihtiyaç vardır? Yılda kaç düşünülürse fosseptik veya arıtma tesisi ile

köyün kanalizasyon sorunu çözülmektedir? birlikte ortalama 25 milyar TL.’sına çıkmaktadır.

Ülkemizde kanalizasyon ihtiyacı olan yaklaşık

30 bin köy bulunduğu hesap edilirse

75 trilyon TL. kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır.

Bütçeden kanalizasyon için ayrılan ödeneklerin

çok yetersiz olması nedeniyle programa alınan

köylere ortalama 200 milyon TL. malzeme

ödeneği ayrılmakta ve iş Devlet Vatandaş

işbirliği ile pür emanet olarak yürütülmektedir.

Bu sistemle yılda ortalama 200 köyün

kanalizasyonu yapılmaktadır.

Halen yeraltı ve yerüstü kaynaklarından Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilecek

sulanan saha kaç hektardır? Ekonomik olarak 8,5 milyon hektar arazisi bulunmaktadır. Bu

sulanabilecek saha miktarı nedir? Tüm sahanın 4,6 milyon hektarı Devlet Su İşleri

sulamalar için gerekli olan finansman Genel Müdürlüğünce barajlarla sulanacaktır.

kaynağı ne kadardır? 1 milyon hektarı çiftçi sulamaları ile

sulanmaktadır. Geriye kalan 2,9 milyon hektar

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

sulanacaktır. Bu sahanın yeraltı ve yerüstü

kaynaklarından toplam 1 210 255 hektarı

sulamaya açılmıştır. Geri kalan saha plan

hedefleri dahilinde yıllık programlara göre

sulamaya açılacaktır.

Arazi toplulaştırması, arazi ıslahı ve toprak “Arazi Toplulaştırma ve Arazi Islahı için Köy

muhafazası için gerekli olan toplam kaynak Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1998 yılı yatı-

ne kadardır? Ortalama yılda, bu işler ne kadar rım programında Genel Bütçeden 6 trilyon TL.

kaynak ayrılabilmektedir? ve özelleştirmeden 4,1 trilyon TL. olmak üzere

toplam 11 trilyon TL. ödenek tahsis edilmiş olup,

bu miktar ile 60 860 ha alana hizmet götürülecektir.

Ülkemizde Arazi Toplulaştırma ve Arazi Islahı

için her yıl ortalama 4 000 – 60 000 ha. alana hizmet götürülmektedir.”

Konusu : Açıklamalar :

Ülkemizde iskân edilmesi veya iskânı Halen programlarımızda yer alan ve inşaatı

düşünülen kaç aile vardır? İskâna muhtaç devam eden 25 projede 3 514 aile dahil

ailelerin tamamı iskân edilmesi halinde ne kadar Türkiye genelinde 5 257 aile tarımsal, 2 145

finansman kaynağına ihtiyaç vardır? aile de şehirsel olmak üzere toplam 7 402 ailenin

iskânı düşünülmektedir. Bu ailelerin inşaatlarının

maliyeti 1998 yılı Birim Fiyatları ile aşağıda

belirtilmiştir.

(Milyon TL.)

Proje Adı Aile İskânı Konut Maliyeti Toplam Proje Maliyeti

Şehirsel İskân 2 145 5 500 11 795 500

Tarımsal İskân 5 257 7 500 39 427 500

Toplam : 7 402 51 223 000 TL.

Böylece tüm ailelerin iskânının yapılması

durumunda 1998 yılı Birim Fiyatına göre

toplam yaklaşık 51 trilyon 223 milyar TL.’sına

ihtiyaç bulunmaktadır.

Köylerde yaşayan vatandaşlara mesken kredisi Köylerde yaşayan ailelere konut, tarımsal yapı

verilmekte midir? ve tesisler kredisi (kendi evini yapana yardım

Veriliyorsa şartlara ve limitleri nedir? kredisi) verilmektedir.

Bu kredi yerleşim yerinin elverişsiz olması ve

altyapı yetersizliği nedeniyle yerinde

kalkındırılmasına imkân olmayan ve topluca

yeni bir yerleşim yerine nakledilecek köylerdeki

ailelerde, mevcut köylerin gelişme alanlarında

konut yapacak ailelere verilmektedir.

Söz konusu kredinin limiti her aile için 1998

yılında 1 500 000 000 TL. olarak belirlenmiştir.

Bu miktar her yıl Bakan Onay’ı ile yeniden

belirlenmektedir.

Köylerin kalkınmasıyla ilgili Başkanlığınızda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kırsal alana

ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yapılıyorsa götürülen sosyal ve tarımsal altyapı hizmetlerini,

kalkınma senaryoları kaç yıllık projeksiyonla Yedinci Beş Yıllık plan hedeflerini gözönünde

ele alınmaktadır? bulundurarak programlamakta, yıllık

programlarını bu hedef doğrultusunda

hazırlamaktadır. Sektörler itibariyle hizmet

Konusu : Açıklamalar :

projeksiyonunu değerlendirecek olursak;

Ulaştırma sektöründe; ilk hedef olarak bütün

ünitelerin ulaşımının sağlanması hedeflenmiştir.

Bugün itibariyle bu hedefe varılmıştır.

İkinci aşama da ulaşım yollarının standardının

yükseltilmesi hedeflenmiştir. Halen özellikle

asfalta dönük çalışmalarımız devam etmektedir.

Türkiye genelinde birinci derece öncelikli

230 bin km. yolumuz bulunmaktadır.

İlk aşamada bu miktarın 170 bin km.sinde

standart iyileştirmesi yapıldıktan sonra

asfaltlanması hedefimizdir. Bunun

gerçekleşmesi için 10 yıllık bir proje

uygulaması yapılacaktır.

Köy içme sularında;

Köy içme sularında toplam 76 457 üniteye

içme suyu götürme zorunluğumuz bulunmaktadır.

Mevcut ünitelerden 53 813’ü sulu, 9 881 ünite

yetersiz sulu olup, 12 763 ünite de ise devletçe

götürülmüş sağlıklı ve yeterli içme suyu

bulunmamaktadır.

Sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunmayan

ünitelerimizin Yedinci Beş Yıllık Plan dönemi

içerisinde sağlıklı ve yeterli suya kavuşturulması

hedefimizdir. Planlanan süre içerisinde susuz

ünitelerin suya kavuşturulması yıllık

programlarla ayrılacak ödeneğe bağlı

bulunmaktadır.

İkinci aşamadaki hedefimiz yetersiz sulu ve

çeşmeli sistem içme suyu tesislerimizin,

şebekeli içme suyu tesisi haline

dönüştürülmesidir.

Tarım sektöründe; Türkiye’nin ekonomik olarak

sulanabilen 8,5 milyon hektar tarım alanının

2,9 milyon hektar alanı Köy Hizmetleri Genel

Müdürlüğünce yapılacak sulama tesisleri ile

sulanacaktır. Söz konusu alanın halen 1 210 255

hektarı sulamaya açılmıştır. Geri kalan saha

plan hedefleri dahilinde yıllık programlara göre

gerçekleşecektir.

Köyleri yeni bir statüye kavuşturmak için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kırsal

1924’de çıkarılan 442 sayılı Köy Kanununun alanda iskân düzenlemesi konusunda;

değiştirilmesi hususunda Bakanlığınızca göçmen, göçebe ve yerleri kamulaştırılanlarla

yapılmakta olan bir çalışma var mıdır? ilgili olarak İskân Kanunu hazırlanmış olup,

TBMM gündemindedir.

A) İnşaatı Devam Eden İskân Projeleri

TARIMSAL İSKÂN ŞEKLİ ŞEHİRSEL

Projenin Adı İskân Edilecek Aile Say. Konut Sayısı Maliyeti (Mil.) Verilen Arazi (Dk) Konut Sayısı Maliyeti “Milyon” TL

1. Yerleri Kamulaştırılanlar 2 084 1 487 11 152 500 44 610 597 3 285 000

2. Göçebeler 1 280 902 6 765 000 36 100 378 2 100 000

3. Göçmenler 150 150 1 125 000 3 750 – –

Toplam 3 514 2 539 19 042 500 84 460 975 5 385 000

B) Yerleşim Yeri ve Tarım Arazileri Temin Edilemeyen (İskân Bekleyen Aileler)

1. Yerleri Kamulaştırılanlar 2 277 1 743 13 100 000 534 2 937 000

2. Göçebeler 1 083 494 3 705 000 589 3 240 000

Toplam 3 360 2 237 16 805 000 1 123 6 177 000

C) Yerleşim Yeri Temin Edilen Ancak, Ödenek Yetersizliğinden Programa Alınamayan İskân Projeleri

1. Yerleri Kamulaştırılanlar 102 55 412 500 47 258 500

2. Göçebeler 426 426 3 200 000 –

Toplam 528 481 3 612 500 47 258 500

Genel Toplam 7 402 5 257 39 460 000 2 145 11 820 500

 

Not : 1. Maliyet hesapları 1998 yılı fiyatlarına göredir.

2. Tarım arazisi ortalama 100 dekardan toplam 2 718 aileye 271 800 dekar araziye ihtiyaç vardır.

(Söz konusu arazinin nereden temin edileceği belli olmadığından bugün için fiyatı tahmin edilememektedir.)

11. – Adana Milletvekili Yakup Budak’ın;

– Tarım arazilerinin korunmasına,

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın;

– GAP ve Harran ovasında sulamadan kaynaklanan tuzlanma ve çölleşmeye,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/5520, 5523)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 15.6.1998

Yakup Budak Adana

Ülkemizin en büyük zenginlik kaynağı tarım arazileri gerekli tedbirler alınmadığı için her geçen gün yok olmaktadır. Sulama kanalları, direnajlar gibi altyapısı için devlet trilyonlarca yatırım yapmıştır. Buna rağmen ülke ekonomisine katkısı beklenen tarım arazilerinin üzerinde yapılaşmalar hızla artmaktadır. Tarım arazilerinin amaçları dışında kullanılmaları ülkemiz ekonomisine büyük zararlar vermektedir.

Dünyadaki kaynakların hızla tükenmeye doğru gidişi tarım arazilerinin önemini giderek artırmaktadır. Ülkemizde mevcut olan kıymetli tarım arazilerimizi yok etmek, geleceğimizi yok etmektir. Gerekli tedbirlerin biran önce alınması ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir.

1. Tarım arazileri üzerinde Sanayi ve Ticaret yapıları ile konut yapımını önleyecek hangi çalışmalar yapılmaktadır?

2. Türkiye genelinde birinci sınıf tarım arazisi haritası çıkarılmış mıdır?

3. Çukurova’da tarım arazileri üzerindeki yapılaşmayı önleyecek hangi çalışmalar yapılmaktadır? Adana İli’nde bu konuda yapılan çalışmalar varsa, hangi aşamadadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ercan Karakaş İstanbul

Bilindiği gibi GAP Bölgesinde ve Harran ovasında yanlış sulamadan dolayı topraklar çoraklaşmaktadır. Bilinçsiz sulama tuzlanmaya neden olmakta ve bunun sonucunda çölleşme meydana gelmektedir. Uzmanlar acil tedbirler alınmaması halinde bölgedeki topraklarda ürün yetiştirmenin olanaksız hale geleceğini söylemektedir.

Sorular :

1. GAP Bölgesi ve Harran Ovasında yanlış ve aşırı sulamadan dolayı arazinin ne kadarı tuzlanma ile karşı karşıyadır?

2. Bakanlık olarak tuzlanmaya ve çölleşmeye karşı hangi tedbirleri aldınız?

3. Toprağın bilinçli sulanması yönünde çiftçileri aydınlatan herhangi bir eğitim programı uygulanmakta mıdır?

4. Uygulanıyorsa, ne zamandan beri uygulanmaktadır?

5. Bu eğitim programına bugüne kadar kaç çiftçi katılmıştır?

6. Tarlalara drenaj kanalların yapılması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

7. Bugüne kadar mevcut arazinin ne kadarına drenaj yapılmıştır?

8. Drenaj yapılmasını teşvik için uygun koşullar kredilendirme olanağı yaratılmış mıdır?

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 8.7.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : KDD.SÖ.1.01/1782

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 23.6.1998 tarih ve A.01.GNS.010.00.02-13899 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Adana Milletvekili Yakup Budak ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’a ait yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Taşar Tarım ve Köyişleri Bakanı

Esas No : 7/5520

Evrak Kayıt No : 13739/32445

Adana Milletvekili Yakup Budak’ın yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımızla ilgili soru ve bunlara ait cevaplar aşağıda belirtilmiştir.

Soru 1. Tarım arazileri üzerinde, Sanayi ve Ticaret yapıları ile konut yapımını önleyecek hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Cevap 1. Sanayi ve Ticaret Yapılarının Mücavir alanlar dışında organize sanayi bölgelerinde yoğunlaştırılması amacıyla 24 kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla organize sanayi bölgeleri için en uygun olabilecek yerlerin seçimi müşterek olarak yapılmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri dışındaki münferit sanayi tesislerinin tarım arazilerine zarar vermelerinin önlenebilmesi için 11 Mart 1989 tarih ve 20105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Ait Yönetmelik gereği detaylı toprak etüdleri yapılarak, kuru tarımda I, II nci sınıf, sulu tarımda ise I, II, III ve IV üncü sınıf arazilerde bu tesislerin yapılmalarına izin verilmemektedir. Dikili durumda olup ekonomik ölçülerle ürün alınabilen araziler ile sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama projeleri kapsamında yer alan sahalardaki I, II, III ve IV üncü sınıf tarım arazileri üzerindeki tesislerin yapımına da aynı şekilde izin verilmemektedir.

Soru 2. Türkiye genelinde I inci sınıf tarım arazi haritası çıkartılmış mıdır?

Cevap 2. Türkiye genelinde istikşafi kademede toprak etüdleri tamamlanmış olup, 1/25 000 ve 1/100 000 ölçekli haritalar üzerinde birinci sınıftan sekizinci sınıfa arazi kullanma kabiliyet sınıfları gösterilmiştir. Ancak I inci sınıf tarım arazilerinin her türlü etkiden uzak korunumunu sağlayacak, arazi kullanım planlama haritaları, teknik imkânlar ve eleman yetersizlikleri nedeniyle henüz hazırlanamamıştır.

Soru 3. Çukurova’da tarım arazileri üzerindeki yapılaşmayı önleyecek hangi çalışmalar yapılmaktadır? Adana İlinde bu konuda yapılan çalışmalar varsa, hangi aşamadadır?

Cevap 3. Çukurova Bölgesindeki tarım arazilerinin üzerindeki yapılaşmaların önlenmesine ilişkin olarak, yukarda belirtilen hususlar dışında herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın yazılı soru önergesinde yer alan Bakanlığımızla ilgili soru ve bunlara ait cevaplar aşağıda belirtilmiştir.

Soru 1. GAP Bölgesi ve Harran Ovasında yanlış ve aşırı sulamadan dolayı arazinin ne kadarı tuzlanma ile karşı karşıyadır?

Cevap 1. DSİ 15 inci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Harran Ovasında gerek DSİ Bölge Müdürlüğünün 1976 yılında ve sonrasında açtığı sondaj kuyu suları ile gerekse çiftçilerin kendilerinin açtığı kuyularda aşırı ve yanlış sulamadan dolayı 4000 hektar alanda tuzlulaşmanın olduğu ve 16 000 hektar alanda ise tuzlulaşma açısından kritik saha olduğu tespit edilmiştir.

Baraj suyu ile sulama yapılan alanda herhangi bir tuzluluk ve çoraklık sorunu yoktur.

Soru 2. Bakanlık olarak tuzlanmaya ve çölleşmeye karşı hangi tedbirleri aldınız?

Cevap 2. 1995 yılında sulu tarımın bölgeye girmesi ile birlikte ilk sulamaya açılan 30 000 hektar alan pilot alan ilan edilerek bu alanda yer alan tüm köylerde yoğun bir şekilde çiftçiye sulama konusunda eğitim verilmiş olup bu çalışmalar su gelen diğer alanlara kaydırılarak devam etmektedir. Bu çalışmada özellikle toprakta tuzlulaşma ve çoraklaşma konuları işlenmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü, Harran Ovasında sulamaya açılan alanlarda tesis ettiği ve bundan sonrada tesis etmeye devam edeceği tabansuyu gözlem kuyuları ve aldığı toprak örnekleri ile ovada ileride tuzluluk sorunlarının oluşmaması için çalışmalara başlamıştır.

Soru 3. Toprağın bilinçli sulanması yönünde çiftçileri aydınlatan herhangi bir eğitim programı uygulanmakta mıdır?

Cevap 3. Çiftçileri eğitimi amacı ile bütün il müdürlüklerinde her yıl eğitim programları yapılmakta ve uygulanmaktadır.

Söz konusu eğitim programları çerçevesinde bölgede yapılan çalışmalar;

1. Çiftçi eğitim toplantıları,

2. Tarım reformu bölge müdürlüğünün çiftçi eğitim merkezinde yürütülen çiftçi eğitim çalışmaları,

3. Sulama kursları,

4. Sulama ekipleri ile tarla başında sulama eğitimi,

5. Yöre çiftçilerinin eğitimi amacıyla il müdürlükleri tarafından iki ayda bir yayınlanan “Tarım Bülteni”nde sulu tarım konusunda gerekli bilgiler ile

6. Tarla başında değişik konularda demonstrasyon yapılmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığımızca 1991 yılından itibaren yürütülen televizyon yolu ile Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) kapsamında birçok eğitim programı yayınlanmış ve bu TV yayınlarını desteklemek üzere bu yöreye 50 000 adet kitap çiftçilere dağıtılmak üzere gönderilmiştir. Bunun, toprak ve su muhafazası ile sulama konusundaki kitap sayısı 5000 adettir.

7. 29.9.1997 tarih ve 97/19-972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde “Kırsal Kalkınmada Kadın Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.

Bu yörede, söz konusu başkanlıkça da;

Eğitim alan teknik elemanlar sulama teknikleri konusunda Adıyaman ve Gaziantep İllerinde 132 çiftçi kadını eğitmişlerdir.

Kademeli olarak GAP Bölgesi illerindeki çiftçi kadınlar sulama teknikleri konusunda eğitileceklerdir.

8. 1998 Yılı Çiftçi Eğitimi ve Yayım Programında “Sulama Tekniği ve Mekanizasyonu” konusunda bir çalışma başlığı oluşturulmuş ve 1998 yılında GAP Bölgesinde; tuzluluk, çoraklaşma, toprağın verimli ve suyun ekonomik kullanılmasını içeren konularda 185 çiftçi kursu açılması hedeflenmiştir. 1998 yılı ilk üç aylık (Ocak, Şubat, Mart) uygulamalara göre GAP Bölgesi illerinde 35 çiftçi kursu açılmıştır.

9. Türk-Alman teknik işbirliği çerçevesinde 1993 yılında uygulanmaya başlayan “Sulu Tarım Alanlarında Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Merkezi Projesi” kapsamında Bakanlığımız taşra teşkilâtlarında görevli teknik elemanların sulama yayımcısı olarak yetiştirilmesi amacıyla 1996 yılından bugüne kadar 14 adet “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim Kursu” düzenlenmiş olup, toplam 249 teknik eleman sulama tekniği ve mekanizasyonu konularında her türlü bilgiye sahip olacak şekilde yetiştirilmiş ve çiftçilerimizi eğitmekle görevlendirilmişlerdir.

Söz konusu kurslara katılan teknik elemanlardan 34 adedi GAP Bölgesi il ve ilçelerinde görev yapmaktadır.

Soru 4. Uygulanıyorsa, ne zamandan beri uygulanmaktadır?

Cevap 4. Bakanlığımız bu yöredeki yoğun çiftçi eğitim programlarına 1994 yılında başlamış olup, eğitimler devam etmektedir.

Soru 5. Bu eğitim programlarında bugüne kadar kaç çiftçi eğitilmiştir?

Cevap 5. Söz konusu eğitim programlarında 1995-1997 yılları arasında toplam 21 714 çiftçi eğitim görmüştür. 1998 yılı ilk 5 ayında eğitim verilen çiftçi sayısı ise 1672’dir. Bölgede program çerçevesinde muhtelif sayıda çiftçi eğitilmekte olup, Şanlıurfa İli bu çalışmalarda ilk sulamaya açılan alan olduğu için eğitimler daha yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Soru 6. Tarlalara drenaj kanalların yapılması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

Cevap 6. Sulamaya açılan alanlarda DSİ Genel Müdürlüğü görev alanı içinde olan derin drenaj kanalları sulama kanalları ile birlikte yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Bilindiği üzere tuzlaşma ve alkalilik ıslahında en önemli işlem toprağın yıkanmasının sağlanmasıdır. Bunun için kapalı drenaj şebekesinin döşenmesine müteakip “Dips” ıslah maddesinin kullanılmasıyla alkali ıslahı ve yıkamaylada tuzlaşma önlenebilmektedir. Bu nedenle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1999 yılı yatırım programına kapalı drenaj projesi teklif edilecektir.

12. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, İstanbul’da doğal sit alanı olan orman bölgelerinin koruma kurullarının izni alınmadan kiraya verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/5542)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yer alan sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ercan Karakaş İstanbul

İstanbul’da doğal sit alanı olan yedi orman bölgesi özel şirketlere kiralanmaktadır. Bu karar beton yığınları arasında boğulan İstanbul’luların haklı tepkilerine neden olmakta ve kararın geri alınması için uğraş verilmektedir.

Sorular :

1. Doğal sit alanı olan orman bölgelerinin koruma kurullarının izni olmadan ihaleye çıkarılması mevcut yasalara aykırı değil midir?

2. Bu ihaleler için Orman Bakanlığının, Bakanlığınıza veya Koruma Kurullarına izin için bir başvurusu olmuş mudur?

3. Olduysa verilen yanıt nedir?

4. İhalelerin iptali için gerekli girişimleri yapmayı düşünüyor musunuz?

T.C. Kültür Bakanlığı 7.7.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-286

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı Kan.Kar.Müd.’nün 29 Haziran 1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3252 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş’ın “İstanbul’da doğal sit alanı olan orman bölgelerinin koruma kurullarının izni alınmadan kiraya verildiği iddiasına ilişkin” 7/5542-13789 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan Talay Kültür Bakanı

Cevap 1. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 14 üncü maddesinde “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı millî derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi, Kültür Bakanlığının iznine tabidir” hükmü getirilmiştir.

Belirtilen hüküm uyarınca Bakanlığımızdan izin alınmadan yapılan kiralama ihaleleri Yasaya aykırıdır.

Cevap 2, 3. Bu ihaleler için Bakanlığımıza ve Koruma Kurullarına başvuru olmamıştır.

Cevap 4. Doğal sit alanlarında yapılacak kiralama işlemlerinden önce 2863 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi gereği Bakanlığımızdan izin alınması, izin alınmadan yapılmış kiralama işlemleri var ise iptal edilmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması 29.6.1998 gün ve 3000 sayılı yazımızla Orman Bakanlığından istenmiştir.

Ayrıca, İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.1.1998 gün ve 4697 sayılı Kararıyla Pendik, Kartal ve Sultanbeyli İlçeleri ile sınırlanan Aydos Dağı’nın doğal ve arkeolojik sit potansiyeli göstermesi nedeniyle mahallinde incelenmesine, Aydos Dağı’nda yapılacak ağaçlandırma ve çevre düzenleme planlarının Kurul görüşü alınmadan uygulanmamasına karar verilmiştir.

13. – Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın, Edirne’de Meriç Nehri taşkınında mağdur olan çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/5544)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Ümran Akkan Edirne

12-15 Mayıs 1998 tarihinde Edirne İlimizde meydana gelen Meriç Nehri taşkınları sonucu toplam 46 köyümüzde 2949 çiftçimizin 84 826 dekar tarım arazisi sular altında kalmıştır. Bu arazilerin 48 451 dekarı ekili alandır.

Taşkında zarar gören ekili alanlarda tarımsal girdi olan TL. kayıp (sürüm, gübre, tohum, ilaç) 323 894 935 000 olarak tahmin edilmektedir.

1. Tarımsal faaliyetlerin önemli unsuru olan tohumlar kredi olanaklarıyla mağdur üreticilere ne zaman verilecektir.

2. Mağdur üreticilerin tamamına bölgede tarım yapabilmeleri için yeniden zirai kredi verilmesi düşünülmekte midir?

3. 55 inci T.C. hükümeti mağdur üreticilerin bulunduğu köyleri afet bölgesi ilan edecek midir?

4. Mağdur üreticilerin Ziraat Bankası Zirai Kredi borçlarının ertelenmesi düşünülmekte midir? Bu konuda 55 inci T.C. hükümetinin bir çalışması var mıdır?

5. Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen gübre, mazot, tarımsal ilaç borçlarının faizsiz ertelenmesi için 55 inci T.C. hükümeti bir çalışma yapmakta mıdır?

6. Mağdur üreticilerimize 55 inci T.C. hükümeti tarafından nakti bir parasal yardım düşünülmekte midir?

7. Bakanlığınız mağdur üreticilerin sorunlarını gidermek için bu zamana kadar ne gibi bir çalışma yapmıştır?

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 8.7.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : KDD.S.Ö.1.01/1781

Konu : Yazılı soru önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.6.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/5544-13792/32527 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın cevaplandırılmasını istediği bila tarih ve 7/5544-13792 sayılı yazılı soru önergesiyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

Soru 1, 2. Tarımsal faaliyetlerin önemli unsuru olan tohumlar, kredi olanaklarıyla mağdur üreticilere ne zaman verilecektir? Mağdur üreticilerin tamamına bölgede tarım yapabilmeleri için, yeniden zirai kredi verilmesi düşünülmekte midir?

Cevap : Ekiliş alanları ve ürünleri, tabiî afetlerden % 40’ın üzerinde zarar gören ve bu durumları il ihtiyaç komisyonlarınca tespit edilerek karar altına alınan bölge çiftçilerine, 5254 sayılı Kanuna göre talepleri olduğu takdirde, 31.5.1998 tarihinde yürürlüğe giren 98/11130 sayılı Tohumluk Kararnamesi gereğince arpa, buğday, pamuk, mısır ve çeltik tohumluğu, ekin dönemi içinde tahsis edilecektir. Bu durumdaki çiftçiler, ayrıca düşük faizli yatırım ve işletme kredisi imkânlarından da yararlanabileceklerdir.

Soru 3, 4, 5. 55 inci T.C. Hükümeti, mağdur üreticilerin bulunduğu köyleri, afet bölgesi ilan edecek midir? Mağdur üreticilerin Ziraat Bankası zirai kredi borçlarının ertelenmesi düşünülmekte midir? Bu konuda 55 inci T.C. Hükümetinin bir çalışması var mıdır? Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen gübre, mazot ve tarımsal ilaç borçlarının faizsiz ertelenmesi için, 55 inci T.C. Hükümeti bir çalışma yapmakta mıdır?

Cevap : 24.6.1998 ve 23382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/11243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Edirne İlimiz afet bölgesi ilan edilmiştir. Afet bölgesi ilan edilen illerde; ekiliş alanları, ürün ve hayvan varlıkları tabiî afetlerden % 40’ın üzerinde zarar gören ve bu durumları il ihtiyaç veya il hasar tespit komisyonlarınca tespit edilerek karar altına alınan çiftçilerin, 31.5.1998 tarihinde yürürlüğe giren 98/11128 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarımsal üretim amacıyla almış oldukları zirai kredi borçları, ilk yıl faizsiz, müteakip iki yılda dört eşit taksitle ödenmek üzere, üç yıl süre ile ertelenecektir.

98/11128 sayılı Kararname kapsamı dışında kalan afetler için ise, ekiliş alanları, ürünleri ve/veya hayvan varlıkları en az % 40 oranında zarar gören ve bu durumları İl İhtiyaç veya İl Hasar Tespit Komisyonlarınca karar altına alınan çiftçilerin, 5.4.1998 tarih ve 23308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 98/10833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, tarımsal üretim amacıyla T.C. Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerinden almış oldukları 1998 vadeli ve 1999 yılına sarkan zirai kredi borçları, vade tarihinden itibaren bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenebilecektir.

Soru 6. Mağdur üreticilerimize 55 inci T.C. Hükümeti tarafından nakti ve parasal yardım düşünülmekte midir?

Cevap : Ekiliş alanları ve ürünleri ile hayvan varlıkları, tabiî afetlerden en az % 40 zarar gören ve bu durumları İl İhtiyaç ve İl Hasar Tespit Komisyonu kararına bağlanan çiftçilere, 5254 sayılı Kanuna göre tohumluk yardımı yapılabilmekte, 2090 sayılı Kanuna göre ise, hayvan kayıpları ayni olarak karşılanabilmekte, ayrıca talepleri olduğu takdirde, ilgili kanunlara bağlı olarak çıkarılan kararnameler çerçevesinde, borç tecili yapılabilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Taşar Tarım ve Köyişleri Bakanı

14. – Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun, Bayburt İlindeki belediyelere Acil Destekleme Fonundan yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5569)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Sayın Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim.

Suat Pamukçu Bayburt

Sorular :

1. Son 4 yılda 2380 sayılı Kanun gereğince İller Bankasında toplanan İl Özel İdaresi payından İlimiz Özel İdaresine “Acil Destekleme Programı” çerçevesinde merkez, ilçe ve belde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere her bir belediyeye yıllara göre tahsis edilen ödenek miktarı ne kadardır? (Belediye isimleri zikredilmek suretiyle)

2. Son 4 yılda yıllara göre 2380 sayılı Kanun gereğince İller Bankasından toplanan İl Özel İdaresi payından ilimiz özel idaresine “Acil Destekleme Programı” çerçevesinde Valilik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere valilik emrine ne kadar para tahsis edilmiştir?

T.C. İçişleri Bakanlığı 8.7.1998 Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.002/80560

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.6.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5569-12869/32696 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu’nun “Acil Destek Programından Bayburt İline yapılan yardımlara” ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili olarak;

“Acil Destek Programı” çerçevesinde yapılan yardımlar Bakanlığım tasarrufunda değildir. Bu yardımlar, Başbakanlıkça tahsis edilen hizmetler için Başbakan onayı ile yapılmakta olup, Bakanlığım aracılık yapmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu programla ilgili soruların Başbakanlığa yöneltilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu İçişleri Bakanı

Sıra Sayısı : 626

Esas No : 1/708

626 Sıra Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Kanun Tasarısının Çerçeve 54 üncü Maddesine Bağlı Geçici Madde 54’ü için verilen oyların sonucu :

Kabul edilmiştir.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oy : 209

Kabul edenler : 198

Reddeden : 1

Çekinser : 0

Mükerrer Oylar : 8

Geçersiz Oylar : 2

Oya Katılmayanlar : 341

Açık Üyelikler : 9

(Kabul Edenler)

ADANA

Uğur Aksöz

İmren Aykut

İbrahim Yavuz Bildik

M. Ali Bilici

Mehmet Büyükyılmaz

Tuncay Karaytuğ

Mustafa Küpeli

Arif Sezer

AFYON

H. İbrahim Özsoy

Yaman Törüner

Nuri Yabuz

AĞRI

Yaşar Eryılmaz

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

ANKARA

Nejat Arseven

Ali Dinçer

Agâh Oktay Güner

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

MehmetSağdıç

Aydın Tümen

Hikmet Uluğbay

ANTALYA

Yusuf Öztop

Metin Şahin

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Süleyman Hatinoğlu

AYDIN

Cengiz Altınkaya

Sema Pişkinsüt

İsmet Sezgin

BALIKESİR

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

Hüsnü Sıvalıoğlu

BARTIN

Zeki Çakan

CaferTufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Ataullah Hamidi

BAYBURT

Ülkü Güney

BİNGÖL

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Edip Safder Gaydalı

Kâmran İnan

BOLU

Avni Akyol

Abbas İnceayan

Mustafa Karslıoğlu

BURDUR

Yusuf Ekinci

Kâzım Üstüner

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Cemal Külahlı

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

Mete Bülgün

DENİZLİ

Hilmi Develi

DİYARBAKIR

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

EDİRNE

Evren Bulut

Mustafa İlimen

ERZİNCAN

Mustafa Kul

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Necati Güllülü

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Mustafa Balcılar

İbrahim YaşarDedelek

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Ali Ilıksoy

Mustafa R. Taşar

GİRESUN

BurhanKara

GÜMÜŞHANE

Mahmut Oltan Sungurlu

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Ali Günay

Nihad Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Atila Sav

Ali Uyar

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Erkan Mumcu

İÇEL

Oya Araslı

Halil Cin

Abdulbaki Gökçel

Mustafa İstemihan Talay

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Ziya Aktaş

Ahat Andican

Refik Aras

Mehmet Aydın

Nami Çağan

H.Hüsnü Doğan

Halit Dumankaya

Algan Hacaloğlu

Yılmaz Karakoyunlu

Osman Kılıç

Mehmet Tahir Köse

Emin Kul

Necdet Menzir

Yusuf Namoğlu

Ali Talip Özdemir

H.Hüsamettin Özkan

Ahmet Tan

Bülent Hasan Tanla

Zekeriya Temizel

Erdoğan Toprak

Şadan Tuzcu

Bahattin Yücel

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Işın Çelebi

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Şükrü Sina Gürel

Şekibe Gencay Gürün

Birgen Keleş

Mehmet Köstepen

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Rüşdü Saracoglu

Işılay Saygın

Rifat Serdaroğlu

Suha Tanık

Zerrin Yeniceli

KAHRAMANMARAŞ

EsatBütün

Ali Doğan

Ali Şahin

KARABÜK

Erol Karan

KARAMAN

Fikret Ünlü

KARS

Y. Selahattin Beyribey

Çetin Bilgir

KASTAMONU

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

İsmail Cem

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Recep Mızrak

KIRKLARELİ

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KOCAELİ

Bülent Atasayan

Halil Çalık

Hayrettin Uzun

KONYA

Ahmet Alkan

Ali Günaydın

Mehmet Keçeciler

KÜTAHYA

Emin Karaa

Mehmet Korkmaz

MALATYA

Miraç Akdoğan

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

MANİSA

Abdullah Akarsu

TevfikDiker

Ayseli Göksoy

Hasan Gülay

Sümer Oral

Cihan Yazar

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Süleyman Çelebi

Ömer Ertaş

MUĞLA

Lale Aytaman

Fikret Uzunhasan

MUŞ

Erkan Kemaloğlu

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

Şükrü Yürür

RİZE

Hüseyin Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Teoman Akgür

Ahmet Neidim

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

İrfan Demiralp

Ayhan Gürel

Yalçın Gürtan

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİİRT

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

YaşarTopçu

ŞANLIURFA

Seyit Eyyüpoğlu

Eyyüp Cenap Gülpınar

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Şahin Ulusoy

TRABZON

Eyüp Aşık

İbrahim Çebi

TUNCELİ

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

MehmetYaşar Ünal

VAN

Şerif Bedirhanoğlu

Mahmut Yılbaş

YALOVA

Yaşar Okuyan

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Tahsin Boray Baycık

Hasan Gemici

Osman Mümtaz Soysal

 

(Reddeden)

İSTANBUL

Mehmet Ali Şahin

 

 

 

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu (Kabul)

BURDUR

Yusuf Ekinci (Kabul)

HATAY

Hüseyin Yayla (Kabul)

(Mükerrer Oylar)

İSTANBUL

Yılmaz Karakoyunlu (Kabul)

İZMİR

HasanDenizkurdu (Kabul)

ORDU

Nabi Poyraz (Kabul)

RİZE

Ahmet Kabil (Kabul)

VAN

Şerif Bedirhanoğlu (Kabul)

 

(Geçersiz Oylar)

ANTALYA

İbrahim Gürdal (Kabul Geçersiz Oy)

İbrahim Gürdal (Red Geçersiz Oy)

(Oya Katılmayanlar)

ADANA

Cevdet Akçalı

Yakup Budak

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

Erol Çevikçe

M.Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Orhan Kavuncu

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

Kubilay Uygun

AĞRI

M. Sıddık Altay

Cemil Erhan

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Nevzat Köse

Murtaza Özkanlı

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafçı

Haydar Oymak

ANKARA

İlhan Aküzüm

Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük

Ahmet Bilge

Gökhan Çapoğlu

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ömer Faruk Ekinci

Eşref Erdem

Ünal Erkan

Mehmet Gölhan

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Şaban Karataş

Önder Sav

Yücel Seçkiner (B.)

İlker Tuncay

Rıza Ulucak

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Deniz Baykal

OsmanBerberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Hayri Doğan

Emre Gönensay

Bekir Kumbul

Sami Küçükbaşkan

ARDAHAN

İsmet Atalay

Saffet Kaya

ARTVİN

Hasan Ekinci

AYDIN

M. Fatih Atay

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

Muhammet Polat

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İsmail Özgün

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Köksal Toptan

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Musa Okçu

Faris Özdemir

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİLECİK

Şerif Çim

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Kâzım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

BİTLİS

Zeki Ergezen

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Necmi Hoşver

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

BURSA

Cavit Çağlar

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

İlhan Kesici

Hayati Korkmaz

Feridun Pehlivan

Ali Osman Sönmez

Yahya Şimşek

TurhanTayan

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

Nevfel Şahin

ÇANKIRI

İsmail Coşar

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Hasan Çağlayan

Zülfikâr Gazi

Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Aykurt

Mehmet Gözlükaya

Adnan Keskin

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)

Haluk Müftüler

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

M. Salim Ensarioğlu

Sacit Günbey

Seyyit Haşim Haşimi

Ömer Vehbi Hatipoğlu

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

Ömer Naimi Barım

HasanBelhan

Cihan Paçacı

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

TevhitKarakaya

Naci Terzi

ERZURUM

Zeki Ertugay

Lütfü Esengün

Abdulilah Fırat

İsmail Köse

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı (B.)

Hikmet Çetin (Başkan)

Kahraman Emmioğlu

MehmetBedri İncetahtacı

Ünal Yaşar

Mustafa Yılmaz (B.)

GİRESUN

Turhan Alçelik

Yavuz Köymen

Ergun Özdemir

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Fuat Çay

Süleyman Metin Kalkan

Mehmet Sılay

ISPARTA

ÖmerBilgin

A. Aykon Doğan

Mustafa Köylü

Halil Yıldız

İÇEL

Fevzi Arıcı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Ali Er

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Ayfer Yılmaz

Rüştü KâzımYücelen (B.)

İSTANBUL

Meral Akşener

Yıldırım Aktuna

Sedat Aloğlu

Tayyar Altıkulaç

Azmi Ateş

Mustafa Baş

Mukadder Başeğmez

Ali Coşkun

Tansu Çiller

Gürcan Dağdaş

Bülent Ecevit (B.)

Süleyman Arif Emre

HasanTekin Enerem

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

Metin Işık

İsmail Kahraman

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

Ercan Karakaş

M. Cavit Kavak (B.)

Ahmet GüryüzKetenci

Hayri Kozakçıoğlu

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Ali Oğuz

Mehmet Altan Öymen

Korkut Özal

Yusuf Pamuk

Mehmet Cevdet Selvi

Mehmet Sevigen

Güneş Taner (B.)

Ali Topuz

Osman Yumakoğulları

Bahri Zengin

Namık Kemal Zeybek

İZMİR

Veli Aksoy

Aydın Güven Gürkan

UfukSöylemez

Hakan Tartan (İ. A.)

Sabri Tekir

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

HasanDikici

Avni Doğan

Ahmet Dökülmez

Mustafa Kamalak

Mehmet Sağlam

KARABÜK

Şinasi Altıner

Hayrettin Dilekcan

KARAMAN

Abdullah Özbey

Zeki Ünal

KARS

Sabri Güner

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

NurhanTekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Osman Çilsal

Ayvaz Gökdemir

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

Recep Kırış

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Hacı Filiz

Mikail Korkmaz

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

A. Sezal Özbek

KIRŞEHİR

Ömer Demir

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

Doğan Güreş

KOCAELİ

Necati Çelik

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

Osman Pepe

Bekir Yurdagül

KONYA

Hüseyin Arı

Abdullah Turan Bilge

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Mehmet Necati Çetinkaya

Abdullah Gencer

Teoman Rıza Güneri

HasanHüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

Lütfi Yalman

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Ahmet Derin

Mustafa Kalemli

İsmail Karakuyu

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Rıza Akçalı

Bülent Arınç

Ekrem Pakdemirli

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Fehim Adak

Mahmut Duyan (İ. A.)

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

İrfettin Akar

Zeki Çakıroğlu

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez (B.)

MUŞ

Necmettin Dede

Nedim İlci

Sabahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Abdulkadir Baş

Mehmet Elkatmış

Ahmet Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Doğan Baran

Akın Gönen

MehmetSalih Katırcıoğlu

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Hasan Öz

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)

SAKARYA

Nezir Aydın

Cevat Ayhan

Nevzat Ercan

Ertuğrul Eryılmaz

SAMSUN

Cemal Alişan

Ahmet Demircan

MuratKarayalçın

NafizKurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

SİNOP

Kadir Bozkurt

SIVAS

Musa Demirci

Tahsin Irmak

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Zülfükâr İzol

Ahmet Karavar

Abdulkadir Öncel

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

MehmetSalih Yıldırım (B.)

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Abdullah Arslan

Hanefi Çelik

Ali Şevki Erek

Metin Gürdere (B.)

Ahmet Feyzi İnceöz

Bekir Sobacı

TRABZON

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

Kemalettin Göktaş (İ. A.)

Şeref Malkoç

İsmail İlhan Sungur

Hikmet Sami Türk (B.)

TUNCELİ

Kamer Genç (Bşk. V.)

UŞAK

Hasan Karakaya

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

YALOVA

Cevdet Aydın

YOZGAT

İlyas Arslan

Kâzım Arslan

Yusuf Bacanlı

Lutfullah Kayalar

Abdullah Örnek

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

(Açık Üyelikler)

ANKARA : 2

BURSA : 1

KIRŞEHİR : 1

KOCAELİ : 1

KONYA : 1

MANİSA : 1

RİZE : 1

ŞANLIURFA : 1

Sıra Sayısı : 626

Esas No : 1/708

626 Sıra Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Kanun Tasarısının Çerçeve 54 üncü Maddesine verilen oyların sonucu :

Kabul edilmiştir.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oy : 264

Kabul edenler : 203

Reddedenler : 51

Çekinser : 0

Mükerrer Oylar : 10

Geçersiz Oy : 0

Oya Katılmayanlar : 287

Açık Üyelikler : 9

(Kabul Edenler)

ADANA

Uğur Aksöz

İmren Aykut

İbrahim Yavuz Bildik

M. Ali Bilici

Mehmet Büyükyılmaz

Tuncay Karaytuğ

Mustafa Küpeli

Arif Sezer

AFYON

H. İbrahim Özsoy

Nuri Yabuz

AĞRI

Yaşar Eryılmaz

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

ANKARA

Nejat Arseven

Ali Dinçer

Agâh Oktay Güner

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

MehmetSağdıç

Yücel Seçkiner

Aydın Tümen

Hikmet Uluğbay

ANTALYA

İbrahim Gürdal

Bekir Kumbul

Sami Küçükbaşkan

Yusuf Öztop

Metin Şahin

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Süleyman Hatinoğlu

AYDIN

Sema Pişkinsüt

BALIKESİR

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

Hüsnü Sıvalıoğlu

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Zeki Çakan

CaferTufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Ataullah Hamidi

BAYBURT

Ülkü Güney

BİNGÖL

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Edip Safder Gaydalı

Kâmran İnan

BOLU

Avni Akyol

Abbas İnceayan

Mustafa Karslıoğlu

BURDUR

Yusuf Ekinci

Kâzım Üstüner

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Cemal Külahlı

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

Mete Bülgün

DENİZLİ

Hilmi Develi

DİYARBAKIR

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

EDİRNE

Evren Bulut

Mustafa İlimen

ERZİNCAN

Mustafa Kul

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Necati Güllülü

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Mustafa Balcılar

İbrahim YaşarDedelek

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Mehmet Batallı

Ali Ilıksoy

Mustafa R. Taşar

GİRESUN

BurhanKara

Yavuz Köymen

GÜMÜŞHANE

Mahmut Oltan Sungurlu

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Ali Günay

Nihad Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Atila Sav

Ali Uyar

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Erkan Mumcu

İÇEL

Oya Araslı

Halil Cin

Abdulbaki Gökçel

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Ziya Aktaş

Ahat Andican

Refik Aras

Mehmet Aydın

Nami Çağan

H.Hüsnü Doğan

Halit Dumankaya

Algan Hacaloğlu

Ercan Karakaş

Yılmaz Karakoyunlu

Osman Kılıç

Mehmet Tahir Köse

Emin Kul

Necdet Menzir

Yusuf Namoğlu

Ali Talip Özdemir

H.Hüsamettin Özkan

Yusuf Pamuk

Ahmet Tan

Zekeriya Temizel

Erdoğan Toprak

Şadan Tuzcu

Bahattin Yücel

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Işın Çelebi

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Şükrü Sina Gürel

Şekibe Gencay Gürün

Birgen Keleş

Mehmet Köstepen

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Rüşdü Saracoglu

Işılay Saygın

Rifat Serdaroğlu

KAHRAMANMARAŞ

EsatBütün

Ali Doğan

Ali Şahin

KARABÜK

Erol Karan

KARAMAN

Fikret Ünlü

KARS

Y. Selahattin Beyribey

Çetin Bilgir

KASTAMONU

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

İsmail Cem

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Recep Mızrak

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KIRŞEHİR

Ömer Demir

KOCAELİ

Bülent Atasayan

Halil Çalık

Hayrettin Uzun

KONYA

Ahmet Alkan

Ali Günaydın

Mehmet Keçeciler

KÜTAHYA

Emin Karaa

Mehmet Korkmaz

MALATYA

Miraç Akdoğan

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

MANİSA

Abdullah Akarsu

TevfikDiker

Hasan Gülay

Sümer Oral

Ekrem Pakdemirli

Cihan Yazar

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Süleyman Çelebi

Ömer Ertaş

MUĞLA

Lale Aytaman

Fikret Uzunhasan

NİĞDE

Akın Gönen

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

Şükrü Yürür

RİZE

Hüseyin Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Cevat Ayhan

Ahmet Neidim

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

Cemal Alişan

İrfan Demiralp

Yalçın Gürtan

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİİRT

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

YaşarTopçu

ŞANLIURFA

Seyit Eyyüpoğlu

Eyyüp Cenap Gülpınar

ŞIRNAK

MehmetSalih Yıldırım

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Şahin Ulusoy

TRABZON

Eyüp Aşık

HikmetSami Türk

TUNCELİ

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

MehmetYaşar Ünal

VAN

Şerif Bedirhanoğlu

Mahmut Yılbaş

YALOVA

Yaşar Okuyan

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Tahsin Boray Baycık

Hasan Gemici

Osman Mümtaz Soysal

(Reddedenler)

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

AĞRI

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Murtaza Özkanlı

ANKARA

Rıza Ulucak

AYDIN

Muhammet Polat

BATMAN

Musa Okçu

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİTLİS

Zeki Ergezen

ÇANKIRI

İsmail Coşar

ÇORUM

Zülfikâr Gazi

DİYARBAKIR

Sacit Günbey

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Bedri İncetahtacı

GİRESUN

Turhan Alçelik

ISPARTA

Mustafa Köylü

İSTANBUL

Mustafa Baş

Süleyman Arif Emre

Ekrem Erdem

Ali Oğuz

Osman Yumakoğulları

İZMİR

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Avni Doğan

KARABÜK

Hayrettin Dilekcan

KARS

Zeki Karabayır

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Salih Kapusuz

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Mikail Korkmaz

KIRŞEHİR

Cafer Güneş

KOCAELİ

Necati Çelik

KONYA

Hüseyin Arı

Teoman Rıza Güneri

Hasan Hüseyin Öz

KÜTAHYA

Ahmet Derin

MALATYA

Yaşar Canbay

Fikret Karabekmez

MARDİN

Hüseyin Yıldız

MUŞ

Nedim İlci

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

ORDU

Mustafa Hasan Öz

SAMSUN

Ahmet Demircan

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

ŞANLIURFA

Ahmet Karavar

TOKAT

Abdullah Arslan

TRABZON

İsmail İlhan Sungur

YOZGAT

İlyas Arslan

Kâzım Arslan

(Mükerrer Oylar)

ADANA

İmren Aykut (Kabul)

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu (Kabul)

ANKARA

Nejat Arseven (Kabul)

ANTALYA

İbrahim Gürdal (Kabul)

GAZİANTEP

Mehmet Batallı (Kabul)

İSTANBUL

Necdet Menzir (Kabul)

İZMİR

Rifat Serdaroğlu (Kabul)

ORDU

Refaiddin Şahin (Kabul)

ŞIRNAK

Mehmet Salih Yıldırım (Kabul)

VAN

Şerif Bedirhanoğlu (Kabul)

 

 

(Oya Katılmayanlar)

ADANA

Cevdet Akçalı

Yakup Budak

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

Erol Çevikçe

M. Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Orhan Kavuncu

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

Yaman Törüner

Kubilay Uygun

AĞRI

M. Sıddık Altay

Cemil Erhan

Celal Esin

AKSARAY

Nevzat Köse

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafçı

Haydar Oymak

ANKARA

İlhan Aküzüm

Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük

Ahmet Bilge

Gökhan Çapoğlu

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ömer Faruk Ekinci

Eşref Erdem

Ünal Erkan

Mehmet Gölhan

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Şaban Karataş

Önder Sav

İlker Tuncay

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Deniz Baykal

Osman Berberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Hayri Doğan

Emre Gönensay

ARDAHAN

İsmet Atalay

Saffet Kaya

ARTVİN

Hasan Ekinci

AYDIN

Cengiz Altınkaya

M. Fatih Atay

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

İsmet Sezgin (B.)

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İsmail Özgün

BARTIN

Köksal Toptan

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Faris Özdemir

BİLECİK

Şerif Çim

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Kâzım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

BİTLİS

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Necmi Hoşver

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

BURSA

Cavit Çağlar

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

İlhan Kesici

Hayati Korkmaz

Feridun Pehlivan

Ali Osman Sönmez

Yahya Şimşek

Turhan Tayan

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

Nevfel Şahin

ÇANKIRI

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Hasan Çağlayan

Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Aykurt

Mehmet Gözlükaya

Adnan Keskin

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)

Haluk Müftüler

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

M. Salim Ensarioğlu

Seyyit Haşim Haşimi

Ömer Vehbi Hatipoğlu

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

Ömer Naimi Barım

Hasan Belhan

Cihan Paçacı

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Naci Terzi

ERZURUM

Zeki Ertugay

Lütfü Esengün

Abdulilah Fırat

İsmail Köse

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

GAZİANTEP

Hikmet Çetin (Başkan)

Kahraman Emmioğlu

Ünal Yaşar

Mustafa Yılmaz (B.)

GİRESUN

Ergun Özdemir

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Fuat Çay

Süleyman Metin Kalkan

Mehmet Sılay

ISPARTA

Ömer Bilgin

A. Aykon Doğan

Halil Yıldız

İÇEL

Fevzi Arıcı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Ali Er

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Mustafa İstemihan Talay (B.)

Ayfer Yılmaz

Rüştü Kâzım Yücelen (B.)

İSTANBUL

Meral Akşener

Yıldırım Aktuna

Sedat Aloğlu

Tayyar Altıkulaç

Azmi Ateş

Mukadder Başeğmez

Ali Coşkun

Tansu Çiller

Gürcan Dağdaş

Bülent Ecevit (B.)

Hasan Tekin Enerem

Mehmet Fuat Fırat

Metin Işık

İsmail Kahraman

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

M. Cavit Kavak (B.)

Ahmet Güryüz Ketenci

Hayri Kozakçıoğlu

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Mehmet Altan Öymen

Korkut Özal

Mehmet Cevdet Selvi

Mehmet Sevigen

Mehmet Ali Şahin

Güneş Taner (B.)

Bülent Hasan Tanla

Ali Topuz

Bahri Zengin

Namık Kemal Zeybek

İZMİR

Veli Aksoy

Aydın Güven Gürkan

Ufuk Söylemez

Suha Tanık

Hakan Tartan (İ. A.)

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

KAHRAMANMARAŞ

Ahmet Dökülmez

Mustafa Kamalak

Mehmet Sağlam

KARABÜK

Şinasi Altıner

KARAMAN

Abdullah Özbey

Zeki Ünal

KARS

Sabri Güner

KASTAMONU

Fethi Acar

Nurhan Tekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

Osman Çilsal

Ayvaz Gökdemir

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Recep Kırış

KIRIKKALE

Hacı Filiz

KIRKLARELİ

A. Sezal Özbek

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

Doğan Güreş

KOCAELİ

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

Osman Pepe

Bekir Yurdagül

KONYA

Abdullah Turan Bilge

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Mehmet Necati Çetinkaya

Abdullah Gencer

Mustafa Ünaldı

Lütfi Yalman

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Mustafa Kalemli

İsmail Karakuyu

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

M. Recai Kutan

MANİSA

Rıza Akçalı

Bülent Arınç

Ayseli Göksoy

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Fehim Adak

Mahmut Duyan (İ. A.)

MUĞLA

İrfettin Akar

Zeki Çakıroğlu

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez (B.)

MUŞ

Necmettin Dede

Erkan Kemaloğlu

Sabahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Abdulkadir Baş

Ahmet Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Doğan Baran

Mehmet Salih Katırcıoğlu

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)

SAKARYA

Teoman Akgür

Nezir Aydın

Nevzat Ercan

Ertuğrul Eryılmaz

SAMSUN

Ayhan Gürel

Murat Karayalçın

Nafiz Kurt

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

SİNOP

Kadir Bozkurt

SIVAS

Musa Demirci

Tahsin Irmak

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Zülfükâr İzol

Abdulkadir Öncel

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Hanefi Çelik

Ali Şevki Erek

Metin Gürdere (B.)

Ahmet Feyzi İnceöz

Bekir Sobacı

TRABZON

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş (İ. A.)

Şeref Malkoç

TUNCELİ

Kamer Genç (Bşk. V.)

UŞAK

Hasan Karakaya

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

YALOVA

Cevdet Aydın

YOZGAT

Yusuf Bacanlı

Lutfullah Kayalar

Abdullah Örnek

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

ANKARA : 2

BURSA : 1

KIRŞEHİR : 1

(Açık Üyelikler)

KOCAELİ : 1

KONYA : 1

MANİSA : 1

RİZE : 1

ŞANLIURFA : 1

 

BİRLEŞİM 118'İN SONU